Kreft: Primært et psykobiologisk shutdown-program?

6.9K visninger
9 minutter lesetid
38

Før det biomedisinske dogmet fikk hegemoni og ble til skolemedisin tidlig på 1900-tallet var standard­oppfatningen blant leger, og som kom til uttrykk i alle medisinske lære­bøker, at psyken er en betydningsfull årsak til kreft.

Sterke krefter har siden forsvart det biomedisinske dogmet, med det resultat at kreftforskningen ignorerer alle indikasjoner på at psyken er en betydningsfull faktor både som årsak til kreft og ved remisjon av kreft. For at kreftforskningen skal åpne seg for betydningen av den psykologiske faktor, må kreftforskningen gå over fra den biomedisinske modell til den biopsykososiale modell.

a) Kreftforskningens undertrykning av psyken som årsaksfaktor til kreft

Hvorfor vil ikke skolemedisin og den etablerte kreftforskningen undersøke om psyken kan være en av flere årsaks­faktorer når det gjelder  kreft? I Wiki-artikkelen Causes of cancer er mange årsaksfaktorer nevnt, psyken er ikke en av dem. Den biomedisinske modellen, som utelukker psykens betydning, er ikke et resultat av vitenskapelig forskning, den er bare et ideologisk dogme. Motsetningen til den biomedinske modellen er den biopsykososiale modellen som første gang ble formulert i 1977 av den amerikanske psykiateren George L. Engel (1913-1999) (Wiki: Biomedical model; Biopsychosocial model; George L. Engel.

 

Lawrence LeShan (f. 1920) (Wiki) er kanskje den person i verden som har forsket lengst og mest intensivt på de psykologiske faktorers årsaksmessige og kurative rolle ved kreft. I 1989 fikk han utgitt boken Kreft som vendepunkt: en håndbok for kreftpasienter, deres familier og helsepersonell (norsk utg. 1997) [se web-basen Cancer as a Turning Point]. Bak denne boken ligger 35 års erfaring med psyko­fysiske kreftundersøkelser. Boken er et resultat av et prosjekt han arbeidet med på fulltid i 14 år og på deltid i 22 år. Han ble tidlig oppmerksom på ”den høye kreft­dødeligheten for enker og enkemenn som ikke hadde sammenheng med alder, yrke, forplantnings­evne, diett eller en hvilken som helst annen opplagt faktor”. Han ble også tidlig klar over at frem til år 1900 var det alminnelig kjent i medisinske kretser at det eksisterte et forhold mellom kreft og psykologiske faktorer. LeShan tok for seg de viktigste lærebøkene i kreft fra 1800-tallet, kun dem som hadde minst tre opplag. Alle unntatt én av nitten lærebøker tok dette forholdet som en selvfølge! Faktisk har leger helt tilbake til grekerne i antikken hevdet en sammenheng mellom kreft og psykologiske faktorer.

 

Can- LeShan
Lawrence LeShan

 

LeShan konkluderte at årsaken til klinikernes vektlegging av psyken frem til 1900-tallet var at de i mangel av sofistikerte teknologi-baserte undersøkelser var nødt å lytte til pasientene sine. Klinikerne kunne ganske enkelt ikke unngå å få pasientenes livs­historie med på kjøpet. Og det var én bestemt og spesifik følelsestone som gikk igjen, som hadde begynt å prege pasientenes psykiske liv 1-2 år før kreftens utbrudd: tap av det som hadde gitt livet dets primære mening, med tilhørende opplevelse av sorg, håpløshet, resigna­sjon, tristhet, tungsinn, depresjon, og i svært mange tilfeller en under­liggende livslang fortvilelse. Kort sagt: livs­gleden var borte. Eksempler på det som hadde gitt livet dets primære mening var arbeidet (hyppigere for menn enn for kvinner), ektefellen (hyppigere for kvinner enn for menn), troen på seg selv, troen på et bestemt religiøst eller politisk system, eller troen på mennesket generelt.

 

Alle personer kan naturligvis bli langvarige eller kroniske ofre for denne følelsestonen, dersom skjebnen bare er hard nok, men man kan også peke på et bestemt temperament som er predisponert for kreft og dårlig prognose. Dette gjelder dem som typisk resignerer fremfor å ta opp kampen mot en vanskelig skjebne.

 

Gjennom sin karriere har LeShan møtt mye motstand fra kreft-etablissementet; ikke i form av konstruktiv kritikk på hans forskning og resultater, men i form av en dogmatisk avvisning. Forskere med en biomedisinsk tilnærming til sykdom og helse opplever sitt eget virkelighets­bilde – samt sin personlige karriere og status – truet dersom det er en sammenheng mellom kreft og psykologiske faktorer. Mange slik forskere har derfor prøvd å avvise denne trusselen ved å kalle LeShan en sjarlatan.

