Edderkoppkulturen
Edderkoppkulturen

Edderkoppkulturen

4.3K visninger
10 minutter lesetid
13

Det er i år [1990] gitt ut interessante bøker såvel om krigsårene som om tiden etterpå. Men ennå finnes mange tabubelagte emner, særlig fra de første etterkrigsårene. Et eksempel på reaksjonene når en utenforstående – for ikke å si uforstående – uforvarende snubler borti et tabuområde, så vi tidligere i år da en stortingsrepresentant frenetisk søkte å dekke over at hennes far etter krigen hadde blitt utsatt for konfiskasjon av sine eiendeler.

Dette er et fenomen som visstnok er velkjent i psykologien, når overgrepene er store og langvarige, tar offeret (eller eventuelt offerets nærmeste) overgriperens parti, overbevist om sin egen skyld.

Etterhvert som forskningen i vår nære historie overtas av etterkrigsgenerasjonen vil likevel overgrepene mot enkeltpersoner og grupper få sin behørige plass i Norgeshistorien. Dette til tross for at vi her på berget fortsatt er ganske hardt rammet av en historietradisjon som mange land i Øst-Europa nå har tatt et oppgjør med, nemlig at makteliten bestemmer hva som er en tjenlig historieskrivning.

Hos oss har forsiktige historikere – en stakket stund – konsentrert seg om en nærmere gransking av Kong Sverres motiver for å ta initiativet til en nedskrivning av de norske kongesagaene. Det vil dog neppe ta særlig lang tid før de modigste blant historikerne tar fatt på brennbare emner fra vår egen tid, som for eksempel krigsseilerne, landssvikoppgjøret, utbygging av overvåkningssamfunnet og korrupsjonskulturen.

I sin bok «Dommen» peker Hanna Kvanmo på at Norge var det eneste land som innførte straff for tjenestegjøring i det tyske Røde Kors. Dette er langtfra det eneste eksempel på norsk etterkrigsjustis som objektivt sett må betegnes som tilsidesettelse av elementære rettsprinsipper. I denne artikkelen vil jeg bare belyse en liten flik av et stort bilde som vi hensiktsmessig kan kalle konfiskasjonslovgivningen, men som datidens elite i pakt med Orwellske prinsipper valgte å kalle fiendegodslovgivningen eller erstatningslovgivningen.

I krigens siste år var de allierte blitt enige om å konfiskere all tysk eiendom i allierte land. Gjennomføringen varierte fra land til land. De fleste allierte tok et standpunkt basert på britisk rett, nemlig at privateiendom tilhørende personer med fast bopel i vedkommende land ikke var å anse som fiendtlig eiendom. I Norge og Danmark gikk man hardere til verks. Men bare i Norge gikk myndighetene til det skritt å konfiskere eiendelene til norske borgere som hadde dobbelt (norsk/tysk, norsk/østerriks eller norsk/japansk) statsborgerskap. Den dagjeldende norske statsborgerlov innebar bl.a. at norske kvinner som hadde inngått ekteskap med utlendinger beholdt sitt norske statsborgerskap så lenge de ble boende i Norge. Barn født i Norge av utenlandske foreldre ble automatisk norske ved fylte 22 år dersom de hadde bodd i Norge gjennom hele oppveksten.

Etter alminnelig internasjonal praksis, som også Norge ved Haagkonvensjonen av 1930 hadde forpliktet seg til å følge, kan ikke en person anses som fremmed statsborger i et land hvor vedkommende etter landets egne lover har statsborgerskap. I Danmark, hvor det som ovenfor nevnt ble gjennnomført konfiskasjon av tysk privateiendom, ble personer med dobbelt statsborgerskap unntatt fra konfiska-sjonsbestemmelsene.

