Einer
/

Krigføring mot vår helse

8.5K visninger
8 minutter lesetid
204

Tollvesenet beslaglegger naturlige helsemidler som bestilles fra utlandet. Urter og vitamin D3 anses av Staten som ulovlig å kjøpe.

Vi har mottatt et tips fra vår leser Lars Roger Moe som har sendt et brev til vår helseminister om en tilsynelatende ny praksis som Staten har innført som er nedslående for helsen til landets befolkning. Redaksjonen i Nyhetsspeilet ser frem til helseministerens tilbakemelding og vil komme tilbake med mer informasjon når Moe får sitt svar.

Følgende er hans åpne brev til helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

23. januar 2010

Til Anne-Grethe Strøm Erichsen
Helseminister

Stopp krigføringen mot min helse!

Jeg har to ganger siste uke fått stoppet ufarlige helsefremmende naturlige midler i posten fra USA. Dette er ikke akseptabelt. Det er en soleklar krenkelse av min suverenitet som menneske og en utilbørlig inngripen i min frihet.

Dertil anser jeg det som et brudd på flere av artiklene i menneskerettighetserklæringene. §3 krenkes fordi min frihet innsnevres og min trygghet for egen helse krenkes, noe som i siste instans fører det til at mitt liv er truet fordi jeg ikke er fri til å ivareta egen helse etter beste evne. Som en konsekvens av å bli nektet fritt helsevalg inntreffer en krenkelse av §5 fordi sykdom og lidelse kan resultere som en konsekvens av å bli nektet fritt helsevalg. Dette kan ses som systematisk drap, tortur og lemlestelse – for profitt. §19 krenkes fordi jeg ikke får uttrykke min mening den ved å kjøpe de midler som jeg anser å kunne fremme min helse.

Jeg ber umiddelbart om å få et skriv slik at jeg får frigitt disse to postsendingene. Dine lakeier lystrer din ordre, så derfor stiller jeg dette kravet til deg. Det er ingen skjellig grunn til at disse sendingene er stoppet. Den ene inneholder en ufarlig immunforsterkende urt, Cat’s Claw, og den andre et ufarlig vitamintilskudd, vitamin D3. En hver påstand om at disse midlene skulle være utrygge er intet annet enn løgn fra det farmasøytiske kartellet og deres lakeier. Dessuten er det MIN vurdering som skal ligge til grunn for mine valg. Jeg har ikke delegert bort det ansvaret, og jeg erklærer eksplisitt at det er ukrenkelig MITT.

Det er MIN vurdering som skal ligge til grunn for hvilke helsefremmende verktøy jeg ønsker å benytte i mitt liv. Ikke din. Ikke departementets og i alle fall ikke det farmasøytiske kartellet og deres forlengede arm WHO. I den grad det er noen forskjel på dere tre. Den aktiviteten som det farmasøytiske kartellet bedriver generelt, og gjennom WHO og Codex Alimentarius spesielt, anser jeg som krigføring mot min person og min helse. Jeg skal ha meg frabedt dette.

Så lenge norske myndigheter spiller med i dette spillet anser jeg dere ikke for annet enn kvislinger som har solgt landets befolkning for uvisst hvilken pris. Ca 30 sølvpenger skulle jeg tro. Jeg kan ikke se at helsevesenet har noen som helst holdbar dokumentasjon på at de kan hjelpe mennesker å bli frisk av sin sykdom.

Jeg jobbet innenfor helsevesenet i 20 år før jeg sluttet for noen år siden. Vi bruker stadig mer penger på det helevesenet samtidig som stadig flere blir stadig mer kronisk syke. Jeg ser at mange av de tiltakene som daglig brukes innenfor helsevesenet skaper, forverrer og konserverer sykdom. Ergo er det ikke noe rart at vi bruker mer penger og får en stadig sykere befolkning. Det er en krystallklar årsak som gir en forutsigbar virkning her. (Legg merke til at jeg spesifikt sier ”sykdom” og ikke inkluderer traumebehandling).

Det finnes også ugjendrivelig dokumentasjon på at mange virksomme verktøy, gode behandlingsgrep og vettug kunnskap systematisk blir undertrykt av det farmasøytiske kartellet og deres lakeier. Helsevesenet har knappest noe som kan kalles kunnskap om verken hvorfor sykdom oppstår eller hva som skal til for å få kroppen til å lege seg selv. Så lenge hele helsevesenets personell er trent opp til å stille feil spørsmål så trenger ikke det farmasøytiske kartellet bekymre seg for hvilke svar de finner, og profitten er sikret.

Hvem representerer du? Det farmasøytiske kartellet eller menneskene som bor i Norge?

