De tolv bud

6.5K visninger
4 minutter lesetid
39

De tolv bud fra en kilde med autoritet (JahTruth.net), som forøvrig ikke er tilknyttet noen form for organisert religion. De 10 første budene ble gitt Moses i form av steintavlene på Sinai-fjellet. Bud 11 og 12 ble gitt av Jesus Kristus og er referert i Bibelen. 

THE 12 COMMANDMENTS(10+2)

 De tolv Bud (10 + 2)

 

Det 1. bud

1. YOU shall love, honour, cherish and obey the Lord your God (love, good and truth) with ALL your heart, with ALL your mind, with ALL your soul and with ALL your strength and Him ONLY shall you serve and OBEY, forsaking ALL others.

DU skal elske, ære, verne og adlyde Herren din Gud (kjærlighet, godhet og sannhet) med HELE ditt hjerte, av HELE din forstand, av HELE din sjel og av ALL din kraft og Ham ALENE skal du tjene og ADLYDE, og forsake ALLE andre.

 

Det 2. bud

2. YOU shall NOT create an image or likeness of ANYTHING that is IN HEAVEN, or on earth, or under the sea and YOU shall NOT worship or BUY such things. YOU shall NOT bow down to them or serve them for I the «I AM» your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate (or disobey) Me; and showing mercy unto thousands of them that love (and obey) Me, and KEEP My COMMANDMENTS.

DU skal IKKE lage et bilde eller noen form for avbildning av NOE som er I HIMMELEN, eller på jorden, eller under havet og DU skal IKKE tilbe eller KJØPE slike ting. DU skal IKKE tilbe dem eller tjene dem for Jeg,  «JEG ER» din Gud, er en nidkjær Gud, som besøker fedrenes misgjerninger på barn inntil den tredje og fjerde generasjon av dem som hater (eller ikke adlyder) Meg; og viser barmhjertighet mot tusener av dem som elsker (og adlyder) Meg, og HOLDER mine BUD.

 

Det 3. bud

3. Honour your Father in Heaven and KEEP His COMMANDMENTS; LAWS; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy and Diet that He gave to YOU and your Mother, the British Nation Israel, His wife (metaphorically), at Mt. Sinai and make Him proud of YOU.

Ær din Far i Himmelen og HOLD Hans BUD, LOVER, Vedtekter, Dommer, Økonomiregler, Landbruksregler og Diett som Han ga til DEG og din Mor, den britiske nasjonen Israel, Hans hustru (metaforisk), på Sinai-fjellet og gjør Ham stolt av DEG.

 

Det 4. bud

4. YOU shall NOT commit adultery, either physically, individually, or spiritually, nationally or individually but shall be FAITHFUL to God, your word and your spouse, also NOT committing adultery nationally by following the wrong examples of other nations.

DU skal IKKE begå utroskap, hverken fysisk, individuelt eller åndelig, nasjonalt eller individuelt, men skal være TROFAST mot Gud, ditt ord og din ektefelle, og heller IKKE begå utroskap nasjonalt ved å følge andre nasjoners feil eksempler.

 

Det 5. bud

5. YOU shall NOT use the Lord?s name, unless you are speaking to Him, or about Him, then you will not waste His time or insult Him.

DU skal IKKE bruke Herrens navn, med mindre du snakker til Ham, eller om Ham. Slik vil du ikke kaste bort Hans tid eller fornærme Ham.

Det 6. bud

6. Love your neighbour (not physically) as much as, or more than, you love your «Self». Then you will not do wrong, or lie, to anyone ? John 15 v 13.
Do NOT desire eagerly, or touch, anything that does not belong to you. It belongs to your neighbour, not you, and YOU must respect HIS property. Your neighbour is the person next to you and the person on the far side of the planet and everyone in between.

Elsk din neste (ikke fysisk) like mye som, eller mer, enn du elsker ditt «Selv». Da vil du ikke gjøre feil, eller lyve, til noen (Johannes kap 15 vers 13).
IKKE begjær, eller berør noe, som ikke tilhører deg. Det tilhører din neste, ikke deg, og DU må respektere HANS eiendom. Din neste er personen ved siden av deg og personen på den andre siden av planeten og alle imellom.

 

Det 7. bud

7. YOU shall NOT lie, even to your «Self».

DU skal IKKE lyve, ikke engang til ditt «Selv».

Det 8. bud

8. Remember the Sabbath and KEEP it Holy. It is NOT wrong to do GOOD deeds on the Sabbath. The Sabbath was made for man. Man was not made for the Sabbath.

Husk hviledagen (Sabbaten) og HOLD den Hellig. Det er IKKE noe galt i å gjøre GODE gjerninger på Sabbaten. Sabbaten ble til for menneskene. Menneskene er ikke til for Sabbatens skyld.

Det 9. bud

9. YOU shall NOT steal. Neither shall you make up your own laws to enable you to do so by deceiving people.

DU skal IKKE stjele. Ei heller skal du lage dine egne lover som gjør deg i stand til å stjele ved å bedra folk.

Det 10. bud

10. YOU shall NOT murder ? kill unlawfully.
DU skal IKKE myrde ? drepe ulovlig.

 

Det 11. bud

11. YOU shall love one another as much as I love you and in the same way ? spiritually not physically ? John 15 v 13. IF you DO this, ALL men will KNOW that you ARE my disciples and are exercising and learning «Self» discipline ? Discipleship.

DERE skal elske hverandre like mye som jeg elsker dere og på samme måte ? åndelig ikke fysisk (Johannes kap 15 vers 13). HVIS dere GJØR dette, vil ALLE mennesker VITE at dere ER mine disipler og praktiserer og lærer «Selv»-disiplin – det å være disipler.

