Globalistenes fremste agent

123K visninger
10 minutter lesetid
593

Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket som “eier” staten, ikke staten som “eier” befolkningen. Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i nordmenns tankegang.

Den nye verdensorden med privilegerte politikere

New World Order er ikke noe nytt prosjekt. Det er en verdensorden der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens. Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en privilegert gruppe friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten, som Jehovas Vitner kaller den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke meldinger du sender på Facebook.

Norges korrupte politikere styres av kriminelle toppledere i FN

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order. FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for. En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett. Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot medlemmene.

Landsforræderi av Trygve Lie

Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til ratifikasjon. Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten, ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring, eller i det minste folkeavstemning.

Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær. Han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi, men i den gale verden vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Motstander myrdes

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår.

Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge. Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det norske folk sier nei til EU i 1972

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp.

Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

Jonas Gahr Støre forhandler frem EØS-avtalen i 1991

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt “hemmelige” møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etter hvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegging av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS-avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Gro Harlem Brundtland underskriver EU-medlemsavtale i 1994

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. I denne videoen (Flash plugin-video), etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer. Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Fullmakt for underskrivning av avtalen

Det norske folk sier igjen nei til EU i 1994, Støre gir blaffen

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres “forhandlingsresultat” var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert.

Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en “delelinjeavtale” som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten.

Støre går bak ryggen til det norske folk

Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral “avtale” mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen.

Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Støre er enig med det norske folk og The new world order. Sånt skaper identitetskriser.

Tvangsinnlagt for å knebles

Singoalla og jeg har samarbeidet en del det siste året. Her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under.

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite det hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig.

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24. juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu. De har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag. Folkeavstemmingen var et spill for galleriet. De hadde ingen respekt for folket, og hadde allerede skrevet under avtalen.

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnslidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette og annet vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Jeg kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er blitt brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009 som en del av dere vet.

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i mai/juni 2009. Andre gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet.

En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at jeg skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep.

Etter hvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv. Begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte.

En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet. Det var virkelig ekstremt. Sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys.

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag. Det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre at dette når ut til folket. Vær våkne om noe skulle skje oss fremover da det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler.

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist. Det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de nå er beredt og tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009. De er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre. Vi kjenner ikke deres planer.

Spørsmålet nå blir: Hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU via bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er disse lederne verdige folkets tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet.

Er dette akseptabelt?

Hvem finansierer, bestiller og utfører slike tjenester mot redelige folk?

Synnøves egne ord som politisk fange

Psykiatrisk sykepleier Audhild Østgård og Lars Rønbeck intervjuer Synnøve Fjellbakk Taftø 26. mai 2010 mens hun er tvangsinnlagt på Nordland Psykiatriske Sykehus.

Se også Synnøve Fjellbakk Taftø, a Norwegian dissident who was locked up in a mental institution av Bjørn Ditlef Nistad, doktor i russisk historie.

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd
lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og
jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i
Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da
hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun
erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem
Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis
tilgjengelig på nettet.

5 7 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

593 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Synnøve Fjellbakk Taftø
5 måneder siden

Hei Synnøve. Så utrolig flott å se deg igjen her. Alle dine artikler finner du ved å klikke på navnet ditt her:
https://www.nyhetsspeilet.no/author/synnovefjellbakktafto/

Den aktuelle artikkelen du savner finner du her:
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/naturretten-grunnlaget-for-all-samfunnsdannelse/

Stå på videre med din utrolige kraft og modige stemme som den ekte lyskriger du er!

Sinobe Fjeldbak
Sinobe Fjeldbak
Anonym
5 måneder siden

Stortinget behandlet korfuavtalen på en uke i juni 1994. Undertegning ble besluttet med alminnelig flertall, noe som er konstitusjonsstridig. Nylig avdøde Grete Knudsen skrev også under på Korfu

eee
eee
Anonym
6 måneder siden

Et par artige sanne historier fra mit arbeidsliv:

Min siste faste stilling, ble jeg sakt opp fra, pga jeg hadde hadde mye fravær over lang tid og måtte ha en permanent redusert stilling. Min arbeidsgiver Eu …, sa at de ikke hadde mulighet til å dele opp stillingen. Dette viste seg å være en løgn. Ikke lenge etter at jeg ble sakt opp, så delte de opp stillingen for en av de deltids ansatte.

