Du leser nå
Den endelige forklaringen på hvorfor og hvordan Big Bang skjedde

17 minutter lesetid

big bang
Spørsmålet om hvordan universet vårt oppsto og hva som eksisterte før Big Bang er vel et spørsmål vi alle har fundert over.


Den endelige forklaringen på hvorfor og hvordan Big Bang skjedde

Mørk og lys materie og mørke hull i mikro- og makrokosmos. Et univers skapt av bevissthet.

Mørk og lys materie og mørke hull i mikro- og makrokosmos er en del av vår eksistens. Hva eksisterte før Big Bang? Hvorfor og hvordan eksploderte det og skapte vårt nåværende univers?

Gåten med den mørke materien har opptatt oss mennesker i lengre tid. Etter en del tids vurderinger rundt dette spørsmålet er det enkelte løsninger som fremstår mer sannsynlige enn andre.

Vi består av pluss- og minuspartikler

Ettersom jeg har jobbet med intuitiv healing og andre terapi-former i over 21 år, er det enkelte ting som skiller seg ut. Blokkeringer i et menneskes kropp fremstår som regel som mørke flekker i energien. Og disse må man forløse eller balansere for at helbredelse skal kunne inntre. Ettersom energi i hovedsak består av pluss- og minuspartikler, består disse blokkeringene av ansamlinger av for mye minus-partikler eller Yin-energi, på ett sted. Der det er mørke flekker, er det for lite pluss-partikler i kroppen, eller for lite Yang-energi. Det kommer av for lite balansert bevissthet.

Balansert bevisssthet fremstår alltid som lys, betraktet fra et energetisk balansert punkt. Dette fordi de lyse punktene også belyser de mørke, omtrent som soler som får måner til å fremstå tilsynelatende som lys. En tilstand av total balanse kan betraktes som pluss og minus-energi i sjakkbrett-formasjon.

Der det er ansamlinger av for mye av det ene eller det andre, vil det bli flekker av overdrevet intenst lys eller mørke. For mye lys resulterer i hyper-aktivitet eller overoppheting, for mye mørke i depresjon, tungsinn, treghet og indre frysninger. Når jeg jobber med å balansere, sørger jeg for å integrere de områdene med for mange lyse partikler, inn i områdene med de mørke partiklene.

Alle mennesker innehar et relativt jevnt antall pluss og minus-partikler. At det oppstår ubalanser er vanlig.

Alle mennesker innehar et relativt jevnt antall pluss og minus-partikler. Blokkeringer er ansamlinger av like partikler.

Det ser ut som om alle mennesker innehar et relativt jevnt antall pluss og minus-partikler eller lyse og mørke partikler i kroppen og sjele-energien, men ved et traume skilles disse i større eller mindre grad fra hverandre, og det oppstår ubalanser. Jeg kan sjekke et menneskes åndelige nivå, ved å sjekke dets laveste bevissthetsnivå. En integrering av pluss- og minuspartiklene til deres opprinnelige ‘sjakkbrett-formasjon’, medvirker til en tilstand av helbredelse, emosjonelt og fysisk.

Fotoner og Higgs-bosonet

De lyse partiklene, også kalt fotoner eller pluss-partiklene, innehar en raskere frekvens som befinner seg i det ultrafiolette frekvenspekteret. De mørke partiklene innehar en frekvens som befinner seg mer i det infrarøde frekvens-spekteret. Disse partiklene stemmer bra overens med beskrivelsen av det såkalte Higgs-bosonet, etter Peter Higgs artikkel fra 1964. Partikler som man mener har en nullspinn eller en form for negativ ladning med en stor atomtyngde.

Dette stemmer også med de øvrige observasjonene jeg har gjort i forhold til dette mørke energifeltet. Kopler man seg inn på energien til fotonet og Higgs-bosonet, vil man også kunne føle at disse partiklene innehar nettopp disse tydelige motsatte kvalitetene.

I en tilstand av balanse befinner man seg mer innenfor det synlige fargespekteret på det fysiske planet. Det er en behagelig tilstand uten ubalanse i noen retning. Summen av disse fargene i balanse utgjør det hvite lyset som kjennetegner Kristusåndens bevissthet. En tilstand vi alle er i ferd med å oppnå.