 

b) Kreftforskningens undertrykning av psykens betyd­ning ved behandling

Etter at LeShan tok embetseksamen i psykologi i 1952 ved University of Chicago, kombinerte han en karriere som forskerforfatter (om emner som bevisstheten og parapsykologi) med egen psykoterapeutisk praksis i New York. Han begynte med å gi sine kreftdiagnostiserte klienter vanlig freudiansk psykoanalyse, men oppdaget etterhvert hvor irrelevant og ueffektiv psykoanalyse var for hans formål. Han utviklet da en radikalt ny fremgangs­måte, en slags støttet selvutforskningsmetode. Denne metoden opplevdes betydelig mer relevant både for klienten og for terapeuten, samt at den var effektiv når det gjaldt å forlenge klientens liv i forhold til prognosen og ikke minst i å forbedre klientens livskvalitet. LeShans nye fremgangsmåte fokuserte ikke primært på hva som feilte hans kreftlidende klienter, eller på hva som hadde gått galt i deres barn­dom. Hans metode fokuserte istedet på å utforske eller gjen­finne klientenes ”unike indre melodi”, hva slags liv og hva slags retning på livet de egentlig vil ha. Han erfarte at når klientene (igjen) får kontakt med sine dypereliggende verdier og kvaliteter, kommer livsgleden tilbake, og de selv­­helbredende evner blir automatisk aktivert.

 

En person med lignende erfaring og konklusjoner til LeShan, er den nå pensjonerte kirurgen Bernie Siegel (f. 1932) (HomePage; Wiki). Siegel utga i 1986 en kjærlig, morsom og fin bok om sine erfaringer med psykens betydning ved dannelse av kreft og ved remisjon av kreft, Kjærlighet, medisin og mirakler: en kirurgs erfaringer med kreftpasienter og deres enestående evne til å helbrede seg selv (norsk utg. 2006). I 1978 startet Siegel gruppen Exceptional Cancer Patients, som er en spesiell form for individual- og gruppeterapi. I sin bok snakker han ut fra sin personlige erfaring med sine pasienter og fra sin terapigruppe, og omtaler et vell av forsknings­rapporter. I 1989 trakk Siegel seg tilbake fra sin medisinske praksis. Han reiser mye rundt og holder foredrag og kurs for å dele sine erfaringer med andre og fortelle om sine behandlingsmetoder.

 

c) Spontan remisjon

Hvorfor er det nesten bare private forskere som undersøker tilfeller av spontan remisjon ved kreft og andre alvorlige sykdommer? Spontan remisjon er verken anekdotisk, udokumentert eller ikke-undersøkbart! Når det gjelder spontan remisjon er anekdote-argumentet bare en konstruert mur som skolemedisinen og kreftforskningen har satt opp for å kunne gjemme seg bak. Her er noen eksempler på spennende studier av remisjon:

 

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), v/ NAFKAM. RESF er et skandi­navisk register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling. RESF ble opprettet i 2002.

Åtte historier fra RESF ligger til grunn for boken Alternative veier: Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp (Gyldendal, 2012) av Tove Kruse & Anita Salamonsen. Bokanmeldelse av G. Tanum for Tidsskrift for Norsk Legeforening.

– Caryle Hirschberg & Brendan O’Regan: Spontaneous Remission: An Annotated Bibliography (1993). Dokumentet ligger gratis tilgjengelig online.

– Kelly A. Turner: Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds (2014).  Kellys web-base.

 

Spontan remisjon av kreft synes faktisk å være det mest fruktbare og lovende fremtidige forskningsfeltet innen kreft, nettopp fordi man her kan studere de pasienttilfeller som til tross for de dårligste prognoser har endt med remisjon, med eller uten konvensjonell behandling.

 

d) Karsinogenesen og feltdefekten

Når det gjelder de innledende trinnene i kreftens utvikling, kalt karsinogenesen, har kreft­forskerne siden 1953 omtalt en ganske så mystisk ”feltdefekt” (eng: ”field defect” og ”field cancerization”) i det vevet der den første kreftcellen oppstår (Wiki: Carcinogenesis). Det er med andre ord ikke slik at kreft begynner med en tilfeldig eller provosert mutasjon av en normal celle til kreftcelle, som så mot alle odds greier å overvinne antioksidantforsvaret og unngå immunforsvaret når den utløser en kaskade av hendelser som omsider resulterer i kreftsvulst. Feltdefekten i det omgivende vevet kommer først, og fungerer som den fruktbare jord som de første muterte kreftcellene kan overleve og mangfoldiggjøre seg i. Feltdefekten er ennå meget dårlig forstått, men den virker som en lokal undertrykning av immunforsvaret eller antioksidantforsvaret.

 

e) Kardinaltrekkene ved kreft indikerer et designet shutdown-program

De to kreftforskerne Robert A. Weinberg og Douglas Hanahan fikk i 2000 publisert artikkelen The Hallmarks of Cancer i tidsskriftet Cell, der de formulerte seks kardinaltrekk som sammen definerer og karakteriserer kreft. For sammendrag, se Wiki-artikkelen The Hallmarks of Cancer. I 2011 hadde The Hallmarks of Cancer blitt den hyppigst refererte artikkelen i Cell. I mars 2011 kom Weinberg og Hanahan ut med en 28-siders oppfølgerartikkel, Hallmarks of Cancer: The Next Generation, der to nye potensielle kardinaltrekk ble presentert. Da det eneste som skiller kreft fra godartete svulster er evnen til å metastasere (spre seg til andre organer), bør det presiseres at syv av de åtte kardinaltrekkene for kreft som Weinberg og Hanahan presenterer, også gjelder for godartete svulster.

