Fra pattedyr til menneske

8K visninger
29 minutter lesetid
115

Menneskeheten er i en interessant utviklingsfase. Å bli bevisst på seg selv som et helhetlig vesen, kropp OG ånd, og finne ut av konsekvensene av sine valg, som i dag skjer raskere enn noen sinne før, idet tiden fra årsak til konsekvens kortest inn (karma; du høster som du sår)..

Ingen er menneske før Den Hellige Ånde – Kjærlighetens Ånd / Kristusimpulsen, har fått innpass og tatt bolig i en, via gjenfødselen, – inntil det er en pattedyret, primaten. Av jord, til jord, – for dem. Ikke noe evig liv. WYSIWYG, What You See Is What You Get, med andre ord «din tro har frelst deg», troen på evig mørke for disses del. For de som er gjenoppsvekket og gjenoppstått til ånd derimot, som har fått trosgaven…….. (?)

Ateister, humanister og sekulære – den såkalte ‘røde horde’, tror at de stammer fra apene og dyrene. Kroppens materiske bestanddeler (atomer, molekyler, etc) er vel felles, med sine impulser og instinkter, men ånden – menneskets basis, hvor den er vekket i mennesket, «gjenfødt av/til ånd og ikke av en kvinne denne gang», er fra de høyere åndelige bevissthetsriker. De har ikke høye tanker om seg selv ved å ta denne innfallsvinkel.

Som vi skal se kan det av og til være lurt å vie seg sin åndelige utvikling, mer enn verdslig kompetansebygging og jag etter instinktenes behovstilfredstillelse, hedonisme, helst øyeblikkelig, for ‘en lever ikke av brød alene’. Det vil si en er ikke nødvendigvis bare et fysisk vesen med fysiske behov. Der er kanskje mer…..viktigere ting? Jfr. Abraham Maslow, som forøvrig mangler den spirituelle selvrealisering, idet Maslows behovshierarki og selvrealiseringsteori i økonomisk teori er konsentrert om ‘verdslige’ sysler.

En kanadisk psykiater, Dr. Richard Maurice Bucke, gir hva denne ‘gjenfødsel’ leder til navnet kosmisk bevissthet eller Kristusbevissthet, en ny fakultet i mennesket:

 «Den kosmiske bevissthet er ikke bare en utvidelse eller forlengelse av det selvbevisste sinn som vi alle kjenner det, men med supertillegg av en funksjon som er distinkt fra alt som er i gjennomsnittsmennesket, som selv-bevissthet er forskjellig fra enhver funksjon til noen av de høyerestående dyr. » 1)

Bucke’s primæreteori er at i løpet av århundrene av menneskehetens evolusjonære utvikling som art har det vært tre former for bevissthet. Først var det den enkle bevissthet, vår instinktive bevissthet, fra reptilhjernen. Deretter kom selvbevisstheten, en selvbevissthet som tillot mennesket å realisere seg selv som distinkte individer. Og nå, utviklingen blant de menneskelige arter, er de individer som er besatt av kosmisk bevissthet, en ny fakultet av bevissthet, som vil føre menneskeheten til høydepunktet av den menneskelig evolusjon.

«Denne nye fakultetet har i seg selv har mange navn, men de har ikke blitt forstått eller anerkjent. Det vil være bra å gi noen av dem her. De vil bli bedre forstått ettersom vi avanserer. Enten Gautama selv, eller noen en av hans tidlige disipler kalte det «Nirvana» på grunn av den «utrydding» av visse lavere sjelsevner (for eksempel følelse av synd, frykt for døden, ønske om rikdom, osv., osv.) som er direkte foranlediget ved [gjen]fødselen.

Denne undertrykkelsen av den gamle personlighet sammen med fødselen av det nye er faktisk nesten tilsvarende utslettelse av den gamle [persona] og etableringen av et nytt selv. Ordet Nirvana er definert som «tilstanden som den buddhistiske disippel er å håpe på som det høyeste mål og høyeste gode.»

Jesus kalte den nye tilstanden «Guds Rike» eller «Himmelriket», på grunn av den fred og lykke som tilhører den, og som er kanskje det mest karakteristiske trekk. Paulus kalte det «Kristus». Han snakket om seg selv som «en mann i Kristus,»  av «dem som er i Kristus.» Han kalte det også «Ånden» og «Guds Ånd.» Etter Paulus hadde fått den kosmisk bevissthet visste han at Jesus hadde hatt den Kosmiske Sans og at han levde (som det var) Jesu liv – at en annen individualitet, et annen selv, bodde i ham. Denne andre kalte han selv Kristus (den guddommelig sendte redningsmann), identifiserte det ikke så mye med mannen Jesus, som med redningsmannen som skulle sendes og som hadde blitt sendt til hans person, som var både Jesus (den ordinære selvbevisst mann) og Messias (The Herald, og eksemplar av den nye, høyere rase).

Den duplekse personlighet til mennesker som har kosmisk bevissthet vises mange ganger når vi fortsetter, og vil bli sett på som et konstant og fremtredende fenomen. Mohammed kalte Kosmisk Sans for «Gabriel», og synes å ha sett på det som en tydelig egen person som bodde i ham og snakket til ham. Dante kalte den «Beatrice» («Making Happy»), et navn nesten eller helt tilsvarende «Kingdom of Heaven.» Balzac kalte det nye mennesket en «Spesialist», og den nye tilstanden «Spesialfeltet.» Whitman kalte Kosmisk Bevissthet «Min Sjel», men snakket om det som om det var en annen person, for eksempel:

O soul repressless,

I with thee and thou with me. . . .

We too take ship O soul. . . .

With laugh and many a kiss . . . O

 soul thou pleasest me, I thee.

Kilde: http://whitecrowbooks.com

Åndelige profeter og mystikere som Rudolf Steiner (1861-1925) forutså også at menneskeheten går inn i en «fylde» tid der en ny bevissthet skal dukke opp. Steiner betegnet den nye bevissthet som «Kristusbevissthet«, en transformerende energi som ville overskride ortodoks kristendom. Etter hans syn som følger; «resten av menneskeheten må nå, i imitasjon av Kristus, gradvis utvikle det som var til stede i 33 år på jorden i en enkelt personlighet.»

Forfatter / filosofen John W. White (1939 -) ser også Jesus som en evolusjonær forløper til den høyere utviklede rase som vil arve jorden, en «rase av folk som vil legemliggjøre kosmisk bevissthet, Kristusbevissthet på en arts-bredde basis, snarere enn den sporadiske individuelle basis sett tidligere i historien da en og annen avatar, slik som Buddha eller Jesus, dukket opp».

White gir navnet Homo Noeticus (knyttet til høyere bevissthet) til denne utviklingsformen for menneskeheten. «På grunn av sin dypere bevissthet og selvforståelse, er de tradisjonelt pålagte skjemaer, kontroller og institusjoner i samfunnet barrierer for deres fulle utvikling».

I filosofien er en materialist en person som mener materien og det fysiske univers er det eneste som eksisterer. Ånd og bevissthet er størrelser som ikke kan måles og veies, og eksisterer dermed ikke. Det materiske menneske kan selvfølgelig også samtidig være en økonomiske materialist, men trenger ikke være det. Det er den filosofiske definisjon som er Bibelens «å være i kjødet», altså fanget i det fysiske univers.

Utifra den nye kunnskap om mennesket, så er der valg å ta. Mange av menneskene er fanget i en lavere bevissthetstilstand, hvilket Paulus kaller det «karnalske sinn». De er fanget i sine lavere chakrapunkter, i lavere vibrasjonsnivå (energimessig).

Chakrapunktene, rotchakra er rød, som den som forbinder oss med jorden, og styrer alt det materielle. Det er grunnen til at en verdslig lære som sosialisme og kommunisme som ikke har åndelige beveggrunner ,men bare verdslige idealer som makt og kontroll; Den Nye Verdensorden. Kronechakra er vanligvis hvit, som den som forbinder mennesket med det åndelige, for de som er utviklet hertil. De har brent alle laverestående chakra og opprettet forbindelsen med Alt Som Er. Esoterisk sett.

De som lever ensidig i sine lavere vibrasjonsnivå – i sin røde rotchakra, vil ha en helt annen aura enn de som er i sine høyere chakraer. Sensitive mennesker kan faktisk bli kvalm, fysisk sett, av å være i nærheten av mennesker med lavt vibrasjonsnivå. Det vil være en svært fortettet energi rundt dem.

Alt er skapt fra den samme basissubstans, nemlig energi eller G-d’s Lys, jfr. ‘The God Particle’. Materie er ikke annet enn åndelige energier med lavere vibrasjonsfrekvens. Jfr. ‘The Fall of Man’ nedi materien ved syndefallet. Jfr. også Nikolaj Tesla:

Hva får vi når vi splitter et atom? Massevis av energi.

Sublimering

I boken «Barndommen og samfunnet» fra 1950 sier Erik Homburger Erikson, at de lavere tilbøyeligheter og impulser fra menneskenaturen trenger å bli sublimert (omformet) til noen høyere egenskaper, om mennesket skal nå sin mening med sine liv, og virke til samfunnets beste.
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Psykologi/Utviklingspsykologi/Barndommen-og-samfunnet

En må altså omforme de lavere energier i mennesket til en mer høyverdig og ideell konfigurasjon. Mennesket er født inni materien, de må gjenfødes utav den, til ånd. Esoterikere spekulerer i at dette kan kun gjøres i inkarnasjon. Etterpå kan det være for sent, og en vil kanskje forbli i de lavere energier, om det ikke gjøres her og nå; evig ‘helvete’, altså i en lavere bevissthetstilstand. En kan enkelt forestille seg hvordan forestillingene om ‘å brenne i helvete’ for sine misgjerninger og synder (betyr «bomme på målet»), om bare 1 % av verdens atomvåpen skulle bli utløst. Da har menneskeheten høstet den karma de har sådd, konsekvensene av sine utilstrekkeligheter.

Nihilismen, sosialismen, ateismen, satanismen og lignende er for å leve ut alle sine basisimpulser, og argumentere for at det er naturlig, og dermed helt i orden. Det er kanskje naturlig for ‘dyr’, men ikke for bevisste mennesker. De vet de har valg, og gjør klokere valg basert på mer kunnskap og informasjon om valgenes konsekvens; Karma.

De paganistiske religioner står i den samme tradisjon idet de ikke forstår at mennesket er ikke skapt for jordkloden sin del, men at Tellus ble skapt for menneskets del. Utav disse falske forestillinger ser vi opphavet til alskens naturreligioner (inklusivt Agenda 21), gayareligioner, inkludert en stor del av new age miljøet, som alle har muligheter til å fange folk ensidig i den materiske eksistens.
http://no.wikipedia.org/wiki/Paganisme

«Flertallet av menneskeheten ønsker verken å forbedre seg eller å støtte en organisasjon som krever en høy grad av integritet».
«The majority of mankind neither desires to improve itself nor to support an organization which demands a high degree of integrity».
– Manly P. Hall.

Rupert Sheldrake

I januar 2012 utga Rupert Sheldrake en bok med tittelen The Science Delusion. Tittelen er tilsynelatende hentet fra tittelen på Richard Dawkins bok «The God Delusion», og det er for å fortelle oss at fysikalisme (eller hva Sheldrake refererer til som det mer kjente og alment forståtte begrepet «materialisme»), er basert på tro like mye som kristendommen eller noen annen religion er.

