big bang
Spørsmålet om hvordan universet vårt oppsto og hva som eksisterte før Big Bang er vel et spørsmål vi alle har fundert over.

Den endelige forklaringen på hvorfor og hvordan Big Bang skjedde

8.9K visninger
13 minutter lesetid
24

Mørk og lys materie og mørke hull i mikro- og makrokosmos er en del av vår eksistens. Hva eksisterte før Big Bang? Hvorfor og hvordan eksploderte det og skapte vårt nåværende univers?

Gåten med den mørke materien har opptatt oss mennesker i lengre tid. Etter en del tids vurderinger rundt dette spørsmålet er det enkelte løsninger som fremstår mer sannsynlige enn andre.

Vi består av pluss- og minuspartikler

Ettersom jeg har jobbet med intuitiv healing og andre terapi-former i over 21 år, er det enkelte ting som skiller seg ut. Blokkeringer i et menneskes kropp fremstår som regel som mørke flekker i energien. Og disse må man forløse eller balansere for at helbredelse skal kunne inntre. Ettersom energi i hovedsak består av pluss- og minuspartikler, består disse blokkeringene av ansamlinger av for mye minus-partikler eller Yin-energi, på ett sted. Der det er mørke flekker, er det for lite pluss-partikler i kroppen, eller for lite Yang-energi. Det kommer av for lite balansert bevissthet.

Balansert bevisssthet fremstår alltid som lys, betraktet fra et energetisk balansert punkt. Dette fordi de lyse punktene også belyser de mørke, omtrent som soler som får måner til å fremstå tilsynelatende som lys. En tilstand av total balanse kan betraktes som pluss og minus-energi i sjakkbrett-formasjon.

Der det er ansamlinger av for mye av det ene eller det andre, vil det bli flekker av overdrevet intenst lys eller mørke. For mye lys resulterer i hyper-aktivitet eller overoppheting, for mye mørke i depresjon, tungsinn, treghet og indre frysninger. Når jeg jobber med å balansere, sørger jeg for å integrere de områdene med for mange lyse partikler, inn i områdene med de mørke partiklene.

Alle mennesker innehar et relativt jevnt antall pluss og minus-partikler. At det oppstår ubalanser er vanlig.
Alle mennesker innehar et relativt jevnt antall pluss og minus-partikler. Blokkeringer er ansamlinger av like partikler.

Det ser ut som om alle mennesker innehar et relativt jevnt antall pluss og minus-partikler eller lyse og mørke partikler i kroppen og sjele-energien, men ved et traume skilles disse i større eller mindre grad fra hverandre, og det oppstår ubalanser. Jeg kan sjekke et menneskes åndelige nivå, ved å sjekke dets laveste bevissthetsnivå. En integrering av pluss- og minuspartiklene til deres opprinnelige ‘sjakkbrett-formasjon’, medvirker til en tilstand av helbredelse, emosjonelt og fysisk.

Fotoner og Higgs-bosonet

De lyse partiklene, også kalt fotoner eller pluss-partiklene, innehar en raskere frekvens som befinner seg i det ultrafiolette frekvenspekteret. De mørke partiklene innehar en frekvens som befinner seg mer i det infrarøde frekvens-spekteret. Disse partiklene stemmer bra overens med beskrivelsen av det såkalte Higgs-bosonet, etter Peter Higgs artikkel fra 1964. Partikler som man mener har en nullspinn eller en form for negativ ladning med en stor atomtyngde.

Dette stemmer også med de øvrige observasjonene jeg har gjort i forhold til dette mørke energifeltet. Kopler man seg inn på energien til fotonet og Higgs-bosonet, vil man også kunne føle at disse partiklene innehar nettopp disse tydelige motsatte kvalitetene.

I en tilstand av balanse befinner man seg mer innenfor det synlige fargespekteret på det fysiske planet. Det er en behagelig tilstand uten ubalanse i noen retning. Summen av disse fargene i balanse utgjør det hvite lyset som kjennetegner Kristusåndens bevissthet. En tilstand vi alle er i ferd med å oppnå.

Mørk materie innehar mørk energi. Det vil si et flertall av mørke partikler og et mindretall av lyse. Når bevisstheten høynes, blir det et jevnere antall pluss- og minuspartikler på det samme stedet, noe som er synlig for folk med såkalte ‘klarsynte’ evner. Derfor kan folk med disse evnene jobbe med balansering av en annen persons energilegeme, noe som igjen medfører en balansering av det fysiske legemet. Ettersom disse energi-partiklene følger sjelens energi, kan man ta inn og føle andres energier. Noe de fleste har erfart intuitivt i forhold til nære relasjoner.

Med sitt Hubble Space teleskop har NASA tatt bilder av lys og mørk materie.
Med sitt Hubble Space teleskop har NASA tatt bilder av lys og mørk materie.

Sammenhengen mellom mikro- og makrokosmos

Folk kan i tillegg balansere dette selv ved å bringe inn bevissthet i disse områdene gjennom fokusering, dype innpust eller ved å tillate kroppen å gå tilbake til en balansert tilstand. Om de ikke lykkes, kan en person med denne type evner eller med bakgrunn innen alternative behandlingsmetoder hjelpe til med dette. Alle disse handler om å bringe inn en tilstand av balanse i kropp og sinn. En kombinasjon av psykologi og fysisk berøring av bestemte punkter, enten dette skjer intuitivt eller via visse mønster, har vist seg svært effektiv.

Mørk energi i et individs kropp, som regel forårsaket av fysiske eller psykiske traumer, har den samme effekten på materien rundt, som sorte hull i universet. Man ser en tendens til sammentrekning av strukturen i benvev og vev generelt, noe man også kan merke i en eldre kropp. Det vil foregå en degenerering og en misdannelse av strukturene i vevet og i immunsystemet her. Noe som skaper grunnlag for alle slags symptomer. Det kan også medføre tilstander av maniskhet og depresjon, og andre ubalanser i bevisstheten.

Stephen Hawking og andres forskning på sorte hull i universet, viser at det er tydelige likheter mellom disse natur og naturlovene gjeldende ‘sorte hull’ i en kropps energi-legeme. Hawking’s mener også å ha funnet ut at til og med sorte hull i universet kan oppløses over lang tid, noe som er høyst interessant for forståelsen av sammenhengen mellom mikro- og makrokosmos.

Det store dimensjonsskiftet

Innen såkalt alternativ viten, er det et kjent faktum at for å oppnå en tilstand av lys, må man nå det fjerde dimensjonsplanet som inkluderer en åpen og balansert hjerteforbindelse. Det tredje dimensjonsplanet er fortsatt dominert av mørk energi. Så det betyr at Jorden 3. dimensjonsplan i hovedsak har vært mørkt.

Vi er i ferd med å bevege oss mot det 5. og det 7. dimensjonsplanet bestående av lys og mørke i hovedsaklig balanse, ettersom vi forløser stadig mer av de traumene og sjokkopplevelsene som har skapt grunnlag for denne ubalansen i vår individuelle og i vår kollektive bevissthet. Det vil medføre en planet med en energi bestående av en balansert bevissthet.

Det vil også medføre en mer omfattende kopling til flere virkelighetsplan, slik at mennesker på det fysiske plan f.eks. vil bli i stand til å ha mer kontakt med andre virkelighetsnivåer. Blant annet steder de avdøde befinner seg på mellom de mer fysiske inkarnasjonene. Dette vil også bekrefte den såkalte ‘String-teorien’ om utallige parallelle virkelighetsplan.

På det 12. dimensjonsplanet vil man kunne oppleve en individløs tilstand, der man føler man er ett med kollektiv bevissthet. Eller det man også kaller ‘Gud’, eller ‘Jeg Er’-bevisstheten, som samlet sett utgjør summen av all bevissthet i universet.

Vi er alle mikroskopiske partikler i denne enorme bevisstheten. Men vi innehar de samme kvalitetene i en mindre skala. Det betyr også at vi alle på en eller annen måte har vært inkludert i en form for energetisk tilstand, gjennom hele universets historie.

For sjele-energien bestående av disse partiklene kan heller ikke utslettes. Som det er med summen av all energi. Energien endrer bare form, slik Einstein hevder. Slik også før ‘the Big Bang’. Vi har alle vært medvirkende til dette ’store smellet’ i form av denne energien som alle fortsatt er en del av.

Hvis vi spør oss selv hvor vi var til enhver angitt tid, også før dette, vil vi kunne observere disse ulike tilstandene gjennom vår egen bevissthet.

Det sies fra flere åndelige kilder, inkludert Mayakalenderen, at denne endringen fra hovedsaklig mørke til hovedsaklig lys, fant sted den 21. 12. 2012. Og det markerte slutten på en syklus i universell sammenheng, fordi det ifølge visse kilder omfattet hele universet.

Det dimensjons-planet som Jesus viste oss, er dominert av balanse, og det er denne endringen som er i ferd med å skje. Det representerer en tilstand av opplysthet. Det sies i Bibelen at ingen krok skal forbli mørk, og det er i praksis dette som skjer ved en tilstand av total opplysthet, representert ved det 7. dimensjonsplanet. Derfor er tallet 7 et såkalt hellig tall.

big bang
Så hvordan oppsto universet og hva eksisterte før “Big Bang”?

Universets fysiske tilblivelse

Når det gjelder Universet generelt, kan man utfra dette trekke den konklusjonen at den mørke materien er mørk energi, bestående av minus-partikler i all hovedsak. De er uløselig forbundet med de øvrige partiklene som utgjør fysisk materie. Hvilken energi denne materien utstråler, viser om den er dominert av pluss eller minuspartikler.

En person ved navn Juan Carlos fremmet først en teori om at den mørke materien måtte være kald. Han har senere vurdert om dette kan være feil, og om den mørke materien istedet er varm. Det skaper grunnlag for to forskjellige tilstander i universet der den varme ‘mørke’ materien i større grad inntar en slags plasma-tilstand.

Det jeg vet på generel basis utfra erfaringer, er at de mørke energi-ansamlingene i en persons kropp er kalde, i likhet med det kalde ‘tomrommet’ i universet. Der energien befinner seg i en tilstand av balanse, utstråler den behagelig varme. Det vil si at der det er balanse i et menneskes kropp, utstråler denne balansert varme. Det ser ut til å være en generell naturlov angående energi-tilstander.

Hvis det er en ansamlig av bare pluss-partikler, ser det ut til at tilstanden medfører for mye varme, for eksempel tilstander der kroppen produserer mye svette grunnet overoppheting. Så Juan Carlos teori om varme kan være sammenlignbart med dette. Men denne tilstanden er da sannsynligvis ikke bestående av hovedsaklig mørk materie, men kanskje bestående av ansamlinger av lys-partikler, eller pluss-ladede partikler. I så fall består universet av områder med begge.

Det ser ut til at elektro-magnetisme er en sentral kraft som innvirker på tingenes tilstand her. Universets fysiske tilblivelse skjedde fordi alle pluss- og minus-partikler hadde samlet seg på hver sin kant. Etter en nesten uendelighet av tid, hadde universets totale bevissthet vært igjennom et stort antall erfaringer, både kollektivt og individuelt.

Fra det 12. dimensjons planet der man er individløs, til de mer gruppe-relaterte koplingene, på de andre nivåene, ned til 7. dimensjonsplan med individuell bevissthet. Man kan si at disse sammen utgjør en pluss- og minus-energi i balanse. Men det fantes ikke noe mer å erfare, og dermed måtte det en endring til for at nye erfaringer skulle kunne foregå.

Yin og Yang-energi

Det medførte at den harmoniske pluss- og minus-forbindelsen, også kalt tvillingsjel-forbindelsen, splitted seg opp i to deler, en hovedsaklig feminin og en hovedsaklig maskulin. Eller Yin og Yang-energi. Det vil si at den ene delen i hovedsak består av lyse partikler, og den andre i hovedsak består av mørke partikler. I sin ytterste konsekvens innebærer det typiske overdrevet feminine og typiske overdrevet maskuline trekk, men det sies at denne delingen vanligvis er ca 60/40 for kvinner og 40/60 for menn.

Ettersom kvinner har hatt et overskudd av lys energi, innebærer det at det er de som har hatt den mest balanserte tilstanden gjennom historien. Det vises også gjennom deres mer balanserte hjernehalvdel-kopling.

Menn har vært mer dominert av den mørke materien hvilket også innebærer en tilstand av mer ubalanse. Også mellom hjernehalvdelene. Det gjør kvinnen mer moderlig og omsorgsfull, mens mannen blir mer utagerende og får mer oppdagertrang. Ettersom mannen har representert en tilstand av mer splittelse har han hatt energier som går både over og under kvinnens. I form av lys og mørke-ubalanse. Og denne tilstanden tok etterhvert overhånd da de to skilte lag. Det skapte en tilstand av sorg og savn.

Et åndelig fall

Det betød på den tiden også slutten på det 7. dimensjonsplan som da representerte en tilstand av total kollektiv og individuell harmoni, emosjonelt og energetisk. Selv om disse siden likevel har vært forbundet via en felles åndelig energi, kan det også betraktes som et åndelig ‘fall’ innenfor datidens eksistens.

Det resulterte også i det man kan kalle en sorg, fordi det var smertefullt å skilles fra denne harmoniske tilstanden. Men etter en ekstrem lang periode som etter vår tidsregning kanskje ville dreie seg om i hvert fall millioner av år, var disse ladede partiklene som utgjør blant annet vår sjeleenergi, blitt totalt adskilt. Det var som to store tordenværskyer av bevissthet med ulik ladning. Denne intense spenningen kunne tilslutt ikke opprettholdes lenger, og det resulterte da i det som vi kaller ‘the Big Bang’.

Angående historien etter dette har nåtidens vitenskapsfolk funnet svaret på det meste. Med tanke på størrelsen på det fysiske universet skapt av askepartiklene i ettertid, er det ikke underlig om man kan spore det via såkalte gravitasjonsbølger. Det sies at de mønstrene som man har kunnet observere hovedsaklig bestod av kosmisk støv. Og dette kosmiske støvet viser også gravitasjonsbølgenes form, på samme måte som jernspon på en plate viser formen til et elektromagnetisk felt. BICEP2 teleskopet på Sydpolen ser ut til å ha bekreftet dette som kalles ‘Inflasjonsteorien’, introdusert av Andrei Linde.

Sporene etter gravitasjonsbølger fra det store smellet er funnet i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, omtrent som bølgemerker i fossil stein. Bilde: Daniel Mayer.
Sporene etter gravitasjonsbølger fra det store smellet er funnet i den kosmiske bakgrunnsstrålingen, omtrent som bølgemerker i fossil stein. Bilde: Daniel Mayer.

De ulike temperatur-forskjellene sammenfaller med de ulike mønstrene i det kosmiske støvet. Lys og mørk materie eksisterer dermed som en del av denne universelle partikkelbevisstheten over alt. Noen steder dominert av plussladninger og noen steder av minusladninger. Det kommer an på energikonsentrasjonene i de ulike områdene.

En konstant masse i konstant endring

Der universet er i ferd med å oppnå en tilstand av mer balanse, vil det sannsynligvis også medføre en større grad av stabilitet. Teoretikerne for det såkalte ‘Plasmauniverset’ har dermed sannsynligvis rett når de snakker om en konstant masse i konstant endring. Samtidig har ‘Big Bang’-teoretikerne rett i at det faktisk skjedde et stort smell som la grunnlaget for den fysiske materien, slik vi kjenner den.

Akkurat som at de som tror på en guddommelig bevissthet bak det hele har like rett som de som tror på Darwin og hans utviklingslære. Begge deler utgjør en del av skapelsens natur. Det har vært en underliggende bevissthet hele veien som har dannet grunnlaget for alt liv.

Det fysiske universet er skapt av karbonpartiklene fra det store smellet, noe som sier svært mye om størrelsen på dette og den bevisstheten som står bak. Det universet som eksisterte før det, hadde ikke denne karbonmaterien. Det er omtrent som andre galaktiske fenomener som legger grunnlag for andre fysiske stoffer som f.eks. jern og titan. Som supernovaeksplosjoner og nøytronstjerneeksplosjoner.

Fra karbon til krystall

Det sies at våre kropper vil forandre seg etterhvert, fra karbonbaserte til krystallbaserte. Og det vil skape grunnlag for det såkalte mer uforgjengelige legemet, slik Jesus viste oss. Det er mer basert på ren balansert energi og mindre på 3. dimensjons materie. Ettersom karbon er et stoff som er et resultat av en forbrenningsprosess, inneholder dette i hovedsak mørk energi.

Tallet 666 som forekommer i Bibelen, viser antallet protoner, nøytroner og elektroner i karbonets tre skall. Ettersom det er det dyrs og menneskers kropper hovedsaklig består av, kalles det ‘menneskets og dyrets tall’.

Når det gjelder kvantemekanikken, indikerer også den at det befinner seg en bevissthet bak det hele. De ulike Opp, Ned og Særkvark-kombinasjonene danner alltid det samme resultat når det gies separate farger innfor fargeskalaen. Uansett hvordan de ble kombinert dannet de alltid tre grunnfarger som utgjorde tre komplementærfarger, slik som f.eks. magenta, gul og blå.

Summen av disse fargene til sammen danner alltid fargen hvit. Og hvitt er også fargen på den balanserte bevisstheten som ligger til grunn for skapelsen generelt.

Trond Haraldstad.

Kilder

Kvantefysikk -‘ Nøkkelen til universet’, Nigel Calder, Universitetsforlaget.

DISCOVERY: Stephen Hawkings teorier om sorte hull.

Juan Carlos teori om en kald eller varm mørk materie

WIKIPEDIA: Fotoner, Higgs-bosonet og ‘Inflasjons-teorien’ av Andrei Linde.
Crimson Circle og Adamus St. Germain: “The essential truth is: I exist, therefore I am.”
“Feminin og maskulin energi ble adskilt før lys og mørke ble adskilt.”

En uttalelse som vekket min oppmerksonhet, og som fikk meg til å begynne å undersøke hva som egentlig lå til grunn for det. Ettersom jeg likevel har jobbet en del med parkoplinger, var det et utmerket utgangspunkt for å studere dette nøyere. Det ble etterhvert ganske klart at denne separasjonen la grunnlaget for det ‘store smellet’.

“Første gang i universets historie at balansert bevissthet har vært dominerende.”

Birgit Klein: ‘Jorden dør uten kjærlighet’. 60/40 deling.

Rune Amundsen: Utgivelser fra begynnelsen av 90-tallet angående nær-døden opplevelser og enkelte reinkarnasjons-historier.
Diana: ‘Gaven fra himmelen’. Hun nevner der at skapelsen er et resultat av ‘en enorm implosjon’.

Det betyr antageligvis at disse tunge mørke bevissthetspartiklene, mest sannsynlig Higgs-bosonene, befant seg i et sentrum i en massiv konsentrasjon omtrent som et enormt sort hull, omgitt av de lyse partiklene eller fotonene i en sfære rundt dette. The ‘Big Bang’ foregikk dermed omtrent som ved utløsningen av en atombombe. Selv om den ville ha vært usynlig på det 3. dimensjonsplanet. Det er askepartiklene fra dette smellet som skapte det 3. dimensjonelle materieplanet. De andre eksistensnivåene fantes allerede.

Teoriene med tvillingsjeler og sjakkbrett-formasjonen er min egen etter undersøkelser via egen høyere eller guddommelige bevissthet. Det virker tydelig for meg at alle ubalanser startet etter at tvillingsjelene ble adskilt. De var forenet som i en felles kropp til å begynne med. De delte samme ånd, og det gjør de ennå. Men det er sannheten om riktig parkopling i nåtid som viser om de er ment å skulle være sammen nå. Det samme med teoriene rundt ”the Big Bang”. Det må nødvendigvis ha vært en spenningstilstand som lå til grunn for dette, og denne sammenhengen er logisk.

Man kan i prinsippet kople seg på hvilket som helst tidspunkt i skapelsens historie og sjekke dette ut via sin egen bevissthet i balanse, da vi alle står i forbindelse med alt som er. Og vi har alle gjennom uttalige liv på ulike dimensjonsplan eller som en mer nøytral del av altet, vært tilstede selv, gjennom hele denne prosessen, ettersom alt som eksisterer nødvendigvis er en del av den totale bevisstheten. Men det krever som sagt en tilstand av balanse for å finne sannheten. Å kople seg opp mot den guddommelige bevisstheten eller å søke en tilstand av generell balanse, er to mulige måter å komme i balanse på. De bør stemme overens.

Leserinnlegg

Dette er forfattet som et anonymt leserinnlegg. Har du en egen blogg fra før av og ønsker å nå ut til flere lesere? Visdom har først sin verdi når den deles. La Nyhetsspeilets 60.000 månedlige lesere få glede av dine tanker og innsikt. Hva venter du på?

Skriv en artikkel »

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

24 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Dagfinn Andreassen
Dagfinn Andreassen
Anonym
2 måneder siden

Overskriften lover en endelig forklaring. Men dette er jo bare prat.

Helge
Helge
Anonym
2 år siden

Huhu

Tore Karlsen
Tore Karlsen
Anonym
5 år siden

Big-Bang. fantasi eller vitenskap?
Eller er den en blanding av begge deler?
Ser vi nærmere på «Big-Bang -teorien, finner vi fort ut at den i sin opprinnelige versjon slår seg selv i hjel:
Teorien bygger på observasjoner som sier at universet utvider seg og at det derfor har utvidet seg i alle tider. Med den farten utvidelsen noen forskere har observert og størrelsen på universet i dag, regner man seg bakover i tid til at «Big-Bang» skjedde for ca. 13,7 milliarder år siden. Og teorien hevdet da den ble lansert at alt oppsto fra intet. I etterkant ble det rettet til, «mindre enn et atom». https://nn.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
Men teorien slåes ihjel av Termodynamikkens første hovedsetning -:
I et friksjonsfritt planpendel svinger kulen like høyt på begge sider. Når pendelen snur på det høyeste punktet er kulen et øyeblikk i ro. Her har kulen kun potensiell energi. Vi velger nullnivået for den potensielle energien i det laveste punkt i pendelbevegelsen. Det betyr at pendelen her har kun kinetisk energi. På alle andre punkter har kulen en kombinasjon av potensiell og kinetisk energi. I alle posisjoner er summen av den potensielle og den kinetiske energien konstant. Det betyr at totalenergien er konstant. ( https://ndla.no/nb/node/59851?fag=2600

Vi kan ta for oss et annet forhold som gjør teorien umulig, nemlig tyngdekraften. Hele universets tyngdekraft er samlet i fnugg, mindre enn et atom. Vi hører forskere fabuler om «Sorte hull», at intet kan unnslippe ikke engang lyset slipper ut fra et «sort hull». Dette fordi tyngdekraften i «sorte hull» er så enorm at ingenting unnslipper. Hvor mye mer umulig ville det ikke være at noe slapp ut fra hele universets samlede tyngdekraft komprimert i en kjerne mindre enn et atom?
Hva går Big-Bang teorien ut på:
https://illvit.no/universet/big-bang/hvilke-beviser-har-vi-for-big-bang
Hvordan oppsto teorien:
https://no.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
og astrofysikeren Fred Hoyle var den første som i 1949 kalte teorien «Big-Bang» (Det store smellet) og latterliggjorde på denne måten hele teorien: https://snl.no/Fred_Hoyle
Teorien har sin opprinnelse fra en russisk matematiker, Aleksander Friedmann som i begynnelsen av 1920-årene la grunnlaget for den. Senere på 1920 tallet videreutviklet flere forskjellige astronomer teorien.: https://no.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
Tanker rundt det umulige senarioet, Big-Bang
Tore Karlsen

Tor Flatjord Romarheim
Tor Flatjord Romarheim
Anonym
6 år siden

Big bang TEORI !!!!!!!! Er nyhetspeilet norges svar på Infowars ?? Kontrollert opposisjon ?? Gatekeepers ?? Lede sine lesere rundt på den spinnende ballen med pseudovitenskap. Er så lei av hjernevaskede sauer og deres storslåtte ego ! Med så mye nasa fjas som N.S spyr ut, blir dette min siste artikkel jeg leser her..Takk for meg…og forresten,,, -Jorden er FLAT

SuperDuper
SuperDuper
Abonnent
Svar til  Tor Flatjord Romarheim
5 år siden

…Ja..og rund…som en LP plate.Så flat OG rund:))

Odin
Odin
Anonym
6 år siden

jeg tror ikke dere kommer til og få 2500 kr til 4 april:(

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Odin
6 år siden

Vi fikk den støtten vi trengte for å holde oss online for det kommende kvartalet takket være små samt et storsinnet bidrag som dro oss i mål også denne gangen. Vi er svært takknemlig for denne hjelpen fra dere lesere!

Ha et fantastisk nu!
Red.

big bang
big bang
Anonym
6 år siden

hva er noe av de tre vanligste spørmålene om big bang. Kan du osgå skrive forkalringer på det

evi
evi
Abonnent
6 år siden

Knall bra,

Skriv mer !

Radiv
Radiv
Abonnent
7 år siden

Spinnende mente eg seff. Og kan dere globe folk forklare hvorfor eg ser horisonten i øynehøyde fra 120000 fot høyde?

Ken Johansen
Ken Johansen
Anonym
7 år siden

Er vel noe av det svakeste jeg noen gang har lest. Forfatteren har null kunnskap om lys, sorte hull, bosoner, den elektromagnetiske krafte, vakuumn, energi, ja generelt null kunnskap om big bang, standardmodellen og M-Hypotesen.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Ken Johansen
7 år siden

Trur du eller har du bevis? Noen trur på bøker fra bibelen og noen Tror på vitenskapen som kommer med masse teorier. Ta en globus ta ett lite lekefly og før det rundt den spennende globusen så kan du begynne å tenke som f… Sjøl
Hva skjedde med menneskene under krigen.? Plutselig begynte alle å tro på Satan og hans globe.? Oppfordrer nyhetsspeilet med å komme med en artikkel som beviser jordas ball form før dere begynner å onanerer om disse Alien og rom fantasiene deres Så flott å se at Nyhetsspeilet viker fra sannheten. Men sånn går no dagen. Til mer løgn til bedre dag? Flott da

☺️ ☺️

seitasit
seitasit
Abonnent
8 år siden

If you want realy want to know check the rotation speed of Vensus (Mars) and make your own,independent conclution.

seitasis
seitasis
Anonym
8 år siden
Allan Broch
Allan Broch
Abonnent
8 år siden

Vaticanet og The Big Bang

paven bekendtgjorde, at Gud står bag The Big Bang.
Er der noget nyt her?
Det vil der nok være for de fleste.
Det skyldes dog, at ‘de fleste’ ikke har gjort deres hjemmearbejde, for det har Vatikanet sagt i over 50 år.
Derom senere. Vatikanet har sagt så meget gennem tiderne.
De sagde for 500 år siden, at jorden var flad, selvom søfolk for 1000’er af år siden vidste noget andet.
De kendte de cirkulære havstrømme i alle verdenshavene.
Vatikanet har været med-iscenesættere af korstog, kætterforfølgelser, hekseafbrændinger, inkvisitioner, pogromer / bogafbrændinger.
De er skyldige i milioner og atter millioner af spildte menneskeliv.
De er skyldige i udplyndringer af mennesker til skabelsen af deres enorme rigdomme via deres ”Maritime Law også kaldet Uniform Commercial Code
Disse rigdomme kunne afskaffe fattigdom i verden, men en ganske almindelig katolsk menighed de fleste steder i verden må bygge deres sociale arbejde på frivillig, ulønnet arbejdskraft, for den katolske kirke ‘er jo så fattig’.
Vi taler ikke om luftige teorier her.
Generelt kan vi bruge flere bogbind på at gøre rede for den historiske forbindelse mellem Vatikanet / Jesuitterne og det, der senere blev til nazisterne.
Jeg vil kort minde om ‘Operation Paper Clip’,( http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip )
hvor 100-vis af nazistiske videnskabsmænd blev smuglet ud af Nazityskland ved krigens afslutning vha. af falske pas udstedt af Vatikanet!
Tankevækkende – hvorfor lige Vatikanet?
Vi minder samtidig om, at det var Hitlers bon-kammerat Mussolini, der gav Vatikanet sin politiske magt tilbage, den magt, det var blevet frataget flere 100 år forinden for at have.
Eller fordi den franske konge havde fået nok af dem – som man tager det. Dette misbrug er oldgammelt og går tilbage til kirkens oprindelse som værende det ‘spøgelse’ der slap ud af bagdøren, dengang romerriget faldt sammen. Det hedder ‘den romersk-katolske kirke, same-same, but different.
Vi minder dernæst om, at Ratzingers far var professionel tysk politimand. Og ‘professionalisme’ i nazistisk sammenhæng ville kun sige de absolut loyale og enthusiastiske politifolk.
Var man ikke det, blev man fyret, da nazisterne kom til magten. Husk: enhver krigs første og sidste fjende er den krigsførende nations egen befolkning, så politiet havde en meget vigtig rolle i Det Tredje Rige.
At Ratzinger selv var hitlerjugend er i den sammenhæng uden betydning, for de små drenge havde ikke noget valg.
Det er blot det samme, der overgik Heinrich Böll (han skulle bare have skrevet en bog om det i stedet for at skjule det, så var det aldrig blevet en sag). Historien om faderen-således-sønnen minder særdelses meget om en anden statsmand, George H. W. Bush ( Gift med Barbara bush , datter af Aleister Crowley http://da.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley ), hvis egen far var aktiv ‘troende’ nazist.
Det var John F. Kennedy’s far i øvrigt også, så ‘de’ mente, sønnen ville blive nem at manipulere.
Der tog de til gengæld fejl. Kennedy blev den sidste præsident i guds eget land,
Det Fjerde Rige, der udtrykte egne meninger om tingene, og ingen er siden sluppet af sted med det. Ingen har heller forsøgt (Carter? – vel næppe, eller også blev han stoppet i tide).
Dernæst var daværende kardinal Ratzinger den ANSVARLIGE, der havde fået som opgave aktivt at arbejde på at dække over de mange pædofilisager, der var begyndtt at dukke op i USA.
Folk tror generelt, at problemet med den katolske pædofili-empidemi blot kan reduceres til bivirkninger ved cølibabet og den undertrykte sexualdrift, men der er noget meget værre på spil, og vi ser kun toppen af isbjerget.
Der forsvinder stadig i dag et umådeligt antal børn hvert år i USA – mere end en halv million – og en meget stor del af sagerne er uopklarede.
Det er et særdeles betændt emne, som man ikke finder i medierne hverken derovre eller her.
Ikke derovre, fordi de korporatisktiske medier ejes af ca 3 mænd, og ikke her, fordi vi plaprer efter, hvad amerikanerne siger, og hvad der slipper ud af af nyhedsbureauerne, der ejes af de samme mænd.
Medierne har undergået en global ‘berlusconificering’.
Tallene og oplysningerne angående forsvundne børn kan tjekkes.
Det drejer sig om noget særdeles mange: menneskeofring.
Det kaldes også satanisme.
Børnene forsvinder enten i sataniske ritualer eller de ‘går under jorden’ som forsøgsdyr i de ‘sorte projekter’, der – uden de ved det – financieres af amerikanske skatteydere.
Stikordene er bla. genetik, eugenetik og sindelags-kontrol.
Det katolske pædofiliprojekt er isbjergets top, og katolikker i verden – med respekt for de mange udmærkede, men uvidende mennesker – aner ikke, hvad deres egen ledelse har gang i.
Med hensyn til The Big Bang er det en historie for sig. Eller er det? for egentlig er den gjort af det samme stof.
Lad os starte med at sige, at det er en teori. Punktum.
Det glemmer astrofysikerne og kosmologerne lige at slå fast.
Det er en teori, der er udviklet af matematikere. Denne teori er gennemhullet som en schweitzerost og er ved at falde sammen i dag. Grunden til, at Vatikanet elsker teorien, er, at den understøtter to ting: den kristne skabelsesmyte og den kristne tidslinie.
Verden starter ved Genesis og slutter ved Dommedag.
Når tiden er flad, flades bevidstheden ud.
Alt andet i Universet er cyklisk, så dette tidskup er et falsum.
Da der i 50’erne var en stor konference i det europæiske astronomiske selskab, hvor man offentliggjorde Big Bang teorien, var den daværende pave allerede informeret, og han stod i egen ‘høje’ person og udbad sig ordet.
Han ønskede videnskaben tillykke med, at de nu havde fundet gudsbeviset, for, som han sagde: ‘Det er jo nøjagtig som vores Fiat Lux’ – ‘Og der blev lys’. Hele seancen gav mange af de fremmødte videnskabsfolk en underlig klam fornemmelse.
Hvad vi ikke er klar over er, at Vatikanet understøtter, financierer og styrer store dele af den den tunge gren af videnskaben.
Den katolske kirke er et af verdens -rigeste korporation.
Og hvad bruger de alle deres penge til udover guldmaling og kirkerøgelse? Videnskab.
De ved udmærket, at det altid har drejet sig om viden.
Viden er magt.
Magt er rigdom.
Magt er kontrol.
Men selvom sætningen stod ved porten til mit gamle gymnasium, der i øvrigt var en katedralskole og dermed en tidligere katolsk klosterskole, skal man ikke tro, at det betyder det samme som ‘al viden til menneskeheden’.
Hvis man kender noget til funderings- og financieringsstrukturerne indenfor videnskabens verden, og hvad det betyder for den såkaldte ‘frie’ forskning, vil man se, at The Big Bang ikke ville have overlevet så længe, hvis ikke den katolske kirke – bla. vha. en af dens militante hjernevasker-organisationer, jesuitterne, havde haft et fast greb om den.
Forskning og videnskab i vesten i dag er ikke længere fri.
Faktisk er det kun i Rusland, at forskning er fri.
Det holder vi egentlig ikke af at tænke på, da vi jo har fået at vide, at vi ikke kan lide russere og kinesere og alle de andre totalitære banditter. Men sådan er det faktisk.
I Rusland financieres forskningen ikke, til gengæld kan de forske i lige nøjagtig, hvad de vil.
Men de vestlige videnskabsmænd er selv medvirkende og ansvarlige for videnskabens misère.
Der eksisterer en dyb og indgroet angst blandt videnskabsfolk for at miste deres position, deres anseelse blandt kolleger og deres finacielle understøttelse.
Bliver man først frosset ud af det gode selskab, er hele ens liv ødelagt. Og når man bliver financieret, bider man ikke den hånd, der fodrer én.
Videnskaben er i dag dogmatiseret.
Teorier bliver ophøjet til lov. Man stiller ikke spørgsmålstegn ved selve præmisserne, hvis man kan blive fri. Men da enhver form for teori, der ikke holder, før eller senere falder sammen, kan vi om kort tid – er mit bud – forvente THE BIG FLOP. Teorier kan ikke tåle at blive ‘teologiseret’, altså at blive ophøjet til eviggyldige sandheder. De videnskabelige institutioner vil falde under vægten af deres egne antagelser.
De religiøse institutioner vil falde under vægten af deres egne løgne.
De politiske institutioner vil falde under vægten af deres egen korruption. Og det er i fuld gang med at ske.
Det sker med The Big Bang. En ‘feature’ ved Big Bang-universet hedder ‘dark matter’. Det er den enorme intethed, der er i det fysiske univers, hvor 99,99999 % ikke eksisterer. Ret pinligt i virkeligheden.
Men yngre fysikere er på stribe begyndt at sige: dark matter findes ikke! De gider ikke høre mere katolsk ævl, og er derfor ved at erobre universet og virkeligheden tilbage til Jorden
Dermed tilbageerobres også videnskabens anstændighed som videnskab – og ikke som en pseudoreligion, der igen er pseudovidenskab. Religion er det, der ankom, da egentlig viden forsvandt i verden.
Dernæst ankom videnskaben, der overtog religionens rolle som sandheds-forsyner. Og som en tysk astrofysiker udtalte: ‘Begrebet Der Urknall – The Big Bang – siger mere om den krigsliderlige kultur, der opfandt begrebet, end om universet’.

