Norge har vært medlem av EU siden juni 1994

55.7K visninger
14 minutter lesetid
45

Idag 28. november 2014 er det 20 år siden det norske folk stemte NEI til EU i folkeavstemning. I praksis hadde folkeavstemningen null betydning, ettersom Gro Harlem Brundland hadde meldt Norge inn i EU 24. juni 1994, 5 måneder før “den rådgivende folkeavstemningen” ble avholdt i Norge.  Med andre ord er Norge EU-medlem den dag idag, en status som Norge har hatt i mer enn 20 år, helt siden FØR folkeavstemningen. Dette er et faktum som et kollektivt politisk Norge har bestrebet seg på å holde skjult for det norske folket.

Norge sa første gang NEI til EU i 1972

Norge hadde sin første folkeavstemning om medlemskap i EU (som dengang het EEC – European Economic Community) i september 1972. Den gang ble resultatet et NEI-flertall. Mange var overrasket over Norges NEI til EU i 1972, på bakgrunn av at de viktigste politiske partiene, de viktigste avisene og store deler av norsk næringsliv hadde gått inn for medlemskap. Det var særlig takket være den folkelige og meget oppegående og velartikulerte advokaten Arne Haugestad (1935-2008), som hadde stilt seg i spissen for en FOLKEBEVEGELSE MOT EU at den norske grasrota stod i mot presset fra de mange store aktørene i samfunnet og valgte å forbli herrer i eget hus.

Arne Haugestad, leder for Folkebevegelsen mot EUs vellykkede mobilisering av grasrota mot EU i 1972
Arne Haugestad, leder for Folkebevegelsen mot EUs vellykkede mobilisering av den norske grasrota mot EU i 1972

 

Gro Harlem Brundtland ble statsminister for tredje gang i 1990

Da Gro Harlem Brundtland ble statsminister for tredje gang i november 1990 var EU-saken blitt aktuell på ny. Gro Harlem Brundtland (datter av tidl. statsråd og Mot Dag-medlem Gudmund Harlem) deltok på sitt første Bilderbergmøte i 1982. Siden dengang viste Gro en markert hang til å ville “spise kirsebær med de store”, mao. å følge de dengang ikke særlig synlige globalistenes diktater, fremfor å være bevisst “hvilken jord hun var vokst opp av” og å rådføre seg med og lytte til sine egne. Planene om europeisk integrasjon, først i form av tettere økonomisk samkvem, ble luftet allerede på det første Bilderberg-møtet i 1954. Få år senere, i 1957, ble forløperen til EU, den europeiske kull- og stålunion vedtatt, i form av den såkalte Roma-traktaten.

Alle nordiske politikere som har vært bilderbergere (en “bilderberger” er en person som har deltatt på minst ett av de topptunge og topphemmelige maktmøtene Bilderberg) har stått frem som sterke EU-tilhengere, helt uavhengig av deres egen folkeopinion. Dette gjelder ikke minst norske Bilderberg-politikere som Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen og Erna Solberg, de 2 sistnevnte er idag regjeringsmedlemmer i et Norge som er mer imot EU enn kanskje noengang. (For øvrig er Sveriges “erke-bilderberger” Carl Bildt synlig øverst til venstre i bildet øverst, klar til å undertegne Sveriges medlemskapsavtale med EU i største hemmelighet før Sveriges folkeavstemning om EU høsten 1994).

 

“Frykten for et nytt norsk NEI – hva gjør vi?

Gro Harlem Brundtland viste gjentatte ganger under EU-valgkampen tidlig på 1990-tallet at hun anså det som sin oppgave “å få Norge inn i EU”. Som om det var hennes personlige anliggende. Faktisk var det det norske folk som selv ville velge å avgjøre sitt forhold til EU.

Da Gro Harlem Brundtland på ny rykket inn på statsministerens kontor i november 1990 befant det seg der allerede en EU-ivrig spesialrådgiver  ved navn Jonas Gahr Støre. (Det er etterhvert blitt klart at Støre er en “kameleon-politiker”. Kort tid før Støre begynte å arbeide for Gro, så sent som i 1988, hadde Støre søkt på en stilling som utenrikspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe). Støre hadde studert statsvitenskap i Frankrike i første halvdel av 1980-årene med en franskmann ved navn Jacques Delors som sin mentor. Den jesuitt-utdannede Delors hadde blitt president i EU-kommisjonen i 1985, en stilling som han hadde frem til 1993.

Fra 1989 hadde Delors-disippelen Støre vært i full gang med å utrede mulige former for EU-tilknytning for Norge, til tross for at rikmannssønnen Støre på dette tidspunkt knapt nok hadde rukket å fylle 30 år.

“Bilderberg-Brundtland” og “Delors-Støre” ble et radarpar som i sin EU-iver sørget for “å gjøre sine hoser grønne” gjennom en nitid valfarting til Brussels og en overivrig kurtisering av toppskikkelser i EU.

EU-ivrig radarpar "med ryggen mot eget folk og land": Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre
EU-ivrig radarpar “med ryggen mot eget folk og land”: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre

Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt «hemmelige» møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

Harlem Brundtland og Støres frykt for et nytt EU-NEI må naturlig nok ha vært en viktig drivkraft bak EØS-bestrebelsene. Ettersom deres mål var en mye tettere norsk EU-tilknytning (et ønske som samsvarte med jesuitt-Delors egne motiver. På denne tiden, mens han var president for EU-kommisjonen,  snakket forøvrig Delors om “New World Order”, “en verdensregjering” og “AVGIVELSE AV SUVERENITET”. Norge som et nytt land å kontrollere utenfra var en naturlig motivasjon for Delors).

Jacques Delors, president for EU-kommisjonen 1985-1993, var jesuitt-utdannet. I tillegg til det faglige er raffinerte fordekte manøvre og ulike former for politisk taskenspilleri viktig "pensum" for jesuitter.
Jacques Delors, president for EU-kommisjonen 1985-1993, er jesuitt-utdannet. “Hensikten helliger middelet” er et viktig jesuitt-motto, der svik og løgn ofte er naturlige elementer for å fremme sine målsettinger.

 

 

Gro Harlem Brundtland med Jacques Delors i 1991, dengang "Norges EU-tilpasning gjennom en EØS-avtale" var temaet...
Gro Harlem Brundtland med Jacques Delors i 1991, dengang “Norges EU-tilpasning gjennom en EØS-avtale” var temaet…

 

 

På denne tiden, mens han var president for EU-kommisjonen,  snakket forøvrig Delors om "New World Order og "en verdensregjering". Norge som et nytt land å kontrollere utenfra var en naturlig motivasjon for Delors).
På denne tiden, mens han var president for EU-kommisjonen, snakket Jacques Delors om New World Order, en verdensregjering og AVGIVELSE AV SUVERENITET. Norge som et nytt land å kontrollere utenfra var en naturlig motivasjon for Delors).

En EØS-avtale for å “gardere” en tett (og ullen) norsk EU-tilknytning var ferdigforhandlet i oktober 1991.

Til tross for at EØS-avtalen var ferdigforhandlet fortsatte Norge i hemmelighet å forhandle om EU-medlemskap uten at engang Stortinget var blitt informert.

“Norge” (i praksis et team anført av Jonas Gahr Støre med ryggdekning fra Gro Harlem Brundtland) fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene med EU. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Gro Harlem Brundtland signerte Norges medlemskapsavtale med EU 24 juni 1994

Etter at Stortinget var blitt informert om at Norge forhandlet om EU-medlemskap – til tross for at “delmålsettingen” som EØS-avtalen innebar var blitt  ferdigforhandlet og avsluttet “som en skål for seg”, ble også en ren medlemskapsavtale for Norge som kommende EU-medlem fremforhandlet. EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994.

Det var 4 statsledere fra 4 land som signerte sine lands medlemskapsavtaler på Korfu den 24. juni 1994, alle de fire hadde deltatt på Bilderberg-møter:

Norge: Statsminister Gro Harlem Brundtland (Bilderberg 1982 og 1983)
Sverige: Statsminister Carl Bildt (Bilderberg 1992 og 1993)
Finland: Statsminister Esko Aho (Bilderberg 1994 – 3 uker før møtet på Korfu)
Østerrike: Kansler Franz Vranitzky (Bilderberg 1993)

Gro Harlem Brundtland signerer Norges medlemskapsavtale med EU 24. juni 1994: Fra v. Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal, Gro Harlem Brundtland og Grete Knudsen
Gro Harlem Brundtland signerte Norges medlemskapsavtale med EU 24. juni 1994: Fra v. Eivinn Berg, Bjørn Tore Godal, Gro Harlem Brundtland og Grete Knudsen

 

Gro Harlem Brundtland meldte Norge inn i EU 24. juni 1994 (med norsk tekst):

Video-bevis for statsminister Gro Harlem Brundtlands signering av Norges medlemskapsavtale med EU kan også sees her, via EU-systemets nettsider.

Østerrike hadde gjennomført sin EU-avstemning FØR møtet på Korfu (12 juni 1994, dvs. 12 dager tidligere) slik at kansler Franz Vranitzky hadde mandat fra sitt folk og ryggdekning fra resultatet av sitt lands folkeavstemning, som forøvrig hadde resultert i 2/3 flertall for østerriksk medlemskap i EU.

For de skandinaviske landene Norge, Sverige og Finland var situasjonen annerledes, da ingen av de tre landene hadde gjennomført noen folkeavstemning forut for møtet på Korfu. Finland skulle ha folkeavstemning i oktober samme år og Sverige og Norge i november samme år, med Norge til slutt.

I Finland ble av folkeavstemningen JA til EU og det samme skjedde i Sverige.

Men i Norge stemte folket NEI til EU, noe som innebar at en ny situasjon oppsto:
Det norske folk hadde stemt NEI til EU, samtidig med at Norge allerede VAR blitt MEDLEM AV EU…

Ooops – Norge sa visst NEI til EU (i nov. 1994) – hva gjør vi…?!

Den patriotiske, oppegående og uredde norske fløyteblåser-juristen Synnøve Fjellbakk Taftø var “midt i smørøyet” som jurist i Utenriksdepartementet mens EØS- og EU-forhandlingene fant sted. Her er hennes beskrivelse av det som skjedde og konsekvensene av det:

“Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?
I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres «forhandlingsresultat» var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål.

Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft.”

 

"Hvitvasking av Norges EU-medlemskap-signering i all åpenhet" - anno 2012. MEN - det fremgår ikke av regjeringen.no om hvorvidt EU-avtalen som ble signert inneholdt en klausul om at DEN VILLE BLI NULLET dersom det norske folk stemte NEI til EU i november 1994...  (Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2012/nou-2012-2/5.html?id=669383)
“Hvitvasking av Norges EU-medlemskap-signering i all åpenhet” – signert A-Parti-regjeringen anno 2012. MEN – det fremgår ikke av det som er skrevet over og under dette bildet på nettstedet regjeringen.no om hvorvidt EU-avtalen som ble signert på bildet inneholdt en klausul om at NORGES EU-MEDLEMSKAP VILLE BLI ANNULLERT dersom det norske folk stemte NEI til EU i november 1994… (Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2012/nou-2012-2/5.html?id=669383)

 

 

Gro Harlem Brundtland gikk ikke av som norsk statsminister etter sitt største politiske nederlag da Norge sa NEI til EU i nov. 1994. Derimot repliserte hun unnvikende i munnviken: “Det finnes andre metoder… (for å få Norge inn i EU)”. Gro hadde sine grunner for å si nettopp det…

 

EU-medlemskapsavtalene ble signert på Korfu i juni 1994 i største hemmelighet og uten presse tilstede

Hvorfor var den høytidelige seremonien på Korfu gjennomført i komplett Bilderberg-stil? Uten forhåndskunngjøring, uten etterhåndskunngjøring, uten kunngjøring i demokratiske kanaler og uten en eneste journalist tilstede i den topptunge forsamlingen…

Kan det ha vært for å unngå at en eneste journalist skulle kunne stille det enkle men viktige spørsmålet til Bilderberg-statsminstre eller andre som var avhengig av hemmelighold for ikke å bli anholdt for landssvik og udemokratisk sinnelag i etterhånd…: “Kunne de signerte EU-dokumentene fra Korfu rives i stykker fordi de var blitt EU-juridisk ugyldige dersom det skulle bli NEI til EU i et eller flere av de skandinaviske landene Norge, Sverige eller Finland…?”

“Fullmakten” som Gro og de andre norske deltagerne på Korfu benyttet som grunnlag for sine signeringer inneholdt ET FORBEHOLD OM RATIFIKASJON, mao. godkjenning gjennom folkeavstemning og parlamentsvedtak…Men inneholder det tykke signerte dokumentet som Gro Harlem Brundtland undertegnet på Korfu også et forbehold i tilfelle av NEI til EU i Norges folkeavstemning…? Om så ikke er tilfelle forklarer det vel alt hemmeligholdet av dokumenter og informasjon under og etter Korfu-møtet…

Fullmakten som Gro og de andre norske deltagerne på Korfu benyttet som grunnlag for signering inneholdt ET FORBEHOLD OM RATIFIKASJON, mao. godkjenning gjennom folkeavstemning eller parlamentsvedtak...Men inneholder det tykke signerte dokumentet også et forbehold om JA til EU i Norges folkeavstemning...?
Fullmakten som Gro og de andre norske deltagerne på Korfu benyttet som grunnlag for signering inneholdt ET FORBEHOLD OM RATIFIKASJON, mao. godkjenning gjennom folkeavstemning og parlamentsvedtak…Men inneholder det tykke signerte dokumentet også et forbehold om at dokumentet ville bli ugyldig i tilfelle NEI til EU i Norges folkeavstemning…?

 

HVOR er det blitt av dokumentet som Gro signerte på Korfu…?!

Dokumentet er fyldig og innholdsrikt og viktig for Norges folk og fremtid. Hvor er det nå...?!
Dokumentet er fyldig og innholdsrikt og viktig for Norges folk og fremtid. Hvor er det nå…?!

Tidligere UD-ansatt Synnøve Fjellbakk Taftø har sagt dette om forsvinningsnummeret til Norges tiltredelsesavtale til EU:

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

 

HVEM kan fortelle om hvor den forsvunne tykke norske medlemskapsavtalen med EU har tatt veien?

Det var fire norske deltagere på EU-toppmøtet på Korfu: Tre politikere fra A-Partiet og en embetsmann (Eivinn Berg). Alle har vært mulige kandidater til å oppklare den norske EU-avtalens forsvinningsnummer: Hvordan kan det bringes på det rene om Norge er medlem av EU eller ikke dersom ingen har mulighet til å lese den lille skriften (eller mangelen på sådan) i det tykke dokumentet som Gro Harlem Brundtland skrev under på under den høytidelige EU-seremonien på Korfu 24 juni 1994, (dengang hele Norge satt hjemme og heiet på Drillos under USA-VM i fotball)?

 

Kandidat nr. 1: Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland

Gro Harlem Brundtland lever nå i landflyktighet og har forskanset seg i en flott bunker et sted i det sydlige Frankrike. Hun må antas å være utenfor rekkevidde...
Gro Harlem Brundtland lever nå i landflyktighet og har forskanset seg i en flott bunker et sted i det sydlige Frankrike. Hun må antas å være utenfor rekkevidde…

Vurdering og konklusjon: Gro Harlem Brundtland lever nå i landflyktighet og har forskanset seg i en flott bunker et sted i det sydlige Frankrike. Hun anses for å være utenfor rekkevidde for å kunne svare for den forsvunne medlemskapsavtalen til Norge…

 

Kandidat nr. 2: Tidligere EU-embetsmann Eivinn Berg

Norges tidligere EU-ambassadør Eivinn Berg omkom i en bilulykke i september 2013
Norges tidligere EU-ambassadør Eivinn Berg omkom i en bilulykke i september 2013

Eivinn Berg døde i en bilulykke i september 2013. Berg var svært sentral både i Norges EØS-forhandlinger og i Norges EU-forhandlinger.

 

Kandidat nr. 3: Arbeiderparti-politiker Grete Knudsen

Grete Knudsen må antas å ha sagt et og annet om Norges EU-medlemskap som hun var delaktig i eller den forsvunne EU-medlemskapsavtalen i sin "Tuppen & Lillemor" bok om seg og A-Partiet "der hun ikke legger fingrene imellom".
Grete Knudsen har skrevet bok om ting hun har opplevd på høyt plan i A-Partiet

Grete Knudsen må antas å ha sagt et og annet om Norges EU-medlemskap som hun var delaktig i gjennom sin deltagelse på Korfu-møtet eller den forsvunne EU-medlemskapsavtalen i sin “Tuppen & Lillemor” bok om seg selv og Gro og de andre i A-Partiet “der hun ikke legger fingrene imellom“. Hadde hun gjort det, så hadde det vel også kommet ut, med all den skandalisering av xxx-Gro som det ville ha medført.

Vurdering og konklusjon: Walk Over på Grete Knudsen

 

Kandidat nr. 4: Arbeiderparti-politiker Bjørn Tore Godal

Bjørn Tore Godal virker å være av god gammeldags norsk politikerstøpning. Sindig og traust og med ryggrad til å kalle en spade en spade...
Bjørn Tore Godal virker å være av god gammeldags norsk politikerstøpning. Sindig og traust og med ryggrad nok til å kunne kalle en spade en spade…

Bjørn Tore Godal virker å være av god gammeldags norsk politikerstøpning. Sindig og traust og med ryggrad nok til å kunne kalle en spade for en spade…

Vurdering og konklusjon: Det kan være et forsøk verd å kontakte Bjørn Tore Godal for å forsøke å spore opp det forsvunne EU-dokumentet.

Her kan du høre Bjørn Tore Godal fortelle om den norske tilslutningsavtalen til EU som ble signert på Korfu:

 

En flik av Norges medlemskapsavtale som er blitt tilgjengelig viser klart at Norge er blitt “bordet fanget” (på godt norsk bondefanget) som medlem av EU:

Traktaten: Vedlegg 1
Accession Treaty 1994 29.8.94 – Official Journal of the European Communities TREATY between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, concerning the accession of the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden to the European Union. HIS MAJESTY THE KING OF THE BELGIANS, HER MAJESTY THE QUEEN OF DANMARK, (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY (…) UNITED in their desire to pursue the attainment of the objectives of the Treaties on which the European Union is founded, DETERMINED in the spririt of those Treaties to continue the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe on the foundations already laid, CONSIDERING the Article O of the Treaty on European Union affords European States the opportunity of becoming members of the Union, CONSIDERING that the Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden have applied to become members of the Union, CONSIDERING that the Council of the European Union, after having obtained the opinion of the Commission and the assent of the European Parliment, has declared itself in favour of the admission of these States, HAVE DECIDED to establish by common agreement the conditions of admission and the adjustments to be made to the Treaties on which the European Union is founded, and to this end have designated as their Plenipotentiaries: (…) HIS MAJESTY THE KING OF NORWAY, Mrs Gro HARLEM BRUNDTLAND Prime Minister Mr Bjørn TORE GODAL Minister for Foreign Affairs Mrs Grete KNUDSEN Minister for Trade, Minister for Merchant Shipping Mr Eivinn BERG Head of the Delegation entrusted with the negotiations (…) WHO, having exchanged their full powers found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 1. The Kingdom of Norway, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden hereby become members of the European Union and Parties to the Treaties on which the Union is founded as amended or supplemented. (…) TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat. For Hans Majestet Konget av Norge

(side 10) (signatur) – Gro H. Brundtland – Grete Knudsen – Bjørn Tore Godal – Eivinn Berg

 

Hva med den norske pressen?

Synnøve Fjellbakk Taftøs avsløringe på Nyhetsspeilet i 2010 har hatt mer enn 65.000 visninger - uten at det er kommet et ord i norsk presse om tidenes største norske politiske skandale...
Synnøve Fjellbakk Taftøs avsløringer om Norge og EU på Nyhetsspeilet.no i 2010 har hatt mer enn 65.000 visninger – uten at det er kommet et ord om det i norsk presse om det som er tidenes største politiske skandale og landssvik i Norge…

 

Selv landbruksavisen NATIONEN, som har en høy andel oppegående lesere som IKKE ønsker norsk EU-tilpasning stiller spørsmål som er vinklet som om Nationens journalister – i likhet med statsminister Erna Solberg og andre – ønsker å lirke den norske opionen til å godta Norge som medlem i EU…

Mer NEI-vilje enn noengang: Nationen fikk svar på tiltale; 2 av 3 ønsker IKKE Norge som et EU-tilpasset land uten egen selvråderett...!
Mer NEI-vilje enn noengang: Nationen fikk svar på tiltale; 2 av 3 ønsker IKKE Norge som et EU-tilpasset land uten egen selvråderett…!

Et mot-spørsmål til Nationen og andre norske journalister og redaktører som er i stand til å legge to pinner i kors lyder: Tyder ikke det faktum at Norge har innført 10.000 EU-regler på at Norge faktisk ER medlem i EU allerede…?

 

Det var Norge som gav verden Quisling – Gro har mange titler fra før

To nordmenn som har bidratt til ulovlig å legge Norge under fremmed herredømme i strid med Grunnloven og Straffeloven: Gro og Quisling. "Quisling" betyr idag landssviker/folkesviker på mange av verdens språk.
To nordmenn som har bidratt til ulovlig å legge Norge under fremmed herredømme i strid med Grunnloven og Straffeloven: Gro og Quisling. “Quisling” betyr idag landssviker/folkesviker på mange av verdens språk.

 

Statsminister Erna Solberg har nå fått spørsmålet:
Er Norge medlem av EU?

Erna-mail

 

Statsminister Erna Solberg har nå fått spørsmålet:

Er Norge medlem av EU? Et JA / NEI / VET IKKE svar vil være tilstrekkelig.

Bilderberger Erna Solberg har ennå ikke svart JA, NEI eller VET IKKE på spørsmålet om norsk EU-medlemskap. Vil hun noengang komme til å svare på denne enkle men viktige henvendelsen?

Kan det være at det er noe Erna Solberg vet, som hun har forpliktet seg til ikke å si til sine velgere og til alle andre…?

Les av symbolikken; skjult i all åpenhet: Erna - Norge - EU
Les av symbolikken; skjult i all åpenhet: Erna – Norge – EU

Det er ikke nødvendig å vente på Erna “med bilderberg-instruks om å lyve og fortie” Solberg sitt svar på spørsmålet om Norges EU-medlemskap…

Norge er og har vært medlem av EU siden juni 1994, dvs. FØR folkeavstemningen om norsk EU-medlemskap den 28. november 1994…!!

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

45 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Sissel H.Grimstad Paulsen
Sissel H.Grimstad Paulsen
Anonym
6 år siden

Alle de navngitte kan uten videre gå i fengsel nå etter det de er skyld i,men det bør da også inneholde full åpenhet om alle disse fæle og hemmelige aksjonene de har tillatt seg å gjøre, både mot eget Land og eget Folk ! Gro og Erna må bort fra allt det offentlige og sperres inne på et Psykiatrisk sykehus , og da knapt nok få lov til gå på toalettet og ikke da uten følge ! Siv Jensen bør absolutt også mentalundersøkes nøye !

Ken
Ken
Anonym
6 år siden

Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg – Den skjulte slekt… http://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

Jeg er ingen Pepsihore. Alt jeg vil er å gjøre verden bedre, sier Gro… https://www.nrk.no/arkiv/artikkel/humor/–jeg-er-ingen-pepsihore-1.4219762

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Per
6 år siden

Det er faktisk sant at Faktisk ble etablert av de største leverandørene av fake news i Norge for å beskytte egne løgner og angripe de frie medienes fakta artikler.
Faktisk så nevner ikke Faktisk med et ord at Norge er det EU landet som har implementert flest EU direktiver av alle EU landene, ja faktisk samtlige og det er omtrent ingen av dem som har noe med handels-avtalen EØS å gjøre.

Faktisk så har Faktisk et nærmest komisk forhold til fakta, de henviser bare til en totalt udokumentert påstand fra en Erik O. Eriksen, kunne like gjerne vært en påstand fra bonden Kåre, eller kassadama Berit.

Man må faktisk ha en eller flere mentale lidelser vist man seriøst tror at vi ikke er medlem av EU når vi har innført nøyaktig samme EU lover og Direktiver som resten av EU.

Verden vil bedras …. ….. Hva blir neste faktisk påstand fra Faktisk ? At 9/11 ble utført av muslimske apekatter fra Tora Bora med stokker og steiner der de henviser til 322 satanist, massemorder og super psykopat Bush som et sannhetsorakel.. ?

Ken
Ken
Anonym
Svar til  smurfen
6 år siden

24avisen måtte legge ned etter å ha mottatt drapstrusler… Typisk eksempel på at de frie medienes fakta artikler har blitt angrepet:

“Da er 24avisen historie.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vi legger ned etter å ha mottatt grove drapstrusler og hets/mobbing av både norske journalister/redaktører og jurister.
Vi har blitt en skyteskive blant de som elsker å skrike rasist høyest. 24avisen har blitt medias svar på Sylvi Listhaug. Derfor kan vi også føle hvordan Listhaug har det når hun blir mobbet av samme personer som mobber oss.
Journalister og redaktører har dannet et ondskapsfullt og feil bilde av oss som har vært med på at vi har blitt truet på livet av ustabile mennesker. Dette har tydeligvis vært en bevisst strategi som hele den etablerte norske pressen har jobbet for å få til. Agendaen har med denne nedleggelsen lykkes.
Vi har også registrert at høytstående personer i det norske samfunnet, som har hatt sentrale roller i store norske mediebedrifter, mobber våre lesere ved å omtale de som “klikkhorer”. Den vulgære betengnelsen på våre lesere viser bare hvor sterkt venstreradikale krefter står hos Eliten i Norge.
Politikere hos det største partiet i Norge kommer med grov mobbing av både norske og utenlandske politikere. Vi har sett tilfeller der dette partiet setter Listhaug i samme båt som nazistene under krigen. Delager også propagandavideoer som er ren løgn.
Leder av den frie verden blir sammenlignet med ondskapsfull diktator som henretter egne familiemedlemmer. De påstår også at politiske motstandere jubler når barn drukner i middelhavet. Dette partiet har tydeligvis lov å mobbe og hetse alle de ikke liker. For de har tydeligvis lov. Men når de får kritisk oppmerksomhet går til til frontalangrep og krever at statsministeren sparker alle de som våger å linke til 24avisen. De får også med seg den etablerte norske pressen, redaktører og ikke minst jurister med på laget.
24avisen har vært en plattform for alle som ønsket å ytre sin mening. Vi har fått inn mange kommentarer og nettsiden har blitt hyppig oppdatert av ivrige dugnads-skribenter. Dette er personer som er glad i ytringsfriheten i Norge og som bruker sin rett til å rose og kritisere. 24avisen har hatt skribenter fra alle religøse bakgrunnen, også de av muslimsk tro.

Nå har mange ytret at de ikke ønsker å bidra på grunn av de grusomme beskyldningene fra høystående personer i Norge. Derfor kan vi ikke lenger opprettholde kvaliteten og da er det ikke rom for å satse fremover.
Sannheten er at 24avisen har blitt mobbet ut i kulda. Vi har heller ikke fått støtte fra andre alternative medier da det har stormet som verst. Noe som er skuffende.
24avisen har ikke vært finansiert av noen. Vi har heller ikke bedt våre lesere om penger. Alt har blitt drevet på dugnad av flinke personer både når det gjelder skribenter og de som har jobbet med design og layout.
Den etablerte norske pressen som tjener millioner i pressestøtte får nå viljen sin da vi ikke lenger kan fortsette. At de mobber og kommer med vanvittige beskyldninger spiller ingen rolle for PFU. Pressestøtten kommer inn på konto uansett. Vi har også statskanaler i Norge som tvinger alle til å betale lisens. Et system som til og med tidligere Sovjet-ledere hadde hyllet.
Vi ønsker andre alternative kanaler lykke til i fremtiden. Frieord, Ektenyheter, Norgesavisen, Dinavis og flere andre småaviser gjør en god innsats i å belyse nordmenn om saker som ikke blir skrevet om i den etablerte norske pressen. Vi håper de fortsetter, men det er sikkert bare et tidsspørsmål før også de blir skviset ut.
Rights og Document er veletablerte kommentar-sider som har blitt veldig store det siste året. Disse to sidene skal Eliten få problemer med å mobbe til stillhet, men i den perioden vi er inne i nå så kan det hende at også de må legge ned etter nye regler og press (som vil komme).
Takk til våre lesere som har delt våre saker på sosiale medier. Alle som har delt eller klikket “lik” på en sak på Facebook har blitt kalt for “klikkhorer” (av høytstående personer) og dere har også blitt hengt ut av MSM sin nye “underside” Filter Nyheter som mener alt som ikke kommer fra NRK, VG, Tv2, DB, Nettavisen er “Fake news”.
Vi kan med dette avslutte denne kunngjøringen og bekrefter at både pressefrihet og ytringsfrihet er død i Norge.
Adios.”

Og til de som ikke vet “hvem” de største leverandørene av fake news er… Fra toppen til bunn (bl a norske medier).

De største mediavirksomheter og nyhetsbyråer som Reuters och Associated Press eies av en meget liten gruppe mennesker hvor alle kjenner hverandre godt. Og det er nøyaktig samme lille gruppe som også eksempelvis eier The Fed (American Federal Reserve Bank) og de største legemiddelforetakene i verden.

Disse institusjonene er alle i hendene på familier som Rockefeller, Rothschild, J. P. Morgan og noen flere.

Og hvem har grunnlagt de store og internasjonelle organsisasjonene som FN, NATO, Verdensbanken, Det Internasjonelle Valutafondet og Verdens Helseorganisasjon (WHO)?
Tro det eller ei, det er eksakt den samme lille gruppe mennesker… etc, etc…

ye
ye
Abonnent
7 år siden

APs løgn og landsforæderi!

Gjeldende partiprogram:
“..vil respektere utfallet av en folkeavstemning.”
-Det var da ingen sak, da de fikk igjennom EØS som førte til at nesten samtlige forordninger og direktiver fra EU ble innført her i landet!

“…Norge må ha handlefrihet til å vurdere om det igjen skal søkes medlemskap i EU”
-Hvem er Norge? Det norske folk? Eller menes det Staten som et eget organ???

Ny formulering av partiprogrammet som skal vedtas:
“Nå: Taus om medlemskap” skriver Aftenposten.

http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Ap-dropper-a-sla-fast-at-partiet-er-for-EU-614607b.html

Uffda
Uffda
Abonnent
9 år siden

‘Jødisk’ parlament i Brussel, kanskje også et Norsk?

Det er jo bare helt naturlig at vi anglosaksere (I)SaacsSons fra det Ti Tapte Stammer av Israel, som står foran planlagte og industrielle Holocaust på ymse vis ved hjelp av abortlover, biologiske massedrapsvåpen som vaksiner og andre farmasøytiske produckter fra den farmasøytiske-militær industrielle kompleks, etc., har et forum som kan tale vår sak ovenfor EU kommisjonen. >>>
Zionistene driver hypereffektiv lobbyvirksomhet i EU-parlamentet og har dermed full kontroll over Europa slik de også har over USA.
http://www.riksavisen.no/?p=17105

Sentralbank Bedraget Forklarer Verdens Elendighet – Nok et Zionistisk masseødeleggesesvåpen!
http://www.riksavisen.no/?p=17059

Følg med på Riksavisen.no også mens dere kan…

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Dagbladet 23. januar 2015, forside, syntes å se at en Europris butikk her fikk levert 2 stk forleden dag, antar antallet var tilpasset etterspørselen

“The people who cast the votes don’t decide an election, the people who count the votes do.” – Joseph Stalin http://postimg.org/image/80s0ct53l/ I facebook http://tinyurl.com/jvlbcpf

markussosionom
Abonnent
9 år siden

Hei igjen..
Vil bare rette opp alle feila fra igår…
Jeg skrev at Synnøve Fjellbakk Taftø-artikkelen var den mest leste artikkelen på nyhetsspeilet. Det er kanskje ikke riktig, den er den nest mest leste visstnok. Kanskje er det den mest kommenterte…
Den mest leste er selfvfølgelig Anders Behring Breiviks false flag aksjoner, –
som førte til at det ble politiker-styrt Forsvar av Norge, og de fag-militære ble satt ut.
Alle vet at det var mye muffens omkring alt som skjedde den dagen, vitner så flere gjerningsmenn men ble ikke trodd, Anders Berhing Breivik ble røntgen-fotografert umiddelbart etter pågripelse for å se om han “hadde noe i kroppen”. Selvfølgelig hadde han det, men det er vanskelig å finne det på røntgen. CT-scan og MR-scan er enklere.

Bilder av to GS4 securitas vektere som geleider en “skadd” person stod i Dagbladet. For meg så det ut som de var skyldige som bare fa… og ikke likte å bli tatt bilde av.
Men det er sikkert bare meg..?
Stoler ikke på G4S, som er en “arm” av Securitas, med hovedkontor i Danmark. Virker som de beskytter en gruppe av 4, som består av gamle mafia-nettverk med røtter innenfor ALFA, fengselsvesenet, 1312 og har Gladio-tilhørighet også…,men hva vet jeg? De har solid fotfeste innefor norsk administrasjon med vakthold på alle ambassader.
Mange cover-up skjedde i USA omkring 9/11 og i etterkant. Og det samme gjelder med Anders Behring Breiviks falseflag i regjeringskvartalet og på utøya.
En kommentar til Hans som venter på svar fra Statsministerens kontor om Norge er med i EU eller ikke…
I Hellas sa de først at Norge ikke var med i EU og at jeg måtte igjennom hele pakken av oversettelser og registreringer for å få ett nummer i forbindelse med bosetting.
Da prosessen var ferdig og jeg stod med blanke ark og fargestifter tell, –
dvs ferdig oversatte papirer, – da sa de plutselig at jeg ikke trengte disse papirene likevel, siden Norge VAR med i EU. Det tok dem ca 2 uker å finne ut dette.
Jeg var overrasket, selvfølgelig.

Tenk om det norske folk går bananas når de får vite at Norge er med i EU?
Nei, -det er jo helt utenkelig.
Så godt dresserte som vi norske er.
Jeg tror at dette er den største saken, og kanskje grunnen til at enkelte som forsøker å drøfte denne saken og løfte litt på gamle gulvtepper som det er blitt skuflet mye dritt under, kanskje blir “angrepet” eller svartmalte, latterliggjort, eller mobbet på andre måter, slik at de skal bli opptatt av andre ting.
Etterretningsgrupper fungerer som ett slags politisk politi, for å tviholde på dritten som er gjemt under teppet.
Det hadde vært bedre å få lufte ut deler av det, litt og litt, enn at det skal komme som en revolusjon der mennesker går bananas i sinne og forargelse over å ha blitt lurt og løyet for av ansvarlige politisk oppnevnte mennesker i dobbelt-roller med skjulte maktstrukturer med internasjonale forbindelser.
Og så får vi det så godt i mårå kveld…

markussosionom
Abonnent
9 år siden

Hei Hans…!
Vil bare takke deg for arbeidet du gjør.Din styrke er at du gjør et solid håndtverk med grundig dokumentasjon.
Noen må stille spørsmålene der demokratiet,velferdsstaten,Storting og Regjering og diverse aktører med skjulta agendaer utfører ting rett foran fleisen på det norske folk, uten at noen reagerer.
Du er perfekt der, Hans, og takk for det!

Du har mange artikler ute, og kanskje den viktigste er at Norge ble innlemmet i EU på et vis der det norske folket ble lurt, og fortsatt er lurt, – siden en folkeavstemming faktisk sa nei til EU.
Denne saken er så alvorlig at demokratiet er i fare, og det norske folk fortjener å få vite sannheten omkring dette.
Ikke minst Synnøve Fjellbekk Taftø’s skjebne, den mest leste artikkelen på Nyhetsspeilet,- vitner om cover-up og angrep på en sivilperson med et hemmelig system som enkelt kan gjøre hvem som helst til psykiatriske pasienter.
Ikke rart det er ca 10 000 nye psykiatriske pasienter i Norge hvert år, siden det er så mye etterhvert å “cover-up”.
Får håpe du bevarer din helse og ditt pågangsmot, Hans. Tydelig du har tråkket noen på tærne med dine artikler, og det er flott gjort, siden noen må gjøre dette arbeidet.
Jeg synes hele vaksine industrien har ødelagt veldig mye og veldig mange, og små befolkninger som den norske er perfekte for “eksperimenter”, og beklageligvis er rettssikkerheten veldig dårlig i Norge.
Lastet ned noen filer for noen år siden omkring “eugenics”industrien,som er relatert til vaksineindustrien, og fikk sjokk av at det var en norsk lege som oppfant “steriliserings-underlivs-vask” som ble tatt i bruk på unge jenter i forbindelse med underlivsundersøkelser,og som medførte sterilitet og også endometriose, der normal hormon produksjon av kvinnelig kjønnshormon ble forhindret. Dette var et bidrag til å skape kvinner med “mannlige” egenskaper, og vips så var lesbe-bølgen et faktum.
Har egentlig mye jeg kunne bidratt med i vaksinesakene, og i andre saker, men sitter helst på gjerdet og venter, siden jeg har hatt det veldig tøft lenge, og nyter nå et lite pusterom i utlendighet.
For de som kjenner meg fra Nyhetsspeilet vil jeg bare hilse pent, og si at jeg kommer sterkere tilbake etterhvert..
Og til deg Hans, kjøp deg hund, få en skikkelig lås, ta backup av alt, for hvis de kommer så kommer de igjennom låste dører mens du sover,og etterpå er det et vanskelig kapitel å bli kvitt implantene og de biologiske agentene som etterhvert vil “change” you.
Og du vet jeg snakker av erfaring, Hans…
Alt godt til deg Hans, keep up the good work!
Og for de som ikke vet, Hans har også videoer liggende på youtube..
Takk!

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Thunder Jeg er i grunnen positiv til Venstre, men jeg har lyst til å sende en masse gamle plastposer i posten til Trine Schei Grande !

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Ja, du mener pose-Trine? Hun kan vel brukes til å brette poser som vist på Facebook for tiden :) hun som advarte mot Orwell-samfunn. Hadde de bare sagt at dette var et direktiv fra EU og kuttet alt dette fjaset om hvor ideen kom fra, ville ihvertfall ikke jeg reagert. Det er ikke noe nytt at norske politikere vedtar EU lover.
Å forsøke å skjule dette fører til forviklinger morsommere enn Skolmens plastpose. Det bekrefter bare hva Synnøve sier.
Finanskrisen åpnet nye dører for EU når det gjelder reformer for oss. Norge har forpliktet seg til å innføre EUs handlingsplan mot 2020. Man ser de samme endringer i NAV, pensjonsreform og skatt. Eu vil gå over til bruk av digitale penger og står bak bredbåndsutbygging. Det kan også se ut som EU står bak en fremtidig utbygging av norsk jernbane. Luftrommet vil gis bort til EU. Alt gis bort. Vanndirektivet satte standard for kvalitet og avgift i Norge.
Hva gjør norske politikere? Konge og regjering har overlatt rattet til Brussel. Pressen dekker over.

Jeg så et nyhetsinnslag på TV2 på morgenen. Obama utsetter tilbaketrekning av styrker fra Afhganistan. Se hvordan journalister forsøker å farve våre sinn. Først ser man burkakledde kvinner og elendighet, reportasjen avsluttes ved at en utilslørt kvinne håndhilser på en amerikansk soldat og ønsker han velkommen inn. Konklusjonen og målet med reportasjen er selvfølgelig å manipulere en forståelse av at afhganere ønsker å beholde amerikanerne i landet.

FNs torturkommisjon fordømte 28. November Obamas tortur av fanger på Guantanamo, de fordømte også behandlingen av svarte og latinos i USA. De fordømte behandlingen av fanger i USA og for ikke å gjøre noe med vold og voldtekt i amerikanske fengsler. Amerikansk politikk har ført til opptøyer som i Ferguson som viser forskjellsbehandlingen mellom hvite og svarte.

Nå kan det se ut som slike opptøyer er akkurat hva amerikanske myndigheter ønsker. En splittelse i folket og opprørspoliti i gatene. Vil torturen og forbrytelsene utført av Bush og Obama-regimet føre til noe annet enn fordømming i ord. Hvorfor blir ikke disse ført til Haag?

Thunder
Thunder
Abonnent
9 år siden

Mens Frp og Høyre krangler om hvem som kom med forslaget om posevgift, viser det seg at det er et EU direktiv som tar sikte på å kutte plastposebruken med 80 % innen 2019.

Bruken av plastposer gikk ned med 70 % i Wales etter innføring av avgift. England følger etter og vil innføre avgiften oktober 2015. Men det er en lov fra EU som krever innføring av avgift eller forbud mot bruk av plastposer. USA prøver på det samme.

Nå er det bare å slutte med spillet og “krangelen”
med hvem som kom med den “nytenkte” avgiften.

Tra
Tra
Anonym
Svar til  Thunder
1 år siden

“Morsomt” at plastposeavgiften går over til maks antall poser per person per år fra 2025 bare fordi EU sier det.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Da Godal svarte i telefonen at dette dokumentet som Gaarder spurte ham om: “Det er Norges tilnærming til EU.” Om dokumentet skulle være bare en tilnærming til EU kan man likevel spørre: Hadde Gro og de andre som var med noen mandat å utarbeide og skrive under på noe sånt på hemmelig vis bak ryggen på folket.? Og hva vil skje om dette kommer opp for en dag at noe sånt har foregått i hemmelighet ? Dette kan bli meget interessant og dramatisk.
Man kan jo ikke akkurat bli så veldig forbauset. Jeg husker at Gro på slutten av sin statsminister-karriere ville til og med ha egne kjørefiler for politikerne. Hun har vel egentlig aldri vert en av folket.
Håper du greier å få frem flere opplysninger Gaarder.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Jeg er redd for at journalistene ikke får lov til å ta fatt i saken. Hvis noen hadde forsøkt å skrive lignende artikkel i en avis, ville den kommet på trykk ?

Kynikeren
Kynikeren
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
6 år siden

Har du undersøkt hvem som faktisk eier avisene? Kan det kanskje tenkes at de kan ha MER å tjene på en annen kant dersom historien forties?

OOTSP
OOTSP
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Dette er ditt påfølgende innlegg jeg svarer på siden det var umulig å svare på den direkte.
________________________________________________
Hans Gaarder:
Jeg så nettopp at i en oversikt over verdens land kommer Norge og Nord Korea etter hverandre…

Nigeria
North Korea
Norway
Oman

Så er det vel en del likheter mellom pressen i Norge og i Nord Korea, selv om tanken virker fremmed…
________________________________________________
Svar: Kanskje det har noe med at de arrangerer det etter alfabetisk rekkefølge, hehe…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  OOTSP
9 år siden

Tror ikke du helt skjønte poenget til Gaarder her OOTSP, men artig at en “Einstein” kan alfabetet da :)

Norge har en del likheter med Nord Korea, her som i Nord Korea så har vi en staspropaganda kanal som spyr ut daglig at vi bor i verdens beste land i kjent hjernevask stil, forskjellen er at i Nord Korea så er statspropaganda kanalen gratis, her i landet må du betale for å bli hjernevasket av Staspropaganda kanalen og kan du ikke betale for hjernevasken så kommer de å tar huset ditt. :)

Her i landet har vi vanvittig krigskåte og aggressive ledere som har bombet i filler nasjon etter nasjon i kjent Hitler stil de siste 20 år, Nord Korea er et fredelig samfunn som ikke har angrepet andre nasjoner siden 25. juni 1950 da de innledet et forkjøps angrep mot Sør som ble stadig mer aggressiv og sterkere militært.

Så har vi komisk Ali USA som utplasserer 483 atomraketter langs den Nord Koreanske grensen og hyler om at Nord Korea muligens har utviklet en atombombe, noe som er svær aggressivt hehe

Satanjahu med sine ca 800 atombomber har kopiert skuespillet og bruker den samme retorikk mot Iran, og som Hitler sa så klokt at bare løgnen er stor nok og blir gjentatt ofte nok så tror folk på den.

Nå ser vi at samme oppskrift blir brukt mot Russland, stadig større NATO styrker bygger seg opp langs den Russiske grensen og de Obama pro mediene spyr ut løgner i kjent Joseph Goebbels stil.
Nesten daglig siden statskuppet den 2.22-2014 har vi sett Norske Nazi medier spy ut at store Russiske tropper med tanks og fly strømmer inn over grensen til Ukraina, aldri et enste bilde, film eller satellittfoto, aldri et eneste bevis, hvor faen er PFU ? På Homseparti i OTO eller Bohemian Grove ?
Hadde bare 10% vært sant så skulle det stått ca 10 millioner Russiske tanks i Ukraina nå. :)

Dette psykopat spillet blir seff like latterlig som om at Putin hadde utplassert store militære styrker langs grensen til USA i Mexico, Canada samt øst og vest kysten av USA samtidig som Putin skriker at Obama er aggressiv og krever at Obama skal trekke alle sine egne styrker bort fra egne grensen.

Den ravende gale psykopaten Bilderberger Erna har sendt Norske styrker til Svartehavet, Østersjøen, De Baltiske land og gir full støtte til Nazi juntaen i Ukraina, ja faktisk så har vi gitt 77 000 krigs-rasjoner til Willy Wonka Wannaben Petro Porosjenko hær. noe som Russland ser på som en rene krigserklæring fra Norge.

Det blir ikke bedre av at Norske landsviker myndigheter går bak ryggen på det Norske folk og gir EØS midlene våre til ene parten i en borgerkrig, Ukraina som hverken er EU eller NATO medlem.

Regjeringen åpner for å la krigsherjede Ukraina få deler av Norges EØS-kontingent, Opplegget ble forsøkt hemmeligholdt av regjeringen, men ble kjent fordi et referat fra et møte i Stortingets Europautvalg ved en feil ikke var tilstrekkelig sladdet.

http://e24.no/makro-og-politikk/kritisk-til-at-eoes-midler-kan-gaa-til-ukraina/23310727

Er det greit at Psykopaten Erna setter oss og våre barn som innsats i Pokerpotten i sitt psykotiske krigsspill. ? Nei jeg tror ikke det :)
Det er sikkert gøy å spille Russisk rullet når man kan peke pistolen mot egen nasjon istedenfor seg selv.

Russerne er livredde nå for at Tyskland med sine nye allierte skal angripe dem nok en gang. sist ble de angrepet av alliansen Tyskland, Østerrike, Spania, Italia, Romania, Finland, Ungarn, Slovakia samt Den uavhengige staten Kroatia, stadig større nazi styrkers bygges opp langs den Russiske grensen slik vi så under «Operasjon Barbarossa». spørsmålet er om Putin vil gjøre samme tabbe som Stalin og vente til de blir angrepet eller går til et strategisk klokt forkjøps angrep ?

I 1986 presset USA Saudi Arabia til å åpne alle oljekraner for å få oljeprisen til å stupe for å knekke Sovjet, etter kort tid så var ikke Sovjet i stand til å betale for sine tropper i Øst Europa og Sovjet gikk i oppløsning, men først så ble det inngått en avtale om at NATO ikke skulle ekspandere østover, en avtalte NATO brøt i kjent Hitler stil nok en gang.

Nå gjentar de suksessen med Norsk suicidal velsignelse selv om Norsk økonomi stuper grunnet lav USA manipulert oljepris og handelsboikott mot en av våre største handelspartnere, det er takke for at Russerne befridde landet vårt fra nazistenes invasjon.

Mange ønsker en dato for når det starter, noe jeg syns er et litt passivt spørsmål siden når man etterspør datoer for når ting vil skje så betyr det at man allerede har gitt opp.

Men skulle jeg tippet på oddsen så vill jeg sagt 19 mars, 19 mars var datoen de gikk til krig mot Irak og datoen de gikk til krig Libya, alle gode ting er 3 sier kloakk rottene i psykopat pyramiden.
I Midten av Mars så starter NATO den største militærøvelsen på Norsk jord siden andre verdenskrig i Nord Norge «Joint Viking»

Har ikke det Norske folk våknet opp av zombie dvalen innen den tid så er jeg redd løpet er kjørt, men ikke fortvil, skriv Småbruk i fjellene mellom Chile og Peru på toppen av ønskelisten til juli i år så går det nok bra :)

Det er også en liten advarsel om morgendagen om en mulig falsk flagg hendelse som kan trigge WW3.

Datoen 6.12-2014 er pekt ut i en rekke filmer over mange år, graver man seg ned i datoen så får man vite hvorfor den er så viktig.
På lørdag den 6.12.2014. (Dag og mnd=6,6+6) har det gått 6600 timer siden Malaysia-Airline flyet forsvant på årets 66. dag. (9 mnd) og som vi vet, så jobber Universet i 9.
Dag og måned: 6+12=18, og 18 x 37=666.

Den 6.12. (6.6+6.) er det gått 27270 dager siden sist Norge ble invadert den 9.4.1940.( Rytmen i PI.)
1234 dager etter Utøya….
Det blir muligens et megaritual på Saturn-dagen den 6.Des
På lørdag har det gått 116 016 timer siden 9.11
116 er et palidrom for 9.11
6.12. har det også gått 25 322 dager siden de droppet bomber over Hiroshima.
Skull & Bones har 322 som logo under, samme har Georgia Guidestones.

Nuke New York og skylde på Iran, Nord Korea aller Putin ?

Mandag 28. oktober 1929: «Black Monday». New York børsen faller med nærmere 22,7 prosent.

Noen år senere, i år 81/9 år siden den 03.03.33, stengte president Roosevelt bankene i USA som ble erklært konkurs 6 dager senere.
Teller vi dager i mellom, så har det den 12.desember i år gått 81/9 år, 9 mnd. og 9 dager i tid mellom (3:3) 12:12.2014 og 3.3.33 da bankene ble stengt i USA.

Så mye kan tyde på at det kan være lurt å kjøpe julegaver før 12 Des :)

The Road to World War 3

smurfen
Redaksjonen
Svar til  OOTSP
9 år siden

Huff …. .dagens hendelse ble verre en jeg fryktet :(

Millioner av mennesker flykter fra kysten og søker ly i kirker og skoler mens det kraftige uværet nærmer seg øygruppen.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/filippinene/millioner-evakueres-foer-tyfon-paa-filippinene/a/23350543/

De gjentar HAARP suksessen fra i fjor som fylte opp kontoene til de korrupte Illuminati hjelpe organisasjonene (Katastrofekapitalisme ) samt vannofringer til Satan.
Det er alltid de 4 elementene som gjelder for den gjengen der, vann, ild, jord og luft.

Så får vi se da om det slår til den 12 des også med børsras eller økonomisk ragnarok.

Det lades helt klart opp til noe allerede ..

Skatteendringene er så omfattende at sjeføkonom Roger Bjørnstad i analysebyrået Samfunnsøkonomisk analyse varsler boligkrakk.

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/12/01/1307/Eiendomsskatt/vil-kutte-bsu-og-pendlerfradrag

– Alle med penger i banken bør være bekymret

http://www.dn.no/nyheter/politikkSamfunn/2014/12/01/1307/Eiendomsskatt/vil-kutte-bsu-og-pendlerfradrag

Ifølge Bibel så blir det ikke økonomisk ragnarok før i 2015 …… vi får nå se da :)

ALERT! A 7 Year Cycle, 70 Year Cycle and Blood Moon Conjuncture in 2015

https://www.youtube.com/watch?v=41LtiQf7WSQ&list=UUKpVAj1a0aDrc5p5HNudCmw

La ut en kommentar her for en uke siden som havnet i spam filteret, nå er den endelig lagt ut og kan lese av de som ønsker det :)

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-1/#comment-112068

Ha en forsatt trivelig helg alle opplyste lesere av Nyhetsspeilet :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  OOTSP
9 år siden

Google translated ~ Millions evacuated before typhoon in the Philippines http://tinyurl.com/pgttqzn

HAARP blir åpenbart ikke brukt til å stoppe tyfonen, så hva startet og driver den? Mitt svar er første ord i dette avsnittet. Såvidt jeg husker hadde endel HAARP relaterte stasjoner i området rundt Filippinene norrønske navn, forundrer meg ikke så råttent som det beviselig er i administrasjonen her i landet inklusive monarkiet med alfor mange fler

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Jeg skulle gjerne fått greie på hva bare noen få av disse bildene betyr. Det ville vert interessant. kan noen hjelpe meg med det.? Trenger jeg kanskje et frimurer kodesystem for å tyde noe her? Jeg føler at noen vifter med noen papirer og sier: “jeg vet noe som ikke du vet, men jeg vil ikke fortelle deg det”. Jeg er dessverre ikke synsk og ikke er jeg tankeleser. Men skulle gjerne vite hva slags info som skjuler seg her.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
9 år siden

1974 tegnet Romakubben et spesielt verdenskart. Hele verden delt opp i 10 regioner. Norge, Sverige og Finland hører til region nummer 2, EU.
Tyrkia er også tegnet inn i region 2.

Region 7 er det gjenreiste Kalifatet, fra Pakistan til Marokko.

http://wp.me/p3uvTQ-3l

ISIL er i disse dager i ferd med å gjøre Kalifatet til en virkelighet.
Bombingene har null effekt.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Var ikke Bondevik i Burma med kongen og alle brødrene?
I tjeneste for norske næringsinteresser hvor menneskerettigheter og folkestyre har mindre betydning. De har vel kommet i gang med sitt puppet regime og innfrir IMFs gjeldsordning. Norge sletter statsgjelden og gir utviklingshjelp i bytte mot innpass for Telenor, Jotun og Statoil. For der det er olje er det konflikt og etter konflikten kommer oljegribbene. Slik baner norske statskroner vei for private selskaper. Kina får selvfølgelig også utviklingshjelp. Brasil får regnskogfond i bytte mot næringsinteresser. Fredsnasjonen og bistandsnasjonen. Ukraina har olje og gass, Libyabombing sikret oljekontrakter. Joda, han tralter med Bjerke, Brende og brødrene. Norge, det norske hus er et AS, det er ikke vårt land. Oljefond, ikke pensjonsfond. Et spill for brødrene brothers.

fjellstugan
fjellstugan
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Hvem var far til det faderløse barnet til Marit Arnstad som måtte permitteres fra ministerposten i Bondevik (2?)- regjeringen og som nektet å opplyse om hvem som var barnets far. Såvidt jeg husker sammenfalt disse hendelsene (graviditet med ukjent far og depresjon)

det var i hvert fall et rykte som gikk i etterkant at disse to hendelsene hadde sammenheng og at den hemmelige faderen besøkte barnet sitt i hemmelighet i etterkant.

Om det medfører sannhet vet jeg ikke.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  fjellstugan
9 år siden
Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Veldig interessant artikkel av Gaarder igjen.
Men 2q11 begriper jeg ingenting av. Jeg mener man kan ikke bare legge inn en masse tilsynelatende tilfeldige glansbilder ute å forklare en sammenheng og mening med det. Jeg får en vond følelse av at 2q11 her bare for å avlede.
Hvis en person hadde presentert sånt foran meg ansikt til ansikt uten å forklare hadde jeg blitt mektig fornærmet og irritert. Hvis 2q11 har en mening med dette så får han etter min mening se å forklare det da. Mektig irritert. men det er vel det som er planen.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Det er ikke jeg som er sær. Det er ikke jeg som kan bryte gjennom folks tykke matrix. Det må hver enkelt ved hjelp av egen tankekraft, åpenhet, kreativitet og ekte kunnskapsbygging gjøre. Jeg har gått i skole på Nyhetsspeilet og lært meg å se gjennom illusjoner. Takk for det. Men hvem skal bestemme hvor mange lag av løken vi skal skrelle? Når du ser gjennom en illusjon, er det kan hende bare en ny som kommer til syne.
Dersom du ikke godtar følgende premisser, så ok for meg. Er det dette som er vanskelig, at vi lures av falske identiteter? Kun en engangshendelse? Not..
http://en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_%28testimony%29
http://www.viewzone.com/actors.html
Det som er svært oppsiktsvekkende er at Nyhetsspeilet, og mange andre alternative, skyr sider som har med falske identiteter å gjøre. Hvorfor? Vi snakker om kanskje det aller viktigste som har med avsløringer å gjøre; falske identiteter. Velg og vrak:
http://goo.gl/6i63ZR
http://goo.gl/w6F38g
Er det etter dette vanskelig å forstå hva som skjedde i Sandy Hook? Om ikke, kan noe lignende ha skjedd i Norge, eller er vi bare en isolert utøy forskånet for slikt uttøy?

Forklaringer er gitt mange ganger før om skuespill og identiteter, som her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-1/#comment-99618
og
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-7/#comment-105006
Det er helt normalt at alternative medier gir oss gode, avslørende og innsiktsfulle artikler. Men kjenner en til teknikkene, så ser en at de som lærer oss å se gjennom illusjonene, ofte benytter okkultisme i ”plain sight” selv. Nyhetsspeilet drives sånn sett som en frimurerorganisasjon hvor esoterisk og annen ny viktig kunnskap byttes mot lojalitet, kameraderi og lureri. Så langt er det ikke en eneste en av nære pårørende (77- 22/7) som har kommet med innvendinger på avslørende bilder som jeg har lagt ut. I tillegg er det sensasjonelt ingen synlige pårørende som har ønsket å gjenoppta etterforskning på hva som egentlig skjedde, eller forlangt ny rettssak (ikke ny rettsfarse). Etter alt som er påvist, ikke minst her på NyS.

”Det kommer nå en tid hvor det skapes momentum for en verdensreligion, som skal forene alle verdens folk i EN religion, alle skal smis i samme form, alle skal tenke og mene det samme.
De tror i sin åndelige blindhet at alle skal bli ETT – One -.”
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/01/sensurert-informasjon-fra-vare-utenomjordiske-venner-del-1/comment-page-2/#comment-105943
http://en.wikipedia.org/wiki/Room_101
okkultONEOONE
http://postimg.org/image/wtt8vd8lp/

Artikkelen over omhandler EU.
Eliten hadde bestemt seg for at Norge skulle inn i EU, ja.
Hvordan få dette til dersom folket stemte Nei? Snikinnføre på den måten som er beskrevet i artikkelen over. Med unntak av at de bruker en velkjent splitt og hersk strategi og setter opp en falsk konspirasjon i konspirasjonen., På den måten gjøres folket matt og motløs ved samtidig å ta ledelsen på begge sider:
Taftøendresenmargolieslies
http://postimg.org/image/qoedpfban/
De sitter på begge sider av bordet med både svarte og hvite brikker. Symbolikk må en forstå. Her et fotografi fra 2011, tatt før blodrøde 227 og rosetogene. Mye falskt blod og mange falske roser i generasjoner:
http://www.chessdom.com/images/store/magnus-carlsen-tata-steel-22793.jpg
http://photos.chessdom.com/tata-steel-2011
mrnelsons
http://postimg.org/image/opxhm76kh/
MATTew
http://postimg.org/image/8jr9kmr7r/

EU-kampen, en vinn vinn situasjon for eliten. Ved splitt og hersk, fra seier til sejer:
Lanserer EU-kampenes historie
Dag Seierstad: – Dere vil bli sjokkert over hva ja-siden sa
Dag Seierstad er den norske nei-sidens levende kunnskapsbank siden 1960. Tirsdag lanserte han historien om EU-kampene som har ridd landet.
Tirsdag 25.11.2014, kl. 15:28
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/11/25/212588/dag-seierstad-dere-vil-bli-sjokkert-over-hva-ja-siden-sa

Seierstad går
mot Sejersted (jr.)

http://www.europautredningen.no/wp-content/uploads/2011/03/Nationen-30.pdf
Særegne anatomiske landemerker:
1) ”fallende” øyelokk
2) fleksibel underleppe med voll som muliggjør varierende leppefylde ved hjelp av fargestift i varierende blodrøde farger:
Leppestad
http://postimg.org/image/q7fba4gyx/
seiersted
http://postimg.org/image/u5gymo5mx/
http://postimg.org/image/uprebm9hl/ = http://s12.postimg.org/rvo8y67bh/newjensman.jpg
911Sejersted_66
http://postimg.org/image/d9g626hgv/
911Sejersted666
http://postimg.org/image/xma76axcd/
Mindre åpenhet, mindre demokrati
“Vi hakke nokka, nokka, nokka, nokka å si. Men det driter, driter, driter, driter vi i. Europautredningen er et 911 siders rop om hjelp.”
KRONIKK
Eirik Bergesen
Skribent og rådgiver:
http://www.dagbladet.no/2012/02/17/kultur/debatt/kronikk/eu/demokrati/20281616/

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Jeg har sett på dette med crisis actors rundt falske flagg operasjoner og forstår veldig godt at 2Q11 gjør dette her hjemme. Jeg vet ingenting om falske identiteter rundt aksjonen i Norge. Jeg er åpen for at det kan være mulig. Jeg gidder ikke å spekulere i dette og det er så mange følelser knyttet til den saken. Det var noen overlevende offer i regjeringskvartalet som virket å være malt, tenker på hun med den svære flisa og hun med ansiktet fullstendig dekket av blod. Det burde være enkelt å finne ut om de var skadet eller malt. Vi så at de ble behandlet av ambulansepersonell, allikevel tok de buss til legevakten. Det skurrer fælt av dette, og det er ikke pga psykose, men det er fordi man har blitt løyet til for mange ganger og ikke stoler på myndigheter og journalister. De har gitt meg feil virkelighetsoppfatning tidligere og hvordan kan man stole på noen ting av hva som blir sagt? Mange blir drept i disse falsge flagg angrepene og kanskje er det også noen som hadde falsk identitet. Om Barna på øya og i vannet tør jeg ikke uttale meg om, men det er helt ok at andre gjør det.

Man husker jo falske Nayirah som fortalte om babyer som ble revet ut av kuvøser og Jaco fra CNN. Irak hadde ikke masseødeleggelsesvåpen. Jeg kommer ALDRI til å stole på noen vestlig media igjen. Men jeg skal advare mot slike sprell så lenge jeg lever. Jeg skal stille spørsmål ved alt de gjør. Sandy Hook, 911, ebola, Irak, Syria, Ukraina, Russland, Palestina, Libya. Korte snutter uten kilde, uten adresse, ristende kameraføring, skrik og skrål. Google fake news og se hva folk gjør for en neve dollar.

Det er vel lett å kalle noen psykotisk om de ikke passer inn i egen virkelighetsoppfatning. Det trenger slett ikke være en psykisk lidelse, men heller vranglære. Om 2Q11 ble lenket til en stol mens dr Rolf tvang han til å lese Zeta news letters og se 12 timer History channel hver dag ville han ikke utvikle en psykisk lidelse, men en virkelighet basert på vranglære. Om man ser en monsun og tror det er jordskorpen som har vridd seg, da har man kanskje tippet over en grense?
Hva vet vel jeg? Jeg leste om Asylum og khalil Gibran:

I was strolling in the gardens of an insane asylum when I met a young man who was reading a philosophy book.
His behavior and his evident good health made him stand out from the other inmates.
I sat down beside him and asked:
‘What are you doing here?’
He looked at me, surprised. But seeing that I was not one of the doctors, he replied:
‘It’s very simple. My father, a brilliant lawyer, wanted me to be like him.
“My uncle, who owns a large emporium, hoped I would follow his example.
“My mother wanted me to be the image of her beloved father.
“My sister always set her husband before me as an example of the successful man.
“My brother tried to train me up to be a fine athlete like himself.
“And the same thing happened at school, with the piano teacher and the English teacher – they were all convinced and determined that they were the best possible example to follow.
“None of them looked at me as one should look at a man, but as if they were looking in a mirror.
“So I decided to enter this asylum. At least here I can be myself.’

Fortell meg gjerne hva som er virkeligheten, bare den er sann.
2Q11 er ihvertfall nærmere enn Rolf Kenneth Myhre, Zeta har jo ikke slått til i det hele tatt. Niburu og kataklysmer av nivå 7 og mer til. En vits! 2Q11 har ihvertfall hentet noe fra virkeligheten og så er spørsmålet om alt er fake eller om bare en liten bit er det.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Thunder
9 år siden

Takk for støtte Thunder. Jeg forstår at du ikke dermed har signert og godkjent det jeg har lagt fram. Åpen og ikke fastlåst, helst ubegrenset åpen må en være for å forstå lureriet. Derfor mer utfordrende stoff til deg og andre.

Dagens fredsprisutdeling (http://willyloman.wordpress.com/2012/10/11/the-staged-malala-yousafzai-story-neoliberal-near-martyr-of-the-global-free-market-wars/ – malalailluminatimalglobalmalruleprice
http://postimg.org/image/ppx6148ep/
mexico22+21
http://postimg.org/image/aoh8d9pnh/
ønsket revolusjon fra makthaverne?:
October 30, 2014
Crisis in Mexico: Could Forty-Three Missing Students Spark a Revolution?
http://www.newyorker.com/news/news-desk/crisis-mexico-forty-three-missing-students-spark-revolution )
-er lureri fra og til de samme globalist kreftene som fjorårets pris til EU. Et EU som er overpriset og som har kostet oss dyrt. Alt går etter planen med andre ord. Tre viktige prinsipper bør en ha klart for seg:
1. http://no.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoller hvor «Protokollenes» innhold er det essensielle.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
sitat: According to Russian political scientist Yevgenia Albats, Golitsyn’s book New Lies for Old claimed that «as early as 1959, the KGB was working up a perestroika-type plot to manipulate foreign public opinion on a global scale. The plan was in a way inspired by the teachings of the 6th-century BC. Chinese theoretician and military commander Sun Tsu, who said, «I will force the enemy to take our strength for weakness, and our weakness for strength, and thus will turn his strength into weakness.» Albats argued that the KGB was the major beneficiary of political changes in Russia, and perhaps indeed directed Gorbachev. According to her, «one thing is certain: perestroika opened the way for the KGB to advance toward the very heart of power» in Russia.[16] It has been said that Mikhail Gorbachev justified his new policies as a necessary step to «hug Europe to death», and to «evict the United States from Europe».[17]
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/06/vladimir-putin-forsvarer-for-en-sivilisert-verden/comment-page-3/#comment-87072
3. I generasjoner falske identiteter, som infiltrerende, multiple agenter, statsledere, politikere, oligarker og antroposofer, andre aktive samfunnsdeltakere og grasrota.
Ved å hente ut følgende navn fra EU artikkelen over; Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre, Jacques Delors, Synnøve Fjellbakk Taftø, Erna Solberg og Quisling, kan en sette alle i sammenheng med dagens lureri (noen ganger lurer jeg på om lureriet kan være viktigere for They enn makten, æren og pengerikdommen). 1984, Preussen, Prøysens syskenbån på Gjøvik, Churchill med flere.
I diskusjonen om Norges rolle i forhold til EU, er det et viktig poeng at sentrale personer fra Norge egentlig var/er ( Rothschild)agenter med nære skjulte familiebånd:
”Mayer Amschel Rothschild forfattet sitt testament få dager før sin død, og gav et strengt reglement for hvordan familieforetaket skulle ledes:
• Alle nøkkelposisjoner skulle besettes med familiemedlemmer.
• Bare mannlige etterkommere fikk delta i forretningene.
• Den eldste sønnen av den eldste sønnen skal være familieoverhodet, dersom ikke flertallet av familien bestemmer noe annet
• Familiemedlemmene skal gifte seg med sine fettere og kusiner eller tremenninger.
Den andre generasjonen
Rothschilds fem sønner overtok farens bankforretninger. Mens Amschel Mayer beholdt virksomheten i Frankfurt, grunnla de andre sønnene avdelinger i Wien, London, Paris og Napoli.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Rothschild
fortsetter..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Den skjulte makteliten fjernes nå en etter en i følge Fulford. Jeg trodde han var en av eliten siden mye av det han har sagt tidligere ikke har stemt. Sant eller ikke, ingen grunn til å legge inn årene og la seg seile med strømmen. Ikke før Obama, kongen av Norge, Gro og Jonas innrømmer i massemedia at de har lurt oss trill rundt i årevis. Årene bør selv da være i berdskap.
Orden ut av kaos. Fra det siste noe rotete innlegget mitt ovenfor til:
– i det følgende beskriver jeg forholdene uten forbehold, vel vitende om at sikker kan en aldri være på noe. Er det noen som vet eller mener at jeg tar feil på konkrete punkter, så fyr løs.
Påstand: Gro Harlem Brundtland er
Judigro
http://postimg.org/image/7bhj6hj8r/
relatert: judgrolamdench
http://postimg.org/image/vllod9nqn/

Påstand Jonas Gahr Støre har flere identiteter:
Størevangrosrot
http://postimg.org/image/4z3p82bxf/
rothastøre
http://postimg.org/image/u8s4suiyv/

relatert, følg med her, dersom du ikke ser HOFF komplottet her, ser du det kanskje aldri:
Partileder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre ankommer festen til Arbeiderpartiet, lørdag. Her med sine to rådgivere Marianne Marthinsen (t.v.) og Astrid Huitfeldt (t.h.).
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeiderpartiet/dette-er-stoeres-nye-hoff/a/23231308/
Nepotismen i Norge er overveldende fra før, det vet vi ut fra kjente slektsforhold. Når reelle relasjoner kommer til syne, er det tragikomisk nepotisme av en annen verden vi ser. Denne Støre har jeg kledd naken flere ganger før, uten nevneverdig respons. Folk ser fortsatt EN mann i en dress, selv om han står der naken til og med uten en motorsag. Fra før vet vi (jeg) at han er relatert til van Cutsem familien (UK royals og diamanter i Afrika, hest- http://postimg.org/image/uxx00z0yl/ ),
til Grosvenor (Grosvenor (/ˈɡroʊvənər/ is a surname derived from Gilbert Le Gros Veneur, a member of a Norman French family that aided William the Conqueror in 1066.[citation needed] “Le Gros Veneur” literally means “The Big Hunter” in French., http://moneystepper.com/other-finance/top-10-richest-people-uk/ , med 22/7 relasjoner i fleng ( som “drepte” postdirektiv Eikeland- http://postimg.org/image/wh56s02xn/ og svikefull rettsmedisiner- http://postimg.org/image/9xdm36a19/ ),
til Rothschild familien (fransk gren, bank, finans, vin, hest) og dermed også til det norske kongehus (hoff, som kabbalistene i VG skriver). Guy de Rothschild = kong Olav som er far til Harald og JGS. Da leter jeg der (van Cutsem):
Astrid Huitfeldt vs Lady Tamara Grosvenor
Størevancutshoff
http://postimg.org/image/9qwp8b5p5/
Grosvehuit
http://postimg.org/image/mnqxwo7rh/
Astrid Huitfeldt søster vs Lady Tamara Grosvenor søster
Huitfgros
http://postimg.org/image/ul8q5f2gx/
Astrid Huitfeldt søster og mann vs Lady Tamara Grosvenor søster og mann
AnnikenSnow
http://postimg.org/image/ksncwi0v7/
rådgiver Marianne Marthinsen vs Rosie van Cutsem
størevancutsmarthins
http://postimg.org/image/tefhf61qx/
Her en typisk chutzpah som viser at vi snakker om jesuitter. Politikk og kvinnesak hånd i hånd med overdoser med selfis. Riktig nok to forskjellige identiteter, men samme person. Jamfør dama i Orwells 1984: http://www.urbandictionary.com/define.php?term=Junior%20Anti-Sex%20League
schutspahAPMarianne Marthinsen
http://postimg.org/image/pp7pncmrp/
rådgiver Marianne Marthinsen med mann vs Rosie van Cutsem med mann vs Superblogger Caroline Berg Eriksen med mann
størefotballfrueselfis
http://postimg.org/image/5u44a1xe5/
bergeriksrose
http://postimg.org/image/t8j4n1y8p/
cutsvaneriksen
http://postimg.org/image/ontx2y7oz/
støre skole:
http://postimg.org/image/v092iip7v/

http://vaticannewworldorder.blogspot.no/2012/06/world-union-of-jesuit-alumni-search.html
sa noen svindel og bedrag..?

« Forrige artikkel

Privateide banker eier landet vårt. Vet du hvorfor?

Neste artikkel »

Zombie-takter fra mase-media for å tåkelegge vaksine-risiko

45
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x