Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

6.5K visninger
19 minutter lesetid
155

«Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Det vil si han ønsket et åndelig rike hvor åndskvaliteter som kjærlighet, nåde, toleranse, etc, skulle råde, ikke stammekrig om makt, land og penger.

Jesus visjon var alle verdens mennesker forent i kjærlighet, i Oneness, i ENhet. Kjærlighetens Messias. Ikke forent -One- ved politiske doktriner innført med vold, terror, usigelige myrderier, av demagogers opphissing av massene, og derav ved politisk konsensus om disse morderiske doktriner. De har blitt anti-krist i tilfelle.

Jesus’ samtidige lederskap (kabbalistiske fariseere) ville heller ha en som Barrabas som kunne hjelpe dem i krigen mot sine fiender, for sine våte drømmer om et Verdensrike. Når religion blir brukt til å utbre politiske ideologier, da har vi med en ‘skjøgekirke’ å gjøre, med Satans Synagoge (kabbalistisk mysteriereligion fra Babylon, ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den har falt for aspirasjonene for det verdslige verdensrike, Keiser-riket etter Fører-prinsippet, og ikke et åndelige rike etter Jesus sin standard.

«Vi skulle skape Det Nye Jerusalem». – Håkon Lie, Arbeiderpartiet.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Med ABB’s terrordåder så har det jo blitt nesten politisk ukorrrekt å tale imot marxismen, og det var jo svært fordelaktig for marxister og ateistiske sosialister. Enkelte har en historie for å ofre sine sønner for en ‘god’ sak.  Jesus ble ofret for samme sak. Kollektivets beste er bedre enn hva som er best for ett enkelt individ.

For G-d er individet ukrenkelig og verdifull, og staten er ment å tjene deres interesser. Staten er til for individet og ikke motsatt, er prinsippet. G-d’s uforanderlige Lov, trampet på og syndet mot av ateistene og sosialistene, – igjen.

Vi får vel likevel teste ut grensene for det politiske demokratiet vårt.  «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.», som Hans Nielsen Hauge sa det mens han satt fengslet nyttårshelgen 1799, idet ett nytt milennium var iferd med å rinne.

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Karl Marx

Karl Marx, levde fra 1818 til 1883. Hans bestefars navn var Rabbi Marc Levy. Hans virkelige navn er Moses Mordecai Marx Levy.

Marx Levy er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, liberalisme og sionisme, som ALLE våre norske partiers representanter har sverget troskapsed til ser det ut som, med følge at 60-70 % av norges befolkning mangler demokratisk representasjon, idet folkevalgte har valgt å representere Partiet (de forskjellige partier er bare fraksjoner av Partiet), og ikke folket lenger.

Brev fra Baruch Levy til Karl Marx (aka Moses Mordecai Marx Levy), viser deres aspirasjoner (og ikke nødvendigvis jødenes i fellesskap):

«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this «new world order» the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands».
– `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928.

Oppløsning av andre raser

Ethvert annet land i verden er utsatt for sionist-sosialistenes mulitkulturalisme, raseblanding. Ødelegge homogene kulturer ved marxistisk ideologi. Splitt og hersk. Kun i Israel er dette en vederstyggelighet, og sosialt sett forbudt. Der er alt snakket om multikulturelle imperativer non-existent, ikke engang for semittiske broderfolk; Palestinerne.

Oppløsning av grenser

Under dekke av globalisering og internasjonalisering, ser vi den fatale oppløsning av grenser som utbrer seg.  Nasjonalstatene oppløses, blir ‘umoderne’. Det er det nye Babylon er under utvikling i form av EU, og etter hvert vil denne modell bli for hele verden.

Privilegiet med dobbelt statsborgerskap

USSA under sterk innflytelse av sionist-sosialistiske lobby grupper, som Wiersheimer og Walt har påvist (ADL kaller dem anti-jødiske for å påvise det selvfølgelig), med en stor andel israelere med dobbelt statsborgerskap i sin statsadministrasjon.

Ingen andre land kan en gjøre dette. Det gjelder kun for israelere ser det ut som.

Oppløsning av monarkiet

Slå ring rundt Kong Harald
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/

Lederskap uten motstand

USA har nå med Patriotic Act, NDAA – ‘National Defense Authorization Act‘, Stop Online Piracy Act (SOPA), og Enemy Expatriation Act ( Would Strip Americans of Citizenship For “Hostilities Against the United States”), blitt det moderne USSR, devis under innflytelse av Det Tredje Rikets ideologier. Om en tid kommer modellen til å være for hele verden. Norge er fremst i verden å følge etter USA’s modell for samfunnet sitt.

De har ikke noe samfunn, annet enn for de ‘rett-troende’.

Sitatet av Sovjet President Nikita Khrushchev fra 1959, sier oversatt: «Vi kan ikke forvente at Amerikanerne hopper fra kapitalisme til Kommunisme, men vi kan assistere dem og deres valgte ledere i å gi Amerikanerne små doser av sosialisme inntil de plutselig våkner opp og finner at de har Kommunisme».

Sosialistisk lederskap anmasse
Sønnen til en jødisk marxist fra Polen skal lede Tony Blair’s britiske Arbeiderparti, sier overskriftene

http://aangirfan.blogspot.com/2010/09/son-of-jewish-marxist-from-poland-to.html

Hvor mange land i verden er det med ledere som ikke taler sionismens og verdenssosialismens sak?

Anti-Krist’s rike

Det verdslige riket med evig krig og kiv, splitt og hersk, og ikke det åndelige av fred, kjærlighet, toleranse, nåde og tilgivelse.

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526

Fra trellekår til frie menn, og tilbake til trellekår, helt frivillig fra massens side.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Vi skal huske når Alexis de Tocqueville ble sendt til Amerika av sin franske regjering, så er det ikke så lenge etter den franske revolusjonen og ‘opplysningstiden’.

«Opplysningstiden» førte til en sekulariseringsprossess av samfunnet. Både i form av humanisme, og ”humanetikk”, dvs. ikke kristen eller agnostisk humanisme, men en ateistisk. Det het jo seg at kongen hadde fått sin makt av Gud, og disse nye tankene rokket ved dette bildet.

Den økede kriminalitet i Frankrike som Tocqueville fikk i oppdrag å studere på årsakene til, kan enkelt og greitt forklares med det som Alexander Solzhenitsyn forklarer den Bolsjevikske revolusjonen i Russland med, nemlig at: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.”

Vi påstår at disse revolusjoner er ikke noen av dem til beste for vanlige mennesker, men konstruert til beste for adel og elite.

Vi som elsket Amerika

Vi var mange som elsket Amerika. Bare sorgen over hva som skjedde med dette idealet er tilbake. G-d’s Own Country – en gang i tiden. Vi må bare ta tapet, overvinne sorgen, og komme oss videre. Tapet av Norge vil falle likeledes. Hvordan kunne dette gå så galt, for landene som en gang ‘fløt av melk og honning» – hvordan ble denne ‘melk og honning’ til i utgangspunktet for dets gudfryktige folk? Hvordan ble statusen mistet? Svaret gir seg selv.

Donna Fargo – United States Of America

http://www.youtube.com/watch?v=cGiJFEdY66Q&feature=player_embedded#!

Jeg tror også på rødt, hvitt og blått, «Born out of it’s Faith in G-d».

Det Verdslige Verdensrike

De politiske ideologiers og det keiserlige Verdensrike etter Fører-prinsippet, er i sin diamentrale motsetning til hva slags rike G-d og Jesus som utsendte medarbeider, G-d inkarnert, kjærligheten i kropp, så for seg for vår jord.

«Skje din vilje, i himmelen som på jorden».

AskTheRabbi sier

«Vi vet at nummer 6 representerer den fysiske verden. [] «Mosad Hayesod» siterer Vilna Gaon’s kommentarer i Zohar at «nummer 666 inneholder skjult inni seg det opphøyde og luftige messainske potensialet».

«We do know that the number six represents the physical world. [] «Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.»

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

‘666’ representerer altså den fysiske verden, og alle dens verdslige messianske gleder, som mammon og makt. Den verden står i motstrid med alt som er fra det åndelige rike; av G-d’s Kingdom of Love

«666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator».

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Repetert tre ganger affirmasjonsmessig, betyr at det legges ekstra energi og styrke i affirmasjonen (bønnen), når ens ønsker og drømmer har blitt oppfylt, hvor de skapte erfarer Skaperens vilje, at de får hva Skaperen har lovt dem; Det messianske løftes oppfylles.

Dette er ikke annet enn Law of Thelema; «Do what Thou Whilst, That is All of the Law» Crowley (666).

Angiversamfunnet

Sladre på naboen din til myndighetene for $1000
http://www.youtube.com/watch?v=Mhk2oPvT_EQ&feature=share

Dette er i tråd med Statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring i sin nyttårstale om å aktivisere de ‘digitale nabokjerringer‘.

Angiversamfunnet. Big Sister er her.
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

Kollektivisering av privat eiendom

Med President Obama’s nylige utstedelse av Executive Order 13575, har bolsjevikiseringen av de amerikanske gårder begynt. Skapelsen av kommunestyrer til å bestyre gårdsdrift og lede farmerne i hele landet signaliserer ved ‘konsesjonslover’, er begynnelsen for at myndighetenes overtagelse av gårdene også i USA har begynt. Kollektivistisk gårdsdrift i fremtiden, fordi myndighetene føler ikke at gårdbrukerne klarer å ivareta landet, og med Agenda 21 og de påståtte store farene for global oppvarming, må myndighetene ta kontroll.

«Kamerater, Spis Deres Daglige Rasjoner og Vær Lykkelig«—Obama’s Kommunistyrer og den Bolshevikske Kollektivisering av Verdens Gårdsbruk.

De vil altså i våre land, i det ‘frie’ Vesten, innføre de systemer som viste seg så håpløst ineffektiv og udugelig i Sovejetsamveldet (USSR).

“De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”. Filmen “Enemy of The State” (1998). Brinn (Gene Hackman), ex. NSA.

Urettferdige lover

Obama sa ja til ubegrenset fengsling av amerikanere uten dom
http://mobil.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Politikere frykter ny grunnlov kan flytte makten fra dem til jurister
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politikere-frykter-ny-grunnlov-kan-flytte-makten-fra-dem-til-jurister-6740375.html#.TxDVH2_j7Vo
«SVs Hallgeir Langeland advarer mot at Norges lover skal diskuteres mer av Advokatforeningen enn av Stortinget. Også Ap, Sp og Frp er skeptiske til nytt grunnlovsforslag.»

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, hvor makten overføres fra folkevalgte til illuminerte kloke eldre. Dette er ikke etter den kristne standard.

Den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Slik går alt i oppfyllelse som står i Baruch Levy’s brev til Karl Marx.

Slik går den vestlige kultur og sivilisasjon mot sin selvpåførte undergang.

Vår sivilisasjons fall

Hvor de intellektuelle, kunstnerne og til og med presteskapet svikter i samfunnet, da går samfunnet mot sin endelige deprivasjon og undergang, av sin egen selvpåførte karma. Hvor de troende svikter i å opprettholde de uforanderlige åndelige lover, G-d’s lover for organisering av verden og samfunnene våre, kristne, jøder og muslimer, så leder dette til vår sivilisasjons ‘fall fra nåden’.

«For så elsket G-d verden at han gav sin Sønn, den ENbårne, slik at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv».

En slik kjærlighet er vanskelig å få øye blant verdens makthavere. Ergo er deres styre ikke av og for G-d, men det motsatte, i opposisjon til G-d’s Orden for verden og samfunnene våre. Alt er opp/ned; hat er kjærlighet, og kjærlighet til nesten/medmennesket er blitt til hat (?).

Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som aspirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.

G-d’s Orden er nasjonalstatene, hver for seg, i henhold til sitt lynne og sin kultur, alt det andre som den politisk sionist sosialistiske Nye Verdensorden driver med er i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere verden og samfunnene; også de skapte folkevandringene for å skape kaos, utav hvilken deres Orden skal oppstå som fugl fønix. Deres Nye Babylon. Sosialistiske åndsfraværende utopier.

Dette er jeg i min fulle rett å informere om.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet Ny Verdensorden

De får tidsnok erfare at dette er den største tabbe, idet de er historisk blind for konsekvensene i sine prosjekter. Åndelig blind. I det dypeste åndelige mørke.

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet».
http://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

Nevn med navn EN, kun EN eneste politiker i Norge som ikke jobber for det som Kristin Halvorsen arbeider for. De er UNISONT i den samme ideologiske tankefelle, for ikke å si sjelsfelle.

IT IS NOT THE DEED WE DO

«It is not the deed we do,
Though the deed be ever so fair,
But the Love that the dear Lord looketh for,
Hidden with holy care
In the heart of the deed so fair.

«The Love is the priceless thing,
The treasure our treasure must hold;
Or ever the Lord will take the gift,
Or tell the worth of the gold
By the Love that cannot be told.»

«Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their Father.»– Matt. 13:43.

Sannheten setter fri

Undertrykkingen av sannheten om hva Marx Levy var og hvilken innflytelse på samfunnet han har idag, har bevirket at enhver kritikk av sionisme, sosialisme (nasjonal som internasjonal sosialisme, begge ektefødte barn av Marx’ venstreekstremisme) og kommunisme idag blir forsøkt tiet med å kategorisere gode mennesker som antisemitter, bare et ledd i karakterdrap, slik at de ikke skal bli lyttet til; Som fredsprofessor Johan Galtung. Det er alt et ledd i Statsministerens oppfordring i sin nyttårstale til å mobilisere de «digitale nabokjerringer». Israel har innrømmet i media at de har ansatt ‘kommunikasjonspersonell’ i andre land for å bedre sionismens og landets rykte.

Påstandene om anti-semittisme stemmer ikke. De som sier noe stygt om deres messias, får føle deres vrede, og gjør blasfemi mot deres gud, deres verdslige messias. Det er oftest ideologien, og politikken derav som kritiseres og enkeltpersoner innvolvert. Selv mener jeg at Mordecai Levy var ravende gal, burde vært på institusjon, kjøpt og betalt av ideologiske krefter hvis innflytelser vi ikke trenger i samfunnet vårt. Hans finansiere bør avdekkes og straffes for delaktighet i rød terror, og utgjør en enorm fare for rikets sikkerhet (ethvert lands sikkerhet og stabilitet) og bør forbys og kriminaliseres, for dødstallene bare i USSR (66 million her alene) beviser riktigheten i påstanden.

Alle som kritiserer sosialismen, ‘humanismen’ og den røde hordes ateisme, er per definisjon anti-semitter heretter. Hatlover vil ramme kun dem, ikke dem som rammer de som lyder en annen Herre Min G-d, enn Mordechai Levy’s utsendte profeter og bødler på jord, for utbredelsen av hans Verdensrike; Den Nye Verdensorden.

Bedrageren Cyrys Scofield re-definerte de kristne dogmer, til det judeo-kristne. Katolske Kirke følger opp den praksis, at kristne ikke lenger skal følge opp samfunnene sine, men bare sitte passiv og vente på Jesus andre komme. Da mistet kristendommen sitt salt. Sin samfunnsorganiserende åndelige kraft. For de kristne, har Jesus kommet første gang, og ble avrettet, og andre gang, og blitt værende i den sjel; den åndelige dåpens omskjærelse av hjertet.

De er på dette grunnlag vi må se ateistenes voldsomme fokus på ant-semittisme, hatlover o.l. den siste tiden. De har til og med opprettet et eget ‘institutt’ nå etter modell av amerikanske ADL og Abe Foxman; Vepsen.no.

«And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them». – Ephesians 5:11 (KJV)

«Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.»
http://bible.cc/ephesians/5-11.htm

Ateistiske korsfarere

Ateismen var kommunismens religion. De tror ikke på noen trancendentale guder, bare på mennesket som guder for seg selv. Vi så hvordan det gikk. Jeg tror vi godt kan fastslå på bakgrunn av prima facie bevis at enkelte mennesketyper rett og slett ikke har de rette egenskapene i seg til å skape noe paradis på jord. Ateister er en fare for menneskeheten, som Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin avdekket.

«Vepsen» har nylig utgitt en rapport som de kaller «Hatgrupper 2011». Etter modell av sionistiske ADL som nylig har innført hatlover i USA. Disse hatlovene innvolverer ALLTID, kun uttalelser og utrykk som går imot deres ideologi, den verdslige messias sin ideologi. Og jeg sier ikke ‘merkelig nok’. Det er ikke merkelig i det hele tatt. Kanskje ville jeg gjort det samme om jeg satt med makten, og ville beskytte min ideologi, min politikk, min makt i samfunnet, min neve ned i landenes pengebinger. Etterforskes de som står bak dette prosjekt, vil en nok enkelt kunne finne ut av deres politiske tilhørighet.

Men riktig er det vel ikke, om det hadde vært jeg eller andre som gjør det.

De sitter i gode akademiske posisjoner på sine velfødde brede rumper, og utsteder falske dommer og eder galle over det folk som betaler dem. De skulle vært sendt på Finnmarksvidda og laget veier manuelt istedenfor.

Vepsen rapport om ‘hat’-grupper er orwellsk nytale.

Politiet advarer mot konspirasjonsteoretikere

http://www.vl.no/samfunn/politiet-advarer-mot-konspirasjonsteoretikere/
http://vepsen.org/2012/01/politiet-advarer-mot-konspirasjonsmiljoer/

Hva slags sionist sosialistiske (nasjonal sosialisme – Hitler, som internasjonal sosialisme – Lenin) konspirasjoner er Vårt Land redd skal avsløres da?

Jeg trenger ikke spørre. Jeg vet det; Jeg avslørte dem og ble kastet ut fra ‘Verdi’-debatt. Jeg er uestengt på livstid p.g.a. dette bare; at sionismen springer sosialismens og kommunismens og marxismens ærend, og dette vil de helst ikke ha lys på. De trives best med det i bevissthetens kollektive mørke.

Jeg er dermed erklært ‘persona non grata’. Ateister, ‘humanister’, satanister og alle andre er velkommen i aktivteten støttet av Jens Christan Hauge’s ‘Fritt Ord’, men kristne vil de ikke ha (?). De har alle i redaksjonen vært i seng med sionismen i sin levetid, så noen avsløringer (‘apokalypse’ betyr profetisk åpenbaring; avsløring, disclosure) av betydning vil ikke Vårt Land ha. ‘Apokalypsen’ kommer om de vil eller ikke, med eller uten min hjelp. ‘Katten’ er allerede ute av sekken.

Den ateist-sosialistiske konspirasjon

De ateistiske sionist-sosialistene sitter med makten, vi har ikke noe borgerlig parti i Norge idag. Heller ingen borgerlige folkevalgte. Ingen bourgeoisie, som Lenin hatet slik, selv om han fikk sin finansiering til sin revolusjon fra de verste krefter innen den ‘klassen’. Den patriotiske kapitalistiske klasse, er en beskyttet klasse i kommunismen, representert med en stjerne i Kina’s flagg. Den stjernen og klassebeskyttelse fikk nok Marx Levy godt betalt for fra sine oppdragsgivere.

Politikerne våre er ALLE ‘sosialdemokrater’ idag, det vil si det er bare kosmetiske forskjeller og bagateller som skiller dem, ingen ideologiske foskjeller i de store trekk. Og som under Hitler og Lenin/Stalin har de som har den politiske makten makt over politiet, betaler deres lønn, så politiet (PST) gjør som makten sier de skal gjøre, så da har vi det gående.

Fra PSTs åpne trusselvurdering for 2012
http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____957.aspx

John Færseth – Protokollene hos Galtung
http://vepsen.org/2011/11/protokollene-hos-galtung/

Galtung leker med ilden
http://vepsen.org/2011/10/galtung-leker-med-ilden/

Løgnens protokoller
http://vepsen.org/2011/05/lognens-protokoller/

Marta Steinsvik. Talte makta midt imot – Klassekampen
http://klassekampen.no/59741/article/item/null

Og så lenge hun talte makta midt imot, så må de selvfølgelig få frem at hun var anti-semittisk (?). Mener de at makta er semittisk da?

Til forsvar for Johan Galtung så kan vel ‘Sions vises Protokoller’ like gjerne være skrevet av Karl Marx på linje med Det Kommunistiske Manifest, for alt hva jeg vet. – Også en plan for hvordan erobre verden med vold, terror og deception.

Hva er det egentlig de er redd for av mer som skal bli avslørt siden de er så aktiv?

En tjener Kristus på jord ved å tjene Kristus sin sak, ikke ved å tjene det kaballistiske presteskap sin sak; fariseernes. Dette til informasjon. Din sjels frelse er avhengig av valget en gjør.

Det synest meg uomtvistelig bevist at der finnes en sosialistisk-ateistisk konspirasjon som degenerer våre samfunn, og det er enhver kristens fordømmande plikt å søke å forhindre slik samfunnskadelig og undergravende virksomhet. Til fellesskapets beste, og for bevaring av de demokratiske tradisjoner vi har i vårt land.

‘Human Etisk’ Forbund har startet et korstog mot og kaller enkelte for «ekstremkonspirasjonsteoretikere». De skriver artikler, sender brev til politikere som nok aldri blir karakterisert som ‘truende’ idet de sender brev til sine åndsfrender, og mobiliserer sine venner i massemedia til å tale deres sak. Alle andre ‘lobbyister’ i demokratiet må herved innstille sin sak, og ikke plage de høyverdige folkevalgte med sine bekymringer og frustrasjoner, ofte rettferdige krav (?).

Det synest meg at Forbund stemmer bra, forbund av mektige personer innen vårt politiske system, som støtter dem med penger og moralsk forargelse. Disse er oftest ansatt i systemet, men at de er så veldig etisk og humane, det er det delte meninger om.

Jeg ser de aspirer i sine skriverier om å også få politiets hjelp til å ta ut sine åndelige, ideologiske og politiske fiender. OM de lykkest med dette, da er vårt demokrati og land ferdig. Da har uretten og ondskapsfullheten tatt overhånd, som de historiske fakta viser følger i deres fotspor.

Konspiranoia og popkultur
http://humanist.no/konspiranoia_og_popkultur.html

«Frykt derfor ikke for dem! For intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene». Matt. 10.26-27

Slike forhold blir dermed en samvittighetssak for kristne, som har fått hjertets omskjærelse og kan kalle seg rettelig arvinger til løftene til Abraham; Den Rettferdige.

Må G-d’s velsignelse, og Jesus Kristus fred være med oss alle, og må der være NOEN blant landenes og verdens lederskap som lyder en ‘annen tune’, som er istand til å bli inspirert av de gode åndskrefter, før dette går for langt.

Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

155 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Du skriver mye om mangt, og det er mye jeg gjerne skulle ha kommentert, men jeg skal nøye meg med å kommentere følgende utsagn, siden det absolutt ikke kan få stå uimotsagt:

«Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som apsirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden», sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.»