I tilfelle du våger å påstå at du representerer menneskene som bor i Norge bør du snarest begynne å bevise det. Foreløpig har du, eller dine forgjengere, ikke vist annet enn en okkupants uniform. Hadde jeg vært i dine sko og oppriktig påstått at jeg representerte befolkningen i dette landet så hadde jeg foretatt en grundig opprydding blant rådgiverne i departementet. Så lenge de kan få deg til å stille feil spørsmål så behøver ikke det farmasøytiske kartellet bekymre seg over hvilke svar du finner.

Svar utbedes, inklusive et skriv som beordrer dine underordnede til å la min post være i fred! Jeg har ikke bedt om din beskyttelse og jeg erklærer herved at den er uønsket.

Med hilsen
Lars Roger Moe

Oppdatert 16.2. 2010: Svar fra helseministeren

Nedenfor ser du svaret fra helseministeren datert den 5.2. 2010.

Ingen innrømmelser fra helseministreren.

Nytt brev fra Moe

Lars-Roger Moe ble ikke fornøyd med dette svaret fra helseministeren og sendte derfor følgende respons til henne.

12. februar 2010

Til Anne-Grethe Strøm Erichsen
Helseminister

Import av helsefremmende preparater

Hei, og takk for svar på mitt åpne brev av v 23. januar 2010, ref 201000369-//NHT. Dette brevet er også åpent og publiseres på Nyhetsspeilet.no sammen med det forrige.

Svaret ditt er intetsigende. Jeg påpeker i forrige brev at dagens regelverk konstituerer et krystallklart brudd på min soleklare rett som fritt menneske til å selv på best mulig måte ivareta min helse. Regelverket ligger i veien for det. Det er langt der med hensikt av et kartell som profiterer på sykdom. Det nytter derfor ikke å fortelle meg at reglene er der ”for å sikre befolkningen legemidler av god kvalitet”. Det utsagnet er med respekt å melde en løgn. Om løgnen er din eller om du ureflektert repeterer noe du har blitt servert som sannhet får du avgjøre selv, men en løgn blir ikke mer sann selv om den gjentas i god tro.

Regelverket sikrer det farmasøytiske kartellet profitt ved at ethvert virksomt middel, vitamin, mineral og annet, blir systematisk holdt borte fra befolkningen. Så snart et produkt blir dokumentert virksomt fjernes det fra markedet. Det som står igjen er gift som ikke virker. Det eneste vi kan være trygg på er at dette over tid forsterker sykdomsutvikling i befolkningen, noe som fører til at flere og flere kjøper mer medisin som stadig gjør dem stadig sykere. Slik er det derfor kartellets profitt som trygges.

Hadde det bare vært jeg som tenkte slik burde jeg stukket fingeren i jorda og lurt på hva jeg holder på med. Dessverre er det nå mange, langt fler enn det du vil tro, både i Norge så vell som i utlandet som ser dette landskapet slik som jeg beskriver det. Dokumentasjon foreligger,  bevis foreligger;  vitenskapelige, økonomiske, kriminologiske og juridiske. Dette korthuset er i ferd med å falle. Det befinner seg her og nå i øyeblikket mellom når du ser lysglimtet av en eksplosjon til du hører drønnet. Når nå hundretusener av mennesker verden over ser de samme fenomenene og konkluderer de foreliggende bevisene på samme vis er det skjellig grunn til å revurdere. Særlig fordi gjeldende offisielle forståelse tjener formidable, beviselig skruppelløse, økonomiske interesser.

Du har nå slik jeg ser det to valg. Du kan fortsette som du stevner og ende opp på tiltalebenken når vi åpner vår tids Nuremberg forhandlinger.

”Etter krigen insisterte de allierte på at ingen krigsforbrytere skulle innsettes i styrene til de nye I.G. firmaene. Når den allierte kontrollen slakket opp, imidlertid, så utnevnte Hoechst i juni 1955 Friedrich Jaehne, en av de tolv dømte fra Nuremberg, til sitt styre. I september samme pr ble han valgt til styreformann. Bayer utnevnte Fitz ter Meer, dømt til syv år i Nuremberg, til styreforman i 1956.

Vi skal senere se hvordan ett annet av de fem største firmaene, det sveitsiske Hoffman-La Roche, bygget på massiv profitt i mellomkrikstiden fra salg av heroin og morfin til underverdenen. Det vil også bli demonstrert hvordan Amerikas største farmasøytiske foretak la grunnlaget for sine industrielle imperier ved internasjonalt prisfiksingsavtaler gjennom 1950–tallet som holdt de nye ’vidundermedisinene’ de bredspektrede antibiotika, utenfor den økonomiske rekkevidden til det meste av verdens befolkning.

