Fra Junipherphoton, https://unsplash.com/photos/lLFZhRYGgI4

Utenomjordisk infiltrasjon i menneskehetens anliggender

3.2K visninger
15 minutter lesetid
28
Utenomjordisk infiltrasjon i menneskeheten anliggender. Forfatter: Akor

Se supplerende informasjon i sluttnoter referert til i hovedteksten.

Denne planeten er et fantastisk sted, ubeskrivelig vakker, enestående i sitt ressursgrunnlag, en perle i denne delen av galaksen. Men det er det også andre som synes. Jordens ressurser verdsettes av skapninger fra andre sivilisasjoner i vårt stjernenabolag. Noen av de utenomjordiske ønsker å høste av denne klodens ressurser, de er her nå, men opererer i det skjulte, og når tiden blir moden for det tas full kontroll over denne planeten og dens innbyggere. Det som foregår er følgelig en okkupasjon over lang tid, ikke med våpen, men med andre metoder, slik som nærmere omtalt i det påfølgende.

Menneskeheten har imidlertid mottatt informasjon om det som foregår fra vennligsinnede vesener som ønsker at vi blir i stand til å utvikle selvstendighet og frihet. Uten denne informasjonen vil intervensjonen utvilsomt lykkes, men nå kan det være håp. Men les det som sies, og vurder selv.

Sannhet kan være «for utrolig til å kunne være sann» og blir dermed fort avvist uten nærmere vurdering, og en går dermed glipp av essensiell kunnskap. I menneskehetens historie har nye erkjennelser en rekke ganger blitt benektet og tilbakevist. I dagens situasjon er temaet utenomjordiske (aliens) tilsvarende, men langt mer alvorlig. Mye er likevel kjent gjennom ulike nettstederi, samt at nettbokhandelen Amazon har mange bøker om temaet. Og av og til kommer det oppslag i norske medier. Essensen i dette er at denne planeten besøkes av utenomjordiske. Men hva er egentlig de utenomjordiskes agenda? Hvorfor er de her, hvorfor holder de sin tilstedeværelse mest mulig skjult, og hvorfor sier ikke stormaktene hva de vet?

Den eneste overbevisende forklaring jeg har vært i stand til å finne kommer fra en høyst uvanlig kilde, fra vesener i en usynligii virkelighet, formidlet gjennom ett menneske i form av to budskapiii, så utrolig det kan høres. Her bekreftes for det første eksistensen av en åndelig virkelighet ved siden av vår fysiske verden, dernest at vesener (her kalt De Usynlige) i den åndelige verden som følger med på hva som skjer på denne planeten, kan gripe inn med informasjon når situasjonen krever det, noe som altså skjer nå. De fleste av oss vil nok anse dette for å være for utrolig til å kunne være sant, men til det er det bare å si: LES OG VURDER SELV. Det som sies i det påfølgende, er i hovedsak basert på denne informasjonen.

Hemmelighetsfulle spor av ruiner i Antarktisk, oppdaget på Google Earth, se her.

De utenomjordiske som besøker denne kloden er fysiske vesener som eksisterer i den samme materielle virkelighet som oss, altså i det synlige univers. Dette i motsetning til De Usynlige som eksisterer i en parallell og for oss usynlig virkelighet, noe som er langt utenfor hva dagens vitenskap er i stand til å forklare.

I henhold til denne informasjonen er vårt stjerne-nabolag “tett befolket av intelligent liv, og en mengde sivilisasjoner har funnet ut av hvordaniv reise mellom stjernene, basert på kunnskap og teknologi som er utenfor vår forståelse. De to budskapene sier en god del om forholdene i denne delen av galaksen, og hva menneskeheten bør gjøre for å trygge sin selvstendighet og frihet.

Mange sivilisasjoner har ressursmangelv, og er nødt til å skaffe seg tilgang til råvarer andre steder fra; biologisk materiale og visse metaller er spesielt ettertraktet. Jorden er i denne sammenheng en perle, langt mer verdifull enn hva vi er i stand til å forestille oss, og som andre ønsker å høste av. De utenomjordiske verdsetter denne planetens naturressurser og biologiske mangfoldvi, mens menneskene ikke verdsettes på annen måte enn som en ressurs som kan utnyttes.

Mental påvirkning og tankeoverføring

De utenomjordiske behersker mentalvii påvirkning og tankeoverføring, dvs. at de kan lese og påvirke tankene til mennesker som er i deres nærhet. De fleste av oss lar seg lett manipulere, andre ikke. Denne klodens atmosfæriske sammensetning, og at de ikke har immunitetviii mot våre bakterier og virus, gjør at de utenomjordiske ikke kan bo her permanent, og de trenger derfor samarbeid med menneskene. Militær intervensjon er ikke akseptert i denne delen av galaksen, og de utenomjordiske må også av den grunn etablere samarbeid med menneskene for å kunne nå sine mål. Det nåværende stadium i menneskehetens utvikling er ansett som gunstig for det som nå skjer. Et omfattende forarbeid og tilrettelegging har pågått i det skjulte over lang tid, med sikte på å gjøre menneskeheten mottakelige og velvillig innstilt til det alternativet som er under utvikling, men som enda ikke framstår tydelig. De utenomjordiske (en rekke raser) har baser i fjell, under vann og under isix, samt på planeter i vårt solsystemx. De er i stand til å ferdes ganske ubemerket.

