Frihet – i det planetariske fengsel

3.6K visninger
14 minutter lesetid
10

Verden tvinger sitt mentale og sjelelige fengsel over menneskene i ekstrem grad nå. DLD er innført i Norge, verre ting venter. Mørke åndsmakter via sine menneskelige agenter strammer sitt grep om menneskers sjeler. Volden og hatet er i fri utfoldelse, av verdens lederskap, mens godhet, toleranse og kjærlighet går i dvale. Kjærligheten skal bli kald, er det profetert.

Kjærlighet er hat. Krig er fred. Alt er snudd opp ned. Det er Ahrimans metode. Reptilets list fra syndefallet.

Verden måtte komme til dette stadie, fordi de som skal vekkes, ikke hadde blitt vekket av den gudommelige gnist uten å få scenarioene kjørt så klart på verdens scene. Mange må ha det inn med teskje, og det kommer de til å få sjansen til.

Det blir aldri ytre fred i denne verden. Aldri kjærlighet som råder. Verdens ånd, og verdens lederskap, har det rett og slett ikke i seg. Det de ikke har i seg kan de heller ikke velsigne verden med. Menneskene må rett og slett bare ‘kiss them goodbye’. De vil grave sin egen grav. “Min fred gir jeg dere“, sa Mesteren.

2012 Sjelens triumf over materien
http://www.youtube.com/watch?v=47b5am3mynQ

En kan se hvordan dette er i ånd hvordan barn er behandlet i det materiske riket, en del av morens kropp – ikke selvstendige vesener – kan aborteres fritt. Det faderlige bånd er ikke-eksisterende. Deres forhold er sekundært, siden det bare er et åndelig bånd mellom fedre og barn, – og ikke rent fysisk. For alle dem som ikke respekterer og hedrer både kropp og ånd, men bare de materiske tilknytninger, så vil ånden i samfunnsystemene bli fraværende og motarbeidet.

“Du skal hedre din far og din mor, så skal det gå deg godt og du skal leve lenge i landet”.

Idag er det bare den materiske tilknytning som hedres. Det er ikke bare barna som aborteres, men også selve respekten for de åndelige tilknytninger. Ånden selv aborteres. De usynlige univers i de hele tatt. Alt som ikke er materisk eksisterer ikke, i de materiske reptilske menneskers verden. De religioner som ikke tror på noe liv etter dette vant den sosiale kampen om verdenssyn – på kort sikt, inklusivt humanismen, men de tapte det evige livet, for seg selv, for enhver får etter hva en aspirerer mot. Vi lever i et uendelig mangefasettert univers.

“I min Faders rike er det mange rom. Jeg går og bereder et rom for hver av dere”
– Jesus fra Nasaret.

Mennesker blir ikke ånd, før de kan bli født på nytt, av ånd, – og ikke av en kvinne denne gang. De må rett og slett kortslutte den materiske tilknytning. Kreve respekt for sin åndelige side, som har blitt overgrepet og undertrykt fra fødselen av, for å passe inn i det materiske univers.

Where peaceful waters flow – Chris de Burgh

“only love can find the door .. only love can reach the shore to heaven”

En må rett og slett bare akseptere og overgi seg i den overbevisning. En kan ikke henge seg opp i historiske eller fremtidige utopier, man bare akseptere og overgi seg på faktum at slik er det her. Det er å leve i NUET! Vi får prøve å leve med det, hver og enhver så lenge vi kan eller skal. Det blir ikke bedre, – det kommer til å bli langt verre i den ytre verden.

Eckhart Tolle – Akseptering og overgivelse
http://www.youtube.com/watch?v=zhZRJ9nC2Dw

Men din indre verden kan de ikke gjøre noe med.

De kan drepe deg, men likevel bevarer du din frihet. Det er bare det materiske, kroppen de kan abortere og drepe, ånden er der – den venter tålmodig på en annen mulighet og en annen person, en mer kjærlighetsfull person, – som ikke setter seg til doms over liv og død.