Samtidens observatører av farmasøytiske korporasjoner gir lite trøst i retning av at industrien nåtid skulle være mindre tvilsom en dens nære fortid. Clinard et al.’s (1979: 104) grundige studie av korporativ kriminalitet i Amerikansk foreningsliv fant at farmasøytiske foretak hadde tre ganger så mange alvorlige eller moderat alvorlige lovbrudd per firma relativt til andre foretak i studiet. Det vil bli argumentert for at den farmasøytiske industrien har et verre rulleblad med internasjonale bestikkelser og korrupsjon enn noen annen industri (kapittel 3), en historie av svindel i sikkerhetstesting av medisiner (kapittel 4), og et foruroligende rulleblad av kriminell slendrian [negligence] i utrygg fremstilling av medisiner (kapittel 5).

Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry
av kriminologen John Braithwaite.

Andre ble hentet inn via “operasjon Paperclip” til den amerikanske, etter hvert internasjonale, industrisamrøra av etterretning, romforskning, (bio)kjemi og farmakologi. Stadig flere mennesker i Norge og resten av verden vet dette. Bevisene foreligger. Praksisen taler for seg.

Det andre valget som fortsatt er åpent for deg er å skifte grep og begynne å hjelpe oss å rydde opp i dette innenfra. Bare slik kan du demonstrere din lojalitet til det Norske folk. Det som nå gjenstår å se er hvor mange av våre politikere som er genuint ført bak lyset og hvor mange som er kjøpt dit med penger eller prestisje. Du kan ikke lengre hevde at du ikke har blitt informert om at det er forhold som bør stilles spørsmål ved innenfor ditt ansvarsområde. Om du vil ha et eksemplar av den siterte boken kan du få den på pdf av meg. Den er vanskelig tilgjengelig fordi kartellet har forsøkt å støvsuge verdensmarkedet for den siden den ble gitt ut.

Tilnærmet all kunnskap i helsevesenet kommer direkte eller indirekte fra det farmasøytiske kartellet og deres forskning, eller via forskning som de samme økonomiske interesser står bak via angivelig ”frie stiftelser” som Rockefeller Foundation. Jeg kan begrunne det bedre enn du liker, men det er i siste instans saken uvedkommende. I mitt liv er det min vurdering som gjelder, og utgangspunktet for det første brevet er at min rett til etter beste evne å ivareta min helse er grovt krenket av Norsk lovgivning. Retten til å bestemme over min helse er ene og alene min. Den er absolutt. Ansvaret er ene og alene mitt. Vi har ikke helsefrihet i dette landet, – vi nærmer oss farlig fort frihet fra helse. Jeg underkjenner gjeldende lovgivning. Loven er slik jeg ser det et kriminelt produkt og derfor ikke bindene.

Det er fritt opp til deg å være uenig. Det er ditt ansvar og du gjør de valg du vil. De som måtte ønske det du kaller for hjelp til å ”sikre befolkningen legemidler av god kvalitet” kan samråde seg med sin lege. Jeg spår dem en tidligere død en de ellers hadde trengt å lide. Jeg forbeholder meg derfor retten til fritt å samrå meg med dem jeg måtte finne for godt og kjøpe de midler jeg finner for godt. Folk blir i sin alminnelighet sykere og sykere, langt tidligere i livet, samtidig som pilleforbruket og kostnadene i helsevesenet går opp år for år – til de nå utgjør et bunnløst sluk for kongeriket Norge. Dette er ikke tilfeldig. Det er heller ikke tilfeldig at et nær sagt hvilket som helst giftstoff tillates brukt, nå sist 8.februar ble et enzym kalt Trombin tillat for å lime kjøttslintrer sammen til de ser ut som en salgbar og spiselig biff. Jeg er rystet. Jeg vil ikke en gang tenke på hva det enzymet kan gjøre når det begynner å akkumulere i en menneskekropp. Samtidig får vi ikke kjøpe vitaminer i adekvate doser!

Jeg vil gjerne ha svar på dette brevet også. Et svar som gjør noe annet enn å repetere den politikken som jeg kritiserer. Jeg kjenner den politikken. Det er den som er problemet her. Hvis du ikke har noe konstruktivt å melde holder det med en bekreftelse på at du har mottatt og lest brevet, så lar vi det ligge der inntil vi møtes i Nuremberg.

Med hilsen
Lars Roger Moe

Frank

Frank er redaktør, admin og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han står kun inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i folket slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Av hans rundt 160 artikler anbefales Den store bevissthetsguiden og De falske lysarbeiderne som vi allikevel tilber.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

204 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Prediction
Prediction
Anonym
2 år siden

Interesant web side :

https://2050.earth/

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Bøker om kosthold og helse m.m.

http://www.webbøger.dk/

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Vitamin D during pregnancy have been linked to better muscle development in children, say researchers.
http://www.bbc.co.uk/news/health-25549055

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Ny studie: Vitamintilskudd er bortkastede penger
Forskerne retter en anklagende pekefinger mot kosttilskuddindustrien:
*De skaper falske behov.
*De bygger opp under folks helseangst.
*De tilbyr kurer som ikke helbreder.
*De tilbyr å kurere lidelser folk ikke har.
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10149133

