Einer
/

Krigføring mot vår helse

8.5K visninger
8 minutter lesetid
204

Tollvesenet beslaglegger naturlige helsemidler som bestilles fra utlandet. Urter og vitamin D3 anses av Staten som ulovlig å kjøpe.

Vi har mottatt et tips fra vår leser Lars Roger Moe som har sendt et brev til vår helseminister om en tilsynelatende ny praksis som Staten har innført som er nedslående for helsen til landets befolkning. Redaksjonen i Nyhetsspeilet ser frem til helseministerens tilbakemelding og vil komme tilbake med mer informasjon når Moe får sitt svar.

Følgende er hans åpne brev til helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

23. januar 2010

Til Anne-Grethe Strøm Erichsen
Helseminister

Stopp krigføringen mot min helse!

Jeg har to ganger siste uke fått stoppet ufarlige helsefremmende naturlige midler i posten fra USA. Dette er ikke akseptabelt. Det er en soleklar krenkelse av min suverenitet som menneske og en utilbørlig inngripen i min frihet.

Dertil anser jeg det som et brudd på flere av artiklene i menneskerettighetserklæringene. §3 krenkes fordi min frihet innsnevres og min trygghet for egen helse krenkes, noe som i siste instans fører det til at mitt liv er truet fordi jeg ikke er fri til å ivareta egen helse etter beste evne. Som en konsekvens av å bli nektet fritt helsevalg inntreffer en krenkelse av §5 fordi sykdom og lidelse kan resultere som en konsekvens av å bli nektet fritt helsevalg. Dette kan ses som systematisk drap, tortur og lemlestelse – for profitt. §19 krenkes fordi jeg ikke får uttrykke min mening den ved å kjøpe de midler som jeg anser å kunne fremme min helse.

Jeg ber umiddelbart om å få et skriv slik at jeg får frigitt disse to postsendingene. Dine lakeier lystrer din ordre, så derfor stiller jeg dette kravet til deg. Det er ingen skjellig grunn til at disse sendingene er stoppet. Den ene inneholder en ufarlig immunforsterkende urt, Cat’s Claw, og den andre et ufarlig vitamintilskudd, vitamin D3. En hver påstand om at disse midlene skulle være utrygge er intet annet enn løgn fra det farmasøytiske kartellet og deres lakeier. Dessuten er det MIN vurdering som skal ligge til grunn for mine valg. Jeg har ikke delegert bort det ansvaret, og jeg erklærer eksplisitt at det er ukrenkelig MITT.

Det er MIN vurdering som skal ligge til grunn for hvilke helsefremmende verktøy jeg ønsker å benytte i mitt liv. Ikke din. Ikke departementets og i alle fall ikke det farmasøytiske kartellet og deres forlengede arm WHO. I den grad det er noen forskjel på dere tre. Den aktiviteten som det farmasøytiske kartellet bedriver generelt, og gjennom WHO og Codex Alimentarius spesielt, anser jeg som krigføring mot min person og min helse. Jeg skal ha meg frabedt dette.

Så lenge norske myndigheter spiller med i dette spillet anser jeg dere ikke for annet enn kvislinger som har solgt landets befolkning for uvisst hvilken pris. Ca 30 sølvpenger skulle jeg tro. Jeg kan ikke se at helsevesenet har noen som helst holdbar dokumentasjon på at de kan hjelpe mennesker å bli frisk av sin sykdom.

Jeg jobbet innenfor helsevesenet i 20 år før jeg sluttet for noen år siden. Vi bruker stadig mer penger på det helevesenet samtidig som stadig flere blir stadig mer kronisk syke. Jeg ser at mange av de tiltakene som daglig brukes innenfor helsevesenet skaper, forverrer og konserverer sykdom. Ergo er det ikke noe rart at vi bruker mer penger og får en stadig sykere befolkning. Det er en krystallklar årsak som gir en forutsigbar virkning her. (Legg merke til at jeg spesifikt sier ”sykdom” og ikke inkluderer traumebehandling).

Det finnes også ugjendrivelig dokumentasjon på at mange virksomme verktøy, gode behandlingsgrep og vettug kunnskap systematisk blir undertrykt av det farmasøytiske kartellet og deres lakeier. Helsevesenet har knappest noe som kan kalles kunnskap om verken hvorfor sykdom oppstår eller hva som skal til for å få kroppen til å lege seg selv. Så lenge hele helsevesenets personell er trent opp til å stille feil spørsmål så trenger ikke det farmasøytiske kartellet bekymre seg for hvilke svar de finner, og profitten er sikret.

Hvem representerer du? Det farmasøytiske kartellet eller menneskene som bor i Norge?

I tilfelle du våger å påstå at du representerer menneskene som bor i Norge bør du snarest begynne å bevise det. Foreløpig har du, eller dine forgjengere, ikke vist annet enn en okkupants uniform. Hadde jeg vært i dine sko og oppriktig påstått at jeg representerte befolkningen i dette landet så hadde jeg foretatt en grundig opprydding blant rådgiverne i departementet. Så lenge de kan få deg til å stille feil spørsmål så behøver ikke det farmasøytiske kartellet bekymre seg over hvilke svar du finner.

Svar utbedes, inklusive et skriv som beordrer dine underordnede til å la min post være i fred! Jeg har ikke bedt om din beskyttelse og jeg erklærer herved at den er uønsket.

Med hilsen
Lars Roger Moe

Oppdatert 16.2. 2010: Svar fra helseministeren

Nedenfor ser du svaret fra helseministeren datert den 5.2. 2010.

Ingen innrømmelser fra helseministreren.

Nytt brev fra Moe

Lars-Roger Moe ble ikke fornøyd med dette svaret fra helseministeren og sendte derfor følgende respons til henne.

12. februar 2010

Til Anne-Grethe Strøm Erichsen
Helseminister

Import av helsefremmende preparater

Hei, og takk for svar på mitt åpne brev av v 23. januar 2010, ref 201000369-//NHT. Dette brevet er også åpent og publiseres på Nyhetsspeilet.no sammen med det forrige.

Svaret ditt er intetsigende. Jeg påpeker i forrige brev at dagens regelverk konstituerer et krystallklart brudd på min soleklare rett som fritt menneske til å selv på best mulig måte ivareta min helse. Regelverket ligger i veien for det. Det er langt der med hensikt av et kartell som profiterer på sykdom. Det nytter derfor ikke å fortelle meg at reglene er der ”for å sikre befolkningen legemidler av god kvalitet”. Det utsagnet er med respekt å melde en løgn. Om løgnen er din eller om du ureflektert repeterer noe du har blitt servert som sannhet får du avgjøre selv, men en løgn blir ikke mer sann selv om den gjentas i god tro.

Regelverket sikrer det farmasøytiske kartellet profitt ved at ethvert virksomt middel, vitamin, mineral og annet, blir systematisk holdt borte fra befolkningen. Så snart et produkt blir dokumentert virksomt fjernes det fra markedet. Det som står igjen er gift som ikke virker. Det eneste vi kan være trygg på er at dette over tid forsterker sykdomsutvikling i befolkningen, noe som fører til at flere og flere kjøper mer medisin som stadig gjør dem stadig sykere. Slik er det derfor kartellets profitt som trygges.

Hadde det bare vært jeg som tenkte slik burde jeg stukket fingeren i jorda og lurt på hva jeg holder på med. Dessverre er det nå mange, langt fler enn det du vil tro, både i Norge så vell som i utlandet som ser dette landskapet slik som jeg beskriver det. Dokumentasjon foreligger,  bevis foreligger;  vitenskapelige, økonomiske, kriminologiske og juridiske. Dette korthuset er i ferd med å falle. Det befinner seg her og nå i øyeblikket mellom når du ser lysglimtet av en eksplosjon til du hører drønnet. Når nå hundretusener av mennesker verden over ser de samme fenomenene og konkluderer de foreliggende bevisene på samme vis er det skjellig grunn til å revurdere. Særlig fordi gjeldende offisielle forståelse tjener formidable, beviselig skruppelløse, økonomiske interesser.

Du har nå slik jeg ser det to valg. Du kan fortsette som du stevner og ende opp på tiltalebenken når vi åpner vår tids Nuremberg forhandlinger.

”Etter krigen insisterte de allierte på at ingen krigsforbrytere skulle innsettes i styrene til de nye I.G. firmaene. Når den allierte kontrollen slakket opp, imidlertid, så utnevnte Hoechst i juni 1955 Friedrich Jaehne, en av de tolv dømte fra Nuremberg, til sitt styre. I september samme pr ble han valgt til styreformann. Bayer utnevnte Fitz ter Meer, dømt til syv år i Nuremberg, til styreforman i 1956.

Vi skal senere se hvordan ett annet av de fem største firmaene, det sveitsiske Hoffman-La Roche, bygget på massiv profitt i mellomkrikstiden fra salg av heroin og morfin til underverdenen. Det vil også bli demonstrert hvordan Amerikas største farmasøytiske foretak la grunnlaget for sine industrielle imperier ved internasjonalt prisfiksingsavtaler gjennom 1950–tallet som holdt de nye ’vidundermedisinene’ de bredspektrede antibiotika, utenfor den økonomiske rekkevidden til det meste av verdens befolkning.

Samtidens observatører av farmasøytiske korporasjoner gir lite trøst i retning av at industrien nåtid skulle være mindre tvilsom en dens nære fortid. Clinard et al.’s (1979: 104) grundige studie av korporativ kriminalitet i Amerikansk foreningsliv fant at farmasøytiske foretak hadde tre ganger så mange alvorlige eller moderat alvorlige lovbrudd per firma relativt til andre foretak i studiet. Det vil bli argumentert for at den farmasøytiske industrien har et verre rulleblad med internasjonale bestikkelser og korrupsjon enn noen annen industri (kapittel 3), en historie av svindel i sikkerhetstesting av medisiner (kapittel 4), og et foruroligende rulleblad av kriminell slendrian [negligence] i utrygg fremstilling av medisiner (kapittel 5).

Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry
av kriminologen John Braithwaite.

Andre ble hentet inn via “operasjon Paperclip” til den amerikanske, etter hvert internasjonale, industrisamrøra av etterretning, romforskning, (bio)kjemi og farmakologi. Stadig flere mennesker i Norge og resten av verden vet dette. Bevisene foreligger. Praksisen taler for seg.

Det andre valget som fortsatt er åpent for deg er å skifte grep og begynne å hjelpe oss å rydde opp i dette innenfra. Bare slik kan du demonstrere din lojalitet til det Norske folk. Det som nå gjenstår å se er hvor mange av våre politikere som er genuint ført bak lyset og hvor mange som er kjøpt dit med penger eller prestisje. Du kan ikke lengre hevde at du ikke har blitt informert om at det er forhold som bør stilles spørsmål ved innenfor ditt ansvarsområde. Om du vil ha et eksemplar av den siterte boken kan du få den på pdf av meg. Den er vanskelig tilgjengelig fordi kartellet har forsøkt å støvsuge verdensmarkedet for den siden den ble gitt ut.

Tilnærmet all kunnskap i helsevesenet kommer direkte eller indirekte fra det farmasøytiske kartellet og deres forskning, eller via forskning som de samme økonomiske interesser står bak via angivelig ”frie stiftelser” som Rockefeller Foundation. Jeg kan begrunne det bedre enn du liker, men det er i siste instans saken uvedkommende. I mitt liv er det min vurdering som gjelder, og utgangspunktet for det første brevet er at min rett til etter beste evne å ivareta min helse er grovt krenket av Norsk lovgivning. Retten til å bestemme over min helse er ene og alene min. Den er absolutt. Ansvaret er ene og alene mitt. Vi har ikke helsefrihet i dette landet, – vi nærmer oss farlig fort frihet fra helse. Jeg underkjenner gjeldende lovgivning. Loven er slik jeg ser det et kriminelt produkt og derfor ikke bindene.

