Trondheim 20111002. Kong Harald var tilstede søndag i Nidarosdomen under innsettelsen av Biskop Helga Haugland Byfuglien som preses. Byfuglien ble første kvinnelig leder for bispekollegiet i Den norske kirke. Norges biskoper og den nye preses foran Vestfronten.(f.v) Halvor Nortug, Erling Pettersen,Tor Singsaas, Per Oskar Kjølaas, Ole Christian Kvarme, preses Helga Haugland Byfuglien, Solveig Fiske, Laila Riksaasen Dahl, Ingeborg Midtømme, Tor B. Jørgensen, OLav Kjevesland, og fung.biskop Knut Erling Johansen. Foto: Ned Alley / Scanpix
/

Prestene kontra Bibelen

3.4K visninger
15 minutter lesetid
90

Presteskapet skal forholde seg til én lære; den som står i Bibelen. Verken mer eller mindre. Og hvis de ikke gjør det, blir det som om matematikerne skulle mene at 2+2 blir 5, med begrunnelse om at samfunnet har endret seg.

Med unntak av profetiene, er Bibelen egentlig ganske rett frem, med historiefortellinger og med regler for blant annet kosthold, tvister, arv, økonomi og jordbruk. Det viktigste er dog Befalingene (Budene), som viser om vi adlyder Gud eller ikke. Og kirken skal adlyde Gud, hvis ikke kan den ikke kalles en kristen kirke. Det kommende er således ikke en debatt om Bibelens sannhetsgehalt, men om kirken/prestene følger den lære de er ment å følge og preke. Problemet starter allerede med ordet «prest», da Matteus 23:8 sier Men I skal ikke la eder kalle rabbi; for en er eders mester, men I er alle brødre. Rabbi, prest, imam går ut på det samme, så de alle gir seg titler de ikke skal, for mesteren er Jesus Kristus, ingen andre. I følge Bibelen.

De norske Bibelsitatene er hentet fra bibel.no sin 1930-utgave, fordi jo nyere utgavene er jo flere feil og unøyaktigheter kommer. Og jeg må innrømme at jeg er legmann, ingen «mester».

 

Prestene mener Gamle Testamentet og De 10 Bud ikke lenger er gyldige

Dette er et meget sentralt element for hvorfor kirken har endret holdning. Et svært vanlig argument fra prestene er at Jesus opphevet lovene. Det er ikke riktig. Jesus selv etterlevde Guds Lover, samtlige av dem, for å vise oss veien: Jeg er Veien (til frelse), sa Jesus.

Jesus sa: Jeg er ikke kommet for å oppheve lovene, men å oppfylle profetiene (Matt. 5:17).

Han sa også at: Lovene skal bestå, og ikke den miste ting skal endres, inntil det hele er over (Matt. 5:18).

Med «…inntil det hele er over», mente Jesus inntil Dommedag, ikke sin egen bortgang. Dessuten vet vi at det som er hugget inn i stein er ment vare evig, og De ti Bud er hugget inn i stein, ergo må de fremdeles gjelde. I tillegg er Gud uforanderlig, så når Loven først er «vedtatt», vil den gjelde helt til slutten – «… inntil det hele er over».

Dessuten sa Jesus i Matt. 5:19: Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Jesus er ikke bare tydelig når det gjelder å holde budene, men også konsekvensene av brudd på dem.

Men dette har altså prestene valgt å overse, og heller skape sine egne tolkninger for hva som er rett og galt. Mon tro hva Gud mener om det.

Befalingene her.

 

Prestene tier om reinkarnasjon

De fleste vil kanskje si at det ikke står noe direkte om reinkarnasjon i Bibelen. Det er egentlig korrekt, og grunnen er at presteskapet gjennom tidene har fjernet det som har med reinkarnasjon å gjøre. Dog er det likevel hint som de ikke har klart å skjule.

Joh 9:2-1 Og da han (Jesus) gikk videre, så han en mann som var født blind. Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind?

Her spør disiplene om grunnen til denne mannens blindhet fra fødselen av, hvilket må bety at de visste både om karma og Guds straff/belønning fra forrige liv. Hvis ikke virker spørsmålet deres totalt meningsløst.

Åpenbaringen 2:10-11 Frykt ikke for det du skal lide! Se, djevelen skal kaste nogen av eder i fengsel, forat I skal prøves, og I skal ha trengsel i ti dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi dig livsens krone! Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene: Den som seirer, skal slett ikke skades av den annen død!

Å være tro inntil døden, men ikke skades av «den andre død» er helt uforståelig hvis presteskapet ikke skiller kropp og sjel. Den første døden handler om kroppen, den andre døden handler om sjelen. Så kan hver unike kropp opp gjennom tidene ha hatt hver sin unike sjel? Ja, det er mulig, men virker usannsynlig. Hva ville vært meningen med sjel da?

Matt. 10:28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear Him which is able to destroy both soul and body in hell-fire.

Her sier Bibelen ganske klart at det er kropp og sjel, og kun Gud kan ødelegge både menneske og sjel. Ergo er det Han vi skal frykte.

Prestene sier selv ved døpefonten at barnet er født synder. Hvordan kan man være synder når kroppen nettopp er født? Fordi det er ikke den nye kroppen som har syndet, men sjelen, og som straff blir man gjenfødt her på jorden. Hvis sjelen ikke hadde syndet, så hadde den heller ikke blitt (re-)inkarnert i menneskekropp.

Det hele begynte her; Åpenbaringen 12:7-9 Og det blev en strid i himmelen: Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred, og dens engler. Men de maktet det ikke, heller ikke blev deres sted mere funnet i himmelen. Og den store drage blev kastet ned, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderike; han blev kastet ned på jorden, og hans engler blev kastet ned med ham.

Hans engler er alle sjelene som er (re-)inkarnerte i menneskekroppene. Hvis så ikke er tilfelle, er alt om engler, sjeler, Gud og Bibelen helt fåfengt og tullete. Og eneste måte å unngå å bli reinkarnert, og da være «frelst», er å følge alle Guds Befalinger og Hans Vilje.

Mer om dette her. 

Hva sier Gud til slikt?

Prestene truer med helvete hvis en ikke følger Guds Lover

Som vi leste i avsnittet over, så ble «han som kalles djevelen og Satan» kastet ned på jorden som straff for krigen han startet i himmelen. Helvete er ganske enkelt stedet (Jorden) der Satan regjerer, og han er denne verdens fyrste. Med andre ord så befinner vi (menneskene) oss allerede i helvete. Så prestenes uttalelse om helvete er både korrekt og feil – en halvsannhet eller halvløgn – i det miste svært upresis.

I begynnelsen av Lukas fjerde kapital kan vi lese om da Satan fristet Jesus i ørkenen. På tredje forsøk fikk Jesus tilbud om hele Jorden, hvis Jesus bøyde seg for Satan, noe Satan kunne gjøre fordi han hadde blitt overgitt planeten. Jesus svarte ikke med å si: det kan du ikke, det har du ikke myndighet til, eller du skal ikke love noe du ikke kan holde. Jesus visste nemlig at Satan hersker jorden (inntil Dommedag). Ergo: vi er allerede i helvete, fordi vi ikke følger Guds Ord. Så skulle prestene vært korrekte i ordbruken, skulle de sagt: Hvis du ikke følger Guds Lover vil du returnere til Jorden, som er helvete.

 

Prestene prater om nestekjærlighet, tilgivelse og toleranse

I Bibelen kan vi lese om nestekjærlighet: elsk din neste som jeg har elsket dere, sa Jesus. Kirken har vridd kjærlighet til det samme som aksept og toleranse, og dermed gjort disse ordene til synonymer. Men kjærlighet, aksept og toleranse er ikke det samme. For det ene handler om følelsene for noen, mens det andre handler om grensesetting og det tredje handler om å godta ting/handlinger man selv ikke liker. For uten grenser er det heller ingen kjærlighet, men likegyldighet. Er man snill når man godtar urett eller lar andres gale handlinger passere uten å reagere? Nei, da er man ettergivende og holder seg ikke til Skriften. Bibelen setter mange grenser for handlinger, og hvis man har kjærlighet til noen, skal overtredelse av disse grensene medføre en korreks eller (straffe-)reaksjon. Bibelen er svært tydelig på det. Og her kommer tilgivelsen inn. En synd kan tilgis, under forutsetningen at synderen ikke synder mer, slik som Jesus gjorde overfor den utro kona,

Joh. 8:11. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Så tilgivelse kan gis på betingelse av at det ikke syndes mer, altså at Guds Lover overholdes i fremtiden.

Det står ingenting i Bibelen om toleranse, så hvor prestene har fått dét i fra, må man spørre dem om.

 

Prestene tillater homofili

Her er Bibelen veldig klar.

3. Mosebok 18:22 Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet.

Så at prestene tillater homofile å gifte seg i kirken er direkte imot Guds Ord. Prestene hevder å representere Gud, men med aksept av homofili er de i opposisjon. Den som med overlegg lærer bort feil, vil selv bli utsatt for samme straff som om de selv utførte handlingen. Bibelen sier for øvrig ingenting om at det er forbudt å være homofil, men det er altså den seksuelle handlingen, som er ulovlig i henhold til Bibelen.

 

Prestene holder søndagen hellig

Det 8. Bud er at man skal holde Sabbaten – hviledagen – og den skal være hellig, for den er Guds merke. En hellig dag skal man ikke tukle med, ei heller forskyve. Sabbat-dagen er lørdag, det hersker det ingen tvil om. Her har prestene fulgt ordre fra Vatikanet, ikke Bibelen. I følge Vatikanet er søndagen som helligdag deres autoritetsmerke. Søndagen er soldagen, altså for de som dyrker planeten solen istedenfor Gud. Så når for eksempel KrF kjemper for søndagslukkede butikker, fronter de Vatikanets doktrine, ikke Guds. Butikkene skulle vært stengt fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag, hvis vi hadde fulgt Bibelen.

 

Prestene utfører konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer fra latin (confirmare) og betyr «bekreftelse», og ritualet hadde sin opprinnelse fra Vatikanet. Poenget til kirken er at en skal bekrefte sin tro etter man ble døpt som (spe-)barn. I Bibelen kan vi lese om mange som ble døpt, også Jesus. Men de alle ble døpt i voksen alder, også Jesus. Det var et bevisst valg man gjorde som voksen, i motsetning til dagens ordning, der foreldre tar med seg sitt barn til kirken. Meningen med konfirmasjonen er da at den som ble døpt som ung, skal bekrefte det valget foreldrene gjorde, og erkjenne seg til denne troen. Men det står ingenting i Bibelen om konfirmasjon, ikke en setning, ikke et ord. Derfor er både dagens dåp-ordning og konfirmasjon uten Bibelsk grunnlag, og må således være i opposisjon med Guds Ord.

St. Fransis-Xavier – en katolsk kirke – bryter her Befaling 2, som alle andre kirker.

Prestene bryter Befaling nummer 2

Det 2. Bud sier: Du skal ikke lage et bilde eller noen form for avbildning av noe som er I himmelen, eller på jorden, eller under havet og du skal ikke tilbe eller kjøpe slike ting. Du skal ikke tilbe dem eller tjene dem.