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

BURZYNSKI: CANCER IS SERIOUS BUSINESS, PART II (2013) http://vimeo.com/69209285 Quote: ABOUT PART II (2013): In the compelling follow-up to the internationally award-winning documentary, Burzynski, the Movie; Burzynski: Cancer is Serious Business, Part II explores the current status of Antineoplastons’ clinical testing sanctioned by the United States Food & Drug Administration—and features a modern story of the struggling journeys of cancer patients being treated today at the Burzynski Clinic in Houston, Texas. For most patients undergoing Burzynski’s treatment, their advanced cancer itself runs secondary to the constant barrage of skepticism coming not only from their local oncologists, but also from friends and family who feel their loved ones are making suspect treatment decisions—even though mainstream oncology has already left many for dead. As the story unfolds, you will observe a real-time change of hearts and minds from many of these doctors and families. Unlike the first documentary, Part II showcases interviews with board-certified oncologists, surgeons and neurosurgeons, who witnessed patients leave their care, soon to return in great health after opting for the Burzynski Clinic. Since the mapping of the Cancer Genome, Burzynski has pioneered an expansion of his therapy which he calls, “Personalized Gene-Targeted Cancer Therapy”, where each patient’s Genomic Cancer Atlas is mapped and a treatment regimen is personally tailored for each individual patient—vs. the conveyor belt, “one-size-fits-all” approach that current oncology adheres to. ..

“BRD-igung Bushido: Politiker macht Stress ohne Grund; Pharaonen Adel Regiert Freimaurer Aristokratie + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/utenriksministeren-som-bilderberg-novise-blant-krigsforbrytere/comment-page-4/#comment-100105

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Antioksidanter – en moderne helsemyte

Å knaske i seg antioksidanter og vitaminer som kostilskudd har neppe noen positiv helseeffekt, og kan i verste fall være helsefarlig.

Antioksidanters gunstige helseeffekt er en moderne myte. En salgsgimmick.
http://tjomlid.com/2013/02/04/antioksidanter-en-moderne-helsemyte/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tjomlid+%28tjomlid.com%29

myrkar
myrkar
Abonnent
11 år siden

Dayme, Lars-Roger! Mange drøye påstander her. Hvordan kan du rettferdiggjøre å ramse opp forferdelige påstander og konspiratoriske teorier helt uten belegg, samtidig som du ber helseministeren om bevis? Hun sender deg tilogmed et brev der hun forklarer at det ikke er legemiddelet i seg selv men ulik lovgivning i EØS og USA. Dvs: Du får i teorien kjøpt de samme pillene helt uten stress fra England, Italia eller Frankrike.

At du argumenterer med dårlig moral blant amerikanske produsenter samtidig som du sutrer over å ikke få kjøpe produktene deres gjør faktisk tråden litt morsom igjen :)

Det sier seg selv at om et selskap ble mistenkt for snusk i 1957, så er alle verdens legemiddelprodusenter, samt myndigheter og kirkesamfunn aktive deltakere i konspirasjonen den dag i dag.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Resistance to antibiotics is one of the greatest threats to modern health, experts say.

“I urge patients and prescribers to think about the drugs they are requesting and dispensing.

“The more you use an antibiotic, the more bacteria become resistant to it.”
http://www.bbc.co.uk/news/health-20354536

Et utdrag fra en kommentar til artikkelen

…The way to beat this is to stop dishing anti-biotics out like sweets. ……

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– Problemet er at antibiotika er en miljøgift. Den endrer bakteriens DNA kunstig, og derfor er det viktig å ikke bruke antibiotika for bagateller.

Nå slår legene alarm og advarer mot at bakterier vil få herje fritt i framtida.
http://www.dagbladet.no/2012/07/24/nyheter/antibiotika/oslo_universitetssykehus/antibiotikaresepter/22429015/

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
12 år siden

Satt i går og tittet på noen forelesninger i den svenske utgaven av Folkehelseinstituttets regi.
Den siste foreleseren hadde sammen med en kollega levert en oppgave som konkluderte med at globaliseringen hadde gitt bedre helse og lengre levealder.
Det var ikke måte på hvilke fordeler det var med globalisering med hensyn til helse.
På slutten av forelesningene ble det nevnt i et par setninger at det var store variabler, og at dataene var svært mangelfulle, av ulike årsaker.
(Land som var utsatt for det globale terrornettverkets “demokratiske bomber” var f.eks ikke tatt med.)
At man konkluderer på et slikt grunnlag finner jeg høyst merkelig.
Men det blir jo fine overskrifter av slikt. ;)

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Det er særlig folk som har for lavt jodinntak i kosten som kan være mer utsatt for sykdom,

Melka har forandret seg
jod i norsk melk er redusert med 40 prosent siden år 2000.