Mørk materie innehar mørk energi. Det vil si et flertall av mørke partikler og et mindretall av lyse. Når bevisstheten høynes, blir det et jevnere antall pluss- og minuspartikler på det samme stedet, noe som er synlig for folk med såkalte ‘klarsynte’ evner. Derfor kan folk med disse evnene jobbe med balansering av en annen persons energilegeme, noe som igjen medfører en balansering av det fysiske legemet. Ettersom disse energi-partiklene følger sjelens energi, kan man ta inn og føle andres energier. Noe de fleste har erfart intuitivt i forhold til nære relasjoner.

Med sitt Hubble Space teleskop har NASA tatt bilder av lys og mørk materie.

Med sitt Hubble Space teleskop har NASA tatt bilder av lys og mørk materie.

Sammenhengen mellom mikro- og makrokosmos

Folk kan i tillegg balansere dette selv ved å bringe inn bevissthet i disse områdene gjennom fokusering, dype innpust eller ved å tillate kroppen å gå tilbake til en balansert tilstand. Om de ikke lykkes, kan en person med denne type evner eller med bakgrunn innen alternative behandlingsmetoder hjelpe til med dette. Alle disse handler om å bringe inn en tilstand av balanse i kropp og sinn. En kombinasjon av psykologi og fysisk berøring av bestemte punkter, enten dette skjer intuitivt eller via visse mønster, har vist seg svært effektiv.

Mørk energi i et individs kropp, som regel forårsaket av fysiske eller psykiske traumer, har den samme effekten på materien rundt, som sorte hull i universet. Man ser en tendens til sammentrekning av strukturen i benvev og vev generelt, noe man også kan merke i en eldre kropp. Det vil foregå en degenerering og en misdannelse av strukturene i vevet og i immunsystemet her. Noe som skaper grunnlag for alle slags symptomer. Det kan også medføre tilstander av maniskhet og depresjon, og andre ubalanser i bevisstheten.

Stephen Hawking og andres forskning på sorte hull i universet, viser at det er tydelige likheter mellom disse natur og naturlovene gjeldende ‘sorte hull’ i en kropps energi-legeme. Hawking’s mener også å ha funnet ut at til og med sorte hull i universet kan oppløses over lang tid, noe som er høyst interessant for forståelsen av sammenhengen mellom mikro- og makrokosmos.

Det store dimensjonsskiftet

Innen såkalt alternativ viten, er det et kjent faktum at for å oppnå en tilstand av lys, må man nå det fjerde dimensjonsplanet som inkluderer en åpen og balansert hjerteforbindelse. Det tredje dimensjonsplanet er fortsatt dominert av mørk energi. Så det betyr at Jorden 3. dimensjonsplan i hovedsak har vært mørkt.

Vi er i ferd med å bevege oss mot det 5. og det 7. dimensjonsplanet bestående av lys og mørke i hovedsaklig balanse, ettersom vi forløser stadig mer av de traumene og sjokkopplevelsene som har skapt grunnlag for denne ubalansen i vår individuelle og i vår kollektive bevissthet. Det vil medføre en planet med en energi bestående av en balansert bevissthet.

Det vil også medføre en mer omfattende kopling til flere virkelighetsplan, slik at mennesker på det fysiske plan f.eks. vil bli i stand til å ha mer kontakt med andre virkelighetsnivåer. Blant annet steder de avdøde befinner seg på mellom de mer fysiske inkarnasjonene. Dette vil også bekrefte den såkalte ‘String-teorien’ om utallige parallelle virkelighetsplan.

På det 12. dimensjonsplanet vil man kunne oppleve en individløs tilstand, der man føler man er ett med kollektiv bevissthet. Eller det man også kaller ‘Gud’, eller ‘Jeg Er’-bevisstheten, som samlet sett utgjør summen av all bevissthet i universet.

Vi er alle mikroskopiske partikler i denne enorme bevisstheten. Men vi innehar de samme kvalitetene i en mindre skala. Det betyr også at vi alle på en eller annen måte har vært inkludert i en form for energetisk tilstand, gjennom hele universets historie.

For sjele-energien bestående av disse partiklene kan heller ikke utslettes. Som det er med summen av all energi. Energien endrer bare form, slik Einstein hevder. Slik også før ‘the Big Bang’. Vi har alle vært medvirkende til dette ’store smellet’ i form av denne energien som alle fortsatt er en del av.