«Vitenskapene blir holdt tilbake av forutsetninger som har befestet seg i dogmer, vedlikeholdt av kraftige tabuer. Jeg tror at vitenskapen skal regenereres når de blir satt fri.»

http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-rupert-sheldrake/the-science-delusion_b_1198721.html

Denne problematiseringen av troen på «vitenskapen» ble tydeligvis ansett som for radikal for det bokkjøpende publikum i Amerika, så tittelen på boken er der blitt endret til «Vitenskapen Satt Fri» . Men ‘vitenskapen’ er allerede fri – har alltid vært det, bare mennesker som er ufrie, og disse enkeltmennesker med definisjonsmakt har så langt vært fri til å arbeide med sine ødeleggende og degenererende virkninger for hodet og sjelen til alle dem som går gjennom det vestlige utdanningssystemet .

Amazon sier om boken:
«Vitenskapens villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at det er bare detaljene som skal fylles i. I denne boken viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde» har blitt et trossystem. Alt i virkeligheten er vesentlig fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet, fengslet innenfor våre hodeskaller. Sheldrake undersøker disse dogmer vitenskapelig, og viser på overbevisende måte at vitenskapen ville være bedre uten dem: friere, mer interessant, og mer moro.»

Mange mener at det er ikke bare et spørsmål om å ha det gøy, idet fysikalistenes (materialistenes) dogmer truer selve overlevelsen for menneskeheten.

Fritt fra kilde: http://www.serendipity.li/dmt/physicalism_2.htm

Menneskenes veivalg

I kraft av den frie vilje skjenket dem i kjærlighet av sin åndelige Skaper, hva vi kaller G-d, er i realiteten menneskene guder for sitt univers, men ikke for hele universet, som enkelte later til å tro. De er fremdeles under den Høyestes Vilje, men under Loven, de åndelige lover, så har de full frihet, også til å fullstendig ødelegge sitt eget univers med sitt destruktive sinnelag og negative egenskaper, istedenfor å bruke sine positive egenskaper til å skape sin verden i bildet til Messias, som var den første til å bryte den negative åndelige spiral nedover i menneskenes åndsutvikling. Den ‘røde horde’ har vært den fremste bidragsyter for denne de-genererende innvikling.

På hvilket punkt er den kollektive menneskeheten i dag?

Eksempler på den frie viljes ytterpunkter:

2) Materialisme i filosofisk forstand, nemlig de som ikke har kontakt med den åndelige verden, og ikke vet at ånd er menneskets basis, og ikke kroppen (darwinister, etc). Kroppen har samme bestanddeler, byggestener som dyrene, men bevisstheten og ånden er dets primære tilstand.

6) Uten den åndelige impuls og gjenfødsel er der ingen kjærlighet, eller rettere sagt; menneskene vet ikke hva Kjærlighet er. De vet bare hva de personlig legger i begrepet, og begrepet er alltid korrumpert av ‘de verdslige’.

9) «.. believed in reason, materialism, and radical change in society and government through terrorism and assassination” http://www.thefreedictionary.com/nihilist.

10) Krigen for land som Israel / USA gjør i vår tid, imperialisme, søke politisk hegemoni, kontra å søke å innta skjulte åndelige land og riker, bevissthetsmessig, hvor der kan være levelig for alle, av alle politiske naturer.

Er en for langt til venstre, åndelig, vil en bli verdensfjern og ‘ute av kroppen’; munker. Er en for langt til høyre side av aksen, vil menneskene være det vi for så vidt observerer verden er befolket i flertall av i dag; materiske innstilte individer.

Feil åndsbehersker

John 1:1-3, 14 lærer at guddommen ble kjød, og tok bolig blant menneskene. Likevel drepte menneskeheten sin egen frelser, og G-d ble avsatt med dette. Kan du tenke deg … Skaperen av universet kom til å dvele blant hans egen kreasjon, og de drepte ham? Det er nøyaktig hva som skjedde, bare fordi han preket et åndelig rike, og ikke et fysisk verdslig rike hvor noen i sin primitive religion mente seg berettiget til all makt, penger og eiendom i verden. Han ville ikke være Messias for noe verdslig rike. Barrabas var en bedre kandidat til å behjelpe å befordre det….. og ble satt fri.

Slik valgte menneskeheten seg feil åndelig derFuehrer. De valgte seg «denne verdens fyrste» istedenfor , den åndelige gestalt og entitet som er av jord, og som vil forgå her, idet den for all tid er utvist fra de høyere åndelige bevissthetsriker aka ‘himmelen’.

Å tro at frelsen fra menneskehetens elendighet skal komme fra de ytre rom fra aliens og ufoer er også en verdslig paganistisk forestilling. Det eneste som kan frelse menneskeheten er dem selv i kraft av sin frie vilje skjenket dem, ved å innta den ånd og det sinnelag som deres ene åndelige Messias – Jesus Kristus – rådet dem til; Kjærlighetens ånd.

Johannes 3.3; Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike

Entiteten Kristus, den åndelige gestalt av mennesket Jesus fra Nasaret, sitter med nøkkelen til dette åndelige rike, og alle som vil gjennom døren trenger nøkkelen. Jesus var den åpne døren hvis G-d kunne arbeide gjennom i denne verden. Derfor kan en som har blitt ‘kristnet’ aka gjenfødt til Kristi ånd være med-skaper med G-d og hjelpe manifestere G-d’s Rike på jord. Jesus var det perfekte arketypiske eksempel på en person som hadde blitt forent med den universelle Kristus, og ble den Levende Kristus.

De som er fanget i det karnalske sinnelag ser ikke dette, at ånd er før det fysiske kan manifesteres, fordi de mangler denne kontakten med det åndelige. De er i den verdslige falne bevissthet, og dør i den bevissthet. For dem også gjelder «din tro har frelst deg». De får etter hva deres manglende åndelige og intellektuelle fakulteter presterer å se; å tro aka ‘se hva som ennå ikke er manifestert’, hvilket er definisjonen på bibelsk tro. Materiske mennesker har rett og slett ikke denne egenskapen.

Teismen er alltid over alle slags paganistiske forestilinger, fordi ånden var der før det fysiske. Naturen, den synlige verden, var skapt utav den førstnevnte og ikke motsatt.

«Jeg kan ikke bringe meg selv som så mange mennesker synes i stand til, å blinke den onde ute av syne, og glanse over det. Den er like så ekte som det gode, og hvis den fornektes og ikke er mer, så må godhet fornektes også. Den må bli akseptert, og hatet og bekjempet, så lenge det er pust i kroppen vår «. (William James i H. Jamew 1920, vol. 1, s.. 158)

William James innsiktsfulle aforisme: «Min erfaring er hva jeg velger å delta i». Ved å bli mer bevisst (tenke over) typen av bevissthetstilstand vi er i til enhver tid, kan vi henlede oppmerksomheten på ulike måter, og dermed øke omfanget av valgene vi gjør, og mer fullstendig ta ansvar for den påvirkningen disse valgene har på andre og på verden

Samfunnets mangelsykdom

«Det høyeste menneskelige formål er perfeksjon av mennesket. Dette må komme først, og når dette formål er oppnådd vil alle gode ting uunngåelig følge. Bare opplyste mennesker kan opprettholde opplyst lederskap; bare den kloke kan gjenkjenne og belønne visdom.
Den greske lovgiver, Solon, erklærte at i den ideelle stat er lovene få og enkle, fordi de har blitt avledet utav sikkerhet. I den korrupte staten er lovene mange og forvirret, fordi de har blitt avledet fra usikkerheter.

Disse korrupte lovene er som nettet til en edderkopp som fanger små insekter, men lar de sterkere skapninger få bryte gjennom og rømme. Der det er mange lover er det mye lovløshet, og menneskene kommer til å forakte og latterliggjøre de begrensninger som er pålagt handlefriheten. Korrupte lover, som følge av innsatsen for å rette opp mangelfull lovgivning ved ytterligere utilstrekkelig lovgivning, avslører en GENERELL UVITENHET OM RETT OG GALT. Hvor slik uvitenhet eksisterer, vil den ideelle funksjonen til demokratiet være umulig, og frihet utarter til tøylesløshet».

– Manly P. Hall. The Secret Destiny of America (1944).

Denne uvitenheten om rett og galt, relativismen eller determinismen, er opphavet til all verdens elendighet, mener Hall.

«Filosofer er heller ikke født eller dør de ikke, for når de først har oppnådd realiseringen av udødelighet, er de udødelige. […] Dåren lever for dagen i dag, filosofen lever for evig.»
— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Fordi de opplyste får en ny ånd, en helt ny bevissthet ved gjenfødelsen.

Det er Ånden som gjør levende, kjødet duger ikke. De ordene jeg taler til dere, de er ånd og liv. – John 6.63.

«For G-d har ikke gitt oss en ånd av frykt, men av kraft og kjærlighet og et sunt sinn«. En får ikke dette sinn av verdslig kunnskap alene, uten ‘Den Hellige Åndes’ hjelp, det er kunstnernes muser fra de hinsidige åndelige riker og bevissthetstilstander, det er de kristnes Kristus fra de samme riker.

Men det meste en treffer på er vel demoner, om en søker kunnskap/gnosis alene.  Der finnes nåde. Det er KUN kristendommen som har nådetilbudet, frelst av nåde. De to andre monoteistiske religioner og også Budhismen er mye gjerninger og ritualer som skal tilfredstilles. Men mange mennesker, kanskje også meg selv innkludert, er slik sammenskrudd at de ikke fatter nåden, før de forstår intellektuelt hvordan dette gagner dem. Derfor blir det slik, og søken er uansett positivt. Samme hvordan skal det en åndelig illuminasjon til, hvilket er gjenfødelsen. For noen Kristus via Den Hellige Ånde, for bakstreverne ‘Lysbringeren’; Lucifer, som enkelte kaller Gud for seg.

 «… de opplyste passerer inn i en større og mer perfekt eksistens. Den uvitende bor i en verden avgrenset av tid og rom.»

— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Det vil si de lever i det karnalske sinn alene. De er materisk, materialistisk, av jord – til jord. Finito. Lights out, tror de selv. Dem om det. Deres problem.

God artikkel om ‘Blind Tro’, av muslimske Assad Nasir:

Du går i tempel og moské,
men du har aldri gått i deg selv.
Du slåss mot djevelen mennesket,
men du har aldri slåss mot ditt eget sinn.
Knus moskeer, knus templer, knus det du kan,
men knus aldri noens hjerte, for i
hjertene finner du Gud.

http://www.dagbladet.no/2012/06/27/kultur/debatt/debattinnlegg/religion/islam/22312622/

Religionen er til for menneskenes del, og ikke menneskene til for religionens del, sa Jesus., som for øvrig aldri startet noen institusjonalisert religion. – Problemene starter idet folk begynner å identifisere seg selv med en ideologi eller en religion, at det er alt de er. Eller ennå verre at de starter å presse G-d inn i snevre rammer, spesielt hvor enkelte tror seg ‘G-ds Utvalgte’ og hvor de skal være verdens herskere og alle andre deres slaver, da har religionen/ideologien blitt farlig.

Dette gjelder ikke bare islam, men i like stor grad jødedom, kristendom og ateisme også. Religionen skal søke å ivareta menneskets forhold til det åndelige univers, det evige univers, til forskjell for denne fysiske verden. Når religion blir brukt til å hevde makt og rett i den fysiske verden, materialisme, da går dette galt.

En annen ‘blind tro’ vi møter er ateistens og de sekulære, som ifølge frimureren Albert Pike vil utvikle seg til nihilismens (uroen, krigen, forfallet) tidsalder i våre dager, når kulturen har mistet sine bærende elementer og samfunnene slynges ut i kaos og endeløse ‘revolusjoner’ (som noen styrer til sin fordel).

