Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi

13.6K visninger
27 minutter lesetid
322

Kristendommen består av en eksoterisk vei, som er dogmer og fariseerisme (som Jesus advarte mot i sterke ordelag), og den er en indre innvielsesvei som er beskrevet av mystikere som Rudolf Steiner gjennom sine mange foredrag både i Norge og andre steder.

Vi er vel noen som er av den oppfatning at en ikke kan kjenne kristendommens kjerne uten å både kjenne tekstene etter Jesus OG har tatt den innvielse som er nødvendig for å kjenne den ånd som har inspirert tekstene. Det er slik med alle lover og tekster at en har deres ordlyd, og en har ånden bak loven som er hva som egentlig loven var laget for, foruten en kan ikke tolke ordet fullgodt. Rudolf Steiner gir oss en god modell for å delta i åndsvitenskapelig forskning. Her blir de åndelige krefter som påvirker mennesket og verden beskrevet og forklart, – i detalj, men Steiner mener det går ikke å lese seg til forståelse for dem, – en må oppleve dem for å forstå dem.

Sistnevnte er den esoteriske vei. Den første kan ikke forstås uten den andre. Ifølge Steiner var der på hans tid “esoterikere som ville holde kunnskapene om det åndelige skjult i hemmelige orderer og losjer, og eksoterikerne som ville la menneskene få del i den okkulte viten for at de ikke skulle gå til grunne i en sjelelig materialisme“. 3)

Begrepene eksoteriker og esoteriker er i dette utsagn gitt i en annen betydning enn de brukes i denne artikkel. Vi skal se nedenfor at Steiner selv brukte dem i begge sammenhenger.

NB: Personlig setter jeg ofte, for å sette et tydelig skille mellom de gode og onde åndskrefter, og utifra vår kulturelle forståelse av disse krefter, likhetstegn mellom Lucifer og Satan (Ahriman) som å representere det materialistiske latente iboende onde. Det gjorde også Goethe, men Steiner var uenig i dette, at der var forskjell på Lucifer og Ahrimans åndelige roller, fordi han mente det ville skape forvirring om ikke. 3). Bare for å ha det klart. Jeg mener det skaper mer forvirring å innføre nye begreper, eller gi utvidet og ny betydning til de vi har, istedenfor å bruke de som det er etablert forståelse for blant folk. Og det gjøres for avansert i tilfelle, slik at mange faller av lasset. Det er ikke hvilken ord vi bruker for å forklare en ting som betyr noe, men essensen av ordene. Det har uansett ingen praktisk betydning for denne artikkel, hvis mål er beskrive Steiners esoteriske tilnærming til kristendommen.

Rudolf Steiners åndsvitenskap

All åndsvitenskap spirer frem av to tanker…Den første at det bak den synlige verden finnes en usynlig verden, en verden som nå er skjult for sansene og den tenkning som er lenket til dem. Den andre er at det er mulig for mennesket å utvikle evner, som sover i ham, og på den måten trenge inn i den skjulte verden“. 5) 6).

Når Steiner mener at ‘åndeverdenen’ egentlig er menneskets indre verden, så mener han å si “Fuglen er en luftens skapning; fisken er en vannets skapning; ormen er en jordens skapning. Men mennesket er egentlig en åndelig skapning“. 6) s. 163.

Rudolf Steiners ‘Kristologi’ er en innvielsesvei med kristen terminologi, for å ‘trenge inn i den skjulte verden’. – Om ikke verdener, i flertall…og som metode for å gjenfinne det tapte Atlantis og Lemuria i seg, som gikk tapt av teknologisk overmot og naturvitenskapelig begrensethet til det materiske univers; å gjenfinne sin åndelige komplementære virkelighet. Å bli igjen de storheter som mennesket var ment å være, før ‘Adam’ falt fra bevisstheten om dette faktum, hvis ‘syndefall’ (synd’ betyr ‘bomme på målet’) påvirket enhver senere generasjon mennesker etter seg med samme ‘glemsel’ aka Dyrets Merke.

Golgata-mysteriet

Dogmer og skriftlærdes fremstilling innen kristendommen gir ingen garanti for forståelsen av ånden i evangeliet, bare av bokstaven, og vi vet at Jesus advarte i harde ordelag mot nettopp dette. Matteus 23:14.

Denne oppfatning understøttes av den realitet i hvor langt kristendommen har kommet bort fra sitt fredsæle og kjærlighetsfulle budskap, hvor mennesket kan frigjøre seg fra sin laverestående natur som den bærer med seg fra den materielle darwinistiske evolusjonen, og bli åndsbasert mer enn kroppsbasert, og at dette kan gjøres ved å følge Jesus sin frelsesvei (det glade evangelium), for å bli ‘Faderen mer lik’, ‘komme Faderen nær’, den bortkomne sønn vender hjem – til Faderen, at Faderen og menneskeindividet blir ett, – igjen. Denne mystiske innvielse, for noen okkulte, kalte Rudolf Steiner for Golgata-mysteriet; hvordan stige opp fra jord, til ånd.

Det er maktpåliggende å bli ‘ett med Faderen’ igjen, i ånd, FØR velsignelsene blir en til del som lovt. Jesus symboliserte dette i fortellingen om den bortkomne sønnen, på vidvanke og forført av verdens fristelser, men ble hjertelig velkommen tilbake til sitt opphav, den Faderlige ånden. Da slaktes gjøkalven til fest i himmelen. En stor forvandling av menneskets sjelelige organisme vil finne sted, sier Steiner, som gjør at hos dem hvis høyere erkjennelsesevne er våknet, vil komme til å se Karmas herre; Jesus Kristus. 1) s. 178.

Golgata-mysteriet, Kristi død på korset, står sentralt i Rudolf Steiners åndsvitenskaelige forståelse av mennesket. Han tillegger Kristi gjerning en enestående betydning for menneskehetens historie og åndelige utvikling”. 8).

Steiner kaller kristendommen en oppstandelsesreligion, i motsetning til Budhismen som han karakteriserer som en forløsningsreligion. Han har lagt spesielt stor vekt på den kjærlighet som ble kanalisert inn i verden med Kristus sitt offer, og beskriver kjærligheten som det skapende prinsipp i verden. I motsetning til den sataniske innflytelse hvis krefter representerer de destruktive krefter i verden. Steiner sier at kjærligheten er for det indre åndelige liv, hva solen er for det ytre materiske liv, og beskriver kjærligheten som verdens moralske sol.

Hva betyr nå den kjensgjerning at Kristus har vandret blant menneskene i Jesu fysiske legeme, at han har fullbyrdet det vi kaller Golgata-mysteriet, som kan lære oss at det åndelige alltid tilkjemper seg seieren over det legemlige livet alltid seieren over døden? [] Fra det tidspunkt av hvor Kristus bodde i Jesus av Nasarets fysiske legeme, er mennesket blitt istand til å , når det stiger ned i sin egen sjel, å erfare som en åndelig kraft i seg selv det som kun var av kosmisk natur, det som man før bare kunne nå frem til når man oppholdt seg utenfor legemet. [] Mennesket vil lett kunne forstå at det i en ytre kjemisk substansmengde oppstår noe nytt når man tilfører en ny substans. [] Da Jesus vandret på jord foregikk det noe nytt med hele menneskeheten, ved at noe nytt kom inn i menneskesjelene utenfra fra de oversanselige områder. Som en ny substans som virker videre i en substansmengde, slik virker fra da av en helt ny kraft i menneskesjelene, en kraft som bringer det enkelte menneskes sjel videre og videre.” 7) s. 85.

Rudolf Steiner’s kristologi er for kristendommen (‘fornyelsen av kristendommen’, som han sa det), hva kabbala er for jødedommen. Han gir nøkkelen til evangeliene, den indre forståelse av symbolikken i Golgata-mysteriet, i Fotvaskingen, Piskingen, Tornekroningen, Den mystiske død, Gravleggelsen, Oppstandelsen og Himmelfarten.

Den kristne innvielsesvei

Den indre vei, den esoteriske veien, mystikerens vei, gjør at mennesker får en OPPLEVELSE av G-d eller Kristus, mer enn å bare lese om G-d/JAHVE/Allah i en bok, og ta alt for god fisk fra de som mener å være G-d’s monopolistiske og utvalgte kanalisatorer, prester, paver og pastorer. Disse har ofte bare en eksoterisk vei; den skriftlærde. De har ingen indre ERFARING med det hellige. Vi vet hva Jesus mente om dem.., ormeyngel, hyklere, etc.

Jeg er ikke så opptatt av å putte folk i båser annet enn de to kategorier åndelig og ikke-åndelig. Religionenes eksoteriske veier; dogmer og tradisjoner, er bevisst skapt av maktmennesker for å splitte og herske. En må heve seg et nivå over de religiøse villfarelser og de religiøse agenturer av alle avskygninger, av bokstavtro eksoterikere, og se på dette åndelig. Kristusimpulsen kan treffe ALLE, på samme måte som Amors Piler kan det.

“Et religiøst menneske bekjenner hva dets Kirke forfekter. Et åndelig menneske bekjenner hva dets hjerte forfekter”. En stor forskjell.

En av veiene var nattverden – kommunionen- for eksoterikerne. “For mennesker som søkte Kristus, var nattverden en fullstendig erstatning for den esoteriske vei, som de selv ikke kunne gå“. 1) s. 164. “”Diskusjoner er i det hele tatt et bevis på at et flertall av dem som diskuterer en sak, ikke forstår den. Slik var det også med nattverden. Så lenge man visste nattverden var et levende bevis for at materie ikke bare var materie, men at det fantes seremonielle handlinger der materien kunne tilføres ånd; så lenge mennesket visste at materiens gjennomtrengning med ånd betød en gjennomkristning, slik den kommer til uttrykk i nattverden, så lenge ble dette godtatt uten strid. Men etter at materialismen begynte å gjøre seg gjeldende, forstod man ikke lenger det som lå til grunn for nattverden“..[]. 1) s. 163.

Nattverden mistet dermed sin betydning som metode for å bli ett med Kristus, ad den eksoteriske vei. Bare dogmer og seremonielle tradisjoner ble igjen, åndsløst. “Den andre eksoteriske vei til Kristus gikk gjennom evangeliene“. Etter hvert ble også de bare døde ord, uten åndelig innhold. Symbolikkens betydning forsvant, fordi den ikke ble forstått.

Den indre esoteriske vei til Kristus Jesus går også via evangeliene, fordi som Steiner sier så er de egentlig fornyede innvielsesritualer, som beskrevet i hans bok “Kristendommen som mystisk kjennsgjerning”.

