Du leser nå
Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

40 minutter lesetidAvsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

Denne artikkelen er veldig lang. Den er lang fordi jeg kommer med ekstraordinære påstander og de krever ekstraordinære evidensgrunnlag. Denne artikkelen er knyttet opp til mange andre artikler på Nyhetsspeilet om NWO, Svine influensa, vaksiner, FNs Agenda 21, Codex osv. Denne artikkelen drar det hele sammen i en konspirasjon som er så til de grader alvorlig og potensielt skremmende at jeg har vegret meg å skrive den. Min intensjon er å riste såpass mye i den eksisterende verdensbildet til så mange som mulig slik at de kommer seg ut og aktiviserer seg for å stoppe alle planer som har å gjøre med NWO.

Mye av denne informasjonen er samlet av Stephanie R. Pasco og lagt ut på Infowars Blogg august 27, 2009. Jeg har gått gjennom stoffet, oversatt det som er viktig for å fremme poenget og lagt til noe av det jeg selv har samlet opp gjennom tiden. Det er en av de største, styggeste og mest psykopatiske konspirasjoner en kan tenke seg da hele ideen går over til å se på liv som alt annet enn hellig og derfor fortjener beskyttelse. Antagelsene fra det ståstedet jeg refererer til reduserer menneskeliv til en verdiløs biologisk fenomen – gjenstand for full kontroll og regulering. Dette temaet er relevant i dag da det viser seg at nesten hele verdens politiske myndigheter har underlagt seg WHO direktiver når det gjelder behandling av pandemier. WHO er en gren av FN – som igjen har fremmet og fått undertegnet et lite kjent avtale som heter Agenda 21 – en plan for en bærekraftig fremtid – som faktisk innebærer avbefolkning av denne jorden.

En hver stat eller myndighet som krever tvungen vaksinering, særlig vaksinering som erkjenner innhold av kvikksølv (thimerosal) og squalene for en svineinfluensa som åpenbart er skapt i et laboratorium fortjener mistanke om forsøk på massedrap og i det minste alvorlig sykeliggjøring av sine borgere. Det er ille nok at stater og myndigheter godkjenner vaksinering av hvem som helst uten ansvarsgaranti fra produsenten. Når det gjelder svineinfluensavaksinen har norske myndigheter betalt 650 millioner for en vaksine der produsenten fraskriver seg ansvar for negativ bivirkninger. De fleste mennesker vil nå si at det er å kjøpe katta i sekken. Kan det være slik at propaganda om svineinfluensa, behov for vaksinering, også HVP vaksinering og den kommende mat og næringsmiddel reguleringslov Codex Alimentarius – også fra WHO er en sammensatt konspirasjon om å drepe store befolkningsgrupper?

Dersom det stemmer kan jeg ikke se annet enn et behov for en massiv motreaksjon der de som står bak disse ideene fjernes fra sine maktposisjoner, prøves i retten for konspirasjon om å begå massedrap og fengsles bak lås og slå. Det kan også godt bety at mange stater og regjeringer må kanskje bygges opp fra bunnen.

For ordens skyld vil jeg markere teksten som er oversatt fra arbeidet til Stephanie R. Pasco – Jeg er tilhenger av å gi kreditt til de som fortjener det! Kilde henvisning: http://www.infowars.com/the-move-to-depopulate-the-planet/

Det er min intensjon om å gi deg klipp fra dokumenter, mange fra FN som beviser at det er en plan for å avbefolke planeten. Jeg vil også legge til sitater fra diverse mennesker og organisasjoner som videre beviser at denne agendaen er et faktum. Jeg ber for guiding fra Vår Herre om at han vil være med meg i denne kvest for å advare andre om denne mørke planen mot menneskeheten.

Alt som skrives i dette papiret er lett å bekrefte. Det kan hende det tar litt tid og anstrengelse, men jeg tok store anstrengelser for å gjøre denne rapporten så korrekt som jeg kunne.

Avbefolknings agendaen er basert på tilbedelse av naturen eller Gaia. I Første Moseboken sa Gud til Adam og Eva og så Noah og hans familie at de skulle gå frem og mangfoldiggjøre seg for å fylle Jorden. Ingen sted i Bibelen trekker Gud denne klare kommandoen tilbake. Derfor driver mennesket å overgå Guds kommando – skaperen. Jeg spør deg, hvem vet mer om jordens tilstand, den som ble skapt, eller den som skapte?

Grunnlaget for avbefolknings agendaen er en standard som alle elite holder kjær. Den heter, ”The Hegelian Dialectic:” Problem-Reaksjon-Løsningen. Skap et problem. Forårsak en reaksjon for så å tilby en løsning. Du vil se nøyaktig hvordan de har skapt et problem, forårsaket en reaksjon som er global. Det er veldig imponerende hvor godt de har lykkes: og nå tilbyr de en løsning: En dødelig løsning.

Jeg ber om at du vennligst gjør et forsøk om å dele ut denne rapporten over alt der du kan. Tiden er knapp og det er så mange som kommer til å bli tatt mens de sover. Ved å få dette ut kan du kanskje redde noen fra unødvendig smerte og lidelse.

William Benton, Assistant U.S. Secretary of State at UNESCO 1946 – FN organisasjon for å fremme utdanning, vitenskap og kulturutvikling. ”Så lenge som barnet puster forgiftet luft av nasjonalisme, utdanning i global bevisstgjøring kan bare produsere dårlig resultater. Som vi har påpekt før, er det ofte at familien infiserer barnet med ekstrem nasjonalisme. Skolene, derfor må bruke metoder beskrevet tidligere for å sloss mot familie holdninger som favoriserer ”jingoisme” (nasjonalisme) … vi skal nå være klar over at nasjonalisme er en stor hindring mot utviking av en global tankegang. Vi er på starten av en lang prosess der vi bryter ned veggene av nasjonal integritet. UNESCO må være den første pioneren.