Jostein
Jostein
Abonnent
Svar til  Allan Broch
8 år siden

Interessant! Da tenker jeg spesielt på det du skriver her:

“De (Vaticanet) sagde for 500 år siden, at jorden var flad, selvom søfolk for 1000’er af år siden vidste noget andet.”

Det interessante er at jeg har merket meg at du, Allan Broch, ellers er en ivrig forkynner av “jorda er flat”-teorien, som sveiper gjennom alternativ-verden for tida. Så hvorfor denne plutselig helomvending? Er dette gammel copy-paste fra en mindre opplyst tid? Eller har noen andre skrevet det?

Forøvrig er det en seiglivet myte at kirken på Magellans og Galileis tid påstod at jorda var flat. At noen i geistligheten kanskje hadde problemer med å anpasse et heliosentrisk verdensbilde til sin religiøse tro er en annen sak.

A N
A N
Anonym
8 år siden

Når man når det 12. nivået, så er ikke earth ett sted man ønsker å være. Det 7. Nivået derimot, burde oppleves helt nydelig

Radiv zetzelai
Radiv zetzelai
Abonnent
8 år siden

Big bang?? Vi lever i 2016!! Fra hvilken Ape familie kommer vi fra? Takk for en fin latter;)

Allan Broch
Allan Broch
Abonnent
Svar til  Radiv zetzelai
8 år siden

BIG bang er en vatikansk hjerne vask ide

rabalder
rabalder
Anonym
8 år siden

Veldig artig med sånne artikler som underbygger troen på at bevissthet er udødelig og står bak tilblivelse av all virkelighet.
Jeg tror veldig sterkt på dette. Men jeg er aldeles ikke tilhenger av big bang teorien, som jeg egentlig ikke vil kalle noen teori, men en vill påstand.
Etter som jeg har forstått er det eneste som big bang teorien bygger på fenomenet at rødt lys mottas hvis man stiller teleskopene inn på nærmest uendelig lang avstand avstand slik at lyset som mottas var sendt ut milliarder av år siden. Og at det indikerer ar det var en explosion den gangen. Også at man fra veldig langt vekk i universet mottar rødlig lys, som pga dopplereffekten tyder på at stjerner og galakser beveger seg bort fra oss. og at denne Doppler effekten øker med avstanden bort fra oss.Som igjen indikerer at universet fortsatt utvider seg. Det triste her er etter min mening at på så tynt grunnlag er det liksom blitt en sannhet at det var et BIG BANG. Det har helt siden begynnelsen av 1900 tallet vert fysikere og vitenskapsfolk som har vert kritiske til Big Bang Teorien. Blant annet fordi de mener at rødt lys kan ha opphav fra Plasma. Noen sier at Universet består av 99.999 % plasma som er skapt av elektrisitet i universet. “Birkeland strømmer” oppkalt etter Nordmannen Kristian Birkeland. (1867 -1917). Elektromagnetiske krefter fra disse elektrokreftene spiller langt større rolle i universet enn gravitasjon.
Disse plasma teoriene og elektro universet forutsetter ingen ingen mørk materie og heller ingen Big Bang. Og siden jeg er elektriker av fag heller jeg til teorien om at da GUD sa : La det bli LYs ” og det ble lys Så var det nettopp fordi elektrikeren hadde opplegget klart.
Men elektrisitet er kanskje et bibrodukt av universalstrømmer oppdaget av Giovanni Valerio Rota. han mente at disse grunnleggende energiene var opphav ,Skaper , av all materie. Les for eksempel Siste nummer av NEXUS.

Anarary Connections
Anarary Connections
Skribent
8 år siden

meget interessant lesning :)

anders
anders
Anonym
8 år siden

Kjempeinnslag! Her er du inne på det aller vesentligste, informasjon som en gang for alle vil “parkere” både Bibelen og Koranen’ ifra dets slaveri. Kristus består selvsagt, han skapte ingen doktrine; det var mennesket som skapte doktrine ifra hans budskap. Dessuten var det flere “big bang” ettersom jeg forstår.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  anders
8 år siden

Men nå vil vel noen si: «Hvordan står de døde opp? Hva slags kropp har de?» Du uforstandige menneske! Det du sår, får da ikke liv igjen uten at det dør. Og det du sår, er jo ikke den planten som kommer opp, men et nakent korn, av hvete eller et annet slag. Gud lar det få den skikkelse som han vil, hvert enkelt slag får sin egen skikkelse.

Ikke alt kjøtt er av samme slag. Det er ett slag hos mennesker, ett hos fe, ett hos fugl og ett hos fisk. Og det finnes himmelske kropper og jordiske kropper; de himmelske har én glans, de jordiske en annen. Én glans har solen, en annen har månen og en annen igjen har stjernene. Ja, én stjerne skiller seg fra en annen i glans.

Slik er det også med de dødes oppstandelse. Det blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp. Om det finnes en kropp med sjel, finnes det også en åndelig kropp. For slik står det skrevet: Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel.

Den siste Adam (Jesus Kristus) ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen (Jesus, Guds sønn). Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske (Jesus) er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Men det sier jeg, søsken: Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, og det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet.

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde i Kristus skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet:

Døden er oppslukt, seieren vunnet.
Død, hvor er din brodd?
Død, hvor er din seier?

Døden har ikke mer makt over oss. Vi har da fått samme type legeme som den himmelske, Jesus Kristus.

L A K
L A K
Anonym
Svar til  En mann med åpenbar agenda
8 år siden

Min anbefaling er å løsrive deg selv i en mindre grad fra kristendommen. Etter en (forhåpentligvis) disclousure vil du få et annet syn på gud :)

« Forrige artikkel

Er Planet 9 Nibiru eller noe helt annet?

Neste artikkel »

X-Files-skaperen: Vi er veldig nære sannheten

24
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x