Den som går inn i en kirke, spesielt en katolsk, kan med egne øyne se at det finnes en rekke gjenstander, figurer, avbildninger, avstøpninger, malerier m.m. som bryter med denne Befalingen. Dette er selvfølgelig de katolske prestene klar over, og derfor slettet de Bud nummer 2 i sin Bibel. Men de måtte åpenbart opprettholde 10 Bud, og løsningen ble da å dele det 10. bud i to, og gjøre en forskyvning. Da er vi plutselig i Daniels profetier (7:25): og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Som vi kan lese, tenker paven at han kan overstyre Guds Lover og kreere noen som passer Vatikanets doktriner og agenda. Ganske arrogant, for å si det mildt.

 

Cyril of Jerusalem, en katolsk kirke, som bryter Bud nummer 2, som den katolske kirke fjernet.

Prestene støtter demokratiet

Det står intet i Bibelen om demokrati. Derimot står det at man verken skal gå til venstre eller høyre, men den rette veien. Dessuten fordømte Jesus, i Bergprekenen, fariseerne, som kan sammenliknes med dagens politikere. Ergo: prestene skal verken fronte demokratiet eller støtte visse politikere eller politiske partier. Som vi husker så fordømte Jesus også de skriftlærde, som var datidens advokater, da disse følger de menneskeskapte lover, skapt av politikerne, ikke Gud. Les Jesus hele preken mot politikere og advokater i Matt. 5-7.

 

Prestene tjener mammon i kirken

Det er forståelig at menigheten ønsker mer penger. En av måtene det skjer på er at enkelte medlemmer strikker eller syr, hvor disse tingene selges sammen med vafler og kaffe i forbindelse med prekener. Men vi alle husker vel den eneste gangen Jesus ble voldsom? Det var da han kastet ut selgerne og pengevekslerne fra tempelet; Joh. 2:14-17. Guds Hus skal ikke være en handelsbod. Var ikke Jesus klar nok om dette? Eller mener prestene at Jesus ikke fulgte Guds Ord og Vilje? Eller mener de at det går an å tjene både mammon og Gud samtidig?

 

Prestene preker om likestilling

Det er ikke skrevet noe i Bibelen om at kjønnene skal behandles likt. Det Bibelen forteller er at Gud skapte mannen først, så bare det burde være tilstrekkelig. Men på grunn av Evas synd, ved å spise av eplet og gi det også til Adam, fikk hun straffen som underlegen mannen, i

1. Mosebok 3:16 Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møie stor i ditt svangerskap; med smerte skal du føde dine barn*, og til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over dig.

Og senere bekreftet i 1. Kor 11:3 Men jeg vil at I skal vite at Kristus er enhver manns hoved, og mannen er kvinnens hoved, og Gud er Kristi hoved,

og i 1. Tim 2:11-15 En kvinne skal la sig lære i stillhet, med all lydighet; men jeg tillater ikke en kvinne å være lærer** eller å være mannens herre, hun skal være i stillhet. For Adam blev skapt først, derefter Eva, og Adam blev ikke dåret, men kvinnen blev dåret og falt i overtredelse; men hun skal bli frelst gjennem sin barnefødsel, såfremt de blir i tro og kjærlighet og helliggjørelse med tuktighet.

Det er med andre ord ganske tydelig at Gud setter mannen over kvinnen, men kirkens representanter gjør det ikke lengre.

* Har du lagt merke til at det kun er kvinnemennesker som har smerter under fødsel, ingen andre hunkjønnsdyr har det?

** Med «lærer» menes ikke skolelærerinne, men rabbi/prest/imam, så kvinnelige prester er ulovlig i følge Bibelen.

Prestene taler Bibelen midt i mot.

Prestene markedsfører jul og påske

Det står ingenting direkte om jul eller påske i Bibelen, for det fantes ikke på den tiden, men det er skrevet hvilke (tre) høytider som skal feires, og hvilke tradisjoner og lære man ikke skal følge, som Ba’al (fertilitets gud) og nikolaittenes. Det står heller ingenting om feiring av bursdager, heller ikke Jesus’, og det står heller ingenting om feiring/markering av hans død. Selv hans disipler markerte verken hans fødsel eller død. Hvis man skulle feiret/minnes disse dagene, ville det stått skrevet. Uansett markeres ikke disse dagene på Jesus’ faktiske fødselsdag eller dødsdag. Så verken jul og påske stammer fra Bibelen, men fra annen lære/andre tradisjoner. Hvis man studerer symbolikken i de to «høytidene», med f.eks julenissen (i rødt; Satans farge), presanger (mammon), haren og egg (fertilitet) skjønner man at disse dagene har lite med Gud og Jesus å gjøre. Med det som bakteppe skulle kirken ikke invitert verken til julemesse eller påskegudstjenester.

 

Prestene lærer at kirken må tilpasse seg samfunnet

Da har prestene misoppfattet sin rolle. Kirken skal ikke tilpasse seg, men være stående som en bauta, akkurat som Guds Ord. Lovene og moralen i Bibelen, selv om noe vil oppleve dem ubehagelige og strenge, skal forkynnes og etter beste evne etterleves. Her har prestene sviktet formidabelt, så det moralske forfallet i Norge de siste 100 årene har vært enormt. Det går stadig lengre mellom hver gang prestene deltar i offentlige samfunns- og moraldebatter. De kom riktignok på banen da spørsmålet om å «gi bort kristne helligdager til feminister og muslimer», men, som vi leste i forrige avsnitt, er ikke disse helligdagene kristne, men hedenske. Så det prestene gjør er å beskytte sin egen posisjon, ikke Guds Ord. Kommer det av at de har tapt hver diskusjon, eller at de ikke lengre har noe å bidra med, eller at de ikke våger lengre, eller har de forfalt moralsk like mye som resten av samfunnet?

 

Prestene sier at alle som tror på Jesus er frelste

Det er feil, for tro er ingen handling, og det er kun Kristus (ikke prestene), på den siste dagen, som vil bestemme hvem som blir frelst og får evig liv, og de som blir fordømt til henrettelse (Matt.: 5:19-20). For å ha muligheten til å bli frelst, må man være lik (i tanker, ord og handlinger) som Jesus. Det vil si følge Bibelens Lover og utføre Guds Vilje, akkurat som Jesus gjorde.

Matt. 19:17 Men vil du gå inn til livet, da hold budene!

Det er med andre ord tøffe krav for å bli frelst, spesielt når en tenker på at kun 144.000 (av 7 milliarder) vil bli frelst/benådet, Åpenbaringen 7:4 og 14:3. I Bibelen står det at i Guds Hus er det mange rom.

Joh 14:2 I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det.

Det er altså mange rom i Guds Hus, men ikke rom til alle, som kirken forfekter. Faktisk er det kun plass til de som kommer til å bli frelst, og det er 144 000. Så når prestene sier at alle som tror på Jesus blir frelst er det misledende og vranglære. Grunnen til denne holdningen kan være, og nå spekulerer jeg, at de er redde for å miste menighetsmedlemmer, fordi kravene til seg selv og sine medlemmer da kan bli for høye. Uansett formidler de ikke sannheten om hvordan bli frelst.

 

Prestene opphøyer mennesket til noe spesielt

Åp 12:11 Og de har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Hele Bibelen er full av historier om mennesker som har ofret sitt menneskeliv for Gud (sannheten). Ingen av disse hadde sitt menneskeliv kjært. De visste at det var et liv etter den menneskelige død. Frykt ikke den som kan drepe deg (kroppen), men frykt heller Han som kan drepe deg to ganger (kropp og sjel). Ser man kynisk på det er kroppen egentlig kun en kjøttklump, som dør som alt annet levende, men det er derimot sjelen, som kan få evig liv, som er det viktige.

Religiøse ledere fra Bahá’í Faith, Buddhisme, Kristendommen, Hinduisme, Judaisme, Islam, Taoism m.fl samlet i 2008 i Haag, sammen med Nederlands dronning Beatrice, for å sverge troskap til Menneskerettighetene, om er langt unna det Gud står for.

Prestene har endret synet på hvem «Kvinnen som rir beistet» er

Hele den protestantiske bevegelsen er tuftet på forståelsen om at Vatikanet ble identifisert som skjøgen; kvinnen som rir beiset. Etter hvert ble bevisene så massive at dette utløste splittelse, og den protestantiske kirke ble etablert. Det er skrevet mangt om dette, og i denne vedlagte artikkelen kommer bevisene tydelig frem; Vatikankirken og paven er i direkte opposisjon til Guds Ord i Bibelen. Denne oppfattelsen virker nå utvisket og glemt, for den Norsk Kirke underskrev annerkjennelse og medlemskap i den økumeniske orden, der paven atter er teologisk sjef over de norske biskopene og prestene.

Alle som mener de er kristne og ønsker å følge Bibelen må bare melde seg ut av kirken: Kom ut av henne (kirken), mitt folk. Over 100.000 har sågar meldt seg ut av den Norske Kirke de siste 4 årene. Men dette burde gjelde samtlige kirke-samfunn, også den katolske, Syvende dags Adventister, den Mosaiske kirke, Jehovas Vitne og alle de andre. Man skal ha et personlig forhold til Gud, ingen mellommann (eller mellomkvinne) er nødvendig;

Matt. 6:6 Men du, når du beder, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør og bed til din Fader, som er i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare. Altså er prestene (og rabbier og imamer) overflødige.

Åp 18:4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne (kirken), mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Vi har nå stadfestet at prestene i Den Norske Kirke ikke følger Bibelen. Så hva er da poenget med å være medlem av kirken?

Mal 4:1-6 For se, dagen kommer, brennende som en ovn; da skal alle overmodige og hver den som lever ugudelig, være som halm, og dagen som kommer, skal sette dem i brand, sier Herren, hærskarenes Gud, så den ikke levner dem rot eller gren.  Men for eder som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå op med lægedom under sine vinger; og I skal gå ut og hoppe som gjøkalver, og I skal trå ned de ugudelige, for de skal være som aske under eders fotsåler, på den dag jeg skaper, sier Herren, hærskarenes Gud. Kom i hu Mose, min tjeners lov, som jeg gav ham på Horeb for hele Israel, både lover og bud! Se, jeg sender eder Elias (Elijah), profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige; og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

 

Komplett Bibel, med bøkene i riktige rekkefølge, uten tillegg eller sensur.

 

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ken
Ken
Anonym
5 år siden

Donald Trump brukt av Gud til å gjenkjenne Jerusalem som Israels hovedstad samt legge til rette for gjenoppbygging av tempelet på tempelberget – «The Temple Institute have issued silver half shekels with images of King Cyrus and Donald Trump»

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
5 år siden

Hvem kom først; prestene eller Bibelen?

“Sverge troskap til Menneskerettighetene?” Hvis du er religiøs har du ingen annen “rettighet” enn å underkaste deg Gud. Alle (eller så godt som alle) disse religiøse lederne lyver hvis de sier at de vil håndheve menneskerettighetene. Sanne religiøse anerkjenner ingen menneskeskapte rettigheter.

fjellknut
fjellknut
Anonym
5 år siden

Det står vel ingen steder i Bibelen at Jorda er 6 tusen år gammel. I hvert fall ikke 1. Mosebok. Hvor gammel Jorda er, er det nok de geistlige og teologene som har tolket seg fram til etter sin egen bokstavtro forståelse.

”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet”

Hvor lenge var Jorden øde og tom? I beretningen står det at Gud skapte Jorden på seks dager. I følge Peter, er én dag som tusen år for Gud og tusen år som én dag. På hebraisk kan dag oversettes med tidsperiode. En slik periode kan vare lenge, veldig lenge så det hele kan ha tatt milliarder av år.