Den pågående innblandingen i menneskehetens anliggender har følgende fokusområder:

(1) Påvirke (xi) personer med makt og autoritet i regjeringer, handel og religion til å samarbeide med intervensjonen med løfte om mer rikdom, makt og teknologi. Men dette er basert på manipulasjon, fordi når intervensjonen (okkupasjonen) får full kontroll vil alt skje på de utenomjordiskes premisser.

(2) Det etableres skjulte etablissementer hvorfra intervensjonen kan utøve mental påvirkning av befolkningen, og hvorfra folk gjøres mottakelige og samarbeidsvillige gjennom et pasifiseringsprogram (xii). Én konsekvens er at personer som påvirkes mister evnen til selvstendig tenkning, og identifiserer seg ukritisk med det som blir servert. Metodikk og teknologi som benyttes er utenfor vår forståelse.

Kartutsnitt fra Google Earth, med lokalisering av strukturrester av meget spesielle ruiner, se, her.

(3) Manipulering av religiøse verdier (xiii) og åndelige impulser for å skaffe aksept for saken. De fleste av oss er ikke i stand til å skille ekte åndelige impulser fra det som de utenomjordiske presenterer, og lar seg derfor lett manipulere.

(4) Mennesker bortføres mot sin vilje, ofte uten selv å vite det fordi hukommelsen manipuleres, for å delta i et genmanipuleringsprogram (xiv) med det formål å skape en hybrid menneskerase som ser ut som oss, som tåler verdens biologiske mangfold, og med de utenomjordiskes evne til mental påvirkning.

Disse hybride menneskene er tiltenkt å bli verdens nye lederskap, med lojalitet til de utenomjordiske. Slike lever nå blant oss.

Ut fra det som her sies er det sannsynlig at verdens økonomiske, politiske og religiøse lederskap i STADIG økende grad infiltreres av utenomjordiske. Elementer i dette er å bryte ned og endre deler av verdens maktstruktur til fordel for de utenomjordiske, skape frykt og kaos, og drive verden i totalitær retning. Det er videre en reell risiko for iscenesatte katastrofer (xv) for å skape aksept for en ønsket utvikling. Legg merke til hva som skjer i verden i dag som kan forståes ut fra det som her sies.

I skjul bak skyer av desinformasjon

Det er avgjørende for intervensjonen at agendaen holdes skjult, i skyer av desinformasjon, inntil den blir så framskredet at den ikke kan stoppes. En rekke utenomjordiske raser er aktive i det som foregår, noen samarbeider (xvi) mens andre konkurrerer. Utenomjordiske som kunne vært nyttige for menneskeheten har alle trukket seg tilbake. Det sies at stormakter i hemmelighet samarbeider med utenomjordiske i bytte mot teknologi, noe det advares mot fordi det skaper et avhengighetsforhold som tjener intervensjonens formål.

Videre sies det at UFO-interesserte personer og «UFO-organisasjoner» er manipulert til i stor grad å tro at visse utenomjordiske er her med gode hensikter, for å hjelpe menneskeheten. Men dette er desinformasjon, for å ta fokus bort fra det som egentlig foregår. Intervensjonen har i øyeblikket få kritikere, fordi få kjenner til den og ser farene.

Hvis denne utviklingen fortsetter blir denne kloden etter hvert en koloni og råvareleverandør for et totalitært utenomjordisk styrt regime, uten frihet for innbyggerne. Samtidig vil størrelsen av jordens befolkning bli redusert. Metodene som benyttes er velprøvde, og har vært benyttet mot en rekke sivilisasjoner med suksess, men har andre steder feilet pga tilsvarende informasjon som det vi nå har fått tilgang til. Uten informasjonen fra De Usynlige vil intervensjonen utvilsomt lykkes, men nå kan det være håp. hvis verdens nasjoner blir fullt ut klar over faren som truer, vil de legge sine uoverensstemmelser til side, og etablere en forenet, global maktstruktur for å tvinge den felles fienden til å trekke seg tilbake.

Det er her på sin plass å nevne at det uttrykkes stor bekymring for menneskenes rovdrift på naturen, og de konsekvenser (xvii) det medfører. I den sammenheng opplyses det at pandemien er en naturens respons (xviii) på menneskers uforstand, og det advares om risikoen for nye (xix) ekstremt alvorlige, smittsomme sykdommer i framtiden.

Alt dette krever et globalt samarbeid av en karakter som verden hittil ikke har sett maken til. Dagens internasjonale samarbeidsorganer er åpenbart utilstrekkelige til å løse utfordringene. Verden må legge sine uoverensstemmelser til side, for i forhold til de utenomjordiske og vårt nabolag i universet, er menneskeheten ett folk og denne kloden ett land (xx) . En essensiell nøkkel til suksess er kunnskap om det som faktisk foregår, og rettferdighet. Verdens ledere har her et fryktelig ansvar, men så langt har de feilet. Årene som kommer, blir avgjørende for hvordan det kommer til å ende. Essensen i det som her er sagt kan ikke erkjennes fullt ut på noen annen måte enn å lese de to budskapene og vurdere selv.