Jesus ble inkarnert til menneske fordi dette var den eneste måten han kunne frelse kronjuvelen i sitt skaperverk på – menneskeheten. Etter syndefallet og arvesynden var alle mennesker dømt til død og fortapelse. Med sin stedfortredende død, til tross for sitt syndefrie liv som menneske overtok han som Bibelen sier nøklene til dødsriket.

Jeg er som kjent grunnleggende uenig i din måte å filtrere og åndeliggjøre Bibelen på. Jeg gjentar gjerne at Bibelens Gud – den eneste Gud – var og er fremdeles den største sionist. Dette er klart vist gjennom hans utvelgelse av jødene, de tredoble løfter til Abraham, som videreføres til Isak og Jakob og som går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamentet og inn i Det nye testamentet. Løftene til Abraham var faktisk betingelsesløse, og ingen mennesker har hverken makt eller myndighet til å sette dem ut av kraft.

Etter Jesus Kristus gjenkomst til Sinai berg vil verden gå inn i et 1000 årig fredsrike, og dette er ikke noe åndelig rike, det går klart fram av beskrivelsen.

Skjøgen og alle hennes døtre, slik Åpenbaringen skriver om, representerer en erstatningsteologi som blandt annet påberoper seg å ha overtatt Guds løfter til jødene. For at man skal få dette til har man åndeliggjort mye av innholdet i Bibelen.

lovecompassiontruth
lovecompassiontruth
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

(:Lesson learned, gratitude:)

A messsage from the heart:

From one heart to another, a true pleasure to meet you
This moment I am thankful, this moment I am,
I am you and you are me, we are all one together
creating this one great eternal moment

I love you all forever, all that I am
This is my endeavour, all that I can
A whisper in the vastness

Truth will truth eternal
Love Kindness Strength
Compassion Imagination
Freedom Truth for all always

Imagine us all being true with
eachother, imagine what we
can do. The unimaginable possible
because we know that it is so

God is all around us, truth is all inside us
the very essense of our soul unconditional
love for all

I thank my brother and fellow man Jesus Christ
A true son of God, a light in the darkness
Your are true, love, courage and compassion
Your sacrifice was great

I thank you and every other true soul living love

I thank this moment

You find you.

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Jeg er ikke så veldig opptatt av å være enig med noen som helst, jeg er mer opptatt av hva Bibelen forteller meg. Det rene klare ord er nok for meg.

Å kjemme alle med samme kam virker som kjent ikke, således også med å sette sionisme i bås med andre obskure ideologier.

Karl Marx og Human Etisk Forbund har jeg ikke noe forhold til whatsoever.

Åndeligjøring av Bibelen er akkuratt det det er: Åndeliggjøring for å endre mening med det som faktisk står skrevet, som oftest fordi man ikke liker det som faktisk står der. Man liker ikke ordene jøde, Israel, sion, guds utvalgte folk osv. Da blir det jo ganske lettvindt å bytte det ut med sine egne preferanser – men blir man lykkeligere av å nedgradere og undertrykke andre?

Gud kan gjøre seg nytte av alt slik historien vitterlig viser. Hvis man tror eller påstår noe annet har man sett bort fra Guds allmakt og diskreditert ham til denne verdens lover.

Når du snakker om at «kristne» har vært til sengs med fienden lenge, ja da tenker at du insinuerer noe om den delen av kristenheten du ikke tilhører – gjerne de som støtter Israel. Kan du forklare hvem «fienden» er???

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Putter du alle «sionister» i samme bås?

Gud har sett fremtiden, men han har ikke vist oss alt sammen. Gud vil handle med Israel og med hedningene. Akkuratt nå handler det om hedningenes frelse, og ETTERPÅ skal hele Israel blir frelst, slik Paulus skriver i Romerbrevet kap 11. Hvis du åndeliggjør Israel blir dette utsagnet fullstendig meningsløst, og din åndeliggjøring har spilt fallitt. Fokus på jøder/Israel er enormt sett i forhold til dette lille landets utbredelse og betydning. Hvis man er opptatt av lidelse finnes det en mengde andre geografiske områder å ta tak i.

Den levende Guds tempel
14 Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:
Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,
jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
17 Derfor sier Herren:
Dra bort fra dem
og skill dere fra dem.
Rør ikke noe urent!
Da vil jeg ta imot dere,

18 jeg vil være deres far,
og dere skal være mine sønner og døtre,
sier Herren, Den allmektig

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Bibelen rette lære er ordene som står der, og ETT ord er slett ikke gitt til egen tydning. Man skal være svært forsiktige med å åndeliggjøre Bibelord. Først og fremst må man ha et sterkt fokus på HVORFOR de enkelte ord skal åndeliggjøres – hva skal hensikten være. Hvis hensikten er å få det til å passe med sine egne tolkninger blir det feil. Dessuten – og dette er viktig: En åndeliggjøring åpner muligheten for alle til å lage sitt helt personlige evangelium, – Det finnes kun ett!

I dag finner man alle mulige retninger av «kristne» som påberoper seg å inneha «den rette lære». Guds Menighet er det kun Gud som kjenner, liksom han kjenner hjertene våre – Jesus Kristi legeme eller menigheten finnes som enkeltpersoner overalt – det burde være av mindre interesse for å å utpeke dem som er villfarne, og av aller største interesse for oss å bestrebe oss på å fokusere på kjærligheten til menneskene omkring oss.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Bibelen er full av profetier, i motsetning til Koranen som ikke har noenting av dette – noe å tenke på.

Jeg skriver ikke om en åndeliggjøring av det Bibelen forteller oss er av åndelig art. Det jeg snakker om er Guds løfter til jødene, og en hel rekke profetiske budskap til jødene. Eksempelvis profeten Esekiels profetier om at jødene skulle få tilbake sitt land, og at de skal komme tilbake fra alle verdens hjørner, noen av fri vilje, noen lokket, noen jaget osv. Dette har skjedd/skjer. Hvordan og/eller hvorfor skal dette åndeligjøres? Fordi den kirken som åndeliggjør disse profetier anser seg for å ha overtatt løftene?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

JJ;
Du prøver å fortelle oss at det ikke er noen løfter om at jødene skal komme hjem?
Du må være aldeles forstokket for å kaste alle profetiene om dette i søpla. Ditt syn på jøder stenger for din egenutsikt, og du legger premisser i bunnen av din tro som er et hån mot Gud.

Din påstand er blank løgn, og i denne saken er du en løgner. Jødene er tilbake i sitt eget land, dette er et faktum. Den eneste som skal kunne overvinne dem er Antikrist, etter en fredsavtale som han bryter i samme øyeblikk som han forlanger gudstilbedelse. Les og lær, du har en svært lang vei å gå hvis du fortsetter i samme spor.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Det er jesus som åndeliggjør maranata, det er det`lite du får gjort med!
Han åndeliggjør den pakten gud hadde med jødene i rundt 4000 år.
Fra jesu oppstandelse i år ca, 33 skulle gud legge pakten i hjertene på menneskene,
jeg skjønner du absolutt vil tro at jerusalem skal oppstå fra guds side her på jorden, it ain`t gonna happen.
Det åndelig jerusalem er ikke jordisk som jesus sa og som JJ nevnte lengre opp.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Du blander nok kortene her Mole

Jesus snakker om og til sine samtidige brødre – jødene. Pakten er aldri opphevet eller åndeliggjort. Når Menigheten er kommet inn i fullt tall slik Paulus skriver, skal Gud igjen bygge opp Davids falne hytte, sløret blir tatt fra jødenes øyne og hele Israel skal bli frelst slik det står skrevet. Da, og bare da er det tid for at deres hjerter skal bli omskåret.

Fordi du ikke forstår Guds utvelgelse, og hva den innebærer vil du heller ikke forstå hva Jesus mener. Du begynner i feil ende, for du begynner med å utelukke jødene som basis for din Bibelforståelse, og da har du lagt umulige premisser for en riktig forståelse av Guds ord.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

At noen blander kortene er nok en kjensgjerning, men at gud skal sitte med 2 forskjellige «folk» er nok ikke aktuelt, kristne og jøder.
Jøder er de som er blitt omskkåret i hjertet, åndelige jøder/kristne.
Gud har alltid hat

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

t ett «folk». Slik vil det alltid være.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Gud har flere tidshusholdninger, alt til sin tid, slik Paulus skriver. Men om man ikke vil, evner eller klarer å lese hva Paulus skriver om dette, så kan jeg selvfølgelig ikke hjelpe og det har ikke noen hensikt å ta denne diskusjonen gang etter gang med samme person.

Les nå Paulus brev til Romerene kapitel 11, og hvis du ikke forstår hva han skriver – så les en gang til osv………….

Paulus oppleve på sin egen tid de påstandene som til stadighet blir fremsagt her:
Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Romerne 10
11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker.
Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Galaterne 1
. 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.

13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den.

15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17 Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Mole:
Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer – du prøver den komplett umulige øvelsen å slå ihjel et bibelord med et annet. Du kan ikke bruke din egen preferanse til korrigere Bibelens ord. Hvis Bibelen synes å være i strid med seg selv, slik du fremlegger det her, så er det ikke Bibelen som tar feil.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

JJ:
Forkastet eller ikke – les her og lær – det er ikke så vanskelig. Jødene er ikke forkastet, men de er blitt forherdet – BLITT FORHERDET – skjønner???

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel)

27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene deres.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

maranata skrev.
Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer –

Mole.
PAULUS`brev til romerne
28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

RETT JØDE er DEN JØDE……….
Det er hele tiden snakk om jøder her. Les hele kapitlet under ett – ikke plukk ut enkeltstående setninger

Jeg, JJ og Mole blir aldri jøder, og det er heller ikke meningen. Når Paulus snakker om jøder, så snakker han om jøder – ikke grekere eller hedninger.

MEN – her kommer kanskje den åndelige tåke vandrende og ut av tåken kommer «kirken» som har tatt jødenes plass???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

PAULUS brev til kolloserne 3
For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

Etter så mange runder vi har hatt om dette temaet maranata/useless så er PROPAGANDA for israel og jødene det jeg får inntrykk av deg.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Det vil kort og godt si at en jøde ikke er en person av kjøtt og blod, men noe spesielt som finnes i alle menneskers sinn.
I tillegg bekrefter Bibelen her at historien om jødene er mytologisk: Rom 2.29 But he is a Jew which is one inwardly and circumcision is that of the heart, in the spirit , not in the letter.
Vi ser nå at dette er et spørsmål om bevissthet og dens struktur, og det bringer oss tilbake til hvordan stammene(kranienerver) slo leir rundt Jordan(elven som flyter nedover).
«Numb 2.3 On the east side toward the rising of the sun shall they of the camp of Judah pitch» Altså på den åndelige side, på lysets side, på høyre side(høyre hjernehalvdel). Dette er videre bekreftet av… «2 King 8.19 Yet the Lord would not destroy Judah for David his servant’s sake, as he promised him to give him always a light.
En jøde er den som venter i meditasjon i øst el. (høyre hjernehalvdel) ved tempelet og Guds tilholdsted. Tempelet som ikke er laget av hender. :-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Alle er like for Kristus – det er ikke det som er poenget her. Når det snakkes om jøder så snakkes det om jøde – rett jøde er den jøde som…..

Jeg skjønner jo at noen av dere har aversjon mot jøder, men når jeg siterer Bibelen så er ikke dette propaganda, men Bibelens ord.