«Hos mennesket finner vi likeså akkurat de samme foreteelser. Her forekomemr også parringsdriften, beskyttelse av avkommet og bergingen av føden og beskyttelse mot fiender. Disse ting har mennesket således til felles med dyret.Og i de manifestasjonsprinispper som er nøyaktig lik med dyrenes, er mennesket altså identisk med dyret. Og her avviker det meget primitive menneske ikke rett mye fra dyret. Det har kun litt større dagsbevissthet enn dyret.» (1. s. 56-57)

Den ateistiske nihilismens relativisme vil føre denne verden til randen av full kollaps, av indre oppløsning, siden alt som binder kulturen sammen ødelegges, noe bevisst, men det meste mer eller mindre ubevisst.

«Mitt Rike er ikke av denne verden», sa Jesus også. Det betyr at for Jesus sine folk er der åndelige riker å innta og beseire, og dette er det viktigste, for det evige Livet. La dårene ta seg av å sikre seg materielt og velstand, herske over land og riker i dette livet. De ofrer evigheten, for en kort tids velstand her. Det er som å pisse i buksen for å holde varmen i isødet.

«Den store intellektualitet setter dem istand til å sette farlige, egoistiske manifestasjoner i scene, så lenge deres humane sans ennå er for liten i forhold til denne overordentlige store kunnskap, som jordmenneskene på deres nåværende stadium representerer.» (1. s. 64)

Å la bevisstheten flyte utover denne verdens mentale fengsel, The Matrix, er å innta de høyere bevisstheters riker. Avliste universet dets hemmeligheter, og innta disse riker. All annen ‘krig’ for imperialisme og fysiske landområder er å anse som den frafalne menneskehets måte, og har sin basis i primitive forhistoriske religioners materialistiske trosforestillinger.

Manly P. Hall er forøvrig kalt Frimureriets største filosof I Amerikas ledende Frimurer publikasjoner. Han skrev over 150 bøker og holdt over 3000 foredrag i sin levetid. I boken «The Secret destiny Of America» sier han at i tidligere tider, måtte hemmelige organisasjoner utgi seg for å være kristne for å unngå forfølgelse. Han skriver:

«Fremveksten av den Kristne Kirke brøt opp de intellektuelle mønster til den klassiske paganistiske verden. Ved forfølgelser…. Dette drev de hemmelige selskaper inni ennå mer hemmelighetskremmeri; paganistiske intellektuelle forkledde sine orginale ideer i en forkledning av kristen terminologi, men forbeholdt nøklene til symbolismen bare til dem som var initiert og bundet av løfter om hemmelighold».

«Ifølge oldtidens Vise, så utgjør religion, filosofi og vitenskap tre deler av vesentlig læring. Ikke en av disse delene er i stand til, hvis atskilt fra resten, å forsikre seg om sannsynligheten for sunn menneskelig bevissthetstilstand. En regjering basert på ett eller selv to av disse delene må til slutt utarte til et tyranni, enten for mennesket eller for meninger».

Ikke noe rart at det går som det går med verden og samfunnet, «ultimately degenerate into a tyranny», siden alt er basert ENSIDIG på den fysiske delen, hva de kaller ‘naturvitenskapen’, idet det er disse som styrer og dominerer samfunnets diskurs……….. en har latt åndelige barn, eller de er ikke født engang, gjenfødt, få styre verden og samfunnet…….

«Den halve sannheten er den farligste formen for løgn, fordi det kan forsvares for en del med ubestridelig logikk. Der læringens metode er brutt opp, blir fragmentene delvise sannheter. Vi lever i en tid med delvise sannheter, og inntil vi retter opp tilstanden må vi de uunngåelige konsekvensene av separasjon.»

«The half-truth is the most dangerous form of lie, because it can be defended in part by incontestable logic. Wherever the body of learning is broken up, the fragments become partial truths. We live in a day of partial truths; and until we remedy the condition we must suffer the inevitable consequences of division.»

– Manly P. Hall

«Sivilisasjon etter sivilisasjon er bygd opp av menneskelig mot,

og ødelagt av menneskelig ignorans (uvitenhet)»

«Centuries ago, one of the secret masters of the Quest wrote: «The Eternal Good reveals its will and pleasure through the body of Nature and the motions of Universal Law. Within the body of Nature and Law there is a soul which must be discovered by great thoughtfulness. And within that soul of Nature and Law there is a spirit which must be sought with great understanding; for verily I say unto you, my brothers, that it is this spirit concealed from the profane but revealed to the thoughtful, which giveth life.»

Religion is the spiritual part of learning, philosophy the mental part, and the sciences, including the arts and crafts, the physical part. As man himself has a spiritual, mental, and physical nature, and all of these natures manifest in his daily living, he must become equally informed in all the parts of his nature if he is to be self-governing. «Unbalanced forces perish in the void,» declared a prophet of old; and this is true beyond possibility of dispute.

The Platonic commonwealth had as its true foundation the unity of learning. In the midst of the philosophic empire stands the school of the three-fold truth. Religion is the quest of truth by means of the mystical powers latent in the consciousness of man. Philosophy is the quest for truth by the extension of the intellectual powers toward the substance of reality. Science is the quest for truth by the study of the anatomy and the physiology of the body of truth, as it is revealed in the material creation.

These three, then, are the orders of the Quest. Together they can bring about the perfection of man through the discovery of the Plan for man.» – Manly P. Hall.

Samfunnets og verden mangler fremtrer av den innlysende årsak at menneskene gjør seg nytte av kun den ene delen av læring, nemlig materialistenes naturvitenskap.

Årsak og virkning

Men karma er følelsesløs. Kristus sier: «Den som griper til sverd skal falle for sverd.» – Matteus 26.52.

«Få innser at mennesket er ansvarlig for de tingene det ikke har gjort. Det er en del av loven. Det er like galt ikke å gjøre de riktige tingene som det er å gjøre de gale tingene». – Manly P. Hall.

«Når menneskeheten forsettlig ignorerer de universelle lovene som styrer dets skjebne, har naturen utspekulerte måter å påtvinge sine leksjoner. Sivilisasjon etter sivilisasjonen er bygd opp av menneskelig mot og ødelagt av menneskelig ignorans (uvitenhet). Vi står igjen på terskelen til en stor avgjørelse . Ennå en gang har tidens tann avdekket svakheter i vår sosiale struktur. Ennå en gang har vi kommet til en regnskapets dag. « – Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

‎———–
«Alle mennesker er delt inn i fire generelle klasser … Den laveste av disse divisjonene er den fysiske natur, og de som bor der er av jorden, jordisk, de lever bare for å tilfredsstille sin fysiske natur. Deres ide av himmelen er et sted der det er mat, fest, og lite eller ingen arbeidserfaring … Deres sinn er bare delvis aktivt. Deres kropper likner mer på fengsler enn boplasser … der lever de som arbeidskraft, klumper seg sammen til en middelmådig skjebne … Gi dem overflod og de kan ikke beholde den. Gi dem luksus, og de kan ikke sette pris på den. De er de mørke jordnære de som alltid må bukke under for intelligens. De elsker ikke Gud, for de kan ikke kjenne Ham.

Den andre divisjonen består av håndverkere og de som utgjør arbeidskraft både med sinn og hånd … De kjøper, selger, og utveksler … Ved å ha et sinn, så kontrollerer disse de tankeløse … Ved å ikke ha den mentale organismen for å tilfredstille fornuften, derfor fyller de stedene for tilbedelse der tenkning allerede er gjort for dem. De er de som lar sine prester få bestemme alle åndelige problemer for dem, føler seg ute av stand til å ta på seg byrden av tung tenking … deres godtroenhet benyttes som en kommersiell ressurs ved visse typer sinn som anser det legitimt å kapitalisere på denne uvitenhet til andre.

Den tredje klassen er satt sammen av forskere … de angriper grensene av den kjente … De som utkjemper denne krigen i navnet til vitenskapen er de meste konkrete tenkere som når så langt som deres instrumenter vil lede dem og deretter må vente på at instrumentene blir ennå kraftigere. De fleste av disse sinn er ateistisk eller i det minste agnostikere … Teologiens mirakler som er ute av stand til kjemisk analyse, er følgelig tatt ut Cum Grano Salis fra den vitenskapelige verden.

Den fjerde og høyeste gruppe omfavner filosofer, musikere og artister, alle av den som lever i en abstrakt mental verden omgitt av drømmer og visjoner helt ugjenkjennelige for de andre typene. De har nådd utenfor verden av akademisk utdannelse til en verden av kreativ idealisme, som idag utgjør den høyeste funksjon av det menneskelige sinn. Denne verden er boligen til geniene, av oppfinnelser, og av de tingene som lavere mentalitet kan bare akseptere, men aldri analysere. Religiøst sett er disse sinn er deistiske. De fleste av dem er monoteister – troende i en Gud. Mange av dem er mystikere eller okkultister …»

— Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples
——————-

«I etterkrigstiden verden er det en av to veier som ligger foran oss; enten vil vi gjøre de gamle feilene om igjen, og prøve å tvinge våre egne konsepter på universet,. Eller så vil vi samle våre krefter i en heroisk innsats for å gjøre ting riktig.

Hvis vi gjør de gamle feilene vi vil bli belønnet med den gamle smerten. Men hvis vi gjør nye forsøk, kan vi sette opp uforgjengelige fotmerker og skjenke som en arv begynnelsen på en bedre livsstil. I henhold til våre valg vil resultatene være unngåelig, for Naturen vil aldri endre sine måter. La oss vurdere hennes måter og bli vis.»

«In the postwar world one of two courses lies before us. Either we will make the old mistakes again, and try to force our own concepts upon the Universe; or we will gather our strength for one heroic effort to put things right.

If we make the old mistakes we will be rewarded by the old pain. But if we make the new effort, we can set up imperishable footings and bestow as a heritage the beginnings of a better way of life. According to our choice the results will be in evitable, for Nature will never change her ways. Let us consider her ways and be wise.»
– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

Siden disse Hall’s bøker var skrevet på midten av 40-tallet, så kan vi observere at den feile veien ble valgt. Igjen. Dessverre.

Menneskeheten kollektivt sviktet i dette, det ble imperialisme og trygging av politisk hegemoni istedenfor:

«Kjærlighet er religionen, og hat er ateisme … etikken er filosofien.

 Love is religion, and hate is atheism…ethics is philosophy.»

— Manly P Hall; Back to Basics in Religion, Philosophy and Science

Fordi de verdslige mangler rett og slett intellektets fakulteter å se for seg, ha visjoner og tanker som går utover det som allerede er tenkt og kjent for dem:

«Dette er altså utformingen av våre fundamenter: at menn skal forbli sammen i fred og skal vie sin energi til den felles nytte nemlig oppdagelsen Mennesket er større enn dyret, ikke i styrke i kroppen, eller i kløkt, eller i kraft av sine sanser, ikke engang i dyktighet og tålmodighet;. mennesket er overlegen fordi det inneholder i seg selv fakulteter og krefter som det kan oppfatte sin rette plass i en guddommelig orden på livet. Dets makt ligger i deres drømmer, deres visjoner, og hans idealer. Hvis disse immaterielle eiendeler forblir ukultivert, er mennesket i beste fall et slags avansert dyr, underlagt alle farer og omskiftninger av en uopplyst skapelse.

Men, som mennesket har låst inne i seg, skjult fra offentlighetens blikk, denne gudommeligere del, så er det også sant at det menneskelige samfunn har i seg selv skjult for vår felles syn en edlere del som består av idealister og drømmere til alle tider og av alle raser som har vært bundet sammen av deres felles visjon om hva som har vært nødvendig for mennesket.

Dette er det hemmelige imperium av poeter, dette er ordenen til de Ukjente Filosofer, dette er Oppdagernes Brorskap.

