Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi

11341 visninger
27 minutter lesetid
322

Kristendommen består av en eksoterisk vei, som er dogmer og fariseerisme (som Jesus advarte mot i sterke ordelag), og den er en indre innvielsesvei som er beskrevet av mystikere som Rudolf Steiner gjennom sine mange foredrag både i Norge og andre steder.

Vi er vel noen som er av den oppfatning at en ikke kan kjenne kristendommens kjerne uten å både kjenne tekstene etter Jesus OG har tatt den innvielse som er nødvendig for å kjenne den ånd som har inspirert tekstene. Det er slik med alle lover og tekster at en har deres ordlyd, og en har ånden bak loven som er hva som egentlig loven var laget for, foruten en kan ikke tolke ordet fullgodt. Rudolf Steiner gir oss en god modell for å delta i åndsvitenskapelig forskning. Her blir de åndelige krefter som påvirker mennesket og verden beskrevet og forklart, – i detalj, men Steiner mener det går ikke å lese seg til forståelse for dem, – en må oppleve dem for å forstå dem.

Sistnevnte er den esoteriske vei. Den første kan ikke forstås uten den andre. Ifølge Steiner var der på hans tid «esoterikere som ville holde kunnskapene om det åndelige skjult i hemmelige orderer og losjer, og eksoterikerne som ville la menneskene få del i den okkulte viten for at de ikke skulle gå til grunne i en sjelelig materialisme«. 3)

Begrepene eksoteriker og esoteriker er i dette utsagn gitt i en annen betydning enn de brukes i denne artikkel. Vi skal se nedenfor at Steiner selv brukte dem i begge sammenhenger.

NB: Personlig setter jeg ofte, for å sette et tydelig skille mellom de gode og onde åndskrefter, og utifra vår kulturelle forståelse av disse krefter, likhetstegn mellom Lucifer og Satan (Ahriman) som å representere det materialistiske latente iboende onde. Det gjorde også Goethe, men Steiner var uenig i dette, at der var forskjell på Lucifer og Ahrimans åndelige roller, fordi han mente det ville skape forvirring om ikke. 3). Bare for å ha det klart. Jeg mener det skaper mer forvirring å innføre nye begreper, eller gi utvidet og ny betydning til de vi har, istedenfor å bruke de som det er etablert forståelse for blant folk. Og det gjøres for avansert i tilfelle, slik at mange faller av lasset. Det er ikke hvilken ord vi bruker for å forklare en ting som betyr noe, men essensen av ordene. Det har uansett ingen praktisk betydning for denne artikkel, hvis mål er beskrive Steiners esoteriske tilnærming til kristendommen.

Rudolf Steiners åndsvitenskap

«All åndsvitenskap spirer frem av to tanker…Den første at det bak den synlige verden finnes en usynlig verden, en verden som nå er skjult for sansene og den tenkning som er lenket til dem. Den andre er at det er mulig for mennesket å utvikle evner, som sover i ham, og på den måten trenge inn i den skjulte verden«. 5) 6).

Når Steiner mener at ‘åndeverdenen’ egentlig er menneskets indre verden, så mener han å si «Fuglen er en luftens skapning; fisken er en vannets skapning; ormen er en jordens skapning. Men mennesket er egentlig en åndelig skapning«. 6) s. 163.

Rudolf Steiners ‘Kristologi’ er en innvielsesvei med kristen terminologi, for å ‘trenge inn i den skjulte verden’. – Om ikke verdener, i flertall…og som metode for å gjenfinne det tapte Atlantis og Lemuria i seg, som gikk tapt av teknologisk overmot og naturvitenskapelig begrensethet til det materiske univers; å gjenfinne sin åndelige komplementære virkelighet. Å bli igjen de storheter som mennesket var ment å være, før ‘Adam’ falt fra bevisstheten om dette faktum, hvis ‘syndefall’ (synd’ betyr ‘bomme på målet’) påvirket enhver senere generasjon mennesker etter seg med samme ‘glemsel’ aka Dyrets Merke.

Golgata-mysteriet

Dogmer og skriftlærdes fremstilling innen kristendommen gir ingen garanti for forståelsen av ånden i evangeliet, bare av bokstaven, og vi vet at Jesus advarte i harde ordelag mot nettopp dette. Matteus 23:14.

Denne oppfatning understøttes av den realitet i hvor langt kristendommen har kommet bort fra sitt fredsæle og kjærlighetsfulle budskap, hvor mennesket kan frigjøre seg fra sin laverestående natur som den bærer med seg fra den materielle darwinistiske evolusjonen, og bli åndsbasert mer enn kroppsbasert, og at dette kan gjøres ved å følge Jesus sin frelsesvei (det glade evangelium), for å bli ‘Faderen mer lik’, ‘komme Faderen nær’, den bortkomne sønn vender hjem – til Faderen, at Faderen og menneskeindividet blir ett, – igjen. Denne mystiske innvielse, for noen okkulte, kalte Rudolf Steiner for Golgata-mysteriet; hvordan stige opp fra jord, til ånd.

Det er maktpåliggende å bli ‘ett med Faderen’ igjen, i ånd, FØR velsignelsene blir en til del som lovt. Jesus symboliserte dette i fortellingen om den bortkomne sønnen, på vidvanke og forført av verdens fristelser, men ble hjertelig velkommen tilbake til sitt opphav, den Faderlige ånden. Da slaktes gjøkalven til fest i himmelen. En stor forvandling av menneskets sjelelige organisme vil finne sted, sier Steiner, som gjør at hos dem hvis høyere erkjennelsesevne er våknet, vil komme til å se Karmas herre; Jesus Kristus. 1) s. 178.

«Golgata-mysteriet, Kristi død på korset, står sentralt i Rudolf Steiners åndsvitenskaelige forståelse av mennesket. Han tillegger Kristi gjerning en enestående betydning for menneskehetens historie og åndelige utvikling». 8).

Steiner kaller kristendommen en oppstandelsesreligion, i motsetning til Budhismen som han karakteriserer som en forløsningsreligion. Han har lagt spesielt stor vekt på den kjærlighet som ble kanalisert inn i verden med Kristus sitt offer, og beskriver kjærligheten som det skapende prinsipp i verden. I motsetning til den sataniske innflytelse hvis krefter representerer de destruktive krefter i verden. Steiner sier at kjærligheten er for det indre åndelige liv, hva solen er for det ytre materiske liv, og beskriver kjærligheten som verdens moralske sol.

«Hva betyr nå den kjensgjerning at Kristus har vandret blant menneskene i Jesu fysiske legeme, at han har fullbyrdet det vi kaller Golgata-mysteriet, som kan lære oss at det åndelige alltid tilkjemper seg seieren over det legemlige livet alltid seieren over døden? [] Fra det tidspunkt av hvor Kristus bodde i Jesus av Nasarets fysiske legeme, er mennesket blitt istand til å , når det stiger ned i sin egen sjel, å erfare som en åndelig kraft i seg selv det som kun var av kosmisk natur, det som man før bare kunne nå frem til når man oppholdt seg utenfor legemet. [] Mennesket vil lett kunne forstå at det i en ytre kjemisk substansmengde oppstår noe nytt når man tilfører en ny substans. [] Da Jesus vandret på jord foregikk det noe nytt med hele menneskeheten, ved at noe nytt kom inn i menneskesjelene utenfra fra de oversanselige områder. Som en ny substans som virker videre i en substansmengde, slik virker fra da av en helt ny kraft i menneskesjelene, en kraft som bringer det enkelte menneskes sjel videre og videre.» 7) s. 85.

Rudolf Steiner’s kristologi er for kristendommen (‘fornyelsen av kristendommen’, som han sa det), hva kabbala er for jødedommen. Han gir nøkkelen til evangeliene, den indre forståelse av symbolikken i Golgata-mysteriet, i Fotvaskingen, Piskingen, Tornekroningen, Den mystiske død, Gravleggelsen, Oppstandelsen og Himmelfarten.

Den kristne innvielsesvei

Den indre vei, den esoteriske veien, mystikerens vei, gjør at mennesker får en OPPLEVELSE av G-d eller Kristus, mer enn å bare lese om G-d/JAHVE/Allah i en bok, og ta alt for god fisk fra de som mener å være G-d’s monopolistiske og utvalgte kanalisatorer, prester, paver og pastorer. Disse har ofte bare en eksoterisk vei; den skriftlærde. De har ingen indre ERFARING med det hellige. Vi vet hva Jesus mente om dem.., ormeyngel, hyklere, etc.

Jeg er ikke så opptatt av å putte folk i båser annet enn de to kategorier åndelig og ikke-åndelig. Religionenes eksoteriske veier; dogmer og tradisjoner, er bevisst skapt av maktmennesker for å splitte og herske. En må heve seg et nivå over de religiøse villfarelser og de religiøse agenturer av alle avskygninger, av bokstavtro eksoterikere, og se på dette åndelig. Kristusimpulsen kan treffe ALLE, på samme måte som Amors Piler kan det.

«Et religiøst menneske bekjenner hva dets Kirke forfekter. Et åndelig menneske bekjenner hva dets hjerte forfekter». En stor forskjell.

En av veiene var nattverden – kommunionen- for eksoterikerne. «For mennesker som søkte Kristus, var nattverden en fullstendig erstatning for den esoteriske vei, som de selv ikke kunne gå«. 1) s. 164. «»Diskusjoner er i det hele tatt et bevis på at et flertall av dem som diskuterer en sak, ikke forstår den. Slik var det også med nattverden. Så lenge man visste nattverden var et levende bevis for at materie ikke bare var materie, men at det fantes seremonielle handlinger der materien kunne tilføres ånd; så lenge mennesket visste at materiens gjennomtrengning med ånd betød en gjennomkristning, slik den kommer til uttrykk i nattverden, så lenge ble dette godtatt uten strid. Men etter at materialismen begynte å gjøre seg gjeldende, forstod man ikke lenger det som lå til grunn for nattverden«..[]. 1) s. 163.

Nattverden mistet dermed sin betydning som metode for å bli ett med Kristus, ad den eksoteriske vei. Bare dogmer og seremonielle tradisjoner ble igjen, åndsløst. «Den andre eksoteriske vei til Kristus gikk gjennom evangeliene«. Etter hvert ble også de bare døde ord, uten åndelig innhold. Symbolikkens betydning forsvant, fordi den ikke ble forstått.

Den indre esoteriske vei til Kristus Jesus går også via evangeliene, fordi som Steiner sier så er de egentlig fornyede innvielsesritualer, som beskrevet i hans bok «Kristendommen som mystisk kjennsgjerning».

Rudolf Steiner lister opp syv trinn i den kristne innvielsesvei i stikkordform. Noe er mine utfyllende beskrivelser, og ikke Steiners:

  1. Fotvaskingen. Leve med bestemte følelser og fornemmelser. Kommunion. Kommunion ikke bare med Kristus men også med nesten. Erkjenne i ydmykhet at en skylder de som står under en muligheten til å stige opp.
  2. Piskingen. Lutring og rensing gjennom lidelse. Stålsette sin vilje til å møte sin skjebne og klare lidelsen som er en del av livet i denne verden, gjennom å lide som Kristus led, for verdens ‘synder’. Visse symptomer rent fysisk følger denne hendelsen. Det er en intensivering av evnen til å føle, en større følelse av liv og kjærlighet. I ekstrem kommunion (Steiner kaller det imaginasjon) fører dette til stigmas.
  3. Tornekroningen. På dette stadiet må mannen lære å være modig i verden moralsk og intellektuelt, til å avstå fra sinne når alt som er mest kjært for ham blir angrepet. Evnen til å være reservert når alt stormer rundt en, å si «Ja» når resten av verden sier «nei» – det er det som må integreres før neste steg kan tas. INRI. Storheten i den åndelige opplevelsen blir ikke satt pris på av samfunnet. Latterliggjøring.
  4. Å Bære Korset. Refererer, symbolsk sett, til en dyd av sjelen. Denne dyd som består i en følelse av å ha «verden på en samvittighet» som Atlas bar verden på sine skuldre (Atlas komplekset), kan kalles en følelse av identifisering med hele jorden, eller med ordene til den orientalske okkultisme, opphør av følelsen av adskilthet.
  5. Den mystiske død. Korsfestelsen. Kroppen og legemets død. Legemets forgjengelighet. Løsing av karma. Sjelens rensing. Slukking av lyset. Som den største av alle lidelser erkjenner adepten at verden en opplever med sansene er bare en illusjon (maya). Han er bevisst på døden og at han synker inn i skyggenes verden, men da brytes mørket og et nytt lys – det astrale lys – skinner i sin glans. Forhenget i tempelet er «revnet i to.» Dette lyset har ingenting til felles med det fysiske lyset fra solen. Det stråler ut fra adeptens indre vesen. Inntrykket det gjør er helt ulikt det som er av det ytre lys. Følgende sammenligning vil gi oss en ide om hva som menes. Vi tenker oss at vi forlater den støyende byen bak oss og inn i en tett skog. Lyder opphører gradvis og stillheten blir fullført. Vi begynner endelig å bli klar over hva som ligger selv utenfor stillheten, å passere null punktet hvor all ekstern lyd har opphørt. Og når lyden oppstår igjen for det indre øret fra den andre siden av tilværelsen. Slik er opplevelsen av sjelen til en som kommer inn i astral verdenen. Han er da i kontakt med den inverse kvaliteten på tingene som han var kjent med, akkurat som i aritmetikk, under nullpunktet, går vi inn i den voksende serien av negative tall.
    Derfor trenger vi å miste alt for å gjenvinne alt, og dette gjelder vår egen eksistens. I det øyeblikket for å miste alt ser vi ut til å dø for oss selv og det er i verden rundt oss at vi begynner å leve igjen. Slik er den Mystiske Døden. Når en mann har passert dette stadiet, er tiden kommet for den neste fase:
  6. Gravleggelsen. Den gamle ‘kropp’, eterisk og astralt begraves for godt. Man føler at man er frigjort fra sin egen kropp og er ett med planeten. Han er ett med jorden og finner seg selv igjen i planetarisk liv.
  7. Oppstandelsen/Himmelfarten. Åndens oppstandelse. Evig liv. Alkymiens mirakel. Født på ny. Sjelens lys illuminerer en. Ny sjel. Åndens seier over materien. Mystikeren som vender seg bort fra den ytre verden og hengir deg til disse følelsene av henrykkelse, opprykkelse og frigjøring, som flommer inn i deres sjeler når denne stemningen gjennomsyrer deres indre liv. Ett med Faderen. Sitte ved høgre hånden til Faderen. Salighet. Dette er en sublim opplevelse, umulig å beskrive med mindre det være innenfor veggene i helligdommen. Den siste fasen av den kristne initiering overskrider alle ord og alle analogier mislykkes. På dette stadiet får mennesket legedommens kraft. Men ham må være klar over at han når han besitter den, besitter han samtidig den inverse makt for å få sykdommen. Det negative går alltid i hånd med det positive. Derav den enorme ansvaret som knytter seg til denne kraften som kan være preget av å si: De kreative Ordene kommer fra en sjel i brann.