 

Det åttende kardinaltrekket er de mange forskjellige mekanismer som kreftsvulsten aktivt benytter seg av for å unngå immunsystemet. Kreftcellene produserer til og med spesifikke proteiner som aktivt undertrykker de av immunsystemets T-celler som befinner seg i det omgivende mikromiljøet. Dette beskrives nærmere av Heidi Ledford i hennes artikkel Cancer treatment: The killer within (Nature, 2. april 2014).

 

De åtte kardinaltrekkene samlet får kreft til å fremstå som et designet program for gradvis termi­nering, som kroppens shutdown-program.

 

f) Zetaene om kreft som et primært psykobiologisk shutdown-program

Zetaene har i to kommentarer hevdet at kreft kan bli utløst av både psykiske og miljømessige årsaker, og at i de tilfeller der psyken er primærårsaken blir immunsystemet ganske enkelt koblet ut slik at kreften kan få utfolde seg i fred.

 

 

”Kreft har mange årsaker, men den primære årsaken er personens bestemmelse om å dø. Depresjon resulterer i et utkoblet immunsystem. Dette er grunnen til at spontan remisjon forekommer, for personen bestemmer seg for å leve igjen, og immunsystemet kobles til. Ingen behandling kan utspille denne bestemmelsen fra kroppen [om å dø], som er en respons på hva psyken har bestemt. Fra dette perspektivet er kreftbehandling i beste fall bare en utsettende handling, en tapende kamp. De som overlever har bestemt seg for å leve. Enhver “kur” som det medisinske miljøet kan pønske ut blir derfor bare en ny behandling, ikke noe mer.”

 

 

“Kreft er en nødutgang som muliggjør at mennesker som emosjonelt har nedtrykt deres immunsystem kan dø, begå selvmord. Dyr som er i lidelsesfulle situasjoner kan på samme måte utvikle kreft. Når dette er sagt, er det også sant at et usunt levevis kan resultere i kreft og overvelde kroppens immunsystem. Overbelastning av kjemiske stoffer, dårlig ernæring, kontinuerlig irritasjon, genetisk påvirkelighet – er alle faktorer som spiller inn. En god pH-verdi hjelper, for jorden eller for et dyr. Slike hensyn bør således bli ivaretatt på samme måte som næringsrik mat, tilstrekkelig hvile, og beskyt­telse fra å bli eksponert for skadelige stoffer.”

 

g) Det evolusjonsbiologiske perspektiv på kreft: Verdiløse deduksjoner?

Som et alternativ til idéen om at kreft primært er et psykobiologisk shutdown-program, kan nevnes det evolusjonsbiologiske perspektivet på kreft. Årlig publiseres en rekke artikler som fronter dette perspektivet. Vi velger her en usedvanlig velformulert artikkel fra 2011 av Matias Casas-Selves og James DeGregori, How cancer shapes evolution, and how evolution shapes cancer.

 

De to forfatterne tar for gitt at evolusjon, akademisk forstått som kombinasjonen av tilfeldige mutasjoner og naturens vrakende seleksjonsmekanismer, gir det overordnete fasitsvaret og det essensielle  perspektivet på å kunne forstå den store og fortsatt økende hyppigheten av kreft i den menneskelige populasjon, samt tilstedeværelsen av kreft hos alle arter av virveldyr. Forfatterne påpeker imidlertid en rekke fakta som synes å være i konflikt med deres eget overordnete fasitsvar.

 

Casas-Selves og DeGregori påpeker først at virveldyrene har utviklet effektive immun­systemer, og at selv virvelløse dyr er i besittelse av enkle immunsystemer. Forfatterne påpeker så at virveldyrene har utviklet effektive strategier for å eliminere kreftceller og minimere graden av kreft. Forfatterne kommer videre inn på det faktum at kreft primært forekommer etter fylte 40 år, og at hyppigheten øker med alderen. Noen evolusjonsbiologer prøver å forklare dette med at vår art ikke har noen reproduksjonsfordel av dem over 40 år, og at immunforsvaret til disse derfor går over i varig feriemodus (mitt uttrykk) hva overvåkning av kreft angår. En slik forklaring må karakteriseres som dogmatisk, lenestolsaktig og lettvint. Casas-Selves og DeGregori klarer ikke å gi en fornuftig forklaring på hyppigheten av kreft i den menneskelige populasjon fra et evolusjonært perspektiv. De ender istedet opp med en form for dogmatisk sirkelslutning: at de to overordnete mekanismene i deres evolusjons­biologiske paradigme inneholde svarene, for det finnes ingen alterna­tiver.

