Anti-krister og djevelbevissthet

12.7K visninger
31 minutter lesetid
201

Enkelte som har lært seg dobbeltkrysningens teknikk ser fiender ved alt og alle. Men hvordan står det til med moral og integritet til de som så lettsindig slenger om seg med påstander og løgner om andre mennesker som ikke er enig med dem?

Vi skal i denne artikkel se på både den materiske evolusjonslæren, OG den åndelige evolusjon som mennesket kan gjøre seg tilgjengelig for, om det vil. Noen velger bevisst å forbli i reptilsk sinnelag, og tar dermed dyrets merke ved det.

Vi skal invitere hjem de som har gått seg vill.
De som vil ty til vold skal vi bekjempe.
Med alle demokratiets våpen skal vi møte dem.
Vårt tredje oppdrag er å skape trygghet.
Uansett hvor du bor.
Uansett hvilken gud du tilber.
Hver og en av oss kan ta ansvar.
I fellesskap knytter vi en ubrytelig lenke av omsorg, demokrati og trygghet.
Det er vårt vern mot vold.

Statsminister Jens Stoltenberg tale ved minne høytid.

Enig. Godt sagt. Vi må alle ta ansvar. Denne artikkel er mitt spede bidrag, til å begynne med. Vi må se å få avslørt disse antikristelige hatefulle som møter oss religiøse alle steder, også her. Anbefaler å starte med å invitere satanistene med djevelbevissthet hjem og tale pent med dem om at kanskje der er bedre måter……

Den danske filosof Martinus mener at meningen med livet er å utvikle seg fra djevelbevissthet til kosmisk bevissthet (kristusbevissthet).

“Et materialistisk menneske er som bekjent et menneske som absolutt ikke kan tro på noe som helst religiøst. Det aksepterer som regel kun hva som kan stadfestes av kjennsgjerninger. Det kan i stor utstreking utmerket være troende ovenfor det som det leser av materielle foreteelser, når bare det har preg av å være vitenskap. Det materialistiske menneske kan altså ikke tro på slike evige fakta som de levende veseners udødelighet og at universet eller verdensaltet er et levende vesen.” (1. s. 5-6)

“At menneskene oppfatter disse umåtelige makrokosmiske foreteelser, deres gigantiske bevegelser, deres lys og varme, deres konsentrasjon av alle de stoffer, kjemikalier, energier og krefter, som er absolutt livsnødvendig for levende veseners fysiske tilværelse eller animalske livsopplevelsesform, som seilende livløse og til ingen verdens nytte i deres gigantbaner gjennom tid og rom, er ikke bare en overtro, det er en avsporelse i livsoppfattelse. Det er en tilbedelse av døden i stedenfor livet.” (1. s. 6-7)

“Således frakjenner de jordiske mennesker mer eller mindre det altomfattende stoff-hav, den altoverstrålende logiske skapelsesprosess, intellektualitet, visdom og kjærlighet, som åpenbarer seg som den evige realitet vi uttrykker som ‘universet’ eller ‘verdensaltet’. I sannhet, slike vesener er ennå ufødte sjeler i vidommens og virkelighetens domene.”
(1. s. 8 )

Du skal bli født på nytt av ånd, og ikke av en kvinne“. Jesus fra Nasaret.

“Nesten alle mord blir så å si begått i den tro at man ved å myrde et vesen utsletter dets eksistens og livsopplevelse. Adskillige diktatorer trodde at ved å myrde eller drepe alle de mennesker som hadde en annen religiøs eller politisk livsoppfattelse en den de selv hadde, kunne skape det helt fullkomne liv for menneskene. De forstod ikke at alle de mennesker de drepte meget snart ville fødes igjen og således atter kunne komme til å gjøre seg gjeldende med den livsoppfattelse eller mentale innstilling av hvilken de var før de ble drept.” (1. s. 11-12)

Grunnen til at det er så mange individer på planeten nå er fordi så mange er tilbake for å gjøre opp for gammel urett begått mot seg og andre. Det fremste de-populasjonsverktøy hadde vært å behandle alle bra og utdanne dem sjelsmessig til å vandre videre til andre evige jaktmarker i universet, istedenfor å komme tilbake hit, men karmiske bånd binder dem til sine overgripere, uten tilgivelsens nådegave.

Ved mangel på og bevissthet om denne tilgivelsens nådegave, holder for all tid de djevelbevisste de intetanende mennesker i sin sfære og under sin makt og kontroll, re-inkarnerer til sine overgripere igjen og igjen.

“Mennesket kan ikke flyttes fra et utviklingstrinn til et annet ved diktatur, vold og makt. Med vold og makt kan menneskene liksom dyrene kun dresseres. Derfor vil enhver diktator eller hersker som kun kan reagere i kraft av vold og makt i virkeligheten ikke kunne oppnå annet enn å bli en slags domptør over et folk av dresserte individer, som liksom dyrene i en manesje er under mer eller mindre unaturlig tvang og væremåte. Da menneskene like så lite som dyrene er skapt til å være dresserte vesener under unaturlig tvang og væremåte, vil alle voldsregenter løpe seg til døde i denne deres utøvelse av dressur eller avsporing av menneskenes normale frihetsmessige utvikling. Med vold og makt å ville endre menneskehetens normale skjebneutvikling er det samme som å gå i rette med sol og måne. Det er det samme som å trosse allmakten. Det er det samme som å tro at man kan ta skapelsen av menneskehetens skjebne bort fra Gud og legge den inn under sitt eget lille støvfnugg av liv og viten. I sannheten så kommer her hovmod til å stå for fall. Hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Det man gjør mot sin neste, det gjør man mot Gud. De liv man har tatt fra sine medvesener må man erstatte med sine egne liv.”
(1. s. 11-12)

Den som kriger med sverdet, skal dø ved sverdet.” – Jesus fra Nasaret.

“Opphavene til vold, mord og drap og deres ofre vil atter fødes og bli stilt ansikt til ansikt på det fysiske plan. Og her vil rettferdigheten komme til å skje fyldest og lyset vil komme til å seire over mørket. Og der hvor der før var mordlyst, drap og dødskrig, vil freden stille funkle og kjærtegne i farger og skjønnhet som en sommerdags blomstereng i solskinn. Og dødsfryktens mørke skyer er fjernet fra menneskenes mentale solskinn, fordi man har opplevet at ingen kan drepe og ingen kan drepes, og at mord og drap som beskyttelsesmiddel er en total illusjon. Den eneste vei til beskyttelse mot en ulykkelig skjebne kan utelukkende kun skapes i kraft av den beskyttelse og lykke man selv skaper for andre levende vesener.” (1. s.12).

Den som er den første skal bli den siste“. Jesus fra Nasaret.

Fellestrekk mennesker og dyr

“Ser vi på plantene så ser vi her de første svake former for livsuttrykk. Innenfor planteformene kan vi se at disse utvikler seg til større og større aktivitet. Iaktar vi de kjøttetende planter ser vi at her, i disses livsformer, begynner de evner og egenskaper som senere blir til dyrets fordøyelsesorganer, magesekk osv. Planten utvikler seg således at den til slutt blir til et dyr. Innenfor dyreriket utvikler det drepende prinsipp seg, som utgjør en stor del av den kjøttetende plantes liv. Hos dyret blir dette prinsipp til en livsbetingelse. Men her ser vi at dyret også utvikler seg og blir til det jordiske menneske. At det jordiske menneske utvikler seg fra den dyriske tilstand til den menneskelige blir en kjennsgjerning gjennom dette at jo mindre utviklet et menneske er, desto mer er dets bevissthet identisk med dyrets bevissthet. Dessuten er de jordiske menneskers parrings- eller forplantningsdrift identisk med pattedyrets. Jo mindre det jordiske mennesket er utviklet, desto mer finner vi dets psyke identisk med dyrets. Dyrets bevissthet strekker seg hovedsaklig kun til parringsdriften, beskyttelse og ernæring av avkommet og det selv og beskyttelse mot fiender. Disse drifter befordres i stor utstrekning gjennom instinktet og et lite kvantum bevisste viljeshandlinger. Utover dette har det ingen spekulasjon eller tenkning.

Hos mennesket finner vi likeså akkurat de samme foreteelser. Her forekomemr også parringsdriften, beskyttelse av avkommet og bergingen av føden og beskyttelse mot fiender. Disse ting har mennesket således til felles med dyret.Og i de manifestasjonsprinispper som er nøyaktig lik med dyrenes, er mennesket altså identisk med dyret. Og her avviker det meget primitive menneske ikke rett mye fra dyret. Det har kun litt større dagsbevissthet enn dyret.
(1. s. 56-57)

Da livsprinsippet i dyreriket er dette “å drepe for å leve”, er dyret nødt til helt og holdent å være konsentrert på å være gardert inn imot dette prinsipp, likesom det er nødt til å bruke den lille bevissthet det har til dels selv å ta eller skaffe seg det bytte som er dets føde, og dels beskytte seg mot de dyr som streber det etter livet.

Derfor er det normale dyrs livsbetingelser basert på selviskhet. Loven; du skal ikke drepe, gjelder ikke her, likesom påbudet; du skal elske din neste som deg selv, absolutt heller ikke gjelder her. Dyret har ingen annen adgang til å bevare sitt fysiske liv enn dette; å drepe for å leve.[] Dyrets fornemste egenskap, rent bortsett fra dets parringsdrift og de dermed forbundne foreteelser, er egoisme eller selviskhet.
(1. s. 58)

“Det uferdige menneske adskiller seg fra dyrene i kraft av sin begynnende intelligens.” Martinus.

“Ser vi på mennesket kan det ikke unngås at vi ser at det i større eller mindre grad beherskes av disse dyriske egenskaper: egoisme eller selviskhet, likesom det også i stor utstrekning griper til våpen, vil forsvare seg ovenfor sine fiender på samme måte som dyrene. Det drepende prinisipp er således heller ikke utelukket fra den jordmenneskelige psyke. Jo mindre utviklet det er, desto mindre kan det gjøre for andre.”
[]
“Men samtidig som at det begynnende menneske lever under de samme prinsippene som dyret, ser vi at der vokser nye egenskaper eller anlegg frem i menensket. Det begyner å utvikle seg intelligens. Det fikk evnen til å kunne forske og dermed tilegne seg viten. Medd enne evnens utvikling er mennesket blitt de alminnelige meget overlegent dyrene, [] Mennesket adskiller seg således fra dyret ikke så mye med sin parringsdrift eller forplantningsprinsipp, men derimot ved den stadig tiltagende intelligens. Med denne intelligensutvikling har det fått en i forhold til dyret kolossosal intellektuell side og de herav følgende nye evner til å kunne beherske materien og herav utvikle seg kolossosale materielle goder.”
(1. s. 59)

Kampen i oss pågår kontinuerlig mellom våre lavere selv, djevelbevisthheten, og våre høyere selv, vår humane menneskelighet. Det er en kamp enhver må ta i enerom.

“Det jordiske menneske har fått menneskelig intelligens, men ennå ikke menneskelig humanisme eller nestekjærlighet”.
(1. s. 61)

Stikk sverdet i sliren Peter“. Jesus fra Nasaret.

“For å bli et fullkomment menneske er det ikke nok at man har en kollossal intellektuell, materialistisk bevissthet og kan beherske et stor område av fysiske manifestasjoner og materier. Den menneskelige mentalitet, altså kristusmentaliteten eller den som gjør vesener til det fullkomne mennesket i Guds billede etter hans lignelse, føres utelukkende i kraft av en intellektuatlisert humanisme eller nestekjærlighet. Denne side av kristusmentalitenen er også under utvikling i den menenskelige psyke, men den er som nevnt gått mye langsommere enn den intellektuelle eller intellgensmessige utvikling. Det vil si at det jordiske menneske nok har fått en menneskelig intelligens, men det har ikke fått den menneskelige humanitet. Egoisme og selviskhet er ennå hos millioner og atter millioner av menneskerden absolutt førenmde kraft bak vseners viljesføring. Det betyr også at deres intellektuelle manifestasjoner er i selviskhetens eller egoismens tjeneste.[] Alt i deres manifestasjoner dreier seg mer elelr mindre kun om å skaffe behageligheter for seg selv, likgyldig hva det koster andre mennesker av besværligheter, sorger og bekymringer. Vi har sett at de ikke viker tilkbake for å myrde og drepe, ja er det ikke således at deres mest geniale evne nettopp er dette å drepe, selv om det i virkeligheten ikke lenger er noen livsbetingelse for menneskene å drepe lenger.”
(1. s. 61-62)

Den store intellektualitet setter dem istand til å sette farlige, egoistiske manifestasjoner i scene, så lenge deres humane sans ennå er for liten i forhold til denne overordentlige store kunnskap, som jordmenenskene på deres nåværende stadium representerer.
(1. s. 64)

Dette var menneskets syndefall, når kunnskapen ble mer verdt enn hjertets egenskaper. At menneskene trodde seg å kunne oppnå nirvana ad intellektuell vei.

Slik verden er idag går det forøvrig når hodet er mer utviklet enn hjertet. Da har menneskene kollektivt tatt Dyrets Merke.

Djevelbevissthet

“Her ser vi hvorledes den store fabelaktige fysiske begavelse og viten menneskene har kommet i besittelse av hever dem himmelhøyt opp i utfoldelsen av de inhumane eller dyriske tendenser. Vi blir således vitne til at menneskene her utgjør en slags egne vesener. Vi kan ikke kalle dem for dyr, for dyrene har absolutt ikke en sådan bevissthet. Det er riktig at de har dyriske anlegg og selviskhet, men disse dødbringende eller drepende anlegg er mennesket istand til å manifestere i en utfoldelse som er millioner ganger større enn den dyrene kan praktisere. [] Vi blir gjennom menneskene på dette trinn vitne til en bevissthetstilstand dyrene absolutt ikke har mage til. Man kan heller ikke kalle disse vesener for mennesker, for der er like så stor forskjell på dem og det virkelig fullkomne mennesket, eller det virkelige kristusvesen, som den som er på dyret og dette overdimensjonerte drepende vesen eller uferdige menneske.

Hva kan vi da kalle denne bevissthetstilstand, i kraft av hvilken mennesket ikke føler noe som helst dødbringende og lidelsbefordrende våpen grusomt eller effektivt nok, men arbeider på stadig å skape dødsvåpen med en ennå større kapasitet? Den utgjør en ren og skjær ‘djevelbevissthet’.Ved djevelbevissthet forstår man nettopp en bevissthet i hvilket selv det onde kan kulminere.
(1. s. 65)

Kentaur. Halvt menneske, halvt dyr ifølge mytologien.

“Mennesket vil gjerne ha en varig verdensfred, men de vil ikke gi avkall på prinsippet ‘heller ta enn å gi’. Og så er verdensfreden eller saligheten en umulighet. Men da alle handlinger kommer tilbake til sine opphav i form av skjebne, og denne skjebne blir død og lemlestelse, i samme grad man selv har spredt død og redsel overfor sine omgivelser, kan mennesket kun arbeide seg lenger og lenger inn i lidelseskjebner, i samme grad som de selv lever i prinsippet ‘heller ta enn å gi’. Dommedag er det helvete som oppstår for menneskene som lever høyt på prinsippet å ‘heller ta enn enn å gi’. Men dette helvete, hvilket vil si alle de lidelser som egoismen og hensynsløsheten ovenfor medvesener i tilværelsen avstedkommer, befordrer utviklingen av den side i den menneskelige natur som heter humanitet eller nestekjærlighet. Ettersom lidelsene oppleves, avføder de i vesenet nettopp den humane evne, evnen til ikke å ‘heller ta enn å gi’. Og med denne voksende innstilling i væremåte begynner vesenet å være til glede og velsignelse for sine omgivelser. Da begynner det også å få sympati tilbake fra medvesener. Det blir avholdt.
(1. s. 66-67)

“Satan is the god of our planet and the only god“. Russiske jødinne Helena Blavatski i The Secret Doctrine (Vol. II). New age guru.

De aller fleste religiøse menigheter innen alle de tre monoteistiske religioner, new age (som Blavatski var forløper for) og andre livssynsgrupperinger, er mer eller mindre påvirket av og innfluert av det rådende antikristne system, og mange mennesker i disse grupperinger har intetanende tatt til seg ‘djevelbevisstheten’ selv om de tror de er gode kristne, gode humanetikere, gode jøder, gode budhister eller gode muslimer selv. Det er vanskelig å se bjelken å sitt eget øye, men lett å se flisen i alle andres.

Bevissthetsgraden kan enkelt basert på objektive kriterier fastslås. Individenes sinnelag og handlinger vil lett avsløre for den observante opplyste hva slags bevissthetsnivå som råder i individet. Det er ikke hva individer sier som betyr noe, men hva de gjør, deres handlinger. Av fruktene på treet skal de kjennes. Tjener deres handlinger dem selv mest, eller sin neste mest? Klarer de å gjøre noe som strider mot egeninteressen, som er best for andre enn dem selv?

De aller fleste religioner og livssyn er infisert og verdsliggjort idag, og befordrer hva Martinus kaller ‘djevelbevissthet’ mer enn salighet, godhet, nestekjærlighet, etc. Intellektets vei, mer enn hjertets vei, leder til frafall.

“Med Guds bilde forstås et uttrykk for den aller høyeste, totale fullkommenhet, som overhodet kan manifesteres i visdom og kjærlighet og den herav følgende guddommelige væremåte. Igjennom fortidens høyt innviede vesener er det kommet til menneskenes kunnskap at dette ‘Guds bilde’, altså den totale guddommelige væremåte i visdom og kjærlighet, er Guds plan med det jordiske menneske”.
(1. s. 89)

Herav meningen med livet. Å kvalifisere til de høyest mulige åndelige riker, for mennesker, hvor de dyriske elementer i vesenet er lagt av.

Den Hellige Ånde

“Nestekjærligheten befordrer utviklingen av intusjonsevnen, og vesenene får dermed ‘kosmisk bevissthet’, blir ett med veien, sannheten og livet, blir ett med Gud.

Etterhånden som nestekjærligheten blir mer og mer fullkommen, avføder den til sist i vesenets bevissthet utviklingen av intuisjonsevnen, hvilket vi si den evne, i kraft av hvilken vesenet får ‘kosmisk bevissthet’, får evne til gjennom sitt eget indre, å oppleve livsmysteriets løsning, sin egen udødelighet, blir ett med veien, ett med sanheten, ett med evigheten og dermed ett med Gud. Guds plan er skjedd fyldest. Det er blitt til det absolutte “menneske i Guds bilde etter hans lignelse”. Og således fører dette ‘heller gi enn å ta’ vesenet bort fra djevlebevissthetens nattsorte mørke til kristusbevissthetens altoverstrålende himmelske lys.”
(1. s. 68)

Den gudommelige plan er ikke er døgnprosjekt. Det tar millioner av år å skape det totalt fullkomne mennesket som er ‘ett med Gud’.
(1. s. 90)

Der er kun en åndelig entitet som illuminerer menneskesinnet og menneskesjelen til hjertets vei, som jeg kjenner til, og det er den Hellige Ånde som Jesus lovte å sende de som fulgte hans anvisninger for hvordan bli opplyst – ‘frelst’.

Å bli ENbåren

“Det er derfor ikke så merkelig at nåtiden er så rik på ateister og gudsfornektere eller mennesker som tror at hele den gudommelige logiske skapelse som foregår omkring dem, og av hvilken deres egen organisme og opprettholdelse av livet er et resultat av, er noe som skjer ganske så tilfeldig av seg selv. At en sådan livsoppfattelse måtte bli fundamentet for krig, lidelser, død og undergang eller en livsepoke som ikke kan utrykkes som manifestasjon av ‘menneskebevissthet’, men derimot som manifestasjon av den virkelige menneskebevissthets motsetning, hvilket vil si ‘djevelbevissthet’, er selvfølgelig.

Man kan ikke si at at en slik saboterende og dødbringende bevissthet er dyrisk, for dyrene kan ikke drepe, hverken myrde, drepe eller lemleste og utslette millionbyer og deres mennesker og kulturverdier i kraft av helvestesbomber og djevleraketter, slik som menneskene har blitt eksperter i. Man kan heller ikke si at nevnte bevissthet er menneskelig, for ved absolutt menneskelig væremåte kan kun forstås kjærlighet, praktisert i den aller høyeste visdommens og forstandens væremåte. Der er kun et utrykk for denne midlertidige jordmenneskelige mentalitet, nemlig ‘djevelbevissthet’ eller det som i Bibelen sannferdig er treffende benevnt som anti-krist.”
(1. s. 91-92)

Skje min vilje

Enkelte individer har leflet og lekt med negativt polariserte energier så lenge at de ikke vet hva som er god og hva som har ond effekt. Gjør som du vil, det er hele loven, gir øyeblikkelig Maslowsk behovstilfredstillelse. Det er av dette nivå av bevissthet alle terrorister, både individuelle terrorister og statsterrorister opptrer, de vil tvinge sin vilje på alle andre. Det er deres rett mener de. Alle skal måtte høre på dem, og gjøre som de vil, om de ikke vil så skal de. Jungelens lov, den sterkestes rett, kommer til anvendelse.

There are no “standards of Right”. Ethics is balderdash. Each Star must go on its own orbit. To hell with “moral principle”; there is no such thing.

—Aleister Crowley. 77)

De presser sin vilje over alle andre. De kristne sier “Skje Din Vilje, i himmelen som på jorden“, idet kristne har på mange måter resignert for ondskapen. De har måttet se at den er for sterk og totalt omfattende, til at det er mulig som menneske å gjøre noe med den. De har dermed overgitt sin vilje til G-d, og har ingen slik egen vilje. Det får bli som det blir, tenker de.

Religionsforskere ved NTNU som media ofte bruker som eksperter i mange slags saker, unnskylder satanismen som ufarlig. Det er talende hvem media bruker som eksperter for å beskytte moralen i samfunnet, folk som ikke tror på moral men mer på situasjonsbestemt moral og relative sannheter. Det er talende for samfunnets utvikling hvem som utgjør samfunnets ekspertise.

Satans bibel på norsk
http://www.forskning.no/artikler/2004/mai/1084181767.43

Satanisme som samtidsmyte
http://skepsis.no/?p=477

Satanister er ufarlig, men konspirasjonsteoretikere og kristne er farlig. :)
Jaja. Verden ønsker å bedras.

Hvorfor blir således mange sekulære så provosert av religiøse symboler og Bibelvers? Fordi det strider med hele deres verdigrunnlag, og frie livsutfoldelse; Gjør som du vil, det er hele loven.

Illuminatet, OTO, Anton LeVey‘s Church of Satan og Knight Templars og andre negativt polariserte entiteter og individer koser seg med, gjerne i skjul, å utøve sin kraft og makt. Det Luciferiske lys og friheter som Albert Pike definerer det.

Det teologiske dogme til Albert Pike er utbrodert i disse Instrukser utstedt av ham den 4. Juli, 1889, til frimurernes 23. Supreme Councils i verden:

“Hva vi sier til massen er; Vi tilber en Gud, men det er en Gud en tilber uten overtro”.
“Til dere, Sovereign Grand Instructors General, sier vi dette, så dere kan gjenta det til Brødrene av 32ndre, 31ste og 30te grad; Frimurernes religion skal være, for alle oss initierte i de høyere grader, vedlikeholdt i renheten til den Luciferske doktrine.
Hvis Lucifer ikke var Gud, ville Adonay (den kristne Gud) hvis mørke gjerninger beviser hans ondskap, falskhet og hat mot mennesket, barbarisme og avsky for vitenskapen, ville Adonay og hans prester kunne nå opp til han?
Ja, Lucifer er Gud, og uheldigvis er Adonay også Gud. For den evige lov er at der er ikke lys uten skygge, intet vakkert uten stygghet, intet hvitt uten svart, for det absolutte kan bare eksistere som to Guder: mørke er nødvendig for lyset å tjene som et lerret som pidestallen er nødvendig for statuen, og bremsene til lokomotivet….
Doktrinen til Satanismen er kjettersk; og den sanne og rene filosofiske religion er troen på Lucifer; Adonays jevnbyrdige; men Lucifer, Lysets Gud og Godhetens Guddom slåss for menneskeheten mot Adonay, Guden over Mørke og Ondskap”. 3)

Fra Karlstads artikkel her fant vi noen gullkorn om Knight Templars og andre hemmelige forbunds historie:

Knights Templar er et av de mest hemmelige forbund gjennom historien.

“The original Order of Knights Templar was founded in the twelfth century … Trade … made the Templars rich … In October, 1307, [French King] Philip ordered the arrest of all Templars on French soil and the seizure of their property. There was reason to believe, said the king, that the [Templar] order was profoundly heretical; that its military monks, in fact, were black magicians … At these trials, many of the accused Templars admitted … to witnessing or participating in … sodomy, trampling upon the crucifix, and worshipping some sort of mummified and fiercely bearded three-headed creature. The creature, swore some of the accused, was named Baphomet … Some may well have been practicing homosexuals … Templars were the custodians of secret esoteric teachings, later associated with Rosicrucianism and esoteric masonry.” [“Mind & Magic,” by Francis X.King, Crescent, ISBN 0-517-06036-1, p. 84-85]

“Ordo Templi Orientis (OTO) ble stiftet før 1902 av Karl Kellner og Theodore Reuss (også kjent som Merlin) i Tyskland, med en rektors postadresse i Lugano, Sveits av 1917. Den umiddelbare forløperen til Organisasjonen var Hermetic Brotherhood of Light, et mystisk samfunn grunnlagt på midten av det 19. århundre, med avdelinger i Europa og Nord Amerika. Før Hermetic Brotherhood of Light, OTO’s “tradisjonelle” historie omfatter Weishaupt’s Illuminati på slutten av det 18. århundre og den Crusading Order of Knights Templar i det 11. århundre som forløpere. Det må påpekes at mange andre organisasjoner også hevder at de stammer fra Illuminati og det 11. århundres tempelriddere, uten faktisk å kunne bevise dette. Den “tradisjonelle” historien er en eufemisme for “mytologi” i frimurerske og okkulte organisasjoner, og som sådan, uttrykker den “tradisjonelle” historien og de forløpende relasjoner som ikke er dokumentert og kan være unøyaktige. Det er dokumentert at O.T.O. sprang ut fra Hermetic Brotherhood of Light som ble etablerint av Karl Kellner, et medlem av dette brorskap. Hermetic Brotherhood of Light fortsatte uavhengig av OTO, for seg selv, og var fortsatt i eksistens i Oakland, California så sent som i 1970… [] Sistnevnte innvielser var representert ved O.T.O. til å gi den skotske Rites grader (Albert Pike’s initiering). På begynnelsen av 1920-tallet, når denne praksisen effektivt endte, og unike OTO innvielser var spredd innenfor deler av OTO i regi av Aleister Crowley. På den tiden ble ritualene til O.T.O. omskrevet av Aleister Crowley (Thelema-Book Of The Law), for å hindre ytterligere vansker gjennom at ritualene ble for tett til de av Craft og den skotske Rites Frimureri (Albert Pikes riter).”
http://hermetic.com/heidrick/oto_history.html

Skje din vilje

Reelt kristne ber til sin G-d, istedenfor om å få sin vilje, ber om at “Skje din vilje, i Himmelen som på Jorden“. De undelegger seg en høyere makt og vilje, frivillig.

Korset er et symbol på uendelig godhet, nåde og kjærlighet. Hvorfor provoserer dette symbol så mye, hvorfor går mennesker bananas av kristne symboler og bibelvers, men ikke av de djevelbevisstes fremferd og lurerier? Det skal vi søke å få besvart.

Et symbol på godhet og kjærlighet er svært provoserende, at det skulle ha funnes noen som skulle vise menneskeheten slik kjærlighet for dem at han ofret sitt liv på ondskapens alter; Jesus fra Nasaret. Dette gjør i tilfelle Ham bedre enn dem, og det gjør dem rasende.

Med sitt eget liv som innsats avslørte Jesus hvor små disse med reptilsk bevissthet er. Hvor truet de ble og er av hans budskap, som truer deres livsutfoldelse i det Luciferiske lys og kraft og makt; krenker deres friheter, til å uttøve pur ondskap i de mest perverse tilfellene.

‘It has been said, ‘the truth will make men free.’ – Anton LaVey.

Fri fra hva? Moral og dannelse, elementær folkeskikk? Sannheten vil nok sette fri, men det blir fri fra djevelbevissthetens lumske snare i tilfelle.

“Søk sannheten, og sannheten vil sette deg fri”. Jesus fra Nasaret.

Sannheten om menneskets åndelige evolusjon, vil en sette en fri fra djevelbevisstheten, og lurendreieres åndelige og psykologiske/mentale makt over en. For anti-kristene så er dette symbolet på godhet og kjærlighet, korset, tvertimot et stengsel for at de kan fritt få lov å gi utløp for sin iboende dyriske og tildels onde natur.

“Gjør som du vil, det er hele loven”. Alistair Crowley.

Man is God. We are men. We are gods. God is man“. Anton LaVey.

Mange sliter med dette. Ser de et kors, da fråder det rundt munnen på dem, som hos Linda Blair/Reagen i filmen Exorcisten.

Litt exorcisme er sikkert sunt for noen og enhver. De som ikke kjenner til sine indre smådjevler og holder dem under kontrol, er de farligste, idet de opptrer ubevisst. De ser kun djevler i alle andre, og ikke i seg selv. Projiserer sin latente iboende ondskap på alle andre.

Enkelte ser faktisk ikke forskjell på sin egen vilje; hva som er best for seg selv, og den kollektive vilje; hva som er best for de mange. De vil trumfe sin vilje på alle andre.

De djevelbevisste vil presse sin individuelle vilje, eller som gruppe sine egosentriske småviljer på kollektivet, nettopp som ‘ABB’ tilsynelatende gjorde ved Utøya massakren.

Dette er ting de lærer i skjulte organisasjoner, ved okkulte innvielsesritualer; å finne sin kraft. Lucifer’s kraft, ifølge Albert Pike.

Ritualmord og barneofringer til Moloch/Baal – mørkets åndelige derFuehrer, er normen mer enn unnataket i enkelte høystående miljøer, hos de som er dedikert bevisst oppsatt til mørkets tjeneste, og utgjør deler av deres initieringer for mørkets tjeneste, til mer perverst dess bedre, og for hvilken tjeneste de blir rikelig belønnet, på kort sikt.

Som Jesus ble fristet på fjellet av Fristeren med lommene fulle av penger og land så langt øyet rakk om han bare falt ned på kne og tilbad mørkets guddom: “Herren din Gud skal du tjene, av hele ditt hjerte og hele ditt sinn“, var hans lakoniske svar.

Hat som åndsbasis

Når de ser et kors, eller hører et Bibelvers, så er det som enkelte går av hengslene, blir hatefull og ufin, av sikkert forskjellige årsaker, men noe eller noen har bidratt i tidlige formative år av personlighetsutviklingen med dette.

Går menneskets utviklingsvei fra en primitiv instinktbasert dyreart, til et hjertesentrert kjærlighetsvesen, så har disse en vei å gå. Den førstnevnte tilhører mest dyreverdenen, den sistnevnte tilhører Menneskeheten.

Det burde jo nærmest være forbudt å være i besittelse av slikt hat. Ministry of Thought Correction burde grepet inn.

Jøder, muslimer og kristne imellom har en ikke samme hatefulle. De har stort sett respekt for hverandres tro og verdenssyn, idet de deler forholdet til det supranaturale. De fleste slike angrep kommer fra sekulære ‘djevelbevisste’, og de ypper til strid mellom religionene. Splitt og hersk.

Toleranse, godhet, raushet, gode karakteregenskaper som er åndelige i form, kommer alle fra kjærligheten. Er kjærligheten fraværende, så vil alle de andre menneskelige egenskaper også være fraværende. Der vil være bare de dyriske egenskaper som råder i tilfelle, som fyller plassen i vakuumet av menneskesjelen.

“Tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten.” Jesus fra Nasaret.

For slike individer passer det best å fatte det åndelige utifra ET/V religion, ufologi eller mer verdslige aliens fra det ytre rom som skal frelse menneskeheten. Det er samme tema og symbolikk som går igjen, men det er verdslig og materielt, skapt utav intet, kunne sees og kanskje kunne påvises ‘vitenskapelig’, da er det mer forlokkende. De er AV verden, ikke av ånd.

Det er profetert i Bibelen at i de siste tider, ved enden av et eon, en utviklingssyklus, når hjertene har blitt kalde, så er det de med djevelbevissthet som styrer og råder grunnen i verden. Da er det deres verdenssyn som gjelder.

Johnny Cash – Going by the Book

La oss håpe vi ikke kommer dit hen, men jeg er ingen optimist i så henseende.

De glemmer at etter at mennesket har blitt helt (ENbåren, Oneness) at de da ved denne illuminasjon har mulighet til å velge mellom menneskets gode og onde sider. Å være hel er ikke å fornekte menneskets skyggesider, men være bevisst på og ha kontrollen på dem. Hver enkelt for seg selv.