Det 12. bud

12. Judge no-one, so that you will not be judged, by God, for by whatever judgement you judge another, unjustly, you condemn yourself to the same punishment. Judging is God?s job exclusively, as He is always unbiased, impartial, uncorruptible and just. He has given His judgements, in His Law Books given to you at Mt. Sinai, by which He judges those who break His Laws. There are NO other laws on this planet that are LEGAL. God has strictly FORBIDDEN man from making up laws (Deuteronomy 4:2). God?s Laws are the same for everyone. God does NOT have separate Laws ? one for the rich and another one for the poor.

Døm ingen, så du ikke vil bli dømt, av Gud, for ved hvilken som helst dom du dømmer en annen, urettferdig, dømmer du deg selv til den samme straff. Å dømme er utelukkende Guds oppgave, da Han er alltid upåvirket, upartisk, ukorrupt og rettferdig. Han har gitt Sine bedømmelser, i Sine Lovbøker som ble gitt deg på Sinai-fjellet, som Han legger til grunn når Han dømmer dem som bryter Hans Lover. Det er INGEN andre lover på denne planeten som er LEGALE. Gud har strengt FORBUDT mennesket i å lage sine egne lover (Femte Mosebok kap 4 vers 2). Guds Lover er de samme for alle. Gud har IKKE ulike Lover ? en for de rike og en annen for de fattige.

Kilde: http://jahtruth.net/comand.htm

For bakgrunnsinfo, se: http://jahtruth.net

For mer info se: http://thewayhomeorfacethefire.net

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Nazi partilederballettens budrunde 2015

1. Du skal lemleste og myrde barn uten å snakke om det

Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1

2. Du skal holde the swiss nazi knights templar hemmelig

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

3. Du skal alltid være uetterrettelig i alle sammenhenger

ADGPIA http://abeldanger.net

4. Du skal aldri si et ondt ord om satanistklubben som kontrollerer deg

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

5. Du skal tilbe lucifer fra du står opp til du står opp

https://www.biblegateway.com/

6. Du skal alltid holde vårt felles motto hellig: Lyv og forsvinn med samme sinn

Tema barnevern, Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1965&start=1

7. Du skal aldri ta ansvar for terror utført av staten

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

teig
teig
Abonnent
10 år siden

Kort rapport fra Tutankamon. Første gang på trykk!
“Når dere visualiserer en pyramid (seremonielt) tiltrekker det høytstående positive ånder såvel negative! De omslutter visse pyramider i større eller mindre grad. Dere bør påkalle Sverdet og Lord Mikaal’s hjelpere for å motvirke dem og yte positiv assistanse for planeten!

Kraftsirkelen rundt denne gruppen er meget sterk. Be at det fortsettes og øker i styrke!

I min inkarnasjon dengang var visse negative personligheter rundt meg sterke nok til å volde en tidlig død!

Jeg var kjent som barnekongen!”

(Mottatt og nedskrevet av tilstedeværende fra hukommelse trolig i 1970-årene via kvinnelig medium i Seattle. Oversatt fra engelsk)

teig
teig
Abonnent
10 år siden

Mer fra fra Erkeengelen Mikaal–mottatt samme dato:

“Never again will He be allowed to go through the tortures that humanity caused Him to go through, for God has so ordained it. That incarnation of His life is over forever. As you all know, or should know, He had many lives before He was Jesus of Nazareth.

These are all truths that you must learn to analyze and decipher within your own souls, because only you can accept them or turn them aside!

Now I wish to speak to you on the atonement by blood. Never was there a more FALSE report given! I can feel in some of the hearts of those sitting here right now that they do not like what they are hearing, but so be it. Remember this and remember it well: NEITHER THE BLOOD OF JESUS NOR THE BLOOD OF ANYONE ELSE CAN SAVE YOUR SOUL! You alone can save your soul. God will not save your soul for you; you have to bring your own soul back to God.

Jesus came to show you the Way, the Truth and the Light. That is why He incarnated in a physical body that he could better understand His fellow men–his brothers and sisters. He knows more heartaches than you can ever know! Even today His great Soul aches for those children of God who have turned away from our God or who know Him not.

Do get this straight in your minds: there can be no atonement for anybody’s sin by the “blood of the lamb.” Any atonement that your soul receives has to come from within you by the confession of your guilt within your own soul, asking forgiveness of those whom you have wronged. If they are beyond the reach of your asking their forgiveness, ask them in spirit. They can hear you. Then forgive yourself and never again repeat the act. That is the only way any soul can be saved from sin. The only atonement any soul receives is the atonement that the soul itself makes. Unless you forgive those who you feel have wronged you, you can never be forgiven. Unless you can love those who that hate you or who you feel have wronged you, you will never be fully loved in return. That is the Law.

It is love and love only that brings you back to God, that awakens the real you within, the Christ Consciousness within you. If you do not feel that love sincerely within your soul, or within your heart if you want to call it that, pray for it until you do receive it. Until you feel that love within, all is not well with your soul.
———–
All the things that have been prophesied in the Bible are one by one coming true. Very few understand the true meaning of the Bible, for it was written for only those whose inner vision is opened, that they will see the truth it contains. Some see it in parables; others do not see much of anything in the Bible. It all depends upon the growth of their souls.

It behooves you each and every one to find your real self and start your path back to God. What does it matter to you the few years you have left in this material body? What does it matter to you the friends who you think mean all to you in your life? What mean any of these to you if your soul is not right with God? If tomorrow you should be called to leave this body, what benefit would any EARTHLY things be to you?

========
There is a lesson in everything that crosses your path in this life period. There are no mistakes. Everything that happens to you or yours is a lesson, not a mistake. This is your kindergarten of knowledge, your time of awakening the knowledge that God has placed in your very souls! All the knowledge I am giving you through these teachings your soul already know, but you have so hardened your souls that these Truths cannot come into your consciousness for you to recognize. You have done it unconsciously and in ignorance, but you can no longer claim ignorance as an excuse, for you have been given the opportunity to learn about these truths. It is very, very necessary that you do learn all you can during this period of your incarnation, so you will not have to come back in body after body to learn them. That is why we are working so hard with you, why we keep repeating these Truths over and over to you, so they will sink into your spiritual consciousnesses and awaken the Kingdom of God within you, that these Truths may come from the center of your source of being, that you will know them from within yourselves without having to hear them from someone else or read them from a book. This is what we are trying to awaken each child of God to do.

Do not feel that you are not worthy. Can you be a very part of the Heart of God and NOT be worthy? Would God have given you life? Would He have created you if He did not deem you worthy of salvation, of returning to Him?

I, Lord Mikaal, am watcher over this planet earth, and you each and every one my little ones over whom it is my duty to watch and help guide back to God. You are each and every one dear to me as you are to your God Who created you, and to Lord Jesias Who suffered in a physical body that he might better understand your suffering, for you are part of the whole.

Watch your thoughts, beloved ones, for they ARE things and the spoken word gives them more power. They go out in the ether and find lodging, and whichever you send out, good or bad, comes right back to you. That is why Jesus was a man of few words. He knew the Law. Now you know the Law. Go forth and fulfill it for your soul’s sake.”

teig
teig
Abonnent
10 år siden

( Via medium, Seattle 20. Mai 1962)
Good afternoon, children of God. This is Lord Mikaal greeting you in love, protection and guidance. I am bringing to your minds some things that I wish you to think over very carefully, for they may clash with any orthodox training you may have had in the past. Know that these are the Truths of God as I give them to you now.

First I wish to speak to you about the Last Supper, the Last Communion. It was never intended to become a public affair as it is today. It was a private farewell meeting between Jesus and His disciples, and it was to them that He said, “Do this in remembrance of Me,” not to the multitudes who have followed those words since then. What they partook of that today is called the blood of Christ was the pure juice of crushed grapes. What they partook of that was called the body of Christ was bits of unleavened bread. BUT IT WAS A COMMUNION ONLY BETWEEN JESUS AND THE TWELVE DICIPLES, and He DOES NOT wish it to be continued as a Holy Communion as it is called today.

Jesus of Nazareth no longer exists. Jesus of Nazareth has left that physical body just as you will leave your physical bodies and your given names such as Mary or John or George, for these will not be your names in other lives. The spirit of Jesus of Nazareth has merged into the soul of Lord Jesias, so He is no longer Jesus of Nazareth. Many who see Him physically as Jesus are seeing Him as their desires wish to see Him, not as He really is today, but that is all right if it comforts their souls. It matters not to Lord Jesias in what way you see Him when He appears to you, just so you receive Him in your hearts! Whatever makes you happy to visualize Him makes no difference in the love stream that should issue between you and the Lord Jesias in Solar form today.

He did return to earth as Jesus of Nazareth for four months in 1941 to walk the earth plane during those troubled days when war was surging throughout the world. Very few, only those whose inner vision was opened recognized Him. Had He been recognized by the multitude, He would again have been crucified. If He appeared today claiming to be Jesus of Nazareth, He again would be crucified. We do not call it crucify, we call it MURDER!. He was murdered through hate, envy and fear. They feared his spiritual powers: they feared that their followers would turn and follow Him, therefore they wished to be rid of Him, and they murdered him.

Accept this as you will: during those four months from June 5, 1941, until October 5 of the same year He did walk upon the earth plane in a physical body. He also could make Himself invisible at any time He wished. He spent many of His last days, His last weeks of those four months at Avalon amongst those who loved Him so dearly, where the first sanctuary was, and where I was still with Him. Lord Arhura followed Him wherever He went during those four months, protecting and guarding Him, seen only to those who had spiritual vision. He came forth fully grown; He left fully grown. In other words, He materialized in a physical body and dematerialized back into a spiritual body at the end of His four months on earth.

teig
teig
Abonnent
10 år siden

“Kjære Guds barn. Jeg, Lord Arhura, vil fortelle om Kong Arthur.”
(Kong Arthur var etter sigende inkarnert Erkeengel Lord Arhura–en av 13 Erkeengler beskrevet i bøkene Winds of Truth).
“Jeg har nevnt tidligere og vil gjenta til enhver: allting berettet i Winds of Truth angående Kong Arthur og hans Runde Bord og hans liv er sannferdig.
Der skjedde blodsutgytelser som i gamle dager under alle kongedømmer og tillike foregår idag. Men jeg gjorde mitt beste for fred, forståelse og kjerlighet mot alle. Disse beretningene er ikke tvilsomme historier. Ikke sagn. Selv om dere ikke finner pålitelige beretninger at personene Kong Arthur og hans venner rundt Det Runde Bord eksisterte er det dog sant. Erkjenn og tro, for slik var det!
Hellig i høyeste grad var tiden for oss. Hellig i høyeste grad var forkynnelser vi delte, om hvilke dere aldri er fortalt. Høyst hellig var mange ærend om hvilke ingen har berettet. Vit, kjære venner, Kong Arthur og hans Runde Bord eksisterte og Kong Arthur fullførte med Den Hellige Gral og Det Hellige Sverd hva han dengang ble bedt om av høyere makter fra åndeverdenen” Seattle, 10/5/1962

Lord Jesias (Jesus).
“Akk, Jordens barn, la troen på oppstandelse på dommens dag bli oppklart hermed!
Umiddelbart etter en sjel er løst fra sin jordiske kropp, når sølvstrengen brytes vil den aldri mer være istand til å eksistere innen sitt avlagte jordiske skall. Dette var fenomenet hvor det er skrevet i deres jordiske Bibel jeg oppstod fra de døde tredje dag. Jeg forlot min kropp som skrevet, men sølvstrengen var intakt hvilket mine kjære brødre Mikaal og Franchalah bekreftet. [skinn-død, suspended animation] Jeg lovte å “gjenreise Templet på 3 dager.” Det var nødvendig å presentere for all verden sjeler eksisterer fortsatt.
Det samme skjedde med Lasarus og det lille barnet hvor den jordiske Bibel forkynner jeg bød dem stå opp fra dødsleiet. Lasarus, som fremdeles var bundet sin jordiske kropp via sølvstrengen kunne med sin åndelige kropp se MIN åndelige kropp og vi snakket sammen, hvilket var den avtalte bevisføring at fysisk, kroppslig død har ingen makt over livet og kjærligheten forankret sjelen. Slik er det og skal fortsatt bli i all evighet.
Vit, Guds barn, og deres sjel kjenner til sannheten, at det IKKE kommer en spesiell dag der døde kropper forenes med deres sjeler og stilles for domstol!
Det er fremdeles nødvendig å tro for noen som ennå ikke helt har oppdaget sannheten,[karma ?] Men la ikke dere som kjenner den fortsette. Sannheten har frigjort og nå bør dere også frigjøre deres barn og barnebarn.
Vit også at hvert sekund, hvert tidspunkt innen hvilkensomhelst klokkeslett-time på Jordplaneten og alle andre planeter så vel steder i åndeverdenen blir sjeler flyttet til et nytt bevissthetsstadie,til høyere frekvenser. Sånn vil det skje evindelig.
Ved oppvåkning, oppstandelse og initiering vil den individuelle sjel gjør seg fortjent vekst og høyere kunnskap.
Å avansere fra lavere frekvens til en høyere eller skli bakover er en personlig beslutning!
En gang i fremtiden vil hver sjel belønnes med oppstandelse til berømmelse hos våres alles opprinnelige Skapende Gud!.” Seattle 31/3/1966.

Via et kvinnelig medium–død 1979, Oversatt fra engelsk.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  teig
10 år siden

Did Jesus Christ really exist? Where did all of the Bible stories come from? Was Adam the first man really Atom? Was Jesus nativity copied from Krishna and Zeus? Was the King who produced the King James Bible really gay? Did Jesus accept being gay as natural? Oh my, can’t you see the religious ones running for their stones. Come on, jump in and let’s look at some really amazing things, that no one ever told you before. There’s no believing, no joining, just a lot of very interesting things to consider.

Ascension

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Did Jesus Christ really exist? Yes
Where did all of the Bible stories come from? From God
Was Adam the first man really Atom? No
Was Jesus nativity copied from Krishna and Zeus? No
Was the King who produced the King James Bible really gay? Don’t know
Did Jesus accept being gay as natural? No

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

The Bible The Word Of Who ??

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Fra boken “Jesus Calling” side 374 (23 desember):

“I AM THE KING OF KINGS and Lord of Lords,dwelling in dazzlingly bright Light! I am also your Shepherd, companion and Friend–the One who never lets go of your hand. Worship Me in My holy Majesty; come close to Me, and rest in My Presence. You need me both as God and as Man. Only My Incarnation on that first, long ago Christmas could fulfill your neediness. Since I went to such extreme measure to save you from your sins, you can be assured that I will graciously give you all you need.

Nurture well your trust in Me as Saviour, Lord, and Friend. I have held back nothing in My provision for you. I have even deigned to live within you! Rejoice in all that I have done for you, and My Light will shine through you into the world. ”

Side 375 (24. desember)—-:

“I SPEAK TO YOU from the depths of eternity. Before the world was formed, I AM! You hear Me in the depths of your being, where I have taken up residence. I am Christ in you, the hope of Glory. I, your Lord and Savior, am alive within you. Learn to tune in to My living Presence by seeking Me in silence.

As you celebrate the wonder of My birth in Bethlehem, celebrate also your rebirth into eternal life. This everlasting gift was the sole purpose of My entering your sin-stained world. Receive My gift with awe and humility. Take time to explore the vast dimensions of My Love. Allow thankfulness to flow freely from your heart in response to My glorious gift. Let My Peace rule your heart, and be thankful.”

Side 382 (31 desember):

“AS THIS YEAR DRAWS TO A CLOSE, receive My Peace. This is still your deepest need, and I, your Prince of Peace, long to pour Myself into your neediness. My abundance and your emptiness are a perfect match. I designed you to have no sufficiency of your own. I created you as a jar of clay, set apart for sacred use. I want you to be filled with My very being, permeated through and through with Peace.

Thank Me for My peaceful Presence, regardless of your feelings. Whisper My Name in loving tenderness. My Peace, which lives continually in your spirit, will gradually work its way through your entire being.

ISAIAH 9:6: CORINTIANS 4:7: JOHN 14:26-27”

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  baugen
11 år siden

Ten Commandments
Matthew 15:6 You have made the commandment of God of no effect by your tradition.
Matthew 15:3 Jesus asks why do you transgress the commandment of God by your tradition?

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Hvorfor er det så viktig å vite hva som står i Enochs bok ? Det er utrolig å lese noe fra gammelt av som beskriver dagens samfunn så presist.

“Throughout all of this insanity there remains one book that makes perfect sense and has been warning us for thousands of years that all of these things which are happening now would happen if we didn’t do what it teaches. Right from the very first Book that God gave to mankind for its guidance (which is the Book of Enoch, that has been taken out of The Bible by the churches because it is too easy to understand and proves the church’s doctrine wrong) to the Book of Revelation/Apocalypse and The Holy Koran, we are told repeatedly that we MUST follow The Laws, Statutes, Judgments, Agricultural Policy, Economic Policy and The Ten Commandments contained in The Torah, which is the name given to the Five Books of Moses (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) and means The Law.”

“We are told in Deuteronomy, chapter 28, that if we follow The Law, we will be Blessed and everyone will enjoy their share of the abundance of crops that God promised that He would make grow in the land without the need for chemical sprays and fertilizers), but if we don’t follow The Law and allow greedy evil men to make up their own laws to suit themselves, the land would fail and we will suffer slavery, oppression, pestilence, disease, famine and death (the rat race – employee is just a modernized word meaning slave – think about it) under The Curses written into The Law as a punishment for not following it. ”

Hvor mange er så slitne av å henge i stroppen at en helg føles som 5 minutter. Ikke før en endelig har kommet seg litt til hektene igjen, så er det jammen meg mandag morgen og på’n igjen.

Det var ikke slik Skaperen mente livet for menneskene skulle være:

Matt 11:28-30 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

King of kings’ Bible:
11:28 Come unto me, all [ye] that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
11:30 For my yoke [is] easy, and my burden is light.

For videre lesning:
http://www.jahtruth.net/why.htm

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
11 år siden

The Book of Enoch kan leses her i King of kings’ Bible

http://www.jahtruth.net/kofk-free/Bible/06.htm

ye
ye
Abonnent
11 år siden

God says, through Paul’s letter to the Galatians 6:7 “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, THAT shall he also reap.”

http://jahtruth.net/emmau2.htm

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Wormwood = malurt (ekstremt bitter og smaker død og fordervelse)

Hva menes med ordet “wormwood” slik det ble gitt til John fra Kristus i Åpenbaringen?

Foredraget i sosiologi JAH holdt på Maynooth University i Irland, belyser dette:

“…the Chernobyl meltdown of April and May 1986 (prophesied by Christ as Wormwood in Revelation 8:10,11*) with the production of what threatened to be delayed death clouds over Central and Southern Europe, showing the danger of atomic meltdown with its resultant poisoning of the air, water, land, people, animals and food to be as potentially dangerous to the world and its inhabitants as atomic warfare.”

” * Revelation/Apocalypse 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;
8:11 And the name of the star is called Wormwood (Chernobyl in Ukrainian): and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.”

Foredraget til JAH, der denne teksten er hentet fra, med mange oppsiktsvekkende nye historiske opplysninger sett i en sosiologisk sammenheng, kan leses i sin helhet her:

http://jahtruth.net/socio.htm

Fra ” The “Signs” of the “End” Times ” :

“5:4 But if The Most High grant thee to live, thou shalt see after (1986) the Third Trumpet (Revelation/Apocalypse 8:10-11 – CHERNOBYL means Wormwood in Ukrainian ) that the Sun (of Righteousness – see Malachi 4:2 ) shall suddenly shine (enlighten people) again in the “night” (darkness – the “Dark Times” – evil. Please see my “Starwars – Fact NOT Fiction” Booklet), and the moon thrice in the day: ”

http://jahtruth.net/signs.htm

Opplysningene som kommer frem i JAH sitt foredrag burde få verden til å reagere da det har ekstrem signifikant betydning for ALT vi er blitt fortalt, og ikke fortalt, gjennom generasjoner.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  ye
11 år siden

Nå ble jeg enda litt mer skeptisk til jahtruth..
“The Ark of The Covenant contains The Torah which means The Law and is in the Pentateuch or first five Books in the Holy Bible, which contain the only Sociological-system that can possibly work.”
Torahen ble diktert til Moses av demoner! (ikke Gud) for lage kaos og helvete på jord.

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Hvorfor ble Enoks bok fjernet fra Bibelen?

Var den for avslørende om maktelitens folk i stat, kirke og hos jordiske konger og dronninger, om at de ville tape den åndelige og verdslige kampen?

Ville de forhindre at “den lille mann” forstod, dengang som nå, at Bibelen formidler at ved å holde Guds Lover vil han være beskyttet fra pengegriske, maktsyke ledere?

Les her og finn ut om hva profeten formidler fra Vår Skaper om makteliten og deres fall, som kommer nå SNART:

http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/06.htm

Maanebarnet
Abonnent
11 år siden

Fabelaktig, Hans Gaarder! Men hva om man bare snurper alt sammen så det blir et (dobbelt) Kjærlighetsbud;

“Du skal elske Herren, din Gud av hele din sjel, hele ditt hjerte og all din forstand, og din neste som deg selv.”

Jeg mener, elsker du Gud, da følger du budene hans. Eller hva? Og elsker du din neste som deg selv, gjør du ikke noe galt mot et annet menneske. Jeg skrev en lang oppgave om dette på Teologistudiet i 2010. Fikk B på den. Noe litt pussig, er at da jeg skrev, underveis, liksom, sjekket jeg hvor mange ord jeg hadde skrevet. Oppgaven skulle være på 4000 ord, pluss/minus 10 prosent. Og jeg sjekket tingenes tilstand da jeg følte jeg var ferdig.

3666 ord!

Jeg ble ikke redd. Hadde for lengst sluttet å henge meg opp i tall. Men forstod at jeg ikke kunne levere inn en oppgave med “djevelens tall”. Lol :p Så jeg skrev litt til. Og der, der var jeg ferdig! Nå skulle jeg ikke skrive et ord til. Den var perfekt! Og jeg sjekket hvor mange ord oppgaven endte opp med å bli;

4000 ord. Akkurat!

Månebarnet har oppgaven fortsatt, dersom noen er interessert i å lese den. Legg igjen en kommentar på Månebarnbloggen, isåfall. Selv mener jeg at Teologioppgaven er en konkretisering av HVA Gud ønsker av oss Mennesker. Og jeg er ganske streng, også, i min påstand om at dette er Guds absolutte vilje.

Hilsen Månebarnet =)

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

side 246 (se forrige innlegg).

“Entrust your loved ones to me; release them into My protective care. They are much safer with Me than in your clinging hands. If you let a loved one become an idol in your heart, you endanger that one– as well as yourself. Remember the extreme measures I used with Abraham and Isaac. I took Isaac to the very point of death to free Abraham from son-worship. Both Abraham and Isaac suffered terribly because of the father’s undiciplined emotions. I detest idolatry, even in the form of parental love.

When you release loved ones to Me, you are free to cling to My hand. As you entrust others into My care, I am free to shower blessings on them. My Presence will go with them wherever they go, and I will give them rest. This same Presence stays with you, as you relax and place your trust in Me. Watch to see what I will do.”

side 53.

“Learn to live from your true Center in Me. I reside in the deepest depths of your being, in eternal union with your spirit. It is at this deep level that My Peace reigns continually. You will not find lasting peace in the world around you , in circumstances, or in human relationships. The external world is always in flux–under the curse of death and decay. But there is a gold mine of Peace deep within you, waiting to be tapped. Take time to delve into the riches of My residing Presence. I want you to live increasingly from your real Center, where My Love has an eternal grip on you. I am Christ in you, the hope of Glory.”

side 176:

“Learn to laugh at yourself more freely. Don’t take yourself or your circumstances so seriously. Relax and know that I am God with you. When you desire My will above all else, life becomes much less threatening. Stop trying to monitor My responsibilities–things that are beyond your control. Find freedom by accepting the boundaries of your domain.

Laughter lightens your load and lifts your heart into heavenly places. Your laughter rises to heaven and blends with angelic melodies of praise. Just as parents delights in the laughter of their children, so I delight in hearing My children laugh. I rejoice when you trust Me eough to enjoy life lightheartedly.

Do not miss the Joy of My Presence by carrying the weight of the world on your shoulders. Rather, take My yoke upon you and learn from Me. My yoke is comfortable and pleasant. My burden is light and easily borne.”

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Side 239 (se forrige innlegg)

“Meet Me in early morning splendor. I eagerly await you here. In the stillness of this holy time with Me, I renew your strength and saturate you with Peace. While others turn over for extra sleep and anxiously tune in to the latest news, you commune with the Creator of the universe. I have awakened in your heart strong desire to know Me. This longing originated in Me, though it now burns brightly in you.

When you seek My Face in respnse to My Love call, both of us are blessed. This is a deep mystery, designed more for your enjoyment than for your understanding. I am not a dour God who discourages pleasure. I delight in your enjoyment of everything that is true, noble, right, pure, lovely, adorable. Think on these things, and My Light in you will shine brighter day by day.”

Side 238.
“I AM THE GOD OF ALL TIME and all that is. Seek Me not only in the morning quietness but consistently troughout the day. Do not let unexpected problems distract you from My Presence. Instead talk with Me about everything, and watch confidently to see what I will do.

Adversity need not interrupt your communion with Me. When things go “wrong”, you tend to react as if you are being punished. Instead of this negative response, try to view difficulties as blessings in disguise. Make Me your Refuge by pouring out your heart to Me, trusting Me at all times.”

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

Fra Boken “Jesus Calling” (2004) utgitt av Sarah Young. (Ett innlegg hver dag i året)

Side 194:
“My childen make a pastime of judging one another–and themselves. But I am the only capable Judge, and I have acquitted you through My own blood. Your acquittal came at the price of My own blood. Your acquittal came came at the price of My unparalleled sacrifice. That is why I am highly offended when I hear My children judge one another or indulge in self-hatred.

If you live close to Me and absorb My Word, the Holy Spirit will guide and corrretect you as needed. There is NO CONDEMNATION for those who belong to Me.

side 203.
“Whenever you feel distant from Me, whisper My Name in loving trust. This simple prayer can restore your awareness of My Presence.

My name is consistantly abused in the world, where people use it as a curse word.. This verbal assault reaches all the way to heaven; every word is heard and recorded. When you trustingly whisper My Name, My aching ears are soothed. The grating rancor of the world’s blasphemies cannot compete with a trusting child’s utterance: “Jesus.” The power of My Name to bless you and Me is beyond your understanding.”

side 217.
RELAX AND LET ME LEAD YOU through this day. I have everything under control: MY control. You tend to peer anxiously into the day that is before you, trying to figure out what to do, and when. Meanwhile, the phone or the doorbell rings, and you have to reshuffle your plans. All that planning ties you up in knots and distracts you from Me. Attentiveness to Me is not only for your quiet time, but for all your time. As you look to Me, I show you what to do NOW and NEXT.

Vast quantites of time and energy are wasted in obsessive planning. When you let Me direct your steps, you are set free to enjoy Me and and to find what I have prepared for you this day.”

side 216.
“As you listen to birds calling one another, hear also My Love-call to you. I speak to you continually: through sights, sounds, thoughts, impressions, scriptures. There is no limit to the variety of ways I can communicate with you. Your part is to be attentive to My messages, in whatever form they come. When you set out to find Me in a day, you discover that the world is vibrantly alive with My Presence. You can find Me not only in beauty and birdcalls, but also in tragedy and faces filled with grief. I can take the deepest sorrow and WEAVE INTO A PATTERN FOR GOOD.

Search for me and My messages, as you go through this day. You will seek me and find Me WHEN YOU SEEK ME WITH YOUR WHOLE BEEING.”

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

I to tilfeller –ved demonstrasjoner i Seattle, USA– var anarkister på ferde og forårsaket stor skade på privat eiendom. Men de ville ikke ta følgene og ansvaret — de hadde masker over ansiktet samt byttet klær og blandet seg med andre demonstranter etter endt dåd!

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
12 år siden

Fra det 12. bud:
“Gud har strengt FORBUDT menneskene fra å lage sine egne Lover (5. Mosebok – Deuteronomy kap. 4 vers 02). Guds lover er de samme for alle. Gud har ikke ulike lover – en for de rike og en annen for de fattige.”

At jeg ikke har sett det før!!
I følge dette bud så burde jo alle mennesker innse at vi må innføre anarkismen!
En flat struktur fordrer riktignok våkne mennesker, men tenk hvor fint det ville värt med de tolv bud og Kardemommeloven som basis: “Forøvrig kan du gjør hva du vil, bare du er god å snill!”
I dag stenges menneskenes positive virketrang mere og mere av regler, forbud, og påbud, selv den store masse av kapitalister som vil gjøre noe fornuftig innser at de på toppen mere og mere stenger for alle mulighetene til å virkeliggjøre sitt potensiale.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Cosmomind
12 år siden

Cosmo – helt anarki vil det ikke bli i et samfunn uten drap, løgn og tyveri.

Såvidt jeg kan se vil det måtte medføre et drastisk fall i den verste kriminaliteten på planeten, den som utføres av statsledere i posisjon som Barack Obama, David Cameron, Jens Stoltenberg (som kutter i uførepensjonene og øker egenandelene for å skaffe penger til å bombe Libya og begå drap på gudfryktige muslimer i Afghanistan osv.)

Stort mer anarki enn det er nå er vel ikke mulig.

Jens Stoltenberg brøt omtrent alle norske lover og all etablert praksis da han besluttet Libya-bombing etter litt SMS-utveksling. Og ikke er han blitt avsatt, stilt for riksrett og fengslet for massedrap. Det har vel knapt nok vært ytret krav om at NÅ MÅ DET KOMME EN OFFENTLIG LIBYA-OPPVASK HER I NORGE!

Satans utførende agenter får ennå herje rimelig fritt –

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
12 år siden

Ulven, tror ikke vi er så fryktelig uenige her, men la meg presisere, budet jeg skrev om sier at man ikke skal lage egne lover, og at Gud ikke vil at vi skal ha en lov for de rike, som jo ser ut som de kan herje som de vil, og en annen for de fattige, som alltid er ofrene.
Anarkismen og flere ideologier er både misforstått og misbrukt, dessverre. Man har sågar klart det kunst stykket å få ordet anarki inn i språket for å gi folk en persepsjon om at da vil alt være lovløse tilstander.
Anarkisme handler om en flat struktur, og mindre enheter hvor folk har ansvaret selv og råderetten, det handler ikke om at vi ikke skal ha regler.
Alle ideologier som står i opposisjon til den rådende, som nå er den grenseløse kapitalismen, vil hensiktsmessig bli omskrevet av de som hersker, og skal man forstå ideologiene så må man gå til kilden.

Siden vi er inne på antall døde ovenfor:
Bare i 2.verdenskrig døde mellom 60 og 70 millioner mennesker. Det landet som mistet flest var Sovjetunionen.
USA har etter andre verdenskrig startet mere enn 200 kriger og intervensjoner. Vi har drept hverandre siden tidenes morgen, og jeg fatter det ikke! Jeg spør meg selv hver dag, skal det aldri ta slutt!
Mennesket, denne vidunderlige skapning, med alle sine muligheter, blir krenket hver dag på denne kloden.
Mere enn 12 millioner barn sulter hvert år ihjel som følge av sult og fattigdoms relaterte sykdommer.
Det skylles 4 mennesker på land i Sör-Europa hver dag, som følge av “Festning Europa” , men vi får ikke høre så mye om det, så vidt jeg kan se.
Hver dag blir denne skapningen vanhelliget på det groveste, barn og tenåringer blir som såkalte ulovlige flyktninger torturert hver dag i Europa, de blir banket, sparket, urinert på og voldtatt.
Av de 16 millioner flyktninger i verden i dag, er det kun 2% som KAN søke til Europa pga VISA reglene som svartelister noen og ikke andre.
Likevel blir flere drept, enten ved møtet med grensepoliti, eller ved selvmord.
Når jeg leser om historiene til de enkelte gråter jeg blod, dette er barn og tenåringer, og jeg blir helt fortvilet når folk som kaller seg kristne snakker om muslimer og frykter at de skal ta over.
Den som skal äre Gud burde da først lære seg til også å äre hans skaperverk.
Men i vår bortskjemte tilværelse i nord, betaler vi andre land til å ta seg av problemene vi selv er med på å skape!
Fortrinnsvis gjennom polsk baserte Frontex som vokter “fesning Europa”, og vi ser heller ingen lik som blir skyllet opp på våre strender!!
Men jeg skal ikke dømme noen, for det man ikke vet, det finnes ikke!

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

I bibelen blir mer enn to millioner mennesker drept av Gud. Ti mennesker blir drept av Satan.

Jeg tror ikke det er noe galt med Gud. Derimot tror jeg det er noe galt med bibelen …

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

Hvor mange er drept av mennesker siden år null bardun?

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Bare de siste 100 årene er adskillige mennesker drept av mennesker, særlig agentene til satanist-Illuminatet i form av bl.a. frimurere som er statsledere (Harry Truman) og i ledende militære stillinger.

Noen eksempler:
1945 brannbombingen av Dresden: 130.000 i løpet av en natt. Null militær betydning.

1945 atombombingen av Japan: 200.000 i løpet av 3 dager. Null militær betydning.

1930-årene: 10 millioner + i Stalins GULAG-leire. En påfallende andel av leirkommandantene var jøder mao. fra “The Synagogue of Satan”. Hvorfor er dette HOLOCAUST omtrent fraværende i historien og særlig i den offentlige debatten?

Så er det noen mo(r)derne holocaust:
Irak: 1 million +
Libya: 10.000 + Hvorfor har ikke den satans norske rikspressen vært i Libya etter “frigjøringen” i fjor høst for å berette om hvor mye bedre libyerne har det nå etter at de ble “frigjort” fra den fryktelige tyrannen Gadaffi (pga. særlig innsatsen til satan-nato)

Et greit prinsipp i regnskapsføring er å tallfeste aktuelle størrelser – samt å peke ut de ansvarlige bakmennene…

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Litt om banning og det 5. bud.

Det 5. bud lyder: “Du skal ikke bruke Herrens navn, med mindre du snakker til Ham, eller om Ham. Slik vil du ikke kaste bort tid hans tid eller fornærme Ham.”

Når det gjelder banning, må det bety at uttrykket “HERREGUD” er stygg banning, og må unngås, slik ordlyden til det 5. bud er: “Bruk ikke Herrens navn, med mindre du snakker til Ham, eller om Ham…”

Derimot vil “FAEN!” som er en forkortelse for “Fanden” (som jo ikke er Gud) være OK såvidt jeg kan se, da det ikke innebærer (mis)bruk av Guds navn.

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

Spor etter Farao’s vogner på havbunnen!

http://bibleresearcher.org/Bible/comments/Exodus-the-crossing.html

baugen
baugen
Abonnent
12 år siden

Fra gotQuestions?org:

“Question: “What does the Bible mean that we are not to judge others?”

Answer: This is an issue that has confused many people. On one hand, we are commanded by the Lord Jesus, “Do not judge, or you too will be judged” (Matthew 7:1). On the other hand, the Bible also exhorts us to beware of evildoers and false prophets and to avoid those who practice all kinds of evil. How are we to discern who these people are if we do not make some kind of judgment about them?

Christians are often accused of “judging” whenever they speak out against a sinful activity. However, that is not the meaning of the Scripture verses that state, “Do not judge.” There is a righteous kind of judgment we are supposed to exercise—with careful discernment (John 7:24). When Jesus told us not to judge (Matthew 7:1), He was telling us not to judge hypocritically. Matthew 7:2-5 declares, “For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.” What Jesus was condemning here was hypocritical, self-righteous judgments of others.

In Matthew 7:2-5; Jesus warns against judging someone else for his sin when you yourself are sinning even worse. That is the kind of judging Jesus commanded us not to do. If a believer sees another believer sinning, it is his Christian duty to lovingly and respectfully confront the person with his sin (Matthew 18:15-17). This is not judging, but rather pointing out the truth in hope—and with the ultimate goal—of bringing repentance in the other person (James 5:20) and restoration to the fellowship. We are to speak the truth in love (Ephesians 4:15). We are to proclaim what God’s Word says about sin. 2 Timothy 4:2 instructs us, “Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage — with great patience and careful instruction.” We are to “judge” sin, but always with the goal of presenting the solution for sin and its consequences—the Lord Jesus Christ (John 14:6).”

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  baugen
12 år siden

Vil ikke se bjelken i eget øye

Norulv Øvrebotten ( http://www.facebook.com/pages/Norulv-%C3%98vrebotten/255668234467889 )

“Å se splinten i andres øye, men ikke bjelken i eget, er et uttrykk som hører med til barnelærdommen i en statskirke som i morgen skal fjernes i Stortinget i en grunnlovsendring og bli erstattet av det som kalles multikultur.”

“Sannheten er som regel alltid den samme gamle historien. Den blir bare maskert bedre her til lands fordi det kommunistiske narrespillet har medvirkning til følge når drap og overgrep blir gjort. Det blir i hvert enkelt tilfelle skapt Vår Sak. For å styrke en enda større Vår Sak. Dette er mafiaens bumerke og en bjelke mange mennesker ikke vil se. Selv når brutaliteten i disse narrespillene lyser mot dem. Slik tilfellet har vært i ti måneder nå.”

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/05/20/tooji-kritiserte-regimet-i-iran

« Forrige artikkel

Påsken er midt i den profetiske år-uken

Neste artikkel »

Tuning in: Dokumentar om kanalisering

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x