HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

11.2K visninger
10 minutter lesetid
81

I disse dager vil alle landets 12-årige jenter få tilbud om HPV-vaksinen Gardasil. Vaksinen har skapt voldsom debatt, både i Norge og internasjonalt, og i fagmiljøene hersker det fortsatt stor uenighet om vaksinen.

Hva slags effekt vaksinen har på livmorhalskreft, vet man imidlertid ingenting om, ettersom virkningen av vaksinen ikke vil vise seg før om mange år.

Debatten om HPV-vaksinen trekker opp klassiske problemstillinger i moderne medisin, og tvinger oss til å stille noen grunnleggende spørsmål: Hva vet vi for eksempel om hvordan – og hvorvidt – vaksinen virker? Hvilke bivirkninger den har – på kort og lang sikt? Hvilke risikovurderinger og etiske retningslinjer ligger til grunn for å implementere vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet? Og hvilken effekt vil vaksinen ha på jenter som ennå ikke er kommet i puberteten?

Per i dag finnes det ingen studier som kan gi tilfredstillende svar på disse spørsmålene. Likevel mener norske myndigheter at vi har mer enn nok kunnskap om HPV-vaksinen til å sette i gang massevaksinering av norske jenter.

Myndighetene, gynekologer og legemiddelfirmaene er flinke til å reklamere for vaksinens fordeler. At det fremdeles er stor faglig kontrovers, både når det gjelder effekt og langtidsvirkninger av vaksinen, er noe det dessverre ikke opplyses like eksplisitt om.

Vaksine mot livmorhalskreft?

Når vaksineprodusentene lanserer en ny vaksine, tar de gjerne også på seg oppgaven med å promotere sykdommen de ønsker å kurere. Sjeldne og i enkelte tilfeller også relativt uskyldige sykdommer blir hauset opp til å være livsfarlige epidemier.

Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom, men ingen dødelig epidemi. Rundt 300 kvinner rammes av livmorhalskreft hvert år i Norge, og mellom 50 og 100 dør av sykdommen. Til sammenligning dør om lag 1300 personer årlig av vanlig influensa.

Gjennomsnittsalderen blant de som får livmorhalskreft er i dag 65 år, og sykdommen er sjelden hos kvinner under 25 år. Antall tilfeller av livmorhalskreft har for øvrig gått markant ned de siste årene. Eksempelvis dør det i dag halvparten så mange av livmorhalskreft som for 30 år siden.

HPV-vaksinen blir markedsført som en vaksine som skal gi beskyttelse mot livmorhalskreft. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon på at vaksinen direkte forebygger denne kreftformen.

Hyppigheten av de forskjellige HPV-variantene i forstadiene til kreft er foreløpig heller ikke kjent, og det vil ta minst 30 år før vi ser en eventuell reduksjon i kreftutvikling som følge av vaksineringen av dagens elleve – tolv år gamle jenter.

Man kan derfor undre seg over hvorfor det haster slik med å innføre denne vaksinen, og hva som motiverer myndighetene til å bruke hundrevis av millioner på en vaksine som ingen foreløpig vet effekten av.

Skeptiske til massevaksinering

Fordi det fremdeles er stor usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål knyttet til vaksinen, har Bioteknologinemnda kommet med kraftige innvendinger mot at vaksinen innføres på nåværende grunnlag. Og de er ikke alene.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er også skeptiske til å massevaksinere norske jenter så lenge man ikke kjenner langtidseffektene av vaksinen.

Kreftregisterets direktør, Frøydis Langmark, er også blant dem som har kommet med kritiske argumenter mot innføring av vaksinen, og har blant annet uttalt at hun i dag ikke vil anbefale sitt 11 år gamle barnebarn å ta vaksinen.

Langmark mener også at myndighetene svikter når det gjelder planer for oppfølgning og overvåkning av jentene som får HPV-vaksinen, og får støtte av Charlotte Haug, lege og redaktør i Tidskrift for Den norske legeforening, som mener at det er altfor mange ubesvarte spørsmål i denne saken til at det er forsvarlig å sette i gang massevaksinering:

  • For eksempel er det fortsatt uvisst om vaksinen vil forebygge ikke bare celleforandringer, men også livmorhalskreft.
  • Det er heller ikke avklart hvor lenge beskyttelsen vil vare.
  • De fleste HPV-infeksjoner ordner immunforsvaret vårt selv opp i. Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan vaksinen vil påvirke vår naturlige immunitet mot HPV.
  • Et annet sentralt spørsmål er hvordan vaksinen vil påvirke jenter som ikke har nådd puberteten. Forskernes studier av HPV-vaksinen omfatter nemlig i første rekke kvinner fra 16 til 24 år.

Haug, som er blant de få medisinske sjefredaktører i verden, stiller også spørsmål ved hvordan vaksinen vil virke på andre kreftfremkallende HPV-virus; om de for eksempel vil vise seg å bli farligere dersom HPV-18 og HPV-16 blir utryddet av vaksinen, slik målet er.

Et stort folkehelseeksperiment

Dr. Diane M. Harper, som er en anerkjent internasjonal kapasitet på området, advarer også på det sterkeste mot å massevaksinere unge, friske jenter, og mener at det å gi dette medikamentet til barn helt ned i elleve-tolvårsalderen ikke kan karakteriseres som noe annet enn et stort folkehelseeksperiment.

Hun påpeker blant annet at det ikke foreligger noen systematisk kartlegging av verken effekt eller bivirkninger. Vaksinen har heller aldri blitt testet på så unge jenter. I verste fall kan den øke kreftfaren for de unge jentene som blir vaksinert. Hvordan vaksinen eventuelt vil påvirke den fremtidige fruktbarheten hos jentene, er foreløpig heller ikke kjent.

Ifølge Harper, som selv har vært med å utvikle vaksinen, er det på nåværende tidspunkt bare vaksineprodusenten Merck som tjener på vaksineringen, og ingen andre.

Med en pris på kr 1259,40 per dose – det må gis til sammen tre doser – trenger man ingen avansert kalkulator for å regne ut den økonomiske gevinsten for Merck & Co. Hvis vaksinen skal gis til alle syvendeklassejenter og samtidig tilbys alle norske kvinner opp til 26 år.

Helsegevinsten er foreløpig ikke like åpenbar. To store studier publisert i New England Journal of Medicine viste for eksempel at effekten, selv på surrogatmarkørene, ikke var fullt så overbevisende som tidligere antatt.

Avslørende masteroppgave

Også en norsk masteroppgave i bioteknologi stiller en rekke kritiske spørsmål til at vaksinen innføres i barnevaksinasjonsprogrammet. Masteroppgaven, som er utført ved Universitetet for miljø- og biovitenskap av Meryl Sønderby Lillenes, har sett på arbeidet som ligger til grunn for at vaksinen ble anbefalt tatt inn i vaksinasjonsprogrammet.

Ifølge Lillenes – som har gått gjennom alle forskningsresultater og offentlige, norske dokumenter som ligger til grunn for avgjørelsen – har arbeidet med denne vaksinen i Norge vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert.

Til tross for at det er en klar uenighet om vaksinen er effektiv og sikker nok for implementering i vaksinasjonsprogrammet, har den allikevel blitt vedtatt å bli innført med de implikasjonene det medfører.

Hun påpeker videre at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen i massevaksinasjonsprogrammet: Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus.

Politikerne har blitt lurt

Lillenes mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak, og at den sterke viljen blant fagfolk til å få vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, kan ha påvirket prosessen i ukjent omfang.

Flere eksperter som er brukt i arbeidet, har hatt tilknytning til vaksineprodusenten, og ni av ti forskningsrapporter har blitt levert av industrien selv.

