HAARP utløser jordskjelv

23.1K visninger
15 minutter lesetid
330

Når vi diskuterer hvordan HAARP kan provosere frem et jordskjelv må vi nødvendigvis først vite litt om jordskjelv. Hva er et jordskjelv? Når spenninger i underjordisk fjell utløses så blir det rystelser, bølger, i fjellgrunnen nede i bakken. Dette kalles jordskjelv.

( Oversettelse av engelske sitater er hovedsakelig gjort med Google-oversetter fordi oversetteren har etter hvert oppnådd en god kvalitet ).

For å svare på hva som kan være en utløsende faktor for jordskjelv må vi først vite litt om spenning, kraft , energi og elektromagnetiske bølger. Definisjonene er hentet fra http://www.snl.no

Spenning = kraft per flateenhet mellom et elastisk materiales enkelte deler når materialet belastes med ytre krefter ( innbyrdes glidning, utsatt for skjærspenninger ).

Kraft = enhver påvirkning av et legeme, som kan deformere legemet eller forandre dets bevegelsestilstand a) kontaktkrefter = legemer berører hverandre, b) fjernkrefter = gravitasjon eller tyngdekraft ( en tiltrekning mellom legemer og elektriske og magnetiske krefter som kan være tiltrekning eller frastøtning ).

Felt = klode omgir seg med tyngdefelt, et legeme der blir påvirket av kraft. 1 newton ( N ) = kraften som gir et legeme med masse 1 kg en akselerasjon 1 m / s i andre potens.

Energi = kraft, styrke. Kinetisk energi E = 1/2mv i andre potens. M = masse, v = hastighet. E = mc i andre potens, m = masse, c = lysets hastighet.

Bølgebevegelse = det er energi som blir overført og flyttet ved bølgebevegelsen, de svingende partiklene blir ikke flyttet, gjennom luft eller annet stoff.

Elektromagnetiske bølger = den magnetiske og den elektriske feltstyrken som svinger, og disse svingningene trenger ikke noe stoff å bre seg i, de brer seg hurtigst i tom rom.

Strålingsenergi = den energi, som er bundet med elektromagnetiske bølger eller stråling ( radiobølger, lys, røntgen,-og gammastråling ). Den oppstår når elektriske ladninger forandrer sin bevegelsestilstand i elektriske svingekretser eller ved atomære og kjernefysiske reaksjoner, og går ved absorbsjon over til varmeenergi.

HAARP arbeider med elektromagnetiske radiobølger , mikrobølger ( 3000 – 300000 MHz med bølgelengde fra 10 centimeter til 1 millimeter ) og ekstremt lave frekvenser ( ELF ) med bølgelengde på flere kilometer.

Eastlund og HAARP

Dr. Bernard Eastlund studerte Nikola Teslas patenter om elektromagnetisme og ionosfære og fikk gjennom sine egne patenter, som dannet grunnlag for HAARP i slutten av 1980-tallet. I 1993 ble byggingen av HAARP startet i Gakona i Alaska.

Eastlund´s discovery involved beaming High Frequency ( HF ) and Extremely High Frequency ( EHF ) waves, of extremely high power ( over a billion watts ) , directly at a point on the ionosphere. When this was done, the ionosphere became heated from the accumulating electrical energy. You might think of it as “ cooking “ the atmosphere.

The heated portion of the atmosphere expands like heated plastic and is raised to a higher altitude, causing an atmospheric “ bulge “. Eastlund discovered that this bulge was highly reflective to radio waves, and because of its altitude, it could bounce high frequency radio signals to points well beyond the horizon. Even efficient ELF and microwaves signals, which normally would pass through the ionosphere into space, could be deflected without much loss of strength. He called this heated “ bulge “ the “ lens effect “. (Kilde: Internet )

Eastlunds oppdagelse involverte strålene til høy frekvens, High Frequency (HF) og ekstremt høy frekvens (EHF) bølger, med ekstremt høy effekt (over en milliard watt), strålt direkte på et punkt på ionosfæren. Når dette var gjort, ionosfæren ble oppvarmet av akkumulert ( samlet ) elektrisk energi. Du kan tenke det kanskje som å ” koke ” atmosfæren.

Den oppvarmede delen av atmosfæren som er som utvidet oppvarmet plast og er hevet til en høyere høyde, forårsaker en atmosfærisk “bule”. Eastlund oppdaget at denne bulen var svært reflekterende til radiobølger, og på grunn av høyden sin kunne den sprette ( tilbake ) høyfrekvente radiosignaler til steder langt utenfor horisonten. Selv effektive ELF og mikrobølge signaler, noe som normalt ville passere gjennom ionosfæren til verdensrommet, kan retningen bli forandret uten mye tap av styrke. Han kalte denne oppvarmede “bulen” for “linse – effekten”.  (Kilde: Internett )

Spørsmålet blir:

HVORDAN TRANSFORMERER HAARP ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI ? HAARP KONVERTERER POTENSIELL ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI.

Enhver form for energi kan omdannes til en annen form energi. Generelt, de fleste typer av energi, unntatt termisk energi, blir konvertert til andre typer energi. Energi kan ikke skapes eller ødelegges.

Potensiell energi =
Forskjellige typer potensiell energi:
• Gravitasjonsenergi
• Elastisk energi
• Kjemisk energi
• Elektrisk feltenergi
• Hvilemasse-energi
( Wikipedia )

Gyromagnetisk effekt:

http://www.snl.no/gyromagnetisk_effekt

”Tipping ballerina effekt ”. Presesjonsbevegelse ( jfr. jordens akse presesjon )

MR Fysikk:

http://www.uib.no/med/avd/miapr/arvid/MOD3/Bildedannelse/MR_basic2000.pdf

MR = magnetresonanstomografi, magnetic resonance imaging:

”Teknologien er utledet fra prinsippet om molekylers spesifikke egensvingetid ( Brownske bevegelser ), og hvordan disse oppfører seg når de utsettes for radiobølger mens de er plassert i et kraftig magnetfelt ”. (Kilde: Wikipedia)

MR er et eksempel på hvordan radiobølger omdannes til kinetisk energi.

Hvordan laget Nikola Tesla jordskjelv?

Han brukte en oscillator, en liten mekanisk vibrator.

Oscillator = system, som utfører svingninger av hvilken som helst art ; mekaniske, akustiske, elektriske ( brukes i sendere og mottakere for elektromagnetiske bølger ).

Her må vi huske på at alle fysiske legemer kan oscillere, vibrere, når man tilfører legemet energi , som treffer legemets naturlige egenfrekvens.

” Nikola Tesla´s Earthquake Machine :
He put his little vibrator in his coat-pocket and went out to hunt a half-erected steel building. Down in the Wall Street district, he found one&endash;ten stories of steel framework without a brick or a stone laid around it. He clamped the vibrator to one of the beams, and fussed with the adjustment until he got it.

Tesla said finally the structure began to creak and weave and the steel-workers came to the ground panic-stricken, believing that there had been an earthquake. Police were called out. Tesla put the vibrator in his pocket and went away. Ten minutes more and he could have laid the building in the street. And, with the same vibrator he could have dropped the Brooklyn Bridge into the East River in less than an hour”.  (Kilde: Internet)

Nikola Teslas jordskjelvmaskin:
“Han la sin lille vibrator i sin frakklomme og gikk ut for å jakte på en halvt reist stålbygning. Nede i Wall Street-distriktet fant han en-ti etasjers bygning, rammeverk av stål, uten at en murstein eller en stein var lagt rundt den. Han stilte vibratoren til en av bølgene, og vimset med justering inntil han fikk det til.

