HAARP utløser jordskjelv

23K visninger
15 minutter lesetid
330

Når vi diskuterer hvordan HAARP kan provosere frem et jordskjelv må vi nødvendigvis først vite litt om jordskjelv. Hva er et jordskjelv? Når spenninger i underjordisk fjell utløses så blir det rystelser, bølger, i fjellgrunnen nede i bakken. Dette kalles jordskjelv.

( Oversettelse av engelske sitater er hovedsakelig gjort med Google-oversetter fordi oversetteren har etter hvert oppnådd en god kvalitet ).

For å svare på hva som kan være en utløsende faktor for jordskjelv må vi først vite litt om spenning, kraft , energi og elektromagnetiske bølger. Definisjonene er hentet fra http://www.snl.no

Spenning = kraft per flateenhet mellom et elastisk materiales enkelte deler når materialet belastes med ytre krefter ( innbyrdes glidning, utsatt for skjærspenninger ).

Kraft = enhver påvirkning av et legeme, som kan deformere legemet eller forandre dets bevegelsestilstand a) kontaktkrefter = legemer berører hverandre, b) fjernkrefter = gravitasjon eller tyngdekraft ( en tiltrekning mellom legemer og elektriske og magnetiske krefter som kan være tiltrekning eller frastøtning ).

Felt = klode omgir seg med tyngdefelt, et legeme der blir påvirket av kraft. 1 newton ( N ) = kraften som gir et legeme med masse 1 kg en akselerasjon 1 m / s i andre potens.

Energi = kraft, styrke. Kinetisk energi E = 1/2mv i andre potens. M = masse, v = hastighet. E = mc i andre potens, m = masse, c = lysets hastighet.

Bølgebevegelse = det er energi som blir overført og flyttet ved bølgebevegelsen, de svingende partiklene blir ikke flyttet, gjennom luft eller annet stoff.

Elektromagnetiske bølger = den magnetiske og den elektriske feltstyrken som svinger, og disse svingningene trenger ikke noe stoff å bre seg i, de brer seg hurtigst i tom rom.

Strålingsenergi = den energi, som er bundet med elektromagnetiske bølger eller stråling ( radiobølger, lys, røntgen,-og gammastråling ). Den oppstår når elektriske ladninger forandrer sin bevegelsestilstand i elektriske svingekretser eller ved atomære og kjernefysiske reaksjoner, og går ved absorbsjon over til varmeenergi.

HAARP arbeider med elektromagnetiske radiobølger , mikrobølger ( 3000 – 300000 MHz med bølgelengde fra 10 centimeter til 1 millimeter ) og ekstremt lave frekvenser ( ELF ) med bølgelengde på flere kilometer.

Eastlund og HAARP

Dr. Bernard Eastlund studerte Nikola Teslas patenter om elektromagnetisme og ionosfære og fikk gjennom sine egne patenter, som dannet grunnlag for HAARP i slutten av 1980-tallet. I 1993 ble byggingen av HAARP startet i Gakona i Alaska.

Eastlund´s discovery involved beaming High Frequency ( HF ) and Extremely High Frequency ( EHF ) waves, of extremely high power ( over a billion watts ) , directly at a point on the ionosphere. When this was done, the ionosphere became heated from the accumulating electrical energy. You might think of it as “ cooking “ the atmosphere.

The heated portion of the atmosphere expands like heated plastic and is raised to a higher altitude, causing an atmospheric “ bulge “. Eastlund discovered that this bulge was highly reflective to radio waves, and because of its altitude, it could bounce high frequency radio signals to points well beyond the horizon. Even efficient ELF and microwaves signals, which normally would pass through the ionosphere into space, could be deflected without much loss of strength. He called this heated “ bulge “ the “ lens effect “. (Kilde: Internet )

«Eastlunds oppdagelse involverte strålene til høy frekvens, High Frequency (HF) og ekstremt høy frekvens (EHF) bølger, med ekstremt høy effekt (over en milliard watt), strålt direkte på et punkt på ionosfæren. Når dette var gjort, ionosfæren ble oppvarmet av akkumulert ( samlet ) elektrisk energi. Du kan tenke det kanskje som å » koke » atmosfæren.

Den oppvarmede delen av atmosfæren som er som utvidet oppvarmet plast og er hevet til en høyere høyde, forårsaker en atmosfærisk «bule». Eastlund oppdaget at denne bulen var svært reflekterende til radiobølger, og på grunn av høyden sin kunne den sprette ( tilbake ) høyfrekvente radiosignaler til steder langt utenfor horisonten. Selv effektive ELF og mikrobølge signaler, noe som normalt ville passere gjennom ionosfæren til verdensrommet, kan retningen bli forandret uten mye tap av styrke. Han kalte denne oppvarmede «bulen» for «linse – effekten».  (Kilde: Internett )

Spørsmålet blir:

HVORDAN TRANSFORMERER HAARP ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI ? HAARP KONVERTERER POTENSIELL ELEKTRISK ENERGI TIL KINETISK ENERGI.

Enhver form for energi kan omdannes til en annen form energi. Generelt, de fleste typer av energi, unntatt termisk energi, blir konvertert til andre typer energi. Energi kan ikke skapes eller ødelegges.

Potensiell energi =
Forskjellige typer potensiell energi:
• Gravitasjonsenergi
• Elastisk energi
• Kjemisk energi
• Elektrisk feltenergi
• Hvilemasse-energi
( Wikipedia )

Gyromagnetisk effekt:

http://www.snl.no/gyromagnetisk_effekt

”Tipping ballerina effekt ”. Presesjonsbevegelse ( jfr. jordens akse presesjon )

MR Fysikk:

http://www.uib.no/med/avd/miapr/arvid/MOD3/Bildedannelse/MR_basic2000.pdf

MR = magnetresonanstomografi, magnetic resonance imaging:

”Teknologien er utledet fra prinsippet om molekylers spesifikke egensvingetid ( Brownske bevegelser ), og hvordan disse oppfører seg når de utsettes for radiobølger mens de er plassert i et kraftig magnetfelt ”. (Kilde: Wikipedia)

MR er et eksempel på hvordan radiobølger omdannes til kinetisk energi.

Hvordan laget Nikola Tesla jordskjelv?

Han brukte en oscillator, en liten mekanisk vibrator.

Oscillator = system, som utfører svingninger av hvilken som helst art ; mekaniske, akustiske, elektriske ( brukes i sendere og mottakere for elektromagnetiske bølger ).

Her må vi huske på at alle fysiske legemer kan oscillere, vibrere, når man tilfører legemet energi , som treffer legemets naturlige egenfrekvens.

” Nikola Tesla´s Earthquake Machine :
He put his little vibrator in his coat-pocket and went out to hunt a half-erected steel building. Down in the Wall Street district, he found one&endash;ten stories of steel framework without a brick or a stone laid around it. He clamped the vibrator to one of the beams, and fussed with the adjustment until he got it.

Tesla said finally the structure began to creak and weave and the steel-workers came to the ground panic-stricken, believing that there had been an earthquake. Police were called out. Tesla put the vibrator in his pocket and went away. Ten minutes more and he could have laid the building in the street. And, with the same vibrator he could have dropped the Brooklyn Bridge into the East River in less than an hour”.  (Kilde: Internet)

Nikola Teslas jordskjelvmaskin:
«Han la sin lille vibrator i sin frakklomme og gikk ut for å jakte på en halvt reist stålbygning. Nede i Wall Street-distriktet fant han en-ti etasjers bygning, rammeverk av stål, uten at en murstein eller en stein var lagt rundt den. Han stilte vibratoren til en av bølgene, og vimset med justering inntil han fikk det til.

Tesla sa til slutt at strukturen begynte å knake og vagge og stålarbeidere kom panisk ned til bakken, og mente at det hadde vært et jordskjelv. Politiet ble kalt ut. Tesla satt vibratoren i lommen og gikk bort. Ti minutter mer og han kunne ha lagt bygningen i gata. Og, med den samme vibratoren kunne han ha senket Brooklyn Bridge i East River på mindre enn en time «.  (Kilde: Internett)

Hvordan lage jordskjelv og vulkanutbrudd ved hjelp av skalar elektromagnetisk bølge:

«Here’s how you initiate a very large earthquake with such weapons. Take a convenient fault zone of set of them. Focus the interferometry on the fault zone, in the «diverging» mode, and deposit EM energy there in the rocks on both sides, increasing (slowly) the stress in the rocks by the reverse piezoelectric effect (deposit excess energy, get crystal mechanical movements).
Do it slowly, and the stress will build up to large pressures well-above a plate slip minimum energy required. At some point, the rocks yield and one or both sides «slip» and move rather sharply, giving a very large earthquake in that zone.
Do the same thing down in the earth (remember, LWs easily penetrate right through the earth and ocean at will, and so the «interference zone» focus can be inside the earth or beneath the ocean, at will”.
«Anyway, focus this thing down to where the active part of the volcano is still slumbering, down where the hole in the plate has been made. Keep increasing the deposition of energy in the magma itself, and eventually the increasing pressure from deep within that volcano, underground, will cause an eruption. Build the energy slow, and the eruption will likely be much larger.”
“A Scalar Wave is a multi-dimensional standing wave pattern that emanates out of a fixed point of sound-tonal vibration-within the Morphogenetic Field ( MF ) of the Cosmic Unified Field of Energy “. (Kilde: Internet)

” Her er det beskrevet hvordan du setter i gang et stort jordskjelv med slike våpen. Ta et sett av praktisk forkastningssone. Fokuser interferometri på forkastningssone, i» avvikende «-modus, og overfør EM energi der i bergarter på begge sider, økende (langsomt) stresset i steinene ved den omvendte piezoelektriske effekten ( sett inn overflødig energi, få til krystall – mekaniske bevegelser).

Gjør det langsomt, og stress vil bygge seg opp til stort press godt over en plateslip, minimum energi krevet. På et tidspunkt steinene gir opp og en eller begge sider» slipper «og flytter seg ganske kraftig, noe som gir et veldig stort jordskjelv i denne sonen.

Gjør det samme nede i jorden (husk, LWs trenger seg lett tvers gjennom jorda og havet på vilje, og så» interferens sonen «fokus kan være inne i jorden eller under havet, på vilje ) ”.

«Uansett, fokuser denne ting ned til der den aktive delen av vulkanen er fortsatt slumrende, ned hvor det er gjort hull i platen. Hold økende avsetning av energi i selve magmaen, og til slutt det økende presset fra dypt inne i vulkanen, i underjordiske, vil forårsake et utbrudd. Bygg energien sakte, og utbruddet vil trolig bli mye større. «

«En Skalar bølge er en multi-dimensjonal stående bølge mønster som kommer ut av et fast punkt av lyd-tonale vibrasjons innenfor det morfogenetiske feltet (MF) av Cosmic Unified Field of Energy» . (Kilde: Internett)

Skalar = En skalar er et matematisk objekt som kun har størrelse, men ikke retning. I fysikk skiller en ofte mellom fart og hastighet, der den første er en skalar, den siste en vektor. (Kilde: Wikipedia)

EISCAT; HAARP og jordskjelv

Jordskjelv: Rystelser eller bevegelser i jorden forårsaket av at to deler av jordskorpen etter over tid å ha blitt utsatt for stadig økende spenninger, plutselig forskyver seg i forhold til hverandre. Rystelser utløser energi.