Lillenes mener saken også har utfordrende etiske og moralske aspekter, og at det er faglig kompliserte spørsmål som ennå er ubesvarte. Hun etterlyser også en risikovurdering av vaksinen.

Masteroppgaven konkluderer med at man på dette stadiet ikke kan vite om vaksinen er et godt eller dårlig tiltak, og at det er en stor usikkerhet både rundt vaksinens effekt og sikkerhet.

Lillenes mener konsekvensene kan være av store dimensjoner begge veier, og at man ikke vet i hvilken retning de vil gå. Spørsmålet blir derfor hvem som får fordelene og hvem som bærer risikoen når alt kommer til alt.

Villedende informasjon

Brosjyren som Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet, inneholder en rekke faktafeil og til dels villedende informasjon. Blant annet er overskriften, ” Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft til jenter i 7. klasse ”, direkte feil og villedende.

Studier har vist at vaksinen har en forebyggende effekt på fire ulike HPV-virus, der to i sjeldne tilfeller kan være kreftfremkallende, mens de to andre kan gi kjønnsvorter.

Hva slags effekt vaksinen har på livmorhalskreft, vet man imidlertid ingenting om, ettersom virkningen av vaksinen ikke vil vise seg før om mange år : Nær full effekt oppnås først om 52 år. Potensielt alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser blir også sterkt underrapportert.

Alarmerende meldinger

Av bivirkninger fremheves som regel bare lokale reaksjoner som hevelser og smerter og det poengteres at vaksinen er trygg. Dette til tross for at det allerede er innrapportert tusenvis av mer eller mindre alvorlige vaksinasjonsbivirkninger både til legemiddelmyndighetene i Usa og Europa.

Disse omfatter blant annet lammelser, krampeanfall, synstap, graviditeter med komplikasjoner, aborter og fostermisdannelser. I tillegg har legemiddelmyndighetene i USA fått meldinger om et tosifret antall dødsfall blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen Gardasil ( 1 ).

( 1 ) Per 1. mai 2009 var det meldt om 39 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinen, men det er foreløpig ikke dokumentert at vaksinen er direkte årsak til disse (infeksjoner og blodpropp hos p-pillebrukere blir oppgitt som de vanligste årsakene). Dersom blodpropp skulle være en av de mulige bivirkningene av HPV-vaksinen, slik det har vært fremmet av noen som en forklaring på plutselig død hos et tyvetalls nyvaksinerte unge jenter, vil kombinasjonen av vaksinen og p-piller for noen av jentene kunne innebære en forhøyet risiko.

Det har også blitt meldt inn en mengde tilfeller av Guillain-Barrès syndrom, som kan synes å være forårsaket av vaksinen grunnet den nære tidsrelasjonen mellom vaksinering og inntreff av sykdom.

Bare i USA har det til nå kommet inn over 10.000 rapporter om bivirkninger og komplikasjoner som følge av Gardasil-vaksinen. Når man i tillegg vet at omtrent 90-99 prosent av alle alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner ikke innrapporteres, kan vi med all sannsynlighet forvente at de reelle tallene er betydelig høyere.

Likevel holder både Folkehelseinstituttet og vaksineprodusenten Merck fortsatt fast ved at vaksinen er trygg og effektiv.

Norske jenter som prøvekaniner

For at vaksineprodusenten Merck skulle få markedsføringstillatelse av amerikanske helsemyndigheter (FDA), måtte produsenten forplikte seg til å innlede et samarbeid med norske myndigheter om en langsiktig utprøving på norske jenter.

Norge anses nemlig som det eneste land i verden der en slik studie vil være gjennomførbar, på grunn av de unike mulighetene for oppfølging av personer over tid i Norge, ved hjelp av Folkeregisteret, Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

I praksis vil FDAs vilkår om oppfølgende studier ikke kunne oppfylles på annen måte enn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og dette viser at innføringen av vaksinen i vaksinasjonsprogrammet i stor grad også innebærer forskning.

Betalt av legemiddelindustrien

Det er også på sin plass å sette spørsmålstegn ved uavhengigheten til norske forskere og forskningsinstitusjoner som har deltatt og skal delta i forskningen på HVP-vaksinering i Norge, siden en stor andel av forskningen finansieres av vaksineprodusentene.

Den profilerte forskningssjefen Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret, mannen som alene forhandlet frem vaksineavtalen i Norge, har gjennom en årrekke fått personlige utbetalinger fra legemiddelfirmaet Merck.

Pengeoverføringene til den profilerte fagsjefens personlige konto startet to år før Thoresen forhandlet frem gigantavtalen med Merck. Uten å informere ledelsen og i strid med gjeldende retningslinjer inngikk Thoresen og en underordnet medarbeider ved Kreftregisteret personlige pengeavtaler med Merck. Thoresen er for øvrig medlem i styringsgruppen for utprøvingen av HPV-vaksinen.

SINTEF-forsker Finn Egil Skjeldestad har også fått penger rett på sin private konto fra vaksineprodusenten Merck. Skjeldestad sitter blant annet i ekspertgruppen som skal ha rådført myndighetene om effekten av HPV-vaksinen.

Også flere norske sykehusleger og ansatte i offentlig finansiert forskning har personlige økonomiske avtaler med MSD, som er Mercks datterselskap.

Merck og Vioxx-skandalen

HPV-vaksinen Gardasil er utviklet og produsert av den amerikanske legemiddelgiganten Merck, det samme selskapet som sto bak det smertestillende medikamentet Vioxx, som ifølge Statens legemiddelverk forårsaket minst 400 dødsfall bare i Norge.

Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i 2004 etter 50-60.000 dødsfall og tusenvis av søksmål mot Merck & Co.

I februar 2008 inngikk Merck et forlik med amerikanske myndigheter der de måtte punge ut med 4,85 milliarder dollar for å ha tilbakeholdt informasjon om Vioxx og lurt myndighetene trill rundt. Hva blir det neste?

En korrupt legemiddelindustri

Rettsprosessen mot Merck har gitt forskere, som fikk granske rettsdokumenter som ellers ville vært hemmeligholdt, et sjeldent innblikk i hvordan den verdensomspennende legemiddelindustrien arbeider.

I en avslørende studie publisert i det anerkjente tidskriftet Journal of the American Medical Association, kommer det fram at Merck var fullt klar over den høye dødsrisikoen bruk av legemiddelet medførte allerede mange år før Vioxx ble trukket tilbake fra markedet.

Studien viser også at tester og vitenskapelige artikler som ble framstilt som uavhengige, i realiteten var skrevet av selskapets egne ansatte.

Ifølge studien var det gjerne selskapets egne forskere som utarbeidet artiklene og rapportene. Disse sto imidlertid ikke som forfattere av studiene. I stedet ble anerkjente og tilsynelatende uavhengige forskere invitert til å sette navnetrekkene sine på studiene, og i mange tilfeller hadde disse forskerne hatt svært liten befatning med selve undersøkelsen.

Studien viser også hvordan PR-avdelingen i Merck & Co var involvert i hvordan de vitenskapelige artiklene skulle publiseres for å oppnå fordelaktig oppmerksomhet.

Foreldre blir misinformert

Det er stor oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og Folkehelseinstituttet anslår at rundt 90 prosent vil takke ja til HPV-vaksinen.

Når så mange velger å vaksinere barna sine, burde man kunne forvente at det gis grundig og objektiv informasjon om vaksinens potensielle helsegevinst, samt usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger. Mange fagfolk er imidlertid enige om at dette ikke blir gjort når det gjelder HPV-vaksinen.

