Fra pattedyr til menneske

8K visninger
29 minutter lesetid
115

Menneskeheten er i en interessant utviklingsfase. Å bli bevisst på seg selv som et helhetlig vesen, kropp OG ånd, og finne ut av konsekvensene av sine valg, som i dag skjer raskere enn noen sinne før, idet tiden fra årsak til konsekvens kortest inn (karma; du høster som du sår)..

Ingen er menneske før Den Hellige Ånde – Kjærlighetens Ånd / Kristusimpulsen, har fått innpass og tatt bolig i en, via gjenfødselen, – inntil det er en pattedyret, primaten. Av jord, til jord, – for dem. Ikke noe evig liv. WYSIWYG, What You See Is What You Get, med andre ord “din tro har frelst deg”, troen på evig mørke for disses del. For de som er gjenoppsvekket og gjenoppstått til ånd derimot, som har fått trosgaven…….. (?)

Ateister, humanister og sekulære – den såkalte ‘røde horde’, tror at de stammer fra apene og dyrene. Kroppens materiske bestanddeler (atomer, molekyler, etc) er vel felles, med sine impulser og instinkter, men ånden – menneskets basis, hvor den er vekket i mennesket, «gjenfødt av/til ånd og ikke av en kvinne denne gang», er fra de høyere åndelige bevissthetsriker. De har ikke høye tanker om seg selv ved å ta denne innfallsvinkel.

Som vi skal se kan det av og til være lurt å vie seg sin åndelige utvikling, mer enn verdslig kompetansebygging og jag etter instinktenes behovstilfredstillelse, hedonisme, helst øyeblikkelig, for ‘en lever ikke av brød alene’. Det vil si en er ikke nødvendigvis bare et fysisk vesen med fysiske behov. Der er kanskje mer…..viktigere ting? Jfr. Abraham Maslow, som forøvrig mangler den spirituelle selvrealisering, idet Maslows behovshierarki og selvrealiseringsteori i økonomisk teori er konsentrert om ‘verdslige’ sysler.

En kanadisk psykiater, Dr. Richard Maurice Bucke, gir hva denne ‘gjenfødsel’ leder til navnet kosmisk bevissthet eller Kristusbevissthet, en ny fakultet i mennesket:

 “Den kosmiske bevissthet er ikke bare en utvidelse eller forlengelse av det selvbevisste sinn som vi alle kjenner det, men med supertillegg av en funksjon som er distinkt fra alt som er i gjennomsnittsmennesket, som selv-bevissthet er forskjellig fra enhver funksjon til noen av de høyerestående dyr. ” 1)

Bucke’s primæreteori er at i løpet av århundrene av menneskehetens evolusjonære utvikling som art har det vært tre former for bevissthet. Først var det den enkle bevissthet, vår instinktive bevissthet, fra reptilhjernen. Deretter kom selvbevisstheten, en selvbevissthet som tillot mennesket å realisere seg selv som distinkte individer. Og nå, utviklingen blant de menneskelige arter, er de individer som er besatt av kosmisk bevissthet, en ny fakultet av bevissthet, som vil føre menneskeheten til høydepunktet av den menneskelig evolusjon.

“Denne nye fakultetet har i seg selv har mange navn, men de har ikke blitt forstått eller anerkjent. Det vil være bra å gi noen av dem her. De vil bli bedre forstått ettersom vi avanserer. Enten Gautama selv, eller noen en av hans tidlige disipler kalte det “Nirvana” på grunn av den “utrydding” av visse lavere sjelsevner (for eksempel følelse av synd, frykt for døden, ønske om rikdom, osv., osv.) som er direkte foranlediget ved [gjen]fødselen.

Denne undertrykkelsen av den gamle personlighet sammen med fødselen av det nye er faktisk nesten tilsvarende utslettelse av den gamle [persona] og etableringen av et nytt selv. Ordet Nirvana er definert som “tilstanden som den buddhistiske disippel er å håpe på som det høyeste mål og høyeste gode.”

Jesus kalte den nye tilstanden “Guds Rike” eller “Himmelriket», på grunn av den fred og lykke som tilhører den, og som er kanskje det mest karakteristiske trekk. Paulus kalte det “Kristus”. Han snakket om seg selv som «en mann i Kristus,”  av “dem som er i Kristus.” Han kalte det også “Ånden” og “Guds Ånd.” Etter Paulus hadde fått den kosmisk bevissthet visste han at Jesus hadde hatt den Kosmiske Sans og at han levde (som det var) Jesu liv – at en annen individualitet, et annen selv, bodde i ham. Denne andre kalte han selv Kristus (den guddommelig sendte redningsmann), identifiserte det ikke så mye med mannen Jesus, som med redningsmannen som skulle sendes og som hadde blitt sendt til hans person, som var både Jesus (den ordinære selvbevisst mann) og Messias (The Herald, og eksemplar av den nye, høyere rase).

Den duplekse personlighet til mennesker som har kosmisk bevissthet vises mange ganger når vi fortsetter, og vil bli sett på som et konstant og fremtredende fenomen. Mohammed kalte Kosmisk Sans for “Gabriel”, og synes å ha sett på det som en tydelig egen person som bodde i ham og snakket til ham. Dante kalte den “Beatrice” (“Making Happy”), et navn nesten eller helt tilsvarende “Kingdom of Heaven.” Balzac kalte det nye mennesket en “Spesialist”, og den nye tilstanden “Spesialfeltet.” Whitman kalte Kosmisk Bevissthet “Min Sjel”, men snakket om det som om det var en annen person, for eksempel:

O soul repressless,

I with thee and thou with me. . . .

We too take ship O soul. . . .

With laugh and many a kiss . . . O

 soul thou pleasest me, I thee.

Kilde: http://whitecrowbooks.com

Åndelige profeter og mystikere som Rudolf Steiner (1861-1925) forutså også at menneskeheten går inn i en “fylde” tid der en ny bevissthet skal dukke opp. Steiner betegnet den nye bevissthet som “Kristusbevissthet“, en transformerende energi som ville overskride ortodoks kristendom. Etter hans syn som følger; “resten av menneskeheten må nå, i imitasjon av Kristus, gradvis utvikle det som var til stede i 33 år på jorden i en enkelt personlighet.”

Forfatter / filosofen John W. White (1939 -) ser også Jesus som en evolusjonær forløper til den høyere utviklede rase som vil arve jorden, en “rase av folk som vil legemliggjøre kosmisk bevissthet, Kristusbevissthet på en arts-bredde basis, snarere enn den sporadiske individuelle basis sett tidligere i historien da en og annen avatar, slik som Buddha eller Jesus, dukket opp”.

White gir navnet Homo Noeticus (knyttet til høyere bevissthet) til denne utviklingsformen for menneskeheten. “På grunn av sin dypere bevissthet og selvforståelse, er de tradisjonelt pålagte skjemaer, kontroller og institusjoner i samfunnet barrierer for deres fulle utvikling”.

I filosofien er en materialist en person som mener materien og det fysiske univers er det eneste som eksisterer. Ånd og bevissthet er størrelser som ikke kan måles og veies, og eksisterer dermed ikke. Det materiske menneske kan selvfølgelig også samtidig være en økonomiske materialist, men trenger ikke være det. Det er den filosofiske definisjon som er Bibelens «å være i kjødet», altså fanget i det fysiske univers.

Utifra den nye kunnskap om mennesket, så er der valg å ta. Mange av menneskene er fanget i en lavere bevissthetstilstand, hvilket Paulus kaller det «karnalske sinn». De er fanget i sine lavere chakrapunkter, i lavere vibrasjonsnivå (energimessig).

Chakrapunktene, rotchakra er rød, som den som forbinder oss med jorden, og styrer alt det materielle. Det er grunnen til at en verdslig lære som sosialisme og kommunisme som ikke har åndelige beveggrunner ,men bare verdslige idealer som makt og kontroll; Den Nye Verdensorden. Kronechakra er vanligvis hvit, som den som forbinder mennesket med det åndelige, for de som er utviklet hertil. De har brent alle laverestående chakra og opprettet forbindelsen med Alt Som Er. Esoterisk sett.

De som lever ensidig i sine lavere vibrasjonsnivå – i sin røde rotchakra, vil ha en helt annen aura enn de som er i sine høyere chakraer. Sensitive mennesker kan faktisk bli kvalm, fysisk sett, av å være i nærheten av mennesker med lavt vibrasjonsnivå. Det vil være en svært fortettet energi rundt dem.

Alt er skapt fra den samme basissubstans, nemlig energi eller G-d’s Lys, jfr. ‘The God Particle’. Materie er ikke annet enn åndelige energier med lavere vibrasjonsfrekvens. Jfr. ‘The Fall of Man’ nedi materien ved syndefallet. Jfr. også Nikolaj Tesla:

Hva får vi når vi splitter et atom? Massevis av energi.

Sublimering

I boken «Barndommen og samfunnet» fra 1950 sier Erik Homburger Erikson, at de lavere tilbøyeligheter og impulser fra menneskenaturen trenger å bli sublimert (omformet) til noen høyere egenskaper, om mennesket skal nå sin mening med sine liv, og virke til samfunnets beste.
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Psykologi/Utviklingspsykologi/Barndommen-og-samfunnet

En må altså omforme de lavere energier i mennesket til en mer høyverdig og ideell konfigurasjon. Mennesket er født inni materien, de må gjenfødes utav den, til ånd. Esoterikere spekulerer i at dette kan kun gjøres i inkarnasjon. Etterpå kan det være for sent, og en vil kanskje forbli i de lavere energier, om det ikke gjøres her og nå; evig ‘helvete’, altså i en lavere bevissthetstilstand. En kan enkelt forestille seg hvordan forestillingene om ‘å brenne i helvete’ for sine misgjerninger og synder (betyr «bomme på målet»), om bare 1 % av verdens atomvåpen skulle bli utløst. Da har menneskeheten høstet den karma de har sådd, konsekvensene av sine utilstrekkeligheter.

Nihilismen, sosialismen, ateismen, satanismen og lignende er for å leve ut alle sine basisimpulser, og argumentere for at det er naturlig, og dermed helt i orden. Det er kanskje naturlig for ‘dyr’, men ikke for bevisste mennesker. De vet de har valg, og gjør klokere valg basert på mer kunnskap og informasjon om valgenes konsekvens; Karma.

De paganistiske religioner står i den samme tradisjon idet de ikke forstår at mennesket er ikke skapt for jordkloden sin del, men at Tellus ble skapt for menneskets del. Utav disse falske forestillinger ser vi opphavet til alskens naturreligioner (inklusivt Agenda 21), gayareligioner, inkludert en stor del av new age miljøet, som alle har muligheter til å fange folk ensidig i den materiske eksistens.
http://no.wikipedia.org/wiki/Paganisme

“Flertallet av menneskeheten ønsker verken å forbedre seg eller å støtte en organisasjon som krever en høy grad av integritet”.
“The majority of mankind neither desires to improve itself nor to support an organization which demands a high degree of integrity”.
– Manly P. Hall.

Rupert Sheldrake

I januar 2012 utga Rupert Sheldrake en bok med tittelen The Science Delusion. Tittelen er tilsynelatende hentet fra tittelen på Richard Dawkins bok «The God Delusion», og det er for å fortelle oss at fysikalisme (eller hva Sheldrake refererer til som det mer kjente og alment forståtte begrepet “materialisme”), er basert på tro like mye som kristendommen eller noen annen religion er.

“Vitenskapene blir holdt tilbake av forutsetninger som har befestet seg i dogmer, vedlikeholdt av kraftige tabuer. Jeg tror at vitenskapen skal regenereres når de blir satt fri.”

http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-rupert-sheldrake/the-science-delusion_b_1198721.html

Denne problematiseringen av troen på “vitenskapen” ble tydeligvis ansett som for radikal for det bokkjøpende publikum i Amerika, så tittelen på boken er der blitt endret til «Vitenskapen Satt Fri» . Men ‘vitenskapen’ er allerede fri – har alltid vært det, bare mennesker som er ufrie, og disse enkeltmennesker med definisjonsmakt har så langt vært fri til å arbeide med sine ødeleggende og degenererende virkninger for hodet og sjelen til alle dem som går gjennom det vestlige utdanningssystemet .

Amazon sier om boken:
«Vitenskapens villfarelse er troen på at vitenskapen allerede forstår innholdet av virkeligheten. De grunnleggende spørsmålene er besvart, slik at det er bare detaljene som skal fylles i. I denne boken viser Dr. Rupert Sheldrake, en av verdens mest innovative forskere, at vitenskap blir innsnevret av antakelser som har befestet seg i dogmer. Det ‘vitenskapelige verdensbilde” har blitt et trossystem. Alt i virkeligheten er vesentlig fysisk. Verden er en maskin, som består av død materie. Naturen er formålsløs. Bevissthet er ingenting, men den fysiske aktiviteten i hjernen. Fri vilje er en illusjon. Gud eksisterer bare som en idé i menneskesinnet, fengslet innenfor våre hodeskaller. Sheldrake undersøker disse dogmer vitenskapelig, og viser på overbevisende måte at vitenskapen ville være bedre uten dem: friere, mer interessant, og mer moro.»

Mange mener at det er ikke bare et spørsmål om å ha det gøy, idet fysikalistenes (materialistenes) dogmer truer selve overlevelsen for menneskeheten.

