HPV-vaksinen: Et risikabelt eksperiment

11.3K visninger
10 minutter lesetid
81

I disse dager vil alle landets 12-årige jenter få tilbud om HPV-vaksinen Gardasil. Vaksinen har skapt voldsom debatt, både i Norge og internasjonalt, og i fagmiljøene hersker det fortsatt stor uenighet om vaksinen.

Hva slags effekt vaksinen har på livmorhalskreft, vet man imidlertid ingenting om, ettersom virkningen av vaksinen ikke vil vise seg før om mange år.

Debatten om HPV-vaksinen trekker opp klassiske problemstillinger i moderne medisin, og tvinger oss til å stille noen grunnleggende spørsmål: Hva vet vi for eksempel om hvordan – og hvorvidt – vaksinen virker? Hvilke bivirkninger den har – på kort og lang sikt? Hvilke risikovurderinger og etiske retningslinjer ligger til grunn for å implementere vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet? Og hvilken effekt vil vaksinen ha på jenter som ennå ikke er kommet i puberteten?

Per i dag finnes det ingen studier som kan gi tilfredstillende svar på disse spørsmålene. Likevel mener norske myndigheter at vi har mer enn nok kunnskap om HPV-vaksinen til å sette i gang massevaksinering av norske jenter.

Myndighetene, gynekologer og legemiddelfirmaene er flinke til å reklamere for vaksinens fordeler. At det fremdeles er stor faglig kontrovers, både når det gjelder effekt og langtidsvirkninger av vaksinen, er noe det dessverre ikke opplyses like eksplisitt om.

Vaksine mot livmorhalskreft?

Når vaksineprodusentene lanserer en ny vaksine, tar de gjerne også på seg oppgaven med å promotere sykdommen de ønsker å kurere. Sjeldne og i enkelte tilfeller også relativt uskyldige sykdommer blir hauset opp til å være livsfarlige epidemier.

Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom, men ingen dødelig epidemi. Rundt 300 kvinner rammes av livmorhalskreft hvert år i Norge, og mellom 50 og 100 dør av sykdommen. Til sammenligning dør om lag 1300 personer årlig av vanlig influensa.

Gjennomsnittsalderen blant de som får livmorhalskreft er i dag 65 år, og sykdommen er sjelden hos kvinner under 25 år. Antall tilfeller av livmorhalskreft har for øvrig gått markant ned de siste årene. Eksempelvis dør det i dag halvparten så mange av livmorhalskreft som for 30 år siden.

HPV-vaksinen blir markedsført som en vaksine som skal gi beskyttelse mot livmorhalskreft. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon på at vaksinen direkte forebygger denne kreftformen.

Hyppigheten av de forskjellige HPV-variantene i forstadiene til kreft er foreløpig heller ikke kjent, og det vil ta minst 30 år før vi ser en eventuell reduksjon i kreftutvikling som følge av vaksineringen av dagens elleve – tolv år gamle jenter.

Man kan derfor undre seg over hvorfor det haster slik med å innføre denne vaksinen, og hva som motiverer myndighetene til å bruke hundrevis av millioner på en vaksine som ingen foreløpig vet effekten av.

Skeptiske til massevaksinering

Fordi det fremdeles er stor usikkerhet og mange ubesvarte spørsmål knyttet til vaksinen, har Bioteknologinemnda kommet med kraftige innvendinger mot at vaksinen innføres på nåværende grunnlag. Og de er ikke alene.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er også skeptiske til å massevaksinere norske jenter så lenge man ikke kjenner langtidseffektene av vaksinen.

Kreftregisterets direktør, Frøydis Langmark, er også blant dem som har kommet med kritiske argumenter mot innføring av vaksinen, og har blant annet uttalt at hun i dag ikke vil anbefale sitt 11 år gamle barnebarn å ta vaksinen.

Langmark mener også at myndighetene svikter når det gjelder planer for oppfølgning og overvåkning av jentene som får HPV-vaksinen, og får støtte av Charlotte Haug, lege og redaktør i Tidskrift for Den norske legeforening, som mener at det er altfor mange ubesvarte spørsmål i denne saken til at det er forsvarlig å sette i gang massevaksinering:

  • For eksempel er det fortsatt uvisst om vaksinen vil forebygge ikke bare celleforandringer, men også livmorhalskreft.
  • Det er heller ikke avklart hvor lenge beskyttelsen vil vare.
  • De fleste HPV-infeksjoner ordner immunforsvaret vårt selv opp i. Det er derfor et sentralt spørsmål hvordan vaksinen vil påvirke vår naturlige immunitet mot HPV.
  • Et annet sentralt spørsmål er hvordan vaksinen vil påvirke jenter som ikke har nådd puberteten. Forskernes studier av HPV-vaksinen omfatter nemlig i første rekke kvinner fra 16 til 24 år.

Haug, som er blant de få medisinske sjefredaktører i verden, stiller også spørsmål ved hvordan vaksinen vil virke på andre kreftfremkallende HPV-virus; om de for eksempel vil vise seg å bli farligere dersom HPV-18 og HPV-16 blir utryddet av vaksinen, slik målet er.

Et stort folkehelseeksperiment

Dr. Diane M. Harper, som er en anerkjent internasjonal kapasitet på området, advarer også på det sterkeste mot å massevaksinere unge, friske jenter, og mener at det å gi dette medikamentet til barn helt ned i elleve-tolvårsalderen ikke kan karakteriseres som noe annet enn et stort folkehelseeksperiment.

Hun påpeker blant annet at det ikke foreligger noen systematisk kartlegging av verken effekt eller bivirkninger. Vaksinen har heller aldri blitt testet på så unge jenter. I verste fall kan den øke kreftfaren for de unge jentene som blir vaksinert. Hvordan vaksinen eventuelt vil påvirke den fremtidige fruktbarheten hos jentene, er foreløpig heller ikke kjent.

Ifølge Harper, som selv har vært med å utvikle vaksinen, er det på nåværende tidspunkt bare vaksineprodusenten Merck som tjener på vaksineringen, og ingen andre.

Med en pris på kr 1259,40 per dose – det må gis til sammen tre doser – trenger man ingen avansert kalkulator for å regne ut den økonomiske gevinsten for Merck & Co. Hvis vaksinen skal gis til alle syvendeklassejenter og samtidig tilbys alle norske kvinner opp til 26 år.

Helsegevinsten er foreløpig ikke like åpenbar. To store studier publisert i New England Journal of Medicine viste for eksempel at effekten, selv på surrogatmarkørene, ikke var fullt så overbevisende som tidligere antatt.

Avslørende masteroppgave

Også en norsk masteroppgave i bioteknologi stiller en rekke kritiske spørsmål til at vaksinen innføres i barnevaksinasjonsprogrammet. Masteroppgaven, som er utført ved Universitetet for miljø- og biovitenskap av Meryl Sønderby Lillenes, har sett på arbeidet som ligger til grunn for at vaksinen ble anbefalt tatt inn i vaksinasjonsprogrammet.