Supplerende informasjon referert til i hovedteksten:

i Se for eksempel: (1) Mutual UFO Network, https://mufon.com. Amerikansk organisasjon opprettet i 1969 for innsamling og tilrettelegging av UFO-observasjoner. (2) Luis Elizando, https://luiselizondo-official.com, en tidligere amerikansk militær etterretningsoffiser med innsikt i UFO-problematikk. (3) Linda Moulton Howe, https://www.earthfiles.com, og (4) Michael Salla, https://exopolitics.org. Salla har blant annet informasjon om samarbeid mellom stormakter og utenomjordiske. At slikt samarbeid foregår bekreftes av Professor Haim Eshed, https://en.wikipedia.org/wiki/Haim_Eshed, en respektert vitenskapsmann og tidligere leder av israelsk romforskning.

ii Den usynlige verden (den åndelige verden) er den ikke-materielle virkelighet mennesker så vel som alle andre lignende skapninger i universet ender opp i etter døden, dvs. alle intelligente vesener med sjel. Vårt fysiske legeme går etter døden i oppløsning, mens den delen av oss som kalles sjel og som våre tanker og bevissthet er tilknyttet, eksisterer videre. Budskapet fra De Usynlige (se nedenfor) sier en god del om dette. Denne type informasjon er imidlertid langt utenfor hva en ut fra dagens vitenskap kan forstå, men kan likevel bli til uvurderlig hjelp for menneskeheten i tiden som kommer. Universets mysterier er hinsides vår villeste fantasi, men etter døden vil vi (dvs. vår sjel) forstå langt mer av hva som foregår.

iii (1) Hovedbudskapet (https://www.newmessage.org) gir svært omfattende informasjon fra vesener i Den åndelige verdenen (her kalt De Usynlige), formidlet til menneskeheten på engelsk av Marshall Vian Summers, i form av et stort antall enkeltbudskap i løpet av en 30-års periode. Informasjonen sies å ha en guddommelig primærkilde, men er særskilt tilrettelagt for menneskene av De Usynlige. Det originalt ekte i verdens religioner anerkjennes, uten noen form for rangering, men det sies samtidig at ingen av religionene er tilpasset de utfordringer verden nå står ovenfor i møtet med utenomjordiske sivilisasjoner, og at det av den grunn er behov for ny informasjon. For de fleste av oss er nok dette aldeles utrolig, men les og vurder selv, og erkjenn dybden og visdommen i det som sies. (2) Essensiell informasjon om den intervensjonen som pågår, og hva menneskeheten bør gjøre for å utvikle selvstendighet og frihet, er skaffet til veie av representanter fra vennligsinnede sivilisasjoner på oppfordring fra De Usynlige (https://www.alliesofhumanity.org). Dette er formidlet av Marshall Vian Summers på tilsvarende måte som det første budskapet.

iv Det er mulig å reise raskere enn lyshastigheten, og samtidig motvirke effekten på tid og aldring. Men det sies samtidig at det å reise mellom stjernene har store begrensninger. Ett forhold er at denne delen av galaksen er tett befolket, og for en stor del kontrollert av teknologisk velutviklede sivilisasjoner. Det er ingen ledige steder å dra til, og sivilisasjonene beskytter og forsvarer sine interesseområder mot uvelkomne inntrengere.

v Mange teknologisk høyt utviklede sivilisasjoner har utarmet sitt ressursgrunnlag, og ser seg nødt til å skaffe seg essensielle råvarer andre steder fra, ved handel, eller som kolonimakt. Situasjonen er til en viss grad sammenlignbar med kolonitiden i menneskehetens historie, da europeiske nasjoner reiste rundt i verden og tilranet seg ettertraktede ressurser.
Men det sies også at hvis en nasjon (sivilisasjon) opptrer aggressivt og fiendtlig,
forsøker å dominere eller overvinne andre nasjoner, søker erobring av territorium eller søker å eliminere sine konkurrenter på andre måter, så blir en slik opptreden møtt av en samlet opposisjon fra andre sivilisasjoner som er involvert i det samme handelsnettverket. Dette har effektivt eliminert mye konflikt i vårt stjernenabolag. Nødvendigheten av at menneskeheten utviklet et tilsvarende samarbeid, mellom verdens nasjoner, vil etter hvert bli tydelig.

I de fleste teknologisk avanserte rasene har befolkningen liten eller ingen medfølelse med hverandre; de er som maskiner som er styrt og kontrollert. Dette er en av de retningene som utenomjordiske raser kan ta for å etablere stabilitet og sikkerhet. Det å opprettholde frihet og individuell kreativitet i en befolkning, slik det verdsettes av store deler av menneskeheten, er langt mer krevende, og er av den grunn sjelden i vårt stjernenabolag.

vi De utenomjordiske er i hovedsak interessert i biologiske ressurser som har med livets byggesteiner å gjøre, som genetisk materiale, klorofyll, blod og plasma. I et univers full av planeter som er fattige på liv er denne type materiale ettertraktet handelsvare. Visse sjeldne metaller er også ettertraktet, men slike kan ikke utvinnes uten i samarbeid med menneskene fordi de utenomjordiske ikke har immunitet mot våre bakterier og virus.

