Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

6.5K visninger
19 minutter lesetid
155

Mitt Rike er ikke av denne verden“, sa Jesus. Det vil si han ønsket et åndelig rike hvor åndskvaliteter som kjærlighet, nåde, toleranse, etc, skulle råde, ikke stammekrig om makt, land og penger.

Jesus visjon var alle verdens mennesker forent i kjærlighet, i Oneness, i ENhet. Kjærlighetens Messias. Ikke forent -One- ved politiske doktriner innført med vold, terror, usigelige myrderier, av demagogers opphissing av massene, og derav ved politisk konsensus om disse morderiske doktriner. De har blitt anti-krist i tilfelle.

Jesus’ samtidige lederskap (kabbalistiske fariseere) ville heller ha en som Barrabas som kunne hjelpe dem i krigen mot sine fiender, for sine våte drømmer om et Verdensrike. Når religion blir brukt til å utbre politiske ideologier, da har vi med en ‘skjøgekirke’ å gjøre, med Satans Synagoge (kabbalistisk mysteriereligion fra Babylon, ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den har falt for aspirasjonene for det verdslige verdensrike, Keiser-riket etter Fører-prinsippet, og ikke et åndelige rike etter Jesus sin standard.

“Vi skulle skape Det Nye Jerusalem”. – Håkon Lie, Arbeiderpartiet.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Med ABB’s terrordåder så har det jo blitt nesten politisk ukorrrekt å tale imot marxismen, og det var jo svært fordelaktig for marxister og ateistiske sosialister. Enkelte har en historie for å ofre sine sønner for en ‘god’ sak.  Jesus ble ofret for samme sak. Kollektivets beste er bedre enn hva som er best for ett enkelt individ.

For G-d er individet ukrenkelig og verdifull, og staten er ment å tjene deres interesser. Staten er til for individet og ikke motsatt, er prinsippet. G-d’s uforanderlige Lov, trampet på og syndet mot av ateistene og sosialistene, – igjen.

Vi får vel likevel teste ut grensene for det politiske demokratiet vårt.  «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.», som Hans Nielsen Hauge sa det mens han satt fengslet nyttårshelgen 1799, idet ett nytt milennium var iferd med å rinne.

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Karl Marx

Karl Marx, levde fra 1818 til 1883. Hans bestefars navn var Rabbi Marc Levy. Hans virkelige navn er Moses Mordecai Marx Levy.

Marx Levy er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, liberalisme og sionisme, som ALLE våre norske partiers representanter har sverget troskapsed til ser det ut som, med følge at 60-70 % av norges befolkning mangler demokratisk representasjon, idet folkevalgte har valgt å representere Partiet (de forskjellige partier er bare fraksjoner av Partiet), og ikke folket lenger.

Brev fra Baruch Levy til Karl Marx (aka Moses Mordecai Marx Levy), viser deres aspirasjoner (og ikke nødvendigvis jødenes i fellesskap):

“Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden” vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender”.

“The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this “new world order” the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands”.
– `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928.

Oppløsning av andre raser

Ethvert annet land i verden er utsatt for sionist-sosialistenes mulitkulturalisme, raseblanding. Ødelegge homogene kulturer ved marxistisk ideologi. Splitt og hersk. Kun i Israel er dette en vederstyggelighet, og sosialt sett forbudt. Der er alt snakket om multikulturelle imperativer non-existent, ikke engang for semittiske broderfolk; Palestinerne.

Oppløsning av grenser

Under dekke av globalisering og internasjonalisering, ser vi den fatale oppløsning av grenser som utbrer seg.  Nasjonalstatene oppløses, blir ‘umoderne’. Det er det nye Babylon er under utvikling i form av EU, og etter hvert vil denne modell bli for hele verden.

Privilegiet med dobbelt statsborgerskap

USSA under sterk innflytelse av sionist-sosialistiske lobby grupper, som Wiersheimer og Walt har påvist (ADL kaller dem anti-jødiske for å påvise det selvfølgelig), med en stor andel israelere med dobbelt statsborgerskap i sin statsadministrasjon.

Ingen andre land kan en gjøre dette. Det gjelder kun for israelere ser det ut som.

Oppløsning av monarkiet

Slå ring rundt Kong Harald
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/

Lederskap uten motstand

USA har nå med Patriotic Act, NDAA – ‘National Defense Authorization Act‘, Stop Online Piracy Act (SOPA), og Enemy Expatriation Act ( Would Strip Americans of Citizenship For “Hostilities Against the United States”), blitt det moderne USSR, devis under innflytelse av Det Tredje Rikets ideologier. Om en tid kommer modellen til å være for hele verden. Norge er fremst i verden å følge etter USA’s modell for samfunnet sitt.

De har ikke noe samfunn, annet enn for de ‘rett-troende’.

Sitatet av Sovjet President Nikita Khrushchev fra 1959, sier oversatt: “Vi kan ikke forvente at Amerikanerne hopper fra kapitalisme til Kommunisme, men vi kan assistere dem og deres valgte ledere i å gi Amerikanerne små doser av sosialisme inntil de plutselig våkner opp og finner at de har Kommunisme”.

Sosialistisk lederskap anmasse
Sønnen til en jødisk marxist fra Polen skal lede Tony Blair’s britiske Arbeiderparti, sier overskriftene

http://aangirfan.blogspot.com/2010/09/son-of-jewish-marxist-from-poland-to.html

Hvor mange land i verden er det med ledere som ikke taler sionismens og verdenssosialismens sak?

Anti-Krist’s rike

Det verdslige riket med evig krig og kiv, splitt og hersk, og ikke det åndelige av fred, kjærlighet, toleranse, nåde og tilgivelse.

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526

Fra trellekår til frie menn, og tilbake til trellekår, helt frivillig fra massens side.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Vi skal huske når Alexis de Tocqueville ble sendt til Amerika av sin franske regjering, så er det ikke så lenge etter den franske revolusjonen og ‘opplysningstiden’.

«Opplysningstiden» førte til en sekulariseringsprossess av samfunnet. Både i form av humanisme, og ”humanetikk”, dvs. ikke kristen eller agnostisk humanisme, men en ateistisk. Det het jo seg at kongen hadde fått sin makt av Gud, og disse nye tankene rokket ved dette bildet.

Den økede kriminalitet i Frankrike som Tocqueville fikk i oppdrag å studere på årsakene til, kan enkelt og greitt forklares med det som Alexander Solzhenitsyn forklarer den Bolsjevikske revolusjonen i Russland med, nemlig at: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.”