Det er fritt opp til deg å være uenig. Det er ditt ansvar og du gjør de valg du vil. De som måtte ønske det du kaller for hjelp til å ”sikre befolkningen legemidler av god kvalitet” kan samråde seg med sin lege. Jeg spår dem en tidligere død en de ellers hadde trengt å lide. Jeg forbeholder meg derfor retten til fritt å samrå meg med dem jeg måtte finne for godt og kjøpe de midler jeg finner for godt. Folk blir i sin alminnelighet sykere og sykere, langt tidligere i livet, samtidig som pilleforbruket og kostnadene i helsevesenet går opp år for år – til de nå utgjør et bunnløst sluk for kongeriket Norge. Dette er ikke tilfeldig. Det er heller ikke tilfeldig at et nær sagt hvilket som helst giftstoff tillates brukt, nå sist 8.februar ble et enzym kalt Trombin tillat for å lime kjøttslintrer sammen til de ser ut som en salgbar og spiselig biff. Jeg er rystet. Jeg vil ikke en gang tenke på hva det enzymet kan gjøre når det begynner å akkumulere i en menneskekropp. Samtidig får vi ikke kjøpe vitaminer i adekvate doser!

Jeg vil gjerne ha svar på dette brevet også. Et svar som gjør noe annet enn å repetere den politikken som jeg kritiserer. Jeg kjenner den politikken. Det er den som er problemet her. Hvis du ikke har noe konstruktivt å melde holder det med en bekreftelse på at du har mottatt og lest brevet, så lar vi det ligge der inntil vi møtes i Nuremberg.

Med hilsen
Lars Roger Moe

Frank Aune

Frank Aune er redaktør, webmaster og grunnleggeren av Nyhetsspeilet.no. Han har erfaring som nettredaktør siden 2000. Han er ansvarlig for skapelsen av nettstedet, men ikke innholdet. Han kan kun stå inne for sine egne artikler. Han startet nettmagasinet med intensjonen om å vekke den spirituelle gløden i leserne slik at flest mulig kan se gjennom illusjonene og bli fri. Det innebærer at du finner din egen sannhet, oppnår full forståelse for betydningen av at vi alle er fra samme kilde og våkner opp som den sanne multidimensjonelle mesteren du er. Om du skal lese bare én av hans over 100 artikler så les denne: Det store dimensjonsskiftet

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

204 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Neo
Neo
Abonnent
13 år siden

Veldig bra engasjement.

Det som er litt synd, er at de eier oss. Sånn er det bare.
De har papirer på at de eier oss, og kan tre plikter som skole-, og verneplikt nedover hodene på oss. Greit med skole, men hva om foreldrene fikk bestemme utifra erfaringer, og ikke underskrive fødselspapirer i lykkerus, hvor de gir fra seg sine barn:

http://illustrertgalskap.wordpress.com/2010/01/19/so-you-thought-youve-got-it-all-figured-huh/

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

»Det som er litt synd, er at de eier oss. Sånn er det bare.»

Det er en vesentlig forskjell på naturlige Lover og fiktive lover.
De naturlige tilsier at man ikke skal hindre andres frihet, ødelegge andres verdier og/eller stjele dem.
De fiktive lovene overkjører i de aller fleste tilfeller de naturlige, og er ment å gjøre nettopp det.

Ja, med sine fiktive lover _tror_ de at de eier oss med. De vifter med papirene sine hvor paragrafene står svart på hvitt og gir seg selv lov til å stjele og myrde. Disse paragrafene forblir »lover» så lenge folk anser dem som det.
Hei hei… for å ta ett (forenklet) eksempel kan jeg gjøre akkurat det samme. Her har jeg gitt meg selv eierskap over hele verden:
http://www.4shared.com/file/209426821/e0938043/Dokument_verdenseierskap.html
Jasså, så du tror ikke på meg? Sier du at jeg »ikke kan eie hele verden»? Jammen… Jeg har jo papir på det, med underskrift og det hele. Allt er i orden her (for det har jeg selv bestemt). ;)
Da skjønner du sikkert hva jeg skal frem til. Papir med påtrykkede paragrafer og regler, betyr ikke at de dermed er gyldige Lover som sådan. De kan som en egyptisk farao gi seg »lov» til å drepe alle guttebarn, men det betyr IKKE at de har Lov.

For øvrig synes jeg Lars Roger skulle anmelde dette onde »tollvesenet» (hvis noen vil ha en ide til ett værre nick enn »evilbug» så værsågod) tilpolitiet. Ikke det at jeg tror det hjelper, men det gir jo en mulighet for å røre litt i grytene.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  evilbug
13 år siden

Mulig vi har en case hos menneskerettighetsdomstolen. Kommer an på hvor «inne» de er med resten av kostebinderiet. Det kan være noe å vurdere for Fritt helsevalg og Alliacne for Natura Health.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
13 år siden

Har noen kommentarer til noen punkter:

«Det finnes også ugjendrivelig dokumentasjon på at mange virksomme verktøy, gode behandlingsgrep og vettug kunnskap systematisk blir undertrykt av det farmasøytiske kartellet og deres lakeier.»

Så hvor er denne dokumentasjonen? Gang på gang blir det sagt at dette finnes, men får vi noen gang se det, nei. Tomme påstander.

«Helsevesenet har knappest noe som kan kalles kunnskap om verken hvorfor sykdom oppstår eller hva som skal til for å få kroppen til å lege seg selv»

Hvem kan det da?

Jeg skjønner ikke denne trangen til å stappe i seg masse kostilskudd og diverse urter. Spiser du et variert kosthold med frukt og grønt, fisk og hvitt kjøtt vil du ikke trenge kosttilskudd så lenge du ikke har en form for malabsorpsjon.
Hvorfor er det bedre å bruke masse penger på kosttilkudd daglig enn å bruke litt penger på medisiner når du faktisk ER syk.
Der er ingen konkurranse mellom legemidler og kosttilskudd. Mangelsykdommer behandles med tilskudd av det manglende stoffet, ikke en medisin (selv om vitaminpreparater over en viss dose er kvalifisert som legemidler)

At tilskudd av ekstra doser vitamin skal helbrede en masse sykdommer er generelt mege sparsom dokumentasjon. I noen tilfeller er det vist at det i værste fall kan være skadelig. Derfor Codex som gir anbefalinger etter hva man vet som er trygt

Dessuten produserer veldig mye av diverse kosttilskudd av legemiddelindustrien selv, så det er ikke som om ikke COdex rammer disse også.

Samtidig kan man jo ta en titt på de standardene legemidler har vært produsert under i flere tiår. Kravene her er meget strenge. Hvorfor kan det ikke da stilles krav til kosttilskudd?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

«Derfor Codex som gir anbefalinger etter hva man vet som er trygt»
Og hvem «bestemmer» disse «anbefalingene»? :D
Kanskje lese om igjen ditt innlegg angående anklagelser om bevisføring, når du selv ikke kan komme med «bevis» rundt hvorfor enkelte vitmaniner, mineraler, stoffer er forbudt ifølge Codex, og andre tillat? At flertallet av «forskere» bestemmer, er det tommeste argument, så ikke kom opp med dette! ;)

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Har man opplevd Matrix på kroppen, trenger man ikke dokumentasjon. Da vet man av erfaring. Bare vent, du finner det nok ut en dag.
Ofte gjenstår bare innrømmelsen av å ha blitt lurt. Det er ei vanskelig pille å svelge, men resten kommer til deg mens du søker.

Det at du har problemer med å forstå ting, kommer av den enkle grunn at du ikke gidder å sette deg inn i saken, og komme til dens kjerne. Vitamineraler må tilføres kroppen, siden det taes ut av maten vi får servert fra kartellene. Dette er du vel klar over, vel? Selv spiser jeg kun selvdyrket, og holder meg slank og frisk ved å spise hvor mye jeg klarer å stappe av sunn mat inn i brødhølet. Jeg har 600 m2 tomt midt i byen, som bugner av mat hele året. Det vil være redningen min, når hungersnøden kikker inn, etter at avlinger fra fjærne østen til den slavedrivende vesten har frosset avlinger av frukt og mat. Sett i gang å dyrk egen mat!

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Jeg forutsetter et intelligent publikum som gidder å gjøre sine egne undersøkelser. De skal så lite innsats til for å finne den dokumentasjonen du etterspør at den kan du grave opp selv. Jeg gidder ikke kaste bort min tid på noen som åpenbart ikke gidder sette seg inn i noe som helst, og som at på til promoterer Codex. Ha meg unnskyldt om jeg mistenker deg for å bruke arbeidstiden din på nyhetsspeilet, per arbeidsinstruks. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne å servere noe som du kan begripe med det ståstedet du har nå, så hvorfor kan ikke du google Codex Alimentarius og begynne å følge opp noen ledetråder slik som mange av oss andre har gjort. Det er en måte å finne dokumentasjon på. Det mangler ikke på høyt utdannet ekspertise som har sitt å si – de slipper bare ikke gjennom verken i fagmiljø eller massemedia og blir sittende i sine isolerte bobler.

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

«Ha meg unnskyldt om jeg mistenker deg for å bruke arbeidstiden din på nyhetsspeilet, per arbeidsinstruks.»

– Og ho er sikkert ikke alene om det!

Kjetil S
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Rasjonell

Som vanlig er jeg uenig med deg. Litt kjekt at det er slik :)

– «Trangen til å stappe i seg masse kosttilskudd og urter» er godt innenfor det som kan klassifiseres som fri vilje. Hva Moe ønsker å stappe i seg må da være hans frie valg, og ikke underlagt en eller annen lov, instans eller for den saks skyld Det Farmasøytiske Kartell (DFK)

– Problemet med det varierte kostholdet du sverger til (og som jeg forsåvidt er enig i) er ganske enkelt at frukt og grønt vi kjøper på Rema stort sett dyrkes på utarmet jord, sprøyet med gift, boostet med kunstgjødsel og plukket altfor tidlig. Ergo er næringsinnholdet utilstrekkelig for å opprettholde optimal helse. Derfor behovet (hos bevisste mennesker) for tilskudd.

– Hvilke medisiner er det du viser til, som man kan ta når man faktisk ER syk, som faktisk HELBREDER kroppen, og ikke bare kamuflerer symptomene og som er uten bivirkninger?

– Mener du da altså at det er bedre å reparere (når man er syk) enn å forebygge (ved bruk av kosttilskudd)?

– Jeg er klar over at det er sparsomt med dokumentasjon på at vitaminer helbreder sykdommer. Ikke underlig, da dette overhodet ikke er interessant for DFK, da fortjenesten ligger i dyre patenterte medisiner, ikke i billige ikke-patenterbare vitaminer og mineraler. Forøvrig mener man at kjemisk fremstilte vitaminer er like gode som naturlig forekommende vitaminer (!!??) «Molekylene er jo de samme» er mantraet man har blitt forledet til å tro på. Ikke rart forskningen ikke viser resultater…

– Når det gjelder at vitaminer er kan være farlige ved for stort inntak, ja det kan nok i visse tilfeller stemme. Det er likevel ikke et valid argument, da det selges en rekke preparater over disk i Norge, som kan være skadelige ved (for stort) inntak. Alkohol feks. Selges sprit på literflasker på polet, uten advarsel om at man ikke bør drikke hele flasken på styrten. Burde ikke dette blitt underlagt sterkere kontroll, selges på desiliterflasker feks, kun 2 til hver kunde? Eller sukker for den saks skyld, står ingen advarsel om at man ikke bør spise 5 kilo sukker på en gang da dette er helsefarlig. Paracet selges i butikken, i 20 tabletters pakke. Er ikke dette uforsvarlig? Noen kan jo ta alle 20 på styrten…

– Når det gjelder kjøp av Vitamin D3 som Moe viser til i brevet, er dette et «vitamin» (eller hormon) som produseres i huden når huden utsettes for direkte sol. Norske helsemyndigheter anbefalte døgninntak er 300 IU. Å sole seg i 20-30 minutter minutter er ekvivalent med inntak av 10.000 IU. Betyr dette at å sole seg er livsfarlig? Hvorfor ellers er nivået satt så lavt? Det må da være av hensyn til vår helse, må det ikke? Forresten, er det ikke besynderlig at man nesten aldri er syk på sommeren, men ofte på høsten, vinteren og våren (når opptak av D3 gjennom solen er minimal)? Kan det være at D-vitaminene beskytter mot sykdom?