Tesla sa til slutt at strukturen begynte å knake og vagge og stålarbeidere kom panisk ned til bakken, og mente at det hadde vært et jordskjelv. Politiet ble kalt ut. Tesla satt vibratoren i lommen og gikk bort. Ti minutter mer og han kunne ha lagt bygningen i gata. Og, med den samme vibratoren kunne han ha senket Brooklyn Bridge i East River på mindre enn en time “.  (Kilde: Internett)

Hvordan lage jordskjelv og vulkanutbrudd ved hjelp av skalar elektromagnetisk bølge:

“Here’s how you initiate a very large earthquake with such weapons. Take a convenient fault zone of set of them. Focus the interferometry on the fault zone, in the “diverging” mode, and deposit EM energy there in the rocks on both sides, increasing (slowly) the stress in the rocks by the reverse piezoelectric effect (deposit excess energy, get crystal mechanical movements).
Do it slowly, and the stress will build up to large pressures well-above a plate slip minimum energy required. At some point, the rocks yield and one or both sides “slip” and move rather sharply, giving a very large earthquake in that zone.
Do the same thing down in the earth (remember, LWs easily penetrate right through the earth and ocean at will, and so the “interference zone” focus can be inside the earth or beneath the ocean, at will”.
“Anyway, focus this thing down to where the active part of the volcano is still slumbering, down where the hole in the plate has been made. Keep increasing the deposition of energy in the magma itself, and eventually the increasing pressure from deep within that volcano, underground, will cause an eruption. Build the energy slow, and the eruption will likely be much larger.”
“A Scalar Wave is a multi-dimensional standing wave pattern that emanates out of a fixed point of sound-tonal vibration-within the Morphogenetic Field ( MF ) of the Cosmic Unified Field of Energy “. (Kilde: Internet)

” Her er det beskrevet hvordan du setter i gang et stort jordskjelv med slike våpen. Ta et sett av praktisk forkastningssone. Fokuser interferometri på forkastningssone, i” avvikende “-modus, og overfør EM energi der i bergarter på begge sider, økende (langsomt) stresset i steinene ved den omvendte piezoelektriske effekten ( sett inn overflødig energi, få til krystall – mekaniske bevegelser).

Gjør det langsomt, og stress vil bygge seg opp til stort press godt over en plateslip, minimum energi krevet. På et tidspunkt steinene gir opp og en eller begge sider” slipper “og flytter seg ganske kraftig, noe som gir et veldig stort jordskjelv i denne sonen.

Gjør det samme nede i jorden (husk, LWs trenger seg lett tvers gjennom jorda og havet på vilje, og så” interferens sonen “fokus kan være inne i jorden eller under havet, på vilje ) ”.

“Uansett, fokuser denne ting ned til der den aktive delen av vulkanen er fortsatt slumrende, ned hvor det er gjort hull i platen. Hold økende avsetning av energi i selve magmaen, og til slutt det økende presset fra dypt inne i vulkanen, i underjordiske, vil forårsake et utbrudd. Bygg energien sakte, og utbruddet vil trolig bli mye større. “

“En Skalar bølge er en multi-dimensjonal stående bølge mønster som kommer ut av et fast punkt av lyd-tonale vibrasjons innenfor det morfogenetiske feltet (MF) av Cosmic Unified Field of Energy” . (Kilde: Internett)

Skalar = En skalar er et matematisk objekt som kun har størrelse, men ikke retning. I fysikk skiller en ofte mellom fart og hastighet, der den første er en skalar, den siste en vektor. (Kilde: Wikipedia)

EISCAT; HAARP og jordskjelv

Jordskjelv: Rystelser eller bevegelser i jorden forårsaket av at to deler av jordskorpen etter over tid å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger, plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Rystelser utløser energi.

EISCAT utforsker den polare øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknikk, der man registrerer egenskapene til radiobølger reflektert fra individuelle elektrisk ladede partikler (elektroner). Signalene man får tilbake er ytterst svake ( ???!!!), men med høy sendereffekt så klarer man å måle dem. Man studerer nordlysproblematikken, solvind/atmosfære, energibalanse i den øvre atmosfæren og rene plasmafysiske eksperimenter. EISCAT har vært i full drift siden 1983 (Kilde:  Store Norske Leksikon, SNL).

Jeg har satt spørsmåltegn og utropstegn på stedet ” …Signalene man får tilbake er ytterst svake … ”, fordi det står å lese i andre steder, at signalene vil bli det motsatte til 1000-doblet i styrke og over det, som er et grunnlag for at HAARP/EISCAT kan trigge et jordskjelv.

EISCAT – radarer:
UHF ( Ultra High Frequency )-radar m/frekvens på 933.5 MHz, effekt på 2 MW
VHF ( Very High Frequency )-radar m/frekvens på 224 MHz, effekt på 6 MW
HF ( High Frequency )-radar m/frekvens på 4-8 MHz, effekt på 1200 MW, som varmer opp ionosfæren. Studerer prosesser i ionosfæreplasmaet.

“Dr. Rosalie Bertell: “ PLANET EARTH THE LATEST WEAPON OF WAR “
How HAARP was used as a seismic weapon to trigger with earthquake. HAARP has capacity to target areas and trigger “ natural disasters “. Can charge fault lines to trigger an EQ. May have upset the balance of the planetary magnetic field. Can also create pulsed ELF waves which have been directed deep into the earth itself, potentially disrupting delicately poised tectonic plates of the earth´s crust. HAARP magnetic field is more than 60000 times greater than the earth´s itself. The earth´s magnetic field is both produced by electric currents in the earth´s liquid core and interacts with the Van Allen belts in the atmosphere. Such as HAARP, which heats sections of the ionosphere until they bulge to form a curved “ lens “ which will “ reflect “ HAARPs massive energy beams back to earth to destroy selected targets “. ( Internet )

“ Dr. Rosalie Bertell: ” JORDEN SOM DET SISTE KRIGSVÅPEN ”

” Hvordan HAARP ble brukt som et seismisk våpen for å utløse jordskjelv. HAARP har kapasitet til å fokuseres på målområdene og trigge “naturlige katastrofer”. Kan angripe brudd linjer for å utløse et jordskjelv. Kan ha forstyrret balansen i planetens magnetfelt. Kan også lage pulserende ELF bølger som har vært rettet dypt inn i jordkloden, forstyrrende potensielt fint og klart balanserte tektoniske plater i jordskorpen. HAARPs magnetiske felt er mer enn 60000 ganger større enn selv jordens eget magnetiske felt. Jordens magnetfelt er både produsert av elektriske strømmer i jordens flytende kjerne og virker sammen med Van Allen belter i atmosfæren. Slike som HAARP, som varmer deler av ionosfæren til de buler for å danne en linse, “objektiv”, som vil ” reflektere ” HAARPs massive energi- stråler tilbake til jorden for å ødelegge utvalgte mål .” (Kilde: Internett )

Jordmagnetisme:
30.000-60.000 nT (nanotesla). Jordens magnetosfære – bevegelsen av elektrisk ladede partikler vil her kontrolleres av planetens eller himmellegemets magnetfelt. (Kilde: SNL)