En annen sak som blir forbigått i stillhet: I første kapittel skapte Han (den femte dag) menneskene i sitt bilde, som mann og kvinne skapte Han dem og de skulle legge Jorden under seg og herske over alt liv på land og i vann.

I andre kapittel skaper han menneskene på nytt. Men denne gangen fikser han mannen først. Han skaper mannemennesket av støv og blåser liv i ham ved å blåse gjennom hans nese. Deretter former han kvinnen fra ett av mannens ribb-ben.

Det var nok et meget strengt utvalg av tekster bestemt av de mer eller mindre fromme herrer i kirkemøtet i Nikea i år 325 selv om de noen ganger bommet litt. Det som ble samlet mellom permene, skulle være den offisielle romerske statsreligionen. På den måten ville de stoppe stadig religiøs uro og samle alle fraksjoner til denne ene religionen. Da jobben var gjort, skulle resten av tekstene destrueres. Men de lyktes ikke helt, noe man vet fra f.eks de såkalte Dødehavsrullene.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Ganske fornuftig resonert fjellknut.
En liten bemerkning hadde jeg dog. ; )

“I beretningen står det at Gud skapte Jorden på seks dager.”

Lyset ble skapt på den første dagen, jorden var allerede der.

“I andre kapittel skaper han menneskene på nytt. Men denne gangen fikser han mannen først. Han skaper mannemennesket av støv og blåser liv i ham ved å blåse gjennom hans nese. Deretter former han kvinnen fra ett av mannens ribb-ben.”

Beretningen i 2. kapittel er nok bare en tilleggsopplysning om Adam og Evas tilblivelse, det virker ikke hensiktsmessig å skape noe på nytt som allerede er fullkomment.

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Det enkle er ofte det beste, heter det visst. Sånn er det vel også når man skal (bort)forklare selvmotsigelser og logiske brister i Bibelen som det er mer enn nok av.

I Første Mosebok er det, uansett hvordan man snur og vender, to ulike skapelsesberetninger hva gjelder oppfinnelsen av mennesket. Hvilken perfekt og feilfri Gud skulle ha behov for å komme med noen tilleggsopplysninger.

Det blir selvfølgelig alt for mye å ta for seg hele Bibelen, og det er heller ikke min hensikt. Men i 3. Mosebok er det f.eks ramset opp fugler og dyr som Han holder for en vederstyggelighet som ikke må etes av mennesker. (Holder han sitt eget skaperverk som vederstyggelig?) Blant uspiselige fugler med vinger er også FLAGGERMUSEN! Og blant dyr i den vederstyggelige kategorien er også haren havnet, den som TYGGER DRØV men ikke har hover!

Nei, dette er nok et tidlig resultat av gamle tekster skrevet av ulike mennesker med forskjellige innfallsvinkler og tilnærminger beregnet for massene.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

“Nei, dette er nok et tidlig resultat av gamle tekster skrevet av ulike mennesker med forskjellige innfallsvinkler og tilnærminger beregnet for massene.”
Selvfølgelig er det skrevet av forskjellige mennesker med forskjellige innfallsvinkler, det forandrer ikke poenget mitt.

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  Mole
5 år siden

Til Mole
Det er lidt mærkeligt at mit indslag om dette emne er er kommet frem endnu – det ville ellers kaste lys over denne sag – jeg ved ikke hvorfor det ikke er kommet endnu – men det kommer nok.
Hjertelig hilsen Lars Myhre

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Ok mole. Du mener Gud ikke formulerte seg helt presist på første forsøk og følte behov for å komme med en viktig tilleggsopplysning?

Helt greit, ingen er ufeilbarlige ser det for, verken mennesker eller Gud hvis man ser slik på det.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Vi var enige om at det er mennesker som skrev bibelen ikke sant, hva er feil i disse versene??
Hadde det ikke vært noe tilleggsopplysninger om skapelsen kan jeg garantere deg at det var mangelen på tillegsopplysninger hadde du også hengt deg opp i!

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Hei Mole! La oss nå ikke bli uenige på ”sviktende grunnlag” :)

Det er sikkert ikke noe ”feil” med versene. Det er ikke det jeg i utgangspunktet henger meg opp i.
Men det er det du kaller for tilleggsopplysninger og alle de motstridene opplysninger som mer eller mindre ”gjennomsyrer” Bibelen jeg reager på. Riktig nok har kreasjonistene og de bokstavtro stått hardt på med mer eller mindre kreative påstander for å forklare, for ikke å si bortforklare.

Men men, da avslutter vi dette som i utgangspunktet hadde potensial i seg til å bli en interessant diskusjon

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Diskusjonen har pågått i 1900 år ca, men du sier det selv, det er ikke versene i seg selv det er noe galt med, men bibelens motstridene opplysninger, som den er gjennomsyret av.

Hvis bibelen hadde vært så gjennomsyret av motstridende argumenter som du sier så hadde ikke mennesket vært i stand, eller smarte nok, til å konstruere bibelen, iogmed bibelen er unik sådan.

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Hvis jeg forstår deg rett, så mener du det ikke finnes motstridene opplysninger i Boka, eller tar jeg for hardt i?
Uansett, det er det, og det er så mye at man kan bli forvirret av mindre.

Men sånn på tampen: I 1. Mosebok, kapittel 6 står det at Herren oppdaget at menneskene var onde. Deres tanker og påfunn var onde dagen lang. Derfor angret Han på skapelsen av mennesket og bestemte seg for å utslette dem!

Så vet vi det. Men burde ikke en allmektig og allvitende Gud forutsett dette?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Hva er motstridende i bibelen?
Neida du tar ikke hardt i.
Stemmer det, hvis du leser alt så ser du det bedre i sammenheng og hvorfor Gud gjorde dette.
denne oversettelsen sier det slik.

4 På den tiden, og også i tiden som fulgte, levde kjempene på jorden, for den sanne Guds sønner hadde seksuell omgang med menneskedøtrene, som fødte dem sønner. Dette var de mektige mennene i gammel tid, de som var berømte.
5 Da så Herren at ondskapen var stor på jorden, og at alle tilbøyelighetene i menneskenes sinn og hjerte var onde hele tiden.d 6 Herren følte sorg over at han hadde skapt menneskene, og han følte seg såret i sitt hjerte.e 7 Da sa Herren: «Jeg skal utslette menneskene som jeg har skapt, fra jordens overflate, både mennesker og husdyr og kryp og himmelens flygende skapninger, for jeg føler sorg over at jeg har laget dem.» 8 Men Noah hadde Herrens godkjennelse.

Ja Gud kunne fint ha forutsett dette komme, men skal mennesker være roboter eller individer med fri vilje?

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Kjempene, den sanne Guds sønner fikk sønner med menneskedøtrene! Krever ikke dette en tilleggsopplysning? Og at Gud ikke kunne forutsé framtidige hendelser, men føle anger når han oppdager sitt feilgrep, høres ut som en merkelig Gud. Hvis ikke dette er fri fantasi da.

For øvrig lurer jeg på om du har en forklaring på hvorfor et pattedyr som flaggermusen blir nevnt som én av de uspiselige fuglene, og at haren er uspiselig; den er drøvtygger?!, men mangler hover. :)
Litt av en prestasjon å ha så lite oversikt over sitt eget skaperverk.

Hittil har vi kun forholdt oss til 1. Mosebok. Skal vi fortsette videre på denne måten, kommer vi nok aldri til å bli ferdig. Så derfor gir jeg meg foreløpig her. Men siste ord er sikkert ikke sagt. :)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Min oppfattelse av deg er at du egentlig ikke søker svar men diskusjon, stemmer det? Isåfall så har bibelen gode råd til å ikke gå inn i en diskusjon for diskusjonens skyld.
1Timoteus 6:4,5
da er han oppblåst av stolthet og forstår ingenting. Han er helt oppslukt av diskusjoner og av debatter om ord. Dette fører til misunnelse, konflikter, baktalelse, onde mistanker 5 og stadig krangel om bagateller blant mennesker som har et urent sinn+ og er kommet bort fra sannheten

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Men Mole, hvordan forklarer DU alle selvmotsigelsene og de logiske bristene i bibelen?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Først må du komme med en selvmotsigelse eller noen logiske brister i bibelen, for at jeg skal kunne uttale meg.

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Her er en lang liste Mole, så begynn på toppen.

https://infidels.org/library/modern/donald_morgan/contradictions.html

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

“Da sa Herren: «Jeg skal utslette menneskene som jeg har skapt, fra jordens overflate, både mennesker og husdyr og kryp og himmelens flygende skapninger, for jeg føler sorg over at jeg har laget dem.»”

Sikkert litt pirkete dette, men “husdyr” er vel (ville) dyr som har tilpasset seg mennesker over generasjoner? Så før man i det hele tatt har hatt husdyr, så må det ha vært en tilpasningsperiode over flere generasjoner. Med mindre Gud ikke bare laget “husdyr” sånn med en gang da, det ville jo vært litt mer praktisk.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Ja husdyr er husdyr, som du sikkert ikke er enig i, men, høna kom først.
Husk også at du tror på evolusjon, derfor tror du, ja, tror, at “husdyrene” tilpasset seg over flere generasjoner.
Kjenner du fjellKNUT Knut?

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Nei jeg kjenner ikke Fjellknut personlig hvis det var det du mente? Kjenner du Balle Clorin?

Vil gjerne ha din kommentar til dette:

https://www.news24.com/MyNews24/The-Problem-of-the-Bible-Inaccuracies-contradictions-fallacies-scientific-issues-and-more-20120517

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

“Men Mole, hvordan forklarer DU alle selvmotsigelsene og de logiske bristene i bibelen?”
Får spørre deg det samme da Knut, hva mener DU,
mulig du er forfatteren av lenken du henviste til, hvis ikke er du vel enig med forfatteren?!.

Jeg kjenner ikke Balle Clorin.

Fra lenken din.

” I have to say, the Bible is a poorly compiled piece of work. If you’re religious, then I’m sure I have your attention from that alone. ”

” If you find the following offensive, then good. It’s time people actually knew what their bible contained.
The Problem of the Bible (How the bible is literally full of errors in nearly every way possible.)”

Jeg får bruke noen sitater jeg å da,(selv om jeg må si meg enig i disse sitatene),som bør få en til å tenke litt lengre.

“Det skjer altfor ofte at folk som hevder at Bibelen er selvmotsigende, ikke selv har foretatt en grundig undersøkelse, men bare har godtatt denne oppfatningen som er påtvunget dem av slike som ikke ønsker å tro på Bibelen eller å la seg lede av den.

“Hvorfor er det så mange motstridende fortolkninger av Bibelen?» Noen oppriktige mennesker blir forvirret og mister motet når de hører at religiøse eksperter motsier hverandre.”

“Mange trekker den slutning at Bibelen er uklar og selvmotsigende. Det får mange til å forkaste Bibelen fullstendig, ut fra den oppfatning at det er for vanskelig for dem å lese og forstå den.
Andre nøler med å foreta en grundig undersøkelse av Bibelen når de ser hvor mange måter den blir tolket på.
Noen sier: «Lærde menn har studert i årevis ved religiøse høyskoler. Hvordan skulle jeg ha noe grunnlag for å reise tvil om det de lærer?»”

“.. når en undersøker dem(skriftsteder) nøye, samtidig som en tenker over hvilken synsvinkel skribenten så dem ut fra, og den sammenheng de står i, er de slett ikke selvmotsigende. De er rett og slett skriftsteder som krever at en foretar en ytterligere undersøkelse. De fleste unnlater imidlertid å gjøre seg slike nødvendige anstrengelser, ettersom de finner at det er mye lettere bare å si: ’Bibelen er selvmotsigende.”

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Dette var en ny versjon av “ikke svar for det er avslørende, men svar tilbake med nye spørsmål/betraktninger” :D :) Godt jobbet, dette sliter ut mange debattanter tror jeg.. Men ok, du ville ikke forholde deg til første lenken.. Så her er et konkret;

——————
EX 12:37, NU 1:45-46 The number of men of military age who take part in the Exodus is given as more than 600,000. Allowing for women, children, and older men would probably mean that a total of about 2,000,000 Israelites left Egypt.
1KI 20:15 All the Israelites, including children, number only 7000 at a later time.
——————-

Det var 1 selvmotsigelse, så er det vel egentlig bare å gå gjennom alle kjente selvmotsigelser?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Mener du at Akab skulle tatt med seg 2,000,000 eller 600 000 mennesker i krigen mot Syrerne?, Akab slo Syrerne med 7232 menn.

Skjønner ikke hva du mener med at dette er en motsigelse.

Har du sett hele denne store folkemengden? Jeg gir den i dag i din hånd, og du skal innse at jeg er Herren.14 Akab spurte: «Hvem skal du bruke?» Til det sa profeten: «Dette er hva Herren sier: ‘Medhjelperne til provinsfyrstene.’» Da spurte han: «Hvem skal starte krigen?» Til det sa han: «Du!»
15 Akab telte så medhjelperne til provinsfyrstene, og det var 232 av dem. Deretter telte han alle de israelittiske mennene, 7000.

I verset under får du vite at 32 konger hjelper til, kan lønne seg å lese sammenhengen i teksten, ikke la andre tenke for en, slik jeg henviste til i forrige innlegg.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
5 år siden

jeg har lagt inn en liten felle for å se om du leser skriftstedene.

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Andre tenker ikke for meg Mole, men andre, som kan langt mer om temaet enn sikkert både deg og meg, har funnet MYE feil, og selvmotsigelser. Hva med dette?
—————————–
Genesis chapter 1 says the first man and woman were made at the same time, and after the animals. But Genesis chapter 2 gives a different order of creation: man, then the animals, and then woman.

Genesis chapter 1 lists six days of creation, whereas chapter 2 refers to the “day that the Lord God made the earth and the heavens.” Genesis 1:2-3 claims that God created light and divided it from darkness on the first day; but Genesis 1:14-19 tells us the sun, moon, and stars weren’t made until the fourth day.

Chapter 1 reports that the fruit trees were created before the man, while chapter 2 indicates they were made after him. Genesis 1:20 says the fowl were created out of the waters; Genesis 2:19 alleges they were formed from the ground.

Contradictions are also seen in the biblical story of a worldwide flood. According to Genesis 6:19-22, God ordered Noah to bring “of every living thing of all flesh, two of every sort . . . into the ark.” Nevertheless, Genesis 7:2-3 relates that the Lord ordered Noah to take into the ark the clean beasts and the birds by sevens, and only the unclean beasts by twos.
————————————-

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Bra ikke andre tenker for deg Knut.

Mitt svar på 2 000 000 mann vs 7000 mann får stå uten kommentar fra Knut registrerer jeg, dette var altså ikke en selvmotsigelse men to separate hendelser beskrevet i bibelen.

Skummelt å bruke sitater man ikke har sjekket på forhånd.
De skriftstedene du nå lister opp er besvart tidligere i tråden,

«.. når en undersøker dem(skriftsteder) nøye, samtidig som en tenker over hvilken synsvinkel skribenten så dem ut fra, og den sammenheng de står i, er de slett ikke selvmotsigende. De er rett og slett skriftsteder som krever at en foretar en ytterligere undersøkelse. De fleste unnlater imidlertid å gjøre seg slike nødvendige anstrengelser, ettersom de finner at det er mye lettere bare å si: ’Bibelen er selvmotsigende.»

finn noen SELVMOTSIGELSER så skal jeg gjerne prøve å svare etter beste evne.
Studium av bibelen krever tid og genuint interesse for budskapet i den.

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Ja det er mulig jeg misforsto teksten i farten. Så vi kan godt si at jeg hadde feil og du hadde rett om dette. Men hva med dette:

—————————–
Genesis chapter 1 says the first man and woman were made at the same time, and after the animals. But Genesis chapter 2 gives a different order of creation: man, then the animals, and then woman.

Genesis chapter 1 lists six days of creation, whereas chapter 2 refers to the “day that the Lord God made the earth and the heavens.” Genesis 1:2-3 claims that God created light and divided it from darkness on the first day; but Genesis 1:14-19 tells us the sun, moon, and stars weren’t made until the fourth day.

Chapter 1 reports that the fruit trees were created before the man, while chapter 2 indicates they were made after him. Genesis 1:20 says the fowl were created out of the waters; Genesis 2:19 alleges they were formed from the ground.

Contradictions are also seen in the biblical story of a worldwide flood. According to Genesis 6:19-22, God ordered Noah to bring “of every living thing of all flesh, two of every sort . . . into the ark.” Nevertheless, Genesis 7:2-3 relates that the Lord ordered Noah to take into the ark the clean beasts and the birds by sevens, and only the unclean beasts by twos.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Beklager, så ikke dette svaret fra deg.

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

“The Bible was not handed to mankind by God, nor was it dictated to human stenographers by God. It has nothing to do with God. In actuality, the Bible was VOTED to be the word of God by a group of men during the 4th century. The Roman Emperor Constantine the Great (274-337 CE), who was the first Roman Emperor to convert to Christianity, needed a single canon to be agreed upon by the Christian leaders to help him unify the remains of the Roman Empire. Until this time the various Christian leaders could not decide which books would be considered “holy” and thus “the word of God” and which ones would be excluded and not considered the word of God. Emperor Constantine, who was Roman Emperor from 306 CE until his death in 337 CE, used what motivates many to action – MONEY! He offered the various Church leaders money to agree upon a single canon that would be used by all Christians as the word of God. The Church leaders gathered together at the Council of Nicaea and voted the “word of God” into existence. The Church leaders didn’t finish editing the “holy” scriptures until the Council of Trent when the Catholic Church pronounced the Canon closed. However, it seems the real approving editor of the Bible was not God but Constantine! Therefore, one can easily argue that the first Christian Bible was commissioned, paid for, inspected and approved by a pagan emperor for church use. We do not have original manuscripts of any of the Gospels and we know there are a very large number of differences between the earliest known manuscripts and later ones over a period of 1,000 years. Frankly, it is reckless to expect any of these books to represent the gospel truth.”

Dette er jo interessant. Og også veldig interessant hvis du kan plukke dette fra hverandre Mole, da lærer jeg kanskje noe..

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Å ikke glem dette Knut, sakset fra din egen kilde.
” IMPORTANT: These lists are meant to identify possible problems in the Bible, especially those that are inherent in a literalist or fundamentalist interpretation. Keep in mind, however, that what constitutes a valid problem is to some extent a matter of opinion. You may disagree that these are, in fact, genuine biblical problems, but it is the author’s opinion that a perfect and omnipotent God could, should, and would see to it that such problems did not exist in a book which s/he had inspired.

IMPORTANT: Even though accepted and common definitions of the two terms often make them synonymous, “inconsistencies” do not necessarily equate to “contradictions.” An inconsistency involves a lack of harmonious uniformity, regularity, steady continuity, or agreement. Thus, a contradiction is necessarily an inconsistency, but an inconsistency is not necessarily a contradiction.”

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Jeg har ikke lest bibelen. Men det er mange romaner jeg ikke har lest.. Men mener du at jeg ikke kommer med gode nok eksempler? Eller er jeg ikke konkret nok? Føler det er jeg som må bevise at noe ikke finnes…? Det er vel du som må bevise at (en av de 3000) gud (ene) finnes..?

Her er en lang liste:

https://www.news24.com/MyNews24/Proof-that-religion-is-a-man-made-device-and-why-it-is-outdated-this-article-mainlyuses-Christiani-20141017

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Du unngår å kommentere dette!

“Mitt svar på 2 000 000 mann vs 7000 mann får stå uten kommentar fra Knut registrerer jeg, dette var altså ikke en selvmotsigelse men to separate hendelser beskrevet i bibelen.”

“Skjønner ikke hva du mener med at dette er en motsigelse.

Har du sett hele denne store folkemengden? Jeg gir den i dag i din hånd, og du skal innse at jeg er Herren.14 Akab spurte: «Hvem skal du bruke?» Til det sa profeten: «Dette er hva Herren sier: ‘Medhjelperne til provinsfyrstene.’» Da spurte han: «Hvem skal starte krigen?» Til det sa han: «Du!»
15 Akab telte så medhjelperne til provinsfyrstene, og det var 232 av dem. Deretter telte han alle de israelittiske mennene, 7000.

I verset under får du vite at 32 konger hjelper til, kan lønne seg å lese sammenhengen i teksten,….

Passet det ikke inn i din formening om disse versene?

Så til konklusjonen du sakset fra!
“”Frankly, it is reckless to expect any of these books to represent the gospel truth.»””

Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.»
Ondt og avskyelig er alt de gjør,
det finnes ingen som gjør det gode.

2 Fra himmelen ser Herren ned til menneskene
for å se om det finnes noen som er vis,
noen som søker Gud.

3 Alle har vendt seg bort,
alle som en er fordervet.
Det finnes ingen som gjør det gode,
ikke en eneste.

The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.
2 The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.
3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.
Salme 14

2. Timoteus 3:16

Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til undervisning, til irettesettelse, til korrigering og til opplæring i det som er rett, 17 så den som tjener Gud, kan være fullt ut kvalifisert, fullstendig utrustet til all god gjerning.

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Det var vel et svar at jeg muligens hadde misforstått teksten? Eller er det noe annet du savner svar på?
kan ikke du svare på mine innlegg?
Dette kan nok du mer enn meg om, men dette er ikke en konkurranse i hvem som kan mest om akkurat dette feltet. Jeg viderebringer selvmotsigelser/feil/misforståelser andre har funnet i bibelen. Og inntil disse er noenlunde godt motargumentert, så står de ganske sterkt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Det hadde revet i filler bibelen hvis argumentene dine hadde holdt vann, problemet med disse “tusenvis av motargumenter” i bibelen ikke eksistere.

Som jeg har påpekt tidligere er det ikke menneskelig mulig å få skrevet et slikt verk som bibelen er.
Ja man kan si mye om bibelen, men at den røde tråden igjennom hele bibelen er menneskers verk er ikke mulig.

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Så dette er feil mener du? Evt hva/hvor er feil?

«The Bible was not handed to mankind by God, nor was it dictated to human stenographers by God. It has nothing to do with God. In actuality, the Bible was VOTED to be the word of God by a group of men during the 4th century. The Roman Emperor Constantine the Great (274-337 CE), who was the first Roman Emperor to convert to Christianity, needed a single canon to be agreed upon by the Christian leaders to help him unify the remains of the Roman Empire. Until this time the various Christian leaders could not decide which books would be considered “holy” and thus “the word of God” and which ones would be excluded and not considered the word of God. Emperor Constantine, who was Roman Emperor from 306 CE until his death in 337 CE, used what motivates many to action – MONEY! He offered the various Church leaders money to agree upon a single canon that would be used by all Christians as the word of God. The Church leaders gathered together at the Council of Nicaea and voted the “word of God” into existence. The Church leaders didn’t finish editing the “holy” scriptures until the Council of Trent when the Catholic Church pronounced the Canon closed. However, it seems the real approving editor of the Bible was not God but Constantine! Therefore, one can easily argue that the first Christian Bible was commissioned, paid for, inspected and approved by a pagan emperor for church use. We do not have original manuscripts of any of the Gospels and we know there are a very large number of differences between the earliest known manuscripts and later ones over a period of 1,000 years. Frankly, it is reckless to expect any of these books to represent the gospel truth.»

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Som en annen debattant sa i et tidligere innlegg.

“Hei Mole! La oss nå ikke bli uenige på ”sviktende grunnlag” :)”

Her var jeg enig med fjellKnut.

Du sier.
“Så dette er feil mener du? Evt hva/hvor er feil?

«The Bible was not handed to mankind by God, nor was it dictated to human stenographers by God. It has nothing to do with God.”

Jeg svarer, ja dette er feil. På det grunnlag av at forfatteren støtter seg til “historiske fakta” basert på fargelegging av ikketroende.

Jeg er overbevist om at bibelen er inspirert av Gud, du tror/eller overbevist, på disse historikerne, det er helt legitimt, men da er vi tilbake til startpunktet, ønsker du å vite eller diskuterer du for diskusjonens skyld?

Som jeg har gjort rede for lenger opp i tråden er bibelens kompletthet for komplisert for mennesket alene til å lage en slik bok.
Sannhet, hva er det spurte Pilatus.?
Tro, hva er det spør jeg.

tro – filosofi
Store norske leksikon Religion og filosofi Filosofiens fagdisipliner Erkjennelsesteori
Innhold

LES MER I STORE NORSKE LEKSIKON
Tro brukes både i filosofi og dagligtale i to uforenlige betydninger:

A) Svakere grad av viten. Hvis jeg vet noe, så tror jeg det også, mens jeg godt kan tro noe uten å vite det. Tro er da knyttet til sannsynlighetsbegrepet (antagelse, formodning, gjetning), mens viten er knyttet til sannhetsbegrepet. Det er et problem at selv den sikreste tro ikke gir noen garanti for at det man tror er sant, mens noe godt kan vise seg å være sant selv om det har vært betvilt av alle, det vil si ikke trodd av noen.

B) Begrepet kan også brukes slik at tro og viten utelukker hverandre. Troen har da sin plass først og fremst der hvor viten er utelukket: man kan ikke samtidig tro og vite samme ting. Religiøs tro forstås noen ganger på denne måten uansett om den helt (som hos Thomas Aquinas), delvis eller overhodet ikke holdes for å innebære en akseptering av sannheter.
https://snl.no/tro_-_filosofi

Matteus 13: 10-15
Disiplene kom til ham og spurte: «Hvorfor bruker du illustrasjoner når du taler til dem?»+
11 Han svarte: «Dere har fått det privilegiet å forstå de hellige hemmelighetene som gjelder himmelens rike, men det har ikke de.
12 For den som har, skal få mer, ja i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.
13 Det er derfor jeg bruker illustrasjoner når jeg taler til dem. For de ser uten at de virkelig ser, og de hører uten at de virkelig hører, og de får ikke tak i meningen.
14 Og på dem blir Jesajas profeti oppfylt: ‘Dere skal høre, men slett ikke få tak i meningen, og dere skal se, men slett ikke oppfatte.
15 For dette folkets hjerte er blitt uimottagelig, og med ørene har de hørt uten å reagere, og de har lukket øynene.
Derfor kan de ikke se med øynene og høre med ørene og få tak i meningen med hjertet og vende om, så jeg kan helbrede dem.

Sett i lys av disse skriftstededene så ser man at ikke alle skal kunne tro eller la seg overbevise av bibelens budskap.
Et annet skriftsted sier.

2. Korinter 4:4
Hvis det gode budskap vi forkynner, virkelig er tilslørt, så er det bare tilslørt for dem som kommer til å bli utslettet. 4 For denne verdens gud har blindet de ikke-troendes sinn, så de ikke skal se lyset fra det herlige gode budskap om Kristus, som er Guds bilde

Se disse skriftstedene i sammenheng med hva du tror/eller er overbevist om.

“We do not have original manuscripts of any of the Gospels and we know there are a very large number of differences between the earliest known manuscripts and later ones over a period of 1,000 years. Frankly, it is reckless to expect any of these books to represent the gospel truth.»”

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Mole
5 år siden

Så du velger å tro uten å vite, mens jeg vet (og dermed ikke tror). Du er “overbevist” sier du. Men det interessante er jo HVA du baserer din overbevisning på? Kun denne boken? Og denne boken er, som et slags default, ikke nødvendig å drive kildekritikk mot?

Du hoppet også over dette, hva er feil her;

“The Roman Emperor Constantine the Great (274-337 CE), who was the first Roman Emperor to convert to Christianity, needed a single canon to be agreed upon by the Christian leaders to help him unify the remains of the Roman Empire. Until this time the various Christian leaders could not decide which books would be considered “holy” and thus “the word of God” and which ones would be excluded and not considered the word of God. Emperor Constantine, who was Roman Emperor from 306 CE until his death in 337 CE, used what motivates many to action – MONEY! He offered the various Church leaders money to agree upon a single canon that would be used by all Christians as the word of God. The Church leaders gathered together at the Council of Nicaea and voted the “word of God” into existence. The Church leaders didn’t finish editing the “holy” scriptures until the Council of Trent when the Catholic Church pronounced the Canon closed.”

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

“Så du velger å tro uten å vite, mens jeg vet (og dermed ikke tror). Du er «overbevist» sier du. Men det interessante er jo HVA du baserer din overbevisning på? Kun denne boken? Og denne boken er, som et slags default, ikke nødvendig å drive kildekritikk mot?”

Hva baserer du din tro ut i fra?
Jeg baserer min overbevisning ut fra nøye studium av bibelen.

Hebreerne 11:1
Tro er den sikre forventning om det man håper på, det tydelige bevis for virkelige ting som ikke ses.

Romerne 1:20
Hans usynlige egenskaper har man tydelig kunnet se fra verdens skapelse av, både hans evige kraft og hans guddommelighet. De oppfattes jo gjennom det som er skapt. Derfor har man ingen unnskyldning.

“Bibelen ble skrevet over en periode på 1600 år. Det var omkring 40 bibelskribenter, og de utdypet ett og samme tema uten å motsi hverandre. Hvordan var det mulig?”

2. Peter 1:21
«Ingen PROFETI er noen gang blitt uttalt fordi et menneske ville det, men mennesker talte ord fra Gud mens de ble ledet av hellig ånd.»

“Du hoppet også over dette, hva er feil her;”

Kirkemøtet er diskutert i mente`opp og ned.
Her har du èn viktig grunn til forfallet i kristendommen og mat for tvilere.

“””Kristenhetens prester i vår tid må ta ansvaret for at troen er blitt svekket, for gjennom de forskjellige religionssamfunn som er blitt organisert siden år 325, har kristenheten kommet stadig lenger vekk fra den sanne kristendom og Bibelens lære.

Moderne historikere innrømmer dette. I boken The Outline of History (Oversikt over historien) sier H. G. Wells: «Dette årstallet, 325 e. Kr., er et meget viktig årstall i vår historie.

Det var det året det første alminnelige (økumeniske) konsilet for hele den kristne verden ble holdt. . . . Det markerer den kristne kirkes og kristendommens inntreden på skueplassen i det menneskelige samfunn slik den er alminnelig kjent i verden i dag. Det var det året den kristne lære fikk en eksakt utformning i Den nikenske trosbekjennelse.”

“Det er nødvendig å gjøre leseren oppmerksom på den dyptgående forskjellen mellom denne fullt utviklede kristendom fra kirkemøtet i Nikea og Jesus fra Nasarets lære.

Alle kristne mener at den sistnevnte er innbefattet i den førstnevnte, men det er et spørsmål som ligger utenfor vårt kompetanseområde å avgjøre. Én ting er imidlertid sikkert, og det er at den lære Jesus fra Nasaret forkynte, var en profetisk lære av det nye slag som begynte med de hebraiske profeter. Den var ikke prestelig, den hadde ikke noe innvigd tempel og ikke noe alter.

Den hadde ikke noen ritualer eller seremonier. Dens offer var et ’sønderbrutt og sønderknust hjerte’. Dens eneste organisasjon var en organisasjon av forkynnere, og dens viktigste oppgave var forkynnelsen. Men den nybakte kristendom fra det fjerde århundre var hovedsakelig en prestelig religion av et slag som verden hadde vært fortrolig med i årtusener, selv om den bevarte Jesu lære i evangeliene som sin kjerne.

Sentret i dens omhyggelig utarbeidede ritual var et alter, og messeofferet ved en innvigd prest utgjorde en viktig del av tilbedelsen. Og den hadde en hurtig voksende organisasjon av diakoner, prester og biskoper.» “””

“I sin bok Primitive Culture forteller Sir Edward B. Tylor om en hendelse som etter sigende skal ha funnet sted på kirkemøtet i Nikea. Han forteller:

«Kirkehistorien feirer minnet om et mirakel som fant sted ved slutten av kirkemøtet i Nikea. To biskoper, Khrysanthos og Mysonios, hadde dødd mens møtet satt sammen, og den gjenlevende skare av fedre tok vedtakene, som var forsynt med deres underskrift, med til graven, henvendte seg til de avdøde biskopene som om de fremdeles var i live, og lot dokumentet ligge der. Da de kom tilbake dagen etter, fant de følgende underskrift: ’Idet vi, Khrysanthos og Mysonios, erklærer oss enige med alle fedrene i den hellige første og økumeniske nikenske synode, har også vi, trass i at vi er bortrykt fra legemet, undertegnet dokumentet med vår egen hånd.’»

Var dette et bedrag, eller var det et utslag av spiritisme? Det er interessant å merke seg at Tylor henviser til denne hendelsen i det kapitlet hvor han redegjør for spiritisme og åndeskrift.

Enten dette var spiritisme eller bedrag, viser det tydelig hvilken overtroisk tenkning og hvilken mentalitet som gjorde seg gjeldende blant dem som deltok i dette kirkemøtet. Det er ikke noe å undres over at de var meget mottagelige for ubibelske oppfatninger!”

Det er lett å se hvordan kristenheten har ØDELAGT for mange millioner av mennesker i etterdønningene av disse tragiske og urette handlingene.
Så jeg forstår hvorfor du tviler på bibelen, men det er IKKE bibelens skyld, den fortjener å bli undersøkt NØYE.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Hva er fellesnevneren blant alle de dyr det ikke er lov å spise?

Terje Karlsen
Terje Karlsen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
5 år siden

At de er urene, 3Mos. kap.11

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Terje Karlsen
5 år siden

Ja, det står skrevet at de er urene, men hvorfor har de betegnelsen som urene?

Terje Karlsen
Terje Karlsen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
5 år siden

Det er jo en kjensgjerning at Herren har skapt både rene og urene dyr, og de urene har ganske enkelt en sammensetning som gjør at de ikke egner seg til føde, derfor fikk vi da også spiseseddelen som viste hva vi kunne bruke som føde. Vi vet jo også at vårt legeme er et tempel for Den Hellige Ånd, derfor skal da heller ikke uren mat spises, Esekiel 4,14.
Det er f.eks. en stor krenkelse av Herren å bære frem uren mat på alteret, Mal.1,7. Ofringen som pågikk var jo som kjent et forbilde på Kristus, som jo var ren, vårt Offerlam!
Mange idag tror at dette bare gjaldt mennesker før korset, men det er jo absolutt ikke Bibelens lære, for som der står i Jes.66,16-17 når Herren skuer frem mot dommen: “For med ild skal Herren holde dom, og med sitt sverd slå alt kjød, og mange skal det bli som Herren slår ihjel. 17 De som helliger og renser seg for havene etter en som er midt iblandt dem, de som eter svinekjøtt og vederstyggelige dyr, endog mus, de skal omkomme alle sammen, sier Herren.”
På samme måte som en skal skille rett og galt, skal en altså også skille rent og urent, naturligvis også vi idag. Alvorlige ord, ord som burde mane til ettertanke.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Terje Karlsen
5 år siden

De dyr som er urene, er urene pga av sin funksjon i naturen. De er rydde- og åtseldyr. En krabbe/hummer renser sjøbunnen, en reke renser tang og tare, et blåskjell renser hav-vannet, en makrell (lik-fisk, som det kalles i nord-Norge) renser havet rett under overflaten. Grisen spiser alt, som gribben gjør. Derfor skal man ikke ete disse dyrene. Har lenge lurt på hvorfor man ikke skal spise kanin/hare, men det kommer av at disse dyrene spiser avføring, også sin egen.
Nå skal vel reglene om spising taes mer som et råd, for et langt og sunt liv, enn en lov? Men du blir hva du spiser.

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Terje Karlsen
5 år siden

Bør formaningene i Det Gamle Testamentet, hva angår ren eller uren mat, bli oppfattet som mer viktig og riktig enn hva NT sier om saken, f.eks i Evangeliet etter Markus?

«Forstår ikke dere heller noe? sa han. Skjønner dere ikke at ingen ting som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent? Det kommer jo ikke inn i hjertet, men bare ned i magen, og går ut og dit det skal. Dermed slo han fast at all mat er ren. Og han la til: Det som går ut fra mennesket, det gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent.»

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Jesus opphevet ingen av Guds Lover (unntatt at ofring av dyr og omskjæring), Matt. 5:17-20, så du må nok se uttalelsen til Jesus metaforisk.

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  fjellknut
5 år siden

Mer å tygge på (metafor) i Paulus brev til Efeserne.

”Ved sin kropp har han OPPHEVET LOVEN MED DENS BUD OG FORSKRIFTER”

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

“2:15 Having abolished in his flesh the enmity, [even] the Law of Commandments [contained] in Ordinances (circumcision); for to make in himself of twain one new man, [so] making peace;”
Som vi kan se har den norske oversettelsen utelatt et viktig ord: omskjæring.
“”Ved sin kropp har han OPPHEVET LOVEN MED DENS BUD OG FORSKRIFTER angående omskjæring” skulle det vært skrevet (eller noe i den dur).
Egentlig ganske utrolig hva prestene her har gjort. De, som sier de skal følge Gud og Hans Ord, kutter bort lovene som de og vi skal følge. 5. Mosebok 12:32 What thing soever I command you, observe to do it: thou shalt not add thereto, nor diminish from it.
Klart og tydelig: det skal verken legges til eller trekkes i fra noe fra Lovene. Men da Gud ofret sin egen sønn på korset (eller Jesus ofret seg selv, om du vil), ble altså lovene om ofring og omskjæring opphevet.

fjellknut
fjellknut
Anonym
Svar til  Balle Clorin
5 år siden

Vet ikke hvor du finner noe spesifikt om ”circumcision” (omskjæring) i dette verset, I hvert fall ikke i King James versjon.

Men det står mye om at den gamle lov ikke gjelder, både der og i NT. Hvis da ikke New Testament driver med ”vranglære”

Rom 7.6: Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss.
Derfor tjener vi Gud i et nytt liv i Ånden, og ikke i det gamle, etter bokstaven.

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Hej Fjellknut

Ja der er to beretninger – og her er det værd at mærke sig hvad der står i den originale hebraiske tekst.

På hebraisk står der ikke bare gud eller herren – nej – der står Elohim – altså Elohim bruges som navn for gud i den første

beretning – og i den originale hebraiske tekst bruges der i den anden skabelses beretning – den med Adam og Eva – et helt

andet ord for gud – nemlig YHVH – mere kendt som JHVH.

Dette YHVH bruges i resten af gammel testamente og det er kun i den første skabelse beretning at Elohim anvendes om Gud.

Hjertelig hilsen Lars Myhre

Ps. Det er også værd at mærke sig at der hvor der står “Og guds ånd svævede over vandene”

kan også oversættes med “Og guds ånde blæste over vandene”. Ja er faktisk en mere rigtig oversættelse.

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  fjellknut
5 år siden

Til Fjelknut igen

Hvad er forklaringen på dette besynderlige forhold ?

Heldigvis ved vi fra selveste Aristoteles og andre noget om sagen – vi har nemlig et citat fra Aristoteles hvor han fortæller – at jøderne er indiske vismænd – egentlig kaldet Calami og at de er udvandret herfra – se nedenfor.

Klearchos skrev udførligt omkring 320 f.v.t. om østens kulturer, fra Persien til Indien, og flere fragmenter fra ham er kendt. Hans bog ”Uddannelse” (græsk: Periaideias) blev bevaret af Diogenes Laertius.

Klearchos udtrykte især flere teorier om sammenhængen mellem vestlige og østlige religioner. I ”Uddannelse”, skrev han, at ”gymnosofister er efterkommere af Magierne.

I en anden tekst, citeret af Josefus, rapporterede Klearchos en dialog hos Aristoteles, hvor filosoffen anfører,
at hebræerne var efterkommere af de indiske filosoffer.

Flavius Josefus, Contra Apionem:
Uddrag af kapitel I, 22

;disse Jøder stammer fra de indiske filosoffer, de er navngivet af Inderne som Calami, og af Syrerne som Judaei, og tog deres navn fra det land, de bebor, som kaldes Judæa, men om navnet på deres by, det er et meget akavetet, de kalder den Jerusalem.

1 Mosebog 12,1
Y H V H sagde til Abram: ”Drag ud fra dit land, fra din slægt og din faders hus til det land, jeg vil vise dig;
Genesis 12,1 Hebrew-English Bible !

וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־אַבְרָם לֶךְ־לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ׃ א
1 Now Y H V H said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred,
and from thy father’s house, unto the land that I will show thee:

Vi får altså her at vide at Abram skal forlade sit hjemland – dette kan meget vel have været Indien –
(først senere bliver Abram til Abraham.)

Kan der være noget om snakken ? – til belysning heraf har jeg nedenfor lagt nogle få sproglige eksempler til fremvisning –

som er udarbejdet af en indisk sprogforsker med indgående til klassisk Tamilsk sprog –

nedenfor citat fra hans hjemmeside – jeg har oversat det fra engelsk.

From web. site

Felix’s Thought Logs

Et Sted for mine udtalelser

Klassisk Tamilsk og Antik Hebraisk
Jeg har tilfældigvis opdaget at navne i bibelen på hebraisk, ligger utrolig nær Tamilsk. Jeg gad vide om nogen, nogensinde har siddet med en kladde fra dette 3000 år gamle sprog med erkendelsen af, at det er ens eget modersmål. Bemærk, flere ord bruges ikke i vor tid, og er derfor kun hjemhørende i klassisk Tamilsk. Jeg var faktisk overrasket og begejstret.

Konklusion:
Hebraisk og Tamil (som de gamle kalde Dravida ) er på en eller anden måde relateret.

Ja således skriver han altså og nedenfor kan man se nogle få blandt mange eksempler.

Den indfødte befolkning i indien kalder sig for Dravid’er som jo ligger snublende tæt op af David.

Og hvad David’s stjernen angår er det netop symbolet for gud hos Draviderne og deres gud er Shiva.

Herunder eksempler på Tamilsk og Hebraisk.

ELOHIYM [H430 אֱלוֹהִים ‘elohiym] ( Første Mosebog 1,1 )
I begyndelsen skabte gud himmelen og jorden.
el (எல்) + loham (லோகம்)
எல் = lys, lysstyrke
லோகம் = verden
Derfor eloham (எலோகம்) betyder Lys til verdenen.

NAT [H3915 לַיִל לֵיל לַיְלָה layil (lah’-Yil)] ( Første Mosebog 1,5 )
Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og det blev aften og det blev morgen første dag.
el (எல்) + Yil (- இல்)
எல் = lys eller sol
இல் = suffiks for negation
Derfor எல்லில் (elyil) betyder blot ‘uden lys eller sol’

DAG [H3117 יוֹם yowm (yome)] ( Første Mosebog 1,5 )
Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.
vowm (வெம்)
வெம் – hot
Derfor வெம் (vowm) betyder, varm sædvanligvis repræsenteret som வெம்மை betyder varme for at henvise til solen.

EL SHADDAY [H410 אֵל “el (ale), H7706 שַׁדַּי Shadday (shad-dah’-ee)]
( Anden Mosebog 6,3 )
For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig som Gud den Almægtige, men under mit navn Herren gav jeg mig ikke til kende for dem.
el (எல்) + sadha (சதா)
எல் = lys, lysstyrke
சதா = Altid, uafbrudt,
Derfor el sadha (எல்சதா) betyder evig lys.

ABRAM [H87 אַברָם «Abram (ab-rawm ‘)] ( Første Mosebog 17,5 )
Derfor skal dit navn ikke mere være Abram,
men du skal hedde Abraham, thi jeg gør dig til fader til en mængde folk.
ap (அப்) + Puram (புரம்)
அப் = Præfiks for Fader.
புரம் = by, landsby, hus
Derfor appuram (அப்புரம்) betyder faders hus.

ABRAHAM [H85 אַברָהָם ‘Abraham (ab-raw-hawm’)] ( Første Mosebog 17,5 )
Derfor skal dit navn ikke mere være Abram, men du skal hedde Abraham, thi jeg gør dig til fader til en mængde folk.
ap (அப்) + Pira (பிற) + (Aham) அகம்
அப் = Præfiks for Fader.
பிறன் = andre, fremmede, udlænding
அகம் = hus
Derfor appuram (அப்பிறகம்) betyder fader af andres huse
(hedninger eller mange nationer).

ELYOWN [H5945 עֶליוֹן ‘elyown] ( Salme 18,14 )
Herren tordned fra himlen, den Højeste lod høre sin røst, hagl og ildgløder.
el (எல்) + lon (லோன்)
எல் = lys, lysstyrke
லோன் = suffiks for mandlige navne.
Derfor Ellon (எல்லோன்) betyder sol eller en der er lys.

ADOWN [H113 אָדוֹן אָדוֹן ‘adown] ( Salme 136,3 )
Tak herrernes Herre; thi hans miskundhed varer evindelig !
Andon (அண்டன்)
அண்டன் = Gud, som Herre af universet
Derfor Andon (அண்டன்) i sig selv betyder Gud som Herre af universet.
Dette er rodordet af hvilke Adonay kommer.