(Av en eller annen grunn fikk jeg ikke til å sette inn linker til dokumentasjon. Bruker Mac akkurat nå…)

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

«Det farmasøytiske kartell» har ikke noe med dette å gjøre, dette er antagelser uten bevis.
Myndighetene anbefaler ikke kostilskudd men 5 frukt og grønt daglig. Hva med den FOG ( Frukt og grønt-kartellet)
Dette er samme logikk.

Frukt og grønt på Rema/Rimi har dårlig kvalitet det er jeg enig i Gå på Ica/Meny/ Ultra.

Jeg innrømmer lett at jeg finnes faktisk lite medisiner som faktisk kurere sykdommer. Les litt biologi, kjemi og sykdomslære og du vil skjønne at dette ikke er så lett for en del sykdommer, spesielt når ikke vet hva som setter i gang sykdomsprosessen.

Hvor mange kosttilskudd og alternative medisiner kurerer eller lindrer symptomer som ikke er psykisk betinget (astma, epilepsi, kreft, infeksjoner, kraftig migrene, nevrogene smerter etc)

Gi meg en alternativ behandling eller kosttilskudd som lindrer pasientens smerter under en operasjon

Å ikke gi meg at en du eller en du kjenner eller tanta di har gjort ditt og datt, det holder ikke.

«Paracet selges i butikken, i 20 tabletters pakke. Er ikke dette uforsvarlig? Noen kan jo ta alle 20 på styrten»

Etter at Paracet ble tillatt solg utenom apotek, har antallet forgiftninger med innholdstoffer økt, tross merket maksdosering på pakken, forsiktighetregler i pakningsvedlegget og at man bare får kjøpt en pakke av gangen.
Spesielt ungdom misbruker disse medisinene for mye. Dette er et problem som har vært diskutert innenfor farmasimiljøet.
Farmasøyter har faktisk et ansvar for at folk ikke stapper i seg unødvendige legemidler, eller at leger overforskriver medisiner til folk eller forskrive farlige kombinasjoner.

«Forøvrig mener man at kjemisk fremstilte vitaminer er like gode som naturlig forekommende vitaminer »

Vel for meg er det jo logisk. Som jeg sa i begynnelsen, spise næringsrik mat ikke kosttilskudd så lenge du ikke har spesielle behov. Jeg sier ikke at å ta litt ekstra vitaminer er farlig, men jeg mener det er bortkastede penger.

Spis kosttilskudd som er naturlig blir det også sagt. Hvis all jord er utarmet, hvor kommer disse kostilskuddene fra da????

«Kan det være at D-vitaminene beskytter mot sykdom?»

Du vet at helsemyndighetene anbefaler D-vitamintilskudd til alle, gjerne i form av naturlig tran nettopp pga at vi har så lite sol her til lands og trenger litt ekstra D-vitamin???
Angående D-vitamin finner det faktisk en del seriøs litteratur viser at D-vitamin kan ha effekt ved en del sykdommer, så det er mulig vi får endringer i anbefalt dose i fremtiden.

Kjetil S
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Ojojoj denne glemte jeg:

«Der er ingen konkurranse mellom legemidler og kosttilskudd. Mangelsykdommer behandles med tilskudd av det manglende stoffet, ikke en medisin (selv om vitaminpreparater over en viss dose er kvalifisert som legemidler)»

– Betyr dette at vitamindoser som VIRKER klassifiseres som legemidler? Ergo at anbefalt dose som kosttilskudd er satt slik at den IKKE virker? Hvilken herlig logikk….

Vidunderlig forretningsplan du forsvarer Rasjonell…

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Misforståelser igjen som det som regel er

Vitaminer i doser klassifsert som legemidler er forbeholdt folk som virkelig trenger det. Dvs at legen har vurder de trenger tilskudd.
Dette er feks personer som spiser tilstrekkelig, men som av andre grunnet f.eks tarmproblematikk, ikke får i seg nok allikevel.

Frisk folk som ikke har disse problemene skal ikke stappe i seg store mengder vitaminer, dermed er de klassifisert som legemidler, og er i noen tilfeller reseptbelagt.

Så ja hvis du har en sykdom i tarmen som gjør at du mangler får lite av et vitamin, vil ikke vanlig reseptpliktig kosttilkudd alltid være nok, eller effektivt om du vil.
Ved vanlig tilskudd uten sykdom vil vanlig tilskudd være unødvendig eller tilstrekkelig i de fleste sammenhegner

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Merk at det er ingen som hindrer deg i å dosere ekstra fra vanlige kostilskudd.

Men store doser vitaminer per tablett er reseptbelagt

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Tja Rasjonell, jeg vet nå ikke om kravene til å få godkjent legemidler er så strenge, i hvert fall ikke når det gjelder å grafse til seg produkter fra helsekostbransjen;

Glukosamin – den store sukkerpillebløffen
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1571763

Legemiddelindustrien fikk Statens legemiddelverk til å gjøre Glukosamin reseptpliktig for deretter å lage seg et eget uvirksomt produkt. Det høyst merkelige er at Glukosamin som kosttilskudd har god effekt både på mennesker og dyr… FOR god effekt slik at Big Pharma ved hjelp av sine langere i SLV fikk fjernet det fra markedet til fordel hvor hvem og hva?

Så står tollerne klar når naturlig Glukosamin bestilles fra USA, forbudt, ulovlig legemiddel og hele den leksa deres for å få returnert et helt ufarlig produkt.
Ser ikke selv du Rasjonell da at noe er riv ruskende galt?

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Jepp man fikk intrykk av av glukosamin faktisk hadde en god effekt, og siden det da etter loven brukes i behandling av sykdom, er det per definisjon et legemiddle og må følge legemiddellovgivningen.

Jeg kan skjønne frustrasjon til mange brukere dog, da dette ble fjernet fra hyllene på kostilsudd og flyttet til apotek med en høyere pris.

Selv om jeg skjønner greia, tror jeg man overdrev litt her. Glukosamin er rimelig ufarlige greier, så lenge man ikke er diabetiker.

Det er nå litt omstridt om glukosamin faktisk virker som artikkelen din viser, da studier har vist ingen effekt utover placebo.

Forresten bra å se en link til tidskriftet.no, hva med å bruke dette som kilde på en del andre diskusjoner.
Men det er nå bare de artiklene som fremmer dine meninger som er interessant antar jeg`?

Dra over grensa og kjøp gluksoamin resepfritt i Sverige.

Usa er et såkalt tredjeland, dvs vi har ikke felles legemiddellovgivning. Dermed spiller det ingen rolle om legemiddelet du bestiller er farlig eller ikke.

PS. Alt glukosamin i apoteksalg er naurlig og produsert fra skalldyr. Riktignok er det nok en del tilleggstoffer så gjøre det mulig å produsere de og klemme det sammen til en tablett, men det finner du i alle kostilskudd også.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Hurra! Et brev som må tas med en klype salt… :)
Forresten har jeg planer om å «bestille» billig fargeblekk fra England, siden det er svinedyrt å få tak i Norge! Og jeg lurer litt på om de nye «Codex» reglene gjelder bare mat og medisiner eller også alt annet væske-import til Norge?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

Hei Arif, forløpig ingen restriksjoner på blekk. :-)

Jeg bestiller herfra, billig og alltid rask levering;
http://www.shopping4net.com/no/Skrivertilbehoer.htm

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
13 år siden

Hvem som bestemmer disse anbefalingene. Dette er klippet direkte fra Codex

3.2.2 Maximum amounts of vitamins and minerals in vitamin and mineral food supplements
per daily portion of consumption as recommended by the manufacturer shall be set, taking the
following criteria into account:
(a) upper safe levels of vitamins and minerals established by scientific risk assessment based
on generally accepted scientific data, taking into consideration, as appropriate, the varying
degrees of sensitivity of different consumer groups;
(b) the daily intake of vitamins and minerals from other dietary sources

Det er forresten ikke nevnt noe om forbudt vitaminer eller mineraler i
«GUIDELINES FOR VITAMIN AND MINERAL FOOD SUPPLEMENTS», se selv.

http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf

Det sies så mye dum om Codex, jeg tror verken du Arif eller mange av de som klager på dette, noen gang har lest innholdet, men bare sitere andre siden dette passer inn i deres «NWO-verden» Jeg har tilogmed hørt noen som påstod at man skulle fjerne vitaminer fra vanlig mat også at disse kun skulle selges som legemidler.

Dette dreier som om folk som ikke har sjekket hva dette egentlig dreier seg om.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Feil. Vi har sjekket flere av sidene enn den offisielle. Og noen av oss har nok kunnskap til å kjenne igjen en løgn når vi får den servert. «Safe limits» er bare tull. De er «Safe» i den forstand at de har ingen klinisk effekt, og er derfor trygg for kartellet å ha i omsetning fordi det ikke hjelper folk å holde seg frisk. Hvis du ikke er på jobb så vil jeg virkelig anbefale deg at du sjekker grundigere – det er et vell av informasjon og kunnskap som du demonstrerer svært tydelig at du mangler. Både om helse (som har vært mitt fagfelt i 25 år), Codex og NWO.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

«Vi har sjekket flere av sidene enn den offisielle» Ja for alt er jo en stor konspirasjon det glemt jeg.

Akkurat det jeg poengterer ut. Som sagt, skrevet av folk som ikke vet hva snakker om. De samme sidene vil nok også selge seg sine naturlige vitaminblandinger til x hundre kroner i tillegg.

«De er “Safe” i den forstand at de har ingen klinisk effekt, og er derfor trygg for kartellet å ha i omsetning fordi det ikke hjelper folk å holde seg frisk»

Husk at anbefalingene gis til dosering og mengde per tablett eller ml flytende preparat. Er ingenting som hindrer deg i å knaske eller drikke 5 ganger dagsdose om du vi det. På eget ansvar riktignok.
Er ingen politi som arresterer deg hvis du tar 3 tabletter mulitivitamin kontra 1. Om du ikke vil følge de offisielle anbefalingene er det ditt ansvar.

Om du vil bruke x antall hundre kroner med vitaminblandinger, er det ditt valg.

Etter 25 år burde du vel ha en litt mer reflektert syn?
Hva er det jeg skal sjekke grundigere?? Fritthelsevalg.no ???

Du linker til en side som selger «magiske» steiner som beskytter mot stråling, hvordan kan jeg ta deg seriøst?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Du har ikke kunnskap nok til å ta meg seriøst. Derfor gidder jeg ikke prøve. Vi har helt ulikt paradigme. Slik jeg ser det har du så lang vei å gå før du kan henge med i svingene her at jeg ikke anser det bryet verd å investere. Men, av hensyn til andre som leser her på nyhetsspeilet:

Vitamin D3.
Jeg bestilte kapsler på 50.000 IE. Anbefalt dagsdose er 300. Hvor mange standard tabletter må jeg spise for å få i meg den dagsdosen som jeg vil ha? Hvor mye bindemidler, gelatin og annet snask vil jeg i så fall få i meg fra den mengden tabletter og kapsler? De selger tobakk med ”røyking dreper” trykket på pakken. Men ikke vitamin D3 i adekvate doser. Hvorfor. Hva tror du er farligst? Og hvem bestemmer at jeg kan få røyke men ikke spise så mye vitaminer som jeg vil? Drikke aspartam til det renner over, men ikke kjøpe Cat’s Claw. Alkohol. Any time, men ikke vitamin C i adekvate doser. Folk må gjerne røyke om de vil, men ikke i min umiddelbare nærhet. Jeg kan love å spise mine vitaminer et sted hvor de ikke generer deg. Men det er altså jeg som bestemmer i mitt liv. Ikke det farmasøytiske kartellet. 50.000 IE er ca en time netto i sola. Big Deal.

Jeg er etter hvert så sensitiv at jeg kan følge med hva ulike substanser gjør med kroppen min, og disse produktene funker godt. Jeg kan ikke lengre gå på Rema å handle grønnsaker – innholdet av kjemikalier er oftest for høyt og de smaker tomt. Jeg forbeholder meg retten til å handle andre kvaliteter en det som falbys der. (Ja jeg vet det er de samme grossistene, men energetisk sett så teller hvert ledd. Men det er uten for ditt paradigme.) Og jeg må kjenne på (sanse kvaliteten i) den maten jeg kjøper. Fordi svært mye av det som tilbys er svært dårlig. Jeg høster mye selv, vilt ute. Bær og urter. Der du spiser kjøtt spiser jeg brennesle, persille og kjerringrokk. Mitt valg. Jeg har heldig vis i livet mitt hatt utfordringer som har tvunget meg til å lete utenfor boksen. Det er oftest det som skal til for å våkne. Vi er langt utenfor ditt paradigme nå, og det vil sjokkere deg hvor mange som faktisk forstår hva jeg sier her. I Norge og i resten av verden.

Skal et ”litt mer reflektert syn” være ”litt mer enig med deg” eller ”innrømme at du kanskje har (litt) rett”. Det er lite som provoserer mer enn å kalle en spade for en spade når det virkelig trengs. Det kreves svært mye refleksjon å se gjennom illusjonene. Mitt syn er svært reflektert. Men jeg skal villig innrømme at det brevet ikke er videre nyansert. Det er svært klar tale. En spade er i siste instans en spade, og da får jeg bruke de ordene som best beskriver det jeg ser. Jeg kan selvsagt være mye snillere og mer nyansert hvis jeg vil – men nå ville jeg altså kalle en spade for en spade for å riste i komfortsoner. Jeg kunne selvsagt også trukket noen linjer ennå lengre – det finnes dekning for det.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
13 år siden

«At flertallet av “forskere” bestemmer, er det tommeste argument, så ikke kom opp med dette! »

Vel jeg synes det veier bedre enn

«Flertallet av alternative behandlere og andre personer uten helsefaglig utdanning bestemmer hva som er riktig»

sjarl
sjarl
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Rasjonell sier:
“Flertallet av alternative behandlere og andre personer uten helsefaglig utdanning bestemmer hva som er riktig”

Vi har diskutert dette tidligere. Mainstream leger og deres ledsagere har ikke den ringeste forutsetning å uttale seg om ernæring. Det lille de eventuelt har av ernæringslære er basert på farmamaffiaens «forskning» og følgelig uetterettelig. Kilde: Min søster som er biokjemiker. Bla skilles det ikke mellom syntestiske og naturlige vitaminer, og maffiaens forskning ER basert på de systetiske variantene som vi vet ingen sporbar virkning har. Jeg stilte deg dette spørsmålet tidligere: «Hva må en pelsdyrtoppdretter vite om ernæring for overhode å kunne selge pelsen på dyret? Tror du dette er overførbart til mennesker?» Når du er i stand til å svare på disse spørsmålene av mange, vil du være i stand til å se den komplette galskapen i den medisinske paradigmen.

Til Lars-Roger Moe`s frustrasjon vedrørende offentlig utøvd kriminalitet å begrense befolkningens tilgang til helsebringende vitaminer: Jeg har for første gang brukt vitamin D3 spray fra september av. Det samme har alle mine og flere venner gjort, og for første gang har vi alle vært fri for forkjølelse og influensa denne vinteren.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  sjarl
13 år siden

hah

Hvor får du det fra at leger ikke kan noe om ernæring?????

Det er flere mangelssykdommer som forårsakes av vitamin og/eller mineralmangel.
Ved en del tilstander som f.eks kreft kan vitaminmangel oppstå pga mangefullt matinntak.
Tror du ikke leger har ernæring som en del av pensum??????
Jeg sier ikke at alle leger er supereksperter på ernæring men de kan generellt nok.

Hvor naiv er du?????
At alle leger ikke kan ernæring er en myte omsatt av vitaminpille-pushere, enkelt og greit

Dessuten finnes det positive studier for tilskudd av vitamin D, og kanskje vil anbefalingene økes.

Du som flere andre legger faktisk ikke merker til at daglig anbefalinger for vitaminer økes av og til.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Rasjonell, nå begynner vel din ønsketenkning å komme vel langt unna virkeligheten. Ifølge mine kilder ble ernæringsdelen FJERNET fra norske medisinstudenters pensum for noen år tilbake (skal vi gjette på at det var et krav fra farmasiindustrien for fortsatt sponsing av studiet og studentene ?).

Ifølge mange eksperter er kreft en metabolsk sykdom, mao. at ernæring bør spille en viktig rolle i enhver kreftbehandling. Dette tilsier bl.a. at SUKKER, som gir næring til kreftcellene slik at kreften får utvikle seg, bør være bannlyst for kreftpasienter og noe av det første som de får vite om at de må unngå.

Rasjonell, kan du gi meg navnet på én ansatt ved Radiumhospitalet som har ytret så mye som en setning om i hvilken grad det legges vekt på ernæringen i behandlingen av kreftpasienter ?

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Hei Ulven

Leger, ernæringsfysiologer og tannleger har noe av samme pensum før de senere deles.
Leger lærer om ernæring, det er en forutsetning for forståelse og behandlingen av visse sykdommer.
Men de virkelig ekspertene er ernæringsfysiologene.

«Ifølge mange eksperter er kreft en metabolsk sykdom»

Dette er totalt feil enkelt og greit. Det er ingen krefteksperter som sier dette, ergo er det ikke ekspert du har fått dette fra.
Sukker får svulster til å vokse ja…hmm ok. Når kroppen ikke tar til seg sukker og lager den det jo selv…….. Du får ikke ernæringsdrikker til medisins behandling uten sukker……
Du er langt ute på viddene. Du er hjernevasket til til å tro all som kaller seg fiender av skolemedisinen.

Å ja jeg trenger å finne uttalelser fra overlegen på onkologisk avdeling på Rikshospitalet av det er viktig at kreftpasienter som spiser dårlig får i seg tilstrekkelig mat?

Pasienter som ikke kan ta til seg føde på normal måte, får mat intravenøst. Mengden vitamin og mineraler er utarbeidet av ernæringfysiologer.
jeg har vært der og sett dette bli produsert for pasienter.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Rasjonell
13 år siden

I russland ble det fra 1.1.10 forbudt og omtale Stalins og Lenins utrydning av egen befolkning i all skolepensum og lære matriell
Betyr det at det ikke har skjedd noen utrydning ?
Betyr det at Sølvann, D3 og Katteklo ikke virker når Codex sier det ?
Er Aspartam helt ufarligt for mennesker og dyr etter store testinger i dyreforsøk når jeg helte små mengder på maurtuene i hagen og neste dag var alle døde ?
Hvorfor er senskadene til diabetikere nyaktig dem samme som bivirkningen av Aspartam ?
For min del så har jeg drukket sølv vann i 5-6 mnd og for første gang i midt liv så har jeg ikke vært forkjøla en dag, før var jeg kronisk helårsforkjøla
Jeg hadde mye allegier og spiste store mengder allergi medisiner, etter noen uker på sølvann så kasta jeg alle medisiner og har ikke spist dem siden og heller ikke hadde tegn til alergiske reaksjoner og mye mye mer som jeg ikke skal fylle hele komentarfeltet med
Men er det noen som vet om det er muligt og kjøpe D3 og Katteklo i sverige ?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Norske Leger kan ingen ting om Ernæring og problemet startet på Barneskolen!
Hele matpyramiden vi har blit indoktrinert med siden vi var barn er feil.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.matoppskrift.no/images/nyMatpyramide.gif&imgrefurl=http://www.matoppskrift.no/sider/artikkel403.asp&usg=__p-ulUBy2pF98weD4DHflKiERPEU=&h=495&w=530&sz=51&hl=no&start=1&sig2=0S_nI-XO8Ar9Ytpb2VyPdw&um=1&tbnid=DhEGA2BPVjk_ZM:&tbnh=123&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3Dmat%2Bpyramiden%26hl%3Dno%26sa%3DG%26um%3D1&ei=iGlgS4nzBoih_Aa-8KDGDA

Her blir vi anbefalt å spise brød 3-5 ganger daglig, kjøtt 2-3ganger daglig, og drikke masse melk og spise ost. Har du hørt utrykket dum som et brød? Er det rart vi må sprøyte hormoner i kua for at den skal bli overvektig, eller tvangsfore kyllingene sånn at vi kan mette overforbruket på kjøtt som denne matpyramiden har skapt?

De anbefaler oss å drikke masse melk for å styrke ben og skjeletet men samtidig har vi i Norden som melkdrikkende verdensmestere høyest andel med ostoporosis og beinskjørhet, mens legene aner ikke hvor problemet kommer fra.

De er opplært til å se etter symptomer og se på lista si for hvilken pille som går til hvilket problem. Spør du meg er de fleste leger pille-eksperter, ikke leger, for de leger ikke en dritt, de bare utsetter symptomer med plast på et sår som må syes.

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/den-store-melkskandalen/

melken vår skal inneholde DDT, et svært giftig middel som har drept flere afrikanere enn aids etter at Codex alimentarius tillater dette å sprøytes på maten våre kuer skal spise. DDT er produsert av GlaxoSmithKline, de samme som forsøkte å forgifte oss med Svineinfluensa vaksinen.

Melken din inneholder ingen ting som du trenger, drikk heller vann og unngå det omgjorte proteinet i den naturlige melken som pasteueriseringsprossen har gjort om til KAESIN. Something you dont really need.

Codex Alimentarius skal tillate 7 av 10 forbudte giftstoffer idag. Og her sitter du og forsvarer at vår felles framtid skal ødelleges i hendene på verdens handels organisasjon som er skapt av grådige mulitnasjonale industrialister med et skjult agenda om å nedbefolke verdenspopulasjonen gjennom fysisk utmattelse og mangel på ernering.

Om du fortsatt har en liten stemme igjen av barnet i deg så spør deg selv WHYYYY?