 

 

Kilder og referanser

Casas-Selves & DeGregori (2011): How cancer shapes evolution, and how evolution shapes cancer [artikkel].

 

Ledford, Heidi: Cancer treatment: The killer within [artikkel i Nature, 2. april 2014].

 

LeShan, Lawrence: Kreft som vendepunkt: en håndbok for kreftpasienter, deres familier og helsepersonell (norsk utg. 1997). Se web-basen Cancer as a Turning Point.

 

Siegel, Bernie: Kjærlighet, medisin og mirakler: en kirurgs erfaringer med kreft­pasienter og deres enestående evne til å helbrede seg selv (norsk utg. 2006).   HomePage.

 

Weinberg & Hanahan (2000): The Hallmarks of Cancer [artikkel]. For sammendrag, se Wiki-artikkelen The Hallmarks of Cancer.

 

Weinberg & Hanahan (2011): Hallmarks of Cancer: The Next Generation [artikkel].

 

Wikipedia (eng): Cancer; Carcinogenesis; Field cancerization; Biomedical model; Biopsycho­social model.

 

ZetaTalk: Chat 20. januar 2007; Chat 14. april 2007.

 

Remisjon:

NAFKAM: Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF).

 

Kruse & Salamonsen: Alternative veier: Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp (Gyldendal, 2012).

 

Hirschberg & O’Regan: Spontaneous Remission: An Annotated Bibliography (1993). Dokumentet ligger gratis tilgjengelig online.

 

Turner, Kelly A.: Radical Remission: Surviving Cancer Against All Odds (2014).  Kellys web-base.

 

****************************************

 

Myhre, Rolf Kenneth: Artikler om helse & sykdom.

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

38 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
siv
siv
Abonnent
9 år siden

jeg tror også at den psykiske biten blir holdt borte fordi det handler om å tjene penger. og gå til sakens kjerne vil innebære tap av penger. de tjener mer på at folk dør av kreft enn at de blir friske.

oleteisen
oleteisen
Abonnent
Svar til  siv
9 år siden

Alle leger i norge vet at den psykiske biten har mye å si. Ingen leger som mener noe annet. Å vært flere artikler i media om det. Moren min hadde kreft, å legen sa til og med ag det viktigste var å tenke positivt, å styrke seg selv. Å legene selv tjener ingen ekstra penger på hva pasientene bruker.

siv
siv
Abonnent
9 år siden

jeg er ganske sikker på at kreft har mye med den psykiske faktoren å gjøre. derfor tror jeg også ved å helbrede den psykiske biten kan føre til at kreften blir overvunnet.

DING
DING
Abonnent
9 år siden

Men hva med Vitamin b 17 og andre supplementer. Mange mener kreft bare er en mangelsykdom. Som funger meget godt på dyr og som i mange tilfeller er testet på mennesker med svært høy suksessrate gjennom hele 1900 tallet.

DING
DING
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Det at kreft ikke har blitt oppdaget noen gang i ville dyr som har blitt undersøkt etter jakt forteller at de instinktivt regulerer kroppens balanse selv.
Det er dyr i fangenskap som får kreft og bør derfor kunne relateres til en diet som ikke dekker komplett behov.
Økningen i krefttilfeller gjennom 1900 tallet kan sees i sammenheng med både miljøgifter og næringsfattig kosthold. Hvor kurven for miljøgifter er sterkt stigende og kurven for mineraler i maten er sterkt fallende.
Vitaminer tror jeg vi får nok av men mineraler havner på mangelsiden.
Kroppen trenger blant annet Cyanid til å drepe bland annet kreftceller. B 17 og b 12 inneholder rikelig med Cyanid
.
Jeg har ikke studert dette i dybden men skal gjøre det utover vinteren så se foreløpig på dette som en midlertidig påstand. Er mer nysgjerrig på dine tanker om Gerson, Burzynski, Richardson, og Hoxley? Som gjennom 1900 tallet kurerte mange pasienter for kreft og at b17 var sentral i de fleste av dem.
Du er vel sikkert klar over Edward Griffins bok om temaet?

DING
DING
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Man kan neppe benytte tid og illusjon som et fornuftig argument. Mye av dagens kreftbehandling er mye eldre enn 1974.
Man kan ikke avskrive Einstein av den grunn.
Men enig at det har fremkommet mye nytt siden den tid og som jeg sa skal dette oppfriskes gjennom vinteren.
Men NIFAB informerer om at man vet svært lite om det naturlige og at vitaminer og mineraler ikke anbefales i behandling. Dette er misinformasjon som får pasienter til å tro at man ikke skal ha i seg noe av dette svineriet.
At man ikke vet og ikke anbefaler betyr bare at man har rotet seg inn på feil spor ved ikke å analysere og undersøke det grunnleggende av alt liv på en fornuftig måte først før man begynner en rise i det unaturlige.
Amerikanske leger lever i gjennomsnitt til de er 56. Dette er et bevis på at de har feilet totalt og at fokus ligger helt feil.
Det kan virke som dagens retning kun er kompliserende og gjør det hele til en uoversiktlig suppe svært få hat et grep om bortsett fra industrien selv som kun har profittmotiv.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  DING
9 år siden

Du skriver:
“Det kan virke som dagens retning kun er kompliserende og gjør det hele til en uoversiktlig suppe svært få hat et grep om bortsett fra industrien selv som kun har profittmotiv.”