Dette budskapet fra Benton er en slags krigserklæring på at verden er delt opp i suverene stater og nasjoner der de er fri til å finne sin egen vei for å lede sitt fok. FN står åpenbart som den store portalen til det vi kaller NWO – New World Order som er en global visjon av en sentralisert styringsmakt som har fullstendig dominans over alle land og nasjoner. Jeg kan se for meg hvordan tankegangen til enkelte individer kan oppfatte denne situasjonen som fordelaktig frem for hvordan verden styres i dag. Allting blir så mye mer enkelt for styringsmakten. Det blir ingen som er stor nok eller sterk nok ti å gjøre noen form for real motstand eller påvirke mot uønsket endring. Der ligger også faren – de som i dag har størst makt og innflytelse bruker sin makt og innflytelse på å herske over andre fremfor å dyrke visdom, intelligens, frihet og harmoni. Sett fra elitens ståsted vil de nok forsøke å selge resten av verden den ideen om at de ønsker å skape en verdensfred. Når vi leser mellom linjene mener de noe helt annet. Freden er fravær av motstand. Freden oppstår når slavene er tvunget til å tjene i stillhet, uten å yte motstand. Freden er total hersking av resten av verden – dominans og kontroll – gjerne gjennom teknologi. Det er ingen overraskelse om at mange av de samme kreftene som står bak FN og dens agenda er også de samme som står bak og styrer USA, ikke bare nå men også før i tiden. De har ikke våre beste interesser i sine tanker.

Club of Rome, The First Global Revolution, 1991:

I søken etter en ny fiende som kunne forene oss, kom vi frem til ideen der forurensning, truslene om global varming, knapphet på vann, matmangel og slik ville passe oss bra (her har vi absolutt bevis på at menneskeskapt global varming er en konspirasjon) … Men ved å påpeke dem som fienden, faller vi i fellen av å forveksle symptomene med deres årsaker. Alle disse farene er forårsaket av menneskets innblanding i naturen og det er bare gjennom endring av holdninger og atferd at de kan overkommes. Den virkelig fienden, derfor, er menneskeheten selv.”

Jeg har henvendt meg til The Club of Rome mange ganger i mine skriv. Denne ”klubben” er ”Think Tank” – et sted der en bruker kreativitet for å klekke ut fremtidens utvikling. Det er her konspirasjoner virkelig blir skapt. Norge er ikke representert i denne gruppen. Medlemslisten kan du se herfra: http://www.clubofrome.org/eng/home/

club-of-rome

Dette diagrammet er tatt fra Club of Romes Websider. Jeg merker meg følgende. Dette viser hele forløpet av ”Problem,  Reaksjonen og Løsningen” som eliten bruker. De sier at de står for systemtenkning og i den uthevet erklæringen skriver de også at de ikke må forveksle årsak og virkning. Jeg er også er opptatt av systemtenkning. Jeg har undervist dette som et viktig tema i mine tidligere NLP-Master Practitioner utdanningsprogrammer. I dette tilfelle ser jeg hvordan Romaklubben bruker systemtenkning for å peke bare på en dypere underliggende symptom som de kaller årsak. I systemtenkning brukes begrepet ”primær årsak” og det er årsaken som forårsaker 70% av de problemene som plager systemet. Mennesket er ikke fellesnevneren til verdens problemer. Det som jeg har pekt på tidligere er primærproblemet det at mennesket har til gode å bli enig med seg selv om å identifisere bevissthetens essens. Svaret på dette spørsmålet skaper grunnlaget for menneskets  innbygget mentalt kart som de bruker for å navigere i livet med.

Største delen av verdens befolkning forholder seg til ”tro” – religion eller vitenskap for å finne sine svar på bevissthetens essens. Begge disse to institusjoner har jeg tidligere beskrevet som fragmenterte og ute av stand til å svare på spørsmålet. For å si det kort. Problemet er ikke mennesket, men menneskets manglende forståelse av sitt opphav, mål og hensikt. Problemet er dette med et åndelig vakuum.

Mikhail Gorbachev:

”Vi må snakke mer tydelig og klart om seksualitet, fødselskontroll, om abort, om verdiene som kontroller befolkningsantallet, fordi miljøkrisen, for å si det kort, er befolkningskrisen. Kutt befolkningen med 90% og det er ikke nok mennesker igjen for å gjøre så mye økologisk skade.”

Istedenfor å løse problemet ved å gjøre folk opplyst om sitt åndelig opphav slik at de også endrer på sin atferd og holdninger ser Gorbachev løsningen i å la holdningene forbli som de alltid har vært, bare gjøre antallet mennesker så få at de ikke kan ødelegge verden samtidig.

Aldous Huxley, Brave New World 1946:

”Det er, selvfølgelig, ingen grunn hvorfor de nye totaliarianere (diktatorer) burde likne de gamle. Regjeringer med klubber, henrettelses skvadroner, kunstig matmangel, masse internering og masse deportering, Det er ikke bare umenneskelig, det er demonstrativt lite effektiv og i en alder av avansert teknologi, er fravær av effektivitet er mot den ”Hellige Ånden”.