Og aldri vil disse drømmeres stille arbeid opphøre før drømmen er blitt fullkommen i vårt daglige liv. De besluttet at Ordet som ble kjød skal bli Ordet gjort Sjel. Det store Universitet av Seks Dagers Arbeidere må bygges her i vår vestlige verden, for å bli et forbilde for alle nasjoner. Utav denne helligdom til universell sannhet skal stige det demokratiske Commonwealth – hele menneskehetens velstand. 

Dette er den skjebne for hvorfor vi vi ble skapt. Planen, som ble utviklet i hemmelighet for lenge siden, og i fjerne steder, skal oppfylles åpenlyst … som et av de største undere født ut av tiden. «

– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

—————

«Ettersom ånden kommer inn i menneskekroppen når embryoet når en viss grad av utfoldelse, så vil Sannhetens Ånd gå inn i den religiøse kroppen når denne strukturen har tilstrekkelig forberedt seg på et slikt komme.»

«As the spirit enters the human body when the embryo reaches a certain degree of unfoldment, so will the spirit of Truth enter the religious body when that structure has adequately prepared itself for such a coming.»
— Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples

I termodynamikkens andre lov sies det at i et lukket system vil entropi (kaos og uorden) øke. Med andre ord vil et lukket system begynne å bryte sammen inntil hele systemet faller. Når vi utelukker oss selv fra G-d’s Rike og fra våre Kristus Selv, så blir vi selvdestruktive og vi kan ikke stoppe dette tidevann. Hvis alt for mange folk mister kontakten med de åndelige riker, vil verden eller samfunnet blir et lukket statisk system, og da vil hele samfunnene starte å degenerere, og endelig før eller siden bryte helt sammen, hvilket er satanismens målsetting.

«Hvis Allmakten ikke hadde ønsket mennesket å bli klokt, ville han ikke ha skjenket det fakulteter til å tilegne seg kunnskap. Hvis Han ikke hadde ment mennesket å bli dydig, ville Han ikke har sådd i menneskets hjerte frøene av dyd. Hvis han hadde forutbestemt mennesket å være begrenset til det smale fysiske liv, ville Han ikke ha utstyrt ham med oppfatninger og følelser gjort istand til å fatte, delvis i det minste, det overveldende ved det ytre universet. Filosofiens varslere kaller alle mennesker til et åndelig kameratskap: til et tankens brorskap: en sammenkomst av Selv. Filosofien inviterer mennesket ut av det forfegjengelige med i egoismen, ut av sorg av uvitenhet og fortvilelse av verdslighet, ut av parodi på ambisjoner og de grusomme klørne til grådighet, ut av det røde helvete av hat og den kalde graven til død idealisme.»

– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

Comrades; Det var dette kommunismen laget et politisk brorskap av, mer enn et åndelige brorskap.

 Veien fra pattedyr til menneske går via gjenfødelsen til ånd og bevissthet.

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd«. – Johannes. 3.5.

Thomasevengeliet:

«(15)  Jesus sa: Når dere ser ham som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på ansiktet og tilbe ham – han er deres Far.»

(46)  Jesus sa: Fra Adam frem til Johannes døperen er det blant de kvinnefødte ingen større enn Johannes døperen, så øynene hans ikke skal briste. Men jeg har sagt at den blant dere som blir som et barn, skal kjenne riket, og han skal være større enn Johannes.

De verdslige forblir verdslige. De kommer ikke til å se sitt opphav, den åndelige ‘energi’ og lovmessighet som kan kalles G-d, som viste sitt sanne ansikt gjennom mennesket som ble kalt Jesus fra Nasaret. Alt annet enn det som har frukt etter den standard, som blir kalt Gud – ‘God Bless America’ (hva slags Gud?), kan vi heretter vite er ikke G-d, men idoldyrkelser og ‘fremmede guder’ for kristne folk.

«Uvitende om årsaken til liv, uvitende om hensikten med livet, uvitende om hva som ligger utenfor dødens mysterium, men besitter i seg selv svaret på det hele, er mennesket villig til å ofre det vakre, det sanne, og det gode indre og ytre på det blodige alter av verdslig ambisjoner.» 

«Ignorant of the cause of life, ignorant of the purpose of life, ignorant of what lies beyond the mystery of death, yet possessing within himself the answer to it all, man is willing to sacrifice the beautiful, the true, and the good within and without upon the blood-stained altar of worldly ambition.»

— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Så lenge vi er fanget i det karnalske sinnet, er materialister i den filosofiske betydning av ordet, så er vi åndelig død, og enkelt manipulert av «denne verdens fyrste», som er hersker over det politiske system. Et menneske som har blitt åndelig, gått fra pattedyr til menneske, er blitt et ‘kristnet’ vesen. Jesus Kristus skapte en vei som leder gjennom ødemarken i denne verden fra det karnalske sinnets fangenskap og til Kristusbevisstheten, og har valgt seg en bedre Fyrste, og sjelelig veileder, som er leder av The Great White Brotherhood i de åndelige sfærer tilknyttet denne eksistens, og ‘redeemer’, frigjører, for menneskene i inkarnasjon på Tellus.

Jesus frigjorde menneskene i sin samtid fra det karnalske sinn og de ytre krefter som kontrollerer oss gjennom det karnalske sinnet, og Kristus kan gjøre det samme for menneskene i dag.. Den eneste veien til å løse problemene på denne/dette planet, er at en kritisk masse erhverver Kristusbevisstheten, blir født på ny. Mange lærer har prøvd, ingen har lykkes. Alt blir bare verre og verre.

Manglende evne til å ikke lære, hverken av egne eller andres feil, er ikke hva som kjennetegner en opplyst menneskehet. Tvert imot. Den ‘røde horde’ har ledet verden til kanten av selvutslettelse. Mye gale valg.  Idiotisk spør du meg.

Det er ikke sikkert det er så vanskelig som det kan virke å bli illuminert/gjenfødt utav hva en kan tro gjennom beskrivelsene her. De fleste Bucke beskriver har det kommet momentant og mirukaløst for som følge av ærlig søken og sterk vilje.

Lykke til.

Kilder

1) Martinus; Djævlebevidsthet og Kristusbevisthed (1957).

2) Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

3) Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples

4) Manly P. Hall; The Secret Destiny of America (1944).

5) Manly P Hall; Back to Basics in Religion, Philosophy and Science

6) Richard Maurice Bucke; Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind (1901)

http://www.amazon.com/Cosmic-Consciousness-Study-Evolution-Compass/dp/0140193375

Relatert lesning

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Vitenskapen – en vrangforestilling
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/vitenskapen-en-vrangforestilling/

Årets pilleselger 2012 – Jørgen Skavlan
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/arets-pilleselger-2012-jorgen-skavlan/

ABB; Et omen om religionskrigens komme
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/abb-et-omen-om-religionskrigens-komme/

Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/homofili-katskap-eller-kj%C3%A6rlighet/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

115 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Michelle
Skribent
11 år siden

Jeg tror at homofil kjærlighet er større enn heterofilt i mange tilfeller:

Vi har til alle tider blitt overstrømmet av heterofil propaganda, likevel klarer mange å møte sin homofile kjærlighet i hjertet. Homofile må ofte kjempe litt for sin kjærlighet, en ekte fri kjærlighet som står sterkt imot så mye negative energier som dømming og missunnelse fra andre. Man kan således også utelukke at man satt inn i et slags arrangert forhold der man mest lever opp til ytre forventinger, istedet for å følge sitt eget hjerte. Homofile har heller ingen baktanker med å bare ville reprodusere seg selv når de møter sin partner, så vi kan utelukke egoet.-)

Vi er her for å skape et paradis der vi kan leve i Glede, Frihet, Omsorg og Tilgivelse til Hverandre, til Alt Levende, Sammen i KJÆRLiGHET ♡

tone
tone
Abonnent
11 år siden

Ikke enig, kjære deg. Kjærlighet bare Er. Ikke stor eller liten.

Nordic Eagle
Abonnent
11 år siden

“A considerable percentage of the people we meet on the street are people who are empty inside, that is, they are actually already dead. It is fortunate for us that we do not see and do not know it. If we knew what a number of people are actually dead and what a number of these dead people govern our lives, we should go mad with horror.”

– G.I. Gurdjieff

http://veilofreality.com/2011/04/18/organic-portals-soulless-humans/

According to “Gnosis” by Boris Mouravieff, there seems to exist two kind of humans that are equally divided (50/50): adamic man and pre-adamic man. One type with soul potential, the other has no individual soul, but is connected to a “soul pool”. Only the former has the inherent capacity to evolve esoterically, fusing the lower with the higher centers. The latter does not have the possibility in his current evolutionary cycle to bridge to the higher centers and no access to higher knowing/awareness/love, but is NOT a psychopath. They are like “cardboard” people who are “empty” inside, living mechanically under the rule of the General Law. Looking at the Indian chakra model, one could say that pre-adamic man only exists on the lower three chakras without any access to the higher ones, while adamic man also only exists on the lower centers, but has the ability to activate and bridge the higher centers through conscious esoteric work.

http://veilofreality.com/2012/07/22/2012-collective-awakening-or-end-of-the-world/

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Artikkelforfatter har etter min mening grepet fatt i essensen i vårt
samfunns alvorlige problematikk. Hvor sosiale normer og dogmer har overtatt for den åndelige forståelse, eller kosmisk forståelse, om man vil. Det står noe om det «karnalske sinn». Mennesker som er fanget i lavere vibrasjonsnivå, og som kan gi andre sensitive personer ubehag av ymse slag. Og ikke bare kvalme :-) Men i vårt samfunn har som sagt dogmene tatt over. I stedet for at vi forstår vår åndelighet, og gjør noe med våre ulike frekvensnivåer: Jeg bruker metafor; et puslespill med 10 000 biter; vi er opphengt i alle de ting som *ikke* hjelper, til *ikke* å få puslespillbitene til å innrette seg til hverandre, slik at vi *ikke* ser helhetsbildet; det ferdig lagte puslespillet (det åndelige opphøyde samfunn).
Eksempelvis: TV- aviser, nyheter, materialisme, droger, alkohol, eller karrierebasert selvrealisering. Sistnevnte står vel oppført på toppen av pyramiden i Maslows behovshierarki.

Og myndigheter vil *ikke* at deres undersåtter skal forstå denne åndelighet. Undersåttene må kanskje bli autodidakte. Slik at de transformeres til opphøyde mennesker, og ikke lenger er statens undersåtter. Før systemets gisler evt. møter en åndelig mester, eller likesinnede.
Sitatet:
«Denne uvitenheten om rett og galt, relativismen eller determinismen, er opphavet til all verdens elendighet»
Verdens enkleste ting å forstå, nemlig rett og galt, skal i henhold til menneskets historie og empiri være det vanskeligste å praktisere «moralsk riktig». Kanskje mye grunnet vår «disconnection» fra «Kristusbevissthet», eller «selvet», eller det «åndelige».

Fornøyelig å lese denne artikkelen. Mange ulike vinklinger, og henvisning til interessante artikler. B.l.a til artikkelen om CERN, og Higgs partikkel. Selve G-de partikkelen.
Da kan man danne seg et noe heftigere bilde av kosmisk energi, kosmos, og at man ikke skal kimse av guddommelighet, eller Gud. For en skulle jo nesten tro at det finnes et energifelt rundt jorden, og at kosmos er så mye mer, enn materie, og antimaterie. Og at det ikke er noen tilfeldighet at CERN jobber med å knekke en viss ubekvem nøtt for eliten, og ikke menneskeheten. Skulle jeg tro.

Motiverende kan denne artikkelen også være for de som føler ubehag hver gang de hører ord som «kristen», «Gud», «Jesus», «ånd», eller andre ting som gir dem aversjoner mot «kosmisk forståelse». Dette verdslige, materialistiske, og ateistiske systemet har indoktrinert sine samfunnsborgere til å godta den åndelige forsøpling, uten å stille spørsmål ved den. Artikkelen er et fint motstykke til dette.
Dermed kan det være fornuftig å merke seg sitatet i artikkelen:

«Hvis vi gjør de gamle feilene, vil vi bli belønnet med den gamle smerten. Men hvis vi gjør nye forsøk, kan vi sette opp uforgjengelige footings og skjenke som en arv begynnelsen på en bedre livsstil. Ifølge vårt valg resultatene vil være i unngåelig, for naturforvaltning vil aldri endre sine måter. La oss vurdere hennes veier og bli vis.»

Og jeg vil kalle det «birthpains for the human kind».

Og siste sitat:

«Du går i tempel og moské,
men du har aldri gått i deg selv.
Du slåss mot djevelen mennesket,
men du har aldri slåss mot ditt eget sinn.
Knus moskeer, knus templer, knus det du kan,
men knus aldri noens hjerte, for i
hjertene finner du Gud»

Jeg kunne ikke sagt det bedre selv :-)
Så igjen takk for en fin-fin artikkel.

Vel, avslutningsvis må jeg få tilføye en liten videosnutt, siden artikkelen nevnte rødstrømpene, «den røde horde». Og dette er muligvis et stygt pek fra undertegnede, men maktpersoner som bedriver uetiske øvelser burde kunne tåle litt «satire». Fantastisk så flinke folk er blitt til å nikke med sine hoder, og kunne komme med FN- baserte konklusjoner:

Eller det mer alvorlige:

susej
susej
Abonnent
11 år siden

Jeg er enig i at ego, materialisme og makt er det som smaker vårt legeme best, men som samtidig gjør oss primitive, enkle og uten sans for evige verdier.
Bibelens frelsesbudskap er såvidt jeg har forstått enkelt og lettfattelig for alle, og slik må det også være for å favne størst mulig. Jesus sa det jo så pent også: «La alle barna komme til meg, for Guds rike hører slike til.»
Når man begynner å snakke om metoder for selvutvikling for å nå høyere nivåer av Bibelsk åndelighet tror jeg kanskje det blir litt feil. Jeg er overbevist om at det ikke finnes klasseskiller mellom kristne mellom troende mennesker fra Guds synspunkt. Hovedbudskapet er jo en frelse utfra nåde, og ikke utfra egne gjerninger eller menneskelige klasseskiller

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Gjerninger er ALT.

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

For den kristne er troen alfa og omega, det andre kommer av det første – men absolutt ingen er feilfrie. De øvrige må jo selvfølgelig tro og mene hva de vil – ihvertfall her i Norge :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Å holde budene er vel ganske sentralt. Gyldne regel og synd osv. Alt handler om gjerninger, til og med til sinns :-) Så kan man måle sin egen tro utifra gjerningene…

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

:-)
Det eneste fokuset fariserene hadde var gjerninger. Etter Kristus er veien til Gud åpen for absolutt alle. Nådens evangelium som Paulus forkynte hadde kun ett fokus som han gjentok til det kjedsommelige, og som han formulerte slik: «Jeg vil bare vite av en ting – Jesus Kristus korsfetet.» Dette har han utdypet så til de grader grundig i sine brev at det burde være umulig å misforstå – vel og merke for de som har anvendt tid til å lese hva han jfaktisk skriver. En annen sak er at av troen følger gjerninger, ettersom man har fått et annet sinn – man er blitt født på ny som det står.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Johannes 10
37 Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg.

9
4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg.

Aposlenes gjerninger 26
20 Nei, jeg har forkynt, først i Damaskus og Jerusalem, så i hele Judea og for hedningfolkene, at de må angre og vende om til Gud og gjøre gjerninger som svarer til omvendelsen.

Jakob 2
26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Mole:
Du må gjerne leve under loven – det står du selvsagt fritt til. Den fariseriske lære som forteller deg alt du må gjøre ned til minste detalj for å bli frelst irriterte til og med Jesus endatil FØR han hadde utført sitt frelsesverk med døden på korset. Fariserene prøvde bettopp å fange Ham i å ha brutt loven.
Men nå har jo Jesus som ha satt OPPFYLT loven ned til minste tøddel, og vi er gått over til nådens tidsalder der man blir frelst av nåde og ikke gjerninger.

Paulus’ andre brev til Timoteus:
Han har frelst oss
og kalt oss med et hellig kall,
ikke på grunn av våre gjerninger,
men etter sin egen vilje og nåde,
som er gitt oss i Kristus Jesus
fra evighet av

Paulus’ brev til efeserne:
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

18 Et medlem av Rådet kom og spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 19 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud! 20 Du kjenner budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal hedre din far og din mor.» 21 Han svarte: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» 22 Da Jesus hørte det, sa han til ham: «Én ting mangler du ennå: Selg alt du eier, og del ut til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 23 Men da mannen hørte dette, ble han dypt bedrøvet, for han var svært rik.
24 Da Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.» 26 «Hvem kan da bli frelst?» sa de som hørte på. 27 Han svarte: «Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.»
28 Da sa Peter: «Hva med oss? Vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.» 29 Han sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller kone eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, 30 skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.»

Som om Useless og Maranata stod opp fra de døde :-) Romerne, Paulus, paven når ikke opp mot Jesus. Loven ble hugget i stein. Det betyr for evig tid. Oppsummert av Jesus selv. Den gyldne regel. Nestekjærlighet som samaritaneren. Gjør sånn du!

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Gi slipp på materielle verdier og søk åndelige verdier Susej. Du vil bli trygg på det evige liv og leve uten frykt. Du vil ikke engang frykte muslimer eller turbaner :-)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  susej
9 år siden

Det har kommet en ny bok om livets mange store spørsmål.

-Har det vært istider?
-Hva med Big Bang?
-Evolusjonens lite vitenskaplige opphav
-Olje og gass, hvor kommer det fra?
-Hvor pålitelig er karbon 14 metoden?
-Har mennesker og sjimpanser helt likt DNA?

-Folk kan ikke bli flere hundre år gamle.
-Hvordan er det mulig at sola først ble skapt på dag 4?
-Er det ingen dinosaurer beskrevet i Bibelen?
-Var det nok plass til alle dyrene i Noas ark?
-Er det nok vann på jorda til å legge alle fjell under vann?
-Geologi
-Biologi
-Åndskamp

http://ord8liv.wordpress.com/2014/05/09/knallbra-bok/
+

En mann med åpenbar agenda
Svar til  BelzeBob
9 år siden

Forskere har oppdaget en gigantisk underjordisk sjø.

http://beforeitsnews.com/environment/2014/06/huge-news-scientist-discover-a-brand-new-ocean-2503186.html

Bevis for vannflommen på Noahs tid?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
9 år siden
Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

susej (Jesus?): Bibelens budskap og skrifter er etter min oppfatning hverken enkel og lettfattelig for alle. Etter det jeg kan se, så finnes det en versjon av Bibelen på 1610 sider, inklusive index.

Skriften er liten, arkene er tynne, og hver eneste side er full av tekst og henvisninger. Jeg finner Bibelkoden alt annet enn enkel og lettfattelig.
Når det gjelder «frelsebudskap», så står det så meget i disse 1610 sider, inklusive index, at en nesten må ta seg god tid, for å la det hele synke inn.
Og etter min ydmyke oppfatning, så er ikke veien til åndelighet enkel. Den synes å være smertefull, for de som ikke har tatt seg godt tid, til å lese Bibelen.
Dog skal det sies at det finnes mange veier til åndelighet, uten å måtte lese Bibelen. Og det er jo valgfritt. Veien til å «rense sin sjel», beskrives av den buddistiske meditasjonsmester Soygal Rinpoche, som smertefull.
De nordamerikanske indianerne beskrev det som Bibelen omtaler, som «den smale sti», som «walk the read road». Veien man må gå, *gjennom* selvransakelse (esoterisk betyr visstnok innsikt i seg selv), for å innse at man som menneske er ganske så liten i det hele store. Men at man blir «større», hvis man innser dette. Det var min egen tolkning av det *hele*

De som har brukt mer tid, på f.eks. å studere statsvitenskap, juss, eller andre akademiske fag, som gir yrkesmessig og økonomisk god uttelling, kan jo slå to fluer i èn smekk. De har sikkert kløkt til å lese Bibelen i tillegg. Og hva ville skje, hvis Norges maktelite søkte åndelighet? Da ville gutta med fin sveis (David og Rotchilds) få problemer. Skulle jeg tro.

Så vidunderlig :-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

. . . there is no urge in the astrological, in the vocational, in the hereditary or the environmental which surpasses the will or determination of the entity . . . it is true there is nothing in heaven or hell that may separate the entity from the knowledge or from the love of the Creative Force called God, but self.
Edgar Cayce

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

«Jesus døde for mine synder så jeg trenger ikke skjerpe meg» er psykopati.

Kristendommen handler om praksis.

Skjønner forøvrig ikke hvorfor kristne forsvarer Israel og jødene. Jødene selv har absolutt ingenting til overs for de kristne. I jødenes Talmus står det at Jesus skal kokes i sæd i 5000 år.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Eh… Talmud.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Alt handler om gjerninger, ikke sant? Slik koking er bare i Belzes hode. Kan vel lese nøytralt i ti minutter og forstå at dette ikke har noe med jøder å gjøre. Blir bare teit.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg nevner jødene av den grunn at susej har vist at hun er en aktiv forkjemper for jødemakten – samtidig som hun sier gode ting om den kristne lære.

Mitt poeng er at kristendommen og jødedommen ikke er kompatible.

«Jesus in hell where His punishment is «boiling in hot semen.» (Talmud, Gittin 57a; Exhibit 202) The subject is identified as Jesus in a footnote, also in the Jewish Encyclopedia under «Balaam.» (Exhibit 275)

Christians in hell (in the above passage) are punished by «boiling hot excrement» which is the punishment for all who mock «at the words of the sages» (i.e. the Talmud).

Jesus «committed bestiality,» «corrupted the people,» is «turned into hell.» (Talmud Sanhedrin 105a; Exhibit 106 and Exhibit 107)

Jesus «limped on one foot» and «was blind in one eye,» «he practiced enchantment by means of his membrum,» «he committed bestiality with his ass,» he was a fool who «did not even know his beast’s mind.» (Talmud, Sanhedrin l05a-105b; Exhibit 108 and 109) The ridiculous and foul misuse of Judges 5:27 about Sisera’s dying convulsions meaning sexual intercourse is here applied to Jesus, with a footnote «explanation» of Judges 5:27: «This is taken to mean sexual intercourse …»»

Sorry. Ikke jeg som fant opp de greiene her.

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Alle, absolutt alle må «gjennom» Jesus Kristus for å bli frelst – også jødene. Jødedommen og gjerningsreligion er etter Kristus gått ut på dato. Det går et markert tidsskille etter Kristus lidelsesdød, men dette er det mange som ikke har fått med seg – også her på NS. Hvis man ikke er Kristustroende spiller ikke dette noen rolle, men i motsatt fall er det mer alvorlig.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

I følge Doreen Dotan er Jesus jødenes bror. En bror som tråkket på det jødene stod for og som ville (i jødenes øyne) være en fare for verden. En skam. Noen jøder elsker han og noen hater han. Jeg velger Jesus foran jødedommen. Keep it simple :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Har jo litt sans foe deg, men dette blir for mye å svelge. Jødene lever og jobber som oss nordmenn. Isralere lever i frykt og blir beskyttet av de som elsker å herske over jødene. Det er heller ikke kristne som står for verdens skjevfordeling, selv om vesten sitter med monopol. Come on!

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg liker Jesus som opprører mot jødenes prester og levitter. En lærer/rabbiner som skapte bølger. Ikke romer/guds sønn eller romerjomfrus sønn eller noe sånt, men et menneske som oss. Et menneske som Moses som på mystisk vis ble prins. Om det egentlig var et sidesprang som var uinteressant. Forskjellige perspektiv og tilhørighet i begge leire førte til et mer åpent sinn og rent hjerte.

Motparten ønsker å sitte på tronen. Lucifer ønsket å bli gud. Straffen ble en tur ned blant oss jordboere :-) Tror ikke Jesus ønsket å være en kristen gud og herske over menneskene. Det var en annen. Hverken jødedom eller kristendom kan sies å stå veldig nære Jesus. Jeg tror det handler om å miste sin høyere bevissthet og leve i separasjon fra sin sjel. Jødedom/kristendom/islam er et resultat av dette. Jesus stod for det motsatte som var en trussel for alle som var i posisjoner. Finnes det noe mer primitivt enn jødehat/muslimhat/kristenhat? Offer for splitt/hersk.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Whose Sitting On God
(Her blir det forklart hvem sin møkk det er mm.)
http://www.youtube.com/watch?v=N5dBpWYr3jU&feature=plcp

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Skal se igjennom videoen etterhvert Uffda. Høyre/venstre, Jakob/Essau, Jesus/presteskapet, Kain/Abel. Joda er med på dette. Liker Donahues videoer, men er ikke enig i at dette er bare kanaliseringer fra Gud. Den kampen foregår også i den kollektive bevisstheten og er avgjørende for hvilken retning menneskeheten går mot. Et menneske med Lucifertanker vil gjøre alt han kan for å utrydde tanker som f.eks. kommer fram blant indianerne i Omegas videolenke. En djevel ville prøve å få frem en retning hvor Gud/sjel ikke eksisterer sånn som verden i dag. Derfor kan vår egen bevissthet gjennom arbeid som Nyhetsspeilet og slike som Donahue gjør, endre våre kollektive skritt ganske kjapt. Djevelen/presteskapet vil kalle slike tanker for farlig new age.

En verden hvor menneskene lever som indianerne vil være en verden uten frykt. Frykt styrer verden i dag. Mikro er makro. Personlig bevissthet er kollektiv bevissthet. Joda, vi er i framgang, det forstår vi på oss selv og egen utvikling.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

En sterk kropp med et godt hode, men med en tom skjel, har ingen nytte av å lese Bibelen. En tom skjel vil aldri forstå eller verdsette det som blir sagt i denne korte dokumentaren:

Før det er for sent.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Thunder: Våre veier krysses nå og da. Morsomt. Det å overholde budene er absolutt sentralt. Og det er mange andre som også overholder dem. De hellige bud bør kanskje ikke analyseres og tolkes for mye. De bør nok heller føles, for da føles de nok mer naturlig. Slik som her:
http://www.youtube.com/watch?v=RoPUy7hLsKE&feature=endscreen&NR=1

Og en dag vil de kristne, jødene, buddhistene, tibetanerne, indianerne, mongolene, pygmeene, aborigins, enuitter, ja, de som har *forstått*, samles under den samme Far.

The holy Creator goes under many names. He is still the holy Creator.
And the human beings goes under many different names. They still walk under the same holy Creator.
:-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Uffda: Videoen du lenket til, er interessant. Og den viser hvor viktig det er å ikke tolke Bibelen bokstavelig. Ellers kan man tenke: «Milde himmel. Hvem i huleste er alle disse personene, à?» Og faktisk glemme hva instruksjonene og metaforene forsøker å belyse av indre konflikter, som kan skape ytre konflikter, som igjen kan smitte over til nestemann. Slik at hele domino- suppekalloten velver overende.

Men mange kan kjenne en konflikt ved 1. øyekast, ved å se foredragsholderen. Deres avesjoner mot misjonærer, forkynnere, og andre dollarianske vampyrer er allerede tilstede. Takket være masons.

Og når det gjelder masons, så kan man lure på «hvem» som eier Nidar`s seigmann produksjon.
I begynnelsen av videoen din, blir det snakket om Jacob og Laban, to bibelske skikkelser. Og frimurere får *hele* sin vidunerlige omvendte inspirasjon fra: gjett fra hvor.

Og Laban seigmenn inneholder så mange kjemikalier, at det holder med èn bit, før man blir svidd gummi :-)
Tar man hele posen i en kjafs, ja, da blir man så tom i sin skjel, at man rykker opp til 33. grad, asap!

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Helt klart mange kjenner aversjoner mot en foredragholder av Bills kaliber, spesielt fordi han snakker sannheter. Jeg trekker ofte frem hans videos fordi de på en enkel måte forklarer det som er blitt holdt skjult for oss av religioner mm.

Artikkelforfatter henviser ofte fra og til Manly P. Hall en 33 graders freemason. Av den grunn mangler artikkelen en frigjørende konklusjon, og man blir sittende igjen med flere spørsmål enn svar om menneskets natur og potensialer.

Eks: «Ignorant of the cause of life, ignorant of the purpose of life, ignorant of what lies beyond the mystery of death, yet possessing within himself the answer to it all, man is willing to sacrifice the beautiful, the true, and the good within and without upon the blood-stained altar of worldly ambition.»
Det ser flott ut, men påpeker bare kjente fakta uten å vise alternativer eller veien videre.

Bill derimot setter eksistensielle spørsmål inn i en begripelig sammenheng og forklarer hvordan mennesket kan overvinne problemer man møter. Ikke minst forklarer han tekster i Bibelen og beviser at egentlig er den skrevet for å vise oss hvordan kroppen transformerer energi og utvikler mennesket.

Det var vel kanskje Ascension denne artikkelen hadde som mål…

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Denne frelse-greia kan altså ikke forstås intellektuelt, den må føles. Ellers høres det ut som en god blanding av løgn, sannhet og bevisst villedning, hvilket er den værste løgnen, fordi den blir sittende fast.
Tilgivelse er ganske sentralt, men bare hvis man kan føle tilgivelses-vibrasjonen, det føles som om den umiddelbart binder deg til Kristus-bevisstheten, og da føles alt veldig bra. :-)
Ellers er jeg ikke spesielt glad i kristendommen eller andre dommer, de bruker en korsfestet Jesus som hovedsymbol.. sannelig på tide å ta Jesus ned fra korset!!
Men jeg har altså bestemt meg for å lese Bibelen, gleder meg :-)

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

suslesssej skrev
Paulus’ brev til efeserne:
For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.

Mole
14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?

15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen,

16 og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger?

17 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.

18 Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.

19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver!

20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?

21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret?

22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt.

23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn».

24 Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro.

25 Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei.
26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole.
Jeg ser du ikke forstår forskjellen mellom et liv under loven og et liv under nåden. Jeg anbefaler deg å søke Den Hellige Ånd om hjelp, og han vil veilede deg til den hele og fulle sannheten. Jeg står nok ikke ansvarlig for Guds ord slik det er å finne i Bibelen, så det er liten vits å diskutere dette med meg. Ha en velsignet fin helg.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Det en bør spørre seg selv om er, leser jeg bibelen slik jeg er blitt LÆRT til å lese den eller tolker jeg den slik jeg ønsker å tolke den, for min egen del ser jeg hva bibelen sier om et gitt tema å lar den avgjøre spørsmålet.

Hvis din gud ønsker at du skal være gjerningsfri så er det helt i orden for meg, bibelen sier i klartekst hvilke gjerninger bør etterstrebe hvis en skal finne gunst hos skaperen.

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Det er beklagelig at du ikke klarer å forstå poenget her, så da skal jeg gjenta helt enkelt:

Paulus sier det klart, rent og ganske så enkelt hva som skal til for å bli frelst:
«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Det er ikke slik at man kan tro og fortsette å synde med overlegg. En omvendt får et nytt liv – blir født på ny, og av dette følger gode gjerninger. Men det finnes ingen – absolutt ingen – som klarer å leve kun etter ånden, og ikke etter kjøttet. Men om vi faller i synd, så har vi en tilgivende Gud som tilgir oss etter vårt angrende hjerte. Altså frelst av tro og nåde – ikke av gjerninger.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?

15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen,

16 og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger?

17 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død.

18 Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.

19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver!

20 Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?

21 Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret?

22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt.

23 Dermed ble dette skriftordet oppfylt: Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt «Guds venn».

24 Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro.

25 Var det ikke slik med Rahab også, hun som var prostituert? Hun ble kjent rettferdig på grunn av gjerninger, fordi hun tok imot utsendingene og slapp dem ut en annen vei.
26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole sier:
…. for min egen del ser jeg hva bibelen sier om et gitt tema å lar den avgjøre spørsmålet.

Det mener jeg du gjør rett. En hører forskjellig etter hvem en prater med, så mange forskjellige tolkninger og oppfatninger, derfor bør en lese i Bibelen selv og etter hvert blir «sløret» tatt bort og en vil se og forstå.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Hvis Paulus fikk bestemme ville alle kristne kvinner være iført kristen hijab og løpe menns ærend. Slike som Saulus/Paulus iført helrød kardinalkostyme knyttes til rotchakra og har ingenting med åndelighet å gjøre. Falske profeter som gjør Jesu ord om til romersk/gresk/egyptisk mytologi. Høh!!! Glem slakteren Saulus som jaktet ned de rettroende som fulgte Jesus.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Saulus selger The baby of Macon.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Mole: Enten kan man beskrive denne verden som forunderlig, full av nyanser, bestående av en menneskerase som har all verdens ulike perspektiv. Skråsikkert vitende om at hver og en av dem er rett- troende. At det de tror på og føler, er riktig. Som om deres oppfatning av denne verden er et sentrum, et radius, hvor det kan trekkes radier fra.

Eller så kan man beskrive denne verden, kort og godt, som «snedig».

Ja, *troen*. Hva er det?

Modige menn og kvinner har gjennom menneskets historie hatt sin sterke tro på det gode. De har nektet å bøye seg for utpressing, bestikkelser, eller for diktatorisk overmakt. Millioner av dem har måttet bøte med sine liv. Vel vitende om at konsekvens av deres tro, ville ende med døden. Kanskje den største gjerning en kan utrette i sitt liv, er å gi sitt liv, for et annet menneske?

Gandhi? Jesus?

Men hva med dem som ikke kan utrette så mange gjerninger, men som tror likevel?

http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/103978/103978,1277087762,1/stock-photo-handicapped-farmer-in-a-wheelchair-weeding-a-garden-55608841.jpg

Og hva med dem som aldri fikk sjanse til å utrette gjerninger, men som likevel håper?

http://2012elblog.com/wp-content/uploads/hambrunas-en-Africa.jpg

Hva med alle de som ikke har mulighet til å utrette stort i sine liv, men som *tror*? På engelsk kan «tro» forveksles med «faith», eller «believe».

http://www.mnn.com/sites/default/files/main_sick_0.jpg

Eller hva med dem som aldri ble fortalt hva de skulle tro på, men som drømmer?
http://whyfiles.org/195bird_flu/images/girl.jpg

I sitt mikrokosmos.
Verden består sannelig av mange nyanser

Selve «troen» er ikke forbeholdt noen. Og jeg tviler på at en skjel er hul, selv om den fysiske kropp ikke nødvendigvis utretter gode gjerninger. For i *troen*, eller *drømmen* ligger kanskje deres rettmessige oppfatning av dettte makro kosmos som et sentrum, hvor det kan trekkes uendelige radier fra, og som når hvert eneste menneske, i denne snedige verden.

:-)

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

Alt er i utvikling i Universet. Ingenting står stille. Menneskets bevissthet er i utvikling. Alt tjener eller tjener ikke helheten. Kjærlighetsenergi er nøkkelen til fred på jorden. Ingenting annet gjelder. Vi har en lekse å lære her på Jorden. Denne leksen har vi valgt selv. Vi inkarnerer så mange ganger som det trengs å lære denne leksen. Det spørres etter kun hva vi har gjort mot andre i tanker og gjerninger. Vi må ikke dømme andre, vi er ikke bedre selv. En massemorder dømmer seg selv til utallige liv uten kjærlighet, det er den rettferdige dommen.
Dr.Rauni-Leena Luukanen-Kilde har skrevet en hel bok om allestedsnærværende kjærlighet. Boken heter » Universets barn » og kom ut i midten av 1990-tallet.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Alle sanne religioner kan kokes ned til dette:

Ikke gjør mot andre det du ikke vil de skal gjøre mot deg.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Hvilken sanne religioner tenker du på..?
Religion And Societies Of Evil

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Alle religioner som har som formål å bringe mennesket nærmere Gud.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Hvilken religion kan bringe mennesket nærmere Gud??
God & We Are Electric

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Dette er vel i samme retning selv om siden fremstår med godvilje, meditasjon og samhandling på alle nivå.
Den nye og under etablering verdensreligion Lucis Trust ( tidl. Lucifer Trust) nå under FN-paraplyen.

Lucis Trust: http://www.lucistrust.org/
Luciferian agenda: http://www.youtube.com/results?search_query=luciferian+agenda&oq=Luciferian+&gs_l=youtube.1.3.0l10.36968.50922.0.55093.17.11.3.3.3.0.703.3533.2-6j4j6-1.11.0…0.0…1ac.-fFQiLxeAtA

susej
susej
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

BB – du er vel en frekk liten hedonist, ikke sant? :-)

BelzeBob
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Jeg var ikke sikker på hva hedonist betyr, så jeg slo opp på Wikipedia. Alltid bra å lære noe nytt:

«Med hedonisme (fra gresk ἡδονή = hedone, som betyr velbehag, lyst), siktes det til en filosofisk etisk strømning som betrakter vellyst/nytelse som det øverste gode og som en betingelse for lykke og «det gode liv». I motsetning til Epikurs forståelse av hva lyst innebærer, tenker hedonistene i sin alminnelighet utelukkende på den lyst som er innrettet mot de materielle og kjødelige nytelser, og dermed på en livsinnstilling som er grunnleggende egoistisk orientert mot fysisk nytelse.»
———————————-

Nei, jeg er ikke hedonist. Faktisk er jeg ingen -ist i det hele tatt. Bare meg selv.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Place Your Life Before God

1-2 So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping,

eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. Embracing what God

does for you is the best thing you can do for him. Don’t become so well-adjusted to your culture that you

fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You’ll be changed from the inside

out. Readily recognize what he wants from you, and quickly respond to it. Unlike the culture around you,

always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed

maturity in you.

3 I’m speaking to you out of deep gratitude for all that God has given me, and especially as I have

responsibilities in relation to you. Living then, as every one of you does, in pure grace, it’s important

that you not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it

all to you. The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what he does for us,

not by what we are and what we do for him.

4-6 In this way we are like the various parts of a human body. Each part gets its meaning from the body

as a whole, not the other way around. The body we’re talking about is Christ’s body of chosen people. Each

of us finds our meaning and function as a part of his body. But as a chopped-off finger or cut-off toe we

wouldn’t amount to much, would we? So since we find ourselves fashioned into all these excellently formed

and marvelously functioning parts in Christ’s body, let’s just go ahead and be what we were made to be,

without enviously or pridefully comparing ourselves with each other, or trying to be something we aren’t.

6-8 If you preach, just preach God’s Message, nothing else; if you help, just help, don’t take over; if

you teach, stick to your teaching; if you give encouraging guidance, be careful that you don’t get bossy;

if you’re put in charge, don’t manipulate; if you’re called to give aid to people in distress, keep your

eyes open and be quick to respond; if you work with the disadvantaged, don’t let yourself get irritated

with them or depressed by them. Keep a smile on your face.

9-10 Love from the center of who you are; don’t fake it. Run for dear life from evil; hold on for dear

life to good. Be good friends who love deeply; practice playing second fiddle.

11-13 Don’t burn out; keep yourselves fueled and aflame. Be alert servants of the Master, cheerfully

expectant. Don’t quit in hard times; pray all the harder. Help needy Christians; be inventive in

hospitality.

14-16 Bless your enemies; no cursing under your breath. Laugh with your happy friends when they’re happy;

share tears when they’re down. Get along with each other; don’t be stuck-up. Make friends with nobodies;

don’t be the great somebody.

17-19 Don’t hit back; discover beauty in everyone. If you’ve got it in you, get along with everybody.

Don’t insist on getting even; that’s not for you to do. «I’ll do the judging,» says God. «I’ll take care

of it.»

20-21 Our Scriptures tell us that if you see your enemy hungry, go buy that person lunch, or if he’s

thirsty, get him a drink. Your generosity will surprise him with goodness. Don’t let evil get the best of

you; get the best of evil by doing good.

Romans 13
To Be a Responsible Citizen
1-3 Be a good citizen. All governments are under God. Insofar as there is peace and order, it’s God’s

order. So live responsibly as a citizen. If you’re irresponsible to the state, then you’re irresponsible

with God, and God will hold you responsible. Duly constituted authorities are only a threat if you’re

trying to get by with something. Decent citizens should have nothing to fear.

3-5 Do you want to be on good terms with the government? Be a responsible citizen and you’ll get on just

fine, the government working to your advantage. But if you’re breaking the rules right and left, watch

out. The police aren’t there just to be admired in their uniforms. God also has an interest in keeping

order, and he uses them to do it. That’s why you must live responsibly—not just to avoid punishment but

also because it’s the right way to live.

6-7 That’s also why you pay taxes—so that an orderly way of life can be maintained. Fulfill your

obligations as a citizen. Pay your taxes, pay your bills, respect your leaders.

8-10 Don’t run up debts, except for the huge debt of love you owe each other. When you love others, you

complete what the law has been after all along. The law code—don’t sleep with another person’s spouse,

don’t take someone’s life, don’t take what isn’t yours, don’t always be wanting what you don’t have, and

any other «don’t» you can think of—finally adds up to this: Love other people as well as you do yourself.

You can’t go wrong when you love others. When you add up everything in the law code, the sum total is

love.

11-14 But make sure that you don’t get so absorbed and exhausted in taking care of all your day-by-day

obligations that you lose track of the time and doze off, oblivious to God. The night is about over, dawn

is about to break. Be up and awake to what God is doing! God is putting the finishing touches on the

salvation work he began when we first believed. We can’t afford to waste a minute, must not squander these

precious daylight hours in frivolity and indulgence, in sleeping around and dissipation, in bickering and

grabbing everything in sight. Get out of bed and get dressed! Don’t loiter and linger, waiting until the

very last minute. Dress yourselves in Christ, and be up and about!

Romans 14
Cultivating Good Relationships
1 Welcome with open arms fellow believers who don’t see things the way you do. And don’t jump all over

them every time they do or say something you don’t agree with—even when it seems that they are strong on

opinions but weak in the faith department. Remember, they have their own history to deal with. Treat them

gently.

2-4 For instance, a person who has been around for a while might well be convinced that he can eat

anything on the table, while another, with a different background, might assume he should only be a

vegetarian and eat accordingly. But since both are guests at Christ’s table, wouldn’t it be terribly rude

if they fell to criticizing what the other ate or didn’t eat? God, after all, invited them both to the

table. Do you have any business crossing people off the guest list or interfering with God’s welcome? If

there are corrections to be made or manners to be learned, God can handle that without your help.

5 Or, say, one person thinks that some days should be set aside as holy and another thinks that each day

is pretty much like any other. There are good reasons either way. So, each person is free to follow the

convictions of conscience.

6-9 What’s important in all this is that if you keep a holy day, keep it for God’s sake; if you eat meat,

eat it to the glory of God and thank God for prime rib; if you’re a vegetarian, eat vegetables to the

glory of God and thank God for broccoli. None of us are permitted to insist on our own way in these

matters. It’s God we are answerable to—all the way from life to death and everything in between—not each

other. That’s why Jesus lived and died and then lived again: so that he could be our Master across the

entire range of life and death, and free us from the petty tyrannies of each other.

10-12 So where does that leave you when you criticize a brother? And where does that leave you when you

condescend to a sister? I’d say it leaves you looking pretty silly—or worse. Eventually, we’re all going

to end up kneeling side by side in the place of judgment, facing God. Your critical and condescending ways

aren’t going to improve your position there one bit. Read it for yourself in Scripture:

«As I live and breathe,» God says,
«every knee will bow before me;
Every tongue will tell the honest truth
that I and only I am God.»
So tend to your knitting. You’ve got your hands full just taking care of your own life before God.

13-14 Forget about deciding what’s right for each other. Here’s what you need to be concerned about: that

you don’t get in the way of someone else, making life more difficult than it already is. I’m

convinced—Jesus convinced me!—that everything as it is in itself is holy. We, of course, by the way we

treat it or talk about it, can contaminate it.

15-16 If you confuse others by making a big issue over what they eat or don’t eat, you’re no longer a

companion with them in love, are you? These, remember, are persons for whom Christ died. Would you risk

sending them to hell over an item in their diet? Don’t you dare let a piece of God-blessed food become an

occasion of soul-poisoning!

17-18 God’s kingdom isn’t a matter of what you put in your stomach, for goodness’ sake. It’s what God

does with your life as he sets it right, puts it together, and completes it with joy. Your task is to

single-mindedly serve Christ. Do that and you’ll kill two birds with one stone: pleasing the God above you

and proving your worth to the people around you.

19-21 So let’s agree to use all our energy in getting along with each other. Help others with encouraging

words; don’t drag them down by finding fault. You’re certainly not going to permit an argument over what

is served or not served at supper to wreck God’s work among you, are you? I said it before and I’ll say it

again: All food is good, but it can turn bad if you use it badly, if you use it to trip others up and send

them sprawling. When you sit down to a meal, your primary concern should not be to feed your own face but

to share the life of Jesus. So be sensitive and courteous to the others who are eating. Don’t eat or say

or do things that might interfere with the free exchange of love.

22-23 Cultivate your own relationship with God, but don’t impose it on others. You’re fortunate if your

behavior and your belief are coherent. But if you’re not sure, if you notice that you are acting in ways

inconsistent with what you believe—some days trying to impose your opinions on others, other days just

trying to please them—then you know that you’re out of line. If the way you live isn’t consistent with

what you believe, then it’s wrong.

Romans 15
1-2 Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter,

and not just do what is most convenient for us. Strength is for service, not status. Each one of us needs

to look after the good of the people around us, asking ourselves, «How can I help?»

3-6 That’s exactly what Jesus did. He didn’t make it easy for himself by avoiding people’s troubles, but

waded right in and helped out. «I took on the troubles of the troubled,» is the way Scripture puts it.

Even if it was written in Scripture long ago, you can be sure it’s written for us. God wants the

combination of his steady, constant calling and warm, personal counsel in Scripture to come to

characterize us, keeping us alert for whatever he will do next. May our dependably steady and warmly

personal God develop maturity in you so that you get along with each other as well as Jesus gets along

with us all. Then we’ll be a choir—not our voices only, but our very lives singing in harmony in a

stunning anthem to the God and Father of our Master Jesus!

Greetings from Paul, the apostle.

Zetera
Zetera
Abonnent
11 år siden

Finnes det en Gud?
Se itervjuet i filmen Ben Stein vs. Richard Dawkins Interview:

Ben Stein vs. Richard Dawkins Interview:

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Zetera: Interessante lenker. Darwin` evolusjonsteori er og forblir en teori.
Den kan ikke bevises på noen som helst måte. Her kommer et program om luciferianeren Darwin:

Når vi studerer det mangfold av levende arter, både i plante- og dyreriket, så henger det overhodet ikke på greip, at alt stammer fra et vitenskapelig «ett».
Scientistene og vitenskapsmenn har kalt dette «livets byggesten», eller «kvark».
Hvis jeg ikke tar feil. Likhetstrekk mellom f.eks. en hval og en trilobitt, er jo like slående, som en elefant, og en stork. En indianerhøvding ble spurt om han trodde på at menneskets forfedre var aper. Han smilte, og sa: «The apes may be the white man`s forfather, but it surely isn`t ours».

Satt veldig på spissen.

Og når det gjelder de ufattelig mange fenomen som vi kan finne i dyreriket. Som f.eks. hvordan dyr kommuniserer, så skal det angivelig *kun* være ett språk som mennesket har klart å kode/forstå. Det er bienes språk, med Martin Lindauer, som forsket på dem i mange år.

Når man går videre til å studere de mystiske hvalene, og hvordan de kommuniserer, så kan man virkelig begynne å klø seg i hodet. Hyper- avanserte skapninger, som beveger seg over enorme avstander. De sies å ha et minst like avansert følelsesliv som mennesker. Deres språk har mennesket forsøkt å knekke, uten hell.

Det eneste vi klarte å gjøre, var å drepe dem for fote, for pengenes skyld.
Som den grandiose rasen «mennesket» har misforstått som gud (med liten g).

Og når man studerer det univers av fantastiske skapninger som befinner seg på opp til flere tusen meters dyp i havet, så kan man virkelig begynne å fundere over om menneskeheten er blitt utsatt for en gigantisk løgn. (vel, frimurer- verdenen har vel ikke gjort annet enn å skape løgner og forfalskninger. )

Spørsmålet om Gud finnes, finner undertegnede meningsløst å krangle om.
Det har hvert og et menneske rett til å tro på, eller betvile. Med krangling kommer man ingen vei i å finne sannheten. Og det sier også visdom noe om:
«Keep quiet», and make peace, not war.

Men det sies at for de som virkelig finner sin kjærlighet til Gud, og som
følger Hans lover, og etterstreber spirituell visdom, så er belønningen stor.

Om ikke i det fysiske liv, så i etterlivet.

Og vis Gud skulle finnes, så eksisterer det sannsynligvis også en motpart.
Og denne motparten sies å ville være like stor som Gud, ved å kalle seg:
«Arkitekt». Og det er denne arkitekten som Darwin forgudet.

Aner vi et lite drama, og en viss sjalusi her?

;-)

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Takk for kloke ord Omega :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Den gamle vitenskap Astroteologi kan gi en rekke svar på livet og evolutionens dynamikk. Her med Santos Bonacci.
Physics and the Myths: Light and the Bible

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Livets opprinnelse, universets opprinnelse, opprinnelsen til alt … en villet hendelse eller tilfeldighet?

Hva er sannsynligheten for det ene eller det andre, eller går det i det hele tatt an å snakke om sannsynlighetsberegning om de mest fundementale og mest mystiske gåter, fordi det i bunn og grunn starter og slutter med troen – enten på det ene eller det andre. Men det går jo an å prøve å forstå hvorfor en havner oppå en av plattformene.

Ikke er det bare vanskelig å forklare, men det er også umulig å bevise cellens oppstandelse så lenge det ikke finnes empiri – observasjon at dette skjer – at liv – en enkel celle oppstår helt tilfeldig av dødt materiale og litt vann. Derfra oppsto alt som finnes av liv og stadig nye arter, etter et sammensurium av mutasjoner og naturlig utvalg. Og så kom vi, de oppreiste, hoppende ned fra trærne – etter først å ha vært aper, eller noe i den duren – fordi det en eller annen gang skjedde en tilfeldig mutasjon – en feil som skjer i genene og som i en kombinasjon med naturlig utvalg startet en utrolig utvikling mot noe så fantastisk som mennesket – en utrulig artsforskjell på mange måter. Hvis vi betrakter oss selv som mer perfekte enn andre arter – i dette tilfelle aper, er det jo også merkelig at en mutasjon skulle føre til en forbedring, for det er ikke det som vanligvis skjer – heller det motsatte. Mutasjoner, de få som slipper gjennom, fører ytterst sjelden til en positiv konsekvens!

Er det da den genetiske slektskapen, eller likheten som er avgjørende for troen på apemennesket?

Spontan biogenese er noe annet og enda mer utrulig enn evolusjonsteorien. Men nødvendigvis må dette befinne seg innenfor den samme evolusjonen som det hele handler om, siden det liksom var sånn det hele startet etter det fenomenale tilfeldige ”kjempesmellet”. En fantastisk singularitet som blåste seg opp og som ble til et univers som ekspanderer med akselererende fart!

Men, hvor stor er sannsynligheten for at et fantastisk maskineri, som cellen er, bare sånn plutselig ved en fabelaktig tilfeldighet, ligger der klar ut av ingenting, bygget opp av proteiner med en DNA- kode, formerer seg og systematisk organiserer seg i komplekse organismer og bare venter på å bli et utall av arter og ender opp med mennesket som på så mange måter skiller seg ut fra alt annet?

Voila, hvilken absurd tilfeldighet! Om man samler en haug med metallbiter, glass og litt gummi og kaster det hele ned i en beholder med vann, og venter et visst antall år, så vil noen finne en fiks ferdig bil nedi der … Og den starter på første forsøk … En umulighet selvfølgelig. Men at noe så umulig og usannsynlig som at liv plutselig skal oppstå tilfeldig av dødt og anorganisk materiale – ingenting, skal liksom være ganske så mulig …

Vi er langt forbi det sannsynlige og et godt stykke inn i det usannsynlige – for ikke å si det umulige.

Mennesker er, genetisk, i slekt med mange andre arter. Utvilsomt, fordi vi er en del av Naturen og burde være i samspill med den også. Men det er vi ikke fordi vi nettopp er mennesker og er i stand til – i motsetning til dyrene – å tenke og planlegge framover i tid, ikke bare fokusere på øyeblikket i nuet!

Og hva med bevisstheten om oss selv. Og vår moral og samvittighet? Hvilke mutasjoner i evolusjonen var det som førte til denne grensesprengende forskjellen? Og hvor kom den frie vilje fra? Og talen?

I all sin enfoldighet, var det én eller annen som i fullt alvor mente at vi – på et tidlig stadium selvfølgelig – når vi sloss mot hverandre med vår klubber, eller hva vi hadde av redskap, lagde lyder og gryntet eller hvordan det nå enn lød.
Derav utviklet vi talen …
Men vi startet altså ikke våre første skritt som mennesker, men aper. Når vi, nær sakt på død og liv, må ha vært aper en gang i tiden, må det jo være likheten som avgjør, for det finnes ingen bevis for at vi har en felles stamfar – uansett hvor mange ateistiske evolusjonister som måtte ønske eller påstå noe annet. Men hvis det ikke er likheten, men det genetiske slektskap som avgjør, kunne vi jo likeså godt stamme fra noen av fuglene som vi har et like mye slektskap til som aper. Og lungefisken, en nær slektning av kvastfinnefisken som forskerne sa døde ut for tre-fire hundre millioner år siden – helt til et lys levende eksemplar ble fisket opp i trettiårene – helt uforandret – burde jo også være en god kandidat.
Den har også slektskap med mennesker. Eller kenguruen, som har vist seg å ha en genetisk kode som er overraskende lik menneskets. Selv om det er en visuell ulikhet, kan altså lik DNA produsere ulik proteiner.

**********************************************************************************

Det var en gang for lenge siden … starten på mange folkeeventyr – at fra noe dødt materiale og mineraler grodde det opp en amøbe etter at jorda var blitt nedkjølt fra å ha vært en rykende glohaug. Nå lå den der, amøben, halvdød og urørlig ventende på litt livgivende vann så tilfeldigheten kunne skje fyldest – slik at den kunne begynne å formere seg. En dag så den en asteroide på himmelhvelvingen og den så at asteroiden hadde masse vann i seg. Og til alt hell landet den like i nærheten og sendte en hel liten sprut med friskt rent og ultrabestrålt vann rett mot amøben, og dermed var det gjort. Det gikk som den hadde håpet … Dermed var alt i gang …
Nå regner ikke jeg meg selv som spesielt kristen akkurat – og i hvert fall ikke i tradisjonell forstand. Men likevel, sånn helt personlig, lurer jeg på hvordan livet og naturen og alt kunne oppstå ved en tilfeldighet når en slik tilfeldighet, alt i alt er så usannsynlig at det så godt som er umulig.

Usannsynlig betyr nødvendigvis ikke umulig, men i dette tilfelle hvor så mange tilfeldigheter måtte skje for å starte noe så komplisert som liv, vil muligheten for dette ha fryktelig små sjanser. Og da kan tanken om ID, som for øvrig er forskjellig fra kreasjonisme, være vel så god en tanke.

Jeg mener, hvis det er slik at noe så innviklet som en sprell levede celle bare kan oppstå av ingenting, må det i mitt hode være villet og styrt av en energi utenfor alt – ikke tilfeldig. For hvordan kan det ellers være mulig? Sånne tilfeldigheter skjer bare ikke, og like viktig; hvorfor slår ikke termodynamikkens lover inn når ateistenes livspust og livets utvikling skal forklares?

(Et isolert system rydder ikke opp i egen uorden. Et knust glass blir ikke helt igjen av seg selv. Uorden blir ikke av seg selv til orden.)

Jens Bjørneboe sa noe slikt at; ”klokker lager seg ikke av seg selv, men alt som vi stiller klokkene etter – himmel og jord, sol og stjerner skal liksom blitt lagd av seg selv. Hvilken utrolig dumhet.”

Og hva var det før amøben og før «smellet» og før alt … ? Det må vel være en grandios feilslutning og selvmotsigelse å påstå eksistensen av intet. Fordi av intet kan intet oppstå! Hvor kom energien fra – ja, hvor kom den fra? Kanskje fra der, fra DET som er i fortid, i nåtid og i framtid … på samme måte som vi kan tenke og undres over fortiden, nåtiden og framtiden … at energien alltid har vært, er og vil være til evig tid? At alt er som det er fordi ”noe” har bestemt at alt skal være slik som det er … Og da var ikke starten en tilfeldighet … eller – hvis det i det hele tatt var noe som startet – at det kanskje bare starter og starter – kontinuerlig og stadig … i en evig runddans … fra før tiden … utenom tiden og inn i evigheten …

Det snakkes om ”gudepartikkel” men ingen vet hvor lite vi egentlig vet om universets hemmeligheter, og hvor lite vi egentlig forstår av livets gåte og eksistensielle spørsmål om hvordan og hvorfor.

Og vannet …? Hvor i «all verden» kom vannet fra?

Eller behøver egentlig materiens opprinnelse i det hele tatt å ha noe å gjøre med evolusjonsteorien?

Men fantasifulle tegninger av apemennesker lever gode dager i medier og skolebøker …

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

En viktig ingrediens som det er fort å glemme er Photon. Photon ser ut til å kunne være nøkkelen til både liv og bevissthet.
Evolution Is It Right Or Wrong

« Forrige artikkel

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse

Neste artikkel »

Orgasmens hemmeligheter

115
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x