10 år siden William Coopers død

7.3K visninger
16 minutter lesetid
66

Det er nå 10 år siden William (Bill) Coopers død. Cooper var etterretningsoffiser i US Naval Intelligence der han fikk tilgang til svært sensitive dokumenter. Dette fikk ham til å innse at statsapparatet var svært svikefullt og at etterretningens arbeid bidrar til å undergrave vår felles fremtid.

Som en ekte patriot kunne Cooper ikke akseptere dette. I juli 1989 tok Cooper bladet fra munnen på den store MUFON-konferansen i Las Vegas. Salen fikk hakeslepp da Cooper i detalj utbroderte det grove sviket som var blitt begått mot det amerikanske folket siden 1947 og ennå pågår.

Hele Coopers grensesprengende MUFON-avsløringer kan sees her:

Det er blitt klart i ettertid at ikke alle detaljer som Cooper legger frem her har vist seg å stemme. Men de store rammene som han skisserer (Roswell-hendelsen var virkelig, MJ-12 ble etablert i største hemmelighet, MJ-12 degenererte raskt til å bli USAs hemmelige regjering, utbygging av underjordiske baser (DUMBS), den enorme makten som utøves fra hemmelige selskaper m.v.) har blitt bekreftet fra ulike hold.

Innsideinformasjon fra US Naval Intelligence

Cooper arbeidet som etterretningsoffiser med høy sikkerhetsklarering i USAs marine i 1970-1973. Her fikk han tilgang til mengder av topphemmelige dokumenter som viste at det i mange år hadde pågått et massivt svik mot USAs befolkning med utspring i dekkoperasjonene for utenomjordisk liv (The Alien Coverup) som ble startet i 1940-50 årene.

Etter at Cooper hadde summet seg etter å ha gått gjennom mengder av bevis på svik fra USAs politikere og hemmelige regjering besluttet han å stoppe å arbeide for det konstitusjons-fiendtlige militær-industrielle kompleks som driftes av etterretningsorganene CIA / NSA og the New World Order. I 1975 avsluttet han sin karriere i marinens etterretningstjeneste.

Avsløringen av the alien coverup

I årene 1947-1953 falt det ned en del UFOer av utenomjordisk opphav på amerikansk jord:
«Between January 1947 and December 1952 at least 16 crashed or downed alien craft, 65 bodies, and 1 live alien were recovered. An additional alien craft had exploded and nothing was recovered from that incident. Of these events, 13 occurred within the borders of the United States, not including the craft which disintegrated in the air. Of these 13, 1 was in Arizona, 11 were in New Mexico, and 1 was in Nevada. Sightings of UFOs were so numerous that serious investigation and debunking of each report became impossible, utilizing the existing intelligence assets. »

På høyeste regjeringshold fant det sted en diskusjon for og imot hemmelighold av nyheten om at utenomjordiske skapninger besøker jorda ved bruk av hyperavansert teknologi. Den rettsskafne kristne politikeren og krigshelten James Forrestal ønsket at nyheten skulle gjøres kjent. Men den kjipe Harry Truman, som var frimurer av 33. grad, besluttet at informasjonen skulle holdes skjult hvoretter Forrestal ble avsatt pga. sin «løsmunnethet» om «the alien problem«.

Et av de første ofrene for «the alien coverup»: Admiral James Forrestal, WWII-krigshelt og forsvarsminister for president Truman. Ble drept av CIA-agenter som knøt et laken rundt halsen hans og kastet ham ut av et vindu fra 16 etasje i lukket avdeling på Bethesda militærsykehus i mai 1949.

Det ble opprettet et enormt apparat for å holde the alien information hemmelig. CIA (Central Intelligence Agency) og NSC (National Security Council) var en del av dette.   Det topphemmelige NSA (National Security Agency – lenge kjent som «No Such Agency«) ble opprinnelig opprettet i 1952 for å forestå kommunikasjon med aliens utenfor solsystemet med bakgrunn i EBE1, den overlevende fra Roswell-crashet som døde sommeren 1952.

Logoen for «No Such Agency» – som er i besittelse av så avansert data-teknologi (og ennå er så lyssky) at det lett gir PC-problemer å omtale dette AGENCY ved sitt rette navn…

Harry Truman produserte en rekke topphemmelige president-dekreter, bl.a. ble NSA opprettet uten noen form for vedtak i Kongressen.

CIA fikk også frie fullmakter til å igangsette covert operations, PSY OPS (Psychological Operations) og BLACK OPS (Black Operations) mot USAs (og verdens) befolkning for å holde sannheten om utenomjordisk liv skjult. (Dette besto i alt fra latterliggjøring av UFO-vitner til trusler, press og drap på UFO-snushaner).

Det er grunn til å anta at Operation Mockingbird, som innebar betydelig grad av etterretningskontroll og sensur av vestlige media (en sensur som ennå praktiseres; ikke minst i Norge idag – sic) opprinnelig hadde tåkelegging av UFO-fenomenet som et av sine hovedformål.

MJ-12 og USAs hemmelige regjering

Cooper sa at «Den største feilen president Eisenhower gjorde var å be Nelson Rockefeller om råd i alien-spørsmålet». Dette førte til at USAs demokratiske makt ble sterkt undergravd ved at det ble etablert en skjult makt-mafia (som bl.a. hadde hemmelige selskaper som Skull & Bones og Scroll & Key samt Rockefeller-imperiet som maktbase) som gradvis sikret seg enorme ressurser og skjult makt som ble benyttet for å fremme New World Order-agendaen.

Med de beste intensjoner og de verste resultater: Dwight D. «Ike» Eisenhower, USAs president 1953-1961. Cooper sa om Eisenhower: «It’s the good guy that gets you»
Den topphemmelige MJ-12 manualen som ble lekket fra et MJ-12-medlem til offentligheten i 1994: Løgn opp og svik i mente: «Offisielt eksisterer MJ-12 ikke». MJ-12 medlemskap er forøvrig en del av forklaringen på den enorme makten som ennå utøves av kulisse-krapyler som Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski og Dick Cheney.

Eisenhowers klokkeklare advarsel i sin avskjedstale i januar 1961. Her sier han  mellom linjene: «Jeg har skapt et monster som jeg ikke har tatt ansvar for som jeg nå overlater til bevisste borgere og håper at dere vil stagge og rydde opp etter… We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery… Monsterets rette navn ble unnlatt uttalt av den ryggesløse Eisenhower: The Military-Industrial-Alien complex…!!»

Bilderbergkonferansenes opprinnelige formål

Det første Bilderberg-møtet fant sted på Hotel De Bilderberg i Holland 29-31 mai 1954. Ifølge Cooper var hensikten med sammenkallingen av de mange mektige menn til møtet å dele informasjonen om utenomjordisk liv (og tilstedeværelse på jorden) med «eliten» i vestlige land, som på sin side måtte forplikte seg til å samarbeide om å holde tett om hemmeligheten de ble innvidd i.

Om dette er riktig, så innebærer det at initiativet til Bilderberg kom fra USA (Rockefeller-rigget) og ikke fra de to malteserorden-medlemmene Prince Bernhard (SS-offiser under Hitler) og Joseph Retinger (som ble omtalt som «han som ser ut som en ape«) som var de «offisielle» initiativtagerne.

Faktum som at David Rockefeller deltok på Bilderberg-hotellet i -54 og at president Eisenhowers «nærkontakt av tredje grad» på Muroc-basen fant sted i februar forut for møtet er indikasjoner på at Cooper kan ha rett også på dette punktet.

Det første Bilderberg-møtet fant sted på Hotel de Bilderberg i slutten av mai 1954. Ifølge William Cooper var årsaken til organiseringen av dette topptunge møtet et ønske om å dele informasjonen om utenomjordisk liv med de vestlige lands eliter og lage en koordinert policy for fortsatt hemmelighold. Redaktørene for storavisene Berlingske Tidende (Danmark) og Dagens Nyheter (Sverige), trolig som en del av Mockingbird-opplegget. Viktig «fallout» av den svikefulle Bilderberg-praksisen er bl.a. praktiseringen av «god grunn – virkelig grunn» (dvs. skjult agenda) og å informere noen få utvalgte fra ulike land om viktig informasjon, som de forplikter seg til ikke å dele med sine egne når de er kommet hjem, mao. en «oss (vi få utvalgte) og de andre (massene bryr vi oss ikke om) -holdning.»