Lucifers lys er mer potent, mer kraft, mer egosentisk berikende, – på kort sikt. Så istedenfor å velge det gode, så velger enkelte å forbli i den bevissthet som Martinus kaller djevelbevissthet. Det gjør dem mer potent og kraftfull, tror de, på kort sikt, men på lang sikt er dette ødeleggende for kulturen og moralen i ethvert samfunn, som for dette vesens oppstigning til høyere åndelig bevissthets sfærer.

Det er kollektivt selvmord, å slippe disse krefter løs, som det gjøres nå, som også Bibelen profeterer skal skje, idet Bibelen beskriver et helt EON i menneskeutvikling og innvikling. Samme tema som rullerer, historien gjentar seg ALLTID. Fra kulturell fødsel til kulturelt selvmord.

De velger død og ødeleggelse, og ikke liv og medskapelse, for å få gi utløp for sine små egosentriske viljer.

Sado-masochistic Ritual: a Primer
by Raven Greywalker (Samdhya)

“Man, know thyself.” “The slaves shall serve.”

“No part of us is not of the gods.”

http://www.mindspring.com/~hellfire/bishop/

Det er helt okay å være i et miljø å innvies eller lære gradvis at i mennesket bor både G-d og Djevel, lære at mennesket i seg selv har både gode og onde egenskaper. De har lært at de kan lyve, stjele, myrde, alt de kan komme ut av det med, de kan være så mye de bare vil, INGEN karakteregenskap er for dårlig til å benyttes, for sin sak;

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

Det er nettopp dette innvielser går ut på, å finne ut at i mennesket bor alt som et potensiale, til både godt og ondt….å finne at mennesket er ikke bare gode på bunnen, de er tilsvarende krafts og ånds motsetning også. De som sier noe annet, er bare halv.

MEN, når en har oppdaget dette potensiale, så er det på tide å velge side.

Den gode side velger “La Din vilje skje, i himmelen som på Jorden“, disse har underlagt seg en makt utenfor seg eller over seg selv. Hos disse har til og med landenes myndigheter underlagt seg den samme utenformenneskelige kraft og energi, The Force, G-d, som i kraft av årtuseners tradisjoner har formidlet kunnskap gjennom åndelige mennesker hvordan det er best å leve og organisere samfunnene, slik som de har vært lært og forstått i hvert enkelt land.

Men når Aleister Crowley’s ThelemaGjør som en selv vil, skal være hele Loven” da kommer oppløsning, umoral, nedbrytning og endelig destruksjon av samfunnene, fordi der ikke lenger er noe felles verdigrunnlag, ingenting hellig, bare kaos. Kaos har som vi vet noen muligheter til å bygge seg ny orden utav.

Slike bevegelser som OTO og Knight Templars til LaVeys Satanistkirke og witchcraft er en del av Illuminatets metode for å skape kaos, så de er faktisk veldig velkommen i samfunnet og verden. De får holde på helt uforstyrret, og i massemedia har utøverne klippekort til å holde på med sine destruktive agendaer. Hvorfor vil noen ha mest mulig kaos?

Orden utav kaos

Dette veggbildet som henger i salen til FN’s Sikkerhetsråd, ble gitt fra Norge til gave til FN ved opprettelsen i 1946:

Veggbildet i FN’s Sikkehetsråd salen er malt av Per Krogh som var en gave fra Norge symboliserer en Fugl Fønix som reiser seg av asken. Må det norske folk være bevisst på at de ikke reiser seg feil vei opp, eller reiser opp til feil ‘paid piper’.

Vi kan spørre, Var det virkelig nødvendig med all denne asken?

“The Security Council Chamber was a gift from Norway, designed by the Norwegian architect Arnstein Arneberg. A central feature of the Security Council Chamber is the oil canvas mural painted by the Norwegian artist Per Krogh. It depicts a phoenix rising from its ashes, as a symbol of the world being rebuilt after the Second World War. Above the dark sinister colours at the bottom different images in bright colours symbolizing the hope for a better future are depicted. Equality is symbolized by a group of people weighing out grain for all to share.”
http://www.un.org/cyberschoolbus/untour/subsec.htm

FN’s første generalsekretær var Arbeiderpartiets Trygve Lie fra Norge.

Kaoset innføres på mange måter:

* Terror
* Migrasjoner, folkevandringer, …
* Kriger
* Familieoppløsning
* Anarki
* Oppløsning av alle tradisjonelle verdier
* Religionsforfølgelser
* osv.

Den nye orden som skal reise seg utav alt kaoset som skapes for formålet, hva er det?

‘The essence of the idea is to give an impression of light, security and joy. The world we see in the foreground is collapsing, while the new world based on based on clarity and harmony can be built up,’ explained Krogh himself in 1950, before adding; ‘Thus must the work of the UN and the Security Council provide the seeds for a new and more valuable life’.
http://www.norway-un.org/NorwayandUN/Norwegian-UN-Politcies/Norways-permanent-place-in-the-Security-Council/

Djevlebevisstheten som lever på den sterkestes rett, jungelens lov, så kan det for dem være nødvendig å drepe, bombe og lemleste for å oppnå sine målsettinger. “Gjør som du vil, det er hele loven”.

Når dette er loven er der ingen utenomjordisk entitet som begrenser noen myndigheters atferd, og myndighetene har fått eneansvar for å begrense og styre individers atferd ved lov, det er den eneste begrensning. Og så lenge en kan bryte lover og komme fra det, så er der ingen moralske sperrer, siden Loven sier at denne frihet til å gjøre et onde, den er absolutt, så lenge en kan komme klar myndighetenes straff for det. Mange mennesker er i live bare fordi det er ulovlig å kverke dem.

Der er ikke lenger noen annen barriere for menneskelig atferd enn lover og trusler om straff. Ingen samvittighet, ingen karma, ingen skjebne, ingen G-d som dømmer rettferdig, alt er avskrevet som tøys og tull.

Kjenn deg selv

Det hele menneske som kjenner seg selv, på godt og ondt. Disse har også kunnskap om at der bor en terrorist i hvert enkelt menneske, som under rette forutsetninger, og med de rette forhold, vil kunne lokkes og/eller lures til å gjøre ting som den menneskelige samvittighet normalt nekter mennesket.

Mennesket er ikke født godt, det er født inn i et zoo, og skal bli gjenfødt for å bli godt. Inntil dette kaller Bibelen ‘født til synd’, altså å bomme på målet med meningen for sitt liv.

Om det velges det onde så har dette mennesket bevisst valgt ondskapen. Forøvrig velges det onde nærmest garantert ubevisst. Bevissthet om godt og ond er beste garanti for rett valg.

Illuminatet, OTO, Knight Templars og andre innvielsesmiljøer hvor negativt polariserte entiteter og individer frekventerer for sin personlige utvikling, har en vei å gå for å underlegge seg en kollektiv vilje som er større enn mennesket selv. Deres invielsesritualer innvolverer dette å integrere vilje og fakulteter for “å gjøre som en vil“.

“with the idea of building a spiritual structure without recourse to superstition and blind faith-based beliefs”
http://www.mindspring.com/~hellfire/bishop/statement.htm

“Do what thou wilt shall be the whole of the Law.” Alistair Crowley.

Deres vilje kan dermed ikke underlegges noen høyere astral vilje, noen guddommelig inngripen kan ikke tillates, da det vil innfluere på deres egen viljesakter. Mennesket er guder for seg selv i dette religiøse system, med det til følge at de kan gjøre seg til herrer over liv og død for andre, som i tilfellet påstått Knights Templar ‘ABB’, noe som for kristne og jøder er strengt forbudt i henhold til Moseloven; Du skal ikke drepe.

De kan eller vil derfor ikke ha noen monoteistiske gudeskikkelser basert på som de sier overtro, som overstyrer deres vilje, lover og regler er for idioter, selv er disse innvidde til et nivå hvor de ikke trenger å ta samfunnsmessige hensyn, moral, toleranse, respekt, medfølelse og/eller nestekjærlighet. Det viktigste blir egoets/Selvets tilfredstillelse, ikke samfunnets.

Deres guder skal tilfredstille mennesket, ikke mennesket overstyres av G-d, spesielt ikke en monoteistisk gudeskikkelse.

The letters O.T.O. stand for Ordo Templi Orientis, the Order of Oriental Templars, or Order of the Temple of the East. O.T.O. is dedicated to the high purpose of securing the Liberty of the Individual and his or her advancement in Light, Wisdom, Understanding, Knowledge, and Power through Beauty, Courage, and Wit, on the Foundation of Universal Brotherhood.

Success is your proof;
courage is your armour;
go on, go on, in my strength;
& ye shall turn not back for any!
— Liber AL III:46

http://oto-usa.org/

– touche

Ganske langt fra dette enn det svakelige og ynkelige, i deres øyne, å vende det andre kinnet til…….

—————————

Enhver får ha ansvar for hva slags engler en inviterer inn. I den dualistiske verden finnes begge deler; onde og gode.

Meningen med livet

Meningen med livet må være å overvinne denne basale og primitive iboende karnalske reptilske menneskenatur, mener Martinus.

Forfatteren skrev i 1992 boken ‘Utvikling av Kosmisk Bevissthet” (eller Kristusbevissthet). Forsiden er et amatørmessig forsøk på gjengivelse av et maleri av kunstneren Stein-Kåre Nygård, som satte igang en stor prosess internt den tiden. Snart 20 år siden. Tiden går.

Meningen med livet er å ved ånd og bevissthet heve seg til en tilstand fra dyreriket til menneskeriket. På jord er det kvalifisering til hvem som skal nå den høyere bevissthets riker, hva en skulle ønske å kalle disse åndelige riker, noen kaller dem ‘himmelen’, selv om dette blir galt idet det kan høres ut som det er kun et sted, for alle eller ingen. Det er nok feil.

I Min Fars hus er det mange rom, og jeg drar og bereder ett for dere“. Jesus fra Nasaret.

På jorden lærer vi hvem vi kan tenke oss å tilbringe evigheten sammen med, og hvem vi absolutt ikke kan tenke oss å sosialisere med i evigheten. Law of Attraction tar seg av resten. Valget er viktig. Hvert valg en tar i hverdagen bestemmer hvor en havner.

Tror en ondskap forkledt som godhet ER godthet, så har en et problem, og havner sammen med psykopater og notoriske løgnere.

For ethvert menneske gjelder det å slåss mot sin egen dyriske natur, og heve seg etter ‘håret’ med bevissthet og åndens kraft fra dyreriket til menneskeriket, og ikke bare som Crowley’s og LaVeys kvinner og menn som kun gjør som de vil, så har det utviklede mennesket blitt gjort istand til å ta et større ansvar ved sin erobrede humanitet, og kan ta det større ansvar som statsminister Jens Stoltenberg oppfordrer til i minnetalen over Utøya-massakren.

Dette mennesket har vunnet seierkransen, – og evig liv, hvor døden ikke lenger har noen betydning. Er ikke akkurat noen kø for plassene i MIN ‘himmel’, men min vilje vet hvordan jeg vil ha det, – ikke som her.

De som har faset inn sine små viljer, med Allmaktens/AllThereIs/G-d for det kollektivt bestes vilje, de som gagner flertallet mer enn mindretallet, gjør faktisk akkurat hva en selv vil også, på et helt annet plan. Problemet var bare å finne ut hva som var det beste en ville. Det er vanligvis forbundet med mye dyrekjøpt erfaring, prøving og feiling for de åndelige pilgrimer å finne ut det; hva en egentlig vil.

På et plan har det humane menneskets vilje og G-d’s vilje smeltet sammen, de har blitt ett, da er en i den kosmiske strømmen og energien som beveger verden. En er garantert å være på vinnerlaget. Ingen vilje er bedre å ha, og ingen etter å kjent den vil kunne ønske noe annet enn dette;

“Skje din vilje. Ikke som jeg vil, men som du vil”.

“I India tror man tradisjonelt at mennesket består både av materiell energi (som de kaller rasa, og er feminin av natur) og den spirituelle energien (tapas, som er maskulin). Disse energiene er av samme essens, de er guddommelig energi.

Den energien som binder oss alle sammen kalles ‘akash’. Denne energien virker som en slags tiltrekningskraft.

Vi må forholde oss til den materielle verden og leve i den, men vi skal likevel stå støtt, eller rotfeste oss, i den spirituelle energien.”
av Line Prasad. Visjon, 2-2011, s- 75.

“I verden, men ikke AV verden”, benevnte Jesus det som.

To sider av samme sak, men ubalansen i verden kommer av at menneskene har blitt for rotfestet i det materiske univers (mater dominion, det feministiske, Eva forført av ‘slangen’), istedenfor å vite at de er langt mer ånd – åndelige vesener – det evige – paternal liberalis – enn det karnalske ‘djevelbevisste’, det dødelige, kropp, intellekt, mer enn hjerte, sjel.

“Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. ” – Joh. 3.3

Menneskene må bli som barn igjen – født påny – i ånd denne gang, og ikke av en kvinne, for å komme til paternal liberalis, den åndelige frihet.

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
(Joh. 3.5-6)

Her ligger forskjellen på det karnalske ‘djevelbevisste’ menneske og de åndelig kosmiske mennesker etter Martinus sin definisjon.

For livets glade gutter går solen aldri ned.

Lykke til.

Relatert lesning

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Og jeg ser en ny jord
http://www.riksavisen.no/?p=6718

Frihet – i det planetariske fengsel
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/frihet-i-det-planetariske-fengsel/

De-programmering. Veiene deler seg
http://www.riksavisen.no/?p=6810

Kilder

  1. Martinus – Djævlebevidsthet og Kristusbevisthed (1957).
  2. Le Femme et l’enfant dans la Franc-Masonnerie Universelle, by A.C. De La Rive, s. 588, og Occult Theocrasy, s. 220,
  3. http://hermetic.com/heidrick/oto_history.html
  4. http://www.religion-spirituality.org/ordo-templi-orientis/index.php
  5. http://www.redicecreations.com/winterwonderland/OTO.html
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis
  7. http://www.defendingsteiner.com/articles/rs-OTO.php
  8. http://www.mindspring.com/~hellfire/bishop/statement.htm

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

201 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Switzerland: Schizophrenic-Paranoia (ethnophobia) http://www.youtube.com/watch?v=qYoSk1mqPL8&list=PLqQQFOVUZBLjhUKFEPir6zNN-YgL_mL_G

Quote: The Swiss are paranoid with the idea of losing their swiss identity, because of having immigrants in “their” country; in psychiatry a person who doesn`t know anymore who he is, because he has no more identity is called schizophrenic, and if this is mixed with fear for things that are not, the psycho analysis calls this paranoia. The whole thing getting dangerous, cause the sick swiss mind thinks, that his fear and ethnophobia can be cured by having assault rifles at home under his bed. The civilised world should watch this sick people very carefully and give them the “medicine” they need for the state of mental illness they`re in. And by the way, the biggest massive immigration took place, when the alamanic Swiss took over the land from the celtic people of the Helvet tribe, thus making the Swiss the bulk of the immigrants themselves; they got rid of the Helvets through genocide, trickery and swiss lies – as usual.

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Templar Ships of Aristocratic Black Nobility Pharaohs & WW2 Machine Gun Submarine with 3 Nazi Hits ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/oslo-terror-i-illuminati-kort/comment-page-6/#comment-101998

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

How to Recognize a Satanist (Part One) http://www.henrymakow.com/how_well_do_you_know.html * Quote: .. The Dangerous Ones are Clean-Cut. “Long time Satanists are serious about hiding who they are. The new ones will brag, and flaunt it like it’s cool.” ..

How to Recognize a Satanist (Part Two) http://www.henrymakow.com/how_to_recognize_a_satanist.html * Quote: “A MPD [multiple personality] can be a clean-cut preacher, having no idea of other hidden personalities. This mind fracturing explains how these clean-cut Satanists can praise Jesus one hour doing good deeds, then later go to Black Mass after Christmas Mass.” ..

Satan’s Secret War on Humanity http://www.henrymakow.com/satansundeclared-war-on-humanity.html * Quote: This is “How to Recognize a Satanist” Part Three. It has never been posted. I found it in my files while preparing this series. There’s a reason humanity is in such a mess. “Satanists have infiltrated most religions and almost all major churches. This is how you can tell if your church has sold out. The bigger the church, the less of God you’ll feel there. Any church that talks about expanding branches is in it for the money — period.” How to Recognize a Satanist ..

How to recognize intelligence service agents, in forums, news groups http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=847&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Satanic handsign, Pstereo, TrønderEnergi, Tyholt Trondheim Norway, 29. July 2012 http://i47.tinypic.com/v8czh0.jpg *

Google { satanic hand sign https://www.google.no/#hl=no&q=satanic+hand+sign }
The Brotherhood of Darkness http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=101#M3768 Direct reference

The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=UMKW2DVcAqo&list=PL694DFCB99EAEDB95&feature=plpp_play_all
NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7812 Direct reference http://www.youtube.com/watch?v=MQNitCNycKQ&list=PLECBE16FCD24F38DF&feature=plpp_play_all
.
Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Peter Sellers making fun of the ‘illuminati’ with satanic handsign, interview 1974, Michael Parkinson, did he know the illuminati was behind both the german nazis and soviet marxists?

* + extra: http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1356&start=1#M8484 *

* http://i50.tinypic.com/210c0ft.jpg

British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit + http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/227-mossadciami6-angriper-norge/#comment-89843

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Quiz for the halloween, kampanje plakat fra atb, minimum ett kjent okkult satanistisk symbol identifisert, smurfen og andre bes kommentere http://i45.tinypic.com/2hfur21.jpg Som vist ovenfor har pstereo og trønderenergi brukt ett av de mest kjente symbolene tidligere

Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Samme satanistiske nazi-marx symbolikk som ifjor i Trondheim, de liker å vise sin makt i offentlighet, som vanlig fordekt og løgnaktig som er deres primære kompetanseområde, i entydige og kraftigste feighetens og idotiens tegn

Pstereo plakat for indoktrinering av våre yngste og mest sårbare, nå med to unge damer istedet for unge menn ifjor, til venstre viser håndtegn ‘vi er alltid klare til å angripe med fatalt utfall’, den til høyre viser ‘du kan ikke skille oss ut fra mengden’. Atb.no, og Nattbussen, fikk vel det alt-seende øye, the eye of horus, som tilleggslogo etter siste eierskifte med såkalt konkuranseutsettelse, og installert overvåkningskamera og digitale billettsystemer i alle eller tilnærmet alle busser i alle deltakende selskaper, man kan imidlertid fremdeles betale med sedler og mynt men det er generelt dyrere http://postimg.org/image/imnsuig5v/ I facebook http://tinyurl.com/mj6vq5j

For gjennomsyn og vurdering for alle og enhver,
Octogon The Empire of Darkness http://www.youtube.com/watch?v=YERHIxqnfwY Se youtube kommentar tekst
Om samme og relatert mm,
Abel Danger youtube account http://www.youtube.com/user/BMHC2CSi/videos

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Code O2T Torture Lifting Out the Soul for a Satanic Ritual in a Sacrifice to a Pharaonic Deity ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/slaa-ring-rundt-kong-harald/comment-page-6/#comment-99425

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Statstøttet brosjyre lærer ungdommer sadomasochisme http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10059434

Sitat: Bilder og beskrivelser av slag, pisking, lenker og sexlek med kniver er innholdet i en ny brosjyre som sendes ut til helsestasjoner for ungdom over hele landet. «Hvis det å elske deg gjør meg til slave, vil jeg tilbringe hele livet mitt i lenker.» Slik begynner brosjyren om sadomasochisme (SM), også kjent gjennom den engelske forkortelsen BDSM, som står for Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Hva synes du om brosjyren? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen! Brosjyren har i vår og i sommer blitt sendt ut til helsestasjoner over hele Norge. Her får ungdom fra 13 år og oppover veiledning om seksualitet. ..

Ledd i en, for mange velkjent, plan for å skape splittelse i samfunnet i alt fra enkeltmennesket, familien, lokalsamfunnet til nasjoner og internasjonalt: Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 + extra * Direct reference

.
Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

News from Norway for our foreign friends and international community

Norwegian state supported brochure teaches children satanic sadomasochism, original article http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10059434 * Google translated http://tinyurl.com/cuqhgft * Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888 * Norway behind The Occult History of 3rd/4th Reich http://www.youtube.com/user/rettznorge

9/11 and related: Technical documentation http://ae911truth.org/ Intelligence reports http://abeldanger.net/ * The New Age Infiltration of the Truth Movement Final Cut http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1#M3721 * ITCCS Update: Catholic Church Faces Disruption and Banishment as Irish Cardinal set to resign + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&start=1#M8279 * Why is Ron Paul using seemingly illuminati/freemason handsigns?, illuminati Hand Signs and Handshakes – Ron Paul http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8140 * The New Age – (The Enemy Of Christ Exposed) – For Witnesses [Viewer Discretion is Advised] http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8133 * NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7812 * *AGE OF DECEIT* (FULL) Fallen Angels and the New World Order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1755&start=1#M8162 * Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=1 * John Todd Speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The Illuminati and Witchcraft – His Talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=151#M4033 * Sovereign Solutions: Charlotte Thomson Iserbyt, the deliberate dumbing down of America http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1407&start=1#M3644 * New Age / Meyers & Osteen + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=226#M8294 * The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1 * Anti Defamation League, ADL, is a non-jewish terror organization: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL http://tinyurl.com/7mj5yuo * Syria: Assad’s Army kills children in Homs 2/5/2012 + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1386&start=76#M8114 * The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1732&posts=6&start=1 * Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1
.
Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

The Natalie Wood Sacrifice? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=76#M7991

Quote: In this video we expose Natalie Wood’s murder investigation resurrection as the Elite’s next distraction and give reasons why we think she was sacrificed. We compare her death to those of other known sacrifices (Aaliyah, Former Alaskan Senator Ted Stevens, Princess Diana and Michael Jackson.) We also expose another distraction: Occupy Wall Street

Direkte referanser,
The Natalie Wood Sacrifice?

Kilde,
http://truth777exposed.blogspot.com/
.
Jimi Hendrix-‘If 6 Was 9’-1968 http://www.youtube.com/watch?v=5MzX-jhKiAE lyrics http://www.lyricsfreak.com/j/jimi+hendrix/if+6+was+9_20071549.html

trackback
12 år siden

[…] gjør dette, så tar de avstand fra de åndelige prinsipper, og  og kommer dermed under «Dyrets Merke«; de verdslige ideologiers lærer. De avsverger dermed de åndelige verdier og kunnskaper, […]

trackback
12 år siden

[…] året hvor deres tapte slag manifesteres. Hvor ånden befester sin triumf over materien, over 666, dyrets merkede, de primitive ensidig materiske, og deres åndsløse og sjelløse […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

‘Dinner for one’ feat. Sarkozy und Merkel

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

I klassekampen idag: Tempelriddernes perversiteter
På begynnelsen av 1300 tallet ble tempelriddere over hele Europa fengslet og hele ordenen oppløst. Angivelig skulle de ha spyttet på krusifikser og kysset sine overordnedes anus.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Nei, bedre å flytte fokus til dette universalgeniet, Hildegard von Bingen:
http://www.youtube.com/watch?v=gwFyWOZ0iaE&feature=related

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

:-) Dette livet er bare en drøm i et kosmisk coctailparty >>>
Robert Monroe – Wednesday Night Talk
http://www.youtube.com/watch?v=pCFWoBS1sKk&feature=related

smurfen
Redaksjonen
12 år siden

Flere hundre satanistiske helvettes engler inntar byen vår i helgen med store bannere med 666 tallene på, ja enkelte av dem er så satanistiske at de drikke blod av barn og dreper for fote

Fryktet satanist med horn-implantat tiltalt for trippeldrap

Tidligere dømt etter at han kuttet opp ryggen til 16-åring for å drikke blodet hennes

http://www.dagbladet.no/2011/09/14/nyheter/utenriks/trippeldrap/hells_angels/18120692/

Flere hundre Hells Angels-medlemmer kommer til Oslo i helga. MC-klubben vil ikke garantere at det ikke blir bråk

http://www.dagbladet.no/2011/09/13/nyheter/innenriks/hells_angels/18117540/

Kanskje noen kunne flydd over i helikopter og kastet vievann ned på dem så de brenner opp eller ringe Buffy :)

ola
ola
Abonnent
Svar til  smurfen
12 år siden

Fryktet satanist med horn-implantat tiltalt for trippeldrap

Så jo egentlig ikke ut som horn da, men men..

Har du sett Brad Meltzer’s Decoded?

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Jesus som jeg vil tro er en av våre helter er forsatt å treffe i Galilee – ingen fare.
GALILEE = CiIRCUT

Matth 28:10 Then said Jesus unto them, Be not afraid: go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.
Matth 28:7 And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold, he goes before you into Galilee; there shall you see him.
Matth 26:32 But after I am risen again, I will go before you into Galilee. osv.

Hva har så dette med djevelskap å gjøre? De er begge strøm i “Galilee” – djevelskap fører til kortsluttninger i “Gaslilee” som må forebygges.
Jam 4:7 Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Nøkkelordet her er – resist – men hvordan er en sak for seg.

Etter inkarnsjoner indoktrinert med overtro og er det ingen enkel oppgave å se nye sammenhenger i djevelskap, spesielt når spede forsøk, selv her på NS, blir slettet av forfattere som burde vite hva det koster. :-)

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Problemet er nok at artikkelen har en litt rotete struktur med veldig mye tekst basert på hva andre har sagt…
Jeg begynte å lese og kom ganske fort til “Vi skal i denne artikkel se på både den materiske evolusjonslæren…” og tenkte at dette kunne bli interessant, men fant ikke mye om det ved videre lesing, dermed ble det skumlesing før jeg måtte ty til søkefunkjon i nettleseren.

PS!
“Det er derfor ikke så merkelig at nåtiden er så rik på ateister og gudsfornektere….”
Et lite hint, dette er et naturlig resultat av økt vitenskapelig kunnskap og dermed en nedgang i indoktrinering av barn. Når barn ikke blir indoktrinert med religion, minkes sjansen for at de blir troende som voksne, det er ikke uten grunn av den norske kirke har målgruppen 0-18 år!

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Takk.. Har nok ikke så mye kapasitet for tiden, og tror dette blir akkurat det motsatte av hva Vårt land vil ha fremmet da, der råder nok nettopp den vranglæren jeg og en del andre gjennomskuer. Men tusen tusen takk, for gode ord, gudfrid, velsigne deg, søte deg, det varmet i en vanskelig tid :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Selv om jeg så over før jeg postet, var det en del skjemmende skrivefeil i innlegget ovenfor, og tilføyde litt, ber derfor om at mitt forrite innlegg slettes og poster en rettet versjon igjen her:

Fint med dikterisk kreativitet..

Takk til Bardun for sunn fornuft og vett, og for samlingen av sitater som ganske visst belyser hvordan ting er, om man ser med realitetens briller.

Bibelen er en samling bøker og brev, skrevet av forskjellige personer, til forskjellige tider og i forskjellig setting. Noen av oss har ikke tillit til de som valgte ut skrifter og bort andre. Bl a fordi vi kjenner deres liv og mentalitet, de som gjorde dette.

Hvorfor andre setter sin klokkertro på at hvert ord i den norske utgaven likevel er 100 % korrekt gengivelse av ordene fra Jesus munn, er ikke så lett å forstå, spesielt ikke når de ser på pavekirken som selveste anti-krist..

Om de ser det slik og er konsekvente, er de enige med meg og de andre som er kritiske, men visse vil tviholde likevel på resultatet/læren..

Det har med frykt å gjøre. dogmene er hamret inn, alt utenfor disse er definert som djevelsk/demonisk/farlig. Et dogmens fengsel altså.

Jeg har følt dette på kroppen selv.. og det sitter faktisk ennå i margbeina på meg, selv om jeg ble transformert/frigjort for lenge siden..

Denne artikkel handler om djevel-bevissthet og antikrister og da bør man spørre seg hvem er det som egentlig UTØVER dette i praksis? Hva er det som er anti-krist? Er det anti-romas versjon av kjøtt og blod Jesus? Eller er det å hindre utviklingen av kristus-bevissthet i oss?

Jeg mener det siste. Tradisjonell kristendom blir da verstingen..
Selv om jeg selv også er kristen og finner mye sannhet i Bibelen.

Det meste er etter min mening snudd upside-down, noe som også er satanistenes måte. Alt bakvendt, det som er hellig blir svertet, det som er rent tilskitnet, det som er spirituelt blir kalt djevelks/demonisk, slik har de som tok monopol på sannheten fått holde på i ca 1700 år, alle som sa imot eller mente noe annet ble slaktet ned. Er ikke det djevel-bevissthet så vet ikke jeg..

Om vi hadde reist med tids-maskin og spurt Jesus og Johannes døperen: Hvem er fienden, så ville iallfall Johannes ha svart: “Rom” – altså Roma..

Romerne, som hadde en helt annen tradisjon, tro og kultur/bevissthet enn de selv hadde. Forskere har slått fast at iallfall var Johannes, en opprører som kommer innenfor det vi kaller det politiske. Ang Jesus, mener mange det samme ang han, mens andre mener han var mer i grenselandet og ble dømt og henrettet som religiøs kjetter.

Uansett, kan vi si at de som henrette og slakter ned folk, og selveste Jesus, har anti-krist/djevel-bevissthet. Eller hva?

Om vi er enige så langt, så skjedde det videre at Romerne så seg tjent med å gjøre kristendommen til sin statsreligion, fordi keiseren hadde hatt en drøm om at han ville seire ved dette tegn han ble vist, og det var et kors.

Kristen ble han aldri. Hans mor presset på, hun var kristen og Rom var i en krise, etter at forrige keiseren hadde blitt drept mens han var på vei for å innvies i en mysteriekult i Persia..

Rom var i villrede, og de kristne var begynt å gjøre seg gjeldende. De bestemte seg for å lage sin egen greie, sin egen religion, som skulle utøvers under sterkt monopol, og dødsstraff for alle som ikke underkastet seg. Dette er selvsagt totalitært og en ånd som er fjernt fra den ydmyke åndelige leder Jesus.

Så gikk de til jødene, og fikk til slutt en utgave av skriftene, som kalles : Vulgum profanum, og var for den gemene hop, altså for de uvitende masser. Jødene gav selvsagt aldri til sin erke-fiende sine aller innerste kjæreste hemmeligheter, søyle nr 1 – som er den muntlige lære/tradisjon kjent som Kabbalah som senere ble skrevet ned.

Versjonen av tekstene inneholdt vokaler, selv om den opprinnelige teksten ikke inneholdt vokaler, og dermed var det i ulydighet mot Gud at det likevel ble satt inn da en Vulgum profanum ble laget, for massene, den gang. Men uten at det ble gjort i ulydighet mot Gud, ville vi ikke hatt noen Bibel. Jødene sier forøvrig at tekstene umulig kan oversettes..

At det ble satt inn vokaler innebærer altså en TOLKNING av teksten.. altså ikke den eneste mulige. Dette fikk Rom. Men forstod ikke mye av selvsagt, så de laget sin egen greie i sitt bildet.

De kirkefedrene som senere utformet det som ble tradisjonell kristendom, de var ganske fryktelige folk, for å si det rett ut. Jeg satte meg inn i dette for ca 15-12 år siden, i bøker. Den gang hadde jeg ikke nett. Men jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i dette med kirkefedrene som utformet dogmene, iallfall dere som satser sjelen deres på å følge dem. HVEM var disse 3-4 kirkefedrene, hvordan levde og lærte de? Hvordan var de? ER de guruer dere vil følge? Og hva med Luther? Som gjorde vondt verre.. Han gjorde nok sitt beste, men var overhodet ikke spirituell.. så ble det som det ble.

Det som Crowley og Blavatsky iallfall hadde forstått, var dette falskneriet. Blavatsky fremstilles her som en slags satanist, det var hun ikke! Hun konverterte tvert om til Buddismen, og det er bilder av sermoniene osv i så måte hvor man kan se dette den dag i dag. Det var offisielt. Buddisme er ikke satanisme. De har ikke engang noen Satan, men ser på alt slikt som sider av sin egen psyke.

Så vær så snill å ikke gjengi og mal ut Blavatsky som satanist ut fra ditt eget, og unnlate å si dette som jeg nå igjen her har sagt, blir ikke riktig. I en annen artikkel ble det slått fast at hun var kabbalist. Alt ettersom det passer. Vis litt respekt for en persons eget valg av religion, ikke fremstill vedkommende som noe helt annet. Det er ikke etisk riktig.

Det som refereres her av Blavatsky om Satan som denne verdens Gud og utøvende makt, det er faktisk hva som står i Bibelen, i NT, at “Satan er denne verdens Gud”. Blavatsky valgte derfor en helt annen retning!

Hvorfor så stort behov for å sverte og håne Blavatsky? Hun var svært belest kvinne, som levde for rundt 100 år siden. Hadde svært høyt åndelig nivå og innsikt. All verdens svertekampanjer kan ikke ta fra henne dette. De svertes mest de som kommer sannheten for nær, da som nå.
Bare les og vurder selv. Hun forstod virkelig, både kirkens bedrag og uendelig mye annet, på høyt nivå. Svertingen av henne som har vært utøvd av kristne i ettertid sier mer om dem og hvor lite de forstod. De forstod ikke hva hun skrev.. eller forsøkte ikke engang å lese det.. Likevel skulle hun fordømmes opp og i mente i utallige bøker osv. Hvorfor viderebringe denne fordømmelsen og dette fokuset på Satan? Det er ikke i Rabbi Yeshuas ånd.. Hun hadde en inkarnasjon som disippelen Peter, og med innsikt i tidligere liv visste hun muligens hva hun snakket om?

Og i følge redaktøren vår her, Frank, så blir vi alt vi fokuserer på, og tiltrekker oss alt etter våre tanker og fokus, slik jeg har forstått han.. JJ sier motsatt.

Som jeg skrev tidligere så kan Crowley, La Vey og andre ha over-reagert, i sin reaksjon på bedraget de så, ved å gå til den andre siden muligens og kalle seg satanister og annet, men deres MOTIV, var at de så og forstod lureriet og bedraget som den tradisjonelle kristendom var. De var svært glupe. Det kan ikke benektes. De så og arbeidet også imot zionismen. Henviser til tidligere kommentarer.

JESUS HAR SAGT AT DEN ENESTE MÅTEN Å URDERE EN PERSON ELLER EN TRO, ER PÅ FRUKTENE OG DET ER ET 100 % SIKERT TEGN SOM ALDRI SLÅR FEIL.GOD TRO OG GODE MENNESKER BÆRER GOD FRUKT GJØR GODE GJERNINGER..

VI MÅ SE I ØYNENE AT DEN TRADISJONELLE KRISTENDOM HAR HATT VEDERSTYGGELIGE FRUKTER, NEDSLAKTING OG FOLKEMORD AV ALLE SOM HADDE EN LITT ANNEN MENING, PÅ EKSTREM-ÅPSYKOPATISK VIS.

DERMED VISER DETTE KLART, AT DEN TROEN IKKE ER GOD, MEN HELLER DJEVELBEVISSTHET. LA OSS SE PÅ FRUKTENE, AV HVEM SOM GJØR DRAP OG FAENSKAP OG STYRER VERDEN, ELLER MISBRUKER SIN MAKT DER DE HAR DEN, I STOR ELLER LITEN GRAD.

DER VI FINNER DETTE, FINNER VI DJEVEL-BEVISSTHET I PRAKSIS.

Så hva er det med den tradisjonelt kristne tro, som fører til så mye uhygge, intoleranse, drap, utspekulert ondskap, lynsjing av mennesker fysisk eller på nett?

En av tingene er nettopp dette med fokuset på Satan og at man peker på andre og ser satan i sin neste, og så skal man utslette satan og går løs på sine medmennesker. Om man ser på andre som noe annet enn seg selv, det er da det ligger til rette for overgrep. OG det er hva vi ser.

Man tilhører en eller annen retning elle sekt og alle andre ses på som “satanister” – de skal til helvete likevel, pr troens definisjon. De er ikke mennesker, er ikke “frelst” – og sektens folk oppfører seg deretter..

Nettopp dette synet har ført til uendelige mengder liv som har blitt meiet ned og tapt. Jeg har ALLTID vært kristen, og ar lutheraner i over 30 år. Jeg kjenner alt det ut og inn og kan ikke gå tilbake til illusjonenes fengsel, som Gud ledet meg ut av. Uten påvirkning av noen lærer eller bok, men i mitt indre, ble jeg vist alle mine villfarelser og transformert. Det er det som Thomas-evangeliet og Bibelen kaller å bli født på nye, åndelig levende. Gnostikerne kalte det GNOSIS, og etter det har man ingen tro, man VET: Man vet svarene på det meste, og de kommer rett inn i sjelen. Gud har som lovt skrevet sannheten i hjertene våre, når vi er transformert. Slik at ingen bøker som manipuleres med kan villede oss..

Dette var selvsagt brysomt for de som fulgte dogmene, da og nå. Så fristes man til å lukke munnen på de som kommer med slike plagsomme sannheter. Enten ved å drepe, kneble eller på nett, stenge av profilen. Slik at man kan komme med sitt i fred for innsigelser. Det er egentlig de samme som har pågått hele tiden. Og det er for å stenge av for at de som har lyset i seg får delt slik at flere kan få mer lys og utvikle kristus-bevisshet.

Dogme-religionene nærer frykt, og frykten nærer Satan og de negative entiteter, som ikke næres av Gud. Slikt fokus som dette gir føde for dem. Det kan ingen med reell innsikt og kunnskap benekte..

De som tidligere og nå motarbeider at Kristus kan bli født i hver og en av oss, i vårt indre kongerike, som Jesus kalte det, de jobber for anti-krist og har djevel-bevissthet enten de innser det selv eller ikke. Tror neppe noen innser det selv. Vil legge til at mange vanlige kristne er gode folk. Om de har begrenset forståelse får vi håpe de får innsikt i neste liv/neste verden. Om de er gode folk, skal de ikke til noe helvete uansett deres forhold til dogmene.

Men det å være åndelig lærer, er et stort stort ansvar.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Singoalla
12 år siden

Det er nydelig skrevet, Singo, jeg håper du sender dette til andre aviser også, og andre forum, hvor det er flere lesere. Dette er så ydmykt at hvis “Vårt land” har et nettforum, kunne du sikkert fått det gjennom der også.
Du forandrer verden til et bedre sted, søte deg :-)

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Fint med dikterisk kreativitet..

Takk til Bardun for sunn fornuft og vett, og for samlingen av sitater som ganske visst belyser hvordan ting er..

Men for å gå i realitetene, så handler denne artikkel om djevel-bevissthet og antikrister og da bør man spørre seg hvem er det som egentlig UTØVER dette i praksis? Hva er det som er anti-krist?

Det meste er etter min mening snudd upside-down, noe som også er satanistenes måte. Alt bakvendt, det som er hellig blir svertet, det som er rent tilskitnet, det som er spirituelt blir kalt djevels/demonisk, slik har de som tok monopol på sannheten fått holde på i ca 1700 år, alle som sa imot eller mente noe annet ble slaktet ned. Er ikke det djevel-bevissthet så vet ikke jeg..

Om vi hadde reist med tids-maskin og spurt Jesus og Johannes døperen: Hvem er fienden, så ville ialfall Johannes ha svart: “Rom” – altså Roma..

Romerne, som hadde en helt annen tradisjon, tro og kultur/bevissthet enn de selv hadde. Forskere har slått fast at allfall var Johannes, en opprører som kommer innenfor det vi kaller det politiske. Ang Jesus, mener mange det samme ang han, mens andre mener han var mer i grenselandet og ble dømt og henrettet som religiøs kjetter.

Uanset, kan vi si at de som henrette og slakter ned folk, og selveste Jesus, har anti-krist/djevel-bevissthet. Eller hva?

Om vi er enige så langt, så skjedde det videre at Romerne så seg tjent med å gjøre kristendommen til sin statsreligion, fordi keiseren hadde hatt en drøm om at han ville seire ved dette tegn han ble vist, og det var et kors.

Kristen ble han aldri. Hans mor presset på, hun var kristen og Rom var i en krise, etter at forritge keiseren hadde blitt drept mens han var på vei for å innvies i en mysteriekult i Persia..

Rom var i villrede, og de kristne var begynt å gjøre seg gjeldende. De bestemte seg for å lage sin egen greie, sin egen religion, som skulle utøvers under sterkt monopol, og dødsstraff for alle som ikke underkastet seg. Dette er selvsagt totalitært og en ånd som er fjernt fra den ydmyke åndelige leder Jesus.

Så gikk de til jødene, og fikk til slutt en utgave av skriftene, som kalles : Vulgum profanum, og var for den gemene hop, altså for de uvitende masser. Jødene gav selvsagt aldri til sin erke-fiende sine aller innerste kjæreste hemmeligheter, søye nr 1 – som er den muntlige lære/tradisjon kjent som Kabbalah som senere ble skrevet ned.

Versjonen av teksene inneholdt vokaler, selv om den opprinnelige teksten ikke inneholdt vokaler, og dermed var det i ulydighet mot Gud at det likevel ble satt inn da en Vulgum profanum ble laget, for massene. Men uten at det ble gjort i ulydighet mot Gud, ville vi ikke hatt noen Bibel. Jødene sier forøvrig at tekstene umulig kan oversettes..

At det ble satt inn vokaler innebærer altså en TOLKNING av teksten.. altså ikke den eneste mulige. Dette fikk Rom. Men forstod ikke mye av selvsagt, så de laget sin egen greie i sitt bildet.

De kirkefedrene som senere utformet det som ble tradisjonell kristendom, de var ganske fryktelige folk, for å si det rett ut. Jeg satte meg inn i dette for ca 15-12 år siden, i bøker. Den gang hadde jeg ikke nett. Men jeg oppfordrer alle til å sette seg inn i dette med kirkefedrene som utformet dogmene, ialflall dere som satser sjelen deres på å følge dem. HVEM var disse 3-4 kikrefedrene, hvordan levde og lærte de? Hvordan var de? ER de guruer dere vil følge? Og hva med Luther? Som gjorde vondt verre.. Han gjorde nok sitt beste, men var overodet ikke spirituell.. så ble det som det ble.

Det som Crowley og Blavatsky iallfall hadde forstått, var dette falskneriet. Blavatsky fremstilles her som en slags satanist, det var hun ikke! Hun konverterte il Buddismen, og det er bilder av sermoniene osv i så måte. Det var offisielt. Buddisme er ikke satanisme. De har ikke engang noen Satan, men ser på alt slikt som sider av sin egen psyke. Så vær så snill å ikke gjengi og mal ut Blavatsky som satanist ut fra ditt eget, og unnlate å si dete som jeg nå igjen her har sagt, blir ikke riktig. Det er en viktig del av bildet.

Det som refereres her av Blavatsky om Satan som denne verdens Gud og utøvende makt, det er faktisk hva som står i Bibelen, i NT, at “Satan er denne verdens Gud”. Blavatsky valgte derfor en helt annen retning!

Hvorfor så stort behov for å sværte og håne Blavatsky? Hun var svært belest, hadde svært høyt åndelig nivå og innsikt. All verdens svertekampanjer kan ikke ta fra henne dette. Bare les og vurder selv. Hun forstod, både kirkens bedrag og uendelig mye annet, på høyt nivå. Svertingen av henne som har vært utøvd av kristne i ettertid sier mer om dem og hvor lite de forstod. De forstod ikke hva hun skrev.. eller forsøkte ikke engang å lese det.. Likevel skulle hun fordømmes opp og i mente i utallige bøker osv. Hvorfor viderebringe denne fordømmelsen og dette fokuset på Satan? Det er ikke i Rabbi Yeshuas ånd..

Og i følge redaktøren vår her, Frank, så blir vi alt vi fokuserer på, og tiltrekker oss alt etter våre tanker og fokus, slik jeg har forstått han.. JJ sier motsatt.

Som jeg skrev tidligere så kan Crowley, La Vey og andre ha over-reagert, i sin reaksjon på bedraget de så, ved å gå tl den andre siden muligens og kalle seg satanister og annet, men deres MOTIV, var at de så og forstod lureriet og bedraget som den trradisjonelle kristendom var. De var svært glupe. Det kan ikke benektes. De så og arbeidet også imot zionismen. Henviser til tidligere kommentarer.

JESUS HAR SAGT AT DEN ENESTE MÅTEN Å URDERE EN PERSON ELLER EN TRO, ER PÅ FRUKTENE OG DET ER ET 100 % SIKERT TEGN SOM ALDRI SLÅR FEIL.GOD TRO OG GODE MENNESKER BÆRER GOD FRUKT GJØR GODE GJERNINGER..

VI MÅ SE I ØYNENE AT DEN TRADISJONELLE KRISTENDOM HAR HATT VEDERSTYGGELIGE FRUKTER, NEDSLAKTING OG FOLKEMORD AV ALLE SOM HADDE EN LITT ANNEN MENING, PÅ EKSTREM-ÅPSYKOPATISK VIS.

DERMED VISER DETTE KLART, AT DEN TROEN IKKE ER GOD, MEN HELLER DJEVELBEVISSTHET. LA OSS SE PÅ FRUKTENE, AV HVEM SOM GJØR DRAP OG FAENSKAP OG STYRER VERDEN, ELLER MISBRUKER SIN MAKT DER DE HAR DEN, I STOR ELLER LITEN GRAD.

DER VI FINNER DETTE, FINNER VI DJEVEL-BEVISSTHET I PRAKSIS.

Så hva er det med den tradisjonelt kristne tro, som fører til så mye uhygge, intoleranse, drap, utspekulert ondskap, lynsjing av menesker fysisk eller på nett?

En av tingene er nettopp dette med fokuset på Satan og at man peker på andre og ser satan i sin neste, og så skal man utslette satan og går løs på sine medmenesker. Om man ser på andre som noe annet enn seg selv, det er da det ligger til rette for overgrep. OG det er hva vi ser.

Man tilhører en eller annen retning elle sekt og alle andre ses på som “satanister” – de skal til helvete likevel, pr troens definisjon. De er ikke mennesker, er ikke “frelst” – og sektens folk oppfører seg deretter..

Netopp dette synet har ført til uendelige mengder liv som har blitt meiet ned og tapt. Jeg har ALLTID vært kristen, og ar lutheraner i over 30 år. Jeg kjenner alt det ut og inn og kan ikke gå tilbake til illusjonenes fengsel, som Gud ledet meg ut av. Uten påvirkning av noen lærer eller bok, men i mitt indre, ble jeg vist alle mine villfarelser og transformert. Det er det som Thomas-evangeliet og Bibelen kaller å bli født på nye, åndelig levende. Gnostikerne kalte det GNOSIS, og etter det har man ingen tro, man VET: Man vet svarene på det meste, og de kommer rett inn i sjelen. Gud har som lovt skrevet sannheten i hjertene våre, når vi er transformert. Slik at ingen bøker som manipuleres med kan villede oss..

Dette var selvsagt brysomt for de som fulgte dogmene, da og nå. Så fristes man til å lukke munnen på de som kommer med slike plagsomme sannheter. Enten ved å drepe, kneble eller på nett, stenge av profilen. Slik at man kan komme med sitt i fred for innsigelser. Det er egentlig de samme som har pågått hele tiden. Og det er for å stenge av for at de som har lyset i seg får delt slik at flere kan få mer lys og utvikle kristus-bevisshet.

Dogme-religionene nærer frykt, og frykten nærer Satan og de negative entiteter, som ikke næres av Gud. Slikt fokus som dette gir føde for dem. Det kan ingen med reell innsikt og kunnskap benekte..

De som tidligere og nå motarbeider at Kristus kan bli født i hver og en av oss, i vårt indre kongerike, som Jesus kalte det, de jobber for anti-krist og har djevel-evissthet enten de innser det selv eller ikke. Tror neppe noen innser det selv. Vil legge til at mange vanlige kristne er gode folk. Om de har begrenet forståelse får vi håpe de får innsikt i neste liv/neste verden. Om de er gode folk, skal de ikke til noe helvete uansett deres forhold til dogmene.

Men det å være åndelig lærer, er et stort stort ansvar.

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Lucifer var en likanes kar
men var litt obstanasig
Han sa “jeg er the morning star
og du er bare en nazi.”

Men da ble Vår Herre ganske sur
og sparket ham i baken
Nå sover han i flammebur
uten pute og laken.

Slik kan det gå når man er slem
og krangler med Maranata
Gabriel kommer til ditt hjem
og kaster deg på gata.

Der blir du med i OTO
og selger din sjel til Baal
Maranata tar det helt med ro
i Sions grønne dal.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

clap yours hands for Belze og meg,

salig vi “vandrer” hver vår vei. :/

ye
ye
Abonnent
Svar til  BelzeBob
12 år siden

BB bidrar med humor og penn
ga også til J.J en trøst
setter fokus på gulltann og spenn
vil gi Singo egen side med røst

Diskusjon så tastene fyker
respekt må ligge i bånn
om ikke nicket vårt ryker
vi kan vel ikke ha det sånn?

på NyS kan vi via info illuminere
med kjærlig omtanke for hverandre
nye løsninger diskutere
og verden prøve å forandre

med risiko for personfokus i dikt
og J.J. har vist stor takhøyde
kan denne post gjøres endelikt
så alle kan være fornøyde

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

I PETERS ANDRE BREV
”Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen (Lucifer) stiger opp i deres hjerter.”

Slangen, Lucifer, Morgenstjernen, Christos …

Litt av et uoversiktelig sammensurim satt sammen av ulike forfattere med ulike motiv.

Slangen som et symbol på visdom og klokskap.
Lucifer, Morgenstjernen og Christos – en og samme sak – Jesus Christos?

Hvilken tabbe noen har gjort. Ingen djevel, intet helvete, ingen satanister … Enkelte må finne noe annet å sysle med.

Hvorfor er ikke Lucifer – phosphoros – lysbæreren nevnt noe sted i moderne bibeloversettelse?
Og jeg lurer på hvor mange sønner Gud egentlig hadde?

HERREN TALER TIL JOB
”mens alle morgenstjerner jublet,
og alle Guds sønner ropte av fryd?”

Mangler jeg den hellige ånds nærværelse, slangens klokskap og morgenstjernens frydefulle glød,

har livspusten fra gud ikke nådd meg enda – må jeg regnes som død.

”Sæl er den som tar dine småbarn og knuser dem mot berget!”

Dette er bibelens budskap blandt kjærlighet og tro,

på slikt et grunnlag skal vi bygge kjærlighetens bro

Jeg mangler min kristenhet jeg mangler den tro,

MIN gud er ikke hevneren, MIN gud er god.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

Hvordan du får Lucifer til å passe inn i Du bruker en kjent teknikk her. Å ta ting ut av sin sammenheng for å sverte. Du viser også enten liten kjennskap til Bibelen, eller kanskje heller bevisst manipulering. Lucifer var i utgangspunktet en lysets engel, en vakker skapning med stort ansvar, men hans stolthet gjorde at han ville bli lik Gud. Han var i opprinnelsen en lysbærer, men ikke lenger etter sitt fall. Å prøve å la Bibelen komme i konflikt med seg selv utav dette har ingen hensikt hvis det ikke er for å sette Bibelen i miskreditt

Peters andre brev – hele sammenhengen – hvordan klarer du å putte inn Lucifer her???:
For han fikk ære og herlighet av Gud, vår Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.
19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og MORGENSTJERNEN stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud.

Du refererer også til salme 137 i salmenes bok, en sang av David (ikke Gud), der han synger om fangenskapet i babylon, lengselen tilbake til Sion/Jerusalem og ønsket om hevn:
Ved Babylons elver, der satt vi og gråt
når vi tenkte på Sion.
2 På piletrærne der i landet
lot vi harpene våre henge.
3 Der bad de oss synge,
de som holdt oss fanget;
de som plaget oss, krevde glede:
«Syng for oss av Sions sanger!»
4 Hvordan kan vi synge Herrens sang
her på fremmed jord?
5 Nei, glemmer jeg deg, Jerusalem,
da la min høyre hånd bli glemt!
6 La tungen henge fast ved ganen
hvis jeg ikke minnes deg,
hvis jeg ikke setter Jerusalem
høyere enn min største glede!
7 Herre, kom Jerusalems ulykkesdag i hu,
og Edoms sønner som sa: «Riv ned!
Ja, riv ned til grunnen!»
8 Babels datter, du som er herjet,
sæl er den som gir deg gjengjeld
for det du har gjort mot oss.
9 Sæl er den som tar dine småbarn
og knuser dem mot berget!

Slangen var forføreren i paradis, og Guds ord levner ingen tvil om slangen, symbolikk: Da sa Herren Gud til slangen:
«Fordi du gjorde dette,
skal du være forbannet
framfor alt fe og alle ville dyr.
På buken skal du krype,
og mold skal du ete alle dine dager.
Jeg vil sette fiendskap
mellom deg og kvinnen,
mellom ditt avkom og hennes ætt.
Den (hennes ætt) skal knuse ditt hode,
men du skal hogge den i hælen.»

Legg merke til siste setning, som også er en profeti om Jesus Kristus. Han ble korsfestet, og knuste slanegns/Djevelens makt. Gud hadde lovet at menneskets lønn for synden var døden, men Jesus som ble korsfestet åpnet for nåden.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

… å ta ting ut av sin sammenheng – en kjent teknikk?

Kristenfolkets kjente teknikk …?

Sammenheng ja. Man får vel den sammenheng en ønsker i en bibel full av selvmotsigelser og umuligheter.

For alle som ikke har lest bibelen, anbefaler jeg på det varmeste spesielt GT.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

Hva behager?

Når har jeg gjengitt dine setninger fra Bibelen og sammenhengen, slik at leserene kan se hele sammenhengen og meningen med hva som virkelig står der.

Hvis du har saklige argumenter så kom med dem. Hvis du kun er ute etter å sverte bibeltekster med å ta dem ut av sin sammenheng, så vil dette kun virke fordummende på deg selv

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Jeg har selvsagt ikke til hensikt å forsøke og sverte noen eller noe på noen som helst måte. En hver får tro på nøyaktig hva dem vil og på hvilken måte, om det er sånn eller sånn for min del.

Men bibelsitatene står nå i boka, slik som dem står og det kan selv ikke du gjøre noe med uansett hvor mye sammenheng du prøver å få dem inn i.

Og hvis du forsøker å underslå truslene om grotesk vold og grusomheter som skal ramme dem som er ulydig mot gud, eller at det ikke finnes en skog av selvmotsigelser, er jeg ikke sikker på hvem det virker fordummende på.

Så sies det at Jesus opphevde loven og at det er den nye lov som gjelder, men også der motsier bibelen seg selv.

Case closed

« Forrige artikkel

NB: Oppstigning pågår!

Neste artikkel »

Den første bølgen

201
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x