Med dette avslutter jeg denne diskusjonen for min del.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Jeg har overhodet ikke noe imot jøder, men jøder som jordisk bibelsk folk er forbi, dette er bibelen klar på. Jerusalems jordiske virke er forbi, bygningsmannen forkastet forkastet hjørnesteienen som profetert.
Du velger å tro annerledes, det er du i din full rett til.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Ok maranata. Noen trøstens ord i all denne uroen :-)
1 Corint 3.16 You are the temple of God. For the temple of God is holy, which temple you are.
Hele historien om Judah er histrorien om ditt/vårt hode, der er også Guds tilholdsted som er åpent for alle.
Exo 15.8 Let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
Exo 25.9 According to all that I show you after the pattern of the tabernacle.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Tja slik har vi blitt villedet opp gjennom tiden av religiøse ledere som aldri har forstått hvordan Bibelen er skrevet. Bibelen skriver om den underlig og bizarre kvanteverden kalt for ånd eller engler, men denne usynlige kraft er ikke religiøs – den er virkelig og det er deg og meg – det er photoner og elektroner.

Exodus forteller om konfrontasjonen vi alle må ha med oss selv, om kampen at the back of the desert som er ryggraden. Der man stiger opp de 7 nivåer til den brennende busk(pinealkjertelen) og får instruksjoner fra Gud.

Videre i Exodus må den førstefødde dø, for å få slutt på landeplagene. Den førstefødde er vårt fysiske, og venstre hjernehalvdel. Denne førstefødde blir erstattet/drept når man i meditasjon adskiller seg fra tanker. Når man adskiller seg fra tanker i meditasjon, kan exodus til høyre hjernehalvdel finne sted. I oss er også den førstefødde protein(først), men vårt protein kan ikke reparere det muterte DNA, som er blitt skadet pga misbruk gjennom flere tusen år.
Det jordiske protein må dø for å gi plass til kosmisk protein, når det skjer vil alle mennesker bli satt fri. Sett fri fra sinnets tanker og alle negative effekter, og man krysser the red sea(rødehavet) til høyre hjernehalvdel. Fri fra det syke og muterte DNA, fra frykt og hat, krig og vold.
Likeså Jesus som er den førstefødde må dø, slik at Kristus kan komme frem.
De syv landeplager representerer forskjellige deler av kroppen og dens nervesystem. Det er altså mytologi og ikke en historie om en djevelsk Gud. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Det litt morsomme opp i det hele er at uten problemer ville vi holde oss borte fra Gud og til syvende og sist forsvinne totalt. Problemer som herder våre hjerter får oss til slutt til å gi opp og lete etter lyset på høyre side.
Exo11.5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sits upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
Det som sies her er at dersom de problemer vi møter ikke er nok for at vi skal vende oss til Gud og høyre side. Vil en ytre photon kraft komme fra solen eller andre stjerner/kilder og direkte endre hjernens frekvens, og en masse exodus til høyre side bort fra matrialismen vil finne sted. Galskapen har altså en ende om man vil eller ikke – takk og lov. :-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

EZEKIEL:
Hjemvendelsen følges av krig, utfrielse fra sverdet og GOGs angrep – har dette skjedd?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jesus skal komme tilbake til et Jerusalem til sions (Jerusalems) fjell. Det skal komme et stort jordskjelv i Jerusalem som skal skake opp hele verden og alt dette er opplagt ikke noe som kan åndeliggjøres.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  maranata
11 år siden

Hvist man ser på Esekiel 38 og hvordan den forholder seg til Jesaja 17 så skal Damaskus fjernes fra kartet innen kort tid og ende opp som en ruinhaug

Det er vel få som betviler at Syria og Assad vil bli angrepet ganske så snart selv om Russerene advarer samtidig som de pøser inn store mengder våpen til Syria

Hva tror du Maranata ?

Vil Damskaus bli fjernet fra kartet med Israelske nøytonbomber eller ett US HAARP jordskjelv eller kanskje Star Wars Directed-Energy Weapons (DEW)
) ?

Jeriko ble jo som sagt lagt i ruiner av HAARP teknologi ( Basuner i rette Tesla frekvenzer )

Iran ble angrepet av satanistene i dag med det kraftigeste skjelvet siden HAARP skjelvet i Bam som tok livet av 48 000 uskyldige Iranere den andre juledag 2003

http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=56&lat=34

Satanistene har startet siste fase nå, De siste ukene har en rekke styrke 6.6 monsterskjelv med 10 km dybde rammet Sydpolen, Russland, Indonesia, Mellom Amerika mm, Sildemasakren ved EISCAT og en rekke andre massedøder har fått mange til å stille spørsmål hva som egenlig er på gang

En ting er 120% sikkert: Angels Still Don’t Play This HAARP

The destruction of Damascus, Strange Weaponry

http://www.youtube.com/watch?v=0rUuH4A1oWs&feature=player_embedded

Hva tror du om denne da Maranata ?

Mystiska ljud över hela världen – förebådar det Antikrists framträdande?

http://www.truereformation.net/2012/01/18/mystiska-ljud-over-hela-varlden-forebadar-det-antikrists-framtradande/

Sleggemannen
Sleggemannen
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Ære være Smurfen, som stadig kommer med velformulerte og godt gjennomtenkte kommentarer.
At du legger ved linker til dine kilder er kjempe bra.
Ofte får jeg mer utbytte av kommentarene til Smurfen enn selve artikkelen som blir kommentert.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Smurfen, hav tror du om denne kommentaren fra http://www.youtube.com/user/Psy0psAgent ?:

Hi. Im just sayin. March 23 is a big aries wannabe occult lover date for attacking. April 20th is taurus the bull blow up something blood sacrifice day. Im just sayin, possible pattern. Many other matches. Im suggesting set up and attack Iran on March 23, but that would be toooo easy. Im close to their charts. So close Im stupid, and dont really know anything. Just sayin

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Det dramatiske profetiske bildet av Russland siste forsøk på et verdensherredømme, beskrevet i Esekiel 38:1 – 39:24 plasseres i en profetisk sammenheng som relaterer til Israels gjenopprettelse. I Esek 37:1-28 beskrives Israels gjenopprettelse som nasjon og deres oppstandelse fra de døde i tiden før det annet komme symbolsk ved dalen med de tørre ben, de som vekkes til live,

Israels gjenopprettelse er naturlig nok en torn i øyet for skjøgekirken, som har hevet seg til dommere over jødene og fortalt oss at Gud aldri mer skal gi dem deres land tilbake – dette til tross for profetiene i Esekiel der nevnte krig vitterlig ikke har funnet sted ennå. Omfanget av denne krigen, Guds inngripen og resultatet der man bruker måneder på å begrave de døde og har brensel i 7 år av krigsmateriell har ikke funnet sted ennå. Den som frekt påstår at denne profetien er fullbyrdet har ikke forstått eller nekter å godta.

Brandulph
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

Fikk du ned deg, maranata, at pastor Johansen fjernet alle innlegg i forbindelse med hans latterlige teori om at Hitler er Israels grunnlegger? Jeg la inn et par kommentarer til deg, hvor jeg bl.a. påpekte det absurde med å hevde at «uten Hitler, ingen Balfour erklæring». Hitler var som kjent en ganske enkel korporal i hæren i 1917. Pastoren vil med sikkerhet også fjerne dette innlegg! ;-)

pyramiden
pyramiden
Abonnent
11 år siden

Jesuides. Er de redd for å dø?

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

JJ skriver:

Hva tenker du om at du er på lag med ateister og humanister i sionismens sak, og ikke ‘de åndeliggjorte’ kristne maranata?

Jeg svarer:
Du bruker her klassisk hersketeknikk – setter meg i bås for deretter å anklage meg. Akkuratt den samme teknikken har vært brukt om jøder i århundrer.

Du sier jeg har tapt debatten. Dette viser at du har fullstendig feil fokus. Her er det ikke snakk om å vinne debatter, men å formidle Guds ord slik det vitterlig står skrevet. Du lyver og prøver å stjele på samme tid. Du og dine «åndelige» brødre har aldri overtatt noen av Guds løfter og utvelgelse.

Den erstatningsteologien du representerer er ikke fra Gud, så hvem er den så fra? Paulus skriver følgende om kristne som tenker slik du gjør, og mener jødene ikke lenger har Guds løfter i behold;

Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene deres.

Les og lær, og ikke la ditt hat skygge for Guds tydelige ord. Guds plan kan du gjøre fint lite med. Gud lar seg ikke spotte. Tar du bort Abrahamsløftene, kaller du samtidig Gud for en løgner. Da er vår debatt her på NyS helt uvesentlig.

Takk for meg!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

maranata skrev.
Jeg svarer:
Du bruker her klassisk hersketeknikk – setter meg i bås for deretter å anklage meg. Akkuratt den samme teknikken har vært brukt om jøder i århundrer.

Mole.
Å du setter ikke andre i bår maranata???

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Hmmm… vel, pastor Johansen, din omtale av enhver som ikke er enig med dg, samt fjerning av innlegg som blottlegger deg men»buksa nede», taler jo sitt om din heller fanatiske adferd. ;-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Man kan ihvertfall lese ut i fra bibelen at man ikke trenger være levitt, fariseer eller skriftlærd for å finne veien til Gud.

Det som går igjen gjennom hele historien er RETTFERDIGHET og selvfølgelig KJÆRLIGHET. Som Noas bud eller Moses bud eller Jesus som eksempel, viser oss enkle regler å levemåte for å holde oss på veien Gud har lagt for oss.

Alle i Abrahams hus, de som var kjøpt for penger, venner, hustruer, slekt var velsignet.
Isak fant sin kone gjennom rettferd og nestekjærlighet.

I dag, da jeg kom til kilden, sa jeg: « Herre, du som er Gud for min herre Abraham, la denne reisen min lykkes! 43 Se, her står jeg ved vannkilden. La det gå slik at når det kommer en ung jente ut for å dra opp vann, og jeg sier til henne: La meg få drikke litt vann av krukken din! 44 og hun svarer: Bare drikk, du, og jeg skal dra opp vann til kamelene dine også, da er hun den kvinnen som Herren har valgt ut til min herres sønn.» 45 Og se, før jeg var ferdig med å be i mitt hjerte, kom Rebekka med krukken på skulderen. Hun gikk ned til kilden og dro opp vann. Da sa jeg til henne: «La meg få drikke!» 46 Straks løftet hun krukken ned og sa: «Bare drikk, du, og kamelene dine vil jeg også gi å drikke.»
De rettferdige seiret i Sodoma & Gomorra.
Jesus som en bauta og som en Sions oase i det hatske ørkenlandskapet viste vei med nestekjærlighet på kryss og tvers av skriften og slekten.
Guds folk er de som følger hans(m. flere) eksempel og ikke noe politisk Israel eller slektsgener. Det er for meg ganske så tydelig skrevet i bibelen.
Man trenger engang ikke å ha vært i nærheten av en bibel for å leve i pakt med Gud.

RawKuz
RawKuz
Abonnent
11 år siden

Hvorfor diskutere forskjellene mellom de forskjellige utspringene fra religion, når alt egentlig er bygget på falsk sannhet og brukes som kontrollorgan?

«hvis du ikke gjør slik, kommer du til helvete» , «gi oss alle dine penger og du skal slippe skjærsilden» , «hvis du ikke tar imot <> så går du til evig fortapelse. For å ta kristendommen først, så ble den innført med makt på 1000tallet. «Enten konverterer dere til kristendommen, ellers blir dere drept» høres virkelig ut som en sann guddom.