Tidsaspektet tilsier et kort svar.
Verdt å observere er at praktisk takt ingen nye mainstream behandlingsmetoder for kreft er introdusert de siste 60 årene. I hovedsak er stråling , cellegift og kirurgi behandlinger som tilbys i offentlig helsestell, bare i en mer presis variant Det mest spektakulære er at til tross for farmasiens påståtte intensive forskning siden 50- tallet, hegnes fortsatt om cellegift og stråling. Altså i realiteten ingen avgjørende nyvinninger. de siste 60 årene. Når nye metoder introduseres, kommer nyhetene fra universitetsmiljøer og ikke fra farmasien. Feks i Tromsø:
http://www.tv2.no/a/4084484

DING
DING
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Universitetsmiljøene har også fått vranglære intravenøst, det har de alle fått gjennom studiene og senere etablert seg som et varig virus.
Hvor mange timer og eksamener har dagens legestudent student på Vitaminer og mineraler og dens virking. Dagens legestudier er så grunnleggende underernært på næringsstoffer at det lukter møkk lang vei.
Snakket nylig med en slektning som har drevet med kreftforskning i 13 år ved universitetet i Lund. Hun hadde ikke hørt om B17 eller leatrille. Er det fordi det har kommet så mye nytt som ikke virker som drar fokus vekk fra det virkelige liv.
Har mange eksempler på leger som har dødd av mangler de selv ikke trodde på, for de de nettopp ikke har lært om dette. Konsekvensen var dessverre indirekte dødsstraff eller selvmord om du vil alt etter som hvor man plaserer ansvaret.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  DING
9 år siden

Ding skriver:
“Hvor mange timer og eksamener har dagens legestudent student på Vitaminer og mineraler og dens virking.”

Jeg mener det er total feilslutning å hevde at vitaminer og sunne næringsstoffer av mat som er så nært “opprinnelsen/kilden” som mulig ikke har avgjørende betydning for helsen herunder også kreft. Jeg mener da frisk frukt som plukkes rett fra treet i moden tilstand og fortæres øyeblikkelig. Kjøtt fra vilt i stede for de samme fra genmanipulert storfe produsert i industrialisert landbruk. Melk er forøvrig ment for kalver og ikke mennesker og har således intet å gjøre i vårt kosthold. Voksne pattedyr drikker ikke melk, og avgjort ikke av en annen art. Det samme med sukkerholdige leskedrikker, søtsaker og tilsetningstoffer. Dagens industrialiserte matproduksjon produserer søppel i næringsmessig sammenheng.

I legestudiet er alt som har med ernæring å gjøre så godt som tabu og motsatt i veterinærstudiet. Hvorfor?

De som poengterer at mat intet har å si for hverken autoimmune sykdommer og kreft bør studere folkeforflytninger i moderne tid. Hvorfor får japanere de samme sykdommene som amerikanerne når de flytter fra Japan til California. Hvorfor fikk innvandrere fra Algeri til Frankrike de samme sykdommene som Franskmenn når de utvandret dit. I begge tilfeller fikk de sykdommer som så godt var fraværende i de landene de kom fra.