EISCAT utforsker den polare øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknikk, der man registrerer egenskapene til radiobølger reflektert fra individuelle elektrisk ladede partikler (elektroner). Signalene man får tilbake er ytterst svake ( ???!!!), men med høy sendereffekt så klarer man å måle dem. Man studerer nordlysproblematikken, solvind/atmosfære, energibalanse i den øvre atmosfæren og rene plasmafysiske eksperimenter. EISCAT har vært i full drift siden 1983 (Kilde:  Store Norske Leksikon, SNL).

Jeg har satt spørsmåltegn og utropstegn på stedet ” …Signalene man får tilbake er ytterst svake … ”, fordi det står å lese i andre steder, at signalene vil bli det motsatte til 1000-doblet i styrke og over det, som er et grunnlag for at HAARP/EISCAT kan trigge et jordskjelv.

EISCAT – radarer:
UHF ( Ultra High Frequency )-radar m/frekvens på 933.5 MHz, effekt på 2 MW
VHF ( Very High Frequency )-radar m/frekvens på 224 MHz, effekt på 6 MW
HF ( High Frequency )-radar m/frekvens på 4-8 MHz, effekt på 1200 MW, som varmer opp ionosfæren. Studerer prosesser i ionosfæreplasmaet.

“Dr. Rosalie Bertell: “ PLANET EARTH THE LATEST WEAPON OF WAR “
How HAARP was used as a seismic weapon to trigger with earthquake. HAARP has capacity to target areas and trigger “ natural disasters “. Can charge fault lines to trigger an EQ. May have upset the balance of the planetary magnetic field. Can also create pulsed ELF waves which have been directed deep into the earth itself, potentially disrupting delicately poised tectonic plates of the earth´s crust. HAARP magnetic field is more than 60000 times greater than the earth´s itself. The earth´s magnetic field is both produced by electric currents in the earth´s liquid core and interacts with the Van Allen belts in the atmosphere. Such as HAARP, which heats sections of the ionosphere until they bulge to form a curved “ lens “ which will “ reflect “ HAARPs massive energy beams back to earth to destroy selected targets “. ( Internet )

“ Dr. Rosalie Bertell: » JORDEN SOM DET SISTE KRIGSVÅPEN ”

” Hvordan HAARP ble brukt som et seismisk våpen for å utløse jordskjelv. HAARP har kapasitet til å fokuseres på målområdene og trigge «naturlige katastrofer». Kan angripe brudd linjer for å utløse et jordskjelv. Kan ha forstyrret balansen i planetens magnetfelt. Kan også lage pulserende ELF bølger som har vært rettet dypt inn i jordkloden, forstyrrende potensielt fint og klart balanserte tektoniske plater i jordskorpen. HAARPs magnetiske felt er mer enn 60000 ganger større enn selv jordens eget magnetiske felt. Jordens magnetfelt er både produsert av elektriske strømmer i jordens flytende kjerne og virker sammen med Van Allen belter i atmosfæren. Slike som HAARP, som varmer deler av ionosfæren til de buler for å danne en linse, «objektiv», som vil » reflektere » HAARPs massive energi- stråler tilbake til jorden for å ødelegge utvalgte mål .» (Kilde: Internett )

Jordmagnetisme:
30.000-60.000 nT (nanotesla). Jordens magnetosfære – bevegelsen av elektrisk ladede partikler vil her kontrolleres av planetens eller himmellegemets magnetfelt. (Kilde: SNL)

Tyngdekraft – gravitasjon:
Tiltrekningskraft som virker mellom alle legemer, ved jordoverflaten omtales gravitasjon som tyngdekraft. (Kilde:  SNL)

“ ELF ( Extremely Low Frequency ) , HAARP and Man-Made earthquake :
Adrian Salbuchi Explains HAARP Earthquake Theory – not cause it directly – but it can trigger it:
“[…] It is run by the US Air Force and US Navy. […] What does HAARP do? It transmits extremely high power — but extremely low frequency – radiation into the ionosphere which is about 80 – 90 km above the surface of the earth, and which reflects radio waves. […] When you pump billions of watts into the ionosphere at extremely low frequency, it appears that the ionosphere can resonate and can reflect that back over specific target areas — and those specific target areas, if they have been identified as being geophysically unstable, that can trigger an earthquake. […] Resonance is very important because if a certain geophysical area […] can be seen as unstable, and is ready for an earthquake, if we can understand what its resonating frequencies are — and they are always very low frequencies: five, six, ten, twelve cycles per second — if HAARP can pump billions of watts of electromagnetic energy, reflected from the ionosphere, onto those unstable (or potentially unstable) parts of the earth, that can trigger an earthquake. I insist: not cause it directly — but it can trigger it.”( Internet )

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ), HAARP og menneskelaget jordskjelv. Adrian Salbuchi forklarer HAARP Jordskjelv Teori – ikke forårsake det direkte – men som utløsende faktor:

«[…] Det drives av US Air Force og US Navy. […] Hva kan HAARP gjøre? Det sender ekstremt høy effekt – men ekstremt lav frekvens – stråling opp i ionosfæren, som er ca 80 til 90 km over jordoverflaten, og som reflekterer radiobølger. […] Når du pumper milliarder av watt inn i ionosfæren med ekstremt lave frekvenser, virker det som om ionosfæren kan resonere og kan reflektere den tilbake over bestemte målområder – og de bestemte målområdene, hvis de har blitt identifisert som geofysisk ustabile, som kan utløse et jordskjelv. […] Resonans er svært viktig fordi hvis et bestemt geofysisk område […] kan bli sett på som ustabil, og er klar for et jordskjelv, hvis vi kan forstå hva det resonnerende frekvenser er – og de er alltid veldig lave frekvenser : fem, seks, ti, tolv sykluser per sekund – hvis HAARP kan pumpe milliarder av watt elektromagnetisk energi, som reflekteres fra ionosfæren, på de ustabile (eller potensielt ustabile) deler av jorden, som kan utløse et jordskjelv. Jeg insisterer: ikke lage det direkte – men det kan utløse det. ”  (Kilde: Internett)

Sitatplukk fra Internett av betydning:

* HAARP sendinger kan også brukes til påvisning og overvåking av elektromagnetiske eller «plasma» fenomener, støt av seismisk aktivitet og tektonisk bevegelse. Forskere mener er HAARP sendinger faktisk brukes til å aktivere eller utløse nøyaktig de samme elektromagnetiske forhold som kan føre tektoniske bevegelser.

* ” Jeg sier ikke dette jordskjelv var forårsaket av HAARP men de brukte HAARP til å utløse ustabile plater til å flytte og forårsake et jordskjelv ”.

* Chile jordskjelv var forårsaket av amerikanske Skalar HAARP våpen?

* Kapasitet til å utløse «naturkatastrofer» for imperialistisk politisk gevinst.

* HAARP. En lys glød er ikke en forløper til en naturlig jordskjelv. HAARPs høyfrekvente radiobølger kan akselerere elektroner i atmosfæren, øke energien i deres kollisjoner og skape glød. HAARP skaper blink ( bullseye ) på himmelen.

* Er det ikke interessant at vi har hatt en STOR topp i dødelige og ødeleggende jordskjelv siden oppfinnelsen av HAARP?

* Faktisk er HAARP trolig et forsøk på å bringe våpen til atmosfæren.

* HAARP kan muligens brukes til å utløse jordskjelv ved å manipulere energien som allerede finnes i ionosfæren / electrojet på en bestemt måte, tenk ELF-resonans, derfor muligens påvirker piezoelektrisiteten i jordskorpa.

* HAARP har 3 store våpen-system komponenter:

  1. Rom-basert, HAARP bringer våpen til jordens ionosfæren,
  2. Luft-basert, HAARP bruker ChemTrails som en frekvens reflektor fra Bakke og Rom Base, og som et binært våpensystem mot befolkningen,
  3. Bakke- basert, HAARP bakkestasjoner lager energi til HAARP (Alaska, Grønland, Norge, Australia). HAARP er et masseødeleggelsesvåpen, i stand til å destabilisere jordbruk og økologiske systemer globalt.

Elektrostriksjon = (av elektro- og lat. ‘trekke sammen’), elastiske form- og volumforandringer som opptrer i et dielektrisk legeme når det utsettes for et elektrisk felt. Brukes spesielt om de deformasjonene som er uavhengig av om retningen på det elektriske felt reverseres.

Elektrostriksjon er en egenskap ved alle dielektrika og skiller seg fra den motsatte effekt, piezoelektrisitet, som bare forekommer i enkelte, piezoelektriske materialer. Elektrostriksjonen er omtrent proporsjonal med den elektriske susceptibilitet, med den elastiske stivhet og med kvadratet av feltstyrken. For de fleste stoffer er elektrostriksjonen liten, men for enkelte keramiske materialer er den så stor at den kan utnyttes praktisk til å generere lyd- og ultralydbølger. (SNL)

Piezoelektrisitet = den egenskap ved enkelte krystaller at de blir elektrisk polarisert når de utsettes for trykk slik at de blir elastisk deformert. Effekten ble oppdaget 1880 av J. og P. Curie, og skyldes at det oppstår endringer i de indre, elektriske dipolmomentene i et stoff pga. forandringer i avstandene mellom ionene i krystallen. Polarisasjonen viser seg ved at deler av overflaten blir elektrisk ladet. (Kilde: SNL)

Resonans = er en opphoping av amplitude i et fysisk system som oppstår når hyppigheten av en anvendt oscillasjon styrke ligger nær den naturlige frekvensen av systemet. (Alle legemer har sin unik egenfrekvens ). Under et jordskjelv bygninger svinger. Hvis frekvensen av denne svingninger ligger nær den naturlige frekvensen av bygningen, kan resonans forårsake alvorlig skade.

«We know that high energy and high frequency EMP( Electromagnetic Pulse ) emissions can trigger EQs, if you get a resonance right«. ( Rosalie Bertell, Internet )

«Vi vet at høy energi og høy frekvens EMP (elektromagnetisk puls) utslippene kan utløse jordskjelv, hvis du får en resonans rett». (Rosalie Bertell, Internett)

Konklusjon

En teori om hvordan HAARP trigger et jordskjelv kan utledes av dette. Teorien baserer seg på denne informasjonen fra Internett. Vi vet jo at teknologien er topphemmelig militærteknologi, som foreløpig har ikke lekket ut og det er sparsomt med varslere som er villige til å fortelle om teknologien. Likevel har flere forskere med doktorgrad uttalt seg på Internett om HAARP og hvordan anlegget blir brukt bl.a for å trigge jordskjelv.