Det at kristendommen fikk krigsmakt, gjennom kristningen av Konstantin, intensiverte forfølgelsen av «kjettere» Gnostiske skrifter ble forbudt, alt annet enn den Ortodokse («den sanne») kristendommen ble godtatt. Hellige Skrifter som ikke passet inn i kristendommen ble ødelagt, og de som trodde noe annet ble enten drept, eller «tvangs-omvendt»

Det at de 3 største har sitt utspring fra eksakt samme plass, vitner også på store misforståelser, der personene som observerte dette ikke visste hva de skulle tro.

En av de vanligste grunnene for krigshandlinger, skjer på grunn av religion. Holder personer fanget i et tankemønster, og nytter ikke ha en saklig diskusjon, ettersom uansett part vil ikke innrømme feil, da hele livsgrunnlaget ofte er bygget rundt løgnen -religion.

Du vet hadde JJ vært født i Iran, hadde han vært muslim, og vært like fanatisk til denne religionen, er trist å se at religion kan være så altoppslukende, og fjerne alt av rasjonell tankegang.

Hva er logikken i at guden i bibelen, er den sanne Gud? Det finnes utallige hellige skrifter som opererer med flertallige guder, hva gjør at Bibelen er den eneste rette? Hvor er Gud nå, han var jo jevnlig nedom jorden og snakket med menneskene? Det står dessuten at gud er ufeilbarlig, det finnes flere beviser at gud både angrer seg, og vet ikke hvor menneskene er, (allerede i skapelsen står det at gud ikke kunne finne adam og eva) Det står også at gud sendte gudesønnene til jorden, var det ikke Jesus som var guds enbårne sønn?

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Fåfengt er de, Johansent (dertil er du alt for fanatisk), men hadde du tatt deg tid fra ditt NT, tatt på deg objektivitetens trøye, og deretter studert Marx (hensatt til rådende forhold under hans tid), ville du muligens til og med forstå forstå hva han sier med, -“Religion er de undertrykte individers sukk, hjertet til en hjerteløst verden og sjelen til en tilstand uten sjel. Den er folkets opium.”

Marx, til sitt hell, opplevet ikke hvordan nettopp selveste stor kapitalen (Rothschild&Co.) anvendte hans arbeider til å erobre Russland, og føre det russiske folk inn i et groteskt undertrykkende diktatur, som IKKE på noe sett er forenlig med hva Marx har ført i pennen.

Et diktatur har intet med Marx sin filosofi å gjøre, og ditt utbrudd, » Marx er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, og sionisme.»… A du store all verden, Johansen!… her remjer du jo ut et absolutt forvirret vrøvel. Hitler! :-)

Vel-vel, men rett er det, at Marx sitt navn er misbrukt av mange, både despoter og fanatikere, opp gjennom tiden etter hans død, og blir det fortsatt… til eksempel av deg, som har en lei tendens til å stemple enhver som «idiot», medmindre de er enig i at «Jesus» løser saken.. ;-)

Jeg er enig i essensen i hva du har lagt fram i denne tråden, Johansen, men din forståelse av Marx, tryner! Likeledes dit snevert og fanatisk syn, illustrert med: sionist = sosialist, kommunist, ateist, agnostiker… hmmm… og hvor mistet du «kapitalist» bak likhetstegnet, JJ? Rothschild & Co.! Navigerer den tidligere sjømann bevisst utenom selve skjæret i sjøen? :-)

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

God morgen, Johansen! :-)

– Der du trekker fram Lenins ferd fra Sveits gjennom Tyskland i april 1917, skriver du, «… med lomma full av dollars? Fordi både naziene og commiene var finansiert av samme krefter…» Tja, Johansen, fra ”Lenins commies” til ”Hitlers nazis” ligger det hele 16. år, så du lager et merkelig langt jafs der. ;-)

– Imidlertid, synes det som om, at vi er enige om hva det utøvende og sentrale element i alle politiske omveltninger og kriger over de siste 2-300 år er. Alt hva Europa og den ganske verden forøvrig, har opplevet av krig, elendighet og undertrykkelse , har sitt utspring i et sionistisk makt apparat som heter Rothschild&Co. Ikke bare har de spilt en sentral rolle, men de er det egentlige opphav. Deres ”Protokollen” har vært, og blir fortsatt blir fulgt til punk og prikke.

– Tja, Johansen, er vi stort sett enige så langt, så er det svært. En ivrig evangelist og en langt framskredet gammel agnostiker! :-)

– ” …I have learnt from their methods. The difference between them and myself is that I have really put into practice what these peddlers and pen-pushers have timidly begun. The whole of National Socialism is based on it. – Hitler”
Hva som gjør at du ikke forstår hva Hitler her sier, synes å ligge i ditt utsagn fra John J. Ray, som hevder at Hitler var en ”en av dem”… men hvilket selvsagt er helt på tryne’. Det er som diktatoren Hitler sier i sitatet, ligger i: “lært fra”-”forskjellen”-”basert på”. Hitler ble en fanatisk nasjonalist etter Tysklands fornedrende nederlag, og utviklet raskt sine ambisjoner om makt. Hans inntreden i DAP skjer i 1919, som av stemme-sankende/appellerende grunn ble til NSDAP i 1921, da han overtok roret. Nasjonal Sosialistische Deutsche Arbeiter Partei… det er et parti navn som selvsagt hadde mega appell i Tyskland etter krigen. Bedre kan det ikke gjøres… og som vi vet; han ble VALGT av folket i 1933, og tiljublet praktisk talt til skutten kom! ;-) Et sitat fra Göbbels I denne forbindelse, er illustrerende her: “Whoever can conquer the street will one day conquer the state, for every form of power politics and any dictatorship-run state has its roots in the street.” – Göbbels

– Jødenes makt, både politisk og økonomisk var dominerende i Tyskland før krigen, og etter Tysklands nedverdigende tap i 1918 ble det enda ”værre”. Tyskland kom på billigsalg, og Rothschild&Co benyttet anledningen til å kjøpe og drive landet til den ytterste elendighet, som begunstiget oppslutningen om hitlers NSDAP.

– Idèen om at Hitler var plantet i sin posisjon av Rothschilds, har jeg også vært innom, Johansen, for Hjalmar Schacht var jo Rothschild agent, og at NSDAP bl.a. ble finansiert av Rothschilds&Co er et faktum. Imidlertid ble de sionistiske bangsterne tatt rotta på i 1933. Hitler fratok Rothschild &Co. sin makt ved å utstede sine egne penger. ;-) http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720 “For hver Mark som utstedes, forlanger vi tilsvarende verdi i godt utført arbeid eller produkt”, sa Hitler, som bl.a. sat iverk veiprosjekter som vi til dels fortsatt kjører på. I systemet var det ingen bank som tjente penger på penger lenger, og frigjort fra pengepugerne, reiste Tyskland seg fra å være Europas fattige bakgård til å bli Europas rikeste land… og det tok KUN FEM ÅR!. Frigjøringen fra det sionistiske bank velde, i tillegg til å tilfredsstille folkets ve og vel, var den andre sentrale kunnskap som Hitler hadde tilegnet seg ved å studere Marx. Her i ligger også årsaken til at jeg for lengst har droppet idèen om at Hitler var marxist eller sionistenes mann. (Riktig nok hadde han sin første kontakt med DAP, som korporal i hæren med oppgave å spionere på arbeiderbevegelse. Han kan dermed opprinnelig ha vært et egnet og utvalgt objekt for sionistene, men i så fall valgte han å kjøre sitt eget løp da sjansen bød seg. Senest i 1933. Den jødiske krigserklæring av mars 1933 underbygger da også dette.)

– Sitatet fra Göbbels, «The worker in a capitalist state – that is his greatest misfortune – no longer a human being, no longer a creator, no longer a shaper of things. He has become a machine.» legger du fram, slik jeg leser deg, som et slags bevis for at Hitler var en marxist. Men, nei, Johansen, hva Göbbels her sier, er intet annet enn den sentrale kunnskap de høstet fra Marx. De innså at den eksisterende kapitalisme, styrt av det sionistiske banksystem, måtte avlives.

– Forøvrig fulgte IKKE Hitler på noe sett Marx sin filosofi om å avskaffe privat eiendomsrett! Ei heller forhindret Hitler på noe sett utenlandske innvesteringer i tyske obligasjoner og den rasant voksende tyske industri.
( Hva som har skjedd i EU etter at sionistene etablerte sin nye sentral bank, ECB, taler jo sitt klare språk om hva den kapitalisme som Göbbels refererer til, ender opp med (Har du fundert ov hvem som eier Grekenland og andre PIGS etter en stats konkurs? ;-) )
(Litt om ECB monsteret, skrev jeg bl.a. her for en tid tilbake: http://brandulphnorsk.blogspot.com/2009/03/jeg-hadde-en-tid-lest-litt-om-den.html

– Ja, Johansen, jeg mener også at forbindelsen mellom Rothschild og Marx -som døde statsløs og i stor nød- er meget sannsynlig, og likeså at “manifested” kan ha vært et rent bestillingsverk. For, med en målsetting om å trekke med seg en utarmet og livegen russisk befolkning i en revolusjon, kan jo intet bedre program presenteres. Sammen med ubegrensede midler og sionistene Lenin & Co. ble det jo da også en knallsuksess… for Rothschild og kapitalen.
Men hva det russiske folk våknet opp til var jo et helvete, som utover berøving av privat eiendom, ikke hadde noe med Marx sin sosialistiske/ kommunistiske visjon å gjøre, bortsett fra vedvarende misbruk av hans navn. Marx sin visjon, Johansen, representerer på ingen måte et diktatur, men et samfunn styrt fra grasrota og opp. I realiteten et absolutt demokrati, hvilket også for meg (som etter din klassifisering, er en gammel idiot), fortoner seg som en håpløs visjon, med mindre det dreier seg om små samler og jeger samfunn.

Nei, Johansen, Hitler var en diktator, men hverken maxist eller sionist, og å betegne det diktatur som Russland våknet til etter 1917, som marxistisk er å misbruke Marx på samme måte som Rothschild gjorde, om enn kun verbalt.
Forøvrig finner jeg det mer enn søkt å hevde at Hitler skapte Israel. Hitlers støtte til sionistene grunner seg jo kun i det faktun at de hadde sammenfallende ønske om å tvangsforflytte jøder fra Tyskland. For Hitler var det revende likegyldig hvor. (Til ingen nytte anbefaler litt ny googling på: Balfour, Madagaskar, Haavara, zionism, Hitler. ;-) )

Likeledes finner jeg det lite gjennomtenkt å hevde, at hva SV eller AP skriver eller taler, stemmer overens med hva Marx presenterer i sin visjon. For, som en annen glimrende jødisk tysk hjerne, sosiologen Max Weber, sier, så dreier politisk utøvelse seg KUN om makt og personlige fordeler, uansett hvilken fløy eller isme en politiker smykker seg og stt parti med.

Imidlertid, så lenge de alle er avhengige og/eller støtter opp under et bank og finans system som er under full sionistisk kontroll, så er de nødvendigvis alle, sionister. Samtlige tilhører forøvrig også det makt apparat som J.Chr.H. opprette under og etter krigen. Tja, Johansen, og muligens er vi til og med enige om det?… til tross for at jeg, fortsatt leser NT og GT, uten å tro på hverken , Gud, Maria, Jesus, Den Hellige Ånd eller sjølveste Fanden.

Ha en fiiiin dag, og stå videre fram i manndom og villskap!

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Joda, skumleste artikkelen, forøvrig ganske enig med deg angående marxismen, som ikke kan betegnes som religion nei. Du sier at «for jeg snakker ikke om religion mest» men hele artikkelen er jo gjennomsyret med kristelige henvisninger, som Antikrist-rike, nye babylon osv.