Huxley har jo et poeng med sitt syn. Dessverre, ser det ut som om at morgendagens herskere tenker seg en verden som  sier ”Ja takk” til begge deler. Vold med klubber, tazers, gummikuler, lydkanoner, henrettelsessvadroner – gjennom ”Extreme Rendition” og tortur, bruk av utarmert uran for å forgifte landskapet i all evighet, kunstig matmangel gjennom Codex, masse internering, RFID Chips, Vaksiner, Overvåkning, drap gjennom fjernstyrte fly, HAARP – De har alle midler og de bruker dem alle.
huxley

Aldeous Huxley, Foredraget om befolkningseksplosjonen 1959:

”…La oss spørre hva de praktiske alternativene vi har når vi konfronterer problemet av befolkningsveksten. Et alternativ er ikke å gjøre noe om det og la allting fortsette som de gjør…Spørsmået er: Skal vi skape balanse på den naturlige måten, hvilket er en brutal og absolutt ikke menneskelig metode, eller skal vi gjøre det på en intelligent, rasjonell og human måte…Forsøk å øke produksjon så mye som mulig og samtidig forsøke å oppnå balanse mellom fødselsraten ved mindre grusomme måter enn naturen bruker – ved intelligente og humane metoder? …Det er enorme vansker i forhold til å igangsette hvilken som helst stor skala strategi for begrensning av befolkningen; mens dødskontroll er ekstremt enkelt under moderne forhold er fødselskontroll veldig vanskelig. Årsaken er veldig enkel: Dødskontroll – kontroll av for eks. smittsomme sykdommer kan oppnåes ved en håndfull med eksperter og en liten arbeidsinnsats av en liten gruppe ufaglærte mennesker og det forutsetter en veldig liten investering.”

I dag er befolkningen i verden opp i mot 5,7 milliarder mennesker. Mange mener det er en befolknings vekst som verden ikke er i stand til å opprettholde. Kan det være mulig at noen har tenkt mer på hva Huxley snakket om i sitt foredrag i 1959. Det kunne se slik ut.

Barry Commoner, Slutt fred med planeten:

Det har vært sorteringsforslag som ville dømme hele nasjoner til døden gjennom noens bruk av ”kjærlig forsømmelse”. Det har vært konspirasjoner for å lure mennesker for å bli sterile, ved fysiske og lovgivning som er skremmende uspesifiserte. Nå blir vi fortalt at vi må slutte, heller enn å strekke vår anstrengelser for å mate de sultne mennesker i verden. Hvor skal det slutte? Secretary of Defense William S. Cohen, April 28, 1997 sa i sitt møte med Kongress komiteen: Det er noen rapporter, for eks, at noen land har forsøkt å skape noe slik som en Ebola virus, og det ville bli en veldig farlig fenomen for å si det minst. Alvin Toeffler har skrevet om dette i forhold der noen vitenskapsfolk i sine laboratorier forsøker å skape visse typer patogener som ville bli etnisk spesifikk slik at de bare ville eliminere visse etniske grupper og raser; og andre holder på med å designe en form for menneskeskapte insekter som kan ødelegge spesifikke avlinger. Andre holder på i en form for økologisk terrorisme der de kan endre på klimaet, igangsette jordskjelv, og vulkaner ved bruk av elektromagnetiske bølger. Så det er mange kreative hjerner der ute som er hardt i arbeide med å finne på måter der de kan skape terror på andre nasjoner. Og det er virkelig, og det er derfor vi må intensivere våre anstrengelser, og det er derfor det er så viktig.”

Alvin Toefflers uttalelser støtter også de samme uttalelser som leseren kan komme bort i på Nyhetsspeilet. Ting som ofte blir satt sammen med ”konspirasjonsteorier” som faktisk er konspirasjoner. Chemtrails, HAARP, Svineinfluensa, Mindkontroll – det er ikke fordi vi er paranoide. Det er fordi vi har sett og forstått at det er en underliggende struktur i samfunnet som er rett og slett preget av patologiske psykopater.

jacques-cousteau

Jacques Cousteau UNESCO Courier 1991:

”For å redde verdenen vil det bli nødvendig å drepe 350,000 mennesker hver dag.”

Jacques Cousteau, Befolkningen: Motstående perspektiver

”Dersom vi ønsker våre risikofylte ambisjoner om å lykkes, må vi overbevise alle mennesker å delta i våre ambisjoner og vi må raskt finne endelig løsninger for å stoppe befolkningseksplosjonen som har en direkte innflytelse på de mindre favoriserte samfunn. Ellers vil generell misnøye skape hat og den styggeste form for rasedrap vi kunne forestille oss, som vil involvere milliarder av mennesker, vil bli ufornektelig. ”

”Ukontrollert befolkningsvekst og fattigdom må ikke kjempes fra innsiden, fra Europa, fra Nord  Amerika, eller noen nasjon eller gruppe nasjoner; det må angripes fra utsiden – av internasjonale etater som får hjelp til denne enorme oppgaven av kompetente og total ikke politiske eller ikke styrende organisasjoner.”

Jacqueues Cousteau har levd med og i naturen i hele sitt liv – som dykker. Han er veldig opptatt av å ivareta jordens mangfold og ser et problem. Igjen, og som så å si alle andre, er problemet  oppfattet fra veldig fysisk perspektiv. Mennesker på denne planeten avler som om det var meningen med livet. Vi er programmert til å tenke at om vi ikke avler og har barn så dør vår generasjon ut og det kan vi ikke tillate. Vår teknologi tillater en befolkningsvekst ensidig rettet mot muligheter for utvidet støtte. Mens vi har fortsatt liten forstand på meningen med livet – derfor avler vi så mye som mulig for å vinne – ett eller annet  som vi ikke vet hva er.

