Du leser nå
Anti-krister og djevelbevissthet

39 minutter lesetidAnti-krister og djevelbevissthet

OTO og påståtte ABB's helter i the Knight Templars har tette bånd til Adam Weishaupts Illuminati.

Enkelte som har lært seg dobbeltkrysningens teknikk ser fiender ved alt og alle. Men hvordan står det til med moral og integritet til de som så lettsindig slenger om seg med påstander og løgner om andre mennesker som ikke er enig med dem?

Vi skal i denne artikkel se på både den materiske evolusjonslæren, OG den åndelige evolusjon som mennesket kan gjøre seg tilgjengelig for, om det vil. Noen velger bevisst å forbli i reptilsk sinnelag, og tar dermed dyrets merke ved det.

Vi skal invitere hjem de som har gått seg vill.
De som vil ty til vold skal vi bekjempe.
Med alle demokratiets våpen skal vi møte dem.
Vårt tredje oppdrag er å skape trygghet.
Uansett hvor du bor.
Uansett hvilken gud du tilber.
Hver og en av oss kan ta ansvar.
I fellesskap knytter vi en ubrytelig lenke av omsorg, demokrati og trygghet.
Det er vårt vern mot vold.

Statsminister Jens Stoltenberg tale ved minne høytid.

Enig. Godt sagt. Vi må alle ta ansvar. Denne artikkel er mitt spede bidrag, til å begynne med. Vi må se å få avslørt disse antikristelige hatefulle som møter oss religiøse alle steder, også her. Anbefaler å starte med å invitere satanistene med djevelbevissthet hjem og tale pent med dem om at kanskje der er bedre måter……

Den danske filosof Martinus mener at meningen med livet er å utvikle seg fra djevelbevissthet til kosmisk bevissthet (kristusbevissthet).

«Et materialistisk menneske er som bekjent et menneske som absolutt ikke kan tro på noe som helst religiøst. Det aksepterer som regel kun hva som kan stadfestes av kjennsgjerninger. Det kan i stor utstreking utmerket være troende ovenfor det som det leser av materielle foreteelser, når bare det har preg av å være vitenskap. Det materialistiske menneske kan altså ikke tro på slike evige fakta som de levende veseners udødelighet og at universet eller verdensaltet er et levende vesen.» (1. s. 5-6)

«At menneskene oppfatter disse umåtelige makrokosmiske foreteelser, deres gigantiske bevegelser, deres lys og varme, deres konsentrasjon av alle de stoffer, kjemikalier, energier og krefter, som er absolutt livsnødvendig for levende veseners fysiske tilværelse eller animalske livsopplevelsesform, som seilende livløse og til ingen verdens nytte i deres gigantbaner gjennom tid og rom, er ikke bare en overtro, det er en avsporelse i livsoppfattelse. Det er en tilbedelse av døden i stedenfor livet.» (1. s. 6-7)

«Således frakjenner de jordiske mennesker mer eller mindre det altomfattende stoff-hav, den altoverstrålende logiske skapelsesprosess, intellektualitet, visdom og kjærlighet, som åpenbarer seg som den evige realitet vi uttrykker som ‘universet’ eller ‘verdensaltet’. I sannhet, slike vesener er ennå ufødte sjeler i vidommens og virkelighetens domene.»
(1. s. 8 )

«Du skal bli født på nytt av ånd, og ikke av en kvinne«. Jesus fra Nasaret.

«Nesten alle mord blir så å si begått i den tro at man ved å myrde et vesen utsletter dets eksistens og livsopplevelse. Adskillige diktatorer trodde at ved å myrde eller drepe alle de mennesker som hadde en annen religiøs eller politisk livsoppfattelse en den de selv hadde, kunne skape det helt fullkomne liv for menneskene. De forstod ikke at alle de mennesker de drepte meget snart ville fødes igjen og således atter kunne komme til å gjøre seg gjeldende med den livsoppfattelse eller mentale innstilling av hvilken de var før de ble drept.» (1. s. 11-12)

Grunnen til at det er så mange individer på planeten nå er fordi så mange er tilbake for å gjøre opp for gammel urett begått mot seg og andre. Det fremste de-populasjonsverktøy hadde vært å behandle alle bra og utdanne dem sjelsmessig til å vandre videre til andre evige jaktmarker i universet, istedenfor å komme tilbake hit, men karmiske bånd binder dem til sine overgripere, uten tilgivelsens nådegave.

Ved mangel på og bevissthet om denne tilgivelsens nådegave, holder for all tid de djevelbevisste de intetanende mennesker i sin sfære og under sin makt og kontroll, re-inkarnerer til sine overgripere igjen og igjen.

«Mennesket kan ikke flyttes fra et utviklingstrinn til et annet ved diktatur, vold og makt. Med vold og makt kan menneskene liksom dyrene kun dresseres. Derfor vil enhver diktator eller hersker som kun kan reagere i kraft av vold og makt i virkeligheten ikke kunne oppnå annet enn å bli en slags domptør over et folk av dresserte individer, som liksom dyrene i en manesje er under mer eller mindre unaturlig tvang og væremåte. Da menneskene like så lite som dyrene er skapt til å være dresserte vesener under unaturlig tvang og væremåte, vil alle voldsregenter løpe seg til døde i denne deres utøvelse av dressur eller avsporing av menneskenes normale frihetsmessige utvikling. Med vold og makt å ville endre menneskehetens normale skjebneutvikling er det samme som å gå i rette med sol og måne. Det er det samme som å trosse allmakten. Det er det samme som å tro at man kan ta skapelsen av menneskehetens skjebne bort fra Gud og legge den inn under sitt eget lille støvfnugg av liv og viten. I sannheten så kommer her hovmod til å stå for fall. Hver den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Det man gjør mot sin neste, det gjør man mot Gud. De liv man har tatt fra sine medvesener må man erstatte med sine egne liv.»
(1. s. 11-12)

«Den som kriger med sverdet, skal dø ved sverdet.» – Jesus fra Nasaret.

«Opphavene til vold, mord og drap og deres ofre vil atter fødes og bli stilt ansikt til ansikt på det fysiske plan. Og her vil rettferdigheten komme til å skje fyldest og lyset vil komme til å seire over mørket. Og der hvor der før var mordlyst, drap og dødskrig, vil freden stille funkle og kjærtegne i farger og skjønnhet som en sommerdags blomstereng i solskinn. Og dødsfryktens mørke skyer er fjernet fra menneskenes mentale solskinn, fordi man har opplevet at ingen kan drepe og ingen kan drepes, og at mord og drap som beskyttelsesmiddel er en total illusjon. Den eneste vei til beskyttelse mot en ulykkelig skjebne kan utelukkende kun skapes i kraft av den beskyttelse og lykke man selv skaper for andre levende vesener.» (1. s.12).

«Den som er den første skal bli den siste«. Jesus fra Nasaret.

Fellestrekk mennesker og dyr

«Ser vi på plantene så ser vi her de første svake former for livsuttrykk. Innenfor planteformene kan vi se at disse utvikler seg til større og større aktivitet. Iaktar vi de kjøttetende planter ser vi at her, i disses livsformer, begynner de evner og egenskaper som senere blir til dyrets fordøyelsesorganer, magesekk osv. Planten utvikler seg således at den til slutt blir til et dyr. Innenfor dyreriket utvikler det drepende prinsipp seg, som utgjør en stor del av den kjøttetende plantes liv. Hos dyret blir dette prinsipp til en livsbetingelse. Men her ser vi at dyret også utvikler seg og blir til det jordiske menneske. At det jordiske menneske utvikler seg fra den dyriske tilstand til den menneskelige blir en kjennsgjerning gjennom dette at jo mindre utviklet et menneske er, desto mer er dets bevissthet identisk med dyrets bevissthet. Dessuten er de jordiske menneskers parrings- eller forplantningsdrift identisk med pattedyrets. Jo mindre det jordiske mennesket er utviklet, desto mer finner vi dets psyke identisk med dyrets. Dyrets bevissthet strekker seg hovedsaklig kun til parringsdriften, beskyttelse og ernæring av avkommet og det selv og beskyttelse mot fiender. Disse drifter befordres i stor utstrekning gjennom instinktet og et lite kvantum bevisste viljeshandlinger. Utover dette har det ingen spekulasjon eller tenkning.

Hos mennesket finner vi likeså akkurat de samme foreteelser. Her forekomemr også parringsdriften, beskyttelse av avkommet og bergingen av føden og beskyttelse mot fiender. Disse ting har mennesket således til felles med dyret.Og i de manifestasjonsprinispper som er nøyaktig lik med dyrenes, er mennesket altså identisk med dyret. Og her avviker det meget primitive menneske ikke rett mye fra dyret. Det har kun litt større dagsbevissthet enn dyret.»
(1. s. 56-57)

«Da livsprinsippet i dyreriket er dette «å drepe for å leve», er dyret nødt til helt og holdent å være konsentrert på å være gardert inn imot dette prinsipp, likesom det er nødt til å bruke den lille bevissthet det har til dels selv å ta eller skaffe seg det bytte som er dets føde, og dels beskytte seg mot de dyr som streber det etter livet.

Derfor er det normale dyrs livsbetingelser basert på selviskhet. Loven; du skal ikke drepe, gjelder ikke her, likesom påbudet; du skal elske din neste som deg selv, absolutt heller ikke gjelder her. Dyret har ingen annen adgang til å bevare sitt fysiske liv enn dette; å drepe for å leve.[] Dyrets fornemste egenskap, rent bortsett fra dets parringsdrift og de dermed forbundne foreteelser, er egoisme eller selviskhet.»
(1. s. 58)

«Det uferdige menneske adskiller seg fra dyrene i kraft av sin begynnende intelligens.» Martinus.

«Ser vi på mennesket kan det ikke unngås at vi ser at det i større eller mindre grad beherskes av disse dyriske egenskaper: egoisme eller selviskhet, likesom det også i stor utstrekning griper til våpen, vil forsvare seg ovenfor sine fiender på samme måte som dyrene. Det drepende prinisipp er således heller ikke utelukket fra den jordmenneskelige psyke. Jo mindre utviklet det er, desto mindre kan det gjøre for andre.»
[]
«Men samtidig som at det begynnende menneske lever under de samme prinsippene som dyret, ser vi at der vokser nye egenskaper eller anlegg frem i menensket. Det begyner å utvikle seg intelligens. Det fikk evnen til å kunne forske og dermed tilegne seg viten. Medd enne evnens utvikling er mennesket blitt de alminnelige meget overlegent dyrene, [] Mennesket adskiller seg således fra dyret ikke så mye med sin parringsdrift eller forplantningsprinsipp, men derimot ved den stadig tiltagende intelligens. Med denne intelligensutvikling har det fått en i forhold til dyret kolossosal intellektuell side og de herav følgende nye evner til å kunne beherske materien og herav utvikle seg kolossosale materielle goder.»
(1. s. 59)

Kampen i oss pågår kontinuerlig mellom våre lavere selv, djevelbevisthheten, og våre høyere selv, vår humane menneskelighet. Det er en kamp enhver må ta i enerom.

«Det jordiske menneske har fått menneskelig intelligens, men ennå ikke menneskelig humanisme eller nestekjærlighet».
(1. s. 61)

«Stikk sverdet i sliren Peter«. Jesus fra Nasaret.

«For å bli et fullkomment menneske er det ikke nok at man har en kollossal intellektuell, materialistisk bevissthet og kan beherske et stor område av fysiske manifestasjoner og materier. Den menneskelige mentalitet, altså kristusmentaliteten eller den som gjør vesener til det fullkomne mennesket i Guds billede etter hans lignelse, føres utelukkende i kraft av en intellektuatlisert humanisme eller nestekjærlighet. Denne side av kristusmentalitenen er også under utvikling i den menenskelige psyke, men den er som nevnt gått mye langsommere enn den intellektuelle eller intellgensmessige utvikling. Det vil si at det jordiske menneske nok har fått en menneskelig intelligens, men det har ikke fått den menneskelige humanitet. Egoisme og selviskhet er ennå hos millioner og atter millioner av menneskerden absolutt førenmde kraft bak vseners viljesføring. Det betyr også at deres intellektuelle manifestasjoner er i selviskhetens eller egoismens tjeneste.[] Alt i deres manifestasjoner dreier seg mer elelr mindre kun om å skaffe behageligheter for seg selv, likgyldig hva det koster andre mennesker av besværligheter, sorger og bekymringer. Vi har sett at de ikke viker tilkbake for å myrde og drepe, ja er det ikke således at deres mest geniale evne nettopp er dette å drepe, selv om det i virkeligheten ikke lenger er noen livsbetingelse for menneskene å drepe lenger.»
(1. s. 61-62)

«Den store intellektualitet setter dem istand til å sette farlige, egoistiske manifestasjoner i scene, så lenge deres humane sans ennå er for liten i forhold til denne overordentlige store kunnskap, som jordmenenskene på deres nåværende stadium representerer.»
(1. s. 64)

Dette var menneskets syndefall, når kunnskapen ble mer verdt enn hjertets egenskaper. At menneskene trodde seg å kunne oppnå nirvana ad intellektuell vei.

Slik verden er idag går det forøvrig når hodet er mer utviklet enn hjertet. Da har menneskene kollektivt tatt Dyrets Merke.

Djevelbevissthet

«Her ser vi hvorledes den store fabelaktige fysiske begavelse og viten menneskene har kommet i besittelse av hever dem himmelhøyt opp i utfoldelsen av de inhumane eller dyriske tendenser. Vi blir således vitne til at menneskene her utgjør en slags egne vesener. Vi kan ikke kalle dem for dyr, for dyrene har absolutt ikke en sådan bevissthet. Det er riktig at de har dyriske anlegg og selviskhet, men disse dødbringende eller drepende anlegg er mennesket istand til å manifestere i en utfoldelse som er millioner ganger større enn den dyrene kan praktisere. [] Vi blir gjennom menneskene på dette trinn vitne til en bevissthetstilstand dyrene absolutt ikke har mage til. Man kan heller ikke kalle disse vesener for mennesker, for der er like så stor forskjell på dem og det virkelig fullkomne mennesket, eller det virkelige kristusvesen, som den som er på dyret og dette overdimensjonerte drepende vesen eller uferdige menneske.

Hva kan vi da kalle denne bevissthetstilstand, i kraft av hvilken mennesket ikke føler noe som helst dødbringende og lidelsbefordrende våpen grusomt eller effektivt nok, men arbeider på stadig å skape dødsvåpen med en ennå større kapasitet? Den utgjør en ren og skjær ‘djevelbevissthet’.Ved djevelbevissthet forstår man nettopp en bevissthet i hvilket selv det onde kan kulminere.»
(1. s. 65)

Kentaur. Halvt menneske, halvt dyr ifølge mytologien.

«Mennesket vil gjerne ha en varig verdensfred, men de vil ikke gi avkall på prinsippet ‘heller ta enn å gi’. Og så er verdensfreden eller saligheten en umulighet. Men da alle handlinger kommer tilbake til sine opphav i form av skjebne, og denne skjebne blir død og lemlestelse, i samme grad man selv har spredt død og redsel overfor sine omgivelser, kan mennesket kun arbeide seg lenger og lenger inn i lidelseskjebner, i samme grad som de selv lever i prinsippet ‘heller ta enn å gi’. Dommedag er det helvete som oppstår for menneskene som lever høyt på prinsippet å ‘heller ta enn enn å gi’. Men dette helvete, hvilket vil si alle de lidelser som egoismen og hensynsløsheten ovenfor medvesener i tilværelsen avstedkommer, befordrer utviklingen av den side i den menneskelige natur som heter humanitet eller nestekjærlighet. Ettersom lidelsene oppleves, avføder de i vesenet nettopp den humane evne, evnen til ikke å ‘heller ta enn å gi’. Og med denne voksende innstilling i væremåte begynner vesenet å være til glede og velsignelse for sine omgivelser. Da begynner det også å få sympati tilbake fra medvesener. Det blir avholdt.»
(1. s. 66-67)

«Satan is the god of our planet and the only god«. Russiske jødinne Helena Blavatski i The Secret Doctrine (Vol. II). New age guru.

De aller fleste religiøse menigheter innen alle de tre monoteistiske religioner, new age (som Blavatski var forløper for) og andre livssynsgrupperinger, er mer eller mindre påvirket av og innfluert av det rådende antikristne system, og mange mennesker i disse grupperinger har intetanende tatt til seg ‘djevelbevisstheten’ selv om de tror de er gode kristne, gode humanetikere, gode jøder, gode budhister eller gode muslimer selv. Det er vanskelig å se bjelken å sitt eget øye, men lett å se flisen i alle andres.

Bevissthetsgraden kan enkelt basert på objektive kriterier fastslås. Individenes sinnelag og handlinger vil lett avsløre for den observante opplyste hva slags bevissthetsnivå som råder i individet. Det er ikke hva individer sier som betyr noe, men hva de gjør, deres handlinger. Av fruktene på treet skal de kjennes. Tjener deres handlinger dem selv mest, eller sin neste mest? Klarer de å gjøre noe som strider mot egeninteressen, som er best for andre enn dem selv?

De aller fleste religioner og livssyn er infisert og verdsliggjort idag, og befordrer hva Martinus kaller ‘djevelbevissthet’ mer enn salighet, godhet, nestekjærlighet, etc. Intellektets vei, mer enn hjertets vei, leder til frafall.

«Med Guds bilde forstås et uttrykk for den aller høyeste, totale fullkommenhet, som overhodet kan manifesteres i visdom og kjærlighet og den herav følgende guddommelige væremåte. Igjennom fortidens høyt innviede vesener er det kommet til menneskenes kunnskap at dette ‘Guds bilde’, altså den totale guddommelige væremåte i visdom og kjærlighet, er Guds plan med det jordiske menneske».
(1. s. 89)

Herav meningen med livet. Å kvalifisere til de høyest mulige åndelige riker, for mennesker, hvor de dyriske elementer i vesenet er lagt av.

Den Hellige Ånde

«Nestekjærligheten befordrer utviklingen av intusjonsevnen, og vesenene får dermed ‘kosmisk bevissthet’, blir ett med veien, sannheten og livet, blir ett med Gud.

Etterhånden som nestekjærligheten blir mer og mer fullkommen, avføder den til sist i vesenets bevissthet utviklingen av intuisjonsevnen, hvilket vi si den evne, i kraft av hvilken vesenet får ‘kosmisk bevissthet’, får evne til gjennom sitt eget indre, å oppleve livsmysteriets løsning, sin egen udødelighet, blir ett med veien, ett med sanheten, ett med evigheten og dermed ett med Gud. Guds plan er skjedd fyldest. Det er blitt til det absolutte «menneske i Guds bilde etter hans lignelse». Og således fører dette ‘heller gi enn å ta’ vesenet bort fra djevlebevissthetens nattsorte mørke til kristusbevissthetens altoverstrålende himmelske lys.»
(1. s. 68)

«Den gudommelige plan er ikke er døgnprosjekt. Det tar millioner av år å skape det totalt fullkomne mennesket som er ‘ett med Gud’.»
(1. s. 90)

Der er kun en åndelig entitet som illuminerer menneskesinnet og menneskesjelen til hjertets vei, som jeg kjenner til, og det er den Hellige Ånde som Jesus lovte å sende de som fulgte hans anvisninger for hvordan bli opplyst – ‘frelst’.

Å bli ENbåren

«Det er derfor ikke så merkelig at nåtiden er så rik på ateister og gudsfornektere eller mennesker som tror at hele den gudommelige logiske skapelse som foregår omkring dem, og av hvilken deres egen organisme og opprettholdelse av livet er et resultat av, er noe som skjer ganske så tilfeldig av seg selv. At en sådan livsoppfattelse måtte bli fundamentet for krig, lidelser, død og undergang eller en livsepoke som ikke kan utrykkes som manifestasjon av ‘menneskebevissthet’, men derimot som manifestasjon av den virkelige menneskebevissthets motsetning, hvilket vil si ‘djevelbevissthet’, er selvfølgelig.

Man kan ikke si at at en slik saboterende og dødbringende bevissthet er dyrisk, for dyrene kan ikke drepe, hverken myrde, drepe eller lemleste og utslette millionbyer og deres mennesker og kulturverdier i kraft av helvestesbomber og djevleraketter, slik som menneskene har blitt eksperter i. Man kan heller ikke si at nevnte bevissthet er menneskelig, for ved absolutt menneskelig væremåte kan kun forstås kjærlighet, praktisert i den aller høyeste visdommens og forstandens væremåte. Der er kun et utrykk for denne midlertidige jordmenneskelige mentalitet, nemlig ‘djevelbevissthet’ eller det som i Bibelen sannferdig er treffende benevnt som anti-krist.»
(1. s. 91-92)

Skje min vilje

Enkelte individer har leflet og lekt med negativt polariserte energier så lenge at de ikke vet hva som er god og hva som har ond effekt. Gjør som du vil, det er hele loven, gir øyeblikkelig Maslowsk behovstilfredstillelse. Det er av dette nivå av bevissthet alle terrorister, både individuelle terrorister og statsterrorister opptrer, de vil tvinge sin vilje på alle andre. Det er deres rett mener de. Alle skal måtte høre på dem, og gjøre som de vil, om de ikke vil så skal de. Jungelens lov, den sterkestes rett, kommer til anvendelse.

There are no «standards of Right». Ethics is balderdash. Each Star must go on its own orbit. To hell with «moral principle»; there is no such thing.

—Aleister Crowley. 77)

De presser sin vilje over alle andre. De kristne sier «Skje Din Vilje, i himmelen som på jorden«, idet kristne har på mange måter resignert for ondskapen. De har måttet se at den er for sterk og totalt omfattende, til at det er mulig som menneske å gjøre noe med den. De har dermed overgitt sin vilje til G-d, og har ingen slik egen vilje. Det får bli som det blir, tenker de.

Religionsforskere ved NTNU som media ofte bruker som eksperter i mange slags saker, unnskylder satanismen som ufarlig. Det er talende hvem media bruker som eksperter for å beskytte moralen i samfunnet, folk som ikke tror på moral men mer på situasjonsbestemt moral og relative sannheter. Det er talende for samfunnets utvikling hvem som utgjør samfunnets ekspertise.

Satans bibel på norsk
http://www.forskning.no/artikler/2004/mai/1084181767.43

Satanisme som samtidsmyte
http://skepsis.no/?p=477

Satanister er ufarlig, men konspirasjonsteoretikere og kristne er farlig. :)
Jaja. Verden ønsker å bedras.

Hvorfor blir således mange sekulære så provosert av religiøse symboler og Bibelvers? Fordi det strider med hele deres verdigrunnlag, og frie livsutfoldelse; Gjør som du vil, det er hele loven.

Illuminatet, OTO, Anton LeVey‘s Church of Satan og Knight Templars og andre negativt polariserte entiteter og individer koser seg med, gjerne i skjul, å utøve sin kraft og makt. Det Luciferiske lys og friheter som Albert Pike definerer det.