Fritt fra kilde: http://www.serendipity.li/dmt/physicalism_2.htm

Menneskenes veivalg

I kraft av den frie vilje skjenket dem i kjærlighet av sin åndelige Skaper, hva vi kaller G-d, er i realiteten menneskene guder for sitt univers, men ikke for hele universet, som enkelte later til å tro. De er fremdeles under den Høyestes Vilje, men under Loven, de åndelige lover, så har de full frihet, også til å fullstendig ødelegge sitt eget univers med sitt destruktive sinnelag og negative egenskaper, istedenfor å bruke sine positive egenskaper til å skape sin verden i bildet til Messias, som var den første til å bryte den negative åndelige spiral nedover i menneskenes åndsutvikling. Den ‘røde horde’ har vært den fremste bidragsyter for denne de-genererende innvikling.

På hvilket punkt er den kollektive menneskeheten i dag?

Eksempler på den frie viljes ytterpunkter:

2) Materialisme i filosofisk forstand, nemlig de som ikke har kontakt med den åndelige verden, og ikke vet at ånd er menneskets basis, og ikke kroppen (darwinister, etc). Kroppen har samme bestanddeler, byggestener som dyrene, men bevisstheten og ånden er dets primære tilstand.

6) Uten den åndelige impuls og gjenfødsel er der ingen kjærlighet, eller rettere sagt; menneskene vet ikke hva Kjærlighet er. De vet bare hva de personlig legger i begrepet, og begrepet er alltid korrumpert av ‘de verdslige’.

9) «.. believed in reason, materialism, and radical change in society and government through terrorism and assassination” http://www.thefreedictionary.com/nihilist.

10) Krigen for land som Israel / USA gjør i vår tid, imperialisme, søke politisk hegemoni, kontra å søke å innta skjulte åndelige land og riker, bevissthetsmessig, hvor der kan være levelig for alle, av alle politiske naturer.

Er en for langt til venstre, åndelig, vil en bli verdensfjern og ‘ute av kroppen’; munker. Er en for langt til høyre side av aksen, vil menneskene være det vi for så vidt observerer verden er befolket i flertall av i dag; materiske innstilte individer.

Feil åndsbehersker

John 1:1-3, 14 lærer at guddommen ble kjød, og tok bolig blant menneskene. Likevel drepte menneskeheten sin egen frelser, og G-d ble avsatt med dette. Kan du tenke deg … Skaperen av universet kom til å dvele blant hans egen kreasjon, og de drepte ham? Det er nøyaktig hva som skjedde, bare fordi han preket et åndelig rike, og ikke et fysisk verdslig rike hvor noen i sin primitive religion mente seg berettiget til all makt, penger og eiendom i verden. Han ville ikke være Messias for noe verdslig rike. Barrabas var en bedre kandidat til å behjelpe å befordre det….. og ble satt fri.

Slik valgte menneskeheten seg feil åndelig derFuehrer. De valgte seg «denne verdens fyrste» istedenfor , den åndelige gestalt og entitet som er av jord, og som vil forgå her, idet den for all tid er utvist fra de høyere åndelige bevissthetsriker aka ‘himmelen’.

Å tro at frelsen fra menneskehetens elendighet skal komme fra de ytre rom fra aliens og ufoer er også en verdslig paganistisk forestilling. Det eneste som kan frelse menneskeheten er dem selv i kraft av sin frie vilje skjenket dem, ved å innta den ånd og det sinnelag som deres ene åndelige Messias – Jesus Kristus – rådet dem til; Kjærlighetens ånd.

Johannes 3.3; Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike

Entiteten Kristus, den åndelige gestalt av mennesket Jesus fra Nasaret, sitter med nøkkelen til dette åndelige rike, og alle som vil gjennom døren trenger nøkkelen. Jesus var den åpne døren hvis G-d kunne arbeide gjennom i denne verden. Derfor kan en som har blitt ‘kristnet’ aka gjenfødt til Kristi ånd være med-skaper med G-d og hjelpe manifestere G-d’s Rike på jord. Jesus var det perfekte arketypiske eksempel på en person som hadde blitt forent med den universelle Kristus, og ble den Levende Kristus.

De som er fanget i det karnalske sinnelag ser ikke dette, at ånd er før det fysiske kan manifesteres, fordi de mangler denne kontakten med det åndelige. De er i den verdslige falne bevissthet, og dør i den bevissthet. For dem også gjelder “din tro har frelst deg”. De får etter hva deres manglende åndelige og intellektuelle fakulteter presterer å se; å tro aka ‘se hva som ennå ikke er manifestert’, hvilket er definisjonen på bibelsk tro. Materiske mennesker har rett og slett ikke denne egenskapen.

Teismen er alltid over alle slags paganistiske forestilinger, fordi ånden var der før det fysiske. Naturen, den synlige verden, var skapt utav den førstnevnte og ikke motsatt.

“Jeg kan ikke bringe meg selv som så mange mennesker synes i stand til, å blinke den onde ute av syne, og glanse over det. Den er like så ekte som det gode, og hvis den fornektes og ikke er mer, så må godhet fornektes også. Den må bli akseptert, og hatet og bekjempet, så lenge det er pust i kroppen vår “. (William James i H. Jamew 1920, vol. 1, s.. 158)

William James innsiktsfulle aforisme: «Min erfaring er hva jeg velger å delta i». Ved å bli mer bevisst (tenke over) typen av bevissthetstilstand vi er i til enhver tid, kan vi henlede oppmerksomheten på ulike måter, og dermed øke omfanget av valgene vi gjør, og mer fullstendig ta ansvar for den påvirkningen disse valgene har på andre og på verden

Samfunnets mangelsykdom

“Det høyeste menneskelige formål er perfeksjon av mennesket. Dette må komme først, og når dette formål er oppnådd vil alle gode ting uunngåelig følge. Bare opplyste mennesker kan opprettholde opplyst lederskap; bare den kloke kan gjenkjenne og belønne visdom.
Den greske lovgiver, Solon, erklærte at i den ideelle stat er lovene få og enkle, fordi de har blitt avledet utav sikkerhet. I den korrupte staten er lovene mange og forvirret, fordi de har blitt avledet fra usikkerheter.

Disse korrupte lovene er som nettet til en edderkopp som fanger små insekter, men lar de sterkere skapninger få bryte gjennom og rømme. Der det er mange lover er det mye lovløshet, og menneskene kommer til å forakte og latterliggjøre de begrensninger som er pålagt handlefriheten. Korrupte lover, som følge av innsatsen for å rette opp mangelfull lovgivning ved ytterligere utilstrekkelig lovgivning, avslører en GENERELL UVITENHET OM RETT OG GALT. Hvor slik uvitenhet eksisterer, vil den ideelle funksjonen til demokratiet være umulig, og frihet utarter til tøylesløshet”.

– Manly P. Hall. The Secret Destiny of America (1944).

Denne uvitenheten om rett og galt, relativismen eller determinismen, er opphavet til all verdens elendighet, mener Hall.

“Filosofer er heller ikke født eller dør de ikke, for når de først har oppnådd realiseringen av udødelighet, er de udødelige. […] Dåren lever for dagen i dag, filosofen lever for evig.”
— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Fordi de opplyste får en ny ånd, en helt ny bevissthet ved gjenfødelsen.

Det er Ånden som gjør levende, kjødet duger ikke. De ordene jeg taler til dere, de er ånd og liv. – John 6.63.

For G-d har ikke gitt oss en ånd av frykt, men av kraft og kjærlighet og et sunt sinn“. En får ikke dette sinn av verdslig kunnskap alene, uten ‘Den Hellige Åndes’ hjelp, det er kunstnernes muser fra de hinsidige åndelige riker og bevissthetstilstander, det er de kristnes Kristus fra de samme riker.

Men det meste en treffer på er vel demoner, om en søker kunnskap/gnosis alene.  Der finnes nåde. Det er KUN kristendommen som har nådetilbudet, frelst av nåde. De to andre monoteistiske religioner og også Budhismen er mye gjerninger og ritualer som skal tilfredstilles. Men mange mennesker, kanskje også meg selv innkludert, er slik sammenskrudd at de ikke fatter nåden, før de forstår intellektuelt hvordan dette gagner dem. Derfor blir det slik, og søken er uansett positivt. Samme hvordan skal det en åndelig illuminasjon til, hvilket er gjenfødelsen. For noen Kristus via Den Hellige Ånde, for bakstreverne ‘Lysbringeren’; Lucifer, som enkelte kaller Gud for seg.

 «… de opplyste passerer inn i en større og mer perfekt eksistens. Den uvitende bor i en verden avgrenset av tid og rom.»

— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Det vil si de lever i det karnalske sinn alene. De er materisk, materialistisk, av jord – til jord. Finito. Lights out, tror de selv. Dem om det. Deres problem.

God artikkel om ‘Blind Tro’, av muslimske Assad Nasir:

Du går i tempel og moské,
men du har aldri gått i deg selv.
Du slåss mot djevelen mennesket,
men du har aldri slåss mot ditt eget sinn.
Knus moskeer, knus templer, knus det du kan,
men knus aldri noens hjerte, for i
hjertene finner du Gud.

http://www.dagbladet.no/2012/06/27/kultur/debatt/debattinnlegg/religion/islam/22312622/

Religionen er til for menneskenes del, og ikke menneskene til for religionens del, sa Jesus., som for øvrig aldri startet noen institusjonalisert religion. – Problemene starter idet folk begynner å identifisere seg selv med en ideologi eller en religion, at det er alt de er. Eller ennå verre at de starter å presse G-d inn i snevre rammer, spesielt hvor enkelte tror seg ‘G-ds Utvalgte’ og hvor de skal være verdens herskere og alle andre deres slaver, da har religionen/ideologien blitt farlig.

Dette gjelder ikke bare islam, men i like stor grad jødedom, kristendom og ateisme også. Religionen skal søke å ivareta menneskets forhold til det åndelige univers, det evige univers, til forskjell for denne fysiske verden. Når religion blir brukt til å hevde makt og rett i den fysiske verden, materialisme, da går dette galt.

En annen ‘blind tro’ vi møter er ateistens og de sekulære, som ifølge frimureren Albert Pike vil utvikle seg til nihilismens (uroen, krigen, forfallet) tidsalder i våre dager, når kulturen har mistet sine bærende elementer og samfunnene slynges ut i kaos og endeløse ‘revolusjoner’ (som noen styrer til sin fordel).

“Hos mennesket finner vi likeså akkurat de samme foreteelser. Her forekomemr også parringsdriften, beskyttelse av avkommet og bergingen av føden og beskyttelse mot fiender. Disse ting har mennesket således til felles med dyret.Og i de manifestasjonsprinispper som er nøyaktig lik med dyrenes, er mennesket altså identisk med dyret. Og her avviker det meget primitive menneske ikke rett mye fra dyret. Det har kun litt større dagsbevissthet enn dyret.» (1. s. 56-57)

Den ateistiske nihilismens relativisme vil føre denne verden til randen av full kollaps, av indre oppløsning, siden alt som binder kulturen sammen ødelegges, noe bevisst, men det meste mer eller mindre ubevisst.

«Mitt Rike er ikke av denne verden», sa Jesus også. Det betyr at for Jesus sine folk er der åndelige riker å innta og beseire, og dette er det viktigste, for det evige Livet. La dårene ta seg av å sikre seg materielt og velstand, herske over land og riker i dette livet. De ofrer evigheten, for en kort tids velstand her. Det er som å pisse i buksen for å holde varmen i isødet.

«Den store intellektualitet setter dem istand til å sette farlige, egoistiske manifestasjoner i scene, så lenge deres humane sans ennå er for liten i forhold til denne overordentlige store kunnskap, som jordmenneskene på deres nåværende stadium representerer.» (1. s. 64)

Å la bevisstheten flyte utover denne verdens mentale fengsel, The Matrix, er å innta de høyere bevisstheters riker. Avliste universet dets hemmeligheter, og innta disse riker. All annen ‘krig’ for imperialisme og fysiske landområder er å anse som den frafalne menneskehets måte, og har sin basis i primitive forhistoriske religioners materialistiske trosforestillinger.

Manly P. Hall er forøvrig kalt Frimureriets største filosof I Amerikas ledende Frimurer publikasjoner. Han skrev over 150 bøker og holdt over 3000 foredrag i sin levetid. I boken «The Secret destiny Of America» sier han at i tidligere tider, måtte hemmelige organisasjoner utgi seg for å være kristne for å unngå forfølgelse. Han skriver:

«Fremveksten av den Kristne Kirke brøt opp de intellektuelle mønster til den klassiske paganistiske verden. Ved forfølgelser…. Dette drev de hemmelige selskaper inni ennå mer hemmelighetskremmeri; paganistiske intellektuelle forkledde sine orginale ideer i en forkledning av kristen terminologi, men forbeholdt nøklene til symbolismen bare til dem som var initiert og bundet av løfter om hemmelighold».

“Ifølge oldtidens Vise, så utgjør religion, filosofi og vitenskap tre deler av vesentlig læring. Ikke en av disse delene er i stand til, hvis atskilt fra resten, å forsikre seg om sannsynligheten for sunn menneskelig bevissthetstilstand. En regjering basert på ett eller selv to av disse delene må til slutt utarte til et tyranni, enten for mennesket eller for meninger».

Ikke noe rart at det går som det går med verden og samfunnet, “ultimately degenerate into a tyranny”, siden alt er basert ENSIDIG på den fysiske delen, hva de kaller ‘naturvitenskapen’, idet det er disse som styrer og dominerer samfunnets diskurs……….. en har latt åndelige barn, eller de er ikke født engang, gjenfødt, få styre verden og samfunnet…….

“Den halve sannheten er den farligste formen for løgn, fordi det kan forsvares for en del med ubestridelig logikk. Der læringens metode er brutt opp, blir fragmentene delvise sannheter. Vi lever i en tid med delvise sannheter, og inntil vi retter opp tilstanden må vi de uunngåelige konsekvensene av separasjon.”