De kan avsverge deg med tortur dine sannheter, som de gjorde med Galileo og Sokrates, men på det indre plan så vet du det du vet, og du vet at de gjør det for å holde deg i det mentale fengsel de er i. Du er fri til å se dette, ingenting kan endre på det – eller hindre deg. Du er fri!

Indre eller ytre kamp

Mange kan fortape seg i den ytre kamp for fred og frihet, mens den indre fred og frihet går dem forbi.

Der er ingenting verdt å kjempe mot, ingen politiske saker, alt er fåfengt. DLD beviser at makthaverne gjør som de vil, at vi ikke har demorati – folkemakt, men plutokrati. Alt er som det skal være etter deres syn. Sakene er tapt før de begynner. Ingenting hva vi gjør utgjør noen forskjell, det vil bli som det blir. Bortsett fra hva vi kan gjøre for å bidra til andres åndelige frihet. Den eneste fiende er ens eget mørke som hindrer en å erfare den indre frihet!

Når den frihet først er vunnet, så kan INGENTING true den eller frarøve deg den.

Vi snakker om frihet fra den verdslige og materiske (mater dominion) tvangstrøye til den åndelige paternal liberalis; Åndelige riker, G-d’s Rike. Den Himmelske Far’s rike. Det åndelige faderprinsipp.

Jesus kjempet for den indre fred og frihet. Den ytre brydde han seg mindre om; ‘Gi Keiseren hva Keiserens er‘, sa han. Det var ikke hans jobb å være Messias for jødenes aspirasjoner om et verdensrike; “Mitt Rike er ikke av denne verden“, sa han.

“Instinkt eller medfødt atferd er den iboende tilbøyelighet en levende organisme har mot en bestemt atferd. Det enkleste eksempel på en instinktiv atferd er et fast handlingsmønster, der en kort sekvens av handlinger, uten variasjon, blir utført som svar på en klart definert stimulus.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Instinct

Menneskenes instinkter og følelser er knyttet til det materiske, det jordiske, dets ånd er knyttet til det overjordiske, av noen kalt ‘himmelen’. Instinkter og følelser må stilnes, for å få kontakt med ånden.

Menneskenes dyriske tilbøyeligheter har fått herredømmet, de instinktbaserte – det har mistet sin sjel – sin bevisste stillingstagen til omstendigheter. Mennesket har dette fortrinn fra dyrene, men den fakultet blir sjelden brukt, spesielt blant verdens ledere.

“Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister sin sjel?”

Kampen består først og fremst å befri seg selv for det primitive karnalske reptilske sinn. Hvilket er Dyrets Merke. En må gjennomskue slangens – reptilets – list og mentale manipulasjoner.

Enhver bør helst sentreres i seg selv, og ikke innenfor noen kollektive eller sosiale rammer. Vi er alle alene, men vi behøver ikke føle oss ensom.

Rita Coolidge – We’re All Alone

Ensomhet er en følelse av manglende kontakt med sitt eget Selv. Ingen andre mennesker kan dempe følelsen. Tvertimot kan en bare føle den ennå¨sterkere i massebevegelser hvor en føler seg annerledes. En kan føle seg ett med sin kropp, sine drifter og sine lidenskaper – med Moder Jord (materien), men uten kontakt med sin sjel Fader Ånd (himmel) er en ikke hel, men bare halv. Lengselen er etter ens skjulte side, ikke den mundane og karnalske.

Eksempler hvor verdslige ideologier setter kollektivet fremfor individet og hvor det karnalske gis forrang som sosialt system:

  • Internasjonal sosialisme (kommunisme).
  • Nasjonal-sosialisme (nazisme).
  • Fascisme.
  • Humanisme.

Disse systemer gjør seg nytte av enkelte religioner for å tjene sin sak.