Mener videre at å være human-etiker ikke er bedre enn en troende, det er ens handlinger som definerer en som person. Hadde alle fulgt den gyldne regel, så hadde verden vært et godt sted, trenger hverken 10 bud, eller andre dogmatiske rettningslinjer. Om det heter marxisme, sosialisme, kristendom, jødedom, islam eller hvasomhelst, så er det likegyldig. alle sammen er opprettet for å kontrollere massene av noen få på toppen. Om det er Marx Levy eller Jesus som er «lederen» er revnende likegyldig.

Du glemte også å nevne Protect IP act (PIPA) som forsøkes innført, som stort sett er akkurat det samme som SOPA. Dette nevnes heller ikke av Barry Soetoro som sa at hvite hus går mot SOPA. (er jo tross alt valgår, og karen snakker med to tunger)

Legger forøvrig merke til at du ikke har noen uttalelser angående mine synspunkter rundt kristendommen.

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  RawKuz
11 år siden

Du nevner også nye Jerusalem, her er et dikt fra William Blake som kan være passende:

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?

And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear! O clouds, unfold!
Bring me my charriot of fire!

I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England’s green and pleasant land.

Nye jerusalem er i ferd med å bygges i London. Hva er vel mer passende enn benevnelsen XXX – 2012 (Zion) olympic games. Dette har vært planlagt i århundrer, der de vil være i mål sommeren 2012. Er det noen som oppfyller Bibelens profesi er det den Engelske kongefamilien, med William i spissen. Jesus startet sin forkynning i 30-års alderen, noe William vil være i 2012..

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  RawKuz
11 år siden

Blandt mine favoritter – ELP:

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

J.J, Du sier du ikke vil dra den leksa igjen, da kan du sikkert henvise meg til en side der du har kommentert dette før? Har stilt samme spørsmål flere ganger, men har til nå ikke fått svar, hverken fra deg eller andre. Sånn jeg ser på det, unngår du spørsmålene ved å si at du har kommentert det før og gjør det ikke igjen..

Veldig flåsete å si at det Scofield gjorde var verre enn Constantin.
Er ikke bare snakk om en liten forfalskning her, det er nedslakting av alle som hadde et annet synspunkt, destruering av alle skrifter og materiale og evig forfølgelse.

RawKuz
RawKuz
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

flott du kommenterer deler av innlegget mitt, men du overså delen der jeg spurte etter lenke til en av stedene du oppklarer spørsmålene jeg hadde, flott om du kommer med de, hadde vært veldig greit å fått en disclosure :)

Brandulph
Skribent
Svar til  RawKuz
11 år siden

JJ: Marx sier jo , «Gi oss som behersker staten alle deres penger i skatter så vi får leve livets glade dager på deres bekostning»

Hmmm?… og hvor har du den fra, Johansen? Jeg har lest mye Marx, men den du slang ut der fortoner seg som et rølp som rammes av din egen «…., enn å åpne munnen og levne enhver tvil.» ;-)

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Sekt? Øm tå? :-) Nei, Johansen, jeg stilet kun et spørsmål om hvor fra du har uttalelsen som du tilegner Marxs: «Gi oss som behersker staten alle deres penger i skatter så vi får leve livets glade dager på deres bekostning»
At du «las det på SVs hjemmesider» taler ikke godt for «godt dokumentert», min venn,. og bringer kanskje heller din påståtte «Marx uttalelse» i kategorien «rølp»?
For, du tar vel ikke alt som fremmes av SV er den hele og fulle sannhet? ;-)

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Her et lite utdrag fra Fjerde Mosebok, kap 31.
Er det slik Guds kjærlighet ser ut?
Jeg bare spør?

De gikk til strid mot Midjan, slik Herren hadde pålagt Moses, og drepte alle mennene der. Israelittene førte kvinnene i Midjan og småbarna deres bort som fanger. Alle husdyrene, hele buskapen og all rikdommen deres tok de som krigsbytte.

Moses, presten Elasar og alle lederne i menigheten gikk i møte med dem utenfor leiren. Moses var sint på befalingsmennene som kom tilbake fra striden. Han sa til dem: «Har dere latt alle kvinnene leve?

Drep nå alle guttebarn og alle kvinner som har ligget med menn. Men alle småjenter som ikke har ligget med menn, skal dere la leve.

Herren sa til Moses: «Du og presten Elasar og de som er overhoder for familiene i menigheten, skal telle opp krigsbyttet dere har tatt, både av mennesker og av dyr. Så skal du dele det likt mellom krigerne som var med på felttoget, og resten av menigheten.

Fra krigerne som gikk ut i strid, skal du kreve avgift til Herren: én for hver fem hundre, både av mennesker og av storfe, esler og småfe.

Moses og presten Elasar gjorde som Herren hadde pålagt Moses. Krigsbyttet, det som var igjen av byttet krigerne hadde røvet, var i alt 675 000 småfe, 33 72 000 storfe og 61 000 esler. Av mennesker var det i alt 32 000 kvinner som ikke hadde ligget med menn.

Den halvparten som tilfalt krigerne, besto av 337 500 småfe, 37 av dem var 675 avgift til Herren, 36000 storfe, av dem var 72 avgift til Herren, og 30 500 esler, av dem var 61 avgift til Herren. Tallet på mennesker var 16 000, av dem var 32 avgift til Herren.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
11 år siden

Hellenere kom i sin tid til Alexandria fra Palestina, og fokuserte på å skrive Gresk tankegods om Jødene. Dette var Gresk talende Jøder, i motsettning til Hebraisk talende. Alle Hellenere var ikke Jøder, de kom fra mange forskjellige kulturer, men felles for alle var at de omfavnet den Greske kultur og mytologi.
Det Jødiske folk så ned på Hellenere fordi de hadde forkastet sin Jødiske arv til fordel for den Greske kultur. Jødiske folk emmigrerte til Alexandria 300 BC (de ble med på Alexander den store sitt felttog) og skrev Bibelen under Gresk ledelse.
Alexandria ble senter for tilbedelse av den Greske Gud Zeus, og de store forfattere av den hemmelige visdom i Gresk og Egyptisk mytologi samlet seg der. Desverre ble det store mytologiske biblioteket i Alexandria ødelagt av kirken under korstogene.
Hellenere skrev sansynlig det nye testamentet fra scratch, mens det gamle testamentet ble revidert med gresk tankegods fra historiske hebraiske skrifter. Det gamle testamentet kalt Septuagint, blir omfavnet av kristne som den «ene» sanne Bibel i dag. Den var altså skrevet av Jøder som hadde forlatt sin Jødiske kultur til fordel for den Greske kultur og skrivestil. Derfor er det so mye Gresk mytologi i det som vi ser på som Jødenes gamle testamente.
Derfor kan også en del tekster fremstå som barbarisk, men husk dette er som oftest skrevet rent mytologisk og i lignelser, så her må man se etter en dypere mening.
Eks historien om Abraham: Gal 4.24 Which things are an allegory for these are the two covenants. (allegory=tilnærmet lignelse).

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

The Power Of Myth – The Heros Adventure
http://www.youtube.com/watch?v=OhU99yaOcjw&feature=related

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
11 år siden

Det er jo flere eksempler på at Moses og israelittene ble advart mot å dra til krig, ford Gud ikke var iblant dem. Moses var ikke Gud, men Guds mest betrodde. Israelittene var hele tiden i opprør mot Moses og Gud, til tross for at Gud hadde gitt de mirakler og gitt israelittene både mat, vann,fred, frihet og frodig land. Nesten alle mistet sjansen til å nå landet som Gud hadde lovet dem, fordi de ikke trodde på Gud og valgte egne veier. Moses var ikke noen populær mann blant israelittene og Moses var hele tiden utsatt for et umenneskelig press. Kanskje kom egoet til slutt i veien, allikevel bør man ta med seg at Moses til slutt ga oss de ti bud, for at vi ikke skal begå de samme feilene og syndene som israelittene gjorde. Å holde Gud til ansvar for hva Moses og israelittene gjorde ut i fra deres frie vilje er vel drøyt. Hvis Gud gjorde alle miraklene på vei ut av Egypt, virker det litt rart at det skulle være nødvendig å gå i strid senere, eller..? Moses hadde innsett at Gud eller den hellige ånd kunne vise seg i alt og alle, men jeg tror han glemte det på ferden. Aron og Levittene gjorde opprør mot Gud og de har siden vært i prestestyrene rundt omkring.

Det er vel bare det livet handler om:-) gjøre masse feil og innse det når man blir rundt 80 :-)) Jesus var en annen type. Mer bevisst på hvem han var og hvem Gud var. Derfor var han mer ydmyk og hørte på alle og snakket med alle barna. Ikke minst barna som ennå ikke hadde blitt urene. Ikke Gud inkarnert-Å , Far, hvorfor har du forlatt meg? Gud er en og ett med alle. Jeg tror jeg har møtt Gud mange ganger i andre:-) Det er ikke alltid han/hun kommer fram, men en gang i blant. Kanskje mest når jeg har rotet det skikkelig til…

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

J.Johansen, du har slevfølgelig rett i at Jesus tok avstand fra skikkene som ble praktisert. Det nye testamentet er veldig forskjellig fra det gamle. Skjønner ikke helt dette her, er det snakk om to forskjellige Guder?

Brandulph
Skribent
Svar til  JohnnyWalker
11 år siden

Nei, JohnnyWalker, det er snakk om rene inflasjonen: Gud, Maria, Jesus og den Hellige Ånd… for ikke å glemme Engler, Profeter og Helgner, samt den mektige men slemme, Satan (som har fått skylden for at mennesket begynte å tenke, og dermed er en av gudens sønner)..Alle er foreviget i form av bilder og statuer, til tross for bibelens gud nedla et absolutt forbud mot idolatri. Ahja!… og la meg fo all del ikke glemme, popstjerne og klovn, Paven! Du verden for et cirkus!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Kanskje jødene har rett, at den ekte messias ikke er kommet ennå?
At jesus bare er en fremstilling fra satans side av profetiene.
Tenk litt på den angående 2 forskjellige guder.

For min del synes jeg det gamle testamente gir et godt bilde av satans natur som guds folk skulle sky som pesten.
Eting/spising av egne barn blant annet, gud fant ikke på det, menneskene gjorde det etter anbefaling av sine AVguder.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Ja jeg tror det J. Johansen, dette var egentlig et svar til Jonny Walker, bare for å sette ting i perpektiv.

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

– «…utviklingen i menneskers PERSEPSJON av gudebildet som utvikler seg etter som mennesker åndelig sett utvikler seg… » Hmmm?… Det ble utrolig mye «utvikling» her, pastor Johansen. På norsk betegnet, knot. :-)
– Jeg har forøvrig observert at du er raskt ute med å luke bort hva som går deg imot, så for all del, luk ut denne straks du har lest den. ;-)

Terje
Terje
Abonnent
11 år siden

«Ateister er en fare for menneskeheten» Jeg må le, hehe….

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Å si at ateister er en fare for menneskeheten, er som å se på Stalin, Lenin og Hitler, og konkludere med -Menn med bart er en fare for menneskeheten.

Cavalli
Cavalli
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Hvorfor denne voldsommme generaliseringen, Johansen? Er du støtt, etter Vepsens »Hat-rapport»?

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

«Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt» Det kan jeg faktisk si meg enig i. For når et gudfryktig folk glemmer gud og blir forført av en annen ideologi, da kan sånt skje…
Ateister har ikke den samme tilbøyeligheten til å følge ideologier, det er derfor vi er ateister, vi tenker selv.