Bertrand Russel, The Impact of Science on Society 1953

Jeg later ikke som om fødselskontroll er den eneste måten vi kan stoppe befolkningen fra å øke…Krig …har hittil være skuffende i  forhold til befolkningskontroll, men kanskje bakteriologisk krig kan være mer effektiv. Dersom en ”svarte døden” kunne spres gjennom verden en gang i hver generasjon av overlevende kunne avle fritt uten å gjøre verden for fylt… Tilstanden ville kanskje være noe ubehagelig, men hva så? Virkelig høyt tenkende mennesker er likegyldig til lykke, særlig andres… Det er tre måter å sikre et samfunn som kan være stabil i forhold til befolkningen. Den første er fødselskontroll, den andre er drap av barn, eller virkelig destruktive kriger, og den tredje er den av generell elendighet med unntak av en mektig minoritet…”

Henry Kissinger, 1978 – Vinner av Nobel Fredsprisen takket være Norge

”U.S. holdningen til den tredje verden burde være preget av avbefolkning”.

Henry Kissinger er en fullkommen sionist som arbeider utrettelig for en elite styrt verden, der han er medlem. Etter at G.W. Bush forsøkt å få han inn som leder for kommisjonen for å dekke over begivenhetene under ”terror” angrepet 11.09.01 har han trukket seg tilbake til en skygge posisjon der han styrer resten av verden. Angivelig har han fått problemer med sin egen hukommelse så han har selv blitt et medlem av de han kalte tidligere for ”The worthless eaters.” Kissinger er berømt for hans kontroll uttalelser – ”Hvis du vil kontrollere en region ta styring over oljen. Om du vil kontrollere et land, ta kontroll over maten. Om du vil ta kontroll over verden, ta kontroll over penger. Han er nominert av meg til å være sjefs-psykopaten i hans generasjon og dermed er klar til å gå til en fjerde densitet – negativ polarisert planet der han ka fortsette sine inkarnasjoner sammen med sine likestilte.

David Rockefeller, 2000

”Vi er på kanten på global transformasjon. Alt vi trenger er den rette kjempekrise og alle nasjoner vil akseptere NWO – The New World Order.”

Hva kan jeg si til dette. Bortsett fra at Rockefeller familien tjener veldig mye penger  på vaksiner. Jeg fanget opp denne lille smakebiten som var på en internasjonal seminar om pandemier – ja takk – Rockefeller.

order-out-of-chaos

For dere som ikke har forstått det enda er Norsk Folkehelse institutt en ekte Rockefeller foundation. Er du ikke stolt over at den var gitt til den Norske stat på betingelsen at dens regnskaper skulle holdes hemmelig? Kan det være derfor Stoltenberg regjeringen, med hans søster i NFI kjøper vaksiner for 650 millioner kroner – uten garanti? Hum…..Det lukter svidd!

David Rockefeller: Memoirs 2002 Founder of the CFR (Counsel on Foreign Relations)

”Vi styrer over Amerikansk politiske og økonomiske institusjoner. Noen til og med tror at vi er en del av en hemmelig kabal som arbeider mot de beste interesser av The United States, stempler min familie og meg som internasjonalister og konspirerende med andre i verden for å bygge en integrert global politisk struktur, en verden, om du vil. Dersom det er anklagen, står jeg skyldig, og jeg er stolt av det.

David Rockefeller, Co-founder of the Trilateral Commission:

david-rockefeller

For dere som ikke har forstått det enda er Norsk Folkehelse institutt en ekte Rockefeller foundation. Er du ikke stolt over at den var gitt til den Norske stat på betingelsen at dens regnskaper skulle holdes hemmelig? Kan det være derfor Stoltenberg regjeringen, med hans søster i NFI kjøper vaksiner for 650 millioner kroner – uten garanti? Hum…..Det lukter svidd!

Følgende er noe bakgrunns informasjon om the Trilateral Commission:

In 1973, David Rockefeller asked Zbigniew Brzezinski to put together an organization of the top political, and business leaders from around the World. He called this group the Trilateral Commission (TC).

According to an information sheet supplied to me by the TC, dated March 23, 1994:

«The European Community, North America (US and Canada), and Japan – the three main democratic industrialized areas of the world – are the three sides of the Trilateral Commission. The Commission’s members are about 325 distinguished citizens, with a variety of leadership responsibilities, from these three regions. When the first triennium of the Trilateral Commission was launched in 1973, the most immediate purpose was to draw together – at a time of considerable friction among governments – the highest level unofficial group possible to look together at the common problems facing our three areas. At a deeper level, there was a sense that the United States was no longer in such a singular leadership position as it had been in earlier post-World War II years, and that a more shared form of leadership – including Europe, and Japan in particular – would be needed for the international system to navigate successfully the major challenges of the coming years. These purposes continue to inform the Commission’s work.

“Vi er takknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine & andre store publikasjoner der deres direktører har deltatt på våre møter og respektert deres løfter av (forsiktighet) les – hemmelighold for nesten 40 år. Det ville være nesten umulig for oss å utvikle våre planer for verden dersom vi ikke hadde være utsatt for de sterke lysene av publisitet i løpet av disse årene. Men verden er nå mye mer sofistikert og forberedt å marsjere mot en verdens regjeringen. Thomas Ferguson, Latin Amerikansk Chase Officer for The State Departments Office of Population Affairs (OPA) (Nå the US STate dept. Office of Poplation Affairs, est by Henry Kissinger in 1975): ”Det er en enkel tema bak all vårt arbeid – vi må redusere befolkningsnivåer.” Sa Thomas Ferguson. ”Enten de (regjeringer) gjør det på vår måte, gjennom pene rene metoder eller vil de få den slags rot de hadde i El Salvador, eller i Iran, eller i Beirut. Befolkning er et politisk problem. Når befolkningen er ute av kontroll trenges det autoritetsstyre, selv fascisme for å redusere det. ”De profesjonelle, sa Ferguson, ”Er  ikke interessert i å begrense befolkningen for humane årsaker. Det høres pent ut. Vi ser på ressursene og miljøbegrensninger. Vi ser på våre strategiske behov og vi sier at dette lande må begrense sin befolkning, ellers vil vi få problemer.”