Ifølge Lillenes – som har gått gjennom alle forskningsresultater og offentlige, norske dokumenter som ligger til grunn for avgjørelsen – har arbeidet med denne vaksinen i Norge vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nærmest ikke diskutert.

Til tross for at det er en klar uenighet om vaksinen er effektiv og sikker nok for implementering i vaksinasjonsprogrammet, har den allikevel blitt vedtatt å bli innført med de implikasjonene det medfører.

Hun påpeker videre at alle aktørene har noe å tjene på å innføre vaksinen i massevaksinasjonsprogrammet: Industrien vil tjene penger, fagfolkene kan være med på banebrytende, global forskning og politikerne vil ha kvinnehelse og utjevning av sosiale ulikheter i fokus.

Politikerne har blitt lurt

Lillenes mener at politikerne har blitt lurt til å tro at vaksinen er et veldig godt tiltak, og at den sterke viljen blant fagfolk til å få vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, kan ha påvirket prosessen i ukjent omfang.

Flere eksperter som er brukt i arbeidet, har hatt tilknytning til vaksineprodusenten, og ni av ti forskningsrapporter har blitt levert av industrien selv.

Lillenes mener saken også har utfordrende etiske og moralske aspekter, og at det er faglig kompliserte spørsmål som ennå er ubesvarte. Hun etterlyser også en risikovurdering av vaksinen.

Masteroppgaven konkluderer med at man på dette stadiet ikke kan vite om vaksinen er et godt eller dårlig tiltak, og at det er en stor usikkerhet både rundt vaksinens effekt og sikkerhet.

Lillenes mener konsekvensene kan være av store dimensjoner begge veier, og at man ikke vet i hvilken retning de vil gå. Spørsmålet blir derfor hvem som får fordelene og hvem som bærer risikoen når alt kommer til alt.

Villedende informasjon

Brosjyren som Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet, inneholder en rekke faktafeil og til dels villedende informasjon. Blant annet er overskriften, ” Tilbud om vaksine mot livmorhalskreft til jenter i 7. klasse ”, direkte feil og villedende.

Studier har vist at vaksinen har en forebyggende effekt på fire ulike HPV-virus, der to i sjeldne tilfeller kan være kreftfremkallende, mens de to andre kan gi kjønnsvorter.

Hva slags effekt vaksinen har på livmorhalskreft, vet man imidlertid ingenting om, ettersom virkningen av vaksinen ikke vil vise seg før om mange år : Nær full effekt oppnås først om 52 år. Potensielt alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser blir også sterkt underrapportert.

Alarmerende meldinger

Av bivirkninger fremheves som regel bare lokale reaksjoner som hevelser og smerter og det poengteres at vaksinen er trygg. Dette til tross for at det allerede er innrapportert tusenvis av mer eller mindre alvorlige vaksinasjonsbivirkninger både til legemiddelmyndighetene i Usa og Europa.

Disse omfatter blant annet lammelser, krampeanfall, synstap, graviditeter med komplikasjoner, aborter og fostermisdannelser. I tillegg har legemiddelmyndighetene i USA fått meldinger om et tosifret antall dødsfall blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen Gardasil ( 1 ).

( 1 ) Per 1. mai 2009 var det meldt om 39 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinen, men det er foreløpig ikke dokumentert at vaksinen er direkte årsak til disse (infeksjoner og blodpropp hos p-pillebrukere blir oppgitt som de vanligste årsakene). Dersom blodpropp skulle være en av de mulige bivirkningene av HPV-vaksinen, slik det har vært fremmet av noen som en forklaring på plutselig død hos et tyvetalls nyvaksinerte unge jenter, vil kombinasjonen av vaksinen og p-piller for noen av jentene kunne innebære en forhøyet risiko.

Det har også blitt meldt inn en mengde tilfeller av Guillain-Barrès syndrom, som kan synes å være forårsaket av vaksinen grunnet den nære tidsrelasjonen mellom vaksinering og inntreff av sykdom.

Bare i USA har det til nå kommet inn over 10.000 rapporter om bivirkninger og komplikasjoner som følge av Gardasil-vaksinen. Når man i tillegg vet at omtrent 90-99 prosent av alle alvorlige mistenkte legemiddelreaksjoner ikke innrapporteres, kan vi med all sannsynlighet forvente at de reelle tallene er betydelig høyere.

Likevel holder både Folkehelseinstituttet og vaksineprodusenten Merck fortsatt fast ved at vaksinen er trygg og effektiv.

Norske jenter som prøvekaniner

For at vaksineprodusenten Merck skulle få markedsføringstillatelse av amerikanske helsemyndigheter (FDA), måtte produsenten forplikte seg til å innlede et samarbeid med norske myndigheter om en langsiktig utprøving på norske jenter.

Norge anses nemlig som det eneste land i verden der en slik studie vil være gjennomførbar, på grunn av de unike mulighetene for oppfølging av personer over tid i Norge, ved hjelp av Folkeregisteret, Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret.

I praksis vil FDAs vilkår om oppfølgende studier ikke kunne oppfylles på annen måte enn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og dette viser at innføringen av vaksinen i vaksinasjonsprogrammet i stor grad også innebærer forskning.

Betalt av legemiddelindustrien

Det er også på sin plass å sette spørsmålstegn ved uavhengigheten til norske forskere og forskningsinstitusjoner som har deltatt og skal delta i forskningen på HVP-vaksinering i Norge, siden en stor andel av forskningen finansieres av vaksineprodusentene.

Den profilerte forskningssjefen Steinar Ø. Thoresen ved Kreftregisteret, mannen som alene forhandlet frem vaksineavtalen i Norge, har gjennom en årrekke fått personlige utbetalinger fra legemiddelfirmaet Merck.

Pengeoverføringene til den profilerte fagsjefens personlige konto startet to år før Thoresen forhandlet frem gigantavtalen med Merck. Uten å informere ledelsen og i strid med gjeldende retningslinjer inngikk Thoresen og en underordnet medarbeider ved Kreftregisteret personlige pengeavtaler med Merck. Thoresen er for øvrig medlem i styringsgruppen for utprøvingen av HPV-vaksinen.

SINTEF-forsker Finn Egil Skjeldestad har også fått penger rett på sin private konto fra vaksineprodusenten Merck. Skjeldestad sitter blant annet i ekspertgruppen som skal ha rådført myndighetene om effekten av HPV-vaksinen.

Også flere norske sykehusleger og ansatte i offentlig finansiert forskning har personlige økonomiske avtaler med MSD, som er Mercks datterselskap.

Merck og Vioxx-skandalen

HPV-vaksinen Gardasil er utviklet og produsert av den amerikanske legemiddelgiganten Merck, det samme selskapet som sto bak det smertestillende medikamentet Vioxx, som ifølge Statens legemiddelverk forårsaket minst 400 dødsfall bare i Norge.

Vioxx ble trukket tilbake fra markedet i 2004 etter 50-60.000 dødsfall og tusenvis av søksmål mot Merck & Co.