Troende og ateister, er som hunder og katter. Hunder får man til å gjøre hva som helst, katter derimot…., katter er ikke flokkdyr som hunder.

«Det bolsjevikske eksperiment viser at en gruppe utmerker seg i råskap, blodlyst, law of thelema, autoritetstro, gudløse….» Det var poenget med eksemplet mitt;-) ta med Hitler som ikke var ateist, så blir fellesnevneren bart og ikke gudløshet;-)

:-)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Har du spurt alle du kjenner om de er ateist? det kan hende du blir overrasket!
Det med tro er ikke enkelt, jeg spurte en av mine mest kristne venner noen kritiske spørsmål rundt fødsel og sjelen osv. Han ble litt paff da jeg kunne konkludere med at han på det området var muslim!

Det er faktisk ikke lett å vite hvem som er ateist, ateister er som alle andre på alle områder! Eneste måten å avgjøre om en person er ateist, er å spørre om han er det! Selv på prekestolen i kirker kan du finne ateister http://www.clergyproject.org
Kanskje du burde tatt deg tid til å lese om de som går fra å være troende til å bli ateister? eller lytte http://www.pointofinquiry.org/john_w._loftus_-_why_i_became_an_atheist/

Som du ser av denne, skiller ikke ateister seg spesielt ut http://www.washingtonpost.com/wp-srv/metro/documents/aris030609.pdf

Bare rent statistisk vil det være få, om noen, ateister å finne blant høylytte motstandere av «store» ledere, men det betyr ikke at alle ateister er enige med alt(eller noe) en leder har å si -eller gjør. Ateister flest ser ikke på autoriteter som noe mer spesielt enn vanlige mennesker, ateister flest ville nok vært enig med Richard Feynman http://www.youtube.com/watch?v=9kirzr6lnSs
Din oppfattelse av ateister er kort sagt en karikatur som passer dårlig med virkeligheten http://brainz.org/50-most-brilliant-atheists-all-time/

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

JJ sier i et innlegg til maranata:

”De som ‘åndeliggjør Bibelen» har ikke noe mikrofonstativ, bare spott og spe i deres vei, akkurat som deres Frelser måtte oppleve? Har du sett noen oppslag om det i det siste?”

Selv om dette var til maranata, er vel innholdets skjulte forbannelse ment for alle … Og om jeg bare må få si det; det er ei guds lykke at de tider for lengst er forbi hvor alle skal bli holdt nede og kvalt av denne forpinte redsel for guds straffedom over alle og spesielt for dem som ikke deler en eller annen forvirret forkynners tro …

At JJ, ikke har oppdaget mikrofonstativene for Bibelens åndeliggjørere, må være at han representere en gud og en åndelighet som han er temmelig alene om … Men kanskje det er slik han ønsker det?

Hvorfor JJ er så sykelig opptatt av Marxismen og sosialismen og at en allmektig og allvitende, en straffende og morderisk Gud skal dømme til helvetes pine alle disse som ikke faller på kne for J Johansen’s helt uspesifiserte form for tro … Det er det bare JJ som kan svare på!

Denne helt spesielle guden som kommer for å straffe alle som Johansen ikke liker, finnes ikke …

JJ burde vrenge sitt skinn og finne en gud som er for alle mennesker og ikke bare for Jarle Johansen …

Og jeg må bare undres over hvordan denne guds supermann, JJ, kan vite at Jesus hadde bart … Det er vel kanskje det vi tror at det var vanlig på den tiden (fra utallige framstillinger) at der hadde dem langt hår, skjegg og bart…

Men det er jo ikke sikkert at Jesus hadde det – han var jo ikke et ordentlig menneske …?

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

til dem som ikke vil si noe men bare gi tomler, skal vite at jeg hver dag snakker med Gud … og at det trekkes på smilebåndet og ristes på hodet hver gang navnet til forkynneren – NS-profeten blir nevnt …

… tro det eller ei …

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Jeg tror deg jeg Bardun
1. Korinter 8
Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

At du snakker med èn av dem er utvilsomt.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

JJ:
Hvor i Bibelen finner du ordet «karma»???

De troende skal IKKE dømmes, kun de fordømte skal dømmes. Konsekvensen er å stå utenfor samfunn med Gud, og det er sannelig straff nok. Men fordi så få klarer å forestille seg hva dette innebærer, klarer man heller ikke å dvele ved dette. Et sted, en atmosfære fullstendig uten kjærlighet er mer enn grusomt.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Karma er vel egentlig hva den gyldne regel handler om slik at man skal være forberedt på dommens dag. Paulus skiver jo en del om dette i brevet til romerne.

Han skal lønne hver og en etter det han har gjort.

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Ukens beste «sukkertøy og svøpe» fra Johansen:
-«Men vær forsiktig med karma, for i budhismen er det ingen G-d som kan tilgi den, og nullifisere den. Kun egeninnsats teller der i gården.» :-)

Fra tid til annen kommer du med slike hysterisk morsomme «vi er bedre enn andre» sleiv, Johansen. Den er med et smil notert!
Og, siden jeg er på den muntert siden, legger jeg med en fiktive samtale med deg, som har utgangspunkt i dine, til tider, underlige resonnement.

– ”Ateister er alle idioter, for de tror ikke på Jesus! ”
– ”Ok, men hvordan vet du at Jesus eksisterte?
– ”Jesus hadde bart!”
– ”Javel… OK… og hva så?”
– ”Jesus var en mann… med bart!”
– ”OK… javel… OK.
– ”Du er mann, og du har bart!”
– ”Ja… barbert, men ja… menn har jo bart… mer eller mindre”
– ”Der har du beviset! Jesus hadde bart. Jesus var en mann.
Ergo… Jesus eksisterte!

Jeg ønsker deg ei fin, bevinget uke, Johansen!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  bardun
11 år siden

Mens noen av dere sitter her å diskuterer om Jesus hadde bart eller ikke så bruker andre tiden på å starte krig og WW3 :)

WW3 Begins – Military Equipment Movement near Santa Cruz 19/1/12

Boiling Frogs er en fin side som tar for seg fakta og serverer nyhetene du ikke får lest i propaganda mediene

Dagens nyheter

International Newsworthy
New U.S. Commando Team Operating Near IranIran Scientist’s Killer May have Used U.N. InfoIran: The Murder of Ahmadi Roshan Elicits 1000 VocationsIran’s Press TV Loses UK LicenseArab League considers Extension of Syria MissionPakistan: Parliament to Decide on NATO Supply ResumptionFrance Suspends Afghan Operations after Four More Soldiers KilledIraq: Maliki Accused of Detaining & Torturing 100s of Political OpponentsBahraini Regime Attacks Protesters, Kills a ChildSaudi Arabia Pivots toward AsiaTurkey: 1000s Protest Dink MurderRights Groups Report: NATO Committed War Crimes in LibyaBritish Troops Were on the Ground During Libya CrisisChina, Vietnam Drift in South China SeaUS actions make China-Russia alliance appealing

Russia: Hands Off Iran & Syria, China & Bric Countries Behind Russian InitiativeMoscow Slams Hacker’s Extradition to USObama Commends Azerbaijan for NATO War & Energy War SupportTurkey to Boost Military Aid to KyrgyzstanFreedom Survey: Central Asia Still Home to “Worst of the Worst”Power Shifts in South ThailandAustralia Appoints First Ambassador to NATO

National Newsworthy
Pentagon Outsources War on Drugs to BlackwaterUN Asked to Probe US Efforts to Squelch Torture ProbeRon Paul Introduces Bill to Repeal Indefinite Detention of AmericansHouse Approves Resolution Opposing Obama’s Debt Limit HikeFed Probes Shuttered GE LenderGovernment Lawsuit Says Bank of America Mortgage Fraud even Worse than CountrywideSouth Carolina Governor Got $65,000 from Romney-Affiliated PACFlorida Consider Bills to Privatize Government Functions … SecretlyPIPA Postponed IndefinitelyFBI Hacked in RetaliationDronology: America’s Flying Eye Pries on Americans

Noteworthy Editorials
Stop the Madness: Iran’s Nuclear Program has yet to Violate International Law!Another Letter from America for IranPower, Propaganda & Purpose in American DemocracyAlan Greenspan’s Ship of FoolsThe Road to Iran Goes Through DamascusFrom Guantanamo to Palau: Exchanging One Prison for AnotherOccupy Wall Street at a Crossroads

http://www.boilingfrogspost.com/

Men slike sider vil bli sperret nå som ACTA trer i kraft

Say NO to ACTA

Angående om Jesus hadde bart eller så føler jeg med inkompetent og lite kvalifisert til å delta i den debatten men siden illuminatiselskapet Gilette ikke var startet da så vil jeg anta at han hadde bart :)

Brandulph
Skribent
Svar til  smurfen
11 år siden

– Jeg leste din post først etter at jeg postet min sleiv, Smurfen, og finner det (b)artig at du også fant ansiktshåret (b)artig. Boilingfrogs var ny for meg. Bra side! Takk for den!
– Hva kommende sensur angår, så er ikke til å unngå, min venn. Dette media er skapt og eiet av det sionistiske makt apparat, og hva vi har fått være med på er, å bygge nettet ut til det som Orwell beskriver. Alt funker idag perfekt. Big Brother har full tlgang til alt hva du har på din maskin, uansett hvilke platform du anvender. Alle anti virus systemer er jo også program som vi allerede i flere år har betalt for å ha full tilgang til hver enest byte vi har lagret eller spyttet ut. Men det har jo vært gøy så lenge det har vart, og det halter nok videre noen måneder til, før vi må gripe til brevduer… før det også blir straffbart å ha et dueslag på veggen. Selv er jeg en førkrigsmodell, Smurfen, og det har vært en utrolig ferd som desverre synes å få en bedriten slutt. ;-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Brandulph
11 år siden

Helt klart Brandulph :)

Helt siden datamaskinen ble almanseie så har den militære etteretningen og de paramilitære Stay Behind gruppene hatt full tilgang til alle PCer, både gjennom bakdører i software og hardware
Det nye nå er at at politi, skattevesen og nav osv får full tilgang til alt vi foretar oss gjennom datalagringsdirektivet osv og ikke minst så er det vi som nå må betale selv for å blir overvåket og kontrolert gjennom regningene fra internettleverandørene våre

Allerede i 1958 hadde svina enorme registrer og mapper på alle nordmenn i NATO basen på Kolsås i Bærum, dette ble seff mye lettere når alle kan overvåkes, registres og kontroleres via noen tastetrykk

Nå kan rottene også stenge ned forum med loven i hånd gjennom ACTA

Ser at KRF nå sier at Israel sto bak 22/7 og Alexander Kjelland terroraksjonen samt at det er guds verk, konspirasjonsterorien til KRF er ikke så helt fjern fra fakta, bytter man ut Gud og Israel med Stay Behind så har man fakta, Stay Behind er først og fremst kontrolert av CIA og MI6 men også ett tett samarbeid med Mossad og Templar brorskappene dem alle er med i, vi så det under den Israelske Terroraksjonen på Lillehammer 21 juli 1973 hvordan Stay Behind hjelp terroristene ut av landet

De paramilitære Stay Behind terrorist Rottene sitter bare og ler mens de driver ap, håner, latterliggjør og ser på hvor zombifiserte dem har klart å gjøre oss :)