Teorien er at det har blitt mer raps i kraftfôret,
– Tyske data har dokumentert en slik sammenheng
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.7982786

Aaaaaaaahhh, hvor godt det er å se hvordan kapitalen styrer helsen mot stupet.
Naturlig og økologisk mat er begrep som misbrukes til de grader av industrien.

Bolla
Bolla
Abonnent
12 år siden

DinSide Mel, melk, müsli og mikropopkorn. En dansk doktorgradsavhandling viser nå at det er stor sjanse for at polyfluorerte stoffer som brukes i matvareemballasje i papir og kartong kan smitte over på matvarene. Det melder den danske nettavisen Berlingske tidende. Det er spesielt polyfluorerte stoffer, også kalt polyfluorerte organiske forbindelser (PFC), som visstnok kan omdannes til hormonforstyrrende eller andre helseskadelige stoffer.

PFC får blant annet skylden for redusert fruktbarhet

Polyfluorerte stoffer finnes i en rekke produkter; blant annet møbler, tepper, Gpretex, vaskemidler, teflon og matemballasje, og denne doktorgraden har tatt for seg sistnevnte gruppe. PFCer brukes i papp- og papiremballasje for å unngå at de smuldrer opp eller suger til seg fett og vann.

Hormonforstyrrende stoffer: Forbrukerrådet vil forby disse produktene

32 prosent ukjente stoffer
Smart mellomløsning:
Det er ikke nødvendig å kaste alt du har i kjøkkenskapet, men dersom du ønsker å være på den sikre siden, kan du jo langtidsoppbevare for eksempel mel i vakumtette beholdere i for eksempel glass.
Kjemikeren Xenia Trier fra Danmarks Tekniske Universitets Fødevareinstituttet (= DTU Fødevareinstituttet), som står bak doktorgradsavhandlingen, har utviklet en metode for å finne polyfluorerte stoffer i papp og papir gjennom forskning ved Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, KU-Life, og DTU Fødevareinstituttet. Denne metoden skal være svært effektiv og har påvist både kjente og hittil ukjente PFCer i papp og papir.

Trier undersøkte 74 prøver på matemballasje fra danske, svenske og kanadiske matvareforetninger. 57 prosent av prøvene inneholdt kjente PFCer. Dette gjaldt spesielt emballasje til fete matvarer, eller emballasje som er ment for langtidsoppgevaring av for eksempel rugbrød og popkorn. Hele 32 prosent av prøvene inneholdt ukjente PFCer.

– Når over halvdelen av prøvene inneholder fluorerte stoffer, viser det et stort behov for å fortsette med å kartlegge kjente, tillatte og forbudte fluorerte stoffer og deres helseskadelige effekter – også fra ukjente kilder, sier Trier i en pressemelding fra DTU Fødevareinstituttet.

Den danske Fødevarestyrelsen (tilsvarende Mattilsynet, red.anm.) har bestilt en videre undersøkelse av saken. Denne antas klar i februar, ifølge Berlingske tidende.

Seksjonssjef for avdelingen for forbrukerhensyn i Mattilsynet, Merethe Steen, forteller at de ikke er kjent med saken.

– Vi kommer til å se nærmere på saken, og vurdere om dette er et problem her også, sier Steen til DinSide.

Giftstoffer er også funnet i en rekke plastredskaper som brukes i matlaging. Nytt EU-direktiv skal imidlertid gjøre det tryggere å handle plast

Helseskadelige effekter
Det er fort gjort å bli både redd og usikker når man leser om alt som er sunt den ene dagen, for så å være usunt den andre dagen. Dette gjelder matvarer av ulike slag, klær, kosmetikk og hudpleie. Googler du PFCer vil du finne forskning som knytter disse stoffene til ADHD; stoffskifteendringer, brystkreft, nedsatt fruktbarhet hos begge kjønn, forstyrrelser på skjoldbuskkjertelen et cetera.

Det er altså gjort en rekke undersøkelser på effekten av kjente PFCer, men det er fortsatt flere slike stoffer som ikke er undersøkt. I tillegg er forskningen rundt hvordan mennesker får PFC i kroppen mangelfull, skal vi tro Trier. Hun påpeker at konsentrasjonen av PFCer i emballasjen er så høye at man burde se nærmere på hvordan og eventuelt hvor mye PFCer som overføres til matvarene.

Les hele pressemeldingen om doktoravhandlingen på DTU Fødevareinstituttet.

Limte inn hele innlegget, istedetfor linken.

Har nemlig opplevd at interessante artikler fjernes, eventuelt “redigers” en og annen gangen:-(

Et eksempel på en slik artikkel var sist torsdag, den omhandlet at oljefondet har investert cirka 1400 milliarder i råtne lån i europa.

Pengene kan bare ikke flyttes over i de rette lommer raskt no0k. Sannsynligvis.