Tyngdekraft – gravitasjon:
Tiltrekningskraft som virker mellom alle legemer, ved jordoverflaten omtales gravitasjon som tyngdekraft. (Kilde:  SNL)

“ ELF ( Extremely Low Frequency ) , HAARP and Man-Made earthquake :
Adrian Salbuchi Explains HAARP Earthquake Theory – not cause it directly – but it can trigger it:
“[…] It is run by the US Air Force and US Navy. […] What does HAARP do? It transmits extremely high power — but extremely low frequency – radiation into the ionosphere which is about 80 – 90 km above the surface of the earth, and which reflects radio waves. […] When you pump billions of watts into the ionosphere at extremely low frequency, it appears that the ionosphere can resonate and can reflect that back over specific target areas — and those specific target areas, if they have been identified as being geophysically unstable, that can trigger an earthquake. […] Resonance is very important because if a certain geophysical area […] can be seen as unstable, and is ready for an earthquake, if we can understand what its resonating frequencies are — and they are always very low frequencies: five, six, ten, twelve cycles per second — if HAARP can pump billions of watts of electromagnetic energy, reflected from the ionosphere, onto those unstable (or potentially unstable) parts of the earth, that can trigger an earthquake. I insist: not cause it directly — but it can trigger it.”( Internet )

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ), HAARP og menneskelaget jordskjelv. Adrian Salbuchi forklarer HAARP Jordskjelv Teori – ikke forårsake det direkte – men som utløsende faktor:

“[…] Det drives av US Air Force og US Navy. […] Hva kan HAARP gjøre? Det sender ekstremt høy effekt – men ekstremt lav frekvens – stråling opp i ionosfæren, som er ca 80 til 90 km over jordoverflaten, og som reflekterer radiobølger. […] Når du pumper milliarder av watt inn i ionosfæren med ekstremt lave frekvenser, virker det som om ionosfæren kan resonere og kan reflektere den tilbake over bestemte målområder – og de bestemte målområdene, hvis de har blitt identifisert som geofysisk ustabile, som kan utløse et jordskjelv. […] Resonans er svært viktig fordi hvis et bestemt geofysisk område […] kan bli sett på som ustabil, og er klar for et jordskjelv, hvis vi kan forstå hva det resonnerende frekvenser er – og de er alltid veldig lave frekvenser : fem, seks, ti, tolv sykluser per sekund – hvis HAARP kan pumpe milliarder av watt elektromagnetisk energi, som reflekteres fra ionosfæren, på de ustabile (eller potensielt ustabile) deler av jorden, som kan utløse et jordskjelv. Jeg insisterer: ikke lage det direkte – men det kan utløse det. ”  (Kilde: Internett)

Sitatplukk fra Internett av betydning:

* HAARP sendinger kan også brukes til påvisning og overvåking av elektromagnetiske eller “plasma” fenomener, støt av seismisk aktivitet og tektonisk bevegelse. Forskere mener er HAARP sendinger faktisk brukes til å aktivere eller utløse nøyaktig de samme elektromagnetiske forhold som kan føre tektoniske bevegelser.

* ” Jeg sier ikke dette jordskjelv var forårsaket av HAARP men de brukte HAARP til å utløse ustabile plater til å flytte og forårsake et jordskjelv ”.

* Chile jordskjelv var forårsaket av amerikanske Skalar HAARP våpen?

* Kapasitet til å utløse “naturkatastrofer” for imperialistisk politisk gevinst.

* HAARP. En lys glød er ikke en forløper til en naturlig jordskjelv. HAARPs høyfrekvente radiobølger kan akselerere elektroner i atmosfæren, øke energien i deres kollisjoner og skape glød. HAARP skaper blink ( bullseye ) på himmelen.

* Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av HAARP?

* Faktisk er HAARP trolig et forsøk på å bringe våpen til atmosfæren.

* HAARP kan muligens brukes til å utløse jordskjelv ved å manipulere energien som allerede finnes i ionosfæren / electrojet på en bestemt måte, tenk ELF-resonans, derfor muligens påvirker piezoelektrisiteten i jordskorpa.

* HAARP har 3 store våpen-system komponenter:

  1. Rom-basert, HAARP bringer våpen til jordens ionosfæren,
  2. Luft-basert, HAARP bruker ChemTrails som en frekvens reflektor fra Bakke og Rom Base, og som et binært våpensystem mot befolkningen,
  3. Bakke- basert, HAARP bakkestasjoner lager energi til HAARP (Alaska, Grønland, Norge, Australia). HAARP er et masseødeleggelsesvåpen, i stand til å destabilisere jordbruk og økologiske systemer globalt.

Elektrostriksjon = (av elektro- og lat. ‘trekke sammen’), elastiske form- og volumforandringer som opptrer i et dielektrisk legeme når det utsettes for et elektrisk felt. Brukes spesielt om de deformasjonene som er uavhengig av om retningen på det elektriske felt reverseres.

Elektrostriksjon er en egenskap ved alle dielektrika og skiller seg fra den motsatte effekt, piezoelektrisitet, som bare forekommer i enkelte, piezoelektriske materialer. Elektrostriksjonen er omtrent proporsjonal med den elektriske susceptibilitet, med den elastiske stivhet og med kvadratet av feltstyrken. For de fleste stoffer er elektrostriksjonen liten, men for enkelte keramiske materialer er den så stor at den kan utnyttes praktisk til å generere lyd- og ultralydbølger. (SNL)

Piezoelektrisitet = den egenskap ved enkelte krystaller at de blir elektrisk polarisert når de utsettes for trykk slik at de blir elastisk deformert. Effekten ble oppdaget 1880 av J. og P. Curie, og skyldes at det oppstår endringer i de indre, elektriske dipolmomentene i et stoff pga. forandringer i avstandene mellom ionene i krystallen. Polarisasjonen viser seg ved at deler av overflaten blir elektrisk ladet. (Kilde: SNL)

Resonans = er en opphoping av amplitude i et fysisk system som oppstår når hyppigheten av en anvendt oscillasjon styrke ligger nær den naturlige frekvensen av systemet. (Alle legemer har sin unik egenfrekvens ). Under et jordskjelv bygninger svinger. Hvis frekvensen av denne svingninger ligger nær den naturlige frekvensen av bygningen, kan resonans forårsake alvorlig skade.

We know that high energy and high frequency EMP( Electromagnetic Pulse ) emissions can trigger EQs, if you get a resonance right“. ( Rosalie Bertell, Internet )

“Vi vet at høy energi og høy frekvens EMP (elektromagnetisk puls) utslippene kan utløse jordskjelv, hvis du får en resonans rett”. (Rosalie Bertell, Internett)

Konklusjon

En teori om hvordan HAARP trigger et jordskjelv kan utledes av dette. Teorien baserer seg på denne informasjonen fra Internett. Vi vet jo at teknologien er topphemmelig militærteknologi, som foreløpig har ikke lekket ut og det er sparsomt med varslere som er villige til å fortelle om teknologien. Likevel har flere forskere med doktorgrad uttalt seg på Internett om HAARP og hvordan anlegget blir brukt bl.a for å trigge jordskjelv.

Denne baserer seg på teorien at HAARP lager ikke jordskjelv direkte, men trigger det frem ved å manipulere spenningen i fjellmassene nede i jorden.