Steiner sier at en må oppleve de fire første stadier, inklusivt piskingen og korsfestelsens smerte og lidelse, alle de fire første nivåer, før vi kan oppleve den Mystiske Død, Gravleggelsen, Oppstandelsen/Himmelfarten. En må altså klare i solidaritet med den neste som lider i verden, og i solidaritet med Kristus sitt offer, å sette seg i den følelsesmessige tilstand, at en virkelig kjenner piskeslagene på egen rygg, at tornekronen skjærer seg inn i pannen. Det kan synest som en barbarisk ting å gjøre, men dette er høyeste form for kjærlighet. Når en føler det så sterkt og så lenge emosjonelt, vil det trenge inn i den astrale og eteriske kroppen, over tid, så vil det før eller siden også gjøre seg utslag på den fysiske kroppen. Imaginasjonene har trengt helt inn i den fysiske kropp, og da gir stigma seg utslag. Når de slår ut på kroppen, da gjennomsyrer denne kjærligheten ALLE åndelige nivåer av dette mennesket.

Disse trinn skal ifølge Steiner gi oss «kraft og fullstendig forvandle vår natur, slik at vi kan stå sterke, kraftige og frie i verden, og samtidig skal vi være rede til enhver kjærlighetsgjerning«. 1) s. 171.

Ser en jorden med åndelige øyne fra et utkikkspunkt fra verdensrommet før korsfestelsen, da man ville ha oppfattet jorden som liggende i et åndelig mørke, et tomt sted som mangler noe som helst åndelige liv, et tomrom i dypet. Kristus ble Verdens Lys, og via Kristus kan alle bli mottagere av dette lys. Innvielsen er således også for å forberede adepten til «å være istand til å ta imot det fantom som oppstod fra Golgata-graven«. 1) s. 172, altså være istand til å ta imot det lys som Kristus tilbyr. «Jeg er Verdens Lys», sa Mesteren.

Ved himmelfarten mener Steiner at Kristus ble herre over menneskenes karma. «Det vil si at ordningen av de karmiske anliggender vil skje gjennom Kristus. Jeg går gjennom Dødens port med min karmiske konto. På den ene siden står mine gode, kloke og vakre handlinger – mine kloke, gode og forstandige tanker – på den andre siden står alt det onde, dårlige, dumme, tåpelige og heslige. Og den som i fremtiden innehar det dommerembetet som i de følgende inkarnasjoner i menneskehetsutviklingen skal bringe orden i menneskenes karmiske konto, det er Kristus«. 1) s. 173.

«Vi må utligne vår karma slik at vi på best mulig måte kan befordre hele menneskehetens fremskritt på jorden«, sier Steiner. 1) s. 174. At denne utligning av karma kan medføre Pisking, Tornekroningen og Korsefestelse, bør ingen bli overrasket over.

«I menneskehetens kommende epoke vil det altså – nært forbundet med menneskelige opplevelser – opptre høyere evner. Dette vil bli en meget sterk impuls i menneskenes moral, og disse impulsene vil bety enda meget mer enn det som tjente som en forberedelse til disse impulsene, nemlig samvittighetens stemme. [] Menneskene kommer til å vite: Jeg er ikke alene, overalt lever det åndelige vesener, som er forbundet med meg.[] I de neste tre årtusener vil et tilstrekkelig antall mennesker erkjenne som en sannhet det vi kan kalle Kristi Jesu karmiske dommerembete. Menneskene vil oppleve Kristus selv i hans eteriske skikkelse. De vil oppleve ham slik at de, på samme måte som Paulus ved Damaskus, blir helt ovebevist om at Kristus lever og er kilden til gjenoppvekkelsen av det fysiske urbildet, det vi fikk ved jordutviklingens begynnelse, og som vi trenger for at Jeget skal komme til sin fulle utfoldelse«. 1) s. 175.

Steiner sier videre at Golgata-mysteriet inntraff på en tid i historien hvor alt var som mørkest i samfunnet, og hvor menneskenes sjeler og sinn var formørket, og som videre gav den aller sterkeste impuls for fremtiden.

Kristusimpulsens innflytelse. Uten denne ville menneskehetens utvikling fortsatt nedover.

Kristusimpulsen

«Bare ved at Kristus-vesenet fattet en beslutning om å inkarnere i et menneske på et tidspunkt da begivenhetene i Palestina fant sted, ble en oppstigning mulig for menneskeheten. Bare slik ble menneskeheten forløst fra den impuls som kom fra de luciferiske krefter, og som i Bibelen billedlig blir kalt slangens fristelse, syndefallet og arvesynden. Kristus fullførte en handling som ikke var nødvendig for ham selv. Det var en guddommelig kjærlighetshandling!» 1) s. 183. Det er den kollektive innvirkning av beslutningen, at menneskenes illuminasjon bevirker sunne samfunn.

Kristusimpulsen i enkeltindivider kan også fungere uten bevisst innvielsesvei, å bli ‘truffet av lynet» (som lyn fra klar himmel) på vei til Damaskus, som Saul -> Paulus, som fikk Kristusimpulsen brått og brutalt på sin vandring. Som fikk sitt indre fornyet og transformert av denne Kristusimpulsen. «Kristus som taler i meg». Gikk fra å være en forfølger, til å bli en følger, etter den umiddelbare illuminering. Men vanligvis vil deres natur oppfylle de syv punkter i innvielsen ubevisst, og de har evnen til å ‘imaginere’ og integrere automatisk egenskaper som nåde, medfølelse, tilgivelse og kjærlighet som naturlige fakulteter i deres sjelsvesen.

«.. begynnelsen til Kristus-impulsen ble ikke lagt til glitrende hovedsteder i jordtilværelsen, kristendommen har tvert imot alltid sett et visst alvor i at Kristus-bæreren ble født i en stall hos fattige hyrder» [] Likevel ville man ikke ha funnet den eksoteriske vei til Kristus bare gjennom evangelienes bilder, uten nattverden, og alt som henger sammen med den«. 1) s. 166.

«Kristus er for åndsvitenskapen den høyeste impuls som har kommet inn i menneskehetens utvikling. Alle de som noen gang med klarsynt øye har kunnet gjennomskue menneskehetens åndelige liv, har alltid talt om Kristus, bare med forskjellige navn. Også de store lærere i det gamle India, som vanligvis blir betegnet som de hellige rishis, talte om Kristus []. Når de talte om Vishvakarman – det var det navn de betegnet Kristus med -, da talte de om den høyeste åndelige makt som mennesket kan løfte seg opp til []. Dersom mennesket ser ut i verden og gjennomskuer som maja, som illusjon det som vider seg ut i rommet og utspiller seg i tiden, og liksom bak dette majaslør ser hvordan det som ligger til grunn for sanseverdenen brer seg ut, så kaller den vediske lære dette for brahman. Ser mennesket inn i sitt indre på sitt egentlige selv, ser hvordan dette er en del av det som vever og lever i verden, så kaller den det atman.Slik taler den den urgamle vediske lære om Vishvakarman: vevende gjennom rom og tid – brahman, som indre åpenbaring – atman []. Zoroaster eller Zarathustra talte om Kristusåpenbaringen.» 7) s. 80-81.

Fornyelsen av kristendommen

I vår tid skal teologi, psykologi, vitenskap og filosofi forenes i en fornyet åndsvitenskap, metafysikk. Rudolf Steiner har linket alt dette sammen på en utmerket måte. Jfr. også Martinus, Swedenborg, m.v.,

«Swedenborg mente at hans teologi var en åpenbarelse av den sanne kristne religionen, som han mente hadde blitt formørket gjennom århundrende av teologi. Han refererte likevel aldri til sine skrifter som teologi, ettersom hans ideer var basert på egne opplevelser, til forskjell fra teologi. Han ville heller ikke kalle det for filosofi, da han i 1748 beskrev filosofi som noe som «formørker sinnet, forblinder oss, og helt forkaster troen» «
http://no.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg

Rudolf Steiner skapte ingen ny religion. Det sa han flere ganger. Hans plattform var kristendommen, dens indre esoteriske vei som han kalte Kristologien, og hans arbeid er åndsvitenskap. Åndsvitenskap er ikke religion, – det er forskning på religion og på sjelen og det åndelige universet; kosmologi. Hans forskning gikk på hva som hadde skjedd med andre sivilisasjoner, som hadde vandret den vei vi gikk.

Flere bøker av ham handler om de tapte Atlantis og Lemuria.

«Derfor er det heller ikke lenger absurd å si: hele jorden vil engang bli sønderknust til støv. Slik det enkelte menneskes legeme faller sammen til støv, slik vil hele jorden, vår planetariske tilværelses legeme, falle sammen. Men menneskesjelene vil da ha tilegnet seg noe som går over til nye tilværelsestrinn. Jordlegemet faller bort, og menneskeheten antar nye skikkelser. Og den impuls som lever der, er Kristus-impulsen.» 7) s. 90.

«Det er en betydningsfull kjennsgjerning at vår tids vitenskap må reise spørsmålet om denne over alt elskede og helligholdte person overhodet noengang har levet, og at man ikke har noen historiske beviser for at dette virkelig er tilfelle []. De åndsvitenskapelige fakta bekrefter virkeligheten om denne Jesus med en sikkerhet som ikke noe ytre kildeskrift, ingen ytre overlevering kan gi«. 7) s. 78.

Steiner, Swedenborg, Martinius og flere ser dette på et nivå over religionen som dogmer, de beskriver og ser det religiøse som et indre fenomen, hvor ånden blir fornyet og sjelen transformert; En blir født på nytt, «av ånd denne gang og ikke av en kvinne«. Og likeens flere av østens filosofer og åndsvitenskapsmenn ser det slik.

The three stages of Jesus’ life
Jesus was kaarana-janma, a Master born with a purpose, the mission of restoring love, charity and compassion in the heart of man. He had no attachment to the self, nor paid any heed to joy or sorrow, loss or gain. He had a heart that responded to the call of anguish, and he went about the land preaching the lesson of love. His life was a libation for the upliftment of humanity.

Like most seekers, he first searched for the Divine · in the objective world. But he soon realised that the world is a kaleidoscopic picture created by one’s own imagination, and sought to find God within himself. His stay in the Himaalayan monasteries in Kashmir and in other centres of eastern asceticism and philosophical inquiry, gave him greater awareness. From the attitude of being a Messenger of God, he could now call himself the Son of Clod. The bond of relationship increased: the ‘I’ was no more some distant light or entity; the light became a part of the “I.” With the body-consciousness predominant, he was a messenger. With the heart-consciousness in the ascendant, he-felt a greater nearness and dearness, and so the son-father bond seems natural at this stage.

Later as the Aathman-consciousness was established, Jesus could declare, “I and My Father are One.” The three stages may be described as: “I was in the Light,” “The Light was in me,” and “I am the light,” and may be compared to the Dhwaitha (dualism), Visishtaadhwaitha (qualified non-dualism) and Adhwaitha (non-dualism) stages as described in Vedhic philosophy. The final stage is the one when all duality has been shed. This is the essence of all religious disciplines and teachings.

Jesus’ original name was Isa
Jesus was honoured by the populace as Christ, for they found in his thoughts, words and deeds, no trace of ego. He had no envy or hatred, and was full of love and charity, humility and sympathy. Jesus’ original name was Isa which, when repeated, is Sai. Isa and Sai, both mean Ishwara (God), the Eternal Absolute, the Sath-Chith-Aanandha (Being-Awareness-Bliss). In the Tibetan manuscript, at the monastery where Isa spent some years, his name is written as Isha, which means the Lord of all living beings.

When Jesus proclaimed that he was the Messenger of God, he wanted to emphasise that every one is a messenger of God and has to speak, act and think like one. This is the true Karma- Kaanda (branch dealing with action and its reaction) of the Vedhas: saadhana (discipline) of karma (work), japa (prayer), seva (service) and dhyaana (meditation). When progress is furthered, Jesus asserted, each one can recognise all as Sons of God, Children of God, brothers and sisters of oneself, and so, deserving of worship. The Upaasana Kaanda (branch of Vedhas dealing with contemplation) is the scripture in Sanaathana Dharma (Eternal Universal Religion) for this stage. Finally, knowledge ripens into wisdom and’ the goal of Jnaana Kaanda (branch of Vedhas dealing with spiritual wisdom) is reached, when each one realises, “I and my Father are One.”

http://sai-fi.net/satyababa/?p=6800

«Når vi skuer tilbake på den måten som de innviede gjennom de forskjellige tidaldre, gjenom århundrer og årtusener har talt om Kristus på, bare med ulike navn, da oppdager vi en veldig forskjell i forhold til hvordan man idag må tale om ham. Til alle tider før begynnelsen på vår kristne tidsregning har de som var i besittelse av virkelig erkjennelse talt om Kristus som en som skal komme, en som i fremtiden vil åpenbare seg for menneskene på en helt ny måte. Datidens åndsforskere sa: Ennå er det bare de som kan løfte seg opp i de høyere verdener som er istand til å skue Kristus; de skuer Kristus i den oversanselige, i den åndelige sfære. Slik har Indias seere skuet Vihvakarman, slik hadde Zarathustra skuet Ahura Masdah.» 7) s. 83-84.

«Det vil aldri bli ro i verden», sier Steiner, «før det har kommet til en harmonisering av de vestlige og østlige forhold. []. Den store krig mellom Asia og Vesten vil bli utkjempet til tross for alle nedrustningskonferanser, dersom ikke asiatene ser noe komme seg i møte fra vesten, nemlig Vestens ånd. Den vil kunne lyse for dem, den vil de kunne ha tillit til fordi de har forståelse for den utifra sin egen åndelighet, selv om den er i forfall». 7)

Asia har ikke bare slått vesten på det teknologiske område i våre dager, men har de bevart sine åndelige verdier i all materialismen vesten har lært dem til, så vil de også ha slått vesten på det åndelige området, og vesten er dermed sjakk matt, og kan dermed karakteriseres som det nye Atlantis/Lemuria.