Hvis vi spør oss selv hvor vi var til enhver angitt tid, også før dette, vil vi kunne observere disse ulike tilstandene gjennom vår egen bevissthet.

Det sies fra flere åndelige kilder, inkludert Mayakalenderen, at denne endringen fra hovedsaklig mørke til hovedsaklig lys, fant sted den 21. 12. 2012. Og det markerte slutten på en syklus i universell sammenheng, fordi det ifølge visse kilder omfattet hele universet.

Det dimensjons-planet som Jesus viste oss, er dominert av balanse, og det er denne endringen som er i ferd med å skje. Det representerer en tilstand av opplysthet. Det sies i Bibelen at ingen krok skal forbli mørk, og det er i praksis dette som skjer ved en tilstand av total opplysthet, representert ved det 7. dimensjonsplanet. Derfor er tallet 7 et såkalt hellig tall.

big bang

Så hvordan oppsto universet og hva eksisterte før «Big Bang»?

Universets fysiske tilblivelse

Når det gjelder Universet generelt, kan man utfra dette trekke den konklusjonen at den mørke materien er mørk energi, bestående av minus-partikler i all hovedsak. De er uløselig forbundet med de øvrige partiklene som utgjør fysisk materie. Hvilken energi denne materien utstråler, viser om den er dominert av pluss eller minuspartikler.

En person ved navn Juan Carlos fremmet først en teori om at den mørke materien måtte være kald. Han har senere vurdert om dette kan være feil, og om den mørke materien istedet er varm. Det skaper grunnlag for to forskjellige tilstander i universet der den varme ‘mørke’ materien i større grad inntar en slags plasma-tilstand.

Det jeg vet på generel basis utfra erfaringer, er at de mørke energi-ansamlingene i en persons kropp er kalde, i likhet med det kalde ‘tomrommet’ i universet. Der energien befinner seg i en tilstand av balanse, utstråler den behagelig varme. Det vil si at der det er balanse i et menneskes kropp, utstråler denne balansert varme. Det ser ut til å være en generell naturlov angående energi-tilstander.

Hvis det er en ansamlig av bare pluss-partikler, ser det ut til at tilstanden medfører for mye varme, for eksempel tilstander der kroppen produserer mye svette grunnet overoppheting. Så Juan Carlos teori om varme kan være sammenlignbart med dette. Men denne tilstanden er da sannsynligvis ikke bestående av hovedsaklig mørk materie, men kanskje bestående av ansamlinger av lys-partikler, eller pluss-ladede partikler. I så fall består universet av områder med begge.

Det ser ut til at elektro-magnetisme er en sentral kraft som innvirker på tingenes tilstand her. Universets fysiske tilblivelse skjedde fordi alle pluss- og minus-partikler hadde samlet seg på hver sin kant. Etter en nesten uendelighet av tid, hadde universets totale bevissthet vært igjennom et stort antall erfaringer, både kollektivt og individuelt.

Fra det 12. dimensjons planet der man er individløs, til de mer gruppe-relaterte koplingene, på de andre nivåene, ned til 7. dimensjonsplan med individuell bevissthet. Man kan si at disse sammen utgjør en pluss- og minus-energi i balanse. Men det fantes ikke noe mer å erfare, og dermed måtte det en endring til for at nye erfaringer skulle kunne foregå.

Yin og Yang-energi

Det medførte at den harmoniske pluss- og minus-forbindelsen, også kalt tvillingsjel-forbindelsen, splitted seg opp i to deler, en hovedsaklig feminin og en hovedsaklig maskulin. Eller Yin og Yang-energi. Det vil si at den ene delen i hovedsak består av lyse partikler, og den andre i hovedsak består av mørke partikler. I sin ytterste konsekvens innebærer det typiske overdrevet feminine og typiske overdrevet maskuline trekk, men det sies at denne delingen vanligvis er ca 60/40 for kvinner og 40/60 for menn.

Ettersom kvinner har hatt et overskudd av lys energi, innebærer det at det er de som har hatt den mest balanserte tilstanden gjennom historien. Det vises også gjennom deres mer balanserte hjernehalvdel-kopling.

Menn har vært mer dominert av den mørke materien hvilket også innebærer en tilstand av mer ubalanse. Også mellom hjernehalvdelene. Det gjør kvinnen mer moderlig og omsorgsfull, mens mannen blir mer utagerende og får mer oppdagertrang. Ettersom mannen har representert en tilstand av mer splittelse har han hatt energier som går både over og under kvinnens. I form av lys og mørke-ubalanse. Og denne tilstanden tok etterhvert overhånd da de to skilte lag. Det skapte en tilstand av sorg og savn.

Et åndelig fall

Det betød på den tiden også slutten på det 7. dimensjonsplan som da representerte en tilstand av total kollektiv og individuell harmoni, emosjonelt og energetisk. Selv om disse siden likevel har vært forbundet via en felles åndelig energi, kan det også betraktes som et åndelig ‘fall’ innenfor datidens eksistens.

Det resulterte også i det man kan kalle en sorg, fordi det var smertefullt å skilles fra denne harmoniske tilstanden. Men etter en ekstrem lang periode som etter vår tidsregning kanskje ville dreie seg om i hvert fall millioner av år, var disse ladede partiklene som utgjør blant annet vår sjeleenergi, blitt totalt adskilt. Det var som to store tordenværskyer av bevissthet med ulik ladning. Denne intense spenningen kunne tilslutt ikke opprettholdes lenger, og det resulterte da i det som vi kaller ‘the Big Bang’.

Angående historien etter dette har nåtidens vitenskapsfolk funnet svaret på det meste. Med tanke på størrelsen på det fysiske universet skapt av askepartiklene i ettertid, er det ikke underlig om man kan spore det via såkalte gravitasjonsbølger. Det sies at de mønstrene som man har kunnet observere hovedsaklig bestod av kosmisk støv. Og dette kosmiske støvet viser også gravitasjonsbølgenes form, på samme måte som jernspon på en plate viser formen til et elektromagnetisk felt. BICEP2 teleskopet på Sydpolen ser ut til å ha bekreftet dette som kalles ‘Inflasjonsteorien’, introdusert av Andrei Linde.

Sporene etter gravitasjonsbølger fra det store smellet er funnet i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, omtrent som bølgemerker i fossil stein. Bilde: Daniel Mayer.

Sporene etter gravitasjonsbølger fra det store smellet er funnet i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, omtrent som bølgemerker i fossil stein. Bilde: Daniel Mayer.

De ulike temperatur-forskjellene sammenfaller med de ulike mønstrene i det kosmiske støvet. Lys og mørk materie eksisterer dermed som en del av denne universelle partikkelbevisstheten over alt. Noen steder dominert av plussladninger og noen steder av minusladninger. Det kommer an på energikonsentrasjonene i de ulike områdene.

En konstant masse i konstant endring

Der universet er i ferd med å oppnå en tilstand av mer balanse, vil det sannsynligvis også medføre en større grad av stabilitet. Teoretikerne for det såkalte ‘Plasmauniverset’ har dermed sannsynligvis rett når de snakker om en konstant masse i konstant endring. Samtidig har ‘Big Bang’-teoretikerne rett i at det faktisk skjedde et stort smell som la grunnlaget for den fysiske materien, slik vi kjenner den.

Akkurat som at de som tror på en guddommelig bevissthet bak det hele har like rett som de som tror på Darwin og hans utviklingslære. Begge deler utgjør en del av skapelsens natur. Det har vært en underliggende bevissthet hele veien som har dannet grunnlaget for alt liv.

Det fysiske universet er skapt av karbonpartiklene fra det store smellet, noe som sier svært mye om størrelsen på dette og den bevisstheten som står bak. Det universet som eksisterte før det, hadde ikke denne karbonmaterien. Det er omtrent som andre galaktiske fenomener som legger grunnlag for andre fysiske stoffer som f.eks. jern og titan. Som supernovaeksplosjoner og nøytronstjerneeksplosjoner.

Fra karbon til krystall

Det sies at våre kropper vil forandre seg etterhvert, fra karbonbaserte til krystallbaserte. Og det vil skape grunnlag for det såkalte mer uforgjengelige legemet, slik Jesus viste oss. Det er mer basert på ren balansert energi og mindre på 3. dimensjons materie. Ettersom karbon er et stoff som er et resultat av en forbrenningsprosess, inneholder dette i hovedsak mørk energi.

Tallet 666 som forekommer i Bibelen, viser antallet protoner, nøytroner og elektroner i karbonets tre skall. Ettersom det er det dyrs og menneskers kropper hovedsaklig består av, kalles det ‘menneskets og dyrets tall’.