“Så vi gjør det vi må. El Salvador er et eksempel der vår manglende evne til å begrense befolkningen med enkle metoder har skapt grunnlaget for en nasjonal sikkerhets krise. Regjeringen i El Salvador brukte ikke våre programmer for å begrense befolkningen. Nå har de borgerkrig.  På grunn av det…. Det vil bli forflytting av mennesker og mangel på mat. Enda de har for mange mennesker der.” 1981

Mens jeg oversetter disse tekstene blir jeg bare kvalm. Det bekrefter at ingenting i politikk skjer uten en hensikt. Det betyr også at menneskets giverglede til folk som er utsatt for disse psykopatene er til ingen nytte. Pengene går til feil person. Ikke ofret, men den so har stelt i stand elendigheten.

I mellomtiden har jeg på TVen – TV2 NRK – og ser på Spekter – En enorm propaganda apparat er rettet mot den Norske folkningen. Her snakkes det om vaksinen som en knapphets vare – som reklamen som sier, ”Løp og kjøp”. Tankeløse ofre kommer til å bli syke. Alle som vil kan få vaksiner! Så heldig vi er. Vi anbefales å ikke hente våre informasjoner fra Internett fordi de blir utsatt for ”vandrerer historier”. Vi m å stole på myndighetene. Jeg må bare slå av TVen, det er som å sitte på do med en tilstappet mage der ingenting kommer ut.

Theodore Roosevelt:

”Samfunnet har ingen rett til å tillate degraderte mennesker å reprodusere seg…en hver gruppe med bønder som tillot deres beste å ikke avle mens de svakeste fikk avle ville bli behandlet som gale…En dag vil vi bli klar over at den primære og u-unngåelig oppgaven av gode borgere av den rette typen er å la hans eller hennes gener fortsette mens vi er ikke tjent med å tillate at borgerne av den gale typen lager barn. Det store problemet med sivilisasjon er å sikre en relativ økning i de verdifulle mens de mindre verdifulle minker tilsvarende. Problemet kan ikke løses uten å gi full omtanke til den innflytelsen av arv faktisk har…Jeg ønsker veldig mye at de gale menneskene kunne hindres fra å avle og når den onde naturen av disse er tilstrekkelig opplagt, burde det bli slik. Kriminelle burde bli steriliserte og de svake til sinns forbudt å lage barn…En burde legge trykk på at de som er ønskelig fikk lage barn…”

Theodore-Roosevelt

Om mennesket noen gang hadde visdom til å  bestemme hvilken gener var gode og hvilken gener var uønsket er jeg i sterk tvil om. Dersom vi ser på oss selv som dyr, så kan jeg forstå Roosevelts tankegang men akk – det er vi nå ikke. Det streifer meg som pussig at mens gårsdagens ledere var opptatt av å fremme intelligens og de gode egenskapene hos mennesker, virker det som om dagens ledere ønsker å fremme en form for fordumming i samfunnet – i hvert fall i Vesten. TV programmer, særlig de mange ”reality” seriene belønner den formen for intelligens som er flinkest til å degradere sin egen integritet. Samfunnet synes å belønne den formen for atferd som ”Jack Ass” mens de intelligente går for å være ”Nerdete”. Det hele handler om sosial tilpasning. Dersom du skal være ”kul” må du være slik som alle andre. Den som vil ivareta sin egen unikhet og gå sine egne veier, følge sitt indre kall, blir avvist at det store flertallet.

Bruk av fluor i drikkevannet er en skjult kampanje for å få massene til å bli mer passive. Det har ingenting med tannhelsen å gjøre, men bevisste politiske tiltak for å undertrykke befolkningen. Det virker som dagens moderne paradigme går helst ut på å gjøre massene så passiviserte og så ”unempowered” som mulig – også gjennom sykdom. På denne måten kan de bli manipulert inn i den agendaen som måtte passe lederne til en hver tid – også til å begå kollektiv selvmord om det var ønskelig.

By Carl Teichrib:

”The Georgia Guidestones, en massiv granitt monument plantet ute på landet i Georgia, USA inneholder en liste av ti bud for Jordens borgere. Det første budet og den som er mest relevant for denne artikkelen sier enkelt: ”Oppretthold menneskeheten under 500,000,000 i evig balanse med naturen.”

guidestones

Kilde: http://amerikan4truth.com/guide.gif

Robert Walker, former chair of PepsiCo og Proctor & Gamble om vann:

”Vann er en av naturens gaver. Levering av den er ikke. Det må prises for å sikre at det er brukt på en måte som opprettholder tilgangen.”

Ted Turner gjør en radikal kommentar om at, ”En total befolkning på 250 -300 millioner mennesker, en 95% reduksjon fra dagens nivå ville være ideell.”

Margaret Sangger (grunnlegger av Planned Parenthood, finansiert av Rockefeller) sa i hennes foreslått ”The American Baby Code”, som var tenkt å bli til loven at: ”Den mest barmhjertelig som en familie kan gjøre mot dens nyfødte er å drepe det.”

Det er denne kvinnen som Hillary Clinton offentlig sa hun så opp til under president debattene i 2008.

Følgende uttalelse fant jeg i går, 30, sept. 2009

Kilde: http://www.prisonplanet.com/prince-philip-implies-world-needs-95-population-reduction.html

Prins Philip impliserer at verden trenger 95% befolkningsreduksjon

En av de største land og eiendoms eiere i verden går til angrep mot middelklassen som eier to boliger.¨

Den 88-år gammel mannen til Dronning Elisabeth II – som har bolig i London, Windsor og Skottland så vel som en enorm samling av andre eiendommer beklaget skjebnen til den klassiske Engelske landsbyen. ”Landsbyer før i tiden var mer eller mindre selvopprettholdte: De hadde en slakter, en baker en skomaker”, da han. ”Nå er alt det borte fordi handelen er konsentrert i store shoppingsentrere.”

Så kom han til saken om klimaendring og understreket at befolkningsøkningen og økningen av drivhus gassene: ”Mennesker går rundt og snakker om en karbon fotavtrykk, men de får ikke med seg at mengden med karbon som går opp i atmosfæren står i forhold til antallet mennesker som lever på jorden”, sa han. ”Det er nå 60-millioner mennesker som lever i dette landet og vi er omkring størrelsen av New Zealand – dette landet hadde tre millioner befolkningen under Dronningen Elisabeth den første – i 16-århundrede” la han til.

De som står inne for dyrking av raserenhet

Alexander Graham Bell, George Bernard Shaw, H.G. Wells, Sidney Webb, William Beveridge, John Maynard Keynes, Margaret Sanger, Marie Stopes, Woodro Wilson, Theodore Roosevelt, Emile Zola, George Bernard Shaw, John Maynard Keynes, John Harvey Kellogg, Winston Churchill, Linus Pauling, Sidney Webb, Sir Francis Galton, Charles B. Davenport, Futurist Barbara Max Hubbard ( som ønsket å skape en freds avdeling

”I forhold til hele spektret av menneskelig personlighet, er det en fjerdedel som velger å transendere …En fjerdedel er klar til å velge, gitt av eksemplet til hverandre … En fjerdel er mot dette valget. De er ikke tiltrukket av at livet skal utvikle seg. En fjerdedel er destruktiv. De er født sint på ”Gud” … De er defekte frø…De har alltid vært defekte frø. Før i tiden tillot vi dem å dø en naturlig død…vi, de eldre, har tålmodig ventet til den siste bevegelsen forut for denne kvantum transformasjonen, å handle og kutte vekk dette forurenset og forurensende element i blant menneskeheten. Det er som å se kreft vokse …Nå, ettersom vi nærmer oss denne kvanta skiftet fra dyrisk mennesket til medskapende mennesket – mennesket som har arvet guddommelige krefter – den destruktive kvart delen må forsvinne fra samfunnet. Vi har intet valg, kjære dere. Heldigvis du, kjære dere, er ikke ansvarlige for denne handling. Det er vi. Vi forvalter Guds utvelgesprosessen for planeten Jord. Han velger, vi utsletter. Vi er ridderne av de bleke hestene – Døden. Vi kommer å bringe døden til de som er ute av stand til å kjenne Gud… ridderne av de bleke hestene er i ferd med å ri blant dere. Uhyggelige innhøstere vil skille hveten fra klinten. Det er en mest smertefull periode i menneskets historie.”

Henry-Kissinger

Jeg vet ikke fra hvilken kilde Henry Kissinger får sine innsikter fra. Deler av dette kan minne noe om fenomenet som kalles Ascension som angivelig skal komme i tiden mellom 2011 og 2012 – knyttet opp til Maya kalenderen. Det vil si at de som har blitt sjelsbevisste og positiv polariserte vil gjøre sin entré inn i fjerde densitet som er hundrede ganger mer harmonisk enn denne trede densitets skolen.

De som ikke er klar for denne overgangen vil fortsette en ny runde med inkarnasjoner på en annen, tredje densitets planet – en ny runde med 25,920 år.

Jeg kjenner ikke igjen noe av det andre. Kan det være slik som de negativ polariserte egentlig tenker seg når det gjelder sin egen utvikling? Det kan se slik ut. Dette er psykopati satt i system

Alexander Haig er sitert med referanse til US State Department Office of Popuation Afffairs, som var etablert av Kissinger i 1975. Titlen har siden endret seg til The Beuro of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs: ”The Beuro of Oceans har alltid hindret industrialisering av den Tredje Verden, ved å fornekte utviklingsnasjoner tilgang til kjernekraftteknologi – holdninger som ville gjøre disse landene i stand til å opprettholde en stadig økende befolkning.” I følge State Department kilder og Ferguson selv er Haig en troende person når det gjelder befolkningskontroll.

Mens de øvrige sitatene burde være tilstrekkelig for å bevise at eliten som har makten har absolutt intensjoner om å avbefolke planeten til det de oppfatter som å være et bærekraftig nivå. Noen vil si at dette er bare holdninger og de gir ingen konsekvenser. Nå vil jeg bevege meg videre og tilby biter av dokumentasjon som viser at dette er en plan som har global omfang og innflytelse.

De fleste av disse dokumentene er minst 10 gammel, noen eldre. Det fjerner ikke hvor mye alvor det er i innholdet. Tro ikke at de er gått ut på dato. Det tar tid å forme planer på en slik stor skala. Men om du er ærlig med deg selv vil du se glimter av disse hendelsene som er en del av dagens nyheter.  Jeg skal dekke noen av sakene som har sitt opphav fra FN avtalen om Biological diversity ((Agenda 21), som Bill Clinton undertegnet i 1993 før den ble sendt til Senatet for godkjenning.