Denne baserer seg på teorien at HAARP lager ikke jordskjelv direkte, men trigger det frem ved å manipulere spenningen i fjellmassene nede i jorden.

ELF ( Ekstremt Lav Frekvens ) radiobølger blir strålt ut fra HAARP til ionosfæren hvorfra de spretter (bouncher) tilbake ned i bakken fra ionosfærens linse (bulge). HAARP har oppvarmet ionosfærens plasma (gass), slik at det har oppstått en linse der, som forsterker strålen av ELF.

Når strålen rekker ned i fjellmassene settes det i gang vibrasjon i massene (som har sin egen unike egenfrekvens) og massene begynner å oscillere (vibrere). Spenningen i massene blir utløst og det oppstår rystelser, bølger, som skaper jordskjelv.

Nøkkelord er dermed hvordan prosessen omskaper den elektromagnetiske energien til kinetisk energi. Det skjer gjennom elektrostriksjon, det motsatte til piezoelektrisitet hvor kinetisk energi blir til elektromagnetisk energi . Når ELF-radiobølgen treffer linsen i ionosfæren blir den konsentrert opptil tusener ganger sterkere, når strålen spretter tilbake ned til jorden. Resonans forsterker oscillasjonen og jordens magnetosfære og tyngdekraft kan spille inn for jordmassenes naturlig frekvens (egenfrekvens).

”Jordskjelv oppstår der ( disse ) platene kolliderer, separeres eller glir mot hverandre. Energien, som forårsaker disse bevegelsene kommer hovedsakelig fra radioaktiv nedbrytning i jordens indre. Radioaktive grunnstoffer som uran og thorium brytes ned spontant ved å sende ut heliumkjerner og elektroner. De utsendte partiklene absorberes av det omkringliggende materialet, og bevegelsesenergien som de inneholder frigjøres som varme. Till tross for at slike radioaktive atomer utgjør en svært liten del av jorden ( ca. ett gram pr. tonn )…” ( Rolf Mjelde : Jordkloden lever ).

Skepsis.no fra miljøet rundt NTNU motsetter seg kraftig denne teorien. Skeptikere påstår at HAARP sender ikke ELF-bølger og at bølgene er for lange og svake for å kunne ha praktisk betydning ved dannelsen av jordskjelv.
Til det har man å si at HAARP/EISCAT er fullt ut kabable til å sende slike lavfrekvente radiosignaler og at signalene blir forsterket, til og med tusendoblet oppe i ionosfæren jmf Dr. Bernard Eastlunds patent om prinsippene til HAARP.

Skeptikeren, førsteamanuensis Harald Hanche-Olsen ved NTNU ( Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet ) i Trondheim skriver i Skepsis.no at berggrunnen har ikke egenfrekvens pga. dissipasjonsmekanisme (som demper) i seismiske bølger. I tillegg skriver han at berggrunnen har ikke egenfrekvens, som kan gi resonans. De seismiske bølgene frakter vekk all den energien man forsøker å pumpe inn, ergo kan ikke skape store spenninger som kan utløse jordskjelv.

Til dette har man å si at Hanche-Olsen mener at jordskorpen har sine egne lover i fysikk !

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

330 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ares
ares
Abonnent
13 år siden

Jeg limer inn en liten oppsumering fra skepsis.no diskusjon med Maarit:
Hvorfor HAARP ikke kan utløse jordskjelv; en oppsummering.

Påstand 1: HAARP er et geofysisk våpen som kan «skyte» elektromagnetisk stråling med presisjon mot ethvert område ved å bruke månen som reflektor, og strålen kan styres med presisjon, slik at den treffer hvor man måtte ønske det på jorden.

Det henvises til disse pressemeldingene, som forklarer at HAARP har «skutt» en stråle mot månen, som så har blitt reflektert tilbake til jorda, og målt her:
http://www.nrl.navy.mil/pao/pressRelease.php?Y=2008&R=4-08r
http://www.rense.com/general79/haarp.htm

Tilsvar:

Nei, dette er umulig. HAARP har rett og slett ikke stor nok antenne til å kunne gjøre dette. Jeg siterer Harald Hanche-Olsens utredning om dette:

Sitat fra: Harald Hanche-Olsen på 28. Mars 2010, 22:11:44
HAARP sin antenneskog (takk til Gnisten for rett norsk ord) har en utstrekning på omlag D=300 m. Den opererer med frekvenser på 2–10 MHzi[1]. Om vi går for den øvre enden av dette frekvensspekteret snakker vi om en bølgelengde rundt λ=30 m. (Lyshastighet dividert på frekvens.) Det er et standardresultat i optikk at man ikke oppnår fokusering bedre enn en vinkel θ gitt ved sin θ=1,22λ/D=0,12. La oss runde av og si θ=0,1 radianer (for så små θ er sin θ=θ en god tilnærming). Månen har en diameter rundt 3400 km og befinner seg på det nærmeste litt over 360000 km unna. Den dekker altså et område i underkant av 0,01 radianer stort, som er 1/10 av fokuset HAARP-antennen kan klare. Det følger at anslagsvis 1/100 av utstrålt energi fra HAARP treffer månen når de sikter og fokuserer så godt de kan.

Siden månen er en kule, spres ekkoet omtrent likelig i alle retninger. HAARP sender ut omlag 3,6 MW, og 1/100 av det er 36 kW, som altså er en øvre grense for den totale effekten av ekkoet fra månen. Jeg har her antatt at månen ikke abserberer noe av strålingen, som er heller urealistisk. Som sagt er månen på sitt nærmeste litt over L=360000 km unna. Disse P=36 kW fordelt likelig over et kuleskall på den størrelsen, med areal 4πL2, skulle gi en effekt-tetthet så stor som P/4πL2=22 nW/km2. Ja, om ikke kalkulatoren min har sviktet meg snakker vi om en innstrålt effekt på 22 nanowatt per kvadratkilometer. Og dette er vel og merke jevnt fordelt over hele jordens overflate. Ikke snakk om å fokusere dette på et lite område, nei.

Hvor stor HAARP-antennen måte være for å få til en slik fokusering overlater jeg til leseren som en øvelse. (Det er ikke rart at man trenger nokså sofistikert antenne- og mottagerteknologi for å detektere returen.)

Noen merknader: HAARP opererer på frekvenser fra 2,8 til 10 MHz, som tilsvarer bølgelengder på hhv λ=107 m ned til λ=30 m. Vi bruker her den korteste bølgelengda, λ=30 m, som er den mest gunstige for fokusering. HAARPs antenneskog har egentlig en utstrekning på 1040 fot x 1280 fot (317 m x 390 m), men vi gjør ingen stor feil ved å bruke D=300 m; det gjør at vi får tall som er litt enklere å regne med i hodet, og vi er uansett bare ute etter riktig størrelsesorden.

Konklusjonen på dette er at om HAARP sikter på månen vil det meste av energien bare gå rett forbi, og bare litt av den vil reflekteres tilbake til jorda. Strålen utvides så mye underveis at den reflekterte strålen er svært mye bredere enn jorda, og det er dermed fullstendig umulig å fokusere denne strålen på noe som helst ved å la den reflekteres av månen. Ved å se på den totale energien som treffer jorda får vi et lite inntrykk av hvor mye energi som går tapt:
Sitat fra: Alvin Brattli på 29. Mars 2010, 13:20:48
For å sette dette ytterligere i perspektiv – med 22 nW/km2 innstrålt effekt vil det, om vi bruker en jordradius på RE=6360 km, bety at jordkloden totalt mottar en innstrålt effekt på enorme 2,8 W. Og dette skal, ifølge Maarit, være nok effekt til å sette igang et jordskjelv eller et vulkanutbrudd.

2,8 W er omtrent effektforbruket av én god, gammeldags lommelyktspære.

Vi kan nå snu litt på det, og se hvor stor HAARP-antennene må være for at vi skal kunne få til å treffe et sted på jorda med presisjon, via månen:
Sitat fra: Alvin Brattli på 29. Mars 2010, 13:20:48
Sitat fra: Harald Hanche-Olsen på 28. Mars 2010, 22:11:44
Hvor stor HAARP-antennen måte være for å få til en slik fokusering overlater jeg til leseren som en øvelse.

OK, jeg tar opp hansken. La oss anta at vi ønsker å fokusere energien fra et HAARP-lignende anlegg på et område på 100 km x 100 km. La oss videre gjøre noen idealiseringer, nemlig at strålen er kvadratisk, at vi oppnår 100% refleksjon på månen (uten spredning), og at strålen treffer et område på månen lite nok til at det kan betraktes som flatt (dvs. at strålen ikke utvides pga månens krumning). Vi antar også at vi har samme sendereffekt, altså 3,6MW. Da må vi ha en stråle som har en vinkelåpning på theta=100/(2*Rm)=0,14 milliradianer, altså 0,008 grader. Dette gir oss D=1,22*lambda/theta=264 km. Utstrekninga på denne hypotetiske antenna vil dermed måtte være på 264 km for å kunne fokusere på et område på 100km x 100km. Dette gir oss en total effekt på 3,6 MW/10000 km2 = 360 W/km2 = 0,36 mW/m2, altså en tredjedels milliwatt per kvadratmeter.

Øker vi kravene til at vi skal fokusere på et område som er 10km x 10km stort, får vi theta=0,014 mrad og D=2640 km, altså ca en tredjedel av jordas radius. Da kan vi få en innstrålt effekttetthet på 36 mW/m2 (milliwatt per m2).*

For annen sendereffekt er det bare å multiplisere opp disse effekttetthetene med ønsket faktor.

Det totale arealet av USA er 9,826,675 km2. Et kvadrat med like stort areal som USA har sidekanter på ca. 3100 km. Altså må en slik HAARP-antenne være nesten like stor som hele USA. Det sier seg selv at dette bare blir absurd, og vi kan konkludere med at det i praksis er fullstendig umulig å bygge et antennesystem som skal gjøre det som blir hevdet.

Påstand 2: HAARP sender ut, eller får ionosfæren til å sende ut, ELF-bølger som kan fokuseres og utløse jordskjelv.

Tilsvar:

Denne påstanden er, i likhet med forrige påstand, beheftet med en lang rekke problemer. La oss gå inn på noen av de mest åpenbare.

Først av alt må det slås fast at for at HAARP i det hele tatt skal kunne ha noen som helst slags effekt på og mulighet for å kunne utløse et jordskjelv må påvirkningen fra HAARP være større enn bakgrunnsstøyen, for eksempel fra elektromagnetisk stråling fra kraftlinjer (med frekvens 50 eller 60 Hz, avhengig av hvor i verden man befinner seg), samt fra alle andre mekaniske vibrasjoner som skyldes sprengninger, byggeaktivitet, seismiske undersøkelser, tungtrafikk, og liknende. I tillegg må denne påvirkningen også være større enn påvirkningen fra seismiske bølger fra små jordskjelv som skjer rundt omkring på kloden til nesten enhver tid.

Men, la oss nå se på hva som vil kreves av en ELF-sender for at den skal kunne fokusere den utstrålte energien i et lite punkt på jorda, med det formål å framkalle jordskjelv.

Vi kan bruke en enkel energibetraktning for å vise at å bruke EM-bølger i ELF-området er helt urealistisk for å pumpe mye energi inn i et lite område:
Sitat fra: Alvin Brattli på 04. April 2010, 11:40:59
Sitat fra: DagT på 04. April 2010, 10:55:58
Som sagt over vil ikke dette skje med en bølge som har én periode i størrelsesorden 1000km. Diffraksjon gjør også at det er umulig å fokusere en ELF-bølge på noe som er mindre enn bølgelengden sin, selv om ELF-antennen var uendelig stor.

Anta at vi har ELF-stråling med bølgelengde 1000 km, hvilket tilsvarer en frekvens på 300 Hz. Det minste området vi kan fokusere denne strålingen på er et område på ca. 1000 x 1000 km, altså én million km2. Dette vil si at vi kan avsette 1 W/km2 (eller 1 µW/m2) per MW som ELF-senderen sender ut, om vi forutsetter 100% effektivitet. Det vil altså si at for hver watt vi ønsker avsatt i målområdet på én kvadratmeter må senderen sende ut én million megawatt, én terawatt (TW). Én watt per kvadratmeter er fremdeles veldig lite, så vi må altså ha en sender som sender ut MANGE terawatt. Dette er altså i et ekstremt og urealistisk ideellt tilfelle, og kommer i tillegg til problemet med hvordan få til fokuseringen.

Problemet med å fokusere ELF-stråling ned på små områder, fra avstander i skala med jordas nærmeste omgivelser, og med en realiserbar antennestørrelse ble adressert i dette innlegget:

Sitat fra: Alvin Brattli på 04. April 2010, 17:31:43
Vi antar som før en ELF-bølge på 300 Hz, som har en bølgelengde på 1000 km, og vi ønsker å fokusere dette på et minst mulig målområde, altså på 1000 km x 1000 km. Jeg tar videre utgangspunkt i Harald Hanche-Olsens analyse, hvor han påpeker at «man ikke oppnår fokusering bedre enn en vinkel θ gitt ved sin θ=1,22λ/D» La vinkelen θ til strålen være gitt ved λ/R, hvor R er avstanden fra antenna til målet vårt, og vi antar at vi har en avstand R som er mye større enn bølgelengda λ. Da kan vi tilnærme sin θ med θ, og vi får at λ/R=1,22λ/D, som gir oss at D=1,22R. Altså må antenna være større enn avstanden til målet. Dette er rimelig absurd, og vi kan dermed konkludere med at dette ikke lar seg gjennomføre. Vi er med andre ord helt nødt til å fokusere denne strålen på et område med dimensjoner større enn bølgelengda, og dette gir oss enda større krav til hvor mye energi vi må putte inn i senderen. Kobler vi dette med min tidligere energibetraktning gir dette oss at vi må ha en antenne som er betraktelig større enn bølgelengda (dvs. betraktelig større enn 1000 km) hvor vi må putte inn mange terawatt med effekt for å kunne få noe mer enn 1W/m2 i energitetthet i målområdet, får vi enda et urealistisk resultat, og nok en gang understreker dette at slik fokusering ikke lar seg gjøre.

Konklusjon: ELF-bølger kan ikke brukes til å utløse jordskjelv eller vulkanutbrudd, da det ikke er mulig å bygge store nok antenner langt nok unna målområdet, og det er heller ikke mulig å fokusere denne energien i selv et ganske stort område. Videre må vi ha et eget kraftverk som kan levere mange terawatt (et kjernekraftverk, kanskje) for å drive denne senderen. Som sagt: absurd.

For å illustrere hvor mye effekt 1 TW er kan man sammenligne det med hvor mye effekt et par forskjellige typer kraftverk kan levere: 1 TW tilsvarer ca 6700 Altakraftverk. USAs største kjernekraftverk, Palo Verde kjernekraftverk, har en maksimalkapasitet på 3,8 TW. Dette tilsier at et hypotetisk HAARP-anlegg som skal kunne utløse et jordskjelv vil ha behov for et stort, dedikert kraftverk med kapasitet tilsvarende et stort kjernekraftverk. Med andre ord: fullstendig urealistisk.

Påstand 3: Elektromagnetisk ELF-stråling fra HAARP trenger ned i bakken og vekselvirker med de geologiske formasjonene via elektrostriksjon (den motsatte effekten av piezoelektrisk effekt). Dette forårsaker vibrasjoner i berggrunnen. Treffer man riktig frekvens oppnår vi resonans, og jordskjelv utløses.

Maarits opprinnelige formulering:
Sitat fra: maarit på 04. April 2010, 04:10:32
Min teori om HAARP og jordskjelv:
Skepsis-medlem Dag T er interessert i teorien.
ELF ( Extremely Low Frequency )-bølger fra HAARP/EISCAT blir sprettet ( bounchet )dypt ned i bakken fra ionosfærens » linse » ( bulge, lens, oppvarmet ” plasma ” ). ELF-bølgene setter i gang vibrasjon i massene nede i jorden og massenes tilstedeværende spenning blir utløst og det oppstår rystelser, bølger, som skaper/er lik jordskjelv. Prosessen inneholder elektrostriksjon, det motsatte til piezoelektrisitet. Nøkkelord er dermed hvordan omskape elektromagnetisk energi til kinetisk energi. ELF-bølge treffer bulge ( en linse ) i ionosfæren og blir konsentrert der 3 ( ? opptil tusen ganger ) ganger sterkere, når den spretter ned på jorden tilbake. ELF-bølgen treffer så massen nede under jorden, som begynner å oscillere ( svinge ) slik at spenningen rundt massen blir utløst og det oppstår et jordskjelv. Resonans forsterker oscillasjonen. Jordens magnetosfære og tyngdekraft spiller inn for massens naturlig frekvens ( egenfrekvens ).

Nå sier Karsten, at » HAARP har altfor liten energiutladning i strålingen til at det kan utløse hverken jordskjelv eller vulkanutbrudd «. Det er jo akkurat det, har jeg lest, at energien kan bli opptil tusendoblet når den treffer » linsen » i ionosfæren ( jmf. Eastlund )

Tilsvar (hovedsaklig basert på tilsvaret DagT ga til Maarit):

Som det allerede har blitt forklart i tilsvaret til påstand 2 er det ikke mulig å fokusere elektromagnetisk stråling i ELF-området på et lite nok område for å få en høy nok energitetthet til at det skal være plausibelt at dette skal kunne ha noen effekt på geologiske formasjoner. I tillegg kommer det faktum at for de fleste materialer krever elektrostriksjon at man har en svært høy elektrisk feltstyrke (som man nettopp ikke får med lange bølgelengder), samt at utslagene vil være svært små og ha svært lav effektivitet. Hver av disse vil i seg selv sette en stopper for at ELF-bølger skal kunne være ansvarlige for en slik effekt.

I tillegg kommer selvfølgelig det faktum at HAARP ikke sender ut ELF-stråling, og selv om den gjorde det kan denne strålinga slett ikke bli fokusert på avstander og med antennestørrelser som er praktisk gjennomførbart her på jorda. HAARP-antenna er rett og slett for liten, og vil måtte forsynes av et kraftverk på størrelse med et stort kjernekraftverk.

Påstand 4: EISCAT er HAARP på norsk jord, og benyttes til militære formål.

Tatt i betraktning at medlemslandene i EISCAT-samarbeidet i tillegg til NATO-landene Norge, Storbritannia ogTyskland (pluss det nokså USA-vennlige landet Japan) inkluderer de nøytrale landene Sverige og Finland, samt det ikke akkurat NATO-vennlige landet Kina, så burde det si seg selv at EISCAT ikke benytter noen former for hemmelig eller militær teknologi, eller blir brukt til militære formål. Om EISCAT skulle benytte noen former for hemmelig amerikansk militær teknologi, hvorfor skulle da USA tillate at for eksempel kinesiske forskere får fullt innsyn i denne? Og hvorfor skulle Kina tillate at USA (eller andre NATO-land) benytter EISCAT til militære formål, eller omvendt? Slike spekulasjoner henger overhodet ikke på greip, og blir bare absurd. Vi kan derfor trygt konkludere med at EISCAT ikke brukes av noen lands militære.

Påstand 5: HAARP benytter hemmelig/militær/utenomjordisk teknologi, og kan derfor fungere som en «dommedagsmaskin».

Selv militær og eventuell utenomjordisk teknologi er nødt til å følge grunnleggende prinsipper innen optikk, samt energibevaring. Påstandene 1-3 over er, ved hjelp av svært grunnleggende betraktninger som energibevaring og meget grunnleggende resultater fra optikk, vist at de ikke under noen omstendigheter stemme. Siden selv ikke topphemmelig militær teknologi kan bryte mot disse prinsippene blir dette en såkalt «red herring» (definisjon fra Webster: http://www.merriam-webster.com/dictionary/red%20herring), en påstand som prøver å trekke oppmerksomheten vekk fra tema.

Hele diskusjonen er på over 300 innlegg og kan leses i sin helhet her:
http://skepsis.no/forum/index.php/topic,879.0.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ares
13 år siden

Bla Bla Bla…
Konklusjon: Konspirasjonsforskerne har aldri rett! :D

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  ares
13 år siden

Kjempebra innlegg!

EISCAT/HAARP forsker på jordens ionosfære og andre måter planeten beskytter seg mot kosmos, så jeg tviler på at det globale samarbeidet dreier seg om et masseødeleggelsesvåpen.

At aktiviteten til disse prosjektene faller sammen med økt seismisk aktivitet og økt solstråling er langt i fra bevis for at noe «fishy» pågår. Men gigantsummene som blir brukt i denne forskningen antyder at den blir ansett som viktig av ledere verden rundt, og siden Teslas ideer har vært kjente i nesten hundre år nå tror jeg ikke det er tilfeldig at man får en «hockeykurve» i alvorlige jordskjelv samtidig med HAARPs tilsvarende økte aktivitet.

Sivile og militære prosjekter går sammen og forsker på hvorfor Jordas egenfrekvens øker. Det er det som skjer: det vil bli flere jordskjelv, flere vulkanutbrudd, økt jordvarme, mer ekstremvær. Uansett – HAARP påvirker eller forårsaker ikke dette. Til det er – som ares så riktig poengterer – energimengden som kreves for stor. Det er kosmiske krefter det er snakk om her!

Mennesker påvirkes også av endringene: Astma, allergi, ME og andre nevrologiske lidelser, infertilitet, kreft, ja det er mange «folkesykdommer» for tiden. Og det er _ikke_ de mystiske flyene som er så mystisk plagede av contrails at folk stusser som er ansvarlige. Om det så er slik at de slipper partikler ut i atmosfæren, så er det nok ikke for å forgifte befolkningen. Psykopater liker riktignok å kontrollere andre, men mest av alt liker de å redde seg selv.

Jeg tror at HAARP, Chemtrails, desinformasjonsmaskineriet (propaganda), det økte fokuset på kontroll av befolkningen, alt dette konspiratoriske som det skrives mye om her på Nyhetsspeilet er følger av at vårt solsystem går inn i en annen del av galaksen vår. En del av galaksen som har en annen egenfrekvens. Dette påvirker alt: sola, jorda, kroppen, sinnet (bevissheten). Og lommeboka til de som sitter med makten. De rike og mektige ønsker selvfølgelig å fortsette å være det, og endringene vi står overfor er en direkte trussel mot sivilisasjonen slik vi kjenner den (pga naturkatastrofer og bevisshetsendringen).

Det som folk her på Nyhetsspeilet (og muligens også Skepsis.no) observerer mtp «maktas» løgner, forbrytelser og psykopatiske trekk er rett og slett sin egen oppvåkning i forhold til hvordan ting alltid har foregått på Stortinget, på Børsen og bak lukkede dører i «country clubs». Illusjonene brytes. Politikere, prester, forretningsmenn, de fremstår plutselig som det de er: manipulerende egoister. Løgnene deres blir ikke trodd lengre. Propagandaen i media fremstår platt og fantasiløs. Hjernedød TV-underholdning fenger færre og færre. Psykopatene mister kort sagt kontrollen.

Og vi vet alle hva psykopater gjør når de føler de mister kontrollen.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  ares
13 år siden

Verdens regjering forsøkte først å kjøpe til samarbeid akademik Levashov [rusland, fagområde – fysikk], og etter at han nektet – å drepe ham for hans effektive blokkeringer av deres faenskap på informasjons-energetisk plan. Han forteller at de mørke [sosiale parasitter] på Jorden er totalt isolert i Universet nå, de får ingen hjelp utenfra.
Han forklarer i video http://www.youtube.com/watch?v=EKftbF3L6cs&feature=related at pyramiden over kreml var de mørkes desperate forsøk på å gjenopprette maktovertak de engasjerte sjefen sin til. Han ville ikke gå i detalj, sa bare at parasittenes sjef selv fikk på pukkelen.

Han svarte også på spørsmål om spiraler i himmelen over nord-Norge at det kunne være konsekvens av eliminering av “meteo-stasjon” i slutten av september`2009, som sammen med liknende stasjoner på Grønland og Alaska sendte kraftige radiosignaler til satelitter i synkrone baner for å manipulere været og SKAPE GLOBAL OPPVARMING.
Han forklarte hvordan faenskap fungerte: de sterke impulsene fra bakken ble
brukt til forming av ion-linser som fokuserte solenergi på ozon-laget og brente opp alt på bakken under. Etter at de tre stasjonene ble eliminert, stoppet global oppvarmings hysteri og vintrene kom tilbake.

Han fortalte at hetebølgen i europa for et par år siden, skapt av jøde-yankees etter samme oppskriften, hadde som mål å brenne opp all vekst og få europa til å kjøpe genmanipulert mat hos United stupids.
Som monopolist kunne stupids forlange så høye matpriser «israel» bare ønsket. Genmanipulert fordi etter to generasjoner er europeisk populasjon steril, med bare antydning til kjønnsorganer.

Levashov sa at NASA har planer om å atombombe månen fordi de mørke ble jaget vekk derfra, og de lyse kreftene prøvde å etablere seg for å hjelpe jorden.
Nå er det opp til oss om vi klarer å mobilisere tilstrekkelig mange til motstand mot faen i en ny situasjon.

Animasjon av spiraldannelse:

interessant:

relevant: http://www.youtube.com/watch?v=Pjn10Of2hPs&feature=related Why NASA Never Returned To The Moon.

Michelle
Skribent
13 år siden

TAKK for en fantastisk viktig artikkel Maarit!! Jeg fant denne videoen nå:
http://www.youtube.com/watch?v=auHx41dCOFU&NR=1

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Bare drit i skeptikerne, de har ikke noe «rett» uansett.
Haarp er både geofysisk, og satelittbasert:

Og en liste over mulige jordskjelv, forårsaket av HAARP:
http://www.youtube.com/watch?v=2gLckLFobyY

Snodig at disse «jordskjelvene» oftere rammer fattige deler av verden med rikelig forekomster av enten naturessurser eller annen politisk interesse! :D
Forventer nedtommelings rekord, for dette innlegget her fra skeptikerne! ;)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Dages goddis til skeptikerne:
«Jordskjelv ved Salomonøyene
Av Marthe Haugdal og Vidar Enerstvedt 11.04.2010 kl. 12:06 Kilde: VG NETT

(VG Nett) Et jordskjelv målt til 7,1 på Richters skala oppsto nær Salomonøyene i det vestlige Stillehavet søndag formiddag.

Dette melder nyhetsbyrået Reuters.

Det er sendt ut tsunamivarsel på Pacific Tsunami Warning Center.

Jordskjelvet hadde sitt episenter 52 kilometer under overflaten 97 kilometer sørvest for Salomonøyene.

Selv om skjelvet oppsto 52 kilometer under jordoverflaten, skriver Pacific Tsunami Warning Center at det kan oppstå tsunamier langs kysten som følge av skjelvet.

Salomonøyene er en stat i det vestlige Stillehavet, øst for Papua Ny Guinea og nordøst for Australia.»
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=596291

Ser ut som Haarp forskerne «tester» jordskjelv-teknologi overalt i verden. År 2010 er snart dominerende år for Haarp-skjelver… ;)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

HAARPskjelv er ofte 10km under bakken slik at skadene blir størst. I 2008 ble Kina utsatt for en rekke skjelv i forkant av Ol-lekene og Japan fikk en rekke skjelv hvor nesten alle skjelv var akkurrat 10km under bakken som er ganske grundt der de fleste skjelv oppstår 120-300km under overflaten.

Panthera leo
Panthera leo
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

For å helle bensin på bålet:

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

10km grundt?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

Ja dette er nok en artikkel der man ser at jo mer rett en har jo flere minustomler vil det dukke opp arif :)
Si som Tina og Betina, hvorfor benekter dem fakta he he
Det er jo helt åpenbart at HAARP lager jordskjelv, USA hadde pakket og gjort alt klart og var på vei til Haiti allerede før siste rystelese hadde gitt seg
En prosess som tar mange uker normalt var allerede klargjort, det samme hadde 200 kirurger fra Israel gjort, ferdig pakka ogg klare til avreise :)
I og med at jeg ikke finner noen av dem som lottovinnere helg etter helg så kan vi utelukke at dem er synske ;)
Flaks for USA at det lutfattige landet hade hadde oljeforekomster som er 5 ganger høyere en det man finner i Venzuela
USA gikk i land få timer etterpå med store tropper støttet av hyper avanserte angrepshelikoptre, tanks og droner for og «skaffe vann og mat til små barn og sårede» he he
Israel fikk som belønning for sin humnitære innsats store mengder organer der prinsippet første mann til mølla gjelder
Litt enklere en i Gaza der dem var nødd og skyte barna i føttene først før dem kunne frakte dem til sykehusene for og ta organene deres

sjokomelk
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Grunnen til at USA og Israel var så raskt på pletten skyldes noe som heter beredskapsplaner. Og angrepshelikoptere? Har sett nok av transporthelikoptere i nyhetene, men så langt ingen angrepshelikoptre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  sjokomelk
13 år siden

he he nå gidder ikke jeg og bruke tid og energi på en jobb du uansett vil kverulere bort
Føler ikke akkurat at jeg står i gjeld til deg så ser ingen grunn til og gjøre jobben for deg
Men vist du seriøst mener at dette er noe du vil vite noe om så ligger det linker under Haiti artiklen blandt annet som viser tungt vepna Black Hawk og Cobra helikoptrer på Haiti sammen med Tanks osv..
For og komme deg i forkjøpet så tviler jeg ikke på at det en gang i tiden ble observert et Black Hawk med et brød ombord en eller annen plass i verden så av den grunn kan det ikke kallest angrepshelikoptre men nødhjelpselikoptre

Det var jo flaks at den USA vennlige presidenten der gikk ut av palasset sammen med barna sine 2 min før hele dritten raset sammen i skjelvet

Kanskje du heller skulle brukt litt mer tid på og sette deg inn i noen av dem ufattlige lidelsene og overgrepene som er gjort mot den stakkars lutfattige befolkingen på Haiti siden dem Franske Kolonistene invaderte landet og frem til i dag
USA, IMF, VB CIA osv ..
At du nå ser 3 Sculs & Bones presidenter fra USA rusle rundt i ruinene der skyldest seff ikke at dem har sett lyset og blitt velsignet med empati

Her er 3 linker som gir deg mye info om Haiti som jeg hadde liggende her :)

http://www.dagbladet.no/2010/01/21/magasinet/haiti/naturkatastrofer/politikk/utenriks/10011107/

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17000

http://jahnbnesle.blogspot.com/

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Kjempe bra Marit :)
Dette er nok en artikkel som dem negativt polariserte sjeler fra NTNU som har stengt seg selv inne i en liten boks vil kaste seg over he he
Kan ikke annet en og ønske den venstre hjernehalvdelen deres lykke til ( Den høyre halvdelen er ikke eksisterende og i realiteten helt død etter år med bevist bearbeiding fra dem over :)
Litt ratfish olje, gullvann eller rød fluesopp kan seff vekke liv i en død hjernehalvdel :)

Her bekrefter Zhirinovsky at russiske vitenskapsmenn kan senke hele USA ned i havet med bruk av av HAARP
Det er sikkert noen som vil påstå at han virker litt bedugget og at det er fylleprat
Til det er det bare og svare at det er fra fulle folk og små barn at en får servert sannheten :)

Michelle
Skribent
Svar til  smurfen
13 år siden

JA SKAM SKAM SKAM på NTNU!!!!!! Jeg har pratet med folk som har vært nede i kjelleren på NTNU og der har de fanget dyr som de driver forsøk med, sier jo alt, stakkars dyrene, jeg får frysninger og grøsser og mareritt bare av å tenke på det, SAM SKAM SKAM på NTNU!!!!!!

Hellwege
Abonnent
13 år siden

I have written this one before.

HAARP is one of the BIG diversions.

Anything is possible where Harp is concerned. The more telling question when you try to think these items through is whether or not there would be a strategic value in striking those targets that would make such an event highly likely? What would be the strategic value in striking Port au Prince? What would be the strategic value in striking Concepcion, Chile? What about striking Okinawa? There’s a story that didn’t get much press coverage from the media in the wake of the quake in Chile since Okinawa only got a 7.0 R quake event… not sensational enough to warrant media attention. I would be more inclined to buy the HAARP argument if you can show some form of strategic connection. If you really want to make your analytic life more interesting, take any of the USGS or other lists of recent earthquake activity for the last few years and ask yourself the same question dozens or even hundreds of times. What you will end up with is an array of potential HAARP strikes that don’t make any sense at all… too many quakes… no strategic/recognizable value anywhere.

One other reason for keeping that kind of thing going is to divert attention away from what’s really coming. Compared to Wormwood, HAARP is a junior fly-weight wanna be. But Wormwood is not something that can be turned on and turned off at will. It hits when it wants to… and nobody can stop it. But if the public is distracted with a lot of irrelevant nonsense, then they won’t be paying attention to the real problem that is coming inbound. You might want to consider that in your analysis.

Blame anything you like on HAARP but be prepared to attach a real strategic benefit for each strike event. If you can’t do that, you might want to look elsewhere for a source of non-strategic earthquake generating capability… one that doesn’t care what it hits.

Think about this one :

«It is funny how they put the sensors in place just before the ground started rumbling. Like they knew it was going to happen. If they knew that this event was to happen would they want to trigger yellowstone++ to erupt before the main event using HAARP? This would achieve 2 things. First it would release some of the pressure making the main event less catastrophic and second it would hide or coverup the main event coming. The ash cloud would blanket the sky so no one could see it coming from the ground and this would make a nice distraction while they make their getaway to their hideouts to ride out the main event «. Use of nuclear will also be a reasonable method. This is illogical but not impossible.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Stiller meg jo litt undrende til NTNU i Trondheim som skriver i Skepsis.no at berggrunnen har ikke egenfrekvens pga. dissipasjonsmekanisme (som demper) i seismiske bølger.
Dette er jo noe selv småbarn vet er bare tull
Nå har sikkert ikke dem fra NTNU så mye fysisk arbeid bak seg, men vi som har levd noen år har ofte tilbrakt en del tid hjemme i steinrøysa med og knuse stein med slegge og som alle vet at det alltid var om og gjøre og konkurere om og finne rette punktet på svære steiner, traff man rette punktet med et lite slag med slegga så ble steinen pulverisert

Men det er nok som Harald Eia har bevist for det Norske folk
Når man skal forske på noe så er allerede resultatet bestemt før man starter og forske, man forsker for og bygge opp «beviser» som støtter resultatet dem allerede hadde bestemt seg for på forhånd
Det er vel og grunnen til at næringsliver bruker så mye penger på forskningsraporter der dem alltid får det resultatet dem ønsker seg :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Helt enig, og som vår kjente siviløkonomen Hans Jørgen Lysglimt siterer ofte om de «såkalte» universitetsfolk:
«Når de komplekse matematiske beregninger ikke gir forventet resultat, sier de at det er virkelighet det er noe galt med!!!» :D

Hemp
Hemp
Abonnent
13 år siden

Hvordan skiller man mellom jordskjelv utløst av HAARP og jordskjelv som skyldes Nibiru?

Otto
Abonnent
13 år siden

Angående chemtrail, haarp, climategate og carbon disclosure project’s 64 trillion usd administrert fra 10 Downings street, PRINCE CHARLES LAUNCHES CLIMATE CHANGE GROUP, den nye diktatoren som er planlagt som oppfølger av fed’s globale monetære hegemoni. De forfekter på falskt grunnlag at alle skal betale for å få lov til å puste ut co2, til tross for at det ikke er noen sammenheng mellom menneskelagde co2-utslipp og global oppvarming, til tross for at global oppvarming som ikke er reell, og til tross for at co2 inngår som en av hovedbestandelene i fotosyntesen som er hovedgrunnlaget for planters vekst og således også all produksjon av mat. Carbon disclosure project er svindel og forsøk på massemord, globalt

A
A
Abonnent
13 år siden

Ser at diuskusjonen Haarp og jordksjelv/vær-kontroll etc fort dreies inn på Eiscat Tromsø hvis det er Skepsis eller norske forskere som blir spurt om effekt etc. Dette er jo et Mikke Mus-anlegg hva effekt angår, i forhold til de store Haarp-anlaggene.

De 15 årene jeg har lest om Haarp-anlegg er det helt klart dette anlegget i Alaska som burde ha fokus.

Her er fin dokumentar fra CBC (ja kjære skeptikere, en «ekte» nyhetskanal og greier…)

Det blir veldig interessant uti part 1 og part 2 der så ta en titt….

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Flott artikkel Maarit. Det er skremmende å tenke at Norge kan være delaktig i stillegående massemord rundt om i verden, dette er tross alt elitens depopulasjonsagenda der de utsletter «ubrukelige spisere» på en hygienisk og grotesk måte. Haiti er nå millitærokkupert av Usa. Dagen før skjelvet var amerikanske båter klare til å sette seil mot Haiti! en dag før skjelvet!! Obama ga ordre om å tømme Guantanamobay for fanger og sende dem rundt til europeiske CIA-fengsler 30 dager før Haitiskjelvet for å plassere haiti’s værste opprørere og politiske høylytte anti-amerikanske i Guantanamo. Sannheten er at CIA har kuppet det landet flere ganger siden 50 tallet, og i 2004 prøvde Bush igjen å ta ned en demokratisk valgt folkevennelig president. Skjelvet kom 1uke før gjennvalget hans, og nå er oljerikdommene i hendene på en nyinnsatt puppet som gir Usa godene.

The induction meter gikk bersherk dagen før Haitiskjelvet, noe som antyder at HAARP fyrte opp ekstreme energier som varte noen timer etter skjelvet var utløst. Disse bildene har jeg lagret, og det er jeg glad for siden de forsvant fra nettsiden noen dager senere.

Kulesjokket i December var strømforbrukloggen til Ramsfjorden virilsk noen timer før «spiralen» dukket opp. Som kan ha slått hull i stratosfæren som sendte minusgrader ned til Appelsinåkerene i florida.

Haarp er politiskavledning. Hver gang maktelitene møter tung nedbør kommer et skjelv som tar medias fokus over på noe annet og viktige saker går glemt mens vi ser på støttekonserter og åpner våre lommebøker for offerene. Det er en trist tragedie, at dette landet her er massemordere..

Min neste artikkel blir Haarp og den politiske siden. Jeg har samlet gode tråder og har en full bokmerke med mye sprengstoff. Først må jeg ta meg en lite ferie på ferien min :)

Otto
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Her ser vi et tydelig eksempel på mind control, Top Polish leaders opposing euro and swine flu vaccines wiped out in mysterious plane crash, ledere og alle blir terrorisert. De som med eller uten betaling understøtter denne terroren med å spre løgner via media og forum, gjør seg skyldig i terrorisme og vil måtte stå til ansvar for sine handlinger, Intelligence Report from Hawks’ CAFE, Captain Sherlock via Abel Danger, GUI from Falcons’ CAFE

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Otto
13 år siden

Det første som slo meg er Polen var Europa’s mest kritiske land til Svineinfluensa vaksinen. kun 3% av befolkningen tok vaksinen og debattene på nasjonal Tv’ene var fylt med kritiske røster, selve programlederen var også skeptisk. Helseministeren avbrøt vaksinering pga tapt menneskeliv.

Bilderberg Captal Holland forsøker å tvinge Polen til å godta GMO dyrking:

GMO’ CALL FROM THE NETHERLANDS TO POLAND AND THE WORLD

OPEN LETTER TO :

Bronislaw Komorowski

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmiescie 6
e-mail: biuro@bronislawkomorowski.pl Rotterdam, 9th December 2009.

Dear Mr. Bronislaw Komorowski, chairman of the parliament of the People’s Republic of Poland,

Kindly we request you to send this letter to all the members of your democratic parliament. Please confirm us the receipt of this e-mail.

Very soon, December 15 th , you will take a decision of the introduction of GMO (genetically engineering of organism like vegetables, flowers, seed etcetera) into the environment for which I like your attention to the following:

In a democratic society all decisions regarding new laws and political questions should be based on procedures of assembling, dialog and voting of the members in all the united political and social institutions, which will be anchored in the fundamental rights.

However, the fundamental rights, fought by the proletariat in the European revolutionary year 1848, have been silently abolished from the EU Lisbon Treaty 2007 [1] .

It seems that such a misleading only will be possible by the influence of the system of the invisible political power. The system of the royal families and their political elite. Only the fundamental rights could protect us against this system as the expression said: ‘He who pays the piper calls the tune [2] ‘ .

Nearly 449 million European people don’t know or have forgotten the criteria of our fundamental rights. This was caused by the fact that the term ‘populism’ is shown in dictionaries as a half truth [3] . In popular parlance we call this forgery. Quote: ‘Any truth which is too big to be seen is probably smaller than you can see it’ . End quote An anonymous 19th century Dutch poet.

Mr. Barroso, who seems to be a servant of these invisible political powers, has undergone a Pyrrhic victory with the EU treaty Lisbon 2007. It means, he has left with empty hands. Without respect of the fundamental rights the European Lisbon Treaty 2007 has not got any value.

Most Europeans said ‘no’ to GMO. Only queen Beatrix of the Netherlands said «yes!» [4]

GMO generates a new kind of fascism (Latin: fasces ). In other words: ‘centralisation’. Centralisation of knowledge by ‘pseudo science’, what GMO in fact is, generates power. Centralisation of knowledge and power, without respect for the criteria of the fundamental rights, generates populism. Populism, in political hands, means a huge risk for fascism again. In this case a new kind of fascism of GMO/Alimentarius. [5] It means, when you now agree with the introduction of GMO in the environment, the human being of Europe will be oppressed again in the near future. (See the strategic plan of the Codex Alimentarius 2008-2013) [6] .

In this case I also like to draw your attention to the book ‘Spinoza as a guide for a free world’ (issued in Amsterdam 2008). We learnt that one of Spinoza’s (1632-1677) famous pronouncements about a democratic society was the following: «The armament of citizens will be the only way for them for not being oppressed by their ruler(s)». [7]

I very much like to emphasize, before you vote ‘ Yes’ or ‘ No’ to GMO, that the fundamental rights should be respected by everyone in the European Treaty Lisbon 2007.

It should be necessary that the criteria for the fundamental rights in the institutions of all European countries should be equivalent.

Please see in the attachment our letters to Mr. Barroso. And see also in the attachment the enclosed letter from the European Commission, General managing Justice, Freedom and Security, section F. Signed by Mr. Jaoquim Nunes de Aleida.

Looking forward to your well considered decision on the 15 th of December next.

I remain with kind regards,

Yours faithfully,

Robert A. Verlinden.

Dette er hva jeg kan tenker kan være grunnen til at HAARP for å styrte flyet. Det er sikkert flere punkter der Polen er kritiske til, noen som har tilleggsopplysninger?

John Perkins «confessions of a economic hitman» har forklart hvor ofte nyvalgte presidenter som trosser IMF, verdensbanken, blir utsatt for flystyrt kort tid etter de sier nei til å flagge ut naturessursene sine til mulitnasjonale selskapene. Flystyrtet i Polen har skremt resten av kabinettet, håper dette ikke blir hemmende for dem..

Blue
Blue
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Det er flere som tenker de samme tanker som deg Armin om denne tragiske saken. http://www.ctbusters.com/home/content/polish-president-and-wife-killed-plane-crash-connect-dots

Quark
Quark
Abonnent
13 år siden

Gud bedre, hvis du virkelig har diskutert dette på skepsis.no må de ha vært utrolig dårlige pedagoger.

Jeg har gitt opp NS men vil bare påpeke at ELF-bølger ikke lar seg fokusere på noe sted på jordkloden, til det er bølgelengdene alt for lange. Sikkert ikke den typen elementære feil Maarit bryr seg med, men nok til å fjerne troverdigheten fra diskusjonen hennes.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Quark
13 år siden

Prove us wrong dont sing us a song!

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Som om du ville forstå denne, men likevel:
http://en.wikipedia.org/wiki/Angular_resolution

Ta med i betraktningen at ELF-bølger har en bølgelengde som er minst på størrelse med månen, og regn ut selv hvor stort område fokuspunktet ville være.

Tips: du kan ikke fokusere på noe som helst lokalt med en ELF-bølge. Enten rister du på hele kloden eller ingenting i det hele tatt, og du kan være trygg på at det stedet senderen var plassert ville ristet mer enn noe annet.

Otto
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Så hvorfor er det forbudt å skrive om Nikola Tesla, haarp, chemtrail og eksempelvis Kære videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen i mainstream media?

HAARP Nature Modification Weapon! Project Blue Beam.flv +

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

Otto, de linkene din er en lang rekke usammenhengende påstander og så mange feil at jeg ikke vil gå inn på den (bortsett fra det elementære feilen at de omtaler «Watt» som «energi»). Grunnen til at jeg ikke vil det er at de ikke har noe med saken å gjøre.

De sier nemlig ikke ett eneste ord om jordskjelv. Det er ikke pent å sabotere Maarit sin tråd på den måten.

A
A
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

…hvis du har «gitt opp NS» hvorfor skriver du her da?

Hvis vi er så håpløse at supehjernen din har gitt oss opp;
Ikke skriv mer.
Gå et annet sted.

Farvel. Bye.bye. Sayonara.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  A
13 år siden

Vi trenger dem, til syvende og sist sitter vi alle på samme tog, noen har skjønt at de ikke kan være nøytral på et tog i bevegelse, andre nyter førsteklasse, mens vi er på vei mot katastrofe..

De er våre uenige brødre.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

…og noen har gått på feil tog.

God tur videre.

Bjørn Christer
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Bra sakt, men jeg tror ikke vi er på vei mot en katastrofe.
Nwo og alt det der vil til syvende og sist ikke lykkes, de vet det egentlig selv ;)
Forresten, noen kommentarer til gårsdagens «supernyhet»:
«Fly med polsk maktelite styrert»
Forklaring: Lite drivstoff/dårlig vær..

Bjørn Christer
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

??*

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg sa vi er på vei, det betyr at vi har et valg, get off the train or stop it.

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Quark
13 år siden

He, he. Gitt opp NS…du er jo beviselig her Quark!

Dårlige pedagoger på skepsis.no??? Mener du at det er pedagoger som er disse folka sin oppgave – å være lærere for Marit og andre her på NS – lære folk her de riktige normer og holdninger?
Tanker og meninger som det blir gitt uttrykk for her, passer altså ikke helt med de fastsatte standariserte sannheter. Er det ikke det som er statens (AP) sin oppgave – å lære oss å være lydige nikkedukker å godta alt som kommer fra deres munn, for staten kan vel aldri ta feil, ikke sant…
I en generasjon – kanskje generasjoner har de jobbet for å skaffe seg fullstendig kontroll. Steg for steg har de nærmet seg dette mål. Nå er de ganske så nærme…overvåkning på alle bauger og kanter, og avskummet applauderer denne tvangstrøye som bare blir strammere og strammere. På en finurlig og utspekulert måte, klarer de å få dette til uten at den jevne mann og kvinne skjønner hva som skjer. De jobber desperat for denne verdensregjeringen, og HAARP og alt annet som måtte være tilgjengelig til dette formål, blir sansynligvis brukt i et slikt øyemed.
Men HAARP. Jeg klarer altså ikke slutte å lure på hva de ønsker å oppnå med denne HAARP forkningen. Hva skal denne såkalte forskningen føre til… forsøker de å forandre naturen – de naturlig prosesser…
Men dette er jeg temmelig sikker på; fordi det amerikanske militæret, altså terroristene og krigsforbryterne, har fingrene i disse annleggene, er det nødvendig med en omfattende mobilisering av positivitet fra mennesker – fra positive mennesker.
Og hva mener du egentlig med å oppgi NS.
Jeg tror det er noe med denne nettsida og folkene her som rører ved deg og ditt hjerte og dine følelser Quark.
Hvis du ikke har en jobb å gjøre, er jo selvfølgelig du også i stand til å tenke flere tanker, og da vil du nødvendigvis måtte forundre deg over mangt og meget i denne verden.
Åpne døren på gløtt…kanskje du blir forundret over det du ser. Og du bør ikke gi opp NS, fordi skepsis.no kan, i forholdsvis nær framtid, være i fare for å komme på vikende front…
:)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  hanze
13 år siden

Du sier det alltid så bra Hanze. Jeg har gitt opp skepsis snart, det nytter ikke å snakke med dem, når de får fakta slengt i trynet så skifter de over til «det finnes mange andre viktigere konspirasjoner i verden» så spør man hvilken, og det blir stille. De klarer fks ikke å kommentere Wikileaks artikkelen, eller andre åpenlyse korrupsjonskandaler, norges finger i blodbadet i Irak, eller andre konspirasjoner som ikke er så vansklig å svelge. Det virker som om det har blitt en barnehage der inne hvor de fleste kun er ute etter å latterligjøre, komme med en gammel vits, eller fortelle deg hvor mye de hater deg for at du tenker annerledes.

De fleste har ingen meninger, de er bare ueninge med andres meninger…

Hva skal man gjøre?

Det går ikke ann å vekke de som later som de sover, best å la dem ligge, helt til frelseren kommer.

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

«tøm» ditt hode Armin… du har det enormt potensiale… :)

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Kanskje det faktum at ELF-bølger ikke kan brukes på den måten kunne vært brukt til kildekritikk? Det er ikke mulig å fokusere så lange bølger på så små områder. Dette er noe enhver radioamatør eller opplyst fotograf kjenner til.

Det som sier der er ganske enkelt tull, men det er forsåvidt ganske greit, fordi det bare viser at det du skriver ikke har noen verdi og dere blir ikke tatt alvorlig.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Det med personangrep tar jeg ikke alvorlig fra en person som beskylder alle forskjerne på EISCAT for massemord, men til proof:
Søk på «diffraction limited optics» med google så oppdager du ligningen i linken jeg viste til over.

oppløsningen dl = 1,22 f lambda / D

der f er brennvidden, lambda er bølgelengden og D er diameter til linsen. Her er bølgelenden større enn 1.000.000m. Med en perfekt linse der brennvidde og diameter er like er altså oppløsningen på 1.220.000m. Til sammenligning er Haiti sin største lengde ca 250.000. Hvis du skulle klare å fokusere noe som helst i den retningen ville du dra med deg både Kuba og Florida i samme slengen.

Fokuseringen er jo en ting for seg, for en linse må ligge mange bølgelengder unna kilden OG må være mye større enn bølgelengden, så med mindre noen har hengt opp et speil på 1.000.000.000m som ligger 1.000.000.000m uten i verdensrommet har dere ikke nubbesjangse til å sannsynliggjøre teorien.

Dette er enkel matematikk og fysikk og du får en ganske god innføring her:
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/diffraction-photography.htm
Legg merke til Airy-discen. Den viser optimal fokus.

Siden er skrevet med henblikk på lys og kameraer men de samme lovene gjelder for all elektromagnetisk stråling.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Et par tilleggskommentarer:

dl er i praksis det samme som diameteren på Airy-discen.

Airy-discen i tilfellet med ELF-bølger vil i praksis være på størrelse med jordkloden. Ikke minst fordi du i praksis vil ha en linse som er mindre i diameter enn brennvidden, og som du ser av ligningen blir dl større når D blir mindre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Leste bare dem første ordene i det du skrev og så at det var ren svada så da er nok resten av kommentaren din deg også
Du er jo bare patetisk vist du tror du bare er såååå mye klokere en alle dem fremste forskere og vitenskapsmenn i verden
Ta heller og stikk inn på Skepsis .no eller barnehagen med likesinnede du og fortelle eventyrene dine……

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Quark
13 år siden

Skulle fått deg jobb i barne-tv du Kvark he he
Sier seg jo selv at vist du var så god på ELF bølger så hadde du hatt jobb i et HAARP anlegg og ikke som kverrulant med fritidsproblemer
Ser jo på Skepsis.no at flere av dere sier at dere har vært inne på NS og laget bråk for så og høste aplaus fra dem andre der.. Voksent gjort he he
Trøste deg med at du har ikke noe annet valg, det er fortalt i urgamle skrifter at det skal være sånn i dem tider vi er inne i så du med dine er bare gode beviser på at alt er sånn som det skal være
Dem negativt polariserte er heller ikke i stand til og se hvordan dem stenger bevistheten sin inne så da blir dem fratatt muligheten og nå en høyere bevisthet
Snart kommer tiden da du får gleden av og bare oppholde deg sammen med likesinnede utestengt fra oss andre :)
Jeg er bare glad for at du med fler kommer inn hit og bekrefter urgamle tekster og Maya profetier :)

hanze
hanze
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Gled deg smurf.. gled deg, men vi blir trasnformert…alle sammen!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Du hellige jul.. Du har en jobb å gjøre Quark når det gjelder hvordan diverse ELF og andre ultralave frekvenser og elektroniske bølger brukes og misbrukes i dag. Hva dagens vitenskap og main-stream media og bøker sier, hva befolkningen tilates å vite er en ting, hva som likevel utøves og gjennomføres i praksis er noe helt annet. Visse ting som ikke tåler dagens lys er stemplet top secret og dermed eksisterer det ikke offisielt sett.. Den teknologi som er tilgjengelig for befokningen og som offisielt sett eksisterer er temmelig gammel og avlegs i forhold til hva som brukes til diverse top-secret afferer ang manipulasjon av både mennesker, natur, dyr osv.. Tiden vil vise.. Om jorden består, ingen kan forklare dette slik at du ser og tror det uansett hvor lenge man holder på så det er spill av tid..

Ja, der sa du det, Armin, ingen egne meninger bare uenige med andres..

Nei, tror ikke at vi alle blir transformert automatisk hanze, med mindre dette gjøres elektromagnetisk med mind kontrol og ikke ekte åndelighet.. for å bli transformert av ekte åndelighet og gudommelige vesner, nå du være rede og ha et visst nivå..

For å bli transformert må det være noe å transformere.. en bevissthet.. sjel og ånd.. dette har jo ikke skeptikerne utviklet.. de sier selv, at de er bare kroppen sin og hjernen sin, begge deler er forgjengelige.. og det mentale og intellektuelle nivå, er også forgjengelig.. ,så kroppe, hjernen og intellektet deres har råtnet så er de bortevekk.. bevissthet har de ikke utviklet.. det er deres egne ord om saken, men de snakker kun for seg selv.. og ut fra sine store ego..som skygger for alt lys..slik at ingenting slipper inn der..

Self Love is something terrible. For example, the fanatics of materialism do not accept the existence of the upper dimentions of space due to self love. They love themselves and obviously the upper dimensions of space, of the cosmos and of the whole supersensory life, `must` work according to their personal fancies. They can not see beyond their narrow criteria and theories, beyond their beloved Egos and mental prejudices…

Samael Aun Weor http://www.ageac.org/en/ageac_en/

Bjørn Christer
Abonnent
13 år siden

HAARP er deffinitivt en logisk forklaring (for mange)..
MEN det er også mange som mener at «skjelvhyppigheten» er et resultat av indre energier og bevissthetsendring av hele planeten som forresten går under definisjonen «organisme».
Jeg har også hørt at det vil komme et økende antall uroligheter fram mot 2012 og et evt polskifte.
Kan f.eks jordskjelv være en kombinasjon av begge deler??
Også svært interessant å høre på hva David Wilcock sier når Project Camelot intervjuer ham:
http://www.youtube.com/user/BCTheTruthSeeker#g/c/34CD400DE99D1635

Anbefaler ALLE å se dette! (gi beskjed om linken ikke fungerer)

Otto
Abonnent
13 år siden
arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Til Maarit M. Hanssen:
Hei,

Jeg bor ikke lengre enn 30 hus fra deg! :D

Lyst på en liten møte? Vi kan ta opp dette temaet i et lyd-intervju, der spørsmålene kan hentes fra våre kjære leserne, og sendes direkte til meg:
karimarif@gmail.com

Venter svar fra redaksjonen, og deg selvsagt… Takk for artikkelen. Og ha enda en godbit av dagens nye «Haarpskjelv»:
«Jordskjelv ryster Spania
.Måler 6,2 i styrke.
(Dagbladet): Det melder USGS.

Skjelvet måler 6,2 i styrke, og har episenter 62 mil under bakken, 2,5 mil sør-øst for Granada, 9,5 mil øst-nordøst for Malaga.

Det er ifølge CNN ikke kommet rapporter om skader eller dødsfall så langt.

Dagbladet kommer med mer…»

Jeg skulle sjekke hvor mange av skjelvene er egentlig forårsaket av Haarp, og dermed presenterer jeg noen lenker med statistikk og data for «forskerne»:
http://www.johnstonsarchive.net/other/quake1.html
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/graphs.php
http://www.rgv.no/nwo/pdf/HAARP%20teknologi.pdf

Merk spesielt året 1976 da miljø-modifikasjons våpen ble «offentlig» forbudt av FN, og da tidens store-onkler ble enige om det. Ifølge statistikken ble over 600,000 mennesker drept av jordskjelv, bare i dette året. Og store deler av USA lå under tørke på den tiden. Kanskje var det dette som tvang FN til å komme til enighet om en gjeldende avtale for fremtidig bruk av strålevåpen? Noen tanker rundt det?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
13 år siden

I Kina sulter og tørster over 90 millioner, dem har ikke settt en regndråpe på over 1 år
I vinter så var andre store store deler av kina druknet i opptil 15 meter snø der dem aldri har sett snø før
I forkant av OL i Bejing så kom det et kjempe skjelv der det ble observert regnbuefargede skyer i forkant
Kina som vil kolapse uten oljeforsyningene fra Iran går nå med på og inføre sanksjoner mot Iran
Alt tyder vel på at det er Haarp som er pressmiddelet fra USA
Det er og rappotert om kraftig økning av Chemtrailspraying en rekke steder i Europa og USA,
Her over østlandet og da spess over Oslo har det vært pøst ut enorme mengder siste dagene …
Det er nok flere land i Europa en Spania som vil oppleve kjempe skjelv dem neste ukene …..
Det er heller ikke mye tvil om at Haarp brukes av NWO til innføring av globale klimaskatter og for og få globale lover og regler på plass så den nye Verdens Orderen sin kan opp og gå
En stor verden som skal styrest av lover og regler, der ikke jungelens lov gjelder lenger som Jensemann og Jagland og Bush så fint sier det :)
Det er vel snart på tide og klippe ned kraftforsyningene til Ramsfjordanlegget samt få motstandere av dommedagsvåpenet i andre land til og gjøre det samme med sine Haarp innstalasjoner.
Psykopatene dreper jorden i rekordfart nå å våre folkevalgte støtter det 100% i sin iver etter og innføre en verden.

http://www.dagbladet.no/2010/04/12/nyheter/miljo/utenriks/jens_stoltenberg/klimaavtale/11251349/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Field McConnell & David Hawkins Live on the Jack Stockwell Radio Show Tuesday, April 13 6:00—8:00 AM PST Topic for 13 April 2010 Anglo-Nazi SCRAP Merchant—Killers Kaczynski Katyn? Kl 15 – 17 CET/norsk tid K-talk radio, Listen to online stream

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
13 år siden
Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Takk – våkne ørn Otto..
Hm.. de forsøker å gi skylden til flyveren hørte jeg..
Men vedkommende er jo død og dette her kommer ikke i main-stream media.
Er spent på hva tiden vil vise.. ulykker kan skjer, men overraskende mye viser seg i ettertid å være regissert.. mulig at de tester ut en del haarp muligheter for tiden.. et kjennetegn på visse folks aksjoner er gjentagelser og repriser.. og dette kunne nesten ligne en regissert reprise av de historiske hendelser som disse var på vei for å minnes, datidens topper massakrert og dagens topperi samme land, utslettes i en ulykke nesten på graven til ofrene de skulle minnes..
Skyende på linken så kunstige ut, men jeg er jo ingen ekspert..

Terje
Skribent
13 år siden

Stort skjelv i Spania i dag styrke 6,3 + et utenfor Svalbard med styrke 5
http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=-2&lat=39

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje
13 år siden

Var jo en rekke skjelv der på linken, Jan Mayen, Polen osv på rundt 5 som normalt ville fått stor omtale i media..
Nå ser man at skjelv under 8 knapt nok blir nevndt i media
Det kan jo tyde på at MS Meida har fått beskjed om dysse ned skjelv så godt som mulig……
Når en ser det enorme antaller skjelv mellom 5-6 som opptre hver dag i verden nå så kan jeg vansklig se at alt skulle skyldest Haarp
Strømmen gikk på deler av østlandet i dag og i 20 minutter, det er heller ikke normalt på denne tiden av året i godvær ….
Det er slett ikke kjedlige tider vi er inne i nå :)

Terje
Skribent
Svar til  Terje
13 år siden

Jepp den røde viser for det siste skjelvet og den oransje viser for siste døgn og den gule viser for de siste 14 dager.

Terje
Skribent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Leste en gang husker ikke hvor men disse lavfrekvente høyeffektive bølgene varmer opp den øvre atmosfæren slik at mesosfæren øker utover å kommer så langt ut at den sluker satellitter. Så slippes den brått og det dannes en resonans som reflekterer tilbake og går rett igjennom jorden. Dette skal vist skape skjelv. Det var en periode i fjord som satellitter datt ned som fluer.
Dette viser en meteoritt det var det de fortalte. men fra en annen kilde jeg har var det mange satellitter som datt ned i 2009.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Tunguska har vel flere teorier en jeg har hår på hodet
Det er ingen som har kunne forklare hva det var enda men eksplosjonen skjedde 1 km oppe i luften, skogen vokste opp i rekordfart etterpå
Fenomenet gjorde at hele himmlen ble opplyst i dagevis på jorden og i London kunne man lese avisa ute mitt på natten
Støtter ikke helt Tesla teorien men utelukker det ikke heller :)

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

«Kanskje HAARPs ELFbølger rister hele Jorden. Det vet vi jo ikke siden det dreier seg om militærteknologi, som er topphemmelig. Og vi får ikke kjennskap til den før det er gått minst 50 år.»

Kanskje, du vet ikke. Det ser ut til at det eneste som er «sikkert» er at Haarp er skummelt. Dere vet ikke hva de gjør eller hvordan det virker. Dermed har dere et VELDIG dårlig grunnlag for påstandene deres.

«Det oppstår spenninger hele tiden i grunnfjellet. Jeg tror at slike modne spenninger kan betraktes ved å sende radiobølger ned i jorden og tegne slike jordskjelvtopografier.»

Spenninger bygges opp naturlig hele tiden, og utløses like naturlig uten menneskelig hjelp. Det har vært snakk om kunstig trigging av jordskjelv for å utløse dem før de ble katastrofale, men konsekvensene ble for usikre. Man kan heller ikke uten videre SE spenningene i jordskorpen ved hjelp av ELF-bølger, man kan se hvordan enkelte typer lag ligger (dvs avhengig av de elektriske egenskapene deres). Hadde man kunnet se spenningene hadde jordskjelv-deteksjon vært mye bedre, også i de landene dere hevder at sitter på teknologien.

Påstanden om Tesla må du underbygge. Dette er 100 år siden og skulle i så fall være frigitt for lengst.

Quark
Quark
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
13 år siden

Jeg haer ikke sett noe slikt dementi, men det er bra det kommer.

Ellers merker jeg meg forskjellsbehandlingen. Jeg har enkelte ganger vurdert å legge til meg stilen til «Smurfen» siden han aldri blir bedt om å avstå fra personangrep, men er nok for godt oppdratt.

« Forrige artikkel

Skammen fra 9. april 1940

Neste artikkel »

Er statsminister Stoltenberg en miljø- og klimaforkjemper?

330
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x