Hemmeligheten bak Davidstjernen

11506 visninger
20 minutter lesetid
92

Hvordan har de gudfryktige jøder i det mosaiske trossamfunn og alle andre verdens folk blitt lurt trill rundt av Baron Rothschild og den sekulære humanistiske ateistiske verdensbevegelse i tospann med sionismen?

Opprinnelsen til hexagrammet eller den seks-taggede  ‘Star of David’ – Davidstjernen, og ​​den fem-taggede stjerne «Pentagrammet» er begge knyttet til kabbala eller jødisk okkultisme og hekseri. De var begge forbundet med Solomon som eksperimenterte med ondskap og magi, og ikke med hans far David.

For negativt polariserte åndskrefter er alt opp ned. Når de gir skinn av å være omsorgsfulle og vil redde noen, så er der en falsk og løgnaktig agenda bak, som må forstås motsatt. Krig er fred. Hat er Kjærlighet. Lys er mørke. Og vice versa. Alt er invertert.

Hva er det som gjør at Human Etisk Forbund og Skeptikerne er så febrilsk opptatt av hva de kaller jødehat og anti-semittisme? Kanskje fordi de sannheter som de forfekter er det virkelige jødehat og anti-semittisme? Hvor det i det kollektive ubevisste skal bygges opp så mye latent hat og antipati imot ‘jøder’ (israelere) at de tas ut atter en gang? For godt denne gang? For troende av enhver religion skal ikke ha noen plass i denne verden etter armageddon. Luciferiske krefter vil ikke ha noen konkurranse på åndsmarkedet av Elohims folk. Til mer Israel får holde på uten kritikk og korrigeringer av verdensamfunnet og gode mennesker som vil dem vel, til sterkere blir den latente antipati i det kollektive ubevisste, og til kraftigere blir motreaksjonene av eterisk skapt substans. Enhver aksjon har sin motsatte re-aksjon. Også i de åndelige sfærer, hvor alt skapes før det materialiseres. Dette vet selvsagt Illuminatet alt om, like godt som meg. Verdensbegivenheter bygges slik.

«Hva som ikke gjøres bevisst, møter deg som skjebne«. — Carl Gustav Jung.

Ikke nok med at de vil opprøre all verdens muslimer, ved behandlingen av palestinere, jfr. også Irak og Iran (trusler om angrep) og nå også Egypt og Libya, men også kristne. Samme hvor mye at selve Israel ikke hadde vært til i det hele tatt hadde det ikke vært for ‘kristen’-sionistene sin fortløpende støtte. Det hjelper ikke Israels karma eller goodwill i verden å sende slikt som dette på sitt TV i beste sendetid. Fra TV-showet «Toffee VeHa-Gorillah» – Korsfestelsen av Yeshu.

http://youtu.be/JA6vRC1xW_c

Det er svært tydelig at Illuminatet planlegger en religionskrig, for hvorfor lager og sender de slikt om ikke? Jfr. også Muhammed-karikaturene. Dette er jo å be om å bli mislikt av hele verden? Er det fordi at deres dogmer om at i de siste dager skal alle verdens folk stå oppmarsjert med sine hærer, Jerusalem omringet av fiender, klar til å rykke inn og drepe ‘Israels Folk’ – Guds Utvalgte?  Har dogmene blitt selvoppfyllende profetier som noen gjør sitt beste for å befordre oppfyllelsen av? Har menneskene gjort seg til guder selv, og besørger at profetiene oppfylles? G-d’s Utvalgte Folk er alle troende åndelige mennesker av enhver religion og rase. Deres opponenter er de ugudelige, de som har tatt Dyrets Merke, slik som darwinistene, de som er av jord og ikke ånd..

Det synest meg helt klart at først bygges opp en mengde khazarers ego at de er ‘G-d’s Utvalgte Folk’, så blir deres egoer så overdimensjonert at de tror de kan tillate seg hva som helst, så blir muslimer og kristne innvolvert sammen med dem, som fører til tidenes slag rundt Jerusalem (Armageddon), som vil føre til at folk vil kreve av sine regjeringer at nå må de sørge for at disse religioner må slutte å slåss seg imellom, religion og G-d må utslettes i det hele tatt kreves det, og dermed går Albert Pike’s brev til Mazzini i oppfyllelse, og i dette åndelige vakuum som følger, vil ifølge Albert Pike dette tillate Lucifers klare lys, Den falske Morgenstjerne, å tre frem.

De har felles målsettinger med ateister og humanister å utradere ‘overtro’ og G-d fra menneskers hjerter og sinn. I vakuumet trer andre åndskrefter inn. Det skal kun være de verdslige makter og myndigheter å forholde seg til.