Rudolf Steiner lister opp syv trinn i den kristne innvielsesvei i stikkordform. Noe er mine utfyllende beskrivelser, og ikke Steiners:

  1. Fotvaskingen. Leve med bestemte følelser og fornemmelser. Kommunion. Kommunion ikke bare med Kristus men også med nesten. Erkjenne i ydmykhet at en skylder de som står under en muligheten til å stige opp.
  2. Piskingen. Lutring og rensing gjennom lidelse. Stålsette sin vilje til å møte sin skjebne og klare lidelsen som er en del av livet i denne verden, gjennom å lide som Kristus led, for verdens ‘synder’. Visse symptomer rent fysisk følger denne hendelsen. Det er en intensivering av evnen til å føle, en større følelse av liv og kjærlighet. I ekstrem kommunion (Steiner kaller det imaginasjon) fører dette til stigmas.
  3. Tornekroningen. På dette stadiet må mannen lære å være modig i verden moralsk og intellektuelt, til å avstå fra sinne når alt som er mest kjært for ham blir angrepet. Evnen til å være reservert når alt stormer rundt en, å si “Ja” når resten av verden sier “nei” – det er det som må integreres før neste steg kan tas. INRI. Storheten i den åndelige opplevelsen blir ikke satt pris på av samfunnet. Latterliggjøring.
  4. Å Bære Korset. Refererer, symbolsk sett, til en dyd av sjelen. Denne dyd som består i en følelse av å ha “verden på en samvittighet” som Atlas bar verden på sine skuldre (Atlas komplekset), kan kalles en følelse av identifisering med hele jorden, eller med ordene til den orientalske okkultisme, opphør av følelsen av adskilthet.
  5. Den mystiske død. Korsfestelsen. Kroppen og legemets død. Legemets forgjengelighet. Løsing av karma. Sjelens rensing. Slukking av lyset. Som den største av alle lidelser erkjenner adepten at verden en opplever med sansene er bare en illusjon (maya). Han er bevisst på døden og at han synker inn i skyggenes verden, men da brytes mørket og et nytt lys – det astrale lys – skinner i sin glans. Forhenget i tempelet er “revnet i to.” Dette lyset har ingenting til felles med det fysiske lyset fra solen. Det stråler ut fra adeptens indre vesen. Inntrykket det gjør er helt ulikt det som er av det ytre lys. Følgende sammenligning vil gi oss en ide om hva som menes. Vi tenker oss at vi forlater den støyende byen bak oss og inn i en tett skog. Lyder opphører gradvis og stillheten blir fullført. Vi begynner endelig å bli klar over hva som ligger selv utenfor stillheten, å passere null punktet hvor all ekstern lyd har opphørt. Og når lyden oppstår igjen for det indre øret fra den andre siden av tilværelsen. Slik er opplevelsen av sjelen til en som kommer inn i astral verdenen. Han er da i kontakt med den inverse kvaliteten på tingene som han var kjent med, akkurat som i aritmetikk, under nullpunktet, går vi inn i den voksende serien av negative tall.
    Derfor trenger vi å miste alt for å gjenvinne alt, og dette gjelder vår egen eksistens. I det øyeblikket for å miste alt ser vi ut til å dø for oss selv og det er i verden rundt oss at vi begynner å leve igjen. Slik er den Mystiske Døden. Når en mann har passert dette stadiet, er tiden kommet for den neste fase:
  6. Gravleggelsen. Den gamle ‘kropp’, eterisk og astralt begraves for godt. Man føler at man er frigjort fra sin egen kropp og er ett med planeten. Han er ett med jorden og finner seg selv igjen i planetarisk liv.
  7. Oppstandelsen/Himmelfarten. Åndens oppstandelse. Evig liv. Alkymiens mirakel. Født på ny. Sjelens lys illuminerer en. Ny sjel. Åndens seier over materien. Mystikeren som vender seg bort fra den ytre verden og hengir deg til disse følelsene av henrykkelse, opprykkelse og frigjøring, som flommer inn i deres sjeler når denne stemningen gjennomsyrer deres indre liv. Ett med Faderen. Sitte ved høgre hånden til Faderen. Salighet. Dette er en sublim opplevelse, umulig å beskrive med mindre det være innenfor veggene i helligdommen. Den siste fasen av den kristne initiering overskrider alle ord og alle analogier mislykkes. På dette stadiet får mennesket legedommens kraft. Men ham må være klar over at han når han besitter den, besitter han samtidig den inverse makt for å få sykdommen. Det negative går alltid i hånd med det positive. Derav den enorme ansvaret som knytter seg til denne kraften som kan være preget av å si: De kreative Ordene kommer fra en sjel i brann.

Steiner sier at en må oppleve de fire første stadier, inklusivt piskingen og korsfestelsens smerte og lidelse, alle de fire første nivåer, før vi kan oppleve den Mystiske Død, Gravleggelsen, Oppstandelsen/Himmelfarten. En må altså klare i solidaritet med den neste som lider i verden, og i solidaritet med Kristus sitt offer, å sette seg i den følelsesmessige tilstand, at en virkelig kjenner piskeslagene på egen rygg, at tornekronen skjærer seg inn i pannen. Det kan synest som en barbarisk ting å gjøre, men dette er høyeste form for kjærlighet. Når en føler det så sterkt og så lenge emosjonelt, vil det trenge inn i den astrale og eteriske kroppen, over tid, så vil det før eller siden også gjøre seg utslag på den fysiske kroppen. Imaginasjonene har trengt helt inn i den fysiske kropp, og da gir stigma seg utslag. Når de slår ut på kroppen, da gjennomsyrer denne kjærligheten ALLE åndelige nivåer av dette mennesket.

Disse trinn skal ifølge Steiner gi oss “kraft og fullstendig forvandle vår natur, slik at vi kan stå sterke, kraftige og frie i verden, og samtidig skal vi være rede til enhver kjærlighetsgjerning“. 1) s. 171.

Ser en jorden med åndelige øyne fra et utkikkspunkt fra verdensrommet før korsfestelsen, da man ville ha oppfattet jorden som liggende i et åndelig mørke, et tomt sted som mangler noe som helst åndelige liv, et tomrom i dypet. Kristus ble Verdens Lys, og via Kristus kan alle bli mottagere av dette lys. Innvielsen er således også for å forberede adepten til “å være istand til å ta imot det fantom som oppstod fra Golgata-graven“. 1) s. 172, altså være istand til å ta imot det lys som Kristus tilbyr. “Jeg er Verdens Lys”, sa Mesteren.

Ved himmelfarten mener Steiner at Kristus ble herre over menneskenes karma. “Det vil si at ordningen av de karmiske anliggender vil skje gjennom Kristus. Jeg går gjennom Dødens port med min karmiske konto. På den ene siden står mine gode, kloke og vakre handlinger – mine kloke, gode og forstandige tanker – på den andre siden står alt det onde, dårlige, dumme, tåpelige og heslige. Og den som i fremtiden innehar det dommerembetet som i de følgende inkarnasjoner i menneskehetsutviklingen skal bringe orden i menneskenes karmiske konto, det er Kristus“. 1) s. 173.

Vi må utligne vår karma slik at vi på best mulig måte kan befordre hele menneskehetens fremskritt på jorden“, sier Steiner. 1) s. 174. At denne utligning av karma kan medføre Pisking, Tornekroningen og Korsefestelse, bør ingen bli overrasket over.

“I menneskehetens kommende epoke vil det altså – nært forbundet med menneskelige opplevelser – opptre høyere evner. Dette vil bli en meget sterk impuls i menneskenes moral, og disse impulsene vil bety enda meget mer enn det som tjente som en forberedelse til disse impulsene, nemlig samvittighetens stemme. [] Menneskene kommer til å vite: Jeg er ikke alene, overalt lever det åndelige vesener, som er forbundet med meg.[] I de neste tre årtusener vil et tilstrekkelig antall mennesker erkjenne som en sannhet det vi kan kalle Kristi Jesu karmiske dommerembete. Menneskene vil oppleve Kristus selv i hans eteriske skikkelse. De vil oppleve ham slik at de, på samme måte som Paulus ved Damaskus, blir helt ovebevist om at Kristus lever og er kilden til gjenoppvekkelsen av det fysiske urbildet, det vi fikk ved jordutviklingens begynnelse, og som vi trenger for at Jeget skal komme til sin fulle utfoldelse“. 1) s. 175.

Steiner sier videre at Golgata-mysteriet inntraff på en tid i historien hvor alt var som mørkest i samfunnet, og hvor menneskenes sjeler og sinn var formørket, og som videre gav den aller sterkeste impuls for fremtiden.

Kristusimpulsens innflytelse. Uten denne ville menneskehetens utvikling fortsatt nedover.

Kristusimpulsen

“Bare ved at Kristus-vesenet fattet en beslutning om å inkarnere i et menneske på et tidspunkt da begivenhetene i Palestina fant sted, ble en oppstigning mulig for menneskeheten. Bare slik ble menneskeheten forløst fra den impuls som kom fra de luciferiske krefter, og som i Bibelen billedlig blir kalt slangens fristelse, syndefallet og arvesynden. Kristus fullførte en handling som ikke var nødvendig for ham selv. Det var en guddommelig kjærlighetshandling!” 1) s. 183. Det er den kollektive innvirkning av beslutningen, at menneskenes illuminasjon bevirker sunne samfunn.

Kristusimpulsen i enkeltindivider kan også fungere uten bevisst innvielsesvei, å bli ‘truffet av lynet” (som lyn fra klar himmel) på vei til Damaskus, som Saul -> Paulus, som fikk Kristusimpulsen brått og brutalt på sin vandring. Som fikk sitt indre fornyet og transformert av denne Kristusimpulsen. “Kristus som taler i meg”. Gikk fra å være en forfølger, til å bli en følger, etter den umiddelbare illuminering. Men vanligvis vil deres natur oppfylle de syv punkter i innvielsen ubevisst, og de har evnen til å ‘imaginere’ og integrere automatisk egenskaper som nåde, medfølelse, tilgivelse og kjærlighet som naturlige fakulteter i deres sjelsvesen.

.. begynnelsen til Kristus-impulsen ble ikke lagt til glitrende hovedsteder i jordtilværelsen, kristendommen har tvert imot alltid sett et visst alvor i at Kristus-bæreren ble født i en stall hos fattige hyrder” [] Likevel ville man ikke ha funnet den eksoteriske vei til Kristus bare gjennom evangelienes bilder, uten nattverden, og alt som henger sammen med den“. 1) s. 166.

“Kristus er for åndsvitenskapen den høyeste impuls som har kommet inn i menneskehetens utvikling. Alle de som noen gang med klarsynt øye har kunnet gjennomskue menneskehetens åndelige liv, har alltid talt om Kristus, bare med forskjellige navn. Også de store lærere i det gamle India, som vanligvis blir betegnet som de hellige rishis, talte om Kristus []. Når de talte om Vishvakarman – det var det navn de betegnet Kristus med -, da talte de om den høyeste åndelige makt som mennesket kan løfte seg opp til []. Dersom mennesket ser ut i verden og gjennomskuer som maja, som illusjon det som vider seg ut i rommet og utspiller seg i tiden, og liksom bak dette majaslør ser hvordan det som ligger til grunn for sanseverdenen brer seg ut, så kaller den vediske lære dette for brahman. Ser mennesket inn i sitt indre på sitt egentlige selv, ser hvordan dette er en del av det som vever og lever i verden, så kaller den det atman.Slik taler den den urgamle vediske lære om Vishvakarman: vevende gjennom rom og tid – brahman, som indre åpenbaring – atman []. Zoroaster eller Zarathustra talte om Kristusåpenbaringen.” 7) s. 80-81.

Fornyelsen av kristendommen

I vår tid skal teologi, psykologi, vitenskap og filosofi forenes i en fornyet åndsvitenskap, metafysikk. Rudolf Steiner har linket alt dette sammen på en utmerket måte. Jfr. også Martinus, Swedenborg, m.v.,

“Swedenborg mente at hans teologi var en åpenbarelse av den sanne kristne religionen, som han mente hadde blitt formørket gjennom århundrende av teologi. Han refererte likevel aldri til sine skrifter som teologi, ettersom hans ideer var basert på egne opplevelser, til forskjell fra teologi. Han ville heller ikke kalle det for filosofi, da han i 1748 beskrev filosofi som noe som «formørker sinnet, forblinder oss, og helt forkaster troen» “
http://no.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Swedenborg

Rudolf Steiner skapte ingen ny religion. Det sa han flere ganger. Hans plattform var kristendommen, dens indre esoteriske vei som han kalte Kristologien, og hans arbeid er åndsvitenskap. Åndsvitenskap er ikke religion, – det er forskning på religion og på sjelen og det åndelige universet; kosmologi. Hans forskning gikk på hva som hadde skjedd med andre sivilisasjoner, som hadde vandret den vei vi gikk.

Flere bøker av ham handler om de tapte Atlantis og Lemuria.

“Derfor er det heller ikke lenger absurd å si: hele jorden vil engang bli sønderknust til støv. Slik det enkelte menneskes legeme faller sammen til støv, slik vil hele jorden, vår planetariske tilværelses legeme, falle sammen. Men menneskesjelene vil da ha tilegnet seg noe som går over til nye tilværelsestrinn. Jordlegemet faller bort, og menneskeheten antar nye skikkelser. Og den impuls som lever der, er Kristus-impulsen.” 7) s. 90.

Det er en betydningsfull kjennsgjerning at vår tids vitenskap må reise spørsmålet om denne over alt elskede og helligholdte person overhodet noengang har levet, og at man ikke har noen historiske beviser for at dette virkelig er tilfelle []. De åndsvitenskapelige fakta bekrefter virkeligheten om denne Jesus med en sikkerhet som ikke noe ytre kildeskrift, ingen ytre overlevering kan gi“. 7) s. 78.

Steiner, Swedenborg, Martinius og flere ser dette på et nivå over religionen som dogmer, de beskriver og ser det religiøse som et indre fenomen, hvor ånden blir fornyet og sjelen transformert; En blir født på nytt, “av ånd denne gang og ikke av en kvinne“. Og likeens flere av østens filosofer og åndsvitenskapsmenn ser det slik.

The three stages of Jesus’ life
Jesus was kaarana-janma, a Master born with a purpose, the mission of restoring love, charity and compassion in the heart of man. He had no attachment to the self, nor paid any heed to joy or sorrow, loss or gain. He had a heart that responded to the call of anguish, and he went about the land preaching the lesson of love. His life was a libation for the upliftment of humanity.

Like most seekers, he first searched for the Divine · in the objective world. But he soon realised that the world is a kaleidoscopic picture created by one’s own imagination, and sought to find God within himself. His stay in the Himaalayan monasteries in Kashmir and in other centres of eastern asceticism and philosophical inquiry, gave him greater awareness. From the attitude of being a Messenger of God, he could now call himself the Son of Clod. The bond of relationship increased: the ‘I’ was no more some distant light or entity; the light became a part of the “I.” With the body-consciousness predominant, he was a messenger. With the heart-consciousness in the ascendant, he-felt a greater nearness and dearness, and so the son-father bond seems natural at this stage.

Later as the Aathman-consciousness was established, Jesus could declare, “I and My Father are One.” The three stages may be described as: “I was in the Light,” “The Light was in me,” and “I am the light,” and may be compared to the Dhwaitha (dualism), Visishtaadhwaitha (qualified non-dualism) and Adhwaitha (non-dualism) stages as described in Vedhic philosophy. The final stage is the one when all duality has been shed. This is the essence of all religious disciplines and teachings.

Jesus’ original name was Isa
Jesus was honoured by the populace as Christ, for they found in his thoughts, words and deeds, no trace of ego. He had no envy or hatred, and was full of love and charity, humility and sympathy. Jesus’ original name was Isa which, when repeated, is Sai. Isa and Sai, both mean Ishwara (God), the Eternal Absolute, the Sath-Chith-Aanandha (Being-Awareness-Bliss). In the Tibetan manuscript, at the monastery where Isa spent some years, his name is written as Isha, which means the Lord of all living beings.

When Jesus proclaimed that he was the Messenger of God, he wanted to emphasise that every one is a messenger of God and has to speak, act and think like one. This is the true Karma- Kaanda (branch dealing with action and its reaction) of the Vedhas: saadhana (discipline) of karma (work), japa (prayer), seva (service) and dhyaana (meditation). When progress is furthered, Jesus asserted, each one can recognise all as Sons of God, Children of God, brothers and sisters of oneself, and so, deserving of worship. The Upaasana Kaanda (branch of Vedhas dealing with contemplation) is the scripture in Sanaathana Dharma (Eternal Universal Religion) for this stage. Finally, knowledge ripens into wisdom and’ the goal of Jnaana Kaanda (branch of Vedhas dealing with spiritual wisdom) is reached, when each one realises, “I and my Father are One.”

http://sai-fi.net/satyababa/?p=6800

“Når vi skuer tilbake på den måten som de innviede gjennom de forskjellige tidaldre, gjenom århundrer og årtusener har talt om Kristus på, bare med ulike navn, da oppdager vi en veldig forskjell i forhold til hvordan man idag må tale om ham. Til alle tider før begynnelsen på vår kristne tidsregning har de som var i besittelse av virkelig erkjennelse talt om Kristus som en som skal komme, en som i fremtiden vil åpenbare seg for menneskene på en helt ny måte. Datidens åndsforskere sa: Ennå er det bare de som kan løfte seg opp i de høyere verdener som er istand til å skue Kristus; de skuer Kristus i den oversanselige, i den åndelige sfære. Slik har Indias seere skuet Vihvakarman, slik hadde Zarathustra skuet Ahura Masdah.” 7) s. 83-84.

Det vil aldri bli ro i verden”, sier Steiner, “før det har kommet til en harmonisering av de vestlige og østlige forhold. []. Den store krig mellom Asia og Vesten vil bli utkjempet til tross for alle nedrustningskonferanser, dersom ikke asiatene ser noe komme seg i møte fra vesten, nemlig Vestens ånd. Den vil kunne lyse for dem, den vil de kunne ha tillit til fordi de har forståelse for den utifra sin egen åndelighet, selv om den er i forfall”. 7)

Asia har ikke bare slått vesten på det teknologiske område i våre dager, men har de bevart sine åndelige verdier i all materialismen vesten har lært dem til, så vil de også ha slått vesten på det åndelige området, og vesten er dermed sjakk matt, og kan dermed karakteriseres som det nye Atlantis/Lemuria.

De Åndsløse vs. G-d’s Folk

I virkeligheten er der bare to eneste grupper på jord, og det er ikke tabloidisert. Det er de Åndelige og de Åndsløse. Jeg har ofte kalt sistnevnte satanister. Satans Synagoge som Johannes kaller dem. Så det er de Åndsløse, de verdslige – de som tror at dette liv og dette univers er alt som er, og så er det G-d’s Folk, de som er tro mot ‘Ånden som taler i en’, G-d, mot Vårherre, mot Skaperen, mot Kristus, mot Allah, mot JAHVE. Det er samme G-d, alle ihop, i våre monoteistiske religioner finnes der bare EN G-d. Så forskjellige ord, – samme fenomen; G-d. Åndsvitenskapen har kartlagt og beskrevet utviklingen i disse gudsbilder etter som menneskene utviklet seg gjennom den åndelige evolusjonen. De er alle mer tro mot den kraft og energi ‘som svever over myrene’, enn de guddommer som denne Verdens Hersker gir dem å tilbe (idolisering – forbudt også etter jødedommen).

Selv satanismen har 90 % sannhet, og 10 % løgn, og det er disse 10 prosentene som skaper problemene. Hadde det ikke vært 90% sannhet, ville ingen kjøpt de åndsløses løsninger og forførelser, for veldig få mennesker (kun noen få innen eliten; politiske og økonomiske lederskapet i verden), er BEVISST onde.

Det er mange som har underlagt seg denne Verdens Fyrster, inspirert av en åndelig entitet som kaller seg denne verdens lys, Morgenstjerne – The Illuminated Ones – Illuminati; Satans agentur, som er mennesker influert av denne åndsentitet vi kaller Satan. De åndsløses derFuehrer. The Evil Guys. Forfører, lyver, dreper, konspirerer mot G-d og mennesker, i fri utfoldelse. Jfr. Steiners bok: ‘The Karma of Untruthfulness: Secret Societies, the Media, and Preparations for the Great War’.

Og så er det de mennesker som er tro mot G-d i denne verden, koste hva det koste vil, hva enn de kaller ‘Ham’ (Allah/JAHVE/Gud), og underlegger seg G-d’s myndighet og ledelse i verden – om de kaller seg jøde, kristen eller muslim eller ateist eller humanist for den del, OM de tar på G-d’s gode sjelsegenskaper, som Kjærlighetens G-d influerer sine med, så er de per definisjon dette, uansett hvilken merkelapper de selv eller andre henger på personen. Det er “The Good Guys”. Det er ikke merkelappen de selv eller andre setter på dem som betyr noe. Det er hva de ER som betyr noe!

En ateist eller en agnostiker kan ha mer kjærlighet i sitt hjerte enn en som kaller seg kristen, og drar i kirken hver søndag. Hvem er nærmest guddommen? G-d = Kjærlighet.

Faktisk er ikke å være i G-d, en del av G-d’s kropp, ikke noe med hvilken merkelapper de evner å sette på folk for sitt splitt og hersk oratorium. En kjenner dem igjen om der er kjærlighet eller ikke. Hva hjertet er fullt av, renner munnen over med.

Mange som er åndsløse, tror de tjener Kjærlighetens G-d, men i virkeligheten tjener de hatets og fryktens gud; Lucifer (jfr. Albert Pike i ‘Morals and Dogmas’), som har satt seg i Kjærlighetens G-d’s sted på jord.

DET er den største av de største forførelser menneskeheten er utsatt for, fordi de ikke kjenner den esoteriske veien, men bare den eksoteriske – den de har blitt fortalt av Verdens Fyrster de skal tro på, de har ingen OPPLEVELSE av Allmakten, – bare av de ‘døde ordene’ på den eksoteriske vei..

Esoterisk innvielse
Jesus sender ‘de levende Ordene’ til sine, via den Hellige Ånde, den mystiske Dåpen, som leder til den rette vei; den esoteriske, til gjenfødelsen, til barnets uskyld, til sjelens transformasjon, til den relle OPPLYSTHET av sjelen og sinnet; de rette Illuminated Ones. Illuminert av Kjærlighet, Godhet, Sannhet og Rettferdighet.

Jeg er Veien, Sannheten og Livet – ingen kommer til Faderen uten enn ved meg“, sa Jesus.

DET er helt riktig.

Disse menneskelige sjelsegenskaper, skaper PORTEN til G-d. Uten kan de tro seg så frelst og opplyst og utvalgt til å bli bortrykket før Armageddon som de bare vil, men det vil ikke hjelpe dem på Dommens dag, hvor Kristus besitter Dommerembetet for menneskers karma. De valgte seg feil Fyrste. De skulle valgt seg Fredsfyrsten, men valgte seg Barrabas, og det gjelder ikke bare en liten gruppe fanatiske nasjonalistiske  jøder, men i enormt større antall såkalte ‘kristne’; neo-konservative krigshissere, o.l.

Vi velger oss Barrabas

Norges folk bør velge seg Jesus Kristus, og ikke (Jesus) Barrabas.

Det påstås at Barrabas sitt fornavn var Jesus.

(Jesus) Barabbas betyr ‘faderens sønn’. (Jesus) Barabbas beskrives som en morder og lovløs, men det er sannsynlig at han tilhørte den gruppe som kaltes seloter. Så Pilatus stod ovenfor to potensielle Messiaser. En fredsæl og en krigersk. En viss rike var av denne verden, og en annen som sa “Mitt rike er ikke av denne verden”. Kristus sitt rike var av åndelig art.

På Jesus sin tid bestod jødedommen av to retninger; de som på YAHVE’s (krigsguden) oppfordring skulle gå til krig mot sine fiender og slå dem til jorden, – og de som fulgte Jesus fra Nazaret sin modell for verden og samfunnet (kjærlighetsguden).

Noen av jødene valgte seg Barrabas. En annen gruppe valgte seg Jesus. De førstnevnte ble kalt seloter, og de sistnevnte ble siden benevnt som kristne.. de ble en revolusjonær bevegelse på mange måter, for Kristusimpulsen revolusjonerer ikke bare menneskesjelen, den revolusjonerer i positiv forstand også samfunnene.

“I skuespillet «Barrabas» lar Nordahl Grieg det velkjente bibelske temaet gjenspeile det problematiske valget mellom de gode og de langt sterkere onde kreftene.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Nordahl_Grieg

Mange kristne ville være på “vinnerlaget” (kan se slik ut med verdslige øyne), og valgte seg selotene, dagens sionister, den politiserte religion.

“Barabbas ville frigjøre folket med makt og med våpen, han var en slags terrorist med et positivt motiv for jødene. Men Jesus Kristus kom ikke for å ta liv, men for å gi sitt liv til løsepenge for mange. Barabbas representerte denne verden, mens Jesus representerte den kommende.”

http://www.eyewitness.no/Teologi/het.htm

Mange falne kristne drar Jesus Kristus sitt hellige navn ned i søla, ved å bruke kristendom til å begrunne åndsløshet, krig og politiske disposisjoner, fordi de ikke kjenner Kristus i ånd, bare ved bokstaven.

Okkultisme og kunsten

Mange kristne vil nå si at denne forfatter lefler med det okkulte. Okkult betyr ‘det skjulte’, og vil tro seg redd for å falle fra nåden og velsigelsene som en kristen sjel blir til del med det, for Bibelen forbyr hekserier og okkultisme (i sin negative form). Jeg tror ikke de skal være så redd for dette, for G-d’s barn har evnen til å leke, også intellektuelt, og så lenge en holder seg til kjærlighetsbudet; elsk G-d, elsk dine medmennesker, så er det ingen okkultisme som kan rive en bort fra nåden og velsignelsene, og spesielt ved det faktum at Rudolf Steiner ble utkastet fra det Teosofiske Samfunn med Helen Blavatski. Okkultisme betyr lære om det skjulte, og har både en lys og mørk side.

Rudolf Steiner kom til brudd med teosofien og Madam Blavatsky, fordi Madam Blavatsky ikke tålte ‘kristen manns blod’, og var viden kjent for sin anti-kristne holdning. Teosofien står således, utifra et kristent synspunkt, for en mørk side av okkultismen, mens antroposofien som en vitenskapelig fremstilling av sjelen og forståelsen av de åndelige riker, ville Steiner åpent og ærlig at esoteriske temaer skulle drøftes i det åpne rom, og gjøres til gjenstand for vitenskapelig granskning, og ikke være skjulte lærer som skjulte krefter benyttet til klandestine formål. Disse benytter sort magi og har tilknyttet seg negativt polariserte åndskrefter for å beholde sin verdslige kontroll og makt over menneskene, jeg kaller dem oftest satanister.

Jfr. Steiners bok: ‘The Karma of Untruthfulness: Secret Societies, the Media, and Preparations for the Great War’.

Man må la den fysiske verden være slik den er og søke det åndelige der hvor det er å finne, – riktignok også i den fysiske verden, men da nettop i de åndelige sfærer som gjennomtrenger den fysiske verden. I sin sunne tilstand føler mennesket seg kallet til å slå bro mellom de to områdene, mellom den indre opplevelse og den ytre anskuelse. [] Bringer man de to verdener sammen, da befrukter de hverandre gjensidig, da oppstår kunsten. For i kunsten blir det vi iakttar i den ytre sanselige verden, gjennomtrengt med impulsene fra den åndelige verden; det som iakttas sjelelig i det indre, ikles en ytre form.” 4) s. 207.

Så patetetisk nok kan det tenkes at kunsten har større potensiale enn teologien til å lede menneskene inn på den sunne åndelige utviklingsvei.

Den åndelige frihet

Så vi ser at den menneskelige kjærlighet er begrenset i forhold til den kjærlighet til den “som av fri vilje, av kjærlighet, hadde utført denne handlingen, for at jorden og menneskeheten skulle nå sitt mål (fri fra ‘synden’ – som betyr ‘bomme på målet’). Hadde ikke den gud, som vi kaller Faderguden, tillatt at den luciferiske innflytelse kom inn i menneskene, hadde ikke menneskene kunnet utvikle sitt anlegg for et fritt Jeg. Gjennom den luciferiske innflytelse ble anlegget til et fritt Jeg utviklet. Dette måtte Faderguden tillate. Etter at Jeget – for sin frihets skyld – var blitt fanget i materien, måtte nå hele Sønnens kjærlighet føre frem til handlingen på Golgata, for at det igjen skulle bli befridd fra dette fangenskapet. Bare gjennom dette er menneskets frihet, menneskets fulle verdighet blitt mulig. Vi kan takke en guddommelig kjærlighetshandling for at vi er frie vesener. Som mennesker har vi lov til å kalle oss frie, men vi har ikke lov til å glemme at vi kan takke en guddommelig kjærlighetshandling for denne friheten. Når vi tenker slik, vil følgende tanke ta bolig i det innerste av våre følelser: Du kan nå frem til menneskelig verdighet, men du må aldri glemme at den du kan takke for den du er, er han som har gitt deg ditt menneskelige urbilde tilbake gjennom forløsningen på Golgata! – Menneskene ville aldri ha kunnet gripe frihetstanken uten Kristi Forløsningstanke, bare slik har frihetstanken sin berettigelse. Hvis vi ønsker å være fri, må vi bringe det offer at vi takker Kristus for vår frihet! Da først kan vi virkelig erkjenne friheten. De som tror at menneskelig verdighet blir innskrenket, hvis de takker Kristus for den, bør innse at menneskelige meninger ikke har noen betydning ovenfor kosmiske kjennsgjerninger, og at de en gang i fremtiden vil komme til det punkt der de gjerne anerkjenner sin frihet som noe de har erhvervet fra Kristus.” 1) s. 184.

Etterordet på 59 sider av Torodd Lien i boken “Fra Jesus til Kristus”, er så bra at jeg kunne godt sitert en masse, men plassen tillater ikke mer. Anbefales.

Lien får det siste ordet om denne friheten som er truet: “Spørsmålet er jo hva åndsvitenskapen kan bidra med i den sivilisasjonskrise vi står inne i, og den målbevisste avkristning, anført av samfunnets sentrale pedagogiske, vitenskapelige og politiske instanser, som er et av denne krisens mest markante trekk“. 1) s. 212.

Øvrig lesning

Se også:

Rudolf Steiner i Opposisjon til Sataniske Kulter
http://www.riksavisen.no/?p=5281

Rudold Steiner arkivet (engelsk)
http://www.rsarchive.org/

Rudolf Steiner: Karma of Untruthfulness: Secret Societies, the Media, And Preparations for the Great War, vol 1 og vol 2.

Referanser

1. Rudolf Steiner. “Fra Jesus til Kristus”. Vidarforlaget 2007.
2. Rudolf Steiner. “Kristendommen som mystisk kjennsgjerning”. 1902. Vidarforlaget 1991.
3. Rudolf Steiner. “Kampen om mennesket”. Vidarforlaget 1995.
4. Rudolf Steiner. “En innvielsesvei for vår tid”. Antropos 2001.
5. Rudolf Steiner. “Åndsvitenskap i omriss”.
6. Colin Wilson. “Rudolf Steiner. En mann og hans visjon”. Kurer Forlag. 1985.
7. Rudolf Steiner. “Nordens folk mellom øst og vest. Kristus i det tyvende århundre”. Antropos 1999.
8. Rudolf Steiner. “Kjærligheten og dens betydning i verden”. Vidarforlaget 1999.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

322 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
10 år siden

LAN WAN

trackback
11 år siden

[…] I en positiv setting blir kaballah brukt til å utvikle seg selv, til å komme nærmere G-d. Til å kjenne Jesus Kristus i ånd, som blant andre den kristne mystiker Rudolf Steiner har et SVÆRT nært og godt forhold til. Herom må det ikke herske noen tvil. Jfr. artikkelen ‘Kristologien i Rudolf Steiners antroposofi‘. […]

trackback
11 år siden

[…] Denne min oppfatning av Dyrets Merke understøttes, foruten av Crowley selv som kalte seg ‘Dyret’, av Orwell’s bok ‘Animal Farm’, blant annet. Og også Jens Bjørnebo så dette som ‘Dyret’, jfr. kommentar ‘her om Bestialitetens Historie‘ […]

trackback
11 år siden

[…] tid der en ny bevissthet skal dukke opp. Steiner betegnet den nye bevissthet som “Kristusbevissthet“, en transformerende energi som ville overskride ortodoks kristendom. Etter hans syn som […]

trackback
13 år siden

[…] Steiner beskriver hvordan egentlig ateisme er det nest siste steg i en åndelig utvikling, den mystiske død, sjelens død. Jeg og ateistene […]

trackback
13 år siden

[…] dennes lover og moralske standarder, og ikke Ahrimans (Ahriman er åndsforskningens begrep, ved Rudolf Steiner, for en åndelig entitet ala satan i Bibelen). G-d’s Rike er en bevissthetstilstand, hvor […]

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
13 år siden

Lyset skinte i mørket, men mørket tok ikke imot det. Joh 1,5.

Interessant bok, smurfen!

Guds utsendte lys engler og sannhetens apostler,
har alltid blitt stigmatisert og sablet ned av de som ikke forstod,
eller som hadde en annen agenda.
Stemplet som gale, brent og hengt opp på kors.
Mørkemennenes tid er ikke forbi.

Neo har rett. Agenda 666 er overalt,
og goyimene må slutte å være så lettlurte.
Ikke rart at de noen ler og skryter av hvor lett goyimene biter på.
Vær kloke som duer og listige som slanger eller hva det var..

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Du har nok rett der Neo

Onskapens fremste mål er å sette alle opp mot alle, mann mot man, nasjon mot nasjon, folk mot folk……

Har fulgt litt med i debatten her men ikke kommentert siden det ville vel være samme som å stikke hånden inn i et vepsebol

Singo stakkar som bare er god og snill fikk virkelig gjennomgå og de av dem hun har som sine største forbilder

Tror hun ble fryklig lei seg, har ikke sett henne pålogget siden går formiddag

Så hvor kommer Kabbalah fra ?

Da må man bak helt til skapelseprosessen, Abraham og Sefer Yetzirah

Det er vel ikke uten grunn at denne gudomlige kunnskapen har blitt stemplet som satanisme og det som verre er gjennom årtusner siden noen ville ha denne åndlige kunnskapen for seg selv

Kabbalah handler om mystikk og det å opphøye seg til høyere vesner ved hjelp av hellig geometri og gudomlig hemlig kunnskap via pinealkjertel og meditering

Det er vel det som også er meningen med MK og Rudolfs Steiners skildringer om reinkarnasjonssyklusen

Det handler om selve meningen med livet

Her er selve oppskriften på det og skape liv av Sefer Yetzirah, det er ikke skrevet av noen mennesker og selv i dag er det ikke en eneste forsker i verden som er i nærheten av å tyde oppskfiften engang
Flere av skildingene finner man også igjen i noen av kornsirklene …..

http://www.workofthechariot.com/PDF/SeferYetzirah.pdf

Neo777
Neo777
Abonnent
13 år siden

Har lest gjennom en del kommentarener, fant lite relatert til Steiner eller i hans ånd. Singoalla har delt av sitt lys og har som vanlig mange gode poenger, forstår godt hun blir oppgitt når artikkelforfatter presterer å poste slikt som på side 10, fare for at Steiner snur seg i sin grav.. av grunner som ikke kan utdypes her. Antroposofer på litt nivå vil riste oppgitt på hodet eller bli kraftig frastøtt av slike påstander, så motsatt av Steiners ånd.

Om noen ser selv Zohar – stråleglansens bok som mørk, er mørket definitiv in the eye of the beholder. Mørkemenn kan kun føre andre til mørke..

Ville kommentere på side 10 men får ikke lagt inn kommentar der, grunn uviss. Johansen avslører der svært lite esoterisk forståelse. Kjenner ikke Henry Makow og hans agenda, men er viss på at han har en sådann. Det er mildt sagt suspekt. Et mål ser ut til å være å stigmatisere en gruppe/sette grupper opp mot hverandre. Spiller på mottagers uvitenhet. Samme som Pike? Agenda 666 – alles kamp mot alle – kaos – man planter info for å få kristne til å gå imot muslimer, kabalister, kinesere osv. Noen biter dessverre på alle slike agn.

Ingen grunn til å tro at noen har forstått eller kommer med pålitelig info ang kabbalah eller noe annet, pga jødisk bakgrunn! Et mindretall av jøder har slik forståelse. Er det på grunnlag av slikt som dette at kristne har vært forledet til slik massiv negativitet til kabbalah og annen esoterisk lære? Rett og slett moderne hekseprosesser – kullsvart info fyller opp nettet og påvirker oss også energimessig. Edder og galle hjelper ingen.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

:-)
Viljes handling ja – og motta DHÅ ja.
Det var jo akkuratt det jeg skrev, eller var det mente? :-)

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Troen er enkel og ukomplisert. Den kommer innenfra etter kall fra Gud. Vi har all vår egen suverene frie vilje til å velge her, som vi ellers gjør en mengde ganger hver eneste dag.

Troen må pleies og man trenger åndelig føde for at erkjennelsen av ens egen tilstand skal vedvare. Det finnes en mengde villfarelser man kan bli nysjerrig på og trukket mot, men faktum er at man kun har en kokebok for hva Guds budskap til oss er. Gud står for kjærlighet, rettferdighet, og er en ordens Gud. Han har slett ikke gjort det slik hovedbudskapet er vanskelig å begripe, og at det er mennesker egendefinerte åndelige nivå som er avgjørende for frelse. Frelsen er for alle, og det finnes ingen skjulte budskap eller redskap man må kjenne til for å bli ønsket velkommen inn i Guds rike.

Alt som vi forstår med sann, levende kristendom, står og faller med Bibelens absolutte pålitelighet. Dette er jo grunnen til at ikke-troende år løs på Bibelen ord og påstår at ting som står skrevet der ikke stemmer, eller at det har en annen opprinnelse. Å trekke Bibeles ord i tvil er selvfølgelig hovedtema for en ikke-troende. Han man først fått inn en kile av tvil, så har man funnet en feil, og har man først funnet en feil styrker dette tanken om at dette bare er begynnelsen. Denne tanken videreforedles og ender opp i en konklusjon at Bibeles ord ikke er troverdig. Vi har sett det flere ganger her på forumet at spørsmålet om høna og egget stadig repeteres. Navnet på Gud kan tolkes, historiene i Bibelen kan hentes fra andre sivilisasjoner, ting kan tolkes åndelig, Bibelen ble skrevet på en tid da tingenes tilstand ikke var slik de er nå osv osv

Til Rolf Kenneth Myhre:
I Mesopotamia bodde de to folkeslag. I nord de semittiske akader og i sør sumerene som bodde på slettelandet omkring Eufrat og Tigris. Sumerene var lenger fremme i i kultur enn semitende, og deres betydligsete oppfinnelse var kanskje kileskriften, som både assyrerene og babylonerene benyttet. Kong Sargon fra Agade trengte inn i Amura, amorittenes land (Syria og Palestina) som var semittisk, og innførte blandt dem kileskriften. Utgravninger har bevist at mellom år 2500 og 2000 før Kristus hadde det semittiske folk trengt inn og undertvunget seg den kananeiske befolkning og bosatt i den største del av landet. Sargon forteller selv at han innførte sitt språk, den babylonske kileskrift i Palestina. Og dette var 5 – 600 år før Abrahams tid. Abrahams talespråk kan ikke ha vært mer fremmed enn at han kunne tale medamorittiske innbyggere i Mamre, med Abimelek og kongen av Gerar. Babylon som Abraham forlot, hadde med sin framskredne kultur et semittisk talespråk og kileskriften. Det var leirtavlenes land, og vi har hndrevis av disse oppbevart.
Spørsmål til RKM:Hvilken annen bok ville eksistert i dag om den hadde vært motsagt og bekjempet slik som Bibelen? Hvorfor har ingen menneskelig makt vært i stand til å utrydde den?

Betydningen av Bibelens guddomelige inspirasjon kan ikke undervurderes. Inspirasjonen er troens mest strategiske festning, og derfor er Satans tyngste skyts siktet inn nettopp mot den. I Eden avfyrte Satan sitt første ødeleggende skudd ved å spørre: “Har Gud virkelig sagt?” Og fordi dette angrep falt så heldig for ham, har han hele tiden siden fulgt denne taktikk. Ikke nekte at Gud har talt, men sette spørsmål ved Guds ord og så tvil i sinnet. For når tvilen på Guds ord er født i sjelen, er fallet ikke langt unna.

Som et vist mål av kunnskap er nødvendig for å forstå en filosofisk – eller vitenskapelig psykologisk utredning — slik er også et gjenfødt sinn, og Den Hellige Ånds opplysning, en absolutt nødvendighet for å forstå Guds selvåpenbaring: Bibelen

Den kristne religion er den eneste religion sombygger sin guddommelig opprinnelse på profetienes oppfyllelse. Ingen annen religion, hverken hinduismen, buddhismen, muhamedanismen, konfucianismen eller Zend-Avesta religionen kan det. For ingen av disse religioner stiftere kjente framtiden og historiens utvikling. Der gav de seg bare av med å forskrive leveregler, fantasere om onde åndsmakter, reinkarnasjon, mystisisme, og tilbedelse av solen og månen eller også selvlagede guder av tre og stein.

Det avgjørende i alle trosspøsmål er ikke; Hva mener Jeg? Hva mener keiser og biskop? Hva sier kirken? Spørsmålet er bare ett: Hva sier Bibelen?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Jarle,
Her er jeg ikke helt enig i din analyse. I både Qabalah og Martinus’ kosmologi (MK) er mennesket (i MK absolutt ALLE levende vesener) et HOLON i et uendelig HOLARKI. Disse begrepene kommer opprinnelig fra Arthur Koestler. Dette betyr at alle levende vesener har akkurat den samme ontologiske eller metafysiske STRUKTUR som Allgud, og har dermed POTENSIAL til å bli mikroguder i Allgud. Den eneste kvalitet som vil skille disse mikroguder fra Allgud, er at Allgud for alltid vil være Allgud.

Denne lære med det det holarkiske prinsipp er best forklart i MK, men finnes altså også i Qabalah. I kristendom er det ikke noe utviklngspotensial for mennesket utover å bli frelst; det er ikke snakk om noen høyere riker som vår evige sjel skal utvikle seg gjennom. Noen vil mene dette er en manglende komponent eller en svikt i infrastrukturen til kristendom som kosmologi.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Et nytt quiz-spørsmål: Hvor mange ganger er ordet “araber” og “Arabia” nevnt i GT? Spørsmålet er langt fra trivielt, for svaret er så lavt at det indikerer en betydelig fortrengning eller ignorering i GT av arabernes og Arabias rolle for israelittenes historie. Moses og flokken hans oppholdt seg kanskje langt mer i det nordvestlige Arabia (ved Horeb-fjellet) enn på Sinai-halvøy, selv om bare Sinai nevnes.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Ingen vits i å diskutere hva treenigheten går ut på før hver komponent i treenigheten har blitt gitt en skikkelig definisjon som alle parter kan forholde seg til. Slik som det er nå blir det bare en meningsløs ordgraut der ti personer legger hver sin betydning inn i hvert ord/hver komponent.