http://nhi.no/forside/japansk-kosthold-hvorfor-er-det-bra-39913.html

kjell108
Abonnent
9 år siden

Kafeen for besøkende i Tromsø drives av Narvesen, og maten der er som på en Statoil-stasjon. “Spise variert” der blir i praksis: kaffe, (evigvarende) fabrikkmelk i små bokser, brus, vaffel med syltetøy, sjokolade, pølse med brød, smørbrød og pizza fra mikroovn. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Sist jeg besøkte sykehus fikk jeg brødskiver tilsvarende et bedre fly.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Et lite tips om sykehuskost. Det er blitt meg fortalt at på kantinen for pasienter på kreftavdelingen på Haukeland Sykehus i Bergen på toppen av kaffebeholderen i disken står det en stor beholder med ASPARTAM med spiseskje for å øse opp i kaffekoppen. Aspartam er jo som bekjent et kreftfremkallende søtningsmiddel. Det var vel i sin tid Doald Rumsfield som fikk tvunget igjennom godkjennelse av det.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Noen snakker om å sulte ut kreften. Det sies at vi alle har kreftceller i kroppen og at de vil blomstre opp hvis de bare får de rette forholdene og at de trenger lett tilgjengelig næring. Og det får de ikke hvis man spiser mat som kroppen må bearbeide ved hjelp av alle våre indre organer og hvis vi holder kroppen aktiv, d.v.s. opptatt med å leve. Men hvis man legger seg ned på sofaen i alfor lange perioder og bare spiser søtsaker som da kroppen ikke trenger vil kreftcellene få næring. De er skapt sånn på overflaten at de nyter lett tilgjengelig næring,spesiellt sukker mer enn andre seller. Hvis man imidlertid er aktiv vil det ikke bli så mye sukker på kreftcellene. Så hvis man ikke mosjonerer og spiser søtsaker og drikker alkohol som også er lett tilgjengelig næring, Går rett i blodet, da gir man kreften alle fordeler.
Dette kan jo stemme med et av poengene med artikkelen om at kreften kommer hvis man har bestemt seg for å slutte å leve og bare legge seg og slappe av og spise usunt osv. Da har man ikke bruk for kroppen lenger og da kan det vel være laget sånn at sopp og kreft skal ta over som renovasjonsarbeidere.
Jeg er ingen lege som sikkert alle forstår, men når man ser hvor hjelpeløse helsemyndighetene er på dette området må det være lov å filosofere litt. Og det irriterer meg at hvis man snakker litt alternativt til en lege så er det mange som bare fnyser. En alternativ lege fortalte meg at han kjenner ledende forskere på karolinske instituttet involvert i produksjon av kreftkur som bl.annet brukes på sykehus i Norge til over en million kr pr pasient. Denne kuren koster det ca 170 nok å produsere. Så kreft er en kynisk business. Jeg tror pasienter må vise interresse for hva slags behandling de får og ikke godta uten videre en hvilke som helst kjemoterapi f.eks. uten gjennomgående vurdering. En pasient fortalte meg at hun hadde blitt fortalt at kjemoterapien hun fikk hadde vist en reaksjonsprosent på over 90 %. Hun var happy med det intill hun fikk vita at reaksjonsprosent ikke betydde at de ble bedre ,men at pasientene reagerte på en eller annen måte, positivt eller negativt. men da var det for sent.
Jeg tror det er på høy tid at noen kunne begynne å forske på dette med kjemoterapi. Om hvor mange som drepes med det i forhold til hvor mange som blir leget med det. Noe forteller meg at det er en grotesk business ute og går her.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
9 år siden

Bra artikkel! Og for en gangs skyld tror jeg Zetaene har rett:)
Håper alle som går på lavkarbo spiser planteproteiner i stedet for kjøtt, kjøtt er svært syredannende. De beste burgerne lager man av linser, kikkerter og urter, den beste chilien er med bønner osv.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

En nær bekjent av meg spurte en gang sin veldig gamle bestefar hva han kunne gjøre for å bli like gammel som ham og fikk til svar. Du skal arbeide mye og spise lite.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

En som driver en privat helseklinikk forklarte meg hvorfor ph verdien er viktig på denne måten: PH verdien i blodet er like viktig som kroppstemperaturen. Hvis f.eks. PH verdien kommer under 7 så blir helsetilstanden generelt så dårlig at man vil krepere. Ved lav PH verdi tar blodet nødløsninger for å heve PH verdien. Blodet holder på calsium istedefor å omsette det ut til benstrukturen. Dette for å kompensere for surheten i blodet (Calsium alkaliserer blodet) .Det kan da føre til benskjørhet og forkalkning i blodårene og hjerte. Det er også største årsaken til nyresten som er krystalisert calsium ( kalsium som blir skilt ut av blodet pga mye calsium i blodet. Ekstra mye surhet i blodet kan til og med føre til at blodet begynner å stjele tilbake calsium fra benstrukturen.
Så har jeg lest at de fleste kreft typer liker surt miljø.
Så har jeg forstått det slik at de viktigste årsakene til sur kropp er følgende 3 ting. 1 Sukke og søtsaker forsurer kroppen. 2 Alkohol. 3 for surt drikkevann.
Jeg skaffet meg måledråper fra ham og har målt regnvannet flere ganger her jeg bor og det ligger helt på bonn på skalaen som er 4 . Så jeg vil tro at de fleste som har private bekker kilder rundt omkring i landet drikker nærmest syre. Vedkommende målte ph verdien i kroppen min til 7.21. som han mente var veldig lavt. jeg skaffet meg alkapod og har tenkt å skaffe meg kjøkkenunit senere for å alkalisere vannet. Etter å ha blitt vant til å drikke alkapodvann liker jeg ikke å drikke annet vann lenger. Og hvis man lager kaffe med alkapodvann så smaker kaffen så utrolig mye bedre.
Man får ofte høre at hjerteflimmer ikke er noe å gjøre med. Denne personen mente noe annet: at sur kropp fører til opphopning av calsium i blodet og dette kan føre til hjertekomplikasjoner som f.eks hjerteflimmer. Og det kan i aller høyeste grad stemme på meg. mange ting er blitt bedre etter at jeg har etterstrebet å alkalisere kroppen.
Har også lest en masse om at vi alle har kreftceller i kroppen men holdes i sjakk., men våkner til liv hvis de får lett tilgjengelig næring som nettopp sukker og alkohol. Dette er næringer som slipper å gå om fordøyelses systemene men går rett i blodet. Og det nyter kreftcellene mer godt av enn kroppen ellers.
Så folkens det er bare å slutte med klisseri og suttleri. Det triste er at det er ingen gehør for disse synspunktene i helsevesenet . jeg spurte denne personen om hvorfor leger i helsevesenet ikke visste om disse tingene. Han svarte som så. ” DE skal vite det , for jeg har gått de samme skolene som de og jeg lærte om dette på legestudien. Og det er ting som er kjent fra lang tid tilbake i historien.” Jeg har forsått det slik at denne legen har spesialisert seg på dette med alkalisering. Han mente videre at kumelk ikke egner seg for mennesker av den grunn at i kumelken finnes en del proteiner som vårt fordøyelsesyystem ikke kan bryte ned og derfor fører til opphopning av f.eks. calsium i blodet. Dette kommer av at kua og kalven har annet fodøyelsesystem. De har nemlig 4 mager. Hvis man absolutt må ha melkeprodukt så drikk yoghort av geitemelk var rådet fra ham.
Ellers vil jeg takke RKM for en interresang og høyaktuell artikkel. Dette er matnyttig stoff. Så kan vi plukke opp litt fa hverandre som vi ikke får fra helsevesenet.
Og igjen: er det noen som vet om mms1 og mms2 er surt eller alkalisk?