“The half-truth is the most dangerous form of lie, because it can be defended in part by incontestable logic. Wherever the body of learning is broken up, the fragments become partial truths. We live in a day of partial truths; and until we remedy the condition we must suffer the inevitable consequences of division.”

– Manly P. Hall

“Sivilisasjon etter sivilisasjon er bygd opp av menneskelig mot,

og ødelagt av menneskelig ignorans (uvitenhet)”

“Centuries ago, one of the secret masters of the Quest wrote: “The Eternal Good reveals its will and pleasure through the body of Nature and the motions of Universal Law. Within the body of Nature and Law there is a soul which must be discovered by great thoughtfulness. And within that soul of Nature and Law there is a spirit which must be sought with great understanding; for verily I say unto you, my brothers, that it is this spirit concealed from the profane but revealed to the thoughtful, which giveth life.”

Religion is the spiritual part of learning, philosophy the mental part, and the sciences, including the arts and crafts, the physical part. As man himself has a spiritual, mental, and physical nature, and all of these natures manifest in his daily living, he must become equally informed in all the parts of his nature if he is to be self-governing. “Unbalanced forces perish in the void,” declared a prophet of old; and this is true beyond possibility of dispute.

The Platonic commonwealth had as its true foundation the unity of learning. In the midst of the philosophic empire stands the school of the three-fold truth. Religion is the quest of truth by means of the mystical powers latent in the consciousness of man. Philosophy is the quest for truth by the extension of the intellectual powers toward the substance of reality. Science is the quest for truth by the study of the anatomy and the physiology of the body of truth, as it is revealed in the material creation.

These three, then, are the orders of the Quest. Together they can bring about the perfection of man through the discovery of the Plan for man.” – Manly P. Hall.

Samfunnets og verden mangler fremtrer av den innlysende årsak at menneskene gjør seg nytte av kun den ene delen av læring, nemlig materialistenes naturvitenskap.

Årsak og virkning

Men karma er følelsesløs. Kristus sier: «Den som griper til sverd skal falle for sverd.» – Matteus 26.52.

“Få innser at mennesket er ansvarlig for de tingene det ikke har gjort. Det er en del av loven. Det er like galt ikke å gjøre de riktige tingene som det er å gjøre de gale tingene”. – Manly P. Hall.

“Når menneskeheten forsettlig ignorerer de universelle lovene som styrer dets skjebne, har naturen utspekulerte måter å påtvinge sine leksjoner. Sivilisasjon etter sivilisasjonen er bygd opp av menneskelig mot og ødelagt av menneskelig ignorans (uvitenhet). Vi står igjen på terskelen til en stor avgjørelse . Ennå en gang har tidens tann avdekket svakheter i vår sosiale struktur. Ennå en gang har vi kommet til en regnskapets dag. “ – Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

‎———–
“Alle mennesker er delt inn i fire generelle klasser … Den laveste av disse divisjonene er den fysiske natur, og de som bor der er av jorden, jordisk, de lever bare for å tilfredsstille sin fysiske natur. Deres ide av himmelen er et sted der det er mat, fest, og lite eller ingen arbeidserfaring … Deres sinn er bare delvis aktivt. Deres kropper likner mer på fengsler enn boplasser … der lever de som arbeidskraft, klumper seg sammen til en middelmådig skjebne … Gi dem overflod og de kan ikke beholde den. Gi dem luksus, og de kan ikke sette pris på den. De er de mørke jordnære de som alltid må bukke under for intelligens. De elsker ikke Gud, for de kan ikke kjenne Ham.

Den andre divisjonen består av håndverkere og de som utgjør arbeidskraft både med sinn og hånd … De kjøper, selger, og utveksler … Ved å ha et sinn, så kontrollerer disse de tankeløse … Ved å ikke ha den mentale organismen for å tilfredstille fornuften, derfor fyller de stedene for tilbedelse der tenkning allerede er gjort for dem. De er de som lar sine prester få bestemme alle åndelige problemer for dem, føler seg ute av stand til å ta på seg byrden av tung tenking … deres godtroenhet benyttes som en kommersiell ressurs ved visse typer sinn som anser det legitimt å kapitalisere på denne uvitenhet til andre.

Den tredje klassen er satt sammen av forskere … de angriper grensene av den kjente … De som utkjemper denne krigen i navnet til vitenskapen er de meste konkrete tenkere som når så langt som deres instrumenter vil lede dem og deretter må vente på at instrumentene blir ennå kraftigere. De fleste av disse sinn er ateistisk eller i det minste agnostikere … Teologiens mirakler som er ute av stand til kjemisk analyse, er følgelig tatt ut Cum Grano Salis fra den vitenskapelige verden.

Den fjerde og høyeste gruppe omfavner filosofer, musikere og artister, alle av den som lever i en abstrakt mental verden omgitt av drømmer og visjoner helt ugjenkjennelige for de andre typene. De har nådd utenfor verden av akademisk utdannelse til en verden av kreativ idealisme, som idag utgjør den høyeste funksjon av det menneskelige sinn. Denne verden er boligen til geniene, av oppfinnelser, og av de tingene som lavere mentalitet kan bare akseptere, men aldri analysere. Religiøst sett er disse sinn er deistiske. De fleste av dem er monoteister – troende i en Gud. Mange av dem er mystikere eller okkultister …”

— Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples
——————-

“I etterkrigstiden verden er det en av to veier som ligger foran oss; enten vil vi gjøre de gamle feilene om igjen, og prøve å tvinge våre egne konsepter på universet,. Eller så vil vi samle våre krefter i en heroisk innsats for å gjøre ting riktig.

Hvis vi gjør de gamle feilene vi vil bli belønnet med den gamle smerten. Men hvis vi gjør nye forsøk, kan vi sette opp uforgjengelige fotmerker og skjenke som en arv begynnelsen på en bedre livsstil. I henhold til våre valg vil resultatene være unngåelig, for Naturen vil aldri endre sine måter. La oss vurdere hennes måter og bli vis.”

“In the postwar world one of two courses lies before us. Either we will make the old mistakes again, and try to force our own concepts upon the Universe; or we will gather our strength for one heroic effort to put things right.

If we make the old mistakes we will be rewarded by the old pain. But if we make the new effort, we can set up imperishable footings and bestow as a heritage the beginnings of a better way of life. According to our choice the results will be in evitable, for Nature will never change her ways. Let us consider her ways and be wise.”
– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

Siden disse Hall’s bøker var skrevet på midten av 40-tallet, så kan vi observere at den feile veien ble valgt. Igjen. Dessverre.

Menneskeheten kollektivt sviktet i dette, det ble imperialisme og trygging av politisk hegemoni istedenfor:

Kjærlighet er religionen, og hat er ateisme … etikken er filosofien.

 Love is religion, and hate is atheism…ethics is philosophy.”

— Manly P Hall; Back to Basics in Religion, Philosophy and Science

Fordi de verdslige mangler rett og slett intellektets fakulteter å se for seg, ha visjoner og tanker som går utover det som allerede er tenkt og kjent for dem:

“Dette er altså utformingen av våre fundamenter: at menn skal forbli sammen i fred og skal vie sin energi til den felles nytte nemlig oppdagelsen Mennesket er større enn dyret, ikke i styrke i kroppen, eller i kløkt, eller i kraft av sine sanser, ikke engang i dyktighet og tålmodighet;. mennesket er overlegen fordi det inneholder i seg selv fakulteter og krefter som det kan oppfatte sin rette plass i en guddommelig orden på livet. Dets makt ligger i deres drømmer, deres visjoner, og hans idealer. Hvis disse immaterielle eiendeler forblir ukultivert, er mennesket i beste fall et slags avansert dyr, underlagt alle farer og omskiftninger av en uopplyst skapelse.

Men, som mennesket har låst inne i seg, skjult fra offentlighetens blikk, denne gudommeligere del, så er det også sant at det menneskelige samfunn har i seg selv skjult for vår felles syn en edlere del som består av idealister og drømmere til alle tider og av alle raser som har vært bundet sammen av deres felles visjon om hva som har vært nødvendig for mennesket.

Dette er det hemmelige imperium av poeter, dette er ordenen til de Ukjente Filosofer, dette er Oppdagernes Brorskap.

Og aldri vil disse drømmeres stille arbeid opphøre før drømmen er blitt fullkommen i vårt daglige liv. De besluttet at Ordet som ble kjød skal bli Ordet gjort Sjel. Det store Universitet av Seks Dagers Arbeidere må bygges her i vår vestlige verden, for å bli et forbilde for alle nasjoner. Utav denne helligdom til universell sannhet skal stige det demokratiske Commonwealth – hele menneskehetens velstand. 

Dette er den skjebne for hvorfor vi vi ble skapt. Planen, som ble utviklet i hemmelighet for lenge siden, og i fjerne steder, skal oppfylles åpenlyst … som et av de største undere født ut av tiden. “

– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

—————

“Ettersom ånden kommer inn i menneskekroppen når embryoet når en viss grad av utfoldelse, så vil Sannhetens Ånd gå inn i den religiøse kroppen når denne strukturen har tilstrekkelig forberedt seg på et slikt komme.”

“As the spirit enters the human body when the embryo reaches a certain degree of unfoldment, so will the spirit of Truth enter the religious body when that structure has adequately prepared itself for such a coming.”
— Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples

I termodynamikkens andre lov sies det at i et lukket system vil entropi (kaos og uorden) øke. Med andre ord vil et lukket system begynne å bryte sammen inntil hele systemet faller. Når vi utelukker oss selv fra G-d’s Rike og fra våre Kristus Selv, så blir vi selvdestruktive og vi kan ikke stoppe dette tidevann. Hvis alt for mange folk mister kontakten med de åndelige riker, vil verden eller samfunnet blir et lukket statisk system, og da vil hele samfunnene starte å degenerere, og endelig før eller siden bryte helt sammen, hvilket er satanismens målsetting.

“Hvis Allmakten ikke hadde ønsket mennesket å bli klokt, ville han ikke ha skjenket det fakulteter til å tilegne seg kunnskap. Hvis Han ikke hadde ment mennesket å bli dydig, ville Han ikke har sådd i menneskets hjerte frøene av dyd. Hvis han hadde forutbestemt mennesket å være begrenset til det smale fysiske liv, ville Han ikke ha utstyrt ham med oppfatninger og følelser gjort istand til å fatte, delvis i det minste, det overveldende ved det ytre universet. Filosofiens varslere kaller alle mennesker til et åndelig kameratskap: til et tankens brorskap: en sammenkomst av Selv. Filosofien inviterer mennesket ut av det forfegjengelige med i egoismen, ut av sorg av uvitenhet og fortvilelse av verdslighet, ut av parodi på ambisjoner og de grusomme klørne til grådighet, ut av det røde helvete av hat og den kalde graven til død idealisme.”

– Manly P. Hall. The Secret destiny of America.

Comrades; Det var dette kommunismen laget et politisk brorskap av, mer enn et åndelige brorskap.

 Veien fra pattedyr til menneske går via gjenfødelsen til ånd og bevissthet.

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd“. – Johannes. 3.5.

Thomasevengeliet:

“(15)  Jesus sa: Når dere ser ham som ikke ble født av en kvinne, så kast dere ned på ansiktet og tilbe ham – han er deres Far.”

(46)  Jesus sa: Fra Adam frem til Johannes døperen er det blant de kvinnefødte ingen større enn Johannes døperen, så øynene hans ikke skal briste. Men jeg har sagt at den blant dere som blir som et barn, skal kjenne riket, og han skal være større enn Johannes.

De verdslige forblir verdslige. De kommer ikke til å se sitt opphav, den åndelige ‘energi’ og lovmessighet som kan kalles G-d, som viste sitt sanne ansikt gjennom mennesket som ble kalt Jesus fra Nasaret. Alt annet enn det som har frukt etter den standard, som blir kalt Gud – ‘God Bless America’ (hva slags Gud?), kan vi heretter vite er ikke G-d, men idoldyrkelser og ‘fremmede guder’ for kristne folk.

“Uvitende om årsaken til liv, uvitende om hensikten med livet, uvitende om hva som ligger utenfor dødens mysterium, men besitter i seg selv svaret på det hele, er mennesket villig til å ofre det vakre, det sanne, og det gode indre og ytre på det blodige alter av verdslig ambisjoner.” 

“Ignorant of the cause of life, ignorant of the purpose of life, ignorant of what lies beyond the mystery of death, yet possessing within himself the answer to it all, man is willing to sacrifice the beautiful, the true, and the good within and without upon the blood-stained altar of worldly ambition.”

— Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

Så lenge vi er fanget i det karnalske sinnet, er materialister i den filosofiske betydning av ordet, så er vi åndelig død, og enkelt manipulert av «denne verdens fyrste», som er hersker over det politiske system. Et menneske som har blitt åndelig, gått fra pattedyr til menneske, er blitt et ‘kristnet’ vesen. Jesus Kristus skapte en vei som leder gjennom ødemarken i denne verden fra det karnalske sinnets fangenskap og til Kristusbevisstheten, og har valgt seg en bedre Fyrste, og sjelelig veileder, som er leder av The Great White Brotherhood i de åndelige sfærer tilknyttet denne eksistens, og ‘redeemer’, frigjører, for menneskene i inkarnasjon på Tellus.

Jesus frigjorde menneskene i sin samtid fra det karnalske sinn og de ytre krefter som kontrollerer oss gjennom det karnalske sinnet, og Kristus kan gjøre det samme for menneskene i dag.. Den eneste veien til å løse problemene på denne/dette planet, er at en kritisk masse erhverver Kristusbevisstheten, blir født på ny. Mange lærer har prøvd, ingen har lykkes. Alt blir bare verre og verre.

