/

Universets barn

6.4K visninger
20 minutter lesetid
33

I 1994 skrev Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde boken ”Universumin lapsi” (finsk). På norsk ”Universets barn”. Boken handler om menneskehetens egoisme, truende katastrofer på jorden og hvordan menneskene kan hjelpe seg selv og jorden slik at utviklingen fortsetter til det positive i stedet for mot en katastrofe. Boken forteller om hvordan vesener fra det ytre rom hjelper menneskeheten i all beskjedenhet og stillhet for å berge sivilisasjonen og jorden.

Jeg ønsker her å presentere boken for Nyhetsspeilets lesere ved å publisere bokens to siste kapitler, som vekker store følelser i hvert fall hos undertegnende.

 

I forordet til boken skriver Dr. Luukanen-Kilde at boken ble diktert til henne via automatskrift fra vesener fra ytre rom på 70 timer. Vesener sa til henne, at ”Din bok er et gruppearbeid. Vi er fra helheten. Helheten har bare en kollektiv bevissthet. Vi er fra helheten, det vil si fra summen av alle manifestasjoner.” Dr. Luukanen-Kilde sa at hun ikke riktig forsto og fikk til svar: ”Du forstår ikke, fordi du er begrenset. Dimensjoner og planeter er ikke atskilte. Alt hører til helheten.”

 

Rauni-Leena Luukanen Kilde er en verdenskjent finsk forfatter som lever i Norge
Rauni-Leena Luukanen Kilde er en verdenskjent finsk forfatter som lever i Norge

Den store helheten

Det vil bli en ny verdensorden, hvor universets intellekt, en allestedsnærværende skjønnhet og kjærlighet, toleranse og forståelse råder. Hvert menneske virkeliggjør sitt eget livs plan. Alle vandrer på forskjellige nivåer mot det samme målet, hver i sin egen takt og i overensstemmelse med sin egen skjebne. Uavhengige av hvor lenge vi lever, setter hver av oss sitt spor i universet, og sporet kan være helt annerledes enn det man ut fra jordiske kriterier tror.

 

Kapittel 26

Allestedsnærværende kjærlighet

Alle utvikler seg gradvis. Formene forandres. I tidens løp utvikler sjel. All skapelse ender til slutt i lyset. Det tar bare en evighet. Alle er en del av den evige utviklingen.

Alle bærer en lysgnist i sjelen sin. En bit av Gud. Å gjøre den synlig er meningen med menneskelivet. Når kjærlighetens uselviske energistrøm får påvirke mennesket, endres hele livet. Menneskets stråling endres. Menneskets tanker, holdninger og gjerninger endres.

Mennesket stiger over hverdagslige stridigheter. Det ser andre mennesker i deres sjels spektrum. Han kritiserer ikke, fordømmer ikke. Han forstår alt. Tilgir alt. Han trøster og oppmuntrer. Han elsker alle med en uselvisk, allestedsnærværende kjærlighet. Han er steget opp på Kristus-bevissthetens nivå.

Det tar tusener og atter tusener liv. I forskjellige skikkelser, i forskjellige eksistensformer. I forskjellige verdener. Det er målet hver menneskesjel søker. Det er målet hver menneskesjel ender i – en gang, i samsvar med evighetens rutetabell.

Begrepet allestedsnærværende kjærlighet er så så stort at vanlig menneskefornuft ikke fatter det. En sjel som virkeliggjør allestedsnærværende kjærlighet, står ikke under denne verdens lover. Denne sjelens utvikling har vært så enorm, langvarig og helhetlig, at den på ingen måte får plass i de rammer denne jordkloden setter opp.

Derfor løfter de lavtstående menneskene på jordkloden en sjel som virkeliggjør og lærer om allestedsnærværende kjærlighet, til sin gud. Det er ikke det som har vært meningen. Men det har skjedd likevel.

Læren og lærdommen, ikke sendebudet, er det som er viktigst. Læren har alltid vært budskapet om den universelle kjærligheten.

Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg. Enhver får etter fortjeneste. Nåden er stor. Man får alltid en ny sjanse til å prøve å rette opp sine feil. Ingen blir fordømt. Veksten er evig. Utviklingen opphører aldri. Kjærlighet, tro og håp flytter berg. Det største av alt er kjærligheten. Den uselviske, allestedsnærværende kjærligheten.

Hvorfor har ikke menneskerasen hørt på sine store lærere? Hvorfor har de blitt korsfestet og tilintetgjort? Fordi deres budskap lå for høyt for den lavtstående rasen. For mye ondt har det fått lov til å skje, selv om budskapet har vært tindrende klart.

De minste skal bli de største. Makthavere godtar ikke den slags snakk. Ikke før og ikke nå.

Kjærlighet er et begrep som ikke lar seg tilintetgjøre. De som er dens budbringere, får man nok tak i. Det har man alltid gjort også i menneskehetens krigerske historie.

Alle forsøk på å heve menneskerasens nivå ved å tilby forskjellige religionsmodeller som de forskjellige kulturene kunne akseptere, har mislykkes. Religionene er blitt dogmer, regler skrevet og tolket av mennesker. Gamle menn har misbrukt sin makt. Religionene og kirkene har i århundrer vært ledet av gamle menn, og deres meninger har omformet tolkingen av religionene. Resultatene kan alle se.

Kjærlighetsbudskapet er totalt glemt. Gud har fått menneskets trekk. Hevnens gud. Hvordan er det da mulig at menneskene i mange hundre år har latt være å reflektere selv, bruke sine egne erfaringer om den universelle kjærlighetens energi?

Alle mennesker blir ennå tvunget til å ta standpunkt til livets ytterste spørsmål. Da er det ikke lenger noen hjelp i dogmer og foreldete oppfatninger. Hver og en må bare svare på spørsmålet om hvor mye kjærlighet han har spredt rundt seg. Hvor mye hjelp han har gitt andre mennesker når de bærer sin bør.  Hvor mye uselviske handlinger han har. I hvor stor grad har han tjent andre mennesker, tolerert og latt være å avsi dom.

Kirkenes oppgave skulle vært å forkynne kjærlighet og tilgivelse. I stedet er temaet blitt å spre bilder av frykt og synd og fortapelse. Det dreier seg om makt. Og maktmisbruk overfor menneskene.

Det fins riktignok også unntak. Men deres spede røst har ikke vunnet fram i kirkens maktstrukturer. Derfor er situasjonen blitt som det er nå.

Intoleransen ødelegger kirkene. Nettopp nå når den åndelige sulten bare øker. Når verden hadde hatt større behov for kjærlighetsbudskapet enn noensinne. Når kirkene endelig hadde hatt en mulighet til å berøre menneskenes hjerter. Med kjærlighetens fjær.

Muligheten er gått tapt. Bare restene er snart igjen. Ruinene av kirker og hele det kirkelige systemet vil konkret være synlige i framtiden.

Det skal ikke grunnlegges noen ny kirke. Derimot vil menneskene ha kontakt med sin Gud og med åndelige dimensjoner uten noen mellomledd. Direkte, på det sjelelige planet.

Med forståelse for de store spørsmålene i livet. For livets mening. Helhet. Helt ulikt det som har vært til nå. Ennå i løpet av denne generasjonen vil vi oppleve at en ny verdensordning trer i kraft. At menneskeheten en gang vil forstå sin forbindelse. Når de religiøse stridene opphører, opphører også kimene til krig.

 

Kapittel 27

Vi er ikke alene i verdensrommet

Utviklingsfasen som allerede er begynt, vil være den viktigste i menneskehetens historie. Fred på jorden er ikke utopi i fremtidens verden. Brorskap mellom mennesker kommer virkelig til å lykkes. Men først får man oppleve store endringer. De vil endre holdningene til menneskerasen.

Alt har sin pris. Også utviklingen. På grunn av helheten skal vi oppleve alle kommende endringer på vår planet. Vi får være innstilt på at kirken vil motsette seg store endringer. På grunn av at dens egen posisjon vil svekkes.

Vi makter ikke å sette pris på at alt kommer til å gå slik meningen er. Vi har ikke ennå forberedt oss til å godkjenne et nytt verdensbilde og en ny verdensordning.

Hvorfor skulle vi oppleve som positivt at de nåværende støttepilarene for hele vårt liv faller sammen. Pengemakt, økonomisk ustabilitet, store problemer i utviklingsland, ufred mellom menneskene og en direkte underutvikling vil ikke forsvinne på et øyeblikk.

Menneskerasen har ikke gått med på en frivillig utvikling etter retningslinjene fra helheten. Nå blir utviklingen tvungen for den.

