De tolv bud

6.4K visninger
4 minutter lesetid
39

De tolv bud fra en kilde med autoritet (JahTruth.net), som forøvrig ikke er tilknyttet noen form for organisert religion. De 10 første budene ble gitt Moses i form av steintavlene på Sinai-fjellet. Bud 11 og 12 ble gitt av Jesus Kristus og er referert i Bibelen. 

THE 12 COMMANDMENTS(10+2)

 De tolv Bud (10 + 2)

 

Det 1. bud

1. YOU shall love, honour, cherish and obey the Lord your God (love, good and truth) with ALL your heart, with ALL your mind, with ALL your soul and with ALL your strength and Him ONLY shall you serve and OBEY, forsaking ALL others.

DU skal elske, ære, verne og adlyde Herren din Gud (kjærlighet, godhet og sannhet) med HELE ditt hjerte, av HELE din forstand, av HELE din sjel og av ALL din kraft og Ham ALENE skal du tjene og ADLYDE, og forsake ALLE andre.

 

Det 2. bud

2. YOU shall NOT create an image or likeness of ANYTHING that is IN HEAVEN, or on earth, or under the sea and YOU shall NOT worship or BUY such things. YOU shall NOT bow down to them or serve them for I the «I AM» your God am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate (or disobey) Me; and showing mercy unto thousands of them that love (and obey) Me, and KEEP My COMMANDMENTS.

DU skal IKKE lage et bilde eller noen form for avbildning av NOE som er I HIMMELEN, eller på jorden, eller under havet og DU skal IKKE tilbe eller KJØPE slike ting. DU skal IKKE tilbe dem eller tjene dem for Jeg,  «JEG ER» din Gud, er en nidkjær Gud, som besøker fedrenes misgjerninger på barn inntil den tredje og fjerde generasjon av dem som hater (eller ikke adlyder) Meg; og viser barmhjertighet mot tusener av dem som elsker (og adlyder) Meg, og HOLDER mine BUD.

 

Det 3. bud

3. Honour your Father in Heaven and KEEP His COMMANDMENTS; LAWS; Statutes; Judgements; Economic Policy; Agricultural Policy and Diet that He gave to YOU and your Mother, the British Nation Israel, His wife (metaphorically), at Mt. Sinai and make Him proud of YOU.

Ær din Far i Himmelen og HOLD Hans BUD, LOVER, Vedtekter, Dommer, Økonomiregler, Landbruksregler og Diett som Han ga til DEG og din Mor, den britiske nasjonen Israel, Hans hustru (metaforisk), på Sinai-fjellet og gjør Ham stolt av DEG.

 

Det 4. bud

4. YOU shall NOT commit adultery, either physically, individually, or spiritually, nationally or individually but shall be FAITHFUL to God, your word and your spouse, also NOT committing adultery nationally by following the wrong examples of other nations.

DU skal IKKE begå utroskap, hverken fysisk, individuelt eller åndelig, nasjonalt eller individuelt, men skal være TROFAST mot Gud, ditt ord og din ektefelle, og heller IKKE begå utroskap nasjonalt ved å følge andre nasjoners feil eksempler.

 

Det 5. bud

5. YOU shall NOT use the Lord?s name, unless you are speaking to Him, or about Him, then you will not waste His time or insult Him.

DU skal IKKE bruke Herrens navn, med mindre du snakker til Ham, eller om Ham. Slik vil du ikke kaste bort Hans tid eller fornærme Ham.

Det 6. bud

6. Love your neighbour (not physically) as much as, or more than, you love your «Self». Then you will not do wrong, or lie, to anyone ? John 15 v 13.
Do NOT desire eagerly, or touch, anything that does not belong to you. It belongs to your neighbour, not you, and YOU must respect HIS property. Your neighbour is the person next to you and the person on the far side of the planet and everyone in between.

Elsk din neste (ikke fysisk) like mye som, eller mer, enn du elsker ditt «Selv». Da vil du ikke gjøre feil, eller lyve, til noen (Johannes kap 15 vers 13).
IKKE begjær, eller berør noe, som ikke tilhører deg. Det tilhører din neste, ikke deg, og DU må respektere HANS eiendom. Din neste er personen ved siden av deg og personen på den andre siden av planeten og alle imellom.

 

Det 7. bud

7. YOU shall NOT lie, even to your «Self».

DU skal IKKE lyve, ikke engang til ditt «Selv».

Det 8. bud

8. Remember the Sabbath and KEEP it Holy. It is NOT wrong to do GOOD deeds on the Sabbath. The Sabbath was made for man. Man was not made for the Sabbath.

Husk hviledagen (Sabbaten) og HOLD den Hellig. Det er IKKE noe galt i å gjøre GODE gjerninger på Sabbaten. Sabbaten ble til for menneskene. Menneskene er ikke til for Sabbatens skyld.

Det 9. bud

9. YOU shall NOT steal. Neither shall you make up your own laws to enable you to do so by deceiving people.

DU skal IKKE stjele. Ei heller skal du lage dine egne lover som gjør deg i stand til å stjele ved å bedra folk.

Det 10. bud

10. YOU shall NOT murder ? kill unlawfully.
DU skal IKKE myrde ? drepe ulovlig.

 

Det 11. bud

11. YOU shall love one another as much as I love you and in the same way ? spiritually not physically ? John 15 v 13. IF you DO this, ALL men will KNOW that you ARE my disciples and are exercising and learning «Self» discipline ? Discipleship.

DERE skal elske hverandre like mye som jeg elsker dere og på samme måte ? åndelig ikke fysisk (Johannes kap 15 vers 13). HVIS dere GJØR dette, vil ALLE mennesker VITE at dere ER mine disipler og praktiserer og lærer «Selv»-disiplin – det å være disipler.

Det 12. bud

12. Judge no-one, so that you will not be judged, by God, for by whatever judgement you judge another, unjustly, you condemn yourself to the same punishment. Judging is God?s job exclusively, as He is always unbiased, impartial, uncorruptible and just. He has given His judgements, in His Law Books given to you at Mt. Sinai, by which He judges those who break His Laws. There are NO other laws on this planet that are LEGAL. God has strictly FORBIDDEN man from making up laws (Deuteronomy 4:2). God?s Laws are the same for everyone. God does NOT have separate Laws ? one for the rich and another one for the poor.

Døm ingen, så du ikke vil bli dømt, av Gud, for ved hvilken som helst dom du dømmer en annen, urettferdig, dømmer du deg selv til den samme straff. Å dømme er utelukkende Guds oppgave, da Han er alltid upåvirket, upartisk, ukorrupt og rettferdig. Han har gitt Sine bedømmelser, i Sine Lovbøker som ble gitt deg på Sinai-fjellet, som Han legger til grunn når Han dømmer dem som bryter Hans Lover. Det er INGEN andre lover på denne planeten som er LEGALE. Gud har strengt FORBUDT mennesket i å lage sine egne lover (Femte Mosebok kap 4 vers 2). Guds Lover er de samme for alle. Gud har IKKE ulike Lover ? en for de rike og en annen for de fattige.

Kilde: http://jahtruth.net/comand.htm

For bakgrunnsinfo, se: http://jahtruth.net

For mer info se: http://thewayhomeorfacethefire.net

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ares
ares
Abonnent
11 år siden

Legger til en av mine favoritter, George Carling og hans tre bud

http://www.youtube.com/watch?v=p-RGN21TSGk

Lilje
Lilje
Abonnent
11 år siden

Synd at de to siste budene kom så sent. Hvis menneskenes hadde klart å prøve å følge budene så kunne de kanskje spilt en avgjørende rolle.

Nå som menneskenes bevissthet øker/ har økt blir forhåpentligvis og mest sannsynlig budene overflødig.

Ellers så vil nok kvinnesynet og synet på homoseksualitet i dette verket http://jahtruth.net/wayintro.htm komme litt på kant med oppfattelser fra en litt mer utviklet bevissthet. Man må nok ta det i betrakning tiden det ble skrevet på? Uansett hyggelig og interessant med tolv bud i stedet for ti.
De er helt klart med på å få «steintavlen» til å virke litt mer complete.

Må bare føye til helt til slutt at …..

«»Du skal elske, ære, verne og adlyde Herren din Gud (kjærlighet, godhet og sannhet) med hele ditt hjerte, osv «»

Jeg er helt med på noe av det, men jeg tror ikke GUD «den ENE», eller «Kilden til alt som er» er av et bestemt kjønn, og det virker litt dumt med begrepet å adlyde herren din GUD.

GUD kilden til alt som er, er kjærlig, og slett ikke kontrollerende og maktsyk slik hans «høygaffelbærende» ( dere vet hvem jeg mener) motpart er.

Keep it real :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Lilje
11 år siden

Bud 11 og 12 i listen i artikkelen ligger i Bibelens tekst og også en avledning fra de 10 bud :) Meldinga er og blir derfor: Les Bibelen. Bibelens innhold skal og kan ikke forandres, vill med menneskets beviselig begrensede intelligens føre galt av sted, med eneste unntak at forandringer empirisk blir innledet og definert av Gud, noe som meg bekjent ikke har skjedd siden Bibelen ble skrevet

Avledning http://no.wikipedia.org/wiki/Avledning Sitat: Avledning er i lingvistikken begrepet for en morfologisk prosess som danner nye leksem av allerede eksisterende leksem. Leksemene fisker, fiske og fiskeri (som i: en fisker, industrielt fiske og fiskeri som næring) er for eksempel avledninger av verbet å fiske
.
For hhv bud 11 og 12 i listen, google ~

bible love others https://www.google.com/search?q=bible+love+others

bible judgement of others https://www.google.com/search?q=bible+judgement+of+others

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Google ~
De 10 bud https://www.google.com/search?q=De+10+bud
10 commandments https://www.google.com/search?q=10+commandments
Youtube ~
De 10 bud http://www.youtube.com/results?search_query=De+10+bud
10 commandments http://www.youtube.com/results?search_query=10+commandments

Noen utfordringer vi står overfor samt innfallsvinkel til et informasjonskompleks,
The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 + extra

Quote: The Lie of the Serpent is the second part of the controversial Megiddo series, which next focuses on the highly influential New Age movement. But is the New Age really new? Or does it represent the ancient doctrine taught by the serpent to Eve in the Garden of Eden? The answer will startle and amaze you as you learn the influence of the serpent’s teaching through the spiritual explosion of occult activity in the 19th and 20th centuries. Some of the greatest and most recognized people of the modern era (including Charles Darwin, Thomas Edison, Adolf Hitler and Hillary Clinton) have been influenced by the movement that has re-awakened mankind’s communication with the spirit realm, and re-shaped the Western view of God and His relationship to mankind. What are the implications of this «paradigm shift» that seeks to introduce a new global consciousness? Will this new consciousness really bring mankind into the dawning of a golden era? Or the awakening of another dark age? Full of highly detailed research and exhaustive documentation, Megiddo II challenges even the most skeptical viewer to consider the consequence of the global awakening taking place before our very eyes. Join speakers Dave Hunt, Caryl Matrisciana, Dr. Kent Hovind, Pastor Joe Schimmel, and Dr. Stan Monteith who expose the movement that seeks to unite mankind in a one-world religion through the United Nations.Global adherents claim to await a «universal Christ» to lead the world. What happens to those who will not follow this world leader? And are there sinister warnings against those who refuse to be «initiated» into the New Age? REVIEWS «… one of the greatest movies ever produced. I think it’s one of the most important videos I ever saw in my life …» — Elizabeth Border, Radio Host, The Divided Kingdom, «This stunning video is a loud & ringing wake-up call for slumbering Christians. It covers the gamut from the roots of evolution in Genesis, the rise of spiritualism, humanist world views, and the very real effects it has on our government and our own lives. Don’t miss this one.» — K.Chap

Direkte referanse,
The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.youtube.com/watch?v=UMKW2DVcAqo
.
10 Great Quotes from Jesus of Nazareth http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1#M8172

manday
manday
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Matthew 24:23:24
«Then if anyone says to you, «Look, here is the Christ» or «There do not belive it (24) «For false christs and false prophets will rise and show great signs and wonders to decive, if possible, even the elect.

Ascensiontimes are now!
The Lightship’s Purification Process is designed to assist you to rapidly prepare for Ascension.
http://www.creationlightship.com/ascension.php

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

En person jeg flertalls ganger har møtt fikk følgende ved atomatisk skriving–riktignok på engelsk:

Moses:

Guds barn- jeg er Moses, profet fra oldtiden.

Vi vet mange vil undres: Hvordan kan jeg som har opplevd mange liv returnere som Moses? Som kjent er åndelige legemer intakt når dere forlater jorden og hvor mange hver enkelt besitter vet dere ikke. Høyt utviklete personer som har lært dette kan nårsomhelst velge en drakt fra fortiden og gi forelesninger hvilket jeg gjorde gjennom datidens Moses.* Så i kveld kommer jeg iført åndedrakten til Moses for å preike.