For dette er jo penger som er nødt til å tapes.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Folkehelseinstituttet advarer mot å drikke fra naturlige vannkilder som små vann, elver og bekker, samt gravde eller sprengte brønner. Bakgrunnen er antallet tilfeller av harepest og lemenpest, såkalt tularemi, registrert hos mennesker så langt i år.

Det vrimler av gnagere i fjellet i år. Derfor kan du bli syk av å drikke vannet i bekken.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/gnagerboom-infiserer-drikkevannet-3489671.html

Er det noe vi kan nyte rett fra naturen om noen år?

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Sånt bestemmer bare Moder Jord, Mole.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Folkehelseinstituttet (nå kjent som FOLKEFORGIFTNINGSINSTITUTTET) får ikke lov av sine overordnede Rockefeller å anbefale noe som er naturlig og sunt.

Dersom f.eks. bekkevann inneholdt kvikksølv ville nok folkeforgifterne ha vært raskt ute med å anbefale det, for store og særlig for små. Noen vil synes at dette eksemplet er helt borti natta, men snart er vi dømt til å kjøpe kvikksølvholdige sparepærer, fremfor de kjære glødelampene som ennå gir oss helsebringende lys-frekvenser.

Jeg har ikke hørt Folkehelseinstituttet gå ut og advare mot nye kvikksølv-sparepærer av hensyn til folkehelsa, ikke influensa-vaksiner med kvikksølv heller.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Først var det at man ikke kan spise bær, frukter og andre ting fra naturen, sist uke var det at man ikke kan spise fisk fra norske fjorder grunnet forhøyede verdier av dioksider
Vi kan heller ikke gå ut i skog og natur grunnet ekstremt farlige flått, ikke uten flått vaksine med diverse okulte indigrenser

I en verden der satanistene snur alt på hodet så er det nok lureste å gjøre det motsatte
Dra ut i skogen å fylle vann på kanner til drikkevann før de blir forgiftet i vannbehandlingsanleggene, prøve å være mest mulig selvforsynt med selvfisket fisk før svina får pumpet den fulle i ekstreme gifter og fosfater, høste store mengder, bær, nøtter sopp og frukkter fra naturen før svina har sprayet dem fulle i plantegifter, insektsgift og diverse okulte stoffer som får en tomat til å holde seg frisk og fin i årevis

Codex + EU direktiver=FNs Agenda 21

Snart kommer debunkerene med store mengder dokumentasjon fra Dyret Dal på at kvikksølv og insektgift er svært næringsrikt og helsefrembringende

http://www.dagbladet.no/tegneserie/fagprat/?1283119200

Men det fins jo håp da ;)

http://starworlds.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

ola
ola
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Jeg kommer til å drikke vann fra elva og bekken på hytta i sommer, blir jeg syk av å drikke fra naturen så får det f*** meg bare være.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

En ny svensk undersøkelse av miljøgifter i sjømat, viser høye nivåer av stoffer som kan skade forplantningsevnen vår.

– Våre data viser at norsk oppdrettslaks har svært høyt innhold av enkelte miljøgifter, og spesielt bromerte flammehemmere, sier kjemikalierådgiver i Naturskyddsforeningen Ylva Grudd, til sine norske kollegaer.

Tidligere denne uken meldte NRK at inntak av oppdrettslaks kan gi økt risiko for diabetes og fedme. Det viser en forskningsrapport fra Universitet i Bergen, som fagfolk er sterk uenige i tolkningen av.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7882460

Bare å se til den “naturlige maten” laksen blir servert det, norsk gift, ødelagt laks, selger som hakka møkk til hele verden, bokstavelig talt.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Mole
12 år siden

Takk Mole for at du fant dette, det ante meg at det er sånn. Jeg har unnlatt å kjøpe norsk fisk som har vært i Kina for jeg følte det var noe galt med den. Bearbeiding og pakking i Kina er en tvilsom affære, fisken skal jo øke vekten før den kommer tilbake til Norge og selges som ren norsk fisk rett fra havet.

Jeg fisker sjøl eller kjøper lokalt (IKKE oppdrettsfisk) fordi jeg vil ha kun naturlig protein og ikke kinesisk “protein” med på kjøpet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_adulteration_in_the_People's_Republic_of_China

Kinesisk “protein” har drept så alt for mange barn, hunder og katter.

http://www.theinternetpetvet.com/pet-food-recall-settlement-unfair/

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
12 år siden

Næringsinnholdet i fisken må også falle dramatisk etter denne form for bearbeiding…

Slik reiser laksen Norge – Kina – Norge.

Fiskerministeren ber næringen skjerpe seg, og mener det er uakseptabelt at stadig mer norsk fisk blir foredlet i Kina.

Kina importerte i fjor rekordmye fisk fra Norge. Det meste kommer i retur til Europa, bearbeidet i Kina og absolutt konkurransedyktig på pris.