Vi påstår at disse revolusjoner er ikke noen av dem til beste for vanlige mennesker, men konstruert til beste for adel og elite.

Vi som elsket Amerika

Vi var mange som elsket Amerika. Bare sorgen over hva som skjedde med dette idealet er tilbake. G-d’s Own Country – en gang i tiden. Vi må bare ta tapet, overvinne sorgen, og komme oss videre. Tapet av Norge vil falle likeledes. Hvordan kunne dette gå så galt, for landene som en gang ‘fløt av melk og honning” – hvordan ble denne ‘melk og honning’ til i utgangspunktet for dets gudfryktige folk? Hvordan ble statusen mistet? Svaret gir seg selv.

Donna Fargo – United States Of America

http://www.youtube.com/watch?v=cGiJFEdY66Q&feature=player_embedded#!

Jeg tror også på rødt, hvitt og blått, “Born out of it’s Faith in G-d”.

Det Verdslige Verdensrike

De politiske ideologiers og det keiserlige Verdensrike etter Fører-prinsippet, er i sin diamentrale motsetning til hva slags rike G-d og Jesus som utsendte medarbeider, G-d inkarnert, kjærligheten i kropp, så for seg for vår jord.

“Skje din vilje, i himmelen som på jorden”.

AskTheRabbi sier

Vi vet at nummer 6 representerer den fysiske verden. [] “Mosad Hayesod” siterer Vilna Gaon’s kommentarer i Zohar at “nummer 666 inneholder skjult inni seg det opphøyde og luftige messainske potensialet”.

“We do know that the number six represents the physical world. [] “Mosad Hayesod” cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that “the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.”

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

‘666’ representerer altså den fysiske verden, og alle dens verdslige messianske gleder, som mammon og makt. Den verden står i motstrid med alt som er fra det åndelige rike; av G-d’s Kingdom of Love

“666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator”.

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Repetert tre ganger affirmasjonsmessig, betyr at det legges ekstra energi og styrke i affirmasjonen (bønnen), når ens ønsker og drømmer har blitt oppfylt, hvor de skapte erfarer Skaperens vilje, at de får hva Skaperen har lovt dem; Det messianske løftes oppfylles.

Dette er ikke annet enn Law of Thelema; “Do what Thou Whilst, That is All of the Law” Crowley (666).

Angiversamfunnet

Sladre på naboen din til myndighetene for $1000
http://www.youtube.com/watch?v=Mhk2oPvT_EQ&feature=share

Dette er i tråd med Statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring i sin nyttårstale om å aktivisere de ‘digitale nabokjerringer‘.

Angiversamfunnet. Big Sister er her.
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

Kollektivisering av privat eiendom

Med President Obama’s nylige utstedelse av Executive Order 13575, har bolsjevikiseringen av de amerikanske gårder begynt. Skapelsen av kommunestyrer til å bestyre gårdsdrift og lede farmerne i hele landet signaliserer ved ‘konsesjonslover’, er begynnelsen for at myndighetenes overtagelse av gårdene også i USA har begynt. Kollektivistisk gårdsdrift i fremtiden, fordi myndighetene føler ikke at gårdbrukerne klarer å ivareta landet, og med Agenda 21 og de påståtte store farene for global oppvarming, må myndighetene ta kontroll.

Kamerater, Spis Deres Daglige Rasjoner og Vær Lykkelig“—Obama’s Kommunistyrer og den Bolshevikske Kollektivisering av Verdens Gårdsbruk.

De vil altså i våre land, i det ‘frie’ Vesten, innføre de systemer som viste seg så håpløst ineffektiv og udugelig i Sovejetsamveldet (USSR).

“De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”. Filmen “Enemy of The State” (1998). Brinn (Gene Hackman), ex. NSA.

Urettferdige lover

Obama sa ja til ubegrenset fengsling av amerikanere uten dom
http://mobil.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Politikere frykter ny grunnlov kan flytte makten fra dem til jurister
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politikere-frykter-ny-grunnlov-kan-flytte-makten-fra-dem-til-jurister-6740375.html#.TxDVH2_j7Vo
“SVs Hallgeir Langeland advarer mot at Norges lover skal diskuteres mer av Advokatforeningen enn av Stortinget. Også Ap, Sp og Frp er skeptiske til nytt grunnlovsforslag.”

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, hvor makten overføres fra folkevalgte til illuminerte kloke eldre. Dette er ikke etter den kristne standard.

Den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Slik går alt i oppfyllelse som står i Baruch Levy’s brev til Karl Marx.

Slik går den vestlige kultur og sivilisasjon mot sin selvpåførte undergang.

Vår sivilisasjons fall

Hvor de intellektuelle, kunstnerne og til og med presteskapet svikter i samfunnet, da går samfunnet mot sin endelige deprivasjon og undergang, av sin egen selvpåførte karma. Hvor de troende svikter i å opprettholde de uforanderlige åndelige lover, G-d’s lover for organisering av verden og samfunnene våre, kristne, jøder og muslimer, så leder dette til vår sivilisasjons ‘fall fra nåden’.

“For så elsket G-d verden at han gav sin Sønn, den ENbårne, slik at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv”.

En slik kjærlighet er vanskelig å få øye blant verdens makthavere. Ergo er deres styre ikke av og for G-d, men det motsatte, i opposisjon til G-d’s Orden for verden og samfunnene våre. Alt er opp/ned; hat er kjærlighet, og kjærlighet til nesten/medmennesket er blitt til hat (?).

Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som aspirerte for et slikt. “Mitt Rike er ikke av denne verden“, sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.

G-d’s Orden er nasjonalstatene, hver for seg, i henhold til sitt lynne og sin kultur, alt det andre som den politisk sionist sosialistiske Nye Verdensorden driver med er i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere verden og samfunnene; også de skapte folkevandringene for å skape kaos, utav hvilken deres Orden skal oppstå som fugl fønix. Deres Nye Babylon. Sosialistiske åndsfraværende utopier.

Dette er jeg i min fulle rett å informere om.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet Ny Verdensorden

De får tidsnok erfare at dette er den største tabbe, idet de er historisk blind for konsekvensene i sine prosjekter. Åndelig blind. I det dypeste åndelige mørke.

“for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet”.
http://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

Nevn med navn EN, kun EN eneste politiker i Norge som ikke jobber for det som Kristin Halvorsen arbeider for. De er UNISONT i den samme ideologiske tankefelle, for ikke å si sjelsfelle.

IT IS NOT THE DEED WE DO

«It is not the deed we do,
Though the deed be ever so fair,
But the Love that the dear Lord looketh for,
Hidden with holy care
In the heart of the deed so fair.