Bilderberg-møtene er sakte og sikkert blitt kapret av maktmisbruk-agendaer (anført av David Rockefeller og Henry Kissinger). Cooper sa allerede i 1989 at «Bilderberg hadde utartet til en verdensregjering som styrer hele butikken«.

Cooper anførte (trolig på bakgrunn av hemmelige dokumenter han så i Naval Intelligence) at det var «Policy-gruppen i Bilderberg som besluttet drapet på president Kennedy«. Isolert sett kan dette samsvare med at JFK sa at han aktet å gjennomføre utenomjordisk DISCLOSURE i 1964, og dermed ta hull på den store Bilderberg-hemmeligheten. Imidlertid er dette ikke blitt bekreftet eller antydet av andre kilder. Kanhende var dette falsk info som var plantet i de hemmelige arkivene for å skjule de virkelige bakmennene i president-drapet i Dallas.

Kennedy-mordet på hemmeligholdt film – sjekk ut sjåføren!

http://www.youtube.com/watch?v=nbpF0AItMr4&feature=related

Cooper laget denne filmen om drapet på John F. Kennedy

På spørsmål om hvorfor det var Secret Service sjåføren som til slutt skjøt Kennedy sa Cooper at de andre skytterne som var utplassert langs ruta hadde bommet. Kennedy var blitt truffet i halsen, men dette var ikke dødelig. Guvernør Connelly var blitt truffet av to skudd som var beregnet på Kennedy som han overlevde.

Mysteriereligionenes store betydning i dag

Cooper hadde stor innsikt i antikke pagan-religioner; «mysterie-religion – med eller uten opphav i Babylon» som i moderne tid praktiseres verden over i skjul av de hemmelige selskapene (typisk: frimureriet). At han knyttet moderne maktmisbruk i regi av skjult makt til hemmelige selskaper som praktiserer ulike former for demon-invokering etc. etc. gav mye av galskapen som skjer på jorden en spirituell (okkult/esoterisk) underbygning som en viktig forklaringsvariabel. Viktigheten av denne informasjonen kan neppe overvurderes.

http://www.youtube.com/watch?v=RECGbGdISo8

Skjult makt utøvd av medlemmer av hemmelige selskaper

For å gjøre karriere i næringsliv og politikk er det ikke nok med talent og gode karakterer, medmindre du er av de utvalgte som er medlem av et hemmelig selskap:

«The real power are men who are always recruited without exception from the secret societies of Harvard and Yale known as the Skull & Bones and the Scroll & Key. Both societies are secret branches (also called the Brotherhood of Death) of what is otherwise historically known as the Illuminati. They are connected to parent organizations in England (The Group of Oxford University and especially All Souls College), and Germany (the Thule Society, also called the Brotherhood of Death).»

Cooper påviste også at fellesnevneren for de hemmelige selskapene er at de arbeider for bit-for-bit innføring av New World Order (NWO); undergraving av borgerrettigheter for langsom overgang til totalitært slaveri for majoriteten av USAs (og verdens) befolkning. Det er Vatikanet som er i førersetet for NWO-prosjektet:

Hemmelige selskaper og satanisme  innenfor etterretningen

Cooper sa at det var nødvendig å være medlem av et hemmelig selskap for å kunne gjøre karriere innen etterretningen (som vitner om et enormt samspillog en enorm makt knytte til de hemmelige selskapene – secret societies – og de hemmelige tjenestene – secret services). For sin egen del la han til grunn at hans medlemskap i «DeMolay-samfunnet» (en slags utpost innen frimureriet) var nøkkelen som gjorde det mulig for ham å gjøre karriere innenfor marinens etterretningstjeneste (som forøvrig kontrollerer mange sider av «det utenomjordiske kaninhullet»).

Cooper påpekte også at det elementer i ettereretningen hadde direkte forbindelse med The church of satan, og at dette ble stilltiende akseptert hos ledelsen. Dette kan også forklares med at store deler av virksomheten i de hemmelige selskapene – som som nevnt over er en slags felles plattform for de ansatte i etterretningen – har betydelige okkulte over- og undertoner.

Statlig narkotrafikk i stor skala

CIAs tunge involvering i verdens narkotikaforsyning er nå «barnelærdom» for de fleste (med et trolig unntak for norske journalister – som forøvrig ikke får lov å skrive om det – mye på grunn av Norges deltagelse i narko-okkupasjonen i Afghanistan, viktige TABUer for norske media). Det var også CIA som delte ut LSD til uvitende ungdommer under Woodstock-festivalen i 1969.

I sin bok «Behold a Pale Horse» pekte Cooper konkret ut tidligere visepresident George H. W. Bush som tungt inne i kokain-trafikk fra Sør- og Mellom-Amerika i sin tid som visepresident i 1980-årene. Hele «the war on drugs» som fra tid til annen ble erklært av amerikanske presidenter var en hyklersk farse av dimensjoner, ettersom de viktigste drivkreftene i verdens narko-trafikk var elementer i USAs egen statsadminsitrasjon (primært CIA som nevnt).

Behold a Pale Horse

Cooper utga i 1991 boka «Behold a Pale Horse» som er en samling av tekster fra egne foredrag, tekster fra andre (bl.a. Silent weapons for quiet wars) og oppkopierte enkeltdokumenter.

Tittelen på den kristne Coopers viktige verk er hentet fra Bibelen: «And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him».

«Da så jeg – og se: En gulblek hest. Han som satt på den, hans navn var Døden, og dødsriket fulgte med ham. Og det ble gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med hungersnød og med pest, og ved villdyrene på jorden.» (Johannes Åpenbaring 6,8).

Behold a Pale Horse er tidenes «undergrunns bestselger» (fordi bokas viktige innhold ble forsøkt tiet ihjel av de sensurerte vestlige media). Cooper bestemte at boka alltid skulle være tilgjengelig for prisen $ 25 for enhver som måtte søke denne informasjonen. Det hører med til historien at alle som kjøpte boka i USA i de tidlige årene etter dens utgivelse ble registrert av CIA…

Innholdet av boka har stått seg godt som et viktig fløyteblåserbudskap, selv om det har vist seg at en del detaljer ikke har vært korrekt (noe Cooper selv også ble klar over og innrømmet).

Lydløse våpen for stille kriger

Et pussig kapittel i «Behold» har tittelen «Silent weapons for quiet wars» (Lydløse våpen for stille kriger). Dette innholdet er i sin helhet hentet fra et autentisk hemmelig dokument med samme navn. Dokumentet ble opprinnelig oppdaget liggende inne i en brukt IBM kopimaskin av maskinens kjøper.

Det illevarslende dokumentet (som forøvrig kan leses her) beskriver en «stille krig» mot majoriteten av verdens befolkning og hvilke metoder («våpen») som skal benyttes. I den litt bisarre men strengt logiske teksten er våpenet økonomi (economics) beskrevet ved hjelp av termer fra fysikk og elektronikk (induktans, kapasitans osv.), og det fremgår bl.a. at noe av hensikten skal være å få folk til å oppgi sine realverdier i bytte mot «nøtte-penger» mens de lures til å jakte på økt økonomisk fortjeneste m.v.

Jesuitt-eden som nevner Norges protestantiske kirke som et «mål»

«Behold»s 3. kapittel har tittelen «Oath of initiation of an Unidentified Secret Order». Inne i kapitlet er ikke lenger «Ordenen» så veldig u-identifisert. Lusa gjenkjennes på gangen som Jesuitt-ordenen (og ev. Malteserordenen – «The militia of the pope»). Utdrag  fra denne strenge eden (The Jesuit Fourth Vow or the Blood Oath) lyder bl.a.:

«...and to you, my Ghostly Father, the superior general of the Society of Jesus, founded by St. Ignatius Loyola…

Therefore to the utmost of my power I will defend this doctrine and His Holiness’s right and custom against all usurpers of the heretical or Protestant authority whatever, especially the Lutheran Church of Germany, Holland, Denmark, Sweden and Norway, and the now pretended authority and Churches of England and Scotland, and the branches of same now established in Ireland and on the continent of America and elsewhere and all adherents in regard that they may be usurped and heretical, opposing the sacred Mother Church of Rome. I do now denounce and disown any allegiance as due to any heretical king, prince or State, named Protestant or Liberal, or obedience to any of their laws, magistrates or officers.

I do further promise and declare that I will have no opinion or will of my own or any mental reservation whatever, even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver), but will unhesitatingly obey each and every command that I may receive from my superiors in the militia of the Pope...

I do further promise and declare that I will, when opportunity presents, make and wage relentless war, secretly and openly, against all heretics, Protestants and Masons, as I am directed to do, to extirpate them from the face of the whole earth; and that I will spare neither age, sex nor condition, and that will hang, burn, waste, boil, flay, strangle, and bury alive these infamous heretics; rip up the stomachs and wombs of their women, and crush their infants’ heads against the walls in order to annihilate their execrable race. That when the same cannot be done openly I will secretly use the poisonous cup, the strangulation cord, the steel of the poniard, or the leaden bullet, regardless of the honour, rank, dignity or authority of the persons, whatever may be their condition in life, either public or private, as I at any time may be directed so to do by any agents of the Pope or Superior of the Brotherhood of the Holy Father of the Society of Jesus. In confirmation of which I hereby dedicate my life, soul, and all corporal powers, and with the dagger which I now receive I will subscribe my name written in my blood in testimony thereof; and should I prove false, or weaken in my determination, may my brethren and fellow soldiers of the militia of the Pope cut off my hands and feet and my throat from ear to ear, my belly be opened and sulphur burned therein with all the punishment that can be inflicted upon me on earth, and my soul shall be tortured by demons in eternal hell forever.»

Cooper spådde 11. september-terroren 6 uker før

Bill Cooper Predicts 911 Attack – June 28, 2001:

http://www.youtube.com/watch?v=V5tmogd9xp4

Hvem var William Coopers biologiske far?

Bill Cooper (født i 1943) vokste opp med Milton Cooper og hans kone og to yngre søsken. Cooper sa selv Milton Cooper og hans kone var hans foreldre.

Hvem var egentlig Bill Coopers far? Milton Cooper (i midten) eller Pierre Plantard de Saint-Clair (til h.)

Det er blitt hevdet med tyngde at Bill Coopers biologiske far i virkeligheten var franskmannen Pierre Plantard de Saint-Clair (1920-2000). Det spesielle med Plantard de Saint-Clair var at han bl.a. var en betydelig eiendomsbesitter i Rennes-le-Château området i Frankrike, og at han fra 1981 var Stormester (dvs. øverste leder) for det myteomspundne hemmelige selskapet Priory of Sion. Priory of Sion figurerer både i suksessboka «Holy blood, holy grail» og ikke minst i «Da Vinci-koden«.

Dersom Plantard faktisk var Coopers far, så viser det at Cooper var forankret i «et ennå større kaninhull» av skjult informasjon m.v. Det ville også innebære at Cooper var av Illuminati-blodslinje (i likhet med John F. Kennedy), at han brukte sin energi på å bekjempe Illuminati ((i likhet med John F. Kennedy) og at han til syvende og sist ble skutt og drept av personer med tilknytning til statsapparatet for sitt patriotiske anti-Illuminati engasjement ((i likhet med John F. Kennedy).

Cooper og The Priory of Sion

Ved en anledning i «Behold» (s. 76) mer enn antyder William Cooper at han har innsideinformasjon om The Priory of Sions største hemmelighet; hva «the holy grail» (som det har vært Priory of Sions viktigste oppgave i århundrer å verne om) inneholder:

“I am amazed at the authors of Holy Blood, Holy Grail and the information that they have unearthed. Most of all I am amazed at their inability to put the puzzle together. The treasure hidden in France is not the treasure of the Temple of Jerusalem. It is the Holy Grail itself, the robe of Jesus, the last remaining pieces of the Cross of Crucifixion, and, according to my sources, someone’s bones. I can tell you that the reality of the bones will shake the world to its very foundations if I have been told the truth. The relics are hidden in France. I know the location and so do the authors of Holy Blood, Holy Grail, but they do not know that they know – or do they?”     Se

Hvis The Priory of Sion har vært et viktig anliggende i Coopers liv, kan det også bidra til å forklare hans store interesse for og enorme innsikt i «antikk» åndelig og historisk kunnskap.

Fleur-de-lis; symbolet for Priory of Sion

Politidrapet på William Cooper i november 2001

Sent om kvelden 5. november 2001 rykket en gruppe bevæpnede politi fra sheriffkontoret i Apache County ut til Coopers bolig i Arizona. Han bodde alene etter at han hadde sendt sin kone Annie og deres to døtre til Europa året før, av sikkerhetsgrunner.

Politiet «vervet» noen ungdommer til å bråke på utsiden av Coopers eiendom og kaste tomme ølbokser el. l. over gjerdet, for å provosere Cooper til å komme ut av huset sitt.

Planen var at  politiet skulle overlevere en arrestordre på Cooper, basert på falske og/eller reelle anklager. De var klar over at Cooper tidligere hadde gjort det klart at han kom til å motsette seg arrest, og at han var bevæpnet.

Det er uklart hvordan det skitne spillet forløp etter at Cooper var blitt provosert til å komme ut av sitt hjem hvoretter bevæpnede politifolk spratt frem fra buskene etc. Det er ikke slått klart fast hvorvidt Cooper hadde med seg et håndvåpen da han gikk ut for å irettesette ungdommene og rydde opp.

Det som er sikkert er at Cooper ble skutt i hodet på kloss hold og deretter skutt i hjertet mens han lå på bakken (han kunne ha overlevd hodeskaden men skuddet i hjertet var fatalt). En av politifolkene som deltok ble påført skuddskader, men det er blitt anført at dette skyldtes et vådeskudd fra hans eget våpen.

Det er manglende samsvar mellom obduksjonsrapporten og forklaringene som ble gitt av de deltagende politi-drapsmennene, indikasjoner på at det dreide seg om en planlagt henrettelse av en av USAs største frihetsforkjempere.

En nyere gjennomgang av bevismaterialet tyder også på dette:

«Evidence now coming forward indicates that the deputies report concerning Coopers death may have been falsified to coverup  the cold blooded  assassination of Bill Cooper by these Apache County Deputies.»    Se

Aktualitet av William Coopers budskap idag

Tiåret som er gått siden Coopers død og de to tiårene som er gått siden utgivelsen av «Behold a Pale Horse» viser at størstedelen av hans avsløringer har vært «on target«. At han hadde de beste intensjoner var klart også da han drev sitt aktive informasjonsarbeid «to wake up the sheeple», selv om hans stil var kontroversiell.

Sagt av William Cooper:

  • The purpose of this book (Behold a Pale Horse) is to convince you (the reader) that something is terribly wrong.
  • No one wants to hear the truth, especially not those in power.
  • We have truly became a nation of sheep. Sheep are always eventually led to the slaughter. It is time to stand up in the manner of our forefathers and walk like men.
  • What happens to me is of no consequence, and I knew that when I started this (ved avslutningen av sine MUFON-avsløringer 2.  juli 1989).
  • THIS IS MY CREED – I first believe in God, the same God in which my ancestors believed. I believe in Jesus Christ and that he is my savior. Second, I believe in the Constitution of the Republic of the United States of America, without interpretation, as it was written and meant to work. I have given my sacred oath ‘to protect and defend the Constitution of the United States of America against all enemies foreign and domestic.
  • I believe with all my heart that God put me in places and in positions throughout my life so that I would be able to deliver this warning to His people. I pray that I have been worthy and that I have done my job.
  • If we do not act in concert with each other and ensure that the future becomes what we need it to be, then we will surely deserve whatever fate awaits us.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

66 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Bra greier, Hans. Cooper står for meg som den mest oppriktige, jordnære og troverdige av «alternativfolkene.» Han og Jeff Rense. Eneste jeg er uenig med Cooper om er at jeg tror ikke alle UFOer er menneskeskapte.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  BelzeBob
8 år siden

The lost interview med William Cooper. Alt er svindel og forførelse satt i systemet av en gruppe mektige og rike mennesker som kaller seg iIIuminati.

https://www.youtube.com/watch?v=w-uTEIHqTuk

Alle flygende tallerkener er produsert av mennesker:
https://www.youtube.com/watch?v=pJNa9V_rrQc

daniel storm sivertsen
daniel storm sivertsen
Abonnent
Svar til  BelzeBob
5 år siden

han mener at alle ufoer som er innblandet i vårt solsystem er BS som alle NASA filmer som forsvinner så de ikke kan sjekkes om de er ekte osv… skulle tro de hadde de filmene..men det er jo nok å se på youtube at kubrick var go men ikke god nok… Cameron gjør det vell bedre på Mars? Bill Coopers lost interview burde dere sjekke ut.. også bibliografien hans… her fremstilles han ikke riktig… HALLO! Hans vil ha UFOER så han tilpasser «fakta dæretter»… dette blir velll moderert som alle andre sider…. vi får se…..

Bange Anelser
Abonnent
11 år siden

Veldig bra artikkel. Det er viktig at folk får vite om dette.

daniel storm sivertsen
daniel storm sivertsen
Abonnent
Svar til  Bange Anelser
5 år siden

se denne du…. å lytt til hans HOUROFTHETIME.com Garder er bare gla i UFOER… feil aktig artikkel på Bill Cooper ..sannnhetens kilde på disse tema…. (han har millioner med folk i sitt hjørne enda) les boka hans…

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Veldig bra Hans :-)
Mye her inne på NyS er så til de grader konspiratorisk at det for min del blir helt feil. Men dette var en fin artikkel.

ringo
ringo
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Tuba på stativ…. Så dere den,, orkester på liksom,,

rolignaa
rolignaa
Abonnent
11 år siden

Hvis du ser denne filmen så ser du helt klart at det ikke var sjaføren som skjøt kennedy. Så hvorfor du legger dette ut som fakta er uklart for meg

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  rolignaa
11 år siden

Ikke bra – jeg sjekket ikke alle Youtubene på dette temaet. Se halt klart at du har rett her rolignaa. Og dette tar jo bort mye av den underliggende argumentasjonen også, og ikke minst troverdigheten til denne Cooper. Jeg tar tilbake min hyllest til artikkelforfatteren, og plasserer artikkelen i hyllen for tilbakevist konspirasjonsteori. At jeg ikke så dette umiddelbart er så sin sak, men at artikkelforfatteren har «oversett» dette må han selv svare for.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

rolignaa sier:
06. 11. 2011 kl. 20:27
Hvis du ser denne filmen så ser du helt klart at det ikke var sjaføren som skjøt kennedy. Så hvorfor du legger dette ut som fakta er uklart for meg

maranata sier:
06. 11. 2011 kl. 21:34
Ikke bra – jeg sjekket ikke alle Youtubene på dette temaet. Se halt klart at du har rett her rolignaa. Og dette tar jo bort mye av den underliggende argumentasjonen også, og ikke minst troverdigheten til denne Cooper. Jeg tar tilbake min hyllest til artikkelforfatteren, og plasserer artikkelen i hyllen for tilbakevist konspirasjonsteori. At jeg ikke så dette umiddelbart er så sin sak, men at artikkelforfatteren har “oversett” dette må han selv svare for.

Mole.
Denne var god.
Godt jobba maranata, en reddende engel gjorde at du også med denne artikkelen kunne legge den på hylla di.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Det er ikke jeg som har jobbet her – jeg har kun lest artikkelen og sett videoen som motbeviser artikkelforfatterens tolkninger.

Jeg forventer ikke drittslenging for saklige innlegg fra rolignaa, og mitt bifall til dette. Det er jo komisk at man kommer med slike kommentarer. Jeg har jo observert det samme før: Når bjellesauen breker følger hele saueflokken etter – selv utfor stupet. Patetisk……………..

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Er det noe bedre å la seg vippe av pinnen av EN`1. video?, humrer.

maranata sier:
06. 11. 2011 kl. 19:42
Veldig bra Hans,…Men dette var en fin artikkel.

maranata sier:
06. 11. 2011 kl. 21:34
Ikke bra – jeg sjekket ikke alle Youtubene på dette temaet.
Jeg tar tilbake min hyllest til artikkelforfatteren, og plasserer artikkelen i hyllen for tilbakevist konspirasjonsteori.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Mole
11 år siden

Du kan gjerne humre Mole, useless (maranata) og andre skeptikere pleier å kritisere oss for å benytte YouTube videoer som sannhetsvitne og hva gjør de sjøl nå? Ja akkurat, benytter EN (1) YouTube video som bevis, og att på til en video i så dårlig kvalitet som denne. :-)

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Jeg skjønner ikke hvorfor Maranata aldri får den skryt han fortjener. -Det er jo han som får alle hjulene på nyhetsspeilet her til å rulle. -Han som med en stor prosent bringer opp meningsforskjeller, og gidder å engasjere seg her.

..men det virker som så fort han mener noe, som ikke er i tråd med den kollektive intensjonen så får han ufortjent bank. -Maranata må da få lov til å ha sin mening å diskutere sak, uten å hele tiden måtte bli kritisert. -Hadde det ikke vært for ham, og tydeliggjøringen av meningsforskjellene så hadde store deler av debatten i mange av disse trådene vært helt død.

det er nå min mening.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

for det er nåengang slik at nyhetspeilet er et åpent forum. Da bør man jo også ha tilsvarende takhøyde for meninger. ..og forsøke å kanskje arrestere på sak, fremfor person.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  maranata
11 år siden

Herregu’ useless hvordan kan du så bastant konkludere med hvem som har rett ut fra de filmene av så dårlig kvalitet? Vel, du fikk jo et påskudd for å kritisere artikkelen til Hans og det presterer du altså å foreta deg uten at påstanden til artikkelforfatter er tilstrekkelig motbevist. Snakk om å konspirere så mye som dere skeptikere egentlig gjør. :-)

Jeg greide ikke å se om sjåføren skjøt eller ikke så jeg måtte spørre min venn på andre siden, men useless han ser det vi andre ikke kan se han. :-D

rolignaa
rolignaa
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Monica! Den filmen jeg la ut er lyst opp. Og du ser helt klart 1 frame før hodet til kennedy eksploderer at sjaføren ikke skyter. Hvor sannsynlig er det egentlig? Vil ikke du si at videoen min har litt mer troverdighet i seg enn å påsta at sjaføren skyter kennedy? Du sier selv at du ikke greide å se om sjaføren skyter eller ikke, så er det ikke litt mer sannsynlig at han ikke skyter? Da mange påstår utifra den video at han faktisk skyter. Greia er at folk tror at hodet til han ene sjaføren ser ut som en pistol.
Her handler det om å bruke vette sitt litt. De kjører i en paradegate for svarte. MASSE mennesker er der og de alle glaner på bilen som kennedy er i. Hvor sannsynlig er det at de bruker sjaføren til å henrette kennedy da? Om det var en inside jobb fra staten er en helt annen sak. Men sjaføren skyter ikke kennedy. Basta bom!

no problem
Abonnent
Svar til  rolignaa
11 år siden

det som er hellt klart er at sjåføren var en aktiv deltaker i drapet JFK uten tvil
på flyplassen stoppet han nesten bilen å jaget vekk secret servic som sto på utsiden av bilen og når JFK ble skutt saket han ned farten slik at skuddserien kunne gjenomføres og etter på ga han gass og kjørte vekk så er noen like skyldig som at den hendlsen fant sted er det like sikkert at sjåføren er med skylldig i drap i en ver oppgånde jury uansett hvor i verden ville døme en person for en slik feig handling som med skylldig

Angånde omtallet vido hadde den en stor oppsluttning når den ble frigitt og ga gro bunn for den terior som ble fremlagt her, men om noen her virkleig e så litte smart til å tro at en sercet servic agent ikke er trent opp til å gi gass for å komme seg vekk med VIP fra en farlig sitvasion men snur seg å stire på JFk som en turist, selfølgelig vil en slikk idiotisk handlig skape gro bunn for spekalasion, og uten å stille med video utstyr til en good sum penger er det ikke en skjel her som kan se hva som skjer og det frem står, like sansynlig at det er solrefleksion som noe annet og ikke glem med dagens data er det ikke noe problem å manupeler bilde på en youtube video men det som ikke kan manipullers er hvor sakte den bilen bevegger seg frem over

good job Hans Gaarder viktig info om en av få mennesker som noen gang har leved og prøvd å vekke verden

Aeresord
Abonnent
11 år siden

Fint å lese litt om William Cooper her, brukte han nettopp selv i en skoleoppgave jeg skrev om månelandingen (apollo 11). Men savner noe om alien agendaen som han pratet en del om før han på tragisk vis forlot oss, da med tanke på «fake alien invasion» etc. Her er en fin link; http://www.hourofthetime.com/majestyt.htm

Åge Grønning
Forfatter
11 år siden

Enig med rolignaa og maranata. Denne teorien om at det var sjøføren Greer som skjøt Kennedy er gammel. Den ble vel tilbakevist omtrent samtidig med at Cooper tåredryppende lanserte ideen. Dette forteller mye om de psykologiske mekanismer som trer i kraft hos folk med liten eller ingen kritisk sans. Man hopper på en tilsynelatende riktig teori på bakgrunn av visuelle effekter. I dette tilfelle bøyde personen ved siden av sjåføren seg ned et øyeblikk og opp igjen. Da kunne det ut som om osv. Jepp, highlight på toppen av hodet markerte et skille. Det lyse partiet på hodet markerte seg sterkt samtidig med at et skudd rammet presidenten. Denne Cooper teorien plasserer mannen langt bak på konspi hyllen. All troverdighet er borte. I grunnen burde hele denne artikkelen bli fjernet. Den er pinlig. Bullshit faktoren blinker på rødt.

ringo
ringo
Abonnent
Svar til  Åge Grønning
11 år siden

Helt riktig,,, Egon

Ole-John Saga
Skribent
11 år siden

Nei jeg kunne ikke se noe spesielt med denne videon der Kennedy blir skutt, men betyr det at jeg må kaste denne artikkelen og alt den inneholder på dynga ?
Egon, vær mer konkret og ikke bruk dårlig debunkingsmetoder når du misliker noe. Ta heller hele artikkelen steg for steg på en objektiv måte, og plukk den fra hverandre hvis du mener du kan det istedet for å hovere å tro du har vunnet en medalje. Ingen liker selvgode typer som elsker å se på seg selv i speilet i timesvis samtidig som de gjemmer seg bak et kallenavn som vitner om en ihuga forhelligelse av Olenbanden filmene. Jeg har lest endel om Cooper ifra før, og synes stoffet er intressant, men om alt det han kom med er sant, det kan ikke jeg påstå. For å snu det litt på hodet, så synes jeg det er mer skremmende om folk med reel makt høyt oppe i hierkiet lyver og skrøner enn at mennesker som oppriktig tror det de forteller er sant, selv om det kansje ikke er det og som ingen reel makt har. Men å se saker og ting ifra mer enn en vinkel er ikke din og dine kompanjonger sin store styrke, eh ? Hvorfor er det så viktig for dere å ha rett ? Jeg sier ikke at dere alltid tar feil, men dere har en slik ovenpå og ned holdning som er skremmende. man skal ikke være store psykologen for å skjønne at egoet deres er veldig stort i forhold til hjertet, men det er kansje noe som ikke affiserer dere ? har noen av dere innrømt overfor dere selv eller andre når dere har tatt feil at dere faktisk har tatt feil ? Er det ikke det man vokser på, å feile, forstå at man har gjort det, innrømme det å gå videre ? jeg tar feil og gjør feil hele tiden, og jeg har ikke noe problem med å innrømme det, men noe jeg har problemer med er mennesker som ikke gjør det. Slike mennesker er ubehagelige, skremmende og direkte ufyselige. Skråsikre menneker er farlige både for seg selv og sine omgivelser fordi de skjønner det ikke selv. Slike folk finnes også blant mennesker med et åpent sinn, men de er sjeldnere i den leiren enn hos folk med et lukket sinn. Det var deilig å få sagt, selv om jeg tviler på at det har noen effekt.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Bra sagt, OJS.

JFK: Syns ikke det spiller noen rolle nøyaktig hvem som skjøt ham. Pointet er at det var en vellykket henrettelse på oppdrag fra makthaverne. Litt som med 9/11: Spiller mindre rolle om det var hologrammer, atombomber, «scalar weapons» eller noe annet. Pointet er at aksjonen ble vellykket som planlagt. Oliver Stone’s JFK anbefales. Gir ikke alle svarene, men stiller de rette spørsmålene.

Åge Grønning
Forfatter
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Hei Ole-John
Her fikk du lesset fra deg ikke sant?. Er det det du definerer som å være objektiv? Du fikk fram at jeg er : Lite konkret, jeg bruker debunkingmetoder, jeg misliker, jeg hoverer, jeg tror jeg har vunnet en medalje, jeg er selvgod, jeg elsker å se på meg selv i speilet, jeg gjemmer meg bak et kallenavn, jeg forherliger Olsenbanden, jeg har en ovenpå holdning, har stort ego i forhold til hjertet, osv,,,,
Hvem er det som bruker dårlige debunkingmetoder Ole-John ?
Denne artikkelen handler om mannen William Cooper. En meget spesiell mann hvis man skal tro det som skrives. Han var etterretningsoffiser og fløyteblåser. Han hadde høy sikkerhetsklarering. Når en slik sikkerhetsklarert fløyteblåser klarer å komme med teorier som dette, bør det ringe en bjelle. La meg si det på en annen måte. Når han tar så rungende feil på et punkt, er det stor sannsynlighet at han gjør det også på andre områder (andre konspi teorier). Men denne Cooper har uansett sine trofaste fans som hadde kommet til å tro på ham uansett hva slags teorier han hadde liret av seg. Som f.eks. visst Cooper hadde påstått at skuddet kom fra bagasjerommet fordi det blinket i lakken da skuddet kom, hadde nok fansen hyllet ham og appaludert ham for en ny fantastisk «sannhet».
Jeg har stor sans for mange av Hans Gaarder sine artikler. Noen av dem er interessante og meget lærerik. Jeg er derimot av den oppfatning at denne artikkelen ikke føyer seg inn i rekken av interessante artikler. Det er lov å ha meninger ikke sant Ole-John ?

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  Åge Grønning
11 år siden

Egon, nå kom jeg på noe kult. Hvis du får et par av kompisene dine til å bytte nick til Benny og Kjell, så blir dere…. Yesss, Olsenbanden. Det ville vel vært bra , så slipper dere å være så ensomme, dere er lissom en gjeng. Ikke store bunchen vel å merke, men en alikevel en gjeng, som kan støtte hverandre i tykt og tynt, Og det blir jo gjerne litt mer nærhet når man ikke er så mange, å det kan jo være positivt.. Noen ganger så er jo noen av oss litt slemme her inne og da er det jo greit å ha noen som kan trøste en litt.
Tja, Jeg lurte jo på om du kunne tenke deg å ta artikkelen til Gaarder step by step siden du mener den burde forkastes. Du jobber kansje med det ?
Joa, jeg må nok innrømme at jeg antar litt, og det har jeg en tendens til å gjøre når folk gjemmer seg å ikke tør å vise hvem de egentlig er, så ja der er faktisk jeg skyldig i å være noe ekkel selv. Kan jeg leve med det ? njjjjaaaa, det kan jeg. Har jeg tatt feil ? Kansje tiden vil vise det. I kjølevannet av Utøyatragedien så vil kansje kallenavn på nettet bli forbudt. Hva synes du om det ? Har du noen varselbjeller da, når staten og media tuter ørene dine fulle av løgner og propaganda eller forsvinner spam filtret da ? Jo det er seff lov til å ha meninger, jeg er for ytringsfriheten slik den er nå. Jeg er for at du får lov til ytre deg slik du gjør, og jeg er for at folk må få lov til å si hva som irriterer dem, for det er helt sikkert en haug med ting som folk blir irritert over når det gjelder meg også, og da skal man si ifra, så lenge man ikke går til fysisk angrep.

rolignaa
rolignaa
Abonnent
11 år siden

Vil bare legge til en kommentar til her. Det jeg syns er så synd med nyhetsspeilet er at med en gang noen kommer med motsigelser mot det den vanlige mannen i gate vil kalle konspirasjonsteorier så blir det trykket på «tommelen ned» til de grader. Jeg er en skeptiker, men jeg syns vi skal ta ting med en klype salt for det. Er det ikke det en skeptiker er? Kritisk til det man får servert? Og bare fordi man har funnet en side med utilslørte nyheter, behøver det ikke at man skal forherlige alt som blir skrevet der, Nyhetsspeilet.no kunne formidlet mye nyttig til mange flere hvis de hadde blitt tatt litt mere seriøst. Mange av artiklene synes jeg grenser til fri fantasi. Det må finnes en mellom ting. Artiklene blir lagt ut som om det skulle vært 100 prosent fakta. Det må gå ann å legge ut ting på en annen måte hvis man må formidle slike saker. Det skal ikke være slik at alle skeptikere og teoretikere er på samme lag uansett.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  rolignaa
11 år siden

Noen av artiklene her inne hopper jeg bare glatt over, men selv om jeg ikke har interesse av å lese dem, eller ikke synes emnet som blir tatt opp er relevant, så betyr vel ikke det at jeg nødvendigvis har rett og det som skrives må forkastes ? Dvs at jeg er forutintatt, at det ikke passer inn i mitt nåværende virklighetsbilde, og derfor avviser det, men jeg kan ikke være hundre prosent sikker på at selv om jeg synes det «dustete» og fordi det ikke er vitenskaplig bevist, så stemmer det ikke. Skeptikere er som jeg har nevnt tidligere blendet av stemplet «vitenskapelig bevist» . Vi lever IKKE i en verden der alle vitenskaplige bragder er kommet til veis ende, vi er OVERHODET ikke allvitende, men veldig mange TROR det, og for dem som tror dette, så har det blitt en religion, og som i alle andre religioner så finnes det mange ekstremister, og blant vitenskapens tilbedere, så er det veldig mange flere ekstremister enn i noen andre ordinære religioner. Det ubehagelige for ikke å si rett ut skummelt med ekstremistene i denne gruppen er at de kan virke helt åpenlyst uten at så veldig mange legger merke til dem, for de er beskyttet av det etablerte, og «fienden» deres er alle som ikke tror det samme som dem. «Det skal ikke være slik at alle skeptikere og teoretikere er på samme lag uansett» Cowboy og indianer sluttet jeg å leke da jeg var guttunge, men hadde jeg fremdeles lekt det, så hadde jeg vært på «laget» til indianerne og ikke cowboyene som jeg trodde var heltene da jeg var liten og naiv. For meg så handler det ikke om å være på riktig lag, men å utvikle meg selv, hele tiden få en bedre forståelse av virkeligheten, og betyr det at jeg må svelge noen kameler i offentlighet for å komme meg videre, så har ikke jeg noe problem med det, og det betyr ikke at jeg er noe bedre enn andre, det betyr at jeg forstår at jeg er et menneske med alle positive og negative sider det har.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Enig med deg – og rolignaa, også.

Lenge leve skepsisen, men la den nå få leve her inne på NyS også. Det kan ikke være slik at det allment anerkjente alltid er feil, nettopp fordi det er allment anerkjent, og motsatt at «teorier» her på NyS er riktige fordi de representerer noe alternativt.

Hans Gaarder tar opp viktige tema. og det er bra. Men han har en tendens til å dra dette litt for langt. Da må leserene her på NyS akseptere at noen kommer med innvendinger. Noen er tydeligvis mer opptatt av person enn innhold. De klarer selvsagt å provosere, men har samtidig blottlagt seg selv og sin agenda.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

rolignaa sier:
07. 11. 2011 kl. 04:26

«Mange av artiklene synes jeg grenser til fri fantasi.»

Har du lest Dagbladet noen gang, rolignaa? VG? Fikk du med deg hvor farlig svineinfluensaen skulle være? Hvordan står det til med fotnoter, referanser og objektivitet i vår kjære masemedia? Den teorien om at flygende aluminium fikk WTC 7 til å falle ned – er den egentlig særlig vitenskapelig holdbar? Hva med menneskeskapt global oppvarming? JFK: Hva sier de faktisk bevisene om at det var Lee Harvey Oswald som drepte Kennedy?

Hvorfor sier våre kjære myndigheter at mobilstråling er så og si ufarlig når et tonn med forskning og sunn fornuft sier det motsatte? Hvorfor er masemedia så ekstremt ensidig når det gjelder Libya? Hvorfor snakkes det ikke om Bilderberg og Norges ufrivillige EU/EØS-medlemsskap? Hvorfor får ikke 3 millioner melkedrikkere vite at norske kyr spiser soya fra regnskogen Erik Solheim vil redde i Brasil? Hvorfor har media munnkurv når det gjelder alternativ medisin som faktisk virker? Hvorfor er sex, popstjerner og dill og dall viktigere enn Fukushima? Hvorfor stiller media aldri de vesentlige spørsmålene i samband med finanskrisen? Hvorfor fokuserer man på ikke-eksisterende høyreekstreme i et land med tusenvis av frimurere, ofte i høye stillinger? Hvorfor presenterer media et slikt utrolig ensidig syn på andre verdenskrig? Hvorfor er media så uærlig og feig i innvandringsdebatten? Osv osv osv osv osv.

Nei, jeg ser ikke Nyhetsspeilet som den største synderen her.

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Får du svar Bob, så blir det ro ro til fiskeskjær eller så blir det svart på noe du ikke har spurt om:)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

BB
Din argumentasjonsteknikk står ikke til troende. På generellt grunnlag kan man ikke forsvare lemfeldig omgang med sannheter fordi dette også blir utført av våre riksmedia. I denne aktuelle artikkelen viser Gaarder at han har drevet research, og lagt ned en hel del arbeid. Mye av dette er interessant å lese, men artikkelen bærer preg av at han i første rekke har søkt å «bevise» sine egne teorier. Hvis Gaarder hadde vært mer objektiv i sine artikler, og også i sin fremtreden på TV for den saks skyld – ja da ville han blitt tatt på alvor. Man ødelegger for seg selv og sin sak når man bastant fremstiller en ikke avklart sak som faktainformasjon. Når man i tillegg argumenterer med at man har drevet etterforskning i mange år og vet hva man snakker om blir det i mine øyne litt platt og flaut.

Eksempelvis er det vel ingen i dag som tror at Oswald drepte Kennedy, men ytterligheten den andre veien slik den blir presentert her i denne artikkelen er vel ikke det spøtt bedre. Zapruters originale 8 mm filmsnutt viser at det IKKE var sjåføren som skjøt Kennedy.

Eksempelvis er det vel heller ingen som fortsatt tror på 911 versjonen der WTC 7 falt som følge av en terrorhandling. Men det vel heller ingen bortsett fra artikkelforfatteren her som tror at flyene som traff WTC I og II i virkeligheten ikke var fly, men kanskje filmtriks.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  maranata
11 år siden

Jeg har ikke lest gjennom alle kommentarene her, men har forsåvidt dårlig samvittighet for ikke å ha skrevet oppfølgeren til min første artikkel om JFK.

Verdens fremste ekspert på JFK-drapet er James Henry Fetzer, som jeg kort har presentert her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/nwo-kabalen-og-dens-konspirasjoner-beste-evidens/

JFK ble truffet av mange kuler, fra 2-3 vidt forskjellige vinkler. Det er således ikke et spm om hvilken enkeltperson som skjøt JFK. Men når det gjelder hvem som avfyrte skuddet som traff JFK på høyre side av hode, og som fikk hjernemassen til å sprute ut, går evidensen i retning av at dette var korsikaneren Lucien Sarti:
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKsarti.htm

Mannen som avfyrte skuddet ble jo også fotografert i det øyeblikket han skjøt, og det ligner ganske mye på Sarti (og Dean Martin for den saks skyld!).

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

RKM:
Jeg er naturligvis ikke enige i alt du skriver, men du er vel den mest profesjonelle her på NyS på resarch – det skal du ha -MEN du er da såvist den mest arrogante også :-)

Til JFK:
Han ble ikke beskutt inne fra selve bilen har satt i – RIGHT? Mannen som skjøt skuddet som åpnet hele hodet til JFK stod på bakkekammen til høyre for bilkortesjen. Dett stemmer også med retningen fra hvor skuddet kom fra og hvilken retning hodet til JFK falt ved anslag.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Maranata,
Yep! Teorien at sjåføren skjøt JFK står ikke sterkt idag blant de som forsker på dette. Men mye tyder på at sjåføren var involvert, for etter det første skuddet burde han ha ØKT farten, istedet senket han farten.

Fetzer står bak tre redaksjonsverk der den beste forskningen på JFK-drapet er samlet. Man finner også mye nyttig på hans blogg:
http://jamesfetzer.blogspot.com/

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Sjåføren av bilen var ikke nødvendigvis involvert. Det er 2 høyst naturlige reaksjonsmønstere her. Tett bak bilen med JFK kommer en tilsvarende bil med sikkerhetsvakter stående utenpå bilen – hvorav minst en av disse kommer løpende til unsetning. Sjåføren ser sannsynligvis dette og reduserer farten for å ta imot denne sikkerhetsvakten. Denne teorien er minst like sannsynlig som at sjåføren skal aksellerere for å slippe unna det hele. Dessuten har sjåføren blikket bakover og ser nok at hodet til JFK blir smadret.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Nå føler jeg det er en diskusjon her, det går ann å ta del i.
Det virker liksom som om det er en uenighet som diskuteres, og man forsøker å finne frem til det beste svaret. -Man gir liksom argumenter og motargumenter og sånn. -da er det mulig å hive seg på. -Og det er det jeg gjør.
Jeg bemerker også at maranta har mange tanker i hodet på engang, noe som jo både er en fordel og en ulempe, avhengig av hvordan man ser det. Det er deilig, for det betyr at han ikke påstår han sitter med alle svarene …men kanskje er ute etter det beste argument.

OK. Fetzer får lite lit fra min side. Tross jeg liker godt radioshowet hans, så synes jeg rett og slett ikek at JFK forskningen hans holder mål.

Dette bla av enkle årsaker, feks da han i sin analyse av Zapruderfilmen ser at det ekploderer en rød masse forran fra høyre, og konkluderer med at skuddet kommer fra retning forran fra høyre. Enhver som har skutt noe levende før, vet at slikt ser et utgangshull ut, ikke et inngangshull. -Det har med at kulepenetreringa utvikler et vakum hsom massen siden blir sugd ut av. Inngangshullet etterlater seg som regel ikke et stort krater.
-og slikt er banalt. (jeg kan sikkert finne tilbake til der han påstår dette, om det er interesant)

videoredigeringspåstanden hans om zapruderfilmen kjøper jeg howeva.
Ikke 911 forskningen hans. -den bærer etter mitt skjønn et alt for stort preg av ad-hoc, som artikkelen over.

Denne igjen kjøper jeg heller ikke, uten en vedlagt begrunnelse.
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/JFKsarti.htm

Dette fordi det kontradikterer utsagnene til Hunt, på hans deathbed confession. Hunt, vitnet om at han handlet på ordre fra Lyndon Johnson og ikke noen mafia. -Og han gir jeg høy troverdighet til etter løsgivelsen av hans bay of pigs CV.

Hovedkritkken min av Fetzer er at han vektlegger tyngden sin konsekvent på de svakeste delen av teoriene.
Etter mitt skjønn har amerikanske myndigheter selv produsert de beste bevisene for at det sto en konspirasjon bak mordet.
http://en.wikipedia.org/wiki/House_Select_Committee_on_Assassinations
i tillegg til å konkludere med en konspirasjon, sier de også at Jack Ruby fikk hjelp til å komme seg inn i politikjelleren hvor han skøyt Oswald, og at Warren commission bevist undro å granske bevisene for en konspirasjon, muligens fordi de «var redd for at folket ville blitt ekstra redde hvis de trodde det var en konspirasjon innvolvert»
http://www.history-matters.com/archive/contents/contents_hsca.htm

og dette er konklusjoner som etter mitt skjønn INGEN kan benekte. -så hvorfor ikke legge tyngden på JFK aktivismen der? På samme måte som det er fornufitig, hvis man ønsker et resultat av sannhetsaktivismen sin, å legge 911tyngden på WTC7, eller andre beviselige forhold, fremfor spekulasjoner rundt sjåfører, hologrammer eller andre ubeviselige spekulasjoner?

Hvorfor ikke fokusere på bevisbare forhold, fremfor spekulasjoner? Hvorfor ikke konsentrere sin utvikling på studering av sannhetsteorier, og bruke vitenskaplig metode? -hvorfor gjøre ting unødig komplisert?

Vi vet at JFK ble myrdet av en konspirasjon. -Det er offisielt fra amerikanske myndigheters side. -Hvorfor skape forvirring rundt dette enkle faktum gjennom spekulative argumenter, og unødig komplisering av en iutgangspunktet enkel sak?

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

rolignaa sier:
07. 11. 2011 kl. 04:26

«Artiklene blir lagt ut som om det skulle vært 100 prosent fakta.»

Lest Dagbladet noen gang? VG?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

BB:
Bruker du din kritiske sans KUN utenfor NyS???

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

Hvor mener du vi burde hente informsjon og kunnskap fra da maranata ? Vet du at det finnes narrsister som er overbeviste om at de kan se, men som mangler øyne ? De tror at mørke er lys og omvendt, og når man forteller dem det, så viser det søren i meg seg at de har mistet ørene også, men alikevel så tror de at de kan høre. Det er derfor helvete er og har vært her ned på jorda i veldig lang tid.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Som man roper i skogen får man svar. Konspirasjonsteoriene blir ikke akkuratt funnet opp her på NyS, men lyder som et E – KO-KO fra YouTube og andre nettsteder.
Hvis virkeligheten blir for kjedelig kan det helt sikkert være morsomt å spekulere i om den virkelig er slik man blir fortalt. De mest utspekulerte løgner er krydret med en passe porsjon sannhet, og slik sett pirrer de nysgjerrigheten akkuratt nok. Men drar man dette for langt blir det gjennomskuet. Saueflokken liker ikke at bjellesauen blir gjennomskuet, og de blir agressive og i mangel på argumentasjon faller de ned på det nivå de egentlig hører hjemme – det personfikserte med vekt på båstildeling og nedrakking.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

maranata sier: 07. 11. 2011
Saueflokken liker ikke at bjellesauen blir gjennomskuet, og de blir agressive og i mangel på argumentasjon faller de ned på det nivå de egentlig hører hjemme – det personfikserte med vekt på båstildeling og nedrakking.

Og det snakker DU om useless. :-D

maranata sier: 29. 10. 2011
MW (Det er til meg det…)
Å sitte som en apekatt å gjenta andres konspirasjoner på andre nettsider sier alt om ens egne evne til å tenke fritt, logisk om hva som er praktisk gjennomførlig innenfor rammene av gjeldende allment aksepterte og innarbeidede naturlover.

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/10/22-juli-illuminati-utpresser-norske-myndigheter/comment-page-1/#comment-74775

Svar nå heller på denne du gutten min…

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/10/22-juli-illuminati-utpresser-norske-myndigheter/comment-page-1/#comment-75005

BelzeBob
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Eh, nei.

Ole-John Saga
Skribent
11 år siden

Lille maranata vennen, må ikke bli så slei seg og truffet da. Litt ironi og sarkasme må man da vel kunne tåle ? Hvis du løper hjem til mamma så får du sikkert trøst, Hun vet sikkert det riktige navnet ditt. Også kan hun lese litt fra Darwins evolusjons teori, så du kommer i humør igjen. Enten så må du være sadomachosist eller så er du på et følelses nivå som tilhører en furten fem åring. Det kan jo være at du prøver å være morsom nå, men jeg tviler på at du har humor etter å ha lest endel av kommentarene dine her inne. Sånn da har jeg waste nok tid på deg. Takk for meg.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Ole-John Saga
11 år siden

Pappaen min er mye sterkere enn pappaen din, så bare pass deg :-)

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Maranata
Hvis du ikke tror på det som skrives rundt det som skjer i samfunnet, hvorfor bruker du så mye dyrebar tid her da? Du er tross alt en av de mest aktive skriverne her. Og når man skriver mye, betyr det at en må sette seg grundig inn i det man skal svare på gjennom andre kilder – tilegne seg kunnskap, heter det. Og det krever tid og fordypning.
Men det er vel ikke så nøye med denne kvalitetssikringen hos skeptikere.
Litt merkelig forresten at du som har lest sannsynligvis tusenvis av artikler her ikke finner sannhetsgehalten i noe som helst, uansett hvor mye det dokumenteres. Da lider man av kverulant paranoia, kalles det ca på fagspråket.

Vel, jeg tror slett ikke på alt som skrives her. Men det betyr ikke at alt er tøv. Mesteparten av det som skrives her ang. det som skjer i samfunnet er realiteter. Det kalles å skille mellom snørr og bart

Geir Raastad
Geir Raastad
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Kjemisk og Ole Johan,

Feie for egen dør er et godt uttrykk som mange bør ta til seg innimellom.

Maranata skriver mye her, men dere disser alikevel han og hans uttalelser gang på gang på gang på gang.

Det er jo ganske motstridende når dere sier at han lider av kverulantparanoia, mens dere ikke finner sannhetsgehalt i noe av det dokumenterte som eksisterer i etablerte medier.

Det er akkurat som om selvinnsikten har rent ut i elven, og det som ble igjen var dårlige hersketeknikker(som det patetiske forsøket til Ole Johan 15:04) og påstander om sinnstilstander til de som er uenige.

Deres egen form for dokumentasjon er nøyaktig den samme som dere diskvalifiserer fra MSM.
Dere bruker youtube, linker til artikler på nett og referanser til personer som ingen har hørt om.
Dersom dette er dokumentasjon som skulle få folk til å bare si «A-ha!!!» så ville jeg vært urolig for utviklingen til Homo Sapiens.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  kjemisk
11 år siden

Raastad:
Hvem er dere, og kan du vise til ‘en person som mener at alt som fremlegges av etablerte medier er tull?

Finnes det i heletatt noen som mener det?

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

William Cooper: Mystery Babylon Series Complete Reedit 1 – 19 http://tinyurl.com/39sstxw

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

Geir Raastad
Jeg er skjelden inne på youtube, langt mindre henviser jeg til den som kilde. Har ikke brukt den her eller andre steder for å bevise noe som helst.
Dessuten disser jeg ikke Maranata gang på gang. Jeg skriver ikke mye her, og så vidt jeg husker, har jeg vært i diskusjon med Mara bare en gang her.
Skal du opptre som moralens vokter her, bør du i det minste skrive noe som det er hold i, og i hverfall ha fulgt med såpass at en vet hvem som har diskutert med hvem. Da kan du jo selv fremlegge dokumentasjon på dine påstander om meg her. Du snakker om å møte seg selv i døra!

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Sigr Huginsson sier:
07. 11. 2011 kl. 16:54

«Raastad:
Hvem er dere, og kan du vise til ‘en person som mener at alt som fremlegges av etablerte medier er tull?

Finnes det i heletatt noen som mener det?»

Nettopp. Massemedia rapporterer selvsagt masse essensielle fakta, men de presenterer alt på en fragmentert og ufullstendig måte slik at man selv må legge puslebiter sammen og også gå utenom hovedstrømmen for å gå i dybden om en sak. Massemedia er absolutt nyttig om man bruker den rett.

Men her ser du firkanttenkingen fra de såkalte skeptikerne – alt må polariseres og deles inn i to grupper: 100% seriøst vs 100% tullball. Så har man dette falske paradigmet som de elsker.

Media: spiller overhodet ingen rolle om det er Dagens Næringsliv, Norsk Ukeblad, Russia Today, Aktuell Rapport eller Nyhetsspeilet som rapporterer noe. Alle disse er kun medier – kanaler for informasjon. Men det vi legger tydelig merke til er at de største medie-aktørene er i høy grad styrt av politiske interesser og derfor

1. Vinkler nyheter på en bestemt måte
2. Totalt unngår å rapportere visse «følsomme» nyheter. Eller nevner disse nyhetene kun i en liten notis.

Og så har vi alternativmedia der vi har alt mellom himmel og jord. Alt fra et tiddskrift som Nexus der de fleste artiklene er skrevet av folk med doktorgrader og du har en halvmeter med fotnoter etter hver artikkel til «Her kommer reptilene fordi min krystall fortalte det i går klokka 11 over 11.» Det blir opp til enhver å finne alternativmedia som man syns er mer eller mindre seriøs.

På nettet kommer det også automatisk kritikk av aktører innenfor alternativmedia som folk syns er tvilsomme eller presenterer feilaktig info. Og slik skal det være. Kan du klage på massemedia? Kreve at de dokumenterer sine historier? Påvirke de til å ta opp saker du mener er viktig? Ja, du kan jo prøve. Går kanskje bra når det gjelder helt ufarlige emner, men andre ting vil de ikke røre av frykt for politiske represalier og finansielle konsekvenser.

Jeg legger merke til at de såkalte skeptikerne overhodet ikke har noe problem med at Dagbladet kjører tull, tøys, sludder og vås på forsiden sin så og si hver eneste dag uke etter uke. Neida, ikke et problem. for Dagbladet er jo ..seriøs.. media. Fordi den selger masse og kan kjøpes på matvarebutikken.

NRK er også ..seriøs.. media – fordi den kommer fram i boksen når du trykker på knappen.

Mainstream og statsstyrt: seriøst
Alternativt og uavhengig: ikke seriøst.

«Skeptiker»-logikk.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

BB
De «bokflinke» er eksperter på å latterliggjøre andre.
Husker tilbake på videregående der det var en skoleflink og poulær elev som til stadighet gjorde brølere, glemte noe, forsnakket seg, osv. Da var den fenomenal flink til å fleipe bort slikt med et flir eller en morsom kommentar. Men når en annen elev som ikke hadde samme status som den selv, var denne fremst i rekken for å fye, baktale, og med kroppspråket tydelig fortalte hva den mente om elever som var så teite og mindre intelligente.
Hvis den sa noe, var det riktig. men hvis en annen med lavere rang tidligere hadde uttalt akkurat det samme, var det feil inntil den populære sa det.
Denne kan samenliknes med Gro Harlems væremåte overfor meningsmotstandere, og det forteller ikke rent lite!

einis
einis
Abonnent
11 år siden

hvorfor publiserer dere gammelt materale fra han??
william cooper støtter overhode IKKE alien-teorien! bare i starten hvor han fort skiftet mening og sa hele greia var et arrangert bedrag for å implementere den nye verdens orden.
videoene dere fremviser er helt avleggs og sier ingenting om william cooper.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden
Michelle
Skribent
Svar til  Mole
11 år siden

Stand Down på Utøya
Jeg skrev at det også var Stand Down på Utøya,
vi vet jo hvordan ingen vet hvem som holdte sykebilene unna,
hvorfor Buskerud-politiet med skytevåpen ventet etc etc
Og først fikk jeg plusstomler, men nå er
kommentaren fjernet for moderering..
Hvem er redd for at folket får høre dette?
Åpenbart at hemmelig militære etterretninger laget kvalm,
for å ikke glemme at iNGEN kom igjennom på «nødnummeret»..

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Michelle
11 år siden

Postet denne kommentaren på Dagbladet så får vi se om den også modereres helt vekk. :-)

Monica Waade 0 minutter siden
Vi får håpe de ikke modererer denne kommentaren til den søte kanin helt vekk da, men hvem vet hva ordren blir. Hvem (foruten statstøtten) eier og kontrollerer ytringsfriheten i Dagbladet?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-47/#comment-75957

http://www.dagbladet.no/2011/11/16/nyheter/utenriks/jfk/john_f_kennedy/lee_harvey_oswald/19041291/

Michelle
Skribent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Takk kloke Søster ♡
La også inn en kommentar om Chemtrails som svar til noen som nevnte det og påstår det er bløff, samtidig med at de ikke vet at drivstoff på bussene fylles med nano-artikler (Chemtrails):
1

2 http://svt.se/content/1/c8/02/32/67/18/FoodWater.pdf
3 http://forskning.no/artikler/2009/juli/225109
(Er relevant for å vise hvor kraftig vi Alle blir lurt!)
Dessuten glemmer folk å gjøre ett eneste lite søk på ABB på nettet,
for da vil de se at hundrevis rudt om i verden allerede
støtter grusomheten åpenlyst, ikke vanskelig å forstå
at det var flere innblandet da..

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Bill coopers last prediction:

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The Truth About William Cooper and His Death http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xn6Yp657nNc

William Cooper: Mystery Babylon Series Complete Reedit 1 – 19 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=1#M6704

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Bill Cooper – Over 1500 Hours – Entire Broadcast 1993-2001 http://thepiratebay.se/torrent/7041019/Bill_Cooper_-_Over_1500_Hours_-_Entire_Broadcast_1993-2001

« Forrige artikkel

Utenomjordisk DISCLOSURE 1.11.11

Neste artikkel »

Asteroiden 2005 YU55 passerte 9.11

66
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x