De Åndsløse vs. G-d’s Folk

I virkeligheten er der bare to eneste grupper på jord, og det er ikke tabloidisert. Det er de Åndelige og de Åndsløse. Jeg har ofte kalt sistnevnte satanister. Satans Synagoge som Johannes kaller dem. Så det er de Åndsløse, de verdslige – de som tror at dette liv og dette univers er alt som er, og så er det G-d’s Folk, de som er tro mot ‘Ånden som taler i en’, G-d, mot Vårherre, mot Skaperen, mot Kristus, mot Allah, mot JAHVE. Det er samme G-d, alle ihop, i våre monoteistiske religioner finnes der bare EN G-d. Så forskjellige ord, – samme fenomen; G-d. Åndsvitenskapen har kartlagt og beskrevet utviklingen i disse gudsbilder etter som menneskene utviklet seg gjennom den åndelige evolusjonen. De er alle mer tro mot den kraft og energi ‘som svever over myrene’, enn de guddommer som denne Verdens Hersker gir dem å tilbe (idolisering – forbudt også etter jødedommen).

Selv satanismen har 90 % sannhet, og 10 % løgn, og det er disse 10 prosentene som skaper problemene. Hadde det ikke vært 90% sannhet, ville ingen kjøpt de åndsløses løsninger og forførelser, for veldig få mennesker (kun noen få innen eliten; politiske og økonomiske lederskapet i verden), er BEVISST onde.

Det er mange som har underlagt seg denne Verdens Fyrster, inspirert av en åndelig entitet som kaller seg denne verdens lys, Morgenstjerne – The Illuminated Ones – Illuminati; Satans agentur, som er mennesker influert av denne åndsentitet vi kaller Satan. De åndsløses derFuehrer. The Evil Guys. Forfører, lyver, dreper, konspirerer mot G-d og mennesker, i fri utfoldelse. Jfr. Steiners bok: ‘The Karma of Untruthfulness: Secret Societies, the Media, and Preparations for the Great War’.

Og så er det de mennesker som er tro mot G-d i denne verden, koste hva det koste vil, hva enn de kaller ‘Ham’ (Allah/JAHVE/Gud), og underlegger seg G-d’s myndighet og ledelse i verden – om de kaller seg jøde, kristen eller muslim eller ateist eller humanist for den del, OM de tar på G-d’s gode sjelsegenskaper, som Kjærlighetens G-d influerer sine med, så er de per definisjon dette, uansett hvilken merkelapper de selv eller andre henger på personen. Det er «The Good Guys». Det er ikke merkelappen de selv eller andre setter på dem som betyr noe. Det er hva de ER som betyr noe!

En ateist eller en agnostiker kan ha mer kjærlighet i sitt hjerte enn en som kaller seg kristen, og drar i kirken hver søndag. Hvem er nærmest guddommen? G-d = Kjærlighet.

Faktisk er ikke å være i G-d, en del av G-d’s kropp, ikke noe med hvilken merkelapper de evner å sette på folk for sitt splitt og hersk oratorium. En kjenner dem igjen om der er kjærlighet eller ikke. Hva hjertet er fullt av, renner munnen over med.

Mange som er åndsløse, tror de tjener Kjærlighetens G-d, men i virkeligheten tjener de hatets og fryktens gud; Lucifer (jfr. Albert Pike i ‘Morals and Dogmas’), som har satt seg i Kjærlighetens G-d’s sted på jord.

DET er den største av de største forførelser menneskeheten er utsatt for, fordi de ikke kjenner den esoteriske veien, men bare den eksoteriske – den de har blitt fortalt av Verdens Fyrster de skal tro på, de har ingen OPPLEVELSE av Allmakten, – bare av de ‘døde ordene’ på den eksoteriske vei..

Esoterisk innvielse
Jesus sender ‘de levende Ordene’ til sine, via den Hellige Ånde, den mystiske Dåpen, som leder til den rette vei; den esoteriske, til gjenfødelsen, til barnets uskyld, til sjelens transformasjon, til den relle OPPLYSTHET av sjelen og sinnet; de rette Illuminated Ones. Illuminert av Kjærlighet, Godhet, Sannhet og Rettferdighet.

«Jeg er Veien, Sannheten og Livet – ingen kommer til Faderen uten enn ved meg«, sa Jesus.

DET er helt riktig.

Disse menneskelige sjelsegenskaper, skaper PORTEN til G-d. Uten kan de tro seg så frelst og opplyst og utvalgt til å bli bortrykket før Armageddon som de bare vil, men det vil ikke hjelpe dem på Dommens dag, hvor Kristus besitter Dommerembetet for menneskers karma. De valgte seg feil Fyrste. De skulle valgt seg Fredsfyrsten, men valgte seg Barrabas, og det gjelder ikke bare en liten gruppe fanatiske nasjonalistiske  jøder, men i enormt større antall såkalte ‘kristne’; neo-konservative krigshissere, o.l.

Vi velger oss Barrabas

Norges folk bør velge seg Jesus Kristus, og ikke (Jesus) Barrabas.

Det påstås at Barrabas sitt fornavn var Jesus.

(Jesus) Barabbas betyr ‘faderens sønn’. (Jesus) Barabbas beskrives som en morder og lovløs, men det er sannsynlig at han tilhørte den gruppe som kaltes seloter. Så Pilatus stod ovenfor to potensielle Messiaser. En fredsæl og en krigersk. En viss rike var av denne verden, og en annen som sa «Mitt rike er ikke av denne verden». Kristus sitt rike var av åndelig art.

På Jesus sin tid bestod jødedommen av to retninger; de som på YAHVE’s (krigsguden) oppfordring skulle gå til krig mot sine fiender og slå dem til jorden, – og de som fulgte Jesus fra Nazaret sin modell for verden og samfunnet (kjærlighetsguden).

Noen av jødene valgte seg Barrabas. En annen gruppe valgte seg Jesus. De førstnevnte ble kalt seloter, og de sistnevnte ble siden benevnt som kristne.. de ble en revolusjonær bevegelse på mange måter, for Kristusimpulsen revolusjonerer ikke bare menneskesjelen, den revolusjonerer i positiv forstand også samfunnene.

«I skuespillet «Barrabas» lar Nordahl Grieg det velkjente bibelske temaet gjenspeile det problematiske valget mellom de gode og de langt sterkere onde kreftene.»
http://no.wikipedia.org/wiki/Nordahl_Grieg

Mange kristne ville være på «vinnerlaget» (kan se slik ut med verdslige øyne), og valgte seg selotene, dagens sionister, den politiserte religion.

«Barabbas ville frigjøre folket med makt og med våpen, han var en slags terrorist med et positivt motiv for jødene. Men Jesus Kristus kom ikke for å ta liv, men for å gi sitt liv til løsepenge for mange. Barabbas representerte denne verden, mens Jesus representerte den kommende.»

http://www.eyewitness.no/Teologi/het.htm

Mange falne kristne drar Jesus Kristus sitt hellige navn ned i søla, ved å bruke kristendom til å begrunne åndsløshet, krig og politiske disposisjoner, fordi de ikke kjenner Kristus i ånd, bare ved bokstaven.

Okkultisme og kunsten

Mange kristne vil nå si at denne forfatter lefler med det okkulte. Okkult betyr ‘det skjulte’, og vil tro seg redd for å falle fra nåden og velsigelsene som en kristen sjel blir til del med det, for Bibelen forbyr hekserier og okkultisme (i sin negative form). Jeg tror ikke de skal være så redd for dette, for G-d’s barn har evnen til å leke, også intellektuelt, og så lenge en holder seg til kjærlighetsbudet; elsk G-d, elsk dine medmennesker, så er det ingen okkultisme som kan rive en bort fra nåden og velsignelsene, og spesielt ved det faktum at Rudolf Steiner ble utkastet fra det Teosofiske Samfunn med Helen Blavatski. Okkultisme betyr lære om det skjulte, og har både en lys og mørk side.

Rudolf Steiner kom til brudd med teosofien og Madam Blavatsky, fordi Madam Blavatsky ikke tålte ‘kristen manns blod’, og var viden kjent for sin anti-kristne holdning. Teosofien står således, utifra et kristent synspunkt, for en mørk side av okkultismen, mens antroposofien som en vitenskapelig fremstilling av sjelen og forståelsen av de åndelige riker, ville Steiner åpent og ærlig at esoteriske temaer skulle drøftes i det åpne rom, og gjøres til gjenstand for vitenskapelig granskning, og ikke være skjulte lærer som skjulte krefter benyttet til klandestine formål. Disse benytter sort magi og har tilknyttet seg negativt polariserte åndskrefter for å beholde sin verdslige kontroll og makt over menneskene, jeg kaller dem oftest satanister.

Jfr. Steiners bok: ‘The Karma of Untruthfulness: Secret Societies, the Media, and Preparations for the Great War’.

«Man må la den fysiske verden være slik den er og søke det åndelige der hvor det er å finne, – riktignok også i den fysiske verden, men da nettop i de åndelige sfærer som gjennomtrenger den fysiske verden. I sin sunne tilstand føler mennesket seg kallet til å slå bro mellom de to områdene, mellom den indre opplevelse og den ytre anskuelse. [] Bringer man de to verdener sammen, da befrukter de hverandre gjensidig, da oppstår kunsten. For i kunsten blir det vi iakttar i den ytre sanselige verden, gjennomtrengt med impulsene fra den åndelige verden; det som iakttas sjelelig i det indre, ikles en ytre form.» 4) s. 207.

Så patetetisk nok kan det tenkes at kunsten har større potensiale enn teologien til å lede menneskene inn på den sunne åndelige utviklingsvei.

Den åndelige frihet

Så vi ser at den menneskelige kjærlighet er begrenset i forhold til den kjærlighet til den «som av fri vilje, av kjærlighet, hadde utført denne handlingen, for at jorden og menneskeheten skulle nå sitt mål (fri fra ‘synden’ – som betyr ‘bomme på målet’). Hadde ikke den gud, som vi kaller Faderguden, tillatt at den luciferiske innflytelse kom inn i menneskene, hadde ikke menneskene kunnet utvikle sitt anlegg for et fritt Jeg. Gjennom den luciferiske innflytelse ble anlegget til et fritt Jeg utviklet. Dette måtte Faderguden tillate. Etter at Jeget – for sin frihets skyld – var blitt fanget i materien, måtte nå hele Sønnens kjærlighet føre frem til handlingen på Golgata, for at det igjen skulle bli befridd fra dette fangenskapet. Bare gjennom dette er menneskets frihet, menneskets fulle verdighet blitt mulig. Vi kan takke en guddommelig kjærlighetshandling for at vi er frie vesener. Som mennesker har vi lov til å kalle oss frie, men vi har ikke lov til å glemme at vi kan takke en guddommelig kjærlighetshandling for denne friheten. Når vi tenker slik, vil følgende tanke ta bolig i det innerste av våre følelser: Du kan nå frem til menneskelig verdighet, men du må aldri glemme at den du kan takke for den du er, er han som har gitt deg ditt menneskelige urbilde tilbake gjennom forløsningen på Golgata! – Menneskene ville aldri ha kunnet gripe frihetstanken uten Kristi Forløsningstanke, bare slik har frihetstanken sin berettigelse. Hvis vi ønsker å være fri, må vi bringe det offer at vi takker Kristus for vår frihet! Da først kan vi virkelig erkjenne friheten. De som tror at menneskelig verdighet blir innskrenket, hvis de takker Kristus for den, bør innse at menneskelige meninger ikke har noen betydning ovenfor kosmiske kjennsgjerninger, og at de en gang i fremtiden vil komme til det punkt der de gjerne anerkjenner sin frihet som noe de har erhvervet fra Kristus.» 1) s. 184.

Etterordet på 59 sider av Torodd Lien i boken «Fra Jesus til Kristus», er så bra at jeg kunne godt sitert en masse, men plassen tillater ikke mer. Anbefales.

Lien får det siste ordet om denne friheten som er truet: «Spørsmålet er jo hva åndsvitenskapen kan bidra med i den sivilisasjonskrise vi står inne i, og den målbevisste avkristning, anført av samfunnets sentrale pedagogiske, vitenskapelige og politiske instanser, som er et av denne krisens mest markante trekk«. 1) s. 212.

Øvrig lesning

Se også:

Rudolf Steiner i Opposisjon til Sataniske Kulter
http://www.riksavisen.no/?p=5281

Rudold Steiner arkivet (engelsk)
http://www.rsarchive.org/

Rudolf Steiner: Karma of Untruthfulness: Secret Societies, the Media, And Preparations for the Great War, vol 1 og vol 2.

Referanser

1. Rudolf Steiner. «Fra Jesus til Kristus». Vidarforlaget 2007.
2. Rudolf Steiner. «Kristendommen som mystisk kjennsgjerning». 1902. Vidarforlaget 1991.
3. Rudolf Steiner. «Kampen om mennesket». Vidarforlaget 1995.
4. Rudolf Steiner. «En innvielsesvei for vår tid». Antropos 2001.
5. Rudolf Steiner. «Åndsvitenskap i omriss».
6. Colin Wilson. «Rudolf Steiner. En mann og hans visjon». Kurer Forlag. 1985.
7. Rudolf Steiner. «Nordens folk mellom øst og vest. Kristus i det tyvende århundre». Antropos 1999.
8. Rudolf Steiner. «Kjærligheten og dens betydning i verden». Vidarforlaget 1999.

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

322 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden

Jeg er i grunn ikke så sikker på om jeg liker Rudolf Steiner.
Har du lest denne?
http://books.google.no/books?id=oainMBER8wMC&printsec=frontcover&dq=Rosicrucian+Wisdom&source=bl&ots=IRqdoYONVl&sig=VjqsDScwDpLERrdJ9duLbRRIN5Y&hl=no&ei=iwP4TLS3L5CYOqmlsbII&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

I Rudolf Steiners antroposofi tildeles Christian Rosenkreutz en sentral plass i Europas åndshistorie. 14 foredrag holdt i München fra 22. mai til 6. juni 1907 ble senere utgitt under tittelen Rosenkreuzernes Teosofi. Det hemmelige brorskapet var klart fiendtlig overfor jesuittene, pavedømmet og den katolske kirke, men hvordan så de på sionismen som også oppsto på samme tid?

