Unnskyld, har De korrekt tid?

2.4K visninger
9 minutter lesetid
13

Mange er opptatt av tid. Tid er energi. Tid er penger. Tid er også knapphet, fordi plutselig er menneskelivet over. Som du skjønner gir kontroll over tid makt. Så hva er egentlig korrekt tid, og hvorfor skulle det bety noe for oss?

Det har opp gjennom historien vært et utall kalendre, ulike beregninger for når en tidsregning begynner, når året, uken og døgnet skal begynne med mye mer. I det kommende skal jeg diskutere litt rundt dette og de problemer dagens dato egentlig gir oss. Jeg skal begrense denne teksten til å gjelde de kalendre og tidsregninger som har med Europa å gjøre, men det finnes mange flere, som den islamske, kinesiske, koreanske og maya-indianernes.

Når dette publiseres skriver vi søndag 28. august 2016 e.Kr. Er dette riktig?

DØGNET

Et døgn har alltid vært et døgn, det er det ingen som har kranglet om, men det har vært masse konflikter om når døgnet skulle begynne. Én dag/et døgn var i mange gamle kulturer regnet fra solnedgang til solnedgang, men noen regnet det fra soloppgang til soloppgang. I henhold til både det Gamle Testamentet og Koranen er det første korrekt, der et nytt døgn starter ved solnedgang. Derimot var det en del kulturer som dyrket solen, da det var solen, ikke Gud i deres øyne, som bestemte over liv og død, lys og mørke, det gode og det onde, og det ble da naturlig for dem å begynne dagen ved soloppgang.

Men dette systemet ga noen problemer, spesielt innen logistikk, administrasjon og økonomi, da lengden for lys og mørke varierte daglig. Så romerne så seg nødt til å endret på dette. De innførte et døgnsystem der midnatt var midtpunktet mellom solnedgang og soloppgang. Som vi senere skal se er Rom/Vatikanet veldige aktive med å endre tiden, og i den forbindelse må nevnes Daniels bok i Bibelen: 7:25 And he shall speak [great] words against The Most High, and shall wear out the holy people of The Most High, and think to change Times and Laws: and they shall be given into his hand until a Time and Times and the dividing of Time.

«He» er her paven/Vatikanet, «The Most High» er Gud, «the holy people» er Israelittene (ikke bare jødene (de som nedstammer fra Judah), men ALLE stammene fra Jacobs 12 sønner), «and think to change Times and Laws» er altså at paven/Vatikanet vil prøve å endre tidene og lovene. Men det går ikke. For selv om vår tidsregning er forkludret, er det Guds Tid og Guds Lover som gjelder for Gud, og Han bestemmer, ifølge Bibelen.

I dag regnes et døgn fra midnatt til midnatt, tuftet på solens plassering i forhold til medianen (lengdegraden) på motsatte side av jordkloden. Dette systemet, ble vedtatt av Vatikanet, samtidig med innføringen av den gregorianske kalenderen, som også er deres «oppfinnelse». I realiteten er tiden kun nøyaktig for de som befinner seg på nøyaktig samme meridian, men det jo tungvint å måtte stille klokken hver gang man beveger seg litt øst- eller vestover, så da delte man inn i tidssoner, 24 i alt, med utgangspunkt i Greenwich. Denne klokketimen brukes da innenfor en tidssone, selv om det er upresist. For eksempel viser klokken samme tid i Sverige og i Frankrike, selv om ulikheten i reel tid er omtrent en hel klokketime.

Litt på siden kan nevnes at Greenwich Mean Time (GMT) ble bestemt av britene, da de hersket over havene, og fikk etablert Greenwich som null-meridianen. I 1960 kom UTC, Universal Time Coordinated, som var et kompromiss mellom Stor-Britannia og Frankrike, da diverse tidsforskere hadde kommet opp med en mer presis bestemmelse av tid, da tuftet på atom-uret, men selve 0-punktet for UTC er ikke mange meterne fra null-meridianen/Greenwich. UTC blir i det daglige mye brukt i navigasjon, fordi det forenkler avstandsberegninger. GMT blir ikke lenger presist definert i forskningsmiljøer, men dette har lite med selve tidsaspektet å gjøre.

Unnskyld korrekt tid2

UKEN

Av en eller annen grunn har det «alltid» vært 7 dager i en uke, og det i samtlige kulturer. Noen kan hevde dette kommer fra Bibelens skapelsesberetning, andre hevder det er fra Mesopotamia, Egypt eller Babylonia, hvor de «syv» representerer Sol, Måne, Saturn, Venus, Mars, Jupiter og Merkur – alle planeter som kan sees uten optiske hjelpemidler. De fleste gjenkjenner sikkert noen av dagene oppkalt etter disse planetene; Monday, Saturday og Sunday – eller søndag på norsk. Riktignok hadde romerne en åttende ukedag i den julianske kalenders begynnelse, men det medførte en del trøbbel og ble upopulært, så også den julianske kalender besto etter hvert av 7 ukedager. Det viktigste og enkleste var nok at 364 dager, som det tar før solen er tilbake i samme posisjon som et år tidligere, går opp med 7.

Men på hvilken dag uken begynner, strides det om. I Bibelen er det klokkeklart, første dag i uken er søndag, da den dagen etterfølger lørdag/sabbat – hviledagen. Men dette har Vatikanet, som påstår den er Guds erstatter (blant annet: Den Hellige Far og vicarus lesu Christi) på jorden, endret. De fikk innført søndagen, altså soldagen, som hvile- og helligdag, mens mandagen ble satt til ukens første. Noen vil kanskje mene at dette er ubetydelig, men de som ønsker å følge Bibelen og Guds Ord er det ikke det, da sabbaten er Guds Merke. Så hvorfor ønsket Vatikanet å gjøre dette, mot den Gud den selv påstår å følge?

MÅNED

Selve ukesystemet følger altså solen. Det gjør også et år, da ingen er uenige om hvor langt et år er, altså når solen er tilbake på samme punkt etter en helt fullført syklus. Da er det kanskje naturlig at også resten av vår tidsregning skulle følge solen, men så er ikke tilfelle.

Ordet «måned» kommer fra måne, og skal beskrive en månefase; fra fullmåne til fullmåne. Denne månesyklusen er på litt over 29,5 dager (helt presis 29 døgn 12 timer 44 minutter og 2,9 sekunder). Denne variant av kalender har blitt fulgt en stund. Den eldste kjente og brukte kalenderen som er i bruk i dag, er den jødiske som varierer hver måned mellom 29 og 30 dager. I følge denne er vi nå i år 5777 (mennesket ble skapt 7. oktober 3761 f. Kr, ifølge deres kalender).

https://no.wikipedia.org/wiki/Det_jødiske_året

Hvor de fikk denne kalender i fra, vet man ikke. Det er en sannsynlighet for at den kan komme fra Babylon, da den har samme kalendersystem, men med andre månedsnavn. Jødene kan ha tatt den med seg tilbake til Judea etter fangenskapet i Babylon opphørte 539 f.Kr. Romerne konstruerte omtrent samtidig en kalender (Den romerske kalender) med 10 måneder, hvor vi gjenkjenner september (septem=7), oktober (octo=8), november (novem=9) og desember (decem=10), der året ble satt til å være 304 dager, mens de resterende dagene fra «fri», da det var vinter. Denne kalenderen var ikke så vellykket, så det gikk ikke mange årene før to måneder til ble påplusset; januar (januarius etter guden Janus) og februar (februarius etter ordet februa, som var navnet på romernes renselses- og forsoningsfest).

Inntil 153 år før Kristus, anså alle våren som starten på det nye året, men Rom endret dette, og la nyttår til der det er i dag, hvilket medførte at januar plutselig ble årets første måned og februar den andre, mens for eksempel desember, som altså kommer fra tallet ti ble den 12. måneden.

I år 46 etter Jesus’ fødsel kom den julianske kalender. Den var noe mer presis, da dens feilmargin var kun et døgn i løpet av 128 år, da det ble lagt inn et skuddår. Den julianske kalenderen tok, som den romerske, også utgangspunkt i antatt opprettelse av Roma, år 753 f.Kr. År 1 var for dem da Romulus etter sigende skulle ha etablert Roma.