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Du kan vurdere hva leger kan om ernæring når du har studert emnet selv. De kan ingen ting. De av dem som kan noe som helst har av egen interesse studert utenfor pensum. Innenfor er det helt ubetydelig. Sjekk selv. Hva mer er, dersom de bare har studert det som flyter i main-stream akademiske kretser om ernæring så hjelper det ikke en døyt. Den kunnskapen er så defekt at hadde den vært en båt hadde den sunket ved kai. Ved nærmere ettertanke – det er vel det menneskeheten er i ferd med å gjøre, fordi folk flest blir allment sykere og sykere, tidligere og tidligere i livet. Det alene burde få folk til å reflektere over hvilke kunnskap som ligger til grunn i samfunnet.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Hei smurfen, ja de selger Cat’s Claw (Katteklo) og D3 i Sverige, men ikke bestill for over 3 måneders eget forbruk ellers går pakken i retur. ;-)

De har satt prisen til rett under 200 kroners grensa for moms her i den siste sovjetstaten vår.

http://www.skanstullshalsokost.se/immunforsvar/298-cat-s-claw-una-de-gato-100-kapslar.html

Shopping4net tar bare kr 6,- i porto (i 2009) og leverer raskt direkte i postkassen.

http://www.shopping4net.com/no/Helsekost/Vitaminer/A-D-E-K/Vitamin-D3-Baettre-Haelsa.htm

Blue
Blue
Abonnent
13 år siden

Har selv negativ erfaring med tollmyndighetene når det gjelder et produkt som heter Vitalzym. http://www.vitalzym.co.uk/
De første gangene jeg bestilte dette for noen år tilbake gikk det greit da de minste boksene med 90kapsler kostet under 200kr fra USA og kom seg gjennom tollen.Da jeg forsøkte å bestille den største boksen ble det trøbbel og de nektet meg å motta varen med begrunnelse at det var forbudte stoffer i den.Fikk heldigvis igjen pengene fra USA unntatt frakten selvfølgelig.Jeg sjekket opp dette med enzymer og fant ut at de fleste enzymer med unntak av et par var forbudt fritt omsatt/brukt i «diktaturstaten» Norge.
At man ikke kan få kjøpe enzymer fritt ved spesielle behov som er en så viktig del av kroppens byggestener er skadaløst av norske mydigheter når land de ellers sammenligner oss med får lov.Det eneste «gjøkereiret» godkjenner nå til dags er nye giftige mattilsetninger.Ser frem til den dagen om ikke alt for lenge at Norge er ute av hendene på korrupte mennesker.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Til Lars Roger Moe:

Jeg har ikke noe problemer med å skjønne din indignasjon, frustrasjon og sinne overfor myndighetene, men skal du forvente å blitt tatt seriøst og få et skikkelig svar burde du dempet ordbruken.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Balle Clorin
13 år siden

Tja. Jeg har ingen illusjoner om at ministeren ikke vet hva hun driver med. Så det er derfor brevet er åpent. Jeg mener det er dekning for den ordbruken, og myndighetene har sikkert gode grunner for at de nå vil ha sivile våpen inn på offentlige lagre… (for ordens skyld, jeg er pasifist og velger ords som våpen. Ordene jeg har valgt denne gangen er for å riste litt opp i komfortsonen til folk.) Jeg har ingen illusjoner om å få noe papir som slipper mine varer igjennom, men jeg har håp om at alle som opplever at de får sine varer stoppet – flere hundre sendinger daglig i følge posten – tar til motmæle mot okkupantene, høyt og tydelig. Okkupasjon er det. Det norske folk har to ganger stemt ut det regelverket som vi nå dikteres etter.

Mono Montana
Mono Montana
Abonnent
13 år siden

Vel det kunne ha vært morsomt, å få vite hvem disse forskerenes arbeidsgivere er?
Når det gjelder naturmidler, fjerner forskerene de positive virkningene, og kun det negative blir fremhevet.
Angående farmasøytindustriens produkter regnes bivirkninene som små og nærmest ufarlig, og de har alltids andre produkter som kan dempe disse bivirkningene.
Det er etterhvert blitt en del mennesker som vandrer rundt som levende apotek med null livskvalitet.

Katte klo , har få og milde bivirkninger for enkelte (Europeiske studier har vist at katteklo har ekstremt lav giftighet).
Det er nok flere som har melkeallergi, som er mye mer alvorlig!
For å si det på en annen måte, nesten uansett hva vi putter i oss vil det alltid være noen som ikke tåler /har lav tolleranse for et produkt.

Sammenlign ulovlige naturprodukters mulige bivirkninger, med mulige bivirkninger av paracetamol. I svært mange tilfeller er det paracetamolen som burde ha blitt fjærnet fra markedet.

I mange tilfeller sitter jeg med en følelse av et overformynderi, hvor makt posisjoner blir brukt til å fremme egne økonomiske interesser, enten det gjelder smøring eller aksjeposter.

Legemiddelindustrien er en global okonomisk gigant, og den økonomiske veksten basseres på stadig flere syke mennesker, samtidig som de gleder aksjonærer. Er det noe de ikke ønsker så er det at vi skal bli friske og uavhengig av dem.
Forskjellen mellom legemiddelindustrien og den narkotiske Mafia er at førstnevnte er lovlig. Likheten at de dreper mennesker sakte men sikkert, og de trenger begge avhengige kunder og rekrutering.

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

Jeg tror at utarmingen av jorden i verden gjør det slik at det som dyrkes blir en fargerik men næringsfattig grønnsak.man burde ha fri tilgang til å kjøpe de urter og vitamintilskuddd som man selv har tro på for sin egen kropp.Alle regjeringer over hele verden kommer til å tape på å absolutt skal kontrollere mennesker ,selv den tolmodige sier en gang stopp.Lakeivirksomheten til politikerne begynner nå å bli synelig for selv den blinde.Vis våre politikere ikke snart setter seg ned og først roer seg litt ned og så begynne å tenke selv på hva de egentlig holder på med,da tror jeg alle politikere og lakeier og makteliter går en usikker fremtid i møte.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Til Rasjonell, svarkvoten er oppbrukt der oppe så mitt svar-svar kommer her nede.

Jeg stilte deg et konkret spørsmål: «Kan du meg navnet på en enkelt lege som…osv.» Du svarte ikke, men gjør istedet krav på å uttale deg på vegne av hele Norges helsevesen (og farmasiindustri, hva vet jeg ?). Og dine svar smaker av svada:
«Ifølge mange eksperter er kreft en metabolsk sykdom…Dette er totalt feil enkelt og greit». Det som var ment var at ernæring spiller en viktig rolle i forløpet av en kreftsykdom, også med tanke på behandling og kurering. (Jfr. Dr. Kelly, som helbredet seg selv for kreft med en diett som bl.a. besto av rå lever – nam nam…)

Forbudet mot aprikoskjerner i Norge (som inneholder cyanid – nam nam – som er naturens egen cellegift) taler også tydelig for at kreftmafiaens fangarmer ikke ønsker at folk skal forebygge / bli kvitt sin kreft uten at noen først har tjent penger på det (jfr. Freedom fighter G. Edward Griffin).

Resten av ditt innlegg er jo det reneste skuddermudder:
«Pasienter som ikke kan ta til seg føde på normal måte, får mat intravenøst. Mengden vitamin og mineraler er utarbeidet av ernæringfysiologer.»

Jeg tror jeg nøyer meg med å sitere Hippokrates, siden du Rasjonell tyr til irrasjonelt halvtøv i denne saken. Hippokrates, legekunstens far sa:
LA DIN MAT VÆRE DIN MEDISIN, OG LA DIN MEDISIN VÆRE DIN MAT

Forøvrig er det jo talende at debunkeren Rasjonell i likhet med Hippokraten har vist for alle at de tjener til livets opphold innenfor det stadig mer usunne helsevesenet, og som nå føler press fra mange kanter i retning av at korthuset deres kan komme til å segne om en vakker dag…

PS. For de som i likhet med meg selv har en hang til cyanid-tilskudd i ernæringen anbefales THE LITTLE CYANIDE COOKBOOK: http://www.amazon.com/Cyanide-Cookbook-Delicious-Recipes-Vitamin/dp/0912986379
(The Little Cyanide Cookbook inneholder mange gode oppskrifter, ikke bare tiltenkt et velfortjent måltid for svigermor, men også for resten av familien)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

La oss begyne å dyrke noen aprikostrær her på berget. Det finnes sorter som tåler klimaet. :-D

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Det var et godt tips, må skaffe meg et slikt aprikostre nå som vi går mot varmere tider og snøfattige vintrer her nordpå. Dette er første vinteren jeg ikke har rørt snøskuffa så langt, men i går kom det ett par cm snø på bar mark. Noe er i stor endring klimamessig ja. Har forresten plantet et epletre og det ser ut til at det blir vellykket her på yttersia av Tromsø, utrolig! :-)

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Ok, la meg avsløre meg selv da.

Jeg studere farmasi, har farmasøytlisens, jobber i apotek, har kurs i kjemi, toksikoligi, fysiologi, sykdomslære, biologi, eget kurs i neurobiologi.
Jeg kommer i kontakt med pasienter neste daglig i jobb ved siden av studiene.
Dine fordommer tilsier da at jeg kun tenker profitt, jeg har en skjult agende og er ute etter å forgifte alle. Jeg har aksjer i Glaxo, og er bestekompis med Jens Stoltenberg

Jeg føler jeg har god grunn til å poengtere direkte feil i påstander om helse, legemidler og sykdom.
Men tilsynelatende er jeg hjernevasket til å tro på Rockefeller-imperiets løgner. Min venn det blir en litt for enkel påstand basert på fordommer uten beviselig grunnlag.

«Det som var ment var at ernæring spiller en viktig rolle i forløpet av en kreftsykdom, også med tanke på behandling og kurering»

Det er da ingen som er uenig i dette. Om du er syk eller ikke skal du alltid spise. En underernært person er lettere mottagellig for sykdom generellt og forverrere allerede underliggende sykdom, da selvefølelig også kreft.

«Forbudet mot aprikoskjerner i Norge (som inneholder cyanid – nam nam – som er naturens egen cellegift)»

Akkurat, hadde aprikoskjerne vært cellegift, haddet den vært som andre medisiner som brukes ved kreft, ergo de samme bivirkningen. Cellegift dreper alle celler i kroppen, det går spesielt hardt utover celler som fornyes ofte (mage/tarm-celler, hår, blodceller osv) som kan gi opphave til kraftige bivirkninger.
Hvis aprikoskjerner var cellegift, ville de samme problemen foreligge her. Å dette skal man fritt få kjøpt over disk og knaske fritt??? Det er problemer med utviklingen av legmidler som selektivt virker på kreftcellene. Er du klar over hvor mye tid og penger som faktisk brukes på dette? Selvfølgelig skal oppfinneren tjene penger, kreft er en lukrativ sykdom sånn sett, men hvis pasientene ender opp med bedre medisiner hva er da problemet?
Dessuten er kreft forskjellig sykdommer som oppstår i ulike organer og kan være forårsaket av ulike årsaker. Det er dermed lite sannsynelig at vi finner EN vidundermedisin som virker mot ALL kreft

Du blir litt vel mye lekfolk som uttalere litt for mye dum om sykdom og hva som skal være lov og ikke lovlig. Jeg leste en appell på Fritthelsevalg om at efedrin burde være fritt tilgjengelig for salg i Norge.
Denne personen tenker ikke da over
a) for visse personer med visse lidelser kan efedrin være farlig
b) med efedrin og litt enkelt hjemmekjemi kan man lage metamfetamin, en av de mest avhengighetsdannende ulovlige narkotiske stoffene i verden???

Jeg ser i kommentarene at det er mange som er forbannet over at kosttilskudd stoppes i tollen.
Legemiddellovgivningen er forskjellig fra land til land, og et kostilskudd kan være klassifisert som et legemiddel her til lands. Land utenfor EØS har ikke sammenfallende regler for legemidler, og man kan ikke sånn uten videre bestille produkter som teller som legemidler i Norge fra USA sånn uten videre.
Dere klager over at myndighetene og Big Pharma prøver stapper i oss mye giftige medisiner de klarer, men begynner å grine når dere ikke tillates å bestille kostilskudd/legemidler i fra utlandet fra mange av de samme produsentene. Hva er logikken????

Så ja, vi har lover som er noe drit. Hvorfor skal jeg betaler 200 kr i toll på en DVD pakke fra utlandet? Faktisk tror jeg du ikke sånn uten videre kan ta med med musikkinstrumenter over grensa heller.
Da min far ville bygge ny garasje fikk han beskjed om at hvis han rev den gamle, fikk han ikke lov til å bygge opp en ny, pga endringer i reglene osv.
Ja, det er mye som kan virke idiotisk og merkelig, men det er ofte der av en grunn. Forbrukerelovene er der for å beskytte oss, tro det eller ei.

Selvfølgelig skal alle ha rett til ansvar for egen helse. Det betyr ikke at vi kan selge alkohol, Valium, narkotika fritt kun med en advarsel på påkningen, eller ha fri fartsgrense på motorveien.
Det må være lover som gir folk følger og som medfører straff. Sånn unngår man kaotiske tilstander.

Jeg tror ikke slike som deg forstår dette her Ulven, vi lever mest trolig ikke på sammen planet.
Får jeg spørre hva du driver med siden du tilsynelatende er professor i medisin, samfunnsviter, historieprofessor etc……..