Debatten om HPV-vaksinen har tvert imot brakt på det rene det som mange lenge har fryktet, nemlig at man står overfor en industri som systematisk lyver, svindler, feilinformerer og tilbakeholder data. En industri fullstendig blottet for moral og samvittighet, men med en umettelig appetitt på penger og profitt.

HPV-vaksinen har så langt blitt fremstilt som et veldokumentert, forebyggende helsetilbud. I virkeligheten dreier det seg om et forskningsprojekt. At svært mange fagfolk advarer mot denne vaksinen, opplyses det ikke om. De negative virkningene av vaksinen, og ikke minst det faktum at det er rapportert om flere dødsfall og alvorlige bivirkninger blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen, blir også underrapportert.

Først om 20 – 30 år får man svar på om HPV-vaksinen virker eller ikke. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprojekt for en vaksine som ingen vet effekten og langtidskonsekvensene av.

Dan H. Slettevolden

31 år gammel familiefar, bosatt i Harstad. De siste fem årene har han jobbet innen skoleverket. Blant hans lidenskaper er musikk og litteratur, de to han har viet mest tid til.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

81 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Det hadde vært så mye bedre å arbeide med de kreft kurene som vi vet er virksomme og arbeide for at mennesker skal spise slik at de har en høyere pH verdi i kroppen slik at kreften ikke kunne trives der slik som den nå gjør. Men det ville bety at global superfarma ikke ville tjene så mye pengger og det ville jo bet at befolkningen bare økte enda mer og det vil jo ikke de store herrene i FN.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
13 år siden

Ph og kreft henger ikke sammen Mike………..fakta er der. Plukk opp en fysiologibok og les.

Otto
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Uten å være verifisert ekspert på aktuelt tema er det etter min oppfatning også en korrelasjon mellom ph og kreft, gjensidig, blant mange andre faktorer. Man skal huske at mennesket i dag ikke klarer så mye som å bygge en eneste celle, langt mindre sette de sammen til en levende organisme. Vi er amatører og kommer til å forbli det i forhold til skaperverket.

Når man lett kan konstatere nevnte faktum og ser på utvikling, produksjon og bruk av vaksiner, de er og forblir ekperimenter utført av amatører, og politiske og økonomiske faktorer tar overhånd slik at vaksineregimet blir et nytt dogme i rekken, en slags religion hvor troen rår og bakkekontakten til realiteter kun blir et fjernt minne, slik som situasjonen er i dag, i år 2010 http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/beretningen-om-en-planlagt-pandemi/comment-page-8/#comment-13731

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Håper ikke historien gjentar seg slik at jentene får kreft grunnet virus i vaksinen.

http://www.reuters.com/article/hotStocksNews/idUSTRE58K4BZ20090921

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Beklager feil link, her er den riktige;
http://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/risk/sv40

Otto
Abonnent
13 år siden

I løpet av gjennomgang av en relativt stor mengde informasjon angående vaksiner generelt og blant annet såkalt svineinfluensa- og hpv-vaksine spesifikt, inklusive en analyse av de bakeforliggende kommersielle og politiske regimer som produserer og gjennomfører vaksineprogrammene, er følgende informasjon samlet for å gi alle og enhver muligheter til å sette seg inn hva dette går ut på:

Innledning, Jane Burgermeister – Vienna, 20.09.2009,
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=301#M4738
Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine,
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Vil Folkehelsa microchippe oss på ordre fra Rockefellerne ?

Her er en investor-nyhet fra nyhetsbyrået Reuters:

VeriChip shares jump after H1N1 patent license win
Mon Sep 21, 2009 3:21pm EDT

(Reuters) – Shares of VeriChip Corp (CHIP.O) tripled after the company said it had been granted an exclusive license to two patents, which will help it to develop implantable virus detection systems in humans.
The patents, held by VeriChip partner Receptors LLC, relate to biosensors that can detect the H1N1 and other viruses, and biological threats such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus, VeriChip said in a statement.
The technology will combine with VeriChip’s implantable radio frequency identification devices to develop virus triage detection systems.
The triage system will provide multiple levels of identification — the first will identify the agent as virus or non-virus, the second level will classify the virus and alert the user to the presence of pandemic threat viruses and the third level will identify the precise pathogen, VeriChip said in a white paper published May 7, 2009.

http://www.reuters.com/article/hotStocksNews/idUSTRE58K4BZ20090921

Så nå diktes det opp 101 ‘gode helsemessige grunner’ for at noen hver av oss skal få en internalisert nano-chip under huden til vi dør.

Hva er oddsen for at hver av vaksinesprøytene i de 700 europallene med vaksinesprøyter som nå befinner seg på et lager i Moss inneholder en nanochip helt ytterst i tuppen ?

Jeg tipper over 50% ! Både basert på meldingen fra Reuters og diverse annen illevarslende informasjon som nå flyter rundt på nettet.

Er det ikke Folkehelseinstituttet og ”dead brain walking” helse-Hanssen sin fordømte plikt å opplyse oss om at vi kommer til å bli micro-chippet med en nanochip via svine-sprøyta dersom det forholder seg slik ? Altså at vi får informasjonen først, før vi allerede har fått nano-chippen under huden. Er ikke dette et rimelig krav som bør etterkommes ?

Og hva med de stakkars norske tenåringsjentene som allerede har fått sine første ubehag etter å ha fått i seg innholdet av den første Gardasil-sprøyta – er de allerede blitt nanochippet for livstid ?

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/christine-fra-stord-ble-syk-etter-hpvvaksinen-2929555.html

Allerede i januar i år leste jeg et hint om dette på DN forumet (naturligvis ikke fra redaksjonen, de vet jo knapt nok hva som foregår nå, og om de så gjør, så får de neppe lov av Illuminati til å skrive om det).

Sjekk dette sitat-hintet datert 15.01.09:

”Mikrochippen i dette kortet (se bildet) vil ha innebygget GPS-markører som gjør det mulig å lokalisere enhver person til enhver tid. Neste trinn vil være body microchipping som det er begynt med i USA; «fordi det vil være så praktisk fordi man da ikke mister informasjonen» osv.

9. Gardasil-vaksinering av unge norske piker, som det hevdes vil «beskytte mot livmorhalskreft» med varighet i kun 5 år. Dette vil skje med våre døtre fom 2009 til tross for at risikoen for å få livmorhalskreft ikke vil inntreffe før 20 år eller mer etter planlagt vaksineringsalder. I USA er det press for at gutter også skal «vaksineres» mot livmorhalskreft (!?) med Gardasil. Litt rart, siden gutter ikke er utstyrt med livmor. Er det nano-chips som skal snikes inn i unge norske kropper på denne utspekulerte måten ? Produsenten Merck – som også produserer Gardasil – har for lengst reklamert for sine nano-chips «som er så små at de kan puttes inn i en vaksine».

Se: http://www.dn.no/forum/?display=topic&forum_id=1&topic_id=8200

Otto
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Det er ikke påvist forekomster av svineinfluensa med objektivt kontrollert metode for test, derfor er det riktig å konkludere med at sprøyteinnholdet har andre funksjoner enn vaksine mot sykdom forårsaket av virus. Jeg viser til min forrige post hvor det er referert dokumentasjon som viser at innholdet i tidligere vaksineprogrammer beviselig har vært planlagt giktige og sykdomsfremkallende. Dette borger for 100% usikkerhet rundt nye vaksiner og følgelig behov for 100% kvalitetskontroll.