28 døgn på skip fra Rotterdam til Kina, samt filetering i Kina, blir stadig oftere skjebnen til fisk fra Norge. I fjor ble totalt 152.000 tonn verd 2,3 milliarder kroner sendt østover, en økning på ca. 700 mill fra året før.

Kina importerer mye ubearbeidet og frosset torsk og hyse. Denne blir tint opp og filetert, frosset ned igjen og eksportert til Europa. Også i norske frysedisker kan en finne norsk-kinesisk fisk.

I tillegg til hvitfisk som torsk, sei og hyse, importerer Kina stadig mer laks. Også eksporten av kveite, sild, lodde og makrell til Kina øker, viser tall fra Eksportutvalget for fisk.

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4009020.ece

Lynx Veritas
Lynx Veritas
Abonnent
13 år siden

EU: 3 days to save herbal medicine AVAAZ.org
http://www.avaaz.org/en/eu_herbal_medicine_ban/?copy

Spread the word

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Ifølge Bill Ryan’s nye videoklipp intervju med Rulers of the world, de 33, en innsider ved pseudonym Charles er Codex almiterus godt igang for depopelusjon av verdens befolkning(http://www.youtube.com/watch?v=_nLgHnC6BdE)der genmodisert mat er den store trusslen..Så det er bare og hamstre frøkjerner av korn,grønnsaker,epletrær m mer..Skal ta meg tid og sjekke det ut..

ola
ola
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Noen som vet om vi har GMO mat i butikkene her? for i det siste har jeg sett enorme paprika, champignon, agurker osv.. de er jo nødt til å være genmanipulerte? handlet på Meny, Kiwi, Spar osv.. det står ikke merket at de er GMO

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ola
13 år siden

Du får i deg GMO hver eneste dag enten du liker det eller ikke UFO

Det er vel snart på tide med en GMO artikkel på NS snart, lite nytt fra den kanten siste tiden

Ser at i 2008 hadde NRK en sak der 2 typer GMO Mais skulle vurderes lovlig å dyrke i Norge om kort tid
Ikke hørt noe siden den tid….

http://www.nrk.no/nyheter/1.6281672

GMO mais som et testet på marsvin, rotter og mus viser at ikke bare reduserer det hjernens utvikling men den reverseres, i tillgg viser forskning at etter 2-3 genrasjoner så er dem ikke i stand til å forplante seg lenger

Forskere hopper ut av vindu, få kreft og får sparken straks de legger frem sine raporter som står i strid med Monsantos dokumentasjon

Frimurer Barosso og EU kommisjonen har lenge konspirert for å tvinge medlamsland over på GMO, Obama vil bruke militærmakt for å tvinge verden over på GMO

Da motstanden mot GMO globalt begynt å øke så så ikke Monsanto noe annen utvei en å kjøpe Eric Prince sitt Blackwaater nå Xe i fjor som vil være et flott bidrag til å overtalt GMO motsandere til å bli GMO tilhengere

Kanskje ikke så rart for det må være envers leders våte drøm å kunne herske over en masse med GMO zombifiserte hjerner

Fluror kan ikke måle seg med hvor effektiv GMO er til å styre å kontrolere massene samt å pasifisere massene totalt

Akkurat da vi trodde at å kjøpe økologisk var trygt, kjører vi hodestups inn overlagt forgiftning av vår organiske matforsyning av FDA i samarbeid med ingen ringere enn folk som brakte oss Aspartam. NutraSweet, en tidligere Monsanto eiendel som har utviklet en ny og forbedret versjon av denne neurotoxin kalt Neotame

Store mengder Neotame blir også brukt i dyrefor nå

http://www.eutimes.net/2011/01/organic-foods-to-be-poisoned-with-neotame/

Truslen fra økologisk mat ble så stor at i fjor ble det bestemt at økologisk mat i norge skal sprayest med kobber

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/skepsis-til-aa-sproeyte-oekologisk-mat-med-kobber-3269324.html

http://www.fritthelsevalg.org/

ola
ola
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Jeg sendte mail til Landbruks- og matdepartementet og spurte hva det var med all den store maten i butikkene, men får ikke svar.

Neo
Neo
Abonnent
14 år siden

Det etterhvert så velkjente FolkeHelseInstituttet har denne gangen satt seg som mål, via avdelingsdirektør ved “Avdeling for skadedyr” Preben Ottesen, å utrydde humlene, edderkopper og andre nyttedyr !
De oppforder folket til å begå ren og skjær miljøkriminalitet, og ønsker å ødelegge biomangfoldet vårt. Dette vil føre til at vi ikke kan dyrke egenprodusert mat lenger, men må shoppe næringsløse produkter fra disse storindustribaserte profittjegerne;
http://mankato-int.com/images/f.jpg
for senere å få vitaminer og mineraler på blå resept fra en eller annen blodkorrupt lege.