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Rasjonell som nå «avslører» at han har «farmasilisens» «sa;

«Du blir litt vel mye lekfolk som uttalere litt for mye dum om sykdom og hva som skal være lov og ikke lovlig»

Jeg håper inderlig du ikke er like slurvete i din omgang med kjemikalier og tilbereding av legemidler som du er med språket;o)

Ellers må jeg si at denne stillingskrigen mellom mainstreammedisin og alternativ medisin for min del fortoner seg som ganske så meningsløs. Forkjempere for begge leire blir vel strengt tatt noe inhabile, slik jeg ser det ihvertfall, og fasitsvar er det vel strengt tatt ingen som har, tror jeg.

Det som ihvertfall er helt åpenbart er at begge leire tar ut profitt på salg av sine respektive produkter og i så måte kan jeg ikke si at den ene er noe bedre enn den andre.

Ingen produsenter av legemidler, mainstream eller alternative driver vel med noen form for veldedighet?

Men jeg er enig i kritikken som fremsettes i artikkelen.

Staten tar vel mye «ansvar» for vårt alles ve og vel… Og det bør ikke overraske noen at lobbyistene til legemiddelindustrien jobber iherdig for å holde konkurrerende produkter ute av sine respektive markeder. De er nok mer opptatt av profitt enn helsen til de som mer eller mindre frivillig må kjøpe eller får utskrevet disse kjemikaliene…

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

Farmasøytlisens, var det vel det var… Rett skal være rett!

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Vandalf
13 år siden

«Jeg håper inderlig du ikke er like slurvete i din omgang med kjemikalier og tilbereding av legemidler som du er med språket;o»

hehe nei, flaks at jeg ikke er norsklærer eller mester i touch.
Har aldri påstått å være det heller.

Dessuten når du har et forum uten edit-funksjon får man tåle skrivefeil, enkelt og greit.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Takk for at du avklarer ditt ståsted. Det gjør det ryddigere. For øvrig bør du ikke tillegge noen her at vi har fordommer om hvem du er. Og hvem du står i ledtog med. Det viser bare dine antagelser om oss, og ikke noen andres antagelser om deg.

”Det er dermed lite sannsynelig at vi finner EN vidundermedisin som virker mot ALL kreft”
Det er funnet flere. Ganske mange faktisk. Hver eneste en er undertrykt. Laboratorier knust, mennesker fengslet, drept og på andre måter satt til side. Kreft er en mikrobe i slekt med candida og tuberkel. Med andre ord en soppmikrobe. Den er mutagen og tilpasser seg forholdene i kroppen, som de fleste andre infeksjoner. Pasteur tok feil og Bechamp hadde rett. Det har industrien visst hele veien, og det er 300 år siden at mennesker begynte å studere kreft som en infeksjon. Det er 100 år siden kartellet bestemte at kreft var kroppen som angriper seg selv og stoppet all forskning på infeksjonsteorien. Siden har de funnet null og nix. Det har ikke hindret at andre har funnet kurer, mange kurer, men som sagt: Pang!

”Dere klager over at myndighetene og Big Pharma prøver stapper i oss mye giftige medisiner de klarer, men begynner å grine når dere ikke tillates å bestille kostilskudd/legemidler i fra utlandet fra mange av de samme produsentene. Hva er logikken????”
Ikke de samme produsentene. Ikke på vilkår! Dette er nok en av dine svært mange antagelser. Svært mange, som kun reflekterer dine fordommer og din mangel på kunnskap. Den mangelen er med respekt å melde formidabel.

”Selvfølgelig skal alle ha rett til ansvar for egen helse. Det betyr ikke at vi kan selge alkohol, Valium, narkotika fritt kun med en advarsel på påkningen, eller ha fri fartsgrense på motorveien.”
Mangel på kunnskap igjen. Mangel på forståelse omkring de ulike produktene – som du slett ikke er utdannet i. Og mangel på forståelse for hvordan Codex bruker definisjon for å spille fagfolk som fortsatt tror på det som kommer tjenestevei ut. Det er tull fra ende til annen og handler kun om å få (konkurrerende) virksomme produkter ut av markedet.

Hva med å foreta en seriøs undersøkelse om undertrykte kreftkurer? Plenty å finne for den som gidder lete. Så, et spørsmål til. Hvorfor bruker du din tid på nyhetsspeilet? Er det noe som klør? Har du noen genuine spørsmål som du grubler på? Eller, har du ett frelser kompleks? Jeg kan godt forstå at det er formidable kameler å svelge her. Har tygget dem i meg selv, til det punkt at jeg har måttet forkaste hele min utdanning. Psykiatrisk sykepleier. Det var ikke lett, men etter å ha gravd lenge nok og grundig nok var det ikke annet å gjøre. Den utdannelsen holdt ikke når jeg gikk på den og stilte kritiske spørsmål, når jeg tok andre synspunkter på alvor og testet dem ut på deres egne premisser var det den formelle utdanningen som falt og ikke alternativene. Det er grunnsteinene som faller, grunnpremissene som alle kunnskapsblokkene er tuftet på som faller. Så lenge du bare forholder deg til de ulike byggesteinene så ser det tilforlatelig ut. Sjekk grunnvollene under, de er ikkeeksisterende. Det er religiøse trossetninger og ingen ting annet. Shit happens, men det var min reise. Tok noen år, men det er ingen vei tilbake.

frodo
frodo
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Du lever i Norge i 2010. Du er utdannet sykepleier.
Du FASTSLÅR at kreft er en mikrobe i slekt med candida.

Skjønner godt at du ikke er i helsevesenet lenger. Med såpass manglende kritisk sans så er jeg ganske så sikker på at du ikke vil kunne fungere i arbeidslivet i det hele tatt.
(prøver nå å være like hatefull og belærende som du er i dine innlegg)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Etter WHO-Svineinfluensa skandalen og avsløring av betalte leger som støttet pandemierklærlingen på falskt premiss, så syns jeg du og dine meningsfeller frodo BØR begynne å tenke 2 ganger før du igjen blir lurt av dine betrodde og godt betalte «vitenskaplige trosamfunn»

De samme står igjen bak neste storskandale. codex.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Til Frodo
Jeg har flere leger på lager som har funnet frem til det. Nei JEG fastslår ikke, jeg har bare lest utenfor pensum.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

«Kreft er en mikrobe i slekt med candida og tuberkel»

Spesifiser gjerne hvilken du snakker om, det er flere av hver type og ikke alle forårsaker sykdom

Hvorfor er det nesten bare røykere som får lungekreft, er det candida i sigaretter?

Tar man prøver av kreftsvulster, finner man ingen sopporganismer

Legemidler designet for å drepe sopp, kurere ikke kreft.

Sopp kan smitte fra en person til en annen, det gjør ikke kreft.

Virus som kan forårsake visse krefttyper, kan gi forstyrrelser i cellers gener som gir mutasjoner som igjen gir kreftutvikling. Sopp har ikke evnen til å overta en celles genmaskineri.

Jeg er ikke onkolog, men kreft forårsakes av en mutasjon i gener som koder for det man kalles proonkogener, dvs gener som gir kreft, eller deaktivere antitumorgener som motarbeider kreft, typisk gen p53.
Men dette er rimelig komplekse greier.
Mutasjon kan som sagt forårsakes av virus.
En de stoffer kan gi en irritasjon som på sikt fører til endring i genekspresjon som gir kreft. Det er ting som inhalert tobakksrøyk, asbest og kullstøv (gruvearbeidere) i lungekreft.
Det finnes en masse slike kreftfremkallende stoffer, men vi vet ikke alt om hva som forårsaker kreft. Trolig er det genetisk og går i arv.

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

«Hva med å foreta en seriøs undersøkelse om undertrykte kreftkurer?»
«Plenty å finne for den som gidder lete»

Jeg tar meg ikke tid til å gjøre seriøse undersøkelser av useriøse ting. Dessuten tror jeg studiet har gitt meg litt kunnskap som gjør noenlunde lett å avfeie mesteparten og finne huller i logikken av disse påstandene disse kreftkurene selges under.
Du trenger ikke være utdannet innen helse engang for å gjennomskue det, man trenger kun litt kritisk sans.

jeg finner mye av dette du snakker om. Mye er postet på forum, eller divere sider som snakker om at «mange studier bla bla bla, uten at man får et navn på studien, eller en link.
De samme sidene er gjerne fulle av ren løgn om medisiner og sykdom.

«Hvorfor bruker du din tid på nyhetsspeilet? Er det noe som klør? Har du noen genuine spørsmål som du grubler på? Eller, har du ett frelser kompleks»

http://www.whatstheharm.net/

Har forresten studert sykepleie også, og praktisert på sykehjem og lukket avdeling for psykiatrisk pasienter, og har dermed noenlunde innsikt i hva sykepleiere lærer i studiet sitt.
Etter min mening har dette studiet litt for mye tull som f.eks sykepleieteori, dvs mange flotte ord om hva det vil si å være en sykepleier. Lite nyttig for å gi pasienter god pleie og omsorg

RIktignok fullførte jeg ikke studiet, da jeg var misfornøyd med studiet og forelsere( HiO mistet ikke lenge etter bevilgningen og måtte gjøre endringer for å få lov fortsette)

Ikke noe av dette gjør at jeg kan påstå at jeg vet hvordan sykepleiere og hvordan de jobber eller at jeg kan mer om deg som har årevis med erfaring og en ferdig utdannelse, men jeg har hatt et innblikk i denne verden kan man si

Dette er absolutt i ments om noen kritikk av sykepleiere, som gjør en hver dag gjør en fantastisk jobb, tilbringer mer tid med pasienten enn noen annet helsepersonell, og får alt for dårlig betalt.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Rasjonell.
Takk. Da er alle kortene på bordet. Setter pris på det.
Skal komme tilbake til «what’s the harm med farmakologi og kjemisk medisin. Det krever en egen artikkel. Jeg vil anbefale sterke solbriller og sikkerhetsbelter før du leser den. Skal ta for meg kreft i samme – det henger sammen. Hvert dødsfall av kreft anser jeg som overlagt drap med forutgående tortur. Hvert dødsfall av kreft er unødvendig og ungåelig, med enkle ufarlige midler og at den som «gjør» kreft endrer noen faktorer i livet sitt. Kreft er sopp. Det er ugjendrivelig bevist. Den er også mutagen og kan tilpasse seg, derfor mange arter. Så lenge du behanndler med mikrobe/soppbekjempende og gjør nødvendige tiltak i kosten så kan alle sorter slås tilbake. Kommer tibake til det.

hippokraten
hippokraten
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

«Forøvrig er det jo talende at debunkeren Rasjonell i likhet med Hippokraten har vist for alle at de tjener til livets opphold innenfor det stadig mer usunne helsevesenet, og som nå føler press fra mange kanter i retning av at korthuset deres kan komme til å segne om en vakker dag…»

Høh? hvorfor trekkes jeg inn i denne diskusjonen? Ikke jobber jeg i helsevesenet heller. Jeg gjorde riktig nok, men det er evigheter siden.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Det er uansett en bortkastet krangel kjære Rasjonell,for uansett hva man måtte mene om virkning av mat og kosttilskudd,så er hovedpoenget at vi er fratatt nok en frihet.Du kan da umulig være enig i dette prinsippet med å stoppe harmløse varer i tollen. Ønsker du et samfunn hvor staten skal bestemmer så mye over vår personlige frihet? Hva blir i så fall det neste vi ikke får lov til å importere selv fra utlandet?
Jeg vil ta mine egne valg,så lenge det ikke dreier seg om direkte brudd på allment aksepterte lover,og da mener jeg lover det store flertall av det norske folk er enige om,og ikke lover som er snikinnført uten folkets samtykke!

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Jeg har problemer med å forstå hvordan kan våre ledere snakke om frihandel og åpne grenser, men hvis jeg bestiller klær fra USA så må jeg betale 1400kr i toll for noe som kostet meg 3000kr? Gjelder «fritt marked» kun for de store multinasjonele selskapene som importerer for flere milliarder? Mens vi vanlige mennesker må skattes og tolles ihjel..