A.M.O.R.C. tillegger rosenkorsordenen en ubrutt historie tilbake til den egyptiske farao Akhenaton. Ordenens anegalleri ble i 1967 tatt i bruk av en gruppe franskmenn som trengte en ærverdig historisk bakgrunn for sin nykonstruerte Sions vises priori. Sionordenen (Prieuré de Sion) skal være en hemmelig orden hvis fremste oppgave er å bevare hemmeligheten om en blodlinje som utpeker Merovingerene som etterkommere av David, Jesus Kristus og Maria Magdalena.

Soltempelordenen i de franskspråklige områdene i Europa og Canada ble dannet omkring år 1976 av Joseph Di Mambro, som hadde vært medlem av rosenkorsordenen A.M.O.R.C. i årene 1956–1970. I oktober 1994 fant kanadisk politi en rekke lik under etterforskningen av mistenkelige branner. Samtidig gikk fire feriehus opp i flammer i Sveits. Det ble funnet 48 døde i Sveits og 5 i Canada. Noen var drept mens andre lot til å ha tatt sitt eget liv. I desember 1995 drepte enda en gruppe soltempelmedlemmer seg i et skogholt i Frankrike, og i mars 1997 fulgte ytterligere fem personer etter i Quebec.
Dokumenter som er funnet i ettertid viser at Di Mambro lenge planla en kollektiv transitt til den andre side, for å redde planetens bevissthet og rydde vei for andre. To av budskapene bar tittelen Rosenkorsets testamente.
http://no.wikipedia.org/wiki/Rosenkorsordenen#cite_ref-0

Metatron
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Det var sikkert en grunn til at Joseph Di Mambro brøt ut av A.M.O.R.C… han ville vel uttrykke noe det ikke var aksept for i A.M.O.R.C kanskje?

En som bidro til etablering av AMORC i Norge var jo selveste Marcello Haugen, og navnet på første gruppen i Oslo var Marcello Haugen Pronaos ;) Og Marcello Haugen kan vel ingen si var en ond mann :) eller?

Ser forresten at Nyhetsspeilet bruker noen sitater av Marcello Haugen…Vakkert! :)

Steiner hadde mye kontakt med rosenkors-filosofien, men ønsket å skape noe «nytt»…vips der var antroposofien :)

De som tror at AMORC vil verden vondt, tror jeg tar kraftig feil…men at det kanskje finnes mennesker som er medlemmer i AMORC som har egoistiske intensjoner, det er en annen sak…

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Metatron

Takk for dette, Metatron og for at du nevnte Marcello Haugen i sammenheng med Steiner, noe jeg hadde i hodet mitt akkurat mens du skrev det.. telepati?

Forøvrig ventet jeg spent på mail fra deg.. noen mente forøvrig at du var RK og han slettet en haug kommentarer som hadde verdi, mente nå jeg da. Om du er RK så er han en god skuespiller..

Vil bare si fort at et av Vidunder-barna rundt Rudolf Steiner var nettopp hele Norges kjære Marcello Haugen, en forbindelse som er svært interessant og som svært mange ønsker seg å få vite mer om..

Etter hva jeg har hørt og kan huske, så var Marcello der nede hos Steiner og samarbeidet tett med ham, men de to røk uklar og Marcello ble sendt hjem..

Dette skulle være, i følge hva jeg har hørt, fordi Marcello jo var en naturbegavelse, når det gjaldt det å være synsk og klarsynt og han ville bare sette igang og bruke dette. Mens Steiner mente at det ikke var riktig, men at han først måtte gå en lang vei, innvielsesvei eller Steiners vei og metoder, noe da Marcello muligens var for utålmodig til. Noen som har mer om det?

Tror det er viktig å lete etter sannheten og ta med seg litt der man kan finne det. Man gjør klokt i å lære av og lytte til de som ser og forstår mer enn seg selv, som f eks Steiner som forstod og så mer enn jeg kan ha håp om i dette livet.

Sannheten gjenkjenner man når man ser den, til en viss grad, om man selv har innsikt. Og Steiner stemmer som sagt, hele veien så langt man har mulighet til å sjekke det, og hans innsikter og sannheter holder seg over tid, langt tid. Det er ikke døgnfluer det han kom med nei.

Men Steiner har også sagt, at selv hans åndsvitenskap, antroposofien vil en dag være avlegs. Den dagen mennesket i sin utviling har kommet lengre.. enn det han kunne se og vi dermed ikke trenger det han kom med, men det er lenge lenge lenge til.

Hittil har han en del trofaste følgesvenner som har insett verdien av den han kom med og har sine skoler, bokhandlere og møteplasser.

Men han kom virkelig med så mye bra som fortjener å komme ut til flere. F eks er han opphavsmann til biodynamisk jordbruk, det er hans oppfinnelse og mye mye annet.

Hvor er våre profeter, her i Norden, hvem kom til oss, om ikke han?
Han holdt mer enn 100 foredrag her i Norge og reiste bla hit for å holde noe av det viktigste, et av høydepunktene, om Kristus, og han sa det var viktig for ham å holde det nettopp her i Norge :-) Lyset fra Nord, vet dere :-)
Heri ligger mye viktig og spennende som vi her i Norge trenger å finne ut av..

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

Metatron: Nå ler jeg.. tenk at du oppgir ditt navn..
Det behøvde du da ikke, om du angrer, be dem slette..

GLAD for at du ikke var RK, for jeg likte deg langt bedre og jeg elsker elsker elsker ditt vakre navn, Metatron..

Den ydmyke jordnære lille skomaker, som rørte selveste Elohim så mye at han ble hentet direkte opp til himmelen uten å dø, og ble en av de høyeste høyeste av Erke-englene..

Enok var hans navn på jorden, spennende spennende, håper disse ord får stå denne gang, hos JJ. Det er spennende spennende JJ, dette med Enok som ble til den mektige Erke-engelen Metatron, du kan lese i din Bibel om at han ble hentet, akkurat som Elias, de to slapp altså å dø, fordi de behaget Gud så mye og det var en hedersbetegnelse, selvsagt. :-)

Som jeg sa i den slettede kommentaren så har jeg følt meg ensom som Kabbalist og derfor gledet ditt nærvær meg mye. Om mine kommentarer er av verdi for deg gleder det meg enda mer, man trenger ikke være enige om alt heller, men jeg elsker elsker om du snakker litt Kabbalistisk her iblant, selv om jeg ikke har så mye tid til å være her for tiden..

Personlig er jeg skeptisk til Alestair Crowley selv om jeg forstår han hadde mye innsikt, nettopp fordi han valgte feil side.. det vil ikke jeg gjøre.

Men jeg setter pris på mail fra deg og blir gjerne bedre kjent, om du ønsker det, et annet sted enn her. Ang Crowley, så kan ikke jeg svare for redaksjonen, men om artikkelen er god og seriøs nok, tror jeg du får den publisert.

Det er litt viktig å få FACTS om alle ting, også om Crowley for ingen, selv ikke han bør fordømmes på grunnlag av fordommer eller overfladiske utubevideoer, vi trenger å vite hva vi snakker om. Øverste redaktør her, Frank tror jeg er en åpen og sannhetssøkende mann av få fordommer. Men du kan jo skrive til red og spørre selv.. Ditt nærvær gleder iallefall meg og dine kommentarer er av stor verdi, tusen takk :-)

Michelle
12 år siden
Svar til  Singoalla

Kjære venner, ja langt bedre med økologiske Rudolf Steiner iallefall enn farlige Aleister Crowley er mitt råd!

Aleister Crowley skryter av ofringer av hundrevis av barn i sine bøker. Han var agent i MI6. Han slapp unna med alt fordi han samtidig ble frimurermester og dyrket Horus/Osiris/Ra/Lucifer og ble besatt av demoner. Han endret navnet sitt slik at det ble 666 i numerologi, og han står bak Scientologi-kirken og Satanist-kirken! Han ba selv om å bli kalt the Beast..

Aleister Crowley har avslørt mye, men samtidig gjorde han dette for å få oss interessert i ting også. Ikke alt han gjorde var sikkert negativt, han var nok under tung mind-control ja.

AC døde som narkoman som følge av stoffer han tok etter råd fra demonene for å kommunisere med lavere dimensjoner..

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

Michelle: Etter min informasjon er det Ron Hubbard og ingen annen som er bak scientologien, og ikke Crowley, om du mener det, så vet tydeligvis ikke scientologene det selv da? Spent på hva Metatron har å si om dette.

Husk at vi ikke må fordømme noen, for å ikke selv bli fordømt.
Vi må alle finne våre sannheter og går vår individuelle vei, vi lever i en mørk tid, det er mye bedrag og propaganda. Det som er reelt og sant vil bestå, mens bedraget vil sprekkes om trollene når de får lys på seg, en vakker dag.. men inntil da bedras og forføres svært mange gode folk, også de som kanaliserer kan være svært gode folk, som forføres i mange tilfeller.

Med den omfattende mind-control eksperimenteringen som i dag pågår, og som observante og informerte mennesker kan se utfolde seg innen bl a New age miljøet men også innen f eks pinse-miljøet, så er det lett å bli bedradd.

Mye er vakkert pakket inn, Bibelen forutsa at det ville komme lærer som kiler folk i øret.. krydret med visdommer og sannheter og tilpasset forskjellige menneskers ståsted, tro og behov.. behøver ikke være sant likevel.

Når tiden er som de er, og vi er nå inne i en tid som er av de mørkeste som har vært på jorden, i følge Rudolf Steiner, så kan det være lurt å søke til kilder som hadde innsikt litt tilbake i tiden, som f eks Steiner og helst så tett innpå original-kildene som mulig, minst mulig tilpasninger og oversettelser som kan ha endret noe..

Det er faktisk tryggere, enn mye av det som kommer i denne tid, der det meste tilpasses tiden og agendaene, til og med Bibelen endres fra utgave til utgave, temmelig vesentlig også. Og en del mennesker har mye igjen for å lese i forskjellige oversettelser og versjoner av Bibelen og finne hvordan ting egentlig stod litt tilbake i tid.

Rudolf Steiner er den person, som har etterlatt seg det største livsverket her på jord når det gjelder bøker, skrifter og foredrag, faktisk. Det er omfattende, og det er uendelig mye jeg ikke har lest. Da jeg spurte en som hadde lest mye mer, så skulle ikke enden komme ennå, vet ikke helt når, men tror det skulle være et par hundre år igjen, eller noe slikt, etter hva han hadde forstått av Steiners ord på området.

Jeg sier bare: Huttemegtu. Med en utvikling som er i dag, om den går videre.. skal jeg være glad om jeg slipper å være her, på jord..stopp verden jeg vil av..

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Metatron

Metatron: ordet ònd` eksisterer ikke i mitt orforåd og jeg vet ikke hvem Marcello Haugen er. Jeg har lest mye av det som står på AMORC sine nettsider og av det som ligger åpent for publikum er iallefall mye bra stoff.

Uansett har de en historie med kollektiv selvmord og flørting med sionisme. Og det forstår du vell at jeg rynker på nesen over. Men det betyr ikke at de holder på slik nå, og det betyr heller ikke at de holdt på slik på Steiners tid. Men lukkede brorskap er jeg på generelt grunnlag kritisk til uansett om det måtte gjelde den Norske frimurerordenen, eller Arberderpartiet;)

Du får kontakte Hans angående Crowley og høre hva han har å si.
Er stoffet bra, går det sikkert greit.

Singoalla: Flørtingen med sionismen skjedde ca 40 år etter Steiners tid, så jeg er enig det er urimelig å laste han for det. Men ut i fra at jeg egentlig ikke kjenner til Steiner og heller ikke har så forferdelig mye kunnskap om AMORC, så må det være forståelig at jeg rygger litt når slike ting dukker opp. Uansett har jeg det inntrykk av at AMORC har gått bort i fra sionisme og at det er vidreført av frimurerordenen.

Så har du også et poeng i at en del yttergående politiske og religiøse miljøer er slepphendt med merkelapper på de som har en annen oppfattning. Satanist er dog det mest populære stemplet. Demonisering, svartmaling og forvrenging av gamle religioner kommer først og fremst av Romerene og Hyksosene, men er nå mest utbredt i lekmannsbevegelsen. Feks. de som JJ hadde en konfrontasjon med for en liten stund tilbake.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Sigr Huginsson sier: Metatron: ordet ònd` eksisterer ikke i mitt ordforåd og jeg vet ikke hvem Marcello Haugen er.

Vel.. Om ikke ordet ond finnes i ditt ordforråd, vil jeg tro du har blitt spart for mye her i livet.. En del av oss andre har kjent og kjenner ondskapen og dens krefter på kroppen, og vet å gjenkjenne dette også om andre utsettes for det.

Det er vel noe man må oppleve å se i hvitøyet for å forstå er reelt og ikke et begrep, kanskje. Så kanskje du har vært heldig, eller så er det vanlig innen new age-miljøet i dag å si slike ting, uten at jeg har inntrykk av at du er der..

Det er viktig å kunne gjenkjenne ondskap også, kalle en spade for en spade.

Det er nok riktig at ondskap muligens ses annerledes på – etter døden eller på andre nivåer når man ser det fra andre perspektiver, f eks at vi skulle gjennom en del ting for å lære, for å utvikle oss osv. Men her, på dette nivået hvor vi er nå, har vi godt og ond, lys og mørke, dag og natt osv. Det er noe av leksene vi skal lære her vi er inkarnert nå, og bør forholde oss til.

Du har beriket og gledet meg med en del god og unik info, og virker godt informert om mange ting, men her virker du på noe tynn, forutinntatt og fordomsfull is..

At du ikke vet hvem Marcello Haugen var, er et hull i dine almennkunnskaper som jeg ville vært litt flau over, for å si det rett ut.. :-)

Du kan forsøke et googlesøk:

http://www.marcellohaugen.no/

http://www.klikk.no/helse/sykdom/article437622.ece

Marcello Haugen er et begrep, en stor legende av en person som de fleste i Norge vet hvem er uansett om de ikke er interessert i slike emner..

Han var kort sagt, den mest klarsynte person som noensinne har levd i Norge, vil de fleste slå fast uten å blunke, en god del større enn nålevende legender som Snåsamannen, kan nok ingen ta fra han at han var. Han var også en stor helbreder og det stod køer av hundrevis av mennesker utenfor hans bolig, hver eneste bidige dag og han behandlet gjerne 100 personer om dagen. Dette er neppe evner som Gud gir til et dårlig menneske. Det er på fruktene man skal kjenne et menneskes støpning og tro, vet du.. Du ser korset med rosen der på nettsiden som bærer hans navn. Han bodde i et fantastisk kråkeslott og var av sigøynerslekt.

Han var meget meget dypt religiøs og hadde også et eget kapell på sin eiendom som han brukte mye. Han tok seg aldri aldri betalt for noen av sine tjenester, men kunne ta imot gaver om noen følte for å gi noe, da bestemte de selv hva.

Det er skrevet bøker med ufattelige historier om hans klarsynthet og de fleste nordmenn kjenner noen som har erfart dette da han var i levende live..

Om man ser her:

http://no.wikipedia.org/wiki/Marcello_Haugen

Så står det at han var hos Steiner og ble sendt hjem, av en annen grunn enn det jeg hadde hørt, nemlig at han var litt for glad i kvinner..
———————————————————————————
MEN nå var det vel Steiner og og hans åndsvitenskap – antroposofien vi skulle snakke om, her? Har du forsøkt å sette deg inn i dette selv?

Dersom man står utenfra og skal bedømme, Steiner eller annet, ut fra ditt eller datt man har lest eller hørt, av forbindelser, fordømmelser eller annet, da gjør man det på et tynt grunnlag, om man ikke har forsøkt å sette seg inn i det selv.

Det skal du også være litt forsiktig med, Michelle..

Å fordømme andre er det verste man kan gjøre i følge Jesus.
Og å fordømme noe man ikke har forsøkt å sette seg inn i blir som å bedømme en suppe uten å ville smake på den, uten å ha smakt. Rudolf Steiners lære er ikke for alle, men for dem som vil ha litt kjøtt på beinene og ikke bare drøvtygge utvannet melk.. for å si det slik.

Det krever litt av både brikker, nivå og interesse for å søke dypere forståelse og sannhet. I Bibelen snakkes det også, bl a av Paulus om at det er en lære som er kjøttet, men at vi må lære oss å fordøye melk først.

Man gir ikke kjøtt til spebarn men etterhvert bør man være rede også for det som er kjøttet når man modnes.. men slett ikke alle er det i dette livet og heller ikke skal alle være det. Så får de reinkarneres om muligheten for det, fremdels er der. Vi blir ikke utvokste eller kommer videre på å drøvtygge den utvannede melk som tradisjonell kristendom serverer.

Det er det jeg har sagt til deg også, JJ. Men du har til tider ment at det var mer enn nok med melken, der var vi uenige. For jeg ville vite og forstå, og du gav egentlig også inntrykk av det. Men virket bundet opp av en del dogmer, jeg tenkte at det var leit at du f eks ikke var kjent med hva Rudolf Steiner lærte for det er jo helt i tråd med Kristendommen og Jesu ord, så langt vi kan sjekke det, så kommer det en del som vi kan lese med interesse, men som vi ikke kan vite eller sjekke om var slik eller slik, men interessant er det :-)

Nå har du slik jeg ser det tatt et skritt videre. Et litt overraskende skritt for meg, fordi du virket litt forutintatt ang alt som visse kristne miljøer var kritiske til. Jeg visste jo at dette var fordommer, og det er veldig veldig leit at folk hører på det, fordi de går glipp av så uendelig mye, og livet blir fattig om man skal leve kun på utvannet melk når så mye annet finnes. De som hører på dette forbyr seg selv å søke kunnskap som kan gjøre at de kommer videre åndelig sett.

Det er min erfaring at tradisjonell kristendom, den som ble konstruert i Rom for å ha monopol på hva de kaller sannheten, de stempler absolutt alt som kan bevege et menneske mot egen innsikt, som farlig og satanisk.

Mange biter på dette og forblir på et infantilt stadium uten noen åndelig utvikling for sin egen del. Dette er faren og fengslet til den lære som Bibelen sier at ville føre hele verden vill.. altså læren til den falne kirke – tradisjonell kristendom. Mange der fordømmer også Steiner, men de har selv ingen innsikt.

Jesus selv klaget mye over at nesten ingen var «rede» – dvs modne for å forstå noe som helst. Svært få var rede da og nå… Når noen er rede til dypere og høyere forståelse, søker dette og skaffer seg bredere horisont og dypere innsikt, vil det også glede folk rundt dem som ser og gjenkjenner dette. Derfor skrev jeg det jeg skev, om at det gledet meg.

For jeg har inntrykk av at du er en sannhetssøkende sjel, søk da enda mer åpent og ikke la deg påvirke av alle stempler og stigmaer om hva som er farlig eller galt i følge en del kristne miljøer. For dette holder sjelen på et infantilt nivå, om man hører på det.

Og om vi så forkaster alt som de sier vi skal forkaste, og ender opp med deres egen greie, så er det ikke noe innsikt der likevel, i livets mysterier, universets tilblivelse, eller om hverken Gud eller satan. Det er rett og slett et mål for de kreftene å holde oss på et infantilt nivå, uten innsikt og forståelse og de har selv ikke noe slikt å tilby oss. De har ikke svarene selv..

De forsøker å innbille oss at svarene faktisk ikke finnes.. Da må vi gå annensteds, og søke svarene der de faktisk finnes. Vi vil da oppdate at svarene finnes, og at det disse sa var skammelig feil, livet blir da så uendelig mye rikere og tro kan utvikle seg til viten og gnosis etterhvert :-)

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Singoalla: Svar til JJ 03. 12. 2010 klokken 13:27 besvarte vell mye av uklarhetene, men jeg vil tilføye noen småting.

Jeg er ikke religiøs, jeg er heller ikke gnostiker, ateist eller new-ager. Filosofisk hedning er vell kanskje et bedre dekkende begrep (hva nå enn det er).

Du har rett: Jeg har blitt spart for mye her i livet.
Ikke har jeg blitt torturert på Gantanamo, ikke har min samboer blitt gjengvoldtatt av britiske soldater, og jeg eller min familie har aldri blitt marinert i utarmet uran. Livet er en fight, men ser man på hvordan andre folk har det, er jeg ikke i posisjon til å syte over livet mitt. Det ville vell være noe egoistisk.

Takk for info angående Haugen, det må jeg se nærmere på;)

BelzeBob
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Sigr

Gå på biblioteket og lån denne boken om Marcello Haugen: http://bokboden.mystore.no/ds_product_info.php/products_id/131. Eller kjøp den. Bare en hundrelapp. Veldig bra. Man kan kanskje si at Haugen var Snåsamannens forgjenger. Samtidig veldig forskjellige personer.

Anbefaler også å lese om Snåsamannen. Han skrev jo selv en bok i år.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Joda, jeg forstår hva du mener når du bruker begrepet ond, og benevnelsen er på ingen måte urimelig eller feil. Men jeg er samtidig sikker på at den kvinnen på den øverste bilden også bruker den samme benevnelsen mot sitt offer. Gjør hun det, har hun alvorlige psykotiske problemer. Mye ondskap har skjedd på bakgrunn av at man klistrer benevnelsen i pannen på de man ønsker å ta rotta på, eller rett og slett er skrudd i hodet.. Bush brukte også den samme benevnelsen og resultatet ser man på det bildet du viser til.

Derfor føler jeg at begrepet nærmest kan bety hva som helst (og misbrukes) ut i fra mentaliteten til den som bruker det. Ta feks. sionist-kristne som ønsker krig i midtøsten og dommedag, og for dem er dette kjærlighet og lykke. Er man forskrudd i hodet er veien mellom ondskap og kjærlighet kort, som i; «veien til helvete er brolagt med gode hensikter». Derfor bruker jeg ikke begrepet ond.

Det er viktig å påpeke at dette har ingenting med ditt bruk av begrepet ond å gjøre. Det du kaller det ondskap er det jeg kaller det destruksjon, misantropi og psykopati. Så vi snakker og mener tilnærmet det samme angående enmet, men bruker forskjellige benevnelser. Ga dette mening, eller ble det klønete forklart?

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Sigr Huginson: Takk for oppklaringen, da forstår jeg litt mer av ditt ståsted.

GLED DEG til å lese om Marcello, det er helt ufattelig mange fantastiske historier og de er sanne. Jeg har selv hørt en del slike som ikke er med i noen bok, men som var opplevelser folk jeg kjenner hadde.

Moren til en venninne av meg, dro faktisk på klasse-tur til Marcello, og hun var redd.. da kom Marcello ut på venterommet og så på henne og sa, noe slikt: «Det er ikke noe å være redd for, Toril» – og jenta het Toril.

En slektning av meg ringte for å få hjelp til å finne noen tapte sauer, han oppgav navnet på sin far, som var bonden, Marcello sa straks: «Men du er ikke… NN». Deretter sa han hvor sauene kunne finnes, og sa videre: «Deg vil jeg snakke mer med» og bad ham ringe tilbake. Men min slektning turte aldri å ringe tilbake, og har angret siden på det..

Dette er bare peanuts, peanuts, og ingenting mot andre historier som kan leses om, han var rett og slett bortimot 100 % klarsynt og helbredet også det meste av plager folk hadde, derfor de endeløse køene utenfor hans bolig, til enhver tid. Merk at han aldri noensinne krevde eller tok imot betaling..

Man trodde før at om man tok seg betalt for slike gudegitte evner, ville man miste dem.. et prinsipp jeg husker godt, og som ligger der i meg også, men som mange i dag ikke vil følge eller høre om..

Når det gjelder Steiner så hadde han det samme klarsynet inn i de åndelige verdner på et meget meget høyt nivå. Det skal man ha respekt for og det er ufattelig spennende å få bekreftet og fortalt hvordan ting er der, og fungerer.

Om man ikke har slikt klarsyn selv, kan man høre på andre som hadde det, for å få vite mer. Det er de som har LYSET og INNSIKTENE i seg og som har reell kontakt med andre verdner, som kan formidle det til andre og bringe andre til det samme. Det er slike sjeler man bør føle, og ikke de som ikke har noe lys i seg å bringe noen til. Lys = innsikt..

Problemet med dagens såkalt åndelige ledere, prester osv, er som Bibelen forutsa, de skal være som «TØRRE RENNER» forutsier Bibelen om dem, de skal ikke ha noen åndelig føde eller næring å gi til folket.

De har null reell innsikt i andre sfærer og verdner og de fordømmer alle som ha det og alle som sier eller gjør noe som kan føre andre til det.

Der lyset er sterkest vil også motkreftene være sterkest. Om noen taler sannhet kan du være helt sikker på at det er masse dritt og svertekampanjer imot dem. De er ikke elsket av verden og main-stream media..

Det Steiner holdt på med kalte han : ÅNDSVITENSKAP og det var systematisk og vitenskapelig arbeid, med å kartlegge og forstå andre dimensjoner og plan, hvordan ting hang sammen osv. Om man er ateist, vil det antagelig ikke gi noen mening og være helt gresk, men prøv gjerne :-)

Så får enhver skille på hva som er sant og usant i denne labyring og sammensurium. Rudolf Steiner sa også at når han ble gjenfødt, for å fortsette sitt arbeid, så ville han ikke engang bli tillatt å komme inn i Goetheanum..

Goetheanum, er en bygning som er inspirert av Goethe..

http://www.goetheanum.org/45.html?L=1

http://no.wikipedia.org/wiki/Goetheanum

Med det mente han vel, at heller ikke han ville bli forstått og fulgt opp helt etter intensjonen av sine etterfølgere.. og at når han kom tilbake og ville fortsette ville de finne ham kontroversiell..

Det er med ærefrykt jeg sier at jeg har truffet ham.. jeg har blitt gitt innsikt i hvem han er i dag, og han er svært svært kontroversiell ja..

Jeg har ikke sagt det til vedkommende, men tror jeg nevnte det for noen i miljøet som kjenner ham, mens andre i miljøet ville steilet og blitt sinte, antagelig, om jeg påstod noe slikt.. :-)

Tror at personen jeg så at han var, har vært i Goetheanum, men han ses på som svært kontroversiell i miljøet. Nå har jeg sagt mer enn nok..

Det var i en helt spesiell forbindelse og hendelse at jeg ble vist, dette men jeg har blitt vist en del ganger, en sjel – helt tydelig – hvem de var før og har også fått slik innsikt ang meg selv, som jeg fikk samtidig med at jeg så hvem Steiner var. Har i dag ingen kontakt med vedkommende, men han har stor innsikt og jeg er dypt takknemlig for mye som jeg har lært av den mannen. Hjertelig takk. Om han noensinne leser dette, kan det hende at han forstår at det er han jeg mener, og jeg regner med at han vet det selv..

adsckldsacksldckl
adsckldsacksldckl
12 år siden
Svar til  J.Johansen

PS: Haha, må bare le JJ, det bildet som du bruker for å illustrere kjærlighet, er fra den amerikanske fjortisserien Gossip Girl og er mellom skuespillerne Blake Livley og Chase Crawford. Litt feil valg av bilde kanskje, eller er du storfan?

Edit, Ikke blake livley, men Leigton Meister eller koss det skrives

Singoalla
Singoalla
12 år siden

JJ: Det gleder meg mer enn du aner, at du beveger deg i denne retning, og jeg tror det kan være meget riktig, på den veien du er.

Rudolf Steiner har blitt hørt og forstått alt for lite, han kan være litt tørr og nøktern i sitt språk, en del folk liker derfor ikke å lese ham. Hans lære er ikke ment å være lettvint. Det er meningen at hans materiale skal grunnes på, reflekteres over og fordøyes, det er ikke noe man kan sluke i store jafs, men litt og litt forstå og integrere. Det er slik det også var ment fra hans side.

Han snakker i et litt vitenskapelig språk, noe mange menn har mer sansen for en mer svermerisk tale, som er i en del andre åndelige miljøer. Derfor er det flere menn innen antroposifi enn innen mer svermeriske retninger.

Han var vitenskapsmann på et vis, gransket både det fysiske og andre dimensjoner og var kanskje en av de mest klarsynte personer som har levd. Han har garantert oss 100 % at alt han har skrevet og beskrevet var ting han kunne se like klart for sitt indre øye som det han så med sine fysiske øyne.

Og det er svært svært spennende mye av det. F eks ang syklusene i årstidene knyttet opp mot naturens vesen og vesner, erke-enlene og Kristi gjerning.

Han har også kommet med mye nyttig ang Lucifer og Satan, forskjellen på disse og det faktum at f eks Mammon er et VESEN, og ikke kun et begrep.

Så langt det er mulig å sjekke det han kommer med, så holder det mål også over tid. Jeg har lært mye spennende av ham og deltok i antroposifisk miljlø i noen år, har mange bøker av ham og leser veldig gjerne mer, bare tiden setter grenser..Til å begynne med var dette noe merkelig, uforståelig og rart, men etterhvert som jeg kom inn i det, mer og mer verdifullt og godt :-)

Sigr Huginsson: Det vil alltid være noen som ikke liker en person, tror ikke Steiner tar det så tungt, han sådde frø og mente at de som var rede ville finne frem til disse, andre ikke.

Om du skal bedømme og forkaste hans lære på grunnlag av en forbindelse til Rosenkorsordenen, så må du vitterligen forkaste Luther, Lutheranismen og hele den bøttebaletten som følger i kjølvannet av det, dvs hele det som kalles kristent i Norge stort sett bortsett fra Katolisismen.. som du vel heller ikke liker? Dvs alt kristent. Det får du neppe JJ til å gjøre..

Jeg tror så absolutt at Rosenkorsordenen og mye annet, til og med Frimurerlosjen hadde en god lære og formål, at det senere har blitt pervertert er noe helt annet. Glem ikke at Rudolf Steiner døde i 1925, om jeg ikke husker feil. Mye har skjedd siden da også, han må ses i lys av det.

Etter det har han til og med blitt beskyldt for å ha vært nazist, noe som faller på sin egen urimelighet da nazismen ikke engang eksisterte mens han levde. En del snevre kristne miljøer kaller alle som ikke er i deres sekt, satanister osv, det verste er at dette meget vel kan være en speiling, av hva de selv er blitt uten å vite om det.

Er meget glad for at JJ ikke faller i den fold.. når han nå også har sansen for Rudolf Steiner så vil jeg si at JJ har blitt dømt og fordømt alt for hardt av visse her, som bør gå i seg selv og innse hvor feil de tok :-)

Rudolf Steiner er spesielt viktig for oss her i Norge, det er en del som holder ham for å være en profet som kom til denne del av verden. Han var ekstremt klarsynt og fremsynt, hans ord står fast den dag i dag og mye av det han forutsa, bl a ang vaksiner og mye annet er oppfylt.. d sier noe om kvaliteten på hans arbeid, som alt ble gjort som en fortsettelse av den gode mann Goethes ånd, som han gjorde sin hovedoppgave på og som inspirerte ham :-)

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Golgata betyr Hodeskallen.
Hva er mysteriet for deg at krossen ble slept av Jesus gjennom ViaDolrosa opp til Golgata? Hvilken personlig nytteverdi har du av Steiner sin fortolkning av dette såkalte mysterie?

«The name «Golgotha» is derived from the Aramaic word gulgulta. Matthew 27:33 and Mark 15:22 give its meaning as «place of the skull.» When Saint Jerome translated these verses into Latin, he used the Latin word for skull, calvaria, which was later converted into the English word Calvary.»

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  J.Johansen

OK Forstår ikke helt… Hva kan jeg gjøre for å hjelpe ånden til å vinne over materien? Vil gjerne komme i gang å få dette overstått. Har lite sagbruk så jeg kan skjære til noen 2″ x 6″ om det holder :-)

Useless
Useless
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Jeg tror ikke Singolla oppfattet det, men med dette vil du vel fortelle at du er kabbalist som også hun er?

Du skriver G-d istedet for Gud, og det er det så vidt jeg vet bare de som bekjenner seg til jødedommen som gjør.

Dette sitatet dit er litt feil:
«Jesus’ kommentar til røveren på et annet kors på stedet: Din tro er stor. Sannelig sier jeg deg, idag skal du bli med meg til de Åndelige Riker.»
I min Bibel står det ikke «de Åndelige Riker», men paradis. Det som skjedde var følgende: Jeus døde fysisk, men hans ånd vandret til dødsriket der han talte til åndene som befant seg der. Det står spesiellt nevnt at han talte til de falne engler som i fordums tid falt fra sin høye stand og avlet bastarder med menneskene.
Synd er ikke å «bomme på målet» som du skriver i din artikkel, men synd er derimot ulydighet mot Gud. Gud gav menneskene (Adam og Eva) beskjed om at de ikke skulle spise av kunnskapens tre for da skulle de dø (bli adskilt fra Gud), for som han sa: «Syndens lønn er døden». Det er et kjent fenomen at man arver egenskaper og arvesynden var født.
Jesus stedfortredende lidelse og død på Golgata medførte at han hadde vunnet over Satan og tatt fra ham nøklene til dødsriket. Menneskene som syndet kunne nå få tilgivelse av ren nåde fordi Jusus hadde sonet straffen for dem. De døde i troen fikk dermed et nytt oppholdsted, ikke dødsriket men paradis, eller «Abrahams skjød» som det også skrives noen steder. Ikke troende vil fremdeles vandre til dødsriket, og det finnes ingen angreknapp etter at døden er intruffet.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden

Hva vet vi egentilig om Jesus, hans liv, lære og….etterkommere.
Var det Knights Templars som bar videre hemmelighetene rundt Jesus og dermed også elementer som den tradisjonelle kristendom har avvist og undertrykt?
Deriblant informasjon om hva som ligger bak bibelens revelation.

http://www.thetruejesus.org/
http://sunburstjoy.blogspot.com/

Useless
Useless
12 år siden
Svar til  Lynx Veritas

Ærlig talt – tror du på det som står i disse linkene?
Dette er jo motbevist en rekke ganger av flere. Det finnes minst 3 bøker med norske forfattere som knuser disse teoriene. Den beste er Oskars Skarsaune sin bok, Den ukjente Jesus. Skarsaune er internasjonalt anerkjent for sitt mangeårige arbeid og forfatterskap:

http://cdon.no/b%c3%b8ker/skarsaune%2c_oskar/den_ukjente_jesus-854992

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Tror vi gjør rett i å legge tilside en del stempler, generell stigmatisering og bås-setting. Om noen nå kommer her og sier at Rudolf Steiner eller andre gode folk var slik eller slik, og var med i det eller det av ordner, foreninger eller annet, så var de likevel den de var og hadde den innsikt og de sannheter de nå engang hadde. Det kan ingen ta fra dem. Sannhet og visdom gjenkjennes av de som er rede til det, for andre er det gresk..

Kirken og den kristendom som har vært rådende siden den ble kreert av keiseren av Rom og hans menn, har hatt monopol bortimot og kunnet gjøre hva de ville i nærmere 2000 år. I den tiden er mye snudd på hodet og misforstått desinfo har føles trygg og god for oss alle, da vi har fått den inn med morsmelken. Det er ikke dermed sagt at det er rett..

La oss stille spørsmål ved alt, skrelle alt slik at vi når inn til kjærnen. Jeg er helt sikker på at tempelridderne, frimurerne, rosenkors-ordenens menn og andre har hatt noe verdifullt og essensielt å vokte på, JA, noe de hadde som ikke den konstruerte og falske lære kirkens menn bredte om seg med hadde, for der var null innsikt og bare dogmer.. der lyset er sterkest, er også motkreftene sterkest. De har blitt infilrtrert og overtatt, antageligvis..

Der sannhet og ekte visdom og innsikt finnes, vil de som er der også bli talt vondt om.. både tidligere og nå. Også Jesus var omstridt, i sin tid..

Da Jesus ble spurt av disiplene hvordan man kunne gjenkjenne og være sikker på hvem som hadde den rette og sanne tro, svarte han at det var bare ETT sikkert tegn, men dette var også helt sikkert, da som nå:

DET ER PÅ FRUKTENE MAN SKAL KJENNE TREET!
Altså.. et godt tre vil også bære god frukt og ikke råtten frukt.
Et tre som er råttent på rot, bærer ikke god frukt..
Fruktene av en rett og sann tro og lære er redelighet og godhet mot våre medmennesker, sannferdighet, empati og kjærlighet til våre medskapninger.

Dette var gjenfortalt med mine egne ord, etter hukommelse og forståelse, men slik er det. Og det stemmer godt med at den kristendom som har vært rådende, har fart hardt frem mot alle som hadde en annen tro, og faktisk slaktet ned og drept folk og folkeslag over hele verden, det er vandalisme og barbari, holder på ingen måte mål etter den gode målestokk som mesteren selv gav oss..

DocTore
DocTore
12 år siden

Det gleder meg veldig at du beveger deg i retning av å akseptere Steiner og andre esoterikere, selv on jeg har langt igjen til å forstå alle hans tanker. Bare erkjennelsesteorien hans (på tysk), har bragt meg til randen av fortvilelse.
Personlig har jeg vært påvirket av Aldous Huxley og diverse tenkere. Samtidig vært mer tiltrukket av «natur-mystikk», selv om det kanskje er en foreldret vei. Og, jeg har trolig ofte blitt konfrontert med «Onde» åndskrefter, særlig i forbindelse med for stor grad av «kontemplasjon» over det som skjer på det jordiske planet i disse tider. Jeg prøver å ikke uttale meg for skråsikkert her, men for meg virker det som om bruk av «kraft-planter» (som inneholder DMT-beslektede forbindelser), som katalysatorer i forbindelse med trommer, utmattende «dansing», og lange vandringer til «hellige» steder, har vist meg at det ikke er noen direkte motsetning mellom mange gamle («allmenn-religiøse», eller «hedenske» – vil du kanskje si) praksiser, og veiene som Steiner og Gurdieff, med flere, har vist, -for sinnet å jobbe seg frem mot det «hellige og gode». Innsikter som jeg dessverre ikke klarer å nå gjennom studier av Skriften og alle disse åndelige mestrenes anvisninger. Det er fullt forståelig om du anser slike veier, som arkaiske, og «innsiktene» uten relevans, fordi, man søker «nådegaver» uten å gå direkte til («den her overflødige?») nådens mester og Herre. Jeg ville nok i tidligere tider ha blitt fordømt som kjetter for min «alkemiske mystisisme», og jeg forstår de som prinsippielt fordømmer yttre påvirkning av nevro-biologiske systemer, for å oppleve forrening med «nådens kilde», men jeg har ingen mester eller «guru», men må stole på min egen dømmekrat, og be om den sanne Herres beskyttelse, fra å forledes av evt. «onde krefter». For meg, er ikke dette en ren utforskning av sinnet, ikke opplevelser som jeg tenker på som «normative», (for andre, enn meg selv, i det minste). Det er først og fremst nytten og ubyttet, for meg, og mine nærmeste, rent konkret, som teller. Det være noe så prosaisk som å bryte meg ut av «depressive» tilstander, (det går jo ikke med «lykkepiller», og meditasjon, trening, joga-øvelser, eller samtaler, er ikke alltid nok) – eller søke en slag «veiledning» i løsning av «medisinske», sosiale eller forskningsrelaterte problemer, jeg plages, sliter eller bare jobber med. Jeg nevnte også dette med å forstå dagens «patokrati», men da føler jeg ofte at jeg opplever åndelige «beist», jeg ikke klarer å hanskes med, i en så følsom tilstand, hadde det ikke vært for muligheten til å påkalle gode krefters hjelp!
Det har ofte vært for kun for å få et overblikk over mitt indre kaos av divergerende følelser, og få en pekepinn om hvor jeg befinner meg i det åndelige terenget.
Jeg bruker ikke dissse plantene og metodene mer enn noen få ganger i året, ikke alltid årlig, en gang…
Desssuten, har jeg hatt stor hjelp til å overkomme bivirkningene av lang tids bruk av sterke medikamenter jeg må ta pga. av gamle nevrologiske skader, pådratt helt tilbake til tiden jeg vær spedbarn, og symptomer jeg ikke har klart å kontrollere uten noen av skolemedisinens noe tyngre skyts.

Jeg håper det ikke var for «far out» å nevne ny-sjamanistiske eller alkemiske metoder, i forbindelse med omtale av tenkere som neppe ville godta min fusking med det åndelige, med en manglende sjelelig basis-utviking…

Uffda
Uffda
12 år siden

Utfra din artikkel om Steiner får jeg ikke behov for å studere hans verker nærmere – selv om jeg har vært innom hans tankegang tidligere via antroposofer/steinerbarnehager/skoler etc. Han tolker Jesus liv og lære på en måte som for meg tilhører en gammel bevissthet, og ikke noe å bruke tid på annet enn til å frigjøre seg fra andre dogmer.
Dersom Steiner hadde forstått Jesus mystiske natur ville han ikke skrevet store tåkeleggende verk og brukt en mengde ord til å pakke inn budskapet.
Vi bør kanskje vurdere å hoppe over slike fjell av maya og heller søke mot vår egen kjerne og forbli der inntil lyset fjerner skygger av tvil. Det enkle er oftest det beste – jeg velger faktisk å forbli ved mitt «fiken tre» så får Steiner pusle med sitt i fred for meg.

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Takk for sist. Her under mitt fikentre kan jeg sitte med buksene nede, full av latter og spillopper uten at det ser ut til å berøre noen. Med buksene nede er det ikke godt å begi seg ut i verden, det blir et helvete. :-)

Nixo
Nixo
12 år siden

Har ikke år kjære statsminister gått på Steinerskolen og har et positivt forhold til denne bevegelsen?

Angående de to såkalte jævlene Lucifer og Ahriman, mente vel Steiner at de begge var nødvendige, men ingen av dem må få det totale overtaket.

Eller sagt med andre ord Ahroman som representerer det sexuelle og Lucifer den andre enden skal være der og spille sammen.

Og denne ballansen sørger så Kristus for, ifølge Steiner.

arifkarim
arifkarim
12 år siden
Svar til  Nixo

Det er flere personer enn nåværende statsminister som har gått der:
* Ketil Bjørnstad, komponist og forfatter
* Jens Stoltenberg, statsminister
* Njål Sparbo, operasanger
* Johannes Weisser, operasanger
* Lars Lillo-Stenberg, musiker
* Erik Fosnes Hansen, forfatter
* Henning Kraggerud, musiker
* Nicolai Cleve Brock, skuespiller
* Odd Nerdrum, kunstmaler
* Kjersti Holmen, skuespiller
* Peter Normann Waage, forfatter og idéhistoriker
* Jon Almaas, programleder og skribent
* Anneke von der Lippe, skuespiller
* Eindride Eidsvold, skuespiller
* Gard Eidsvold, skuespiller
* Marius Renberg, grafisk designer
* Nicolaus Widerberg, billedkunstner
* Marcus Paus, komponist
http://no.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steinerskolen_i_Oslo

Det gjør ikke disse automatisk en del av konspirasjonen :D

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  arifkarim

Arifkarim: Det er fryktelig mange steinerskoler i Norge, heldigvis, og heldige er de barn som får gå der, de får ofte en god og fin utvikling, som man kan se, mange store kunstnere osv,

Vebjørn Sand og hans bror er også blant de heldige som fikk gå der og jeg kjenner utrolig fine mennesker som er lærere der, selv har jeg dessverre ikke fått gå på noen slik skole. Det er fint at du forstår at disse ikke nødvendigvis er en del av noen konspirasjon fordi om deres foreldre valgte en alternativ skole, like lite som vi andre fortsetter noen konspirasjon på grunnlag av vår folkeskole eller gymnas.

Når det gjelder Stoltenbergene så er de vel jøder av slekt, men jeg har ikke sett noen tegn til religiøsitet eller noe som går i retning av Steiners lære hos dem heller. De sjeler som søker makt, istedet for å søke kunnskap og forståelse, danner baktroppene når det gjelder åndelig utvikling.

Kristin Halvorsen har sagt at Jens Stoltenberg sin religion er EU, Hun kjenner ham godt. De ordene forteller meg at han ikke er religiøs. Han ble med andre ord ikke særlig vekket eller påvirket av Steiners lære, det er også en vanlig skole må vi huske, med vanlig pensum, og mye kunsterisk og litt alternative greier, men Seiners lære må man selv velge om man vil studere om man vil gå inn i den retning. Det er nok ikke noe de trer ned over hodet på barna som velger slik skole, få av deres foreldre er innen bevegelsen..

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Singoalla

Glemte å nevne Jens Bjørneboe, som ikke bare var antroposof men også selv lærer på Steinerskole og i følge seg selv, innviet i mysteriene..
http://no.wikipedia.org/wiki/Jens_Bj%C3%B8rneboe

Han hadde ganske mye innsikt og visdom, han også, og har skrevet mange bøker som godt kan leses den dag i dag, bla Jonas – om skolesystemets ødeleggende virkning, og triologien Bestialitetens historie, som regnes som hans hovedverk, kanskje var det slike innsikter som gjorde ham så deprimert, men da han tok sitt liv hadde han kreft og fått beskjed om at han hadde kun kort tid igjen å leve, av sin lege. Så da ville han vel ikke seigpines.

Det er galt å ta sitt liv, men alkohol kan som kjent, dra folk langt ned og gi innpass for åndelige krefter som er nedbrytende og ikke bra.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Nixo: Mulig du har vært borti Steiners lære, men neppe inngående, jeg kjenner ikke igjen det du skriver her.

Tvert om, så er Lucifer forbundet til Venus på et vis og kan være et lyst forførerisk lys og også seksuelle forførelser ligger der som noe luciferisk. Som en kuriositet så kalles Lucifer Morgenstjernen og en del annet som senere brukes om Jesus, men dette kommer ikke fra Steiner eller antroposifi, en venn av meg med mye innsikt, gjorde meg oppmerksom på dette merkelige..

Satan, derimot er ikke forførerisk over hodet!
Satan er ikke lys i det hele tatt, og om Satan skal ha noe som helst med seksualitet og gjøre så blir det voldtekt eller sadomasocisme, såpass har jeg da forstått av definisjonene, muligens også gruppesex, eller sex helt uten følelser, lucifersk derimot ville oppleves som et behagelig bedrag, så lenge det varer..

Arihmann/Satan står for krig, vold og pervertert teknologi/maskiner og for monotone gjentagende greier.

Vi må gå ut fra at det onde også har sin funksjon, f eks i vår utvikling, selvsagt, alt som er her er her av en grunn, for at vi skal erfare, lære osv.

baugen
baugen
12 år siden

Rudolf Steiner’s skrifter kom jeg over mange år siden. Meget interressant. Han kommer også inn på økologi hvilket Glenn Beck nettop nå påminner oss omtrent daglig på TV–at folk skal lære bli mer uavhegig av den daglige butikkhandel Mat vil muligens ikke bli så lettvint å få flere steder!

Selvforsyning er også delvis hva den fantastiske Anastasia fra Sibir anbefaler i bøkene Ringing Cedars of Russia. Massevis av byboere i Russland eier nå hageflekker utenfor byen som de drar til ved tid og anledning.

http://www.vladimirmegre.com/vladimir_megre_story.php

Til forskjell fra Steiner’s metafysikk –dette kan leses og er blitt meget populært tilmed blandt barn og ungdom i Russland!

Skulle gjerne vite mer hva Rudolf Steiner hadde å si om Norge og Skandinavia!
(Blir borte fra forumet en uke–kan ikke kommentere)

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Baugen: Så fint at du har lest for lenge siden, det har jeg også, så kan vi dele litt etter hukommelse. Er fryktelig presset på tid, ikke pga julestria men det også, denne artikkelen gledet meg så jeg har kommentert litt likevel, men det blir ut fra hva jeg har i min hukommelse, det tar jeg forbehold om. Får ikke sjekket opp så mye nå. Men deler etter hukommelse litt.

Som jeg har sagt tidligere finnes de som mener at Rudolf Steiner kan ha vært e profet, og kanskje den profet som kom til de Nordiske og Germanske folk, for om han ikke var det, hva er alternativet?

Han skal ha sagt, at det skulle fødes en annen etter ham som skulle være svært klarsynt å komme med noe av det samme, det kunne passe på Martinus, og det han så og kom med var veldig likt, og bekreftet i høy grad det Steiner kom med, det var bare nyanseforskjeller. Han så visst alt han så i et glimt som varte noen sekunder og ut fra det utformet han hele sin lære. Martinus, mens Steiner jobbet målbevisst og så ting hele tiden.

Noen av Martinus tilhengere oppsøkte enkefru Steiner, og bad om støtte for sitt arbeid, økonomisk siden Martinus så ut til å være den som Steiner hadde forutsagt skulle komme etter ham. Enkefru Steiner ville ikke støtte disse fordi hun mente at hennes mann hadde kommet med ALT som trengtes.

Vel.. også dette er ting jeg har blitt fortalt, dette har jeg fra et foredrag om Martinus kosmologi, holdt av en av de som følger hans lære, men det er som sagt veldig likt, bare nyanseforskjeller, forskjellige ord osv etter hva jeg forstår. Martinus skal ha vært et svært godt menneske sier gode folk jeg kjenner som traff ham. Det er bra, også for kristendommen, at Steiner bekrefter svært mye ang Jesus og ang grunnleggende ting, selv om han så ting litt annerledes, så har han bekreftet mye og gitt utdypninger som gir rikere og dypere forståelse, men som også avkrefter at ting er oppspinn, som en del folk og krefter hevder i dag, stadig sterkere :-)

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  Singoalla

Nå er det en gang slik at det er ikke gull alt som glimer. Ett sted har RS tatt sin innsikt fra. Noen mener han var frimurer og stormester, andre at han var occultist og ritualmester. Dette bør undersøkes nærmere. Det kan ha betydning for noen… http://www.fourhares.com/freemasonry/Steiner_and_masonry.html

«The secret agenda of Waldorf education, not divulged to the parents, is to train the future rulers of the world.» ??

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  Uffda

Uffda: Endrer dette noenting egentlig? Ikke for meg.

Innsikt er innsikt, sannhet er sannhet. Gud gir innsikter til hvem Han vil, og på mange måter. Om han velger å gi litt til Singoalla og mengder til Rudolf Steiner, så endrer det ingenting om den ene er stormester og den andre ikke..

Vi vet at han studerte og samarbeidet sammen med bl a Blavatsky og de andre mest kjente Teosofene før han brøt med dem og laget sin egen greie, antroposofi – åndsvitenskap. Det var faktisk hans syn på Kristus som gjorde at han brøt. Han har et dypt og inderlig forhold til Kristus.

Det han kommer med er selvsagt en blanding av egen erfaring, observasjoner, egne innsikter, ting han har lest og ting han kan ha fått innsikt i andre steder. Lukkede ordner sitter faktisk på mye kunnskap som de holder skjult for allmennheten. Det som Rudolf Steiner kommer med er en blanding av alt dette.

For noen har det betydning hvem som er innviet i mysteriene og hvem som ikke er det.. de som ikke er det, er uvitende i følge disse.

Så har vi en del folk her som forkaster og stempler alle som er innviet, uten å fatte at de har fått del i en del vesentlig kunnskap som er verdifull..

Istedet for å stemple de, bør vi kreve å få del i de innsiktene :-)
Det er spennende saker, okkult betyr bare skjult. Den stygge betydning ordet har i en del tradisjonelt kristne miljøer er deres greie. De maler fanden på veggen.. det er ikke bra å være så opptatt av fanden :-)

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  Singoalla

En sann åndelig lærer snakker aldri til menneskets ego, men som Jesus i lignelser til Kristus-selvet om Guds natur. Derigjennom vil den enkelte våkne og gjenkjenne veien, med evne til å styre unna omveier som pumper opp ego.

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  Singoalla

Jeg har studert Martinus siden jeg var 16 år, og har skrevet bok om ham (som jeg også har oversatt til engelsk):
http://www.rolfkenneth.no/Books-Mart-Nor.html

Mens teosofi og antroposofi bare skiller seg fra hverandre i synet på Kristus, skiller Martinus’ kosmologi (MK) seg temmelig mye fra disse to. Etter min mening er MK overlegen både teosofi og antroposofi, selv om MK også har sine svakheter (på de områder der Martinus lot sin personlighet styre intuisjonen, og ikke omvendt).

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Jarle,
Ingen er vel negativ til Jesus, men i den grad han ga oss kosmologiske innsikter, har så lite overlevd at det kan skrives på baksiden av et frimerke. Dermed blir bare etikken tilbake, og der synes ALLE religionene (på deres beste) å si det samme.

Den kristne kosmologi har jo blitt utformet senere av ikke-innvidde, og er i korthert noe prerasjonelt-mytologisk møl. Derfor synes navnet «kristologi» å være et lurt sjakktrekk, for «esoterisk kristendom» er egentlig en selvmotsigelse.

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  J.Johansen

RK,
Det tar nok fortsatt noen titalls inkarnasjoner før Dovre faller, og kristenmytologiens hakk i plata blir kastet på søppeldynga. Hovedproduktet til kristendommen er skyld og stress, og minnebautaer over modige menn som drepte hverandre.

Livets Bok, Course in Miracles, Antoposofien mm er grei sjelelig førstehjelp for å minne oss om noe mer enn den synlige verden. Det er å håpe at vi på det individuelle plan nærmer oss en innsikt der flere tørr å slippe taket i det religiøse astrale gruppeonani. Skal «kristologien» få plass i bevisstheten bør fariseerarvegods som gjennomsyrer hele vår kultur fjernes først, ellers blir det bare et nytt hakk i plata.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Baugen; Jeg deler din interesse og iver for hva Steiner sa om Norge og Skandinavia og har skaffet meg litt bøker og slikt for å kunne sette meg inn i det enda bedre, men det Er det med tiden. Noe av det har jeg delt her tidligere.. og jeg skal forsøke å få lagt kopi av det her, etterhvert av det og så får vi lese og dele litt etterhvert. Har også noen helt unike notater fra et seminar om akkurat det emnet, og litt i hukommelsen vel også, notatene vet jeg ikke hvor er, etter at jeg flyttet. Vi får se, hva som dukker opp etterhvert. Nå har vi denne tråden her hvor vi kan dele tanker og hva vi finner :-)

Det man bør være oppmerksom på når man velger og leser Steiners skrifter, er at de er mange mange, men ikke alle er forfattet av ham selv. Han holdt mengder av foredrag, mer enn 100 bare i Norge, og mange andre steder selvsagt, disse ble skrevet /stenografert ned og ikke alle er like nøyaktige. Så har vi det med oversettelser.. hans språk var som kjent tysk, og det er ikke blant de språk jeg kan.

Det har også kommet andre fremstående antroposofer i ettertid, som har kommet med svært mye bra i hans ånd, dem kan jeg ikke navnet på men noe av det er virkelig helt fantastisk og fullt av lys :-)

Har nevnt tidligere boken: Menneskehetens ledelse – De enkelte folkesjelers misjon i sammenheng med den norrøne mytologi. Boken har jeg her ved siden av meg men ulest, ennå, det er det med tiden..

I følge Steiner lever vi mennesker ikke isloert, men i symbiose med en rekke vesner og krefter som faktisk er en del av vår utvikling og medvirker til vår utvikling, på de utroligste vis. Vi har naturvesner også, erke-engler osv.

På bokens bakside står det at bak begreper som folke-sjel, folkeånd og tids-ånd skjuler det seg mektige vesner som leder mennesket gjennom utviklignen og her har også hvert folk sin ånd/åndelige leder etter hva jeg har forstått. Denne har vi sikkert litt dårlig kontakt med her i Norge vil jeg tro.. fremmedgjorte som vi er, så det er vel noe av det vi må finne tilbake til, finne oss sjøl og utvikle oss selv og vår kraft, ikke bare som individer men som folk, og dette er svært svært interessant sett i lys av de krefter som har undertrykket oss.. systematisk. Norge har vært under Sverige, Danmark osv, nå er vi under NAto og NWO, og noen mener under USA og England.

Vi trenger å finne vår egen kraft, både som individer og som folk. Det å finne egen kraft, stå i egen kraft, er ikke det samme som å herske over andre.

Rudolf Steiner har som sagt holdt mer enn 100 foredrag i Norge så han hadde mye på hjertet som han ville si TIL oss, si HER i vårt land, og ikke bare om oss. Det er notert og berettet i miljøet hva han sa både i fordedragene og spørsmål før og etter, under besøkene og det er svært interessant.

Det er også uhyre interessant, som jeg har nevnt før, at da han kom med et absolutt høydepunkt, som dreide seg om Kristus, da var det til Norge han dro, og den boken har jeg og har lest, den var svært innsikts-givende :-)

Forstod det slik at det var viktig for han å komme med nettopp det her i Norge, jeg har ikke tittelen foran meg eller boken og fant den ikke ved søk, men den må nødvendigvis være blant de samlede foredrag holdt i Norge og alt han har skrevet kan leses gratis på nett. Atroposofene har også eget forlag, egen butikk i Oslo, egen bokklubb, fine foredrag, arrangementer, skoler og mye annet.. og alt er i litt anti-kommersiell/selvkost-ånd – fine mennesker også :-)

http://www.antropos.no/

Rudolf Steiners foredrag i Norge – kan leses samlet på nett her:

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/CS_Rudolf_Steiners_foredrag

Innledning av advokat Cato Schiøtz – kjent bl a fra Orderud-saken.

(Han ble interessert i Steiner og antroposofi da hans barn skulle begynne på Steiner-skolen og han begynte å sette seg inn i hva dette egentlig var, hans interesse ble vekket og har vært levende siden. Han har også holdt foredrag og kåseri om Rudolf Steiner og hans lære på Nrk Radio for noen år siden)

I det følgende skal det gis en fullstendig oversikt over Rudolf Steiners besøk og foredrag i Norge.* Med to unntak ble samtlige foredrag holdt i Oslo, i alt godt over 100. Dette er et bemerkelsesverdig høyt antall. Ikke i noen annen by utenfor Tysk-land og Sveits holdt Steiner så mange foredrag som i Oslo.

Oversikten bygger i meget stor grad på Terje Christensens arbeider. Christensen har i en rekke artikler gitt en grundig behandling av Antroposofisk Selskaps histo-rie i Norge. I tillegg har han skrevet en rekke biografier om sentrale medlemmer bl.a. publisert her i medlemsbladet. Nærværende oversikt hadde ikke vært mulig uten at Christensen hadde lagt frem sitt rikholdige materiale. I tillegg har han stilt sitt private arkiv til min rådighet og således gitt tilgang til kopier av annonser, avis-artikler,
referater m.v.

FØRSTE BESØK: 4. – 5. APRIL 1908

I. Innledning

Richard Eriksen var den drivende kraft bak invitasjonen av Steiner hit til Norge. Temaet er behandlet av Terje Christensen i tidsskriftet Libra 1997/3-4, s. 160-65 («90 år siden arbeidet med antroposofi ble tatt opp i Norge») og i hans etterord til Steiners selvbiografi «Min Livsvei» (EML), s. 380.
Steiner kom fra Sverige, hvor han hadde besøkt Lund, Malmö, Stockholm og Upp-sala før han reiste videre til Kristiania.

Etter foredragene reiste han tilbake til Sveri-ge, nærmere bestemt Göteborg.
Selve besøket er behandlet generelt av Christensen i EML s. 385-86, og i Libra nr. 1998/2-3, s. 82 flg. («Rudolf Steiners første besøk i Norge»).

Se også Christoph Lindenberg: «Rudolf Steiner – Eine Chronik» (CL), Stuttgart 1988, s. 268-69. Et fotografi av Steiner på Folkemuseet fra denne reisen er inntatt i EML, s. 413.
II. Nærmere om foredragene (3 foredrag)

For videre lesning – gå til kilden her:

http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/CS_Rudolf_Steiners_foredrag

Nixo
Nixo
12 år siden

Jeg ser på kundalinioppvåkning på en helt annen måte enn de autoritetstro vestlige og østlige tradisjonene.

Aqutoritetene lærer meget tidlig ethvert barn at det ikke har lov til åleve helt og fullstendig, fysisk mentalt og åndelig, fra topp til tåog fra innertst til ytterst.

Barnet l’rer meget tidlig å undertrykke sine egne livsprossesser, bortsett fra det lille som må til for å fungere som autoritetenes slave.

Kundalinioppvekkelse er intet annen enn en gjennoppvåkning av de undertrykkede livsprossessene.

Men fordi at de fleste mennesker har blitt sosialisert og programmert til å være livredd for sine egne livsprossesser og livsfølelser, skaper ofte en slik oppvekkelse panikk og strerke motstandsprossesser trer iverk.

Det er disse motstandsprossessene som som skaperproblemene forenkelte når en kundalini-oppvekkelse skjer.

Den vanlige anbefalingen om at en skal konsentrere seg mentalt om ett enkelt punkt, er noe lurereri som autoritetene pålegger sine disipler forat disiplene ikke skal oppdage hva det vil si å være levende helt og fullt.

Jeg er imidlertid enig i at en kundalini-oppvekkelse bør skje varsomt og fforsiktig. Det er mange låsninger og hemmelser som må låses opp på veien frem til en full gjenerobring av seg selv helt og fullt som et fullstendig levende individ.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Hm, en del av det han kommer med kan være innviklet og vanskelig, men det blir feil å si at det er han som gjør det vanskelig, synes jeg. Han beskriver hva han ser, og denne verden er nå engang utrolig komplisert også menneskets utvikling.. er mye mye mer sammensatt og med mange flere krefter involvert enn vi kan ane.

Steiner beskriver hva han SER, realitetene i andre dimensjoner, sfærer og verdner. Tingenes tilstand slik de er og det er nå engang slik tingene er. Så får vi klage til skaperen om det er innviklet da, noen ser mer enn andre og kan beskrive mer detaljer, hans klarsynthet var helt eksepsjonell, mange mener han kanskje var en av de mest klarsynte visjonære som har levd.

Dette kan også være grunnen til at Jesus og Buddha ikke skrev noe.. jo mer innsikt man har, på mer avanserte plan, jo vanskeligere blir det å beskrive alle fasettene av sannhetens diamant slik man ser det og alle ting som virker in hverandre og påvirker hverandre osv.

Isac Luuria, en av de mest kjente kabbalistene som levde på 16-1700 tallet, ble hentet av englene hver natt og ble tatt til bestemte steder i andre sfærer for å få innsikter. Hans disipler satt og skrev ned alt han hadde å fortelle hver morgen. Da han ble spurt hvorfor han selv ikke skrev, så svarte han at det var helt umulig, han hadde store nok problemer med å kunne formidle dette muntlig, sette ord på det.

Rudolf Steiner skal ha all ære for at han forsøkte, og klarte det såpass bra, at han bruker et vitenskapelig og nøkternt språk, er fordi dette for ham var seriøs vitenskap, selv om det dreide seg om åndsverdenen.

Noe av det mest krevende, men som jeg likevel vil anbefale på det sterkeste, er boken: Vitenskapen om det skjulte.. den er svært viktig men også svært innviklet og handler om utviklingen helt fra tidenes morgen og universets og menneskets begynnelse, alle krefter som er involvert på alle plan osv.

Altså en meget avansert utviklingslære, som ikke tar for seg bare det fysiske, slik som Darwin gjorde, men også de åndelige, eteriske, astrale og alle andre aspekter i menneskenes utvikling. Jeg gikk noen år i en studiegruppe som studerte denne bok, en gang i uken.. det var givende og interessant, men til tider ganske krevende også for svært oppegående antroposofer som hadde studert Steiner i 40 år osv, men la dere ikke skremme, den boken er viktig :-)

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Glem ikke, at i livets skole er det forskjellige trinn og klasser, akkurat som på andre skoler. Jeg mener ikke her klasser i den forstand at noen er mindre verdt, men det er stor stor forskjell på nivået til sjelene som er her. Og vi får tro at livets lekser, prøver og prøvelser er tilpasset vårt nivå og hva vi kan klare..

Når det gjelder hvilken vei og lære vi vil følge, hva vi vil lese osv, så er vi svært svært forskjellige, både av type, legning, interesser og nivå. Noen elsker kvante-fysikk og koser deg med det, mens andre ikke har nubbsjanse til å forstå det.

Avanserte sjeler trenger avanserte lærer også. De som er rede og de som ikke er rede, fatter ikke noe av dette. Slik er det med all slik lære, problemet oppstår når de som ikke forstår og har innsikt fordømmer og brenner de som har det og deres skrifter som de IKKE forstår.. og det har det vært mye av i historien.. dessverre. Vi ser det også her på NS, derfor bør vi følge mesterens ord om å fordømme minst mulig..

Vi er forskjellige, på forskjellig nivå og med forskjellige oppgaver alle sammen. Det er ingen grunn til å misunne eller kaste seg over oppgavene til førsteklassingene om man er i avgangsklassen, JJ. Heller ikke er det noen grunn til å drøvtygge utvannet melk om man er moden og voksen, i sjel og sinn. Vi skal ha litt utfordringer også for å utvikle oss, alt som er levende er i utviking også troen.

Som en kontrast til dette som du refererer til med fariseerne, så klaget Jesus faktisk ustanselig, om at nesten ingen var «rede» og modne for å forstå hva han snakket om. Det var det største problemet, JJ.

Når det gjelder det du refererer til, så er det klart at hjertet er viktigst, og at nivået må tilpasses den enkelte person og tilhører. Men Jesus klaget jo over at folk ikke hadde evne til å forstå hva han forklarte..

Dette med fariseerne du refererer til her, om Han har sagt det, så kan det f eks gjelde at man ikke må servere avansert lære til de som ikke er rede.. dermed har de lukkede selskap med trappetrinn faktisk noe for seg.. akkurat som det er klassetrinn på folkeskolen og i livets skole også :-)

En annen ting Jesus kan ha ment med dette er at for mange regler osv som var menneske-skapt, kan ha komplisert tingene. Jeg ser ham som en spirituell kabbalist som snakket til Talmudistene som for meg er fariseerne. Sett i det lys handlet det ikke om at deres lære var for avansert, men at den muligens var feil på noen vis, f eks at den var for lite levende spirituell.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Ang Kundalini vet du antagelig mye mer enn meg, Nixo, jeg har lest litt og har noen bøker om emnet og kundalini-meditasjon og har deltatt på en slik type meditasjon, men dette er et emne jeg nok bør vite mer om.

Er det slik at innsikter følger med, nødvendigvis når man får kundalini-oppvekkelse? Jeg har hørt at det ikke alltid er slik og at det kan være problematisk, om det skjer ukontrollert.

Sikkert er det at vi trenger å få reist kundalinien også. Kraften er jo selve livskraften og ligger kveilet i de nederste chakraer og skaper utilbørlig press, f eks på prester og munker som prøver å leve i sølibat, uten å ha kunnskaper og kontroll over denne kraften, slik munker i østlige land har. All uvitenheten rundt dette kan være fatalt og er bedrøvelig. Vi må begynne på scratch og finne ut av alt selv, eller det meste, og det er det jeg har forsøkt, i en del år nå.

På skolen ble vi indoktrinert med en masse unytting tull, mens uendelig mye som vi virkelig hadde trengt å lære, er vi blitt holdt i uvitenhet om, og slik blir vi svake og uten kontakt med vår egen kraft, lette å manipulere for makt-kreftene.

Den livskraften er ofte symbolisert ved en slange, i mange kulturer og slangen som er på toppen av hodet til Egyptiske faraoer, guder og gudinner er nettopp der for å symbolisere reist kundalini.

At noen så trekker konklusjoner i hytt og pine om at dette er noe ondt osv, tror jeg er veldig misforstått. Den kraften er faktisk livskraften og var symbolisert slik i mange gode og høye kulturer også.

Det er ikke bra at den skal ligge brakk og ubrukt og utenfor vår kontroll, det er de krefter som ønsker å undertrykke og holde oss nede som ønsker det. Dette er det viktig at vi innser, slik at vi blir litt mer nyanserte og ikke maler fanden på veggen om vi ser symboler på kundalini-kraften f eks.For da blir det helt feil og vi holder oss svake.

Monica Waade
Skribent
12 år siden

Spennende og lærerik artikkel Jarle, glimrende arbeid igjen! :-)

“All åndsvitenskap spirer frem av to tanker…Den første at det bak den synlige verden finnes en usynlig verden, en verden som nå er skjult for sansene og den tenkning som er lenket til dem. Den andre er at det er mulig for mennesket å utvikle evner, som sover i ham, og på den måten trenge inn i den skjulte verden“. 5) 6).

Ja dette kjenner jeg godt til, kan bare bekrefte at det han sier er helt riktig!

BelzeBob
12 år siden

Singoalla sier:
04. 12. 2010 klokken 07:23

«Glem ikke, at i livets skole er det forskjellige trinn og klasser, akkurat som på andre skoler. Jeg mener ikke her klasser i den forstand at noen er mindre verdt, men det er stor stor forskjell på nivået til sjelene som er her. Og vi får tro at livets lekser, prøver og prøvelser er tilpasset vårt nivå og hva vi kan klare..»

Dette er sant.

Singoalla
Singoalla
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Belzebob: Så fint du ser det.. og vi får tro at vi ikke får større vanskeligheter enn vi har rygg til å bære, selv om det noen ganger føles slik..

Når vi gjennomgår ekstremt vonde og vanskelige ting i livet, kan vi tenke at vi har da åpenbart kommet et stykke på vei, i vår utvikling siden Gud mener at vi kvalifiserer til så vanskelige prøver og prøvelser..

Ingen grunn til å misunne de som ikke har kommet like langt og har det lettere.

I min fars hus, er det mange rom, sa Jesus..

Men han sa også. «Det er mange dyr blant dere i menneskeham»

«Ugresset har også rett til å være hos dere, inntil innhøstningen».
Da skal bukkene skilles fra fårene, klinten fra hveten..

Tror også det står et sted i Bibelen at i disse tider skal hver enkelt våkne opp til forståelse av hvem han/hun er.. og kommer fra. Kanskje det er derfor det er faktiske vampyr-miljøer en del steder i verden og en del mennsker mener i fullt alvor at de faktisk er vampyrer, drikker blod osv.. kanskje de er det?
Har til og med hørt at Al Gore, frakter med seg en koffert med blod når han reiser, men kan dette være sant da?

BelzeBob
12 år siden

Sigr

Don’t get upset, buddy. NS er langt mer liberale enn de fleste andre fora anyway. Prøv igjen. Selv er jeg forundret over at jeg fremdeles får være her.

Alle sammen

Les Bjørneboe. Bare glem at han var antroposof, det var han ikke. Man han var et menneske, og kanskje Norges største forfatter. Det er mye rikdom i bøkene hans.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  BelzeBob

Neida BB, jeg blir ikke følelsesladd av den grunn. Synes bare det var litt merkelig og unødvendig. Skal ta en titt på Bjørneboe og se hva det er;)

JJ: Nei, du trenger ikke å sende meg kopi, for jeg har uansett tilgang til de i søppelkassen på admin-siden. Det er ikke noe å bruke tid på. No hard feelings;)

« Forrige artikkel

Åndelig oppvåkning som prosess

Neste artikkel »

Svensk selvmordsbomber brukt i krigen mot G-d