Presset i retning av alle de store endringene kommer til få utløp på en voldsom måte. Det vil overraske makthaverne. De har lullet seg inn i en tusenårs drøm om at det ikke er nødvendig å holde løfter som er gitt. At menneskene glemmer fort. At det bare er effektiviteten og vekstkurvene som teller.

Det åndelige samkvemmet mellom mennesker er det som kommer til å føre til de fleste forandringer. Man kommer til å kreve at makthaverne tar ansvar. Hittil har de kunnet slippe unna ansvaret. Man har flyktet fra ansvaret bak forskjellige kapper gang på gang.

Når det har dukket opp problemer, har det ikke vært mulig å finne noen som skulle bære ansvaret. Man har kastet ballen fra den ene til den andre. Akkurat som man kaster sosialklienter. Ingen forstår at makt og ansvar er de to sidene av samme medalje. Den ene eksisterer ikke uten den andre.

Når man har ansatt ”passende” folk i embeter istedenfor kompetente, har man utviklet maskineriet i korrupsjonen. Penger er ikke den eneste måten å skjøtte ting på. Embetsmenn som er i en avhengighetsposisjon, kan ikke gjøre vedtak som går imot de partiapparatene som har utnevnt dem.

Slik har man klart å svekke borgernes tillit til embetsverket. Moralen er sunket. Når man ikke kan stole på utviklingen til dem som sitter i høye embeter, hvordan går det da med andre. Man lever i sus og dus. Og blir forbauset, hvis man skulle bli nødt til å ta ansvar for egne handlinger.

All partipolitikk kommer til å forsvinne en vakker dag. Det vil ikke lenger bli et system hvor man bare kjører sine egne eller eget partis interesser. Den nye verdensordningen vil forsvare hele folkets, hele jordklodens interesse. Småklikker vil gå i oppløsning i de stormer som jordkloden skal møte.

Ingen forstår ennå på dette stadiet hvor store endringer det i virkeligheten dreier seg om. Når man ser på jordkloden fra verdensrommet, kan man ikke se noen grenser mellom land og riker. Det er bare store kontinenter, hvor konturene viser at de en gang har hatt forbindelse med hverandre lik biter i et puslespill. En slik forbindelse vil man igjen knytte. Jordkloden vil fungere som én planet, én helhet, én verdensregjering. De som har lederposisjoner vil være personer som er kommet langt i sin åndelige utvikling. De fører ikke sak for noen klikk. Det er bare helhetsutviklingen av jorden som er viktig.

En nasjons utvikling følger bestemte baner. Slik menneskets utvikling gjør det. Hvis nasjonen ikke er høyt utviklet, ligger den på u-landsnivået. På den andre side, hvis det er begavede individer i nasjonen, kan de heve sitt folks nivå gjennom både kultur, vitenskap og kunst.

Kulturens nivå er avhengig av individenes nivå. Dessuten har alle kulturer ulike verdinormer. Kunsten i Vesten er for eksempel ikke den samme som i Østen. Det samme gjelder musikken. Det er den som best avspeiler menneskenes kulturbakgrunn.

Hele nasjonens nivå stiger først når alle individene har nådd et minimumsnivå. Først i utviklede land er lese- og skrivekunsten for alle en selvfølge. Det viser hvor landet ligger med tanke på hele jordklodens nivå.

Utviklingsnivået for alle beboere av jordkloden må heves. Det åndelige nivået i industrialiserte land er lavt. I utviklingslandene ligger det materielle nivået langt etter. Det trengs en utjevning i begge tilfeller. Jordklodens felles totalnivå må stige for at det ikke på ny skal utvikle seg kløfter mellom menneskene etter utjevningen.

Hver nasjon har sin spesialoppgave. Finner er blitt en bru som utvikler tenking mellom øst og vest. Vår gamle bondekultur er det grunnlaget som vi tar sats fra. Den fjellgrunnen som gir oss vårt særpreg.

Gamle kulturstater har et annet grunnlag å satse fra. De gamle europeiske kolonistater er svært annerledes. Det kan man se i arkitekturen, livsførsel, dannelse, opptreden.

De innesluttede finner har til tider problemer med å bevege seg verdensvant blant representanter for stater i det integrerte Europa.

Vi lærer likevel mye av hverandre. Forskjellig kulturbakgrunn og opptreden lærer oss igjen toleranse. Forståelse for at hver stat gjør sin del på sin måte til jordklodens felles beste.

En dag er vi alle innenfor ett system, jordklodens verdensstyre. FN viser allerede vei i så måte. FNs rolle er i ferd med å bli styrket, men ennå er organisasjonen for svak til å ta ansvar for hele planetens utvikling. I framtiden vil det bli annerledes.

Når kontakten med andre nasjoner i verdensrommet blir hverdagslig, blir det også nødvendig å danne en felles regjering for jordkloden. FN vil da fungere som en god modell for det.

Da vil representantene for menneskeheten også representere jorden på verdensrommets felles møter. På de møtene tas det beslutninger om de ulike planetenes utvikling og handlinger sett fra helhetens standpunkt. Da har menneskeheten tatt et enormt sprang i jordklodens historie.

All utvikling trenger tid. Jordklodens tid begynner å renne ut. Her er utviklingen kommet til det punktet. Bare radikale tiltak kan nå endre situasjonen slik at den blir gunstig for utvikling.

Når tiden er ute, vil det skje mye. Vi får oppleve hvordan den store planen for å løfte jorden opp blant siviliserte planeter skjer.

Da vil alt endres på et øyeblikk. Omgivelsene, beboerne, dyrene, hele verden. Menneskene føler at det ikke er mulig. Slik vil det likevel bli.

Vi fortsetter vår utvikling i en annen atmosfære. I en atmosfære hvor man ikke lenger konkurrerer, kjemper og ødelegger. Hvor den nestes velvære er viktigere enn vårt eget. Hvor man ikke lenger bruker penger og ikke kjemikalier som ødelegger klimaet. Eller forurenser miljøet.

Naturligvis oppnår man ikke en slik tilstand uten drastiske forandringer. Både i holdninger og i den fysiske helheten. Tiden vil vise når dette skjer.

Jordklodens posisjon i vårt solsystem er viktig. Utviklingen av den påvirker utviklingen av andre planeter. Det ville være en katastrofe for hele Melkeveien, hvis jorden ble tilintetgjort. Derfor vokter raser i verdensrommet, som er mer intelligente enn vi, på oss fra det høye.

Noen ganger oppnår man kontakt med dem også fysisk, men vanligvis psykisk, gjennom telepati. Det fins mange mennesker i verden som har utviklet sine psykiske evner, ut-av-kroppen-fenomenet, clairvoyance, tankeoverføring og andre lignende evner. De gis også opplæring bl.a. av stormaktene. I framtidige katastrofer, når strømmen er borte og kommunikasjonsmidlene ikke virker, kan sensitive personer brukes til å sende og motta meldinger.

Alle mennesker har psykiske evner. De ligger i Dvale som ubrukte reserver i vår egen underbevissthet. Ved hjelp av øving kan man hente dem fram. Eller de dukker plutselig opp av seg selv. Da øker prosentandelen av det vi bruker av hjernens kapasitet.

Når vi lar utviklingen gå sin egen gang uten selv å prøve å hindre det, får vi alle sammen en dag oppdage at vi av og til opplever uforklarlige ting på det psykiske området. Det er en del av menneskets åndelige utvikling å oppleve slike ting. Mennesket kan ikke forklare paranormale fenomen med sin fornuft. De er et tegn på universets storhet. Det får mennesket til å reflektere over ting fra et annet synspunkt. Det får ham til å utvikle seg  som et intelligent vesen i universet. Og til slutt får det ham til å forstå sin plass i universets utviklingshjul som en evig sjel på flere nivåer. Menneskets evne til utvikling er grenseløs. Kroppen setter ikke noen grenser for den, hvis mennesket ikke tillater den å gjøre det.

Kroppens lenker vil bli brutt en gang. Senest da oppdager mennesket sin virkelige natur. Et evig uttrykk for energi, en udødelig sjel. Som et intellekt fri for lenker, ubegrenset, fortsetter menneskesjelen sin utviklingsbane.

Tar imot nye utfordringer. Nye fysiske skikkelser. Nye relasjoner, som lærer noe den ikke har gjennomgått før. Noe som utvider dens forstand og tenkning.

Alle sammen får vi utallige ulike utviklingsmuligheter. Hver etter sitt behov og ønske. Alle må gjennom de mest ulike erfaringer. Alt det som er mulig på denne planeten i en fysisk skikkelse.

Etter det blir man flyttet opp til et høyere klassetrinn. For å lære ting som går utover det jorden kan lære. Utviklingen er evig. Den tar aldri slutt. Det fins uendelig mange nivåer og læringsmuligheter.