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Dette har du forstått. Det er eksakt slik det ser ut for meg. For ikke å nevne regelverket som de store har unntak fra (eller kapital til å kaste penger etter regleproblemer), mens de små drukner i dem. Kalles konkuransevridning og forfordeling av store aktører. Tilfeldig?

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Toll er noe tull Armin,i alle fall på den måten det er organisert i dag. Det er slett ikke slik at alt vi ønsker å kjøpe i utlandet er noe billigere enn i Norge,og det var i utgangspunktet som utjevning i forhold til landenes forskjellige kurser toll var innført.Dette for å unngå konkurransevridning landene i mellom.
Nå blir tollen lagt flatt på hva som helst,og den er den samme uansett om det du kjøper i utlandet koster det samme,eller faktisk er dyrere enn i Norge.Forstå det den som vil! Statlig grådighet igjen!!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Uenur
13 år siden

Dem sier så i Sverige! Tull :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin, jeg kjenner denne økonomiskekanonen: Hans Jørgen Lysglimt, en anti-mainstream økonom, som er en sterk tilhenger av Austrian Economics, noe også Ron Paul kjemper for å innføre i den korrupte staten USA!
Lysglimt har ifjor lansert en bevegelse: tollfritt som kjemper for å heve grensa for toll på import til Norge:

http://www.tollfritt.org/

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

Sendte han video fra Stoltenberg intervuet, og han sa «stå på, ta dem allesammen» ! Kansje vi kunne fått et bidrag fra han her på NS hvis du kjenner han godt?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Våre kjære folkevalgte koser seg videre med sine debatter… til forbrukernes store fortvilelse. :-(

Hensynet til en så smidig innførsel som mulig for forbrukerne må imidlertid avveies mot hensynet til norsk næringslivs behov for like konkurransevilkår. En heving av verdigrensen vil som jeg har nevnt lett innebære en diskriminering av norske næringsdrivende.

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2007-2008/inns-200708-259/5/

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Veldig enig med deg Armin!

Mange norske leger kan lite eller ingenting (vil jeg selv si) om god ernæring! men også finnes det leger (her i landet) som er opptatt av å spre budskap om god ernæring. Har lagt en artikel om en slik lege på HULK’s hjemmeside til oppfordring for andre leger her i landet.

«Hele matpyramiden vi har blit indoktrinert med siden vi var barn er feil.»

Kan ikke fått blitt mer enig med deg Armin!

Ha en god dag Armin og takk til Frank Aune for en opplyst og inspirerende helseartikkel.

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

PS: Glemte å legge ved en link inn til en viktig helseartikkel.

http://www.alternativ.no/Nyheter/legemidler.html#kommer

Lise

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Frank og Lars roger tar opp et emne her som får vanlige folk som har våknet opp fra tornerosesøvnen til å riste på hodet av statlig/politisk_ dummhet_ som savner sidestykke..og Artikklen(Naturens eget antibiotikum) Kjetil Dreyer..+ askeavkokdråpene på flaske som faktisk ble solgt en stund og plutselig ble borte!!!… Til og med media hauset opp det…Og her på berget klager myndigheter og stat om sykefravær fra jobb og finner på en avgiftspost for å få folk på jobb igjen….Tror mye ville ha blitt bedre av dette å opplyse folk hva som er SKADELIG medisin for sjelen se: Legemiddler..Og staten kriminaliserer sølvvann,stevia,msg,og andre produkter på grunn av SIN FORFRISKENDE effekt på kroppen!!? Kona ristet på hodet da hun leste artiklen her..og lurte på om sølvvann får forbudtstemplet også,som vi har brukt og fungerer fantastisk..vi bestiller 2 liter nå..Gjør som vaksine aksjonen ..trykk opp poster av (naturens eget antibiotikum) og heng det rundt på el opp på Hus,stolper osv til opplysning!! Og hvis Rasjonell ER legestanden maske utad…så gud bedre!!

Neo
Neo
Abonnent
13 år siden

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/198920

1:26 min. Er det en ryggrad? Feil i sømmen?

Kanskje en feil i Matrix_________________

Neo
Neo
Abonnent
Svar til  Neo
13 år siden

Sorry, havnet under feil artikkel.
Virus………!

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Frank, tusen takk, flott at dere (du og Lars Roger Moe) nå roter litt i overflaten på dette korrupte systemet mellom Tollvesenet, Statens legemiddelverk, EØS og Postfortollingen… og denne praksisen har foregått noen år nå. Jeg har hatt mange dypdykk i denne materien de siste årene og jeg nevner det så vidt i min artikkel;
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/
Legemiddelverk-ansatte tar jobber i industrien.

I flere år har jeg kjempet for at vi amalgamskadde, kreftpasienter, og andre «underernærte» mennesker og dyr skal få tilgang til helsefremmende produkter. Jeg sitter på mye brevveksling, svar fra EFTA og annet materiale som er meget avslørende om det som foregår. Min konklusjon er at disse forbudene mot vitaminer og kosttilskudd dreier seg om bevisst skading av vår helse og at ansatte i legemiddelverket tjener legemiddelindustrien i håp om å ende innenfor de inntektsbringende dørene deres.

Men systemet har lurt seg selv, man får tak i det man ønsker ved å kjenne spillet deres og finne sine egne utveier. Bare så synd at dette ikke kan offentliggjøres enda for da stenges disse mulighetene for oss. Men tenk så borti fandens sykt land vi bor i, man må gjøre seg til smugler for å ta vare på helsa si.

Lars Roger Moe, har du sett denne?
http://www.toll.no/templates_TAD/CircularLetter.aspx?id=120033&epslanguage=NO

Skulle man fulgt legemiddelverkets liste slavisk så hadde man ikke fått seg en kaffekopp en gang, i hvert fall ikke kaffe med koffein.
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19991227-1565-0.html#2

Her ser man litt om hvor hjerteløst det de driver med er;

http://www.varsleren.com/reduserteastam.htm

http://www.varsleren.com/fengselinorge.htm

Lobbyvirksomhet og korrupsjon er langt over hva man skulle tro bak fasadene til Statens legemiddelverk og aktørene rundt dem, kanskje jeg blir å skrive en artikkel om dette som ble avdekket.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Interessant fra tullvesenet. Kan være noen som fortsatt er våkne der. På samme måte som noen av de mest vettuge uttalelsene om frihet i dette landet de senere år har kommet frå høytstående offiserer som ser at vi har problemer.

Armin Bahrami
Forfatter
13 år siden

Lars Roger Moe jeg hedrer deg! Brevet ditt satt fyr på min sjel! Om du vet hvor vår tidligere krigsminister som har gått fra å drepe til å helberede har sitt kontor, så skal jeg love deg å sitte utenfor kontoret og vente på henne og overlevere dette brevet personlig! Også skal jeg komme tilbake om et par dager og spørre om hun har lest det, hvis ikke så skal hun få et nytt brev! Så skal jeg komme tilbake om et par dager og spørre om hun har fått lest det, hvis ikke, så skal hun få et nytt brev, så skal jeg komme tilbake om et par dager og spørre om hun har lest det, hvis ikke? så skal jeg arrestere henne som representant fra KJÆRLIGHETS DEPARTEMENTET for at hun nekter mine venners individuelle frihet til å velge de medesiner som redder liv !

Hvor finner jeg henne?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Armin du er en sann fornøyelse, en glimrende representant for Kjærlighetsdepartementet og jeg tror du gjør dette så du finner henne her under kontaktinformasjon;
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421

Ta med videokamera og hils henne fra meg at standardbrevet fra giftslangen Røynesdal (hun hadde underskrevet det som sitt eget) var pisspreik enda en gang.

PS. Hun helbreder ikke… men dreper fortsatt. :-(

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Fortell meg mer om dette «kjærlighetspartiet» Armin! Er det noe for meg? Er det masse av kjærlighets der??? Og er du og Monica der??? Ja men da må jo jeg inn der og! Jeg velger heller kjærligheten fremfor politiske kranglemøter med kranglefanter! Jeg er jo et kjærlighetsbarn sa min mor en gang! Må se å følge opp meg selv litt mer!

Lise

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

PS: Jeg sa «kjærlighetspartiet» men mente «kjærlighetsdepartementet!» Men det går vel ut på ett Armin og Monica???

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Joda Lise, vi er der i Kjærlighetsdepartementet alle vi med hjartet på rette staden, så du er automatisk inkludert. :-)

Når det gjelder disse forbudene mot vitaminer og kosttilskudd i virksomme doser, til dyr så er det slik at Statens legemiddelverk har et lovverk som Tollvesenet og Postfortollingen forholder seg, mens Mattilsynet har et annet lovverk som overhodet ikke harmonerer med det Statens legemiddelverk har. Jeg har gått noen runder med dem med dette og hva annet skal jeg si enn komplett kaos og mye som ikke henger på greip i uttalelsene til de forskjellige.

En kranglefant på Postfortollingen sa at Statens legemiddelverk har gitt dem klar ordre om å stoppe all import de kunne klare. Forbaska kjeltringer for å si det sånn, men Statens legemiddelverk måtte bøye seg i støvet for Mattilsynets lover så hunden min får det hun har behov for, det samme gjør dyrene til andre dyreeiere jeg har kontakt med. Ikke stol på hva noen av de statlige terroristene sier og skriver, undersøk alle smutthull i lovverkene deres.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Du er hjertelig velkommen Lise. Vi trenger et kjærlighetsdepartement og en statsminister utdannet i filosofi som kan fortelle oss hva som er meningen med livet :D

For dagens politikere er ute etter å holde oss som slaver av systemet.

Er dette hva du ble født for..

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Takk. Byråkratiske regler tvinger nok henne til å lese og svare. Det var adressert til henne personlig. Heh. Det vil si at de må lese det, de må forholde seg til det – samtidig som jeg jobber energetisk…..

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Lars-Roger Moe
13 år siden

Jeg traff Strøm Erichsen idag på direktesendt Tv debatt fra litteraturhuset Lars-Roger Moe!

Mann begynte å rope under Debatten

http://nrk.no/nyheter/norge/1.6968303

NRK:

– Men mannen ville ikke gå, slik at jeg måtte holde ham fast, ute av bildet helt til jeg fikk hjelp av en høy kar som jobber på Litteraturhuset hvor Debatten sendes fra. Da fikk vi ham ut, sier han.

Thue forteller at mannen ikke var voldelig, og at det hele var relativt udramatisk…. See More

VG skriver:

Sjokkerte helsetopper på direkten
Bengt Eidem ringte politiet
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588969

Her blir den direktesendte kreftdebatten på NRK1 avbrutt av en person som roper ut om omstridt alternativ medisin ved navn B17.

Jeg sa aldri B17!!!! Se debatten spol til klokken 22.22. whoho:)

Aprikosskjerner reddet livet mitt:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.6961443

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Du avbrøt historien til en dødsyk mann.

Respektløst!

Hadde du avbrutt helseministeren skulle du fått tommel opp, men dette likte jeg svært dårlig.

Hvorfor akkurat når han snakket?

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Jeg støttet han Vandalf ! Jeg sa at mannen ikke trengte å betale 120.000kr av sin egen lomme for å dra til Usa for å få behandlet seg selv med naturmedikamenter som han kunne få tilsendt hjem i posten, men helseministern og tollvesenet stopper slike sendinger og beslaglegger det!

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Fikk ikke med meg alt du sa, men jeg hoppet i sofaen da jeg såg det var deg, he he;o)

– Han kjenner jeg, sa jeg til madammen, noe jeg strengt tatt ikke gjør.