«The Love is the priceless thing,
The treasure our treasure must hold;
Or ever the Lord will take the gift,
Or tell the worth of the gold
By the Love that cannot be told.»

«Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their Father.»– Matt. 13:43.

Sannheten setter fri

Undertrykkingen av sannheten om hva Marx Levy var og hvilken innflytelse på samfunnet han har idag, har bevirket at enhver kritikk av sionisme, sosialisme (nasjonal som internasjonal sosialisme, begge ektefødte barn av Marx’ venstreekstremisme) og kommunisme idag blir forsøkt tiet med å kategorisere gode mennesker som antisemitter, bare et ledd i karakterdrap, slik at de ikke skal bli lyttet til; Som fredsprofessor Johan Galtung. Det er alt et ledd i Statsministerens oppfordring i sin nyttårstale til å mobilisere de “digitale nabokjerringer”. Israel har innrømmet i media at de har ansatt ‘kommunikasjonspersonell’ i andre land for å bedre sionismens og landets rykte.

Påstandene om anti-semittisme stemmer ikke. De som sier noe stygt om deres messias, får føle deres vrede, og gjør blasfemi mot deres gud, deres verdslige messias. Det er oftest ideologien, og politikken derav som kritiseres og enkeltpersoner innvolvert. Selv mener jeg at Mordecai Levy var ravende gal, burde vært på institusjon, kjøpt og betalt av ideologiske krefter hvis innflytelser vi ikke trenger i samfunnet vårt. Hans finansiere bør avdekkes og straffes for delaktighet i rød terror, og utgjør en enorm fare for rikets sikkerhet (ethvert lands sikkerhet og stabilitet) og bør forbys og kriminaliseres, for dødstallene bare i USSR (66 million her alene) beviser riktigheten i påstanden.

Alle som kritiserer sosialismen, ‘humanismen’ og den røde hordes ateisme, er per definisjon anti-semitter heretter. Hatlover vil ramme kun dem, ikke dem som rammer de som lyder en annen Herre Min G-d, enn Mordechai Levy’s utsendte profeter og bødler på jord, for utbredelsen av hans Verdensrike; Den Nye Verdensorden.

Bedrageren Cyrys Scofield re-definerte de kristne dogmer, til det judeo-kristne. Katolske Kirke følger opp den praksis, at kristne ikke lenger skal følge opp samfunnene sine, men bare sitte passiv og vente på Jesus andre komme. Da mistet kristendommen sitt salt. Sin samfunnsorganiserende åndelige kraft. For de kristne, har Jesus kommet første gang, og ble avrettet, og andre gang, og blitt værende i den sjel; den åndelige dåpens omskjærelse av hjertet.

De er på dette grunnlag vi må se ateistenes voldsomme fokus på ant-semittisme, hatlover o.l. den siste tiden. De har til og med opprettet et eget ‘institutt’ nå etter modell av amerikanske ADL og Abe Foxman; Vepsen.no.

«And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them». – Ephesians 5:11 (KJV)

«Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.»
http://bible.cc/ephesians/5-11.htm

Ateistiske korsfarere

Ateismen var kommunismens religion. De tror ikke på noen trancendentale guder, bare på mennesket som guder for seg selv. Vi så hvordan det gikk. Jeg tror vi godt kan fastslå på bakgrunn av prima facie bevis at enkelte mennesketyper rett og slett ikke har de rette egenskapene i seg til å skape noe paradis på jord. Ateister er en fare for menneskeheten, som Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin avdekket.

“Vepsen” har nylig utgitt en rapport som de kaller “Hatgrupper 2011”. Etter modell av sionistiske ADL som nylig har innført hatlover i USA. Disse hatlovene innvolverer ALLTID, kun uttalelser og utrykk som går imot deres ideologi, den verdslige messias sin ideologi. Og jeg sier ikke ‘merkelig nok’. Det er ikke merkelig i det hele tatt. Kanskje ville jeg gjort det samme om jeg satt med makten, og ville beskytte min ideologi, min politikk, min makt i samfunnet, min neve ned i landenes pengebinger. Etterforskes de som står bak dette prosjekt, vil en nok enkelt kunne finne ut av deres politiske tilhørighet.

Men riktig er det vel ikke, om det hadde vært jeg eller andre som gjør det.

De sitter i gode akademiske posisjoner på sine velfødde brede rumper, og utsteder falske dommer og eder galle over det folk som betaler dem. De skulle vært sendt på Finnmarksvidda og laget veier manuelt istedenfor.

Vepsen rapport om ‘hat’-grupper er orwellsk nytale.

Politiet advarer mot konspirasjonsteoretikere

http://www.vl.no/samfunn/politiet-advarer-mot-konspirasjonsteoretikere/
http://vepsen.org/2012/01/politiet-advarer-mot-konspirasjonsmiljoer/

Hva slags sionist sosialistiske (nasjonal sosialisme – Hitler, som internasjonal sosialisme – Lenin) konspirasjoner er Vårt Land redd skal avsløres da?

Jeg trenger ikke spørre. Jeg vet det; Jeg avslørte dem og ble kastet ut fra ‘Verdi’-debatt. Jeg er uestengt på livstid p.g.a. dette bare; at sionismen springer sosialismens og kommunismens og marxismens ærend, og dette vil de helst ikke ha lys på. De trives best med det i bevissthetens kollektive mørke.

Jeg er dermed erklært ‘persona non grata’. Ateister, ‘humanister’, satanister og alle andre er velkommen i aktivteten støttet av Jens Christan Hauge’s ‘Fritt Ord’, men kristne vil de ikke ha (?). De har alle i redaksjonen vært i seng med sionismen i sin levetid, så noen avsløringer (‘apokalypse’ betyr profetisk åpenbaring; avsløring, disclosure) av betydning vil ikke Vårt Land ha. ‘Apokalypsen’ kommer om de vil eller ikke, med eller uten min hjelp. ‘Katten’ er allerede ute av sekken.

Den ateist-sosialistiske konspirasjon

De ateistiske sionist-sosialistene sitter med makten, vi har ikke noe borgerlig parti i Norge idag. Heller ingen borgerlige folkevalgte. Ingen bourgeoisie, som Lenin hatet slik, selv om han fikk sin finansiering til sin revolusjon fra de verste krefter innen den ‘klassen’. Den patriotiske kapitalistiske klasse, er en beskyttet klasse i kommunismen, representert med en stjerne i Kina’s flagg. Den stjernen og klassebeskyttelse fikk nok Marx Levy godt betalt for fra sine oppdragsgivere.

Politikerne våre er ALLE ‘sosialdemokrater’ idag, det vil si det er bare kosmetiske forskjeller og bagateller som skiller dem, ingen ideologiske foskjeller i de store trekk. Og som under Hitler og Lenin/Stalin har de som har den politiske makten makt over politiet, betaler deres lønn, så politiet (PST) gjør som makten sier de skal gjøre, så da har vi det gående.

Fra PSTs åpne trusselvurdering for 2012
http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____957.aspx

John Færseth – Protokollene hos Galtung
http://vepsen.org/2011/11/protokollene-hos-galtung/

Galtung leker med ilden
http://vepsen.org/2011/10/galtung-leker-med-ilden/

Løgnens protokoller
http://vepsen.org/2011/05/lognens-protokoller/

Marta Steinsvik. Talte makta midt imot – Klassekampen
http://klassekampen.no/59741/article/item/null

Og så lenge hun talte makta midt imot, så må de selvfølgelig få frem at hun var anti-semittisk (?). Mener de at makta er semittisk da?

Til forsvar for Johan Galtung så kan vel ‘Sions vises Protokoller’ like gjerne være skrevet av Karl Marx på linje med Det Kommunistiske Manifest, for alt hva jeg vet. – Også en plan for hvordan erobre verden med vold, terror og deception.

Hva er det egentlig de er redd for av mer som skal bli avslørt siden de er så aktiv?

En tjener Kristus på jord ved å tjene Kristus sin sak, ikke ved å tjene det kaballistiske presteskap sin sak; fariseernes. Dette til informasjon. Din sjels frelse er avhengig av valget en gjør.

Det synest meg uomtvistelig bevist at der finnes en sosialistisk-ateistisk konspirasjon som degenerer våre samfunn, og det er enhver kristens fordømmande plikt å søke å forhindre slik samfunnskadelig og undergravende virksomhet. Til fellesskapets beste, og for bevaring av de demokratiske tradisjoner vi har i vårt land.

‘Human Etisk’ Forbund har startet et korstog mot og kaller enkelte for “ekstremkonspirasjonsteoretikere”. De skriver artikler, sender brev til politikere som nok aldri blir karakterisert som ‘truende’ idet de sender brev til sine åndsfrender, og mobiliserer sine venner i massemedia til å tale deres sak. Alle andre ‘lobbyister’ i demokratiet må herved innstille sin sak, og ikke plage de høyverdige folkevalgte med sine bekymringer og frustrasjoner, ofte rettferdige krav (?).

Det synest meg at Forbund stemmer bra, forbund av mektige personer innen vårt politiske system, som støtter dem med penger og moralsk forargelse. Disse er oftest ansatt i systemet, men at de er så veldig etisk og humane, det er det delte meninger om.

Jeg ser de aspirer i sine skriverier om å også få politiets hjelp til å ta ut sine åndelige, ideologiske og politiske fiender. OM de lykkest med dette, da er vårt demokrati og land ferdig. Da har uretten og ondskapsfullheten tatt overhånd, som de historiske fakta viser følger i deres fotspor.

Konspiranoia og popkultur
http://humanist.no/konspiranoia_og_popkultur.html

«Frykt derfor ikke for dem! For intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene». Matt. 10.26-27

Slike forhold blir dermed en samvittighetssak for kristne, som har fått hjertets omskjærelse og kan kalle seg rettelig arvinger til løftene til Abraham; Den Rettferdige.

Må G-d’s velsignelse, og Jesus Kristus fred være med oss alle, og må der være NOEN blant landenes og verdens lederskap som lyder en ‘annen tune’, som er istand til å bli inspirert av de gode åndskrefter, før dette går for langt.

Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

155 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
11 år siden

[…] Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias? http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/ […]

trackback
11 år siden

[…] røde hordes ideologiske verdslige lederskap består av de jødiske renegader Moses Mordecai Marx Levy, Moses Hess, som Bronstein (Trotsky), og gjerne Blank Lenin. Den førstnevnte en selverklært […]

trackback
12 år siden

[…] Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias? http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/ […]

trackback
12 år siden

[…] bare Moses Mordecai Marx Levy vil avvikle kristendommen, vi har også en norsk ‘humanistisk’ Levy som vil det, for det er nemlig den praktiske […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Både nasjonalsosialismen, nazismen, og kommunismen, marxist-sosialismen, var i utgangspunktet elitiske konstruksjoner og lite eller ikke basert på folkelige bevegelser, med formål og anvendes i hegelian dialectic strategi, jfr eksempelvis 1. og 2. verdenskrig. Et vell av litteratur er underbygd av at disse politiske systemene var basert på folkelig bevegelser, som ikke er tilfelle. Denne litteraturen må i framtida inngå i bibloteket for teoretiske blindveier til fordel for et nytt bibliotek basert på sannheter
۞
9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/ * Abel Danger CAFE radio show on Wednesdays, also online

trackback
12 år siden

[…] Jeg har i andre artikler vist at sionister, både av jødisk og kristen tro, er er sterkt identifisert med sosialismen. […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Foreldre må forbedre seg fort http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article1769790.ece

Sitat: .. Rapport om barnevern overleveres til statsråd Audun Lysbakken i dag. Kan føre til at flere fratas barna ..

SV har rundt 3% oppslutning på siste valgmåling, og i artikkelen ovenfor ser vi litt av årsaken. Audun Lysbakkens tankegods ser ut til å komme fra: Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 Nå blir SVs muligheter til politisk innflytelse i posisjon begravd

Hvor blir det av granskinga med påfølgende omorganisering av barnevernet?

trackback
12 år siden

[…] might be I have interpreted the ‘red energies’ to be a country more than an universal ideologi that drown us more than them? Because after all […]

trackback
12 år siden

[…] kan faktisk være at jeg har tolket de ‘røde energiene’ til å være et land, istedenfor en universiell ideologi som oversvømmer oss mer enn dem? For etter […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

http://arkiv.sv.no/sognogfjordane/forde/nyheter/egen_nyheter/dbaFile163138.html ~ sitat: .. VERDA TIL VENSTRE: Sundag 4. mai 2008. Tema: Kva er målet med asylpolitikken? Kven skal få bli i Noreg, og når er avslag akseptabelt? Korleis kombinere innvandingspolitiske omsyn til rettstryggleik? Møtet vart leia av Simon Souyris Strumse. I panelet fv.: Jon Ole Martinsen (Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger), Andreas Furuseth (NOAS), Nina Kristiansen (Redaktør forskning.no og) og Akthar Chaudhry (stortingsrepresentant for SV) ..