Manglende evne til å ikke lære, hverken av egne eller andres feil, er ikke hva som kjennetegner en opplyst menneskehet. Tvert imot. Den ‘røde horde’ har ledet verden til kanten av selvutslettelse. Mye gale valg.  Idiotisk spør du meg.

Det er ikke sikkert det er så vanskelig som det kan virke å bli illuminert/gjenfødt utav hva en kan tro gjennom beskrivelsene her. De fleste Bucke beskriver har det kommet momentant og mirukaløst for som følge av ærlig søken og sterk vilje.

Lykke til.

Kilder

1) Martinus; Djævlebevidsthet og Kristusbevisthed (1957).

2) Manly P. Hall; The Secret Teachings of all Ages

3) Manly P Hall; What the Ancient Wisdom Expects of Its Disciples

4) Manly P. Hall; The Secret Destiny of America (1944).

5) Manly P Hall; Back to Basics in Religion, Philosophy and Science

6) Richard Maurice Bucke; Cosmic Consciousness: A Study in the Evolution of the Human Mind (1901)

http://www.amazon.com/Cosmic-Consciousness-Study-Evolution-Compass/dp/0140193375

Relatert lesning

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Vitenskapen – en vrangforestilling
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/vitenskapen-en-vrangforestilling/

Årets pilleselger 2012 – Jørgen Skavlan
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/arets-pilleselger-2012-jorgen-skavlan/

ABB; Et omen om religionskrigens komme
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/abb-et-omen-om-religionskrigens-komme/

Homofili: Kåtskap eller kjærlighet?
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/homofili-katskap-eller-kj%C3%A6rlighet/

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

115 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
10 år siden

[…] sublimere dem til noen høyere kvaliteter til beste for samfunnet, enn å parre seg som kaniner, og dermed ha tatt Dyrets Merke. De vil helst være i det blodrøde rotchakra, der trives de best, og de skaper det politiske […]

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Cornelis Vreeswijk – Svensk nostalgi

henrymakow.com – Exposing Feminism and The New World Order http://www.henrymakow.com/

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

“De gikk inn i krigen og utførte overgrepet for å erstatte en kontrollert diktator med en annen av mye større format, som har en drøm om fascistisk verdensherredømme ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/tid-for-11-september-sannhet/comment-page-18/#comment-99543

trackback
11 år siden

[…] på midten av 19de-århundres Russland som hånet all autoritet og tradisjon og trodde på fornuften, materialisme [karnalsk], og radikal endring av samfunnet og staten gjennom terrorisme og attentat. 5. Psykiatri En […]

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

Bartis
Det er ikke noe problem å finne ut at noen sørger for oppfyllelsen av protokollene.
Hvis jeg skal påpeke dette, må jeg legge ut protokollene her og sette dem opp mot det som skjer i samfunnet, noe jeg ikke ønsker, da sionistvennene dine har forbudt offentliggjøring av disse og det kan få konsekvenser for meg. Dessuten er det tvilsomt at eierne av dette nettsted godtar protokollene på sin side ved at det kan få konsekvenser for dem også. I tillegg ønsker de å holde en lav profil rundt dette farlige temaet av forståelige grunner.

Dessuten, Bartis, du skriver at jeg sier prookollene er sanne. Hva mener du med det?
Du mener de er falske. men av hvilken grunn kan du dokumentere at de er falske? Ser Mole spør deg det samme der han påpeker at du legger en aviisartikkel som dokumentasjon på at de er falske. mener du denne artikkel er nok for å avvise dem?
i tillegg: Hva mener du med falske? Mener du at det finnes en original da som ikke er falsk?

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Det ble veldig mye om disse protokollene, kjemisk. I utgangspunktet handlet dette om utviklingslæren, SVP ble bare nevnt siden du refererte til dem.
“Hvis jeg skal påpeke dette, må jeg legge ut protokollene her og sette dem opp mot det som skjer i samfunnet, noe jeg ikke ønsker, da sionistvennene dine har forbudt offentliggjøring av disse og det kan få konsekvenser for meg. Dessuten er det tvilsomt at eierne av dette nettsted godtar protokollene på sin side ved at det kan få konsekvenser for dem også. I tillegg ønsker de å holde en lav profil rundt dette farlige temaet av forståelige grunner.” Prøver du å tilegne meg tilhørighet til sionisme for å vinne et poeng? Det er vel litt lavmål.

Er det noe poeng i å gjenta det samme om og om igjen? Det er forfalskning fordi de er plagiat av en tidligere skrevet tekst som handle om noe annet. Boken av Joly finnes. Den ble skrevet tidligere enn protokollene, og så vidt jeg har fått med meg var til og med Joly død før protokollene ble fabrikert.
Det var Mole som la frem artikkelen, ikke jeg. Artikkelen påpeker avskriften, det er ikke artikkelen selv som er beviset.
Jeg vet ikke hvordan du resonnerer, men må det finnes en orginal? Et bedre ord enn falsk ville kanskje vært fabrikat, men å henge seg opp i semantikken blir vel litt flisespikkeri.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

Ideene i protokollene er ikke ukjent for de illuminerte menneskene innenfor hemmelige selskaper. De er kort og godt illuminisme! Faktisk er analogien så slående, ikke bare mellom Adam Weishaupts prinsipper og protokollene, men også mellom protokollene og de senere hemmelige selskaper som var arvtakere etter illuminati, at likheten av tankegodset blir innlysende. Mao., tankene, ideene, prinsippene som var inkarnert i Weishapts illuminisme går som en rød tråd gjennom senere verker av samme natur. Påstanden og falskneri og plagiat faller på sin egen urimelighet.
Nester Webster stiller i en bok han skrev opp to parallelle spalter som sammenlikner stoffet i protokollene med prinsippene i Weishaupts illuminisme med prisippene til flere hemmelige selskaper fra 1800-tallet som arbeidet for verdensrevolusjon, og med prinsippene i bolsjevismen. Og likhetene er meget slående. Dette viser at prinsippene i Sions Vises protokoller er grunnlagt på langt eldre modeller som var formulert lenge før maurice Jolys tid.
protokollene blir “avslørt” som plagiat av Jolys bok, men hva gjorde Joly, Jacob venedey og Marx annet enn selv å låne ideene fra langt eldre modeller! Protokollene utgjør bare en revidert og mer utarbeidet versjon av det illuminerte frimureri. Planene i protokollene er selve ånden i Weishaupts planer fra 1780-årene

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Jeg forsøker igjen, denne skulle være om discoverychannel og rare hodeskaller..
http://www.youtube.com/watch?v=p1yRugYZjtI

bjornt
bjornt
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Denne filmen er innholdsmessig svært dårlig!

Vi får uten spesielt gode begrunnelser særvert påstander om ulike forhold
som det er svært liten forbindelse mellom. F.eks. hodeformen på egyptere
som levde for 3300 år siden og okysygentilgangen til didosaurer som levde for 60 000 000 år siden.

Den kjente bysten av Nefertiti (ca 1340 f.kr.), med et høyt hodeplagg, skal vistnok oppfattes som om hodet hennes har denne formen. I Victoria-tiden gikk som kjent aropeiske menn med flosshatt…
Hvis det var aliens som gjorde hodet hennes slik , satset de på gal hest,
for det dynastiet hun tilhørte gikk fort til grunne.

Den store Ramses II som overtok i 1279 ligger utstilt i museet i Kairo. Der kan alle se at hans hode er helt normalt. (Det var under ham iseralittene forlot Egypt.)

Når det gjelder filmen ellers veksler den mellom å vise bilder av (ekte?) hodeskaller og kusnststykker uten at det er klart om det er noen sammenheng mellom de tingene som vises. Noen “eksperter” vises fram, oftes med tittel “arkeolog” uten at det sies ved hvilken akademisk institusjon de arbeider.

Det hele er blandet opp med klipp fra gamle hisoriske (svart hvitt) filmer, som
trolig er ment å gi autentisitet.

Har noen noe “merkelig” stoff om noe av dette (f.eks. hodeskaller), bør de lage en fremstilling hvor de konsentrerer seg om ett eksempel og gjennomdokumeterer det. Det blir kanskej ikke så spektakulært, men det
kan jo da henne at noen seriøre ville ta det seriøst.

-bjornt

bjornt
bjornt
Abonnent
11 år siden

Kjemisk sier:
“Du får ikke hund av en katt, en kanarifugl til å bli en elefant, osv.
Jeg har lest historien rundt utviklingslæren og hva som ligger bak den så jeg kan argumentere mot det meste dere kommer med.”

Da er jeg interessert i argumentene!

Det er selvsagt riktig at “Du får ikke hund av en katt, en kanarifugl til å bli en elefant, “. Det er det heller ingen som påstår. Poenget er det motsatte: Fordi utviklingen må arbeide med de materiealet (de artene) som eksisterer, kan vi
ordene artene i systemer, etter hvem som har felles forfedre. Hunder, ulver og hyener har nærmere felles opphav enn hunner og katter.

Kattene har på sin side nærmere felles opphav med tigre, løver og leoparder.

Det at man faktisk kan ordne artene konsistent i slike systemer er et kraftig argument for utviklingslæren. For kreasjonismen er det imidlertid et problem:

Hvorfor er artene skapt slik at de kan ordnes i familer, slekter osv.?

Sto ikke Gud helt fritt?

Hvorfor finnes det ingen pattedyr med fuglelunger?
Hvorfor deler mennesktet og apene en rekke designfeil?

Helt spesielt til deg Kemisk, som sier du kan svare:
Hvorfor mangler både apene og menneskene evne til å produsere C-vitamin, noe som de fleste andre dyr kan?

En felles forfar som fikk en uheldig mutasjon er jo ett svar.
Fiunnes det noe annet fonuftig å si ?

-bjornt

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  bjornt
11 år siden

Jeg tror kanskje den rasen vi fremstår som i dag er en krysning av Nefilim? og Homo erctus?

Noen TV-kanaler fjerner ting som ikke passer inn i Darwins evolusjonsteori. Hvorfor skulle noen ville gjøre det? For å skjule noe?
Her noe om hodeskallene til Nefertite og Aknaton og discovery channel:
com/watch?v=p1yRugYZjtI&feature=related

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Det er den tankegangen jeg ikke skjønner. De såkalte “alternative teoriene” blir valgt bort fordi de ikke er vitenskaplige. Men dere synes å tro at det alltid betyr at man prøver å skjule sannheten. Er det virkelig logisk at evolusjonsteorien som lar seg etterprøve og har bestått testene er feil, mens andre teorier som ikke består slike tester og som ikke har noen som helst å vise til er mer sannsynlige?
Dere tror dere er åpne, men det er faktisk slik at å klamre seg fast til udokumenterte teorier og påstander, og forkaste beviste vitenskapelige teorier er det motsatte av åpenhet.
Det er nettopp mangelen på reell dokumentasjon og beviser som gjør at jeg ikke tror på det som skrives på nyhetsspeilet. Alt er bare synsing basert på langsøkte teorier.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  bjornt
11 år siden

Bartis skrev:
Sions vises protokoller er plagiat av en bok skrevet av en fransk forfatter. Mye er nærmest direkte avskrift. Det kan dokumenteres. Derimot har ikke du dokumentert det motsatte. Du kommer kun med spekulasjoner og forsvarer det med at de som ble beskyldt for å stå bak var for dumme, og jødene er mer troverdige som de skyldige. Det er påstander basert på fordommer, og det er ikke særlig overbevisende.

Svar:
Det er tre hovedargumenter skeptikere bruker når de skal avvise protokollene som plagiat og svindel:
1. Det skal være skrevet av Tsarens hemmelige politi for å piske opp atisemittisme i Russland
2. Det var en rettssak i Sveits i 1935 som dømte dem som falske..
3. Det er et plagiat av franskmannen Maurice Jolys bok fra 1865.

Alle disse punkt kan etterprøves og stille kritiske spørsmål ved/tilbakevise.
Skal se litt på det “beviset” om at protokollene er en kopi av en bok skrevet av franskmannen maurice Joly, som begikk selvmord i 1878, og under begravelsen holdt en revolusjonær jøde og frimurer Leon Gambetta en minnetale. gambetta spilte forøvrig en betydelig rolle under det såkalte franske kommunistiske terrorvelde fra 18 mars- 29 mai 1871, da paris ble plyndret av revolusjonære. merkelig nok ble ingen av de 145 husene til den jødiske pengrebaronen Alphonse Rothschild ødelagt!
London Times skrev at “korrespondenten”(Philip Graves) deres i Konstantinopel ble kjent med en viss russer, “herr X”, som ga Graves et eksemplar av Jolys bok. Dette sammentreffet gjorde det mulig for Graves å avsløre “svindelen” med protokollene. “Herr X” ble aldri identifisert.

Avisen gjenga en rekke utdrag både fra protokollene og boken til Joly i parallelle spalter for å vise likhetene og “Plagiatet”. Dermed så det ut som “svindelen” var avslørt. I den siste artikkelen konkuderer Philip Graves: “Det er nå definitivt stadfestet at vi kort og godt har å gjøre med et plagiat. La legenden nå gå over i fortidens glemsel”(London Times, 18. august 1921). The Times forkynte triumferende at det nå var frambragt udiskutable beviser, og at kontroversen rundt Sions Vises protokoller nå var begravd en gang for alle.

det trodde man. Men så enkelt var det likvel ikke. Philips Graves hdde ikke gjort hjemmeleksen sin godt nok.