Juridiske betraktninger. Jeg er ikke jurist men mener absolutt at vi har krav på å få innholdsfortegnelse med varedeklarasjon for sprøytene med innhold, ned til minste detalj, inklusive eventuelle funn av uidentifiserbart innhold, dette analysert av uevhengige og habile parter. Det skal også kreves å få empiriske detaljer hva angår hver ingrediens’ funksjon og alle kjente virkninger og bivirkninger. Dette krever tilstrekkelige langtidstester.

Sett i lys av at forekomster av svineinfluensa per dato ikke er objektivt og kontrollert identifisert, er status per dato at vaksinene avvises med status svindel.

Jeg ber andre vurdere dette og ut fra egne og tilgjengelige ressurser følge opp disse kravene med reell effektuering.

Kjetil Dreyer
Skribent
Svar til  Otto
13 år siden

Jeg liker svarene dine her Otto, de er gjennomførte og jeg kan se at de er basert på en dypere forståele av helheten.

Jeg regner med du er blant de som kan bidra til å finslipe spydspissen i de kommende uker før det braker løs i Norge.

Hans nevnte han ville kontakte deg for å få deg med på laget, jeg støtter ham i det.

Stå på!

Otto
Abonnent
Svar til  Kjetil Dreyer
13 år siden

Tillegg til forrige post. Vi må også sikre at testen som anvendes for å påvise svineinfluensa h1n1 virus er sikker, gir empirisk bevis, ikke bare en indikasjon basert på en tredjeparts forsikringer. Forsikringer, fra en del av aktørene som deltar i dette okkulte renkespillet, er ikke verd papiret de er skrevet på. Om nødvendig må vi lage denne h1n1 test selv, og den må våre 100% sikker.

Vi skal huske at notorisk løgner og nazist Donald Rumsfeld visstnok har stort eieskap i Gilead som leverer giftstoffet Tamiflu, og Baxter og WHO med fler er under etterforskning etter at de spredde det særdeles farlige fugleinfluensa h5n1 virus til 16 laboratorier i Europa i begynnelsen av år 2009, og at saken åpenbart treneres og informasjon undertrykkes av mainstream media.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Kjetil Dreyer
13 år siden

Var det ikke Donald Rumsfeld som fikk antkilleren Aspartam godkjent ??
Ille rart hvordan den mannen står bak all galskap vi får i oss…….

iglo
iglo
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Sitat fra filmen Bug (2006):

“They need a chip that will self-perpetuate, that will spread like a virus, that people can pass to each other, to everyone … “

http://www.youtube.com/watch?v=Hwt2hk3CgXE

Det er forøvrig ting som kan tyde på at det dreier seg om ihvertfall to forskjellige varianter av vaksinen; en som blir gitt til helsepersonell, politi, militære og andre «ønskede» samfunnsgrupper, mens en ganske annen variant av vaksinen vil bli gitt til den gemene hop, oss …

http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=16762

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Her er bruddstykker fra en rapport fra 2007 med kommentarer:

«Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt folkehelseinstitutt for å vurdere bruk av HPV-vaksine i Norge»

«Folkehelseinstituttet nedsatte i januar 2006 en arbeidsgruppe for å gjøre en faglig vurdering av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for å kunne gi råd vedrørende bruk av slik vaksine i Norge til Helse- og omsorgsdepartementet.»
———-
-12 personer i gruppen hvorav 4 fra Folkehelseinsituttet.
-«gi råd vedrørende bruk»….ikke om det i det hele tatt er hensiktsmessig å innføre vaksinen.
———————————-
«2.1 Bakgrunn
På bakgrunn av publisering av lovende resultater fra store, kliniske studier for vaksiner mot humant papillomavirus (HPV), og forventning om at vaksinene ville bli kommersielt tilgjengelig i løpet av 2006 og 2007, ønsket Folkehelseinstituttet å gjøre en faglig vurdering av disse vaksinene for å kunne gi råd vedrørende bruk av vaksinene til Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonalt folkehelseinstitutt nedsatte derfor en bredt sammensatt arbeidsgruppe med interne og eksterne medlemmer. Høsten 2005 henvendte Folkehelseinstituttet seg til aktuelle fagmiljøer som Instituttet mente burde delta i dette arbeidet.»
———–
-Folkehelseinstituttets folk har ene og alene kontroll med hvilke representanter skal være med i arbeidsgruppen.
———————————-
«I forbindelse med godkjenningen av Gardasil i USA, har Merck forpliktet seg overfor FDA til å følge opp langtidseffekten av vaksinen. Denne oppfølgingen er blant annet planlagt å foregå i Norge, forutsatt at Gardasil blir godkjent i Norge og tatt i bruk i vaksinasjonsprogrammet.»
——–
-Betyr dette da at Merck så store inntjeningsmuligheter i USA og at Norge var et land som det var enkelt å få igjennom oppfølgingsprogrammet og få godkjent?
-Det var svært viktig for Merck å få Gardasil inn i vaksinasjonsprogrammet i Norge.
——————————-
«9.3 Individuell indikasjon for vaksinasjon av gutter og menn
9.3.1 Aldersgruppen 9-15 år.
Vaksinen har gitt god antistoffrespons og få bivirkninger i denne aldersgruppen.»
——–
– Barn er prøvekaniner.
——————————
Oppgitt interessekonflikt av deltagende i arbeidsgruppen (fullt navn står i rapporten):

A.K.H.B. har deltatt i klinisk utprøving av HPV-vaksine for barn i regi av MSD.

Iversen har vært nasjonal koordinator for fase 3-studier i Norge med kvadrivalent (Merck/MSD) og bivalent (GSK) HPV-vaksine, og mottatt foredragshonorar fra begge firma. Han har fra 2006 vært norsk representant i den internasjonale styringsgruppen for Mercks fase 3 program og mottatt møtehonorar fra ett møte i USA.

L. har mottatt to foredragshonorar fra MSD Norge.

H.M. er nasjonal koordinator for et forskningsprosjekt om HPV-vaksineutprøving til unge menn. Prosjektet er administrert via Ullevål Universitetssykehus, på oppdrag av MSD. Han har ikke mottatt honorar fra MSD i forbindelse med dette.

E.L.inngikk 1. november 2006 avtale om ansettelse i Sanofi Pasteur og trakk seg da fra gruppen umiddelbart. (observatør)
—————————————–
«Gardasil fikk markedsføringsstillatelse i EU i oktober 2006 og i Norge i november 2006.»

Kjetil Dreyer
Skribent
13 år siden

Veldig god artikkel her!

Regner med vi skal ha en videre prat angående vaksinesaken og ev anmeldelse av FHI m.fl.

Stå på!

ReXoR
ReXoR
Abonnent
13 år siden

Herregud. USELESS EATERS!
Forstår dere det ikke ??? Det hele er ganske enkelt. :

Nøffesyken ble blåst opp til utenkelige nivåer , og alle offentlige og ikke offentlige apparater ble satt i alarmberedskap. PGA: Slik at svartemennene kan få en oversikt på hvordan de skal finjustere sine planer om å drepe ca +/- 90 % av oss ( mennesker). De kan jo ikke risikere å bli avslørt like etter det ekte utbruddet har startet. Da blir det lynsing og det vet dem.

H1N1-vaksinen innholder ett annet virus som dreper verten når det blir frigitt noen pantogener etc, fra vann/luft i nærmeste fremtid.

Gardasil vaksinen som skal gis til «alle» unge jenter innholder faktisk motgiften til overnevnte virus. Dette pga at svartemennene vil trenge disse unge damene til å bære frem deres nye borgere av NWO.

Nei.
Men tenk om dete hele var så enkelt. Da hadde det vært lette tider å forstå seg på. Men desverre mine lesere, det finnes ikke EN sannhet. MEN det finnes sannhet.