Det teologiske dogme til Albert Pike er utbrodert i disse Instrukser utstedt av ham den 4. Juli, 1889, til frimurernes 23. Supreme Councils i verden:

“Hva vi sier til massen er; Vi tilber en Gud, men det er en Gud en tilber uten overtro”.
“Til dere, Sovereign Grand Instructors General, sier vi dette, så dere kan gjenta det til Brødrene av 32ndre, 31ste og 30te grad; Frimurernes religion skal være, for alle oss initierte i de høyere grader, vedlikeholdt i renheten til den Luciferske doktrine.
Hvis Lucifer ikke var Gud, ville Adonay (den kristne Gud) hvis mørke gjerninger beviser hans ondskap, falskhet og hat mot mennesket, barbarisme og avsky for vitenskapen, ville Adonay og hans prester kunne nå opp til han?
Ja, Lucifer er Gud, og uheldigvis er Adonay også Gud. For den evige lov er at der er ikke lys uten skygge, intet vakkert uten stygghet, intet hvitt uten svart, for det absolutte kan bare eksistere som to Guder: mørke er nødvendig for lyset å tjene som et lerret som pidestallen er nødvendig for statuen, og bremsene til lokomotivet….
Doktrinen til Satanismen er kjettersk; og den sanne og rene filosofiske religion er troen på Lucifer; Adonays jevnbyrdige; men Lucifer, Lysets Gud og Godhetens Guddom slåss for menneskeheten mot Adonay, Guden over Mørke og Ondskap”. 3)

Fra Karlstads artikkel her fant vi noen gullkorn om Knight Templars og andre hemmelige forbunds historie:

Knights Templar er et av de mest hemmelige forbund gjennom historien.

«The original Order of Knights Templar was founded in the twelfth century … Trade … made the Templars rich … In October, 1307, [French King] Philip ordered the arrest of all Templars on French soil and the seizure of their property. There was reason to believe, said the king, that the [Templar] order was profoundly heretical; that its military monks, in fact, were black magicians … At these trials, many of the accused Templars admitted … to witnessing or participating in … sodomy, trampling upon the crucifix, and worshipping some sort of mummified and fiercely bearded three-headed creature. The creature, swore some of the accused, was named Baphomet … Some may well have been practicing homosexuals … Templars were the custodians of secret esoteric teachings, later associated with Rosicrucianism and esoteric masonry.» [«Mind & Magic,» by Francis X.King, Crescent, ISBN 0-517-06036-1, p. 84-85]

«Ordo Templi Orientis (OTO) ble stiftet før 1902 av Karl Kellner og Theodore Reuss (også kjent som Merlin) i Tyskland, med en rektors postadresse i Lugano, Sveits av 1917. Den umiddelbare forløperen til Organisasjonen var Hermetic Brotherhood of Light, et mystisk samfunn grunnlagt på midten av det 19. århundre, med avdelinger i Europa og Nord Amerika. Før Hermetic Brotherhood of Light, OTO’s «tradisjonelle» historie omfatter Weishaupt’s Illuminati på slutten av det 18. århundre og den Crusading Order of Knights Templar i det 11. århundre som forløpere. Det må påpekes at mange andre organisasjoner også hevder at de stammer fra Illuminati og det 11. århundres tempelriddere, uten faktisk å kunne bevise dette. Den «tradisjonelle» historien er en eufemisme for «mytologi» i frimurerske og okkulte organisasjoner, og som sådan, uttrykker den «tradisjonelle» historien og de forløpende relasjoner som ikke er dokumentert og kan være unøyaktige. Det er dokumentert at O.T.O. sprang ut fra Hermetic Brotherhood of Light som ble etablerint av Karl Kellner, et medlem av dette brorskap. Hermetic Brotherhood of Light fortsatte uavhengig av OTO, for seg selv, og var fortsatt i eksistens i Oakland, California så sent som i 1970… [] Sistnevnte innvielser var representert ved O.T.O. til å gi den skotske Rites grader (Albert Pike’s initiering). På begynnelsen av 1920-tallet, når denne praksisen effektivt endte, og unike OTO innvielser var spredd innenfor deler av OTO i regi av Aleister Crowley. På den tiden ble ritualene til O.T.O. omskrevet av Aleister Crowley (Thelema-Book Of The Law), for å hindre ytterligere vansker gjennom at ritualene ble for tett til de av Craft og den skotske Rites Frimureri (Albert Pikes riter).»
http://hermetic.com/heidrick/oto_history.html

Skje din vilje

Reelt kristne ber til sin G-d, istedenfor om å få sin vilje, ber om at «Skje din vilje, i Himmelen som på Jorden«. De undelegger seg en høyere makt og vilje, frivillig.

Korset er et symbol på uendelig godhet, nåde og kjærlighet. Hvorfor provoserer dette symbol så mye, hvorfor går mennesker bananas av kristne symboler og bibelvers, men ikke av de djevelbevisstes fremferd og lurerier? Det skal vi søke å få besvart.

Et symbol på godhet og kjærlighet er svært provoserende, at det skulle ha funnes noen som skulle vise menneskeheten slik kjærlighet for dem at han ofret sitt liv på ondskapens alter; Jesus fra Nasaret. Dette gjør i tilfelle Ham bedre enn dem, og det gjør dem rasende.

Med sitt eget liv som innsats avslørte Jesus hvor små disse med reptilsk bevissthet er. Hvor truet de ble og er av hans budskap, som truer deres livsutfoldelse i det Luciferiske lys og kraft og makt; krenker deres friheter, til å uttøve pur ondskap i de mest perverse tilfellene.

‘It has been said, ‘the truth will make men free.’ – Anton LaVey.

Fri fra hva? Moral og dannelse, elementær folkeskikk? Sannheten vil nok sette fri, men det blir fri fra djevelbevissthetens lumske snare i tilfelle.

«Søk sannheten, og sannheten vil sette deg fri». Jesus fra Nasaret.

Sannheten om menneskets åndelige evolusjon, vil en sette en fri fra djevelbevisstheten, og lurendreieres åndelige og psykologiske/mentale makt over en. For anti-kristene så er dette symbolet på godhet og kjærlighet, korset, tvertimot et stengsel for at de kan fritt få lov å gi utløp for sin iboende dyriske og tildels onde natur.

«Gjør som du vil, det er hele loven». Alistair Crowley.

«Man is God. We are men. We are gods. God is man«. Anton LaVey.

Mange sliter med dette. Ser de et kors, da fråder det rundt munnen på dem, som hos Linda Blair/Reagen i filmen Exorcisten.

Litt exorcisme er sikkert sunt for noen og enhver. De som ikke kjenner til sine indre smådjevler og holder dem under kontrol, er de farligste, idet de opptrer ubevisst. De ser kun djevler i alle andre, og ikke i seg selv. Projiserer sin latente iboende ondskap på alle andre.

Enkelte ser faktisk ikke forskjell på sin egen vilje; hva som er best for seg selv, og den kollektive vilje; hva som er best for de mange. De vil trumfe sin vilje på alle andre.

De djevelbevisste vil presse sin individuelle vilje, eller som gruppe sine egosentriske småviljer på kollektivet, nettopp som ‘ABB’ tilsynelatende gjorde ved Utøya massakren.

Dette er ting de lærer i skjulte organisasjoner, ved okkulte innvielsesritualer; å finne sin kraft. Lucifer’s kraft, ifølge Albert Pike.

Ritualmord og barneofringer til Moloch/Baal – mørkets åndelige derFuehrer, er normen mer enn unnataket i enkelte høystående miljøer, hos de som er dedikert bevisst oppsatt til mørkets tjeneste, og utgjør deler av deres initieringer for mørkets tjeneste, til mer perverst dess bedre, og for hvilken tjeneste de blir rikelig belønnet, på kort sikt.

Som Jesus ble fristet på fjellet av Fristeren med lommene fulle av penger og land så langt øyet rakk om han bare falt ned på kne og tilbad mørkets guddom: «Herren din Gud skal du tjene, av hele ditt hjerte og hele ditt sinn«, var hans lakoniske svar.

Hat som åndsbasis

Når de ser et kors, eller hører et Bibelvers, så er det som enkelte går av hengslene, blir hatefull og ufin, av sikkert forskjellige årsaker, men noe eller noen har bidratt i tidlige formative år av personlighetsutviklingen med dette.

Går menneskets utviklingsvei fra en primitiv instinktbasert dyreart, til et hjertesentrert kjærlighetsvesen, så har disse en vei å gå. Den førstnevnte tilhører mest dyreverdenen, den sistnevnte tilhører Menneskeheten.

Det burde jo nærmest være forbudt å være i besittelse av slikt hat. Ministry of Thought Correction burde grepet inn.

Jøder, muslimer og kristne imellom har en ikke samme hatefulle. De har stort sett respekt for hverandres tro og verdenssyn, idet de deler forholdet til det supranaturale. De fleste slike angrep kommer fra sekulære ‘djevelbevisste’, og de ypper til strid mellom religionene. Splitt og hersk.

Toleranse, godhet, raushet, gode karakteregenskaper som er åndelige i form, kommer alle fra kjærligheten. Er kjærligheten fraværende, så vil alle de andre menneskelige egenskaper også være fraværende. Der vil være bare de dyriske egenskaper som råder i tilfelle, som fyller plassen i vakuumet av menneskesjelen.

«Tro, håp og kjærlighet, men størst av dem er kjærligheten.» Jesus fra Nasaret.

For slike individer passer det best å fatte det åndelige utifra ET/V religion, ufologi eller mer verdslige aliens fra det ytre rom som skal frelse menneskeheten. Det er samme tema og symbolikk som går igjen, men det er verdslig og materielt, skapt utav intet, kunne sees og kanskje kunne påvises ‘vitenskapelig’, da er det mer forlokkende. De er AV verden, ikke av ånd.

Det er profetert i Bibelen at i de siste tider, ved enden av et eon, en utviklingssyklus, når hjertene har blitt kalde, så er det de med djevelbevissthet som styrer og råder grunnen i verden. Da er det deres verdenssyn som gjelder.

Johnny Cash – Going by the Book

La oss håpe vi ikke kommer dit hen, men jeg er ingen optimist i så henseende.

De glemmer at etter at mennesket har blitt helt (ENbåren, Oneness) at de da ved denne illuminasjon har mulighet til å velge mellom menneskets gode og onde sider. Å være hel er ikke å fornekte menneskets skyggesider, men være bevisst på og ha kontrollen på dem. Hver enkelt for seg selv.

Lucifers lys er mer potent, mer kraft, mer egosentisk berikende, – på kort sikt. Så istedenfor å velge det gode, så velger enkelte å forbli i den bevissthet som Martinus kaller djevelbevissthet. Det gjør dem mer potent og kraftfull, tror de, på kort sikt, men på lang sikt er dette ødeleggende for kulturen og moralen i ethvert samfunn, som for dette vesens oppstigning til høyere åndelig bevissthets sfærer.

Det er kollektivt selvmord, å slippe disse krefter løs, som det gjøres nå, som også Bibelen profeterer skal skje, idet Bibelen beskriver et helt EON i menneskeutvikling og innvikling. Samme tema som rullerer, historien gjentar seg ALLTID. Fra kulturell fødsel til kulturelt selvmord.

De velger død og ødeleggelse, og ikke liv og medskapelse, for å få gi utløp for sine små egosentriske viljer.

Sado-masochistic Ritual: a Primer
by Raven Greywalker (Samdhya)

«Man, know thyself.» «The slaves shall serve.»

«No part of us is not of the gods.»

http://www.mindspring.com/~hellfire/bishop/

Det er helt okay å være i et miljø å innvies eller lære gradvis at i mennesket bor både G-d og Djevel, lære at mennesket i seg selv har både gode og onde egenskaper. De har lært at de kan lyve, stjele, myrde, alt de kan komme ut av det med, de kan være så mye de bare vil, INGEN karakteregenskap er for dårlig til å benyttes, for sin sak;

«Do what thou wilt shall be the whole of the Law.»

Det er nettopp dette innvielser går ut på, å finne ut at i mennesket bor alt som et potensiale, til både godt og ondt….å finne at mennesket er ikke bare gode på bunnen, de er tilsvarende krafts og ånds motsetning også. De som sier noe annet, er bare halv.

MEN, når en har oppdaget dette potensiale, så er det på tide å velge side.

Den gode side velger «La Din vilje skje, i himmelen som på Jorden«, disse har underlagt seg en makt utenfor seg eller over seg selv. Hos disse har til og med landenes myndigheter underlagt seg den samme utenformenneskelige kraft og energi, The Force, G-d, som i kraft av årtuseners tradisjoner har formidlet kunnskap gjennom åndelige mennesker hvordan det er best å leve og organisere samfunnene, slik som de har vært lært og forstått i hvert enkelt land.

Men når Aleister Crowley’s Thelema «Gjør som en selv vil, skal være hele Loven» da kommer oppløsning, umoral, nedbrytning og endelig destruksjon av samfunnene, fordi der ikke lenger er noe felles verdigrunnlag, ingenting hellig, bare kaos. Kaos har som vi vet noen muligheter til å bygge seg ny orden utav.

Slike bevegelser som OTO og Knight Templars til LaVeys Satanistkirke og witchcraft er en del av Illuminatets metode for å skape kaos, så de er faktisk veldig velkommen i samfunnet og verden. De får holde på helt uforstyrret, og i massemedia har utøverne klippekort til å holde på med sine destruktive agendaer. Hvorfor vil noen ha mest mulig kaos?

Orden utav kaos

Dette veggbildet som henger i salen til FN’s Sikkerhetsråd, ble gitt fra Norge til gave til FN ved opprettelsen i 1946:

Veggbildet i FN’s Sikkehetsråd salen er malt av Per Krogh som var en gave fra Norge symboliserer en Fugl Fønix som reiser seg av asken. Må det norske folk være bevisst på at de ikke reiser seg feil vei opp, eller reiser opp til feil ‘paid piper’.

Vi kan spørre, Var det virkelig nødvendig med all denne asken?

«The Security Council Chamber was a gift from Norway, designed by the Norwegian architect Arnstein Arneberg. A central feature of the Security Council Chamber is the oil canvas mural painted by the Norwegian artist Per Krogh. It depicts a phoenix rising from its ashes, as a symbol of the world being rebuilt after the Second World War. Above the dark sinister colours at the bottom different images in bright colours symbolizing the hope for a better future are depicted. Equality is symbolized by a group of people weighing out grain for all to share.»
http://www.un.org/cyberschoolbus/untour/subsec.htm

FN’s første generalsekretær var Arbeiderpartiets Trygve Lie fra Norge.

Kaoset innføres på mange måter:

* Terror
* Migrasjoner, folkevandringer, …
* Kriger
* Familieoppløsning
* Anarki
* Oppløsning av alle tradisjonelle verdier
* Religionsforfølgelser
* osv.

Den nye orden som skal reise seg utav alt kaoset som skapes for formålet, hva er det?

‘The essence of the idea is to give an impression of light, security and joy. The world we see in the foreground is collapsing, while the new world based on based on clarity and harmony can be built up,’ explained Krogh himself in 1950, before adding; ‘Thus must the work of the UN and the Security Council provide the seeds for a new and more valuable life’.
http://www.norway-un.org/NorwayandUN/Norwegian-UN-Politcies/Norways-permanent-place-in-the-Security-Council/

Djevlebevisstheten som lever på den sterkestes rett, jungelens lov, så kan det for dem være nødvendig å drepe, bombe og lemleste for å oppnå sine målsettinger. «Gjør som du vil, det er hele loven».

Når dette er loven er der ingen utenomjordisk entitet som begrenser noen myndigheters atferd, og myndighetene har fått eneansvar for å begrense og styre individers atferd ved lov, det er den eneste begrensning. Og så lenge en kan bryte lover og komme fra det, så er der ingen moralske sperrer, siden Loven sier at denne frihet til å gjøre et onde, den er absolutt, så lenge en kan komme klar myndighetenes straff for det. Mange mennesker er i live bare fordi det er ulovlig å kverke dem.

Der er ikke lenger noen annen barriere for menneskelig atferd enn lover og trusler om straff. Ingen samvittighet, ingen karma, ingen skjebne, ingen G-d som dømmer rettferdig, alt er avskrevet som tøys og tull.

Kjenn deg selv

Det hele menneske som kjenner seg selv, på godt og ondt. Disse har også kunnskap om at der bor en terrorist i hvert enkelt menneske, som under rette forutsetninger, og med de rette forhold, vil kunne lokkes og/eller lures til å gjøre ting som den menneskelige samvittighet normalt nekter mennesket.

Mennesket er ikke født godt, det er født inn i et zoo, og skal bli gjenfødt for å bli godt. Inntil dette kaller Bibelen ‘født til synd’, altså å bomme på målet med meningen for sitt liv.

Om det velges det onde så har dette mennesket bevisst valgt ondskapen. Forøvrig velges det onde nærmest garantert ubevisst. Bevissthet om godt og ond er beste garanti for rett valg.

Illuminatet, OTO, Knight Templars og andre innvielsesmiljøer hvor negativt polariserte entiteter og individer frekventerer for sin personlige utvikling, har en vei å gå for å underlegge seg en kollektiv vilje som er større enn mennesket selv. Deres invielsesritualer innvolverer dette å integrere vilje og fakulteter for «å gjøre som en vil«.

«with the idea of building a spiritual structure without recourse to superstition and blind faith-based beliefs»
http://www.mindspring.com/~hellfire/bishop/statement.htm

«Do what thou wilt shall be the whole of the Law.» Alistair Crowley.

Deres vilje kan dermed ikke underlegges noen høyere astral vilje, noen guddommelig inngripen kan ikke tillates, da det vil innfluere på deres egen viljesakter. Mennesket er guder for seg selv i dette religiøse system, med det til følge at de kan gjøre seg til herrer over liv og død for andre, som i tilfellet påstått Knights Templar ‘ABB’, noe som for kristne og jøder er strengt forbudt i henhold til Moseloven; Du skal ikke drepe.

De kan eller vil derfor ikke ha noen monoteistiske gudeskikkelser basert på som de sier overtro, som overstyrer deres vilje, lover og regler er for idioter, selv er disse innvidde til et nivå hvor de ikke trenger å ta samfunnsmessige hensyn, moral, toleranse, respekt, medfølelse og/eller nestekjærlighet. Det viktigste blir egoets/Selvets tilfredstillelse, ikke samfunnets.

Deres guder skal tilfredstille mennesket, ikke mennesket overstyres av G-d, spesielt ikke en monoteistisk gudeskikkelse.

The letters O.T.O. stand for Ordo Templi Orientis, the Order of Oriental Templars, or Order of the Temple of the East. O.T.O. is dedicated to the high purpose of securing the Liberty of the Individual and his or her advancement in Light, Wisdom, Understanding, Knowledge, and Power through Beauty, Courage, and Wit, on the Foundation of Universal Brotherhood.

Success is your proof;
courage is your armour;
go on, go on, in my strength;
& ye shall turn not back for any!
— Liber AL III:46

http://oto-usa.org/

– touche

Ganske langt fra dette enn det svakelige og ynkelige, i deres øyne, å vende det andre kinnet til…….

—————————

Enhver får ha ansvar for hva slags engler en inviterer inn. I den dualistiske verden finnes begge deler; onde og gode.

Meningen med livet

Meningen med livet må være å overvinne denne basale og primitive iboende karnalske reptilske menneskenatur, mener Martinus.

Forfatteren skrev i 1992 boken ‘Utvikling av Kosmisk Bevissthet» (eller Kristusbevissthet). Forsiden er et amatørmessig forsøk på gjengivelse av et maleri av kunstneren Stein-Kåre Nygård, som satte igang en stor prosess internt den tiden. Snart 20 år siden. Tiden går.

Meningen med livet er å ved ånd og bevissthet heve seg til en tilstand fra dyreriket til menneskeriket. På jord er det kvalifisering til hvem som skal nå den høyere bevissthets riker, hva en skulle ønske å kalle disse åndelige riker, noen kaller dem ‘himmelen’, selv om dette blir galt idet det kan høres ut som det er kun et sted, for alle eller ingen. Det er nok feil.

«I Min Fars hus er det mange rom, og jeg drar og bereder ett for dere«. Jesus fra Nasaret.

På jorden lærer vi hvem vi kan tenke oss å tilbringe evigheten sammen med, og hvem vi absolutt ikke kan tenke oss å sosialisere med i evigheten. Law of Attraction tar seg av resten. Valget er viktig. Hvert valg en tar i hverdagen bestemmer hvor en havner.

Tror en ondskap forkledt som godhet ER godthet, så har en et problem, og havner sammen med psykopater og notoriske løgnere.

For ethvert menneske gjelder det å slåss mot sin egen dyriske natur, og heve seg etter ‘håret’ med bevissthet og åndens kraft fra dyreriket til menneskeriket, og ikke bare som Crowley’s og LaVeys kvinner og menn som kun gjør som de vil, så har det utviklede mennesket blitt gjort istand til å ta et større ansvar ved sin erobrede humanitet, og kan ta det større ansvar som statsminister Jens Stoltenberg oppfordrer til i minnetalen over Utøya-massakren.

Dette mennesket har vunnet seierkransen, – og evig liv, hvor døden ikke lenger har noen betydning. Er ikke akkurat noen kø for plassene i MIN ‘himmel’, men min vilje vet hvordan jeg vil ha det, – ikke som her.

De som har faset inn sine små viljer, med Allmaktens/AllThereIs/G-d for det kollektivt bestes vilje, de som gagner flertallet mer enn mindretallet, gjør faktisk akkurat hva en selv vil også, på et helt annet plan. Problemet var bare å finne ut hva som var det beste en ville. Det er vanligvis forbundet med mye dyrekjøpt erfaring, prøving og feiling for de åndelige pilgrimer å finne ut det; hva en egentlig vil.

På et plan har det humane menneskets vilje og G-d’s vilje smeltet sammen, de har blitt ett, da er en i den kosmiske strømmen og energien som beveger verden. En er garantert å være på vinnerlaget. Ingen vilje er bedre å ha, og ingen etter å kjent den vil kunne ønske noe annet enn dette;

«Skje din vilje. Ikke som jeg vil, men som du vil».

«I India tror man tradisjonelt at mennesket består både av materiell energi (som de kaller rasa, og er feminin av natur) og den spirituelle energien (tapas, som er maskulin). Disse energiene er av samme essens, de er guddommelig energi.

Den energien som binder oss alle sammen kalles ‘akash’. Denne energien virker som en slags tiltrekningskraft.

Vi må forholde oss til den materielle verden og leve i den, men vi skal likevel stå støtt, eller rotfeste oss, i den spirituelle energien.»
av Line Prasad. Visjon, 2-2011, s- 75.

«I verden, men ikke AV verden», benevnte Jesus det som.

To sider av samme sak, men ubalansen i verden kommer av at menneskene har blitt for rotfestet i det materiske univers (mater dominion, det feministiske, Eva forført av ‘slangen’), istedenfor å vite at de er langt mer ånd – åndelige vesener – det evige – paternal liberalis – enn det karnalske ‘djevelbevisste’, det dødelige, kropp, intellekt, mer enn hjerte, sjel.

«Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. » – Joh. 3.3

Menneskene må bli som barn igjen – født påny – i ånd denne gang, og ikke av en kvinne, for å komme til paternal liberalis, den åndelige frihet.

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.
(Joh. 3.5-6)

Her ligger forskjellen på det karnalske ‘djevelbevisste’ menneske og de åndelig kosmiske mennesker etter Martinus sin definisjon.

For livets glade gutter går solen aldri ned.

Lykke til.

Relatert lesning

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Og jeg ser en ny jord
http://www.riksavisen.no/?p=6718

Frihet – i det planetariske fengsel
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/frihet-i-det-planetariske-fengsel/

De-programmering. Veiene deler seg
http://www.riksavisen.no/?p=6810

Kilder

  1. Martinus – Djævlebevidsthet og Kristusbevisthed (1957).
  2. Le Femme et l’enfant dans la Franc-Masonnerie Universelle, by A.C. De La Rive, s. 588, og Occult Theocrasy, s. 220,
  3. http://hermetic.com/heidrick/oto_history.html
  4. http://www.religion-spirituality.org/ordo-templi-orientis/index.php
  5. http://www.redicecreations.com/winterwonderland/OTO.html
  6. http://en.wikipedia.org/wiki/Ordo_Templi_Orientis
  7. http://www.defendingsteiner.com/articles/rs-OTO.php
  8. http://www.mindspring.com/~hellfire/bishop/statement.htm
Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
0%
Opplysende
0%
Inne på noe
0%
Usikker
0%
Dårlig
100%
Om forfatter
J.Johansen
Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”.............................................. Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013............................................................. "Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel ........... Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk: Facebook http://www.riksavisen.no/ http://www.dissident-net.info

201
Kommentarer

avatar
59 Comment threads
142 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
26 Comment authors
FalconUFOTerje SFrank KstadErikkerik Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Ulven
Abonnent
Ulven

Hva er det egentlig den hemmelige okkulte kulten OTO bedriver?

Denne bok-tittelen omhandler OTO:
BLOOD ON THE ALTAR. The Secret History of the Worlds Most Dangerous Secret Society (forfatter Craig Heimbichner).

Noen kapittel-titler:
Blood Brotherhood of Baphomet
The Judaic Connection
Catholisism in the Crosshairs
Politics and Pedophilia

Boka er omtalt her
http://omega.twoday.net/stories/483628/

Et utdrag:
The OTO has marched from triumph after triumph, as the spectre of its «Great Beast,» British Intelligence officer Aleister Crowley, cast its Thelemi spell over a double-minded populace alternately seeking freedom-and-contraint, sex-and-repression, magick-and-Christendom, science-and-superstition. «Blood on the Altar» shows the OTO to be the signature secret society behind the most dazzling–and puzzling–charades of the modern Cryptocracy.»

Ifølge stemmer i skogen har den norske OTO-losjen mer enn 1000 medlemmer. Vi vet jo at noen av dem er utplassert i synlige posisjoner i samfunnet, og bl.a. benyttes som ekspert-kommentatorer og tankepoliti for norske media som NRK, ex. Asbjørn Dyrendal og John Færseth. Hva med OTO innen etterretning, politi og militærvesen?

maranata
Abonnent
maranata

«i en ständig evolution mot högre livsformer»

Nå har jeg ikke fått lest hele boken til denne danske forfatter, men hva menes med dette utsagnet? Er det snakk om utviklingslæren i motsetning til kreasjonisme, eller en slags reinkarnasjonsprosess, eller er det snakk om at de som lever i dag er «smartere» enn de som levde «før».

Rolf Kenneth Myhre
Skribent

Maranata,
Jeg bør kanskje følge opp JJs artikkel med en artikkel som gir en helhetlig presentasjon av Martinus’ kosmologi. Det vil da bli en tilpasning herav:
http://www.rolfkenneth.no/Martinus.html

maranata
Abonnent
maranata

Da har jeg jo fått svar på mitt spørsmål. Denne Martinus lære går altså ut på reinkarnasjonsteori. Jeg kaller det teori, for det er jo det det faktisk er. Martinius beskrivelse av dette er jo gjort på en måte som om han vet alt dette i detalj, hvilket han ikke gjør. Beskrivelsen blir da også ganske fornøyelig og naiv.

Man kan ikke tro på Jesus som guddommelig og samtidig tro på reinkarnasjon. Djevelen selv tror jo på Jesus, men ikke som frelser, og da er vi ved hovedpoenget. Jesus Kristus soningsdød blir en meningsløs foreteelse dersom virkeligheten er reinkarnasjon.

Martinius egne ord om reinkarnasjon:

Reinkarnasjonsprinsippet. Martinus betraktet jordmenneskets opphold i den åndelige verden, mellom to inkarnasjoner, først og fremst som en hvile eller ferie for å samle krefter og ny lyst til inkarnasjon. Umiddelbart etter den fysiske død oppleves astralplanet, hvis opphold kan vare fra dager til uker. Da den åndelige verdens manifestasjoner bare er projeksjoner av egne tanker og følelser, kan astralplanet for den uvitende fortone seg som alt mulig, fra himmel til helvete. Skulle opplevelsene bli uutholdelige, dukker en hjelpende ånd opp i en tillitsskapende kulturell drakt (”skytsengel”, lysvesen, vismann, morsfigur…) og trøster og suggererer den ulykkelige til kjærlige og edle tanker. I det den ulykkelige bukker under for suggesjonen, frigjør den hjelpende ånden ham/henne fra astral­kroppen. Astralkroppen vil disintegrere, men en rekke automatfunksjoner gir den et slags pseudoliv som gjenferd som kan vare i årevis.
Befridd fra astralkroppen er alle negative emosjoner midlertidig paralysert, slik at den avdøde står frem i all sin uskyld, renhet og naturlige livsglede. Frigjøringen fra astralkroppen kan kalles ”den andre død”, og åpner døren inn til de jordmenneskelige paradissfærer. Paradis­sfærene på det laveste trinnet minner mest om fysiske idealtilværelser. Her treffer man familie, venner og bekjente som også har forlatt det fysiske plan og kommet i samme sfære. Drivkraften bak all aktivitet er nestekjærligheten: ønsket om å være mest mulig til velsignelse og glede for de andre. Loven om resonans besørger at det er egne religiøse paradis­sfærer; hver tro har sin sfære. Den avdøde går før eller senere mett den ”fysiske” idealtilværelsen, og drives mot de høyere åndelige sfærer. Dette resulterer i en relativ hurtig reise gjennom visdomsriket, den gud­domme­­lige verden og salighetsriket. Midtveis i salighetsriket begynner utviklingen av et nytt astrallegeme, som etterhvert knytter seg midlertidig til astrallegemene til inkarnerte personer som opplever seksuell klimaks. Den biologiske unnfangelse skjer ved at salighets­vesenets astral­legeme bindes til en befruktet eggcelle. Barn og ungdom er mer primitive og ufølsomme enn voksne fordi de repeterer urmenneskets stadier. Gutter klatrer i trær, liker å leke sjørøvere og indianere osv. Piker repeterer moderrollen ved kjærlig å pusle med sine dukker. I slutten av tyveårene repeteres modenhets­nivået ved forrige inkarnasjon. Først ved 30-årsalderen er repetisjonsfasen over.

BelzeBob
Abonnent

Det skumle med OTO og 1000 andre okkulte/religiøse samfunn er at i disse samfunnene utvikler man ofte en slags psykopati som bunner i at «vi de innviede trenger ikke følge vanlige regler» og «målet helliger middelet.» Det er ikke bra når ens samvittighet blir frakoblet/begravd og ens begrep om moral blir forvridd som resultat av okkult indoktrinering.

Crowley var helt klart en psykopat. Og folka i Golden Dawn og i de tyske ordnene hadde også et snev av stormannsgalskap. Helt sikkert. Noe sier meg at eplet ikke faller langt fra stammen – altså at OTO i dag produserer individer som i likhet med Crowley er ganske pling i bollen. Samtidig vet jeg at de har masse gøy med ritualer, sex, dop, fyll og annen moro. Forøvrig traff jeg sjefen for OTOs Bergen-avdeling en gang og jeg syns han var helt OK. Kanskje ikke alle er pling i bollen allikevel.

Hallvard Volden
Anonym

Nyansert kommentar :) That I like…

Jeg har nå snart lest relativt intenst Aleister Crowley’s verker i 2år, og har delvis prøvd ut en del av hans meditasjons-teknikker(som er hentet direkte fra patanjalis yoga/raja-yoga) og jeg får mer og mer
vondt i hjertet hvis f.eks jeg ser noen slå ihjel en flue eller ser at et menneske ufortjent får «pes»! Er det noe feil med meg??? HJÆLP! Jeg burde jo bli psykopat…eller? Crowley var Crowley… JEG er MEG! Og alle er vi unike…og det er akkurat det Crowley ville at alle og enhver skulle finne tilbake til i stedet for å høre på dogmatiske forsøk på å bli styrt!

Crowleys metode er nok ikke for hvem som helst, for den kan misforståes meget lett hvis man tar den bokstavelig… ;)

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Hallvar V: Forstår at Crowley fascinerer deg, men det er vel ikke akkurat kjærlighets-mentalitet? Så du ikke den video jeg postet der hvor vi diskuterte Crowley sist? Husker ikke nå i hvilken tråd, men postet bl a en video hvor en som hadde mye kunnskaper om Crowley og praktiserte magi, muligens også satanisme, for det var tematikken der, og han advarte svært kraftig, mot å forsøke å utføre noe som helst, av Crowleys ritualer og meditasjoner.

Når en så kraftig advarsel kommer selv fra et slikt hold, bør vi vel ta det på alvor? Han mente at det var å gi sin kraft til Crowley som person og ingen guddom eller noe slikt. Du gjør som du vil, Hallvar Volden, jeg ønsker deg fra hjertet alt godt. Men vil bare vite om du fikk med deg den video jeg postet der og om det ikke finnes bedre læremestere/guruer?

Jeg tror ikke de er pling i bollen heller, og det går an å snakke med dem, men jeg tror det er litt mørke krefter som lekes med her, muligens.

Singoalla
Abonnent
Singoalla

For meg er antikrist og djevelbevissthet temmelig sterke ord, ja det siste ordet har jeg faktisk ikke engang hørt før, det høres skrekkelig ut..

Man skulle tro at svært få velger dette bevisst. Såkalt satanisme er, innen den sataniske kirke, og Bibelen til Anony La Vey, som jeg har forklart tidligere,for de fleste der, kun et symbol på å dyrke sitt ego, samt å gjøre hva pokker man vil, et symbol på seksuell frihet osv. De fleste innen dette er egentlig ateistiske og har ikke noe religiøst forhold til satan.

Det viser seg at Antony La Vey, har sagt at den egentlige hensikten med alt sammen, som han startet var ANTI-ZIONISME.. Så dersom man snakker om åndskamp, som finnes i dag, så er disse merkelig nok da på vår side og imot zionismen først og fremst, en protest mot det.

De mener bl a at vi blir lurt trill rundt av jødene med at de pådytter oss deres Gud og får oss til å gi kraft til deres stammegud slik at han blir mektig og de kan herske over verden. Og det passer jo inn i en viss konspirasjon..

Det finnes også holdepunkter for dette, om man ser på at hvert fokeslag faktisk har sin stamme-ånd, folke-sjel eller hva du vil kalle det, og vi har blitt fremmedgjort fra vår og de har fått oss til å dyrke den som selv i vår Bibel sier å være israels Gud, den gjeveste blandt gudene, står det..

Jødene sier selv den dag i dag, at dette er deres Gud og bud osv,
og mener at vi burde ha vårt eget, søke vårt eget..

Det kommer også klart frem i dagens NT at «jødenes Gud» var noe annet enn den gud som opprinnelig ble forfektet i en del av skriftene der, og en el gnostiske skrifter gjør det klart at Jesus IKKE kom fra «jødenes gud» men at den han snakket om som sin far, var mye høyere opp.. at «jødenes gud» hadde opphøyet seg selv til gud osv, ja mange gnostiske skrifter sa rett ut at skaperguden var Satan, denne verdens gud, en ond demiurg som stengte åndsvesner inn i materie, llidelse osv. Bibelen sier det samme – at «denne verdens Gud» er Satan.

Gnostikerne ble de også brent og utryddet fordi de påstod dette. Tenk om det er sant? Så dyrker kirken og tradisjonelt kristne satan i praksis..

Det ville vel være et perfekt plot fra satans side og så speiler disse ved å peke på satan i alle andre og deres guder.. MYE er snudd på hodet i dag, ingen tvil om det og de har hatt flere tusen år å gjøre det på..

Uansett er det tragisk at vi har bitt fremmedgjort og mistet kontakten med vår egen åndelige stamme-leder for vårt folk, i Norge eller Europas folk. Rudolf Steiner er en av de som har beskrevet at folket også har ledere på den åndelige siden. Og disse er jo vi fremmedgjorte fra. Kanskje defor tingene er som de er? Tragisk er det iallfall. Vi vet ikke engang hvem de er.

Religiøs dyrkelse av satan, må vel være det som kalles djevel-bevissthet, men dette må være noe man gjør et valg for å gjøre, og jeg kan ikke tro det er mye av det.

Jeg fant det jeg postet og henviste til i forrige kommentar, og jeg vil linke dit og kopiere deler av en av mine kommentarer der da det er svært relevant for denne artikkel, helheten kan leses via liken her og den video hvor en satanist advarer kraftig mot å utføre noe som helst av Crowleys greier, er med her også. Han sier hva man heller bør gjøre istedet og jeg synes det høres ut til at han vet hva han snakker om:

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/oslo-terror-i-illuminati-kort/

Her er en insider i satanist-miljøet som snakker om Crowley men advarer sterkt mot å utføre et eneste av hans ritualer, og en annen om rasisme, legg merke til det røde korset han har i halsen, samme som røde kors/tempelridderne bare mot sort bakgrunn.. neppe tilfeldig..

Aleister Crowley was a scoundrel, a genius, a brilliant mystic and author—and a complete sociopath. Ant-rev. Retson holds for on this great Satanic Saint and all his works (and the idiots who think they’re following him!)

http://www.youtube.com/watch?v=bOjqokIZtMk

http://www.youtube.com/watch?v=pe6qAkpf4_E

Ron Hubbard om sin gode venn Crowley:

http://www.youtube.com/watch?v=h3yfsbi4L70&feature=related

Hallvard Volden
Anonym

Så absolutt, jeg og ønsker å advare sterkt mot å gjøre Crowleys tantriske metoder! For der skal man ha tungen rett i munnen ;) Ellers kan man fort dyrke sine «vrangforestillinger» om Crowley og hans metoder,og dermed bli dem ;), i stedet for hva han forsøker å peke på—> ditt høyere selv og vilje!

MEN, jeg skal slutte å forsøke å «renvaske» hans tilsynelatende godt «forseglete» metoder…de er så godt «forseglet» at folk til og med kritiserer dem før de har gitt OTO’s hjemmesider et forsøk!

De er så godt forseglet at de greske ordene «Thelema»(Vilje) og «Agapes»(Kjærlighet) like numeriske verdi, 93 og 93, blir glemt i skyggen av kritikere som i motviljens navn ikke gidder å sette seg inn i hva Crowley forsøkte å fortelle med «Gjør hva du vil skal være loven», og heller få det til å høre ut som at han mente—-> «Gjør hva du begjærer, og drit i om du tråkker andre ned i skiten, kjør på, gi faen i alle…og er du dyrisk i tilegg, får du bonuspoeng»!!!

En gjennomlesning på OTO’s hjemmesider hadde vært nok til å fjerne mange «vrangforestillinger»!

Crowley var en tantriker, og tantra handler om å sette begjærene hardt og brutalt opp i bevissthetens lys…for så å fjærne de hindrene de utgjør for å nå den sanne vilje!Det krever GUTS, bevissthet, åpent sinn og god veiledning…så ja det kan gå skikkelig galt hvis man mangler noen av delene!
Og ja, da blir det en ny mening på verset som J.J siterer:

Success is your proof;
courage is your armour;
go on, go on, in my strength;
& ye shall turn not back for any!
— Liber AL III:46

(syns jeg så noe om: «verden ønskes å bedras»? Sannelig er jeg enig!)

93 93/93!

«Gjør hva du vil(og ikke «begjærer») skal være hele loven(93), kjærlighet er loven, kjærlighet under vilje»(93/93)

(den høyere) vilje og kjærlighet er en og samme sak!

Kjærligheten finnes ikke uten at det finnes vilje, og viljen finnes ikke uten kjærlighet…for den høyere vilje ER kjærlighet. Når den høyere vilje er oppnådd, oppstår kjærligheten!!!

Til slutt vil jeg understreke med: Gate gate paragate parsamgate bodhi svaha! (google det hvis du lurer på hva det betyr)

Ord er tomme! Erfar!

Det var mitt siste forsøk på å «renvaske» Crowley!

«KJÆRLIGHET ER LOVEN, KJÆRLIGHET UNDER VILJE»!!! Ikke glem den delen av «loven» som mange elsker å hakke på og sverte ;)

smurfen
Moderator

Det dere 93 93 93 fikk meg til å tenke på 666 Halvard :)

Du virker som en klok og fornuftig ung mann men her tror jeg kanskje du roter deg litt langt ned i det okulte og ikke ser fare momentene

De okkulte har ingen lære som kan legges frem for et friskt menneske. Derfor er alt hemmelig, både øvelsene, symbolikken, ritualene, og «læren». Ikke bare er dette hemmelig overfor utenforstående, men hver orden er inndelt i mange grader hvor hver grads innhold er hemmelig overfor lavere grader. De okkulte forbunds store hemmelighet er den okkulte makt og dens virkning på «brødrene». Virkningen forstærkes med gradene. For å lokke dem oppover i gradene forespeiles de delaktighet i en stor visdom. Det er deres store løgn; den finnes ikke. Ei heller blir den okkulte maktteknikk avslørt for dem – selvsagt ikke!

Eftersom de stiger i gradene og blir sykere og sløvere og suggestible, blir «læren» de forelegges stadig sykere. Den blir faktisk så syk at intet friskt menneske kan dikte den opp; den må klekkes ut av et (arvelig) sykt. Det spiller ingen rolle hva den går ut på. Mester-okkultisten redigerer litt for å ta bort det som er for sykt for sitt tiltenkte publikum. La oss gi en smaksprøve fra messen til Ordo Templi Orientis: ( OTO )

«Omnia in duos. Duos in unum. Unus in nihil. Gloria patri et madri et filio et filiae et spiritus sancto externo et spiritui sancti interno. Ut erat, est, erit in saecula saeculorum. Sex in uno per nomen septem in uno! Ararita! Ararita! Ararita!»

Bruken av latin her tjener til å knekke enhver rest av kritisk sans, både med hensyn på det her sagte og den øvrige liturgi. Man forføres lett til å ta latinske ord for vise og hellige. La oss oversette: «Alt i to. To i ett. Ett i intet. Ære være faderen og moderen og sønnen og datteren og den hellige ytre ånd og de hellige indre ånder. Det som var, det er, det skal være i tidsaldrenes tidsalder. Seks i ett i syv i etts navn! Alterskikk! Alterskikk! Alterskikk!» Når man leser det på norsk skjønner man hvorfor det må sies på latin! Intet halvt friskt menneske kan annet enn å le av dette.

Mye annet som sies i denne gnostiske messe gir normale mennesker latterrier. Yppersteprestinnen, som forretter mye av messen naken(!), sier ett sted, med høytidelig tempelpathos: «Det finnes ingen annen lov enn: Gjør hva du vil og elsk under kontroll.» Det kunne ikke ha blitt stort mer latterlig om hun hadde sagt: «Det finnes ingen annen lov enn: Gjør hva du vil, men bruk kondom.» Før vi forlater «gudstjenesten» til Ordo Templi Orientis må vi få med oss disse udødelige ord som ypperstepresten synger:

«Jo, Jo, Jo, Jao Sabao, Kyrie Abraxas, Kyrie Mythras, Kyrie Phalle. Jo Pan, Jo Pan, Jo Pan, Jo Ischurion. Jo Athanaton, Jo Abroton, Jo Jao. Chaire Phalle, Chaire Pamphage, Chaire Pangenetor. Haglos, Haglos, Jao!»

Kan du begynne å forestille dig hvilken grad av sløvhet de troende har nådd som bøyer seg fromt for alt dette?

Jeg ønsker ikke kritisere deg men sekt lederene som skaper seg viljeløse zombie slaver gjennom massesugesjon, juks og fanteri og kanskje vise at det du roter deg inne i kan bli vansklig å komme seg ut av Halvard :)

Hallvard Volden
Anonym

Tusen takk for advarslen Smurf! :) Det var edelt gjort av deg…

Men du Smurf…vil du at jeg skal lytte til deg og dine sannheter i stedet? Det virker som du har det ganske klart, eller? :)

smurfen
Moderator

Neida Hallvard ikke lytt til en smurf , skal du finne svarene du søker så må du lete i ditt indre :)

Ikke sikkert mine svar er de riktige for deg men jeg anbefaler deg å bruke hele bredden og ikke kjøre deg inn i en blindgate når du søker kunnskap

Selv så ser på på gjerningene til de okulte brorskapene som styrer verden og der er det bare pur ondskap, da sier det seg selv for meg at idelogien deres ikke er hentet fra det gode og rene

Men du har fri vilje og gjør som du vil…… bare husk XXX :P

Hallvard Volden
Anonym

Bredde ja sann… Er du bekymret for min bredde, hehe :) Godt at vi ikke vet alt om hverandre…

Blindgater er det mange av, pass på så du ikke havner inn i en blindgate selv mens du advarer andre om blindgater ;)

Erikkerik
Abonnent
Erikkerik

Lurer på hvordan du får «ararita» til å bli «alterskikk» Smurfen. Resten av oversettelsen din er heller ikke akkurat god norsk, og hvis du synes teksten er så snodig kan det nok hende mye skyldes nettopp det. Hva som ellers er så pling i bollen med det du siterer må du vennligst forklare.

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Greit å få dine regler også ser at en del er like de som RKM hadde. Apropos sletting av kommentarer der i gården er det ikke noe rykte. RKM har selv kunngjort flere ganger i debatten om Niburu/zetatalk at han har «rydde opp» og slettet 90 kommentarer en gang, ca 200 en annen gang, helt konkret. Regner med det står der fremdeles, om noen har interesse av å se. Han begrunnet det med at alle de kommentarene var «verdiløse».

Når det gjelder punkt 2, så tror jeg det er få som bruker artiklene som springbrett, men tendensen har vært at noen kan gjøre alle debatter uansett tema om til bibel-debatter, tror det var det RKM ville ramme med det punktet der, som også han hadde i sine regler..

Forstår at noen kan irritere seg over om det blir litt mye Bibel. På den annen side, kan den enkelte kun snakke ut fra sin tro, overbevisning, erfaring og ståsted, og det er naturlig der mennesker møtes og snakkes, at alt ikke går i en rett line, men at assosjasjoner og sidesprang forekommer. Om man er alt for streng, vil man ved å ikke tillate naturlig tale og refleksjoner rundt tema, kunne gå glipp av brikker som også kan være inspirert.. dog innen rimelighetens grenser selvsagt.

Det som hjertet er fullt med renner munnen over med.. når man brenner for noe, snakker man mye om det. Det er naturlig.

3) Såvidt jeg vet er ikke NyS en del av anti-krist eller anti-religions rørslen. Sitater fra Bibelen, Talmud, Koranen, Vedaene eller Bhagavad Ghita er veldig velkommen så lenge de går på artikkelens tema.

Dette punktet synes jeg var BRA, da vi trenger å lære masse av slike skrifter som har bestått tidens tann og se ting i åndelige perspektiver.

Ellers savner jeg et punkt, som går ut på at person-angrep eller anklager, om de blir stående, bør vedkommende som anklagen rettes mot få lov til å svare/forsvare seg. Alt annet er rett og slett uetisk og lovstridig, men det skjer likevel her på Ns. Kommentarer med godt innhold so går på tema kan likevel sensureres bort og rene person-angrep bli stående og personens forsvar slettes. Dette vil alle som ser det reagere imot.

Loven bør være lik for alle, uansett om man er enig med vedkommendes meninger eller ikke, Den som har ansvar, bør også utvise rettferd og ansvaret verdig. Så jeg håper og ber om at man er rettferdig i dette.

maranata
Abonnent
maranata

Selve ordet antikrist er et Bibels ord og bør brukes slik det var/er ment. Bibelen sier at det skal komme mange antikrister før selve Antikrist med stor A. Kjennetegnet på en antikrist er at han fornekter Jesus Kristus som guddommelig og fornekter Jesus Kristus soningsdød og hva den innebærer.

Jeg har et bestemt inntrykk av at mange går i den villfarensen at en antikrist er en ond person, og at det er derfor han er en antikrist. Dette er selvfølgelig en riktig egenskap, men utgjør ikke definisjonen på en antikrist.

skippern
Abonnent
skippern

Takk for artikkelen JJ. Det er ikke nok for satanistene å legge skylda for terror på religiøse, de bruker store ressurser på å produsere «troverdige» terrorister:
http://rt.com/usa/news/fbi-terror-report-plot-365/
Internasjonalister er de også med hundretusenvis av utdannede «edderkopper» spredd rundt i verden: http://www.fbi.gov/about-us/training/ilea

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Skippern: Ja takk for de linkene. For oss som lever midt oppi slike spill som det står beskrevet her at bl a FBI holder på med, men det er vel internt i USA og deres e-tjenester gjør dette utenlands, også i Norge. For den som blir utsatt for slike aksjoner, fortoner det seg også sprøtt, og om man snakker om det, stigmatiseres og stemples man også, da står aktørene klare for det som gribber. Da ser man iallfall klart og tydelig hvem de er, den som er i situasjonen ser det, og andre som har innsikt nok, mens andre tror på stigmaet som disse vil plassere på vedkommende, som hensikten var.

De som kommer sannheten nær og vet for mye, men også en del andre folk, uvisst av hvilke grunner blir utsatt for regelrett og systematisk faenskap. Takk for den linken der som viser at dette er reellt.

Maranata: Om du tror det er fleip, at faenskapet er løs i verden og rengselstiden som vi mange har merket en tid, ikke er ennå, ja da har du i sannhet vært forskånet fra mye. Likevel burde du vise forståelse ved å åpne øynene LITT for hvordan realitetene er i verden slik den er nå. Bibelen snakker også mye om hvor ille tilstanden og overgrepene mot uskyldige skal være. Bla i Johannes Åpenbaring, som du stadig oppfordrer andre til å lese, står det at martyrene skal rope og skrike til Gud, be om at det må bli slutt på blodsutgytelsene av uskyldiges blod på jorden. Og det har pågått svært lenge!

JJ: Kan du si noe om hvor du fant det bildet som er øverst i artikkelen, hvilken sammenheng og hva det viser Er det en film eller noe eller er det faktiske menneske-ofringer som er tatt bilde av?

DocTore
Abonnent
DocTore

Det er viktig med åndelig innsikt og oppvåkning.
Organisert religion, er oftest det motsatte.

Bibelen, er interessant, som en samling av liknelser. Men, å lese den som en lærebok i åndshistorie. virker noe problematisk, selv om man i utgangspunktet stiller seg postiv til det en lang rekke esoterikere og åndsforskere, har kalt «Kristusbevissthet» el likn. (Steiner, Martinus, Bôhme, Tauler osv.)

Reinkarnasjon, og det at man må vende blikket mot «det indre menneske», er vel noe av essensen i læren til alle sk. «avatarer», Kristus, Krishna og Buddha m.fl.

Ha meg unnskyldt, men jeg forstår ikke hvorfor jeg skal kaste bort tiden min på Facebook…

Godspeed!
Tore Schanke

Hallvard Volden
Anonym

J.Johansen! Jeg føler det er på sin plass å spørre deg, etter å ha kritisert O.T.O og Crowleys «filosofi» så kraftig, om hva du har lest av litteratur produsert av dem? For jeg regner med at du setter deg godt inn i det du kritiserer?

Og den retorikken med å knytte ABB og hans handlinger med OTO og Crowley… *sukk*

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Smurfen du er søt, men å le av andres religon, synes jeg ikke er pent uansett da.. Religioner fortjener litt respekt synes jeg.. og du vet ikke hvilke krefter du kan erte på deg heller om du ler av dem da, siden du selv advarer vil også jeg advare..

Halvard Volden: Også jeg har intrykk av at du er en fin fyr, men forstår ikke helt at du må lete etter det levende vann i ørkenen absolutt, der det er vanskelig tilgjengelig, dvs du leter etter kjærlihet og visdom hos en mann som muligensv ar vis, men som opptro til tider hatefullt.

Det du siterer her, ang den falske kristendom kan jeg se,
der har han noe rett. Men hat er ikke måten.

Du forsøker å finne godhet i Crowley og fremstille han som god, selv om han selv gjorde sitt beste for å bygge opp om imaget som «dyret» – ja jeg vet det var pga noe hans mor hadde kalt ham osv, men det var dyret i åpenbaringen han senere ville bli sett på som. Ingen helgen, så hvorfor gjøre ham til noe annet enn han ville selv? Hans energier er ikke kjærlighetfulle og lyse..

Hvordan stiller du deg til at hans barnebarn skal hete Georg Bush jr?
Ikke så mye øy visdom å spore der..

Forstår du ikke er med i OTO? Men du mener de gjør ting der som de vil få negativt karma for? Finnes lister over hvem som er medlemmer der?

Om de var imot kirken og kristendommen Made in Rome,
hvoror da bruke dens språk, latin? Hvorfor er latin hellig?

Ang Oto så har det vært snakket om at en del fremstående skepsis-folk og debunkere skal være medlemmer der. Om det er systematisk vet jeg ikke.

Hallvard Volden
Anonym

Om Crowley var «Ond» eller «God», det vet jeg rett og slett ikke…men det er jeg heller ikke så interessert i. Noe jeg VET, er at det jeg har lest av Crowleys litterære verk har gitt meg mye vekst! Ikke minst i selvrespekt og respekt for andres unike vei! ;)

Singoalla
Abonnent
Singoalla

JJ: Tror du har oversett dette spørsmålet:

Kan du si noe om hvor du fant det bildet som er øverst i artikkelen, hvilken sammenheng og hva det viser Er det en film eller noe som er kunstig oppstilt/arrangert eller er det faktiske menneske-ofringer som er tatt bilde av?

Det er trist at du har forstått så lite av kabbalah og tror på slik stygg og svertende propaganda om det som var Jesu retning og kilde og opphav for de samme skriftene og profetene som du ellers fester lit til, men som kun inneholder halvparten og hvor det vesentige ikke er med, og hvor det som er der ikke kan forstås, uten den annen halvdel.

Om kabbalah er et makkverk fra røtter du ikke liker, så gjelder eksakt det samme som du sier her, for de skrifter og kilder du bygger din tro på. For de er samme.

Det er ikke alle gitt å være esoteriker/mystiker i dette livet. Imidlertid bør man ikke fordømme andre uansett, eller deres tro. Eller skrive artikler om det man ikke forstår.. Der er jeg litt enig med Hallvard Volden at man burde sette seg skikkelig inn noe før man skriver artikkel om det, iallfall om det er dype esoteriske ting, det kan man ikke bruka harelabb på.

Sverte-propagandaen er stor, og størst når det gjelder der sannheten er nærmest. Må innrømme at jeg ikke har inngående kjennskap til OTO, og heller ikke vil prioritere det fremover, men dermed skriver jeg heller ikke artikler om emnet. Vi må passe på så vi ikke gjør noen urett. I himelen eller på jord, vi har ikke fasiten ennå..

Vi er alle kraftig indoktrinert av den lære som skulle forføre hele verden, som Bibelen sier. Den lære er den tradisjonelle kristendom som sprang ut fra den falne skjøge, og alle skjøgebarna – dvs alle grenene på det treet, reformert, luthersk eller ei, som stammer fra/sprang ut av kirken i Rom.

Om man hadde forstått en del ting rundt dette, om hvor omfattende dette bedrag er, så ville man sluppet å snakke så mye forbi hverandre..
Det tårnet der vil falle sammen som det korthus det er.. et er pga den falske lære at en del har reagert og kanskje overreagert, demonstrativt imot.

Hallvard Volden
Anonym

Her er jammen enig med deg i mye :) Mye av «løsningen» ligger i åpenhet og selvsagt sunn skeptisme…men alt er forgjengelig og det er skummelt å låse seg fast til et «syn» og si at det er det «rette»!

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Etterlyste kun et minimum av respekt for andres tro og har brukt en del tid på å forsøke å forklare ang kabbalah, men det er forgjeves om man ikke er rede. Det bør man innse, men på sidene her er det mange som leser, og noen vil være rede til å ta frøene. Fordømmelse bør man uansett være forsiktig med. Om man vil følge Jesus iallfall, det var hva han advarte mest mot, men også det som en del kristne mijløer har utøvd mest, opp gjennom tidene, mange menneskeliv har gått tapt, som alle vet.

Artikkelen som du skrev om emnet, og om Steiners Kristologi har vært stengt siden Januar, temaet har dermed ikke kunnet debatteres av noen i artikkelen for temaet, og utgangspunktet og det som der skjedde var heller ikke så bra. Men jeg ser at du vil heller gjenta det enn å ta selvkritikk, jeg foreslår at vi lar Gud dømme mellom oss i dette og ang kabbalah.

Jeg har ingen tid til å debattere eller forklare rundt kabbalah nå, om det var det du var redd for. Kabbalah er et naturlig tema når man snakker om Crowley og når man snakker om den svertingen som pågår av esoteriske miljøer. Om man debatterer åpent i offentlighet på en nettavis, er det naturlig at også andre har synspunkter på det som sies.