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

“Som det fremgår av Wiki-artikkelen om alkalisk diett, så er det kreften som SKAPER det sure miljøet. Det er ikke det sure miljøet som skaper kreften.”

Jeg tror dette er direkte feil. En stund siden jeg interessert meg for emnet, men mener å huske at ikke bare dr Young promoterer påstandene om helsegevinst ved bruk av alkalisk diett. Har sett så mange positive utslag av alkalisk diett at jeg anser denne wiki artikkelen som tull og tøys.

http://trans4mind.com/nutrition/acid-alkaline-balance_minich.pdf
http://no.trans4mind.com/nutrition/pH.html

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Vel ,Det kan vel tenkes at vår levestil i dag setter kroppen på så harde prøver at det blir for ekstremt for dens reguleringssystem. Det kan vel enkes at det blir for ekstremt for kroppen med regnvann på ph 4. Og spise iskrem og kaker og syltetøy og potetkjips og kola og allslags sukkerdrikker og red bull og alkohol nesten til daglig i vår kultur. Det kan vel tenkes at kroppen ikke er bygd for dette. Går man gjennom matbutikk i dag så ser man at disse skvipvarene stadig tar mer og mer plass av hele butikken og man må lete mer og mer etter naturlige matvarer. jeg tror det blir mye det samme som å kjøre en bensinmoter på diesel. En plass går grensen for hva man kan putte in i kroppen. Og den grensen er for lengst overskredet. Det ville i mange tilfeller være sunnere å sulte enn å spise og drikke som de fleste gjør i vår kultur i dag.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Rabalder. Opplysningene du kommer med stemmer helt og holdent med min alternative behandler som også er medisiner. Og best av alt, å leve etter disse kunnskapene forbedrer helsen radikalt.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  sjarl
9 år siden

Ja, jeg er diabetiker og etter at jeg gikk over til lavkarbo f.eks sluttet å spise brød og søtsaker og drakk alkapodvann hele dagen gikk insulinforbruket ned med 40 % . det skjedde allerede etter 2til 3 mndr. i løpet av den tiden gikk jeg ned 4 til 5 kg.. Tidligere hadde jeg stadig hjerteflimmeranfall. Det ble helt borte. i det siste har jeg kjent antydninger og det er etter perioder da jeg har slurvet med kosten. Jeg tøyser ikke om dette. Og etter at jeg forandret kosten løper jeg lettere på fjellet nå enn jeg gjorde for 30 år siden.

sjarl
sjarl
Abonnent
9 år siden

Ja i den grad Wiki artikkelen gir et korrekt bilde av realitetene. Den virket å være svært så main stream om emnet forsuring av kroppen og dens manglende påvirkning av helsen. Her tror jeg der meget, meget lang vei å gå før realitetene åpenbarer seg. Antagelig er ikke hele svaret basert på alkalisering eller ikke, men kan være en delforklaring. Som deg mener jeg psyken kan være en avgjørende faktor. Du liker å vise til Zeta- informasjonen. I den sammenheng vil jeg nevne vår hjemlige “ILIUKA” som sier dette etter spørsmål om årsaken til kreft: “Du har selv valgt uttrykket Cancer” .