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

new world order fabian society http://www.google.no/search?q=new+world+order+fabian+society ~ Studer nøye og lenge og lær

Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888

Kort sagt, Nina Kristiansen er redaktør i forskning.no, en luguber kreasjon med skepsis fabian society fingeravtrykk, og i referert artikkel er hun med i SV, sitat ang. et møte i Førde SV. Kristin Halvorsen, dvs SV, se video, arbeider for en FN-ledet verdensorden, the new world order, the fourth reich, the third reich var Adolf Hitler’s, et globalt diktatur basert på Karl Marx’ communist manifesto som i begynnelsen av sitt virke ble brukt til å slakte mange titalls millioner mennesker med hegelian dialectic strategi, blant annet i forhold til samme type system men under annet flagg, nasjonalsosialismen, nazismen, i Tyskland, som også var basert på folkemord og diktatur

Angående marxismens slakting av mennesker, Communist Crimes: The Soviet Story http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=151#M3954

Undertegnede er anti-marxist-sosialistisk bl.a. fordi Stalin’s Soviet drepte eller tok til fange min onkel, som jeg ble oppkalt etter, når han var 18 år, når han forsvarte Finnland mot det sovjetiske morderiske diktaturet i 1942, min onkel forsvant for godt

Undertegnede er anti-nazist fordi morderiske SS maltrakterte min far psykisk når han var 25 år gammel, og det eneste han hadde gjort var å arbeide pliktoppfyllende i den norske handelsflåten under hele 2. verdenskrig

Hvis det er noen som har kommentarer til mine standpunkt og analyser, vær nøye med opparbeidelse av kompetanse før dere kommenterer, for dette er ingen spøk

Facebook-gruppen Ingen liker å bli lurt http://www.facebook.com/ingenlikerablilurt har åpenbart en profil som stemmer oppsiktsvekkende godt med skepsis.no og skepsis-nettverket samt fabian society, undersøk selv. Jeg forventer ikke at nevnte personer og partimedlemmer helt vet hva de er med på og hva de egentlig driver med, de synes for alt jeg vet at det bare er interessant og gøy

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Sendte forrige post til hele presse-norge samt noen andre steder i skandinavia med følgende dagsaktuelle innledning:

Obama’s War Incited by CNN, Al Jazeera & Co Leaves Thousands of Libyan Children Handicapped or Dead http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-2/#comment-81489

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Etter hva som har skjedd, måtte det gå slik, og jeg som stemte SV og AP i fler år fordi de bl.a. sto for likeverd og støtte til svakerestilte, lite visste jeg om hva som var og er realitetene:

SV til bunns i ny måling http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/01/27/sv-til-bunns-i-ny-maling

trackback
12 år siden

[…] er marxismens og sosialismens alltid revolusjonære ånd som skal omforme verden i sitt bilde, alltid diamentralt motsatt av det skapte univers, og […]

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Karma er ikke å spøke med
12 år siden

Nasjonalsosialisme, nazisme, og marxist-sosialisme, kommunisme, er begge ideologier og systemer som virker diamentralt motsatt av skapelsens eksistens og naturlige prosesser, og det er nettopp det som er hensikten, ordo ab chao, hegelian dialectic, splitt og hersk, undertrykk alt for å skaffe seg makt og materielle goder. Man ser det mest tydelig i løgnene som må kreeres og kontinuerlig vedlikeholdes og påbygges for å holde disse systemene i drift, jfr sensur og kontroll av massemedier og regjeringer, et svimlende forbruk av ressurser går med til dette, både materielt og åndelig

lluminati use “Ordo ab Chao’ motto as ‘Staged Event’ signature http://www.youtube.com/watch?v=yur5roMCE7s
barack obama site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=barack+obama+site%3Aabeldanger.net

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Både nazismen ok marxist-sosialismen ble etablert som elitiske verktøy for bl.a. å starte krig, hegelian dialectic, splitt og hersk, både internt i land og globalt. Overordnet mål er forsøk på etablering av såkalt new world order, ny verdensorden, the fourth reich, et fascistisk, kommunistisk og globalt diktatur. Ingen av de nevnte to politiske systemer er konstruert for folks velferd og sikkerhet , tvert imot, de er kun verktøy for å styrke en elites makt og ressursbase på bekostning av alt liv og miljø. Respekt for liv og miljø er fraværende.

To innfallsvinkler til frimureri og historikk forbundet med etablering og anvendelse av Karl Marx’ communist manifesto:

Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888
Communist Crimes: The Soviet Story http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=151#M3954
.
Relatert,
God Of Croats (Bog I Hrvati), documentary, English subtitles – Vatican’s role in Holocaust http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&&start=1#M7809
The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1

trackback
12 år siden

[…] har foreldrene til disse vært i oppveksten? For opptatt med Marx sosiale eksperimenter til å oppdra sine […]

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Brandulph

Jeg er nesten 100% enig i de ting du sier. Men problemet her på Nyhetsspeilet er å få til en saklig og fokusert diskusjon. Dessverre har folk her en lei tendens til å lage en eneste svær salat med altfor mange ingredienser slik at diskusjonen ikke blir produktiv. For diskusjonen kan ikke bli produktiv når man blander 1001 ting sammen i samme gryte og har ikke tydelig definert nøyaktig hvilke spørsmål som skal besvares.

Du sier veldig klare og greie ting om Rothschild, Marx, Hitler og Nazi-Tyskland. Jeg lærer t.o.m. nye ting fra deg. Her er hovedpunktene i saken slik jeg ser det:

1. Hitlers nasjonalsosialisme dreide seg om Tyskland mens Marx’ sosialisme var en internasjonal bevegelse som hadde som mål å skape et globalt diktatur.

2. Hitlers nasjonalsosialistiske kamp var en frigjøringskamp.

3. NSADPs og Hitlers NS-ideologi dreide seg, i praksis, mer om økonomi enn noenting annet. Det var de økonomiske reformene i 1933 som transformerte det gamle Tyskland til det nye mer enn noe annet. Og disse reformene var den hovedsaklige årsaken til Churchills krigserklæring i 1939.