I februar 2008 inngikk Merck et forlik med amerikanske myndigheter der de måtte punge ut med 4,85 milliarder dollar for å ha tilbakeholdt informasjon om Vioxx og lurt myndighetene trill rundt. Hva blir det neste?

En korrupt legemiddelindustri

Rettsprosessen mot Merck har gitt forskere, som fikk granske rettsdokumenter som ellers ville vært hemmeligholdt, et sjeldent innblikk i hvordan den verdensomspennende legemiddelindustrien arbeider.

I en avslørende studie publisert i det anerkjente tidskriftet Journal of the American Medical Association, kommer det fram at Merck var fullt klar over den høye dødsrisikoen bruk av legemiddelet medførte allerede mange år før Vioxx ble trukket tilbake fra markedet.

Studien viser også at tester og vitenskapelige artikler som ble framstilt som uavhengige, i realiteten var skrevet av selskapets egne ansatte.

Ifølge studien var det gjerne selskapets egne forskere som utarbeidet artiklene og rapportene. Disse sto imidlertid ikke som forfattere av studiene. I stedet ble anerkjente og tilsynelatende uavhengige forskere invitert til å sette navnetrekkene sine på studiene, og i mange tilfeller hadde disse forskerne hatt svært liten befatning med selve undersøkelsen.

Studien viser også hvordan PR-avdelingen i Merck & Co var involvert i hvordan de vitenskapelige artiklene skulle publiseres for å oppnå fordelaktig oppmerksomhet.

Foreldre blir misinformert

Det er stor oppslutning om barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, og Folkehelseinstituttet anslår at rundt 90 prosent vil takke ja til HPV-vaksinen.

Når så mange velger å vaksinere barna sine, burde man kunne forvente at det gis grundig og objektiv informasjon om vaksinens potensielle helsegevinst, samt usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger. Mange fagfolk er imidlertid enige om at dette ikke blir gjort når det gjelder HPV-vaksinen.

Debatten om HPV-vaksinen har tvert imot brakt på det rene det som mange lenge har fryktet, nemlig at man står overfor en industri som systematisk lyver, svindler, feilinformerer og tilbakeholder data. En industri fullstendig blottet for moral og samvittighet, men med en umettelig appetitt på penger og profitt.

HPV-vaksinen har så langt blitt fremstilt som et veldokumentert, forebyggende helsetilbud. I virkeligheten dreier det seg om et forskningsprojekt. At svært mange fagfolk advarer mot denne vaksinen, opplyses det ikke om. De negative virkningene av vaksinen, og ikke minst det faktum at det er rapportert om flere dødsfall og alvorlige bivirkninger blant unge kvinner som har fått HPV-vaksinen, blir også underrapportert.

Først om 20 – 30 år får man svar på om HPV-vaksinen virker eller ikke. I mellomtiden stilles norske jenter til rådighet for et storstilt kommersielt forsøksprojekt for en vaksine som ingen vet effekten og langtidskonsekvensene av.

Dan H. Slettevolden

31 år gammel familiefar, bosatt i Harstad. De siste fem årene har han jobbet innen skoleverket. Blant hans lidenskaper er musikk og litteratur, de to han har viet mest tid til.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

81 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Japan har stoppet HPV-vaksinering pga. VAKSINE-SKADER:

“Japan har allerede taget HPV-vaccinen ud af det nationale vaccinationsprogram som følge af et voksende antal vaccineskadede piger og unge kvinder. Nu har japanske forksere undersøgt en gruppe på 40 vaccineskadede piger og konstateret skader på pigernes nervesystem.”

http://hpvupdate.com/japanske-forskere-finder-skader-paa-nervesystemet-hos-hpv-skadede-piger/

Det er vikitg å være bevisst at norske “vaksine-myndigheter” (les: Folkeinstituttet, som ennå er et salgsledd for vaksiner i forkledning) er blant verdens mest hodeløse og uansvarlige…

En naturlig konsekvens av dette kan være at norske borgere som er så glade i sine barn at de først undersøker om en vaksine kan være potensielt skadelig for sine kjære søte små, dropper vaksine fordi DET IKKE KAN ANSES BEVIST AT FOLKEHELSEINSTITUTTET LEVERER SIKRE VAKSINER…

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

HPV infeksjon kan ramme hvem som helst http://www.medicus.no/var-forskning/studie-pa-hpv-gutter-og-jenter/

Sitat: Vi søker deltagere til en internasjonal undersøkelse med en ny vaksine mot HPV (humant papillomavirus) infeksjon. HPV er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen. Noen HPV typer kan forårsake kjønnsvorter og visse kreftformer. Du kan være med hvis du er: * gutt mellom 9-14 år * jente/kvinne mellom 16-26 år som ikke hatt flere enn 4 seksualpartnere * frisk og ikke har fått HPV-vaksine tidligere. Studiedeltagelse er gratis. Eventuelle reiseutgifter dekkes. ..

Et firma ved navn Medicus selger inn dette, se artikkel, dvs reklame. Jeg sendte en forepørsel om informasjon og ble oppringt av en ansatt i firmaet som ville vite om jeg hadde noen som var aktuelle for deltakelse. Det har jeg ikke akkurat nå pga barnas alder, men det endrer seg. På forespørsel fikk jeg følgende informasjon: Oppdragsgiver er et amerikansk firma MSD http://www.msd.com/ dvs http://www.merck.com/ Prosjektet må være og er godkjent av Etisk råd og Legemiddelverket, google { etisk råd legemiddelverket https://www.google.no/search?q=etisk+råd+legemiddelverket }. 80% av aktuelle jenter i Norge skal ha mottatt hpv-vaksinen, er vel kallt Gardasil, ingen gutter så langt

Jeg gjorde meg noen tanker underveis i samtalen. Som kjent er penger energi, med penger får man igang prosesser, som ofte er vanskelig å stoppe selv om de skulle være farlige, dvs fungerer som våpen. Her kom påstander som var en del av salgsapparatet i firmaet Medicus, formulert så overbevisende og profesjonelt som mulig men kun påstander som ledd i et salg. Kompleksiteten angående de såkalte vaksinenes reelle effekt og manglende effekt er heller ikke mulig for den mest kompetente å vite og å beskrive, bl.a. derfor er også dette prosjektet satt igang for påstått test av hpv-vaksiner for gutter, og jenter. Apropos Legemiddelverket, de var involvert i bl.a. dette, og det var vel også godkjent av Etisk råd, eller?: Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

Hvis det er riktig at 80% av aktuelle jenter i Norge har mottatt denne såkalte vaksinen, tragisk, selv én mottaker er for mye. Kort sagt, hold barna og deg selv langt borte fra alle som vil ha dere som forsøksdyr

Gardasil HPV Vaccine Hoax Exposed http://www.youtube.com/watch?v=XK97CHQZhq0

400.000 piger i fare: HPV-Vaccinen kan give alvorlige bivirkninger http://www.bt.dk/danmark/400.000-piger-i-fare-hpv-vaccinen-kan-give-alvorlige-bivirkninger gt ~ 400,000 girls at risk: HPV vaccine can cause serious side effects http://tinyurl.com/pqau6xn

Now Japan pulls Gardasil shots for young girls http://www.wnd.com/2013/10/now-japan-pulls-gardasil-shots-for-young-girls/

09 Andrew Moulden, Les vaccins causent des accidents microvasculaires, des dommages neurologiques et de nombreuses maladies (Présenté en anglais) + http://www.youtube.com/watch?v=32D_nIGtSnw&list=PLqQQFOVUZBLgCk_HNVd70i0z222OsNr72

Ban Vaccines 2013 with Sallie O. Elkordy Guests Joel Lord, Kathy Sinnott 2013 12 07 + http://www.youtube.com/watch?v=Df3142SRr90&list=PLqQQFOVUZBLgyuSf8B8O16n0BC2esBZl5

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Trådløs teknologi_forældre til forældre + http://www.youtube.com/watch?v=N9vEYeikqyQ&list=PLqQQFOVUZBLi6M8G5qikPbKemJWoED0-C

Les i toutube kommentarer

Brug af skadelig trådløs teknologi på skoler og i institutioner https://www.facebook.com/groups/SkadeligTraadloesTeknologi/

Dr. Tent nevner bl.a. vaksiner med virus o.a. og dette i kombinasjon med trigging av sykdommer som bl.a. kreft med strålebehandling, binær virkning, trådløs kommunikasjon er også stråleteknologi: The Exploding Autoimmune Epidemic – Dr. Tent – It’s Not Autoimmune, you have Viruses +

Man må ta høyde for at en type vaksine i et geografisk område har annet innhold enn samme vaksine i et annet geografisk område, regimet er som kjent korrupt

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
10 år siden

Suzanne Humpheries har nylig vært i Finland og holdt fordrag om vaksiner. Hun jobbet tidligere som lege og observerte at noen utviklet nyretrøbbel etter å ha blitt vaksinert. Dette trigget hennes nysgjerrighet, og hun satte seg deretter grundig inn i temaet vaksiner.
Om HPV-vaksinen sier hun at det antageligvis er den farligste vaksinen som noen gang er gitt.. Den er unødvendig ettersom 1,5% av de som får en HPV-infeksjon får livmorhalskreft, som det også tar 20 år å utvikle. Dette vil kunne oppdages mye før på en såkalt Pap test (http://en.wikipedia.org/wiki/Pap_test).
HPV-vaksinen sier Humpheries er lagd av insektceller som er genetisk bearbeidet. Vaksinen har dessuten høyt innhold av aluminium og inneholder også en oljekoding fra salmonella-bakterier. Så sluttproduktet kunne altså ha DNA og celler fra en larve, men dette får vi ikke sikkert vite, fordi industrien tilbakehodler informasjonen. Så spørsmålet blir da om vi er villige til å la være døtre få dette injisert tre ganger …

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Skorpionen
10 år siden

Jeg kjenner en som kjenner en som jobber med utvikling av vaksiner, den eneste vaksinen hun har advart om er svineinfulensa vaksinen, og det ikke fordi vaksinen var så farlig, men fordi hun mente at den var for farlig å ta i forhold til å bare la seg smitte av sykdommen. Sykdommen er mye mildere enn vaksinen.

Til alle dere som tror vaksiner så farlig:

Hvis myndighetene å legemiddelselskapene ønsket å skade/drepe mennesker ved bruk av vaksiner, og brukte masse masse penger på å utvikle vaksiner som drepte/skadde mennesker med vilje så må de være ganske misfornøyd med resultatet da de verste vaksinene skader/dreper 0.01-0.04 % av alle som tar dem.

For å si det sånn, hvis du har lyst til å ta livet av et menneske, å du prøver forskjellige metoder, da 10000 forskjellige metoder, så lykkes du bare 1-4 ganger av 10000. Da er du ganske ræva til å drepe.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  kristiann
10 år siden

Jeg er helt enig kristiann at å drepe sine kunder er dårlig butikk, men hva med å sørge for at de blir faste kunder som kjøper medisiner fremover? Når vaksineofret dør er det åpenbart et utilsiktet uhell fra legemiddelindustriens side når hensikten er å skape svake/syke individer som kjøper medisin mot bivirkningene fra vaksinene. Det er god butikk for dem i syke mennesker og dyr, er du ikke enig i det? Da er de kanskje ikke så misfornøyde med resultatet likevel som du tror?

kristiann
kristiann
Abonnent
Svar til  Monica Waade
10 år siden

Ja det hadde vært god butikk, men det er jo ikke sånn heller, f eks ved svineinfulensa vaksinen var det bare 260 i norge som meldte om alvorlige symptomer, hvorav 50 har fått en sykdom de må få medisiner mot. Er vel samme statistikk på andre vaksiner. Så de gjør ikke det heller. Med andre ord, de er ikke ute etter å skade oss. Det jeg tror skjedde med svineinfulensaen, var at den kanskje ble satt ut med vilje i mexico og usa for å ha en grunn til å masse vaksinere. Grunnen til masse vaksinering var ikke for å skade eller drepe, jeg tror det var fordi di hadde et stort lager av den vaksinen da de trodde det ville skje noe, da det ikke kom noe utbrudd ville de bli nødt til å kaste føere millioner vaksienr å dermed tape penger. Så de lagde ett utbrudd for å selge vaksinen. Der er penge grunnen.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
10 år siden

Men var det ikke sånn at de måtte lage en vaksine i all hast, derfor ga de heller ingen garanti, eller tror du dette var bare løgn for å bli kvitt gammel vaksine?

Nå tenkte ikke jeg på bivirkningene som oppsto med en gang, men mer de som kommer snikende slik som f.eks. bivirkninger fra statiner. Disse bivirkningene er vanskeligere å kunne påvise er vaksinens skyld og de kommer gjerne så lang tid etter “skuddet” at de ikke blir satt i forbindlese med vaksineringen. Ser bare på hunder, etter vaksineringen startet har kreft, autoimmune sykdommer, allergier og andre kroniske lidelser blitt mer vanlig enn unntak og hundene blir ikke like gamle nå lenger som før. Og dette skjer selv om vaksinene til hund ikke inneholder coctailen med tilleggsstoffer som finnes i den til mennesker.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Jeg har inntrykk av at Folkehelseinstituttet ikke er de eneste som jobber aktivt med vaksiner, og hasardiøs manipulering av nordmenns helse, med negativt utfall.