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ) radiobølger blir strålt ut fra HAARP til ionosfæren hvorfra de spretter (bouncher) tilbake ned i bakken fra ionosfærens linse (bulge). HAARP har oppvarmet ionosfærens plasma (gass), slik at det har oppstått en linse der, som forsterker strålen av ELF.

Når strålen rekker ned i fjellmassene settes det i gang vibrasjon i massene (som har sin egen unike egenfrekvens) og massene begynner å oscillere (vibrere). Spenningen i massene blir utløst og det oppstår rystelser, bølger, som skaper jordskjelv.

Nøkkelord er dermed hvordan prosessen omskaper den elektromagnetiske energien til kinetisk energi. Det skjer gjennom elektrostriksjon, det motsatte til piezoelektrisitet hvor kinetisk energi blir til elektromagnetisk energi . Når ELF-radiobølgen treffer linsen i ionosfæren blir den konsentrert opptil tusener ganger sterkere, når strålen spretter tilbake ned til jorden. Resonans forsterker oscillasjonen og jordens magnetosfære og tyngdekraft kan spille inn for jordmassenes naturlig frekvens (egenfrekvens).

”Jordskjelv oppstår der ( disse ) platene kolliderer, separeres eller glir mot hverandre. Energien, som forårsaker disse bevegelsene kommer hovedsakelig fra radioaktiv nedbrytning i jordens indre. Radioaktive grunnstoffer som uran og thorium brytes ned spontant ved å sende ut heliumkjerner og elektroner. De utsendte partiklene absorberes av det omkringliggende materialet, og bevegelsesenergien som de inneholder frigjøres som varme. Till tross for at slike radioaktive atomer utgjør en svært liten del av jorden ( ca. ett gram pr. tonn )…” ( Rolf Mjelde : Jordkloden lever ).

Skepsis.no fra miljøet rundt NTNU motsetter seg kraftig denne teorien. Skeptikere påstår at HAARP sender ikke ELF-bølger og at bølgene er for lange og svake for å kunne ha praktisk betydning ved dannelsen av jordskjelv.
Til det har man å si at HAARP/EISCAT er fullt ut kabable til å sende slike lavfrekvente radiosignaler og at signalene blir forsterket, til og med tusendoblet oppe i ionosfæren jmf Dr. Bernard Eastlunds patent om prinsippene til HAARP.

Skeptikeren, førsteamanuensis Harald Hanche-Olsen ved NTNU ( Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet ) i Trondheim skriver i Skepsis.no at berggrunnen har ikke egenfrekvens pga. dissipasjonsmekanisme (som demper) i seismiske bølger. I tillegg skriver han at berggrunnen har ikke egenfrekvens, som kan gi resonans. De seismiske bølgene frakter vekk all den energien man forsøker å pumpe inn, ergo kan ikke skape store spenninger som kan utløse jordskjelv.

Til dette har man å si at Hanche-Olsen mener at jordskorpen har sine egne lover i fysikk !

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

330 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Bolla
Bolla
Abonnent
10 år siden

An earthquake measured at 5.8 magnitude has hit south of David, a city in western Panama, reports the US Geological Survey. The service said the quake was about 64 km away from the city, that is home to some 125,000 people, at a depth of 10 km. Panama’s head of emergency services, Arturo Alvarado, said there were no reports of damage or injuries but that schools and homes in the area were evacuated as a precaution. The quake comes a day after Chile was rattled by a massive 8.2 quake that set off a 2-meter tsunami wave and led to deaths of 6 people.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden
Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Et overraskende kraftig jordskjelv på 600 kilometers dyp overrasker seismologer.
Kan ikke forklare….
http://www.nrk.no/viten/rekordstort-jordskjelv-overraskar-1.11253794

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Og som et eksempel på hvor opphengt nordmenn er i sine “ismer”, og ikke klarer å se tvers igjennom det tvers igjennom transparente, diktaroiske demokratai vi alle har fått tredd nedover ørene, så ender altså opp slik:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7799408

Folk er stort sett opptatt av å vinne på lotto, Rikstoto, se på fotball, ta seg en øl, høre på Arcadia techno- musikk, og og å kikke ned i lønningsposene sine. Men hvis Nordmenn flest blir engasjerte, så kan vi ta oss f. på at de henger seg opp i en eller annen form for isme. “Venstresia”, eller “de røde”, eller annet fjas.

Min medfølelse har de dog.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Stryk gjentakende først avsnitt. Det hang seg opp i cut and paste :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Var “opphenget” myntet på meg, Smurfen? Da kan jeg forsikre om at jeg ignorerer alle som har fullstendig oppheng på “allelikeraværenazister.no”
Og nazister generelt er bare et stort gjeeesp.

Tusen takk for det, kjære “smurfen”. Får bare si ditto!
Når det gjelder “Nazisme”, så er jeg fullstendig klar over at frimurerne/freemasons/Illuminati bruker denne “ismen” i konnotativ forstand:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konnotation

Illuminati har skapt bortimot 800 -1000 ideologiske “ismer”.
Kun for å forhindre at folk skal tenke sjæl!

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Var “opphenget” myntet på meg, Smurfen? Da kan jeg forsikre om at jeg ignorerer alle som har fullstendig oppheng på “allelikeraværenazister.no”
Og nazister generelt er bare et stort gjeeesp.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Menneske
11 år siden

Neida du er jo en av mine favoritter sammen med 2Q11 og mange andre usedvanlig kunnskapsrike her på NS Menneske :)

Nazister et stort gjeeesp ? Personlig så mener jeg alle ister og ismer er et stort gjesp, det å plassere folk i båser er bare for å herske gjennom splitt og hersk med å sette grupper opp mot hverandre så de får utføre jævelskapen sin i fred

http://www.wnd.com/2012/10/does-bible-code-predict-president-romney/

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Var “opphenget” myntet på meg, Smurfen? Da kan jeg forsikre om at jeg ignorerer alle som har fullstendig oppheng på “allelikeraværenazister.no”
Og nazister generelt er bare et stort gjeeesp.

Digresjon:

forskning.no, NWO vennlig propaganda- webside.
Gårsdagens forside finner jeg interessant. Bortsett fra artikkelen om “Høgskolen i Buskerud”, med en knallfin Illuminati logo, så er det et bilde av en boreplattform litt under, med overskrift “Et stort løft for petroleumsforskningen”.
Og hvis dette bildet ikke er manipulert, så vil jeg kalle de “hvite skyene” “et resultat av chemtrails”. Og jeg lurer på om noen andre har gjort seg opp en formening, om hvorfor havområder, sikkert der det heller ikke befinner seg mennesker, blir sprayet. Er dette for å forsure havene? Ødelegge alt liv i dem også? Eller har det noe å gjøre med astronomi/ kjernefysikk?

http://www.forskning.no/begivenheter

“Eliten” er svært opptatt av “global oppvarming”.
Og jeg har inntrykk av at “de” kan regulere det meste, både vær, vind, og temperatur. Noen snakker om stadig økende solaktivitet, og her lurer jeg på, om
chemtrail/HAARP programmet spiller inn.

Kan dette også ha noe med polskifte å gjøre?
Her kommer det en amatørmessig teori på at ja, polskifte i 2012 er en mulighet:

http://www.youtube.com/watch?v=bE-kvqiMaLs

Og jeg kan ikke forstå hvorfor “eliten” sprayer seg selv, hvis chemtrails formål, er “mind control”. Her vises chemtrails over Det Hvite Hus, Washington:

Skal “eliten” “mindcontrolle” seg selv, da?