vii Krig er svært sjelden, i alle fall i denne delen av galaksen, fordi det er katastrofalt ødeleggende for alle parter. I stedet har de ulike rasene utviklet sine mentale evner, og mange raser er blitt uhyre avanserte i å lese og påvirke tanker og følelser til andre, og kan på den måten vinne fram med sine interesser. Fysisk krig er i stor grad erstattet av rivalisering på det mentale plan, med svært velutviklede metoder. Denne type mentale evner må ikke forveksles med åndelighet som er vesensforskjellig. De to budskapene sier en god del om dette. Menneskeheten har på sitt nåværende utviklingstrinn intet å stille opp, selv om noen personer og organisasjoner er kommet et stykke på vei mht «remote viewing»; se for eksempel http://www.eightmartinis.com/ og https://farsight.org/.

viii Selv de mest avanserte teknologiske sivilisasjoner er uhyre sårbare for biologisk kontaminering, i form av bakterier og virus som de ikke har motstandskraft mot. Komplekse økosystemer som det vi har på denne planeten, har bakterier og virus som andre vesener ikke har immunitet mot. Det er visstnok eksempler på at hele befolkninger i vår stjernenabolag er blitt utryddet etter å ha vært utsatt for biologisk kontaminering. Også menneskeheten har gjennom historien gjort seg sine erfaringer i så henseende. Risikoen for biologisk kontaminering er ett av flere forhold som gjør at kontakt mellom ulike sivilisasjoner er begrenset og strengt kontrollert.

ix Flere kilder omtaler utenomjordiske aktiviteter i Antarktis, se Michael Salla (https://exopolitics.org) og Linda Moulton Howe (https://www.earthfiles.com). Av særskilt interesse sett fra et norsk perspektiv, er med henvisning til Salla (USAF Colonel leaks coordinates of ancient Antarctic Ruins » Exopolitics), et bygningskompleks i et fjellområde 215 km vest for den norske forskningsstasjonen Troll. Det antydes at lokaliteten har utenomjordisk opprinnelse, med henvisning til en anonym amerikanske militær kilde. Oppgitte koordinater er 72°31’12″S 3°36’26″W, og ved søk på nettversjonen av Google Earth kan en se bygningsmessige strukturer i et fjell som stikker opp av innlandsisen 2450 m.o.h.

x Nettstedet https://exopolitics.org sier en god del om aktiviteter i vårt solsystem, basert på ulike kilder. Jeg mistenker at det kan forekomme elementer av desinformasjon plantet av utenomjordiske for å skjule den egentlige agendaen, dvs. gi inntrykk av at noen utenomjordiske raser er her for å hjelpe menneskeheten mens den virkelige agendaen er okkupasjon av denne kloden. Jeg tviler på at utenomjordiske er her av veldedighetsgrunner. Informasjon om at det eksisterer etablissementer i vårt solsystem etablert av utenomjordiske, og at det foregår et samspill mellom utenomjordiske og noen av verdens nasjoner, er imidlertid overbevisende.

xi De utenomjordiske (intervensjonen) tar sikte på å kontrollere verden og dens folk, og de trenger en samarbeidsvillig menneskehet som tror på målene, prinsippene og løftene som etter hvert kommer til å bli gitt. Intervensjonens har sine medhjelpere, i første rekke menneskehybrider14 med lojalitet til og med de utenomjordiskes mentale evner, strategisk plassert i rådgiverroller i verdens økonomiske og politiske maktsentra hvor de påvirker og langt på vei styrer tanker og følelser til personer i deres nærhet.


Infiltrasjonen skjer på flere plan, både som et aktivt samarbeid med mennesker som streber etter makt og kontroll, og i form av en skjult påvirkning uten at de berørte er klar over hva som skjer. Ett formål er å bryte ned mye av det bestående, skape mistillit til politikere og styringssystemene, og i kaoset som etter hvert kommer til å oppstå vil det alternativet som de utenomjordiske vil presentere få gehør. Vi er ikke der enda, men utviklingen er langt framskredet. Sett i dette perspektivet kan en forstå mye av det destruktive og nedbrytende som skjer i verden i dag. Det sies for eksempel at USA’s engasjement i Irak viser hvordan et lands ledere ble påvirket til å gjøre noe fryktelig tåpelig.

Det sies at noen regjeringer som har samarbeidet med utenomjordiske har begynt å forstå hva som egentlig foregår, noe som har ført til at intervensjonen i økende grad satser på samarbeid med personer i lederposisjoner i mektige ikke-statlige organisasjoner. Slike personer kontrollerer enorme rikdommer og har stor makt, er skruppelløse, og kan operere i det skjulte uten å stå til ansvar for noen. Etter min oppfatning kan en god del av det som skjer i verden i dag sees i det perspektivet som her er skissert. Verden er infiltrert av utenomjordiske i sine grunnvoller, noe som gir seg forskjellige utslag.

xii Intervensjonen påvirker ulike befolkningsgrupper, som for eksempel unge, velutdannede mennesker, personer med åndelige interesser, og personer som kan stimuleres til å forfekte krig eller konflikt. De som er medhjelpere for intervensjonen styres (manipuleres) i retning av intervensjonens formål, bevisst eller ubevisst, og i god tro «for å redde menneskeheten». Mange av de som påvirkes mister evnen til selvstendige tenkning, og blir i stand til å gjøre hva de enn får beskjed om. De som ikke lar seg påvirke til fordel for intervensjonen, vil bli motarbeidet på alle tenkelige måter.