Sjelens ferd slutter aldri. Sjelen får være i helheten som et barn i mors liv. Trygg, beskyttet, vokse mot en ny erfaring. Når sjelen har oppnådd kontakt med universets bevissthetsnivå, kan man slå fast at universets barn er født. Det er hele tiden bevisst på sitt eget kjernevesen. Det forstår sin oppgave på jorden og i universet. Det opplever en forbindelse med alt som er skapt. Det ser og hører og kjenner hvordan livet pulserer i de forskjellige dimensjonene. Det vet at vi alle sammen er ett. Bundet til hverandre med usynlige bånd. Med energi som pulserer og skifter farge. Som forener alt. Som gir materien livsgnisten. Som er alt.

Den energien er den allestedsnærværende kjærlighet. Hele universets energi, skaperkraft. Den er som limet som holder bitene sammen. Det største og skjønneste i hele universet. Den allestedsnærværende, uselviske kjærlighetens energi, som hver sjel har kontakt med på sitt eget svingningsnivå.

Alle opplever eksistensen av denne energien i sitt eget hjerte.

Alle kjenner den i sitt liv. Alle får styrke og utholdenhet av den i sine livsfaser. Alle lærer å kjenne hele dens kraft og skjønnhet. Alle, som åpner sitt hjerte for helheten i kosmos.

Kosmoset, universet, verdensaltet. Hele det mektige skaperverket. Ingen blir holdt utenfor det. Selv den aller ringeste skapningen eksisterer ikke atskilt. Alle er sammen om å danne universet. Det vokser og utvikler seg uavbrutt.

Sammen deler vi hele universet. Gjennom vår sjel har vi kontakt med hver del av det. Med hver ytringsform for liv det har. Med hver manifestasjon av intellekt det har. På alle nivåer. I alle verdener.

Helheten er så vid at intet menneske kan forstå den. Den kan bare oppleves, føles og leves.

Se hvordan naturen fungerer. Intet stadium er bortkastet. Eikenøtten blir til et eiketre. Den endelige formen lå allerede i nøttens kjerne. På samme måte fins allerede blåkopien av universet. Skaperverket virkeliggjør det i sin utvikling. Skritt for skritt. Ingen har sett det ”ferdig”. Men energifeltet til det eksisterer. Først deretter kommer den fysiske manifestasjonen. Ikke omvendt.

Først er bevisstheten og energien. Først etter det kommer formen.

Hver form har et energifelt. Det ga skikkelsen den formen den har. Uansett om formen er menneskekropp, dyr, plante eller beboer av det ytre verdensform.

Alt begynner med energi, lysbølger. Alt ender også som energi, lys.

En allestedsnærværende energikilde er fullstendig ubegripelig for menneskesinnet. Men mennesket øker informasjonen i den energien med sine livserfaringer. Energien er virkelig informativ, det vil si at den bærer med seg viten.

Hele begrepet liv er fremdeles uklart for mange. Man trenger mye mer informasjon om de grunnleggende spørsmålene om og grunnlaget for livet.

Under sin utvikling pulserer alt levende i takt med universet. Også cellene i menneskekroppen pulserer. Mennesket tror feilaktig at kroppen er fast. Det er en illusjon.

Energien kan ta hvilken som helst fysisk form. Det er det vanskelig for menneskesinnet å forstå. I likhet med det at energien aldri går tapt.

I universet hører alt til livets rytme. Vi føler det i kroppen, selv om vi ikke tenker på, ikke kjenner eller husker det. Når mennesket ”dør”, det vil si når energien lar sin fysiske ytringsform bli til jord, blir menneskets rytme raskere. Det pulserer på en annen, høyere frekvens.

Slik det er flo og fjære i sjøen eller månefasene eller jordklodens rotasjon rundt sin aksel og kretsløp rundt solen. Alt har sin rytme og hastighet. Det er frekvensen som bestemmer hvilke omgivelser mennesket legger merke til. Med andre ord, hvilken verden det føler at det lever og virker i.

Jo lettere man kan skifte frekvens, jo flere verdener kan man finne og oppleve. Ikke alle klarer å befinne seg på flere enn én bølgelengde.

Den tredimensjonale verden er en lav frekvens. Mange har satt seg fast i den. Andre verdener er bare fantasi for dem.

Når utviklingen har steget opp på høyere grader er det mulig å skifte verdener slik en turist skifter land. Likevel kan man fra en høyere frekvens lett komme nedover. Hvor langt som helst. Omvendt lykkes det ikke annet enn et nivå om gangen, som et resultat av en langsom utvikling.

Situasjonen er den samme som når en skoleelev på et høyere klassetrinn godt kan gå for å se på undervisningen i småskolen. En førsteklassing får ingenting ut av undervisningen på gymnaset. En ting om gangen. Nivået stiger langsomt innen rammen av skolens undervisningsplan.

Alle mennesker lærer mens de utvikler seg til å forstå ulike dimensjoner. Selv om utviklingen går langsomt og tar generasjoner, er framgangen uunngåelig. Jo høyere nivå menneskesjelen fungerer på, jo flere kontakter har den med andre nivåer og eksistensformer.

Det er klart at en sjel som fungerer på et lavere nivå, som har færre livserfaringer, ikke klarer å følge sin eldre bror til høyere sfærer. Derfor kan den i sin uvitenhet til og med benekte eksistensen av dem. På en måte har den rett. For den eksisterer de ikke. Selv om de eksisterer for enkelte andre. Forskjellen i menneskenes åndelige nivå kan være grell. Men alle vokser smått om senn videre.

Utviklingen er uendelig. Ingen blir stående og tråkke på samme plassen under mange jordeliv. Selv om det også hender at man må ta klassen om igjen. Da har ikke sjelen oppnådd de åndelige målene den selv har stilt for seg. Lærdommen gjentas inntil man har bestått.

Ingen er her uten en grunn. Ingen lever forgjeves. Alle har en mening med livet sitt, og en spesiell betydning. Selv den ringeste av oss. Alles innsats er viktig i jordklodens utvikling, selv om den er svært så varierende. Alltid avhengig av nivået.

Vi eksisterer aldri bare for oss selv. Når et videre syn trenger seg inn i vår bevissthet og hjerne, ser vi vår oppgave og våre omgivelser med nye øyne.

Vår levetid kan variere. For noen er den svært kort. For noen lang. Men man må huske at en som har levd et kort liv, kan ha fått til en større forandring enn en medlevende som har nådd alderdommen.

Alle setter spor etter seg i universet og av det man har lært. Det sporet kan være helt annerledes enn det man tror ut fra jordiske kriterier. Den minste kan bli den største. Og såkalte store menn setter kanskje ikke så stort og vakkert spor etter seg i kosmos´evige historiebok.

Bare det åndelige nivået, den uselviske kjærligheten er kriteriet. I hvilken grad du har lettet andres bør. I hvilken grad du har tjent dine medmennesker med en stor kjærlighet. Verdens diktatorer og tyranniske ledere får oppleve et forferdelig sjokk etter døden. De blir konfrontert med sine egne gjerninger og følgene av dem. Og da fins det ingen fluktveier.

Likevel burde man føle medynk med dem. De vil få en forferdelig bør å bære i sitt neste liv, når de skal forsone sine gjerninger. Et tungt livsløp, en ulykkelig levetid og mange liv uten kjærlighet, lærer og forsoner etter hvert deres gjerninger. Alle får etter fortjeneste. Ingen er virkelig et uskyldig offer. Selv om det kan se slik ut, hvis man ser på det bare innenfor kriteriene for ett liv.

Programmering av hver sjel er nøye beregnet for hvert livsløp. Menneskets frie vilje har vært med på å planlegge sjelens vandring i hver fase. Planen er gjort før sjelen tar bolig i kroppen, i menneskefosteret. Etter det er det vanskelig å flytte på de store milepælene. Men med en fast vilje og med et riktig motiv kan det også skje forandringer. Alt er mulig i universet. Det fins ingenting som er umulig. Annet enn i menneskenes feilaktig tenkning.

Hver sjel som lærer erfaringer i en menneskekropp, får lære at det ikke er dens egen vilje i dagbevisstheten som bestemmer hvordan ting forløper. På et mye dypere plan er det man får ta de beslutninger som er avgjørende for menneskets liv.

Alles lærdom vil bli med i den store, kollektive bevisstheten. Dens behov definerer hvilke livsskjebner og stadier man trenger mer av, for å oppnå harmoni og balanse.

Ingens skjebne er dermed en atskilt hendelse, uavhengig av andre. Vi får nok ennå lære at det bare er enhet og helhet som betyr noe når menneskers skjebner veies.