Trivelig arbeidsgiver :)

Og denne her er enda artigere:

Da jeg jobbet sommer på et visst sted i TRD som er oppkalt etter en helgen, var det mulighet for fast stilling. Jeg slet med verkende føtter, men ville ha jobb. I løpet av sommeren så var det en snedig hendelse. Jeg ble bedt en eller to ganger i løpet av tiden jeg arbeidet der om å gå ned med en tralle hvor de har med oppgjøret på etter endt vakt. Jeg fikk beskjed om at dette ønsket den andre kjerringa som arbeidet der, å utføre selv. En dag fikk jeg beskjed fra leder at det skulle komme en fra en anne avdeling å hente en konvolutt med penger, jeg måtte telle opp så så mye og legge det klart i en konvolutt i kassa. Jeg telte opp og la det i en konvolutt. Jeg telte flere ganger, redd for å telle feil siden min hjerne ble kokt etter det jeg ble utsatt for tidligere. Mannen kom å hentet og kom siden tilbake og påstod at det var for lite penger i konvolutten. Jeg visste at dette ikke kunne være sanne siden jeg telte og telte og telte gjentatte ganger. Men, jeg kunne ikke gjøre annet enn å gi han det han sa manglet. En tid etter dette, så forsvant plutselig et dags-oppgjør. Kjerringa som alltid ville gå ned med vogna skalv i føttene og svetten rant, nå var hun sikker på at hun kom til å få sparken, og hun skjønte ikke hvor pengene var blitt av. JEG visste i hvert fall ikke hvor pengene var da jeg aldri hadde noe direkte med oppgjøret å, gjøre. Akkurat den dagen, i den rette timen, så gikk også den ene lille “leder” hjem tidlig for de skulle handle på Ikea. Dagen etter (tror jeg det var) Så ble det action, oppgjøret kom ikke til rette, og hun som hadde ansvar for oppgjøret til vanlig som skalv i føttene ble innkalt til forhør, og siden lille sjefen var borte slapp hun avhør, mens step inn sjefen måtte inn også. Og til min overraskelse fikk jeg beskjed om å komme til avhør. Ja, et avhør var det av tre fra ledelsen, de begynte så morsomt og innledende med “hyggelig prat” Ja, hvordan trives du hos oss? Du er arbeidsledig, hvordan er det? Vanskelig økonomisk? Joda jeg kunne bekrefte at selvfølgelig er det vanskelig økonomisk når man er arbeidsledig. Så komme beskjeden. “Hun…. sa at du tok pengene” Jeg regner med at jeg fikk hakeslipp, og jeg ble rød av overraskelse og løgnen. “JEG?!” utbrøt jeg sjokkert. Jeg sa at jeg ikke hadde tatt pengene, og at jeg egentlig ikke trodde at hun andre hadde tatt dem heller, men at hun kanskje hadde kastet oppgjøret i søppla for hun var sosete. Selv var jeg sosete så var det mulig at jeg hadde kastet den vekk dersom hun hadde lagt den et sted osv? mulig, men neppe, jeg hadde i hvert fall ikke tatt pengene, Jeg ble opprørt og sint på hun med de skjelvende bena, og hadde mest lyst til å klaste til henne, men syntes synd på henne for jeg har aldri sett noen som svette og skalv på den måten.

Jeg forsøkte å tenke meg om de neste dagene om jeg kunne ha sett noe, jeg kom på ei kjærring med en unge som hadde komme inn i avdelingen etter at sperra var satt opp, men jeg så ikke på det som veldig mistenkelig men jeg ringte og sa fra. Etter dette ble jeg veldig skeptisk på grunn av at noen forsøkte å skylde på meg, så jeg holdt øye med kassa, og telte opp innimellom for å forsikre meg om at rette vekselsum lå der. Og så ko dagen at det ikke var rett sum, jeg sa fra til de faste ansatte, litt panisk, for jeg regnet meg at jeg kom til å få skylden igjen. Det var bare ca fem hundre som manglet, de sa at det skjer innimellom og da retter vi det opp ved å selge varer uten å slå de inn. Jeg sa nei, vi må si fra, men da ble de sure og sa ja men du jobber ikke her til vanlig, du vet ikke for et helvete det kommer til å bli. Jeg lot de få viljen sin, siden de var flere som sa nei, slik pleier vi å gjøre det. Så jeg sa ikke fra.

Enden på vis var at jeg ikke fikk fortsette å jobbe der, men fullførte sommeren. det gikk dårlig uansett pga dårlig helse og det var ikke inspirerende å bli anklaget.

Siden stakk jeg innom for å hilse på et par av de ansatte som var av den hyggelige sorten. Da fikk jeg vite at det hadde forsvunnet penger en gang til etter, men ikke like stor sum, og at det hadde blitt litt leven. Jeg ble veldig glad for å høre at det forsvant penger igjen, så kanskje noen innså at det ikke var meg som hadde tatt dem. Men nå, i ettertid når jeg ser hva det samme “konsernet” har gjort mot meg, så er jeg ganske sikker på at dette var et forsøk på å få noe på meg. (og kanskje skvise ut? litt for påfallende til å være tilfeldig)

Trivelig ledelse :)

eee
eee
Anonym
6 måneder siden

GJORT TIL GJELDSLAVE AV NAV? “PERSONFORFØLGELSE” I DET SKJULTE?

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2023/11/28/195964962/datatilsynet-gir-nav-20-millioner-i-gebyr-for-brudd-pa-personvernet (Dette beløpet bør tidobles. Og hvorfor ikke skrive litt om hvordan logg endres og slettes uten at det vises?)

Dette er bare å skrape i overflaten. Det skjulte makt-systemet som er skjult inni systemet. Som bedriver MAKTOVERGREP. Jeg synes noen skal skrive en artikkel om de skulte METODENE, som brukes.

Nå er det på tide med noen nye utgaver av BYGDEDYRET, for det er jo gjemt både TRYGDEDYR, og andre uhyre, og annet snacks inni disse små snuttene.

BYGDEDYRET (Litt tull og tøys med et snev av alvor)

Æ hørte det på bøgda, det var nån som hadde blitt satt på trygda, det va nån som bodd litt oppi høgda, som hadde blitt skvisa, litt sånn som redaktøren i NIDAROS avisa.
Ryktan svirra, folk va forvirra, går det Ann å lease en TEASER? og det med laser?
Det stråles og måles, for å se hva som tåles, for å finne rette stråle som stopper gnålet. Ja det var selve målet med å bestråle, å gi målet MER, enn målet kan tåle, for da blir det endelig stilt på gnålet. Men kan man grille ei lita frille med en TASER? Sånn litt på avstand, med elektrobølger med døden til følge?
Men herre TRYGDEDRET, trong ei ny nyre, derre var så full av syre, at de måtte ut å leite, å bytte beite, finne ei kveite som var nok feite. Men hu va så grilla, nesten så a va svart a sot og bære gikk i Fillan, det va litt a straffen for å væra VARSLER, og for å stikke kjepper i hjulan, på NAV mafian. På NAV e det bærre kav, de sende folk på hav, og krysse fingran før at en idiot med dåle føter, ska sette fotan fast i et par nøter, så de slippe å betale bøter.
Nei, det va ita bærre BAMA, som fikk en kasse BANANA, kanskje va det ei legefrue som fikk en pakke tullipana? sammen med litt slankepulver? Kanskje en av ST Olavs leger har blitt kokk? Hva med FYLTE NYRER? hva med litt brokk? Eller kanskje en av kokkan ha blitt lege, og driv å tulle med diagnoser og drikke seg fulle? En psykose her, en skidso der, så e det ingen som hørre på ka målet sier. Ja, derre bi en innertier :)
Å stjele pasientenes identitet, og arv, ja av sånt bi det slarv. Et helsekort her, et helsekort der, to med samme navn, herre kan gå til gavn. En abort her, en abort der, tja hvilket kort skal vi sette det på? E man høgt på strå e det utrulig ka man kan få tå. Her e det pengan som rå.

Før den som it ha skjønt det, så finn man en link her og en link der, en tytjepelk her og en hestkuk der. Og ser man mønster i et fønster, så kanskje man finne den sorte enke, eller kanskje skal vi si den sorte Wenche? lol.

Fra spøk til alvor:

Staten, sykehus, NAV, politi og forsvar, SKAL IKKE brukes til å begå eller skjule maktovergrep eller uetisk forskning, mot dyr, mennesker eller andre skapninger.

NEI TIL SVART ORGANHANDEL OG SLAVEHANDEL MED DYR OG BARN (OG VOKSNE MENNESKER NÅR DET ER MOT DERES VILJE)

Og for de der ute som driver på med ulovlig handel, finn på noe nytt, skap deg et nytt liv, start på nytt. Det er ikke verdt å tape sitt hjerte eller sin sjel, for den type inntjening.

