Globalistenes fremste agent

120.3K visninger
10 minutter lesetid
582

Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som «eier» staten, ikke staten som «eier» befolkningen. Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.

Den nye verdensorden med privilegerte politikere

New World Order er ikke noe nytt prosjekt. Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens. Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en privilegert gruppe friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på Facebook.

Norges korrupte politikere styres av kriminelle toppledere i FN

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene.

Landsforræderi av Trygve Lie

Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning.

Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær. Han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Motstander myrdes

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår.

Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det norske folk sier nei til EU i 1972

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp.

Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

Jonas Gahr Støre forhandler frem EØS-avtalen i 1991

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt «hemmelige» møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etter hvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegging av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS-avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Gro Harlem Brundtland underskriver EU-medlemsavtale i 1994

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. I denne videoen (Flash plugin-video), etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer. Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Fullmakt for underskrivning av avtalen

Det norske folk sier igjen nei til EU i 1994, Støre gir blaffen

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres «forhandlingsresultat» var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert.

Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en «delelinjeavtale» som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten.

Støre går bak ryggen til det norske folk

Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen.

Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Støre er enig med det norske folk og The new world order. Sånt skaper identitetskriser.

Tvangsinnlagt for å knebles

Singoalla og jeg har samarbeidet en del det siste året. Her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under.

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite det hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig.

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24. juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu. De har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag. Folkeavstemmingen var et spill for galleriet. De hadde ingen respekt for folket, og hadde allerede skrevet under avtalen.

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnslidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette og annet vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Jeg kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er blitt brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009 som en del av dere vet.

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i mai/juni 2009. Andre gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet.

En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at jeg skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep.

Etter hvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv. Begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte.

En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet. Det var virkelig ekstremt. Sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys.

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag. Det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre at dette når ut til folket. Vær våkne om noe skulle skje oss fremover da det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler.

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist. Det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de nå er beredt og tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009. De er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre. Vi kjenner ikke deres planer.

Spørsmålet nå blir: Hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU via bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er disse lederne verdige folkets tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet.

Er dette akseptabelt?

Hvem finansierer, bestiller og utfører slike tjenester mot redelige folk?

Synnøves egne ord som politisk fange

Psykiatrisk sykepleier Audhild Østgård og Lars Rønbeck intervjuer Synnøve Fjellbakk Taftø 26. mai 2010 mens hun er tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus.

Se også Synnøve Fjellbakk Taftø, a Norwegian dissident who was locked up in a mental institution av Bjørn Ditlef Nistad, doktor i russisk historie.

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd
lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og
jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i
Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da
hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun
erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem
Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis
tilgjengelig på nettet.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

582 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Wow.. endelig etter så lang venting, så mange prøvelser, så er infoen vår ute!
Jobben er gjort, mange er spente, mange er lettet..
Hvor det bærer hen nå må tiden vise..
Tusen takk for kjempegodt samarbeid Armin :-)
Måtte alle gode krefter være med oss..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Synnøve: Godt å vite at du er vilig siden forslaget kom opp og de foregående har manglet en del egenskaper du har :-) man kan leke seg litt med tanken og ha det litt moro :-) Men Siw Jensen av alle? Hun støtter vel kapitalistene og har vært på Bildenbergermøte? Har mine tvil om hun vil være rede for din revolusjon tilbake til natur-retten osv… Om vi en gang i fremtiden kan få et styre av folket, bør vi etter min mening satse på helt andre kort og folk enn de som har vist seg å tjene makt-eliten i dagens system, men heller folk som har vist seg å ha de rette menneskelige egenskapene og ikke lar seg korrumpere, det meste av jobben gjøres vel for dem i departementene uanset.. Men men.. de bryr seg nok ikke om hva vi sier her uansett, systemets inngrodde regler og NWO-agenda blir nok fulgt videre en tid.

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Siv Jensen? Har ikke hun luftet kusa på Bilderberger group i 2006?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Sithious
13 år siden

Det er klinkende likegyldig hvem som sitter som front for globalistene i den norske regjering.Folket merker som vanlig kun forskjell på retorikken,og det vil også de som er «religiøse» Frpere få merke etter at deres parti har sittet i regjeringskontorene en stund.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Den 10 januar i 2008 stemte både Carl I. Hagen og Siv Jensen – i Stortinget – for å endre Grunnlovens §93 slik at det kunne bli lettere å melde Norge inn i EU.

Carl I. Hagen nektet også det norske folk den demokratiske muligheten til å si sin mening om EØS avtalen gjennom en folkeavstemming. Og hele stortingsgruppen til FRP stemte NEI i Stortinget til en slik folkeavstemming.

Hele FRP stemte senere for EØS avtalen.
Hele FRP stemte også for Schengen avtalen.

Carl I. Hagen har også tatt til ordet for å få innført Euro i Norge.

Carl I. Hagen har i tillegg gått ut i offentlighet sammen med to sosialister, Ågot Valle og Jørgen Kosmo og erklært Norges Grunnlov for å være gått ut på dato.
Hvordan kan man erklære Norges FRIHETSBREV for å være gått ut på dato??

Nei FRP har akkurat det samme Janus ansiktet som AP og Støre.

Lars Rønbeck

Jørn Ole F Nerland
Jørn Ole F Nerland
Anonym
Svar til  Lars Rønbeck
5 år siden

Så enig med deg !

Leif Fjeldberg
Leif Fjeldberg
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
3 år siden

Jeg er helt enig med deg i denne meget opplysende artikkel.

atle
atle
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
9 år siden

Hvilke parti er du medlem i?

mx
mx
Anonym
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ser ut til at dette er mat for Eva Joly. Der har du en med bein i nesa og har kommet seg vekk fra Norge og fått den franske ånden over seg hvor de ikke er redde for å utfordre regjeringen. Hun vet nok råd om hvordan en kan få orden på dette. Og de kan vel ikke tavangsinnlegge en fransk statsborger? Den loven er det forrøvrig også en sak i seg selv noen kompetente burde se på. For ikke å snkke om fokus på Synnøve sin sak spesifikt.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Dette er ting vi som har fulgt med har skjønt i en årrekke,så sånn sett er det ikke nytt.Faktisk trodde jeg lenge at det måtte være en fordel for Norge at dette hadde skjedd,men det er heldigvis en stund siden nå! Når vi vet hvorfor,så stiller saken seg helt anderledes.EU/EØS,FN er organisasjoner rettet i mot en full innlemming i et globalt enevelde.
Jeg håper og antar at dere kan dokumentere dette på en slik måte at det ikke er tvil om ektheten av dokumentasjonen,for som det blir sagt i artikkelen,så er det ganske stille for tiden….Det kan nok tyde på at de nå har gode våpen for å slå tilbake eventuell dokumentasjon.-Eller bare at de velger total ignorering,og satser på at ingen tror på dette,iom at det kommer ut på en,etter deres mening, allerede diskreditert nettside uansett.
Jeg ser for meg mye finjuss,i denne forestående diskusjonen..
Uansett hvordan dette går,så lykke til med jobben,og den bør ikke stanse ved kun Nyhetsspeilet!

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

For å understreke alvoret i det Synnøve Fjellbakk Taftø skriver i denne artikkelen, ber jeg leserne gå inn og lytte på denne videotalen.

Gratulerer med 17 mai DEL-1
http://www.youtube.com/watch?v=iMQ8TNuQ1vs&feature=channel

Gratulerer med 17 mai DEL-2
http://www.youtube.com/watch?v=SggFKX0XScA&feature=channel

Lars Rønbeck

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Kan du ikke skrive en artikkel og legge til de klippene på bilderbergdagen?

Luna
Luna
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Kjempeflott at du fikk ut dette, Synnøve!!! Endelig kommer det frem hva de har gjort og fortsatt gjør bak ryggen på oss. Det gjør meg trist at du har blitt behandlet på denne måten for å informere oss om hva som foregår. Hva skal vi si om alle disse redaktører som har tutet med disse ulvene? I Norgespartiets 17. mai tale tas det virkelig et kraftig oppgjør med dette. Anbefaler dere å gå inn på Norgespartiet.no sin hjemmeside og høre den selv. Gjerne flere ganger og tenke grundig gjennom etterpå. Send den linken videre sammen med linken til Synnøves artikkel. Jeg ser på dette som et vendepunkt til det bedre for nasjonen Norge. Dette er det mange som har ventet på. Kan det være en mulighet for en samling i bunnen og jobbe derifra for å få Norgespartiet inn på Stortinget? Kanskje legger man da gunnlaget for å få inn Synnøve, som stats- og -eller justisminister. Nå er tiden inne for å feie ut, ALL gammel gruff fra Stortinget!!!

Luna
Luna
Abonnent
Svar til  Luna
13 år siden

Jeg glemte å spørre leserne om hvilke andre alternativer enn Norgespartiet har vi egentlig??? Nyhetsspeilet er jo ikke noe parti.Hva er verktøyet for å få gjennom alt det som skrives her? Sånn jeg ser det har vi bare Norgespartiet til å ivareta vår frihet og selvstendighet. Det er ingen andre partier som så til de grader har gått ut og informert om betydningen av å verne om vårt FRIHETSBREV- Norges Grunnlov. Jeg bare konstaterer at ingen av de andre partiene har tenkt tankene hverken innenfor eller utenfor Stortinget…

Kare Krogstad.
Kare Krogstad.
Anonym
Svar til  Luna
5 år siden

Har jo ogsa Drmokratene som ser ut til aa tenke mye bra om Norges fremtid.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Luna
13 år siden

Takk Synnøve

Måtte de alle sammen brenne i helvete, da inkluderer jeg PSP som man må regne med har vært involvert
Hva skjer nå?Jeg har fortsatt tro på at norske jussprofessorer ikkebekymrer seg for å miste jobben så lenge de møter opp, ikke drikker og er lovlydige, og at de aldri har utviklet noe egenskaper i retning av korrupsjon, og jeg tror at de vil forfølge saken, med påfølgende etterspill og høringer. Noen må fungere som syndebukk. Siden nyheten er løs, jeg tar kopi for av innledningen for sikkerhets skyld ifall Speilet skulle få «tekniske problemer» i natt (og andre kan også gjøre det), blir fortielse her vanskelig, bare forsøk på fortielse er en skandale … Klassekampen vil lage oppslag og de andre avisene må følge etter. Statens jurister har kanskje jobbet overtid for å forberede hvordan denne avsløringen skal møtes, mere løgn selvfølgelig, jeg vet ikke hvilken linje de kommer å legge seg på, de får ta bruke de største intrigemakerne de har for å finne en utvei, jeg missunner dem ikke oppgaven. At Synnøve fortsatt lever viser at det er grenser for hvor langt de tør gå. Jeg beundrer motet til Synnøve.

«Kanskje legger man da gunnlaget for å få inn Synnøve, som stats- og -eller justisminister.»

Justisminister? Jeg tror vi beholder Synnøve som noe mere enn en justismisnister. Nobelpris? Synnøve har en plass i historiebøkene, hvem som var justisministre kan være det samme, elevene glemmer de navnene uansett.

Jan skogli
Jan skogli
Anonym
Svar til  kjell108
10 måneder siden

Det er forferdlig og holde ett uskyldig menneske innesperret i så mange år uten noe for for rette gang. skulle ikke tro att slike ting skjer i Norge. det gjør at vi alle ikke lengre har tro og tilitt til våres egen reiering Håper nå at alt kommer opp Slik at di kan få sin straff. Det nytter ikke og lyve Og skjule ting lengre for det norske folk Di må bare aksepere det norske folk som stemte nei til Eu. Vi takker deg alle sammen som sto frem Og fortalte det norske folk sanheten.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Luna
13 år siden

Rom: Blir rørt til tårer av dine ord her som jeg støtter fullt ut.
Takk for alt dette, Rom, og evig takk til Synnøve..
Hva skulle det Norske folk gjort uten henne som «vaktbikkje» der nede i Geneve og Bryssel? Visserlig hennes skjebne.. Ganske raskt etter at Synnøve og jeg kom i kontakt, sa hun at det måtte være noe skjebnebestemt med vår kontakt.. Og den kontakten førte henne hit, via Armin..
Nå er vi begge lettet, og utrolig nok har ingen gått imot oss her :-)

Har selv sett og kjent disse maktfolkenes sabotasje på kroppen og også i denne sak, kan forsikre om at det er helt reelle motarbeidelser.. det har vært uhyggelig og uvirkelig og sa alt om prestisjen som lå i denne saken i forhold til alt annet jeg har sittet på av info, hvor viktig det enn var også.. Det er viktig å belyse det også, hva slags krefter som sitter på makten og bruker slike metoder og faenskap for å kneble redelige folk som vil sitt eget folk vel.. Om de hadde rent mel i posen ville de ikke trengt å kneble med overgrep.. og JA det er uhyggelig, og kriminelt, de burde få straff.. men de vil nok alltid nekte.. føler meg ikke helt trygg ennå, det pleier å skje noe når man trosser så sterke trusler, statuering av eksempler..

Støtter av hele mitt hjerte Synnøve som justisminister om hun måtte ønske det, men før det kan vi iallfall foreslå henne som årets person eller noe slikt..

Fra før av er hun utropt til den egentlige NEI-dronningen og Norges mest kjente politiske fange.. det hører med til historien at de sikret seg ved å innlegge den egentlige Nei dronning på psykiatrisk også i god tid før folkeavstemmingen, åpenbart for at de ville ha henne ute av veien..
Og de la henne også inn i forkant av rettssaken om hennes avskjedigelse fra sin stilling, en rettssak hun hadde godt håp om å vinne.. feigt!

Det var Synnøve som var kilden for avsløringene om Thorvald Stoltenbergs store pengesløseri med statens penger ang en luksusleilighet i Geneve, hun tipset Klassekampen, siden den avisen nå ble nevnt..
Tips dem om å grave frem det også, samt lese mine kommentarer her, for jeg har gitt mye relevant info i kommentarene mine her.. og her er mer:

I Mars 1992, ville Synnøve ytre seg offentlig om EØS, da dukket det opp fotografer som lagde stor dramatikk utenfor hennes hus for å skremme..

Men det er ikke det verste.. nå skal dere få høre noe som vil gjøre en del av dere sinte.. sabotasjemetodene er ikke pene og en del mennesker dør også som kjent under mystiske omstendigheter.. Synnøve lever MEN..

Oktober 1994, også i forbindelse med forestående rettssak og varslet ytring om EU/EØS, så våknet Synnøve og hennes ektemann opp midt på natten av at det var 2 fremmede utenlandske menn i deres leilighet.. de var bevepnet, siktet på dem med gevær og truet.. dette skulle se ut som ran/innbrudd men de tok visst ingenting, om jeg ikke husker feil og det er temmelig åpenbart at de kom på et strategisk tidspunkt for å SKREMME TIL TAUSHET.. dessverre en vanlig metode, mc-bander og kriminelle miljøer, mafia osv brukes i tillegg til stay-behind og sabotasjegrupper som Rock, i den Norske e-tjenesten og de utenlandske har lignende.. slike grupper gjør drittjobbene og tjener penger på det til og med.. og får skylden om det går galt..

De som kom inn og siktet på henne og mannen med våpen, kunne likegjerne vært leid inn med samme mandat som noen hadde på Orderud gård, og det hører med til historien, at Synnøve kjente ekteparet Anne og Per Paust, Per Paust var hennes kollega og hun vet mye av det samme som han.. hvor mange liv kan ha gått tapt av hensyn til «rikets sikkerhet» ??!!

Beklager om jeg har ytret meg litt mye i denne debatt, men Synnøve bad meg sette av denne dagen for å hjelpe til med å ytdype en del ting og de ting jeg forteller her, er brikker som er en del av helheten og historien til denne sak..
Synnøve har gitt meg tillatelse til å fortelle dette..
Maktfolkene skyr virkelig ingenting..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Luna
13 år siden

OBS – rettelse: Kan red rette i min kommentar ovenfor, at skyteepisoden fant sted i Oktober 2001. blingset litt i notatene mine her og er sliten. Om red kan rette årstallet så slett denne. Takk.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Luna
13 år siden

Bra Singo,og da håper jeg du forstår at selv om vi har kranglet om andre ting,så er det viktigere ting i verden det går an å være fullt enige om. Antagelig så er vi alle sporet,og satt på overvåkningskartet etterhvert,dumme som vi er som poster noe her inne.I den forbindelse vil jeg bare nevne til alle «utenforstående» som leser dette,at forholdsregler er tatt,både i forhold til meg selv og min familie;som ikke vet noen ting .Lager dere trøbbel for oss,så er muligheten stoooor for enda mer trøbbel og diskreditering,men da andre veien.Det er best å sikre seg her,etter å ha sett hva feks.Synnøve har gått gjennom.Må legge til at jeg overhodet ikke er paranoid,og stort sett gir blaffen i hva som «synes» eller ikke,men «uhell» skal ikke forekomme for mitt,eller familiens vedkommende uansett – uten at historikken skal komme fram,så skyld seg selv!
Gjør det samme alle,og særlig vi som opererer med aliaser her.Vi er svært lette å spore! Ikke tro noe annet.
Joda,jeg skjønner dere som mener at vi ikke burde ha brukt aliaser,men det hender det er andre hensyn som også må ivaretas,enn så lenge..
Denne artikkelen er viktig,og som sagt tidligere,ikke fordi dette er direkte nytt,men nå kan dette bekreftes.Om ikke ved direkte selvsyn,fordi noen av linkene behendig er borte,,så er indisiene likevel sterke,ettersom de viktige avsnittene «plutselig» er borte fra UD`s sider.. De kan heller ikke la de «plutselig» komme tilbake,for da må de inneha en annen ordlyd! -Men har de en annen ordlyd,så må stortinget ta stilling til det på nytt,og hvilket storting vil være i stand til det,uansett ny ordlyd………..

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Luna
12 år siden

Kanskje det er på tide å spille ut noen kort globalistene ikke vet noen andre sitter på.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Luna
12 år siden

Uenur: Om noen har noenflere kort, så spill i vei. Jeg har forsøkt å dele og skrive her, alt jeg har. Det har vært motstand, sabotasje, hacking, trakassering og karakterdrap i mange runder med mange aktører og steder. Den største motstanden opplevde jeg hver gang Synnøve og jeg forsøkte å gå ut med dette og den gang da jeg belyste Mind control og uetiske eksperimenter foretatt på Norske sykehus og med kontrakter som jeg la ut med US-Army, Navy og alt det der.

Føler ikke at jeg sitter på noen flere kort nå, har sagt mer enn nok til å få hauger av trøbbel. Det er uvirkelig, selv for meg, at lokale bøller som truer meg pga noe som har skjedd lokalt, sier noe slikt, om Stoltenberg, tollvesnet, politiet og at det har vært planer i 12 år for å ta meg, for det ER like lenge som jeg har vært i denne situasjonen.

Det er en mafia, en tølper-bande som styrer verden og har sine tentakler, lakeier og bøller overalt tydeligvis. Stoltenbergene har jeg sagt her tidligere, er det navn som nevnes og hviskes i krokene blant dissidenter når uhyggelige ting skjer, innleggelser eller at folk tas av dage eller dør beleilig.. nå har jeg også fått høre det navnet nevnt mens stygge overgrep mot meg pågår..

Se min kommentar på siste side her, som jeg refererer til, og hvor jeg forteller hva jeg ble utsatt for i dag. Vet ikke helt hvorfor du svarte her Uenur, men jeg svarer deg her også.. Om noen har flere kort, kom med dem..

Jeg vet at Synnøve sitter på en del ting som rett og slett er for farlig å nevne, selv på telefon eller her. Men jeg vet altså ikke hva dette er fordi det er for farlig å si. Det er et under at vår kjære Synnøve lever..

Hallo
Hallo
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Hei Synnøve!

Tusen takk for at du atter en gang kommer på banen. Leste om deg hos lov vekterne, og kopierte og distribuerte din historie ( sjoldsmøysagaen ) til alle som jeg trodde kunne ha interesse av dette. Dette er en side ( lov vekterene )som ikke hadde noe diskusjons forum, og heller ikke noe stort nedslags feldt. Nå har du kommet inn i et forum, der det er mange lesere, og mange debatører. Nå har du i allefall en hel masse mennesker som hører på deg og er villige til å se på hva du har å si. Jeg vil oppfordre NS til å få deg med på et interjuv ( video ) der du får bruke timesvis til å fortelle din historie. Jeg tror dette er av viktighet for det norske folk i ettertid. Stå på, du har blitt lest og trodd i årevis av menig mann og sikkert av etterettningen også. PS ! Du kommer helt sikkert til å få motbør her også, men slik er det å diskutere.

Øyvind Aarsnes
Øyvind Aarsnes
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
1 måned siden

En direkte djevel i rekken av landsforrædere i nyere tid i norsk historie.

BiggusD
BiggusD
Abonnent
13 år siden

Det er lenge siden det representative demokratiet fjernet seg fra folket. De tre statsmakter lever sine egne liv, med den fjerde som lydig propagandakanal.

Det er meget interessant at Staten ikke kan være et rettssubjekt etter Grunnloven. Tror det er problemets kjerne.

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Føler favorittsitatet mitt passer godt inn her nå

«Hør meg despot – jeg vil være din pestilens så lenge jeg er til.
For Norges lov i dølens hånd, skal briste dine slavers bånd.»
– Henrik Wergeland

Straffelovens § 83 sier at den som søker at bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme (innlemmes i annen stat -EU) skal straffes med fengsel fra 8-21 år.
Her kommer alle norske «folkevalgte», journalister og avisredaktører inn som ansvarlige medløpere ved at de ikke forteller folket sannheten og respekterer den Norske Grunnlov.

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-012.html#83

Er det nå dukket for Norges første Borgerarrest? Nyhetsspeilet gir dusør til den som klarer å fange landsvikerpakket. Mens politiet og grunnlovens voktere er opptatt med å jage narkomane på plata, ligger fremtiden i våre hender og det er opptil oss borgere å vise ansvar. Det er faktisk slik at vi har lov til å avkaste et storting som har beveget seg i en tyrranisk rettning, grunnloven har gitt oss folkemakt som overgår politikermakt, for de har sverget troskap til å tjene sitt eget folk, ikke den nye verdensorden og deres lakeiere i multinasjonale selskap. Makten er nå sentralisert, enorm makt er i få hender, og vår skjebne som en menneskerase bestemmes av en grådig brutal og korrupte menneskehatere som har tydeligjort deres målskive i FN-flagget, det er jorden. De sikter på verden, mens vi sikler på Tv-skjermen. De lager kriger for egen vinning, vi mister soldater for ingen mening. De har stjelt gullet og solgt hele 123tonn til Rotchild, de har flagget ut næringen og ryggraden til nasjonen og ført oss inn i en finanskrise hvor finanseliten feirer, mens resten av landet har lommerusk og sparker steiner, langs Nav kontoret i en kø i et samfunn med øl og brød – versegod, stell deg i en hjertekarsykdom kø og dø.

Denne makten tilhører ingen spesifikk nasjon, de er frimurere, mens vi er slavemurere. De ønsker å utrydde oss, bygge en ny verden, gjennom 3 store verdenskriger, konstruerte pandemier, forgiftning fra fly med unnskyldninger om at de redder oss fra skaden vi har påført klimaet, de vil si du er et virus, du har ingen rett til å utale deg, vi redder planeten, vi redder den fra deg. De har senket befolkningsvekstkurven drastisk med vaksiner, fluoride, kriger, det perfekte hygieniske våpen; kontrollerte naturkatastrofer, og utsulting og AIDS innførsel i den tredje verden, utarmet uranium i irak og afghanistan, en elektromagnetisk kreftfremkallende tåke i den siviliserte verden, og gudene vet hva mer de har i vente..

Norge har vært under diktaturisk styresett siden EØS ble tvangsinnført. Etter 2 folkeavstemmninger og NEI til EU – Ja til Norsk suverenitet, har bla Jonas Ghar Sthøre vært en sentral nøkkelperson for EØS forhandlignene som koster Norge dyrt og plikter oss til å følge alle EU direktiver som avgrenser det norske demokratiets selvstendighet.

Hvordan kan vi i det hele tatt være med på å påvirke lokaldemokratiet vårt, når valgene blir tatt i Brussels?

Tjenestedirektivet – «utenlandske arbeidere kan få betalt utenlandske lønnsforhold i norske arbeidsplasser» norske arbeidsgivere prioriterer 35kr i timen fremfor 140 og vi taper arbeidsplasser.

Kostilskuddirektvet – bannlyser naturlige helsekostprodukter og sørger for legemiddelindustriens hegemoni i helsebransjen. Piller, kjemikalier, vaksiner, og unaturligheter er det staten anser som best for deg, mens de kaller mange av de blomstene og urtene som vokser under føttene våres i bakhagen for ugress. Sannheten er at det «ugresset» har alt du trenger for å dekke det daglige behovet av mineraler og vitaminer, norge kryr av medesinplanter.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/syns-du-kosttilskudd-er-dyrt/

Datalagringsdirektivet – «Frykten for terror eksisterer ikke i Norge, meld norge ut av nato og be nato pelle seg ut av verden som den angrepsalliansen den er, så har vi intet å bekymre oss for og 4.5 millioner nordmenn blir ikke mistenkte inntil motsatte er bevist.

Datalagringsdirektivet hemmer tankefriheten, dine meninger er ikke dine lenger, og du må være obs på hva du skriver i et nettavisinnlegg for staten kan høre deg. På denne måten er du kansje ikke så tøff i kritikken som du ellers pleier å være og tilslutt blir vi nikkedukker alle sammen

EU direktivet i 2013 ønsker alle Norske biler utstyrt med obligatorisk GPS sporingsutstyr så de kan følge med hvor du er, hvor langt du har kjørt så selvangivelsen din kan korrigeres for CO2 bota di.

Boligprisene har økt og 45% av lønna di går til å dekke hus over taket. Strømprisene dine har økt, staten prioriterer EU mer enn sine egne borgere, dermed må du betale 1kr pr kwh, og Tyskerne får strøm til halvpris.

Hvorfor kan vi ikke ha en bank med fast rente på 1% til å dekke bankens driftskostnader? Så alle kan få en fair sjangs til å eie noe i livet?

Hvorfor kan ikke staten frigjøre de teknologiske godene som fri energi, og forby de teknologiske ulempene som forskning på mer avanserte massedrapsvåpen?

Vi trenger en revolusjon, men de som snakker om at den kommer i enden av røret på en rifle må du ikke høre på!

Franske revolusjonen krevde flere hundre tusen menneskeliv, og frihet, likhet og brorskap ble grunnlagt på flere hundre tusen liter med blod. Det legger grobunn for mer blod, og mer hat, og mer ødeleggelse.

Image and video hosting by TinyPic

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

«Franske revolusjonen krevde flere hundre tusen menneskeliv, og frihet, likhet og brorskap ble grunnlagt på flere hundre tusen liter med blod.»
Armin, når du selv «vet» at den franske revolusjonen, og mange andre flere borgelige «revolusjoner» var intet mer enn illuminati-finasierte hoax gjennom historien, så hvorfor referere den som et eksempel? :D French Declaration with Eye of Providence at the top, what???:
http://www.philo5.com/images/textesRef/1789DroitsDeLHomme_2.jpg
:D

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

I know, but most people dont :D

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

JESUITTER:

Arifkarmi: Ja, det var jesuittenes verk det også visstnok, til og med menneskerettighetene er deres verk og agenda.. og selv om menneskerettighetene høres bra ut, er det nok baktanker med dem også..

Og jesuittiske rådgivere bodde hjemme hos vår første statsminister Christian Michelsen i 1905 da Norge som nasjon ble dannet.. Så.. hva foregår egentlig? Ble til og med nasjonen Norge i 1905 dannet ved en jesuitt-konspirasjon?

Nasjonen ble nemlig dannet ved at: 1905: 27. mai – Kong Oscar II nekter å sanksjonere den norske regjeringens forslag til lov om eget konsulatvesen. Statsrådene nektet å kontrasignere beslutningen og leverte sine avskjedssøknader, som kongen nektet å innvilge. Dermed var «den korte lovlinje» mot unionsoppløsningen ført nesten til målet. Siste etappe ble tilbakelagt 7. juni. om dere ser bildet der av Michelsen ser han vært unorsk ut.

Jesuitter i Norge – i følge Wikipedia:

I Norge ble det i Grunnloven av 1814 fastlått at jesuitter ikke hadde adgang til riket. Etter at Den katolske kirke ble tillatt i Norge i 1843 ble denne bestemmelsen stående; den holdt seg også etter at forbudet mot jøders innvandring og munkeordener ble opphevet senere i det 19. århundre. Først i 1956 ble det offisielt tillatt for jesuitter å reise inn i Norge. Men forbudet i Grunnloven må sees som et forbud mot å utbre den jesuittiske lære i Norge. Det er eksempelvis opplyst at Christian Michelsen i 1905 hadde jesuitter boende hos seg som gjester og rådgivere.
———————————————————–
Disse rådet han åpenbart til å opprette et egen Norsk konsulatvesen.. noe som ved en del jobbing ble brekkstang for at vi ble en fri nasjon.. det multilaterale konsulatvesen er som en del av oss vet jesuittenes redskap for å kunne konspirere og infiltrere helt inn i maktens innerste gemakker.. og i katolske land er den Jesuittiske kirke overhodet for dette konsulatvesen.
Så man kan lure på om dette er noen kirke i det hele tatt?!
Eidsvollsmennene visste nok hva de gjorde da de laget vår grunnlov!
De ville beskytte vår selvstendighet som nasjon!

Synnøve har fått innsikt i dette og i den indre kjerne av maktfolk og forhandlinger nettopp fordi hun var en del av dette konsulatvesen og diplomati, i Geneve og var også med i EFTA-kommisjonen.. knyttet til forhandlingene, glem ikke det.. derfor vet hun alt dette fra innsiden.
Men hun hadde etikk og moral, lot seg ikke korrumpere og ville at vi – folket skulle få vite sannheten. Dermed begynte svertekampanjer, ryktespredning, sabotasje, trakassering og psykiatrien brukt som redskap for å ta henne..

Videre fra Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Jesuittordenen

Da den såkalte jesuitterparagrafen ble opphevet, sammenfalt dette med Sovjetunionens maktovertagelse i Ungarn, og de første jesuittene var derfor ungarske prester som måtte gå i eksil. Det har ikke blitt opprettet noen permanent jesuittkommunitet i Norge, i motsetning til i Sverige og Danmark.
———————————————— sitat slutt wikipedia.

Da Thorbjørn Jagland gav fredsprisen til Obama begrunnet han det i sin tale med at dette ble gjort for: » Å STYRKE DET MULTILATERALE DIPLOMATI»..
Altså Jesuitterveldet.. og jeg FRØS på ryggen..
Men de fleste reagerte nok ikke for de vet ikke hva dette er.. Jesuitter høres katolsk og fremmed ut, og folk vet ikke at maktfolkene er deres stråmenn..

shambo
shambo
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Ganske rystende lesning. Takk for avsløringen, tøft gjort!

Ang. jesuittene, her er et utdrag fra en ed høyststående jesuitter må avlegge:

I do further declare, that I will help, assist, and advise all or any of his Holiness’ agents in any place wherever I shall be, in Switzerland, Germany, Holland, Denmark, Sweden, Norway, England, Ireland or America, or in any other Kingdom or territory I shall come to, and do my uttermost to extirpate the heretical Protestants or Liberals’ doctrines and to destroy all their pretended powers, regal or otherwise.

Resten finnes her:

http://www.reformation.org/jesuit-oath.html

Har ikke undersøkt dypere, men det virker som om denne eden er bekreftet reell.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Sterke ord Armin.. og vi ser i artikkelen med bilde du vedla, at det var nettopp Støre som skulle informere Norges rolle i det nye New World Order ja.. deres mann, og nettopp derfor glorifisert av det kjøpte og betalte media..

Nyhetsspeilet er muligens det eneste frie media hvor man kan få ytret seg og publisere slik informasjon til folket og Synnøve vet hva hun snakker om!

Nettopp derfor har så mye brutal faenskap vært gjort for å diskreditere henne og bringe henne til taushet.. og dette er også forbrytelser! Men Synnøve lever på tross av alt dette og er istand til å gi folket sannheten gjennom Norges kanskje eneste helt frie media med den riktige ånd over seg :-)

Denne artikkel er bevis på dette, men vi må forvente svertekampanjer og og bakvaskelser i kjølvannet av dette, fordi Nyhetsspeilet er en dissident, akkurat som mange av oss som skriver her er det.. og de samme metoder kan bli brukt mot avisen som mot mennesker som forstår for mye av de anti-demokratiske kreftene som styrer Norge og verden i dag.

Her på Nyhetsspeilet finner man oss reelle og kompromissløse sannhetssøkere som søker sannhet og fakta helt uten forutinntatthet og uansett hva det måtte være vi finner.. da ender man opp med en del fakta som ikke passer inn i gjengse oppfatninger og møter fordommer..

Og vi finner mye rart, for vi lever i en verden styrt av makt-syke mennesker som ikke eier noen skrupler, og deres fotsoldater og lakeier styrer som stråmenn i vårt og andre land over hele verden med sine agendaer..

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Når vi er inne på datalagringsdirektivet, jeg drømte for noen uker siden at AP klarte å trumfe det igjennom.

Er jeg sann drømt?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Sithious
13 år siden

He he! Er det ikke det vi kaller for mareritt da! ;)

Sithious
Sithious
Abonnent
Svar til  Sithious
12 år siden

Jeg var visst sann drømt. Nå har riktignok ikke direktivet blitt innført, men jeg drømte kun at det ble vedtatt. Så jeg er kul likevel.

Jonny
Jonny
Abonnent
13 år siden

Kampen er i gang, stolt av dykk. Å veta at ein ikkje er aleine er ein god følelse. Eg kan gjerne stilla meg opp på torget i Bergen med flygeblad og skjorter tilsalgs. Spennande og sjå ka so hadde skjedd. Etter over 20 år med og sitte og måpe til galskapen er det tid for handling.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Dere mangler en skikkelig knallgul skjorte med en slange og Don’t Tread On Me» på.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  evilbug
13 år siden

Alle ønsker er velkommen og motatt. Setter opp en spørreundersøkelse etterhvert med de forskjellige tipsene jeg har fått så kan dere bestemme hvordan neste parti skal se ut.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Fantastisk Taftø! Du er virkelig «tøft»! :D
Et par skattesøk på Jonas Gahr Smøre viser at formuen hans «øker» med ca. 10 millioner per år, selv om han «bare» er en yrkespolitiker med gjennomsnitts-lønn på under 1 million per år. Hvor kommer de «ekstra» millionene fra? ;)
http://skattelister.no/skatt/profil/jonas-gahr-store-21500688/

Begge landsvikere har en tilknyttelse til drammen: Quisling og Jagland. Undrer hvorfor Norge har så tette bånd med EU, når den er Offisielt bare med i EØS? :D

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

EØS er bare en BLØFF!!! Dette er forklart i artikkelen om du leser nøye, og Synnøve kan sikkert si mer om det også, den såkalte EØS-avtalen er ugyldig bl a fordi de fleste landene som var med og forhandlet om den trakk seg, det er bare et skalke-skjul, et cover up for vårt EU-medlemsskap, som alle nordmenn opplever i praksis hver dag, nye norske lover vedtas i hundretall hvert år i EU-byråkratiet, det har til og med VG skrevet og det fordi vi er medlem!

SMQ
SMQ
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Kan ha noe med familien og overføring av verdier å gjøre. Sjekk opp familien til Gahr Støre. De er ikke akkurat fattig…

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

Synd at riksretten er avskaffet. Men det fins jo sikkert en tom militærleir hvor alle disse quislingene kan innkvarteres. Egentlig er ikke uttrykket «quisling» dekkende heller. Husk avlusinga ;).

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Glemte å si at disse forbryterne må jo selvfølgelig få ha det komfortabelt under innkvarteringen. De må jo selvfølgelig stappes med massevis GMO-mat, aspartam, smaksforsterkning, fluorisert drikkevann (brukes også som rottegift) etc. Men først etter at de selv har samtykket til frivillig å ta en vaksine med dobbel dose organisk kvikksølv, det er jo fullt lovlig så lenge det ikke er i maten. Etter hvert kan de jo også få kommunisere med sine advokater pr mobil og internett. Ekstra-ekstra kraftig antenner/sendere vil bli opprettet midt i leiren. Men slik stråling er jo heller ikke noe farlig.

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden

Jeg mener bestemt vi kan trøste oss med at de avtalene de har underskrevet er ulovlige, og ikke minst UGYLDIGE.
Som jeg har skrevet før:
Jeg også kan fikse underskrevne avtaler i papirform der det står at jeg eier hele verden, eller hele universet for den saks skyld,uten andres konsens. Betyr det at jeg eier noe mer enn før? Nei, nei og atter NEI!!
Slike »underbordiske» avtaler blir også TOTALT ulovlige og kan f.eks. sammenlignes med at jeg og Taftø selger bilen til Singoalla, uten hennes konsens og viten, og attpåtil beholder pengene. Slikt er jo regelrett tyveri!!

Det er stor forskjell på lov/legaleser og Lov.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

evilbug: Tenk at vi til og med har deg med oss i dette :-)
Da vil vi med sikkerhet ha hele folket med oss,
dvs alle som er frie og ikke er med på dette NWO-plottet!

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Hei, dere har alltid hatt meg med. Husker dere ikke meg da? Har da rumstert rundt her før.
Jeg burde sikkert ha skiftet avataren min, siden jeg er mann. Og desuten frembringer den sikkert tramperefleksen hos folk. Det kiler sikkert i hælene hos de flestenår man ser slike »maurdronninger».

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  evilbug
13 år siden

Ifølge meg, så eier jeg deg! De har gjort seg selv til guder…

Michelle
Skribent
Svar til  evilbug
13 år siden

så sant så sant, bravo, ja det er ikke gyldig når man skriver under ting i det skjulte, det er så diktatorisk, juks og fanteri! Ingen mennesker har rett til å eie eller bestemme over andre, alle har bare rett til å bestemme over seg selv, fri vilje over seg selv! Jeg har også lenge følt at vi er med i EU og at FN ble satt sammen som starten på New World Order, alle land er jo innunder FN.. the Pyramid hvor noen få på toppen lager pengene, eier pengene, bestemmer til enhver tid verdien på pengene, fordeler de fritt etter sin egen agenda og bruker mesteparten på mind-control og ritualer og negativ-alien-agenda, undergrunnsbaser, militære og industri.. Eneste grunnen til at England og USA har lav kurs, er fordi de har bestemt det sånn, lav verdi gir redsel, folk jobber som roboter, tørr ikke protestere, føler seg truet, akkurat som da Hitler kom til makten basert på frykt og hevnlyst og hjernevasking osv.. dessuten vil de jo avskaffe pengene for å innføre micro-chip/RFiD, men først må de ha litt mere terror for å få folk til å tro at vi må virkelig ha micro-chip for vår «egen sikkerhet»..

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Detter er jo krutt! Ikke nok med at vi ved foræderi har blitt med i FN, men også ved svik har blitt medlem i EU!!
Med fare for å virke dum, men det kan jeg leve med, he he!
Er det slik å forstå at:
«EU-avtalen» skrives altså under den 24. juni 1994.
November samme år sier Norge nei til avtalen. ( som da entlig er inngått!!!)
29. desember samme år blir denne «EU-avtalen» uten å bli fremlagt til Stortinget slik loven krever, bare da lagret under avtaler, men denne blir presentert som en bilateral avtale mellom Norge og Island, mens det egentlig er en «EU-avtale»?
Lovteksten endres? Men på hvilken måte? Forsto ikke helt dette kunstykket.
Prøvde å gå inn på UDi sine sider, men merkelig nok, var det bare «avtaler» (traktater ga 0 i søket) som ikke kunne vises.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Armin: Ja, eksakt, de LEKER GUD, på mange måter og profetene forutsa det..
Mk-teknologien, Haarp og mye annet er til de grader bevis på det!
Og deres planer er uhyggelige.. derfor bruker gode mennesker mye tid her på NS og andre steder for å advare.. om vi kan STOPPE disse galningene, med sine falske JANUS-ANSIKTER.. de har to ansikter, to tunger osv..

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Cosmomind
13 år siden

Cosmomind: EKSAKT, dette er KRUTT så det holder, og nå er det kanskje håp om at du og andre her på Nyhetsspeilet forstår litt mer av mine ord om å leve som dissident under hard sabotasje og dere ser litt av det isfjellet som har ulmet under overflaten, som en konflikt mellom kompromissløse sannhetssøkere og folk som vil hindre nettopp de sannheter å nå ut til folket!

DET er hva det dreier seg om kort sagt, detaljer kan ikke tas her og nå.
Nå må vi belyse EU-temaet, det er det viktige nå, for nasjonen faktisk.
Men håper også at folk reagerer på at gode folk som vet og forstår for mye blir utsatt for svært stygg medfart fra diverse cointelpro, staybehind og e-tjenester og hva det nå er alt sammen, alt vi vet vi som opplever dette er at de skaper trøbbel og faenskap, svertekampanjer, løgn på løgn, sabotasje og trakassering mot gode ærlige folk som ikke har gjort noe annet galt enn å søke sannheten og ønsker å dele det med folket..mange er rammet faktisk! OG mange andre har latt seg bedra ved å tro på de falske Janus-ansikter..

Sannheten trenger ingen knebel og heller ikke vi som ønsker å dele den! Vil noen kneble andre fra å ytre seg, så er det DE som har noe å skjule.. de er REDDE FOR AT SANNHETEN SKAL KOMME FREM, om dem selv og deres egne greier.. dersom dere ser at noen svertes og fordømmes, svartmales og dømmes nord og ned, her eller i media, da er personen kanskje en trussel for maktfolkene.. maktfolkene glorifiseres av det samme media.. som alltid ivaretar Status Qou kreftene og eierne, med få unntak. Og Nyhetsspeilet er et hederlig unntak!

Ang traktatarkivet i UDA så kommer bare denne linken opp når jeg forsøker å kopiere linken til selve det spesifikke dokument:

http://www.lovdata.no/traktater/ men gå på 1994, og det er øverste dokument.

Her er kopi:

Ident 29-12-1994 nr 1 Multilateral

Tittel (norsk) Avtale om justering av visse avtaler mellom EFTA-statene
Korttittel (norsk)
Tittel (originalspråk) Agreement adjusting certain agreements between the EFTA states
Emne EFTA

Avtalens undertegningsdato 29-12-1994
Avtalens undertegningssted Brussel
Avtalens ikrafttredelsesdato 01-01-1995
Undertegningsdato Norge 29-12-1994
Ikrafttredelsesdato Norge 01-01-1995
Depositar Norge
Fullmakt til undertegning 23-12-1994 kgl.res.
Stortinget St.prp.nr.24 (1994-1995)
Innst.S.nr.77 (1994-1995)

Stortingsvedtak 21. desember 1994
Fagdepartement/direktorat Nærings- og handelsdepartementet
Ratifikasjon el.likn.
Dato for dep av rat.dok el.likn
Publisert Overenskomster 1995 s 68
FN-registrering
Endret/tillegg
Endrer/tillegg
Merknad

Part Norge
Undertegningsdato 29-12-1994
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc
Ikrafttredelsesdato 01-01-1995
Fratredelsesdato
Merknad

Part Island
Undertegningsdato 29-12-1994
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc
Ikrafttredelsesdato 01-01-1995
Fratredelsesdato
Merknad

Part Liechtenstein
Undertegningsdato
Ratifisert/tiltrådt/godkjent etc
Ikrafttredelsesdato 01-05-1995
Fratredelsesdato
Merknad

PaRe
PaRe
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden
PaRe
PaRe
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden
trackback
13 år siden

[…] Nyhetsspeilet.no » Globalistenes Fremste Agent […]

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
13 år siden

Ja du kan så si.. det kan vi lure på..
Det var ikke de kapitlene jeg refererte til tror jeg fra Åpenbaringsboken..
2,9 og 3,9 advarer oss.. kapittel 20 og 21 er fantastiske, jeg elsker dem..
Men dit er vi ikke kommet ennå..
Noen tårer er nok tørket men ikke alle for all evighet ennå..
Død, sorg og smerte eksisterer nok fremdeles i verden, enn så lenge..

Men vi har kommet et skritt videre, det kan vi trygt si..
For deg og meg er det en stor og gledelig dag, store store skritt for oss..
Men kanskje ikke så store for menneskeheten..
Forhåpentlig kan det gavne det NORSKE FOLK og sannheten..
Ja, hvem vet om ikke en eller annen engel nevnt i åpenbaringsboken har blåst i sin basun.. artikkelen vil nok fungere som en åpenbaringsbok for noen og enhvert.. jeg håper og ber om at de vanskelige forhold dissidenter lever under kan opphøre.. nå som makt-folkene avsløres..
Da er det vel bedre for dem om de slutter med å gjøre flere overgrep enn de som allerede har vært gjort, for å bringe ærlige og redelige folk til taushet..

Eller kanskje det blir verre av dette.. jeg vet ikke.
Men sannhetene som gjaldt EU og som kostet oss mye å bære, er i dag gitt til folket og vi kan puste ut.. Nå får andre ta seg av resten..

MEN nå har jeg faktisk sjekket åpenbaringsboken min her,
og det er begynnelsen av kapittel 8 du referer til.

«Da lammet brøt det syvende segl, da ble det stille i himmelen omkring en halv time.» Nå er ikke internett himmelen, og hos meg har det gått i ett..
Men kanskje det er stille litt nå, i maktens korridorer kjære Synnøve :-)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
13 år siden

Nå var jo ikke denne avtalen akkurat presentert i klartekst for å si det slik, men for å klargjøre, er det da slik at avtalen som ble skrevet under i juni på Korfu, var en tiltredelsesavtale hvor all juridisk makt ble overført til EU, og at den i desember ble endelig med noen endringer?
(Håper på forståelse for at det kan være viktig å forstå dette korekt)

Maarit M. Hanssen
Forfatter
13 år siden

Gratulerer med meget presis og samtidig opplysende artikkel.
Ja, det ble stille i Internett i en halv time…;-)

Det jeg lurer på, Synnøve, har ikke noen fysiske personer ansvar for FN ( en juridisk person * ) gjennom presidenter, statsministre, konger, sheiker osv. i medlemslandene? ( sikkert et dumt spørsmål : -)

*)
» juridisk person, rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men en stat, kommune, selskap, institusjon, stiftelse, forening el.l. Begrepet juridisk person er noe flytende, idet rettsordenen behandler sammenslutninger som egne rettssubjekter i forskjellig grad; ofte er det en terminologisk smakssak om en sammenslutning skal sies å være en juridisk person.

I likhet med fysiske personer kan juridiske personer ha rettigheter og plikter og foreta rettsstiftende handlinger. Den rettslige realitet som ligger til grunn for begrepet juridisk person, kommer til uttrykk i språkbruken hvor man sier at f.eks. et aksjeselskap selger, kjøper, eier osv. til tross for at selskapet i og for seg ikke er noe som helst annet enn et rettsforhold mellom selskapsdeltagerne.

Ved sitat oppgi: Store norske leksikon, snl.no, Jon Gisle, 2010-05-14, http://www.snl.no/juridisk_person «

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Da Synnøve bestilte den avtalen som er lagt inn som link i hennes artikkel der det står link til fullmakt til undertegnelse av avtalen, så fikk hun tilsendt flere vedlegg, og så har sabotørene faktisk blanket ut teksten i selve avtalen..
Det er slikt som er ganske vanlig i dagliglivet for folk i vår situasjon.
Den daglige sabotasjen gjør livet ganske ekstremt og tungt..

Det ble oppdaget da vi skrev artikkelen at vedlegget der var blanket ut..
Men begge vedleggene var likevel med da vi postet stoffet til artikkelen, så Armin spurte meg på mail om det som var blankt..
Der har noen fotsoldater av disse maktfolkene fått sin betaling for å fjerne spor og bevis, derfor ligger kun fullmakten for underskrivelse vedlagt, som fulgte samme mail som avtalen Synnøve bestilte..

Nå har en annen person bestilt kopi av denne avtalen på ny, la oss se om han får den uten flere krumspring.. jeg synes de er utrolig at vi kan få fatt i slike beviser, men Synnøve mener at de kommer ikke unna, det er regler de må følge også, juridiske ting som ikke er mitt område..
Og Synnøve er skråsikker i sin sak ang disse tingene, fast som fjell,
og har jo gjort en heltemodig innsats for å finne ut av alt sammen,
med liv og helse som innsats og takket være at hun faktisk var tilstede midt oppi disse forhandlingene i de innerste kretser i 1994 i Geneve og Bryssel, så derfor hadde hun brikkene for å kunne finne ut av resten..
som dere har fått her i dag.. Her ser dere hvem som skrev under:

Statsminister Gro Harlem Brundtland, utenriksminister
Bjøm Tore Godal, handelsminister Grete Kundsen
og ambassadør Eivinn Berg gis fullmakt til å
foreta undertegningen.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Alle som leser denne artikkelen bør umiddelbart bestille denne avtalen.
Så får dere selv både se og oppleve hvordan systemet fungerer.
Kanskje blir det et så stort press på UD at de til slutt må gi ut alle dokumenter.

Dere bare kopierer teksten i min bestilling som jeg legger ut her nedenfor, og så undertegner dere med eget navn.
Send bestillingen både pr vanlig e-post og via kontaktskjemaet som det følger link til.

Utenriksdepartementet
post@mfa.no
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse.
Postadresse: Pb 8114 Dep.
N-0032 Oslo

Ber med dette UD om å få tilsendt – «Korfuavtalen av 24 juni 1994 om norsk tiltredelse til EU» (uten vedlegg) samt «Final Act» og eventuelle andre dokumenter som ble undertegnet ved samme anledning.

Denne henvendelsen er også sendt via UD sitt eget kontaktskjema under denne web adressen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/kontakt/skjema-kontakt-utenriksdepartementet.html?id=437542

Med vennlig hilsen
Lars Rønbeck

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

HELT GLIMRENDE LARS! Oppfordrer alle som ønker å være med på denne aksjonen som ble oppfunnet nå, om å bestille og etterlyse denne avtalen :-) He he, de kan vente seg STORM fra befolkningen ang Korfuavtalen – final act!

Kanskje det blir visse folks final act om vi gjør dem gjennonsiktige, for det tåler ikke dagens lys, det de holder på med.. de som liksom var valgt for å være våre representanter og tjene folket og så tjener de kun sine egne egoer og den internasjonale makt-eliten.. de fortjener ikke vår respekt..
Men det spørs hvor inngrodd folks positive inntrykk er etter mange år med positiv omtale og opptredner i media osv.

Ann
Ann
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

har fulgt opp og sendt bestilling :)

Kanaloa
Kanaloa
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Bestilling er sendt :-)

Toby
Toby
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Har prøvd å sende. Så nå får vi se om der kommer svar.

«Takk for din henvendelse
Takk for henvendelsen. Din henvendelse er sendt til Utenriksdepartementet og vil bli behandlet.

Vennlig hilsen
Utenriksdepartementet»

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Fantastisk flott og modig gjort Synnøve og Singoalla!! Endelig får man se hvilken løgnere Støre,Brundtland og Stoltenberg er..Og være kapabel til å lyve for hele det norske folk,er helt utrolig!!

twisty
twisty
Abonnent
13 år siden

Hei hei alle sammen! Her er jeg – nettopp våknet fra en lang dvale og fortsatt nokså groggy og forvirret :-) Da jeg ikke liker hva jeg ser, så registrerer jeg meg på nyhetsspeilet og regner med å bli tatt av dage en gang i fremtiden sammen med alle dere andre her inne. For alle registrerte her er vel registrert av… hmmm er det eliten dere kaller det. Og når tiden er inne så betyr vel ikke den lille folkemengden her så mye for dem, og det vil vel heller ikke bety så mye for resten av de over 4,5 mill. norske sovende folk. Ingen vil se sammenhengen. Jeg bøyer meg i støvet for alle dere kunnskapsrike personer og ser høyt opp til dere! Det er veldig mye stoff å sette seg inn i, og jeg forstår ikke alt. Takker så mye for alle linker som blir lagt ut, selv om noen av dem er der i det ene øyeblikket og er fjernet i neste – har dere spioner her inne? Takker også for alt arbeid dere legger inn i dette – vet ikke hvor mye det hjelper, da de fleste som sagt er i sin dypeste søvn, hvis man prøver å si noe, så blir man som regel sett på som en raring med vrangforestillinger. Skulle ønske jeg kunne bidra med noe, men jeg ser på meg selv som ikke nok kunnskapsrik ennå – uten ekte erfaring. Fantastisk at dere har lagd denne siden – det er hva jeg har manglet i et par år nå, til jeg tilfeldig kom over det. Takk takk takk!!! :-) !!!

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Godt at dette kommer ut. Som innflytter starter min historisk kjennskap til Norge først i 1970 – det som står her MÅ være god advokat mat for en gruppe som må kalle seg for støttende til Norsk lov –

Jeg har sett nok av advokater som tvister lovens intensjon til egne fordeler, men er det noen som vil bruke loven til å tviste statssvikere i fengsel?

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden

En liten ting….
Dokumentet fortjener helt sikkert å bli eksponert på wikileaks. Jeg synes Taftø eller Singoalla skulle ta kontakt med dem. Slik kan hele verden få se enda ett ypperlig eksempel på hvordan »eliten» regjerer bak folks rygg.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Gratulerer Synøve og Super Singo med alle tider artikkel :)
Kjemprtøft gjort av dere :D
Dette burde jo vekke dem i landet som ikke har skjønt dette for lenge siden

Dere skriver at det har vært liten motstand siste tiden…
Det er seff pga av dem ikke ser noen trusler mot sitt NWO lenger
Det fortalde jeg for over 1 år siden at svarte Irene ja til Lisboa avtalen så var løpet kjørt
Da er EU blitt en egen nasjon med egen grunnlov
Om en så mobliserer 100 millioner til og demonstrere utenfor EU Tårnet i Brussel så blir en ikke annet en opprørerer som prøver og ødlegge en demokratisk valgt Union/Stat
Den nye EU hæren vokser i enormt tempo nå under komando av den engelske Baronessen Catherin Ashton med et budsjet som langt overtstiger det EU presidenten Herman Van Rompuy råder over
Man ser mye av dem samme tegna nå som man så under den skjulte opprustningen i forkant av WW2

Ser man på hvem som er medlemmer av en verden og frimurere i Norge så er det nesten hele den norske elite med militære, politi, advokater og politikere osv så dem tror nok at dem ikke har noe og frykte lenger som kan sette hindringer i veien for deres NWO

Noen sier at det virker som om dem tror dem eier oss…
Kanskje dem gjør nettopp det ?
Vi vet at vi ble planetet bevist her på jorden av noen utenfra og at dem samme hadde seg med menneskedøtrer som fikk det avkommet som vi best kjennet som pyskopater i dagens sammfunn
Vist vi planeter gullerøtter, avler Høns og sauer så eier jo vi dem så kanskje dem ser oss på samme måten… ?

Får avslutte med sitat Ghandi
Dem kan knuse mine bein og ta mit liv men dem kan aldri frata meg min frihet,, vilje, tanker og sjel :D

HA en fin helg alle sammen :D

« Forrige artikkel

Naturretten – grunnlaget for all samfunnsdannelse

Neste artikkel »

Oljeulykken – en global katastrofe

582
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x