Bioteknologi anser jeg som en like stor trussel, som vaksiner.
Bioteknologinemda, som er et frittstående, rådgivende organ, som er oppnevnt av Regjeringen, og hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (Genteknologiloven), informerer på sitt nettsted om “Vaksinefabrikk i plantar”
“Professor Simon Geir Møller ved Universitetet i Stavanger har teke patent på ein metode for å genmodifisere plantar slik at dei blir fabrikkar som lagar protein som kan fungere som vaksinar. Målet er å gjere vaksinering enklare og billegare.”
http://www.bion.no/2011/04/vaksinefabrikk-i-plantar/
Dette er lite tillitsvekkende fra en nemd, hvis misjon skal være å kvalitetssikre bioteknologi *for* nordmenn, og ikke *mot*
I tillegg får jeg inntrykk av at bioteknologinemdas virksomhet i forhold til å informere om skadevirkningene av GMO, er basert på relativt syltynt grunnlag, fordi GMO er allerede planlagt i større omfang for Norge. I tillegg til alle de matvarer vi allerede har, tilsatt med GMO.
At en slik nemd er oppnevnt av regjeringen, er jo som å sette bukken til å passe havresekken.
Bioteknologinemda har sikkert mange ærlige medarbeidere, men som alltid, og på toppen av hver eneste organisasjon, etat, eller nemd, har jeg inntrykk av at det finnes personer som ikke gjør annet enn å desinformere, og å skape kaos, i forhold til den kunnskap som hver eneste medarbeider nedover i hierarkiet *burde* ha.
Jeg får også inntrykk av at det finnes mange personer, både helsesøstre, leger, og forskere som ikke aner den ovenstående agenda bak codex alimentarius programmet.

Så det er en fin-fin regjering vi har. Kjøpt og betalt av verdens rikeste og mektigste mennesker. Og troverdigheten til alle disse etatene som skal passe på vår helse, er i ferd med å falle som et korthus.
Som eksempel kan nevnes statens strålevern, som holder svært alvorlige forskningsrapporter skjult. Og miljøverndepartementet, hvis hovedsatsning er klimaløftet, miljøstatus, naturmangfoldlova, og klimatilpasning i Norge, kommer sterkt ut, som et departement som bedriver alvorlig desinformasjon for det norske folk.

Det hele virker så genialt og omhyggelig planlagt, som en “miljøvennlig illusjon”, at det antakelig skal svært mye til, før man får stoppet denne galskapen, og alle de korrupte politikere og forskere som er med på agendaen.
Jeg anbefaler denne boken: Seeds of destruciton: The hidden Agenda of Genetic manipulation. En djevelsk godt skrevet bok, med omhyggelig research, vedr. den overhengende agenda, bak destruksjonen av menneskers helse.

http://www.ark.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3164804

Avslutningsvis med ordene til Abel Struksnes: Ordo Ab Chaos
Fra kaos til orden.

En stor applaus og takk til alle dere som jobber mot dette djevelskapet. Vi skal nok vinne til slutt!

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Her er advarselen om hvordan Monsanto har genmanipulert frem Kreft…

Sjokkerende resultatene av Monsanto, Roundup kreft studien anspore globale samtaler for “umiddelbar handling” mot GM avlinger:

http://www.naturalnews.com/037394_Monsanto_Roundup_cancer_study.html#ixzz289PH8YCZ

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

NÅ har akkurat folkeopplysningen gått på TV, og representanten fra FHI, sier at Detox ikke fungerer. Ikke rart at de ikke ønsker at folk får hjelp til å bli kvitt noe av det FHI har brukt masse tid på å sprøyte inn i kroppen….
Detox, går på å åpne ionekanalen i cellene….
Den har Legeforeningen også funnet….. http://tidsskriftet.no/article/930182
Håper de også vet om lymfesystemet og virkemåten også…………..

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Flere unge kvinner får livmorhalskreft
Kreftforskere er bekymret for økningen….

Nygård mener masseundersøkelse og HPV-vaksinen har vært et viktig tiltak for å begrense forekomsten av denne kreftformen.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2012/09/28/flere-unge-kvinner-far-livmorhalskreft

Har HPV vaksinen noe effekt når forekomsten øker?
Skrem folk til vaksine…

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Mole
11 år siden

Det er påfallende at “forekomsten av livmorhalskreft” trekkes frem med tanke på at det finnes en rekke kreftformer, og at kreft i livmorhalsen har blant de høyeste helbredelses-/overlevelsesprosenter.

Jeg antar at dette media-kringkastede utspillet har sammenheng med at flere unge jenter (og deres bevisste foreldre) dropper Gardasil-injeksjonene, bl.a. fordi at “kreftvaksinen Gardasil” gir ØKT risiko for å få kreft og dessuten gir økt risiko for å føde barn med misdannelser.

– Finnes det en “vaksine” for å unngå å føde barn med misdannelser?
Ja, det er å UNNLATE å få Gardasil-injeksjoner.

– Finnes det en “vaksine” for å unngå å få autistiske barn?
Ja, det er ikke å la sine baby-barn få Trippelvaksinen (MMR-vaksinen)

Så lenge menneskene i samfunnet så lett lar seg manipulere av fryktbaserte utspill vil mange måtte lære sine tunge leksjoner inntil de innser at skremselsagendaen har en hensikt – som ikke tjener dem. Dette gjelder ikke minst på vaksineområdet.

Så kan enhver stille seg spørsmål om hvorfor ikke helsemyndighetene og det medisinske fagmiljøet fokuserer på risikoen for
– å føde barn med misdannelser
– å oppleve at ens velskapte barn blir forvandlet til autist i alder 1-2 år.

Men dette er det få om noen som føler frykt for mens de i en tilstand av frykt (med medfølgende behov for “beskyttelse”) plasserer sine barn i vaksinekø.

Enhver vaksinasjon er et eksperiment med uvisst utfall – mao. russisk rullett med ens kjære barns helse og fremtid…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Avdekker mutasjoner bak livmorhalskreft
Kan gi håp om nye behandlingsformer

…noe som igjen understreker betydningen av å bekjempe sykdommen ved å vaksinere mot HPV, sier professor Matthew Meyerson i pressemeldingen fra Broad Institute.

I Norge er forekomsten av denne kreftformen redusert med 40 prosent siden 1950-tallet,
______________________________
takket være et effektivt screeningtilbud.
______________________________
http://www.abcnyheter.no/livet/2013/12/26/avdekker-mutasjoner-bak-livmorhalskreft

Kan gi håp om NYE behandlingformer ja. Flere vaksiner da eller?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Flere andre fagpersoner uttalte også at man heller burde gjennomføre flere kliniske studier, for å lære mer om vaksinens effekt og eventuelle bivirkninger før man innførte den i vaksinasjonsprogrammet.

– Ingen alvorlige bivirkninger av HPV-vaksinen
http://www.abcnyheter.no/livet/2013/10/21/ingen-alvorlige-bivirkninger-av-hpv-vaksinen

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Nå skal også unge gutter få tilbud om vaksine mot HPV-viruset som kan gi kreft i munnhulen.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/01/11/hpv-vaksine-ogsa-til-gutter

ALLE GUTTER LØP Å TA DEN, dere vil vel ikke ha KREFT???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Leger mangler kunnskap om hvor effektiv HPV-vaksina er mot kreft, mener overlege.

Overlege i klinisk patologi, Sveinung Sørbye ved Universitetssykehuset Nord-Norge forteller at HPV-viruset er årsak til 99,7 prosent av livmorhalskreft-tilfellene, og sier at han derfor anbefaler alle – også kvinner over 12 år – å ta HPV-vaksina.
http://www.dagbladet.no/2012/09/30/nyheter/kreft/helse/innenriks/kreftbehandling/23649403/

Kampanje på gang!