De avsnittene i Protokollene som bærer likheter med Jolys bok utgjør tilsammen ca. 16 %, eller mindre enn 1/6 av den totale tekst. Selv i de parallelle avsnittene er det betydelige ulikheter der betydningen, til tross for ytre likheter, er annerledes.

Hvem var så den angivelige plagiarist? det er hevdet at Sergey A. Nilus, som utga protokollene i 1901/1905 var synderen. Dette lyder usannsynlig. Fordi parallellene mellom protokollene og Jolys bok utgjør ca.16% av det samlede stoffet, må i såfall Nilus eller hvem det måtte være ha skrevet hele 84% for egen regning, deriblant de mest slående avsnittene i protokollene som ikke finnes i Jolys bok. heller ikke finner man det tidligere verket av de forbløffende forutsigelsene som er blitt oppfylt i tidenes løp.. dette var et faktum som Times-artikkelen ikke berører, og som skaper uoverstigelige problemer for den “definitive stadfestelsen” Londonavisen proklamerer i 1921.

Nærmere undersøkelser bekrefter at Maurice Joly(forfatteren av boken som protokollene påstås skrevet av) ble omskåret som barn under nevnet Moses Joel, og at han dermed var av jødisk avstamming. Under rettsaken i Sveits, 1935, påviste oberst Ulrich Fleischhauer at Maurice Joly var av jødisk herkomst, selv om han var døpt. Fleischhauer dokumenterte også at Joly opprinnelig ikke het Moses Joel, men derimot Joseph Levy. men det er usikkerhet rundt dette punktet.
For det andre ble det bragt for dagen at Joly ikke hadde suget stoffet i boken av g\eget bryst, men selv hadde plagiert et eldre verk som ble utgitt i Berlin i 1850: Machiavelli, Montesquieu & Rosseau av en annen franskmann, Jacob Venedey(1805-71) – som også var jøde og frimurer. Venedey ble utvist fra Tyskland pga. revolusjonære aktiviteter og slo seg ned i Paris, der han utga bladet Le Proscrit. dette bladet ble betraktet som både samfunnsfiendtlig og revolusjonært, og Venedey ble følgelig utvist fra Paris og slo seg ned i Le Havre.
Venedey var en nær venn og medarbeider av Karl marx, også han jøde og høygradsfrimurer av 33 grad.
Det finnes mye mer å skrive rundt dette, men lar dette være nok i denne omgang. Det skurrer så mye rundt den offisielle konspirasjonsteorien om at protokollene skal være plagiat av en bok, men når en setter seg inn i materien ser en at det ikke stemmer. I tillegg viser det seg også at forfatteren av boken er jødisk og sannsynligvis har kjennskap til Talmud og andre bespottelige verk som finnes

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Merkelige folk som frekventerer denne siden; jo mer en dokumenterer og nærmere de faktiske forhold en skriver, jo mer blir en tomlet ned :) ikke det at det bryr meg. men det beviser noe.
Ser at når bartis og et par andre skriver her kommer nedtomler. Kanskje de tilhører septikkulten som er her for å forvernge faktiske forhold og undertrykke sannheten? Det er vel samme gjengen som har opprettet facebooksiden Knus Nyhetsspeilet, for noen sykinger!
Har hatt harde diskusjoner med f.eks. useless/susej, men ser at den/de ikke bedriver slike pøbelstreker for å forsøke å undertrykke fakta

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Det har seg faktisk slik at nærmest alle “leire” er mer eller mindre enige i at SVP er et slags falsum uansett hvem som måtte ha skrevet dem.I alle fall har det vært den rådende oppfatningen i de siste 30 årene.Den sionistiske verden var på den tiden de ble skrevet,lite organisert,og spredt for alle vinder.Det er derfor lite trolig at “oppskriftene” i protokollenne har en annen opprinnelse enn fra forfatterens eget hode,(men muligens på oppdrag fra andre enn sionistene) Jødene var populære syndebukker dengang også. Hvorvidt noen i ettertid likevel skulle ha suget protokollene til sitt bryst,og funnet det for godt å benytte dem som sin oppskrift på hvordan tilvriste seg verdensherredømme,er en annen sak. Og noe som slett ikke er umulig.(kanskje som et takk for sist..) Det ville i så fall ikke ha vært første gangen i historien noe slikt har skjedd. Det er derfor klokt å ha dem med i betraktningen i alle tilfelle.

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Oi, enda en konspirasjonsteori i emning. Jeg er ikke med i noen FB-gruppe som er i mot å knuse nyhetsspeilet. Jeg synes NS har lov til å drive, men jeg har da også rett til å diskutere hva som er sannsynlig og ikke.
Hva mener du med at det kommer nedtomler? Er det du som får det, eller vil?
Det er vel ikke gøy når alle er enige med deg? :)

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Uenur
Det stemmer nok ikke slik du skriver at Sionistene, eller jøder om du vil. var dårlig organisert på den tiden.
De har alltid holdt sammen gjennom historien og hatt tette bånd med hverandre over hele verden.
Allerede på 1500-tallet, eller var det 1400-tallet, leser en at disse grupperingene var fryktet og avskydd av statsmakter rundt omkring i verden for deres kriminelle virksomhet, spesielt i økonomiske saker. det er ingen annen gruppe i verdenshistorien som har vært så sammenknytt som disse. B.la ble de utvist fra Spania på den tiden, og de kontaktet sin mentor for å få hjelp. han gav de rådet om å utdanne seg, oppføre seg som – og tale “goyim” etter munnen, få sine fingre gradvis med i styre og stell, økonomi, helse, politikk, ja alt som har med et samfunns anliggende å gjøre, for slik å få såpass stor innflytelse at en etterhvert kan oppnå sin våte drøm om verdensherredømme. Dette har de lykkes med, men dog litt forsinket fordi protokollene ble avslørt
Men du har rett i at de ikke var så godt organisert som å, men det betyr ikke at de ikke var organisert på den tiden. Etter datidens forhold var de meget godt organisert da også

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Selv om du skriver masse, forblir det synsing. Setninger som “merkelig nok ble ingen av de 145 husene til den jødiske pengrebaronen Alphonse Rothschild ødelagt!” er typiske for konspirasjonsteoretikere. Det gjelder å så tvil om noe eller prøve å trekke en sammenheng utifra hendelser, uten å komme med noe konkret.
Ca. 40 % av protokollene er direkte avskrift.
“London Times skrev at «korrespondenten»(Philip Graves) deres i Konstantinopel ble kjent med en viss russer, «herr X», som ga Graves et eksemplar av Jolys bok. Dette sammentreffet gjorde det mulig for Graves å avsløre «svindelen» med protokollene. «Herr X» ble aldri identifisert.” Men hva beviser det? Boken ble uansett skrevet tidligere enn protokollene og var ment som regimekritikk.
At Joly ble omskåret som barn, styrker ikke påstanden om at SVP er ekte.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Bartis
hva er det som gjøre at det ikke er holdbarhet i det jeg skriver?
Du ba om dokumentasjon, og du fikk det. Men det var ikke nok
Selv har du ikke fremlagt en enste dokumentasjon som kan bevise at din påstand er riktigere enn min.
Da kan du selv fremlegge dokumentasjo i stede for å bli sinna og usakelig når fakta rundt dette fremlegges.
Har en masse dokumentert info rundt dette, så når du fremlegger din dok. skal jeg se på den og så kan det blir vurdert av lesere her inne om hva som er riktig

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Kjemisk:
Du fremlegger ikke dokumentasjon. men du legger frem påstander som skal sannsynliggjøre at SVP er ekte. DIsse påstandene er dog ikke særlig overbevisende.
Jeg har hverken blitt sinna eller usaklig, så det er ganske svakt å prøve å ta meg på det punktet.

Jeg har funnet info her: http://snl.no/Sions_vises_protokoller, http://no.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoller,
http://www.dagbladet.no/magasinet/2007/12/13/521097.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Fra avisartikkelen i The Times i 1921 som beviser at Sions vises protokoller er en forfalskning.
http://no.wikipedia.org/wiki/Sions_vises_protokoller#Spredning_etter_den_russiske_revolusjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:TheTimes_exposes_TheProtocols_as_a_forgery.jpg

Har du flere bevis for at Sions vise protokoller er falske Bartis, eller holder dette avisutklippet for deg?

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Bartis
Dokumentsjon? Det er vel ikke direkte dokumentsjon jeg fremlegger, men logiske ressonnementer og utleggelser. det kan dokumenteres av Joly var jøde og at sions vise og Jolys bok er plagiater av langt eldre skrifter.
Dessuten er det sterke bånd mellom frimureiet og sionismen. En av frimureriets agendaer, og som de selv sier, støtter de sionismen 100%. Det florerer av davidsstjerner i losjene deres. Å benekte dette, slik de linkene du viste til gjør, forteller oss at disse kildene pent sagt ikke er troverdige i sin beskrivelse av dette.
Men uansett: Viser det seg gjennom godt dokumenterte kilder at det ikke er sionister som har skrevet dette, blir jeg også glad og skal forkaste alle påstandene jeg har skrevet.
Det kan godt være at det rett og slett er et antisemittisk skrift, men da må det dokumenteres. de dokumetasjonene som er fremalgt er ikke holdbar. Derfor blir det liten substans både i hva du og jeg skriver.
Hvorfor skal en kilde være bedre enn en annen? Wikipedia er ikke noe godt oppslagsverk på mange områder.
Det står i de kildehenvisningene du la ut at protokollene er pensum i enkelte muslimske miljø i Midt-Østen. Hvorfor skulle ikke deres kilder være like god, ja kanskje bedre og mer sannferdige enn det de vestlige kildene sier?
Da virker det som at det er smak og behag, og det som klør i i det politisk korrekte øret som blir valgt som de “riktige” kildene.
Empirisk sett kan en dokumentere at det er noen som sørger for protolkollenes oppfyllelse og det er jo et bevis i seg selv på at det er en plan om verdensherredømme og ødeleggelse av “goyim” og nasjonene. Så hvorfor benekte at protokollene ikke har gyldighet i dag, uansett hvem som har skrevet dem. Fra mitt ståsted hadde jeg ønsket at jødene ikke var innblandet i dette, for det er både rett og riktig å ikke gi jødene skylda for dette. Men de mørke elementene som utgir seg for å representere jødedommen burde en gå nærmere i kortene

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Mole: Om det holder for meg? Hva mener du? Jeg sa jo at de VAR falske. Det er KJEMISK som sier de er sanne.
Og Kjemisk: Det er nettopp det som gjør det så usannsynlig; de “logiske resonnementene”. Du hevder igjen å ha dokumentasjon, denne gangen på at Jolys bok selv var plagiat. Men du presenterer det ikke.
Jeg viser til mer enn wikipedia, og artikkelen på Wikipedia har nok av kildereferanser.
Det at SVP beviselig er forfalskninger ER jo dokumentasjon på at det er en antisemittisk tekst.
Jeg er kritisk til Israel i forhold til okkupasjon og slikt, men det betyr ikke at jeg kaster meg over slik ull som SVP for å sverte jødene. Eller at jeg tror jødene forsøker å ta over verden.
Dersom du empirisk kan dokumentere protokollenes oppfyllelse, sier jeg vær så god!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Bartis skrev
Det at SVP beviselig er forfalskninger ER jo dokumentasjon på at det er en antisemittisk tekst.

Mole
Er den avisartikkelen det eneste beviset på at sions vise protokoller er falske?

Snl konstaterer bare at de er falske, ingen kildereferanser, men det anbefales å lese noen jødiske bøker om antisemittisme.
Så da spør jeg igjen, er denne
avisartikkelen nok til å bevise at sions vise protokoller er falske Bartis?

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Mole: Avisklippet avslører forfalskningen. Det faktum at protokollene er avskrift av en tidligere utgivelse som handler om noe annet er beviset.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  bjornt
11 år siden

Scientists Create Human-Animal Hybrids in Disturbing Experiments

In Minnesota, pigs are being born with human blood in their veins.

In Nevada, there are sheep whose livers and hearts are largely human.

In California, mice peer from their cages with human brain cells firing inside their skulls.
Chimeras (ki-MER-ahs) — meaning mixtures of two or more individuals in a single body — are not inherently unnatural. Most twins carry at least a few cells from the sibling with whom they shared a womb, and most mothers carry in their blood at least a few cells from each child they have born.

Such “humanized” animals could have countless uses. They would almost certainly provide better ways to test a new drug’s efficacy and toxicity, for example, than the ordinary mice typically used today.

But few scientists are eager to do that experiment. The risk, they say, is that some human cells will find their way to the developing testes or ovaries, where they might grow into human sperm and eggs. If two such chimeras — say, mice — were to mate, a human embryo might form, trapped in a mouse. :-)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A63731-2004Nov19.html

bjornt
bjornt
Abonnent
11 år siden

Utviklingslæren gir en grei forklaring på en rekke spørsmål som andre teorier ikke kan si noe om. F.eks. har mennesket en rekke svakheter i designet:
Øyet vårt, og lungene er dårligere konstruert enn hos fuglene, antall ribben er for lavt, vi kan ikke produsere C-vitamin osv.

Alle disse forholdene er lette å forklare gjennom utvilklingslæren. Naruren må arbeide med utgangspunkt i de artene vi stammer fra. Når det f.eks. gjelder C-vitamin, er det slik at de fleste dyr kan produsere dette selv, men i en ‘forfar’ som vi har felles med de store apene, oppstod det en uheldig mutasjon som gjorde at vi, og våre slekninger apene, mistet denne evnen. Fordi apene lever i tropene og spiser mye frukt med C-vitamin betød ikke dette så mye. For mennesket som har nøyaktig den samme genfeilen, har dette ført til store problemer og sykdom (skjørbuk) for folk som ikke har tilgang på frukt og grønnsaker.

Hvis mennesket er ‘skapt’ uavhengig av andre dyr, hvorfor deler vi da disse feilene med dem?
-bjørnt

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  bjornt
11 år siden

Utviklingslæren er en bløff skapt av illuminati. Charles Dawvin tilhørte den mørke elite.
Protokollene skryter av hvor stort hell de hadde med utviklingslæren til Darwin, og gjør ap av hvor lett den ble kjøpt av folket.
Bjorndt, jeg har en satire om evolusjon til deg skrevet av ukjent forfatter:

“I begynnelsen var det ingenting.
I dette ingenting fantes nøyaktig alle stoffer som eksisterer.
Ingenting, som var alle ting, klumpet seg sammen og ble derfor varmere.
Klumpen av ingenting ble til sist så varm at den eksploderte.
Delene av denne klumpen av ingenting og det hele dannet så universet med stjerner, planeter, rommenn, jordbær og stjernetåker.
Men heldigvis gikk det slik at jordkloden havnet i nøyaktig den riktige avstand fra en perfekt sol på grunn av jordens perfekte størrelse, tyngdekraft, og hva man ellers kan tenke seg å ha en innflytelse for at livet kunne oppstå. lenger vekk fra solen hadde det vært for kaldt, og nærmere solen hadde det vært for varmt.
fra jorden rev det seg løs en perfekt stor bit – månen – til å holde styr på tidevannet, vinder etc.
På jorden var det en masse vulkanutbrudd og jordskjelv som dannet kontinentene. Noen oksygenatomer syntes det var hyggelig å være sammen med andre oksygenatomer. De tok noen hydrogenatomer med i fellesskapet og ble til vann. dette vannet hadde et hyggelig samvær med et annet vann og dannet noe som ble kalt for hav.
midt i denne “ursuppen” på jorden dukket plutselig den første organisme, “Nils” opp. Men Nils var ensom og ville gjerne ha en venn. Og så dukket plutselig “Hanne” opp. “Nils” og “Hanne” likte hverandre og delte livet sammen. De delte også celler sammen og ble til ganske mange “Nilser” og “Hanner”. Noen av “Nils”- og “Hanne”-amøbene blr til reker, som igjen ble til krabber, mes andre ble til småfisk som ble til større fisk som spiste småfisk.
Noen av dem krøp på land og fikk ben. De ble til øgler eller firbente vesener.
Noen av dem ville ikke ha sine egne ben, derfor ble de til slanger som krøp på maven. Noen fikk bena skiftet ut med vinger. De kunne bare ikke fly med vingene før de hadde fått hulet ut knokene i skjelettet. Enkelte firbente vesener reiste seg opp på bakbeina og samlet opp ting med forbeina.
Disse dyrene som gikk oppreist ble til forskjellige typer aper, hvorav en av dem ville kjøre ferrarri, derfor oppfant de hjulet og stereoen. Deretter begynte de å interessere seg for sin opprinnelse og lagde tåpelige sider på internett der det går frem at ALT – mennesker, dyr, planter, stjerner, regnbuen etc. – alt vi syntes er så vakkert, blomster etc., er blitt til på grunn av et uhell.
Men det skjedde ikke med vilje.

Anonym, fra dansk forfatter

bjornt
bjornt
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Selv syns jeg det er interessant å forsøke å fortstå den verden vi lever i, så langt det lar seg gjøre. Problemet med Illuminati-teorien din er at den ikke sier noe om verden, bare noe (tøv) om hvordan du mener utviklingslæren er kommet i stand. Les en Darwin biografi, så kanskje du blir litt klokere.

Utviklingslæren derimot forteller noe om den verden vi observerer. Den forklar f.eks. lett hvorfor vi og de store apene deler den egenskapen at at vi ikke kan danne C-vitamin. Tilsvarende forkaler den svært meget annet i biologien. Derfor bygger all moderne biologi på utviklingslæren. Som et eksperiment kan du jo ta en telefon til et av universitetene og be om å få snakke med en biolog som støtter at utviklingslæren er en bløff.

Men virkelig vitenskap interesserer deg vel ikke, du vil heller se verden gjennom illuminati-illusjonen enn å bli brydd med å forklare vitenskapelige observasjoner.

Å ikke like utviklingsleæren er forøvrig en egenskap du deler med Josef Stalin. Han foretrakk en russer som het Trofim Lysenko (1898-1976).
Lysenko fikk ansvaret for for all biologisk forskning i Sovjet Unionen. Tilhengere av Darwin måtte fengsel. Landbruket Sovjet Unionen ble kjørt fullstendig i grøften.
Du mener vel at Illuminati sto bak dette også?
Bare at i denne sammenhengen var de for Darwin?

-bjornt

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  bjornt
11 år siden

Bjorndt
Jeg gidder ikke polemisere med deg.
Hva angår det du trekker frem at tilhengere av Darwin måtte i fengsel for sin tro på darwin, er rein løgn og fordreining av de realistiske forhold! Stalin hadde et generellt hat til intellektuelle av en eller annen grunn, kanskje fordi de sto i opposisjon til hans politikk og var en fare for at hans sinnsyke politikk ikke ble realisert? det hadde ingenting med Darwins utviklingslære å gjøre. Man må også ta hensyn til at intellektuelle skeptikere er ikledt denne tvangstrøye, som darwins lære er, fra de satte sine bein på høyskolen. Så at majoriteten av de intellektuelle hadde nok darwins løgnaktige lære med seg som ballast, men det var ikke derfor de ble fengslet.
Jeg har et enormt materiale rundt utviklingslæren liggende hjemme. Jeg kunne sitter her å skrive innlegg på innlegg i ukesvis hver dag hvis så skulle være.
dessuten sneiet vi innom darwins lære på videregående skole for over 20 år siden etetrsom jeg hadde tre år biologi der.
En del av læren kan nok stemme, men det gjelder å kunne spytte ut beina når du spiser fisk og ikke sluke alt rått.
Jeg er ikke motstander av vitenskap, jeg har selv nytte av den og den har bringt verden fram. Men også her må en skille mellom snørr og bart; der det finnes et bruk til nytte og gavn, der finnes det også noen som vet å misbruke vitenskapen til å gjøre skade

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Utviklingslæren er en godt dokumentert og underbygget vitenskapelig lære. JEg skjønner ikke helt tankegangen din, som ser ut til å være at alt som kan dokumenteres, etterprøves og bekreftes er “bløff”, mens det som ikke kan bevises, men kun spekuleres i er sant. Illuminati drev på sin tid med opplysning, noe som også ligger i navnet.
Jeg vet ikke om det det er Sions vise protokoller som du sikter til. I så fall kan jeg fortelle deg at disse har blitt påvist at er forfalskninger. Men det er vel ikke så viktig for deg.
For en satire… Det er nå faktisk slik at evolusjon er etterprøvbart og det er faktisk gjort forsøk og funn som bekrefter at det er en utvikling og at vi har felles stamfar med andre arter. Du ser ut til å forsøke å gjøre narr av det, men hva tror du skjedde?
En ting som også viser din uvitenhet angående evolusjon er at du blander inn universets begynnelse, jordens plassering, månen, osv. Det har ingenting med utviklingslæren å gjøre. Dessuten havnet ikke planetene rett inn i de banene de er i nå. Og mange av gassene og grunnstoffene stammer fra nedslag av asteroider.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Bartis
Nei jeg forkaster ikke alt med utvilkingslæren. Men at den kan dokumenteres vitenskapelig er en drøy påstand, for å si det pent.
Vitenskapen sier at en art ikke kan utvikle seg til en annen. Man kan godt skylde på mutasjoner, men den holder ikke vann i det hele. Allerede der starter selvmotsigelsene. Du får ikke hund av en katt, en kanarifugl til å bli en elefant, osv.
Jeg har lest historien rundt utviklingslæren og hva som ligger bak den så jeg kan argumentere mot det meste dere kommer med.

Jo, jeg tenkte på sions vise. At de er avvist i en rettessak, beviser lite når en kjenner historien til denne såkalte rettssak. Etterforskningsmaterialet bygget på en journalist sine undersøkelser, og som fordreide de reelle fakta, skjulte viktige bevis, og gjorde heller slette undersøkelser.
I tillegg la de skylda på det russiske politi; ay det skulle være et par ubetydelige tjenestemenns åndsverk, noe som er så dumt at selv de mest hjernevaskede fatter at ikke stemmer. At to uutdannede politimenn skulle ha skrevet dette, faller på sin egen urimelighet. Protokollene er gjenomsyret av talmudsk tankegang, kjennskap til den menneskelige psyke, massepsykologi, økonomi, verdensanskuelse, samfunnskunnskap, osv. at det er kun måtte være høyt utdannede og opplyste jøder/sionister som sto bak dette etter det en jødisk avhopper kunne fortelle.
Men oppfyllelsen av protokollene er jo et bevis i seg selv på at det noen som jobber bevisst for disses oppfyllelse og har makt til å gjennomføre, dog noe utsatt på grunn av avsløringene, noe som igjen gjorde at det tok lengre tid å iverksette og gjennomføre

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  Bartis
11 år siden

Kjemisk: Du har åpenbart ingen kunnskap om utviklingslæren, og jeg regner med at du heller ikke vil skjønne den. Den sier ikke at et dyr blir til et annet i løpet av én generasjon, slik du insinuerer. Endringene er gradvise og skjer over millioner av år. Alle de dyrene du nevner er nålevende arter. Selvsagt vil ikke de utvikle seg til hverande, de har jo allerede utviklet seg langt i hver sin retning fra en felles stamfar. Men når du angriper utviklingslæren ved å argumentere mot hendelser som ikke forekommer og heller ikke sies at forekommer, er det klart man ikke kommer noen vei.
Det er god dokumentasjon både fra fossiler, DNA, genetikk, retrovirus, osv.
Et veldig forenklet eksempel: for å teste evolusjonsteorien var det noen som tok for seg kromosomene. Sjimpanser er en nær slektning av mennesket. Men de har 48 kromosomer, vi har 46. For at dette skulle stemme, kunne ikke kromosomene kun ha blitt “fjernet”, de måtte vært fusjonert. Hvis ikke ville teorien ha måtte forkastes. Det de fant var at det var skjedd en fusjon. Det finnes en video på youtube hvor dette forklares av dr. Ken Miller.
Sions vises protokoller er plagiat av en bok skrevet av en fransk forfatter. Mye er nærmest direkte avskrift. Det kan dokumenteres. Derimot har ikke du dokumentert det motsatte. Du kommer kun med spekulasjoner og forsvarer det med at de som ble beskyldt for å stå bak var for dumme, og jødene er mer troverdige som de skyldige. Det er påstander basert på fordommer, og det er ikke særlig overbevisende.

Bartis
Bartis
Abonnent
11 år siden

“Ateister, humanister og sekulære – den såkalte ‘røde horde’, tror at de stammer fra apene og dyrene.” Dette er betegnelser på forhold tl religion, det har ikke noe med syn på utviklingslære å gjøre. Ateisme er fravær av gudstro, og sekularisme er et skille mellom kirke og stat. Å kalle disse mennesker den “røde horde” er patetisk hersketeknikk. Forresten er det sikkert at vi har felles stamfar med andre arter, det er ikke noe man tror.
Det morsomme er hvordan du ikke tar innover deg vitenskap, samtidig som du forfekter et syn på hvordan ting fungerer “spirituelt” som fakta. Det kan du ikke vite, da du ikke kan etterprøve det.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

I artikkelen (over her) nevnes det “new age miljøer”.

Her har vi potensielt en saftig proponent av “Lucifer`s” new age tenkning.
Snedig kar: Mark Hamilton, med sølvfarget jakke, og en masse pjatt, som bærer avsted mot “the prime law”, og at ingenting kan løses, før alle når en “høyere dimensjon”. Makan til sprøyt :-)
http://www.youtube.com/neothinksociety

Forsøker slike mennesker å få folk til å ende opp som tamme sau, slik at de kan slaktes på alteret?
3 millioner mennesker som heller kunne grepet til motmæle mot eliten i USA!

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Når det gjelder å forstå hvordan alt ble til, så er mitt lille ordspill som et sandkorn i vinden å betrakte. Når det gjelder “sannhet”, så har så mange mennesker utledet om hva som er “sant”. En kan få inntrykk av at vi mennesker i ikke har forstått det spøtt, av hva som er “sant”, når man kikker på de mengder med konspirasjonsteoretiske filmer som er å oppdrive på internett. Ei heller, når vi ser det grandiose teknokratiske monster, som beviselig ødelegger Jordens “system”. Skal vi stole på dem, som “snakker sant”? Skal vi stole på prester, som vifter med Bibelen, og som *tolker* den, men ikke kan *bevise*? Når det gjelder skapelsesberetningen, så finner jeg denne dokumentaren interessant. Den begynner nå litt tørt, men når sine høyder i forhold til å belyse noe helt spesielt. At alt i kosmos er basert på geometri; på systematikk.

“Ancient Knowledge Pt.2 Fibonacci Sequence, Golden Ratio, Phi in Nature, DNA, Fingerprint of God”

Setningen “God created the universe” er interessant for noen, og provoserende for andre.

Hvem er Gud? Vel , elitens forestillingsevner er jo interessante:

At mennesker stammer fra pattedyr? Neppe.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Hvordan ting og tang lages er ikke så viktig å forstå, problemene oppstår når man ikke vet hvordan de fungerer. Sannhet er en begrenset oppdagelse av naturlige fenomen slik at det alltid vil være noe mer å finne. Det blir imidlertid kritisk når man mangler vital informasjon for å få ting til å fungere, som til eksempel viten om vår egen kropp.
I den filmen du linket til demonstreres interessante elektromagnetiske fenomen, men det som vi ikke direkte forstår er at de samme prinsipp/lover gjelder for vår egen kropp.
Bibelen forklarer på sin måte kroppens potensialer. Bill forklarer på en unik måte hva som skjuler seg av kunnskap om vår egen kropp i dens tekster. Tror det vil være særdeles frigjørende å forstår, i det minste kjenne til denne informasjon, hva vi kan bruke vår egen kropp til mens vi lever i den. Sannheten er ikke så viktig, meninger er heller ikke så viktig.
Så her igjen: The Biblical Temple Is The Brain

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Tempelet i bibelen er i Jerusalem. Jerusalem er i hjertet/senteret av jorden. Fred og harmoni regjerte her en gang. Fred og harmoni regjerer i et menneske som finner tempelet i sitt hjerte. Hjertechakra er i sentrum som hjertet er i sentrum av universet. Himmel og jord gjenforent. Balanse.

Finner du tempelet i hjernen, trenger du litt ekstra jording.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg kan ikke finne historisk belegg for at det i noen periode har eksistert fred og harmoni i Jerusalem, eller at tempelet i Bibelen fysisk er i Jerusalem…

1. Jerusalem in Christianity
Prior to the acceptance of Christianity by the Byzantines, Jerusalem was an abstract symbol in Christianity. The physical city where Jesus had preached and spent his last days; the place where he had been tried and Crucified; was of no special significance to the early Christians. The physical nature of Jewish ritual, the Temple rites in particular, had been replaced by a form of abstract inner spiritualism. Similarly, Jerusalem was an etherial concept; a dominion in the heavens. The city itself was not a focus for pilgrimage and was not specially designated as a place of prayer.
http://tinyurl.com/9e5z9jv

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Det har du rett i Uffda. Det er vanskelig å finne slikt belegg. Vi har mytene om Salomo og Makeda, og Osiris/Iris og mange flere. Tempelet nevnes flere ganger i bibelen. Sjalusi, utroskap og ved at den ene energien skal herske over den andre splitter kongedømme til Salomo og Egypt. Hvis vi nå virkelig opplever en ny messiansk tid vil det være ved at energiene kommer i balanse igjen. Først inne i oss og senere kommer effekten i verden rundt oss. Det er grunn til å tro at det er noe i mytene om vi plukker i fra all magien og mytologien. Kanskje er det sånn det måtte gjøres for å bevare gammel kunnskap. Det finnes absolutt spor etter fredelige tider. Vi har egyptiske tegn og skrifter, kebra nagast, ethiopia. Vi har spor ellers i Afrika etter kulturer som lå langt, langt foran europeerne. Det virker som om all kunnskap og bevis er blitt forsøkt visket ut. Conquestadorer, jesuitter, korstog…Fjerner man spor og kunnskap synker naturligvis bevisstheten.

Åndelige senter på jorden ser ut til å flytte på seg. En gang var det kanskje blant Mayaene før de ble nedslaktet. En teori er at det er en hellig gral flytter på seg og danner nye sentrum. Jeg tror faktisk på at det eksisterte fred i landene rundt Egypt og Israel før de ble splittet i små kongedømmer av sjalusi og maktbegjær. Litt som Adam og Eva ble fristet ;-)

Jeg kan ikke bevise det på noen andre måte enn å si at vårt indre preger verden rundt oss. En åpenbaring om sjelens eksistens og reinkarnasjon alene kan skape omveltninger. Det er å fjerne sløret inn til det åndelige som hinduene snakker om.

Nå skal jeg ta en liten pause fra debattene. Har vært litt vel aktiv i det siste. Jeg skal lese litt om Madame Blatovsky og Tibet, India osv. Det var Donahue som refererte til henne. Om jeg forstår det riktig er det her det som kalles New Age oppstod. Jeg går fryktløst til verks i djevelskapet :-)
Det kommer en fredelig tid ved en bevissthetsendring i folkemassene det vil vi merke rundt oss og ikke bare inni oss. Det er like klart som dagen selv. Ser du for deg en opplyst Bill Donahue med indre fred løpe rundt i åndelig ekstase med en verden i krig og elendighet? Nei, jeg tror ikke det. Vi vil oppnå opplysthet alle sammen og verden kommer i balanse som et resultat av det, tror jeg…

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Når jeg sier bibelen mener jeg GT. NT flytter det til himmelen. Salomo nevnes i GT og Koran og Kebra Nagast. Tempelet i hjertet og konfliktene i hjernen. Hjertet sorterer og hersker over demonene.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Takk for utfyllende innlegg, som jeg ikke fult ut kan finne dokumentasjon for hos meg. Hjerte-energi transformerer/nøytraliserer emosjoner og kan snu sorg til glede, om det hersker over demoner hva nå det er – er mindre sannsynlig.

Rent energianatomisk og anatomisk er det tempel som beskrevet i Bibelen lokalisert til hjernen. Det kan man finne sterke indikatorer på ved å studere eks, kiropraktikk, osteopati, craniosacralterapi, klassisk polaritetsterapi og samholde det med tekster i Bibelen. Jeg har studert nevnte og behandlet noen tusen sjeler og kan bekrefte at kartet stemmer med terrenget.

Hevder man at Jerusalem er jordens hjertechakra beveger man seg vel over i New-age sfæren hvor den esoteriske elite trekker frem Glastonbury som hjertechakra.
Har man jording forstår man at Bibelen er en samling verdifulle mytologiske tekster som åpenbarer livets realiteter.

Words Bibles and Brains

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Mulig jeg misforstod, men jeg mente Donahue sa at bibelen var kanalisert fra Gud for å få oss til å forstå. Verdifulle tekster innbundet i mytologi er jeg med på. Vi kan gjerne holde new age sfærene unna, for jeg kommer som regel fram til slikt uten å lese new age. Jeg vet ikke hva new age er egentlig. Er det ikke Madame Blatovsky allikevel?

Det er nok mest egne erfaringer, men skjønner hva du mener med Glastonbury og roselinjen og at portalene åpner seg her og der. Som Glastonbury, Egypt. Mayaland, India osv. Det har jeg lest om, new age? Ok.

Jeg oppretter ikke kanal for kanalisering, men telepati og svar på spørsmål som jeg stiller kan jeg få. Jeg mottar gjennom kronechakra da sannsynligvis, men ofte er det i konflikt med ting jeg har lært, fordommer, hjernevask. Det er litt vanskelig å forklare, men det er jo ingen som snakker. Det er informasjon som ikke er ferdigsortert for det må igjennom mitt sinn og der har det vært mye frykt og kaos, så hjertet har hjulpet meg ut av dette kaoset. Jeg har snakket litt rundt dette med å forstå ondskapen og det har jeg litt etter litt forstått mer og mer av. Jeg snur ikke sorg til glede i mitt hjerte, men jeg fokuserer på å heale og ta lærdom. Gå inn i sorgen, forstå den og la den slippe ut.

Demoner finnes bare i topplokket, alle har de. Ellers hadde det vært fred. Jeg bruker ordet demon i håp om at du skal forstå, for de fleste har kjennskap til de. Muligens er de bare feilprogrammering i hjernen, men jeg har ihvertfall prøvd å ta tak i dette og slutte å la meg styre. Jeg snakker egentlig om negative tanker og følelser. Jeg kan ikke forstå hvorfor ting gjør så forferdelig vondt noen ganger om noe skjer. Jeg prøver å ta tak i følelsene straks de kommer og spør meg selv hva i helvete det var godt for? Hvis jeg blir sint f.eks. hva i det heiteste fører det meg? Jeg har alt å tape på å bli sint. Ved å ta tak bevisst i dette hver gang kan jeg styre unna, men hvor kom det i fra? Opplevelser i oppvekstenog programmering? Jeg kom det i forkjøpet frykten, sorgen, sinnet. Jeg var forberedt og allikevel kom det. Som om følelsene var en streng som ble spilt på etter at jeg hadde hadde sett og oppfattet. Kanskje lettest å forstå med frykt.

Jeg har fortalt tidligere om at jeg gikk inn i skogen til det ble mørkt og fomlet flere kilometer tilbake for å møte frykten. Jeg hadde opplevd hendelser som ga meg frykt. På tilbaketuren i mørke og med alle lydene rundt og lydene som avslørte for hele skogen og trollene hvor jeg var, kom tankene i hodet. Det er greit, men hva i huleste tjener jeg på å stivne som en påle å riste som et aspeløv om noe kommer brått på og blir oppfattet som fare? Hva i huleste kommer dette fra, jeg ville blitt banket og spist av en huskatt i den tilstanden. Så, alt av slike ting som frykt, sorg og sinne tar jeg tak i hver gang og det har faktisk sluppet taket.

Chakra kjenner jeg. Jeg bruker det navnet for å gjøre meg forstått. De øvre chakraene gir meg info og sanseinntrykk, maven gir meg følelser som blir behandlet som også sanseinntrykkene i hjertechakra. Hjertechakra bringer det i balanse. Fra jord til himmel. Hold tempelet i hjertet og Guds vilje skjer på jorden

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Vi beveger oss nå litt inn på den private sfære hvor hver enkelt må sortere og finne ut av livets dilemma. Bibelen er vesentlig gresk mytologi skrevet av hellenister der personer er satt inn i det historiske landskap. Gresk mytologi er avansert vitenskap bla basert på astrologi og numerologi i en nærmest tidløs tradisjon som kan spores tilbake mer enn 30000 år iflg Donahue.

Demoner eksisterer vel kun i religioner, okkultisme, etc og ikke i virkeligheten som annet enn en kortsluttning i hjernen. Klarer man å gi rom for frykt og kaos i hjerte er det etter min erfaring ikke lenge før smilet kommer, selv om man må i kne og ofre en dorull på tårer. :-)

Energien kortslutter når den ikke finner en nøytral/isolerende pol og et sted å hvile. Oftest skyldes det rent fysisk blokkeringer i diaphragma eller også pereneal floor, dyp massasje av diaphragma etc etc, ellers selvsagt meditasjon.

Flott med turer i de dype skoger om natten. Men i steden for å kjempe seg tilbake i mulm og mørke hvorfor ikke legge seg rolig til å sove under et tre til dagen gryr, eller mediter til lyset som skinner i mørke viser vei. :-)

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Ok Uffda
Om jeg hadde lagt meg under et tre ville jeg vel ha fryst i hjel. Ihvertfall ville det ikke vært spesielt behagelig. Formålet var jo nettopp tilbaketuren. Blir litt skuffet over deg nå. Uffda er forresten er det norske ordet jeg hørte flest ganger i løpet av mitt opphold i det forjettede landet. Kult at de har snappet det opp :-) smil etter frykt og kaos? Nææææi, kjenner meg ikke helt igjen der. Lettelse kanskje.

Hva er dette kartet du snakker om Uffda? Og hva er New age? Falcon vil ikke svare på det…Bare at det er fryktelig skummelt.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg spurte en gang en healer om hvordan man kunne være sikker på at man fulgte hjertet. Jeg fikk til svar at det var når du ble glad. Er det ikke å følge hjertet også når det vil ta deg igjennom sorg? Som når man setter sitt eget, egoet til side? Kanskje ikke sorg, men et svelg ihvertfall?

En ting til:
Om du er i skogen, i mørket, i kulden og tror at meditasjon skal gi deg lys og varme, da trenger du jording. Samtidig som Gud brøler om å til helvete ta bena fatt, sorry Uffda! Klarte ikke dy meg ;-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Hensikten med ditt skogsprosjekt er vel ikke turen men å bearbeide egen frykt. Utfra dine kommentarer synes det som frykten bunner i dødsangst. Vi eier ikke livet, det har vi fått i gave av lyset så det er bare å nyte turen. Ingen Thunder uten Lightning, intet Liv uten Lys.
Vi er blitt så sivilisert/asfaltkultivert at vi har mistet kontakten med naturen og dens elementer. Det er derfor vanskelig å fungere rent praktisk i skogen om natten og angsten får lett overtaket. Om man derimot forholder seg rolig uten å flykte, vil man erfare at skogen gir både beskyttelse, varme og trygghet. Tankene vil gi slipp på worst case senario, frykten er dermed under kontroll og freden er en vital mulighet.
UFFDA er et vanlig ord blant 2 og 3 generasjon utvandrere i midwesten USA, en venn derfra hadde Uffda i smijern over peisen noen som tydelig har satt sitt spor. :-)
Tror ikke det er meningen at vi skal dyrke sorg og annen elendighet, bær den ut i skogen og bli ferdig med den – asap. Avslutter denne her.

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Menneske ER et pattedyr.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Rettelse: Ra, ra, rass, let`s kick him in the…………other knee.

Wounded knee er nok en plass, som ble herjet av både demoner, og av idioter (dummies)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Godeste Omega – for å forstå ditt ordtak er det en fordel å kjenne til det mytologiske opphav. Knee i mytologien/antroposofien står for EGO og det nokså personlige ego.
Plages man av knesmerter kan årsaken være en følelse av at ego blir truet av krefter utenfra, eks tumulter i et parforhold(manisk), eller uoverenstemmelser på jobben mm.
Så ordtaket har altså en skjult betydning og blir først forståelig når man kjenner opprinnelsen, på samme måten som Bibelen blir først tilgjengelig når man kjenner sitt knee og dens mytologi. Jeg kan godt spisse pennen og finne teskje, men sparer på kreftene og overlater igjen ordet til Bill.
What Is Truth Ask Plato

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Rettelse: Ra- ra- ree, let`s kick him in the other knee
:-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Uffda: Jeg mener “auda!”.
Ra- ra- ree-, let`s kick him in the knee. Darn, I meant the nuts!

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

:-) Det var en helt vanlig prosedyre i historienens glansdager da menn ikke hadde nuts men baller. OK back to basic.
Devils Demons And Dummies
http://www.youtube.com/watch?v=UxekbvNPiwQ&feature=plcp

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Smurfen:
Svarer på ditt innlegg under denne artikkelen.

Har sett opptaket “Kiesha little grandmother”.

Hun gir et inntrykk av å være “spesiell”, “begavet”, eller “annerledes”.
Ingenting i veien med det. Tvert imot.

Tiden er inne for å være bulldozer mot new- age ideologier, og å være skeptisk mot dette. Uten å konkludere med noe som helst, er det interessant, dette med:
“Hva er Gud”. En mann, èn opphøyd Skaper av alt? Eller èr Gud alt?
D.v.s alt liv, kosmos, materie, “I am” i mennesket. Kraften, som omtales som “The holy Ghost” i Bibelen. Og la oss si, da, at Gud i Bibelen er Yahweh, en fysisk super- being, som også dyrker sin Gud; Bevissthet, kosmos, eller “I am” i seg selv. Men at Han vet å bruke dette på en litt heftigere måte, enn det mennesker er i stand til.
;-)

Neida, Bibelen skal man være ytterst forsiktig med å mistolke, eller tolke bokstavelig.

Og det har selvsagt mange kristne gjort. De har dømt andre nedenom og hjem, fordi de andre ikke trodde på deres Gud. Rettere kalt: Monoteisme. Og de brøt det 12. bud: Døm ingen…

“Alle gode religioner fører ikke til Rom. De fører til Gud; bevissthet”
Og det er mange måter å praktisere sine religioner på (teknikker) ved å oppnå dette:

http://www.youtube.com/watch?v=DY1pcEtHI_w&playnext=1&list=PL5D62E5CE6CC771D8&feature=results_main

Og dette innlegget MÅ selvsagt tolkes bokstavelig, som en slags diktatorisk sannhet!

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Jeg tror denne kan være tøff å svelge selv for Omega, men når Alfa snakker bør Omega lytte. Så her kommer…
Human Life From Supernova

bjornt
bjornt
Abonnent
11 år siden

I artikkelen står det:
“Hva får vi når vi splitter et atom? Massevis av energi.”

Dette er galt!
Det er faktisk stikk motsatt:
For å splitte et atom i dets enkelte bestandeler bestanddeler KREVES det ALLTD energi. Denne energien kalles bindingsenergien.

I noen tilfeller kan man imidlertid få frigjort noe energi ved å splitte tyngre atomkjerner i lettere (fisjon). Man splitter dem altså ikke helt i alle deres bestandeler, nukleoner. Dette er bare mulig for atomkjerner med atomnummer større enn for jern. Atombomben er basert på dette.

Langt mer energi får man ved å smelte sammen atomkjerner til tyngre kjerner (fusjon). Solen drives som kjent av en prosess der hydrogenkjerner smeltes sammen til helium-kjerner. Hydrogenbomben virker på samme måten.

-bjornt

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

bardun: Mitt svar til ditt velformulerte innlegg, baseres på mystikk, og ikke vitenskap. Jeg satte pris på innlegget ditt, forresten.

Stanley Cubrick var en mester innen Semiotikk. Han hadde god kjennskap til den hemmelige verdensmakt: Illuminatus.

Wikipedias definisjon av semiotikk er følgende:

Semiotics, also called semiotic studies or (in the Saussurean tradition) semiology, is the study of signs and sign processes (semiosis), indication, designation, likeness, analogy, metaphor, symbolism, signification, and communication. Semiotics is closely related to the field of linguistics, which, for its part, studies the structure and meaning of language more specifically. Semiotics is often divided into three branches:
• Semantics: Relation between signs and the things to which they refer; their denotata, or meaning
• Syntactics: Relations among signs in formal structures
• Pragmatics: Relation between signs and the effects they have on the people who use them
Semiotics is frequently seen as having important anthropological dimensions; for example, Umberto Eco proposes that every cultural phenomenon can be studied as communication. However, some semioticians focus on the logical dimensions of the science. They examine areas belonging also to the natural sciences – such as how organisms make predictions about, and adapt to, their semiotic niche in the world (see semiosis). In general, semiotic theories take signs or sign systems as their object of study: the communication of information in living organisms is covered in biosemiotics or zoosemiosis.

Og undertegnede tror det ligger mye i Stanley Cubrick`s film 2001
Det lenkes til
2001:Analysis of the Last 10 Minutes

http://www.youtube.com/watch?v=lj-OlW83b6U&feature=related

Og poenget mitt er følgende: Jeg tror at sannheten om hvordan alt ble til, vil åpenbare seg for den del av menneskeheten som overlever en svært dramatisk tid fremover. D.v.s. “tror”, og ikke “vet”.
;-)

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Livets opprinnelse, universets opprinnelse, opprinnelsen til alt … en villet hendelse eller tilfeldighet?

Hva er sannsynligheten for det ene eller det andre, eller går det i det hele tatt an å snakke om sannsynlighetsberegning om de mest fundementale og mest mystiske gåter, fordi det i bunn og grunn starter og slutter med troen – enten på det ene eller det andre. Men det går jo an å prøve å forstå hvorfor en havner oppå en av plattformene.

Ikke er det bare vanskelig å forklare, men det er også umulig å bevise cellens oppstandelse så lenge det ikke finnes empiri – observasjon at dette skjer – at liv – en enkel celle oppstår helt tilfeldig av dødt materiale og litt vann. Derfra oppsto alt som finnes av liv og stadig nye arter, etter et sammensurium av mutasjoner og naturlig utvalg. Og så kom vi, de oppreiste, hoppende ned fra trærne – etter først å ha vært aper, eller noe i den duren – fordi det en eller annen gang skjedde en tilfeldig mutasjon – en feil som skjer i genene og som i en kombinasjon med naturlig utvalg startet en utrolig utvikling mot noe så fantastisk som mennesket – en utrulig artsforskjell på mange måter. Hvis vi betrakter oss selv som mer perfekte enn andre arter – i dette tilfelle aper, er det jo også merkelig at en mutasjon skulle føre til en forbedring, for det er ikke det som vanligvis skjer – heller det motsatte. Mutasjoner, de få som slipper gjennom, fører ytterst sjelden til en positiv konsekvens!

Er det da den genetiske slektskapen, eller likheten som er avgjørende for troen på apemennesket?

Spontan biogenese er noe annet og enda mer utrulig enn evolusjonsteorien. Men nødvendigvis må dette befinne seg innenfor den samme evolusjonen som det hele handler om, siden det liksom var sånn det hele startet etter det fenomenale tilfeldige ”kjempesmellet”. En fantastisk singularitet som blåste seg opp og som ble til et univers som ekspanderer med akselererende fart!

Men, hvor stor er sannsynligheten for at et fantastisk maskineri, som cellen er, bare sånn plutselig ved en fabelaktig tilfeldighet, ligger der klar ut av ingenting, bygget opp av proteiner med en DNA- kode, formerer seg og systematisk organiserer seg i komplekse organismer og bare venter på å bli et utall av arter og ender opp med mennesket som på så mange måter skiller seg ut fra alt annet?

Voila, hvilken absurd tilfeldighet! Om man samler en haug med metallbiter, glass og litt gummi og kaster det hele ned i en beholder med vann, og venter et visst antall år, så vil noen finne en fiks ferdig bil nedi der … Og den starter på første forsøk … En umulighet selvfølgelig. Men at noe så umulig og usannsynlig som at liv plutselig skal oppstå tilfeldig av dødt og anorganisk materiale – ingenting, skal liksom være ganske så mulig …

Vi er langt forbi det sannsynlige og et godt stykke inn i det usannsynlige – for ikke å si det umulige.

Mennesker er, genetisk, i slekt med mange andre arter. Utvilsomt, fordi vi er en del av Naturen og burde være i samspill med den også. Men det er vi ikke fordi vi nettopp er mennesker og er i stand til – i motsetning til dyrene – å tenke og planlegge framover i tid, ikke bare fokusere på øyeblikket i nuet!

Og hva med bevisstheten om oss selv. Og vår moral og samvittighet? Hvilke mutasjoner i evolusjonen var det som førte til denne grensesprengende forskjellen? Og hvor kom den frie vilje fra? Og talen?

I all sin enfoldighet, var det én eller annen som i fullt alvor mente at vi – på et tidlig stadium selvfølgelig – når vi sloss mot hverandre med vår klubber, eller hva vi hadde av redskap, lagde lyder og gryntet eller hvordan det nå enn lød.
Derav utviklet vi talen …
Men vi startet altså ikke våre første skritt som mennesker, men aper. Når vi, nær sakt på død og liv, må ha vært aper en gang i tiden, må det jo være likheten som avgjør, for det finnes ingen bevis for at vi har en felles stamfar – uansett hvor mange ateistiske evolusjonister som måtte ønske eller påstå noe annet. Men hvis det ikke er likheten, men det genetiske slektskap som avgjør, kunne vi jo likeså godt stamme fra noen av fuglene som vi har et like mye slektskap til som aper. Og lungefisken, en nær slektning av kvastfinnefisken som forskerne sa døde ut for tre-fire hundre millioner år siden – helt til et lys levende eksemplar ble fisket opp i trettiårene – helt uforandret – burde jo også være en god kandidat.
Den har også slektskap med mennesker. Eller kenguruen, som har vist seg å ha en genetisk kode som er overraskende lik menneskets. Selv om det er en visuell ulikhet, kan altså lik DNA produsere ulik proteiner.

**********************************************************************************

Det var en gang for lenge siden … starten på mange folkeeventyr – at fra noe dødt materiale og mineraler grodde det opp en amøbe etter at jorda var blitt nedkjølt fra å ha vært en rykende glohaug. Nå lå den der, amøben, halvdød og urørlig ventende på litt livgivende vann så tilfeldigheten kunne skje fyldest – slik at den kunne begynne å formere seg. En dag så den en asteroide på himmelhvelvingen og den så at asteroiden hadde masse vann i seg. Og til alt hell landet den like i nærheten og sendte en hel liten sprut med friskt rent og ultrabestrålt vann rett mot amøben, og dermed var det gjort. Det gikk som den hadde håpet … Dermed var alt i gang …
Nå regner ikke jeg meg selv som spesielt kristen akkurat – og i hvert fall ikke i tradisjonell forstand. Men likevel, sånn helt personlig, lurer jeg på hvordan livet og naturen og alt kunne oppstå ved en tilfeldighet når en slik tilfeldighet, alt i alt er så usannsynlig at det så godt som er umulig.

Usannsynlig betyr nødvendigvis ikke umulig, men i dette tilfelle hvor så mange tilfeldigheter måtte skje for å starte noe så komplisert som liv, vil muligheten for dette ha fryktelig små sjanser. Og da kan tanken om ID, som for øvrig er forskjellig fra kreasjonisme, være vel så god en tanke.

Jeg mener, hvis det er slik at noe så innviklet som en sprell levede celle bare kan oppstå av ingenting, må det i mitt hode være villet og styrt av en energi utenfor alt – ikke tilfeldig. For hvordan kan det ellers være mulig? Sånne tilfeldigheter skjer bare ikke, og like viktig; hvorfor slår ikke termodynamikkens lover inn når ateistenes livspust og livets utvikling skal forklares?

(Et isolert system rydder ikke opp i egen uorden. Et knust glass blir ikke helt igjen av seg selv. Uorden blir ikke av seg selv til orden.)

Jens Bjørneboe sa noe slikt at; ”klokker lager seg ikke av seg selv, men alt som vi stiller klokkene etter – himmel og jord, sol og stjerner skal liksom blitt lagd av seg selv. Hvilken utrolig dumhet.”

Og hva var det før amøben og før «smellet» og før alt … ? Det må vel være en grandios feilslutning og selvmotsigelse å påstå eksistensen av intet. Fordi av intet kan intet oppstå! Hvor kom energien fra – ja, hvor kom den fra? Kanskje fra der, fra DET som er i fortid, i nåtid og i framtid … på samme måte som vi kan tenke og undres over fortiden, nåtiden og framtiden … at energien alltid har vært, er og vil være til evig tid? At alt er som det er fordi ”noe” har bestemt at alt skal være slik som det er … Og da var ikke starten en tilfeldighet … eller – hvis det i det hele tatt var noe som startet – at det kanskje bare starter og starter – kontinuerlig og stadig … i en evig runddans … fra før tiden … utenom tiden og inn i evigheten …

Det snakkes om ”gudepartikkel” men ingen vet hvor lite vi egentlig vet om universets hemmeligheter, og hvor lite vi egentlig forstår av livets gåte og eksistensielle spørsmål om hvordan og hvorfor.

Og vannet …? Hvor i «all verden» kom vannet fra?

Eller behøver egentlig materiens opprinnelse i det hele tatt å ha noe å gjøre med evolusjonsteorien?

Men fantasifulle tegninger av apemennesker lever gode dager i medier og skolebøker …

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

En viktig ingrediens som det er fort å glemme er Photon. Photon ser ut til å kunne være nøkkelen til både liv og bevissthet.
Evolution Is It Right Or Wrong

« Forrige artikkel

Holistisk modell for helse, sykdom og helbredelse

Neste artikkel »

Orgasmens hemmeligheter

115
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x