Norge har også undertegnet Agenda 21 avtalen

Referanse direkte i denne artikkelen blir for stort. Derfor ber jeg leseren som er interessert å finne informasjon på Internett linkene:

http://209.85.229.132/search?q=cache:n7JbpnYX_KYJ:www.un.org/jsummit/html/prep_process/national_reports/norway_national_report.doc+Norway+Agenda+21&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=safari

Dersom det ikke fungerer prøv: www.un.org/jsummit/html/prep…/norway_national_report.doc

I dette dokumentet står det klart frem hvordan Norges regjeringen forplikter seg til å skattelegge CO2 blant annet: (fra dokumentet)

Internalising the costs of environmental damage in the price of products and services is economically effective, at the same time as it serves to lay the greatest burden of payment on those who have the highest consumption. Unfortunately green taxes that are effective in steering resource use may also distort trade if only a few countries implement them. This calls for international agreement on a degree of synchronisation of green taxation. Taxes on jet fuel, taxes on CO2 and some persistent organic pollutants may serve as examples.

EPA internasjonal arbeidsdokument for økosystem forvaltning:

”The executive branch (Amerikansk presidentet) burde rettlede føderale etater for å evaluere nasjonale policy…i lys av internasjonale avtaler og endre disse slik at det oppnåes internasjonale mål.”

”I andre ord, vår føderale burekrater skriver US lov, uavhengig av kongressen som har konstitusjonell autoritet for å gjøre dette. De endrer reguleringer og skaper lover ut av den tynne luften.” De arbeider ikke lenger for menneskene i USA. De arbeider for den internasjonale samfunnet. Det er så mange avtaler skrevet opp at de har effektivt bundet USA. Men noen få avtaler ikke var noe problem, har det store antallet som vi har undertegnet nå overtatt kontrollen over våre liv.” – Michael Coffman

Denne klagesangen gjelder ikke bare USA. Den gjelder for all del også Norge. Saueflokk tenkningen hos våre politikere har vært med på å si ”Ja takk” til enorme mengder av avtaler som fjerner suverenitet fra den Norske stat til bl.a. FN, WHO, EØS. De arbeider ikke for folket lengre men arbeider for disse store globale systemene som har andre agendaer enn vårt eget langsiktig beste. I resten av denne artikkelen der det refereres til Amerikanske forhold kan du ta det for gitt at det gjelder også for Norge. Om du er nysgjerrig, leser du linken jeg har lagt til like ovenfor.

Coffman

FN Avtalen om biologisk mangfold enighet om ønsket kultur:

”…Tradisjonelle samfunn har tenkt at visse steder er sakrale, der mesteparten av menneskelig aktivitet er forbudt.”

”Det er essensen av konvensjonen om biologisk mangfold. Vi låser ned nesten 50% av landmassen rundt om i USA. Det er deres ide om hvordan vi skal beskytte mangfold i naturen”.

FN Avtalen om biologisk mangfold – bruk av gjødsel ikke bærekraftig:

”Fakta om at gjødsel har spilt en essensiell del i å produsere verdens avlinger er udiskutabelt. Det er beregnet at om bruk av gjødsel opphørte ville verdens avlinger bli halverte. Den negative siden av regnskapet er at nitrater fra gjødsel setter seg i grunnvannet og det er alvorlig implisert i hvordan det påvirker vann, elver, kystline økosystemer, forårsaker drastiske endringer i fauna og flora.”

”De er villig til å handle slik at de reduserer verdens mat tilgang til 50% eller mer og de vil også redusere bruk av sprøyting, vel vitende om hvor mange dette vil forårsake av dødsfall”. Michael Coffman

Menneskets forurensning av luften, vannet og jorden er et alvorlig problem. Jeg ser ingen problemer med å  igangsette tiltakk for reduksjon av dette problemet så lenge at det også forskes i tiltak som kan øke kvaliteten av maten – helst ved bruk av biologiske prosesser so er naturvennlig – og menneskevennlige. Jeg har selv igangsatt for første år et prosjekt der jeg forsøker å dyrke en del av mine egne grønnsaker. Jeg har fått anlagt 12 ”senger” med jord omgitt med leka blokker for å hindre at snegler angriper grønnsakene. Fra nyharvet jord har jeg tilsatt kun kalk og økologisk hønsemøkk. Jeg har aldri smakt så gode grønnsaker i hele mitt liv enn de jeg har dyrket selv. Når jeg spiser salat lagd av grønnsaker i butikken får jeg magetrøbbel minst halvparten av tiden, men aldri med mine egne grønnsaker. Konklusjonen min er at den kunstig gjødslingen som brukes i dagens landbruk er verken sunt eller smakefullt.

Jeg ser med andre ord mye rom til forbedring gjennom for eks. FN. Når det er sagt har jeg store problemer med å forstå de langsiktige intensjoner av deres sammensatt politikk. WHOs Codex – under FN kommer til å innføre store mengder med gift i maten vår gjennom lovregulering. De vil tvinge oss til å spise gen modifisert (GM) mat og det har vist seg å være direkte helseskadelig. Store bedrifter slik som Monsanto er inne i Codex reguleringer. Monsanto produserer RoundUp som er en ugrass gift. Det er en uttynnet versjon av ”Agent Orange” brukt under Vietnam Krigen og er en alvorlig miljøgift. Monsanto mekker med genene til frøene slik at de er sterile – slik at bonden blir avhengig alltid av å kjøpe sine nye såkorn fra Monsanto – og disse er endret slik at de tåler RoundUp. De kalles da ”RoundUP Ready”. Disse plantene tåler mye giftstoffer og trives med det. Spørsmålet er om du og din DNA er ”RoundUP Ready”?