xiii Det er her på sin plass å nevne at det i budskapet fra De Usynlige sies at utenomjordiske har en utvikling på gang for å simulere Jesus’ gjenkomst, i form av en menneskehybrid med velutviklede mentale egenskaper. Det gjenstår å se hvordan det kommer til å utarte. Ellers er det interessant at menneskehetens religioner ansees som et stort fortrinn. Til tross for mye korrupsjon og forvrengninger av de opprinnelige religiøse budskapene, så er fortsatt troen på en åndelig virkelighet sterk, noe som sies å være oppmuntrende.

xiv De fleste bortførte kommer tilbake, mens andre aldri returnerer. Det som foregår, er ut fra våre etiske og moralske begreper horribelt. For mer detaljert informasjon, se to bøker av David Michael Jacobs: The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda (1998), og Walking Among Us: The Alien Plan to Control Humanity (2015). Jacobs har ved hypnose framskaffet informasjon fra mennesker som har vært bortført av utenomjordiske.

xv Katastrofer kan være en effektiv mekanisme for å oppnå aksept for en sak. Japans angrep på Pearl Harbor i 1941 er et velkjent eksempel, som skapte aksept i USA for å respondere. Terrorangrepet i USA 11. september 2001 er et annet eksempel; det endret USA i mer fundamentalistisk retning med «krig mot terror», og førte til mye av det kaoset som har herjet i Midtøsten. Ifølge De Usynlige var denne terroraksjonen forordnet av utenomjordiske.

xvi Dette bekreftes av Haim Eshed, se sluttnote 1.

xvii De usynlige er tydelig på at uforstandig opptreden i forhold til naturen setter sine spor, noe som ansees som en stor trussel for menneskehetens framtid. Påvirkning av atmosfærens sammensetning, påfølgende klimaendringer og risikoen for en betydelig framtidig havnivåstigning, nevnes spesielt. Men, etter min mening er dagens klimadiskusjon for ensidig og politisert, og viktige årsaksforhold neglisjeres. Framtidig klimaforskning må komme fram til en mer objektiv og helhetlig forståelse av årsaksforholdene, noe som vil gi et bedre grunnlag for å iverksettes effektive tiltak. (Tilbake til 17).

xviii Slik jeg ser det, foreligger overbevisende informasjon om at menneskers tukling med flaggermus virus har gått skeis, med velkjente globale konsekvenser. Det er viktig at alle omstendigheter og den fulle sannheten blir kjent, for å lære av feilene slik at menneskeheten blir bedre forberedt til å møte nye, alvorlige pandemier i framtiden; se neste sluttnote.

xix Det advares spesielt mot nye sykdommer som menneskeheten ikke har motstandskraft mot, som eksisterer nedfrosset i arktiske områder, og som vil kunne frigjøres etter hvert.

xx Slik jeg oppfatter det må det opprettes et overnasjonalt organ med ansvar for menneskehetens felles anliggender, som forholdet til de utenomjordiske, hvordan skape global fred, og hvordan håndtere miljøutfordringene. Dagens FN er i denne sammenheng utilstrekkelig. Det sier seg selv at å få til dette på en god måte, til beste for hele menneskeheten, vil være ekstremt utfordrende.


Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

28 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Erik Wilton
Erik Wilton
Abonnent
7 måneder siden

Ta ansvar for hva du tenker, ser, hører, sier og gjør, og bestrebe deg til bygg opp disiplinert moral!

e
e
Anonym
1 år siden

The true Devold

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Dokumentaren Higher Entities knyttet aliens til demoner. Kanaliseringer og remote viewing er i følge dem bare demoner som utgir seg for å være gode utenomjordiske og engler. Det undersøkes om en hemmelig gruppe innad i de amerikanske myndighetene som skal ha vært kjent som Collin’s Elite. Det sies at rakettforsker Hos NASA Jack Parsons skal ha vært i Aleister Crowleys fotspor og ha bedrevet sex-magi blod ritualer for å åpne en portal inn til demoner. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jack_Parsons
Også scientologi-kirkens grunnlegger L Ton Hubbard skal ha vært med i høyeste grad.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/L._Ron_Hubbard
De sataniske ritualene Parsons og Hubbard drev med heter Babylon Working. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Babalon_Working

Collins Elite skal ha konkludert med at portalen som Parsons åpnet ikke ble lukket fordi Parsons sprengte seg selv da han arbeidet. Eneste utveier kom frem til var moseloven, mente de. Gruppen hevder at det var totalforbud mot å bruke navnet Jesus. De mener «Greys» er som roboter, men andre fremstår med «nordisk» utseende og med fint utseende. Regnbue farger bryter ut i lyset rundt huden. De skal være fra parallell dimensjon og ikke fra verdensrommet. De skal ha fremstått som gode.
SGT Report del 1+2
https://www.bitchute.com/video/oSRiE9bI6us3/
https://www.bitchute.com/video/bBfti1WisEI5/

Filmen kan kjøpes her:
https://www.fourthwatchfilms.com/ Der er også link til nedlasting på Vimeo. Kostet rundt 130kr.
Her er flere kommentarer omkring filmen, del 1- 4:

Personlig tror jeg dette har vært kjent lenge blant de skalte elitefamilier. Det var mange slike ritualer på gamle slott i Europa. De hadde kontakt med «døde». Etter Parsons og Hubbards oppdagelser ble det mer kjent blant vanlige folk. Det var mange som drev med slike ting etter det. Så er det Hollywood-stjerner og kjendiser som hele tiden ærer det onde øyet. De ærer demoner for å få rikdom og berømmelse. De sprer den demoniske agenda. De selger sin sjel, rett og slett. De er skall som styres av demonsjeler og ikke menneskesjeler.
I slike ritualer fra Babylon ofret de barn på bålet. Trommer ble spilt for å overdøve skrikene.
Demon-lederen fra ritualene til Parsons og Hubbard het LAM. Høres litt for lettvint ut å nevne navnet Jesus. Jeg tror nok det er best å oppta pakten med Gud. Det var det Jesus gjorde og fullførte den. Det må vi også gjøre. Da først vil demoner miste sin makt. Vende om og følge eksempelet til Jesus. Demoner er der kun for å vise feil vei. Da må vi snu.

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Samtidig må man huske på kirkene som har brukt religion for å ha makt og kontroll. Alt som ikke omhandler høyeste kjærlighet og god etikk er ikke av det gode. Derfor er de fleste religioner forpestet, fordi de er innblandet av ondskap og falskhet. Jesus handler om kjærlighet og frigjøring, Jippi for det levende ord :)

Det er for lett å stemple alt som demonisk, og man skal passe seg for ikke å bli for trangsynt, da kjører man seg lett fast.
Alltid noen som vil at vi skal tro at alt er ånder og demoner slik at vi ikke skal se sannheten om teknologien som brukes mot oss av onde mennesker.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Snakker om «fake alien invasion». Indterdimensjonale vesener som utgir seg for å være fra verdensrommet. Typisk for all kontakt med «aliens» er at det er kanalisert, eller via telepati som det kan kalles. Det som sies er at man åpnet en portal inn til disse vesenene og at man har lært teknologi og psykologi fra disse. Til tross for advarsler. Når noe utgir seg for å være noe det ikke er så er de demoniske. De høyreiste såkalte nordiske utgir seg for å være gode, men det advares mot å høre på dem.

Hvis du skal gå rundt og tro på alt som utgir seg for å være høyeste kjærlighet, så tror jeg du vil bli lurt veldig fort. Hv ville evt en demon utgi seg for å være, om du møtte på en? Du bommer fullstendig på budskapet. Har du sett noen av linkene? Jeg prøver å forstå hva du mener, men her er det at man ikke skal tro på de som evt utgir seg for å være av høyeste kjærlighet. vesener som skal være av «høyere» bevissthet. Vet du hvordan du skal avsløre om det er sannhet eller løgn? Er det ikke også nevnt i Bibelen?

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Haha, din lille luring. Jeg snakker om høyeste kjærlighet som er det ekte og sanne :) Selvfølgelig kan hvem som helst fake godhet, det gjør ikke kjærligheten noe dårligere av den grunn. Høyeste kjærlighet er den sanne læren om det gode. En kjærlighet som kommer gjennom det høyeste hjertet; våre ånds-hjerter, ikke kjøtt-hjerter, det rommet inne seg hvor man manifesterer, eller skaper hellige bønner. Som til sist blir både hørt og oppfylt. Guds engler, eller beskjed bærer er jo ganske like de der du snakker om, bare at de er gode.

Ja, på fruktene deres skal man kjenne dem, altså utfria deres gjerninger, deres duft og energi.
De gode pleier også og bekjenne at Lyset/Jesus er the lord.

Den klassiske “kirke bibel kristne” kan få komme til å slite litt. De har ofte et fastsatt syn selv om de påstår at de ikke har det. Ville de fremdeles elsket Jesus om han bad de om å slutte å ete kjøtt? Ville de elsket ham om han viste seg å være en hybride? Ville de elsket han om han var som de første i den såkalte Atlantis tid og hadde hus av skjell?

Jeg er glad i alle vesen og krek (selv om jeg kan avsky deres natur, slik som med mennesker) Så jeg ville hatt den kjærligheten uansett hvem han var, bare fordi han var den gode, lord of mercy uansett om han var en kvart menneske eller delvis fugl eller halvt elefant, eller hadde skjell hus eller pigger. Jesus har ikke mindre evner en de gode budbringerne, så mange kan få seg en overraskelse og komme til å se at de allerede har avist ham flere ganger.
(Including meg, når jeg er gretten er jeg bitch)

Det er verdt å huske på, særlig for de som er bibelske av seg, (For de glemmer det oftest) at Gud skapte ALLE vesen, også engler. De er våre søsken. Og er det også ailiens der ute så gjelder det også dem. Så respekt og kjærlighet til alle er en god ting. Det betyr ikke nødvendigvis at man elsker deres natur eller kultur.

kjell108
Abonnent
1 år siden

– xx Slik jeg oppfatter det må det opprettes et overnasjonalt organ med ansvar for menneskehetens felles anliggender, som forholdet til de utenomjordiske, hvordan skape global fred, og hvordan håndtere miljøutfordringene. Dagens FN er i denne sammenheng utilstrekkelig. Det sier seg selv at å få til dette på en god måte, til beste for hele menneskeheten, vil være ekstremt utfordrende.