—Meget bra artikkel Dan.

Måten du har bygget artikkelen opp med dine henvisninger og lett forståelige skrivemåte gjør dette til noe av det beste jeg har lest her på NH.

Ser frem til å lese mer fra deg.

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Et mistenkelig fenomen, er det ikke bakenforliggende årsaker som medfører dødsfall uansett. Må jo være en agenda som står bak når man gang på gang ser hvordan dette fremstilles i media.

Når noen dør etter vaksinering var ikke vaksinen årsaken likevel:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.6797696
(Det er bare å fortsette med giftsprøytene, ingen dør av det så klart)

Når noen dør før vaksinering så var sykdommen årsaken:
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=574529
(Så still deg i køen å få giftsprøyte før den farlige svineinfluensaen tar deg også)

Dette minner meg om hvordan et kosttilskudd (Fortodol) angivelig var årsak til leversvikt, da døde person grunnet dette kosttilskuddet og Statens legemiddelverk fikk etterpå kjørt ut en massiv kampanje mot «farlig» helsekost.
http://www.aftenposten.no/helse/article2998847.ece

Sannheten er at man må ikke tro på det som hevdes for det er alt for store krefter som styrer det de ønsker å få frem. De som foretar obduksjon er jo en del av samme «lag» som vaksinerer og medisinerer folk til døde. Dermed kan man aldri få en uavhengig vurdering og de kan styre alt i sin retning.

Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

I et brev fra Bioteknologinemda til Folkehelseinstituttet (FHI) datert 29.5.09 blir det slått fast en del viktige fakta, bl.a. at HPV-vaksinen IKKE beskytter mot livmorhalskreft, og FHI’s info-materiale til foreldre blir slaktet. Her er noen utdrag:

”Tittelen er feil og må endres. Bioteknologinemnda foreslår at tittelen endres til: Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus til jenter i 7. klasse

Dette ble også presisert eksplisitt på Bioteknologinemndas åpne møte om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1. april av blant andre direktør for statens legemiddelverk, Gro Ramstein Wesenberg, som sa HPV vaksinene er ikke kreftvaksiner .

Det faktum at det ennå ikke er vist at vaksinen gir beskyttelse mot livmorhalskreft er underkommunisert i informasjonsbrosjyren og bør tydeliggjøres ytterligere.

I 1. avsnitt står Foreldrene må gi sitt samtykke dette kan misforstås av noen til at de er pliktige til å samtykke. Det bør heller stå Vaksine kan bare gis dersom foreldrene har samtykket.”

http://www.bion.no/uttalelser/2009_05_29_h%F8ringsvar%20om%20infomateriell%20HPV.pdf

Hvordan var det mulig for helseminister Bjarne Håkon Hanssen blankt å avvise alle de vektige innvendingene fra Bioteknologinemda, hvorav noen her er gjengitt ?!

– Har noen holdt et strålevåpen mot Hanssens hode eller er han blitt truet på andre måter ?
– Opptrer Hanssen fjernstyrt via ultra hi-tech mind control ?

Så får vi bare håpe at Hanssen har vett nok til å forsvinne ut av regjeringen nå som han har sjansen. Hvem er egentlig det mest uansvarlige mennesket i Norge akkurat nå ?

De to AGENDA vaksineprogrammene Gardasil og svineinfluensavaksine berører de facto helsen og fremtiden til hele Norges befolkning. Å la Norges mest uansvarlige person for øyeblikket få råderett over dette helt på egenhånd må vel være noe sånt som Norgesrekord i uansvarlighet ?!

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Spørsmålet er vel, er helseministeren naiv eller vet han hva som foregår uten at han tar ansvar for folkets helse?

For ikke så lenge siden hadde vi en lang samtale med Bjarne Håkon Hanssen hvor vi bl.a. tok opp akkurat dette med tvilsomme vaksiner. Han sa da at hans avgjørelser i alle saker baserte seg på uttalelser fra kvalifisert hold og rådgivere han har under seg i departementet. Dette åpner for korrupsjon, rådgivere og andre som har en agenda å tjene leter kun etter og legger frem for ministeren vitenskapelige bevis som går i deres favør.

Et godt eksempel er amalgamsaken vår, der har vi Kjell Røynesdal (tannlege) som snart har sittet i en mannsalder som avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Han seiler skuta akkurat i den retninga han vil for å tjene myndighetenes og tannlegenes interesser som er å ufarliggjøre amalgamets skadevirkninger. Strategiplan til tannlegeforeningen forteller mye om hvordan dette foregår;

9. Strategi
Strategien for å nå målet, dvs forhindre at det blir gjort et politisk vedtak om å forby bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale, må i stor grad baseres på informasjonstiltak. Informasjonen må utformes særskilt med tanke på de ulike målgruppene.

Målgruppe A: Politiske beslutningstagere

9.1.1 Møter, bl a med Helseministeren og Sosialkomitéen
Når det nye Stortinget har trådt sammen og er organisert høsten 1993 tas det initiativ til kontaktmøter med Sosialkomitéen og med Helseministeren. En eventuell omorganisering i regjeringen bør til enhver tid foranledige et nytt initiativ fra NTFs side.

9.1.2 Personlig kontakt med sentrale Personer i de politiske partiene
Det foretas en ny kartlegging av de personlige kontakter som NTFs tillitsvalgte har med sentrale personer innen de politiske partier. Disse kontaktene benyttes til å bringe fram NTFs syn på amalgamspørsmålet for å være i forkant av en fornyet politisk debatt om saken. Dessuten utgjør de en kanal inn til det politiske miljø i det øyeblikk det er behov for å få fram informasjon raskt.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Kan jo legge til en informasjon som er meget avslørende. Før vi nevnte denne strategiplan til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet lå den tilgjengelig på nett, men etterpå forsvant den uten at vi hadde nevnt et kløyva ord til Tannlegeforeningen. Det ante meg at dette ville skje så jeg kopierte den i sin helhet før sladrehanken(e) fikk varslet at vi brukte den mot dem for å avsløre spillet deres.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Ansvar er nå ansvar, Monica, og nå ligger det enorme tragedier i pipelinen som er forhåndsprogrammert til å skje hvis ikke foten blir satt ned for galskapen som helseminister Hanssen er i førersetet for.

At Bjarne Håkon Hanssen lytter til «gode råd» fra «kvalifiserte fagpersoner» som til syvende og sist er styrt av Folkehelseinstituttet, som praktisk talt direkte (men naturligvis skjult) tar imot ordre fra farmasi-gudfar og WHOs secret puppet master David «Devil» Rockefeller er på ingen måte akseptabelt.

Når det gjelder svine-sprøyta så burde Hanssen ha stukket fingeren i jorda og kommentert: «Men det er jo nesten ingen som er syke av svineinfluensa i Norge nå. Jeg tror vi utsetter alle planene om vaksinering, så kan vi se hvordan det går såvel i Norge som med de som blir vaksinert i andre land.»

Når det gjelder Gardasil, så bør Hanssen ha fått med seg at det står sort på hvitt i det korte men vektige brevet fra Bioteknologinemda at Gardasil IKKE beskytter mot livmorhalskreft. Han bør også ha fått med seg alle dødsfallene og de livsødeleggende lammelsene som har rammet hundrevis, og trolig tusenvis av unge jenter i land som USA og Australia.

Summa summarum: Gardasil beskytter ikke norske ungjenter mot livmorhalskreft (en sykdom de uansett ikke ville ha vært i faresonen for å få de neste tyve årene) og de som får den blir merket for livet (selv om de fleste ikke har merket det på kort sikt – dette er jo noe som nettopp har begynt).