Mange religioner og esoteriske systemer opererer med en treenighet, men hvis vi sammenligner disse treenigheter med hverandre, er det like mye som skiller dem fra hverandre som forener dem. Martinus’ kosmologi har også en treenighet, som jeg finner meningsfull, men som er forskjellig fra alle andre treenigheter.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
13 år siden

Jarle,
Opphavet til Qabalah er ukjent. Må ha vært et eller annet mystiker-geni som foretrakk å være anonym. På høyde med de store mystiker-mesterne fra Østen.

TH
TH
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Myhre: du skriver: “Opphavet til Qabalah er ukjent. Må ha vært et eller annet mystiker-geni som foretrakk å være anonym. På høyde med de store mystiker-mesterne fra Østen.”

Og du skriver: “Det vi alle er og må være enige om, er at Qabalah er et jødisk-esoterisk system. [Med “esoterisk” menes ikke her “absolutt sannhet, men av transrasjonell kvalitet].”

Det var litt av noen selvmotsigende svar på syv timer. Les gjennom denne og gi ditt zeta-svar på dette(håper også andre med kunnskap innen området svarer) http://www.666blacksun.com/stolen_kaballah.html
(Undertegnede står ikke ansvarlig for eksterne linker, men syntes det bør leses med et objektivt syn :) )

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  TH
13 år siden

Tony,
Denne ene A4-siden med rød skrift på svart bakgrunn imponerte ikke meg, men jeg kan heller ikke diskutere den. Da bør novisen heller vende tilbake til Wiki-artikkelen om Qabalah, og orientere seg videre derfra.

Zetaene har gitt oss noen få avsnitt om GT, Noah og Moses, men har ikke uttalt seg om Qabalah. Det kanaliserte verket “The Urantia Book” (1955) finner jeg derimot meget interessant.

TH
TH
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Myhre: det må være ufattelig trist å ikke kunne tenke selv og basere all kunnskapen sin på Zeta.

Hvis jeg hadde invitert deg hjem til meg på middag og dessert og brukt fem timer på å overbevise deg om at Noahs Ark, Moses og hele GT er kopiert fra paganistisk kultur, hadde du da overbevist deg selv om dette er sannhet, eller ville tidligere Zetatalk-uttalelser fortsatt være sjefen(se for deg at jeg har ganske grundige og gode argumenter….)

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Tony,
Jeg har vært en svært så aktiv artikkel/essay/bok-forfatter, samt student av svært mange fag og emner, i de siste tyve årene. ZetaTalk oppdaget jeg først i juni 2008. Å redusere meg til kun å være talsrør for ZT er ikke så lurt. Ta en kikk på min web-base, hvis du er i tvil:
http://www.rolfkenneth.no/

TH
TH
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Myhre: jeg kan si at jeg ikke undervurderer deg på noen måte, jeg forstår at du er en meget smart mann og har skapt mye, men alle uttalelser du har p.t. er basert på zeta talk, zeta talk begynte du å følge det samme året som du vant en manuskonkurranse. Mulig jeg er i overkant paranoid etter å ha sett et par Alex Jones dokumentarer for mye, men syntes det er trist at en som i utgangspunktet virker oppegående kun bruker ei dames(unnskyld, zeta) sine meninger.

Har stilt deg to spørsmål og du kan ikke svare på noen av dem(skal vi starte et nytt uttrykk, zeta-skade), dette fordi zeta ikke har noe svar på det eller at du syntes layouten på sida ikke var bra nok.

Jeg tipper at vi er på samme lag om noen år når regninga skal betales og menneskeheten står ved veiskillet om paradis eller en ny start.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

JJ
Hvis du ikke forstår/aksepterer/godtar (velg selv) at Ordet = Jesus Kristus i Johannes evangelium, så er det ikke noe jeg kan gjøre med det.

Jesus/Mesias/Sønnen sitter i dag ved Guds høyre hånd og er fremdeles en del av Guddommen/treenigheten.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Jesus er sant menneske og sann Gud.

Spørsmålet om hvem Jesus er, har opptatt mennesker gjennom tidene. Noen ser på ham som den store lærer eller forbilde. Andre har pekt på hans psykologiske innsikt eller på hans grensesprengende omsorg for nødlidende. Han er blitt kalt for sosialreformator, profet eller superstar. For disse er han et stort mennesker, en fremragende representant for menneskeheten. Og så langt man har noe godt å si om Jesus, er det ingen grunn til å være uenig. Han var et enestående meenneske, vi vil si et sant menneske, slik Gud ville vi mennesker skulle være. Jesu sanne menneskelighet kommer til uttrykk på flere måter: Han ble født som et vanlig menneske. Han kunne bli trett og sulten. Han ble fristet, han kunne bli sint og kjenne angst. Samtidig var han et enestående menneske: Allerede som 12 åring avslørte han en sjelden åndelig modenhet og innsikt. Han var en fremragende lærer som ingen kunne sette fast med sine spørsmål. Han utstrålte en vennlighet og kjærlighet som virket som en magnet på deutstøtte, forkomne og foraktede. Dessuten bar han uten synd. Han var etisk fullkommen. (2.Kor 5,21 ; Heb 4,15). Selv ikke hans argeste motstandere kunne finne noe å sette fingeren på hos han. (Joh 8,46 ; Mk 14,55)
Men Jesus var ikke bare et sant fullkomment menneske. Han var også sann Gud. Allerede beretningene om Jesu fødsel viser dette: Det barn Maria skulle bære frem var unnfanget ved Den Hellige Ånd. Jesus selv var seg bevisst å være utsendt fra Gud og ett med Gud. “Den som har sett meg, har sett Faderen”, sa han. (Joh 14,9) Mange av de betegnelsene som brukes om Gud i Det Gamle Testamentet bruker Jesus om seg selv. (Hyrde, Lys, Sannhet, Livet osv.) Hans mektige gjerninger peker også hen på hans guddommelighet. Han var herre over naturkreftene, han helbredet syke og oppvakte døde. Og sist, men ikke minst stod han selv opp fra de døde og seiret over dødens makt for evig.

Vel, hvorfor måtte Jesus være både sann Gud og sant menneske? Bare som sant menneske og sann Gud kunne Jesus frelse oss. Han er vår representant overfor Gud, og Guds representant overfor oss. Kirkens gamle lærere har svart slik: “Et menneske måtte han være for å kunne lide og dø. Men da ingen som bare et menneske kunne bære menneskeslektens synd og Gurds vrede og lovens dom, svare for den guddommelige rettferdighets krav og overvinne døden, djevelen og helvete – så måtte han også være sann Gud.” Det leder oss til neste punkt:

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Den Hellige Ånd (DHÅ) må være en person i Guddommen. Det er jo DHÅ som deler ut nådegavene. Les hva Paulus skriver og hva som står i Ap Gj.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det er ingen dum ide JJ.
Hva med å oppsøke en katolsk kirke å få dem til å redegjøre treenighetslæren sin på en forståelig måte? Det klarer de ikke.

Men kan man identifisere dette som DHÅ?
“I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, og mørke lå over havdypet. Men Guds Ånd svevet over vannet.”

Isåfall er DHÅ en sumeriansk gud, nærmere bestemt Enlil «Herre av vinden»

TH
TH
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Hele Bibelen er full av allegorier og det meste av Bibelen er bygd opp etter paganistisk kultur…

Hva om den hellige ånd er en allegori for kundalini-oppvåkning… Hva om Jesus egentlig er en allegori på ditt eget potensiale og veien til gud(den hellige ånd) er snakk om at vi skal nå vår kundalini-oppvåkning?

Hva om Jesus aldri fantes og er en allegori på de paganistiske gudene Mithra og Horus?

Jesus ba aldri noen underkaste seg seg selv, han snakket hele veien om å bli som han selv. Hva om den hellige treenighet i Bibelen er en allegori på menneske, natur og universet?

TH
TH
Abonnent
Svar til  TH
13 år siden

He who knows others is wise. He who knows himself is enlightened. – Lao Tzu

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Johannes 5.
19 Men Jesus tok til orde og sa til dem:
Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen.

19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

Filipperne 2.

9 Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn,

Kolosserne 1.
15 Han er den usynlige Guds bilde,
den førstefødte, som står over alt det skapte.

Her kommer det frem at jesus er underlagt sin far, altså 2 personer, og hvis gud er usynlig så er det vel bare jesus som ses.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Er ikke helt sikker på at jeg har fått med meg hensikten med denne videoen.

I det øyeblikk muslimene innser/forstår/aksepterer at Jesus er Guds sønn får vi virkelig et “Wakeup Project” av formidable dimensjoner.

Hvis “Wakeup Project” går ut på at både muslimer og kristne egentlig tror på den samme Gud, så er dette en blindvei. Koranens Allah og Bibelens Gud er totalt forskjellige.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det er vel ikke bare Henry Kissinger som mener det Jarle

Ikke lenge siden det var en rekke oppslag i norske aviser der de Norske soldatene i Afghanistan sa det ble kåte av å drepe, det og blåse hodet av en 15 år gammel Talibansoldat ga større nytelse enn en orgasme

Spørs om de får samme nytelse den dagen karma/gud retter opp ubalansen i deres sinn ;)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

De norske leiesoldatene som kriger under NATOs fane er vell de største kveget av dem alle.
Først så bidrar de til en krig som norge ikke har noe med.
Så setter de rikets sikkerhet på spill.
Så lar de seg hjernevaske til å bli psykopatiske drapsmarskiner.
Så våkner de og ender opp på plata og blir storforbruker av NATO knark.

Er det synd på dem?
Jeg syns ikke det. Alle er født med en hjerne og det er hver enkelts ansvar å bruke den. What comes around goes around. Et fint krigsforebyggende tiltak burde være å filme og intervjue krigsveteraner på plata og bruke det til å spame forumet til militære.

CC Cowboys illustrerer deres skjebne godt:
http://www.youtube.com/watch?v=pReHA1VMkRA

Det satt en stakkars faen
På en benk ved der jeg bor
Hans øyne var fulle av tårer
Han skreik til alle som gikk for bi
De ristet på hode å sa:
Hærregud hvor jeg er lykkelig

I 1945 våknet han opp fra sin drøm
Som har punka hele gutten
Bombing, Plyndring,
Horing og Drikking
Alt som hører nervekrigen til.

Etter krigen reiste han til moderland igjen,
Til sin kjære hustru som ventet ham hjem,
Men ting var ikke så vel
Hun hadde fått en ny venn
Så bar det ut i drømmene igjen.

Medalijen på sitt bryst
Raste han rundt
Med Vin, sprit og øl i sine årer
Å som tiden går det er 40 år i år
Siden en bom så dagens lys.

Et sørgelig historie,
Fra en sørgelig pen
Jeg krever ingen benåding
Jeg ber ingen bønn,
Ber ingen bønn,
Jeg ber ingen Bøøøønn

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

JJ:
Noen ganger tror jeg du intellektuellt oppegående og har satt deg inn i de ulike religioners innhold. Når du skriver dette kan jeg ikke lenger få dette til å stemme. Det blir svært omfattende å kommerntere dette i sin fulle dybde her, og jeg tviler faktisk på at det vil ha noen hensikt.

Men jeg kan jo begynne med å utfordre deg med å spørre et par spørsmål:
1) Hvem er størst av Jesus og Muhammed?
2) Hvem av disse personers livsførsel ville du anbefale, og hvorfor?
3) På hvilken måte skal mennesker omvendes til Gud ifølge disse to personer?
4) Hvordan oppnå frelse i følge Koranen?

Jeg venter spent på svar :-)

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Man må da alltid kunne motta den sarkasme man selv serverer. Men jeg er da ikke dummere enn at jeg skjønner at dine ærlige svar på disse spørsmål også medfører utilsiktede resultater.
Som du selv skriver må man ta valg her i livet, for sanheten er ikke mangfoldig og slett ikke tvetydig.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

Lige så retter jeg retoriske spørsmål til deg:

1) Hvem er størst av Jesus og sionist-jødene?
2) Hvem av disse personers/gruppers livsførsel ville du anbefale menneskeheten, og hvorfor?
3) På hvilken måte skal mennesker omvendes ifølge disse personer/grupper?
4) Hvordan oppnå frelse i følge kristen-sionismen?

Jeg venter overhodet ikke på noe svar.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Sigr:
Jeg kan ikke dy meg :-)
Jeg gjør meg til en løgner for å svare på ditt innlegg. Svarene på spørsmålene trenger du ikke for de har du jo selv :-)

Min pappa er større enn din!
(Men dette skjønte du sikkert ikke)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Useless
13 år siden

Inted vettig svar å få i fra Useless, men det viste jeg på forhånd fordi hugin, munin landet på mine skuldrer og hvisket det i øret mitt. Man blir ikke løyner av å ombestemme seg, en løyn er derimot når man sier noe man i nuet vet ikke er sant. Så ingen grunn til å piske deg selv av den grunn.

Jeg vet svaret ditt og det er derfor du unngår meg. Fordi du vet at jeg kjenner til ditt miljø. Men de andre på NS vet det ikke. Jeg tenkte for ordens skyld at det ville være redelig av deg å informere de andre hvilke verdier du står for.

Din far (mørket) er nok størst i universet, men på jorden har vi en sol som gir oss liv, og som alltid seirer over mørket og livløs kulde. I all vår tid har vi feiret lysets seier over mørket, godhet over ondskap, fruktbarhet over fravær av liv, varme over kulde.

Men omkring 2000 f.Kr. dukket det opp en monoteistisk kult som dyrket (set) mørket, fravær av liv, kaos og uorden. Eller med andre ord; den første formen for satanisme. Legg merke til hvordan guds egenskaper og vilje endrer seg fra å være en rettferdig skapergud til å bli en psykopatisk dogmatisk krigsgud etter bibelen begynner å snakke om israelitter, og legg også merke til hvordan guds egenskaper og vilje endrer seg til det mere opprinnelige gode og fruktbare etter jesu lære.

Ordet kristen-sionist er i seg selv en selvmotsigelse, da jesus på ingen måter har forkynt destruksjon og hat mot andre. Det er paradoksalt at jeg som ikke-kristen tar jesus langt mere på alvor enn du som på en absurd måte bærer tittelen.

Thunder
Thunder
Abonnent
13 år siden

Hva er sionisme? Splitt og hersk. Ser ut som sionistenes agenda slår ut i full blomst i denne artikkelen. Selv er jeg ikke i tvil om hvilken tid vi er inne i og har insett at alle religiøse må samles i kjærlighetens navn og bekjempe de som ønsker å splitte oss.

WW3- are you prepared
Unlike many of you might think, this holy war is essentially not one between muslims,christians, jews. Allthough that is how it will seem that is not the real case. WHY? Because the war of the end of times will be lead by the bloodline of the pharao, vs the bloodline of the prophets. It is and will be lead by the worshippers of satan versus the worshippers of God. What ist the best way to ensure that no opposition will face the pharaos today? By developing a new world order made up of a totally enslaved and ignorant population and devide and conquer those who will be ready to opose.

Det hevdes at Rotchilds eier 80% av Israel og de er selvfølgelig ikke ekte jøder. http://www.youtube.com/watch?v=p_2SnaydDMA&feature=related

Det er noen av våre muslimske brødre som prøver å føre oss sammen. Håper alle tar seg tid til å se deres mange dokumentarer.

http://www.youtube.com/watch?v=LEYnqSMsIdE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D85_6OCfPCc&feature=related
Dere har samme Gud og de samme profetene.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Thunder
13 år siden

Du har rett at ikke-jøder må slå seg sammen mot faen istedenfor å drepe hverandre.
Faen har globalisert [monopolisert] land, vann og luft på jordkloden, holder på å monopolisere resten av matproduksjon for så å utrydde oss ved sultedød når vaksinering ikke ga resultater.

Les overskrifter om sionistisk påtrengende pågang verden over: http://www.eutimes.net/category/politics/zionism/

Monica Waade
Forfatter
Svar til  bin Laden
13 år siden

Hva har jøder eller ikke-jøder med saken mot maktutøverne i verden å gjøre, har du noen problemer her Laden?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Laden hvorfor svarte du ikke på spørsmålet mitt samtidig som du leste og tomlet ned denne kommentaren?

kjell108
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

bin laden, ikke generaliser så mye. Vær konkret, vær forberedt på å dokumentere setning for setning. De får så mye opposisjon at du må regne med å dokumentere alt sammen.

Mindre generaliserende

“Du har rett at folk må slå seg sammen mot NWO/jødemafia istedenfor å drepe hverandre. Kapital/banksters/jødemafia har globalisert [monopolisert] land, vann og luft på jordkloden, holder på å monopolisere resten av matproduksjon for så å utrydde oss ved sultedød når vaksinering ikke ga resultater. Les overskrifter om Monsanto/jødemafia adferd verden over: http://www.eutimes.net/category/politics/zionism/

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Hvorfor blande jøder inn i dette?

Er det jødene som styrer verden, eller er det fordommer som styrer tankene?

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless
“Er det jødene som styrer verden, eller er det fordommer som styrer tankene?”

Vi har alle disse dragehodene
– Rotchilds/FED
– Big Pharma
– Det militærindustrielle kompleks/Black Funds
– Den engelske dronningen
– Masons
– ADL, Rockefeller Fundation, Ford Fundation, Carnegie Foundation
– Haliburton
– Pantyske

Det synes som disse bestemmer når krig skal starte, når økonomien skal skal boble, hva Obama skal gjøre osv.

Det er mye sammen dragen:?

– Jødemafia (banksters)
– Billionærer (Rockefeller)
– Agenter (Kissinger)
– andre

Ingen av den er spesielt religiøse. Disse er muligens i krig med Octopus, slik at CIA er CIAs verste fiende. Mossad opererer opplagt uten problemer i USA. Hva som er CIA og hva som er Mossad flyter over i hverandre? Obamas rådgivere, som Hillary Clinton, er egentlig der på oppdrag av mafian.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Jeg fant ikke noe her som sannsynliggjør jødetrykk i negativ forstand i argumentasjonen. At de skal være involvert i bankvesen er jo bare naturlig. I sin utlendighet i Europa fikk de jo stort sett kun lov til å drive med lånevirksomhet fordi dette var en dårlig ansett profesjon.

Hvis det er/var tilfelle at Mossad opererte fritt i USA ville Jonathan Pollard forlengst sluppet fri. Den eneste feilen han gjorde var å advare Israel om at USA ikke gav dem livsviktige opplysninger i henhold til avtale.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless
“Jeg fant ikke noe her som sannsynliggjør jødetrykk i negativ forstand i argumentasjonen.”

Det høres ut som at “jødemafia” skal byttes ut med “mafia” (italiensk og latin-amerikansk assosiasjon)?

Det høres ut som Kissinger ikker har noe med “jødemafia” å gjøre, Kissinger er tysk eller noe slikt, iallfall ikke jødisk?

– Kissinger was born Heinz Alfred Kissinger (pronounced “Haints Alf?ed Kissi?er”) in Fürth, Bavaria, Weimar Republic to a family of German Jews.

Det høres ut som Rockefeller ikke må assosieres med sionisme?

useless, mener du at vi hele tiden skal skjule at den mafian er jødisk, at den mafian kan ha en historie tilbake til Egypt?

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Kissinger er jøde, og det finnes en mengde jødiske kjente personer innenfor alle kategorier. Det finnes onde mennesker i enhvert samfunn, i alle nasjoner og blandt alle folkeslag. Det jeg reagerer på er at du stempler et helt folk.

vi er jo alle vitner til terrorhandlinger fra islamske terrorister over hele verden. Synes du da det er greit å bruke betegnelser som islammafiaen, eller arabermafiaen og lignende for å stemple en hel folkegruppe?

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless,
Det blir ditt problem. Det virker som om man ikke skal være konkret om mafian, men du selv snakker om “islamsk terrorisme” i hytt og vær.

Jødemafia står for jødemafia. Jødelobby står for jødelobby, kosovomafia står for kosovomafia, det står ikke for kosovoalbanere, osv.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Rom:
Det er ikke mitt problem, for jeg er ikke jøde. Å stemple en hel folkegruppe bak bakgrunn av enkeltmenneskers handlinger er og blir feil i min verden.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

Når israelske eller jødiske mennskerettighetsorganisasjoner omtaler krigsforbrytelser heter det fra Lieberman at de stempler IDF som krigsforbrytere.
Det er ikke mennskerettighetsorganisasjones problem. De forteller sannheten.

Hvis man skal slutte å fortelle sannheten da blir man bedrager.
useless, du benekter virkeligheten.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

For meg er det å med overlegg drepe flest muligtotalt uskyldige tilfeldige mennesker for å få oppmerksomhet og skremme en helt annen sak enn hva som skjer i en krig – ikke minst når krigen er påført av en motstander som har utryddelse som mål og bruker sine egne sivile kvinner og barn som skjold.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
13 år siden

useless, fortell sannheten om “human shields”. At man tror betyr ikke da har man lov å lyve.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

God idé, Jarle!

Som introduksjon til Qabalah vil jeg imidlertid foreslå den engelske Wiki-artikkelen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Qabalah

Det vi alle er og må være enige om, er at Qabalah er et jødisk-esoterisk system. [Med “esoterisk” menes ikke her “absolutt sannhet, men av transrasjonell kvalitet].

Da jeg var i tenårene leste jeg Dion Fortunes “The Mystical Qabalah” (1935), som regnes som en moderne klassiker, vel og merke fra et okkult-esoterisk perspektiv. Med mitt nåværende kjennskap til bibelvitenskapen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_criticism

innser jeg at Fortune videreførte mange eldgamle ideer om Qabalah i forhold til GT (Gamle testamente) som nå forlengst har blitt avvist av bibelvitenskapen, og som allerede hadde blitt avvist av bibelvitenskapen i ca. 50 år da Fortune skrev boken!

De mange navn på Yahweh i GT blir av kabbalistene hevdet å være esoterisk forståelse av Yahwehs forskjellige roller og karakterer; mens bibelvitenskapen allerede på 1870-tallet erkjente at de fem Mosebøkene er skrevet av minst fire forskjellige kilder, og disse kildene brukte hver sine navn på Yahweh.

Jeg vil her hevde ganske bestemt at Qabalah ikke er BASERT på GT; Qabalah har sin egen uavhengige opprinnelse. Qabalahens forfattere har nok mange meninger om GT, og er ivrige på å forklare GT i lys av deres egen esoteriske forståelse; men kabbalistene med deres egen esoteriske forståelse av Kosmos er ingen AUTORITET på BIbelen/GT. Kabbalistene har sitt eget perspektiv; det er opp til oss hvilken faglig tyngde vi vil tillegge dette perspektivet; og dette perspektivet må uansett INTEGRERES med andre faglige perspektiver, inkludert bibelvitenskapens perspektiv.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Det er svært trist og vondt å se på at du og andre gode kristne, tror på slik ondsinnet og stygg svertende propaganda om Kabbalah, som er den tradisjon og retning som har brakt dere både Bibelen, Jesus og alle de andre profetene.

Kilden for Kabbalah er Bibelens Gud. GT er ikke kilde for Kabbalah, Kabbalah er kilde for GT. Ikke snu tingene på hodet!

Løgnene skulle bli servert for at visse sjeler skulle tro på dem, sier Paulus, og det er vondt å se hvem som sluker slikt som dette, bringer det videre og tror at dette er sannheten om Kabbalah. Det er ikke noe annet enn trist og vondt.

Rudolf Steiner har ALDRI tatt avstand fra Kabbalah, JJ. Nå trekker du konklusjoner som ikke har noen rot i virkeligheten. De som følger Rudolf Steiner verdsetter Kabbalah og ville aldri komme med noe slikt som du har kommet med her.

Og selv om moderator ser ut til å tolerere at man er kommer med litt som ikke går strengt på artikkelen, så synes jeg jo at de som deltar her kunne ytre NOE om STEINER og artikkelens innhold og si sin mening om det. Noen grenser bør det være, jfr til reglene som står hver gang vi poster.

Hva mener f eks useless om Steiner?!

Det er ingen grenser for ondsinnede løgner og bedrag i verden dag, for å sverte sannheten og snu alt på hodet. Og folk kan ikke se hva som er rett og galt, godt og ondt, eller hva som er ekte åndelighet og hva som er falsk.

Kristne som kritiserer kabbalah forstår ikke engang såpass om hva det er at de ser at det er seg selv, og autoriteten for sin egen tro og Bibel, de går til angrep på, så fremmedgjort har man altså blitt fra det som var kilden og tradisjonen deres egen tro sprang ut for. Kilden for det det kristne tror på i dag, er en sammenblanding av løsrevne ogmisforståtte ord fra brev fra Paulus som i noen tilfeller ikke har vært i nærheten av Paulus, og ellers Luther og det som ble kokt samen i Rom.

Bibelen selv, snakker om alle skjøgebarna som sprang ut fra denne falne kirke, og sier at det som kjennetegner vranglæren er at den tillater synd. Her er Lutheranismen noe av det verste. Jeg har selv vokst opp innen dette og hatt den tro i mer enn 30 år, jeg vet hva jeg snakker om.

Men her hjelper det ikke engang at Bibelen er Kabbalistisk fra A til Å, dere fortsetter å fordømme å viderebringe desinfo.. da får dere ta den saken med Gud. Jeg kan ikke gjøre mer for dere.

Det eneste jeg kan si, er at jeg kan garantere 100 % at Gud innen Kabbalah er den samme som i Bibelen, så det er HAM dere fordømmer. Så får dere ta den saken med ham. Om kristne er blitt lurt til å dyrke Lucifer og Satan. For det er det dere sier og bekrefter med slikt som dere poster her. Dere får ta det negative karma og blindet slikt som dette skaper. Glad jeg vet bedre enn å være med på noe slikt, og gå på slike villfarelser, samt fordømme noe som jeg ikke fatter noenting av. Det er farlig å gjøre.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

JJ sa sitat fra ovenfor: SINGO: DETTE ER IKKE MOT DEG SOM PERSON. DETTE ER DISKUSJON OMKRING KABBALAH. Jeg er bare budbringer, la Makow få føling med det kabbalistiske sverdet om nødvendig. La oss nå ha en saklig debatt om kabbalah.

SAKLIG debatt om kabbalah?! Og så serverer du slikt som dette? Ondsinnet desinfo, vrangforestillinger og SPRØYT… det finnes ikke ord..

Du som ikke tåler at noen sier et eneste ord som ikke er i tråd med din egen tro eller lutherske dogmer, dogmer som åpebart tillatter løgn og ondsinnet sprøyt!

SINGO – DETTE ER IKKE MOT DEG SOM PERSON –

DU KUNNE GODT HAR FORTSATT MED:
JEG SKAL BARE KORSFESTE GUDEN DIN LITT, SINGO!

FOR DET ER HVA DU HOLDER PÅ MED, JJ, I DITT HAT OG DINE KORSTOG MOT KABBALAH, OG PÅ TROSS AV ALT JEG HAR SAGT OG DELT, SÅ HAR DU IKKE FATTET AT DET ER DIN EGEN GUD, DU HER KORSFESTER OG DØMMER..

DU SOM ER SÅ OPPTATT AV KAIFAS, HERODES OG JUDAS SYND.. OG FEILGREP, FATTER DU IKKE HVA DU SELV GJØR HER?

Smurfen, velsignet være han, skrev i et innlegg postet noen dager etter sist jeg skrev her, at jeg hadde logget meg ut og ikke vært pålogget på flere dager. Det stemmer.. han trodde jeg var veldig lei meg..

Oppgitt var jeg iallfall, og dypt sjokkert. Fant på bedre ting å gjøre.
Så at det var nytteløst, og tenkte vel at jeg fikk være glad for at de fysiske heksebålenes tid er over.. selv om mentaliteten og ånden som herjet i bødlene og inkvisisjonens menn, har flammet opp her på NS i det senere..

Om du er svært opptatt av en urett.. og du bedyrer til Gud og mennesker at du selv ville ALDRI gjort noe slikt.. klandrer og klandrer andre og mener selv at du aldri ville gjort det eller det. Ja da kan du være helt sikker, på at Gud vil prøve deg, i nettopp den tingen.. og det har faktisk de onde krefter lov til å gjøre, det er deres oppgave, å prøve oss.. se om vi består prøvene..

Ingen er så opptatt som deg, av en korsfestelse og urett som skjedde for 2000 år siden, da noen mennesker var så fæle at de korsfestet selveste Gud.. noe slikt ville du aldri gjøre.. er budskapet ditt som du deler, at du er bedre enn de som feilet slik… ikke sant?

MEN, så har du gjort det likevel! Du har blitt forført til å begå SAMME feil!
Det var det som satte meg ut.. at du kunne være istand til dette, JJ.

Hvem tror du at det er verst for, om du korsfester min Gud og kaller ham for djevelen? MEG? GUD? DJEVELEN? ELLER DEG SELV?!
Hvem er dette verst for JJ? Svaret er: DEG SELV.

Tilgi dem, for de visste ikke hva de gjorde, sa Rabbi Yeshua.
Men etter alt jeg har sagt, delt og skrevet ang dette, om din tro og Bibelens kilde og fundament.. så må du ha fattet at det er den samme Gud!

Det finnes forøvrig bare en Gud, gjør det ikke? OG ALT stammer fra denne ene Gud, eller hva? Selv Satan tjener Gud, på sitt vis JJ, fatter du ikke det?
Og du gikk rett i fella.
Lucifer forførte DEG ikke kaballistene som du trodde!

Du har nå korsfestet ikke bare min Gud, men også din egen. Det er sannheten JJ. Og det var så heavy for meg å være vitne til, en slik uforstand.. en slik handling og totalt bom da du ble prøvd i dette..

Det er på tide å innse hva du holder på med JJ. Dette er alvor.
Og jeg synes ikke du kan påberope deg at du ikke visste hva du gjorde.
Med vitende og vilje korsfestet du din egen Gud..
Pga ditt hat og vrangforestillinger om kabbalah som stammer fra desinfo.

Ingen ingen advarsler eller innsikter jeg ha delt, hindre deg.
Nå har jeg sagt deg hva du selv har gjort, intet annet.
Fagre ord hjelper ingen, når handlinger og frukter er slik,
som de siste dagenes hendelser har blottlagt.

Useless
Useless
Abonnent
13 år siden

Å bruke et bibelord for å slå et annet ihjel blir lite konstruktivt. Helheten er større enn alle delene.
Jødene er Guds utvalgte folk, også kalt Guds øyensten. Paulus følte seg nødt til å skrive dette eksplisitt og utdypende i Rom 11. Grunnen til dette var åpenbart at dette var blitt et tema som han ville avlive. Det faller desverre mange tungt for brystet at jødene er Guds utvalgte folk. Dette gjelder både kristne og muslimer.
Guds utvelgelse var ikke grunngitt i at jødene var bedre enn andre mennesker, tverimot var de noen ordentlige sta vriompeiser. Det å være utvalgt av Gud har ikke gitt dem noen fortrinn blant folkeslagene, men forfølgelse gjennom alle tider. Men man kan ikke skylde på jødene – det var ikke dem somforetok dette skjebnesvangre valget.
Israel er i dag en sekulær stat, og dets ledere gjør en rekke feil. Opprettelsen av staten er Guds verk, og den skal være sentral i tiden frem mot historiens klimaks. Dette er profetert gjennom begge testamentene i Bibelen, og Satan vil jo gjerne utrydde dette lille landet for å kunne håne Guds profetier i ettertid.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
Svar til  Useless
13 år siden

Det du sier her er Zionistisk og i strid med Bibelen Guds ord. I følge Bibelen og Torah så er det KUN MESSIAS som skal opprette staten Israel og det som skjer nå er et HÅN imot sanne troende jøder, deres tro og skrifter! Heller ikke er det rett at de falske jøder skal inneha alle nøkkelposisjoner i alle land. Les johannes Åpenbaring 2,9 og 3,9.

Useless
Useless
Abonnent
Svar til  Singoalla
13 år siden

Konkret hva er sionistisk – er det hva Paulus sier, eller er det andre setninger jeg skriver?
Jeg forholder meg ikke til ordet sionistisk/sionisme – for meg er dette kun et ord som blir slengt rundtomkring i mangel av ren argumentasjon.

« Forrige artikkel

Åndelig oppvåkning som prosess

Neste artikkel »

Svensk selvmordsbomber brukt i krigen mot G-d

322
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x