Som man ser er det et interessant emne som jeg ved en senere lejlighed vil tage op på min hjemmeside: zarathustra.dk

Hjertelig hilsen Lars Myhre

Dag Erik Fasteraune Hansen
Dag Erik Fasteraune Hansen
Anonym
5 år siden

Du snakker ikke om prestenes holdning og hva de mener. Har vært nok i begravelser og dåp er til å vite det. Det som kommer fram i artikkelen er forfatterens paranoide og svarte menneskesyn. Ingen kirketje8ner kjenner seg igjen i denne konspirasjonen. Mvh Dag Erik Fasteraune Hansen. Ekspert.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Johannes Kvam! – Bibelen og religion «has the greatest bullshit story ever told»!

Religion has actually convinced people that there is an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day and the invisible man has a special list of 10 things he do not want you to do!

And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time! BUT HE LOVES YOU…! He loves you and he NEEDS MONEY!!! Fortsettelse følger:

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Hva synes du om at man har fjernet bøker fra bibelen? Bøker som åpenbart ikke “passet” noen da de ble fjernet…? Hmm… Ønsket noen å styre massene??

https://www.quora.com/What-books-were-removed-from-the-Bible-and-why-Where-might-I-find-them

Og hvorfor tror du på det som står der?

“For those who believe in the Bible because its message is personally meaningful to them, evidence for its validity might not be important. However, for honest skeptics and others seeking truth, we will examine evidence for the Bible to see if it is God’s Word as claimed.”

les gjerne dette:

https://y-jesus.com/does-evidence-support-the-bible/

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Hvis du besvarer spørsmål med nye spørsmål, så kan dette ta tid..:) Litt dårlig stil av deg er det også :)
Men jeg kan svare;

1. Selv mener jeg det er påfallende at bøker ble fjernet. “Noen” bestemte på vegne av verden at visse bøker skulle fjernes, og visse skulle beholdes. På denne måten styrte man befolkningen, eller prøvde å styre befolkningen. Hvis man pusser på noe, så er det for å gjøre det finere enn det egentlig er…

2. Det historiske, eller deler av det historiske, stemmer selvsagt. Bibelen er vel strengt tatt en samling av mange bøker, som hver seg også inneholder geografiske beskrivelser, beskrivelser fra samtiden den gang osv. Grunnen til at jeg ikke tror er at det finnes ikke fnugg av bevis. Vi kan vel egentlig stoppe ved at bibelen hevder at jorden er 2-3000 år gammel… Dette er det kun religiøse eller uopplyste som tror. Bevisene viser noe helt annet. Så egentlig pussig at bibelen kun konsentrerer seg om siste 2-3000 år?

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Knut
5 år siden

Er Gud villig til å gripe inn mot det onde, men ikke i stand til det?
Da er han ikke allmektig.
Er han i stand til det, men ikke villig?
Da er han ikke god.
Er han både i stand til det og villig?
Hvor kommer så det onde fra?
Er han verken i stand til det eller villig til det?
Hvorfor da kalle ham Gud?

D.Hume

Knut
Knut
Anonym
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Så de forskere som finner fossiler etc., og daterer dette til hundretusenvis/millioner av år… De lyver? For dette er jo et klart og tydelig bevis på at bibelen dermed er (for det meste) oppspinn? Hvis jeg tolker deg rett her, så forkaster du lærde moderne forskere, med bakgrunn i en bok (eller bøker) skrevet for et par tusen år siden? Er ikke det ganske så…tja, friskt?

Og i dag tror jeg menneskeheten tilber rundt regnet 3000 forskjellige guder. Hva er det som får deg til å tro at akkurat din gud er den rette?

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Artikel fra avisen.
B.T.
Einsteins berømte teori skudt ned
https://www.bt.dk/udland/einsteins-beroemte-teori-skudt-ned
Den tysk-fødte fysiker Albert Einstein er blevet modbevist af forskere ved partikel-instituttet CERN i Schweiz, for lyset er – ifølge de nyeste resultater – ikke det hurtigste, som findes (arkivfoto)

Dette har fået konsekvenser for videnskaben – fordi – alle radiometriske tidsdaterings metoder grunder sig i Einsteins teori – uden Einsteins relativitets teori ville der ikke være nogen kulstof 14 datering eller nogle af de andre – og da Eistein altså tog fejl dvs hans teori er lagt i graven – ja så holder ingen af de tidsangivelser som palæontologien viser os – dvs. alle tidsangivelser gjort med radiometriske måleudstyr er ingenting værd hverken kulstof 14 eller nogen af de andre.

Det videnskablige verdensbilled er et resultat af menneskelig hovmodighed – det siger sig selv at der til grund for hele universet selvfølgelig må være en højeste intilligens – som det ikke er muligt for mennesket at se i kortene. Den videnskabsmand som tror at kunne begribe det som Gud har udtænkt – er gået på afveje.

Hjertelig hilsen Lars Myhre

n mening…

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Jo jo – den er go’ nok – Einsteins teori er lagt i graven.

AVISEN D K

Tog Einstein fejl?
https://www.avisen.dk/tog-einstein-fejl_12478.aspx

Fysikere vil undersøge, om anti-stof vil trodse tyngdekraften og stige til vejrs i stedet for at falde ned. Hvis det sker, så er Einsteins relativtetsteori forkert, og verden er en anden, end vi troede.
Onsdag 18 jun. 2008 kl. 19:39

Af Rasmus Karkov

Måske er tyngdekraften forkert. Måske findes der ting, der ikke falder mod jorden, men i stedet stiger mod himlen. Måske tog Einstein derfor fejl.

Det er en række forskere netop nu ved at undersøge.
»Hvis det viser sig, at tyngdekraften ikke altid trækker ting mod jorden, så vil det være en meget stor opdagelse. Så mangler vi simpelthen et bud på, hvordan verden så ser ud,« siger Børge Svane Nielsen, der er partikelfysiker på Niels Bohr Instituttet.

B T Få e-avisen og fuld adgang til BT.dk for kun 49 kr. i en måned

UDLAND

23. SEP. 2011 – 9.27 OPDATERET 15. SEP. 2012 – 18.53

https://WWW.BT.DK/UDLAND/EINSTEINS-BEROEMTE-TEORI-SKUDT-NED
Einsteins berømte teori skudt ned

Den tysk-fødte fysiker Albert Einstein er blevet modbevist af forskere ved partikel-instituttet CERN i Schweiz, for lyset er – ifølge de nyeste resultater – ikke det hurtigste, som findes (arkivfoto) Foto:
En af histories største fysikere tog tilsyneladende fejl, da han fremlagde sin relativitetsteori i 1905.

PETER VOERGAARD

Albert Einstein konkluderede, at lyset er det hurtigste, som findes. Og det har været et faktum siden da. Men her tog det tyske geni tilsyneladende fejl. Det skriver Aftonbladet.se.
Hurtigere end lyset
I hvert fald har forskere ved verdens største forskningsinstitution, CERN i Schweiz, fundet en partikel, som bevæger sig hurtigere end lyset.

Mange har den følelse, at det her ikke kan være rigtigt, det kan ikke være rigtigt, siger James Gillies, som er talsperson ved forskningscentret i Schweiz.
Forskerne har fundet en subatomar partikel, som bevæger sig med en hastighed på 300.006 kilometer i sekundet.

Det er cirka 60 nanosekunder hurtigere end lysets hastighed.
Stoler på resultaterne

Og det resultat har vakt stor opsigt blandt forskerne selv.
Vi har stor tillid til vores resultater. Vi har tjekket og dobbelt tjekket alt, hvad der kan fordreje disse målinger, men vi fandt ikke noget, sagde Antonio Ereditato, der er talsmand for forskergruppen, til Reuters.

Faktisk er forskerne selv så forsigtige, at de har opfordret kolleger til at dobbelttjekke alle forsøgstal.

Endda gerne personer fra andre steder i verden.
AVISEN D K
https://www.avisen.dk/12-aarig-autist-retter-einstein_144274.aspx
12-årig autist retter Einstein

Jacob Barnett er 12 år og læser på universitetet i Indianapolis.
Nu har han kastet sig over selveste relativitetsteorien.

Torsdag 31 mar. 2011 kl. 17:22

Af Oliver Batchelor

En 12-årig amerikansk dreng har fundet flere fejl i Einsteins relativitetsteori.
Med en intelligenskvotient på 170 er Jacob Barnett på papiret klogere end Albert Einstein.
Og noget kunne tyde på, at den 12-årige drengs hjernekapacitet er fuldt ud på højde med tyskfødte fysiker.
I øjeblikket er Jacob Barnett nemlig ved at gennemgå Einsteins relativitetsteori, og har angiveligt fundet flere fejl.

Det skriver The Faster Times.

Her er fem opfindelser, du kan takke Einstein for.
Af Dan Gliese Rasmussen
Illustreret Videnskab 25/11-2015

Hvis Albert Einstein ikke havde levet, ville din hverdag have set meget anderledes ud.

Her er fem ting du kan takke tyskeren for.

5. Kulstof-14 datering:

Når vi i dag kan datere eksempelvis fossiler med stor præcision, skyldes det Einstein:
Hans klassiske ligning, E=mc2, beskriver, at masse og energi er to sider af samme sag, og ved at måle tabet af masse – henfaldet – i atomkerner i organisk materiale, kan vi regne ud, hvor gammelt materialet er.

Men Einsteins teori er altså forkert, så ingen radiometriske dateringer er holdbare.

Hilsen Lars Myhre

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

Til Knut og andre.

Det er et godt spørgsmål du slutter med.

Jeg har netop for en måned siden udgivet en hjemmeside til belysning af denne art spørgsmål:

Du kan finde min hjemmeside ved at søge på: zarathustra.dk

Hjertelig hilsen Lars Myhre

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Knut
5 år siden

“Vi kan vel egentlig stoppe ved at bibelen hevder at jorden er 2-3000 år gammel… Dette er det kun religiøse eller uopplyste som tror. Bevisene viser noe helt annet. Så egentlig pussig at bibelen kun konsentrerer seg om siste 2-3000 år?”
Hvor i bibelen står det at jorden er 2-3000 år gammel, den sier, I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.
Mener du begynnelsen er 2-3000?

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Johannes Kvam – Enkelte klarer å fremme sine budskap på humoristisk vis for de av oss som klarer å skille humor fra alvor… Følgende sitat kommer ikke fra en komiker, så håper denne KAN KOMME til å smake bedre: «Religion is designed to separate you from God while allowing you to feel closer».

På grunn av religion har flere mennesker blitt myrdet, torturert, mishandlet, fornektet, diskriminert, ydmyket, hatet og foraktet enn av noen annen grunn i total menneskelig historie.

PS! Du spør “hvorfor skulle Gud trenge penger”? Poenget var at kirkene trenger penger “på vegne av Gud”, men Gud trenger ikke kirkene! Apropos “Gud”… Kan det ha seg at Gud er et aspekt av Skaperen? Hva tror du?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ken
5 år siden

Ken skrev.
“På grunn av religion har flere mennesker blitt myrdet, torturert, mishandlet, fornektet, diskriminert, ydmyket, hatet og foraktet enn av noen annen grunn i total menneskelig historie.”

Åja Ken, du har helt rett.
Hvis du leser Åpenbaringen 18 fra vers 2 får du en fin innføring i hva som venter som straff for dette du nevnte her, merk deg spesielt vers 3 og 4.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Ken
5 år siden

Dåren sier i sitt hjerte: «Det finnes ingen Gud.»
Ondt og avskyelig er alt de gjør,
det finnes ingen som gjør det gode.

2 Fra himmelen ser Herren ned til menneskene
for å se om det finnes noen som er vis,
noen som søker Gud.

3 Alle har vendt seg bort,
alle som en er fordervet.
Det finnes ingen som gjør det gode,
ikke en eneste.

The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.
2 The LORD looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.
3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.
Salme 14

CamillaM
CamillaM
Abonnent
5 år siden

Jeg går med et lite krusifiks rundt halsen. Er det feil?

Ken
Ken
Anonym
Svar til  CamillaM
5 år siden

Camilla Marie – Religion er en syk form for diktatur og er skapt av psykopater for å splitte menneskeheten, hevder mange som er i stand til å tenke selv. Man kan jo undres… «Pease & Love»???

Om du er lutter øre og ser på George Carlin sin versjon av «Religion is bullshit», kan du muligens danne deg et svar på om det er feil eller ikke «med et lite krusifiks rundt halsen»… Lykke til ;-) 

PS! «The bible was written by men as a tool to psychologically control the masses. If you look at everything normal within the conventional wisdom you are never gonna learn anything new» -Dr. John Brandenburg

CMS
CMS
Abonnent
Svar til  Ken
5 år siden

Jeg tror at Gud/naturen/universet har sine regler for oss. Det er det som er den naturlige lov. Så jeg er veldig fascinert over at folk tror at noe så høybevisst har et ego i det hele tatt, noe av det minst gudelige som finnes… Jesus ser jeg på som et symbol på den naturlige lov. og det var mange flere enn han.
Hvis det å gå med krusifiks skulle være feilville jeg I ALLE FALL brukt det. Passive protester er snart alt vi har igjen….
Om folk bare kunne lære at det er totalt umulig å bli lykkelig som egoister. Eller kanskje de vet og vil påføre oss andre den samme verden med reptilverdier de har har…
Jeg er ikke gæærn selv om jeg kan høres ut her he he Tok meg et trekk

lars myhre
lars myhre
Abonnent
Svar til  CMS
5 år siden

Enig enig Camilla – for ikke længe siden var der en russisk kirkesangerinde som sagde;

“Ateisten er slave af sit Ego” så sandt – så sandt.

Kaster man et blik ud over verdenen af i dag, får det mig til at huske Jesu ord;

“Lad de døde begrave deres døde.” hvad kan være mere sandt en disse ord,

når man betragter det gudeløse menneske af i dag, som kun har tilbage at leve for en umiddelbar

tilfredsstillelse af sit egoistiske begær.

Terje Karlsen
Terje Karlsen
Abonnent
5 år siden

Skjøgen i Åpenbaringen er faktisk ikke Vatikanet, men Jerusalem. Kanskje overraskende, men det er bare å studere engelens forklaring i Åp.17,18: “Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.” Skjøgen, altså Babylon den store er altså en by, kalt den store by, og har profeter og helliges blod på hendene, vers 6 og 18,24. Det er jo da denne by som blir ødelagt i kap.18 etter at den har vært hovedsetet for Antikrist, den store by som i vi leser i versene 10.16.19. blir ødelagt i èn time. I Åp.11,8 leser vi at Guds to vitner ligger døde i tre og en halv dag i den store by, der hvor deres herre ble korsfestet. Jesus ble som kjent korsfestet i Jerusalem. Den katolske kirke, Vatikanet befinner seg også opp i dette, men som den falske profet, kap.13,11, dyret med to horn og som talte som en drage. Det er denne falske profet som forfører menneskene til å tilbe dyret og dets bilde i versene 11-18. At dette er den falske profet finner vi jo forklar i kap.19,20. At den stiger opp av jorden betyr vel ganske enkelt at den er et rotfestet dyr, den har jo virket i mange hundre år, i motsetning til det første dyr som stiger opp av havet. Dette er nye sammensetninger av riker som eksisterer i endens tid. At den har to horn stemmer jo også på denne makten, den er en stat (Vatikanstaten) og den er overhode for kirkene på jorden.
Terje

Terje Karlsen
Terje Karlsen
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Denne artikkelen har mye for seg og jeg takker for at dette med overkjøring av blir tatt frem. Det er Jesu ord vi skal følge og ikke organisasjoners tradisjonelle og fastlåste tolkninger, det er i seg selv en tragedie og mange blir forført. Tradisjonen har et utrolig grep, og det må for all del både du og jeg være obs på. En ting vi må være klare på og det er å ta engelens forklaring på største alvor, ikke noe skal forstås annerledes enn akkurat slik han sier det. Mange har en tendens til å lage sine egne forklaringer helt i utakt med den forklaringen vi får presenter, og det får uante konsekvenser.
Du sier at Den Hellige Byen/Den store Byen (11,2 og 11,8) ikke har noe med med skjøgen å gjøre. Vel, det er jo din påstand, men jeg tror betegnelsen den store by som går igjen både i kap.11,17 og 18 taler om den samme by, og det er jo da den vi kaller Antikrist som styrer begivenhetene fra nettopp Jerusalem. “Og kvinnen som du så, er den store by som har kongedømme over kongene på jorden.” 17,18. Kvinnen det refereres til her er jo nettopp skjøgen, Babylon, den store.
Hvor har du det fra at de to vitnene er Josefs to sønner? der står da ikke det, men at deres herre ble korsfestet i den store by, det står der da vitterlig. En ser av sammenhengen at disse to vitner virker under basunene og plagene, og jeg må dessverre si at koplingen til Stor-Britannia og USA blir for meg uforståelig. Der står jo ingenting om hvem disse to vitner er, så det vil jo aldri bli annet enn gjetninger, det må være en fast tråd i det vi skriver, ellers tror jeg forståelsen av denne boken vil forbli en gåte, og det tror jeg faktisk ikke det skal være noen grunn til, så lenge vi er helt lojal mot teksten, og det gjelder naturligvis også engelens forklaring både her og andre steder.

Terje Karlsen
Terje Karlsen
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Det er en bibelsk kjensgjerning at Antikrist vil styre sitt imperium fra Jerusalem, for som vi leser i Dan.8,11 at steder for hans (Herrens) helligdoms bolig blir omstyrtet. Derfor leser vi også i 2.Tes.2,4: “han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud.” Stedet for Guds helligdoms bolig har ingenting med Rom å gjøre, det er tempelplassen det er snakk om.
Derfor leser vi også fra Matt.24,15 i tilknytning til den store trengsel som vil komme: “Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn — den som leser det, han se til å skjønne det! –” Det Jesus referer til er jo da Dan.9,27.
Dette er jo da begivenheter som fortsatt ligger foran, og Antikrist vil være helt sentral i endetidsscenariene med dyre og skjøgen. Der er fortsatt ting som skal skje før han kommer frem på arenaen. Pavemakten derimot, som vel ikke trenger noen presentasjon har vært virksom helt siden tidlig middelalder, og som nevnt tidligere nevnt som den falske profet. (13,11; 19,20). Hvor han altså har kledd nærmest all hedenskap inn i en kristen kledning.

Rune
Rune
Anonym
5 år siden

Nå står det også at Moses knuste steintavlene. Er det noe i det?

Dagfinn
Dagfinn
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
5 år siden

Teksten var også den samme. Det var ikke det som førte til Moses’ frustrasjon. Det var folkets brudd på budene.

lars myhre
lars myhre
Abonnent
5 år siden

Det er værd at læse hele kapitel 38 i JOBS BOG – citat:

v4. Hvor var du, da jeg grundede jorden ? sig frem, om du har nogen indsigt.

v.17. Mon dødens porte har vist sig for dig, skuede du mulmets pore ? Hvor er vejen til lysets bolig, og hvor har mørket mon hjemme, så du kunne hente det til dets rige og bringe det hen på vej til dets bolig.

og så det vigtige vers: vers 21

Du ved det, du blev jo født dengang, dine dages tal er jo stort !

Lidt at tænke over – hjertelig hilsen Lars Myhre

Dagfinn
Dagfinn
Abonnent
5 år siden

Sjelens udødelighet er dessverre en doktrine som kirken generelt har adoptert fra hedenskapet. Dette dogmet danner grunnlaget for evig pine som er en avskyelig tanke og gjør Gud til en tyrann, noe som den onde sef. er interessert i. Videre reinkarnasjon, som også er en videreføring av satans løgn i Eden hvor påstanden var at “dere skal slett ikke dø”. Sjelen vil leve videre uansett hvordan du fører livet ditt. Bibelen omtaler døden som endelig, først etter dette livet, som er den første død. Deretter den andre død etter de tusen år hvor den endelige tilintetgjørelsen av satan og hans etterfølgere blir iverksatt.

Bibelen og spesielt Jesus, omtaler døden som en søvn. Sjelen og kroppen kan ikke skilles, det er som skapelse i revers. Guds livsånd + materie = en levende sjel. Så når Lasarus ble gjenopplivet trengte ikke sjelen og materien gjenforenes, Jesus befalte han å komme ut av graven.

Jeg kan grunngi disse påstandene bedre fra Bibelen om det er ønskelig. Ellers er jeg med på resten av innlegget, tror jeg :-)

lars myhre
lars myhre
Abonnent
5 år siden

Tusind tak til Johannes Kvam for din fine artikel.

Og vedrørende reinkarnation kan henvises til en konvertit til Paulus – hans navn var DIONYSIOS – og står nævnt i Ny Testamente.

I det 4 årh.e.kr. i den østromerske kirke dvs. den bysantinske kirke – lyste den hellige maximus over et værk som hedder DIONYSIOS AREOPAGITEN og dermed blev dette værk sat på lige fod med evangeliet – ja blev anerkendt som en bibel nummer 2.

Her kommer et citat fra den kristne kirkes skrift – nemlig DIONYSIOS AREOPAGITEN fra side 147 kapitel 6.

Citat: Fra dette liv som genvindes bortsvinder ifølge Skriften alt liv, og når de igen vender tilbage til dette liv, de som døde fordi de var blevet for svage til at have del deri, da bliver de igen gjort til levende væsener.

Hjertelig hilsen Lars Myhre

Rolf Hindal
Rolf Hindal
Abonnent
5 år siden

Joh 15:17 skulle det være

Rolf Hindal
Rolf Hindal
Abonnent
5 år siden

Du glemte det beste joh 17:17 ,hadde ikke trengt den artikkelen

Kåre
Kåre
Abonnent
5 år siden

De 144000 er 1200 fra hver av Israels 12 stammer.Vi hedningene er så mange som mengden av all jordens sand som også blir frelst ved tid og stunder.Og vi må bli født på ny og ny og for alltid hvis vi vil.Vi har jo fri vilje.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Kåre
5 år siden

Frelse er et ord uten reelt innhold! I den grad vi kan snakke om frelse er det vi selv som må stå for den. Ingen vil komme å frelse hverken oss personlig eller planeten. Vi må ta ansvar for oss selv og vår verden.

« Forrige artikkel

En Radikal Portal for Øivind Berghs netthets

Neste artikkel »

Hvorfor er linoljemaling et bedre alternativ?

90
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x