Rockefeller-medisinens syke fremvekst og dominans

7.8K visninger
8 minutter lesetid
21

Det er noe rart med helsesituasjonen i vestlige land. Dess flere milliarder som brukes på ordinært helsevesen, dess sykere ser det ut til at befolkningen blir.

Det mest påfallende trekket ved helsevesenet i land som USA og Norge er bruken av medikamenter, som er kjent som legemidler. Medikamenter produseres av farmasøytisk industri (legemiddelindustrien). Det er primært molekylærbiologien og biokjemien som er det fagvitenskapelige grunnlaget for farmasi-industrien.

Det er blitt innarbeidet en rekke vitenskapsteoretiske sperrer innenfor det fagmedisinske området. Dette skyldes særlig Flexner-rapporten, som ble utarbeidet med godt kamuflert Rockefeller-kapital via Carnegie Foundation og fremlagt i USA i 1910. Innholdet i Flexner-rapporten ble lagt til grunn for vedtak i USAs Kongress som lovfestet at legeutdannelse i USA skulle være basert på allopatisk medisin (skolemedisin). Flexner-rapporten ble brukt som et slangeknep for å utmanøvrere den uglesette skolemedisinens sterkeste konkurrenter, så som homeopati, elektroterapi, naturmedisin og andre former for holistisk medisin, et triks som lyktes.

I år 1910 ble Flexner-rapporten utformet for å fremme medisinsk teknikk og praksis i medisinsk skoleplan av American Medical Association (AMA). De viktigste designerne til Flexner Report var John D. Rockefeller og Andrew Carnegie. Rapporten ble introdusert som et middel til å reformere helsesystemet og for å sikre at etiske retningslinjer for helsetjenester skulle bli fulgt av medisinske fagfolk. På overflaten lyder Flexner-rapporten som en fornem innsats for å forbedre infrastrukturen i det amerikanske helsevesenet. Dette kalles EN GOD GRUNN FOR Å SKJULE DEN VIRKELIGE GRUNNEN.
De virkelige motivene bak Flexner-rapporten var å monopolisere allopatisk medisin, og å forby andre og mer ufarlige terapiformer, noe som ville gi tunge markedsandeler og massiv profitt for Rockefellers nystartede “snake oil-imperium” innenfor USAs (og deretter vestens) helsevesen.

Allopatisk medisin legger til grunn en biokjemisk forklaringsmodell for menneskekroppen og foreskriver bruk av farmasøytiske medikamenter som medisin. Det er en kjensgjerning at den allopatiske Rockefeller-medisinen lenge har rådet grunnen også i det offentlige helse-Norge. Dette manifesterer seg blant annet i fastlege-ordningen, som institusjonaliserer en allopat (skolemedisinsk utdannet lege) som hovedterapeut for befolkningen. Strengt tatt burde det ha vært en ordning med FAST-TERAPEUT, hvoretter hver borger selv kunne velge sin foretrukne terapeut og terapiform, det være seg lege, homeopat, naturterapeut, sjaman eller andre.

Et enda viktigere spørsmål som reises er om den biokjemisk-farmakologiske fagmedisinske modellen som lenge har vært praktisert i Norge kan anses for å være hensiktsmessig. For hvert tiår som har gått har sykeligheten blant Norges innbyggere økt, også blant barn og unge. Et element i dette bildet er at mange dør av helseårsaker før fylte 60 år, noe som forekom mindre hyppig for 50 år siden.

USA og Norge ligger på verdenstoppen i helsekostnader pr innbygger, et tydelig tegn på en skrantende folkehelse

Gravitasjonen fra det skolemedisinske etablissementet, som også omfatter den svært pengesterke farmasindustrien – kjent som Big Pharma – har vært så sterk at det har bidratt til å hindre en fri og åpen vurdering av den biokjemiske forklaringsmodellens hensiktsmessighet som basis for forståelse av menneskekroppens virkemåte.

Dette reiser spørsmålet om det i det hele tatt foregår fri forskning på det fagmedisinske området i offentlig regi i Norge.

Det er fullt mulig at et relativt primitivt paradigme som det allopatiske av ren vane har vært fundament for skolemedisinsk kunnskap og praksis i vestlige land i mange tiår til tross for at det skolemedisinske paradigmet har gått ut på dato rent vitenskapelig sett. Årsaken til at dette har vært mulig er at motkreftene mot forandring har vært så sterke og virkemidlene for å opprettholde Rockefeller-medisinen har vært så raffinerte og mangeartede at et utdatert paradigme er blitt opprettholdt gjennom ren og skjær maktbruk der allopatisk monopol via lovverket og kamuflert privat kontroll over helsevesen i stat og kommune har vært viktige elementer for å oppnå og opprettholde dette.