Og til de som har blitt misbrukt, fratatt alt, mistet alt, stemplet falskt, og utsatt for det som verre er av justismord og falske diagnoser osv.
ALDRI GI OPP! Din dag kommer! Rettferdigheten vinner til slutt. Finn fred i en kopp te og soloppgang. LES og lytt til landskapet og naturen. Fyll hjertet med mer naturlig sødme enn bitterhet. Er du på bar bakke? Bygg en gamme, på finn. no kan du finne det du trenger, mye som gis bort. Og bruk bønn, be om nåde og hjelp. Finn noen å gå sammen med, er man to blir livet lett. Lag deg en hage, med blomster frukt og bær.
man kan leie, man kan SAMEIE, man kan leve på rømmen.

Til de som ha gjort feil, si beklager, ikke gjenta, og gjør opp for deg om du kan.

Jan
Jan
Abonnent
1 år siden

Dette var ny informasjon om norges tilstand, eller rikets tilstand, sjokkert og har delt dette nå, utrolig historie

Bjørn Barstad
Bjørn Barstad
Anonym
1 år siden

Frp sier at dette ikke har skjedd, Bare en konspirasjonsteori.

Kate
Kate
Abonnent
Svar til  Bjørn Barstad
6 måneder siden

Frp ??
Hva har det med saken å gjøre ?

Kirsten Hjertaas Sunde
Kirsten Hjertaas Sunde
Anonym
2 år siden

_
♦️OPPLYSENDE,
♦️MODIG og
♦️VIKTIG!!

Roger Aak
Roger Aak
Anonym
4 år siden

Det har blitt mer og mer tydelig at Norge har et demokratisk problem av store dimensjoner. Det var kjent allerede i 1994 at det ikke var folkets vilje at Norge skulle bli medlem av EØS. Men hva har det norske folk, meg selv inkludert, gjort med dette i ettertid. Jo, vi har stemt på partier som er EU/EØS-tilhengere. Ikke før nå ser det ut for at folket har våknet, i alle fall delvis. Det finnes nå noen partier på Tinget som på papiret ønsker å la folket si mening om EØS-tilslutningen. Problemet er at jesuitten Støre sitter i ett av partiene som på dette tidspunkt ser ut til å bli en regjeringspartner i 2021. Det kan sammenlignes med å la hin kar’n tolke Bibelen. Det er dessuten et hån mot de av det norske folk som sa NEI til EU.
Jeg har i mange år bekymret meg for at vi i dette landet har en politisk fange. Det forteller meg at det meget lett kan skje igjen. Jeg regner meg selv som en potensiell forfulgt, både for min forakt mot det politisk udemokratiske systemet og for min kristne tro. Verden er ikke til å kjenne igjen. Men den har blitt slik det var forutsagt at den skulle bli. Det er en oppmuntring og et håp for alle forfulgte at dette skal få en slutt.
Det har gått mange år siden Synnøve Fjellbakk Taftø ble utsatt for tøffe tak for sin politiske samvittighet. Jeg lurer derfor på hvordan hun har det idag. Jeg håper at hun har tålmodighet til å vente litt til på å få en rettferdig avslutning på dette.

Realist.
Realist.
Anonym
6 år siden

Første dama trenger faglig hjelp.
Alt man selv har “løsningen”, ikke vet alt man søker medlemskap o.l blir jo reneste konspirasjon-idioti.
FN en person, og mot paranoid hjelper litt medisin og terapi.God bedring.

Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

Lundteigen: – Nå må Norge ut av EØS!

http://www.tv2.no/nyheter/8409136/

laila sivertsen
Abonnent
8 år siden

jeg ar bedt om hjelp fra andre land deriblandt USA som kristen jeg skulle tenne på mitt eget hjem har staten Norge gjort livet mitt til ett sant helvete så jeg gikk heller garelangs i 90 og 2010 enn å risikere å bli tatt liv av som de har forsøkt det aller værste frimurere gjorde mot meg var å sette hjemmet mitt i brann så i uhellet var jeg heldig jeg hadde ikke betalt forsikring så da måtte jeg være en gal kvinne som burde legges inn på lukket om jeg ht på mitt eget hjem uten forsikring beviselig ten på svarte jeg politiet og etter to døgn trakk de forklaringen sin tilbake og halve politi styrken i norge er nasistiske det er sikkert å visst så de får bare komme med de hodene de fikk utdelt etan du mere lovregler enn de så blir de litt imponert som seg hør og bør når jeg er blitt en kriminell så er det jo bare befriende de ser ned på meg og jeg viker ikke blikket de har det er blitt et mareritt når jeg blir arresere å de kan ikke si seg annet enn enigstert for jeg har så mye å kritikk som virker bra for meg og utslående hos de som er veldig late. Det var sommeren 2013 å jeg skulle i rettsak dagen etter resultatet ble at jeg satte bremsen i sykkelen og for forover med mye blødninger fra kraniet da jeg litt seienere på natten tok taxi til legevakten så var det en vakt som satte ett plaster på kneet husker det var ekkelt jeg tror han er død den drittsekken for ikke ble det tur til ullevål og det ville en vakthavende med empathi gjort mei jeg dro tilbake til Frode som etter en time høret meg komme med lyder som tydet på at jeg ikke hadde det bra han stakk hodet inn og fikk sitt lifs sjokk der lå jeg dobbelt så stor og han ringte legevakten øyeblikkelig jeg husker lite av det som skjedde men en ting husker jeg en dusj som de bare slengte meg inn i å jeg kunne ikke stå på beina og spyttet ut fire tenner i stedet i mens de unge sykesøstrene lo dette var luisenberg og jeg ble jo minnet på om hvor lite pen jeg var overlegen var diuskusting og jeg satte de hovne grønne øynene på han og han fikk seg ikke til å se meg i øynene. Men jeg var sikker på at de ville ta livet mitt uansett så da min barndomsvenninde kom inn på samme avdeling viste de at noen hadde sett meg på bedringens vei og hun sendte meg ett burstags kort når hun dro hjem det ble min redning. men to som spurte etter meg fikk beskjed at jeg ikke var der så de ville torturere meg først og gi meg dødsstikket antagelig i å med alt det hemmelige. Så jeg har først den senere tiden fått greie på at Gro og Støre er Jesuitter da er det bare fritt frem de har ikke tilgang til Norges rike de er i krig med vår herre som har sett mere nok av deres galskap men at det er så mange det er en utfordringer på strak arm ingen skal få tro at vi ikke er skikkelig hevntørstigepå de drittsekkenene og Gro er gal det vet vi jo og klikka har det også gjort for kang Harald som i den senere tid trodde at nå ville de vinne og det er ikke slik for om de fortsetter å dyreke avguder i dette landet som demoner og jævler skal de brenne skikkelig for all tid ja jeg er hevn tørst og dskylle sett de steina alle jesuitter

Kristoffer Lia
Kristoffer Lia
Anonym
8 år siden

trur dere virkelig på dette selv? at man blir innlagt for å forfatte det innlegget der? helt ærlig hvis det hadde vært slik hadde enhvert troll som sitter på nettavisen, vg også videre lidd samme skjebne……

At det går an.

Er jo ikkke noe substans i hele tatt, ikke noe nytt som kommer fram i hele tatt, gammelt oppgulp bare, verden vil bedras sier jeg bare

ye
ye
Abonnent
8 år siden

Hvor mange vet at alle tilknyttet EU går fri fra alt ansvar:

“All members of the EU’s governing structure, together with the tens of thousands of bureaucrats and civil servants who run the union, have been granted a lifetime immunity from prosecution.

This also goes for the new European police force, Europol, and the commanders and soldiers of the new European Army.

All buildings, offices, records, archives and minutes belonging to the EU and its institutions are inviolate.

They cannot be entered or inspected.

All personnel serving the EU are above the law, as declared in treaties which our successive politicians have signed on our behalf.”

“The EU may limit all rights and freedoms enumerated in that charter where necessary in order to meet objectives of general interest recognised by the EU.”

Dette skriver varsleren og advokaten John C. Hammell, på International Advocates for Health Freedom. Han satt i US Codex Delegation og ble truet på livet for det han eksponerte:

http://www.nocodexgenocide.com/page/page/3780258.htm

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

UiO-forskere mener (EØS-)avtalen undergraver Grunnloven, men europaminister Vidar Helgesen mener det er all grunn til å feire også EØS:

http://www.nationen.no/eu/europaminister-helgesen-feirer-ogsa-eos-avtalen/

Velkommen til dagens SCHIZOFRENE norske politiker-velde – gjort mulig av flere tiår med politiker-svik og undergraving av GRUNNLOVEN….

« Forrige artikkel

Naturretten – grunnlaget for all samfunnsdannelse

Neste artikkel »

Oljeulykken – en global katastrofe

593
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x