Hanssen burde ha satt foten ned for Gardasil i Norge og sagt: «Dette er ingenting som haster. Hvis denne vaksinen viser seg å være viktig vil det alltid være mulig å få den senere for de som måtte ønske det. Dessuten er hele spekteret av creepy bivirkninger fra Gardasil bare blitt forsøkt bortforklart og ikke forsøkt forklart. Vi må vente til det foreligger full informasjon om Gardasils ingredienser og virkninger.»

Bjarne Håkon Hanssen viste en viss folkelighet og mye folkevett før han ble helseminister. Hvor er dette nå blitt av ? Mitt inntrykk er at mannen særlig det siste halve året har begynt å opptre som i fjernstyrt transe, uansett om det er rådgivere med agenda-agenda eller fjernstyrte hi-tech stemmer som han hører og lar seg lede av på den katastrofale kursen som han nå er inne på.

Noe er fryktelig galt, og Hanssens ansvar bør på ingen måte bortforklares av de som tror at de vet hva som skjer inne i hodet på denne mannen.

Norske politikere har i mange år vært kjent for sunt bondevett, og en viktig del av dette er å være i stand til å observere et minimum av hva som faktisk er situasjonen i samfunnet rundt seg. Det virker ikke som Hanssen er i stand til dette lenger. Hva kan det skyldes ?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Enig med deg Hans, det var akkurat noe av dette vi fikk sagt til Bjarne Håkon Hanssen. Under denne samtalen hadde vi forresten et forstyrrende element av pakistansk opprinnelse som flere ganger ga oss beskjed om at tiden var ute. Hun ble rasende da jeg nevnte korrupsjon og hun gikk opp i ansiktet på meg og ville kaste meg ut derfra. Det lyste ondskap av henne og hun mistet totalt fatninga da jeg så henne inn i øynene og sa sannheten. Ministeren selv grep ikke inn i hennes opptreden, så kanskje han er kontrollert av samme ondskap som denne bioroboten ved hans side?

TH
TH
Abonnent
13 år siden

Hanne Nøkleby stiller til «tett på nett» på vg til mandag. Jeg har allerede sendt inn et ganske krast innlegg, jo flere som gjør det – dess mer effekt vil det ha på henne, selv om jeg tviler sterkt at jeg får svar på spørsmålene mine.

http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=2052

Otto
Abonnent
Svar til  TH
13 år siden

Takk. Jeg sendte følgende:

Tittel:
Vaksine svindel, folkemord? Nazister står bak, konfirmert

Spørsmål:
Innledning, Jane Burgermeister – Vienna, 20.09.2009,
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=301#M4738
Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine,
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

Signert:
Otto Lund

Larsedge
Larsedge
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

«Nazister står bak»

Hva mener du med det?

Otto
Abonnent
Svar til  Larsedge
13 år siden

Det er mange dokumenter og dokumentarer å velge blant som omhandler den såkalte new world order, så jeg opplever det som vanskelig å sortere ut noen få. Hver enkelt er innfallsvinkel til et kompleks.

De enorme ressursene som er lagt ned for å lage fandenskap gjennom historien, viser at det er godt planlagt og målbeviste tankesmier som står bak. De har operert over veldig lang tid, etter mitt syn mye lengre enn allment tilgjengelig dokumentasjon forteller.

Noen innfallsvinkler, som må vurderes av hver enkelt i forhold til egne kunnskaper, nwo-genocide, med mer
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=301#M4750

David Icke on Lisbon Treaty, med mer
http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=276#M4704

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Jeg fikk ikke svar på spørsmålene, og dokumentasjonen som ble lagt fram.

Folkehelseinstituttet svarer om HPV-vaksinen http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=2052
Sitat:
En av Norges fremste vaksineeksperter, divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet, svarer på spørsmål om HPV-vaksinen mandag 5. oktober klokken 14. Vaksinen forebygger varianter av det vanlige HPV-viruset som er knyttet til livmorhalskreft.

En divisjonsdirektør i en privat bedrift, folkehelseinstituttet, som er etablert med støtte, og trolig får støtte kontirnuerlig, fra av rockefeller foundation, en bedrift som sies å ha lukket regnskap, en bedrift som tjener på salg av vaksiner, blir brukt som rådgivende ekspert på vaksiner, vaksiner som ikke er utprøvd, som ikke analyseres mhp reelt innhold, men som sprøytes rett inn i blodet på oss, på våre medborgere, på våre kjære jenter, gutter, eldre, alle. Folkehelseinstituttet er den mest inhabile instans til å gi råd om vaksiner i Norge. Og, klyp meg i armen, de har fått anledning til å gjennomføre dette via et gedigent kostbart helsekorps som vi alle finansierer. Er det mulig at vi kan bli enda dummere enn vi er? Jeg klarer ikke i min villeste fantasi å se for meg at det er mulig.

Svarene fra divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i folkehelseinstituttet bærer preg av programmatisk beskyttelse av planlagt vaksineprogram, uten noen som helst for for dokumentasjon, og dette handler om å sprøyte giftstoffer inn i blodet på sine medmennesker, alt fra nyfødte til gamle. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Vaccination The Hidden Truth 1998 clip0\8 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=176#M4371
Viser blant annet vaksineprogrammer som har økt antall sykdomstilfeller eller ikke har hatt positiv effekt, imens antall tilfeller av aktuelle virus sykdommer har falt av naturlig årsaker, som bedre kosthold, renslighet, sanitære forhold, bedre levestandard, naturlig utvikling av immunitet og annet. Publikum ble lurt til å tro at det var vaksinene som forårsaket forbedringen.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Frykter nytt supervirus

Når svineinfluensaen møter sesonginfluensaen kan det dannet et nytt resistent virus

Det beste vi kan gjøre for å forhindre en sammenslåing eller mutasjon, er å sørge for at folk blir vaksinert, sier Aavitsland.

Svineinfluensavaksinen blir tilgjengelig denne måneden. Folkehelseinstituttet antar at vaksineringen starter i siste halvdel av oktober.

— I første omgang er det risikogrupper og helsepersonell som tilbys vaksine. Men det er nok til alle, sier Aavitsland.

http://www.dagbladet.no/2009/10/04/nyheter/innenriks/svineinfluensa/infleunsa/helse/8413143/

Auda dette viste vi jo ville komme og nå er det fritt frem for og tvinge frem en tvangsvaksinering :-/
Dem som nekter og ta vaksinen vil bli stempla som quislinger og egoister som bidrar til og skape et nytt supervirus en ikke kan stoppe.

Nammm
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Utrolig hvor mye møkk dagbladet serverer.

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

Dagbladet refererer til tidsskriftet «Science», som har gjengitt «resultater» fra en «forskningsgruppe» i Nederland.

Med tanke på at swine flu viruset så dagens lys i Fort Detrick i Maryland, USA burde vel det godeste forskerteamet ha konferert litt med virusets utviklere (hvis de da nå ikke befinner seg på seks fot etter å ha blitt ekspedert etter å ha fullført sin del av nåtidens «Manhattan-prosjekt». Det har visst vært et fryktelig frafall blant mikrobiologer i det siste…) og simpelthen spurt dem om en slik virus-spleis i det hele tatt er teoretisk mulig, og if so, hvordan dette hadde artet seg på laben… Hele greia blir bare for dumt.

Her sitter vi og kjenner en stor del av svine flu historien fra innsiden, og så kommer Dagbladet med en «nyhet» som skal bidra til å berge noe av nordmenns raskt sviktende lyst på svine-sprøyta.

Dette er heller ikke så veldig smart sett fra et rent forretningsmessig ståsted: Hvis de som betaler for Dagbladet i dag er de eneste som tar svineinfluensavaksinen, hvoretter de slutter å kjøpe Dagbladet av naturlige årsaker og ingen andre vil kjøpe avisen heller vil jo spørsmålet bli: Hvem er egentlig dummest i dagens Dagbladet ?
(Jeg sier «dummest» og liksom later som at ingen i Dagbladet har fått med seg all advarsel-infoen om svine-sprøyta som nå flyter rundt på nettet. Det vil virke litt slemt og som en uhørt påstand om jeg hadde skrevet «ondest» som om Dagbladet med vitende og vilje prøvde å få flere nordmenn til å la seg vaksinere med et serum som Dagbladet måtte ha skjønt var giftig).

Adferden til aktørene i den alvorlige svine-vaksine saken som vi ennå ikke vet hvordan vil ende kan fungere som en demonstrasjon av hvem som er NWOs bidragsytere i den store VAKSINE-KONSPIRASJONEN. Det er bare å liste opp konspirasjonens deltagere, lista blir lang: Jens Stoltenberg, Camilla Stoltenberg, helse-Hanssen, NRK, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Klassekampen, TV2, Science, Illustrert Vitenskap, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helsedepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, FDA, CDC, US Congress, Bilderberg og Preben Aavitsland.

ye
ye
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Forskere og mikrobiologer myrdet.
Dette er ikke film, men virkelighet. Skal vi stole på, som sluttbrukere av et produkt, en bransje som bruker mord for å hindre sannheten i å komme frem?

Denne listen er kun frem til 2005.

Now 88 Dead Scientists And Microbiologists
Av Mark J. Harper – June 16, 2005

1988 – Stanley Irving Sigal, 35
— Expertise: Top AIDS researcher at Merck.
— Circumstance of Death: In seat number 13B on Pan American Flight that was shot down over Lockerbee Scotland.

1996 – Tsunao Saitoh, 46
– Expertise: A leading Alzheimer’s researcher
— Circumstance of Death: He and his 13 year-old daughter were killed in La Jolla, California, in what a Reuters report described as a «very professionally done» shooting. He was dead behind the wheel of the car, the side window had been shot out, and the door was open. His daughter appeared to have tried to run away and she was shot dead, also.

September 1998 – Jonathan Mann, 51
— Expertise: Founding director of the World Health Organisation’s global Aids programme and founded Project SIDA in Zaire, the most comprehensive Aids research effort in Africa at the time, and in 1986 he joined the WHO to lead the global response against Aids. He became director of WHO’s global programme on Aids which later became the UNAids programme. He then became director of the Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, which was set up at Harvard School of Public Health in 1993. He caused controversy earlier this year in the post when he accused the US National Institutes of Health of violating human rights by failing to act quickly on developing Aids vaccines.
— Circumstance of Death: Died in the Swissair Flight 111 crash in Canada.

March 25, 2002 – Steven Mostow, 63
— Expertise: Known as «Dr. Flu» for his expertise in treating influenza, and a noted expert in bioterrorism of the Colorado Health Sciences Centre.
— Circumstance of Death: died when the airplane he was piloting crashed near Denver.

June 24, 2004 – Dr. Assefa Tulu, 45
…He also designed a system for detecting a bioterrorism attack involving viruses or bacterial agents.
— Circumstance of Death: Dallas County’s chief epidemiologist, was found at his desk, died of a stroke.

June 27, 2004 – Dr Paul Norman, Of Salisbury, Wiltshire, 52
— Expertise: He was the chief scientist for chemical and biological defence at the Ministry of Defence’s laboratory at Porton Down, Wiltshire. He travelled the world lecturing on the subject of weapons of mass destruction.
— Circumstance of Death: Died when the Cessna 206 crashed shortly after taking off from Dunkeswell Airfield

August 12, 2004 – Professor John Clark

— Expertise: Head of the science lab which created Dolly the sheep. Prof Clark led the Roslin Institute in Midlothian, one of the world,s leading animal biotechnology research centres. He played a crucial role in creating the transgenic sheep that earned the institute worldwide fame.
— Circumstance of Death: He was found hanging in his holiday home.

November 2, 2004 – John R. La Montagne
— Expertise: Head of US Infectious Diseases unit under Tommie Thompson. Was NIAID Deputy Director.
— Circumstance of Death: Died while in Mexico, no cause stated.

Aril 18, 2005 – Douglas Passaro, 43
— Expertise: He was an associate professor of epidemiology at the University of Illinois at Chicago School of Public Health and had been an outbreak investigator with the Epidemic Intelligence Service for the Centers for Disease Control and Prevention before completing an Infectious Diseases Fellowship at Stanford University in 2001.
— Circumstance of Death: Died suddenly at his Oak Park home.

Hele listen:
http://rense.com/general66/deadmicro.htm
————————————

Merk der her i teksten under «den foreliggende dokumentasjon» og se det i sammenheng med hva vi kan anta IKKE kommer frem av dokumentasjon og informasjon jmf. teksten ovenfor.

Og uttalelsen om å vente på ytterlige dokumentasjon har et for langt TIDSPERSPEKTIV. Hva med sikkerheten til jentene som får vaksinen? Hvorfor ikke vente ETT år, som mindretallet i rådet ville, for å få mer dokumentasjon? Å reversere konsekvensen av en gitt vaksine i etterpåklokskap er ikke mulig.
Hvem er det som pusher dette gjennom?

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
Vedtak: 26.03.2008

Gitt den foreliggende dokumentasjon er det rimelig å legge til grunn at vaksinen har effekt. Rådet oppfatter at alternativet, som er å vente på ytterligere dokumentasjon av effekt og sikkerhet, har et for langt tidsperspektiv.

Det var ikke enighet i rådet.

Mindretallet (Marte Walstad, Tor Carlsen, Eilin Reinaas) anbefaler ikke innføring av vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet, men at man gjennomfører kontrollerte forsøk.

Mindretallet påpeker særlig usikkerhet knyttet til at effekt ikke er tilstrekkelig dokumentert, og at man savner avklaringer av mulige bivirkninger

http://www.kvalitetogprioritering.no/Saker/12152.cms

AHA
AHA
Abonnent
13 år siden

I am looking to interview Scandinavian survivalists. If you are interested, send an e-mail to interestingtimesmagazine@gmail.com

Don’t worry, I will put a pro-prepper spin on it :)

Anyone who is not 100% survivalist but related to the field in some way is also welcome to contact me.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

«Folkehelse gjennom 75 år

Publisert 01.12.2004 , oppdatert: 01.12.2004, 11:33
For 75 år siden var Norge et av Europas aller fattigste land. Nasjonen hadde ikke råd til et eget folkehelseinstitutt. Takket være *Rockefeller Foundation* ble det i 1929 likevel mulig å etablere et folkehelseinstitutt i Geitmyrsveien 75.»

Link: http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:50007::0:5667:1:::0:0

Trodde ikke at sammenhengen mellom Rockefeller og FHI var å finne på deres egen hjemmeside. Dette er mer enn nok bevis til å ikke stole på FHI’s anbefalinger.