4. Likhetstrekket mellom Hitlers nasjonalsosialisme og Marx/Lenins/Stalins sosialisme ligger i ordet “sosialisme.” Sovjet var ikke et sosialistisk regime om man bruker Marx’ skrifter som grunnlag for definisjonen av sosialisme. Det var et diktatur der en bitteliten klasse med grenseløs frihet og rikdom styrte resten av befolkningen som levde i slaveri og fattigdom med jernhånd. Hitlers nye Tyskland var derimot i sannhet sosialistisk, eller 50% sosialistisk, i den forstand at sosialisme var 50% av ideologien “nasjonalsosialisme”: sosialisme med nasjonen. Alle var del av nasjonen og det nasjonale broderskapet (“sosialisme med nasjonen”) kom foran alt annet og gjaldt for alle borgere. Man kan også kalle dette fascisme: alle aksene er bundet sammen til én stor bunt. Hitlers nasjonalsosialisme er et et veldig objektivt ord.

I dag har vi flere nasjoner i verden som i høy grad er nasjonalsosialistiske. For eksempel Kina, Vietnam, Cuba, Venezuela og Iran. Disse nasjonene gjør dog flere kompromisser med andre land enn hva Nazi-Tyskland gjorde. Allikevel: styret i disse landene er helt klart både nasjonalsosialistiske og fascistiske. At de kaller seg kommunister (Iran: muslimer) spiller mindre rolle.

5. At “jødene styrte/finansierte Hitler ” er tull. Like mye tull som at Hitler var jøde. Fordi dette stemmer når det gjelder kommunistene i Sovjet stemmer det ikke automatisk også med Hitler og Nazi-Tyskland. Folk slenger ut slike påstander bare fordi det er lettvint å gjøre det.

6. Nazistene bygde ikke opp Israel og hadde heller ikke noe ønske om at Israel skulle opprettes. Men de hjalp til å deportere så-og-så mange jøder fra Tyskland til Palestina i Haavara-programmet. Nazistene ønsket å deportere jødene til Madagaskar, men det lå alt for mange hinder i veien til å få dette til. Samtidig er det sant at under Haavara brukte nazistene så-og-så mye penger på å deportere jøder til Palestina og hjelpe de få et OK liv å leve der – og etter 1945 har selvsagt tyskerne “gitt” enorme pengesummer til Israel.

7. Marx var ingen ateist, men satanist. Les om dette i boken “Marx and Satan.” Hitler var dypt religiøs, men det er uklart om han bekjente seg til kristendommen eller ønsket å starte en ny/gjenskape en germansk blodsreligion. Det siste alternativet er sannsynlig og da får vi i så fall se på Hitler som en paganist eller noe i den dur.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Jeg lurte nettopp på hvilke av Hitlers hjelpere som var jøder, i samme sekund legger Solskinn ut denne lista.
Vel, du vil ikke like det BB:

“The reader might look unsuccessfully FOR A BOOK THAT LONG AGO DISAPPEARED FROM THE MARKET . (now who would have done that??!!) It was an extraordinary and instructive investigation conducted by a German Jew Dietrich Bronder, a high school teacher. Its title is: “Before Hitler Came”. It was printed in 1964 and is about who was who in the Hitler’s apparatus: “Of Jewish descent, or being related to Jewish families were:

• The Leader and Reichschancelor Adolf Hitler;
• His representatives the Reichsminister Rudolf Hess
• Reichsmarshall Hermann Goering
• Reichsleader of the NSDAP Gregory Strasser
• Dr. Josef Goebbels
• Alfred Rosenberg
• Hans Frank
• Heinrich Himmler
• Reichsminister Von Ribbentrop (who pledged close friendship with the famous Zionist Chaim Weizmann, the first head of State of Israel who died in 1952)
• Von Keudell
• Field commanders Globocnik (The Jewish Destructor), Jordan and Wilhelm Hube
• The great SS-Leaders Reinhard Heydrich, Erich von Dem Back-Zelewski and Von Keudell II.

Next came Hitler’s bankers and before 1933 supporters:

• Ritter Von Stauss (Vice President of the NS-Parliament)
• Von Stein
• The General Field Marshall and Secretary of State: Milch
• Under Secretary of State Gauss
• The physicist and old Party members Philipp von Lenhard and Abraham Esau
• The very old party member Hanffstaengel
• NSDAP’s newspaper Chief of Foreign Department (Later an advisor to President D. Roosevelt)
• Professor Haushofer

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Helt greit dette, Gudfrid. For meg viser det at Hitler ikke var like fanatisk og intolerant som ryktet sier.

Beviser for at Hitler hadde jødisk slekt har jeg dog aldri sett. Jeg har også store tvil om flere navn i denne listen. Men det spiller mindre rolle: Det Hitler ville ha var individer som først og fremst var tro mot hans nasjonalsosialistiske styre.

Noen av Hitlers aller største fiender innad i Nazi-Tyskland var faktisk tyske offiserer uten en dråpe jødisk blod i årene. Den største sabotøren/forræderen/spionen kaltes Colibri og var tysker. Richard Heydrich jaktet på denne, men ble skutt før han fikk tak i ham. En annen tysker solgte visst instruksjonsmanualen/kodene til Enigma-maskinen til England i 1931. Og flere medlemmer av Hitlers generalstab gjorde regelrett sabotasje av Hitlers krigsstrategi – særlig på østfronten. De gav ordre som gikk i mot Hitlers. Dette var offiserer som ble “importert” fra det gamle regimet – og de var aristokrater som tenkte mest på sin egen klasse og hadde ikke mye sans for nasjonalsosialismen. Disse offiserene prøvde også å drepe Hitler minst 20 ganger, men lyktes ikke.

Så vidt jeg vet var de få eller ingen “heljøder” blant SS-offiserene (jeg kan ta feil), men det var noen halv- og kvartjøder og disse fikk tittelen “Arier” ettersom de hadde vist sin troskap mot den tyske nasjonalsosialismen. Jeg tror Hitler så ganske praktisk på disse tingene. Det var uansett temmelig få jøder i Tyskland. I underkant av 250.000 før krigen begynte.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Nu vel, jeg trodde dette skulle bevise at disse var på lag med vår tids elite, men kanskje ikke likevel da.. :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Det var 500 000 jøder i Tyskland, det mest resursterke reiste ut av Tyskland like før krigen startet og 250 000 fattige jøder kom seg ikke unna i tide

At Hitler var jøde er vel en sannhet med modifikasjoner, Hitler hadde blodsbånd til Rotschilds som ikke er ekte jøder og det er nok heller ikke de som står på listen til Gudfrid
Khazare og mongol blod i hele gjengen

Det er en kjent sak at en “jøde” ved navn Hanesson hjalp Hitler til makten, samme krefter finansierte og kontrolerte begge sier i WW2 som i WW1 og helt sikkert i den kommende WW3 også

Når det gjelder Richard Heydrich så ble han ikke skutt men døde etter en infeksjon etter en granatsplint etter et attentat 5 uker før

Reinhard Heydrich døde av Vaclav forbannelsen

For den som ikke kjenner historien bak Vaclav-kronen så en kjapp forklaring her

Det handler om den dagen da Jesus drepte satan for noen tiår siden
Vaclav-kronen er bygd av deler av Jesus tornekrone og er over 900 år gammel
19 nov. 1941 kom den ondeste av det onde verden noensinne har sett til Tjekkia som enehersker over landet
Det var Reinhard Heydrich som satte i gang planlegingen av utryddelsen av 11 millioner krigfanger, sivile, jøder, homoer, kommunister, sigøynere og tilbakestående, Reinhard Heydrich gjorde en lynkariere med sitt sorte hjerte og ble allerede i 41 ansett som den som skulle overta etter Hitler
Reinhard Heydrich var like lynende inteligent som han var ren ondskap
Reinhard Heydrich utførte dem mest vanvittige grusomheter mot sivilbefolkning, kvinner og barn som vanlig er folk ikke er i stand til og fatte
19 Nov. 41 skulle han insette seg selv i en sermoni i ST. Vituskatedralen i Praha
der Vaclav-kronen var utstilt, Da Reinhard Heydrich så kronen så tok han den på hodet et lite øyeblikk og hele salen gispet for alle viste at kronen bar på en grusom forbannelse: Den som uretmessig setter kronen på sitt hode, skal dø en voldsom smertefull død før året er omme, etterpå kommer turen til hans eldste sønn heter det i sagnet

27 mai 42 blir Reinhard Heydrich såret av en skitten granat i et merklige atentat ( Atentatmannens våpen klikker og det samme gjør Reinhard Heydrich sin pistol og atentatmannan kaster en granat under bilen før han løper) så han ligger på sykehus med voldsomme smerter av infeksjoner før han dør den 4 juni, den eldste sønnen hans dør under merklige omstendigheter 23 Juli, han blir påkjørt av en lastebil, ingen vet hvordan han kom ut av porten, en Tjekkisk lege kommer til men moren nekter og ta imot hjelp fra en Tjekker og barnet dør

Hadde Reinhard Heydrich fått leve videre så er det ikke umulig at vi alle hadde gått rundt med hakekors på oss i dag

Hitler så til Nostradamus og mente seg utvalgt til å lede det tredje rike akkurat som Napoleon, på samme måte som Napolenon så bar også Hitler med seg skjebnens spyd ( Spydet som drepte Jesus )
Nå ligger det på museum i Wien igjen og alle som bærer spydet skal blit utvalgt til å ta verdensherredømme

( Spydet er også avbildet på ene Illuminatikortet )

Som du sier Bobo så overlevde Hitler en lang rekke attentater på mirakuløst vis men allerede da han var Korporal i WW1 så overlede han på enda mere mirakuløst vis en lang lang rekke episoder der han satt igjen som eneste overlevende, han fikk også en lang rekke heltemedaljer for sitt mot, ( 5 stk ) en gang ble han skutt i høyre arm da han kastet seg forran kuler som var ment for sin medsoldat

Det er vel ingen tvil om at det var noe/noen som holdt en beskyttende hånd over Hitler

Nå går vi en ny tid i møte der en ny hersker skal regjere fra nye Zion i London, men først trenger vi litt kaos før han stiger opp som hersker, mye kan tyde på at neste hersker heter William men vi slipper nok å vente så lenge før vi får svaret

Ifølge myten så dro de sataniske aliens dukkene Wenlock og Mandeville ut i rommet den 20 mai 2010 for så å retunere 20 mai 2012 men da sammen med sine onde aliens venner for å ta verdensherredømme

Ikke rart de bruker over 8 000 millioner på sikkerthet og antiluftvern i London OL he he

Hele London OL lukter av okultisme og symbolisme fra A til Å så mye kan vel tyde på at forrykende blue beam fake alien show sammen med noen Area 51 UFOer :D

2012 Olympics. “The Illuminati Games”.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

Takk smurfen, samme krefter som kontrollerte begge sider i verdenskrigene virker riktig, alltid holde striden igang for å unngå enhet.

JJ, hvordan kan multikulturalisme, raseblanding være splitt og hersk?
Jeg ville tro at dette er ENhet, Oness..

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Interessant er det også med tyskernes historie i Israel. Besettelsen av enkelte over “det hellige landet” og drømmen om å styre verden fra selve navlen, ser ut til å drive folk til vanvidd. Fra armageddon-slettene rundt Haifa strekker det seg en bønnestengel opp mot himmelen, der hvor man finner deres Bahai gardens. Zionut Ave. Bare nevner det… Andre verdenskrig og andre progroms har ihvertfall fyllt Israel med forfulgte jøder, og sionistene har gitt de beskyttelse mot de skumle fordrevne palestinerne. Sett kristne, jøder og muslimer opp mot hverandre, så kan leken begynne. Hvem av dem er jøder som vi kjenner fra bibelen?
http://en.wikipedia.org/wiki/German_Colony,_Haifa

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

The Pink Swastika
Homosexuality in the Nazi Party
http://www.defendthefamily.com/pfrc/books/pinkswastika/index.php

lovecompassiontruth
lovecompassiontruth
Abonnent
12 år siden

Once upon a time…

Love was walking in a beautiful, kind and perfect forest.

All the trees and everything in the forest were friends, best friends of Love.

Everything was perfect, or so it seemed. You see Love never had a home, it had always thought the forest was its home.

But one day something happened, something that had never happened before.

Love was by the lake of hope and compassion in the forest and suddenly a heart appeared. It was beautiful, Love suddenly awoke and realised what had been missing, Love needed a home.

The heart was shining red and glowing. It had a big beautiful wooden door, Love aproached and the door opened. Love had found its first human heart and it had a home for the first time.

The first time Love entered a heart it had a vision, it saw what was to come. Love saw the day when it would be home in every human heart.

Love could speak when it went from the heart to visit the mind. And so we are here, and Love wants to share with you that anything is possible, true imagination is true freedom and when you Love, Love unconditionally so that Love has a home forever.

(A heart appears with a door that Love can open when one human heart Loves another because then a seed is sown and from it is unconditional Love for all always. It is:)

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Gud bruker hvem han vil til hva han vil.

Jødenes hjemvandring til deres fedres land og Jerusalem er profetert og deres hjemvendelse har faktisk skjedd slik Bibelen forteller og, og deres hjembvendelse er vitterlig blitt slik det er blitt profetert. Vær snill å ikke bland inn verdslige mennesker i dette, de er kun Guds redskap.