De som hevder å være spontanhealet av kreft, hevder ofte at endring av tankesettet var avgjørende. Den mest kjente av disse er dr Lorraine Day. http://www.drday.com/

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Hei Shari. ER mms alkalisk eller surt ?. Jeg trodde det er forsurende på kroppen, men det er mulig jeg har misforstått. Så har man også mms1 og mms2. Sistnevnte skal visst nok være best mot kreft. Det hadde vert bra om man fikk klarlagt om disse forsurer eller alkaliserer kroppen. Jeg tror på alkalisering av kroppen. Etter som jeg forstår bør PH verdien i vevet ligge mellom 7,3 og 7,4

kjell108
Abonnent
9 år siden

Kreft er syke celler som kroppen har mistet kontroll over. Alle har kreft sier noen. Wikipedia: “Benign tumors do not spread to other parts of the body or invade other tissues, ..” Den rådende oppfatning ser ut være at “kreften sprer seg fra …”. En enklere forklaring er at kroppen taper, dvs. immunforsvaret er for svakt til å reparere seg selv. Den rådende oppfatning er at “det gjelder å fjerne/operere bort kreften” like fort som den kommer. Man blir ikke helbredet på den måten. Grunnen til at kroppen taper vil fortsatt være tilstede dersom man ikke fjerner hva som var problemet i første omgang – som kan være så enkelt som for mye syre i kroppen. Kreft er en systemisk sykdom.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Håper inderlig at du er frisk, hvis ikke spis en rå hvitløk hver dag.

Radiukalis45
Radiukalis45
Anonym
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
9 år siden

Kreftf forårsakes av Candida Albicans. Sjekk kunnskapen og forskningen til den italienske legen Simoncini.
Også andre leger og kreftforskere har sagt seg enige i denne teorien, som foreløpig motstrides krakilsk av den internasjonale legemiddelindustrien. Dette ettersom motmedisinen vil innebære for liten profitt for en industri som lever på å tilby produkter som i praksis bare maler over symptomer eller dreper like mange friske celler som syke.

Kort fortalt har candida albicans en naturlig parasittisk rolle i kroppen. Den bryter blant annet ned vevet etter organisk død. Altså den lever på oss. Ved enkelte tilfeller kan dens naturlige plassering i buken, gå over styr. For eksempel kan psykisk stress eller dårlig helse, feil kosthold etc gjøre at organismen spres og omdannes til en “fungus” i andre deler av kroppen, hvor immunforsvaret ikke er forberedt på organismens spredning.

En av bieffektene av spredningen er for eksempel at C.A.”driter” i blodårene våre, altså den sprer sine avfallsstoffer. Dette øker sannsynligheten for trøtthet og betennelser, men også immuniologiske feilfunksjoner som allergier.

Ingen dietter hjelper mot infeksjonen, ettersom C.A er evolvert for å næres på det som næres kan, også muskler, og eventuelt ligge i dvale inntil det er nok næring igjen. Men selve opphopningen i kroppen kommer for eksempel av for store inntak av sukker, brødmat, pasta, alkohol og andre typiske bensinprodukter for en slik organisme.

De fleste kreftsvulster når utopererte er for eksempel hvite. Det er en god grunn til det; de er fylte med Candida Albicans. Den eneste motbehandlingen som er meget effektiv, er preparater som bryter C.A.s evne til å bygge en sterk nok cellevegg til seg selv. Det er denne som hindrer immunforsvaret å motarbeide den.

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Radiukalis45
9 år siden

Kreftf forårsakes av Candida Albicans?

Biofyhsikeren Andreas Kalcker og noen medisinere hevder MMS renser kroppen for fungus og helbreder til og med kreft og autisme.

Jeg har selv brukt MMS ved en rekke anledninger når fokjølelse og feber er i emning og også etter i influensautbrudd. Min og andre familiemedlemmers erfaring er at influensa og forkjølelsen forsvinner brennkvikt, dvs i løpet av timer.

http://www.youtube.com/watch?v=ItXb6yXntNY
http://www.youtube.com/watch?v=YXIw_kYxuhA

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Radiukalis45
9 år siden

“Kreftf forårsakes av Candida Albicans. Sjekk kunnskapen og forskningen til den italienske legen Simoncini.
Også andre leger og kreftforskere har sagt seg enige i denne teorien, som foreløpig motstrides krakilsk av den internasjonale legemiddelindustrien.”

Personlig tror jeg dette er veien å gå. Erfaring fra min lille verden gjennom familien og nære bekjente er at enkle kostholdsendringer og samtidig bruk av dr Youngs kur har hat nærmest spektakulær positiv virkning på helsetilstanden.Også andre lignende alkaliserende kurer hjelper. Enkel analyse av blodets tilstand i mikroskop viser med all tydelighet hva som er galt. Å si som legene sier, at kroppen selv regulerer dette helt uavhengig av hva man putter i seg er slik jeg ser det, totalt meningsløst.. Det impliserer at alle andre sykdommer og tilstander kan sies å oppstå uavhengig av hva vi spiser.

For å underbygge dette litt. Dyrlegene vet hva minken og reven må ha av næringstoffer for at pelsen skal bli fyldig og glansfull. Dyrlegen vet også hva storfe og griser må ha av næringsstoffer for å hindre at dyrene blir aggressive. Kommer du til legen med livløs og pistrete hårmanke, vil legen definitivt ikke snakke om ernæring for å endre tilstanden. Svaret vil ganske sikkert bli en anbefaling av shampo og en pilledosett under armen. :-).

« Forrige artikkel

Genetisk Engineering gir alvorlige skader

Neste artikkel »

MMR-vaksinen og regressiv autisme

38
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x