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Mole
11 år siden

Overlege Sveinung Sørbye er en livsfarlig desinformatør.

Her er litt grunnleggende vitenskapelig faktum om HPV-viruset og kreft, og da særlig kreft i livmorhalsen:

Det er IKKE vitenskapelig bevist at HPV-virus forårsaker kreft. Et av bevisene på den manglende sammenhengen mellom HPV-virus og kreft er at det ikke er registrert/funnet HPV-virus i kreftsvulster.

Forøvrig går halvparten av oss rundt med det ufarlige HPV-viruset i kroppen til enhver tid.

USAs legemiddelverk FDA visste at det ikke er vitenskapelig bevist at HPV-virus forårsaker kreft da Gardasil ble godkjent som “kreftvaksine”.

Se forøvrig http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

Hva skal vi si om Dagbladets rolle som frykt-skaper for å narre folk inn i vaksinekøen nok engang?

Har ikke den uansvarlige og uetterrettelige dagbladet-redaksjonen lært noe om de grove feilene de gjorde under skremselspropagandaen for svineinfluensavaksinen for 3 år siden?

“Massevaksinasjon var en medisinsk skandale og ueffektiv på alle mulige måter ift. den skyhøye prisen som ble betalt til vaksineprodusentene”

Se: http://skepsis.no/forum/index.php?topic=3646.0

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Caroline (12) frykter hun blir lam i ansiktet etter HPV-vaksine
http://www.dagbladet.no/2012/10/05/nyheter/helse/foreldre/sykdom/hpv-vaksine/23711405/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Bivirkninger
Pernille Harg, seniorrådgiver
Tlf. 22 89 75 82
pernille.harg[at]legemiddelverket.no

Seksjon for legemiddelovervåking
http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____82899.aspx

Vaksinen mot livmorhalskreft har ingen skumle bivirkninger, viser ny studie.
http://www.kk.no/903787/hpv-vaksinen-er-trygg-aa-bruke

EDCD Rapporten

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Av de 25.000 som får beskjed om celleforandringer, er det bare 300 som faktisk utvikler livmorhalskreft, viser tall fra Kreftregisteret.

“Celleforandringer på livmorhalsen, er egentlig ganske vanlig. Men det skal følges opp. De klassifiseres i 3 grupper, og ingen av disse gruppene er kreft.

Celleforandringer i livmorhalsen kan komme av bakterier, sopp eller et kjønnsvortevirus (men ikke samme type som gir synlige kjønnsvorter).

I de fleste tilfeller klarer kroppen selv å kvitte seg med viruset, men for omtrent 10 prosent kan viruset utvikle seg til kreft.

Det tar som oftest lang tid fra en får celleforandringer, til dette kan bli til kreft. Gjerne 10 år. Det er veldig få av de lette forandringene som blir til kreft, men det vil derfor kontrolleres.”

HPV-vaksinen beskytter mot enkelte varianter av humant papillomavirus, nærmere bestemt beskytter den i 95 prosent av tilfellene mot HPV6 og HPV11, som gir kjønnsvorter, og HPV16 og HPV18, som kan føre til utvikling av livmorhalskreft.
http://www.kk.no/903787/hpv-vaksinen-er-trygg-aa-bruke
http://www.kk.no/901596/hva-betyr-det-egentlig-aa-ha-celleforandringer-i-livmor

Vi gjentar,

“I de fleste tilfeller klarer kroppen selv å kvitte seg med viruset, men for omtrent 10 prosent kan viruset utvikle seg til kreft.”

Vi gjentar for sikkerhetsskyld,

“I de fleste tilfeller klarer kroppen selv å kvitte seg med viruset, men for omtrent 10 prosent kan viruset utvikle seg til kreft.”

Er massevaksinasjjon av små jenter virkelig nyttig og gangbart, svaret er NEI.

“Det tar som oftest lang tid fra en får celleforandringer, til dette kan bli til kreft. Gjerne 10 år. Det er veldig få av de lette forandringene som blir til kreft, men det vil derfor kontrolleres.”

“I de fleste tilfeller klarer kroppen selv å kvitte seg med viruset, men for omtrent 10 prosent kan viruset utvikle seg til kreft.”

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Tre nye rapporter konkluderer med at den omstridte HPV-vaksinen mot livmorhalskreft har svært få bivirkninger, og dermed er trygg. Vaksinen tilbys jenter på tolv år i Norge.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2012/10/14/hpv-vaksinen-trygg-ifoelge-flere-rapporter
Ny rapport fra ECDC om HPV-vaksinering i Europa

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiserte i september en oppdatert rapport etter at 19 europeiske land har startet vaksinasjonsprogrammer mot humant papillomavirus (HPV). Rapporten konkluderer med at HPV- vaksinen er trygg og har god virkning mot forstadier til livmorhalskreft.

En ny europeisk rapport har vurdert HPV vaksinen etter at den nå er innført i en rekke europeiske land. Konklusjonen er at vaksinen er effektiv og at alvorlige bivirkninger er sjeldne.

– Ettersom HPV vaksine tilbys til unge jenter har det vært viktig å kartlegge eventuelle bivirkninger, sier overlege Mari Nygård som leder enhet for HPV-forskning i Kreftregisteret.

Kunnskapen om bivirkninger er økt etter vaksinen ble tilgjengelig. Litteraturen, som den nye europeiske rapporten, tyder altså på at alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

– Siden kortvarige studier ikke fanger opp bivirkninger som kan oppstå i lang tid etter vaksinering, er det viktig å kartlegge om HPV vaksiner har langtids bivirkninger, sier Nygård. Kreftregisteret deltar i en stor Nordisk studie som undersøker nettopp slike langtidsbivirkninger.

Lav vaksinedekning i Europa

ECDC påpeker at til tross for få bivirkninger, meget effektiv og gratis vaksine, er vaksinedekningen lav i Europa.

– Rundt 70 % av 12 år gamle jenter i Norge har latt seg vaksinere og vi ligger dermed langt etter England og Portugal hvor over 80 % av målgruppen har tatt HPV-vaksine, sier Nygård.

Kun gjennom høy dekningsgrad utnyttes HPV-vaksinens potensial optimalt i forebyggende arbeid mot livmorhalskreft. Den europeiske rapporten konkluderer med at valg av målgrupper som skal vaksineres har betydning for hvor stor vaksineeffekten blir. Vaksinering av elder jenter bidrar til tidligere effekt på forstadier til livmorhalskreft og vaksinering av gutter gir i tillegg beskyttelse mot HPV relaterte sykdommer blant menn.

– Uten tvil vil samtidig vaksinering av gutter mot HPV infeksjon bidra til bedre infeksjonskontroll i befolkningen, sier Nygård. I tillegg at på sikt vil man redusere HPV relaterte sykdommer hos menn, reduseres HPV infeksjon blant jenter mer effektivt hvis gutter er vaksinert. Det blir viktig å få en kost-nytte analyse av guttevaksinering i Norge, tilføyer hun.

tor.johnsen@kreftregisteret.no

Siden ble sist redigert 13.10.2012 17:11:17 av Tor
http://www.kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Ny-rapport-fra-ECDC-om-HPV-vaksinering-i-Europa/

Da stoler vi på deg og ECDC Tor, nå ser du nok økning i innkomster, og erstatningskrav til staten.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Federal health experts are now recommending that all boys be routinely vaccinated against human papillomavirus, or HPV.

The move came about because health authorities were swayed by new data in the past two years showing that the vaccine is “very effective” in preventing genital warts in men and women and some cancers, said Eileen Dunne, a C.D.C. scientist.

HPV infection can increase the risk of several cancers, including cervical, anal and oropharyngeal cancers affecting the back of the tongue and the throat.
http://well.blogs.nytimes.com/2012/02/02/new-vaccine-recommendations-hpv-for-boys-hepatitis-b-for-diabetics/?ref=health

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Nekter for at vaksina knuste Anne Mays livskraft

Staten avfeier erstatningskrav. – Da må staten bevise at det er en annen årsak til hennes ME-sykdom.
http://www.dagbladet.no/2010/09/29/nyheter/innenriks/vaksine/me/rettssak/13603233/

Å tro at staten IKKE skulle kjempe imot var vel som å tro på julenissen.

FernGuerra20
Anonym
14 år siden

Some specialists say that loans help a lot of people to live the way they want, because they can feel free to buy needed goods. Moreover, a lot of banks present credit loan for young and old people.

trackback
14 år siden

[…] artikkelen er også publisert i Visjon nr. 6 – 2009, på Nyhetsspeilet.no og som borgerkronikk på ABC […]

trackback
14 år siden

[…] Han viser til ”mange dokumenter og dokumentarer som omhandler den såkalte new world order” (http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/hpv-vaksinen-et-risikabelt-eksperiment) for å underbygge denne […]

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)
og HULK otg http:///www.hulk.no

“Den nye vaksinen mot svineinfluensa er snart klar og avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet svarer deg på de spørsmålene du måtte ha rundt vaksinen mandag den 12.oktober kl. 14.00,” står det i VG

http://tpn.vg.no/intervju/index.php?Inr=2057

En kjekk mann denne Preben Aavitsland med innevendig har han en samvittighet som er svartere en natta! Så kvinner der ute! Se mer enn et flott ytre når dere velger en mann inn i deres liv. Det finnes mange flere menn som denne Preben Aavitsland som så “kjekt ” smiler falskt inn i kameraet til VG fotografen, som andre falske menn som jobber for FHI, både i vårt helsedepartement og bak stortingets kulisser. Som kvinne med blikk på disse stakkarslige mennene, ser jeg på dem som ikke bare noen store DOTTER men YNKELIGE MENN som jeg så absolutt ikke etter min mening fortjener verken en kvinne eller egne barn.

Preben Aavitsland entree i VG i dag mandag kl. 14.00, er atter et betalt spill som våre øverste myndigheter står for. Jeg GRØØØØØSSER ved tanken på alle løgner til svar denne mannen vil komme til å servere et stort antall uvitne mennesker der ute!

Nammm
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Takk for tipset Lise!
Nå har jeg sendt spørsmål. Så gjenstår det å se om han har et godt svar…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise (BRP)

Kom på litt til Richard!
(Typisk når jeg først er i gang!)

Så skal jeg fortsette å være leder for et nytt liberalt humanistik parti, vil jeg ha inn medlemmer som tar avstand fra den politikken som hittil har vært og forstår hvor virkelig ille vårt landt, d.v.s TYNT AN vårt land ligger både med henblikk til kommende STORE finanskrise og fordoblet helseproblemer blant landets befolkning – desverre! . En full omlegging av det meste må til, skal jeg selv være med i et liberalt-humnistisk parti. Her skal ingenting skjules for den norske befolkning eller at folk skal lures til å tro noe som er BLANKT LØGN og KUN TOMME VALGLØFTER. Den neste regjeringen , uansett parti bør være fullt ut FOLKETS PARTI. Et parti med det store flertallets interesser for menneskehetens og landet beste.

Nå får det være nok med korrupt politikk til egen politisk fordel!

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe (BRP)

Hei denne fredagsnatten Richard!

Du oppfordrer meg til å legge til grunne hvorfor jeg tror det det skjer så mange utskiftninger av statsråder nå etter at Stoltenberg på nytt kom til makten, og denne gangen vil det skje enda hyppigere utskiftninger av statsråder forteller min logikk meg. Det hele “lukter av” planlagt utskiftninger etter kort tids virke som minister og det det verste er at Stoltenberg setter inn ministere som overhodet ikke har peiling på den ministerjobben de er satt til å gjøre. Se bare på alt rotet som justisminsteren stelte i stand dette året og barneminister Anniken Huitfeldt, Sylvia Brustad i fjor og i år og Bjarne Håkon Hanssen som bare har sittet der og lovet noe han visste han aldri kunne holde som helseminisiter! Mange skandaler på en gang! Men så det er heller ikke meningen at en helseminister under denne regjeringen skal gjøre en god jobb for landets alle syke og trengende. Det er virker også som et planlagt opplegg, kall det gjerne “spill” om du vil!

Se bare på Næringsminister – Sylvi Brustad og alt rotet hun den siste tiden har stelt i stand som da hun satt som en uerfaren helseminister!http://www.dagbladet.no/2009/06/18/nyheter/aker/innenriks/aker_solutions/sylvia_brustad/6782551/

Verken Sylvia Brustad eller Bjarne Håkon Hanssen har utrettet noe positivt for det store antall lidene og syke mennesker her i landet annet enn å smile på skjermen og vise seg aktive i ordflom på TV debatt- programmer. Men dette må vel kanskje også være et slags “spill” denne regjeringen legger opp til kun for å skaffe seg selv litt PR i ny og ne!

Her er fem forskjellige linker som kan fortelle deg og andre hvorfor jeg mistenker at det ligger andre momenter bak alle disse utskiftningene av statsråder nå før jul, etter jul, i 2010 og et fåtall år fremover i tid!

http://itpro.no/art/13346.html

http://www.youtube.com/watch?v=qTMdjC0kqxc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=cdjGP01SNPo&feature=PlayList&p=17CB4D73E064E92A&index=9

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/illuminati_reduce_population.htm

http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=301#M4738

Etter at du har tatt en titt inn på alle linkene så kan du jo bare legge sammen 2+2 for å skjønne hvor lett det faktisk er å kunne gjennomskue våre regjeringspolitikere. Egentlig så kunne faktis AP vært regjering med Høyre, ja til og med tror jeg Frp med Siv Jenssen synes det er helt ok at Jens Stoltenberg er Statsminister. Mener jeg har lest et sted (i en eller annen avisutgave) at hun like før valget hadde skrytt av Stoltenberg og sagt noe sånn som “at hun syntes han ville gjøre en bra jobb som statsminister på nytt han! ” Lurer på hvorfor hun gjorde det? Kan det ha noe med hennes turer sammen med Stoltenberg til Bilderg gruppens “hyggelige” sammenkomster? Mener jeg har lest om at Siv Jensen også har vært gjest på disse Bilderberg møtene!