Det blir anti-krist sin tid, hvor det å være en troende, er forbundet med avsky og dødsstraff. Hele Israel bombes tilbake til steinalderen i et atomragnarokk, og mytene om ‘jødenes’ martyrium for sin gud (Rothschild) opprettholdes. Det bygges opp til dette fiendskap rundt Israel nå med Irak, Iran, Egypt, Libya, Tunisia – som vil utvikle seg ekstremistisk etter ‘frigjøringen’ (akkurat som planlagt). Human-etikere og ateister vil ha bidratt til dette scenario i stor grad ved å hindre at det ubevisste ikke gjøres bevisst.

At det via media skal bygges opp slik motstand og avsky for Israel i det kollektive ubevisste at de skal ofres i ild med et atombomberegn kalt Armageddon? Alt av humanetikeres og skeptiker-bevegelsens agendaer skjer under pre-teksten å ‘beskytte’ jøder og andre. Som de skal beskytte folk mot ‘kvakksalvere’, og så støtter dei de største kvakksalvere selv; det farmasøytisk industrielle komplekset.

«Vi skulle bygge et Nytt Jerusalem» aka Sion. — Arbeiderpartiets Håkon Lie til Waage.

Kjersti G. Berg, ‘»Vi skulle bygge et nytt Jerusalem». Intervju med Haakon Lie om Arbeiderpartiet sitt forhold til Israel og Palestina’ [‘We were to build a new Jerusalem’. Interview with Haakon Lie on the Labour Party’s relations with Israel and Palestine], Replikk, 10, 2000.

Jeg er ikke den som fordømmer Håkon Lie. De gjorde hva de trodde var best i den tid de levde, basert på den kunnskap de hadde. I det minste var han ærlig nok til å innrømme sine blundere før han døde, når han så den virkelige konsekvensen av sionismens politikk, politiske ideologier og målsettinger som har styrt vårt lands både utenriks- som innenrikspolitikk i hele etterkrigstiden. Den største dumskap er å ikke lære av feil som er begått og søke å rette dem opp. Den eneste vinneren av både første og andre verdenskrig var sionismen. Baron Rothschild og hans agentur hadde sin hånd og finanser med i starten av dem begge. «Vi glemte Palestinerne«, sa Håkon Lie i samme intervju. ‘Look to Washington’, idag, for å se hvor sterkt grep AIPAC har over USA’s utenrikspolitikk, som de fleste vestlige nasjoner tilknyttet NATO.

Humanistene og ateistene sammen med ‘kristen’-sionistene ser ikke ut til å ha denne evne til å ha to tanker i hodet samtidig, som Håkon Lie hadde kommet frem til gjennom et langt liv i politikken. Disse humanister og ateister har felles symboler med Baron Rothschild blant annet. Hexagrammet er et paganistisk symbol som mange kjenner som Davidstjernen. Det er ikke David’s symbol, men Moloks (Moloch), sier denne ekspert på området. Symbolet er kidnappet av satanister og av Moloks religions disipler,  og var også Rothschilds familievåpen, sier han videre. Molok er ikke jødenes gud. Han er de falne englers gud, falske guder de skaper seg til å forlede ellers gode mennesker. Molok har også blitt kalt ‘Prince of Hell‘.

Sannheten bak  «Davidstjernen»

http://youtu.be/mPFn76lQa0Y

42. Men Gud vendte seg fra dem og lot dem tilbe himmelens hær, slik det står skrevet i profetenes bok: ‘ Bar dere fram for meg slaktoffer og gaver de førti år i ørkenen, Israels hus?
43. Nei, Moloks telt bar dere på og guden Refans stjerne, men jeg vil flytte dere bortenfor Babylon.— Apostlenes Gj. 7:42-43

«Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices by the space of forty years in the wilderne…ss? Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the STAR of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.» — Acts 7:42-43

26. Nei, I bar eders konges* telt og eders billeders fotstykke, eders guds STJERNE, som I hadde gjort eder. / <* d.e. Moloks.>.
27.Jeg vil føre eder bort i fangenskap, langt bortenfor Damaskus, sier han hvis navn er Herren, hærskarenes Gud.

«But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the STAR of your god, which ye made to yourselves… Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.» — Amos 5:26-27

Noen har lurt gode og gudfryktige jøder som kristne frafalne til å tilbe en gud, et symbol, symbolet de tilber er hexagrammet, hva symbolet inneholder er en entitet som er skapt av menneskers fantasi, i fortiden skapte de seg til og med bilder av den, her er en av historiene bak den:

Det 12th århndres rabbi Rashi, kommenterte Jeremiah 7:31 og sa:

Tophet er Moloch, som var laget av messing, og de ​​varmet ham fra hans nedre deler, og hans hender strekkes ut, og ble laget varm, så satte de barnet mellom hendene, og det ble brent, da det ropte heftig slo prestene på en tromme, slik at ikke faren kunne høre stemmen til sin sønn, og hans hjerte kunne ikke beveges.