Dersom FN er virkelig klar for å gå i gang og utrydde forurensning  på denne planeten for å bedre på våre livsvilkår, hvordan har det seg at de står bak inkludering av 7 av verdens 10 verste giftstoffer i maten vi kommer til å spise etter Codex er innført ved slutten av dette året? Hva med den kjemiske sprøyting av de høyere liggende luftlag? Det som går opp kommer ned og dette som de sprøyter fra sine fly er veldig forsurende på vannet og jorden. Det er ikke bra for naturen og det er giftig for oss mennesker. Det samme gjelder for militærets bruken av utarmert uran – som forurenser hele jorden med gift som dreper i 4,5 milliarder år før det blir bare halvparten så sterk. For å si det på en annen måte. FN – på den ene siden sier at de ønsker å dyrke frem en verden som er mer bærekraftig i fremtiden. Samtidig er de fleste store medlemmer av FN som er med på å lage disse avtalene svært opptatt med å handle i motsatt retning. FN gjør det selv ved sine underliggende etater – som WHO. Det er noe som ikke stemmer her. Det lukter skjult agenda.

FN Biologisk mangfold beregning om en bærekraftig menneskelig befolkning; US Senate september 9, 1994:

”En rimelig estimering for en industrialisert verdenssamfunn ved den nåværende Nord Amerikansk levestandard vil være en milliard mennesker. Dette må implementeres innen 30-50 år, to tredjedeler av befolkningen må kuttes.” ”FN sier eiendomsretten er ikke absolutt og uforanderlig, men det er der for det som regjeringen ønsker å gjøre med de.” – Michael Coffman

Har du lest dette riktig? Her står det at FN står bak den ideen om at vi må ta livet av to tredjedeler av verdens befolkning i løpet av de neste 20-40 årene. Videre tenker det å gjøre eiendomsretten til et historisk minne. Det høres ut som NWO for min del!

”Ingen eier biologisk mangfold, så alt vi gjør påvirker biologisk mangfold. Eiendomsrettigheter blir meningsløse. Ved møtet i Rio De Janerio var det bestemt at Global Environmental Facility ville disponere alle eiendomsrettigheter.” – Michael Coffman

UN Biodiversity Assessment The Worldview of Western Civilization Section 12.2.3, Page 835:

Den Vestelig verdens trossystem er typisk for storskale samfunn, tungt avhengig av ressurser som er tatt fra lange avstander. Det er en verdensholdning som bærer preg av fornektelse av de sakrale sidene ved naturen….som ble etablert omkring 2,000 år siden med de Jeudeo-Christian-Islamic religiøse tradisjoner” Denne samme avtalen ser på stein som levende vesener på lik plan med mennesker. Steiner, tror mange, vil reinkarnere til lavere livsformer og gradvis bli til mennesker.

I et skriv fra Human Dimensions of Ecosystem Management Objective/purpose sto det følgende: ”All økosystem forvaltningsaktiviteter bør tenke på mennesket som en biologisk naturressurs. ..” Da dokumentet kom til Kongressen ble det krevd at setningen ble fjernet. Uansett tjener den for å vise hvordan disse mennesker tenker. ”For eliten som vil ha muligheten til å forvalte et økosystem vil mennesker ikke ha mer verdi enn en stein.” – Michael Coffman

Codex Alimentarius – tvungen regulering som gjelder fra desember 31, 2009

Codex regulerer alt du putter i munnen din som ikke er en medisin. The World Trade Organization (WTO) har akseptert Codex og alle nasjoner som er medlem av WHO må legge seg inn under denne reguleringen – Det vil si at Norge er med. I 1994, gjennom Codex ble alle vitaminer og mineraler til å være giftig. Se. The Dietary Supplemental Health Education Act (DSHEA). Men så er Fluor helt ok! Hvorfor det, fordi det skaper føyelig mennesker. Vitaminer og mineraler forlenger livet skaper bedre helse – det er ikke i tråd med avbefolknings agendaen!

I følge beregninger fra WHO og FAO er det estimert at gjennom vitamin og mineral regulering vil det føre til 3 milliarder døde mennesker. En milliard vil dø gjennom matmangel. De neste 2 vil dø fra sykdom som kunne være avverget ved bruk av vitaminer og mineraler.

FN har lagt ut dusinvis av rapporter som roper ut for befolkningsreduksjon i verden. De fleste setter tallet på ca 90%. På  Weomens World Conferance i Bejiing 1997 sa lederen for FN matprogramet at, ”Vi vil bruke mat som våpen mot folket.” Ved innføring av Codex vil mat bli begrenset og vann forbruk vil måtte settes ned til 40 liter per dag per menneske. Gjennomsnitts amerikaner bruker ca 560 liter vann hver dag. Maten som blir tilgjengelig vil bli genmodifisert og veldig svak på næringsverdier.

I følge Codex etter 2009, hvis det var mat mangel hvor som helst i verden vil det bli ulovelig å sende næringsrike kjeks. Det vil også være ulovelig å distribuere dem.

Når et land har blitt CA (Codex Alimentarius) complient kan de aldri si opp avtalen.

Codex Alimentarius går hånd i hånd med Agenda 21 og Kyoto avtalen. Disse avtalene, under en dekke av å ha høyere verdier mot naturen, her de so ligger bak en agenda om å ta fra hvert menneske sin frihet og sette hele sitt liv under streng regulering, overvåkning  og kontroll – det er for de som overlever deres avbefolknings kampanjer.  Er det noe du burde respektere og føye deg inn under?

Helvete vil fryse over før jeg legger meg inn under

deres agenda!

Tror du meg nå når jeg skriver at dine betrodde myndigheter vil ta livet av deg? Tror du meg nå når jeg skriver at vaksine for Svineinfluensa er biologisk krigsførings middel? Tror du ikke at det er på tide å komme seg vekk fra TVen og begynne å snakke med naboen din, gå ut på gata og vise verden at du nekter å godta å bli behandlet som et insekt! Du er en fri ånd, med en oppgave, en agenda og mening. La ikke dette livet forsvinne for deg bare fordi noen få psykopater vil ta den!

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
100%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
0%
Om forfatter
Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” – 2008.

174 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *