Samfunn
Du leser nå
Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?
Skrevet av
J.Johansen19. 01. 2012
MarxMessiah
13857 5687 155

Moses Mordecai Marx Levy; Jødenes messias?

Av J.Johansen19. 01. 2012
Judeo-kristendom finnes ikke. Det er veldig viktig for kristne å vite at det er ingen som helst felles likhet mellom deres messiaser. Jesus fra Nasaret, Kristus i ånd, er de kristnes Messias. Ingen over, ingen ved siden.

«Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa Jesus. Det vil si han ønsket et åndelig rike hvor åndskvaliteter som kjærlighet, nåde, toleranse, etc, skulle råde, ikke stammekrig om makt, land og penger.

Jesus visjon var alle verdens mennesker forent i kjærlighet, i Oneness, i ENhet. Kjærlighetens Messias. Ikke forent -One- ved politiske doktriner innført med vold, terror, usigelige myrderier, av demagogers opphissing av massene, og derav ved politisk konsensus om disse morderiske doktriner. De har blitt anti-krist i tilfelle.

Jesus’ samtidige lederskap (kabbalistiske fariseere) ville heller ha en som Barrabas som kunne hjelpe dem i krigen mot sine fiender, for sine våte drømmer om et Verdensrike. Når religion blir brukt til å utbre politiske ideologier, da har vi med en ‘skjøgekirke’ å gjøre, med Satans Synagoge (kabbalistisk mysteriereligion fra Babylon, ref. Joh. Åp. 2.9 & 3.9). Den har falt for aspirasjonene for det verdslige verdensrike, Keiser-riket etter Fører-prinsippet, og ikke et åndelige rike etter Jesus sin standard.

«Vi skulle skape Det Nye Jerusalem». – Håkon Lie, Arbeiderpartiet.

‘Det Nye Jerusalem’ og ‘Dansen rundt Gullkalven’
http://www.riksavisen.no/?p=777

Med ABB’s terrordåder så har det jo blitt nesten politisk ukorrrekt å tale imot marxismen, og det var jo svært fordelaktig for marxister og ateistiske sosialister. Enkelte har en historie for å ofre sine sønner for en ‘god’ sak.  Jesus ble ofret for samme sak. Kollektivets beste er bedre enn hva som er best for ett enkelt individ.

For G-d er individet ukrenkelig og verdifull, og staten er ment å tjene deres interesser. Staten er til for individet og ikke motsatt, er prinsippet. G-d’s uforanderlige Lov, trampet på og syndet mot av ateistene og sosialistene, – igjen.

Vi får vel likevel teste ut grensene for det politiske demokratiet vårt.  «.. Dette ville vi glede oss i og tålmodig lide, men ynkes over, om det skulle være noen så uforstandig dommer, som ville påta seg å straffe det Gode, da det Onde har frihet.», som Hans Nielsen Hauge sa det mens han satt fengslet nyttårshelgen 1799, idet ett nytt milennium var iferd med å rinne.

I likhet med flere av sine medarbeidere, satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge i arrest mens det 18. hundreåret gikk over i det 19. Hauge tilbragte på denne måten både julaften og nyttårsaften 1799 i arresten i Trondheim rådhus, som befant seg dels i og dels under dagens bibliotekkafé. Kildene spriker, men en av disse kveldene skrev han sin fortrøstningsfulle salmetekst: Jeg er hos Gud i nåde;

Jeg er hos Gud i nåde-
hva skader verden meg?
Om den en stund får råde
og stenger meg min veg?
Om den mitt legeme binder
i fengslets mørke skjul.
Så skal dog Ånden vinne
og holde glad sin jul.

Karl Marx

Karl Marx, levde fra 1818 til 1883. Hans bestefars navn var Rabbi Marc Levy. Hans virkelige navn er Moses Mordecai Marx Levy.

Marx Levy er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, liberalisme og sionisme, som ALLE våre norske partiers representanter har sverget troskapsed til ser det ut som, med følge at 60-70 % av norges befolkning mangler demokratisk representasjon, idet folkevalgte har valgt å representere Partiet (de forskjellige partier er bare fraksjoner av Partiet), og ikke folket lenger.

Brev fra Baruch Levy til Karl Marx (aka Moses Mordecai Marx Levy), viser deres aspirasjoner (og ikke nødvendigvis jødenes i fellesskap):

«Det jødiske folk som en helhet vil bli sin egen Messias. De vil oppnå å dominere verden gjennom oppløsningen av andre raser, ved oppløsning av grenser, oppløsningen av monarkiene, og ved etableringen av en verdensrepublikk hvor jødene vil overalt utøve privilegiet å ha statsborgerskap. I denne ‘nye verdensorden» vil Israels barn supplere lederskapet uten å møte motstand. Myndighetene for de forskjellige folk som utgjør verdensrepublikken vil uten vanskeligheter falle i hendene på jødene. De vil da bli mulig for de jødiske herskerne å avskaffe privat eiendom, og overalt å gjøre seg nytte av statens ressurser. Slik vil løftet i talmud bli oppfylt, hvor det er sagt at når Messias sin tid kommer, så vil jødene ha all eiendom i hele verden i sine hender».

«The Jewish people as a whole will be its own Messiah. It will attain world dominion by the dissolution of other races, by the abolition of frontiers, the annihilation of monarchy, and by the establishment of a world republic in which the Jews will everywhere exercise the privilege of citizenship. In this «new world order» the children of Israel will furnish all the leaders without encountering opposition. The Governments of the different peoples forming the world republic will fall without difficulty into the hands of the Jews. It will then be possible for the Jewish rulers to abolish private property, and everywhere to make use of the resources of the state. Thus will the promise of the Talmud be fulfilled, in which is said that when the Messianic time is come, the Jews will have all the property of the whole world in their hands».
– `La Revue de Paris’, p. 574, June 1, 1928.

Oppløsning av andre raser

Ethvert annet land i verden er utsatt for sionist-sosialistenes mulitkulturalisme, raseblanding. Ødelegge homogene kulturer ved marxistisk ideologi. Splitt og hersk. Kun i Israel er dette en vederstyggelighet, og sosialt sett forbudt. Der er alt snakket om multikulturelle imperativer non-existent, ikke engang for semittiske broderfolk; Palestinerne.

Oppløsning av grenser

Under dekke av globalisering og internasjonalisering, ser vi den fatale oppløsning av grenser som utbrer seg.  Nasjonalstatene oppløses, blir ‘umoderne’. Det er det nye Babylon er under utvikling i form av EU, og etter hvert vil denne modell bli for hele verden.

Privilegiet med dobbelt statsborgerskap

USSA under sterk innflytelse av sionist-sosialistiske lobby grupper, som Wiersheimer og Walt har påvist (ADL kaller dem anti-jødiske for å påvise det selvfølgelig), med en stor andel israelere med dobbelt statsborgerskap i sin statsadministrasjon.

Ingen andre land kan en gjøre dette. Det gjelder kun for israelere ser det ut som.

Oppløsning av monarkiet

Slå ring rundt Kong Harald
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/

Lederskap uten motstand

USA har nå med Patriotic Act, NDAA – ‘National Defense Authorization Act‘, Stop Online Piracy Act (SOPA), og Enemy Expatriation Act ( Would Strip Americans of Citizenship For “Hostilities Against the United States”), blitt det moderne USSR, devis under innflytelse av Det Tredje Rikets ideologier. Om en tid kommer modellen til å være for hele verden. Norge er fremst i verden å følge etter USA’s modell for samfunnet sitt.

De har ikke noe samfunn, annet enn for de ‘rett-troende’.

Sitatet av Sovjet President Nikita Khrushchev fra 1959, sier oversatt: «Vi kan ikke forvente at Amerikanerne hopper fra kapitalisme til Kommunisme, men vi kan assistere dem og deres valgte ledere i å gi Amerikanerne små doser av sosialisme inntil de plutselig våkner opp og finner at de har Kommunisme».

Sosialistisk lederskap anmasse
Sønnen til en jødisk marxist fra Polen skal lede Tony Blair’s britiske Arbeiderparti, sier overskriftene

http://aangirfan.blogspot.com/2010/09/son-of-jewish-marxist-from-poland-to.html

Hvor mange land i verden er det med ledere som ikke taler sionismens og verdenssosialismens sak?

Anti-Krist’s rike

Det verdslige riket med evig krig og kiv, splitt og hersk, og ikke det åndelige av fred, kjærlighet, toleranse, nåde og tilgivelse.

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526

Fra trellekår til frie menn, og tilbake til trellekår, helt frivillig fra massens side.

Alexander Solzhenitsyn, Gulag fangen som slapp unna og utvandret til Amerika til sist, sier:

«Over et halvt århundre siden, når jeg fremdeles var et barn, kan jeg huske at jeg hørte noen eldre mennesker tilby følgende forklaring på den store ulykke som har rammet Russland: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har skjedd’.
(‘med den store ulykke’ menes den Kommunistiske Revolusjonen som drepte nær 60.000.000 russere – halvparten av dem hadde ikke gjort noe annet enn å være kristne og tilbe en Gud – hvilket var forbudt)
Siden da har jeg brukt nesten 50 år på å studere og skrive om vår revolusjon. Men hvis jeg blir spurt idag om å formulere så presist som mulig hovedårsaken til den revolusjonen som svalgte nesten 60 million av vårt folk, så kan jeg ikke formulere det mer nøyaktig enn å repetere: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.»

(Sitert av Dr. David Noebel, Summit Journal, Desember-1987, s. 8 )

I 1832 ble en franskmann med navn Alexis de Tocqueville sendt til Amerika av sin regjering for å studere hvorfor Amerika hadde konstruert bare noen få fengsel til å huse sine kriminelle, mens Frankrike kunne ikke klare å bygge dem fort nok. Han skrev tilbake at han hadde funnet svaret, hvorfor Amerika ikke trengte fengsel, og svaret var at Amerika var i hovedsak godt. Han skrev:

«Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rommelige havner og hennes vide elver, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes rike miner og hennes enorme verdenshandel, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes offentlige skolesystem og hennes læreinstitusjoner, og den var ikke der.
Jeg søkte etter storheten og genialiteten til Amerika i hennes demokratiske kongress og hennes unike konstitusjon, og den var ikke der.
Ikke før jeg besøkte kirkene til Amerika og hørte hennes predikanter tale flammende om rettskaffenhet forstod jeg hemmeligheten bak hennes genialitet og makt.
Amerika er stort fordi Amerika er godt, og hvis Amerika noensinne opphører å være god, så vil Amerika opphøre å være stort.»

o.a.: ‘Stort’ her i betydning åndelig storhet, ikke fysisk størrelse.

Vi skal huske når Alexis de Tocqueville ble sendt til Amerika av sin franske regjering, så er det ikke så lenge etter den franske revolusjonen og ‘opplysningstiden’.

«Opplysningstiden» førte til en sekulariseringsprossess av samfunnet. Både i form av humanisme, og ”humanetikk”, dvs. ikke kristen eller agnostisk humanisme, men en ateistisk. Det het jo seg at kongen hadde fått sin makt av Gud, og disse nye tankene rokket ved dette bildet.

Den økede kriminalitet i Frankrike som Tocqueville fikk i oppdrag å studere på årsakene til, kan enkelt og greitt forklares med det som Alexander Solzhenitsyn forklarer den Bolsjevikske revolusjonen i Russland med, nemlig at: ‘Mennesket har glemt Gud; det er hvorfor alt dette har hendt’.”

Vi påstår at disse revolusjoner er ikke noen av dem til beste for vanlige mennesker, men konstruert til beste for adel og elite.

Vi som elsket Amerika

Vi var mange som elsket Amerika. Bare sorgen over hva som skjedde med dette idealet er tilbake. G-d’s Own Country – en gang i tiden. Vi må bare ta tapet, overvinne sorgen, og komme oss videre. Tapet av Norge vil falle likeledes. Hvordan kunne dette gå så galt, for landene som en gang ‘fløt av melk og honning» – hvordan ble denne ‘melk og honning’ til i utgangspunktet for dets gudfryktige folk? Hvordan ble statusen mistet? Svaret gir seg selv.

Donna Fargo – United States Of America

http://www.youtube.com/watch?v=cGiJFEdY66Q&feature=player_embedded#!

Jeg tror også på rødt, hvitt og blått, «Born out of it’s Faith in G-d».

Det Verdslige Verdensrike

De politiske ideologiers og det keiserlige Verdensrike etter Fører-prinsippet, er i sin diamentrale motsetning til hva slags rike G-d og Jesus som utsendte medarbeider, G-d inkarnert, kjærligheten i kropp, så for seg for vår jord.

«Skje din vilje, i himmelen som på jorden».

AskTheRabbi sier

«Vi vet at nummer 6 representerer den fysiske verden. [] «Mosad Hayesod» siterer Vilna Gaon’s kommentarer i Zohar at «nummer 666 inneholder skjult inni seg det opphøyde og luftige messainske potensialet».

«We do know that the number six represents the physical world. [] «Mosad Hayesod» cites the Vilna Gaon’s commentary on the Zohar that «the number 666 contains hidden within it exalted and lofty messianic potential.»

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

‘666’ representerer altså den fysiske verden, og alle dens verdslige messianske gleder, som mammon og makt. Den verden står i motstrid med alt som er fra det åndelige rike; av G-d’s Kingdom of Love

«666 is six repeated three times. Repeating a concept three times represents the affirmation and strength of that concept. The number 666 could thus represent the strength and perfection of the physical world, which Judaism teaches will occur in the messianic era, when the physical world will reach its ultimate purpose, to be a vehicle through which the created experience the Creator».

http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

Repetert tre ganger affirmasjonsmessig, betyr at det legges ekstra energi og styrke i affirmasjonen (bønnen), når ens ønsker og drømmer har blitt oppfylt, hvor de skapte erfarer Skaperens vilje, at de får hva Skaperen har lovt dem; Det messianske løftes oppfylles.

Dette er ikke annet enn Law of Thelema; «Do what Thou Whilst, That is All of the Law» Crowley (666).

Angiversamfunnet

Sladre på naboen din til myndighetene for $1000
http://www.youtube.com/watch?v=Mhk2oPvT_EQ&feature=share

Dette er i tråd med Statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring i sin nyttårstale om å aktivisere de ‘digitale nabokjerringer‘.

Angiversamfunnet. Big Sister er her.
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/

Kollektivisering av privat eiendom

Med President Obama’s nylige utstedelse av Executive Order 13575, har bolsjevikiseringen av de amerikanske gårder begynt. Skapelsen av kommunestyrer til å bestyre gårdsdrift og lede farmerne i hele landet signaliserer ved ‘konsesjonslover’, er begynnelsen for at myndighetenes overtagelse av gårdene også i USA har begynt. Kollektivistisk gårdsdrift i fremtiden, fordi myndighetene føler ikke at gårdbrukerne klarer å ivareta landet, og med Agenda 21 og de påståtte store farene for global oppvarming, må myndighetene ta kontroll.

«Kamerater, Spis Deres Daglige Rasjoner og Vær Lykkelig«—Obama’s Kommunistyrer og den Bolshevikske Kollektivisering av Verdens Gårdsbruk.

De vil altså i våre land, i det ‘frie’ Vesten, innføre de systemer som viste seg så håpløst ineffektiv og udugelig i Sovejetsamveldet (USSR).

“De gjennomfører de lover DE trenger, som skal beskytte dem selv”. Filmen “Enemy of The State” (1998). Brinn (Gene Hackman), ex. NSA.

Urettferdige lover

Obama sa ja til ubegrenset fengsling av amerikanere uten dom
http://mobil.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Politikere frykter ny grunnlov kan flytte makten fra dem til jurister
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politikere-frykter-ny-grunnlov-kan-flytte-makten-fra-dem-til-jurister-6740375.html#.TxDVH2_j7Vo
«SVs Hallgeir Langeland advarer mot at Norges lover skal diskuteres mer av Advokatforeningen enn av Stortinget. Også Ap, Sp og Frp er skeptiske til nytt grunnlovsforslag.»

Amerika ved George Bush innførte Noahide lover, hvor makten overføres fra folkevalgte til illuminerte kloke eldre. Dette er ikke etter den kristne standard.

Den 31.12.2011 signerte Obama NDAA, som kan sette folk i konsentrasjonsleirer uten rett og dom, uten ved lov. Bill of Rights ble effektivt satt ut av drift. Borgerrettigheter forsvant med et pennestrøk. USA har dermed allerede falt fra nåden, de har nå verre lovverk enn Stalin noensinne hadde med denne NDAA loven, sier president Ronald Reagens budsjettminister og tidligere Wall Street Journal redaktør, Dr. Paul Craig Roberts.

When I saw this, I realized that America was lost. Evil had prevailed. – Dr. Paul Craig Roberts

Slik går alt i oppfyllelse som står i Baruch Levy’s brev til Karl Marx.

Slik går den vestlige kultur og sivilisasjon mot sin selvpåførte undergang.

Vår sivilisasjons fall

Hvor de intellektuelle, kunstnerne og til og med presteskapet svikter i samfunnet, da går samfunnet mot sin endelige deprivasjon og undergang, av sin egen selvpåførte karma. Hvor de troende svikter i å opprettholde de uforanderlige åndelige lover, G-d’s lover for organisering av verden og samfunnene våre, kristne, jøder og muslimer, så leder dette til vår sivilisasjons ‘fall fra nåden’.

«For så elsket G-d verden at han gav sin Sønn, den ENbårne, slik at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv».

En slik kjærlighet er vanskelig å få øye blant verdens makthavere. Ergo er deres styre ikke av og for G-d, men det motsatte, i opposisjon til G-d’s Orden for verden og samfunnene våre. Alt er opp/ned; hat er kjærlighet, og kjærlighet til nesten/medmennesket er blitt til hat (?).

Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som aspirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden«, sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.

G-d’s Orden er nasjonalstatene, hver for seg, i henhold til sitt lynne og sin kultur, alt det andre som den politisk sionist sosialistiske Nye Verdensorden driver med er i motstrid til G-d’s prinsipper for å organisere verden og samfunnene; også de skapte folkevandringene for å skape kaos, utav hvilken deres Orden skal oppstå som fugl fønix. Deres Nye Babylon. Sosialistiske åndsfraværende utopier.

Dette er jeg i min fulle rett å informere om.

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet Ny Verdensorden

De får tidsnok erfare at dette er den største tabbe, idet de er historisk blind for konsekvensene i sine prosjekter. Åndelig blind. I det dypeste åndelige mørke.

«for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet».
http://no.bibelsite.com/ephesians/6-12.htm

Nevn med navn EN, kun EN eneste politiker i Norge som ikke jobber for det som Kristin Halvorsen arbeider for. De er UNISONT i den samme ideologiske tankefelle, for ikke å si sjelsfelle.

IT IS NOT THE DEED WE DO

«It is not the deed we do,
Though the deed be ever so fair,
But the Love that the dear Lord looketh for,
Hidden with holy care
In the heart of the deed so fair.

«The Love is the priceless thing,
The treasure our treasure must hold;
Or ever the Lord will take the gift,
Or tell the worth of the gold
By the Love that cannot be told.»

«Then shall the righteous shine forth as the sun in the Kingdom of their Father.»– Matt. 13:43.

Sannheten setter fri

Undertrykkingen av sannheten om hva Marx Levy var og hvilken innflytelse på samfunnet han har idag, har bevirket at enhver kritikk av sionisme, sosialisme (nasjonal som internasjonal sosialisme, begge ektefødte barn av Marx’ venstreekstremisme) og kommunisme idag blir forsøkt tiet med å kategorisere gode mennesker som antisemitter, bare et ledd i karakterdrap, slik at de ikke skal bli lyttet til; Som fredsprofessor Johan Galtung. Det er alt et ledd i Statsministerens oppfordring i sin nyttårstale til å mobilisere de «digitale nabokjerringer». Israel har innrømmet i media at de har ansatt ‘kommunikasjonspersonell’ i andre land for å bedre sionismens og landets rykte.

Påstandene om anti-semittisme stemmer ikke. De som sier noe stygt om deres messias, får føle deres vrede, og gjør blasfemi mot deres gud, deres verdslige messias. Det er oftest ideologien, og politikken derav som kritiseres og enkeltpersoner innvolvert. Selv mener jeg at Mordecai Levy var ravende gal, burde vært på institusjon, kjøpt og betalt av ideologiske krefter hvis innflytelser vi ikke trenger i samfunnet vårt. Hans finansiere bør avdekkes og straffes for delaktighet i rød terror, og utgjør en enorm fare for rikets sikkerhet (ethvert lands sikkerhet og stabilitet) og bør forbys og kriminaliseres, for dødstallene bare i USSR (66 million her alene) beviser riktigheten i påstanden.

Alle som kritiserer sosialismen, ‘humanismen’ og den røde hordes ateisme, er per definisjon anti-semitter heretter. Hatlover vil ramme kun dem, ikke dem som rammer de som lyder en annen Herre Min G-d, enn Mordechai Levy’s utsendte profeter og bødler på jord, for utbredelsen av hans Verdensrike; Den Nye Verdensorden.

Bedrageren Cyrys Scofield re-definerte de kristne dogmer, til det judeo-kristne. Katolske Kirke følger opp den praksis, at kristne ikke lenger skal følge opp samfunnene sine, men bare sitte passiv og vente på Jesus andre komme. Da mistet kristendommen sitt salt. Sin samfunnsorganiserende åndelige kraft. For de kristne, har Jesus kommet første gang, og ble avrettet, og andre gang, og blitt værende i den sjel; den åndelige dåpens omskjærelse av hjertet.

De er på dette grunnlag vi må se ateistenes voldsomme fokus på ant-semittisme, hatlover o.l. den siste tiden. De har til og med opprettet et eget ‘institutt’ nå etter modell av amerikanske ADL og Abe Foxman; Vepsen.no.

«And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them». – Ephesians 5:11 (KJV)

«Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.»
http://bible.cc/ephesians/5-11.htm

Ateistiske korsfarere

Ateismen var kommunismens religion. De tror ikke på noen trancendentale guder, bare på mennesket som guder for seg selv. Vi så hvordan det gikk. Jeg tror vi godt kan fastslå på bakgrunn av prima facie bevis at enkelte mennesketyper rett og slett ikke har de rette egenskapene i seg til å skape noe paradis på jord. Ateister er en fare for menneskeheten, som Nobelprisvinner Alexander Solshenitzin avdekket.

«Vepsen» har nylig utgitt en rapport som de kaller «Hatgrupper 2011». Etter modell av sionistiske ADL som nylig har innført hatlover i USA. Disse hatlovene innvolverer ALLTID, kun uttalelser og utrykk som går imot deres ideologi, den verdslige messias sin ideologi. Og jeg sier ikke ‘merkelig nok’. Det er ikke merkelig i det hele tatt. Kanskje ville jeg gjort det samme om jeg satt med makten, og ville beskytte min ideologi, min politikk, min makt i samfunnet, min neve ned i landenes pengebinger. Etterforskes de som står bak dette prosjekt, vil en nok enkelt kunne finne ut av deres politiske tilhørighet.

Men riktig er det vel ikke, om det hadde vært jeg eller andre som gjør det.

De sitter i gode akademiske posisjoner på sine velfødde brede rumper, og utsteder falske dommer og eder galle over det folk som betaler dem. De skulle vært sendt på Finnmarksvidda og laget veier manuelt istedenfor.

Vepsen rapport om ‘hat’-grupper er orwellsk nytale.

Politiet advarer mot konspirasjonsteoretikere

http://www.vl.no/samfunn/politiet-advarer-mot-konspirasjonsteoretikere/
http://vepsen.org/2012/01/politiet-advarer-mot-konspirasjonsmiljoer/

Hva slags sionist sosialistiske (nasjonal sosialisme – Hitler, som internasjonal sosialisme – Lenin) konspirasjoner er Vårt Land redd skal avsløres da?

Jeg trenger ikke spørre. Jeg vet det; Jeg avslørte dem og ble kastet ut fra ‘Verdi’-debatt. Jeg er uestengt på livstid p.g.a. dette bare; at sionismen springer sosialismens og kommunismens og marxismens ærend, og dette vil de helst ikke ha lys på. De trives best med det i bevissthetens kollektive mørke.

Jeg er dermed erklært ‘persona non grata’. Ateister, ‘humanister’, satanister og alle andre er velkommen i aktivteten støttet av Jens Christan Hauge’s ‘Fritt Ord’, men kristne vil de ikke ha (?). De har alle i redaksjonen vært i seng med sionismen i sin levetid, så noen avsløringer (‘apokalypse’ betyr profetisk åpenbaring; avsløring, disclosure) av betydning vil ikke Vårt Land ha. ‘Apokalypsen’ kommer om de vil eller ikke, med eller uten min hjelp. ‘Katten’ er allerede ute av sekken.

Den ateist-sosialistiske konspirasjon

De ateistiske sionist-sosialistene sitter med makten, vi har ikke noe borgerlig parti i Norge idag. Heller ingen borgerlige folkevalgte. Ingen bourgeoisie, som Lenin hatet slik, selv om han fikk sin finansiering til sin revolusjon fra de verste krefter innen den ‘klassen’. Den patriotiske kapitalistiske klasse, er en beskyttet klasse i kommunismen, representert med en stjerne i Kina’s flagg. Den stjernen og klassebeskyttelse fikk nok Marx Levy godt betalt for fra sine oppdragsgivere.

Politikerne våre er ALLE ‘sosialdemokrater’ idag, det vil si det er bare kosmetiske forskjeller og bagateller som skiller dem, ingen ideologiske foskjeller i de store trekk. Og som under Hitler og Lenin/Stalin har de som har den politiske makten makt over politiet, betaler deres lønn, så politiet (PST) gjør som makten sier de skal gjøre, så da har vi det gående.

Fra PSTs åpne trusselvurdering for 2012
http://www.pst.politiet.no/PST/Templates/Article____957.aspx

John Færseth – Protokollene hos Galtung
http://vepsen.org/2011/11/protokollene-hos-galtung/

Galtung leker med ilden
http://vepsen.org/2011/10/galtung-leker-med-ilden/

Løgnens protokoller
http://vepsen.org/2011/05/lognens-protokoller/

Marta Steinsvik. Talte makta midt imot – Klassekampen
http://klassekampen.no/59741/article/item/null

Og så lenge hun talte makta midt imot, så må de selvfølgelig få frem at hun var anti-semittisk (?). Mener de at makta er semittisk da?

Til forsvar for Johan Galtung så kan vel ‘Sions vises Protokoller’ like gjerne være skrevet av Karl Marx på linje med Det Kommunistiske Manifest, for alt hva jeg vet. – Også en plan for hvordan erobre verden med vold, terror og deception.

Hva er det egentlig de er redd for av mer som skal bli avslørt siden de er så aktiv?

En tjener Kristus på jord ved å tjene Kristus sin sak, ikke ved å tjene det kaballistiske presteskap sin sak; fariseernes. Dette til informasjon. Din sjels frelse er avhengig av valget en gjør.

Det synest meg uomtvistelig bevist at der finnes en sosialistisk-ateistisk konspirasjon som degenerer våre samfunn, og det er enhver kristens fordømmande plikt å søke å forhindre slik samfunnskadelig og undergravende virksomhet. Til fellesskapets beste, og for bevaring av de demokratiske tradisjoner vi har i vårt land.

‘Human Etisk’ Forbund har startet et korstog mot og kaller enkelte for «ekstremkonspirasjonsteoretikere». De skriver artikler, sender brev til politikere som nok aldri blir karakterisert som ‘truende’ idet de sender brev til sine åndsfrender, og mobiliserer sine venner i massemedia til å tale deres sak. Alle andre ‘lobbyister’ i demokratiet må herved innstille sin sak, og ikke plage de høyverdige folkevalgte med sine bekymringer og frustrasjoner, ofte rettferdige krav (?).

Det synest meg at Forbund stemmer bra, forbund av mektige personer innen vårt politiske system, som støtter dem med penger og moralsk forargelse. Disse er oftest ansatt i systemet, men at de er så veldig etisk og humane, det er det delte meninger om.

Jeg ser de aspirer i sine skriverier om å også få politiets hjelp til å ta ut sine åndelige, ideologiske og politiske fiender. OM de lykkest med dette, da er vårt demokrati og land ferdig. Da har uretten og ondskapsfullheten tatt overhånd, som de historiske fakta viser følger i deres fotspor.

Konspiranoia og popkultur
http://humanist.no/konspiranoia_og_popkultur.html

«Frykt derfor ikke for dem! For intet er skjult som ikke skal bli åpenbaret, og intet er dulgt som ikke skal bli kjent; det jeg sier eder i mørket, det skal I si i lyset, og det som hviskes eder i øret, det skal I forkynne på takene». Matt. 10.26-27

Slike forhold blir dermed en samvittighetssak for kristne, som har fått hjertets omskjærelse og kan kalle seg rettelig arvinger til løftene til Abraham; Den Rettferdige.

Må G-d’s velsignelse, og Jesus Kristus fred være med oss alle, og må der være NOEN blant landenes og verdens lederskap som lyder en ‘annen tune’, som er istand til å bli inspirert av de gode åndskrefter, før dette går for langt.

Lykke til.

Hva er din reaksjon?
Elsker den
0%
Interessant
0%
Tja...
0%
Hva!?
0%
Hater den
0%
Trist
0%
Om forfatteren
Profilbildet til J.Johansen

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info
155 Kommentarer
1 2 3 4
 • Profilbildet til maranata
  19. 01. 2012 klokken 13:57

  Du skriver mye om mangt, og det er mye jeg gjerne skulle ha kommentert, men jeg skal nøye meg med å kommentere følgende utsagn, siden det absolutt ikke kan få stå uimotsagt:

  «Jesus døde for at han ikke ville ha et slikt Verdensrike, og stod i opposisjon mot sine samtidige som apsirerte for et slikt. «Mitt Rike er ikke av denne verden», sa han. Hans Rike, hans Sion som skal dale ned fra ånd som en brud, er Kjærlighetens Rike, Nådens Rike, Tilgivelsens Rike, de fattiges rike, alt hva vi ikke har idag.»

  Jesus ble inkarnert til menneske fordi dette var den eneste måten han kunne frelse kronjuvelen i sitt skaperverk på – menneskeheten. Etter syndefallet og arvesynden var alle mennesker dømt til død og fortapelse. Med sin stedfortredende død, til tross for sitt syndefrie liv som menneske overtok han som Bibelen sier nøklene til dødsriket.

  Jeg er som kjent grunnleggende uenig i din måte å filtrere og åndeliggjøre Bibelen på. Jeg gjentar gjerne at Bibelens Gud – den eneste Gud – var og er fremdeles den største sionist. Dette er klart vist gjennom hans utvelgelse av jødene, de tredoble løfter til Abraham, som videreføres til Isak og Jakob og som går som en rød tråd gjennom hele Det gamle testamentet og inn i Det nye testamentet. Løftene til Abraham var faktisk betingelsesløse, og ingen mennesker har hverken makt eller myndighet til å sette dem ut av kraft.

  Etter Jesus Kristus gjenkomst til Sinai berg vil verden gå inn i et 1000 årig fredsrike, og dette er ikke noe åndelig rike, det går klart fram av beskrivelsen.

  Skjøgen og alle hennes døtre, slik Åpenbaringen skriver om, representerer en erstatningsteologi som blandt annet påberoper seg å ha overtatt Guds løfter til jødene. For at man skal få dette til har man åndeliggjort mye av innholdet i Bibelen.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   19. 01. 2012 klokken 14:25

   Takk for det maranata. Ja her er nok mye å ta for seg for den som er åpen og villig.

   Hvorfor tror du at sionistisk, sosialistisk, ateistisk, ‘humanistisk’ massemedia eksisterer i så stort monn maranta (Vårt Land, Norge Idag, Dagen, VG. Aftenposten, TV2, NRK, etc). Hvorfor er alle så enig på Animal Farm?

   Sionister, ateister, ‘humanister’ (Jesus var den fremste humanist), satanister og all annet slags lugubert åndelig søppel og innflytelser får gjøre seg gjeldende i den statsautoriserte massemedia.

   Human etisk forbund og ateistene med sin ranting om all slags anti-semitter, har villige mikrofonstativ samme hva slags degenererende ‘tankegods’ de måtte finne for godt å ville spre, masse penger til å lage imponerende websider og rapporter, men ikke de som «åndeliggjør Bibelen» som du sier.

   De som ‘åndeliggjør Bibelen» har ikke noe mikrofonstativ, bare spott og spe i deres vei, akkurat som deres Frelser måtte oppleve? Har du sett noen oppslag om det i det siste?

   Hvorfor har ingen av dem tatt seg bryet på over 100 år å ta opp Karl Marx Levy’s lære for en nærmere scrutiny?

   Er er ikke dette mistenkelig?
   Tror du virkelig at G-d kan gjøre seg nytte av det statsautoriserte apparat?
   Skal vi tro mer på julenissen enn Jesus Kristus også?

   Bør ikke såkalte ‘kristne’ begynne å lukte lunta når de oppdager at de har vært i seng med ‘fienden’, Jesus Kristus’ fiender, ganske lenge?

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  19. 01. 2012 klokken 14:42

  Sammenligne dette land i denne sang med sosialistenes utopier, og spør oss selv om vi tror at Marx Levy’s efterfølgere og trofaste disipler er istand å skape dette Rike på jord (husk historiens dom):

  Uansett hva disse samfunns undergravende krefter foretar seg, så er det EN eneste ting de ikke kan gjøre noe med:

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til lovecompassiontruth
   20. 01. 2012 klokken 03:46

   (:Lesson learned, gratitude:)

   A messsage from the heart:

   From one heart to another, a true pleasure to meet you
   This moment I am thankful, this moment I am,
   I am you and you are me, we are all one together
   creating this one great eternal moment

   I love you all forever, all that I am
   This is my endeavour, all that I can
   A whisper in the vastness

   Truth will truth eternal
   Love Kindness Strength
   Compassion Imagination
   Freedom Truth for all always

   Imagine us all being true with
   eachother, imagine what we
   can do. The unimaginable possible
   because we know that it is so

   God is all around us, truth is all inside us
   the very essense of our soul unconditional
   love for all

   I thank my brother and fellow man Jesus Christ
   A true son of God, a light in the darkness
   Your are true, love, courage and compassion
   Your sacrifice was great

   I thank you and every other true soul living love

   I thank this moment

   You find you.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til maranata
  19. 01. 2012 klokken 14:56

  Jeg er ikke så veldig opptatt av å være enig med noen som helst, jeg er mer opptatt av hva Bibelen forteller meg. Det rene klare ord er nok for meg.

  Å kjemme alle med samme kam virker som kjent ikke, således også med å sette sionisme i bås med andre obskure ideologier.

  Karl Marx og Human Etisk Forbund har jeg ikke noe forhold til whatsoever.

  Åndeligjøring av Bibelen er akkuratt det det er: Åndeliggjøring for å endre mening med det som faktisk står skrevet, som oftest fordi man ikke liker det som faktisk står der. Man liker ikke ordene jøde, Israel, sion, guds utvalgte folk osv. Da blir det jo ganske lettvindt å bytte det ut med sine egne preferanser – men blir man lykkeligere av å nedgradere og undertrykke andre?

  Gud kan gjøre seg nytte av alt slik historien vitterlig viser. Hvis man tror eller påstår noe annet har man sett bort fra Guds allmakt og diskreditert ham til denne verdens lover.

  Når du snakker om at «kristne» har vært til sengs med fienden lenge, ja da tenker at du insinuerer noe om den delen av kristenheten du ikke tilhører – gjerne de som støtter Israel. Kan du forklare hvem «fienden» er???

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   19. 01. 2012 klokken 14:58

   Anti-kristene
   :)
   Les artikkelen.
   Marx var ikke bare kommunist, ateist (satanist, sier Richard Wurmbrand i boken «Marx and Satan») og sosialist, han var også sionist.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til maranata
    19. 01. 2012 klokken 15:18

    Putter du alle «sionister» i samme bås?

    Gud har sett fremtiden, men han har ikke vist oss alt sammen. Gud vil handle med Israel og med hedningene. Akkuratt nå handler det om hedningenes frelse, og ETTERPÅ skal hele Israel blir frelst, slik Paulus skriver i Romerbrevet kap 11. Hvis du åndeliggjør Israel blir dette utsagnet fullstendig meningsløst, og din åndeliggjøring har spilt fallitt. Fokus på jøder/Israel er enormt sett i forhold til dette lille landets utbredelse og betydning. Hvis man er opptatt av lidelse finnes det en mengde andre geografiske områder å ta tak i.

    Den levende Guds tempel
    14 Gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? 15 Hvordan kan Kristus og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? 16 Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:
    Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,
    jeg skal være deres Gud,
    og de skal være mitt folk.
    17 Derfor sier Herren:
    Dra bort fra dem
    og skill dere fra dem.
    Rør ikke noe urent!
    Da vil jeg ta imot dere,

    18 jeg vil være deres far,
    og dere skal være mine sønner og døtre,
    sier Herren, Den allmektig

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   19. 01. 2012 klokken 15:18

   Maranata sier: «men blir man lykkeligere av å nedgradere og undertrykke andre?»

   Godt spørsmål maranata, og mitt svar er nei. Det er ikke det dette går på.

   Men ingen skal heller prøve å korrumpere og hindre den kristne læres (spesielt den fra de som «åndeliggjør Bibelen») utbredelse (som også sionistiske Vårt Land søker å gjøre) og lovlige rett til å komme til uttrykk i i samfunnet…… Da får de bare forvente motsvar.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til maranata
    19. 01. 2012 klokken 17:40

    Bibelen rette lære er ordene som står der, og ETT ord er slett ikke gitt til egen tydning. Man skal være svært forsiktige med å åndeliggjøre Bibelord. Først og fremst må man ha et sterkt fokus på HVORFOR de enkelte ord skal åndeliggjøres – hva skal hensikten være. Hvis hensikten er å få det til å passe med sine egne tolkninger blir det feil. Dessuten – og dette er viktig: En åndeliggjøring åpner muligheten for alle til å lage sitt helt personlige evangelium, – Det finnes kun ett!

    I dag finner man alle mulige retninger av «kristne» som påberoper seg å inneha «den rette lære». Guds Menighet er det kun Gud som kjenner, liksom han kjenner hjertene våre – Jesus Kristi legeme eller menigheten finnes som enkeltpersoner overalt – det burde være av mindre interesse for å å utpeke dem som er villfarne, og av aller største interesse for oss å bestrebe oss på å fokusere på kjærligheten til menneskene omkring oss.

    GD Star Rating
    loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    19. 01. 2012 klokken 18:20

    Uten åndeliggjøring -DHÅ- kan en ikke forstå Bibelen i det hele tatt tror jeg.
    – Da får en en verdsliggjøring og en pervertering av det glade evangeluim. En får fariseerisme som pukker på dens bokstav, men forstår ikke dens ånd.
    «Menneskene er ikke til for sabattens del, men sabatten til for menneskene». En stor forskjell.

    Og alle som «åndeliggjør Bibelen», uansett menighet eller kirke, er for det meste veldig enig om tolkningen om hjertets omskjærelse, gjenfødelsen, bli ny i Kristus, som gjør en til arvinger av Abraham; Den Rettferdige……. de som har forkastet muligheten, har forkastet den. Det er ikke G-d som har forkastet noen som helst, det er de frafalne som har forkastet G-d, og G-d’s plan med sitt skaperverk, som vi ser; sosialistene gjør sitt beste for å pervertere, og skape sitt alternative; Babels Tårn.

    Uten dette har ikke hverken hedning eller jøde noen som helst deltagelse i G-d’s Rike, men det motsatte……. jfr. de messianske jøder, jfr også de messianske aspirasjoner nevnt i artikkelen. INGENTING i Torah’en tilsier en slik innfallsvinkel til teologien nedfelt i Torahen, som Levy tolker den; den pakt er null and void.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til maranata
     19. 01. 2012 klokken 18:58

     Bibelen er full av profetier, i motsetning til Koranen som ikke har noenting av dette – noe å tenke på.

     Jeg skriver ikke om en åndeliggjøring av det Bibelen forteller oss er av åndelig art. Det jeg snakker om er Guds løfter til jødene, og en hel rekke profetiske budskap til jødene. Eksempelvis profeten Esekiels profetier om at jødene skulle få tilbake sitt land, og at de skal komme tilbake fra alle verdens hjørner, noen av fri vilje, noen lokket, noen jaget osv. Dette har skjedd/skjer. Hvordan og/eller hvorfor skal dette åndeligjøres? Fordi den kirken som åndeliggjør disse profetier anser seg for å ha overtatt løftene?

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     19. 01. 2012 klokken 19:29

     Esekiel’s hjemvendelse er for lenge siden oppfylt maranata.

     Selv Wikipedia vet mye om dette, som det anbefales å lese: «539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea».

     Hvor mange ganger skal dette løftet fra GT oppfylles? Kan du nevne eksakt antall ganger Esekiel mener det skal være?

     «Esekiel er en person i Det gamle testamente. Han var prest og regnes med blant de senere profetene. Esekielboken har et sterkt ekstatisk-visjonært preg. Han deportert til Babylon i 597 f.Kr., og virket fra ca. 593 til 571.
     Esekiel var av presteætt. Det fortelles at han ble bortført sammen med flere personer før ødeleggelsen av Jerusalem. Han profeterte om rikets fall. Hans profetgjerning fortsatte inn i den tiden da fangenskapet varte.»

     http://no.wikipedia.org/wiki/Esekiel

     «Etter at den persiske kongen Kyros den store erobret Babylon i 539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea. Det var imidlertid bare en del som benyttet seg av dette, etter nesten 50 års opphold var mange etablert i Babylon. Ifølge profeten skulle fangenskapet ha vart i 70 år, men dette synes ikke å stemme med de historiske fakta.»
     http://no.wikipedia.org/wiki/Babylonske_fangenskap

     Det viste seg at mange fariseere hade begynt å like seg i babylon, og dens hedendskap og avgudsdyrkelser, jfr. Babylonske Talmud.

     «Byen hadde store templer for Babylonias guder, som Marduk, byens skytsgud og Ishtar, fruktbarhetsgudinnen. Den var antagelig den største byen i verden på den tiden da den var på sitt mektigste.»
     http://no.wikipedia.org/wiki/Babylon

     Diaspora som er/var virksom før 1948, ble til i år 70, når romerne jaget dem på dør, som jeg nevner i denne artikkel, som karma for sine synder.

     Alle skal med, – i den karmiske dom
     http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

     OG, når det gjøres, når de velger å ta ut en helt uskyldig, selv om det er via betalte mellommenn, av noen som ikke har gjort dem noe, ingen karma skyldig dem, DA kommer de i en utrolig stor åndelig gjeld, og et enormt raseri fra himmelens krefter; Husk hva som skjedde når de korsfestet Jesus, han var uskyldig i sine Accusers beskyldninger mot ham.

     Det lynet, det tordnet, forhenget og tempelmurene revnet, og de ble kastet ut i diasporaen 70 år etter av romerne, mistet sitt land. Det samme skjedde i USSR, et land som ble sionistenes maktparadis ved Bronstein (Trotsky et al), når folket tillot at de fikk drepe den kristne Tsaren og hele hans familie. Selv om Tsaren var en av verdens rikeste folk på den tiden, så prøvde han å gjøre det beste for sitt folk, og andre – innvandrere også, men innvandrerene gikk imot ham til slutt, de ble hans bane. Han var som Khadaffi kanskje.

     Straffen ble hard for dette landet også for dets folks unnfallenhet, 66 million drepte, sult, nød og elendighet i årtier. Men som Daniel sier; De har en tendens å svikte når de får makten, tenke mer på seg selv enn de evige verdier og holde de lover som G-d har gitt en gang for alle fra Abraham & Moses. Også 70 års straff for de likgyldige masser i USSR som tillot dette å skje; at de godtok blodrusen til den ravgale Lenin.

     Som jeg sier i artikkelen; Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre.

     Der er ingen løfter om å sende jødene hjem etter disporaen de ble sendt i som straff for sine synder i år 70. Den straff G-d utmåler, kan ikke mennesker gjøre om, før deres messias kommer, jfr. de ortodokse jøder. Baron Rothschild er ikke jødenes gud.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     20. 01. 2012 klokken 07:53

     JJ;
     Du prøver å fortelle oss at det ikke er noen løfter om at jødene skal komme hjem?
     Du må være aldeles forstokket for å kaste alle profetiene om dette i søpla. Ditt syn på jøder stenger for din egenutsikt, og du legger premisser i bunnen av din tro som er et hån mot Gud.

     Din påstand er blank løgn, og i denne saken er du en løgner. Jødene er tilbake i sitt eget land, dette er et faktum. Den eneste som skal kunne overvinne dem er Antikrist, etter en fredsavtale som han bryter i samme øyeblikk som han forlanger gudstilbedelse. Les og lær, du har en svært lang vei å gå hvis du fortsetter i samme spor.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     20. 01. 2012 klokken 08:41

     ‘Jødene’ skal komme hjem maranata, helt klart, men hva er en jøde?

     PAULUS`brev til romerne

     28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud

     .
     :)

     Din troskap og lojalitet til Moses Mordecai Marx Levy og Baron Rorthschild, samt deres messias og sion er eksemplarisk maranata. Jeg må beundre din lojalitet til falske dogmer, og falske lærer, men gi ikke inntrykk av troskapen og lojaliteten ligger hos Jesus Kristus. «De ærer meg med leppene, men deres hjerter er langt borte fra meg»

     Vær ærlige og sannferdige, elske sannheten, over alt, advare ‘flokken’ (er hermed gjort):

     2 Tess 2:8 Sedan skall “den Laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

     Hes 33:7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogud-aktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     20. 01. 2012 klokken 09:04

     PS: Det er ingen vits i å bli aggressiv og sint for at du taper debatten hver eneste gang i denne sak maranata. Du taper fordi du tar feil, som vises ved at argumentene og bibelhenvisningene ikke henger ihop. Og det er ingen annen sin feil at du tar feil. Så enkelt er det.

     Sannheten setter virkelig fri, fra de mentale og åndelige fengsel mange befinner seg i.

     Jeg har forøvrig veldig lang erfaring i å få sionister sint. Så sint at de mister beherskelsen og mister masken, så sint at de begynner nedsettende utskjelling av andre folk, eller kaster dem ut (som Vårt Land gjorde med meg fra Verdidebatt). Viser sin sjel da, sitt virkelige jeg.

     Husker en gang en av dem i barndommen også tok meg i håret og nakken og pælma meg på ræva og hodet utav klassrommet fordi jeg spurte han litt for vanskelige spørsmål (han glemte å telle til ti, som han fortalte han pleide når han ble sint). :)

     Var mye Sion der, men lite av Kristus kjærlighet for barna.
     :)
     Og hvordan er der plass til alt dette sinne i den sjel om der er Jesus Kristus kjærlighet i dem? Har de ikke blitt ny i Kristus? Bare ny i en politisk ideologi? Marx’ Levy sin? Ny og gjenfødt i Marx Levy’s ånd? Hva gjør den lære de preker med dem, hvorfor er alle så sint? Hvorfor var sionisten ABB så sint?

     Hvorfor har de ingen kjærlighet til sannheten, søker den heller ikke? Hvorfor sa Jesus de ikke har kjærlighet til sannheten?

     Idag er det bare morsomt å tenke på. En god erfaring å ha, å kunne kunsten å avsløre hykleri og i sitt vesen; anti-krister.

     Les hva det står om de som forfører noen av disse sine minste; kvernstein rundt halsen etc.
     Sinte sionister kan jeg alt om. :)

     Hva tenker du om at du er på lag med ateister og humanister i sionismens sak, og ikke ‘de åndeliggjorte’ kristne maranata?

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Mole
   19. 01. 2012 klokken 18:49

   Det er jesus som åndeliggjør maranata, det er det`lite du får gjort med!
   Han åndeliggjør den pakten gud hadde med jødene i rundt 4000 år.
   Fra jesu oppstandelse i år ca, 33 skulle gud legge pakten i hjertene på menneskene,
   jeg skjønner du absolutt vil tro at jerusalem skal oppstå fra guds side her på jorden, it ain`t gonna happen.
   Det åndelig jerusalem er ikke jordisk som jesus sa og som JJ nevnte lengre opp.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til maranata
    19. 01. 2012 klokken 19:09

    Du blander nok kortene her Mole

    Jesus snakker om og til sine samtidige brødre – jødene. Pakten er aldri opphevet eller åndeliggjort. Når Menigheten er kommet inn i fullt tall slik Paulus skriver, skal Gud igjen bygge opp Davids falne hytte, sløret blir tatt fra jødenes øyne og hele Israel skal bli frelst slik det står skrevet. Da, og bare da er det tid for at deres hjerter skal bli omskåret.

    Fordi du ikke forstår Guds utvelgelse, og hva den innebærer vil du heller ikke forstå hva Jesus mener. Du begynner i feil ende, for du begynner med å utelukke jødene som basis for din Bibelforståelse, og da har du lagt umulige premisser for en riktig forståelse av Guds ord.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Mole
     19. 01. 2012 klokken 19:16

     At noen blander kortene er nok en kjensgjerning, men at gud skal sitte med 2 forskjellige «folk» er nok ikke aktuelt, kristne og jøder.
     Jøder er de som er blitt omskkåret i hjertet, åndelige jøder/kristne.
     Gud har alltid hat

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Mole
     19. 01. 2012 klokken 19:17

     t ett «folk». Slik vil det alltid være.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     19. 01. 2012 klokken 19:25

     Gud har flere tidshusholdninger, alt til sin tid, slik Paulus skriver. Men om man ikke vil, evner eller klarer å lese hva Paulus skriver om dette, så kan jeg selvfølgelig ikke hjelpe og det har ikke noen hensikt å ta denne diskusjonen gang etter gang med samme person.

     Les nå Paulus brev til Romerene kapitel 11, og hvis du ikke forstår hva han skriver – så les en gang til osv………….

     Paulus oppleve på sin egen tid de påstandene som til stadighet blir fremsagt her:
     Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud?

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Mole
     19. 01. 2012 klokken 19:32

     Romerne 10
     11 Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12 For her er det ikke forskjell på jøde og greker.
     Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

     Galaterne 1
     . 12 Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.

     13 Dere har jo hørt hvordan jeg tidligere fór fram som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den.

     15 Men Gud, som utvalgte meg allerede i mors liv og kalte meg ved sin nåde, besluttet i sin godhet 16 å åpenbare sin Sønn for meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham for folkeslagene. Da spurte jeg ikke noen av kjøtt og blod til råds. 17 Jeg dro heller ikke opp til Jerusalem, til dem som var apostler før meg. I stedet reiste jeg til Arabia og vendte siden tilbake til Damaskus.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     19. 01. 2012 klokken 19:34

     Helt enig med Paulus, men ikke med din forståelse av Paulus maranata.

     Det er ikke G-d som har forkastet noen som helst, det er de frafalne som har forkastet G-d, og G-d’s plan med sitt skaperverk, som vi ser; sosialistene gjør sitt beste for å pervertere, og skape sitt alternative; Babels Tårn.

     For sine synder ble de fordrevet fra sit land i år 70. Sionistene med Marx i spissen opphever G-d’s dom over de frafalne,, jfr de ortokse jøder som sier dette, ikke jeg.

     Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     19. 01. 2012 klokken 20:02

     Mole:
     Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer – du prøver den komplett umulige øvelsen å slå ihjel et bibelord med et annet. Du kan ikke bruke din egen preferanse til korrigere Bibelens ord. Hvis Bibelen synes å være i strid med seg selv, slik du fremlegger det her, så er det ikke Bibelen som tar feil.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     19. 01. 2012 klokken 20:06

     JJ:
     Forkastet eller ikke – les her og lær – det er ikke så vanskelig. Jødene er ikke forkastet, men de er blitt forherdet – BLITT FORHERDET – skjønner???

     Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
     Fra Sion skal redningsmannen komme,
     han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel)

     27 Dette er min pakt med dem
     når jeg tar bort syndene deres.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Mole
     19. 01. 2012 klokken 20:09

     maranata skrev.
     Problemet dit her er at du nekter å ta til deg Paulus ord som jeg siterer –

     Mole.
     PAULUS`brev til romerne
     28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     19. 01. 2012 klokken 20:29

     Jepp Mole,
     med det håper jeg at Paulus ettertrykkelig for denne gang har punktert den debatten, at det dermed kan være unison enighet om at dette er G-d’s Ord:

     PAULUS`brev til romerne
     28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

     Hvordan dette konsise statement kan bortforklares, skjønner ikke jeg.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     19. 01. 2012 klokken 20:37

     RETT JØDE er DEN JØDE……….
     Det er hele tiden snakk om jøder her. Les hele kapitlet under ett – ikke plukk ut enkeltstående setninger

     Jeg, JJ og Mole blir aldri jøder, og det er heller ikke meningen. Når Paulus snakker om jøder, så snakker han om jøder – ikke grekere eller hedninger.

     MEN – her kommer kanskje den åndelige tåke vandrende og ut av tåken kommer «kirken» som har tatt jødenes plass???

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Mole
     19. 01. 2012 klokken 20:49

     PAULUS brev til kolloserne 3
     For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle.

     Etter så mange runder vi har hatt om dette temaet maranata/useless så er PROPAGANDA for israel og jødene det jeg får inntrykk av deg.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Uffda
     19. 01. 2012 klokken 21:09

     Det vil kort og godt si at en jøde ikke er en person av kjøtt og blod, men noe spesielt som finnes i alle menneskers sinn.
     I tillegg bekrefter Bibelen her at historien om jødene er mytologisk: Rom 2.29 But he is a Jew which is one inwardly and circumcision is that of the heart, in the spirit , not in the letter.
     Vi ser nå at dette er et spørsmål om bevissthet og dens struktur, og det bringer oss tilbake til hvordan stammene(kranienerver) slo leir rundt Jordan(elven som flyter nedover).
     «Numb 2.3 On the east side toward the rising of the sun shall they of the camp of Judah pitch» Altså på den åndelige side, på lysets side, på høyre side(høyre hjernehalvdel). Dette er videre bekreftet av… «2 King 8.19 Yet the Lord would not destroy Judah for David his servant’s sake, as he promised him to give him always a light.
     En jøde er den som venter i meditasjon i øst el. (høyre hjernehalvdel) ved tempelet og Guds tilholdsted. Tempelet som ikke er laget av hender. :-)

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     19. 01. 2012 klokken 21:34

     Alle er like for Kristus – det er ikke det som er poenget her. Når det snakkes om jøder så snakkes det om jøde – rett jøde er den jøde som…..

     Jeg skjønner jo at noen av dere har aversjon mot jøder, men når jeg siterer Bibelen så er ikke dette propaganda, men Bibelens ord.

     Med dette avslutter jeg denne diskusjonen for min del.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Mole
     19. 01. 2012 klokken 21:40

     Jeg har overhodet ikke noe imot jøder, men jøder som jordisk bibelsk folk er forbi, dette er bibelen klar på. Jerusalems jordiske virke er forbi, bygningsmannen forkastet forkastet hjørnesteienen som profetert.
     Du velger å tro annerledes, det er du i din full rett til.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Uffda
     19. 01. 2012 klokken 21:44

     Ok maranata. Noen trøstens ord i all denne uroen :-)
     1 Corint 3.16 You are the temple of God. For the temple of God is holy, which temple you are.
     Hele historien om Judah er histrorien om ditt/vårt hode, der er også Guds tilholdsted som er åpent for alle.
     Exo 15.8 Let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
     Exo 25.9 According to all that I show you after the pattern of the tabernacle.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Uffda
     22. 01. 2012 klokken 11:53

     Tja slik har vi blitt villedet opp gjennom tiden av religiøse ledere som aldri har forstått hvordan Bibelen er skrevet. Bibelen skriver om den underlig og bizarre kvanteverden kalt for ånd eller engler, men denne usynlige kraft er ikke religiøs – den er virkelig og det er deg og meg – det er photoner og elektroner.

     Exodus forteller om konfrontasjonen vi alle må ha med oss selv, om kampen at the back of the desert som er ryggraden. Der man stiger opp de 7 nivåer til den brennende busk(pinealkjertelen) og får instruksjoner fra Gud.

     Videre i Exodus må den førstefødde dø, for å få slutt på landeplagene. Den førstefødde er vårt fysiske, og venstre hjernehalvdel. Denne førstefødde blir erstattet/drept når man i meditasjon adskiller seg fra tanker. Når man adskiller seg fra tanker i meditasjon, kan exodus til høyre hjernehalvdel finne sted. I oss er også den førstefødde protein(først), men vårt protein kan ikke reparere det muterte DNA, som er blitt skadet pga misbruk gjennom flere tusen år.
     Det jordiske protein må dø for å gi plass til kosmisk protein, når det skjer vil alle mennesker bli satt fri. Sett fri fra sinnets tanker og alle negative effekter, og man krysser the red sea(rødehavet) til høyre hjernehalvdel. Fri fra det syke og muterte DNA, fra frykt og hat, krig og vold.
     Likeså Jesus som er den førstefødde må dø, slik at Kristus kan komme frem.
     De syv landeplager representerer forskjellige deler av kroppen og dens nervesystem. Det er altså mytologi og ikke en historie om en djevelsk Gud. :-)

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Uffda
     22. 01. 2012 klokken 17:22

     Det litt morsomme opp i det hele er at uten problemer ville vi holde oss borte fra Gud og til syvende og sist forsvinne totalt. Problemer som herder våre hjerter får oss til slutt til å gi opp og lete etter lyset på høyre side.
     Exo11.5 And all the firstborn in the land of Egypt shall die, from the firstborn of Pharaoh that sits upon his throne, even unto the firstborn of the maidservant that is behind the mill; and all the firstborn of beasts.
     Det som sies her er at dersom de problemer vi møter ikke er nok for at vi skal vende oss til Gud og høyre side. Vil en ytre photon kraft komme fra solen eller andre stjerner/kilder og direkte endre hjernens frekvens, og en masse exodus til høyre side bort fra matrialismen vil finne sted. Galskapen har altså en ende om man vil eller ikke – takk og lov. :-)

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  19. 01. 2012 klokken 15:38

  Her er en skikkelig Maranata. Vi bryr oss ikke så mye med konvensjonene og de politiske ideologiene Åge og jeg, vi gir oss faktisk «F»:

  Leif Juster og Aage Samuelsen
  (når Åge havnet på fylla i København)

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  19. 01. 2012 klokken 20:45

  Får jeg noen gang noe svar på hvor mange ganger Esekiel’s hjemvendelse skal skje maranata?

  Selv Wikipedia vet mye om dette, som det anbefales å lese: «539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea».

  Hvor mange ganger skal dette løftet fra GT oppfylles? Kan du nevne eksakt antall ganger Esekiel mener det skal være? Er det HVER gang de synder, eller er det bare EN gang?

  Esekiel’s hjemvendelse er for lenge siden oppfylt maranata.

  Selv Wikipedia vet mye om dette, som det anbefales å lese: «539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea».
  Hvor mange ganger skal dette løftet fra GT oppfylles? Kan du nevne eksakt antall ganger Esekiel mener det skal være?

  «Esekiel er en person i Det gamle testamente. Han var prest og regnes med blant de senere profetene. Esekielboken har et sterkt ekstatisk-visjonært preg. Han deportert til Babylon i 597 f.Kr., og virket fra ca. 593 til 571.
  Esekiel var av presteætt. Det fortelles at han ble bortført sammen med flere personer før ødeleggelsen av Jerusalem. Han profeterte om rikets fall. Hans profetgjerning fortsatte inn i den tiden da fangenskapet varte.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Esekiel

  «Etter at den persiske kongen Kyros den store erobret Babylon i 539 f.kr. fikk jødene anledning til å vende tilbake til Judea. Det var imidlertid bare en del som benyttet seg av dette, etter nesten 50 års opphold var mange etablert i Babylon. Ifølge profeten skulle fangenskapet ha vart i 70 år, men dette synes ikke å stemme med de historiske fakta.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Babylonske_fangenskap

  Det viste seg at mange fariseere hade begynt å like seg i babylon, og dens hedendskap og avgudsdyrkelser, jfr. Babylonske Talmud.

  «Byen hadde store templer for Babylonias guder, som Marduk, byens skytsgud og Ishtar, fruktbarhetsgudinnen. Den var antagelig den største byen i verden på den tiden da den var på sitt mektigste.»
  http://no.wikipedia.org/wiki/Babylon

  Diaspora som er/var virksom før 1948, ble til i år 70, når romerne jaget dem på dør, som jeg nevner i denne artikkel, som karma for sine synder.

  Alle skal med, – i den karmiske dom
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/alle-skal-med-i-den-karmiske-dom/

  OG, når det gjøres, når de velger å ta ut en helt uskyldig, selv om det er via betalte mellommenn, av noen som ikke har gjort dem noe, ingen karma skyldig dem, DA kommer de i en utrolig stor åndelig gjeld, og et enormt raseri fra himmelens krefter; Husk hva som skjedde når de korsfestet Jesus, han var uskyldig i sine Accusers beskyldninger mot ham.

  Det lynet, det tordnet, forhenget og tempelmurene revnet, og de ble kastet ut i diasporaen 70 år etter av romerne, mistet sitt land. Det samme skjedde i USSR, et land som ble sionistenes maktparadis ved Bronstein (Trotsky et al), når folket tillot at de fikk drepe den kristne Tsaren og hele hans familie. Selv om Tsaren var en av verdens rikeste folk på den tiden, så prøvde han å gjøre det beste for sitt folk, og andre – innvandrere også, men innvandrerene gikk imot ham til slutt, de ble hans bane. Han var som Khadaffi kanskje.

  Straffen ble hard for dette landet også for dets folks unnfallenhet, 66 million drepte, sult, nød og elendighet i årtier. Men som Daniel sier; De har en tendens å svikte når de får makten, tenke mer på seg selv enn de evige verdier og holde de lover som G-d har gitt en gang for alle fra Abraham & Moses. Også 70 års straff for de likgyldige masser i USSR som tillot dette å skje; at de godtok blodrusen til den ravgale Lenin.

  Som jeg sier i artikkelen; Straffen for ugudelighet, er at de ugudelige får lov å straffe dem. Tar de profetene, kan de regne med at alt er ti ganger verre.

  Der er ingen løfter om å sende jødene hjem etter disporaen de ble sendt i som straff for sine synder i år 70. Den straff G-d utmåler, kan ikke mennesker gjøre om, før deres messias kommer, jfr. de ortodokse jøder. Baron Rothschild er ikke jødenes gud.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-mordecai-marx-levy-jodenes-messias/comment-page-1/#comment-81009

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til J.Johansen
  19. 01. 2012 klokken 20:59

  Maranata sier:
  «Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob (Israel)»

  Fra hvilket Sion? Fra Moses Mordecai Marx Levy og Baron Rothschilds Sion? Mener du alvorlig at redningsmannen skal komme fra disse kretser?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til maranata
   19. 01. 2012 klokken 21:39

   Jesus skal komme tilbake til et Jerusalem til sions (Jerusalems) fjell. Det skal komme et stort jordskjelv i Jerusalem som skal skake opp hele verden og alt dette er opplagt ikke noe som kan åndeliggjøres.

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til smurfen
    19. 01. 2012 klokken 22:25

    Hvist man ser på Esekiel 38 og hvordan den forholder seg til Jesaja 17 så skal Damaskus fjernes fra kartet innen kort tid og ende opp som en ruinhaug

    Det er vel få som betviler at Syria og Assad vil bli angrepet ganske så snart selv om Russerene advarer samtidig som de pøser inn store mengder våpen til Syria

    Hva tror du Maranata ?

    Vil Damskaus bli fjernet fra kartet med Israelske nøytonbomber eller ett US HAARP jordskjelv eller kanskje Star Wars Directed-Energy Weapons (DEW)
    ) ?

    Jeriko ble jo som sagt lagt i ruiner av HAARP teknologi ( Basuner i rette Tesla frekvenzer )

    Iran ble angrepet av satanistene i dag med det kraftigeste skjelvet siden HAARP skjelvet i Bam som tok livet av 48 000 uskyldige Iranere den andre juledag 2003

    http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=56&lat=34

    Satanistene har startet siste fase nå, De siste ukene har en rekke styrke 6.6 monsterskjelv med 10 km dybde rammet Sydpolen, Russland, Indonesia, Mellom Amerika mm, Sildemasakren ved EISCAT og en rekke andre massedøder har fått mange til å stille spørsmål hva som egenlig er på gang

    En ting er 120% sikkert: Angels Still Don’t Play This HAARP

    http://www.youtube.com/watch?v=mLZcaItj70U

    The destruction of Damascus, Strange Weaponry

    http://www.youtube.com/watch?v=0rUuH4A1oWs&feature=player_embedded

    Hva tror du om denne da Maranata ?

    Mystiska ljud över hela världen – förebådar det Antikrists framträdande?

    http://www.truereformation.net/2012/01/18/mystiska-ljud-over-hela-varlden-forebadar-det-antikrists-framtradande/

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Sleggemannen
     20. 01. 2012 klokken 13:25

     Ære være Smurfen, som stadig kommer med velformulerte og godt gjennomtenkte kommentarer.
     At du legger ved linker til dine kilder er kjempe bra.
     Ofte får jeg mer utbytte av kommentarene til Smurfen enn selve artikkelen som blir kommentert.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Falcon
     26. 01. 2012 klokken 14:01

     Smurfen, hav tror du om denne kommentaren fra http://www.youtube.com/user/Psy0psAgent ?:

     Hi. Im just sayin. March 23 is a big aries wannabe occult lover date for attacking. April 20th is taurus the bull blow up something blood sacrifice day. Im just sayin, possible pattern. Many other matches. Im suggesting set up and attack Iran on March 23, but that would be toooo easy. Im close to their charts. So close Im stupid, and dont really know anything. Just sayin

     GD Star Rating
     loading...
 • Profilbildet til maranata
  19. 01. 2012 klokken 22:11

  Det dramatiske profetiske bildet av Russland siste forsøk på et verdensherredømme, beskrevet i Esekiel 38:1 – 39:24 plasseres i en profetisk sammenheng som relaterer til Israels gjenopprettelse. I Esek 37:1-28 beskrives Israels gjenopprettelse som nasjon og deres oppstandelse fra de døde i tiden før det annet komme symbolsk ved dalen med de tørre ben, de som vekkes til live,

  Israels gjenopprettelse er naturlig nok en torn i øyet for skjøgekirken, som har hevet seg til dommere over jødene og fortalt oss at Gud aldri mer skal gi dem deres land tilbake – dette til tross for profetiene i Esekiel der nevnte krig vitterlig ikke har funnet sted ennå. Omfanget av denne krigen, Guds inngripen og resultatet der man bruker måneder på å begrave de døde og har brensel i 7 år av krigsmateriell har ikke funnet sted ennå. Den som frekt påstår at denne profetien er fullbyrdet har ikke forstått eller nekter å godta.

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Brandulph
   24. 01. 2012 klokken 16:24

   Fikk du ned deg, maranata, at pastor Johansen fjernet alle innlegg i forbindelse med hans latterlige teori om at Hitler er Israels grunnlegger? Jeg la inn et par kommentarer til deg, hvor jeg bl.a. påpekte det absurde med å hevde at «uten Hitler, ingen Balfour erklæring». Hitler var som kjent en ganske enkel korporal i hæren i 1917. Pastoren vil med sikkerhet også fjerne dette innlegg! 😉

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   24. 01. 2012 klokken 16:38

   Fikk dere med dere at Brandulph er sur på meg og lyver så det renner av ham…, ikke vet jeg hvorfor, men han liker Marx og jeg liker IKKE Marx, så…

   Jeg ikke har fjernet hans innlegg, men har bevist mine påstander i svar til ham…
   :)
   – og om ikke Brandulph slutter å lyve, og klage og syte, og ikke holder seg til tema, så kommer jeg til å utestenge ham. Vi driver et åndsvitenskapelig nettmagasin her, ingen marxistisk blekke.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til pyramiden
  19. 01. 2012 klokken 22:14

  Jesuides. Er de redd for å dø?

  GD Star Rating
  loading...
 • Profilbildet til maranata
  20. 01. 2012 klokken 10:28

  JJ skriver:

  Hva tenker du om at du er på lag med ateister og humanister i sionismens sak, og ikke ‘de åndeliggjorte’ kristne maranata?

  Jeg svarer:
  Du bruker her klassisk hersketeknikk – setter meg i bås for deretter å anklage meg. Akkuratt den samme teknikken har vært brukt om jøder i århundrer.

  Du sier jeg har tapt debatten. Dette viser at du har fullstendig feil fokus. Her er det ikke snakk om å vinne debatter, men å formidle Guds ord slik det vitterlig står skrevet. Du lyver og prøver å stjele på samme tid. Du og dine «åndelige» brødre har aldri overtatt noen av Guds løfter og utvelgelse.

  Den erstatningsteologien du representerer er ikke fra Gud, så hvem er den så fra? Paulus skriver følgende om kristne som tenker slik du gjør, og mener jødene ikke lenger har Guds løfter i behold;

  Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
  Fra Sion skal redningsmannen komme,
  han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

  27 Dette er min pakt med dem
  når jeg tar bort syndene deres.

  Les og lær, og ikke la ditt hat skygge for Guds tydelige ord. Guds plan kan du gjøre fint lite med. Gud lar seg ikke spotte. Tar du bort Abrahamsløftene, kaller du samtidig Gud for en løgner. Da er vår debatt her på NyS helt uvesentlig.

  Takk for meg!

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til Mole
   20. 01. 2012 klokken 10:44

   maranata skrev.
   Jeg svarer:
   Du bruker her klassisk hersketeknikk – setter meg i bås for deretter å anklage meg. Akkuratt den samme teknikken har vært brukt om jøder i århundrer.

   Mole.
   Å du setter ikke andre i bår maranata???

   GD Star Rating
   loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   20. 01. 2012 klokken 10:54

   Du kaller meg løgner og mye annet rart, og det er JEG som bruker hersketeknikk og løgner sier du når jeg forklarer mitt standpunkt saklig og greitt? Hvorfor så sint? Dette er klassisk projiseringsmekanismer i virksomhet. Les litt psykologi i tillegg til Bibelen så blir dette bra, gir øket forståelse av Bibelen også.

   Hvor Kristus er kan det ikke eksistere løgn maranata, ikke sinne heller. De trives ikke særlig godt ilag. En bibeltime for deg, les og lær:
   http://home.lyse.net/kilden/dok/romerbrevet/018hvordan_troen_ble_tilregnet_abra.htm

   Det er trassig dette hat og sinne, spott og spe, sionister utgyter mot sanne kristne, åndelige jøder, av både jødisk og hedensk opphav. Marxist-sionismen formørker menneskers sjel, dessverre.

   Vi formidler G-d’s ord, blir det forstått? :

   Gal 3.28: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus

   Rom 4:13 For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet.

   Rom 4:14 For dersom de som holder seg til loven, er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft.

   Ef 3:6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

   Gal 3:14 Dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om.

   Rabbi åpenbarer Messias’ navn
   En av Israels mest fremtredende rabbier skrev et lite notat som ikke skulle offentliggjøres før et år etter hans død. Da notatet ble gjort kjent, hadde rabbien skrevet at Messias’ navn er Yehoshua eller Jesus. Flere av hans tilhengere har påstått at det hele må være en forfalskning, antakelig på grunn av at det kan virke som rabbien var blitt kristen. Rabbi Kaduri døde i en alder av 108 år og han skal ha vært svært opptatt av Messias de siste årene av livet og også ha møtt ham, antakelig i en visjon.
   http://home.lyse.net/kilden/

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til Brandulph
    24. 01. 2012 klokken 16:30

    Hmmm… vel, pastor Johansen, din omtale av enhver som ikke er enig med dg, samt fjerning av innlegg som blottlegger deg men»buksa nede», taler jo sitt om din heller fanatiske adferd. 😉

    GD Star Rating
    loading...
  • Profilbildet til Thunder
   20. 01. 2012 klokken 11:20

   Man kan ihvertfall lese ut i fra bibelen at man ikke trenger være levitt, fariseer eller skriftlærd for å finne veien til Gud.

   Det som går igjen gjennom hele historien er RETTFERDIGHET og selvfølgelig KJÆRLIGHET. Som Noas bud eller Moses bud eller Jesus som eksempel, viser oss enkle regler å levemåte for å holde oss på veien Gud har lagt for oss.

   Alle i Abrahams hus, de som var kjøpt for penger, venner, hustruer, slekt var velsignet.
   Isak fant sin kone gjennom rettferd og nestekjærlighet.

   I dag, da jeg kom til kilden, sa jeg: « Herre, du som er Gud for min herre Abraham, la denne reisen min lykkes! 43 Se, her står jeg ved vannkilden. La det gå slik at når det kommer en ung jente ut for å dra opp vann, og jeg sier til henne: La meg få drikke litt vann av krukken din! 44 og hun svarer: Bare drikk, du, og jeg skal dra opp vann til kamelene dine også, da er hun den kvinnen som Herren har valgt ut til min herres sønn.» 45 Og se, før jeg var ferdig med å be i mitt hjerte, kom Rebekka med krukken på skulderen. Hun gikk ned til kilden og dro opp vann. Da sa jeg til henne: «La meg få drikke!» 46 Straks løftet hun krukken ned og sa: «Bare drikk, du, og kamelene dine vil jeg også gi å drikke.»
   De rettferdige seiret i Sodoma & Gomorra.
   Jesus som en bauta og som en Sions oase i det hatske ørkenlandskapet viste vei med nestekjærlighet på kryss og tvers av skriften og slekten.
   Guds folk er de som følger hans(m. flere) eksempel og ikke noe politisk Israel eller slektsgener. Det er for meg ganske så tydelig skrevet i bibelen.
   Man trenger engang ikke å ha vært i nærheten av en bibel for å leve i pakt med Gud.

   GD Star Rating
   loading...
 • Profilbildet til RawKuz
  20. 01. 2012 klokken 11:21

  Hvorfor diskutere forskjellene mellom de forskjellige utspringene fra religion, når alt egentlig er bygget på falsk sannhet og brukes som kontrollorgan?

  «hvis du ikke gjør slik, kommer du til helvete» , «gi oss alle dine penger og du skal slippe skjærsilden» , «hvis du ikke tar imot <> så går du til evig fortapelse. For å ta kristendommen først, så ble den innført med makt på 1000tallet. «Enten konverterer dere til kristendommen, ellers blir dere drept» høres virkelig ut som en sann guddom.

  Det at kristendommen fikk krigsmakt, gjennom kristningen av Konstantin, intensiverte forfølgelsen av «kjettere» Gnostiske skrifter ble forbudt, alt annet enn den Ortodokse («den sanne») kristendommen ble godtatt. Hellige Skrifter som ikke passet inn i kristendommen ble ødelagt, og de som trodde noe annet ble enten drept, eller «tvangs-omvendt»

  Det at de 3 største har sitt utspring fra eksakt samme plass, vitner også på store misforståelser, der personene som observerte dette ikke visste hva de skulle tro.

  En av de vanligste grunnene for krigshandlinger, skjer på grunn av religion. Holder personer fanget i et tankemønster, og nytter ikke ha en saklig diskusjon, ettersom uansett part vil ikke innrømme feil, da hele livsgrunnlaget ofte er bygget rundt løgnen -religion.

  Du vet hadde JJ vært født i Iran, hadde han vært muslim, og vært like fanatisk til denne religionen, er trist å se at religion kan være så altoppslukende, og fjerne alt av rasjonell tankegang.

  Hva er logikken i at guden i bibelen, er den sanne Gud? Det finnes utallige hellige skrifter som opererer med flertallige guder, hva gjør at Bibelen er den eneste rette? Hvor er Gud nå, han var jo jevnlig nedom jorden og snakket med menneskene? Det står dessuten at gud er ufeilbarlig, det finnes flere beviser at gud både angrer seg, og vet ikke hvor menneskene er, (allerede i skapelsen står det at gud ikke kunne finne adam og eva) Det står også at gud sendte gudesønnene til jorden, var det ikke Jesus som var guds enbårne sønn?

  GD Star Rating
  loading...
  • Profilbildet til J.Johansen
   20. 01. 2012 klokken 11:34

   Du har ikke lest min artikkel RawKuz, og anbefales å gjøre det før du forsøker å diskutere, for jeg snakker ikke om religion mest, men om en sykelig ideologi og politikk.

   «En av de vanligste grunnene for krigshandlinger, skjer på grunn av religion».
   Vet du at marxismen drap 66 million bare i USSR? Hvem har fortalt deg at dette er slik, kanskje du skulle bli mer kritisk til hva andre forteller? Er marxismen og kommunismen religion ifølge din påstand?

   Vår statsminister er jo humanetiker, og står bak krig mot Libya og Afghanistan. Mener du at den kristne del av befolkningen som ikke støtter dette, skal ta ansvaret for hans handlinger, fordi vi er et kristent land? Har du hørt om ‘syndedebukker’?

   Marx sier jo det samme som du sier religionen sier; «Gi oss som behersker staten alle deres penger i skatter så vi får leve livets glade dager på deres bekostning». Og massen tror det skal være slik. Å du store min hvilken saktmodighet!

   Er det ikke fantastisk at jeg har avdekket hvor dum de har vært de som har trodd på den marxistiske lære om det jordiske paradis sosialismen skal skape, under helt gale forutsetninger? Hvor dum må de ikke føle seg når jeg nå har avdekket den politiske kontekst disse idelogiske og politiske dogmer er inndoktrinert dem dem, slik at de har bidtratt til å skape hva de er imot?

   Og det morsomme er at de vil helst ikke vite av at de har blit lurt trill rundt. Lettere for gudshatere å påpeke at alle andre er lurt trill rundt, og ikke de selv.

   Hvor er logikken i å tilbe den syke og korrupte Marx Levy som gud, og arbeide for hans Verdensrike aspirasjoner?

   PS: jeg er igrunn enig med deg at de som ikke forstår seg på religion de bør helst bare avholde seg fra å debattere det, fordi for andre blir det bare dumt hva de har utav seg. Det er en regel som sier at «det er bedre å holde munn og la folk tro en er idiot, enn å åpne munnen og levne enhver tvil».

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    20. 01. 2012 klokken 11:46

    La meg gi deg et ekspempel:
    Klassekampen og kommunistene støtter palestinerne. Med min avdekning så viser det seg at de står for den sionistiske ideologi uten å vite det: De har bare blitt brukt som opponent i en hegelian dialektikk….
    De har støttet den «patrotiske kapitalistiske klasse» som gav Marx oppdraget hele tiden, og som han sikkert fikk godt betalt for å lage en egen klasse av i sin ideologi, men kommunistene hyler og bejler og bærer seg over det de er imot, samtidig som deres ideologiske plattformer at de er for det, og slik blir det.

    De er rett og slett i en indoktrinert tankefelle, de ikke kommer utav.
    Det er nærmest morsomt å se på idiotien utspille seg.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Brandulph
     20. 01. 2012 klokken 18:20

     Fåfengt er de, Johansent (dertil er du alt for fanatisk), men hadde du tatt deg tid fra ditt NT, tatt på deg objektivitetens trøye, og deretter studert Marx (hensatt til rådende forhold under hans tid), ville du muligens til og med forstå forstå hva han sier med, -“Religion er de undertrykte individers sukk, hjertet til en hjerteløst verden og sjelen til en tilstand uten sjel. Den er folkets opium.”

     Marx, til sitt hell, opplevet ikke hvordan nettopp selveste stor kapitalen (Rothschild&Co.) anvendte hans arbeider til å erobre Russland, og føre det russiske folk inn i et groteskt undertrykkende diktatur, som IKKE på noe sett er forenlig med hva Marx har ført i pennen.

     Et diktatur har intet med Marx sin filosofi å gjøre, og ditt utbrudd, » Marx er ideologen bak kommunisme, nasjonalsosialisme (Hitler), internasjonal sosialisme (Leninisme), sosialdemokrati, og sionisme.»… A du store all verden, Johansen!… her remjer du jo ut et absolutt forvirret vrøvel. Hitler! :-)

     Vel-vel, men rett er det, at Marx sitt navn er misbrukt av mange, både despoter og fanatikere, opp gjennom tiden etter hans død, og blir det fortsatt… til eksempel av deg, som har en lei tendens til å stemple enhver som «idiot», medmindre de er enig i at «Jesus» løser saken.. 😉

     Jeg er enig i essensen i hva du har lagt fram i denne tråden, Johansen, men din forståelse av Marx, tryner! Likeledes dit snevert og fanatisk syn, illustrert med: sionist = sosialist, kommunist, ateist, agnostiker… hmmm… og hvor mistet du «kapitalist» bak likhetstegnet, JJ? Rothschild & Co.! Navigerer den tidligere sjømann bevisst utenom selve skjæret i sjøen? :-)

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     20. 01. 2012 klokken 19:41

     Nå begynner det å ligne på noe Brandulf. Nå er vi inne på saklig debatt. Dessverre for deg så kommer du til å finne ut at jeg har belegg for alt jeg skriver. Jeg håper du ser det heller før enn siden, for jeg gidder ikke bruke så mye tid på dette. Jeg har hatt denne samme lange debatten om Hitlers venstreekstremisme i en annen tråd.

     Les og gråt mens illusjonene om alt en har trodd på som var feil åpenbarer seg…
     :)

     Hvorfor tro du Lenin/Bronstein Trotsky fikk reise i forseglede jernbanevogner med politibeskyttelse gjennom Tyskland på vei til sin bolsjevik revolusjon med lomma full av dollars? Fordi både naziene og commiene var finansiert av samme krefter i et hegelian dialektik setup. Hitler er faktisk Israels grunnlegger. Uten Hitler, intet Israel.

     Marx Levy ble ikke bare ble finansiert at Nathan Rothschild, han var også i slekt med Rothschildene.

     Se her, Marx deler til og med stamtre med Baron Rothschild.
     http://en.wikipedia.org/wiki/Nathan_Mayer_Rothschild

     «Marx and Rothschild share the same family tree coming from Barent Cohen, if you follow the family line through sons Levi Barent Cohen (becoming Marx) and Salomon David Barent Cohen (becoming Rothschild)»
     http://www.geneall.net/U/per_page.php?id=318477

     Nathan Rothschild funded Karl Marx and two cheques Marx received are said to be displayed in the British Museum. Nathan Rothschild had given Marx two checks for several thousand pounds to finance the cause of Socialism. The checks were put on display in the British Museum, after Lord Lionel Walter Rothschild, a trustee, had willed his museum and library to them.

     Deutsche Nationalsozialistche Arbeiter Partei
     Tyske Nasjonal Sosialistiske Arbeiderparti.

     En sosialdemokrat
     «We are socialists, we are enemies of today’s capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak, with its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance, and we are all determined to destroy this system under all conditions»
     (Speech of May 1, 1927. Quoted by Toland, 1976, p. 306)

     Hitler, spoken to Otto Strasser, Berlin, May 21, 1930:
     «I am a Socialist, and a very different kind of Socialist from your rich friend, Count Reventlow. . . . What you understand by Socialism is nothing more than Marxism.»

     Stephen Hicks, Ph.D.
     Philosopher
     Appendix 2: Quotations on Nazi socialism and fascism [Nietzsche and the Nazis]

     “I have learned a great deal from Marxism, as I do not hesitate to admit. I don’t mean their tiresome social doctrine or the materialist conception of history, or their absurd ‘marginal utility’ theories and so on. But I have learnt from their methods. The difference between them and myself is that I have really put into practice what these peddlers and pen-pushers have timidly begun. The whole of National Socialism is based on it. Look at the workers’ sports clubs, the industrial cells, the mass demonstrations, the propaganda leaflets written specially for the comprehension of masses; all these new methods of political struggle are essentially Marxist in origin. All that I had to do was take over these methods and adapt them to our purpose. I had only to develop logically what Social Democracy repeatedly failed in because of its attempt to realize its evolution within the framework of democracy. National Socialism is what Marxism might have been if it could have broken its absurd and artificial ties with a democratic order.”
     — Adolf Hitler[173]
     http://www.stephenhicks.org/tag/marxism-and-nazism/

     Goebbels, who was the only major Nazi leader who stayed with Hitler to the very end, wrote in Der Angriff in 1928:
     «The worker in a capitalist state – that is his greatest misfortune – no longer a human being, no longer a creator, no longer a shaper of things. He has become a machine.»
     http://www.americanthinker.com/2007/11/the_nazis_were_maxists.html

     Ja disse letfistene

     «It was the Left who were on Hitler’s side, not the conservatives. And the Left were on his side because he was one of them. »
     http://jonjayray.tripod.com/hitler.html
     http://constitutionalistnc.tripod.com/hitler-leftist/id9.html

     Moses Hess converted Karl Marx to Communism.

     Hess var også ideologien bak Hitlers raseteorier, om utvalgte rasers utvalghet …. nasjonal sosialsmen, samme som i Israel idag.

     Hess’ book Rome and Jerusalem (1862) is very important, showing how the Zionist movement drew upon Hegelian thinking to develop a consciousness of the Jews as a historical people on the world stage. All New Left «Liberation» groups (Gay, Feminist etc.) have developed (perhaps «manufactured» would be a better word) a Hegelian historical consciousness of their own group; the Nazis did the same. Such a Hegelian consciousness has proved a powerful motivating force.

     Moses Hess was the founder of Israeli National Socialism, the inspirer of the kibbutz movement and of the Histadrut as a vehicle for social ownership of the economy

     Harry Waton was a religious Jew (not fundamentalist), and also a Communist. In his 1939 book A Program FOR THE JEWS: An Answer TO ALL ANTI-SEMITES: A PROGRAM FOR HUMANITY, he expounds on the connection between the two.
     Communism, Waton says, is Judaism’s project for the world. All other religions are other-worldly; only Judaism lives for this world, and specifically for a political program which unifies and equalises mankind.

     http://mailstar.net/avineri.html

     Aka Kristin Halvorsens og det norske kommunist Partiets med alle sine avdelinger og fraksjoner, striding om de småpenger de får lov å leke med, men enig i ett; Den Nye Verdenorden ! DET er en visjonær tanke som de ikke får lov å avvike fra, om de vil ha Stortingspensjon. Dette har sjefene deres i utlandet sagt.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til Brandulph
     22. 01. 2012 klokken 04:03

     God morgen, Johansen! :-)

     – Der du trekker fram Lenins ferd fra Sveits gjennom Tyskland i april 1917, skriver du, «… med lomma full av dollars? Fordi både naziene og commiene var finansiert av samme krefter…» Tja, Johansen, fra ”Lenins commies” til ”Hitlers nazis” ligger det hele 16. år, så du lager et merkelig langt jafs der. 😉

     – Imidlertid, synes det som om, at vi er enige om hva det utøvende og sentrale element i alle politiske omveltninger og kriger over de siste 2-300 år er. Alt hva Europa og den ganske verden forøvrig, har opplevet av krig, elendighet og undertrykkelse , har sitt utspring i et sionistisk makt apparat som heter Rothschild&Co. Ikke bare har de spilt en sentral rolle, men de er det egentlige opphav. Deres ”Protokollen” har vært, og blir fortsatt blir fulgt til punk og prikke.

     – Tja, Johansen, er vi stort sett enige så langt, så er det svært. En ivrig evangelist og en langt framskredet gammel agnostiker! :-)

     – ” …I have learnt from their methods. The difference between them and myself is that I have really put into practice what these peddlers and pen-pushers have timidly begun. The whole of National Socialism is based on it. – Hitler”
     Hva som gjør at du ikke forstår hva Hitler her sier, synes å ligge i ditt utsagn fra John J. Ray, som hevder at Hitler var en ”en av dem”… men hvilket selvsagt er helt på tryne’. Det er som diktatoren Hitler sier i sitatet, ligger i: “lært fra”-”forskjellen”-”basert på”. Hitler ble en fanatisk nasjonalist etter Tysklands fornedrende nederlag, og utviklet raskt sine ambisjoner om makt. Hans inntreden i DAP skjer i 1919, som av stemme-sankende/appellerende grunn ble til NSDAP i 1921, da han overtok roret. Nasjonal Sosialistische Deutsche Arbeiter Partei… det er et parti navn som selvsagt hadde mega appell i Tyskland etter krigen. Bedre kan det ikke gjøres… og som vi vet; han ble VALGT av folket i 1933, og tiljublet praktisk talt til skutten kom! 😉 Et sitat fra Göbbels I denne forbindelse, er illustrerende her: “Whoever can conquer the street will one day conquer the state, for every form of power politics and any dictatorship-run state has its roots in the street.” – Göbbels

     – Jødenes makt, både politisk og økonomisk var dominerende i Tyskland før krigen, og etter Tysklands nedverdigende tap i 1918 ble det enda ”værre”. Tyskland kom på billigsalg, og Rothschild&Co benyttet anledningen til å kjøpe og drive landet til den ytterste elendighet, som begunstiget oppslutningen om hitlers NSDAP.

     – Idèen om at Hitler var plantet i sin posisjon av Rothschilds, har jeg også vært innom, Johansen, for Hjalmar Schacht var jo Rothschild agent, og at NSDAP bl.a. ble finansiert av Rothschilds&Co er et faktum. Imidlertid ble de sionistiske bangsterne tatt rotta på i 1933. Hitler fratok Rothschild &Co. sin makt ved å utstede sine egne penger. 😉 http://wakeupfromyourslumber.com/node/6720 “For hver Mark som utstedes, forlanger vi tilsvarende verdi i godt utført arbeid eller produkt”, sa Hitler, som bl.a. sat iverk veiprosjekter som vi til dels fortsatt kjører på. I systemet var det ingen bank som tjente penger på penger lenger, og frigjort fra pengepugerne, reiste Tyskland seg fra å være Europas fattige bakgård til å bli Europas rikeste land… og det tok KUN FEM ÅR!. Frigjøringen fra det sionistiske bank velde, i tillegg til å tilfredsstille folkets ve og vel, var den andre sentrale kunnskap som Hitler hadde tilegnet seg ved å studere Marx. Her i ligger også årsaken til at jeg for lengst har droppet idèen om at Hitler var marxist eller sionistenes mann. (Riktig nok hadde han sin første kontakt med DAP, som korporal i hæren med oppgave å spionere på arbeiderbevegelse. Han kan dermed opprinnelig ha vært et egnet og utvalgt objekt for sionistene, men i så fall valgte han å kjøre sitt eget løp da sjansen bød seg. Senest i 1933. Den jødiske krigserklæring av mars 1933 underbygger da også dette.)

     – Sitatet fra Göbbels, «The worker in a capitalist state – that is his greatest misfortune – no longer a human being, no longer a creator, no longer a shaper of things. He has become a machine.» legger du fram, slik jeg leser deg, som et slags bevis for at Hitler var en marxist. Men, nei, Johansen, hva Göbbels her sier, er intet annet enn den sentrale kunnskap de høstet fra Marx. De innså at den eksisterende kapitalisme, styrt av det sionistiske banksystem, måtte avlives.

     – Forøvrig fulgte IKKE Hitler på noe sett Marx sin filosofi om å avskaffe privat eiendomsrett! Ei heller forhindret Hitler på noe sett utenlandske innvesteringer i tyske obligasjoner og den rasant voksende tyske industri.
     ( Hva som har skjedd i EU etter at sionistene etablerte sin nye sentral bank, ECB, taler jo sitt klare språk om hva den kapitalisme som Göbbels refererer til, ender opp med (Har du fundert ov hvem som eier Grekenland og andre PIGS etter en stats konkurs? 😉 )
     (Litt om ECB monsteret, skrev jeg bl.a. her for en tid tilbake: http://brandulphnorsk.blogspot.com/2009/03/jeg-hadde-en-tid-lest-litt-om-den.html

     – Ja, Johansen, jeg mener også at forbindelsen mellom Rothschild og Marx -som døde statsløs og i stor nød- er meget sannsynlig, og likeså at “manifested” kan ha vært et rent bestillingsverk. For, med en målsetting om å trekke med seg en utarmet og livegen russisk befolkning i en revolusjon, kan jo intet bedre program presenteres. Sammen med ubegrensede midler og sionistene Lenin & Co. ble det jo da også en knallsuksess… for Rothschild og kapitalen.
     Men hva det russiske folk våknet opp til var jo et helvete, som utover berøving av privat eiendom, ikke hadde noe med Marx sin sosialistiske/ kommunistiske visjon å gjøre, bortsett fra vedvarende misbruk av hans navn. Marx sin visjon, Johansen, representerer på ingen måte et diktatur, men et samfunn styrt fra grasrota og opp. I realiteten et absolutt demokrati, hvilket også for meg (som etter din klassifisering, er en gammel idiot), fortoner seg som en håpløs visjon, med mindre det dreier seg om små samler og jeger samfunn.

     Nei, Johansen, Hitler var en diktator, men hverken maxist eller sionist, og å betegne det diktatur som Russland våknet til etter 1917, som marxistisk er å misbruke Marx på samme måte som Rothschild gjorde, om enn kun verbalt.
     Forøvrig finner jeg det mer enn søkt å hevde at Hitler skapte Israel. Hitlers støtte til sionistene grunner seg jo kun i det faktun at de hadde sammenfallende ønske om å tvangsforflytte jøder fra Tyskland. For Hitler var det revende likegyldig hvor. (Til ingen nytte anbefaler litt ny googling på: Balfour, Madagaskar, Haavara, zionism, Hitler. 😉 )

     Likeledes finner jeg det lite gjennomtenkt å hevde, at hva SV eller AP skriver eller taler, stemmer overens med hva Marx presenterer i sin visjon. For, som en annen glimrende jødisk tysk hjerne, sosiologen Max Weber, sier, så dreier politisk utøvelse seg KUN om makt og personlige fordeler, uansett hvilken fløy eller isme en politiker smykker seg og stt parti med.

     Imidlertid, så lenge de alle er avhengige og/eller støtter opp under et bank og finans system som er under full sionistisk kontroll, så er de nødvendigvis alle, sionister. Samtlige tilhører forøvrig også det makt apparat som J.Chr.H. opprette under og etter krigen. Tja, Johansen, og muligens er vi til og med enige om det?… til tross for at jeg, fortsatt leser NT og GT, uten å tro på hverken , Gud, Maria, Jesus, Den Hellige Ånd eller sjølveste Fanden.

     Ha en fiiiin dag, og stå videre fram i manndom og villskap!

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til RawKuz
    20. 01. 2012 klokken 12:42

    Joda, skumleste artikkelen, forøvrig ganske enig med deg angående marxismen, som ikke kan betegnes som religion nei. Du sier at «for jeg snakker ikke om religion mest» men hele artikkelen er jo gjennomsyret med kristelige henvisninger, som Antikrist-rike, nye babylon osv.

    Mener videre at å være human-etiker ikke er bedre enn en troende, det er ens handlinger som definerer en som person. Hadde alle fulgt den gyldne regel, så hadde verden vært et godt sted, trenger hverken 10 bud, eller andre dogmatiske rettningslinjer. Om det heter marxisme, sosialisme, kristendom, jødedom, islam eller hvasomhelst, så er det likegyldig. alle sammen er opprettet for å kontrollere massene av noen få på toppen. Om det er Marx Levy eller Jesus som er «lederen» er revnende likegyldig.

    Du glemte også å nevne Protect IP act (PIPA) som forsøkes innført, som stort sett er akkurat det samme som SOPA. Dette nevnes heller ikke av Barry Soetoro som sa at hvite hus går mot SOPA. (er jo tross alt valgår, og karen snakker med to tunger)

    Legger forøvrig merke til at du ikke har noen uttalelser angående mine synspunkter rundt kristendommen.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til RawKuz
     20. 01. 2012 klokken 12:54

     Du nevner også nye Jerusalem, her er et dikt fra William Blake som kan være passende:

     And did those feet in ancient time
     Walk upon England’s mountains green?
     And was the holy Lamb of God
     On England’s pleasant pastures seen?

     And did the Countenance Divine
     Shine forth upon our clouded hills?
     And was Jerusalem builded here
     Among these dark Satanic Mills?

     Bring me my bow of burning gold!
     Bring me my arrows of desire!
     Bring me my spear! O clouds, unfold!
     Bring me my charriot of fire!

     I will not cease from mental fight,
     Nor shall my sword sleep in my hand
     Till we have built Jerusalem
     In England’s green and pleasant land.

     Nye jerusalem er i ferd med å bygges i London. Hva er vel mer passende enn benevnelsen XXX – 2012 (Zion) olympic games. Dette har vært planlagt i århundrer, der de vil være i mål sommeren 2012. Er det noen som oppfyller Bibelens profesi er det den Engelske kongefamilien, med William i spissen. Jesus startet sin forkynning i 30-års alderen, noe William vil være i 2012..

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til maranata
     20. 01. 2012 klokken 13:40

     Blandt mine favoritter – ELP:

     http://www.youtube.com/watch?v=CN11bI1_sZo

     GD Star Rating
     loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    20. 01. 2012 klokken 15:12

    RawKuz,
    Bemerkningene om kristendommen har jeg hørt så mange ganger før at jeg orker rett og slett ikke å dra samme leksa hele tiden. En ting er sikkert; Jesus kontrollerer ingen; fullstendig fri vilje, i motsetning til sosialistenes dogmer som ser på mennesker som ‘proletarer’ som en illuminert opplyst elite må styre ‘for deres eget beste’.

    Av og til når jeg ser hvor lett folk er å lede på ville all slags veier så kan jeg tendere til å være enig med i at kanskje folk virkelig trenger hyrder/gjetere, og da er det vel bare spørsmål hva slags ‘gjeter/gode hyrde’ en vil ha. Sosialistene har valgt seg typer som Hitler, Bronstein, Lenin, Pol Pot og Stalin m.v., så min tillit er oppbrukt i forhold til denne gjengen……

    Jeg foreslår du tar en titt på forfalskningene i tolkning som bedrageren og sionisten Cyrus Scofield gjorde. De er langt verre enn noe Konstantin gjorde i år 325.

    Bibelen er inngangsporten. Kommunikasjonen og inspirasjonen kommer via DHÅ. Ingen vits i henge seg så mye opp i hva alle andre sier, bedre å få en erfaring selv hvordan det virker.

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til RawKuz
     20. 01. 2012 klokken 15:35

     J.J, Du sier du ikke vil dra den leksa igjen, da kan du sikkert henvise meg til en side der du har kommentert dette før? Har stilt samme spørsmål flere ganger, men har til nå ikke fått svar, hverken fra deg eller andre. Sånn jeg ser på det, unngår du spørsmålene ved å si at du har kommentert det før og gjør det ikke igjen..

     Veldig flåsete å si at det Scofield gjorde var verre enn Constantin.
     Er ikke bare snakk om en liten forfalskning her, det er nedslakting av alle som hadde et annet synspunkt, destruering av alle skrifter og materiale og evig forfølgelse.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     20. 01. 2012 klokken 15:47

     Flåsete? Det var ikke tilsiktet ihvertfall. Det er min mening. Er min mening flåsete, so be it.

     Det spiller ingen rolle hva noen har prøvd å forfalske, så lenge fortolkeren er det ‘levende vannet’.

     For å si det på en annen måte; En kan drite i alle skrifter, og avanserte innvielses ritualer, kabbala, rosenkranser, lese hauger av bøker, som alt er for sinnet og intellektets fordøyelse og glede, noe å arbeide med intellektuelt sett, det er fariseerismens og de skritflærdes vei. Kan en ta NT’s ÅND, og ikke dens bokstav? Kjærlighetens ÅND? Ikke det nei, da er det nytteløst å lese noe som helst.

     De som tror en trenger det for hjertets gjenfødelse, og hjertets illumunering, de er jeg ikke enig med. Der er en annen vei, mye enklere vei, som adepten finner om han vil.

     Dette er ikke flåsete sagt. Det er min mening. Det er min erfaring. Take it ot leave it! Samme for meg.

     Vi er utenfor tema. Tema er den sinnsyke Marx Levy…..og hans destruktive verdensreligion sionistisk sosialistisk ateisme, og satanisme, ifølge boken til Richard Wurmbrandt.

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til RawKuz
     20. 01. 2012 klokken 23:03

     flott du kommenterer deler av innlegget mitt, men du overså delen der jeg spurte etter lenke til en av stedene du oppklarer spørsmålene jeg hadde, flott om du kommer med de, hadde vært veldig greit å fått en disclosure :)

     GD Star Rating
     loading...
  • Profilbildet til Brandulph
   20. 01. 2012 klokken 16:54

   JJ: Marx sier jo , «Gi oss som behersker staten alle deres penger i skatter så vi får leve livets glade dager på deres bekostning»

   Hmmm?… og hvor har du den fra, Johansen? Jeg har lest mye Marx, men den du slang ut der fortoner seg som et rølp som rammes av din egen «…., enn å åpne munnen og levne enhver tvil.» 😉

   GD Star Rating
   loading...
   • Profilbildet til J.Johansen
    20. 01. 2012 klokken 17:03

    Åja, traff jeg en øm tå nå da Brandulf :)
    Unnskyld, jeg visste ikke du var med i den sekten. Jeg sa dette på generelt grunnlag, ikke mot deg personlig, bare så det er sagt. Jeg er vant med at andre ikke har like gode evner å skrive på generelt grunnlag som meg selv.
    Leste du hva Marx Levy sier om skattene for den ‘partiotiske kapitalistiske beskyttede klasse’ også?

    Jeg las det på SV’s hjemmesider………… løsningen på all elendighet i samfunnet, øk skattene, – og alle de andre fraksjoner i Partiet synger Hallelujah…og alt folket stemmer i sammen med dem.
    :)
    Der er jo en begunstiget ‘politisk klasse’ som også skal ha sitt underhold vet du, mat på bordet, god pensjon, etc.

    Skjønner ikke hvorfor sosialister og marxister skal være så hårsår, kan de ikke bruke noe som helst for hva det er; muligheter til i demokratiet å høre litt på andre for litt selverkjennelse?
    :)

    Jeg har jo 600 saklige artikler å vise for meg, godt dokumenterte. Mer enn enn noen rølpete kommentarerer her og der fra meg det gitt……..
    :)

    Er det rart jeg får fordommer mot enkelte når de hele tiden bekrefter mine fordommer om de ‘røde horders ufinhet’, denne usigelige trangen til å ta mannen når de ikke kan ta ballen, for jeg hører sjelden noe saklig debatt om mine argumenter, mine fakta og min logikk i mine artikler, bare rølping, rett i strupa på personen….. av en spesiell gruppe som utmerker seg (?). Jeg skjønner godt hvordan Lenin’s fotsoldater kunne oppføre seg som de gjorde, kan du si….. (innsikt av erfaring).

    GD Star Rating
    loading...
    • Profilbildet til Brandulph
     20. 01. 2012 klokken 19:05

     Sekt? Øm tå? :-) Nei, Johansen, jeg stilet kun et spørsmål om hvor fra du har uttalelsen som du tilegner Marxs: «Gi oss som behersker staten alle deres penger i skatter så vi får leve livets glade dager på deres bekostning»
     At du «las det på SVs hjemmesider» taler ikke godt for «godt dokumentert», min venn,. og bringer kanskje heller din påståtte «Marx uttalelse» i kategorien «rølp»?
     For, du tar vel ikke alt som fremmes av SV er den hele og fulle sannhet? 😉

     GD Star Rating
     loading...
    • Profilbildet til J.Johansen
     20. 01. 2012 klokken 20:02

     Men SV er jo marxister Brandulph?
     Jeg sa jo det var marxistisk politikk, sa jeg ikke ?
     Omfordeling, og alt det tøvet de driver med, mest omfordeling til Kristin Halvorsens Nye Verdensorden med og til «patriotisk beskyttet klasse’ ala Rothschildene og Rockefellerne via IMF og Verdensbankens lopping av folk og nasjoner, i den nye verdensorden som i den gamle selvfølgelig, et utsagn fra henne selv som jeg har video av i artikkel.

     Det må bli slutt med dette klassetøvet nå. Det har holdt på for lenge. Ta fra denne marxistiske ‘beskyttede klasse’ alle pengene de ikke har tjenet på ærlig vis i den marxistiske-sionistiske Nye Verdensorden først. Men det tør ingen å gjøre? Ikke engang å si. Vet du hvorfor? Fordi det er de som skapte deres ateistiske, ideologiske, blodbefengte religion; dansen rundt gullkalven, utvalgte raser, ets..

     «At en marxist som har minimal erfaring fra hva det kreves av å skape arbeidsplasser, eller å lede mennesker til verdiskapende arbeid skal fordele skattemidlene, stiller jeg meg meget kritisk til, sier investor Øystein Stray Spetalen om Audun Lysbakken. «
     http://www.nettavisen.no/nyheter/article3240239.ece

     GD Star Rating
     loading...
155 Kommentarer
1 2 3

Legg inn dine tanker