I Norge tok den unge juristen Jens Christian Hauge fatt på arbeidet med å bygge opp konfiskasjons-myndigheten, Erstatningsdirektoratet, som dette direktoratets første sjef. Hauge var (etter eget utsagn) Milorgs øverste leder fra 1943 og den drivende kraft bak omorganiseringen som førte til etableringen av Hjemmefrontens sentralle delse rundt årsskiftet 1944/45, hvor han sammen med et par-tre kamerater utgjorde den daglige ledelse, det såkalte Hjulet. Fra våren 1944 var Hauge dessuten medlem av Hjemmefrontens juridiske utvalg, som i det vesentlige beskjeftiget seg med å utarbeide forslag til provisoriske anordninger som skulle oppheve eller endre eksisterende norske lover. Disse anordningene ble så utstedt av Kongen i statsråd i London, angivelig med hjemmel i Elverumsfullmakten. I et juridisk underutvalg til revisjon av okkupasjonslovgivningen satt bl.a. Andreas Schei (senere ekspedisjonssjef i Justisdep., deretter høyesterettsdommer og til sist Norges første sivilombudsmann) og Henrik Bahr (dav. byråsjef i Justisdep.). Andreas Schei hadde sammen med Carl Platou (dav. eksp.sj. Justisdep.) også plass i et underutvalg som kom med forslag om organisering av departementene etter krigen. I krigens siste måneder ble det videre knyttet nære personlige forbindelser mellom Hauge og høyesterettsjustitiarius Paal Berg, som fremsto som Hjemmefrontens offisielle leder. Etter Einar Gerhardsens tilbakekomst og senere valg til statsminister ble Hauge hans personlige sekretær og fortrolige rådgiver. I den første rene Arbeiderpartiregjeringen etter krigen ble Hauge forsvarsminister. I 1955 var han en kort tid justisminister.

Det siste krigsåret fremsatte Hjemmefronten mange forslag om endringer såvel i straffeloven som i straffeprosesslovgivningen. Et av forslagene gikk ut på å innføre en ny type straff, nemlig tap av norsk statsborgerrett.

I London støtte dette forslaget på betenkeligheter såvel av folkerettslig som av praktisk art og Londonregjeringen utferdiget ingen provisorisk anordning med det ønskede innhold.

Men den tankegang som lå bak Hjemmefrontens forslag var ingenlunde oppgitt. Den 1. august 1945 opplyser daværende byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling, Finn Hiortøy, i et håndskrevet notat at ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, E.R. Rognlien har meddelt at statsråden ønsker utferdiget forslag til provisorisk anordning om endring av statsborgerlovgivningen. Hiortøy fremsatte også et slikt forslag i det nevnte notatet, men dette forslaget innebar ingen endringer i statsborgerrettighetene til norskfødte borgere. Forslaget falt ikke i smak hos oppdragsgiveren, som neppe var ministeren, idet denne bare satte sine initialer på notatet som tegn på at han hadde sett det.

Justisminister Cappelen hadde selv en fortid som medlem av Hjemmefrontens ledelse, men merkelig nok later det til at verken ministeren, Platou (Justisdepartementets øverste embetsmann), Bahr (ekspedisjonssjef for lovavdelingen) eller Schei (ekspedisjonssjef, muligens overordnet 3. sivilkontor hvor statsborgerloven faglig sett hørte hjemme) følte seg kallet til å gi ordrer om noe utredningsarbeid om spørsmålet. Et maskinskrevet ark uten datering og signering angir noe senere hvilke endringer vedkommende etter landets egne lover har statsborgerskap. I Danmark, hvor det som ovenfor nevnt ble gjennomført konfiskasjon av tysk privateiendom, ble personer med dobbelt statsborgerskap unntatt fra konfiskasjonsbestemmelsene.

I Norge tok den unge juristen Jens Christian Hauge fatt på arbeidet med å bygge opp konfiskasjons-myndigheten, Erstatningsdirektoratet, som dette direktoratets første sjef. Hauge var (etter eget utsagn) Milorgs øverste leder fra 1943 og den drivende kraft bak omorganiseringen som førte til etableringen av Hjemmefrontens sentralle delse rundt årsskiftet 1944/45, hvor han sammen med et par-tre kamerater utgjorde den daglige ledelse, det såkalte Hjulet. Fra våren 1944 var Hauge dessuten medlem av Hjemmefrontens juridiske utvalg, som i det vesentlige beskjeftiget seg med å utarbeide forslag til provisoriske anordninger som skulle oppheve eller endre eksisterende norske lover. Disse anordningene ble så utstedt av Kongen i statsråd i London, angivelig med hjemmel i Elverumsfullmakten. I et juridisk underutvalg til revisjon av okkupasjonslovgivningen satt bl.a. Andreas Schei (senere ekspedisjonssj. i Justisdep., deretter høyesterettsdommer og til sist Norges første sivilombudsmann) og Henrik Bahr (dav. byråsjef i Justisdep.). Andreas Schei hadde sammen med Carl Platou (dav. eksp.sj. Justisdep.) også plass i et underutvalg som kom med forslag om organisering av departementene etter krigen. I krigens siste måneder ble det videre knyttet nære personlige forbindelser mellom Hauge og høyesterettsjustitiarius Paal Berg, som fremsto som Hjemmefrontens offisielle leder. Etter Einar Gerhardsens tilbakekomst og senere valg til statsminister ble Hauge hans personlige sekretær og fortrolige rådgiver. I den første rene Arbeiderpartiregjeringen etter krigen ble Hauge forsvarsminister. I 1955 var han en kort tid justisminister.

Det siste krigsåret fremsatte Hjemmefronten mange forslag om endringer såvel i straffeloven som i straffeprosesslovgivningen. Et av forslagene gikk ut på å innføre en ny type straff, nemlig tap av norsk statsborgerrett. I London støtte dette forslaget på betenkeligheter såvel av folkerettslig som av praktisk art og Londonregjeringen utferdiget ingen provisorisk anordning med det ønskede innhold.

Men den tankegang som lå bak Hjemmefrontens forslag var ingenlunde oppgitt. Den 1. august 1945 opplyser daværende byråsjef i Justisdepartementets lovavdeling, Finn Hiortøy, i et håndskrevet notat at ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen, E.R. Rognlien har meddelt at statsråden ønsker utferdiget forslag til provisorisk anordning om endring av statsborgerlovgivningen. Hiortøy fremsatte også et slikt forslag i det nevnte notatet, men dette forslaget innebar ingen endringer i statsborgerrettighetene til norskfød-te borgere. Forslaget falt ikke i smak hos oppdragsgiveren, som neppe var ministeren, idet denne bare satte sine initialer på notatet som tegn på at han hadde sett det.

Justisminister Cappelen hadde selv en fortid som medlem av Hjemmefrontens ledelse, men merkelig nok later det til at verken ministeren, Platou (Justisdepartementets øverste embetsmann), Bahr (ekspedisjonssjef for lovavdelingen) eller Schei (ekspedisjonssjef, muligens overordnet 3. sivilkontor hvor statsborgerloven faglig sett hørte hjemme) følte seg kallet til å gi ordrer om noe utredningsarbeid om spørsmålet. Et maskinskrevet ark uten datering og signering angir noe senere hvilke endringer i statsborgerloven som ønskes gjennomført. Fratakelse av statsborgerskapet for personer med norsk og tysk statsborgerskap vesentlig norske tyskgifte kvinner – var her angitt blant ønskemålene.

Etter å ha fått rede på oppdragsgiverens ønskemål, ba Carl Platou om at lovavdelingen måtte få mer tid til å vurdere spørsmålet. Men nå krevde ministeren i en påtegning at saken skulle påskyndes. Det tjener Finn Hiortøy til ære at han ikke befattet seg med saken etter at hans første notat var blitt vraket. Det faglig ansvarlige kontor, 3. sivilkontor, ble ikke konsultert. Oppdraget med å finne juridiske formuleringer for de ønskede endringer gikk til duoen Gunder Egge/Carl Stabel, som skrev de nødvendige notater. Deres arbeid ble bifalt, og i regjeringskonferanse 14. august ble forslaget fremmet og enstemmig tiltrådt av Regjeringen Gerhardsens medlemmer. Den 17. august 1945 ble den provisoriske anordningen fremlagt for Kongen for underskrift, og dermed var det foretatt omfattende og sterkt kvinnediskriminerende endringer i den norske statsborgerlovgivningen.