Tophet is Moloch, which was made of brass; and they heated him from his lower parts; and his hands being stretched out, and made hot, they put the child between his hands, and it was burnt; when it vehemently cried out; but the priests beat a drum, that the father might not hear the voice of his son, and his heart might not be moved.

En rabbinsk tradisjonen som er tilskrivet Yalkout of Rabbi Simeon, [5] sier at idolet var hult og var delt i sju avdelinger, i et av dem legger de mel, i den andre turtelduer, i den tredje en hunnsau, i fjerde en sauebukk, i den femte en kalv, i den sjette en okse, og i den sjuende et barn, som alle ble brent sammen ved oppvarming av statuen fra innsiden.

A rabbinical tradition attributed to the Yalkout of Rabbi Simeon,[5] says that the idol was hollow and was divided into seven compartments, in one of which they put flour, in the second turtle-doves, in the third a ewe, in the fourth a ram, in the fifth a calf, in the sixth an ox, and in the seventh a child, which were all burned together by heating the statue inside.

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Moloch

Historien bak hexagrammet

Fra ordet hexagram, som betyr seks sidet figur, får vi ordet hex, som betyr å forbanne eller kaste en forbannelse. Det er faktisk den mannlige og kvinnelige likesidet trekant forent til å frembringe store strømmer av Lucifers lys. Det er derfor hekser står naken i en ritualistisk seks-tagget stjerne formasjon for å påkalle maktene og krefter fra utenfor astralplanet. Hexagrammet er også den geometriske formen til dyrets merke, for i det er seks høyre vinkler, seks venstre vinkler, og seks vinkler i kjernen eller sentrum, som er 666. Dette har ingenting å gjøre med Israels folk, men med religion uten Kristus som sauser hekseri og jødedommen sammen (og også gjør sitt inntog i den såkalte «kristensionisme»).

Hexagrammet eller den seks-taggede Davidsstjerne var ikke israelittisk, men paganistisk. Den første omtale av dette symbolet var i 922 f.K. i forbindelse med Solomon’s lefling med trolldom, magi og avgudsdyrkelse, tilbedelse til Astarte og til Moloch. Det består av to likebeinte trekanter med et felles sekssidet senter, og er relatert til «Ying og Yang», som mest er kjent fra den hinduistiske religion. Det ser ut som det hebraiske folket brakte det med seg i sin utvandring fra Egypt.

Den jødiske Encyclopedia (under Cabbala, p464, 458) sporer Cabala til Kaldea, derfra til Lucifer i Edens hage. Amos 5:25-26 og Apostlenes gjerninger 07:43 refererer til stjernen Saturn som representerer Satan, Titan, Tammuz, Dragon, Bacchus, Kronos, Nimrod, Ninus, Skytten (den Archer), Oanes, Osiris, Mars, Pluto, Iswara, Deoius, etc.,

Amos 5:25-27, «Du har tilbudt meg slaktoffer og gaver i ørkenen i førti år, O Israels hus. Men du har båret tabernakel til din Moloch og Chiun, navn på planeten Saturn, den STJERNE av guden deres, som du laget bilder av. Så jeg skal sende deg bort i fangenskap, langt bortenfor Damaskus«.

Kong Salomo tok dette hedenske symbolet til seg da han startet sin avgudsdyrkelse og det ble kjent innen arabisk magi og okkulte sirkler som «Seal of Solomon».

Blant israelitt symboler fra de hellenistiske tider (drøftet av E. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period), mangler både hexagrammet og pentagrammet.

Fra det trettende århundre e.Kr., begynte den seks-taggede stjerne å vinne terreng som et jødisk nasjonalt symbol, etter det skjebnesvangre korstoget i 1254 av Khazariske falske Messias David al-Roy (Menahem Ben Duji) som ble myrdet på vei til » frigjøre «Palestina. Deretter begynte det å bli tilskrevet kong David, som vist på det jødiske flagget i Praha i 1527.

I det sekstende århundre e.Kr., ble hexagrammet akseptert i «jødisk» sirkler som «David’s Skjold», etter påvirkning av Kabbalisten Isaac Luria (1533-1572) (jødisk Encyclopedia, 1964, p469). Før denne tiden var det ingen bruk av den seks-taggede stjerne i jødiske, og absolutt ikke i Israelske sirkler. Kong David’s symbol hadde alltid vært Menorah – den sju-grenede lysestaken. Bare jødiske kilder kaller Stjernen «David’s Skjold «. Alle ikke-jødiske kilder kaller dette symbolet for «Seal of Solomon «.

Ifølge Encyclopaedia Judaica (1972, vol. XI, p688) «Det er ikke klart i hvilken periode hexagram (Magen David) var gravert på seglet Salomos nevnt i Talmud (Gittin 68A) som et tegn på hans herredømme over demoner, i stedet for Guds navn, som opprinnelig dukket opp på hans ring «, (hans signet eller segl). Artikkelen fortsetter med å forklare hvordan ‘Solomons Segl’ eller hexagrammet ble mye brukt i arabisk magi.

I 1822 ble «Magen David» vedtatt av Ashkenazim (Khazar) selvutnevnt jøde, Mayer Amschel Bauer, som hang et rødt hexagram på døren sin for å identifisere sin adresse i Frankfurt. Ved å bli en leverandør av mynter til den kongelige domstolen, skiftet han navn til «Roth Schild», som betyr Red Shield, og den ble brukt på Rothschild våpenskjold da de ble hevet til adelen ved den østerrikske keiseren (Encyclopaedia Judaica, s. 696).

(Rødt er fargen på Esau som er Edom, og for sosialismen (kommunisme – internasjonal sosialisme & nazisme – nasjonalsosialisme), som er Talmudisme. Fra House of Rothschild, ble hexagrammet lånt ut til den sionistiske bevegelsen, senere overtatt av Edmond Rothschild og House of Rothschild.)

Den moderne designen stammer fra flagget designet i 1891 av David Wolfsohn som etterfulgte Theodor Herzl. Den ble først vist på den første sionist-konferansen i Basel, Sveits i 1897, arrangert av Herzl, og ble vedtatt som det jødiske flagget ved den attende kongressen i 1933.

Staten Israel ble opprettet av FN i 1948, og den 14. november vedtas det okkulte symbolet – den seks-taggede stjerne (av Ashteroth eller Astarte) som nå pryder Knesset (eller parlamentet) på flagget deres. Det blå og hvite er avledet fra det hebraiske tallit eller bønne sjal. Deres nasjonale emblem, Menorah’en, er modellert på det som vises på ‘Arch of Titus’ i Roma.

Menorah utenfor Det Hvite Hus, Washington. Ni lys? Skal det ikke være bare syv?

Theodore Herzl’s design for det sionistiske emblemet skulle ha vært et hvitt flagg med syv gule stjerner, en på hvert punkt i hexagrammet som skulle ha blitt erstattet med det hebraiske ord «Aryeh Yehudah» (Løven av Juda stamme) , var den syvende stjernen for å være over toppen av den øverste av de seks. Den Magen David Adom (Red Shield of David) er symbolet som vises på Israels tilsvarende den romersk-katolske «Røde Kors» organisasjonen og Røde Halvmåne for muslimsk land.

Dermed er et hedensk okkult symbol blitt det internasjonale symbolet på «jødene», få av dem er Hebreere eller av israelittene som nedstammer fra Abraham, Isak og Jakob. Ennå færre av dem følger loven og profetene som har blitt fortrengt av den uanstendige og blasfemiske Talmud. Og i dag virker det som Rothschilds nesten regjerer hele verden.

Lubbavitcher Rebbe Rabbi Shulkem ben Schneersohn visste hva som skjedde da han skrev:

«Sionistene er mer utspekulert i sin ondskap og de har gjort nasjonalisme til en erstatning for Torah og Budene»

The Zionists are more cunning in their evil and they have made nationalism a substitute for Torah and Commandments»

(Michael Selzer, Zionism Reconsidered, s. 12).

Nathan Birnbaum, som innførte begrepet «sionismen», og var til stede på den første kongressen i Basel, forlot bevegelsen i 1899 og ble fullstendig ortodoks og absolutt fiendtlig innstilt til den sionistiske bevegelsen. I sitt foredrag, «In Bondage to Our Fellow Jew«, skrev han:

«Det ser ut til at vi er bedre kvalifisert til å håndtere våre bånd til Hedningene enn med våre bånd til våre brødre som er fremmedgjort fra Toraen og dens lære».

«It seems, that we are better qualified to deal with our bondage to the Gentiles that with our bondage to our brothers who are estranged from the Torah and its teachings»

(Michael Selzer, Zionism Reconsidered, s. 6).

Både kristne og jødiske sionister er opphengt og fanget i Babylonsk avgudsdyrkeri, og har tatt og tilber Dyrets Merke. «Ohh, Come Out of Her, My People«. Sammen med ateister og human etikere.

Moses’ oppgjør med avgudsdyrkeri

Lovene gitt til Moses av G-d uttrykkelig forbød israelittene til å gjøre hva som ble gjort i Egypt eller i Kanaan.

An 18th century German illustration of Moloch ("Der Götze Moloch" i.e Moloch, the false god).

3. Mosebok (Leviticus) 18:21:

«Du skal ikke gi noget av dine barn fra dig til ildoffer for Molok*; du skal ikke vanhellige din Guds navn; jeg er Herren«. / <* ammonittenes avgud, til hvis ære barn blev opbrent.>.

3. Mosebok (Leviticus) 20:2-5:

2. Du skal si til Israels barn: Om nogen av Israels barn eller av de fremmede som bor i Israel, gir noget av sine barn fra sig til Molok, skal han late livet; folket i landet skal stene ham.
3. Jeg vil sette mitt åsyn mot den mann og utrydde ham av hans folk fordi han har gitt sitt barn fra sig til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn.
4. Om folket i landet lukker øinene til og ikke straffer en sådan mann med døden når han gir sitt barn fra sig til Molok,
5. da vil jeg sette mitt åsyn mot denne mann og hans slekt, og ham og alle dem som følger ham i å drive avgudsdyrkelse med Molok, vil jeg utrydde av deres folk.

Again, you shall say to the Sons of Israel: Whoever he be of the Sons of Israel or of the strangers that sojourn in Israel, that gives any of his seed l’Molech; he shall surely be put to death: the people of the land shall stone him with stones. And I will set my face against that man and will cut him off from among his people; because he has given of his seed l’Molech, to defile my sanctuary, and to profane my holy name. And if the people of the land do at all hide their eyes from that man, when he gives of his seed l’Molech, and do not kill him, then I will set my face against that man, and against his family, and will cut him off, and all that go astray after him, whoring l’Molech from among the people.

2 Kongebok (Kings) 23:10 (on King Josiah‘s reform):

Han gjorde også Tofet* i Hinnoms barns dal urent, så ikke nogen skulde la sin sønn eller datter gå gjennem ilden for Molok. / <* det sted hvor Molok blev dyrket.>

And he defiled the Tophet, which is in the valley of Ben-hinnom, that no man might make his son or his daughter pass through the fire l’Molech.

Jeremiah 32:35:

Og de bygget offerhaugene for Ba`al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennem ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var opkommet i mitt hjerte at de skulde gjøre denne vederstyggelighet; og således fikk de Juda til å synde.

And they built the high places of the Ba‘al, which are in the valley of Ben-hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire l’Molech; which I did not command them, nor did it come into my mind that they should do this abomination, to cause Judah to sin.

En 12. århundre Khazar stat i Midtøsten!

Utrolig som det kan synes, prøvde khazarene å etablere et «jødisk» stat i Midtøsten for å forberede for Messias allerede i det 12. århundre:

«En annen bit av semi-legendariske, semi-historisk folklore knyttet khazarene som overlevde inn i moderne tid, og så fascinert var Benjamin Disraeli at han brukte det som materiale for en historisk romantisk roman: The Wondrous Tale of Alroy. I det tolvte århundre oppsto i Khazaria en messiansk bevegelse, et elementær forsøk på en jødisk korstog, rettet mot erobringen av Palestina med våpenmakt. Initiativtaker til bevegelsen var en Khazar jøde, en Solomon ben Duji (eller Ruhi eller Roy), hjulpet av sin sønn Menahem og en palestinsk skriver. De skrev brev til alle jødene, nær og fjern, i alle land rundt dem …. De sa at tiden var kommet der Gud ville samle Israel, Hans folk fra alle land til Jerusalem, den hellige byen, og at Salomo Ben Duji var Elias, og hans sønn Messias!«. (Koestler, The Thirteenth Tribe, s. 136).

Det Nye Khazaria lykkes gjenoppstå i 1948, med hjelp av Baron Rothschild og FN.

Alistair Crowley og Hexagrammet

Hexagrammet er også brukt av Crowley’s Orientalske Tempelorden (Ordo_Templi_Orientis).

Hexagrammet som er populistisk mest kjent som den jødiske ‘Star of David » (Davidstjernen) eller» Seal of Solomon» (Salomons Segl), er egentlig et gammel hedensk sex og fruktbarhets symbol! Den oppadgående trekanten er en penis, gjennomtrengende nedover trekanten av vulva.

Hexagrammet var ukjent for de gamle jødene! Jesus har aldri nevnt det, heller ikke i forbindelse med Kong David!

Så noen har bygget seg noen religioner som ikke er av G-d, og heller ikke del av den kristne tradisjon. De har innført falske symboler. Falske messiaser. Når påståtte ‘kristne’ sier «Den som velsigner Israel blir velsignet. Den som forbanner Israel blir forbannet«, så har de gjort dette Dyrets Merke til et tilbedelses symbol, de har gjort velvilje for sionismen og Israel som en pre-rekvisitt for frelse, men alle skikkelig kristne vet selvfølgelig at det er KUN Kristus som vi er avhengig av for frelse. Kun i Hans navn, kan der vanke frelse, etter den judeo-kristne tradisjon. Alt annet er urelevant.

Religioner er ikke viktig. Konseptualisering. De er alle bare konsepter på å beskrive kampen mellom de gode og de onde åndskrefter. De krefter er virkelig. Konseptene gir alle at der er et valg å gjøre mellom de onde og gode krefter i universet, i verden og samfunnet. For oss alle, jøde (troende) som greker (hedninger, ikke-troende).

Mange av de ledende krefter i Skepsis miljøet og Human Etisk Forbund tilhører miljøet som dyrker Alistair Crowley og hans Lov; «Gjør som dere vil«, det er den eneste lov. Det hadde vært en glimrende lov, hvis de var konsekvent i å la denne loven gjelde for alle andre også og ikke bare seg selv.

Men blant annet Human Etisk Forbunds kampanje «Ingen Liker å Bli Lurt» viser at det er kun seg selv de liker skal få lov å være under denne lov. Andre, heller ikke Nyhetsspeilets forfattere, skal få lov å gjøre som de vil.

Synd at det er bare onde krefter som gjør som de vil idag, mens de ikke forbeholder samme rett for de gode krefter i verden den samme Lov som de lever etter; Gjør som dere vil!

Den kristne moral legger til; så lenge dere ikke skader andre.

Teosofiens bruk av symbolet

Der finnes en bok som heter The Book of Solomon. Den ble oversatt fra noen gamle skrifter som daterer seg tilbake til  tiden for Salomos fall fra Guds nåde for å la sitt hjerte lure til å begjære de utenlandske guder via sine utenlandske koner. Som G-d hadde advart ham mot. Den er skrevet av en av Salomos tempel skrivere. Den forklarer hvordan de lærte ham å bruke pentagrammet eller stjerne av Molok eller Ba’al å mane frem Lucifer som ga ham The Seal of Solomon en signetring med stjernen til Refa’im på.

Moloch var gullkalven – avguden som Aron hadde laget mens Moses var på Sinaifjellet og mottok de ti bud. Til sin evigvarende skam bygget Salomo et tempel til Moloch i Valley of Gehenna. Rituelle barneofringer og kannibalisme ble utført der ledsaget av vill tromming for å overdøve deres skrik. Det var rituell mannlig prostitusjon med evnukk prester (forkledd som kvinner).

Profeten Amos forteller oss at det var et STJERNE symbol knyttet til Moloch.  ‘Star of Moloch’ er også kjent som Seal of Solomon. The Seal of Solomon er en seks-kantet stjerne med seks små trekanter rundt en seks-sidet sekskant. Vi kjenner det i dag som Star of David. Symbolet er på Israels flagg. Nå er Star of David i seg selv ikke ondt, hadde det ikke blitt kapret av religionen til Moloch (krigens og velstandens gud). Derfor hylles materialismen, globalismen og krigens utbyttings mekanismer. Evig krig, aldri fred, næres de av.

En av grunnene til at Stefan ble drept i kapittel 7 i Apostlenes Gjerninger var på grunn av hans forkynnelse mot Star of Moloch (Apg 7:43).

Utallige mennesker har dødd, og dør, og vil dø under ‘Star av Moloch’, Moloks Stjerne. Ofres for krigens og grådighetens agenda; makt og profitt. Til krigens og profittens guddom Molok. Leder menneskeheten til armageddon, dens selvdestruksjon, fordi mennesker som har tatt Dyrets Merke og tilber «The Beast» er selvdestruktiv av natur, og de har fått lov til å herske over verden for en tid.

Skal vi tolke Johannes Åpenbaring rett så er de som har tatt Dyrets Merke de som tilber dette symbolet til og for Molok. De er lurt til å gjøre så, uten bevissthet eller kunnskap om hva det virkelig innebærer selvfølgelig. Både jøde (troende av alle religioner) og greker (hedning/ateist).

Robert Cray – Don’t Be Afraid Of The Dark

Humanismens sekulære morgengry

Når de har fått gjennomført sin agenda, skal verden etter deres dogmer være i The Golden Dawn – det gryende Morgengry. Mot Dag (norsk kommunistcelle). Den falske Morgenstjerne. Anti-Krist.

Der er tilsynelatende noen svært negativt polariserte folk i Human Etisk Forbund og Skepsis-bevegelsen, som lyver på andre hva de mest sannsynlig er selv, deres handlinger å bedømme. «Satan» er bare et ord som alle andre, men det betyr de som lyver om andre; «The Deciever«. Satanister er altså alle slike som lyver om andre, og lyver om det meste, fordi de ikke har sannheten og kjærligheten i sitt hjerte, så er det andre åndsentiteter som fyller vakuumet. De har tatt Dyrets merke. De tilber symbolet på Dyret. Dessverre for dem. Fordi de fremdeles er del av det darwinistiske dyreriket.

Mange har ikke ved ånd blitt gjenfødt til å bli mennesker. «Du skal bli født på ny av ånd, og ikke av en kvinne denne gang, for å se G-d’s Rike«, sa Mesteren. De er ikke gjenfødt til lys, kjærlighet og sannhet. De foretrekker dyreriket med jungelens lov og «survival of the fittest» (en lov som fremkommer av å studere dyreriket, jfr. Charles Darwin), men lite tenker de på at verdslige behov dekker i stor grad kun dette livet – på kort sikt, mens deres sjel forgår – til evig død for sjelen – på lang sikt.  Lights out! Deres ateistiske tro har frelst dem. «I Min Faders hus er det mange rom«. De får det som de vil, som også alle andre får etter som hva deres forestillingsevne og tro setter begrensningene for. Å forestille seg det Dyriske Riket som det eneste, vil utelukke en fra Kjærlighetens Rike. Helt selvvalgt.

De som har forledet jøder og kristne inn i sionismen, og til å ta Dyrets Merke, er ikke G-d’s Folk. Johannes Åpenbaring kaller dem Satans Synagoge:

«Jeg vet om din trengsel og din fattigdom – men du er rik – og spotten fra dem som sier de er jøder, og ikke er det, men er Satans synagoge«. — Åpenbaringen 2:9 (Det Norsk Bibelselskap 1930)

«Se, jeg lar nogen av Satans synagoge komme, av dem som sier de er jøder, og ikke er det, men lyver. Se, jeg vil gjøre så at de skal komme og falle ned for dine føtter og kjenne at jeg har elsket dig«. — Åpenbaringen 3:9 (Det Norsk Bibelselskap 1930)

Redd jødene – og resten av verden! Advar dem mot de falne engler og avgudsdyrkere som twister folks religioner til å ta kontroll over verden og samfunnene. Jesus sitt bud om «Elsk din neste som deg selv«, er ikke noe eksklusivt bud om å elske sin menighet eller stamme innen sin egen religion, men inkluderer ALLE mennesker, av ALLE religioner og raser.

So be it. Vær i Lyset. Se gjennom illusjonene. Bli fri. Lykke til.

Så stod de der de tre; Tro, Håp og Kjærlighet. Og størst av dem er Kjærligheten.

Øvrig på Nyhetsspeilet

Satanismen i humanismen
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/satanismen-i-humanismen/

Døddsstraff for anti-semittisme fra humanistene
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/d%c3%b8dsstraff-for-anti-semittisme-fra-humanistene/

Den humanistiske skeptiker-messias på Norgesbesøk
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/den-humanistiske-skeptiker-messias-pa-norgesbes%C3%B8k/

Ny forfatter fra Nyhetsspeilet under angrep
https://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/ny-forfatter-fra-nyhetsspeilet-under-angrep/

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Abonnere
Varsle om
guest

92 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Beate Szanday
12 år siden

Sånn rent bortsett fra at både Skepsis og HEF er apolitiske og Skepsis ihvertfall ikke har noenting med livssyn å gjøre, kan jeg arrestere deg ordentlig på etymologien på ordet heks. Kan du tysk? Hvis ikke skal jeg oversette: http://de.wikipedia.org/wiki/Hexe#Etymologie

Så far vi se på resten etterhvert…

gurid
gurid
12 år siden

Heksagrammet eller davidstjernen er også lyslegemet som aktiveres eller allerede er aktivert rundt vårt fysiske legeme. Sjekk ut Merkaba, det vil forandre deres bevissthet :-) Det er veldig forståelig at heksagrammet kan synes skummelt, og det er en grunn til at aktiviseringen av merkabaen ikke er begynt før nå, den kan nå brukes for det gode. Den drives faktisk av kjærlighet.

gurid
gurid
12 år siden
Svar til  gurid

Jeg tror davidstjernen er en foenklet skisse av Merkabaen. Den ser ut som et heksagram i 2D, men i 3D er det jo to tetraheder satt inn i hverandre så det er egentlig et stjernetetraeder (som utgjør 8 vinkler, på 60grader,siden de jo er likevinklede trekanter).

Jeg har også lest i om jødene at de kom til jorda ved et uhell da deres romskip måtte nødlande. De skulle egentlig vært på en planet mer utviklet en vår. Kan være noen har opplevd dette som en trussel.

Balle Clorin
Balle Clorin
12 år siden

Interessant artikkel. Du skriver «Hexagrammet er også den geometriske formen til dyrets merke, for i det er seks rette vinkler, seks venstre vinkler, og seks vinkler i kjernen eller sentrum, som er 666.» Mulig jeg er blind, men jeg finner ingen rette vinkler i hexagrammet.

Dette vedlegget bør være godt supplement. Etter 45 minutter kommer man inn på zionismen, men det er anbefalt også å få med seg begynnelsen. http://www.youtube.com/watch?v=p7aAiW0FV2E

Litt på siden, men om symboler. Dette er Luxemburgs våpenskjold: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Coat_of_Arms_of_Luxembourg.svg
Noen som kjenner igjen elementer, som «reptil-løven»?

MODadd:

klumpen
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Det et da pentagrammet og ikke hexagrammet som assosieres med satanisme!?
Åh…stemmet det. Da blir det vanskelig å sette likhetstegn mellom jødedommen og satanisme. Men pyttsann, en stjernetagg til eller fra…er det så nøye.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
Svar til  klumpen

Du mener selvfølgelig sånn som dette da klump. Different shape,… http://www.davidicke.com/images/stories/2010-02/royalwedding.jpg

Same master;…. http://www.canadastreetnews.com/romapics/wwindsor666.jpg

Hvem svarer QEII til? Hva er hennes kobling til Zion?