Ved å velge riktig gjør vi kosmos en tjeneste. Ved å velge feil er det vi selv som må lide mest. Den gjensidige balansen i hele universet er viktig. Hver planets skjebne og begivenheter påvirker de andre. Nettopp derfor må balansen opprettholdes.

Etter at jordkloden blir tatt opp i felleskapet med de andre siviliserte planetene , er det lettere å opprettholde harmonisk balanse i vårt solsystem. I alle dens eksistensformer. I alle ytringsformer for intellekt.

Gjensidig respekt og en mer helhetlig synsmåte med hensyn til ulike livsformer er en naturlig konsekvens. Man blir ikke lenger forskrekket over et vesen med en ytre skikkelse som ligner på et dyr og som har et brilliant intellekt. Som har en moral svimlende langt foran representanten for menneskerasen.

Man begynner å akseptere annerledesheten. Akseptere at eget ego og kropp ikke er det viktigste i universet. Og ikke den eneste skikkelsen hvor det kan oppstå bevissthet.

Klokken tikker hele tiden og tiden minker med tanke på menneskerasens forandring. I virkeligheten eksisterer jo ikke tiden. Men jordkloden fungerer etter urskiven. I verdensrommet gjelder det andre lover.

Vi vil nok engang oppleve at tiden stopper opp. At alle må se at det fins andre måter å leve på enn å løpe etter klokken.

Etter det lærer menneskerasen at den aldri trenger å løpe etter klokken mer. Evigheten kan ikke måles med urviserne.

Alle må nok enda lære at hver eksistensform får sin lærdom når tiden er inne. Kollektivt og hver for seg. Man bør ikke undres over at alle mennesker i dag har følelse av at tiden går fort. At det er problemer på menge sektorer. At livet er i ferd med å drives inn i et kaos.

Det er en del av den kollektive skjebnen til menneskeheten. Alle begynner sammen å føle trykket som krever endring. Endring i levemåten, endring i holdninger, endring i dietten, endring i tankemønstre.

Når trykket er blitt tilstrekkelig høyt, skjer det en eksplosjon. Man blir oppbrakt, og som følge av det slipper ”dampen” ut og man føler seg lettet. Men situasjonen har endret seg.

Det vil ikke ta lang tid før jordkloden er i en slik situasjon. Det vil berøre alle og enhver. På en eller annen måte.

Samkvemmet vil etter det bli forandret. Ved møte med vanskeligheter begynner menneskerasen å forstå behovet for og kravene om enhet på planeten sin.

Ingen blir stående utenfor endringene. Ingen slipper unna, ikke nå lenger. Det blir krevet av alle at de får et nytt syn. Alle vil oppleve endringene både fysisk og psykisk. Bokstavelig talt.

Når hele menneskeheten har fått en ny holdning til livet, begynner jordklodens nye utviklingsfase. Den vil skille seg fra den nåværende situasjonen på flere måter.

Menneskerasens enhet eller sammenheng er en av de første forandringer. Alle menneskeraser, uansett hudfarge, uansett kulturbakgrunn, kjenner for første gang konkret at de er intelligente vesener med samme form. Som har ansvaret for å ta seg av den levende jordkloden. Som verdsetter og respekterer intelligente vesener også i andre skikkelser.

Vår tilværelse vil endres avgjørende. Enhet på egen planet og forbindelse med sivilisasjonene på andre planeter endrer menneskerasens framtid. Den blir rikere, mer ydmyk, mer utviklet.

Vi får kjenne hvordan helheten føles. Vi utvider vår bevissthet og vårt intellekt mot større dimensjoner.

Etter det vil vi ikke lenger slåss om å være best og konkurrere med våre medmennesker. Vi lærer å respektere andres avvikende meninger og holdninger. Vi krever ikke lenger at noen skal leve etter våre snevre målestokker og rammer.

Som menneskerase modnes vi kollektivt. Som sjeler får vi utvikle oss mot høyere frekvenser. Vi skal leve i harmoni og fred med ulike syn, levemåter og raser.

Vi er ikke lenger alene i verdensrommet.

 

Boka "Universets barn" utkom på norsk i 1995 og ble diktert via automatskrift
Boka “Universets barn” utkom på norsk i 1995 og ble diktert via automatskrift


Kilde:
Universets barn, 1995, Grøndahl Dreyer, Dr. Rauni-Leena Luukanen
Utdragene er publisert med tillatelse fra forfatteren.

 

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

33 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
innil
innil
Abonnent
8 år siden

En person blir ikke opplyst av å lese tekster eller artikler men tekster kan underbygge eller støtte det personen er opplyst om. En person som er opplyst kan plukke ut eventuelle biter til sitt fra før puslespill mens han samtidig kan avdekke eventuelle raske beslutninger som ikke henger sammen

Margit Lømo
Margit Lømo
Anonym
Svar til  innil
3 år siden

Vi var gode venninner i mange år, og hadde samme forståelse av mange ting. Et fantastisk menneske. ❤️❤️❤️❤️❤️

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
8 år siden

“Kjære Per Hansen, forstår du egentlig hva du forlanger,”
Jeg kan ikke forlange noen ting, jeg kan bare redegjøre for mine egne tanker om visse forhold. Som tidligere nevnt, så har du demonstert for alle hvor lite saklig orientert du er. Jeg ber deg bare forholde deg til sak og adekvate spørsmålstilliger ang denne.

“det du forlanger av meg, er at jeg skal forklare deg kanalisert informasjon fra utenomjordiske Eter. ”
Hva er dette for nada, jeg har stilt klare, spesifiserte spørsmål angående åpenbare og ondskapsfulle løgner som fremkom i artikkelen. Hvem er det som serverer løgner, og hvem er det som forsvarer disse åpenbare løgnene?

“Kan du være så snill å kontakte disse utenomjordiske selv og få forklaringen servert på den måten som du selv ønsker.”
Jeg hverken kan eller ønsker å kreve noe av noen som står over meg selv, og selv om jeg kunne gjøre det overfor svakere, så ville det vært imot mine anarkistiske prinsipper å kreve noen ting av noen som ikke vil gi frivillig av seg selv.
Jeg bare påpeker hva jeg selv anser som åpenbare bedrag og forførelser i artikkelen du selv har valgt å servere leserne av Nyhetsspeilet som god fisk. Thats it.

“Jeg ser ingen grunn til å fortsette meningsutveksling med deg lenge.”
Greit nok. Du har jo ikke besvart et eneste av mine spørsmål ang artikkelen, og da blir det hverken saklig eller berikende for noen.

“Ha en toppers søndag.”
Takk for det, i like måte.

innil
innil
Abonnent
Svar til  Per Hansen
8 år siden

Da tror jeg du burde stille spørsmåla en gang til. Det kan jo hende at folk misforstår eller ikke forstår deg rett. Mennesker som er potte tette må du faktigst være tolerant og vise stor forståelse overfor. Potte tett betyr jo at det er tett vet du.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
8 år siden

Maarit M. Hanssen · 16. 01. 2016 kl 07:40
“Hei Per Hansen, du må lære å ikke bruke hersketeknikker i kommentarene dine mot dem som du er uenig med.”
Hei tilbake Maarit M. Hanssen.
Som ye allerede har nevnt, så er din egen taktikk et greit eksempel på hersketeknikk. Fremfor å besvare direkte, ærlige og redelige spørsmål, så ilegger du meg meninger og holdninger jeg ikke har, for deretter å bruke disse mot meg.
Forstår du ikke dette selv?
Selv dine påstander om at jeg bruker herskerteknikker er gale og uten rot i virkeligheten. Se lenger ned.

“Når du bruker hersketeknikker så blokkerer du vedkommende og du vil ikke få svar i tillegg undrer du hvorfor du ikke får svar.”
Hva slags herskerteknikk brukte jeg som fikk deg til å begynne med å unngå klare spørsmål, og istedenfor nedvurdere meg ved å påstå at
jeg ikke engang forstår hva jeg leser?

“Du brukte hersketeknikk mot meg for eksempel, når du dro frem enkelte setninger av meg som du hadde dratt ut av konteksten. For eksempel dette:» Da har vi ingenting å bli enig om, dessverre». Uten å si hva jeg mente.”
Dette er en helt meningsløs påstand. De som leste min replikk hadde din replikk tilgjengelig rett ovenfor og hadde sannsynligvis også lest den.
Jeg brukte dine egne ord mot deg selv, som en liten retorisk spissfindighet.
“Ettersom Maarit M. Hanssen her demonstrerer at hun ikke ønsker noen redelig debatt rundt innlegget sitt(neppe Nyhetsspeilet’s), anser
jeg at hun heller ikke deler mine idéer om alltid å søke sannheten.”
Derfor siterte jeg deg på at vi ikke kan bli enige. Jeg er opptatt av sannhet og fakta, mens du demonstrer din forakt for den ved konsekvent å unngå ethvert spørsmål eller innsigelse du ikke ønsker å belyse. Bare du selv kan vite hva som er motivasjonen for dette åpenbare faktum.