Unnskyld korrekt tid5

KALENDER

I dag benyttes den gregorianske (etter pave Gregor XIII) kalenderen, nok en kalender Vatikanet i Roma ivret etter å innføre, da den julianske ikke synkroniserte helt med himmellegeme, ifølge kirken. Romerkirken innførte selv endringen i 1582. Da torsdag 4. oktober sluttet var neste dag fredag 15. oktober. Kalenderen ble så gradvis innført i Europa, i den rekkefølgen Vatikanet hadde mest makt. I Norge skjedde denne endringen først i år 1700. Dette medførte at dagen etter søndag 18. februar, kom mandag 1. mars.

Lite sidespor: Den islamske kalender, som følges i Saudi-Arabia, er i sin helhet tuftet på månesyklusen, og tar over hodet ikke hensyn til solen, slik den gregorianske kalenderen gjør. Dette medfører at den islamske ikke er statisk i forhold til sesongen, og forskyves derfor 11-12 dager årlig, som igjen medfører at det tar omtrent 33 år før en sirkel avsluttes for så å begynne igjen. Det er blant annet derfor muslimenes Ramadan faller på ulike tidspunkt av året på den gregorianske kalenderen.

Før tiden med månen som utgangspunkt for kalender, var det et annet system som ble benyttet. Det var solkalenderen, der solens rytme bestemte, hvilket innbefattet 13 måneder i året, der hver måned er 28 dager (13 x 28 = 364), hvor den manglende dagen kalles årsdagen. Å dele året i 13, med fire uker i hver måned, samsvarer med andre sykluser på jorden, som kvinners menstruasjon. En slik kalender har mange opp gjennom historien forsøkt å gjeninnføre, men møtte motstand, spesielt fra kirkehold og næringsliv. En slik kalender har mange fordeler, men for noen er disse fordelene ulemper. Eksempel kan være bursdag, der dagen vil alltid falle på den samme ukedagen, at fredag 13. kommer hver eneste måned, eller vansker med kvartalsregnskap, da fire uker vil mangle. Siste seriøse forsøk for å få vedtatt en 13-måneders kalender i verden var i 1937.

ÅRSTALL

Vi er altså i henhold til vår kalender i 2016. Vårt år-system ble etablert på 700-tallet, med utspring fra Vatikanet – selvfølgelig. Katolske munker og prester begynte å bruke det nye årstallet, og andre fulgte (frivillig eller ufrivillig) etter, og i løpet av omtrent 300 år hadde det spredd seg Europa rundt. Det nye årstallet skulle ta utgangspunkt i Jesus’ fødsel, og da 0 ikke eksisterte som tall den gangen, ble År 1 første år. Det manglende nullet skapte en voldsom debatt før siste millenniumsovergang, for skulle rett være rett gikk vi ikke inn i år 2000, men inn i 1999. Av praktiske og økonomisk årsaker ble det valgt å se bort ifra dette. Så egentlig burde kalenderen altså vist 2015. Eller?

For når ble Jesus egentlig født? Av beretningene fra Bibelen, må han ha blitt født på vårparten, trolig i april, altså ikke 24. eller 25. desember som kirken prøver å få oss til å tro. Og følger vi Skriften må Jesus ha blitt født 6, trolig 7 år før vår tidsregning, hvis Bibelen leses nøye. Så hvis vi da trekker i fra det ene året vi manglet da null ikke fantes, og så legger til 7 år fremover, ender vi altså i 2022. Det er mange som er opptatte av profetier og Endetiden, men de beregner dette helt feil, fordi de ligger 6 år bak. I tillegg har de som kjenner «fremtiden» en klar fordel, noe som er innlysende. I realiteten kjenner de ikke fremtiden, men det er vi, folket, som lever i fortiden. Eliten benytter utstrakt bruk av astrologi og stjernetolkning i sine forberedelser, og da er det viktig å vite hva som skjer og kan skje. Mayakalenderen, 2012 og verdens undergang blir da egentlig en svindel. For da vi trodde det var 2012, var det egentlig 2018, for 2012 ble passert i 2006. Så de som hauset opp dette, om at jorden skulle gå under, med katastrofefilmen «2012» i spissen, visste utmerket godt at ingenting av dette ville skje i vår definerte kalenderår 2012.

Velkommen inn i 2022.

Nå kan man selvfølgelig debattere om også dette er korrekt: hva er egentlig riktig årstall? Når skal kalenderen begynne? Kineserne, sumerne, mayaene, egypterne og hinduene har hver sine startpunkt – alle ulike. Men alt som har en begynnelse, må også ha en slutt. På et punkt må det hele ha startet, uansett om man mener evolusjonen eller kreasjonen er riktig. Alt som lever; dyr, plantevekster og mennesker, dør en dag. I følge kreasjonistene er vi omtrent i år 6000, hvilket vil si at vi er svært nære Dommedag. Når vi har kommet dit, er det ifølge Bibelen ikke mer tid.

Unnskyld korrekt tid3

Unnskyld, har De korrekt tid – kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_gregorianske_kalenderen

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_julianske_kalenderen

https://no.wikipedia.org/wiki/Den_romerske_kalender

https://no.wikipedia.org/wiki/Månefase

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Fixed_Calendar

https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_calendar

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_calendar

https://en.wikipedia.org/wiki/Celtic_calendar

http://biblelight.net/year.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_calendar

https://biblethingsinbibleways.wordpress.com/2013/09/08/what-is-the-biblical-day-week-month-year-and-does-it-really-matter/

http://www.todayifoundout.com/index.php/2013/04/the-origin-of-the-7-day-week-and-the-names-of-the-days-of-the-week/

http://creation.com/6000-years

https://answersingenesis.org/days-of-creation/but-when-did-time-begin/

 

Norge, som ikke er EU-medlem, er en del av EUs tidsreglement: http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/europe/

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/10/kirkens-ugudelige-sensur/

 

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

13 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
7 år siden

Flott artikkel Johannes :)

Som du sier så henger ikke kalenderne våre på greip, ingen av dem harmonerer med den universelle. :)

Et nytt år startet den 26.07. i den harmoniske 13 x 28-dagers kalenderen som sies å være en evigvarende kalender som aldri trenger å korrigeres.

http://www.numerologensverden.no/den-galaktiske-kalender/

Du skriver : Den eldste kjente og brukte kalenderen som er i bruk i dag, er den jødiske som varierer hver måned mellom 29 og 30 dager. I følge denne er vi nå i år 5777 (mennesket ble skapt 7. oktober 3761 f. Kr, ifølge deres kalender).

Det der er vel ikke helt sant, vi er i år 5776 nå, først 3 oktober går vi inn i år 5777, år 5776 symboliserer år 776 da USA og Illuminati ble etablert/grunnlagt.

https://www.hebcal.com/converter/?gd=2&gm=10&gy=2016&g2h=1

År 5776 er ikke hvem som helst år, men the year of Ligth da Lucifer skal reise seg. det skjer i Jerusalem fra 4 til 23 sep.

THE YEAR OF LIGHT – 5776
Beginning of the End of Time

http://www.fivedoves.com/letters/apr2015/luisv412.htm

POPE FRANCIS to PROCLAIM LUCIFER as God of One World Religion on September 23 2016

https://www.youtube.com/watch?v=sSYafB6NNTY

BIBELEN, DEN JØDISKE KALENDER & KODEN 777

http://www.numerologensverden.no/ar-2015-og-tallet-7-er-vi-pa-slutten-av-en-aera/

En obs dato er 1 sep, da har det gått 77 år siden WW2 startet med Hitlers angrep på Polen….

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

“En obs dato er 1 sep”, stemmer godt med krigs- syklus analyser også.
Kanskje $, kunne vært litt høyere, og renten i USA skulle ha vært skrudd opp først, men det er bare min mening.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  seitasis
7 år siden

Det blir nok ikke noe pangdato der de fyrer av alt av atomraketter på en gang siden Satanist Rottene har mye planer for september , men 1.9 kommer nok en hendelse som skal bidra til å sparke alt i gang, Simon Parkes sier at USA planlegger en kjempe falsk flagg i Tyskland eller London for å skylde på Russland, ikke noe oppsiktsvekkende eller unormalt i det siden alt av kriger gjennom historien er startet med falsk flagg mao at man angriper seg selv og skylder på motparten .. ( Problem, Reaksjon, Løsning )

Simon Parkes 25.8.2016 Urgent update for Germany!
https://www.youtube.com/watch?v=v3P4OUmJKac

NOW FINLAND TOO! Local Councils Warning Citizens “Stockpile Food & Water – Prepare” as US TANKS go on the move!
https://www.superstation95.com/index.php/world/1884

En ting er sikkert og det er at det har noe med 7 og super shemita å gjøre ;)

Sabbaten på den 7. dagen, de 7 år med overflod og 7 år med hungersnød i Egypt, de 7 prester, 7 basuner marsjerte rundt Jeriko, Salomos bygget tempelet sitt på 7. år, Na’amans vasket i elven 7 ganger, de 7 menig-hetene, de 7 lysestakene, de 7 segl, de 7 basuner, de 7 skåler, 7 stjerner osv.

http://www.numerologensverden.no/bibelsk-7-tallsmonster-gjenspeiles-i-virkeligheten-guds-lover-handler-svaert-sa-mye-om-tall-ligninger-og-tellling/

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden
seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  smurfen
7 år siden

Når smurfen kommer med en god analyse gir det uante muligheter, spoler en tilbake har smurfen gitt ganske god beskrivelse på hvordan en finner ut når det virkelig virkelig smeller. før det smeller. Denver – fly analysen er god den dag i dag, selv om den er noen år gammel.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  smurfen
7 år siden

1. september er forbi, og hva skjedde? Jo, FBs rakett på Cape Canaveral eksploderte. Tilfeldig? Neppe. http://www.veteranstoday.com/2016/09/01/todays-space-x-rocket-explosion-at-cape-canaveral-what-in-hell-was-that/
Her i sakte film, legg merke til den svarte flekken som kommer fra høyre rett før eksplosjonen, for så å forsvinne ut til venstre, og så returnere skrått opp mot høyre (bak flammehavet): https://youtu.be/HXqG-R8O39g
Ingen fugl som er så stor og flyr så fort rett frem.

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Balle, rett nok deler av EU blir angrepet, men denne skulle ha godt verden rundt den 1 sep. terroriserer jo 100’ede av millioner.

seitasis
seitasis
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Er vel sponset nærmere med en milliard, fra Gro frem til i dag, tror jeg. Har ikke regnet på det, men tror “causen” er sponset ja ca med en milliard.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

VT mener Facebook-satelitten egentlig var en israelsk satelitt, ment for styring av langdistanseraketter, men ble skutt ned av “Obama” under oppskyting – innfløkte greier dette her: http://www.veteranstoday.com/2016/10/12/breaking-israel-telegraphing-nuke-war-false-flag/

Njål Eidahammer
Njål Eidahammer
Abonnent
7 år siden

Beklager Johannes. Jeg må nok få meg nye briller.

Njål Eidahammer
Njål Eidahammer
Abonnent
7 år siden

God artikkel, men jeg sitter på opplyninger som ikke stemmer med at JESUS ble født 7 år a.d. I føge DOLORES CANNON i boken “Jesus and the Essenses”, skjdde dette i år 7 b.c. Jeg siterer: “The experts say there were three conjunctions of Saturn and Jupiter during 7 BC, and taking many other variables into consideration they think the Star have been the conjunction that occuredon October 3rd, which would have been shortly after beginning of their new year”. og så dette: “The year of HEROD is the twenty-seventh”.

Dagfinn
Dagfinn
Abonnent
7 år siden

Takk for mye opplysning om tid. Ift. Bibelen er det ukerytmen som er det sentrale. Sabbaten er faktisk kjernen i tibuds-loven og er knyttet til Gud som skaper. Ved å endre hviledagen fjerner en Guds autoritetsmerke. Det er jo det satan vil, å degradere Gud som skaper. Kirken har selv innrømmet at de har endret Loven og satt seg over Gud.

Videre er dette verdens første arbeidsmiljølov og dyrevernlov. Husk at arbeidsfolk på den tiden ofte arbeidet ca 12 timer/dag. Gud vil at alle hans skapninger skal ha det godt og opprettholde en solid forbindelse med Gud ved å tilby et helt døgn hver uke for rekreasjon.

Exo 20:8 Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!
Exo 20:9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.
Exo 20:10 Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.
Exo 20:11 For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

« Forrige artikkel

Wilhelm Reich, historiens mest misforståtte person?

Neste artikkel »

Nordmann 10 år i eksil på grunn av hemmelige ordener

13
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x