Det er i Djevelens ønske å utrydde både jøder og Israel for at profetiene skal ugyldiggjøres. De som kjemper mot Israels eksistens er rett Djevelens nyttige idioter. I denne sammenheng blir Marx og Rotschild bare en liten fjert. Det blir mer og mer sant som Bibelen sier: “Dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.”

JJ: Føles det godt å stille blandt disse som motarbeider Gud?

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=MAT&chapter=24&verse=9

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Jeg må minne deg på at Hitler vad død og begravet FØR Israels gjenopprettelse. Så at han skulle ha forårsaket dette faller på sin egen urimelighet.

I Matteus 24 taler Jesus til jødene, og da kan ikke lille du late som om dette ikke er tilfelle. Jesus var født jøde av Davids ætt, og han kom til sine egne.

Ditt argument om at så og si ingen jøder tror på Ham, viser at du ikke har skjønt noen ting i denne sammenheng. Det er slik Paulus skriver her: Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall.

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=ROM&chapter=11&verse=25

Si meg en ting: Hvor mange ganger må jeg legge denne dokumentasjonen foran dine øyne for at du skal se. Det var som med fariseerene og hva Jesus sa til dem – Dere ser, men dere ser ikke. Dere hører, men dere høre ikke.

Vi er alle Palestinere idag, dessverre, skriver du. Og hva så du spist til frokost???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

maranata skrev.
«Dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.»

Mole.
Det var vel jesus som sa dette om sine var det ikke?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Ja – Jesus sa dette til sitt “publikum” og de var jøder, kun jøder.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Sløret foran øynene begynner å bli ganske tykt ser jeg, mener du virkelig at jesus forkynte kun for jøder?

Jesus`etrkommere skulle hates for hans navn skyld, kristne, eller har du en bibel jeg ikke har tilgang til??

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Mole:

Her kan du bytte ut jødene med xxx for meg.

Jeg er kommet i min Fars navn, og dere (jødene) tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere (jødene) imot ham. 44 Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?
45 Tro ikke at jeg vil anklage dere (jødene) hos Far. Den som anklager dere (jødene), er Moses, han som dere setter deres håp til. 46 Hadde dere (jødene) trodd Moses, hadde dere (jødene) også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47 Hvis dere(jødene) ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere (jødene) da tro mine ord?»

Og hvem er det Jesus taler til her:

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 48 Jeg er livets brød. 49 Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50 Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51 Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»

Jeg utfordrer deg til å vise meg et sted der Jesus ikke taler til jødene, med unntak av dette:

Kvinnen fra Fønikia
24 Så brøt han opp derfra og dro til Tyros-området. Der tok han inn i et hus og ønsket ikke at noen skulle få vite det, men det kunne ikke holdes skjult. 25 En kvinne der hadde en datter som hadde en uren ånd i seg. Straks hun fikk høre om Jesus, kom hun og kastet seg ned for føttene hans. 26 Denne kvinnen var gresktalende, av syrisk-fønikisk ætt. Hun ba ham drive den onde ånden ut av datteren. 27 Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 28 «Herre», svarte kvinnen, «selv hundene under bordet spiser jo smulene etter barna.» 29 Han sa til henne: «Fordi du sa dette, sier jeg deg: Gå hjem, den onde ånden har forlatt din datter.» 30 Hun gikk hjem og fant barnet liggende på sengen. Den onde ånden hadde forlatt henne.

Uttrykket: Men Jesus sa til henne: «La først barna bli mette, for det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» forklarer det meste.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Lukas 16
16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn.

Apostlenes gjerninger 10
16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike, og alle trenger på for å komme inn.

Galaterne 3
8 Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Apostlene gjerninger 10
34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Apostlenes gjerninger og Paulus er ETTER Jesus Kristus soningsdød – overgangen fra lovens til nådens tidsalder.

Forstår du ikke forskjellen, eller skjønner du ikke hva det innebærer? Jeg er ikke vant med å diskutere med mennesker som ikke er godt inne i Bibelske sannheter.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Dere fortsetter å hakke i samme kjedelige sporet som om ingenting har skjedd på tusenvis av år.
I Thora blir Moses gitt 49 porter, den 50’ende porten er tildelt Gud. Den 50’ende port er evnen til å sanse og forstå, og det stedet man blir opplyst gjennom meditasjon. En port slipper kun gjennom signal av en bestemt karakter, og disse porter finnes i hjernen. Bibelen sier det slik… Matth 7.14 strait is the gate and narrow is the way that leads to life and few there be that find it.
Lignelsen om Moses er en vandring/kartlegging av vår bevissthet, det er det han vil fortelle til alle som ser, ikke bare jøder. (“46 Hadde dere (jødene) trodd Moses, hadde dere (jødene) også trodd meg. For det er meg han har skrevet om”)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

maranata mener altså at jesus kun talte til jøder.
Markus 1
Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn.

Matteus 24
14 Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.

Matteus 13
10 Og evangeliet må først forkynnes for alle folkeslag.

Lukas 21
17 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld.

Matteus 24
9 Da skal de utlevere dere til forfølgelse og slå dere i hjel; ja, dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. 10 Da skal mange falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill.

Som maranata skrev er PAULUS og apostlenes gjerninger er ETTER jesus soningsdød??

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Mole;
Du er ikke sann.
Les da hele kapitlet og ikke bare ett vers. Jesus sbakker da til jødene, selv om han sier at EVENGELIET OM RIKET SKAL FORKYNNES TIL ALLE FOLKESLAG – og så skal enden komme.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Apostlene fortsatte å forkynne det budskap jesus startet, eller mener du jesus hadde et budskap til jødene og et annet til de som ble kristne, niks.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Skjønner ikke mye av diskusjonen her…
Mener man jøder som innbyggere i Judea?
Israel er etterkommere av Jakob, de omtalte seg selv som Abrahams barn på den tiden. Eller etterkommere av David om man var så heldig..
Det er vel riktig at det er jødene blir hatet for å ha vært skyld i Jesus død. Jesus brøt jo deres lover som skal straffes med døden.
Men han forkynte jo til alle folkeslag, men ikke jødedom:
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Her kan man lese om jødedom og dens lover.
http://www.jewfaq.org/israel.htm

« Forrige artikkel

Bitcoins – den finansielle redningen eller nytt svindelsystem?

Neste artikkel »

Åpent brev til Statsministeren om en smule fred og frihet

155
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x