Her kan du se hvordan morroklumpene skryter til hverandre mens vi andre zombier tror vi seer på en komedie og ler sammen med dem
I komedien Kommandør Treholt & Ninjatroppen som handler om Stay Behind så forteller dem åpenlyst om alle sine Gladio terroropprasjoner i vesten, alt er fakta som er godt dukumentert, Stay Behind skryter også over hvordan dem sprengte D4 staget på Alexander Kjelland som en falsk flagg opprasjon for så å gå til forsvarsdepartamentet og legge frem «beviser på at Russerene sto bak terroraksjonen, dette måtte ikke folket få vite siden de ville det bety at vi måtte ærklære krig med Russland men vi måtte akseptere at Amerikanerne oprettet militærbaser i Norge for vår egen sikkerhet som Norske myndigheter da var i mot men plutslig aksepterte etter Alexander Kjelland sprengningen den 27. mars 1980 der 123 uskyldige personer ble drept( 212 mennesker ombord )

Alle beviser ble ødlagt og forsøk på etterforskning ble sabotert på samme måte som 22/7 opprasjonen
FBI bekreftet at det ikke var en ulykke men terroraksjon men ble nektet å komme til Norge og etterforske videre

Ole Østlaund og Falk har brukt hele livet på å etterforske terroraksjonen der han har lagt frem en mengde beviser på nett som en kan lese mer om her

http://www.multinet.no/~falk/

Filmen er kjempe bra den enten man vil tro det er en vanlig komedie sånn som Illuminatifilmene fra Hollywood eller ikke ;)

Her kan den sees

http://thepiratebay.org/search/Kommendør%20Treholt/0/99/0

http://thepiratebay.org/torrent/6114223/KommandA_r_Treholt__amp__Ninjatroppen.2010.Norsk.mkv.Saga

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/23/holdt-kontroversielt-foredrag-i-krf-regi

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Utøya helt meningsløs, sier Hareide?
Er han dum? Ingenting er vel meningsløst. Brevik hadde jo mening med det han gjorde. og de som står bak ham også sikkert.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/23/holdt-kontroversielt-foredrag-i-krf-regi

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
11 år siden

I avsnittet Karl Marx, tenkte jeg agenda 21, som nå mer eller mindre er ferdig snekret. Og husker jeg ikke helt feil, oppsto Sionismen i tiden rundt Marx død, og pre sionismen under hans levetid.
Agenda 21 en Sionistisk plan, beskyttet under FN sin paraply? for min del NEI TAKK!
Snik innføringen av agenda 21 er i full gang, lovendringer skjer raskt i mange land!

Les dette som JJ skriver:
«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

Les også hele dokumentet til agenda 21, som er forferdelig langt, og som kan virke tiltalende ved første øyekast, noe det ikke er om man leser mellom linjene.
Man finner blant annet ikke ordet «demokrati» en eneste gang!

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

JJ skriver:
Hitler er faktisk Israels grunnlegger. Uten Hitler, intet Israel

Hvor hjernevasket er det mulig å bli? Uansett hvilket tankespinn og hvilke uhyrligheter du fremsetter her – Israel og jødene er Guds produkt. Deres vei gjennom historien var/er tornefull, men poenget har din forvridde kristendomsforståelse ennå ikke skjønt. Mange ville samarbeide med jødene, men fikk en kald skulder og resultatet var hat. De største eksemplene er Muhammed og Luther. Siden du er tilhenger av begge disse og deler deres syn blir dine utsagn deretter.

Brandulph
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

:-) Jatta-jatta, maranata, han har mange skrudde idèer og teser, hvor «uten Hitler, intet Israel» er en av de helskrudde. Men det er nå en gang slik, at med innsamlede data kan du framlegge et vilket som helst ønsket resultat, avhengig av de kriterier som legges til grunn. Og, i Johansens verden, hvor ateister er idioter og en alvorlig fare for vår ganske eksistens, så framstår slike underlige konklusjoner. Sliker det bare.
Når det er sagt, så må jeg imidlertid hastig legge til, at du også huser en del skrudde idèer… slik tilfellet er med de aller fleste av oss. ;-)

Brandulph
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

En liten kjapp en til, maramata, som du rappe til med. Johansen slenger jo også ut den her: » Uten Hilter, ingen avtale mellom Balfour og Baron Rothschild… » Minn skribenten om, at «Balfour Deklarasjonen» er datert 2. nov.1917. Adolf Hitler var på det tidspunkt 28. år gammel og fortsatt korporal i hæren.;-)

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Adolf Hitler – Founder of Israel: Israel in War With Jews

German Jew Dietrich Bronder, a high school teacher. Its title is: “Before Hitler Came”. It was printed in 1964 and is about who was who in the Hitler’s apparatus: “Of Jewish descent, or being related to Jewish families were:

Adolf Hitler the Co-Founder of Israel
http://wakeupfromyourslumber.com/node/2756

Kardel
http://ellhn.e-e-e.gr/books/assets/founder_of_Israel.pdf

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Gud bruker hvem han vil til hva han vil.

Jødenes hjemvandring til deres fedres land og Jerusalem er profetert og deres hjemvendelse har faktisk skjedd slik Bibelen forteller og, og deres hjembvendelse er vitterlig blitt slik det er blitt profetert. Vær snill å ikke bland inn verdslige mennesker i dette, de er kun Guds redskap.

Det er i Djevelens ønske å utrydde både jøder og Israel for at profetiene skal ugyldiggjøres. De som kjemper mot Israels eksistens er rett Djevelens nyttige idioter. I denne sammenheng blir Marx og Rotschild bare en liten fjert. Det blir mer og mer sant som Bibelen sier: «Dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.»

JJ: Føles det godt å stille blandt disse som motarbeider Gud?

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=MAT&chapter=24&verse=9

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jeg må minne deg på at Hitler vad død og begravet FØR Israels gjenopprettelse. Så at han skulle ha forårsaket dette faller på sin egen urimelighet.

I Matteus 24 taler Jesus til jødene, og da kan ikke lille du late som om dette ikke er tilfelle. Jesus var født jøde av Davids ætt, og han kom til sine egne.

Ditt argument om at så og si ingen jøder tror på Ham, viser at du ikke har skjønt noen ting i denne sammenheng. Det er slik Paulus skriver her: Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall.

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=11&verse=25

Si meg en ting: Hvor mange ganger må jeg legge denne dokumentasjonen foran dine øyne for at du skal se. Det var som med fariseerene og hva Jesus sa til dem – Dere ser, men dere ser ikke. Dere hører, men dere høre ikke.

Vi er alle Palestinere idag, dessverre, skriver du. Og hva så du spist til frokost???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

maranata skrev.
«Dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.»

Mole.
Det var vel jesus som sa dette om sine var det ikke?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Ja – Jesus sa dette til sitt «publikum» og de var jøder, kun jøder.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Sløret foran øynene begynner å bli ganske tykt ser jeg, mener du virkelig at jesus forkynte kun for jøder?

Jesus`etrkommere skulle hates for hans navn skyld, kristne, eller har du en bibel jeg ikke har tilgang til??

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Mole:

Her kan du bytte ut jødene med xxx for meg.

Jeg er kommet i min Fars navn, og dere (jødene) tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere (jødene) imot ham. 44 Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?
45 Tro ikke at jeg vil anklage dere (jødene) hos Far. Den som anklager dere (jødene), er Moses, han som dere setter deres håp til. 46 Hadde dere (jødene) trodd Moses, hadde dere (jødene) også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47 Hvis dere(jødene) ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere (jødene) da tro mine ord?»

Og hvem er det Jesus taler til her:

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50 Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»

Jeg utfordrer deg til å vise meg et sted der Jesus ikke taler til jødene, med unntak av dette:

Kvinnen fra Fønikia
24 Så brøt han opp derfra og dro til Tyros-området. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. 25 En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. 26 Denne kvinnen var gresktalende, av syrisk-fønikisk ætt. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren. 27 Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 28 «Herre», svarte kvinnen, «selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.» 29 Han sa til henne: «Fordi du sa dette, sier jeg deg: Gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.» 30 Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne.

Uttrykket: Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» forklarer det meste.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Lukas 16
16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn.

Apostlenes gjerninger 10
16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn.

Galaterne 3
8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Apostlene gjerninger 10
34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Apostlenes gjerninger og Paulus er ETTER Jesus Kristus soningsdød – overgangen fra lovens til nådens tidsalder.

Forstår du ikke forskjellen, eller skjønner du ikke hva det innebærer? Jeg er ikke vant med å diskutere med mennesker som ikke er godt inne i Bibelske sannheter.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Dere fortsetter å hakke i samme kjedelige sporet som om ingenting har skjedd på tusenvis av år.
I Thora blir Moses gitt 49 porter, den 50’ende porten er tildelt Gud. Den 50’ende port er evnen til å sanse og forstå, og det stedet man blir opplyst gjennom meditasjon. En port slipper kun gjennom signal av en bestemt karakter, og disse porter finnes i hjernen. Bibelen sier det slik… Matth 7.14 strait is the gate and narrow is the way that leads to life and few there be that find it.
Lignelsen om Moses er en vandring/kartlegging av vår bevissthet, det er det han vil fortelle til alle som ser, ikke bare jøder. («46 Hadde dere (jødene) trodd Moses, hadde dere (jødene) også trodd meg. For det er meg han har skrevet om»)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

maranata mener altså at jesus kun talte til jøder.
Markus 1
Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.

Matteus 24
14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Matteus 13
10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Lukas 21
17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.

Matteus 24
9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Som maranata skrev er PAULUS og apostlenes gjerninger er ETTER jesus soningsdød??

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Mole;
Du er ikke sann.
Les da hele kapitlet og ikke bare ett vers. Jesus sbakker da til jødene, selv om han sier at EVENGELIET OM RIKET SKAL FORKYNNES TIL ALLE FOLKESLAG – og så skal enden komme.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Apostlene fortsatte å forkynne det budskap jesus startet, eller mener du jesus hadde et budskap til jødene og et annet til de som ble kristne, niks.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Skjønner ikke mye av diskusjonen her…
Mener man jøder som innbyggere i Judea?
Israel er etterkommere av Jakob, de omtalte seg selv som Abrahams barn på den tiden. Eller etterkommere av David om man var så heldig..
Det er vel riktig at det er jødene blir hatet for å ha vært skyld i Jesus død. Jesus brøt jo deres lover som skal straffes med døden.
Men han forkynte jo til alle folkeslag, men ikke jødedom:
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Her kan man lese om jødedom og dens lover.
http://www.jewfaq.org/israel.htm

lovecompassiontruth
lovecompassiontruth
Abonnent
11 år siden

Once upon a time…

Love was walking in a beautiful, kind and perfect forest.

All the trees and everything in the forest were friends, best friends of Love.

Everything was perfect, or so it seemed. You see Love never had a home, it had always thought the forest was its home.

But one day something happened, something that had never happened before.

Love was by the lake of hope and compassion in the forest and suddenly a heart appeared. It was beautiful, Love suddenly awoke and realised what had been missing, Love needed a home.

The heart was shining red and glowing. It had a big beautiful wooden door, Love aproached and the door opened. Love had found its first human heart and it had a home for the first time.

The first time Love entered a heart it had a vision, it saw what was to come. Love saw the day when it would be home in every human heart.

Love could speak when it went from the heart to visit the mind. And so we are here, and Love wants to share with you that anything is possible, true imagination is true freedom and when you Love, Love unconditionally so that Love has a home forever.

(A heart appears with a door that Love can open when one human heart Loves another because then a seed is sown and from it is unconditional Love for all always. It is:)

« Forrige artikkel

Bitcoins – den finansielle redningen eller nytt svindelsystem?

Neste artikkel »

Åpent brev til Statsministeren om en smule fred og frihet

155
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x