Når det gjelder kvantemekanikken, indikerer også den at det befinner seg en bevissthet bak det hele. De ulike Opp, Ned og Særkvark-kombinasjonene danner alltid det samme resultat når det gies separate farger innfor fargeskalaen. Uansett hvordan de ble kombinert dannet de alltid tre grunnfarger som utgjorde tre komplementærfarger, slik som f.eks. magenta, gul og blå.

Summen av disse fargene til sammen danner alltid fargen hvit. Og hvitt er også fargen på den balanserte bevisstheten som ligger til grunn for skapelsen generelt.

Trond Haraldstad.

Kilder

Kvantefysikk -‘ Nøkkelen til universet’, Nigel Calder, Universitetsforlaget.

DISCOVERY: Stephen Hawkings teorier om sorte hull.

Juan Carlos teori om en kald eller varm mørk materie

WIKIPEDIA: Fotoner, Higgs-bosonet og ‘Inflasjons-teorien’ av Andrei Linde.
Crimson Circle og Adamus St. Germain: «The essential truth is: I exist, therefore I am.»
“Feminin og maskulin energi ble adskilt før lys og mørke ble adskilt.”

En uttalelse som vekket min oppmerksonhet, og som fikk meg til å begynne å undersøke hva som egentlig lå til grunn for det. Ettersom jeg likevel har jobbet en del med parkoplinger, var det et utmerket utgangspunkt for å studere dette nøyere. Det ble etterhvert ganske klart at denne separasjonen la grunnlaget for det ‘store smellet’.

“Første gang i universets historie at balansert bevissthet har vært dominerende.”

Birgit Klein: ‘Jorden dør uten kjærlighet’. 60/40 deling.

Rune Amundsen: Utgivelser fra begynnelsen av 90-tallet angående nær-døden opplevelser og enkelte reinkarnasjons-historier.
Diana: ‘Gaven fra himmelen’. Hun nevner der at skapelsen er et resultat av ‘en enorm implosjon’.

Det betyr antageligvis at disse tunge mørke bevissthetspartiklene, mest sannsynlig Higgs-bosonene, befant seg i et sentrum i en massiv konsentrasjon omtrent som et enormt sort hull, omgitt av de lyse partiklene eller fotonene i en sfære rundt dette. The ‘Big Bang’ foregikk dermed omtrent som ved utløsningen av en atombombe. Selv om den ville ha vært usynlig på det 3. dimensjonsplanet. Det er askepartiklene fra dette smellet som skapte det 3. dimensjonelle materieplanet. De andre eksistensnivåene fantes allerede.

Teoriene med tvillingsjeler og sjakkbrett-formasjonen er min egen etter undersøkelser via egen høyere eller guddommelige bevissthet. Det virker tydelig for meg at alle ubalanser startet etter at tvillingsjelene ble adskilt. De var forenet som i en felles kropp til å begynne med. De delte samme ånd, og det gjør de ennå. Men det er sannheten om riktig parkopling i nåtid som viser om de er ment å skulle være sammen nå. Det samme med teoriene rundt »the Big Bang». Det må nødvendigvis ha vært en spenningstilstand som lå til grunn for dette, og denne sammenhengen er logisk.

Man kan i prinsippet kople seg på hvilket som helst tidspunkt i skapelsens historie og sjekke dette ut via sin egen bevissthet i balanse, da vi alle står i forbindelse med alt som er. Og vi har alle gjennom uttalige liv på ulike dimensjonsplan eller som en mer nøytral del av altet, vært tilstede selv, gjennom hele denne prosessen, ettersom alt som eksisterer nødvendigvis er en del av den totale bevisstheten. Men det krever som sagt en tilstand av balanse for å finne sannheten. Å kople seg opp mot den guddommelige bevisstheten eller å søke en tilstand av generell balanse, er to mulige måter å komme i balanse på. De bør stemme overens.

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
24%
Opplysende
20%
Inne på noe
5%
Usikker
6%
Dårlig
45%
Om forfatter
Leserinnlegg

Dette er forfattet som et anonymt leserinnlegg. Har du en egen blogg fra før av og ønsker å nå ut til flere lesere? Visdom har først sin verdi når den deles. La Nyhetsspeilets 60.000 månedlige lesere få glede av dine tanker og innsikt. Hva venter du på?

Skriv en artikkel »

16 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *