https://forskersonen.no/astronomi-biologi-geologi/utenomjordisk-liv-det-finnes-noen-pa-jorda-som-ikke-ville-brydd-seg-om-sola-forsvant/1634085

Utenomjordisk infiltrasjon av menneskehetens anliggende del II

790 visninger
15 minutter lesetid

Skrevet av Akor, 24.12.2022

Dette er en videreutvikling av det jeg skrev for Nyhetsspeilet i mars 2022 om «Utenomjordisk infiltrasjon i menneskehetens anliggende», og forutsetter en viss innsikt i det som der ble sagt (se artikkel, her).


INNHOLD
1. Innledende betraktninger
2. Om Marshall Vian Summers og budskapet han formidler
3. The New Message Wiki
4. Voldsomme endringsprosesser i verden
5. Intervensjonens formål og handlinger
6. Råd til verden
7. Mentale krefter
8. Frihet er ingen selvfølge
9. Biologisk kontaminasjon
10. Genetisk manipulasjon og menneskehybrider
11. Religion og vår forbindelse til Gud
12. Eksistens etter døden
13. Historiske besøk av utenomjordiske
14. Hjelp fra vennligsinnede utenomjordiske
15. Menneskehetens suverenitetserklæring
16. Åpenhet om det som foregår er avgjørende


1. Innledende betraktninger

Marshall Vian Summers, her.

Det som vanligvis oppfattes som rasjonell tenkning er utilstrekkelig til fullt ut å erkjenne dybden i dette temaet, av to grunner:

(1) Vi står ovenfor utenomjordiske vesener som er på et teknologiske nivå langt utenfor hva vi ut fra dagens vitenskap er i stand til å forstå. Samtidig har de utenomjordiske utviklet sine mentale evner på en slik måte at de langt på vei kan kontrollere tanker og følelser til mennesker i deres nærhet, noe som også er utenfor vår forståelse. Vi kan derfor ikke bruke dagens kunnskap og vår «rasjonelle tenkning» som en pålitelig referanse når det gjelder utenomjordiske.

(2) Vesener, her kalt De Usynlige, som eksisterer i en annen dimensjon av universet (Den åndelige verdenen) har via ett menneske, Marshall Vian Summers, formidlet essensiell informasjon til menneskeheten. Dette er et indirekte budskap fra Skaperen (Gud), særskilt tilrettelagt av De Usynlige. Budskapet gir grunnlag for optimisme, fordi det innebærer at det er Guds vilje at menneskeheten skal utvikle frihet og selvstendighet. Og hva Gud vil, det skjer. Men heller ikke dette kan fullt ut erkjennes ut fra dagens samfunnsperspektiv, det være seg sekulært eller religiøst. For de langt fleste av oss er dette langt utenfor hva en kan forestille seg, men det er ikke mindre sant av den grunn.

I tillegg foreligger essensiell informasjon fra vennligsinnede utenomjordiske (Kap. 14) om den skjulte utenomjordiske intervensjonen, om hvordan den utnytter menneskelig konflikt, religiøs strid og miljøkollaps for ytterligere å bryte ned og kontrollere en splittet menneskehet. Dette er også formidlet av Marshall Vian Summers. Budskapet sies å være en gave til menneskeheten, for å advare og veilede om utfordringene knyttet opp mot endringsprosessene som nå skjer i samfunnet, og de utfordringer som kontakt med intelligent liv i universet fører med seg.

I henhold til denne informasjonen er vår planet én av utallige kloder i universet med intelligent liv. En mengde sivilisasjoner i vårt galaktiske nabolag er i stand til å reise mellom stjernene, og vår verden har vært besøkt av utenomjordiske i tusener av år (Kap. 13). Men, de utenomjordiske som er her i dag tar sikte på full kontroll over denne planeten og dens ressurser (Kap. 5)

Verdens maktstruktur blir i økende grad infiltrert av utenomjordiske og genmodifiserte mennesker (hybrider, se Kap. 10) som ser ut som oss, men med lojalitet til de utenomjordiske og med de utenomjordiskes evne til mental manipulasjon. Det er grunn til å tro at disse langt på vei kontrollerer arenaer hvor verdens ledere møtes, og at verdens økonomiske og politiske lederskap i stor grad er manipulerte medspillere i denne prosessen.

2. Om Marshall Vian Summers og budskapet han formidler

Marshall Vian Summers er sendebudet for denne tiden, og bringer et nytt budskap tilrettelagt av De Usynlige på vegne av Gud (se her og her).
Det sies at budskapet, fordi det er i samsvar med Guds vilje, kommer til å forene verdens religioner, avslutte menneskehetens konflikter, og kalle frem gaver som hver person har brakt inn i verden. Med gaver menes her at alle mennesker er gitt et formål, og realisering av dette formålet omtales i denne forbindelse som en gave. Et stort antall enkeltbudskap foreligger. Det startet i 1986, og det pågår fortsatt. Informasjonsmengden er formidabel, og gir et unikt perspektiv på intelligent liv i universet. Budskapene er samlet i en rekke bøker, se her. Det hittil siste av budskapene ble mottatt 7. november 2021, og omhandler pandemien og endringsprosessene som pågår i verden, se her.


3. The New Message Wiki: Er et søkbart, kryssrefererende leksikon (på engelsk) basert på budskapet fra De usynlige til Marshall Vian Summers. Se her.


4. Voldsomme endringsprosesser i verden

Gigantiske endringsprosessene kommer til å sette sitt preg på denne sivilisasjonen i årene og tiårene som kommer: Kriger, klimaendringer, ressursutarming og økonomiske, sosiale og politiske omveltninger. Nest etter trusselen fra utenomjordiske, utgjør disse endringsprosessene den største trusselen menneskeheten noensinne har møtt.
Se disse lenkene for mer omfattende informasjon:
https://www.greatwavesofchange.org/
https://www.wiki.newmessage.org/en/Great_Waves_of_Change
https://www.wiki.newmessage.org/en/The_Great_Waves_of_Change

5. Intervensjonens formål og handlinger

Kontakt med utenomjordiske sivilisasjoner er uunngåelig. Det må skje, og det skjer nå – men i det skjulte. Intervensjonens formål er å oppnå full kontroll over denne kloden, dens ressurser og dens befolkning. Direkte erobring er ikke tillatt i denne delen av galaksen, men utenomjordiske nasjoner står fritt til å intervenere under visse omstendigheter: (1) Hvis jordens befolkning ønsker intervensjonen velkommen. (2) Hvis menneskeheten synker tilbake til en svært tilbakestående tilstand samtidig som natur og økosystemer ødelegges. I så fall vil utenomjordiske nasjoner fritt kunne okkupere denne verden, og bruke menneskene som en ressurs.

Det at menneskeheten er på vei til å ødelegge denne verdens uerstattelige naturgrunnlag, har brakt intervensjonen hit. Den er også kommet fordi det er skapt en infrastruktur som kan benyttes. Etter hvert som økonomisk og politisk ustabilitet øker, vil tilbudene fra intervensjonen bli stadig mer overbevisende, dog mest mulig skult unntatt for noen utvalgte aktører. Men det som tilbys vil være avhengig av utenomjordisk teknologi og deltakelse, i praksis innebærer det en utvikling som etter hvert fører til tap av frihet og selvbestemmelse (se Kap. 8).

Intervensjonen har nå pågått i det skjulte i mange tiår, delvis med stilltiende aksept fra noen av verdens ledere og militære organisasjoner. Den er nå i en moden fase, og er klar til å utnytte menneskelig svakhet, splittelse, overtro og forventninger til sin egen fordel for å få kontroll over verden og dens dyrebare ressurser. De ønsker ikke å eliminere menneskeheten, men å redusere dens størrelse og bruke menneskene som en underdanig arbeidsstyrke. Menneskene har langt på vei etablert en global sivilisasjon med verdensomspennende kommunikasjon og handel, men den er splittet, konfliktfylt, destruktiv, hensynsløs og uansvarlig.

Omstendighetene er nå moden for å gjennomføre intervensjonen fullt ut, noe som sammenfaller med voldsomme endringsprosesser globalt; dette er ikke tilfeldig. Det er avgjørende at menneskeheten har tiltro til de utenomjordiske, i alle fall til å begynne med. De vil at menneskene skal arbeide for dem med høsting av biologiske og mineralske ressurser, som så videreformidles i et interplanetarisk handelssystem. De vil love hva som helst, tilby hva som helst og gjøre hva som helst for å oppnå dette målet. Etikk og moral slik vi oppfatter det, har følgelig ingen betydning. Konsekvensene vil være til fordel for de utenomjordiske, ikke for menneskeheten.

Okkupasjonen vil lett bli gjenkjent når den er fullt etablert, men da vil det være for sent å slå den tilbake uten kamp og store ofre. Selv om intervensjonen vil presentere seg som en god og åndelig kraft, vil den i realiteten støtte de krefter som undergraver menneskehetens integritet og enhet. Intervensjonen undergraver folks tro og selvtillit, troen på sine ledere og institusjoner, og fremmer dermed et tillitsvakuum som etter hvert kan flyttes til en fremmed makt som presenterer seg som en godartet og avansert rase. Menneskeheten kjenner ikke til fordelen med å leve i en tettbefolket region i verdensrommet hvor militær erobring ikke er tillatt og hvor krig og vold er sjelden. Hvis et tilstrekkelig antall mennesker motsetter seg intervensjonen må den trekke seg tilbake.


Men en forutsetning er at informasjon om det som foregår gjøres kjent, før det blir for sent. De som har kunnskap om dette har følgelig et fryktelig ansvar.


6. Råd til verden

Noen hovedpunkter, se her.

1. Befolkningen må bli oppmerksomme på det som foregår. Verdens land og folk må bli oppmerksomme på den utenomjordiske intervensjonen. Det første steget i å motvirke intervensjonen er å bli klar over at den pågår.
2. Det må bli slutt på all krig.
3. Verdens land og folk må samarbeide for å løse globale problemer.

4. Det naturlige miljøet (natur og økosystemer) må gjenopprettes og beskyttes.
5. Forbruket av ressurser må begrenses. Verdens befolkning må begrenses, med etiske midler.
6. Befolkningen må utdannes.

7. Menneskene må ta vare på hverandre.
8. Fordrevne mennesker må tas godt imot.
9. Menneskehetens sivilisasjon må bevares.

10. Verden må forsvares.
11. Utenomjordiske bortføringer må avsløres. Full offentliggjøring om at utenomjordiske bortfører mennesker mot deres vilje vil avsløre intervensjonen, og den må da trekke seg tilbake.

12. Kringkasting av menneskehetens viderverdigheter ut i verdensrommet må avsluttes.
13. Verdens land og folk må forberede seg på kontakt med utenomjordiske sivilisasjoner.
14. For mere informasjon, se The New Way Forward for Humanity: The Great Turning Point for Humanity.

7. Mentale krefter

Vi lever både i et mentalt (psykisk) og et fysisk miljø. Vi kan påvirke det mentale miljøet rundt oss, men i langt større grad blir vi selv påvirket. Det mentale miljøet inneholder krefter som påvirker våre tanker og følelser. Mange utenomjordiske individer og raser, inkludert de som er her nå, kan utøve enorm påvirkning i det mentale miljøet.
Mentale og fysiske miljø fungerer på forskjellige nivå av eksistens og følger forskjellige lover, men de overlapper. Det mentale miljøet består av tanker og grupper av tanker, som kalles krefter. Det kan ikke ødelegges, men det kan forurenses, og det kan bli svært ødeleggende.

I motsetning til det fysiske miljøet, har det mentale miljøet ingen grenser når det gjelder tid og rom.

Det mentale miljøet er en påvirkningsarena gjennom bevisstheten og ved projeksjon av tanker. I naturen kan det være nøytralitet i det mentale miljøet, noe som er en viktig grunn til at folk søker til naturen – den er forfriskende åpen og fri for dominerende påvirkninger. I menneskehetens historie har vi en mengde eksempler på hvordan store folkegrupper har vært mentalt påvirket og indoktrinert til å følge en bestemt politisk eller religiøs ideologi, med katastrofale konsekvenser. I dagens samfunn ser en tendenser til noe tilsvarende når det gjelder håndteringer av klimaendringer og Covid-19 pandemien.

Særlig når ensrettingen utgår fra et høyt nivå i samfunnet kan en mistenke at påvirkningen skjer i regi av utenomjordiske og deres menneskelige medhjelpere. I så fall er praktisk talt hele verdens økonomiske og politiske lederskap manipulert og kontrollert. Det er sannsynlig at mange avgjørelser som viser seg å få svært uheldige konsekvenser skyldes mental påvirkning av beslutningstakerne. «Knowledge» (Kap. 11) er det eneste i oss som er upåvirket av det mentale miljøet; det eneste i oss som er fri for bedrag og manipulasjon. Se, her.

8. Frihet er ingen selvfølge

Frihet er ingen selvfølge og ingen rettighet i universet. Det er en sjelden og dyrebar ting, som må etableres og opprettholdes med den største besluttsomhet. De fleste utenomjordiske raser i vårt stjernenabolag har ikke frihet; dette gjelder også de utenomjordiske rasene som er aktive i vår verden i dag. For mange raser i universet har befolkningen liten medfølelse med hverandre. Folkene deres har blitt mer som maskiner, kontrollert og styrt. Dette er vanlig, og er en av retningene samfunnsutviklingen kan ta for å etablere stabilitet og sikkerhet. Vi ser tendenser til det samme i noen land i vår verden.

Frihet er vanskelig, og har en tendens til å være uordnet, uten den typen stabilitet som mange andre raser har oppnådd gjennom dominans og kontroll. Men frihet er viktigere, den er mer kreativ, og langt mer fordelaktig for innbyggerne så vel som for rasen som helhet. Menneskeheten må av alle krefter tilstrebe frihet, for alle mennesker og folkeslag.
For å kunne utvikle frihet i stjernefellesskapet (1) må menneskeheten være selvforsynt, (2) verdens nasjoner må være forent i en form for organisatorisk fellesskap, og (3) menneskeheten må være diskret.

En må avstå fra å motta teknologi og andre ytelser fra utenomjordiske. Det er en forførelse som skaper en avhengighet som på sikt fører til tap av selvbestemmelse og frihet. Noen nasjoner er i dag involvert i slikt samarbeid. Om frihet i universet, se her.

9. Biologisk kontaminasjon

De største truslene mot selv de mest etablerte nasjoner i universet er (1) tap av ressurser, (2) biologisk kontaminasjon og (3) miljøkollaps. Problemet med biologisk kontaminasjon er ekstremt. Noen kan komme til denne verden, få et virus, ta det med hjem og infisere hele planeten, og utslette de fleste om ikke alle innbyggerne i den verdenen. Selv den mest avanserte medisinsk teknologi har ikke vært i stand til å fjerne denne risikoen.


Noen mennesker tror at andre raser lett kan komme og opprette en koloni i verden og etablere seg her ved hjelp av sin avanserte teknologi.


Men gitt den biologiske risikoen har dette hittil ikke vært mulig. Virus fra vår verden kan i teorien infisere og ødelegge hele raser i vårt stjernenabolag. Mange raser har gjort sine verdener ufruktbare og praktisk talt utryddet de originale livsformene, de har derfor ingen immunitet mot biologisk kontaminasjon. Jorden kan følgelig både sees på som en stor ressurs og som en enorm risiko for biologisk kontaminasjon. Se her.

10. Genetisk manipulasjon og menneskehybrider

For tusener av år siden blandet noen raser seg med mennesker for å gi menneskeheten større intelligens og tilpasningsevne. Dette førte til fremveksten av “Det moderne mennesket.”
Det avlsprogrammet som pågår nå er imidlertid vesensforskjellig, og utføres av andre grupper av utenomjordiske. Ved avl utvikles nå en hybrid mennesketype med tilknytning til de utenomjordiske, og som tåler det biologiske mangfoldet. De utenomjordiske kan ikke leve permanent på jordoverflaten. De må enten søke ly under bakken eller bo i sine fartøy som ofte skjules i store vannmasser eller under is. De ønsker å beskytte sine interesser her, som først og fremst er tilgang til denne verdens ressurser. De har i flere generasjoner drevet et avlsprogram for å skape et menneskelignende vesen som kan leve her permanent, dog med tilknytning til de utenomjordiske, og med velutviklede mentale evner slik at de kan manipulere og kontrollere mennesker i sin nærhet. Slike hybride mennesker lever nå blant oss. Med stor sannsynlighet er store deler av verdens maktstruktur påvirket og langt på vei kontrollert av denne nye mennesketypen, til fordel for de utenomjordiskes agenda. Storpolitiske avgjørelser som legger til rette for katastrofale endringsprosesser i verden kan sees i dette perspektivet. Se her.

11. Religion og vår forbindelse til Gud

Vi har to ulike bevisstheter, (1) en verdslig bevissthet, vårt intellekt, som er preget av familie, kultur, religion, vitenskap, etc., og (2) en dypere bevissthet som representerer den delen av oss som fortsatt er knyttet til Gud, og som her kalles Knowledge (mangler et dekkende norsk ord). Knowledge er det fra Gud som virker i individet. Det er frøet til ekte kjærlighet, ikke kjærligheten som søker å erobre, å eie og dominere, men kjærligheten som søker å tjene, styrke og frigjøre.

Det representerer evnen til å se, vite og handle med sikkerhet. Det representerer også makten til å motstå overtalelse, bedrag og innflytelse i det mentale miljøet. Det er den ypperste form for intelligens. Med den kan en skjelne fremtiden og fremtidige hendelser før de skjer, med ulik grad av nøyaktighet. Og med den er en i stand til å skjelne andres intensjoner og andres evner uten bruk av teknologi. Verdens fundamentale problemer kan ikke løses uten Knowledge.


Alle av menneskehetens religioner ble initiert av Gud, tilpasset tid og sted, men ble etter hvert som tiden gikk endret av mennesker, og mistet da mye av sin kraft.


Uten Knowledge blir religion regler, ritualer, forskrifter og formaninger, og blir da en form for undertrykkelse, se her. Knowledge er ikke bare det som skapte alle verdens religioner, men er også det som fortsatt forener dem, til tross for all adskillelse og konflikter, se her. Formålet med praktisering av bønn, meditasjon, resitasjon og kontemplasjon, er å bringe menneskene nærmere denne større intelligensen som eksisterer utenfor intellektets rekkevidde. Det er mulig å trene opp evnen til å erfare Knowledge, uavhengig av religiøs eller ikke-religiøs overbevisning, noe som anbefales på det sterkeste, se her.

Se også:
https://www.wiki.newmessage.org/en/Knowledge_defined
https://www.wiki.newmessage.org/en/Knowledge’s_mission
https://www.wiki.newmessage.org/en/Knowledge_Quotes
https://www.wiki.newmessage.org/en/Soul

12. Eksistens etter døden

­­­Reinkarnasjon er reelt. Dette livet er en forberedelse til en annen type eksistens. Men før en kan reise videre i den andre dimensjonen av universet (kalt den åndelige verdenen) må en (dvs. sjelen) nå et visst nivå av utvikling, og prosessen må gjentas inntil et tilstrekkelig nivå er oppnås. Se her.

13. Historiske besøk av utenomjordiske

UFO på besøk på jorden, foto, her.

Tusener av år før våre tidligste sivilisasjoner kom flere raser hit for å blande seg med mennesker for å gi menneskeheten en høyere intelligens og bedre tilpasningsevne, altså en genetisk oppgradering. Dette førte til fremveksten av det vi kaller “Det moderne mennesket”. Verdener med et enormt biologisk mangfold, slik som denne kloden, er sjeldne og er derfor høyt verdsatt av utenomjordiske raser. Flere raser har brukt denne kloden som en biologisk ressurs i årtusener, og har tatt med seg biologiske materiale for å støtte utviklingen av liv andre steder.

Midlertidige baser har vært etablert hovedsakelig for å oppnå bedre forståelse av denne klodens geologi og biologiske mangfold. Forsøk på å etablere permanent tilstedeværelse mislyktes fordi de besøkende ikke hadde immunitet mot visse typer bakterier og virus. Primitive folkeslag var flinke til å tilpasse seg naturkreftene, men deres forståelse, teknologi og kommunikasjon var begrenset. Derfor ble det med bare noen få unntak ikke gjort forsøk på å kommunisere med dem. Noen raser har overvåket menneskehetens utvikling i påvente av at tiden blir moden for å ta kontroll over denne kloden og dens ressurser; dette skjer nå! For mer detaljert informasjon, se her.

14. Hjelp fra vennligsinnede utenomjordiske

Informasjon fra vennligsinnede utenomjordiske tar for seg den skjulte utenomjordiske intervensjonen og hvordan den utnytter menneskelig konflikt, religiøs strid og miljøkollaps for ytterligere å bryte ned og kontrollere en splittet menneskehet. Dette er informasjon fra en gruppe som representerer frie raser i vårt stjernenabolag. Denne gruppen av utenomjordiske er vesensforskjellig fra de rasene som er aktive her i dag. De advarer på det sterkeste mot den pågående intervensjonen, og insisterer på at ingen fremmed rase har rett til å besøke vår verden, inntil menneskeheten har oppnådd styrken, enheten og modenheten som er nødvendig for å lykkes i forhold til et større fellesskap av intelligent liv i universet.

Utdrag fra noe av det som er sagt:

Det er fordi menneskeheten ikke har reagert med visdom i forhold til intervensjonen at vi, som representanter for frie nasjoner i deres stjernenabolag, er blitt sendt hit for å observere intervensjonen, for å lære om dens aktiviteter, og avsløre karakteren og formålet med disse aktivitetene. Vår oppgave er å avsløre den virkelige karakteren til intervensjonen som skjer i verden i dag, å advare dere og forberede dere på realitetene i livet i universet, gi dere en større drivkraft for å etablere menneskelig enhet og samarbeid, og å vise nødvendigheten av å avslutte konfliktene i deres verden.

Vi gjør dette fordi vi verdsetter menneskeheten som en rase. Men vi gjør dette også for vår egen skyld, for det å ha en annen fri nasjon i dette nabolaget av verdensrommet er av stor betydning for oss. Se mer detaljert informasjon under disse lenkene:

https://www.wiki.newmessage.org/en/The_Allies_of_Humanity_Briefings
https://www.alliesofhumanity.org/

15. Menneskehetens suverenitetserklæring

Om kontakt med utenomjordiske raser. Vi, Jordens folk, hilser alle raser i Universet. Vi anerkjenner vår felles arv fra Skaperen av både det synlige og det usynlige univers. Vi erklærer planeten Jorden for menneskehetens opprinnelsessted, vårt hjem og vår hellige arv. Vi lover heretter å opprettholde og bevare jorden for alle generasjoner som kommer. Vi oppfordrer hele menneskeheten til å behandle alle raser med visdom og rettferdighet, her på jorden og i hele universet. Vi, Jordens folk, anser behovet for frihet som universelt.

Derfor mener vi at alle individer i alle verdener er skapt like og er utstyrt av Skaperen med hellige og umistelige rettigheter. Grunnleggende blant disse er retten til å leve som én fri rase på sin opprinnelsesplanet; retten til selvbestemmelse, selvforsyning og kreative uttrykk; retten til liv uten undertrykkelse; og retten til i livet å forfølge et høyere formål og et høyere kall som Skaperen har gitt alle. For mer detaljert informasjon, se her.

16. Åpenhet om det som foregår er avgjørende (se her)

Noen verdensledere og personer tilknyttet militære organisasjoner, noen mektige private aktører, og personer i ulike «UFO-miljøer», kjenner til at utenomjordiske er her, og i noen tilfeller foregår et aktivt samarbeide (se hva jeg skrev for Nyhetsspeilet i mars 2022). De utenomjordiskes agenda er derimot mindre kjent. Mitt inntrykk etter i noen år å ha forsøkt å sette meg inn dette temaet, er at det store flertallet av mennesker som «vet at de er her» synes å tro at de er her for å hjelpe menneskeheten, noe som er en alvorlig misoppfatning. De som vet hva som egentlig foregår har et fryktelig stort ansvar, i og med at menneskehetens selvstendighet og frihet står på spill.

Og som det er sagt:
• Det første steget i å motvirke intervensjonen er å bli klar over at den pågår.
• Dernest vil offentliggjøring om at utenomjordiske bortfører mennesker mot deres vilje være tilstrekkelig til å avsløre intervensjonen, og den må da trekke seg tilbake.
• Dette kan la seg gjøre.


Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
« Forrige artikkel

Utenomjordisk infiltrasjon i menneskehetens anliggender

Neste artikkel »

Exovitenskap episode 1: Black Goo, AI og extreme genetic engineering

0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x