Det faktum at det i årtier har funnet sted en økt sykeliggjøring av befolkningen i land som USA og Norge på tross av sterkt voksende helseutgifter er indikasjoner på at dette er tilfelle.

En svekket folkehelse er den høyeste prisen som er betalt for at et utdatert paradigme ennå praktiseres, en pris som blant annet kan måles i økt forekomst av helsesvekkelser og for tidlig død.

Ingen av skolemedisinens fire store suksesser antibiotika (mikrobiologisk), kirurgi (fysisk), ortopedi (fysisk) og idrettsmedisin (kjemisk-fysisk) er basert på allopati (biokjemi-farmasi) alene.

Rockefeller grunnla farmasiindustrien

Det var i praksis industrimagnaten John D. Rockefeller som grunnla moderne farmasiindustri.

John D Rockefeller (1839 – 1937) benyttet ikke selv allopatiske medikamenter, som en DRUG DEALER (ordet DRUG betyr i USA såvel narkotika som medisin) som behendig unngår å bruke sine egne produkter på seg og sine, men tjener fett på å pushe dem til alle andre, andre hvis liv og helse det ikke er så farlig med… Rockefeller foretrakk homeopatisk behandling og levde ved god helse til sin død i 1937, nesten 98 år gammel… Hans barnebarn David Rockefeller (1915-2017) – som er innfelt i toppbildet – døde 20. mars i år i en alder av 101 år.

John D. Rockefeller sr. var blitt styrtrik på olje gjennom sitt selskap Standard Oil of New Jersey – og han så etter måter for å utvide sitt forretningsimperium. Han fikk ideen til å benytte coal tar – et produkt som utvinnes fra olje – til å produsere medisiner, på sett og vis et SNAKE OIL produkt, ettersom produktene var produsert fra OLJE…

“Onkel Rockefeller i Amerika” grunnla et SNAKE OIL IMPERIUM, basert på biprodukter fra Rockefellers OLJEIMPERIUM Standard Oil of New Jersey

Rockefeller Foundation ble offisielt grunnlagt i 1913, men hadde eksistert fordekt siden omkring 1904.

De styrtrike har flere fordeler av å benytte ”Foundation” (stiftelse) organisasjoner:

– Å unngå beskatning av milliardinntekter.

– Kanalisering av kapital for LANGSIKTIGE INVESTERINGER (med formål økte markedsandeler og økt langsiktig profitt)

– Gjennom kamuflasje som ”veldedige donasjoner” fikk investeringskapital fra Foundations (stiftelser) “spin” i form av tillit, goodwill og i mange tilfeller sammensausing med offentlige strukturer; alt sammen betydelige fordeler for ØKTE FREMTIDIGE INNTEKTER…

– Donasjoner fra Rockefeller Foundation er benyttet til å skape INFRASTRUKTUR for utvikling av fremtidige markeder for farmasi-produkter inkludert vaksiner.

Folkehelseinstituttet ble opprettet etter å ha mottatt en Rockefeller-donasjon

I 1930 ble Statens Institutt for Folkehelsen etablert i Oslo basert på en PRIVAT donasjon på 1 million kroner (et betydelig beløp dengang) fra farmasi-stiftelsen Rockefeller Foundation.

Skriften på veggen: Det norske Folkehelseinstituttet ble fra starten opprettet som en sammensausing av privat Rockefellerkapital med statlig infrastruktur som fasade

Forbehold og innebygde krav med liten skrift var knyttet til denne ”gigantiske gaven”, som i bunn og grunn ikke var noen gave, snarere en LANGSIKTIG INVESTERING fra Rockefeller, som forpliktet den norske staten til å fungere som ET AGENTUR for Rockefeller-selskapenes farmasiprodukter, det være seg MEDIKAMENTER eller VAKSINER…

Den helsebringende effekten av medikamenter og vaksiner var aldri noen hovedmålsetting… Hovedmålsettingen var salg av farmasiprodukter inkludert “snake oil-vaksiner” til en høyest mulig andel av befolkningen. Dette fungerer nå slik at det Rockefeller-initierte Folkehelseinsituttet i snedig og bedragersk Rockefellerånd sitter på en statlig plattform og kontrollerer markedsandeler for massevaksinering via skolevesenet. I visse tilfeller når vaksinesalgs-andelen (som omtales med spin-ordet “vaksinedekning” som om målet er høyest mulig “dekning”, hvilket er det høyst uansvarlige Folkehelseinstituttets hodeløse målsetting) har falt under 85% av befolkningen, så vurderes og besluttes “tiltak” mot vaksinekritiske soner i Norge (så som Nesodden), der media (typisk: VG) blir instruert om å mase om krise hvoretter noen fra FHI sendes ut for å avholde et “informasjonsmøte” eller lignende der formålet er bruk av fryktpropaganda uten vitenskapelig forankring av noe slag for å presse/skremme vaksinekritiske foreldre til å endre standpunkt… En så svinsk fremgangsmåte at den godeste Rockefeller må ha snudd seg i graven i ren og skjær fryd over hva det er mulig å få til i et land som Norge.

Det er også all grunn til å ta høyde for at den gedigne “donasjonen” som det fattige og ennå så naive Norge mottok fra Rockefeller Foundation i 1929 også inneholdt føringer for medisinutdannelsen i Norge. Det ville vært helt i den kjipe og utspekulerte Rockefellers ånd at en forutsetning for “gaven” var at den norske staten forpliktet seg til en allopatisk legeutdannelse; som satt på spissen innebar at norske leger er blitt utdannet for å fungere som legemiddelagenter for Rockefeller-farmasiens medikamentprodukter…

Felleskatalogen for legemidler (legemiddelkatalogen) har lenge fungert som en praktisk håndbok for en betydelig andel av den norske legestand. Haken er at de mange medikamentene som er listet opp er basert på en reduksjonistisk forståelse av menneskets komplekse organisme og dessuten har bivirkninger.

Sammensausingen av medisin-kartellet Rockefeller sin donasjons-kamuflerte investering i Norge med den norske staten som fasade hadde flere salgsfremmende fordeler for å oppnå økt markedsmakt og profitt for Rockefeller:

– Tilgang til offentlig infrastruktur for å introdusere og distribuere sine produkter (ikke minst massevaksinering med privat produserte vaksiner som injiseres i bred skala som en integrert del av virksomheten på offentlige skoler, som har til oppgave å yte undervisning).
– Å kunne påvirke statlig politikk til å fremme salg av egne produkter i store kvanta.
– Automatikk i offentlig finansiering av privat produserte vaksiner som gis til privatpersoner gjør det lett å få salg i store kvanta av nye vaksine-påfunn.
– Å nyte høy tillit blant kommunalt helsepersonell pga. den autoritet som statlig virksomhet gir (det skapes inntrykk av nøytralitet/kompetanse/hensiktsmessighet/direktiver).

Quacksalver eller quicksilver? Svært giftig kvikksølv kalt Thimerosal som håndteres av Folkehelseinstituttet for bruk i vaksiner. (Thimerosal er omdøpt til “thiomersal” i norsk lovverk – kvikksølv er forbudt pga. sin giftighet i norsk industri, men thiomersal/thimerosal-kvikksølv tillates enda brukt i vaksiner som gis i Norge).
Opphavet til ordet “kvakksalver” kommer fra det hollandske ordet kwakzalver som er til forveksling lik ordet kwikzilver, som betyr kvikksølv.
Sannheten om gifitigheten av kvikksølv er blant annet blitt kjent i Robert Kennedy jr.s bestselgende bok.
Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa inneholdt kvikksølv, noe som medførte at mange nordmenn fikk ME (kronisk trøttbarhetssyndrom). Dette medinske faktum er ikke erkjent fra Folkeinstituttet, det ville jo kunne ramme fremtidig vaksinesalg og føre til en mer kritisk vaksineringspraksis i et Norge som i praksis har et verstingregime helt uten kvalitetssikring på det sensitive og helsekritiske vaksineområdet.

Folkehelseinstituttet var opprinnelig et engrosledd for import av vaksiner…noe som ennå avspeiles på FHIs nettsider…

Folkehelseinstituttet (FHI) var og er et engrosledd for import av vaksiner fra Rockefellers legemiddelindustri. Hensynet til nordmenns helse har hele tiden vært underordnet ukritisk mengdesalg og massevaksinering. Bevisene for dette er mange og åpenbare.

Den etablerte praksisen med å være et agentur for import og distribusjon av store kvanta vaksiner som helt ukritisk spres for injisering av såvel unge som eldre Norge rundt “sitter ennå i veggene” og gjennomsyrer kulturen på det kvasi-statlige Folkehelseinstituttet.

Bevis for dette er at Folkehelseinstituttet ennå ikke har etablert noen form for identifikasjon og siling (screening) av personer som ABSOLUTT IKKE bør få visse vaksiner, pga. overhengende risiko for alvorlig helseskade fra dette, basert på klinisk erfaring som blant annet viser at:

– Veltrente jenter/kvinner har stor risiko for å bli påført lidelsen POTS av HPV-vaksinen Gardasil.

– Barn som har mitokondrisk dysfunksjon har stor risiko for å få AUTISME etter å ha fått MMR-vaksinen.

Sett i lys av den svekkede folkehelsa i land som har Rockefeller-medisin som hovedpillar i sine helsevesen må spørsmålet nå stilles med full tyngde: Er det Rockefeller-medisinen som er historiens største kwaksalverpåfunn…? Mye tyder på at så er tilfelle – med eller uten kwikzilver i produktene…

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

21 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Blomst
Blomst
Abonnent
6 år siden

Og så har boka til Niels Christian Geelmuyden blitt utgitt, nemlig: PILLEBEFINNENDE Hva vet vi om medisinene vi tar?
Løp og kjøp, om ikke annet for å støtte budskapet. https://www.cappelendamm.no/_faktaboker/helse-/pillebefinnende-niels-christian-geelmuyden-9788202527006

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Blomst
6 år siden

Blomst – Er bestilt ;-) Boka “Dødelige Bivirkninger – Bekjennelser fra en Legemiddeldirektør John Virapen” anbefales på det sterkeste… Dette er en banebrytende bok om korrupsjon i legemiddelbransjen… Han forteller også historier om egne korrupte handlinger, blant dem bestikkelser av svenske myndigheter for å innføre Prozac (Fontex).

“Dr.John Virapen (forfatteren) var ansatt i legemiddelbransjen i over 35 år og har jobbet i alle deler av industrien med unntak av produksjon. Han var senest daglig leder i Eli Lilly & Company i Sverige der han satt som administrerende direktør i 8 år. Han hadde ansvar for en rekke legemidler med svært alvorlige bivirkninger. Nå vil han ha sannheten ut… På disse to filmklippene får du til sammen et 41 minutters kraftfullt og profesjonelt intervju med dr.Virapen. Terje Toftenes i New Paradigm Films intervjuer John her.”
https://www.altshop.no/1110-dodelige-bivirkninger-bekjennelser-fra-en-legemiddel-direktor

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
7 år siden

Carla, jeg venter med spenning på ditt svar! Det kan bety mer enn du aner …

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
7 år siden

Hei Carla! Du har sikkert et poeng når du påstår jeg “virkelig ikke forstår hva alt dette dreier seg om”

Jeg er, forståelig nok, som andre noenlunde normale mennesker, ikke allvitende, for å si det sånn. Så i utgangspunktet er jeg fullstendig enig med deg i at jeg ikke forstår hva alt “dette” dreier seg om, som du sier. På den annen side skulle jeg ønske at jeg visste mer! Og derfra er det ikke til å underslå at jeg blir litt pirret av nysgjerrighet når du sier det på den måten.

Så for å koke det hele ned til spørsmålet om hva det hele dreier seg om, ville det vært for meg, og kanskje for mange andre også, en stor glede, for ikke å si berikelse, om du Carla kunne, i forståelig ordelag, avsløre noe av dette som du mener foregår og – ikke minst – hva det hele dreier seg om?

Carla
Carla
Abonnent
7 år siden

Gaarder, du gjør en fremragende jobb.Du stiller spørsmål når du ser og forstår at ting blir fortiet eller pyntet på av media.Det gjøres hver eneste dag og har pågått i det uendelige.
Ethvert oppegående og sundt tenkende menneske kommer til et punkt, hvor man bare MÅ si ifra!
Fjellwalk….unnskyld, men du har virkelig ikke forstått hva alt dette dreier seg om.
Du henviser til Svartedauen og Spanskesyken, som tok livet av utrolig mange mennesker.
Du glemmer en helt sentral faktor her, nemlig de hygieniske forhold.
Hva gjøres på off sykehus og innen moderne medisin når det er smittefare?
Jo, man isoleres og det iverksettes et smitteregime.Et smitteregime handler om utrolig mye mer enn den konkrete medisinen
som blir gitt.
Hvordan var forholdene under disse store Epidemiene? Få opp HELE bildet av en situasjon, uansett hva det dreier seg om.
SÅ……kan man trekke sine konklusjoner og lage en handlingsplan, basert på de faktiske forhold.
Når ting forties, lyves om eller fordreies, får vi ikke hele bildet.Noen puslebiter mangler og bildet blir ikke komplett.
Da har man ikke det som trengs for å iverksette en handlingsplan som fungerer 100%

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
7 år siden

Har ingen intensjoner om å starte noen større diskusjon om temaet, men bare lurer litt på din påstand om at; ordet konspirasjonsteori, var ukjent i Norge før 2007? Men du har sikkert kilder fra forskningsrapporter å vise til?

Bare for å ha sagt det; så tror jeg du tar feil med dette som med mye annet av dine påstander … ( Beklager hvis du skulle oppfatte meg som uhøflig)

ragnhild
ragnhild
Anonym
Svar til  Hans Gaarder
6 år siden

Den, din bemerkning er en type hersketeknikk verden har dårlig tid til å ta på alvor. Det skulle du vite, om du ikke har hodet i sanden. Der møter du mange likesinnede. Du har min sympati, det er ikke alle gitt å orke ta inn vanviddet vi ser utspille seg idag.
Med vennlig hilsen.

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
Svar til  ragnhild
6 år siden

Hei Ragnhild!

Beklager sent svar.

Du mener vel ikke at skepsis til en bestemt påstand er en type hersketeknikk? I vitenskapens verden kalles det falsifisering når du kan bevise at påstanden, eller en teori, er direkte feil selv om akkurat dette har lite med vitenskapelig forskning å gjøre.

Ellers takker jeg for din sympati du øser over meg, men jeg holder nok hodet godt over sanden, for å bruke litt av dine ord!

Din sympati bør du heller tilgodesé dem som murer seg inne i en mørk verden av missforståelser!

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
7 år siden

Disse lenkene består av konspirasjonsteorier og er ikke spesielt imponerende hva gjelder å overbevise …! At folk dør er vel ikke noe nytt, heller ikke at mennesker, av forskjellige årsaker, tar livet av seg selv!

Å være skeptisk kan bare være sundt, men ikke overdriv; det kan i lengda fort føre til paranoia, og det er alt annet enn sundt, i hvert fall for den mentale helse!

fjellwalk
fjellwalk
Anonym
7 år siden

“Flexner-rapporten ble brukt som et slangeknep for å utmanøvrere den uglesette skolemedisinens sterkeste konkurrenter, så som homeopati, elektroterapi, naturmedisin og andre former for holistisk medisin, et triks som lyktes.”

Ja, heldigvis lyktes “trikset” …

Det er ingen tvil om at Naturen – den Gud skapte med hele sitt grønne mangfold – var ment å være til nytte å glede for oss arme mennesker og hjelp til vår utvikling på alle mulige måter. Men vårt kjød var skrøpelig med hensikt og snart fant enkelte, de mest fortvilte og søkende at enkelte urter og forskjellige planter kunne lindre eller til og med helbrede sykdommer.

Men så etter hvert dukket det opp epidemier som ingen hadde noe botemiddel mot selv om de prøvde aldri så mye. Da ble det heksedoktorene og deres helbredelsesevner sin tur … men ingenting nyttet og mennesker ble invalide eller “døde som fluer” av bakterie og virussykdommer slike som den såkalte Svartedauden, hvor mer enn halvparten av den norske befolkning strøk med. Så kom Spanskesyken, en influensa som tok livet av 40 millioner mennesker … også lungebetennelse og andre betennelser og infeksjoner sendte folk i graven. Og sånn hadde det fortsatt om det ikke hadde vært for historien om det farmasøytiske systemet av medisiner som er effektive og virker – utviklet av skolemedisinen.

Odd Tore Kristiansen.
Odd Tore Kristiansen.
Anonym
7 år siden

Deltok på utprøving av hjernehinnebetennelse vaksinen i Sessvollmoen leir i1988 da jeg var inn til førstegangstjeneste.
En romkamerat fra Skedsmokorset fikk akutt hjernehinnebetennelse natten etter vaksinen og ble sendt til Ullevåll og ble der 1-2 uker. Deretter ble han ganske snart dimmitert.
Som jeg husker det var det veldig dårlig med informasjon og lurer vel på enda om det var frivillig eller om vi ble kommandert til det. Klarer ikke å huske om vi skrev under på noe skjema men tror hele kompaniet tok vaksinen.
Noen fikk vel vaksinen og resten vann antar jeg.

anders
Skribent
Svar til  Odd Tore Kristiansen.
7 år siden

Etter min mening begynte FN’s destruktive AGENDA92 allerede i 1987 innen en sektor i næringslivet. Forundrer meg ikke i det hele tatt at den kunne ha begynt innen prøvevaksiner også på samme tid. Våre manipulerte regjeringer har alltid likt å tekkes ‘the Overlords’ for å utmerke seg i god tid. Anbefaler at du setter deg godt inn i det som som foregår nå gjennom David Icke’s versjon av AGENDA92:
https://www.youtube.com/watch?v=bMeXSlGJZYc

Laila Sivertsen
Abonnent
Svar til  Odd Tore Kristiansen.
7 år siden

Mange idiotiske og direkte ondskapsfulle tester har blitt gitt de militære i alle land opp i gjennom tidene, og det gjør meg vondt å lese denne artikkelen med take på sannheten om den onde agendaen som fortsetter å bestemme over liv og død og er de som skaper all ondskap for menneskeheten.

Carla
Carla
Abonnent
7 år siden

Dette er nok desverre sannheten ja.
Dette tar slutt……en dag, men ikke uten massiv motstand.
Det er store grupper / org. som er etablert, mot alt dette grusomme som har pågått i mange tiår.
Det er mange dyktige, skolerte og velmenende folk rundt om, spes. i USA, som nå tar et oppgjør med alt dette.
Det er stort fokus på å spise økologisk levende føde, som frukt, gr.saker, urter, bær osv.
Drikke rent renset vann og juicer, for å støtte kroppens iboende selv helbredende system.Det er mange fantastiske
sunne og støttende behandlinger der ute.Spes.mot kreft og det er utrolig gledelig å se / høre.
De fleste forstår innerst inne at noe er riv ruskende galt, egentlig med alt i samfunnet……og verden.
Alt er forgiftet og vi vet også at vi selv må ta ansvar for egen helse.IKKE legge den i hendene på off.helsev.
Mange der er kjøpt og bet.og mange vet ikke hva som faktisk foregår og hvem som styrer ” butikken”
Jeg vet hva jeg snakker om, da jeg er utd.sykepl.og jobbet i off.helsv.i over 30 år.
Jeg har arb. i siste fase av livet, mest kreft.Har sette SÅ mye lidelse, SÅ mange dø.Også min egen ektemann.
Så ja, jeg har fått min ” dose” og du kan trygt si at jeg er en av dem som står på barrikadene.
Det er en ” Revolusjon” på gang og vi vil vinne, men det blir en tøff kamp dette.

anders
Skribent
Svar til  Carla
7 år siden

Sannheten er at vi allerede har vunnet over disse betalte nasjonens massemordere og forrædere. Det er kun krampetrekningene tilbake som vil forrårsake enda mere kaos og lidelser og den massive mostanden vi yter skjer gjennom vår egen bevissthet og oppvåkning. Det er en kamp mellom energier og det vil ikke skje noe sverdslag.

Elisabeth
Elisabeth
Abonnent
7 år siden

Skulle ønske at noen kunne gripe fatt i dette og få det alment kjent. Dette er sannheten og den blir bare verre og verre. I 2018 skal også små gutter få hpv vaksinen og da vil vil få enda flere syke. Det akkurat som med røyken, det var de rike og såkalt intelligente som reklamerte for dette og idag er det de samme som hevder at vaksiner er bra.

anders
Skribent
Svar til  Elisabeth
7 år siden

Det er mye oppvåkning nå omkring denne jævelskapen takk til Gaarder’s artikkel og andre. Norge spesielt blir hårdt angrepet i disse tider og vil slå tilbake på en måte som overrasker andre nasjoner. Utviklingen er fra time time.

« Forrige artikkel

Operasjon Orderud og stat i staten

Neste artikkel »

Flyktningskrisen – Sionistenes onde skaperverk

21
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x