“Det som jeg mente var jo at jeg er uenig med deg at all åndeverden og alle utenomjordiske er av Satan.”
Denne påstanden er ugyldig ettersom den er basert på dine egne(fullstendig meningsløse) spekulasjoner om hvilke holdninger og ideer jeg innehar.
Det er mange år siden jeg ble innviet reikihealer av Kari http://www.reikihealing.no/kari.htm
Jeg tok også et annet kurs hvor Kari bla redegjorde for bevisstheter og energier rundt oss. Når min egen far hadde et helseproblem legen ikke kunne avhjelpe, så var det Kari som fjernet problemet permanent på et par behandliger. Jeg har vært i Ayahuaska og håper jeg får anledning til å reise til Peru i år eller neste år for å lære mer under veiledning av lokale sjamaner.
Hvordan finner du dette forenelig med dine egne påstander om hva jeg tror på, og hvilket forhold jeg har til eteriske krefter på frekvenser jeg vet lite om?
Har du noe som helst begrep om de du fremmer påstander om, og hvor lite kjennskap anser du at du kan inneha før du omtaler andre i plenum?

“DET kunne du svare på så kunne vi ha ført videre tankeveksling.”
Hvordan kan vi “ført videre tankeveksling” når du fra begynnelsen av demonstrerer din forakt for mine spørsmål?
Nå har jeg uansett tilbakevist dine feilaktige påstander. Betyr det at du vil besvare spørsmålene som ikke er besvart, og som det blir flere av?

“Du må ellers ha takk for, at du har lest så nøye de to kapittler fra Rauni-Leenas bok og at du har gjort opp din mening om dem.”
Jeg har flere andre spørsmål til teksten jeg gjerne vil ha svar på, men jeg avventer stadig svar på de spørsmålene som står ubesvart lenger opp.

“Men husk å la være å bruke hersketeknikker hvis du ønsker å fortsette med en meningsfull tankeutveksling.”
Du avslutter som du begynner, med en uholdbar påstand om hva som faktisk er tilfelle. Se på hvordan du selv repliserer og se hvem som faktisk bruker herskerteknikker.

“Ha en fin lørdag.”
Litt ektefølt sympati på slutten er alltid godt å få. God bedring ønskes tilbake.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

Jeg kan ikke dy meg for å si at dette var skuffende, Maarit M. Hanssen.
Selv om jeg ikke forventer stort av en fakta-benektende og argumentløs “liksom-psykolog”, så var dette bare trist og leit.
Har du virkelig ingen bunnmål for hvor dypt det er mulig å synke i dine forsøk på å unngå sannheten og bevisbare fakta?
Du har tydeligvis ikke forstått hvor viktig det er for DIN EGEN fremgang og forståelse å forholde deg til sannheten. Hvorfor ikke bare innse og innrømme at mine innvendinger om FN og NWO holder vann, og at du har tatt feil?
Eller er du en av de omtalte her? http://www.ingridberg.com/2015/10/for-dum-til-a-forsta-egen-dumhet/
Jeg må virkelig spørre.

“Per Hansen, du ønsker meg «God bedring», kunne du utdype litt mer tankene dine bak dette ønsket?”
Hva får deg til å tro at du kan utbe svar fra meg, du som konsekvent har unngått alle de spørsmålene jeg flere ganger har etterspurt svar på?
Det er ingen her som tror du kan svare for deg, ikke du selv engang. Såpass ærlige kan vi vel være, at vi innrømmer åpenbare fakta? Hvorfor ikke bare gi opp en tapt sak?

Nåvel, god bedring er noe jeg ønsker at alle skal ha, meg selv like så. Vi er alle feilbarlige og har alle et hav av forbedringpotensiale, dersom vi er ærlige innser det selv. Uten at vi selv erkjenner våre svakheter og feil, kan vi gjøre lite med dem.
Jeg gjorde faktisk Chokurei og Seiheki http://www.artofhealing.no/hovedside4.htm mens jeg bad en liten bønn og tenkte noen varme ord og gode ønsker om at du skulle kunne tilta deg sannheten og de forsvarbare fakta, tydeligvis uten effekt. Jeg er uansett ingen god healer, jeg har vært for slapp med praktiseringen. Av de to jeg forsøkte å hjelpe er den ene død og den andre frisk, uten at jeg tror mine bidrag gjorde særlig utslag for utfallet.
Varme tanker og gode ønsker kan imidlertid aldri skade noen, som Kari sa, det er umulig å gjøre noen feil i så måte.
Har jeg ditt aksept for at mitt svar på ditt spørsmål er akseptabelt?

“Jeg går utfra, at det er ingen problem fordi du har diagnostisert meg allerede i begynnelsen av denne tankeutvekslingen.”
På hvilken måte har jeg diagnostisert deg Maarit M. Hanssen?
Jeg har, i skarp kontrast til deg selv, bare påvist åpenbare fakta, som alle(som ikke faller inn under ovennevnte link) meget enkelt kan observere selv.

“Hvilken diagnose har du gitt meg?”
Jeg er ingen lege eller faglig autoritet som kan gi noen diagnose om andre mennesker. Men jeg kan utfra mine observasjoner trekke visse slutninger. Ditt problem er din egen uredelighet, hvilket klart fremkommer i dine innlegg i denne tråden. Du nekter å innse at du tar feil, og forsøker med den barnsligste retorikk å få noen til å tro på deg. Tror du virkelig at du kan karakterdrepe meg på et vis som fratar mine spørsmål deres gyldighet?
Den eneste karakteren du er i stand til å drite ut, er din egen. Forsøk å forstå det, og forhold deg til fakta.

“Og hva vil kuren din bestå av?”
Du bør jobbe med deg selv og innse at også DU kan ta feil. Aksepter det, tilta deg de standpunktene som er forsvarbare, og vær forberedt på å forandre disse igjen om det fremkommer mer informasjon. Dette er ingen diagnose, det er mittt råd, så langt jeg kan gi noe godt råd.

” Jeg går utfra, at kuren din vil bestå av masse omsorg og kjærlighet, siden du anser deg selv å være en healer med Reiki, som spesialitet.”
GREIT Maarit M. Hanssen!!!
Jeg “anser meg ikke som healer, med reiki som spesialitet”, jeg er innviet reikihealer, som jeg skrev.
Vi alle kjenner de alternative nyhetsformidlernes dårlige økonomi. Om jeg ikke kan redegjøre for at jeg er innviet reikihealer, så skal jeg sponse 10 alternative medier med 10.000 NOK hver, som du bestemmer.
Dersom jeg faktisk KAN redegjøre for at jeg er innviet reikihealer, så betaler DU det samme til 10 alternative sider som jeg bestemmer. Tar du utfordringen, du som insinuerer at jeg lyver, eller stoler ikke engang du selv på dine slibrige påstander om ANDRES bedrageri og løgner?
På seg selv skal man kjenne andre, sies det.

“Men jeg må innrømme, at når du slenger ditt ønske om «god bedring» på denne måten, så er det ment egentlig som et forsvar for din egen del, at du mangler argumentasjon og kommer med hersketeknikken (igjen)”
I rest my case, dette blir simpelthen for dumt. Les igjen http://www.ingridberg.com/2015/10/for-dum-til-a-forsta-egen-dumhet/

“Ønsker du vanligvis «god bedring» til en person, som ligger nede (etter din mening), uten å foreskrive en kur?”
Som jeg tidligere skrev, så er “god bedring” noe jeg ønsker for oss alle, fordi vi alle har (for)bedringspotensiale, selv om de holder et (i forhold til massene) høyt nivå.
Jeg kan selvfølgelig ikke foreskrive noen kur, men jeg kan gi min ÆRLIGE OG SANNFERDIGE mening hva som er problemet, og hvordan du eventuellt kan løse dette selv.

“Da har jeg en diagnose for deg, psykopat!”
I såfall ber jeg deg redegjøre for din n’te løgnaktige fremstilling av meg.
Du lirker av deg de mest primitive og barnslige floskler og påstander fullstendig uten hold i de faktiske forhold. Det er årsaken til at du ikke kan besvare ETT ENESTE spørsmål som blir stilt, på noen tilfredsstillende måte.
Du er bare et sørgelig og stakkarslig faktabenektende løgnaktig kryp.
Og det er ingen diagnose, det er en påpekning av forhold som lett lar seg verifisere for den som gidder å lese gjennom innleggene og som ikke er omtalt her. http://www.ingridberg.com/2015/10/for-dum-til-a-forsta-egen-dumhet/

innil
innil
Abonnent
Svar til  Per Hansen
8 år siden

Bravo.. jeg likte det du skrev. Jeg vet at du mente det. En mening bunner i sannhet som er felles for alle. Det vil si at personen vet hva han snakker om. Kunnskap som bunner i en felles virkelighet, sannhet har ingen eiendomsrett. En mening som er en oppfatning som bygger på logikk som danner et bilde slik at det blir sett klart og tydelig og blir med alvor forstått slik at bilde er klart og tydelig uten feil og mangler

innil
innil
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

Ja, angrep er beste forsvar selv for et skada dyr. Det er vanskelig å være ydmyk å si og innrømme at man ikke forstår alt. Det er hjerneskadde mennesker som lever i den troen at de før vis de forstår en ting. Hjernen har kortslutta og koblingene er kutta slik at denne evnen til forståelse er bak en svært vegg så de angriper heller andre for det er her er ute og jorden som er føden for hans hjernekapsitet

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
8 år siden

Hei. Jeg bare lurer på hvorfor mine spørsmål til artikkelen ble slettet umiddelbart.

Frank Aune
Grunnlegger og sjefsredaktør
Svar til  Per Hansen
8 år siden

De ble ikke slettet som du ser, men går inn i moderasjonskøen for verifisering at det ikke er spam ettersom dette var din første kommentar her på Speilet. Videre kommentarer vil gå rett ut i diskusjonene så lenge du benytter samme navn og epostadresse. Det beste er å registrere en konto så er den biten ivaretatt automatisk uansett hvilken enhet du benytter.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Frank Aune
8 år siden

Ok, takker for oppklaringen.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
8 år siden

“En dag er vi alle innenfor ett system, jordklodens verdensstyre. FN viser allerede vei i så måte. FNs rolle er i ferd med å bli styrket, men ennå er organisasjonen for svak til å ta ansvar for hele planetens utvikling. I framtiden vil det bli annerledes.”
På hvilken måte viser FN veien? FN er en gjennomkorrumpert, ondskapsfull drittorganisasjon. De som bejubler fremveksten av ondskapens verktøy..velvel.

“Hvorfor har de blitt korsfestet og tilintetgjort? Fordi deres budskap lå for høyt for den lavtstående rasen”.
Den “laverestående rase”, er det her jøder og/eller sionister det refereres til?
Jesus er jo sitert på at han kalte dem “Satans yngel”, og det var jo disse som stod for denne barbariske handling.

“Alle forsøk på å heve menneskerasens nivå ved å tilby forskjellige religionsmodeller som de forskjellige kulturene kunne akseptere, har mislykkes.”
Hvem har tibydt menneskene disse ondskapsfulle redskapene for Satan?

“Menneskerasen har ikke gått med på en frivillig utvikling etter retningslinjene fra helheten. Nå blir utviklingen tvungen for den.”
Hva slags krefter bruker tvang?

“Man kommer til å kreve at makthaverne tar ansvar.”
Hva skal dette bety? Det er jo makthaverne som har skapt dette Helvete. Betyr “ta ansvar” å bli stilt for krigsrett og henrettet?

“Den nye verdensordningen vil forsvare hele folkets, hele jordklodens interesse. Småklikker vil gå i oppløsning i de stormer som jordkloden skal møte.”
Hva slags ny verdensordning skriver artikkelforfatter om her? Dette er jo som sakset ut av “Sion Vises Protokoller”!

“Jordkloden vil fungere som én planet, én helhet, én verdensregjering.”
BUSTED!!!

“De som har lederposisjoner vil være personer som er kommet langt i sin åndelige utvikling.”
Hva slags mørkereligiøse knelere trenger nye ledere til å lede seg?
https://www.youtube.com/watch?v=fhprwXxetAQ

“På den andre side, hvis det er begavede individer i nasjonen, kan de heve sitt folks nivå gjennom både kultur, vitenskap og kunst”
Så utviklingsland består/er forårsaket utelukkende av idioter, og ikke korrumperte regimer?

“Utviklingsnivået for alle beboere av jordkloden må heves. Det åndelige nivået i industrialiserte land er lavt. I utviklingslandene ligger det materielle nivået langt etter. Det trengs en utjevning i begge tilfeller.”
Dette er jo som å høre landsforræderne Mona Salin og Kristin Halvorsen. Tøm vesten for ressurser og importer “verdifull kultur” av den sorten som alternative medier ofte har omtalt. Hvilken annen “kulturberikelse” er det forfatteren tenker å importere?
https://www.youtube.com/watch?v=oNvkAoOXBHk

Jeg avstår fra å kommentere flere forhold i artikkelen, bortsett fra å nevne at dette er det svakeste jeg noensinne har sett servert på “alternative nyhetsmedier”.
Åpningen “Nyhetsspeilet bringer her utdrag fra boka” tyder på at dette er redaksjonellt stoff og ikke MAARIT M. HANSSEN’s personlige artikkel. Er dette korrekt?

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

Hei tilbake, og takker for svar.
Selv anser jeg spørsmålene å være betimelige. Jeg anser at teksten inneholder flere mennskefiendlige holdninger og en total mangel på innsikt i hva feks FN står for. Likens med NWO.
At utenomjordiske krefter er i sving betyr definitivt ikke at de er gode. På hvilken måte mener Maarit M. Hanssen at jeg skal tune meg inn i et budskap som støtter de ondeste og mest forkastelige maktovergriperne i samfunnet?

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

Jeg spesifiserte enkelte forhold som jeg syntes lite om. Istedenfor å synse om hva jeg ikke har gitt uttrykk for at jeg mener, burde du heller ta meg på de innvendingene jeg poengterte. Det er kun slik det kan bli noen saklig meningsutveksling.
Hva slags mellommenneskelig kjærlighet mener du jeg anser som menneskefiendtlig? Anser du selv FN eller NWO som målbærere for kjærlighet?
Er ikke slike overgrepsanstalter noe man advarer mot, snarere enn å ønske dem velkommen?
Du aner fullstendig feil i mitt forhold til energier og bevisstheter vi normalt sett ikke er i kontakt med. Jeg poengterte en del setninger jeg selv fant alt annet enn kjærlig i teksten som stod i artikkelen. Hvorfor tar du ikke tak i de spesifikke innsigelsene fremfor å synse om hva jeg ikke har skrevet eller gitt uttrykk for?
Hvordan kan du på bakgrunn av mine innsigelser mot kriminelle organisasjoner fremme noen påstand om at jeg stråler frykt for det ukjente?
Fremfor å synse om hva jeg mener og be meg om å lese meg opp, så bør du selv redegjøre for de forholdene jeg spesifikt kritiserte, eller gi meg (stilltiende)medhold.
Du skriver at universets energier utelukkende er positive for mennesker, noe jeg ikke er enig i. Har du noen begrep om hvor mye lidelse, nød og død religion(kriger) har medført de siste 2000 år?
Og dette er altså en del av hva denne kjærlige utenomjordiske kraften har “beriket” menneskeheten med.
Jeg refererer til David Icke https://www.youtube.com/watch?v=exEi24Ke7-w og denne http://paradigmet.blogspot.com/2015/11/kabbalah.html som redegjør litt for de religiøse dogmene menneskeheten har lidd og fremdeles lider under.
Hva vi allerede kjenner anser jeg lite givende å dvele for mye over, det er jo det nye og ukjente som kan bringe oss og vår forståelse for eksistensen fremover.
I forhold til det ukjente(som alt annet) anser jeg at det eneste rette er å ha en objektiv og rasjonell tilnærmelse til forholdene. Frykt er emosjonellt betinget og ingenting som bringer oss fremover. Så dersom Maarit M. Hanssen ikke frykter å bli svar skyldig imøteser jeg innvendinger mot det jeg faktisk har skrevet, og ikke det Maarit M. Hanssen TROR og ANER at jeg mener. Det er som tidligere skrevet, helt feil.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

“Denne boken har hun skrevet med hjelp av automatisk skrift. ” Det var skuffende å høre. Det beviser at hun har hatt kontakt med demoner.
Fra artikkel «En dag er vi alle innenfor ett system, jordklodens verdensstyre. FN viser allerede vei i så måte. FNs rolle er i ferd med å bli styrket, men ennå er organisasjonen for svak til å ta ansvar for hele planetens utvikling. I framtiden vil det bli annerledes.» FN er en av Satans viktigste organisasjoner, sammen med Vatikanet, begge organisasjoner Nyhetsspeilet har skrevet masse om.
I det hele tatt viser Per Hansens utvalgte klipp fra artikkelen at Rauni har hatt demonsk påvirkning – dessverre. Hun visste om åndsverdenen, men tydeligvis ikke hvilke entitier som påvirket henne.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
Svar til  Maarit M. Hanssen
8 år siden

“… når hun spurte fra de utenomjordiske hver dag til sin død ”
Dette er noe ingen skal gjøre, med mindre man spør om den utenomjordiske er en venn og følger av Kristus.
“Hun tok sine forhåndsregler og beskyttet seg mot ond åndeverden ved å forestille sterk lys rundt seg.” Det hjelper ikke.
“Hun ville aldri ha kanalisert onde ånder.” Hun har blitt lurt, som alle andre New Agere.
“FN (Forente Nasjoner) har også sine lyse sider, hvis lederne bare ville følge dem.” Nei, FN følger Lucifers (Satans) doktriner, som alle New Agere også gjør, bevisst eller ubevisst.
“Jeg er enig med Rauni-Leena, at FN har potensiale, men blir misbrukt (selvfølgelig) av den klandestine NWO med ond agenda.” L,ucifer er ond, FN følger Lucifer, som NWO gjør.
“FN er ikke samme som NWO, men har potensiale til å lede den rette globale verden, hvis vi kunne velge opplyst ledelse for organisasjonen.” Jo, det går ut på det samme. Dessuten kan vi ikke velge noen til FN, de alle er oppnevnte, utnevnte, utvalgte eller ansatte av politikere i medlemslandene. FN er derfor ingen demokratisk organisasjon.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

Hei Balle Clorin, takker så mye for responsen på mine synspunkter. Jeg kan meget vel si meg enig din klargjørende respons.
Ettersom jeg ikke kan besvare Maarit M. Hanssen’s analyse av meg får jeg dessverre skrive under ditt svar, beklager dette.

Så langt jeg kan se og så godt jeg kan vite, er det én ting som er jokeren for noensinne å kunne tilegne seg muligheten til å forstå svaret på livets gåter.
Denne jokeren(nødvendigheten) er ens egen sannferdige og trofaste søkning etter sannheten . Alltid, og i alle situasjoner er dette viktig.
Jeg vil, som de fleste andre, forsvare mine standpunkter med de argumentene jeg har. Hvis det derimot dukker opp ny informasjon eller argumenter som viser at jeg har tatt feil, så er dette en gevinst for meg.
Jeg har lært noe nytt som utøker min forståelse og innsikt for emnet, og en annen har fått tilfredsstillelsen av å ha bekreftet holdet i dennes argumenter(siste stikket).

For ganske få år siden var jeg overbevist om at ikke-eksistens var både før og etter denne jordiske tilværelse, men etter å ha fått tilgang på mer informasjon, så måtte jeg revurdere mitt standpunkt.
Min(etterhvert vanebetonte og mer bevisste) søkning etter sannheten påbød meg å følge det jeg selv anså å være korrekt, riktig, sant og forsvarbart.
Ved å følge dette enkle bud om ikke å lyve, hverken for meg selv eller andre, manøvrerer jeg meg stadig høyere oppover i min forståelse for hvordan ting henger sammen.
I mange spørsmål besitter jeg så lite kunnskap at jeg ikke kan gjøre meg opp annet enn gjetninger, og jeg forsøker å være meg dette bevisst.
Mange av disse spørsmålene omfatter vår eksistens og vår tilknytning til universet som er et gedigent tema, og som jeg på nåværende tidspunkt, og med nåværende mangel på informasjon, kan forstå lite av.
Jeg er dog av den oppfatning av at “aktivt å oppsøke sannheten og forkaste de feil og løgner som fremkommer underveis”, er den eneste veien til å kunne finne sannheten, så godt vi kan ut fra de forutsetningene og de begrensingene vi har. Det er jo innlysende.

Politikk er et tema jeg anser å kjenne adskillig bedre enn det spirituelle området, og min replikk var på noe av teksten som omfatter dette temaet, politikk.
Jeg kritiserte hverken kjærlighet, empati, omsorg, giverglede eller noen av de verdiene jeg selv tilstreber å fremdyrke hos meg selv.
Imidlertid, fremfor å besvare mine(politiske) innvendinger på en saklig og informativ måte, velger altså Maarit M. Hanssen å gi meg en personlighetsanalyse verre enn jeg ville tilskrevet hverken Freud eller Jung, og som ikke har noenting med mine spørsmål å gjøre overhodet. Deretter fjerner hun “svar” knappen for meg, så jeg må poste min replikk til henne under en annens innlegg.

Ettersom Maarit M. Hanssen her demonstrerer at hun ikke ønsker noen redelig debatt rundt innlegget sitt(neppe Nyhetsspeilet’s), anser jeg at hun heller ikke deler mine idéer om alltid å søke sannheten.
Og med denne sluttkonklusjonen avstår jeg fra å gi noen nærmere analyse av Maarit M. Hanssen og de verdier hun enn måtte velge å gjøre seg til talerør for.

Sitert Maarit M. Hanssen:
“Da har vi ingenting å bli enig om, dessverre.”

ye
ye
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

“Du stråler frykt for det ukjente.” Denne uttalelsen har jeg hørt merkelig mange ganger, flere steder. Det er som et innlært mantra for å dupere folk (kalles endog hersketeknikk) ved å psykoanalysere en person fordi han/hun ikke klarer å imøtegå en persons avstandstagen til en SAKEN de selv tror på. Problemet, slik jeg har erfart de mennesker jeg har møtt av New-Age tilhengere gjennom mange år, at ved å heve seg over alt det “negative” utvikles det en eim av arroganse og usympatiskhet.
Denne boken til Rauni kjøpte jeg av henne, leste, men siden jeg dengang hadde mye å lære om makten og stifterne av FN m.fl., vurderte jeg den ikke som idag. Fra det jeg leste av New Age-stuff, kan jeg med sikkerhet fastslå at dette er kanalisert fra demoner – uten fnugg av tvil. Rauni ville så vel og ofret sitt jordiske liv for å advare alle om de militære medisinske og psykologiske eksperimenter som fremdeles pågår idag. Hun var unik med sin kunnskap her i Norge på det område, og utrolig tøff og modig. Den informasjonen er fra Rauni selv. Den er erfart, og ikke fortalt til henne, fra demoner på den andre siden som er lucifers tjenere.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

Rauni-Leena Luukanen er en fantastisk kvinne og særdeles modig og klok, helt enig med alt hun har servert selv, men akkurat dette budskapet som hun mottok i transe fra Aliens kommer nok ikke fra det gode, dette er en identisk oppskrift på Lucifers NWO og en vanvittig glorifisering av FN, et FN bygg som er prydet med store mengder bilder av Satan og hans arme av falne engler, under Dag Hammarskjold ble det også satt opp et satanisk alt der de kan ofre til Moloch.
FN bla skapt av satan brorskapet Bohemian Grove der verdens eliten samles årlig og brenner barn levende i en kiste til Moloch, en tradisjon de har hatt i mange tusen år og som Bibel advarer på det sterkeste mot.
Det var Djevelen David Rockefeller som donerte tomten til FN bygget.

Sentralisering av makt har aldri vært til menneskehetens beste, det er det motsatte av demokratibygging, maktoverføring fra enkeltindividet til en global diktator er overhodet ikke av det gode, det er derimot siste spikeren i kisten for menneskeheten.

Vi er skapt som frie individer med fri vilje, vi ble aldri skapt som leketøy/slaver for en global tyrann, det triste er at når folk velger apati så får de også tyranni, folk flest bryr seg knapt og nå må de høste som dem har sådd.

For 1000 år siden så var de sataniske Khazer rotten ledet av Pave Leo og Keiser Carlmagne på nippet til å innføre et globalt diktatur, Våre Danske venner klarte å holde stand mot ondskapens arme lenge nok til at Svenske og Norske Vikinger klarte å mobilisere og slå tilbake, ikke bare slå tilbake men de fotfulgte dem helt til deres hovedstad Atil og utslettet imperiet deres. nå er vi der igjen, vil vi nok en gang klare å mobilisere og slå tilbake ?
Denne gangen er ondskapens arme mye sterkere, denne gangen har de teknologi og masseødeleggelsesvåpen og det perfekte Mind Kontroll våpen bedre kjent som Smart-produkter.

‘We remember. We rebuild. We come back stronger: Barack Hussein Obama

Obama talte også om en egen FN arme som han har gitt navnet Peacekeepers som skal slå ned på all NWO opposisjon på kloden, hvor mye Peace de leverte husker vel alle som har sett NWO filmen Hunger Games.

Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner og de er fort gjort å gå seg vill, Uansett om Rauni ble litt lurt her så er jeg en stor fan av Rauni og ikke minst vår fantastisk Maarit som har levert en rekke fantastisk flotte artikler til oss :D

For min del så bekrefter Rauni sin Alien trance at USA fikk kontakt med Aliens/Greys i Roosevelt i 1947 og at de samarbeider for å slavebinde menneskeheten.

Jeg er uenig med Per og Balle her som mener at alt som finnes der ute på de 1 000 000 000 000 000 000 000 000 andre planetene i universet er onde demoner, jeg tror på balanse, mao at det er ca like mye onde raser som de er gode raser, Rauni fikk dessverre kontakt med Greys gjengen som bortfører og eksperimenterer på oss.

Akkurat det som skjer nå med at NWO tres ned over hodet på oss i rekordfart er bare trist :(
Etter 7 min i filmen under kan du se bildene av hvem Gud som styrer FN.

OBAMA MOVES TO BE WORLD LEADER.

2016: State of Emergency – Last Year of Christian Freedom

https://www.youtube.com/watch?v=Z5grMsGGHhU&feature=share

http://fellowshipoftheminds.com/2011/04/05/un-hotbed-of-new-age-satanism-the-meditation-room/

Tom Lupshu er en klok mann, her er noen svært gode råd å lytte til så man er forberedt på det som kommer :)

Prepare For A Long Economic Depression

https://www.youtube.com/watch?v=tecB6GpNVRo

Det er også dukket opp noen merkelige identiske Aliens Sphere over hele kloden den senere tid, vi ser dem nå i Trinity College i Dublin, FNs hovedkvarter i New York, The Hirshhorn Museum og Sculpture Garden i Washington, DC, Christian Theological Seminary i Indianapolis, i de Young Museum i San Francisco, Tehran Museum of Contemporary Art, American Republic Insurance Company i Des Moines, Iowa, og ved The University of California, Berkeley pg ikke minst utenfor Vatikanet.

Ikke et pip i main strem så klart ..

http://crisisboom.com/2011/05/24/sphere-sculptures-across-the-globe/

ILLUMINATI ALIEN AGENDA & THE GREAT DECEPTION OF ET DISCLOSURE 2016

https://www.youtube.com/watch?v=4QMWMgHqldw

One ring to rule them all – the tale of a forgotten kingdom

https://www.youtube.com/watch?v=rTjwvAyLCy4

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

Hei smurfen, og takker for et informativt svarinnlegg. Jeg vil dog fremme en innsigelse mot
“Jeg er uenig med Per og Balle her som mener at alt som finnes der ute på de 1 000 000 000 000 000 000 000 000 andre planetene i universet er onde demoner, jeg tror på balanse, mao at det er ca like mye onde raser som de er gode raser, Rauni fikk dessverre kontakt med Greys gjengen som bortfører og eksperimenterer på oss.”
Hverken jeg eller Balle har påstått noe slikt etter hva jeg kan se. Hvor står dette, hvor får du dette fra?

Balle indikerer faktisk noe helt annet i sitt svar lenger opp “Dette er noe ingen skal gjøre, med mindre man spør om den utenomjordiske er en venn og følger av Kristus.”
For min egen del kritiserte jeg noen av de samme tingene du selv er inne på og har på ingen som helst måte indikert at jeg anser noe som helst som ondt, om jeg ikke først har sett hva som blir servert.
Jeg har valgt å bo halve året knappe 100 meter fra et Tempel som også er hjem for asken til de som blir kremert der. Det blir hårdnakket påstått at mange av de dødes sjeler har tilhold i et gedigent og imponerende tre utenfor tempelet, uten at jeg har følt noe ubehag.

Jeg har en mye mer spirituell følelse her i en provins i Thailand hvor jeg dessuten daglig ser eteriske små skapninger. Det begynte for et par år siden bortenfor en nedlagt skole hvor det er en gammel gravplass og hvor flere har påstått å ha sett gjengangere.
Skapningene minner om små vann-innsekter, bygd opp av åttekanter, gjerne med noen små ben rundt. De er vanskelige å fokusere på, men jeg har sett at de har fulgt armen min om jeg har holdt den ut i sveveretningen deres.
Jeg har ingen følelse av hverken godt eller ondt, og jeg har ingen ide om hva det er. Skal se om jeg greier å få et bilde av en, hvis jeg rekker å knipse en som er relativt tydelig.
Jeg har skrevet noen ord lenger ned som klargjør litt mer for min bakgrunn og om hvor meningsløst det er å ilegge folk meninger de ikke har tilkjennegitt at de har.
Selv anser jeg, når det gjelder oss mennesker, at vår bevissthet vil beholde sin natur etter at vi er frigjort fra karbonet og ikke lenger er bundet til våre fysiske kropper. Det korrelerer også greit med hva mange har fortalt som har erfart gjenboere i sine hjem. Var det en god person, så er det intet annet enn harmoni, og motsatt.
Jeg håper jeg med dette har redegjort for at jeg står på mine ord om alltid å innta de standpunkter jeg finner best forsvarlig/sannferdige, og unnlate å være skråsikker på noe det er vanskelig å gjøre seg opp noen sikker formening om. Og derfor anser jeg dine ord om universets likevekt som en troverdig påstand, uten at jeg har noen formening om hvordan dette fungerer. Er det Einstein som er sitert på at “enhver kraft krever en motkraft” eller noe lignende?

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

Et lite apropos.
“Rauni-Leena Luukanen er en fantastisk kvinne og særdeles modig og klok, helt enig med alt hun har servert selv, men akkurat dette budskapet som hun mottok i transe fra Aliens kommer nok ikke fra det gode,”
Jeg selv har intet annet kjennskap til RLL utenom denne teksten, men jeg synes jo det er uheldig å servere hennes eneste budskap som ikke er fra det gode. Og jeg synes det er lite oppvakt å servere noe som tydelig er lite godt for menneskeheten, for deretter å avslå innsigelser som motstand/benektelse av at det også finnes gode bevisstheter utenfor vårt normale sanseområde.

Per Hansen
Per Hansen
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
8 år siden

“Selve ideen av de forente statene er god etter min mening.”
At et lite fåtall maktsyke psykopater skal styre og bestemme over alle andre, er ingen god ide, Det betyr bare mer tvang og undertrykkelse. Er det mange småhøvdinger har man iallefall muligheten til å rømme over til nabohøvdingen hvor det muligens er andre forhold enn de man velger å rømme fra.

“Vi ønsker jo en globalisert verden med lederskap, som er valgt av massene, på våres måte! Det er det, som kommer ut av denne kanaliseringen om FN etter hva jeg kan se. ”
Hvem er det som ønsker en globalisert verden?
De eneste jeg vet om er beviselig avskum av verste skuffe, pluss deg. Hvorfor anser du at trelldom for alle og en liten eliteklasse som dikterer alt som noe ønskelig?
Jeg og mange med meg ønsker bare vår egen frihet, UTEN å bli tvunget av de tyrannene som massene enn måtte velge, akkurat som om velgerne skulle bestemt noen verdens ting. Valgene er bare en hoax for at fårene skal tro at her finnes valgfrihet.

“Alle ting har en god side, som du sier.”
Hvilke gode sider har Satans tjenere som er innstilt på å forinte eller trellbinde oss alle?

“En mulighet, en potensiale.”
Dette er en gedigen mulighet for et lite fåtall å undertrykke massene. Folk har ingenting godt i vente. Makt korrumperer dessuten de utvalgte lettere enn å gjøre dem snillere.

Thor
Thor
Abonnent
10 år siden

Andrew Bartzis – Soul Groups, Dreamers and the Akashic Records De 3 videonene er værdt å få med seg..på in5d..:)

Meum
Abonnent
10 år siden

Kjenn deg selv. Elsk deg selv. Glem deg selv.
Elsk et annet menneske.
La kjærligheten bli altomfattende.
Bli ett med alt.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Husker godt denne boka, tenk at det er så lenge siden den kom.. Året før kom Gry Jannicke Jarlums bok “Du er jeg”, fikk lyst til å lese disse om igjen nå :-)
Først ute var kanskje Jane Roberts kanaliseringer fra Seth, fikk veldig lyst til å sitere noen linjer fra Seth:

You Create your own Reality
There is no other rule!
Seth:
“Your beliefs form reality. Your individual beliefs and your joint beliefs. … the intensity of a belief is extremely important…”

“And, if you believe, in very simple terms, that people mean you well, and will treat you kindly, they will. And, if you believe that the world is against you, then so it will be in your experience. And, if you believe…IF YOU BELIEVE THAT YOU WILL BEGIN TO DETERIORATE AT 22, then so you shall….”

« Forrige artikkel

Spektakulære romskip-shows over Mexico siden 2004

Neste artikkel »

Utenomjordisk kontakt fra planeten UMMO

33
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x