Otto
Abonnent
13 år siden

Kvinne i 30-årene døde av svineinfluensa http://www.aftenposten.no/helse/article3304074.ece
Sitat:
En kvinne i 30-årene fra Oslo døde søndag av svineinfluensa. Hun var gravid da hun ble syk. Kvinnen ble innlagt ved Rikshospitalet i Oslo i slutten av september, etter å ha født et barn kort tid tidligere. Søndag døde hun, opplyser helsemyndighetene på nettstedet Pandemi.no. Barnet ser ut til å klare seg fint og er ikke smittet av morens influensa. Kvinnen hadde ingen kjent underliggende sykdom. Medisinsk direktør Einar Hysing ved Rikshospitalet sier at barnet ikke ble født ved sykehuset. Kvinnen kom dit da hun ble alvorlig lungesyk som en følge av influensasmitten. – Gravide har litt større sjanse for å bli alvorlig syke etter å ha blitt smittet av svineinfluensaviruset. Hvorfor det er slik, vet vi ikke, sier Hysing til Aftenposten.no. ..

Hvordan vet de at testen de anvender virkelige gir riktig indikasjon på svineinfluensa h1n1 virus? Har de sett viruset i mikroskop og påvist det 100% eller kun brukt en testmetode som i realiteten ikke er sikker? Hvem har levert testmetoden og utstyret? Hvem har programmert programvaren hvis sådant er involvert i testen og analysen? Gilead som produserer Tamiflu eies visstnok i stor grad av Donald Rumsfeld, en notorisk løgner, som alle bør ha oppfattet nå, og en nazist. Baxter og WHO med fler har spredd særdeles farlige fugleinfluensa h5n1 virus til 16 laboratorier i Europa i begynnelsen av år 2009 og ville således ha startet en pandemi hvis det ikke ble oppdaget. Dette er anmeldt av ærverdige Jane Bürgermeister, og saken treneres av etterforskere og rettsapparat og undertrykkes av massemedia, trolig via en eller annen av de vanvittige friumuer og frimurerlignenede klubbene som i realiteten ikke vet forskjell på opp og ned når det gjelder bærekraftig utvikling. Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine, en global svindel, informasjon http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 .

Lars-Roger Moe
Skribent
13 år siden

For en ukes tid siden ble jeg fortalt at et stoff som brukes i Gardasil vaksinen også brukes av veterinærer til å sterilisere dyr. Det har ant meg en stund at sterilitet er det egentlige målet med Gardasil. Det er i alle fall ikke forebygging av livmorhalskreft siden effekten av vaksinen offisielt utgår flere tiår før livmorhalskreft vanligvis rammer kvinner. Det kan se ut som om det er en sammenheng her: http://www.rense.com/general87/immu.htm

Squalene er i seg selv interessant. Foruten at det nå brukes til å sterilisere dyr, så har forskere pekt på Squalene som årsak til Gulfkrigs syndromet. Squalene er definnitivt i Gardasil, men at det er 1.000.000, ganger mer squalene i H1N1 enn i de vaksinene som amerikanske soldater fikk under gulfkrigen. Det kan se ut som om non fant den skadelige effekten tilfredsstillende, men ikke massiv nok. Ellers så skal det steriliseres flere folk en det man kan få til med å lure foreldre til å vaksinere ung jenter (og unge gutter!!!) mot livmorhalskreft.
http://eldib.wordpress.com/2009/08/26/million-times-more-squalene-in-h1n1-vax-than-caused-gwi/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Nå vil staten eksperimentere med barne-tenner om å finne «skjult» info for å berike legemiddelindustrien:
http://tb.no/article/20091007/NYHETER/231626287/1011/NYHETER

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Top researcher who worked on cervical cancer vaccine warns about its dangers

One of the key researchers involved in the clinical trials for both Gardasil and Cevarix cervical cancer vaccines has gone public with warnings about their safety and effectiveness. This highly unusual warning against these vaccines by one of Big Pharma’s own researchers surfaced in an exclusive interview with the Sunday Express in the UK over the last few days. There, Dr. Diane Harper openly admitted the vaccine doesn’t even prevent cervical cancer, stating, «[The vaccine] will not decrease cervical cancer rates at all.»

http://www.naturalnews.com/027196_cancer_cervical_cancer_cancer_vaccine.html

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
http://www.borgerretighetspartiet
og org. HULK

Jeg regner med at Jens Stoltenberg sine nære «disipler» i hans regjering kikker stadig vekk innpå Nyhetsspeilet her, inne på Borgerrettighetspartiets side, Norgespartiets side og andre partier som skiller seg klart ut fra denne regjeringes «høl i hampen» politikk1

Så derfor Hr Stoltenberg har jeg følgende og si:

Hvor ligger ansvaret og ansvarsfølelsen din ovenfor den norske befolkning?

Det du og din regjeringen nå gjør, er å erklære dere som kriminelle ved å godta at disse to svært helseskadelige vaksinene – Gardasil og Tamiflu (den sistnevnte mot svine-influensaen) blir satt på uskyldige og uvitne mennesker her i landet.

http://news.sky.com/skynews/Home/video/Tamiflu-Side-Effects-Worse-Than-Swine-Flu-In-Under-12s/Video/200908215357648?lpos=UK+News_6&lid=VIDEO_1996472_Tamiflu+Worse+Than+Swine+Flu&videoCategory=UK+News

Jeg føler meg Skamfull over å være norsk statsborger under deg som landets styrende mininister. Du har overhodet ikke evne til styre dette landet til menneskehetens beste men det du kan, er å gamble med borgernes skattepenger og landets oljepenger, samt drive «rulettspill» med mennesker liv og helse.

Så lenge det er både liv og pust i meg den tiden jeg har her på jorden, skal jeg sørge for å bruke ALL MIN ENERGI og klare hjerne pluss klarsyn til å informere folk der ute om det du og dine fortier ihjel av sannheter. Jeg mistet mange av mine beste venner som ung grunnet psykiatrikere og legers forgiftning av disse unge menneskenes sinn og helse, og jeg har som leder organisasjonen – HULK, vært i nok begravelser der jeg har har møtt foreldre som har vært helt oppløst i tårer og sorg som årsak av at deres barn tok sine liv grunnet ditt SVIKTENDE HJELPEAPPARAT som du og din regjering står ansvarlig for

Du og din regjering er en STOR SKAM for meg og alle de av mine medmennesker, det store antall svært lidene og syke her i landet OG STOFFMISBRUKER som ikke har fått den humane og fullgode behandlingen de har krav på. Lille Jonas 3 år med alvorlig hjertefeil har dere mest sannsynlig fått Dagbladet til å skrive negative saker om mot Jonas foreldre. Din tidligere Helsminister – B. H. Hanssen fikk vel beskjed fra deg om at denne lille alvorlige hjertesyke gutten liv ikke skulle få en krone til god nok adekvat behandling i utlandet. Og GUD så hjertens glad jeg er for at den slappfisken av en minister nå går av men GUD så redd jeg er med tanke på hvilken toppidiot du nå ansetter som ny minister som skal gjøre livene/helsen til den store prosenten av borgere enda verre!

Av alle mannlige politikere jeg vet om her i landet, er du den mest umenneskelige og arrogante av dem alle. Du skjuler sannheter om landets økonomi for det norske folk og du utsetter det norske folk for store helseskader i fremtiden.

Pg.a deg vil vi snart landet befinne seg i STORE økonomiske nedgangskriser og på grunn av deg vil mennesker som jobber innen helse- og omsorgsyrket, NAV og andre etater slutte i massetall – om knappe måneder. Dette vet jeg med sikkerhet for jeg tror jeg skulle være bedre enn deg til å se lenger enn til nesetippen!

Otto
Abonnent
13 år siden

WHO Influensa Svindelen Video nå gratis tilgjengelig for nedlasting http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4781

Kilde, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

« Forrige artikkel

Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

Neste artikkel »

FNs Agenda 21 og tanken som ligger bak

81
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x