Dette endrer ingen verdens ting.
Hva som skjer i Ukraina kan endre verden.
Hva som skjer i neste USA valg november kan endre verden.

– Hva som skjer i Ukraina = innsats $5 trillion
– Hva som i neste USA valg = innsats $1000 mill
– Nyhetspeilet = innsats $1000

e
e
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Et godt utgangspunkt er å sørge for bedre forhold i fattige land slik at de kan overholde dyrs rettigheter. Nå handler det ikke bare om fattigdom, men jeg merker meg at dyrevelferden i fattige land er mye dårligere enn ellers. Når folk får det bedre, får dyrene ofte det bedre også. Gratis strøm til alle og gratis hus, og en jordflekk til å dyrke poteter og bær :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

AUSTRALIAN DOCTORS FINALLY SPEAK OUT! – CONFERENCE OF CONSCIENCE

https://brandnewtube.com/v/Mbl9f3

Over the past two years, no professional group has been silenced, threatened, or targeted more than Australian doctors. So many have stayed silent because of organisations such as AHPRA and various Medical Boards threatening to suspend or de-register them if they dare voice their genuine concerns as physicians.
For the first time in a conference of this nature, a group of brave Australian doctors have finally decided to speak out about what they and their patients have been subjected to, the ways the government and TGA have skewed the safety and efficacy data of the COVID-19 vaccines, purposeful suppression of early treatment that could have saved hundreds of thousands of lives, and the danger of continuing the COVID-19 vaccination program.
Australia and the whole world is currently at risk. The World Health Organization who is largely responsible for millions of deaths globally is currently proposing a global Pandemic Treaty which seeks to give the WHO complete control over every country

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

Dragonlines, Node Points, Stargates, Leylines and Vortices Activated

https://brandnewtube.com/v/7Gsmor

Australian Senator Malcolm Roberts Exposes NANOTECH in the JABS and Declares this is GENOCIDE!

https://brandnewtube.com/v/KEliLG

Arve
Arve
Abonnent
2 år siden

På sida av denne artikkelens tema er FBIs infiltrasjon av 6. januar – demonstrasjonen. Det er so visst ikkje berre utomjordiske som lagar kvalme.

comment image

e
e
Anonym
2 år siden

ER det så jækla vanskelig å finne ut om DNA matcher? En kilde sier at det matcher, en sier at det ikke gjør det. HØYST MISTENKELIG.
Når det finnes de som setter falske diagnoser for å få folk til å holde kjeft ol, så finnes det garantert de som selger og kjøper falske DNA tester, og identifisering av døde.

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

For de som bruker FB :
https://brandnewtube.com/v/7otXAo

e
e
Anonym
2 år siden

Velkommen til verden/helvete:

Justin Trudeau is sanctioning ‘medical violence’

Carla
Carla
Anonym
2 år siden

Ja, her var det mye…..Mange sannheter, men på langt nær hele bildet.Vi er på veg opp i 5D.Der kan ikke disse lavfrekvente Aliens eksistere. Derfor har de skapt dette kaos og helvete vi nå går gjennom.De har prøvd i mange hundre år, å få herredømme over jorden og menneskeheten. De vil aldri lykkes, vi har gode krefter på vår side. Jord Alliansen og Den Galaktiske Føderasjonen, har jobbet aktivt bak i kulissene i snart 60 år. Vi har vunnet, lyset har seiret.

e
e
Anonym
2 år siden

En flott artikkel! Minner meg egentlig på at menneske artene stadig blir oppgradert/utbyttet, så vi slipper nok ikke unna vi heller.
Er jo lett å se innimellom hvem som har en liten en på skulderen, når det gjelder maktpersoner. Hadde ikke hatt noe imot om the good boys tok over styringa, det er jo lov å drømme. Men det er vel neppe mange av de gode her nede i dritt-frekvensene vi holdes i. Hadde vært gøy å fått se noen av de da, morsomt å fantasere om det, ser ofte hvordan noen mennesker ligner på hunder, mens andre ligner på katter, også har vi noen fulge-aktige og dinosaur og padde-aktive folk. Men det er vel tilfeldig.
Jeg har inntrykk av at mennesker klarer å gjøre mye faanskap på egen hånd, og teknologien virker det mer som “vi” har stjålet, i tillegg til den vi har fått fra de satansitene som driver byttehandler med mennesker. Blir gøy å se hvor lang tid det tar før det er over. Vi har visst fått en siste sjanse til å redde planeten og ende vår faanskap. Hvis vi ikke oppfører oss, kommer det til å bli som i Noas dager. Utsletting.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Du dagdrømmer litt vel mye. Hva med å våkne opp ?! :D

Snakk3er søppla midt i mot :
https://brandnewtube.com/v/85ncvL

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Tøysegutt. Våkne opp til den store stygge virkeligheten? Jaiks!

Per
Per
Anonym
2 år siden

DETTE MENER DU IKKE! DETTE ER BARE TULL.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Per
2 år siden

Har ikke utenomjordiske hørt om munnbind og 1 meters-regelen? lol Håndsprit!
Jeg har alltid vært interessert i UFO og slikt. For noen år siden kjøpte jeg det som var av filmer. Dessverre var det lite som beviser noe slikt. Det minnet mer om CIA. Jeg er åpen for dette, men dette var svakt. Blod, plasma klorofyll? WTF!?

Kanskje greit å fantasere litt mens man venter på Hunter Bidens laptop(er) fra helvete. Sex med sin 14 årige niese! Demoner! De er usynlige. Fauci Mengele må også bli tatt snart. Kreft og hjertefeil skyter opp rundt oss. Ingen av Covid.

Vaksinen dreper! Stopp faenskapet! Nei, vi trenger ikke noe FN eller noe annet NAZI-organ. Flaggermusen er ikke problemet. De kommer fra høyt utviklede sivilisasjoner med overlegen teknologi for å hamstre blod og plasma. Har de hørt om Ivermectin og HCQ? Jordens ressurser? Jeg burde ha vært mer ærlig og sagt det jeg egentlig mener. Sven-Inge falt noen hakk her. Kom med noe vi ikke vet da vel. Er alt likt på andre planeter? Graver de gull og selger mRNA gift der også? Hvorfor er det ikke noe annet enn menneskelig fantasi? Gollum! Gollum!

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Trenger vel noe mer enn munnbind nå som Putin sitter med fingeren på knappen ;)

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Terje Engen, hvor har det blitt av deg? Alt vel? Våknet opp i dag med en beskjed fra oven tilknyttet dette navnet. Men så utydelig at jeg ikke kan tolke det helt.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Alt er bra. Jeg har bare sluttet å kommentere. Jeg leser ikke så mye heller lengre. Jeg har vært veldig aktiv i ca 14 år. Har opplevd og sett så mye. Har følt en plikt til å dele informasjon og jobbe ellers. Nå gjør jeg ikke det lengre. Jeg ser at oppvåkningen blant folk er enorm. Snøballen ruller videre. Jeg har sagt det jeg ville si, tror jeg. Har vel aldri likt å stikke hodet ut på denne måten, så det er godt å avslutte. Har ventet lenge på å få slippe. Nå ser jeg at alt som ble sagt faktisk blir sannhet. Jeg ser ikke hvordan dette kan gå galt. Jeg kan uten bekymring legge hanskene på hyllen. Nå får vi se hva som skjer med WHO og om vi har mange quislinger blant oss. Det blir spennende.

En beskjed fra oven? Jøss! Er det liv der oppe?
På tide vi får renset ut her nede eller? Jeg plukker spirer og renser litt selv :)

Ønsker deg og alle andre på Nyhetsspeilet lykke til videre. Jeg har avsluttet på alle plattformer og sider. Er ute blant folk og prater litt. Det kommer til å bli veldig bra:)

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Alle stikker herfra ser det ut som. Godt å se at alt er vel, tror det var noe veldig bra, det jeg oppfattet først, så ble det surr. (Når jeg blander personer) Tror du vant i lotto eller noe, sterk mulighet at det var symbolsk så ikke gå bananas å spill mye lotto :) Kan være “lønn” for god gjerning på en måte. Men jeg hadde sjele-besøk her et par timer senere så jeg begynte å lure. 14 år er laaang tid, når det er noe man vil slippe. Det vet jeg alt om.
Jeg tror du har rett, det kommer til å bli veldig bra :) Men ikke forsvinn helt da. Verste jeg vet når folk bare blir borte, da vet man aldri hva som hendte og hvordan det endte. lol.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  e
2 år siden

Vi skal leve i frihet. Det må være tusen ganger bedre enn lotto. Vi trodde vi visste hva frihet var, men så en korrupt verden og hvordan fattige folk løp ærend for en stygg såkalt elite. Fysj!14 år et fint punktum, da Jakob også slavet i 14 år. Om det så er med to tomme hender, vil det være mye bedre enn lotto. Ville ikke byttet mot alt gull og penger i hele verden. Frihet! Fri fra Satans lenker. Bare endeløse muligheter og en fantastisk fremtid. Gratulerer til alle sammen! Det demoniske systemet er i full kollaps. Fortsetter litt utenfor Internett jeg. Blir i miljøet.
Frihet! Deilig, deilig frihet :)

e
e
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

Frihet og fri fra satans lenker er som å vinne i lotto :)

kjell108
Abonnent
Svar til  Per
2 år siden

– DETTE MENER DU IKKE! DETTE ER BARE TULL.

HVA NRK FORMIDLER DET NORSKE FOLK I BESTE SENDETID
“Ukraine begins Bucha war crimes investigation, charging 10 Russians”

MOLBOER TROR PÅ HVA SOM HELST

kjell108
Abonnent
Svar til  Per
1 år siden

– DETTE MENER DU IKKE! DETTE ER BARE TULL.

Siste data er at fruktbarhet har falt med 10% i Sverige, 20% i Ungarn og 23% på Taivan.
Et konservativt anslag for effekten av vaksinene er at fruktbarhet faller med 5% for verden,
… og at 10% av verden får alvorlige vaksine-skader.

Hvis legen sier at vaksiner er trygt da må det være sant?

« Forrige artikkel

NASA bekrefter møtet med fotonbeltet

Neste artikkel »

Utenomjordisk infiltrasjon av menneskehetens anliggende del II

28
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x