Eller jo… ved nærmere ettertanke tror jeg etterhvert at mange av leserne her kjenner hverandre ganske godt, he he.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

:-) Ikke lett å komme til ordet i dette landet med andre syn enn det offentligheten vil ha. Du burde heller fått plass i panelet slik at de i alle fall hadde to vinkler når de liksom skulle debatere noe. Aprokiskjerner er fint, jeg vil dog tro at det karellet eventuelt har testet er en elller annen syntetisk derivat av B17 slik at de kan være sikre på å få det svaret de vil ha. Standard desinformasjonsprosedyre.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Hadde ikke jeg og du en hyggelig samtale over telefon for en stund siden Vandalf? Vi har hatt våre uenigheter i en god stund, men det er som skrevet, en god stund :D

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Armin Bahrami
13 år siden

Ja, jeg hørte der Armin . at «aprikoser» TYDELIG kom frem i NRK’s tv debatt program- Synd du ikke fikk snakket ferdig og spurt hvorfor i hule hampen kjernen inne i aprikosen er fjernet , som er det sunneste i hele aprikosen!

Men uansett hva du hadde stilt av spørsmål før du gikk så ville nok disse panelautoritetene bare ristet oppgitt på hodet og gitt publikum et inntrykk av at DETTE ER JOHELT ABSURD! En statsminister kan jo gå frem foran et kamera, smile pent til almenheten og si at han skal ta denne svine-influensaen som er full av kvikksølv. Hvor mange vet hva slag vaksine han har tatt???

Sikkert den uten kvikksølv – tenker jeg!

Lise

Mockman
Mockman
Abonnent
13 år siden

Hallo!!!
Er det første gang artikkelforfatter/ en del andre bestiller kosttilskudd fra utlandet????
Jeg har handlet kosttilskudd fra utlandet i 20 år, MEN noe de fleste BURDE vite FØR man handler : KUN KOSTTILSKUDD FRA EU ER LOV Å IMPORTERE TIL NORGE !! Hvorfor skal man på død og liv bestille fra USA, når man kan få de samme varene til de samme lave prisene i England???
De aller fleste vitaminer, mineraler,urter etc fåes fra England/Scotland i enhver form : Organiske, syntetiske-pulver, flytende, kapsler, tabeletter etc, og prisene ER veldig bra.Det eneste som man kan spare en del på fra USA, er proteinpulver…men frakten og tollavgiften gjør at dette likegodt kjøpes hjemme.(det er en tollavgift på 30 kr kg for proteinpulver, men ingenting for urter,vitaminer etc)
Jeg har bestilt og motatt flere titalls bokser med Vitamin D3 i 2400 IU styrke, fullt lovlig å ta inn FRA EU (kun moms i avgifter).

Her er linker til netshops med kvalitet og meget gode priser i England, disse blir OVEHODE IKKE STOPPET; DA DET ER FULLT LOVLIG Å IMPORTER FRA EU:

ORGANISKE: http://www.cyteessentials.com/
http://www.creative-nature.co.uk/

PULVERFORM (til å kapsle selv) : http://www.myprotein.co.uk/
http://www.bulkpowders.co.uk/

URTER: http://stores.shop.ebay.co.uk/The-Little-Herb-Shop__W0QQ_armrsZ1?_fcid=154&_localstpos=&_sid=681523650&_stpos=&gbr=1

VITAMINER/STEVIA/ANTIOXIDANTER (D3-2400IU) ETC: http://stores.shop.ebay.co.uk/SupplementsThatWork__W0QQ_armrsZ1

Alle disse kan jeg STERKT anbefale, jeg har handlet MYE der, spesielt det siste året med tanke på Codex innføringen.

Man får også kjøpt frø f.eks GOJI bær fra England.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Mockman
13 år siden

Jeg vet selvsagt dette. Jeg bare aksepterer det ikke. Det er desuten betydelig forskjell på D3 2400 IE og D3 50.000 IE. Jeg får halvannen kilo Cats Claw fra USA for prisen av en halv kilo fra England. Tema her er frihet! Frihet til å ta vare på egen helse etter eget forgodtbefinnende – og en kamp mot stadig mer despotisk lovgivning.

vidar
vidar
Abonnent
13 år siden

Glimrende brev Lars Roger. Jeg har ikke lest alle kommentarene her, ettersom det virket som om mye av kommentarne ble avsporet etter all «støyen» fra «rasjonell» (som forøvrig er veldig flink til å velge ut hvilke innlegg det er «trygt» å svare på, et sikkert tegn på at jeg ikke kan ta vedkommende seriøst). så kankjse dette spørsmålet allerede er besvart. men hvor kjøpte du katteklo? skal jammen bestille det og starte min egen kamp mot overformynderiet..

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  vidar
13 år siden

Cats Claw: https://www.mountainroseherbs.com/
Fantastisk energi på varene derfra. Anbefales varmt.
Dr 50.000 IE: https://www.prohealth.com/shop/product.cfm/Product__Code/PH324
Alkymilab i lommeformat: http://sotainstruments.com/default.aspx?page=8

Bestill. Om det stoppes så skriv et hyggelig brev til posten, tolla, legemiddelverket og ministeren. Siter menneskerettighetene. Sammenlign med tobakk, alkohol, aspartam, MSG. Om noen har tall for dødsfall pga. legemidler i Norge så lenk inn så vi kan bruke det også. Noen har «Lisence to kill» vi andre har ikke «lisence to heal». Ha meg tilgitt at jeg gjør det uansett. Hvis nok folk bestiller og klager vil det merkes etterhvert. Amerikanerne reiste seg i 94 og fikk DSHEA loven som i dag beskytter dem fra Codex – inntil Europa faller. Meld dere inn i Fritt Helsevalg. Vær aktiv – hvis vi sitter stille taper vi dette.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  vidar
13 år siden

Morsomt vidar at du også har lagt merke til hvordan «rasjonell» velger ut hvilke innlegg det er «trygt» å svare på. Som den «helsebevisste borger» han er finner jeg det påfallende at han ikke har kommentert min artikkel, hvor jeg går hardt ut mot legemiddelverket, helsevesenet og ministeren, et helsebyråkrati som han synes å forsvare til de grader over hva man finner normalt hvis man ikke har en agenda. :-D

Kom igjen «rasjonell» er det disse forholdene jeg beskriver man skal forvente og godta av de som forvalter helsen til befolkningen og nekter oss lisens til helbredelse (som Lars-Roger så riktig sier det) eller synes du også dette er for drøyt?
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

Hehe, ja jeg innrømmer at jeg lager støy.

Men hvorfor skal jeg gidde å svare på alle innlegg.

Noen her har så vridd syn og bruker en argumentasjon som er så fjern at det for meg blir vanskelig å svare.

Hovedpoenget mitt ble sagt i første posten, så følger det en hel haug med anklagelser om at jeg er i legemiddelmafian, at jeg burde lese mer og at jeg er uinformert.
Selv om det er moro og svare tilbake på dette, er det ikke alt jeg gidde å bruke tid på

Jeg har ikke noen store forventninger om å overbevise mange her, men jeg håper at en og annen tviler med litt logisk sans velger å høre på meg kontra dere.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Dere?

Jeg forstår ikke hvorfor du skal polarisere på den måten der. Her er det, som jeg har sagt tidligere, like mange meninger som det er debattanter.

Setter du folk i bås støter du deg selv ut. Selv synes jeg det er helt topp med ulike synsvinkler på temmelig kompliserte temaer, og selv om mange har sterke meninger (meg selv inkludert) er det ingen her som sitter med fasiten og svarene på hvordan tingenes tilstand egentlig er.

Det er fascinerende å registrere at noen av klodens klokeste hoder selv uttaler at jo mer vi oppdager, desto klarere blir det for de hvor lite vi faktisk vet.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Rasjonell, jeg synes nå du gidder å svare på ganske mye her, men du holder deg alltid til de artiklene med få dokumentasjoner. Vel, du om det, men de som legger merke til dette får lite håndfast de kan tro på fra kommentarene dine. :-D

Kjetil S
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

Rasjonell

Det er en ting spesielt som morer meg med dine innlegg; Det ser ut til at du har gjort deg opp den mening at «vi» her på Speilet er irrasjonelle, altså det motsatte av det ditt nick indikerer du mener du er. Følgelig er «våre» meninger håpløst vridde, paranoide, følger ikke logikk osv. I tillegg KAN ikke «vi» ha noe særlig utdannelse!

Men det virker som du ikke har tatt inn over deg at mange av oss (iallefall slik jeg oppfatter det) tidligere HAR VÆRT der du er nå, der vi avviste konspirasjonstenkning, avviste alternativ behandling, avviste esoterisk tenkning, stolte på at myndighetene hadde vårt beste i sinne, at vitenskapen var til for å tjene menneskeheten, at forskningsjuks ikke eksisterte, at UFO og kornsirkler er juks og fanteri, at legene kan helbrede de syke, at økonomene styrer økonomien, at politikerne styrer politikken, at penger er penger og ikke gjeld, and the list goes on and on and on and on… Vi har vært der, tatt en rasjonell virkelighetssjekk, og kommet frem til at vi må avvise dette paradigmet da det ikke lengre gir mening for oss. Resultatet er blant annet den oppslutningen nettsiden Nyhetsspeilet har fått det siste året.

Stopper du aldri opp og tenker: «Hva kan det ha seg at så mange tror på slike ting? De kan da ikke ALLE være riv ruskende gale? De kan da ikke ALLE være uten grunnleggende utdannelse? Hva er det disse menneskene ser som ikke jeg ser? Og, hva kommer det av at jeg ikke ser det? Jeg ønsker å forstå dette…»

Vel, Rasjonell, kanskje er det slik at du er her på Speilet fordi du virkelig ER nysgjerrig på dette. Kanskje er du selv på søken? Ikke vet jeg, dette vet bare du.

Det jeg imidlertid er sikker på, basert på tidligere erfaringer, er at du ikke kommer til å kommentere dette innlegget. Om du mot formodning skulle gjøre det, tar du en Bondevik og snakker om andre ting.

Uansett hva du velger å gjøre, jeg synes det er fint du er her inne. Frisk pust kan du si… :)

Rasjonell
Rasjonell
Abonnent
Svar til  Kjetil S
13 år siden

Vel jeg får vel svare da

«Det ser ut til at du har gjort deg opp den mening at “vi” her på Speilet er irrasjonelle, altså det motsatte av det ditt nick indikerer du mener du er»

ok, nicket mitt er tåpelig ok. Mye presentere her er basert på misforståelser eller på mangel av informasjon. Men ja, det er en del ting som blitt meget irrasjonellt.

«I tillegg KAN ikke “vi” ha noe særlig utdannelse! »

Dette har aldri være meningen å utrykke. Jeg har heller prøvd å si at «dere» mangeler RELEVANT utdannelse.

«Vel, Rasjonell, kanskje er det slik at du er her på Speilet fordi du virkelig ER nysgjerrig på dette. Kanskje er du selv på søken? Ikke vet jeg, dette vet bare du.»

Ja jeg har nok en interesse for mennesker, hvorfor vi tenker og gjør som vi gjør og hva som former oss gjennom livet.

Samtidig får jeg reptert litt pensum og lært meg litt småtteri.

Det er faktisk en kime av sannhet i en del artikler her, men som ødelegges av at tinge dras ut over alle proposjoner og inneholder litt dårlig research ,ihvertfall i forhold til medisin og helse.

Dessuten er det ikke moro når alle er enig med deg hele tide heller.

Og jeg er en kranglefant.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Rasjonell
13 år siden

«her har så vridd syn og bruker en argumentasjon som er så fjern at det for meg blir vanskelig å svare.»

Det kan vi nok være enig om.

Jeg har ikke noen store forventninger om å overbevise mange her, men jeg «håper at en og annen tviler med litt logisk sans velger å høre på meg kontra dere. »

Og det er derfor jeg svarer på dine innlegg. Samt at jeg faktisk tror at du mener godt, at du faktisk både har tatt den utdanningen du har og gått inn i den jobben du gjør for å hjelpe. Derfor er det mulig at det før eller senere siver inn et litt mer nyansert syn, fordi intensjonen din faktisk er god. Det respekterer jeg. Deler forøvrig din oppfatnig av sykepleierutdanningen. :-)

« Forrige artikkel

Politisk-motivert tagging

Neste artikkel »

Plantepyramide i hellig geometri

204
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x