Om man skriver en artikkel, mener jeg fremdeles at man bør være rede for debatt om man legger den ut her hvor det er så mye debatt, og også at man bør ha satt seg inn i emnet. Som jeg sa, burde ingen skrive noen artikkel om kabbalah med mindre de har studert emnet inngående i minst 10 år og det står jeg fast ved. Det tror jeg de fleste kabbaliser vil være 100 % enig i.

Forøvrig lurer jeg på hvorfor du ikke heller svarer meg på mitt enkle spørsmål ang bildet til artikkelen, som jeg har stilt 2 ganger?
Det er såpass sterke saker på bildet, at man bør kunne få svar på om det er reelle menneske-ofringer eller om det er noe som ser stilt opp fiktivt..
Og i så fall hvem er det som bedriver slikt på bildet der?

Singoalla
Abonnent
Singoalla

Takk for svar ang bildet. Greit at du ikke vet, men temmelig vesentlig om det er reellt eller fiktivt, om dette er reellt er det kriminellt og meget horribelt og skremmende – da håper jeg de skyldige blir tatt…Hvem det er er også viktig, og at det ikke settes i sammenheng med noen som ikke er skyldige i dette.

JJ sier: Du bør være like åpen for at det er du som tar feil, som du mener jeg tar feil i forhold til kabbala, og la oss bare være enig om å være uenig, men uansett kan vi ikke ha samme debatt som under kabbalah-artikkelen min, som er glimrende researchet og skrevet. Ingen som kan gjøre meg etter i Norges land ihvertfall.

Vi kan være enige om at vi er uenige, det er intet problem. Og det er ditt tap, det var det jeg følte med deg i, fordi jeg unner alle del i de innsiktene. Og også du burde være mer åpen for at du tar feil. Du har ikke gnosis, men snakker helt tradisjonell kristendom.

Neppe ville noen med kabbalistisk innsikt som er enig med deg i din karakteristikk av din egen artikkel her.. stor urett skjedde der og den har vært stengt siden. Fordi du ikke hadde behov for debatten?! Om du ikke kunne ta den burde du ikke lagt den ut.

Andreas ble kontaktet og skrev et innlegg på tross av travelhet. Om han ønsket å svare/berike oss med noe mer, kunne hverken han eller andre det. Men hans egne nettsider ble stengt av for muligheten til å kopiere fra i flere måneder etterpå. Du feiltolket det han skrev til de grader og stengte av for både han, meg og andre for å rette.. Så ble urett og feil stående spikret og uimotsagt..

Jeg ble kalt både lucifer og satan.. samme mentalitet som hekseprosessene.. og ble gitt advarsel selv om jeg var en av få som snakket tema der, mens kommentarene som rakket ned på person ble stående. Nei, som jeg sa har jeg ikke tid eller kapasitet overhodet, nå for å ta opp igjen tråden der. Det ville også være feil, da jeg har sagt mer enn nok om kabbalah under en artikkel som fordømmer kabbalah.

Det som er så sprøtt for alle med innsikt i kabbalah er jo at det er deres egen tros opphav dere fordømmer, om dere kaller dere kristne og fordømmer kabbalah. Det måtte bevares i det skjule fordi den «rette tro» – made in Rome, ikke tålte noen eller noe med annerledes syn.

Frontene har stått mot hverandre, helt siden møtet i Nicea i 325 og kanskje enda lengre. Det blir aldri enighet, men martyrene som døde for sin tro, delte min type tro og innsikter og de som drepte forfektet den tradisjonelle kristendom. Som sikkert høres trygg ut, men som har alle tegn på å være den vranglære Bibelen advarer mot.

Så får Gud dømme og så får vi håpe at det vil eksistere en jord med muligheter for å inkarnere for alle de som har behov for å inkarnere mer.

maranata
Abonnent
maranata

Singoalla:
Du kan da ikke sette kabbalah opp mot kristendom, som om kabbalah var originalen. Hvis kabbalah var av Gud ville da Jesus har undervist disiplene sine i dette. Du påstår frekt at Jesus var en (skap)kabbalist, som om guddommen var/er avhengig av menneskapt mystikk. Du skriver at jeg begrenser Jesus, mens du selv prøver å utslette hans guddommelige makt.
Du sier endatil at du IKKE er avhengig av hans frelsesverk, og at du dermed kan vinne frelse ved innsikt og egne gjerninger. Dette kan best beskrives som å skape Gud i sitt eget billede.

ye
Abonnent

Takk for en interessant artikkel, til refleksjon.
Fra artikkelen:
“Mennesket vil gjerne ha en varig verdensfred, men de vil ikke gi avkall på prinsippet ‘heller ta enn å gi’. Og så er verdensfreden eller saligheten en umulighet. (1. s. 66-67)
————–
Så sant, så sant!
Uselvisk giverglede uten tanker om egen vinning ser ut til å være sjeldent på et internasjonalt og nasjonalt nivå.

Julia
Abonnent
Julia

Den thelemiske Lov:
Gjør hva du vil skal være hele Loven.

«Dette tatt i betraktning så skal det være klart at ‘Gjør hva du vil’ ikke betyr ‘Gjør som du har lyst.’ Loven er en apoteose av Frihet; men den er også det strengeste bånd vi kjenner. Gjør hva du vil – gjør så intet annet. La ingenting avlede deg fra ditt spartanske og hellige mål. Frihet er absolutt å gjøre din vilje; men gjør noe annet, og hindringer vil umiddelbart komme i din vei. Hver handling som ikke er i definitivt samsvar med din ene bane er en uregelmessighet og et hinder. Viljen må ikke være to, men én.»»
(Wiki)

maranata
Abonnent
maranata

Våre beslutninger er alltid et kompromiss mellom vår umiddelbare «kjødelige» lyst/ego, vår fornuft og eventuellt vår religiøse tilhørighet. Man velger ikke alltid «rett», og derav muligens anger betinget av et samspill mellom samvittighet og ego.

Julia
Abonnent
Julia

Ja, jeg tror at på et sjelelig nivå vet vi hva som er rett og galt. Magefølelse kan brukes i mange situasjoner…

maranata
Abonnent
maranata

Vår magefølelse er fin og nyttig å ha, men vår personlighet gjør at magefølelsen neppe kan brukes alene. Både samvittiget og magefølelse endres mens vi eldes og forhåpentligvis foredles.

Hallvard Volden
Anonym

Takk Julia ;) Jeg har forsøkt å vise til det sitatet før…men ble igrunn bare oversett ;) Virker som folk har bestemt seg for at Crowleys lære skal være ond…for meg er den harmløs!

Lynx Veritas
Abonnent
Lynx Veritas

NWO. Det er ikke gitt at en implementering av New World Order absolutt må være Luciferisk. Den kan like gjerne være i Jehoviansk drakt. Det er det som er så merkelig å observere blant mange kristne. De tror de bekjemper dævelskapen gjennom å leve etter bibelens ord og avskrive all okkult kunnskap som djevelens verktøy. Et NWO kan like gjerne bli realitet med et kristent fundament. Det er ett fett for the ruling elite og PTB, hvilken kollektiv åndelig overbygning man kjemper seg til. Tyrrani er tyrrani, okke som. Det virker å være kampen mellom kristne og satanister som vil avgjøre hvilken drakt deres NWO skal ha. På den måten har jo denne åndskampen vært et gjensidig avhengighetsforhold mellom de to leire. I bakgrunnen står the ruling elite og vil gi den «messias» som almuen i fellesskap har kommet frem til vil være den ekte. En second coming av en Jesus eller kanskje en Lucifer. Det er ikke avgjørende hva man kaller han. Men hvilken energi han representerer, og hva vil være hans politiske manifest.

En Luciferisk lære går mest ut på å rendyrke lyset. Men ikke et hvilket som helst lys. Og heller ikke med en kjærlig varm bruk av det. Dette er det lys manipulatorene setter rett på oss, og bruker mot oss som en avledning og distraksjon for at vi ikke skal se det mørket de steller i stand på bakrommet. Vi kjenner det igjen fra Hollywood, og den polerte overflaten de pusher på oss for at vi skal løpe på hamsterhjulet. Jobbe rævva av oss, og kjøpe deres produkter og tjenester. Ved å oppta lån i deres banker. De omgir seg med okkulte symboler og driver ritualer på bakrommet hvor de dyrker sin Lucifer og Satan. Slik har de rådd verden i millenier, men gjerne tidligere med korset og Jesus som sitt åndelige alibi og imperialistiske/kolonistiske bibelske underleggelses-program. Snakk om som du kaller det, djevel-bevissthet.
Men nå når vi har blitt kjent med hvilket forræderisk, hyklersk åndelighet som ligger bak dette Roma-skriptet bibelen, og deres caretakers. Da skal vi endre innstillingen til det energetiske avtrykk som skriften representerer, og forvandle den så den passer inn i vår kristne idealistiske verdensbilde.

Jesus for meg er en parasitt-energi på lik linje med Lucier. Imanuell derimot, som vi leser om i Thomas-evangeliet står frem som den riktige Jesus med alle de kvaliteter og egenskaper en kan kunne regne med å finne i en åndelig lærer. Og ikke denne super-mennesket de har konstruert i Roma som har bundet the Goyims livsutfoldelse og indre søken etter både kunnskap, sannhet og retterdighet. Det er en grunn til at denne tosidete mynten er laget som den er. Begge sider er like deceptional, men den «illusoriske» kampen dem imellom er med på å skape den dynamikk, konflikt og bevegelse som gjør at samfunnsutviklingen har gått den veien den har. I fordel etablissementet og deres standard for hvor vi er på vei. Til the New World Order.

En evt. Jesus vil ikke hindre den manifestasjonen. Det kan kun en individuelt oppvåknende masse, som er villig til å ta eget ansvar og ikke TRO at gammel ballast og enkelt-messiaser kan gjøre jobben for oss. Vi må ta tak selv for å utvikle en moral, og standard for hvordan vi skal forholde oss på et mellom-menneskelig plan uten å måtte ha en baby-sitter eller ledestjerne for den del. Tiden er kommet for å bli voksen, uavhengig og FRI. Da kan vi ikke bygge videre på elitens karakter-arsenal og agenda-politikk. Vi vet nok til hvordan de har benyttet alle disse våpnene mot oss, og frarøvet oss den indre hemmeligheten om hvem vi er. Og hvilken fantastisk mulighet vi har til å realsiere oss selv, som de uavhengige sjeler vi kan være. Men det fordrer å se gjennom illusjonene. På begge sider. Og ikke bygge videre på den djevel-bevissthet som allerede har vært i sirkulasjon.

En anti-krist er en som vil ta fra deg din mulighet til å krystallisere din bevissthet så du kan innta en så høy bevissthet at du er utenfor rekkevidde for deres manipulasjon og ønske om å låse deg i denne 3.dimensjonelle verden. Da må en også kunne motstå og avsløre de åndelige entiteter som nyttes i denne kampen. Christos bevissthet må du tilnærme deg selv. Det kommer ingen reise-leder/messias og forteller deg hvordan. I så tilfelle vil det være en forfører som leder deg til det falske lyset. The right light finnes kun i deg. Og når du ser det, vil det være det individuelt riktige for deg. Resultatet av den kampen du har ført, kunnskapen du har tilegnet deg, intuisjonen du har utviklet. Bevisstheten du har skapt. For deg. Alene.

Slik opplever jeg den «kampen» som foregår. Begge sider av denne forræderske «virkelighets»-mynten kjemper om din sjel. Jeg velger å ikke delta i deres kamp. Jeg har en egen. Om å beholde og utvikle min sjel. Den er min!