Da Stortingets protokoll-komite i 1946 gjennomgikk de provisoriske anordninger som var blitt gitt, fant den det «meget tvilsomt» at bestemmelser av denne karakter kunne gis som provisorisk anordning. Men i 1955 ble såvel anordningen som dens konsekvenser godkjent av Høyesterett. Dommen ble utformet av Andreas Schei (RT 1955 s.439 og flg.). Heldigvis står mindretallets (Bergers) votum som et verdig monument over flertallets brudd med såvel Grunnloven som alminnelig anerkjente folkerettsprinsipper.

Og hva var så konsekvensene av den provisoriske anordningen? Her skal vi bare se på en enkelt sak, men eksemplene er mange:

Solveig G. fra Haugesund var datter av en norsk kjøpmann som drev sildeeksport på Tyskland. Solveig arbeidet i forretningen, og etter farens død i 1937 drev hun videre sammen med moren, som var tyskfødt. Under krigen ble Solveig glad i en tysker og overveide ekteskap. Da hun hadde vesentlig formue, søkte hun først råd hos advokat og fikk til svar at det var ingen som helst risiko for problemer, idet Solveig ville ha sitt norske statsborgerskap i behold også etter ekteskapet. Både hun og hennes familie var hederlige i enhver henseende og det var intet å utsette på deres nasjonale holdning. Paret giftet seg og fikk en sønn. Våren 1945 falt Solveigs ektemann i krigen slik at hun var enke da freden kom. Da kom også Erstatningsdirektoratets folk og beslagla alle Solveigs eiendeler, til og med møblene. Gangklærne fikk hun aller-nådigst beholde. Det var ikke bare Solveig selv som ble rammet. Hennes to år gamle sønn hadde fått fødselsdagsgaver og julegaver med i alt 600 kroner som sto på bankbok i hans navn. Også denne «fiendeeiendom» la Erstatningsdirektoratet beslag på. Beslaget ble opprettholdt i alle rettsinstanser. Den endelige avgjørelse falt i 1955.

Ikke nok med at Solveig ble fratatt alle sine eiendeler. Som fiendtlig statsborger ble hun også fratatt retten til å bo i sitt fødeland. I USA fant hun et fristed, og der bor hun fremdeles.

Den skånselløse kampen mot enker og farløse barn påførte ofrene skader som aldri kan leges. Det er et trist faktum. Men for den som er interessert i å finne årsaken til at vi nå sitter opp til halsen i offentlig fiksekultur og svart privatøkonomi er kampens seierherrer av større interesse. Frigjøringsdagenes massive overgrep mot forsvarsløse kvinner skyldtes angivelig «folkets raseri». Senere forskning har vist at det tyske folks raseri under Krystallnatten var meget velorganisert. Spørsmålet er om det skyldes tilfeldigheter at det norske raseriet tilsynelatende var mindre i distrikter der Hjemmefrontens organisasjon sto svakt. Svaret på dette og mange andre spørsmål ligger på historiens mørkeloft, skjult under tykke lag av spindelvev.

Spindelvev har selvsagt også en opprinnelse og en funksjon. Det er kunstferdige nettverk som edderkoppene skaper med sin egen kropp og som tjener som dødsfeller såvel for inntrengere som for de insektene som edderkoppene lever av. Hele tiden lager nye generasjoner av edderkopper stadig nye nettverk.

Mange av oss som er født etter krigen har hatt vanskelig for å forstå norske myndigheters uvilje mot å gi tyskgifte kvinner tilbake det norske statsborgerskapet om andre utenlandskgifte har fått uten videre dikkedarer i forbindelse med gjennomføring av internasjonal og nasjonal likestillingspolitikk. En gjennomgang av materiale fra Erstatningsdirektoratets arkiver vil antakelig gjøre det lettere å forstå at det er både juridiske og økonomiske, men ikke minst personrelaterte grunner til denne uviljen. Kanskje kan en slik gjennomgang også bidra til å forstå hva Ronald Bye refererer til når han snakker om kameraderikulturen, ikke bare i Arbeiderpartiet, men i hele etterkrigstidens samfunnsliv.

De store samfunnsedderkoppene bruker ikke sin tid til å installere boblebadekar eller holde vaffelkakeselskaper. De bygger opp etterretningsapparatet og byråkratier og utpeker sine venner til nøkkelstillinger i domstolene, på universitetene og i de politiske partiene. De skriver lovtekster og forskrifter som tjener deres evinnelige maktbegjær og deres samarbeidspartneres økonomiske interesser (og bare småedderkopper som Arve Johnsen skryter av det etterpå).

De virkelige edderkoppene sitter i skjul mens de trekker i trådene. Når de værer fare, forsvinner de kløktige edderkoppene ned i en sprekk mens fluer og andre insekter som allerede sitter i nettet blir ofre i rengjøringsprosessen. Slik havner de rene ubetydeligheter under offentlighetens nådeløse søkelys mens media kappes om å rose seg selv og hverandre for hvor flinke de er til å rydde opp. Under den velpolerte overflaten, Den Store Enigheten, ligger det grumsede underlaget som Guri Hjeltnes såvidt har pirket borti i sin bok om avisoppgjøret, og enhver redaktør vet hva det absolutt ikke lønner seg å skrive om.

Men årets bøker bærer bud om at det ulmer i krefter som mener tiden kan være inne til å foreta en virkelig storrengjøring. Kanskje kampen mot edderkoppkulturen kan bli 1990-årenes store sak.

Denne artikkel stod første gang på trykk i avisen “Folk og Land” Nr. 5. 1998. Takk til Dag Hiåsen for å finne den frem fra arkivet.

Les gjerne også:

https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/

https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/

Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd
lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og
jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i
Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da
hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun
erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem
Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og
psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis
tilgjengelig på nettet.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

13 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
13 år siden

7 rätt om konsumentköplagen…

I found your entry interesting thus I’ve added a Trackback to it on my weblog :)…

Otto
Abonnent
13 år siden

Aftenposten Meninger debatt forum er ganske liberalt og gir godt rom for ytringer http://www.aftenposten.no/meninger/ men de samme lands- og folkefiendtlige desinformantene florerer der nå som før. De har vært der noen år og er lett å kjenne igjen på sin sære kulturelle og politiske profil. Oppfordrer dere til å utfordre dem, mye å lære

J.Johansen
Forfatter
13 år siden

Merkelig at det er mer kvinner enn menn i denne granskning av ondsinnede edderkopper i samfunnsystemene. Her er en Stortingsrepresentant, som bekrefter Synnøve’s fremstilling….

”Den forsømingssynd det er å teie når ein burde protestere, har gjort mang ein mann til kujon.”
Abraham Lincoln

– fra stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes bok “Fraglar – finns dei?”,
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2010/05/fragler.pdf
(Høyreklikk. Last Ned)

Fra innledningen:

HISTORIA OM FRAGLENE

Dette er ei historie om fraglene, eller om ”hittfolket”. Det er eit folkeslag som lever under overflata, i kloakknett og i den andre verda, der vi ikkje kan sjå. Akkurat som tidlegare tiders underjordiske, kan dei skape seg om og av og til vise seg for folk, med halen og andre ekstremitetar godt gøymd under kappa, og i buksebaken. Og nett som dei usynlege elles, kan dei styre og innverke på strukturar og utvikling. Nett som hittfolket kan dei mane ulykke på folk og fe, eller velsigne dei som dei velsignar. Og i likskap med alt som har med dei underjordiske å gjere, er det vanskeleg å få folk til å tru på at dei finst.

Folk trur gjerne på lagnaden. Og dei trur så absolutt på demokratiet, men mest på lagnaden. Når demokratiet ikkje fungerer er lagnaden god å ty til. Han kan forklåre det meste, og frita for skuld og ansvar. Når lagnaden styrer, kan ein kvar sleppe å blande seg opp i noko, sleppe å ta stilling, sleppe å setje seg inn i eller fylgje med.

Rett nok hender det at gamlehunden gøyr og reiser bust, som om han ser og høyrer noko, og det hender uforklårlege ting av og til. Men å tru på ”fraglene” eller på eit folkeslag under overflata av den verda vi ser, det er for fantastisk. Og det er for fantastisk og utruleg at det kan byggje seg opp kulturar som på sida av folkestyret, dreg i synlege og usynlege trådar, og ved hjelp av eit kontaktnett av innblanda partar, med manipulering, lobbyverksemd og kammeraderi heilt opp på dei høgste politiske plan har makt over einskildmenneske og store grupper i samfunnet.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
14 år siden

Her er en videosnutt jeg fant på nrk som berører dette emnet.

Medvirkende:
* Johs. Andenæs, professor
* Synnøve Taftø, tidligere ambassadesekretær i Øst-Tyskland( DDR )
* Erik Selmer, tidligere ambassadør i Øst-Tyskland
* Elbjørg Schønnin

http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/366242

se også:
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/366242

kjell108
Abonnent
14 år siden

Synnøve var på nett for 4 timer siden.
Synnøves email: sf.tafto(krøllalfa)gmail.com
Hun uttrykker at hun motsetter seg behandlingen, men konkretiserer ikke om de kjemikaliene hun ikke ønsker er begrenset til piller.

Synnøve er istand til å skrive mye, men betingelsen for det er
1. At hun får tilgang til internettt på dagtid slik at hun kan oppdatere seg
2. At hun får arbeidsro og egen PC som arbeidsredskap
3. At hun ikke blir mentalt sløvet at pillemisbruk

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Dette er Synnøves egne ord
“Jeg er lei for å skuffe alle som har tro på at jeg kan motstå tvangspsykiatrien, men jeg kjenner at depotinjeksjonene virker stadig mer og at jeg har problemer med å tenke klart. Det er så som så med tilgangen på PC, i helgene er Biblioteket (der PCen er) stengt. Ha meg derfor unnskyldt at jeg ikke kommenterer på artiklene mine.”

Jeg vet ikke per idag hva slags “medisin” som Synnøve” tvangsfores med (hun omtaler dette som “injeksjoner” :( ), men i Nornens beretning oppgir hun på siste side “Cisordinol depot”. Med forbehold om usikkerhet her om denne forferdelige medisin, kopier jeg inn hva nettet sier om Cisordinol depot:

http://www.felleskatalogen.no/pasientutgave/index-thin.vm?mainpage=/pasientutgave/show.do%3Ffilename%3D/content/pkv/C/Cisordinol+Depot_Lundbeck_83313/90072.html
“Akutt og kronisk schizofreni. Andre paranoide og hallusinatoriske symptomer. Særlig med symptomer som agitasjon, psykomotorisk overaktivitet, fiendtlighet, affektive reaksjoner, hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.”

Herregud!

Enten driver de bevisst feilbehandling av “manisk/depressiv” (den opprinnelig diagnosen) elle så har de diagnosert resultatet av sin egen behandling som “schizofreni”. Synnøve blir syk selve behandlingen hun får. I neste omgang bruker bruker dette som begrunnelse for mer “behandling” av samme sort.
—–
Selvfølgelig trenger Synnøve sin egen mini-PC, ellers vil alt hun skriver ligge på bibliotekets PC (åpent for dem som overvåker henne) som hun bare sporadisk har tilgang på, og ikke i helgene. Legg merke til formulering “der PC’en er”, som om de må dele en PC :(

kjell108
Abonnent
14 år siden

Kildenen til J.J. Den opprinnelige spaltisten i Washington Post hadde denne avslutningen.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/26/AR2010022603369.html?hpid=opinionsbox1
“Or — revisers of the DSM, please note — confusion can flow from the notion that normality is always obvious and normative, meaning preferable. And the notion that deviations from it should be considered “disorders” to be “cured” rather than stigmatized as offenses against valid moral norms.”

Den sekundærekilden kommer med denne refleksjonen om hvorfor psykiatrikere vil ha flere sykdommer

http://www.naturalnews.com/028803_psychiatry_disease.html
“Which brings us to perhaps the biggest thrust behind the DSM revisions: the drug companies. Pharmaceutical companies stand to gain a lot for having virtually every person categorized as mentally ill and in need of drugs.”

Ingen sier egentlig noe som tilsier at sykehusene i USA fylles opp med opposisjonelle, eller at det er planer om det. Det er enklere å tro at legemiddelindustrien velkommer at flere blir diagnostisert som syke, slik at de kan selge flere piller for disse “sykdommene”.

ArneLo
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Jeg tror ikke det at det som er enklere å tro er noen pekepinn på hva som er sannhet :-)

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

Wow. Denne artikkelen fra Fru Synnøve har masse knallgod info.

Jepp – 12 millioner tyskere mistet alle rettighetene sine og led stort mellom 1945 og 1950. En tredjedel av de døde av sult eller ble drept på annet vis. Tyskere i dag kan fremdeles ikke gjøre krav på eiendommene sine eller få økonomisk kompensasjon. Et uskrevet kapittel i historiebøkene.

Her er to lydfiler om akkurat dette:

1. [audio src="http://www.holocaustinfo.net/audio/vor/VoR-IHR-20100306-1-Tomislav_Sunic.mp3" /]

2. [audio src="http://www.holocaustinfo.net/audio/vor/VoR-IHR-20100306-3-Tomislav_Sunic.mp3" /]

Høyreklikk og last ned.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  BelzeBob
14 år siden

The winner takes it all.
Om det er brudd på krigens lover, fredens lover, eller Folkeretten – ser ikke ut til å være så nøye med…….

– og er det beviselig ennå.

J.Johansen
Forfatter
14 år siden

“Men årets bøker bærer bud om at det ulmer i krefter som mener tiden kan være inne til å foreta en virkelig storrengjøring. Kanskje kampen mot edderkoppkulturen kan bli 1990-årenes store sak.”

Dessverre tok Synnøve feil i 1998 om at det skulle bli noen storrengjøring. Edderkoppkulturen is alive and well i denne tid også.
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/

Historikere og media er fremdeles like feige, kjøpt og betalt.

Psychiatry, the Nazi Mind Sciences – NaziIdeologi; Weltanshauungskrieg; World View Warfare – Krigen om ditt verdenssyn. Dere gjør best i å adoptere det Sionist-Sosialistiske Internasjonales verdenssyn, ellers………

The CIA, a State Sponsored Terrorist Organization, busy doing the US citizens another fine favor. In “Operation Paper Clip”, they moved 700-800 Rocket Scientists and 600 Mind Scientists to the USA. They were placed at NASA, Government Positions, Universities, “The Military Complex”.
Now they give chemical lobotomies, like Ritalin, Prozac, and 100’s more like them. Once again the sheeple have fell asleep, and have been lead by people who would much rather control their mind, because then they can control the body. Thank the CIA for 911, the biggest Psy-OP (Psychological Operation) in history.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/comment-page-17/#comment-30130

Verdenssyn krigen om ditt sinn og din sjel foregår spesielt i media. Det er dette som er grunnen til at det skal være så koselig og rørende enighet i mainstream media, for å gi inntrykk av at alle er så like, alle er så enig, mens i virkeligheten er alle SVÆRT ulike, og SVÆRT uenig, hvilket IKKE fremkommer av medias oppslag på grunn av selvsensuren.

På samme måte ble utdanningssystemet gjort til en kamp for deres verdenssyn, som Edvard Bull sier over, som media ble det (Jfr. boken Propaganda av Edvard Bernays – Sigmund Freud sin nevø).

Det er også grunnen at Obama’s Chzar – Cass Sunstein nå vil forby alle som kritiserer makten
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/obama-begynner-a-vise-sitt-sanne-jeg/comment-page-3/#comment-30020

– som de vil lage psykiatriske kasus av alle som opponerer mot makten og dens naturvitenskapelige darwinistiske fundament, fordi de vil ikke gjøre noe med de ting som folk er uenig om. De vil heller gjøre ting med de som er uenig, og da har vi det gående med psykiatri, FEMA camps, konsentrasjonsleire, Bergen Belsen, Aushwitch, Gulags, etc. Igjen; Kan de ikke ta ballen, tar de mannen [KVINNEN]……

Modern psychiatry wants to label independent thinking as a “disease” requiring chemical treatment: Now independent thinkers are considered diseased by psychiatry
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/comment-page-1/#comment-29915

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

« Forrige artikkel

Demonstrasjon mot politistat og masseovervåkning

Neste artikkel »

Om Bilderberg og Bilderbergmøtet 2010

13
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x