Jesus fra Nasaret døde på korset, forlot sitt materiske legeme, led og døde og ble lagt i graven. Men hans åndelige Persona ble satt fri, Matteus 27:50. Han ånd gikk ned i materie og vibrasjonsfrekvens for å fortelle mange hvorfor de var der og hvorfor de ikke kunne bli satt fri for de synder de hadde begått. Deres navn ble ikke skrevet i Lammets Bok om evig liv uten. Etter det forlot Herren verden igjen. Den eneste måten å få kontakt for å bli oppskrevet i Livets Bok etter dette er ad åndelige veier. G-d’s Rike er en helt konkret bevissthetstilstand – på tvers av tid og rom.

Wenche Foss’ eget Fader Vår.
Fader Vår. Du som er i himmelen. Eller hvor du måtte være, det spiller jo ingen rolle. Nå må du sannelig være med meg, for dette greier jeg ikke alene! Takk for alle oppgaver du har gitt meg, takk for prøvelser, vanskeligheter. Takk for sykdom og dyp gled…e. Takk for at jeg har fått beholde min barnetro. Vær med mine kjære. Beskytt alle som er annerledes og som har meget å stri med. Takk Gud for alt du gir. Tusen takk for alt det jeg har fått lov til å gi. La meg ikke miste styrken min. Gi meg mot og kraft. Hvis jeg våkner igjen, tar vi en real prat. Amen. (Fremført av Gunnar Stålsett i bisettelsen til Wenche Foss, Oslo Domkirke 04.04.2011)

Ingen kropp (kjøtt og blod) går opp til himmelen eller ned til ‘helvete’. Det er bare den åndelige personen som går opp til der Kristus er ved G-d’s høyre hånd, og de andre fortsetter i denne eller lavere vibrasjonsfrekvenser – hva religionen ofte benevner som ‘helvete’, – ikke noe dumt begrep når vi ser rundt oss.

2012 – Revolusjonen har begynt – Åndsrevolusjonen
http://www.youtube.com/watch?v=NvoRat-Tl_Q

I hva som ligger foran oss, så er det ingen frihet annen enn den indre frihet som enkeltmennesker kan oppnå for seg selv, og dermed bidra til andre sin. Vil DU holde ut til enden?

Fra kroppsbevissthet til åndsbevissthet

Vi forlater de kollektivistiske strømninger på jord, vi vier oss de inviduelle i ånd. Alene kom vi, alene drar vi, hver for oss.

Verden vil frembringe stadig mer ufrihet fremover. Sjelen kaller individet til å fri seg fra verden. Idet den gjør det blir den fri. Mennesket blir fri fra de ytre strukturer, og finner de indre – seg selv.

Dette er sjelens triumf over materien. Dette er menneskets hjemkomst til Seg Selv – og dermed til G-d. Det var alltid bare Selvet som hadde kontakten med The Force – Alt Som Er.

Det reptilske menneskesinn har kontakt med jorden og dens begrensede sfære, som dyr har. Fanget i sine illusjoner, maya. Det åndelige menneske har kontakt med uante og ubegrensede sfærer. Ubegrensede muligheter.

Mørke energier og mennesker vil gjør alt for å fange mennesker i sin Matrix. Men de kan ikke gjøre noe for å hindre Menneskesønnene og Menneskedøtrene, for dem som velger å forlate deres materiske verden, og begi seg det åndelige univers i vold. Say Goodbye to it all.

De reptilske menneskesinn tror at dette er alt som ER. De har dermed dømt seg selv til evig inkarnasjon i denne tredemølle. De ser ikke noe annet. Lyset slokkes sier de; deres tro har frelst dem, det blir som de vil. Den evige død. Ikke bare kroppens, men også sjelens død velger de.

Fryktene skaper de for å beholde mennesker i sin 3D, deres materiske virkelighet, i SIN virkelighet. Der er ingen dommedag for frie sjeler. De kommer og de drar. Det er det hele.

Det blir aldri fred på jord, da ville den ikke oppfylt sin karmiske rolle. Fred kan oppnås kun på et åndelig plan. ALLE får akkurat det de aspirerer mot. Noen velger å tenke stort, fred- og kjærlighetsfullt, andre velger seg denne verden – den er hva de får – i all evighet. Dyrenes Rike – Jungelens Lov, den sterkestes rett.

Milorgs Oliver H. Langeland – Dømmer Ikke
Om religionens rolle. Siterer fra boka, s 111:
“Kampvilje er tilstede hos folk så lenge folkets masse er grepet av bevisstheten om at man kjemper for sentrale goder og verdier, hvis betydning alle anerkjenner. Det var bevisstheten om disse verdier som gikk tapt i det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. De religiøse verdier og de moralverdier som hele den vesteuropeiske kultur bygger på og som har skapt den vesteuropeiske kultur har vært gjenstand for en negativ og oppløsende kritikk. En stor del av denne kritikken har kommet fra forkjemperne for den teoretiske materialisme [marxistene og kommunismen?]. Den oppløsende kritikk og den aktive agitasjon mot religionen har medført at store deler av de vesteuropeiske folk har tapt kontakten med sin Gudstro. At et folk taper kontakten med sin Gudstro uten å få nye religiøse holdepunkter i stedet har alltid vært ødeleggende for det”

De reptilske har lykkest i veldig stor grad. Reptilske menneskesinn vet lite om de åndelige riker. De vet like lite om åndelige evige verdier.

Chris de Burgh – A Spaceman Came Travelling

Vi er helt alene på jord. Etter mitt syn er der ingen terrestrial messiaser i UFO’er som kommer for å redde menneskeheten. Alle høyflyvende teorier og ET-kanaliseringer er bare en måte å få fokus bort fra faktum – og holde oss borte fra det som virkelig betyr noe, å finne veien hjem til oss selv, og ikke drømme oss til fjerne planeter i fjerne galakser fysisk. Det er her vi er, nå. Men vi kan drømme, imaginere, visualisere vår drømmeverden, det vil dra oss til den i karmisk perspektiv. Vi får det vi aspirer mot, om vi ikke tillater andre å holde oss i den lavere eteriske vibrasjonsfrekvens som råder her på jord.

Trist for dem som ikke makter å tro eller visualisere annet enn det som er her og nå. De er bare instinktbasert, som dyr, og har mistet sine menneskelige fakulteter – åndens makt over materien.

Mange teorier og lærer er skapt for å holde folk i The Matrix, skape full forvirring, og vi ser ofte hvor ufokuserte folk blir, – de griper ethvert halmstrå de kan tro på, bortsett fra å tro på mennesket, tro på seg selv. Selv om de får det servert, så havner mange i diskusjoner om alt annet. Disassosiasjon. Kognitiv dissonans. De fleste klarer ikke å fokusere. Mennesker er enkle å lede. Jeg kunne selv enkelt skrevet en røverhistorie som jeg kunne sagt var kanalisert, som de vil tro på, og la dem være opptatt med, gjerne om UFO’er og noe, da synest de det er spesielt spennende.

Det innlysende vil de ikke tro på. Det fullstendige usannsynlige hopper de gjerne på. Mange er som barn; de vil ha en iskrem, distrakter dem med en pilleeske, så vil de ha det istedenfor. Selv når de vet, hva gjør de? Fortsetter å drøfte uvesentligheter. Kognitiv dissonans. Folkesykdom # 1.

Ingen ET’er vil redde dem. De må redde seg selv og sin sjel helt på egen hånd denne gang også, eller ved lysets englers hjelp. Lysets engler er alle steder rundt omkring oss, inkarnert og eterisk. Det gjelder bare å få øye på dem. Kristus er like levende i ånd, som han var når han vandret her fysisk i inkarnasjon.

Vi er alle ‘spacemens’. Mørkets engler er redd lysets engler. Sistnevnte er ‘aliens’ i denne interdimensjonale dyrehage kalt Tellus. Engler er konkrete åndelige eteriske entiteter. Virkelighet for de som er i den åndelige verden. Ikke virkelig for de reptilsk disponerte.

Sangen begynner en gang igjen, til barnegråt, da fødes en verden igjen.

Peace and Goodwill to all Men, and the Love of a Child.

En skal “bli som et barn for å se ‘G-d’s Rike’. En skal bli født på ny, og ikke av en kvinne denne gang, men av ånd“.

2012 – Et Budskap om Håp

Ensomhet er ikke å være alene

Hvis noen gang vi føler oss ensom må vi bruke den tiden til å vurdere hvem vi egentlig er. Det er fremmedggjøringen fra oss selv som skaper følelsen av at en er alene. Sannheten er at alle G-ds barn er knyttet til hans eller hennes brødre og søstre i Kristus, og er under konstant vakt og beskyttelse av Den Hellige Ånd – om de vet det eller ikke! Hvis en ikke vet det, og tenker på seg selv som atskilt fra alle andre, kan en vel føle seg både alene og ensom. Hvis en vet det, så vet en at en egentlig aldri er alene, og vil derfor ikke oppleve noen følelser av ensomhet.

Alt kommer tilbake til spørsmålet om “Hvem er jeg?”. Når dette spørsmålet ble spurt av Jesus sine disipler, var hans svar: «Hvem sier du jeg er?” Som klart viser at det ikke var viktig for Jesus å vite hvem han var (som han var veldig tydelig på), men det var kritisk for disippelen å erkjenne at Jesus var Guds Sønn (som Peter gjorde). Da, og bare da, lovte Jesus Peter at han ville bygge sin kirke på denne klippe. Han sa også at når han gikk han skulle sende en “trøster” for å lære dem de mange tingene de hadde igjen ennå å lære.

Talsmannen er Den Hellige Ånd. Og en av de mange tingene som Den Hellige Ånd vil lære dem er at de er alle brødre av Jesus, av alle andre mennesker i Kristus. Ved å vite dette ville de vite også at både Kristus og Den Hellige Ånd aldri ville forlate dem. Ingen av ånd er alene, – heller ikke ensom.

“I have sworn on the altar of God – eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man”.
– Thomas Jefferson

Så, hvis du føler deg ensom, eller er på jakt etter noe du ikke helt vet hva er, så er det bare fordi du har glemt hvem du egentlig er, og tror du er alene og på egen hånd i verden. Det er fordi du har mistet kontakten med din ånd. Du er faktisk på jakt etter din egen bedre halvdel.

Forholdet til Kristus, er i hovedsak samme broderlige tilkobling og undervisning som i hovedsak gjelder Mohammed, Buddha, Krishna og alle andre profeter, så er det den Hellige Ånd som ledet hver av dem, og har ansvaret for din bevissthet om “fellesskap” med G-d, både nå og for evigheten. Prøv dette, og du vil aldri være åndelig alene eller føler deg ensom igjen. Prøv det, og se hva som skjer! G-d velsigner deg.

“Let og du skal finne. Bank på og det skal lukkes opp for deg”.

Jesus sin oppgave var alltid å lede fårene til sin åndelige Faders Rike – G-ds Rike. Han talte om det uavlatelig hvordan en kunne finne dette riket, i ånd – mer enn det fysiske verdensrike hans samtidige traktet etter, hvor de skulle være herskere over verden, fra Kong Salomons trone. De var villig til å drepe for å oppnå dette sitt verdensrike, og ta av dage alle som truet det, inklusivt Jesus fra Nasaret. De åndelige riker er ikke noen eksklusiv VIP klubb. Tvertimot. Det er lettere å få en kamel gjenom et nåløye enn for en rik mann å komme dertil. P.g.a. prioriteringene.

Når du har funnet dette åndelige rike, så er du omskåret på hjertet og tilhører Israels ætt, og har evig liv i Jesus Kristus. Ved hans blod har du blitt medarving til G-d’s Rike. Du har blitt en av de fornemste og nobleste blodlinjer på denne jord. Kjærlighetens og fredens blodlinje. De karnalske krigshissere vil hate deg for dette. There is a Price to pay!

Say Goodbye To It All by Chris De Burgh
http://www.youtube.com/watch?v=sOtkNYbtmg8

Så får en bare tillate at de andre drar videre på sin reise, – lar dem seile sin egen sjø. Say Goodbye To Them All.

Løsningen blir å skape ‘celler’ av lys og kjærlighet i verden. Hvor individer skaper seg sin egen verden. Små kollektiver i kollektivet, uten å bli kollektivistisk. Steder hvor kompatible mennesker av samme ånd, lynne og overbevisninger samles og skaper sine egne miniatyrsamfunn. Slik som de enkelte nasjoner var skapt for i utgangspunktet – hver med sine sjelsegenskaper – forskjellig, for å passe som hjem for enhver unik sjel i inkarnasjon.

Det er den eneste løsningen, fordi en kan vanskelig blande mørke og lys uten for annet enn å få en skittegrå eterisk substans, og ikke en hvit.

De med reptilsk sinn og med dyrets merke vil nok overta denne verden for en tid, men fortvil ikke. Det er profetert for lang tid siden at det skal bli slik, men det også profetert at det ikke skal vare lenge at de får ha makten, for deretter å få sin straff.

For alle som er av Ånd, så gjelder det at de vil ha et rom beredt for seg et annet sted, – og det er vel fantastisk – gitt betingelsene for åndelige mennesker her på jord..; Kjærlighetens Rike.

Les gjerne også:
Og jeg ser en ny jord
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/og-jeg-ser-en-ny-jord/

Denne artikkel er del av Nyhetsspeilets Ikke La Deg Lure kampanje

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Første video i denne serien, pt, handler om frihet, the philosopy of liberty,
Micro Effect Favorite Videos http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=201#M8066 + extra * The microeffect har samme filosofi som NySp hva angår åpenhet og ytringsfrihet, i utgangspunktet fritt fram for alle

Direkte referanse,
Micro Effect Favorite Videos

trackback
12 år siden

[…] Frihet – i det planetariske fengsel http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/frihet-i-det-planetariske-fengsel/ […]

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Hei JJ! Denne kommer på feil sted, men jeg ville bare beklage noe av det jeg sa under din siste artikkel. Det fikk meg til å tenke på hvordan all motstand både fra enkeltmennesker man møter, eller eliten, er med på å provosere fram bedre sider i seg selv. I det øyeblikk man innser dette har man frigjort seg fra polariseringen.. de som jobber på mørkets premisser, har gjort lyset en tjeneste :-)

bin Laden
bin Laden
Abonnent
12 år siden

Enig, mennesker er lett å lede, fordi de fraskriver gledelig sitt ansvar for det som skjer rundt. Åndeløse foreldre gir ikke åndelig veiledning til sitt avkom.
Denne utviklingen er ikke spontan, den ledes omhyggelig av Satans tjenere.

Denne filmen (engelsk tale) forteller noe om påtvunget individualisme blant goyims og monolitt-kollektivisme blant judar som grunn til faenskap i verden: http://www.youtube.com/watch?v=Q911QnrLFtc&feature=player_embedded#at=509

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Alene – Alone – All One.

pipestilk
pipestilk
Abonnent
12 år siden

Takk Jarle johansen for nok en fantastisk og opptimistisk artikkel, du er en stor og informativ skribent med besittelse av en enorm mengde åndskunnskap, som er døråpnere for mange av dine patriotiske lesere….Hilsen undertegnede=)=)=)

aurum14
aurum14
Abonnent
12 år siden

Jeg har iallefall tenkt å behandle moder jord med den respekt som jeg selv har viten til så får andre gjøre det som de kommer fram til.
jeg har valgt å begynne med meg selv.

« Forrige artikkel

Vitenskap vs åndsvitenskap

Neste artikkel »

Prinsesse Martha – Norges åndelige dronning?

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x