I det hele tatt kunne alle de borgelige partiene i sammen AP, SV og SP vært ett og samme parti. Til og med Krf som overhodet ikke har sagt en “skitt” om å få stoppet de helseskadelige giftvaksinene som nå kommer i masseantall! Kristne kan de umulig være, for da hadde ihvertfall en av disse KrF politikerne hatt samvittighet til å sagt sin mening for å stoppe GlaxoSmithKlines giftvaksiner.

Så hve mener du Richard. Må desverre avslutte her – så lenge.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Hei Afrikam!

Hvem har sagt at en regjering ikke skal styre landet i samarbeidet befolkningen? Det har aldri vært en slik regjering i noen land før. Det man inntil nå har hatt på verdens basis, er ledere som jeg selv definerer som PSYKOPATER – på lik linje som Hitler, der hver enkelt av disse lederene har vist sine Hitler egenskaper på forskjellige måter, alle med samme baktanke, nemlig å drive kontrollføring over ett hvert menneskesinn, samt spre frykt i menneskesinnet. Jens Stoltenberg har sin hitlerstil med sin slue og taktiske kontrollføring og stigmatiseringspolitikk av landets borgere. I motsetning til andre hitlere der ute som viser sin hitlerstil ved å konkret ta livet av folk på de mest grusomste måtene, viser Jens Stoltenberg med hans regjering dette på en indirekte måte, ved å sørge for at folk selv går å tar sitt liv fordi de blir så psykisk deprimerte av hans kontroll- og personlighetsforfølgelsespolitikk, samt bevisste usynliggjøring av fattigstilte, boligløse, psykisk lidene og stoffmisbrukere.

Og dette kommer jo til klart utrykk nå når han og hans FILLEREGJERING har har gått til innkjøp av alle giftvaksinene til GlaxoSmithKline i tillegg til at de VELSIGNER bruken av andre GIFT vaksiner og medisiner her i landet og giftmat- drikkevareprodukter i våre norske butikker.

Og hans hitler-kontroll politikk kommer såvisst til syne gjennom det barnevernet som drives her i landet, det tusenvis av barn blir plassert i fosterhjem for å derifra ende opp ( i mange tilfeller) som stoffmisbrukere, som pilleavhengige og psykiatriske gjengangspasienter, i noen tilfeller som DØDE fordi de tok sitt liv!.

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Og en ting til som jeg kom på akkurat nå Arifkarim! (
unnskyld! skrev navnet ditt over først feil! En svakhet jeg må rette på..!)

Jeg er nærmere 100 % sikker på at det ligger noe mer bak all den utskiftningen av statsråder som nå pågår. Dette har noe med fremtiden å gjøre, noe vi selv tidligere her på Nyhetsspeilet har vært godt informert om, og dette har noe med det som skal komme med hensyn til de giftvaksinene som nå Jens og hans regjering har fått beskjed om (fra øverste hold) skal settes på tusentals borgere her i landet.

Og vet du Arifarim!

Jeg tror ikke Jens Stoltenberg blir sittende som statminsiter i fire år. Mye vil skje av store forandringer før den tid. Mange uventede hemmeligholdte sannheter vil belyses og Hr. Jens Sotltenberg & Co vil trekke seg “stille og rolig ut” som regjering med “hodet hevet” selvsagt og hundrevis av unnskyldninger – som de pleier denne regjeringen!

Det er en feig regjering vi har her i landet.

Richard
Richard
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

ja det ligger noe bak ALT. ingenting er slik det ser ut. tilogmed pølsehansens avgang er en del av konspirasjonen? bare kom med det , hvis ikke du kommer med det kommer en annen med det

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

“Hvem har sagt at en regjering ikke skal styre landet i samarbeidet befolkningen? Det har aldri vært en slik regjering i noen land før”

Ja ikke sant? Det har aldri vært en maktsløs samarbeidsstyre i verden før? Da har vi sjansen til å lage et selv, som skal være forbilde for andre!

Makt, uansett en snill makt i begynnelsen blir ondt mot slutten fordi ondsinnende mennesker søker alltid etter maktposisjoner. Dere må nå skjønne menneskepsyke på alvor. Hvorfor sitter ikke verdens snilleste mennesker på makt-posisjoner? Nei, fordi onde mennesker lar ikke snille mennesker være dems etterfølgere.

Selv om en anti-NWO parti kommer til maka, kan jeg garantere at det kommer en tid der en eller annen medlem blir infiltrert, korruptert eller kjøpt over til den onde siden… og det er bare begynnelsen på ondskapen i et feilsystem: Demokratiet!

Derfor er

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Har skjønt mye du Arifkarim ;)
Den politiske modellene vi har sett til nå vil aldri fungere, det vet vi utifra historien.
Da måtte en hatt politikere som satt på åremål på max 2 uker.
Makt er som en kraftig narkorus få takler og akkurat som narkomane så må dem ha mer og mer og empatien forsvinner og egoismen overtar…
Selv Idiamin og Mugabe var gode ledere i starten og sloss for folket …
Men dette er jo helt feil artikkel og diskutere sånt da….
7 av 10 i Trondheim tar ikke HPV-vaksinen
Under 30 prosent av alle tolv år gamle jenter i Trondheim kommer til å ta HPV-vaksine mot livmorhalskreft.
Det er meget bekymringsfullt at ikke flere i Trondheim har tillit til HPV-vaksinen, sier Geir Stene-Larsen
Også gutter bør få HPV-vaksinen, sier nobelprisvinner.

Vel jeg vil heller kalle det en halv seier og stadigt flere takker nei til HPV vaksina :)
stå på videre folkens :D

Ps Arifkarim, kan du ikke fortsette på det homopat tinga i en artikkel der det ikke blir sletta ;)
Var en del ting jeg lurte på der som kunne hjelpe mot svineinfluensaen :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Ingenting jeg skrev her på speilet ble slettet! Heldigvis er ikke nyhetsspeilet som VG eller andre agenda-baserte forum…. :)

Om det er noe spesielt du lurer på angående homeopaty, kan du ta kontakt med meg her:
karimarif@gmail.com

Husk, jeg er ingen homeopat, bare kjenner en del info om behandlingsformen…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet (BRP)

Og Gud så glad jeg for at Nyhetsspeilet finnes og at du Otto og andre her er til hjelp for landets befolkning. Hele Nyhetsspeilet skulle vært en eneste stor regjering.

TAKK, TAKK og ATTER TAKK!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

NEI, NEI, NEI, ! Ikke regjering, men samarbeid for menneskeheten, uten profitt eller ønsket agenda !

Otto
Abonnent
14 år siden

WHO Influensa Svindelen Video nå gratis tilgjengelig for nedlasting http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1#M4781

Kilde, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

« Forrige artikkel

Avsløring av politiske planer om å avbefolke jorden

Neste artikkel »

FNs Agenda 21 og tanken som ligger bak

81
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x