Nå er ikke akkurat jeg en stormester på dette med bølgefrekvenser, elektromagnetisme, og slikt.
Men jeg får ty til bondevettet. Og en hver fjott klarer vel å koble relasjon mellom hyggelige, blide, og lykkelige mennesker, som ler og stortrives, når det er sol.

Og som også klarer å se en relasjon mellom dårlig vær, og rett og slett misfornøyde surpomper.

Og la oss si at Mayakalenderens profetier er noenlunde korrekte, og at vi faktisk står overfor et mulig polskifte, og at dette faktisk har noe å gjøre med, hvor frigjorte, og lykkelige vi vil bli, men at “eliten” gjør alt de kan, for å forhindre dette, og hvis de klarer det, så har de lykkes med sin endelige verdensmakt, kalt NWO. Geitebukkene!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
11 år siden

Det er en storm folkens…

Det er så mange logiske brister i “illuminati står bak – resonnementene” her at jeg kjenner at hjernen min krymper.

Stormer kommer og stormer går. Noen ganger er de kraftigere enn andre ganger. Noen ganger regner det mye, andre ganger snør det.

Big deal, det er da for pokker slik naturen er.

Forstå dette;

Det er en fundamental mangel på substans i omtrent alt som kommer av KT’teorier om denne stormen.

Spinnvilt er bare forbokstaven.

Det er forresten ikke Illuminati som har gitt stormen navn. Herregud da menneske.

Her mener man at man kjenner de mørkeste hemmeligheter i universet, eller hva det nå enn måtte være, og så evner man ikke å sette seg inn ihvordan orkaner gis navn?

Himmel og hav, dette står til stryk og vel så det… Det skulle vært forbudt å utvise en så himmelropende mangel på intellektuell kapasitet.

Og straffen skulle vært ytringsforbud… I hvert fall i det offentlige rom.

Det er jo faen meg helsefarlig å lese slikt vås…

Her kan man informere seg selv om hvordan orkaner gis navn, og hvorfor;

http://www.yr.no/nyheter/1.7277266

OH MY GOD!!!

De roterer listene hvert 6. år….

Føkk me!!!

Da må det jo vitterlig være selveste Baphomet som står bak…

Og snart kommer Sandy til Norge og slipper restene av sin sure nedbør over oss.

We are sooo doomed!

PS: Sandy kan også være avledet fra Enter Sandman. Monsterhitten fra illuminati bandet Metalica.

Vi skal alle sendes til drømmeland.

Lord have mercy!

hagbart
hagbart
Abonnent
Svar til  Vandalf
11 år siden

Tiltredes.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
11 år siden

Heng deg ikke så nøye opp i navnet Vandal, først snakket de om å kalle Orkanen for Made by HAARP 33, som de sa så vil de hjernedøde septikerene som vi har programmert til ape zombier ALDRI skjønne en dritt uansett

Vi kontrollerer verden takket være tullinger som har mentale svekkede sjelsevner, med å forgifte dem med fluor så er de totalt ute av stand til å se selv de enkleste bindinger og sammenhenger

Selv ikke om det er over 45 år siden vi i Vietnam tok i bruk været som et våpen i operation Cloverfield, ja selv om vi har gått åpent ut at sagt at Militæret vårt kontrollerer været så skjønner dem ikke en dritt, vi kan utføre sel de mest åpenbare operasjoner som vist i Gladio operasjonene uten at vi risikerer noe som helst

Men dessverre så kan vi ikke bruke navnet Made by HAARP for å vise vår makt, vi må følge vår oppskrift og kalle den Sandy som vi bestemte den 10/4-97 ( 10+4+9+7=30 =30/10

Selv om den store Orkanøvelsen vi holdt 10/4-97 har identisk navn og identisk bane så vil ikke tullingene skjønne en dritt, men våre tilhengere vil få se hvor stor makt vi har over de tankeløse

http://www.infowars.com/1990s-east-coast-hurricane-drill-named-sandy/

For tilfeldighetenes konger er så er alt tilfeldig, alt er spinnville konspirasjonsteorier frem til de blir bekreftet av en autoritet, da er det ikke lenger en konspirasjonsteori men en naturlig utvikling sier gjengen i apesekten :)

Siste sprell fra septikerene er at de vil omgjøre alle hus i Norge til til mikrobølgeovner sånn at vi kan gå nakne rundt i huset med 20 minusgrader innendørs og allikevel være svette for stråling er heeeeeelt ufarlig

Brennpunkt: En strålende dag!

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/419351/

For noen år siden så leste jeg at i 2012 så vil EU få fredsprisen slik at de 27 statslederne i EU kan komme til Norge å krype ned i huler 10 Des når de ankommer Norge
Må si jeg humret litt av infoen da, EU fredsprisen ? LOOL, det ble ikke mindre latterlig når samme mann sa at eliten også ville samle inn verdens gull fra vanlige folk i 2012 siden de vil redde gullet ditt men ikke deg!

Men det er seff bare en tilfeldighet som alt annet i verden ;)

En gladmelding til gjengen som hevder de er apekatter er at de vil få en flott julegave i år, de vil alle som en bli sendt til sin egen planet med bare likesinnede

Det blir som et gigantisk Septikforum :D

NB. Husk å pakk ned avføringspiller slik at noe av dritten kommer ut rette hullet ;)

2 MONTHS LEFT TILL 3 DAYS OF DARKNESS / SHOCKING ANNOUNCEMENT about 2012 (Princess in Japan)

http://www.youtube.com/watch?v=efW9Dt2fW9Q

Mange mener det er dumt at vi ikke får slik morro som de har i USA nå, men ikke fortvil, mannen som så orkanene herjinger i USA lover at også vi snart skal få orkaner, jordskjelv og tzunami, En tzunami forårsaket av et kraftig jordskjelv på Island

HAARP gutta varmer bare opp nå :)

http://home.online.no/~stei-jo/anton.htm

Jordskjelv på Island ? Er Anton Johansen ( Lebesbymannen )klin sprø,? Sånt skjer jo ikke i vår del av verden ?

Ups …

Myndighetene frykter kraftig jordskjelv på Island snart
Sier jordskjelvet kan ramme nord i landet om kort tid, og ber folk i området være forberedt.

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/myndighetene-frykter-kraftig-jordskjelv-paa-island-snart-3909556.html

Kan det være at HAARP Trolla vil finne på noe morro allerede i morgen ? De har jo en tendens til å varsle sine rampestreker dagen i forveien siden det kun er sine egne pluss de globale sannhetssøker miljøene som skjønner noe

Som dagen før 22/7 så har vi et kraftig jordskjelv i Norge i dag

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/10/30/jordskjelv-pa-nordvestlandet

Som “alle” vet så er det alltid store øvelser i forkant av rampestrekene deres

I dag er det en gigantisk øvelse på Gardermoen med Militæret, politi, sivilforsvar osv ..

http://forsvaret.no/aktuelt/hva-skjer/aktivitetskalender/Sider/fsj-besoker-gardermoen-.aspx

Tidenes største kriseøvelse

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article6309753.ece

Kanskje er det en tilfeldighet og kanskje ikke, svaret får vi i morgen :)

Mysterons
Mysterons
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Smurfen = 19+13+21+18+6+5+14=96
9/3=3
6/2=3

=33 er du frimurer smurfen!

96/3=32 også frimurertall

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Skikkelig smarting du smurfen; (legg særlig merke til siste setning)

“Island er verdens attende største øy og den nest største i Europa (etter Storbritannia). Island ligger like sør for polarsirkelen, om lag 1000 km vest for Norge. Øya ligger på den midtatlantiske ryggen hvor de eurasiske og nordamerikanske kontinentalplatene glir fra hverandre. Øya ligger også over et såkalt varmepunkt. Disse forholdene gjør området geologisk svært ustabilt med hyppige jordskjelv og vulkanutbrudd.”

http://no.wikipedia.org/wiki/Island#Naturgeografi

At Island rammes av jordskjelv er omtrent like sannsynlig som at du bommer på en av dine tallrike dommedagsprofetier…

Overveiende sannsynlig med andre ord :-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Vandalf
11 år siden

Nå … ja Vandalf…. ;)

Det er ikke akkurat vanlig med monster skjelv på Island, men små skjelv og litt vulkaner er ikke så uvanlig der

Merker du et skjelv de neste ukene så ta på dere sjøstøvler og kom dere opp i høyden før tzunamien kommer veltende inn og ikke glem og si takk til Anton Johansens etterlatte :)

Det er heller ikke mine dommedagsprofetier men Lebesbymannens profetier, han beskrivelser av Orkanen som skulle herje Ny jårk stemmer jo 100% sånn som de meste han har sett, får håpe HAARP trolla sprekker så han bommer på resten ;)

Mysterons

Ikke er jeg murer og ikke er jeg fri, pleier å ringe på døra til St Olaus til den hvite Leopard hver fredag med nybakte boller og hodeskaller med griseblod der jeg prøver å grine meg til medlemskap men de ønsker ikke ferdig opplyste inn i losjen, de vil opplyse slavene sine selv, siste hule-biletten er også solgt til sektlederne til Septikerene ;)

Hvorfor er Militæret så opptatt av Tyren ? Joda for at alle Militærtoppene består utelukkende av frimurere som er ekstrem opptatt av astrologi og astronomi

Så hva symboliserer Øvelse Tyr ? De vil vel stange bort den siste friheten vår før vi blir slavebundet og tvangs chippet :)

RED ALERT!!! NWO CRACKED! HURRICANE SANDY IS A DIVERSION TO WW3.

http://www.youtube.com/watch?v=CfRjsDrExEw

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Her er mer kjøtt på beina og for skallen, smurfen:

”Når tyren orienterer seg mot de indre kvaliteter vil evnen til å se verdi, kvalitet og skjønnhet i alle mennesker og ting styrkes og tyren kan si: Jeg ser og når øyet åpnes er alt lys. Sett fra et sjelelig perspektiv er det Vulkan som er hersker over tyren. Vulkan er gudenes smed og lager de indre juveler og verdier tyren kan se når deres øyne åpnes.”

”Herkules viser oss hovedtemaet i dette tegn, gjennom arbeidet med å fange den tyr som finnes i en labyrint på Kreta, hos Kong Minos. Fra sted til sted forfulgte han tyren, ledet av den lysende stjerne, som skinte på dens panne, et strålende lys på et mørkt sted. Alene oppsøkte han tyren; alene forfulgte han den til dens hule; alene fanget han den og steg opp på ryggen, for så å ri den over til fastlandet. Der ble tyren avlevert på et hellig sted til tre kykloper som kun hadde ett øye i sin panne. Myten viser oss at vi i dette tegn skal kontrollere våre ofte ubevisste drifter og begjær gjennom et opplyst sinnelag. Labyrinten viser oss hvordan vi kan gå oss vill hvis våre mer primitive drifter og materialistiske tendenser får overtaket. Lyset i tyrens panne og det ene øyet er symboler på den klare forståelse og bevissthet som forener det indre og ytre liv og kvalitet og på den måten setter oss fri fra mer dyriske tilbøyeligheter.”
http://www.astrologi.no/stjernetegn/59-tyren

HERCULES – the kneeling man
Note that Hercules has his foot on Draco, the dragon, in triumph over it.
http://www.setterfield.org/Hercules1.jpg

Her på kne med en fot på toppen av Stortinget, som tvinges i kne?
http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2011/08/ICG_Templars.jpg

Mykje tyder på at senteret for jordskjelvet er ein stad ved Måløy eller Selje, fortel Kjæra, før han legg til at dette er eit førebels estimat.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.8377385

Jordskjelv utenfor Stadlandet
Oppdatert: 30/10/2012
http://www.jordskjelv.no/cgi-bin/showpage.cgi?type=siste&id=1351585272

“Stad (Statt, Stadt) (Stadlandet, d kan uttales tt) er ei halvøy i Selje kommune
Midt på Stad ligger Dragseidet. Navnet kommer av at vikingene brukte å dra båtene fra Leikanger på nordsiden til Drage på sørsiden. Dette var den enkleste og korteste veien over halvøya.

På Dragseidet ble fire fylker kristnet i 997. Det er satt opp et minnesmerke over dette øverst på eidet. Dragseidspelet blir spilt her om sommeren nesten årlig og omhandler kristningen.”

“Stad har mange rester av tyske festningsverk fra andre verdenskrig, bygd av østeuropeiske fanger.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Stadt

”I December 1919 mødtes en lille gruppe personer fra Thule-selskabet (Thule-Gesellschaft), Vril (Vril Gesellschaft) og DHvSS (Mænd af den sorte sten) i en hytte i nærheden af Berchtesgaden (Tyskland), ledsaget af Maria Orsic og et andet medium, der kun er kendt som Sigrun. Maria hævdede, at hun var medium og havde modtaget informationer i et hemmeligt tysk tempel-scriptsprog, der var ukendt for hende – med tekniske data til at bygge en flyvende maskine med. Vril dokumenter fortæller, at disse telepatiske budskaber havde deres oprindelse i Aldebaran, et solsystem 68 lysår væk i stjernebilledet Tyren.
Hun havde to bunker af papirer: Et i script-tegn og den anden læselig. Maria mistænkte den anden bunke for, at være skrevet i en gammel østligt sprog, og derfor kunne hun blive hjulpet af “Panbabylonisterne”, en orden tæt forbundet med Thuleselskabet. Det viste sig, at det tilsyneladende mystiske sprog var gammelt summerisk og dermed sproget i den gamle babyloniske kulturs grundlag. Sigrun, fra Vril Gesellschaft hjalp med at oversætte sproget og dechifrere mærkelige mentale billeder af en cirkulær flyvning maskine – i dag kaldet en UFO.
Ovenstående er ikke et uddrag fra en roman eller fra Starwars, men en af grundpillerne til nationalsocialismens udvikling i Tyskland.
Vril var Thuleselskabets hemmelige underafdeling, og Thuleselskabet var i sig selv en underafdeling af NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

Thuleselskabet, fortsættelsen af germanerordenen, opstod i 1911 og mente, der ville komme en verdensfrelser. Adolf Hitler havde stor interesse for Thuleselskabet, der også talte …”
http://semit.wordpress.com/2010/03/

Nær den østlige kysten av øya Gades/Gadeira (dagens Cádiz, rett overfor stredet) beskrev Strabo[7] det tyriske tempelet til Herakles som lå lengst vest av dem alle. Herakles var den gud som grekerne assosierte den fønikiske og senere kartagiske (puniske) guden Melqart med via interpretatio graeca. Strabo merket seg[8] to søyler av bronse innenfor tempelet, begge åtte nippur-elle (antikk målenhet basert på lengden av en underarm) høye, og i stor utstrekning utropt til å være de sanne Heraklessøylene av de mange som hadde besøkt stedet og hadde ofret til Herakles der. Men Strabo har ikke tiltro til dette og mener det er en falsk påstand, blant annet ved at han bemerker at inskripsjonene på disse søylene ikke nevner noe om Herakles, og nevner kun de utgifter som fønikerne hadde med å få dem gjort og reist. De tilsvarende søylene til tempelet for Melqart i Tyr hadde også religiøs betydning.

Dantes’ Inferno

I Dante Alighieris Den guddommelige komedie eller Inferno XXVI nevnes forfatteren sjøfareren Odyssevs i avgrunnen for de falske rådgivere og hans reise hinsides Herakles’ søyler. Odyssevs rettferdiggjorde farene overfor sine sjøfolk ved at hans mål er å oppnå kunnskap om det ukjente. Etter fem måneder navigering på havet får Odyssevs syn på Skjærsildens fjell, men møtte en virvelvind fra denne som senket skipet hans og alle på den for å ha det overmot å komme nær Skjærsilden mens de ennå er levende ved deres styrke og vett alene.

Francis Bacons Novum Organum
Søylene opptrer framtredende på det graverte tittelbladet til den engelske statsmannen og forfatteren Francis Bacons Instauratio Magna («Store fornyelse»), 1620, forordet til hans Novum Organum. Mottoet sammen med fundamentet viser teksten Multi pertransibunt et augebitur scientia («Mange vil gå gjennom og kunnskapen vil bli større»).
http://no.wikipedia.org/wiki/Herkuless%C3%B8ylene

“På slutten av 1982 og på nytt i november 1983 ble de bygningene som huset Israels hovedkvarter ødelagt av bomber, foresaket dusinvis av døde i begge tilfeller og er kjent i Israel som Den første og Andre katastrofen i Tyr. Eksplosjonen i 1983 forårsaket av en selvmordsbil skjedde kun 10 dager etter at en tilsvarende bilbombe eksploderte i de franske og amerikanske militærkaserne i Beirut. Israel og USA beskyldte Iran og Hizbollah for å stå bak eksplosjonene, men disse har selv nektet for enhver deltagelse.”

“Etter gjenerobringen av Akko av kong Rikard Løvehjerte den 12. juli 1191 ble setet for kongedømmet flyttet dit, men kroningen ble holdt i Tyr. På 1200-tallet ble Tyr atskilt fra den kongelige besittelse som et eget korsfarerdømme ”

(Breivik hevder i sitt 1500 siders manifest at han ble veiledet av en britisk mann kjent som «Richard (Lionheart)». I følge AP har lederen av det høyreekstreme English Defense League avslørt at «Richard» egentlig heter Paul Ray (35), og er forfatter av den høyre-ekstremistiske bloggen «Lionheart».
I et intervju med The Associated Press, benekter imidlertidig den høyreekstremistiske bloggeren Breiviks tilhørighet til gruppen Knights Templar, også kjent som Tempelridderne.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/artikkel.php?artid=10080910 )

http://no.wikipedia.org/wiki/Tyr
• Katla er en vulkan på Island, 1512 moh.
• Katla (album) er en plate av Ida Maria, utgitt høsten 2010.
• Katla er et norsk jentenavn, med samme opphav som Ketil. I 2011 er det registrert 11 innehavere av fornavnet Katla.
• Katla er en elv ved Vik i Sogn, i Sogn og Fjordane.
• Katla er et gårds- og stedsnavn på Goddo i Bømlo kommune. Navnet kommer muligens fra en jettegryte (“kjele”) som finnes på stedet. I 2011 er det 82 som har Katla som etternavn.
• Katla er en drage i Astrid Lindgrens bok Brødrene Løvehjerte.
http://no.wikipedia.org/wiki/Katla_%28andre_betydninger%29

Ty har ellers gitt navn til den andre dagen i uka, tirsdag, som heter tisdag på svensk og tysdag på nynorsk. Ty var krigsgud i germansk og norrøn mytologi, og da germanerne oversatte det latinske navnet på tirsdag, Martis dies, krigsguden Mars’ dag, ble denne dagen til det norrøne Týs-dagr.
Det islandske týr (i flertall tívar) brukes også som fellesnavn for «gudevesen».
Ty, foruten å være den nordiske krigsgud, også var ett felles navn for æsene
http://no.wikipedia.org/wiki/Ty

jokko
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

Så vi må skjønne å forstå at den sneste som kan ta Tyr`en ved hornene er oss selv http://www.mooji.org/videos.html, vi lever og er en illusjon skapt av oss selv,skap en ny…..

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

“The heavy chemtrailing reported and documented all along the East Coast in preparation for Frankenstorm Sandy`s arrival is as obvious as the chemical creation of the storm itself.”

Sandy øker til historisk styrke

http://www.dagsavisen.no/forside/sandy-oker-pa-vei-mot-land/

Footage of Hurricane Sandy from Space

October 28 2012 Interesting Cloud Movement Opposite Directions Michigan During Hurricane Sandy

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Hos NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) kan vi se en animasjon av orkanen “Sandy”:

http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/floaters/18L/imagery/vis-animated.gif

Den største orkanen registrert siden målingene startet i 1988, ifølge meteorolog dr. Jeff Masters

Her kan vi få ulike grafiske oversikter over orkanens “sammensetninger”.

http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/floaters/18L/18L_floater.html

Orkanen “Sandy” har m.a.o en ENORM styrke.

Lurer litt på hvorfor Illuminati har døpt denne orkanen for “Sandy”.

“Sandy” skal i følge denne karen komme fra Comic/Tegneseriefiguren “Sandman”

http://www.youtube.com/watch?v=ShcZW0wrkPo

Litt mer om “Sandman” på Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sandman_%28Vertigo%29

Welcome to Sandy Masonic Lodge:
http://www.sandymasoniclodge158.com/history.html

Så “vet” vi det.

For en tragedie Illuminati har satt igang nå!
Samvittighet? Ikke det.

jepsipepsi
jepsipepsi
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

“Storm i et vannglass”. Sølvpilen vil uansett komme til unnsetning denne gangen også. Det går rykter om at Falk også vil være involvert i flere redningsaksjoner fremover. Harpe Diem er forøvrig navnet på et nytt rap-band som oppstår i kjølvannet av denne enooooorme katastrofen, som utelukkende har oppstått bare fordi Iluminati ikke kan holde seg i skinnet. Hva skulle vi gjort uten Sølvpilen, nå?? Se det, vet vi ikke. Nå mangler det bare at Iran går til krig mot Israel, hvilket trolig vil skje i morgen 13:04. I følge mine kanaliseringer….som forøvrig har litt dårlig mottak, da det snør, her jeg bor…

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Geo-Engineering Frankenstorm Sandy

Frankenstorm and HAARP
http://www.youtube.com/watch?v=4P4vEx0RdW0

yr.no:
«Sandy» har begynt å lage kaos langs USAs østkyst
http://www.yr.no/nyheter/1.8376715

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Og muligvis gjør de tapre amerikanerne kloke valg, ved å stå stormen over i sine hjem. For hvis de lar seg evakuere av myndighetene, så venter muligvis FEMA på dem:

http://www.fema.gov/disasters/

USA`s omtenksomme myndigheter gir etter min oppfatning et tilbud til sine trofaste velgere og øvrige befolkning: Valget mellom pest eller kolera.

Michelle
Skribent
11 år siden

‘De sier på radioen at vi må gå i kjellerne, men der nede kommer jo folk til å drukne’, sier hun med et tappert smil.
1 http://dagbladet.no/2012/10/29/nyheter/usa/utenriks/sandy/frankenstorm/24098016
Godt å lese at noen tenker selv iallefall ;)
2

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Nordmenn flest, er som nordmenn flest, de Falcon. Det har mine altseende øyne sett for lenge siden. De gir “så det monner” til SOS- barneby (for et merkelig navn), uten å stille spørsmål. De gir sine sedler og klingene mynt i hytt og pine, til sataniske organisasjoner, som soper inn penger til “klimasaken”, og til “velferd og inkludering”.

Da føler de sikkert at de har betalt sin avlat, og nå til jul, skal de kjøpe i-Pads, i-Phones, og så mye julegratiale, som det er mulig til å få plass til, under de millioner av grantrær som blir hugget ned, for noen usle få dager i “hellig- tiden”.

Oppfordrer herved alle NyS` lesere til heller å kjøpe brød så det monner (helst uten GMO), og gi dette til fuglene. Heng det opp på veranda. Legg det i skåler. Gå så ut i skogene, og utplasser mat til rovdyrene. Gi tiggere mat og klær. Gi alle narkomane en klem, varme, penger, og mat. Og gi f. i myndighetenes råd, om ikke å utvise barmhjertighet (psykopatene).

Den fordømte “eliten”, bare dreper. Så da kan vel vi sørge for at ikke alt liv dør så fort, som planlagt.

Og hiv gjerne noen spanner møkk over miljø “vern” departementets bygning.
Kumøkk fungerer ypperlig. Ikke skadelig, bare effektivt i forhold til å poengtere hvor korrupte “de” er. Gjør det samme med Amnesty International.

Still Counting the Dead – Erik Solheim
http://www.youtube.com/watch?v=2QqBfbEkCks

Hallo, Erik Solheim. Du var aldri noe særlig til å være ærlig, var du?
Geitebukken!

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

To artikler i Aftenposten:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/–Russerne-skapte-Katrina-6518865.html

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norge-far-skylden-for-ekstremvinter-i-verden-5314827.html

Og det interessante er denne Truls Lynne Hansen, lederen for Nordlysobservatoriet i Tromsø. Jeg lurer på hvor ofte han liker å si:
“Ai, ai, ai, ai – dette er det rene tøv.”

Fordi, på ingenlikerablilurt.no har nettopp frasene “Ai, ai, ai” blitt brukt, for å debunke både HAARP og chemtrails.
Og jeg ser stadig “Ai, ai, ai” bli brukt i klimadebatter over alt på nettet, av en “viss” debattant.

Gjerne med en ekstra tilført “ai” som den vitenskapelige “klimakonsensus”, som prikken over i`en.

Truls, er det deg som har så ufattelig peiling på IPCC`s paleoklimatologi, antropgogen global oppvarming, ENSO, klimaforskning, klimapådriv, termodynamikk, etc? Tenker gutta fra Kalkutta på Cicero setter pris på det du gjør, jeg. Kameradene på Kliff også.

Men…. jobber ikke du med “nordlysforskning”, da?

http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=40956&p_dimension_id=88132&p_lang=2

Bare spør, fordi mine altseende øyne kan jo “ta feil”, vet du.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Skulle ikke forundre meg om “eliten” har utplassert selvskudd, og lagt ut minefelt rundt alle HAARP anleggene sine. Ikke en gang en uskyldig fjellrev ville nok klare å gjøre så mye ugang som å pisse på sitt territorium, uten at den ble blåst til helvete av “HAARP gutta”.

Hvis vi har noen venner der ute, så vil kanskje de vil være så elskverdige å bruke sin egen “HAARP” mot HAARP? Gud velsigne dem, sier jeg, for nå er helvete hett på Jorda, mye takket være disse teknokratiske, monstruøse møkka- maskinene.

Og jeg har gjort meg opp noen tanker, om at Bibelen, med sin skremsels- “revelations” korresponderer godt med HAARPs teknologiske kapasitet.

Som et slags manuskript, utarbeidet laaang tid i forkant av installasjon av diverse HAARP anlegg over hele den planetariske sprettballen.

La nå i det minste fjellreven være i fred, da Illuminati.

Hvis ikke får jeg bare si:

Jeeeeenz? Have you ever danced with the devil in the pale moonlight, or do you think I loook like a bitch?

And pardon my f. French for crying that out loudly

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Årsaken til at korrupsjonen vokser er at vi alle er mer eller mindre egoistiske og egosentriske, stort sett perfekte sofagriser, og dette er korrupsjonens tankesmier fullstendig klar over, men vi er ikke klar over det, skal mye til før vi innrømmer og innser at oppe i vår illusoriske godhjertethet og omtenksomhet, med noen hundrelapper per person per år til såkalte hjelpeorganisasjoner,, eksempelvis korrupte amnesty international, kollektivt og enkeltvis er tyranner og tyver i form av vår taushet og manglende aktive og effektive innsats i viktige saker, eksempelvis ikke sier fra direkte til og advarer de som er sjefer for tyranniet, som enkelte politikere, direktører, professorer, leger, frimurere, media, pst, pot, fost, media m.fl., Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=1

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

HAARP Engineering ‘FRANKENSTORM’ Hurricane Sandy – CAUGHT on SATELLITE and RADAR

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Frankenstorm har jo til og med navnet til en “menneskeskapt”..
Veldig bra video, Hans, jeg prøver å legge den i div kommentarfelt i MSM.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

The Father Of Weaponized Weather
Dr. Livingston presents evidence from the Stanford research Institute, who were brought into Project Storm Fury (a weather control program) in the late sixties as a third party, which stated conclusively that knowledge of how to stop hurricanes had been uncovered and that they would be directly liable should a hurricane hit and cause extensive damage and loss of life. Four decades later and Livingston exposes how the devastation caused by Hurricane Katrina could have been greatly minimized but was allowed to fully impact Gulf states for political reasons.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

– Orkanen beveger seg veldig snodig
– Det ser litt snodig ut hvordan den beveger seg. Den har kommet sørfra via Karibien da den begynte å bli kraftig, så har den gått nordover utenfor østkysten av USA, men nå ser det ut til at den skal bevege seg nordvest. Det er uvanlig, sier statsmeteorolog Øyvind Johnsen ved Meteorologisk institutt.
http://www.dagbladet.no/2012/10/28/nyheter/sandy/frankenstorm/orkan/24085300/

Ikke naturlig mener du?, Øyvind

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
11 år siden

Her er en real time Haarp monitor i USA. Ser ut som storm og utslag koordinerer bra, har faktisk gått ut av fargeskalaen!

http://www.haarpstatus.com/status.html

« Forrige artikkel

Skammen fra 9. april 1940

Neste artikkel »

Er statsminister Stoltenberg en miljø- og klimaforkjemper?

330
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x