“For å minske veps og humle rundt hus og hytte, lønner det seg å fjerne bolene mens dronningen er alene.”
– Preben Ottesen, Folkehelseinstitutte (FHI)
http://nrk.no/programmer/tv/puls/1.7073064

Humla er utrydningstruet, så dette er miljøkriminalitet på et høyt og utspekulert nivå. Humla nevnes i sammenheng med masse lort og lus, som edderkopper lett tar seg av, og man oppfordrer til å drepe hele dritten ! Også edderkoppene.
Er det ikke sant som de sier; Evil wear Prada…

At Preben får sove om nettene, er tegn på enten ondskap, eller tung medisinering. Fysj-a-mej, for en slesk, reptilliknende insekt-, og mangfoldsbekjemper;
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5795&MainArea_5661=5795:0:15,1387:1:0:0:::0:0&MainLeft_5795=5797:61781::1:5796:16:::0:0
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostafjells/buskerud/4929011.html

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Neo
14 år siden

Javisst kunne vi regne med denne utviklingen. Og nå setter den til for fullt der ikke bare alle innsekter skal fjernes, men dyr av alle kategoerier og helt til slutt oss mennesker.

SOm jeg har sagt tidligere. Vi har å gjøre med farlige motstandere, en elite som har kun ETT STORT MÅL, nemlig å få være med å regjere i det nye “verdensparadiset” – The New World Order.

Men de blir alle avslørt og vil tape alle og enhver av korrupte politikere. Det er vi som skal overta denne nye fantastiske verden som kommer, som ikke blir The New World Order.

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
14 år siden

“Rart” ingen miljøorganisasjon reagerer på dette ?
Sier kanskje mer om miljøorganisasjoner enn de har godt av ?

ola
ola
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Hva i alle dager, hva er det her for en syk syk mann? Vet han ikke at det begynner å minke på Veps og Bier? Og hvor viktige de er for pollenisiering?

Nå vet jeg ikke hva jeg skal skrive, det her er jo bare helt på trynet.

Hva med å våkne opp?

moha
moha
Abonnent
14 år siden

En liten “morsom” ting til foresten.

Helsekost/kosttilskuddbransjen har selv sett problemet med de mange useriöse aktörene som kommer av at bransjen er i en gråsone mellom mat og medisin så de har lagd en standard med retningslinjer for bransjen.

Den er selvfölgelig basert på…………..trommevirvel………..CODEX.

moha
moha
Abonnent
14 år siden

“Naturlige” og alternative middel kan sikkert väre bra men desverre har mange produsenter og forhandlere av naturlegemiddel, helsekost mm jobbet så useriöst att det er vanskelig å sortere ut hva som er bra og hva som er svindel.
Eksempel på dette er naturmiddel som innehåller legemiddel. Nesten 20% av naturmiddel som ble undersökt viste det seg i en undersökelse. Ett gigantisk paradoks att produsentene lurer personer som vil ungå legemiddel til å bruke legemiddel!
Ett annet stort problem er overprisning av produkter som blir “hypet” på internet. Desverre er sider som dette lett å bruke som “nyttige idioter” for å tjene store penger. Derfor ser vi hele tiden nye produkter dukke opp, selges dyrt, og deretter forsvinne/erstattes av nye “mirakelmiddel” når hypen går over.
Nonijuice er ett bra exempel. Jeg så at den var oppe i 920 svenske kroner per liter idag.
Burde vel ikke koste mere en max 50.

Bare for å ha det sagt så jobber jeg ikke for myndighet, industri eller som selger av mirakelmedisin eller vanlig medisin ;)

(ett lite paradoks med tanke på motstanden mot EU på NS: Om Norge var med i EU ville det väre mye lettere å få tak i vitaminer og naturlegemiddel) :)

Caspase
Caspase
Abonnent
14 år siden

Dr. Young har vist med sin “PH-teori” at han ikke forstår elementære fysiologi og ikke burde få kalles seg lege.

“This alarming situation is the over-acidification of the blood and tissues due to an inverted way of living, eating, and thinking.”

Hvor mange ganger skal man si det, dette er sprøyt som ikke stemmer med flere tiår med forskning på fysiologi.

Young er en profitt-kvakksalver som utnytter menigmanns manglende kunnskap om sykdom til å selge sine bøker og tulleprodukter.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Caspase
14 år siden

Robert Young er ikke lege. Han er mikrobiolog. Han er derfor bedre kvalifisert til å uttale seg om det han holder på med enn leger som i hovedsak er utdannet til å selge innholdet i felleskatalogen. Du kan gjerne få velge din lege så lenge jeg kan få spise min D3 50.000 IE. Ditt liv får du gjøre som du vil med. Men jeg gjør som jeg vil med mitt. Det var utgangspunktet for denne artikelen.

« Forrige artikkel

Politisk-motivert tagging

Neste artikkel »

Plantepyramide i hellig geometri

204
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x