#1. Du skal elske Gud med hele ditt sinn, hele din kropp og hele din sjel. Du skal ikke sette andre guder foran Gud.

Svært få innser de plaserer guder foran Gud i det Høyeste. Noen gjør det bevisst. Det fins guder av griskhet, makt, hat og hevn samt mindre guder tilbedt av folk som oppskatter jordiske ting og kvinner med utseendet prioritert. Alle er guder dere tilber uten å innse de er plasert foran Gud i Det Høyeste. Guds barn, dette er viktige ting å passe på. Først på minne skal være Gud i det Høyeste. Det er Ham dere må tilbe i kropp, sjel og sinn, for dere er en del av Ham.

I Det Gamle Tamente leste dere Gud skal fryktes og at Han er en hevnaktig Gud. Husk, mine barn, mange var uopplyst dengang. Folk var fylt av redsel hva ville skje hvis de såret Ham. Innen de lærte leksene levde de i angst. De levde mange, mange liv og inkarnasjoner før de våknet. Tilmed idag fins religioner som holder folk under kontroll med frykt for Vårherre og Helvete. Døm dem ikke hårdt da noen fremdeles behøver dette.

Det fins bekymrings-guder, ego-guder, sladder-guder og uvennlighet-guder. Kanskje dere aldri betraktet denslags guder. Hvasomhelst plasert foran den Sanne Gud blir en mini-gud. Vokt dere, mine barn! Det er derfor Lord Mikaal ofte minner dere om å kontrollere tankene fordi tanker kan bli guder– uønskete guder å holde på styr på så Den Virkelige Gud innvendig kan tre frem.

Budene det ble gitt meg å levere dengang var tilpasset datiden. Folk eide ikke forståelsen man har nå. Det var nødvendig å gi visuelle påminnelser samt holde dem i age så de ikke ville ignorere Gud fullstendig.

#9. Du skal ikke stjele.

Det betyr ikke bare tyveri i større målestokk Dere kan stjele gleden til en annen. Dere kan med uvennlighet stjele selve livet fra en annen. Dere kan stjele en annens tanker og presentere dem som egne. Der finnes så mangt folk urettmessig kan rane uten de kanskje innser det er like stor synd som å stjele en større sum penger eller en annens hjem, kone eller ektemann. Det fins mangt dere knapt er klar over utgjør tyveri.

#7. Du skal ikke slå ihjel.

Det fins mange varianter av dette foruten å drepe brødre eller søstre eller noen av Guds skapninger. Dere kan slukke håpet og gleden i en sjel. Negativ kritikk istedet for oppmuntring kan effektivt hindre en sjels streben mot noe høyere og bedre. Dere kan faktisk drepe med tankene–ikke bare forhånde eller med våpen, men med tanker! Riktignok tar det lang tid før sjelen forlater kroppen, men tanker kan slokke liv like effektivt som kniv eller gevær.

Dere kan tilintetgjøre håpet hos en med begrensete evner til å finne ut ting selv. Dere kan slukke ambisjonen til overvinning av vanskeligheter en sjel har plasert vedkommende i. Igjen sier jeg: pass på hva dere uttaler, hva dere kommunikerer til en svakere bror eller søster, til barn eller dyr.

Dere kan knuse hjertet til et dyr med kontinuerlig harde, brutale, bitre ord. Tilbakeholdt kjærlighet kan drepe følsomme dyr sikkert som handvåpen. Dere kan redde livet til en småfugl med trøstende ord når den gråter i sorg over tapet av kyllinger eller egg stjålet fra reiret. Dere kan med kjærlighet og vennlighet berge livet til den lille fuglen. Det fins måter å drepe uten at folk alltid er klar over det. Det er ikke alltid gjort med hensikt.

Kjære barn, på veien til å bli læresvenner finnes leksjoner deres sjeler må absorbere. Først og fremst innse styrken bak tankene, det uttalte ord og forbildet dere presenterer. Som læresvenner må dere opplyse veier for andre. Aldri gjør veien dunkel. Når dere hjelper folk og de ikke reagerer eller avslår, husk hva vi har sagt i tidligere samtaler: Sannheter dere kommunikerer vil med tid og stunder finne bosted.

#9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

Begjær forekommer i mange variasjoner. Det betyr ikke bare begjære en annens mann eller hustru. Dere kan begjære en annens sinn. Dere kan begjære intelligensen, intellektet noen drar nytte av til raske fremskritt. Dere kan begjære en annens rikdom. Igjen: Der er mange måter å begjære, så vokt dere for fallgruvene.

Veien er ikke lett. Det fikk jeg erfare. Gjennom mange liv opplevde jeg aldri stier fri for torner og skarpe steiner. Der eksisterer ingen planerte veier når du er læresvenn. Når din sjel er våknet fins ingen snarveier- ingen lettvint vei. Derfor kom Herren, Guds Store Sønn for å vise Veien, Sannheten og Lyset. Hans sti var ikke lett, så hvordan kan du håpe din sti vil bli lett når Guds Store Sønn’s sti var vanskelig å ferdes? Motta den store kjærlighet Han tilbyr, Hans medfølelse og forståelse. Ta dem som veivisere Han gladelig gir.

Så lenge dere har materielle legemer blir dere aldri fri åndelige, mentale, fysiske og materielle ubehag. Uten dem ville sjelen stagnere. Hvis alle begjær ble oppfylt ville dere ignorere Gud. Dere ville glemme sjelen og sjelsutviklingen. Derfor fins de som lider og som må lære at alt de søker kan ikke oppfylles helt og holdent. Det hjelper sjelene til fremskritt og gir dem beskyttelse på veien mot høydene og målet de kom for å nå.

Det er mangt i Bibelen fra min tid som ikke skal følges. Det var for folk dengang og bare historie for dere. Veien å gå er veien Guds Elskede Sønn leder dere inn på.

Jeg er glad mange innser Gud er Kjærlighet, ikke en Gud man frykter som forkynt på min tid som Moses. Det var nødvendig å holde folk i age og under kontroll ettersom de hverken var skolert eller åndelig utviklet som almuen idag. Jeg er glad jeg ikke må omtale en Gud av vrede, en Gud å være redd, men kan presentere Ham som Den Kjærlige Gud Han Er.

# 2. Du skal ikke misbruke Guds navn.

Å, hvor mange idag misbruker Guds Hellige Navn! Ofte er de ikke klar over de gjør det når de uttaler Navnet mens de sverger, eller uttaler det lettvint som det gjalt døde ting. Det er så galt, for Guds Navn inneholder mer styrke enn noen navn i verden. Når dere sier GUD er KJÆRLIGHET er disse to ordene nok til åpenbaring for sjeler at Guds Kongedømme bor inne i dem selv og nok til å lede dem på veien Hans Herlige Sønn kom for å vise.

#6. Du skal ikke bryte ekteskapet.

Ekteskapsbrudd dekker videre områder enn sex, for mange begår ekteskapsbrudd i tankene. Husk tanker er en realitet og ordene gir dem kraft. “Som en person tenker i sitt hjerte er han” og når personer lyster etter sex når de leser om denslags og det vekker dyreinstinktene, gjør menn og kvinner hor i tankene. Med hele vår sjel ønsker vi smusslitteraturen ungdommen idag tilbys kunne tilintetgjøres. Deres unge sinn blir fristet lenge før de er oppvokst. Det er synd, sørgelig synd slikt skjer i vår opplyste tid. Det står opp til alle som kjenner Guds Sannheter å gjøre hva de kan for å få ungdommen frigjort fra smusslitteraturen og tilby moralsk støtte så deres sinn kan ledes mot noe høyere og bedre.

#8. Du skal ikke bære falsk vitnesbyrd mot din neste.

Det går knapt en dag i et menneskeliv at personer ikke er falsk mot en venn, en nabo, en slektning eller mot dem selv. Folk gjør det uten å tenke. Det er så lettvint. Det er vanlig å formidle historier uten å spekulere hva vil skje når sladderen er avsendt. Vil historien høres som i begynnelsen eller vil synden den omtalte kan ha bedrevet forstørres? Pass nøye på, Guds barn, i ord og tale at du ikke gjør urett mot din neste og hindrer din sjels utvikling. Det er vanskelig i jordiske kropper å styre tanker og ord og til tider være taus under konversasjon. Men for sjelens utvikling, innen du beretter hva du vet er usant, vær taus ovenfor kilden. Ikke fortell historien videre men bring saken opp i bønn.

#3. (Husk å holde hviledagen hellig.)

Jeg er glad vi ikke mer behøver utnevne en bestemt dag til sabbat. Hver dag burde være sabbat for alle. Hver dag burde være en hellig dag i samvær med Gud til lovprisning og hyllest, –ikke bare denne ene dagen i uken.

Da jeg levde på Jorden som Moses hadde jeg kjennskap til materialisering, trompet og direkte tale samt hva dere kaller kabinett. Dengang ville ingen skjønt noe, derfor skjedde alt i det stille uten forklaringer. Dere som forstår Bibelen bedre vil innse den er full av hva idag heter spiritisme, og jeg mener ikke den lavere art. Jeg mener høyverdig kontakt med åndeverdenen, altså direkte samtale med høytstående ånder.**

Det eksisterer folk idag som levde da jeg var i min kropp som Moses og hadde direkte kjennskap til meg. Folk vanligvis etablerer kontakt med visse grupper og visse personer og dette kommer fra tidligere forbindelser i tidligere livsløp sammen, hvilket dengang etablerte en viss frekvens som gjør kontakt lettere når man møter folk med lignende frekvenser. Allting er underlagt vibrasjon; høyt eller lavt, det skjer med frekvens/vibrasjon.

Til dere som kjenner Sannheten: Etabler en høyest mulig frekvens, for SÅ nødvendig er det å yte hjelp fra jorden til oss i åndeverden med tilstander både i åndeverden og på jorden. Dere har ikke den fjerneste anelse hva kontakt med oss betyr og hvor nødvendig den er. Derfor er dere velsignet når dere blir fortalt dere er beredt til denslags arbeid for Gud- å videreføre Hans Store Sannheter og de endelige Sannhetene om Gud.

Som dere vet er Bibelen oversatt mange ganger og alt er ikke som i orginalen. Derfor, ved bruk av høyere bevissthet vil dere forstå hva er riktig og hva dere ikke vil akseptere i nåværende stadie av vekst og erkjennelse. Ikke erklær Bibelen falsk. Den er fremdeles nødvendig i sin helhet da den er tilpasset de mange sjeler som ennå ikke er våknet til en mer realistisk opfatning av Gud. Fortsett, elskede, reis banneret for Gud. Ta kontakt med det høyere selv. Søk hva ligger høyt og føles godt så sjelen avanserer og dere blir til velsignelse for den Gud som skapte dere.

Ha en god kveld.
Moses

Futulama
Futulama
Abonnent
11 år siden

«There are NO other laws on this planet that are LEGAL.»

Ifølge det tolvte budet har vi altså lov til å drive med sodomi, homofili og å spise skalldyr bar evi gjør det på månen?

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Accept progressive revelation

Jesus: The brutal fact about the current state of affairs
on planet earth is that human beings have accepted so many lies, so many erroneous concepts, so many unbelievable ideas that even I, Jesus, find it difficult to know where to begin. You have grown up in a culture that is so permeated by erroneous concepts that one might say that your mind is caged in a labyrinth. The labyrinth has many blind alleys, and it has only one way that leads to the center of being.

I clearly see that human beings are trapped in a jungle of lies. I also know the truth and reality of God. The problem is that in trying to impart this truth to you, I must begin at your present level of consciousness. I cannot possibly give you truth in its purest form, because in your present state of consciousness your imagination simply cannot cope with that truth. Likewise, your free will cannot accept a truth that is so different from the lies and errors that you have come to accept and that you have incorporated into the very fabric of your being; your sense of identity.

Please take a look at the Bible.
Please recognize that the Law of Moses was given to a group of people who were trapped in a very low state of consciousness. That is why it is a set of commandments, saying: “do this” and “don’t do that.” It was given to spiritual children who needed a very simple direction, and it attempted to change their outer actions.

Then, compare the Law of Moses to the higher law that I brought forth in the Sermon on the Mount and other teachings. For example, I said that it is not enough to abstain from the outer act of adultery. You must overcome the state of consciousness that makes you desire to commit adultery. In other words, it is not enough that you do not commit an outer act that is wrong. You must rise above the state of consciousness in which you desire to commit such an act. My teachings attempted to change people’s state of consciousness.

For anyone with an open mind, it should be easy to see that the teachings I gave 2,000 years ago represented a progression compared to the Law of Moses. The reason for this progression is that from the time of Moses to my mission in Galilee, humankind as a whole had progressed. Humankind had risen to a higher state of consciousness, and therefore people were now ready to receive a higher understanding and a higher teaching; even a higher law.

My teachings were incomplete

It is completely and utterly amazing to me that some people can seriously believe that the teachings I gave forth 2,000 years ago represent the ultimate or highest teachings that God could possibly ever bring forth on this planet.

Let me make this absolutely clear.
The teachings that I gave 2,000 years ago were not the highest or ultimate teachings that God can bring forth on this planet. My teachings were nothing more than the highest teachings that could be brought forth at the time, given humankind’s state of consciousness.

My teachings were incomplete, and they were limited in many ways. That limitation was not due to a limitation on the part of God or on the part of his mouthpiece, meaning myself. That limitation was only due to the fact that humankind’s consciousness simply was not ready to receive a higher teaching. One might say that my teachings represent a measured response to a crises. It was not the highest possible response; it was the highest practical response.

Today, humankind has progressed to a higher state of consciousness, and therefore I can now bring forth a higher teaching than I did 2,000 years ago. This site is but one chapter in my teachings for this new age.
Yet, despite the fact that humankind has progressed, the people of today are still in a very limited state of consciousness.

God is, and always has been, unlimited.
The gap between the limited consciousness of human beings and the unlimited consciousness of God, is, figuratively speaking, almost unlimited. Yet, God created human beings in his own image and likeness. A human being has the capacity of consciousness to experience the fullness of God. Yet, to experience that fullness a human being must rise above the state of consciousness that is dominated by limitations, relativity and mortality.

The true meaning of the statement that you cannot serve two masters is that you cannot be in two states of consciousness at the same time. The lower consciousness, what my beloved Paul called “the carnal mind,” simply cannot fathom the reality of God. It will never be able to fathom the reality of God.

Outer knowledge is not enough

If you look at my life in Galilee, you will see that I was in constant conflict with the religious authorities of my time, namely those who represented the orthodox Jewish church. I repeatedly rebuked the Pharisees and Sadducees. Why did I run the risk of openly denouncing these authority figures? Because they had taken away the key to knowledge.

Do not misunderstand this statement. These people were not ignorant or stupid. They were very knowledgeable in terms of the outer Law of God. They knew the scriptures, and they could recite long passages from the scriptures. They had a very sophisticated intellectual understanding of the scriptures and of the outer Law of God as it was known at that time. With all of this outer knowledge, how could I claim that they had taken away the key to knowledge?

It is a basic fact that you simply cannot know God and God’s truth through outer knowledge. You can know God only through a direct, inner experience whereby God reveals himself to you. The key to receiving this experience is to reach beyond the carnal mind and seek to unite with a higher part of your being, a higher part of your mind.

What do you think Paul meant, when he said: “Let that mind be in you which was also in Christ Jesus?”

The orthodox people were approaching life and God from the lower consciousness, the carnal mind. They had come to believe the lie that the carnal mind was capable of understanding and experiencing the truth of God. They thought that knowing God was simply a matter of raising up and perfecting the carnal mind until that mind was somehow magically able to fathom the reality of God.

My beloved hearts, please make a sincere effort to understand that this is nothing but a lie and an illusion. The key to knowledge is not the perfection of the carnal mind. The key to knowledge is to rise above that lower mind and unite with a higher part of your mind. The key to knowledge is to follow the admonishment of my beloved Paul to: “Let that mind be in you which was also in Christ Jesus. (les fortsettelsen)

http://www.askrealjesus.com/askrealjesus/trueteachings/christhood/Christh2.html

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Fra gotQuestions?org:

«Question: «What does the Bible mean that we are not to judge others?»

Answer: This is an issue that has confused many people. On one hand, we are commanded by the Lord Jesus, “Do not judge, or you too will be judged” (Matthew 7:1). On the other hand, the Bible also exhorts us to beware of evildoers and false prophets and to avoid those who practice all kinds of evil. How are we to discern who these people are if we do not make some kind of judgment about them?

Christians are often accused of «judging» whenever they speak out against a sinful activity. However, that is not the meaning of the Scripture verses that state, «Do not judge.» There is a righteous kind of judgment we are supposed to exercise—with careful discernment (John 7:24). When Jesus told us not to judge (Matthew 7:1), He was telling us not to judge hypocritically. Matthew 7:2-5 declares, «For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother’s eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, ‘Let me take the speck out of your eye’ when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye.» What Jesus was condemning here was hypocritical, self-righteous judgments of others.

In Matthew 7:2-5; Jesus warns against judging someone else for his sin when you yourself are sinning even worse. That is the kind of judging Jesus commanded us not to do. If a believer sees another believer sinning, it is his Christian duty to lovingly and respectfully confront the person with his sin (Matthew 18:15-17). This is not judging, but rather pointing out the truth in hope—and with the ultimate goal—of bringing repentance in the other person (James 5:20) and restoration to the fellowship. We are to speak the truth in love (Ephesians 4:15). We are to proclaim what God’s Word says about sin. 2 Timothy 4:2 instructs us, «Preach the Word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage — with great patience and careful instruction.» We are to «judge» sin, but always with the goal of presenting the solution for sin and its consequences—the Lord Jesus Christ (John 14:6).»

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  baugen
11 år siden

Vil ikke se bjelken i eget øye

Norulv Øvrebotten ( http://www.facebook.com/pages/Norulv-%C3%98vrebotten/255668234467889 )

«Å se splinten i andres øye, men ikke bjelken i eget, er et uttrykk som hører med til barnelærdommen i en statskirke som i morgen skal fjernes i Stortinget i en grunnlovsendring og bli erstattet av det som kalles multikultur.»

«Sannheten er som regel alltid den samme gamle historien. Den blir bare maskert bedre her til lands fordi det kommunistiske narrespillet har medvirkning til følge når drap og overgrep blir gjort. Det blir i hvert enkelt tilfelle skapt Vår Sak. For å styrke en enda større Vår Sak. Dette er mafiaens bumerke og en bjelke mange mennesker ikke vil se. Selv når brutaliteten i disse narrespillene lyser mot dem. Slik tilfellet har vært i ti måneder nå.»

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/05/20/tooji-kritiserte-regimet-i-iran

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Spor etter Farao’s vogner på havbunnen!

http://bibleresearcher.org/Bible/comments/Exodus-the-crossing.html

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Litt om banning og det 5. bud.

Det 5. bud lyder: «Du skal ikke bruke Herrens navn, med mindre du snakker til Ham, eller om Ham. Slik vil du ikke kaste bort tid hans tid eller fornærme Ham.»

Når det gjelder banning, må det bety at uttrykket «HERREGUD» er stygg banning, og må unngås, slik ordlyden til det 5. bud er: «Bruk ikke Herrens navn, med mindre du snakker til Ham, eller om Ham…»

Derimot vil «FAEN!» som er en forkortelse for «Fanden» (som jo ikke er Gud) være OK såvidt jeg kan se, da det ikke innebærer (mis)bruk av Guds navn.

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

I bibelen blir mer enn to millioner mennesker drept av Gud. Ti mennesker blir drept av Satan.

Jeg tror ikke det er noe galt med Gud. Derimot tror jeg det er noe galt med bibelen …

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Hvor mange er drept av mennesker siden år null bardun?

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Bare de siste 100 årene er adskillige mennesker drept av mennesker, særlig agentene til satanist-Illuminatet i form av bl.a. frimurere som er statsledere (Harry Truman) og i ledende militære stillinger.

Noen eksempler:
1945 brannbombingen av Dresden: 130.000 i løpet av en natt. Null militær betydning.

1945 atombombingen av Japan: 200.000 i løpet av 3 dager. Null militær betydning.

1930-årene: 10 millioner + i Stalins GULAG-leire. En påfallende andel av leirkommandantene var jøder mao. fra «The Synagogue of Satan». Hvorfor er dette HOLOCAUST omtrent fraværende i historien og særlig i den offentlige debatten?

Så er det noen mo(r)derne holocaust:
Irak: 1 million +
Libya: 10.000 + Hvorfor har ikke den satans norske rikspressen vært i Libya etter «frigjøringen» i fjor høst for å berette om hvor mye bedre libyerne har det nå etter at de ble «frigjort» fra den fryktelige tyrannen Gadaffi (pga. særlig innsatsen til satan-nato)

Et greit prinsipp i regnskapsføring er å tallfeste aktuelle størrelser – samt å peke ut de ansvarlige bakmennene…

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
11 år siden

Fra det 12. bud:
«Gud har strengt FORBUDT menneskene fra å lage sine egne Lover (5. Mosebok – Deuteronomy kap. 4 vers 02). Guds lover er de samme for alle. Gud har ikke ulike lover – en for de rike og en annen for de fattige.»

At jeg ikke har sett det før!!
I følge dette bud så burde jo alle mennesker innse at vi må innføre anarkismen!
En flat struktur fordrer riktignok våkne mennesker, men tenk hvor fint det ville värt med de tolv bud og Kardemommeloven som basis: «Forøvrig kan du gjør hva du vil, bare du er god å snill!»
I dag stenges menneskenes positive virketrang mere og mere av regler, forbud, og påbud, selv den store masse av kapitalister som vil gjøre noe fornuftig innser at de på toppen mere og mere stenger for alle mulighetene til å virkeliggjøre sitt potensiale.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Cosmo – helt anarki vil det ikke bli i et samfunn uten drap, løgn og tyveri.

Såvidt jeg kan se vil det måtte medføre et drastisk fall i den verste kriminaliteten på planeten, den som utføres av statsledere i posisjon som Barack Obama, David Cameron, Jens Stoltenberg (som kutter i uførepensjonene og øker egenandelene for å skaffe penger til å bombe Libya og begå drap på gudfryktige muslimer i Afghanistan osv.)

Stort mer anarki enn det er nå er vel ikke mulig.

Jens Stoltenberg brøt omtrent alle norske lover og all etablert praksis da han besluttet Libya-bombing etter litt SMS-utveksling. Og ikke er han blitt avsatt, stilt for riksrett og fengslet for massedrap. Det har vel knapt nok vært ytret krav om at NÅ MÅ DET KOMME EN OFFENTLIG LIBYA-OPPVASK HER I NORGE!

Satans utførende agenter får ennå herje rimelig fritt –

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Ulven, tror ikke vi er så fryktelig uenige her, men la meg presisere, budet jeg skrev om sier at man ikke skal lage egne lover, og at Gud ikke vil at vi skal ha en lov for de rike, som jo ser ut som de kan herje som de vil, og en annen for de fattige, som alltid er ofrene.
Anarkismen og flere ideologier er både misforstått og misbrukt, dessverre. Man har sågar klart det kunst stykket å få ordet anarki inn i språket for å gi folk en persepsjon om at da vil alt være lovløse tilstander.
Anarkisme handler om en flat struktur, og mindre enheter hvor folk har ansvaret selv og råderetten, det handler ikke om at vi ikke skal ha regler.
Alle ideologier som står i opposisjon til den rådende, som nå er den grenseløse kapitalismen, vil hensiktsmessig bli omskrevet av de som hersker, og skal man forstå ideologiene så må man gå til kilden.

Siden vi er inne på antall døde ovenfor:
Bare i 2.verdenskrig døde mellom 60 og 70 millioner mennesker. Det landet som mistet flest var Sovjetunionen.
USA har etter andre verdenskrig startet mere enn 200 kriger og intervensjoner. Vi har drept hverandre siden tidenes morgen, og jeg fatter det ikke! Jeg spør meg selv hver dag, skal det aldri ta slutt!
Mennesket, denne vidunderlige skapning, med alle sine muligheter, blir krenket hver dag på denne kloden.
Mere enn 12 millioner barn sulter hvert år ihjel som følge av sult og fattigdoms relaterte sykdommer.
Det skylles 4 mennesker på land i Sör-Europa hver dag, som følge av «Festning Europa» , men vi får ikke høre så mye om det, så vidt jeg kan se.
Hver dag blir denne skapningen vanhelliget på det groveste, barn og tenåringer blir som såkalte ulovlige flyktninger torturert hver dag i Europa, de blir banket, sparket, urinert på og voldtatt.
Av de 16 millioner flyktninger i verden i dag, er det kun 2% som KAN søke til Europa pga VISA reglene som svartelister noen og ikke andre.
Likevel blir flere drept, enten ved møtet med grensepoliti, eller ved selvmord.
Når jeg leser om historiene til de enkelte gråter jeg blod, dette er barn og tenåringer, og jeg blir helt fortvilet når folk som kaller seg kristne snakker om muslimer og frykter at de skal ta over.
Den som skal äre Gud burde da først lære seg til også å äre hans skaperverk.
Men i vår bortskjemte tilværelse i nord, betaler vi andre land til å ta seg av problemene vi selv er med på å skape!
Fortrinnsvis gjennom polsk baserte Frontex som vokter «fesning Europa», og vi ser heller ingen lik som blir skyllet opp på våre strender!!
Men jeg skal ikke dømme noen, for det man ikke vet, det finnes ikke!

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

I to tilfeller –ved demonstrasjoner i Seattle, USA– var anarkister på ferde og forårsaket stor skade på privat eiendom. Men de ville ikke ta følgene og ansvaret — de hadde masker over ansiktet samt byttet klær og blandet seg med andre demonstranter etter endt dåd!

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Fra Boken «Jesus Calling» (2004) utgitt av Sarah Young. (Ett innlegg hver dag i året)

Side 194:
«My childen make a pastime of judging one another–and themselves. But I am the only capable Judge, and I have acquitted you through My own blood. Your acquittal came at the price of My own blood. Your acquittal came came at the price of My unparalleled sacrifice. That is why I am highly offended when I hear My children judge one another or indulge in self-hatred.

If you live close to Me and absorb My Word, the Holy Spirit will guide and corrretect you as needed. There is NO CONDEMNATION for those who belong to Me.

side 203.
«Whenever you feel distant from Me, whisper My Name in loving trust. This simple prayer can restore your awareness of My Presence.

My name is consistantly abused in the world, where people use it as a curse word.. This verbal assault reaches all the way to heaven; every word is heard and recorded. When you trustingly whisper My Name, My aching ears are soothed. The grating rancor of the world’s blasphemies cannot compete with a trusting child’s utterance: «Jesus.» The power of My Name to bless you and Me is beyond your understanding.»

side 217.
RELAX AND LET ME LEAD YOU through this day. I have everything under control: MY control. You tend to peer anxiously into the day that is before you, trying to figure out what to do, and when. Meanwhile, the phone or the doorbell rings, and you have to reshuffle your plans. All that planning ties you up in knots and distracts you from Me. Attentiveness to Me is not only for your quiet time, but for all your time. As you look to Me, I show you what to do NOW and NEXT.

Vast quantites of time and energy are wasted in obsessive planning. When you let Me direct your steps, you are set free to enjoy Me and and to find what I have prepared for you this day.»

side 216.
«As you listen to birds calling one another, hear also My Love-call to you. I speak to you continually: through sights, sounds, thoughts, impressions, scriptures. There is no limit to the variety of ways I can communicate with you. Your part is to be attentive to My messages, in whatever form they come. When you set out to find Me in a day, you discover that the world is vibrantly alive with My Presence. You can find Me not only in beauty and birdcalls, but also in tragedy and faces filled with grief. I can take the deepest sorrow and WEAVE INTO A PATTERN FOR GOOD.

Search for me and My messages, as you go through this day. You will seek me and find Me WHEN YOU SEEK ME WITH YOUR WHOLE BEEING.»

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

Side 239 (se forrige innlegg)

«Meet Me in early morning splendor. I eagerly await you here. In the stillness of this holy time with Me, I renew your strength and saturate you with Peace. While others turn over for extra sleep and anxiously tune in to the latest news, you commune with the Creator of the universe. I have awakened in your heart strong desire to know Me. This longing originated in Me, though it now burns brightly in you.

When you seek My Face in respnse to My Love call, both of us are blessed. This is a deep mystery, designed more for your enjoyment than for your understanding. I am not a dour God who discourages pleasure. I delight in your enjoyment of everything that is true, noble, right, pure, lovely, adorable. Think on these things, and My Light in you will shine brighter day by day.»

Side 238.
«I AM THE GOD OF ALL TIME and all that is. Seek Me not only in the morning quietness but consistently troughout the day. Do not let unexpected problems distract you from My Presence. Instead talk with Me about everything, and watch confidently to see what I will do.

Adversity need not interrupt your communion with Me. When things go «wrong», you tend to react as if you are being punished. Instead of this negative response, try to view difficulties as blessings in disguise. Make Me your Refuge by pouring out your heart to Me, trusting Me at all times.»

baugen
baugen
Abonnent
11 år siden

side 246 (se forrige innlegg).

«Entrust your loved ones to me; release them into My protective care. They are much safer with Me than in your clinging hands. If you let a loved one become an idol in your heart, you endanger that one– as well as yourself. Remember the extreme measures I used with Abraham and Isaac. I took Isaac to the very point of death to free Abraham from son-worship. Both Abraham and Isaac suffered terribly because of the father’s undiciplined emotions. I detest idolatry, even in the form of parental love.

When you release loved ones to Me, you are free to cling to My hand. As you entrust others into My care, I am free to shower blessings on them. My Presence will go with them wherever they go, and I will give them rest. This same Presence stays with you, as you relax and place your trust in Me. Watch to see what I will do.»

side 53.

«Learn to live from your true Center in Me. I reside in the deepest depths of your being, in eternal union with your spirit. It is at this deep level that My Peace reigns continually. You will not find lasting peace in the world around you , in circumstances, or in human relationships. The external world is always in flux–under the curse of death and decay. But there is a gold mine of Peace deep within you, waiting to be tapped. Take time to delve into the riches of My residing Presence. I want you to live increasingly from your real Center, where My Love has an eternal grip on you. I am Christ in you, the hope of Glory.»

side 176:

«Learn to laugh at yourself more freely. Don’t take yourself or your circumstances so seriously. Relax and know that I am God with you. When you desire My will above all else, life becomes much less threatening. Stop trying to monitor My responsibilities–things that are beyond your control. Find freedom by accepting the boundaries of your domain.

Laughter lightens your load and lifts your heart into heavenly places. Your laughter rises to heaven and blends with angelic melodies of praise. Just as parents delights in the laughter of their children, so I delight in hearing My children laugh. I rejoice when you trust Me eough to enjoy life lightheartedly.

Do not miss the Joy of My Presence by carrying the weight of the world on your shoulders. Rather, take My yoke upon you and learn from Me. My yoke is comfortable and pleasant. My burden is light and easily borne.»

Maanebarnet
Abonnent
11 år siden

Fabelaktig, Hans Gaarder! Men hva om man bare snurper alt sammen så det blir et (dobbelt) Kjærlighetsbud;

«Du skal elske Herren, din Gud av hele din sjel, hele ditt hjerte og all din forstand, og din neste som deg selv.»

Jeg mener, elsker du Gud, da følger du budene hans. Eller hva? Og elsker du din neste som deg selv, gjør du ikke noe galt mot et annet menneske. Jeg skrev en lang oppgave om dette på Teologistudiet i 2010. Fikk B på den. Noe litt pussig, er at da jeg skrev, underveis, liksom, sjekket jeg hvor mange ord jeg hadde skrevet. Oppgaven skulle være på 4000 ord, pluss/minus 10 prosent. Og jeg sjekket tingenes tilstand da jeg følte jeg var ferdig.

3666 ord!

Jeg ble ikke redd. Hadde for lengst sluttet å henge meg opp i tall. Men forstod at jeg ikke kunne levere inn en oppgave med «djevelens tall». Lol :p Så jeg skrev litt til. Og der, der var jeg ferdig! Nå skulle jeg ikke skrive et ord til. Den var perfekt! Og jeg sjekket hvor mange ord oppgaven endte opp med å bli;

4000 ord. Akkurat!

Månebarnet har oppgaven fortsatt, dersom noen er interessert i å lese den. Legg igjen en kommentar på Månebarnbloggen, isåfall. Selv mener jeg at Teologioppgaven er en konkretisering av HVA Gud ønsker av oss Mennesker. Og jeg er ganske streng, også, i min påstand om at dette er Guds absolutte vilje.

Hilsen Månebarnet =)

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Hvorfor ble Enoks bok fjernet fra Bibelen?

Var den for avslørende om maktelitens folk i stat, kirke og hos jordiske konger og dronninger, om at de ville tape den åndelige og verdslige kampen?

Ville de forhindre at «den lille mann» forstod, dengang som nå, at Bibelen formidler at ved å holde Guds Lover vil han være beskyttet fra pengegriske, maktsyke ledere?

Les her og finn ut om hva profeten formidler fra Vår Skaper om makteliten og deres fall, som kommer nå SNART:

http://jahtruth.net/kofk-free/Bible/06.htm

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Wormwood = malurt (ekstremt bitter og smaker død og fordervelse)

Hva menes med ordet «wormwood» slik det ble gitt til John fra Kristus i Åpenbaringen?

Foredraget i sosiologi JAH holdt på Maynooth University i Irland, belyser dette:

«…the Chernobyl meltdown of April and May 1986 (prophesied by Christ as Wormwood in Revelation 8:10,11*) with the production of what threatened to be delayed death clouds over Central and Southern Europe, showing the danger of atomic meltdown with its resultant poisoning of the air, water, land, people, animals and food to be as potentially dangerous to the world and its inhabitants as atomic warfare.»

» * Revelation/Apocalypse 8:10 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers, and upon the fountains of waters;
8:11 And the name of the star is called Wormwood (Chernobyl in Ukrainian): and the third part of the waters became wormwood; and many men died of the waters, because they were made bitter.»

Foredraget til JAH, der denne teksten er hentet fra, med mange oppsiktsvekkende nye historiske opplysninger sett i en sosiologisk sammenheng, kan leses i sin helhet her:

http://jahtruth.net/socio.htm

Fra » The «Signs» of the «End» Times » :

«5:4 But if The Most High grant thee to live, thou shalt see after (1986) the Third Trumpet (Revelation/Apocalypse 8:10-11 – CHERNOBYL means Wormwood in Ukrainian ) that the Sun (of Righteousness – see Malachi 4:2 ) shall suddenly shine (enlighten people) again in the «night» (darkness – the «Dark Times» – evil. Please see my «Starwars – Fact NOT Fiction» Booklet), and the moon thrice in the day: »

http://jahtruth.net/signs.htm

Opplysningene som kommer frem i JAH sitt foredrag burde få verden til å reagere da det har ekstrem signifikant betydning for ALT vi er blitt fortalt, og ikke fortalt, gjennom generasjoner.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  ye
11 år siden

Nå ble jeg enda litt mer skeptisk til jahtruth..
«The Ark of The Covenant contains The Torah which means The Law and is in the Pentateuch or first five Books in the Holy Bible, which contain the only Sociological-system that can possibly work.»
Torahen ble diktert til Moses av demoner! (ikke Gud) for lage kaos og helvete på jord.

ye
ye
Abonnent
10 år siden

God says, through Paul’s letter to the Galatians 6:7 «Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, THAT shall he also reap.»

http://jahtruth.net/emmau2.htm

ye
ye
Abonnent
10 år siden

Hvorfor er det så viktig å vite hva som står i Enochs bok ? Det er utrolig å lese noe fra gammelt av som beskriver dagens samfunn så presist.

«Throughout all of this insanity there remains one book that makes perfect sense and has been warning us for thousands of years that all of these things which are happening now would happen if we didn’t do what it teaches. Right from the very first Book that God gave to mankind for its guidance (which is the Book of Enoch, that has been taken out of The Bible by the churches because it is too easy to understand and proves the church’s doctrine wrong) to the Book of Revelation/Apocalypse and The Holy Koran, we are told repeatedly that we MUST follow The Laws, Statutes, Judgments, Agricultural Policy, Economic Policy and The Ten Commandments contained in The Torah, which is the name given to the Five Books of Moses (Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy) and means The Law.»

«We are told in Deuteronomy, chapter 28, that if we follow The Law, we will be Blessed and everyone will enjoy their share of the abundance of crops that God promised that He would make grow in the land without the need for chemical sprays and fertilizers), but if we don’t follow The Law and allow greedy evil men to make up their own laws to suit themselves, the land would fail and we will suffer slavery, oppression, pestilence, disease, famine and death (the rat race – employee is just a modernized word meaning slave – think about it) under The Curses written into The Law as a punishment for not following it. »

Hvor mange er så slitne av å henge i stroppen at en helg føles som 5 minutter. Ikke før en endelig har kommet seg litt til hektene igjen, så er det jammen meg mandag morgen og på’n igjen.

Det var ikke slik Skaperen mente livet for menneskene skulle være:

Matt 11:28-30 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

King of kings’ Bible:
11:28 Come unto me, all [ye] that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
11:30 For my yoke [is] easy, and my burden is light.

For videre lesning:
http://www.jahtruth.net/why.htm

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
10 år siden

The Book of Enoch kan leses her i King of kings’ Bible

http://www.jahtruth.net/kofk-free/Bible/06.htm

« Forrige artikkel

Påsken er midt i den profetiske år-uken

Neste artikkel »

Tuning in: Dokumentar om kanalisering

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x