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

Pentagrammet er brukt av en rekke kulturer siden «tidenes morgen» deriblat innen kristendom. Samme kan sies om solkorset som brukes av alt fra hinduer til nazister.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
Svar til  klumpen

Det har du selvfølgelig helt rett i. Hvilket leder til neste spm. hvor stammer religionene fra.
Alle religioner har symboler fra hedningkulturer og spesielt Babylon. Ja selve symbolbyggingen på en nasjon som Amerika er tuftet på hedningesymbolikk som pentagrammet;…. http://www.oldenwilde.org/oldenwilde/gen_info/pagan_us/pentagrams_us.html

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  klumpen

Å snakke om «Babylon» eller «Jerusalem» (nye eller gamle) uten å spesifisere periode (dvs. et bestemt århundre), blir babyspråk.

klumpen
12 år siden
Svar til  klumpen

Nei, det har ingenting med babyspråk å gjøre. Men ditt innlegg har noe med arroganse å gjøre.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  klumpen

Klumpen; Hvor i bibelen finner du beskrivele av at pentagramet assosieres med satanisme?. Ellers vil jeg påpeke at den såkalte davidstjernen ikke er noe særeget jødisk eller jødisk, men et «tverrkulturelt symbol» på linje med swastika (det såkalte hakekorset).

Her er noen eksempler.

Star of Goloka (Sat-kona)
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/gaudiyamathalogo.jpg

Vishnu Yantra
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/visnu-yantra-2.jpg

Laksmi Yantra
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/laksmi-yantra.gif

Gopala Yantra
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/gopala-yantra.jpg

Buddhist Yantra
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/Buddhist_Vajravarahi_Yantra.jpg

Sumeria
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/Sumeria.jpg

CARTHAGE (tunisia)
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/4-Carthage.jpg

Japan
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/5-japan.jpg

Siri Lanka
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/7-Srilanka.jpg

Egypt
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/9-Egypt%20weight.jpg

Kypros
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/10b-Cyprus%20_Roman_Mosaic_50BCE.jpg

Lebanon
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/10c-Byblos_Lebanon_Roman.jpg

Egypt Fatmid weight C 10th CE
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/Egypt-Fatmid_weight%20C10thCE.jpg

Wheel and Star Hexagram Kerala
http://gosai.com/sites/gosai/files/kt/Wheel-and-Star-hexagram_Kerala.jpg

Avataren til RawKuz kan jo på sett og vis tolkes som en satkona.

JJ: jeg er noe uenig i at den såkalte davidstjernen (satkona) har noe med satanisme å gjøre, men heller urgammel paganisme. Men at symbolet brukes av sionister som lever opp til mye av det som defineres som satanisme i bibelen er en annen sak. Og Israel misbruker sat-kona på samme måte som Hitler misbrukte swastika.

Her er artikkelen jeg hentet bildene i fra:
http://gosai.com/writings/satkona-star-of-david-or-star-of-goloka

klumpen
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

«Klumpen; Hvor i bibelen finner du beskrivele av at pentagramet assosieres med satanisme?»

Har ikke den ringeste anelese. Burde jeg vite det?

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Vet ikke Klumpen. Jeg så bare lengere oppe at du skrev: «Det et da pentagrammet og ikke hexagrammet som assosieres med satanisme!?»

klumpen
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Man trenger ikke akkurat gå til bibelen for å finne ut av det, gjør man vel? ;)

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Jeg vet ikke hvor i bibelen det står noe om hverken pentagram eller hexagram.
Henvis meg gjerne hvis jeg tar feil.

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Ellers vil jeg en big ups til JJ for en bra artikkel og historie-research.
At Solomon Dyrket Molok nevnes også i den svenske wikipedia.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Molok

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

1.Kongebok.11
4 Det var da Salomo ble gammel at konene hans fikk vendt hans hjerte til andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, som hans far Davids hjerte hadde vært.

5 Salomo holdt seg til Astarte, sidonernes gudinne, og til Milkom, ammonittenes styggedom.

6 Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte ikke Herren trofast, som hans far David hadde gjort.

7 På den tiden bygde Salomo en offerhaug for Kamosj, moabittenes styggedom, på den høyden som ligger midt imot Jerusalem,

og for Molok, ammonittenes styggedom.

8 Dette gjorde han for alle de utenlandske konene sine, som tente offerild og bar fram slaktoffer for gudene sine.

9 Da ble Herren harm på Salomo fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud,

10 og gitt ham det bud at han ikke skulle følge andre guder; men han hadde ikke rettet seg etter Herrens bud.

11 Og Herren sa til ham: «Siden du har båret deg slik at og ikke har holdt den pakten jeg sluttet med deg, og de lovene jeg gav deg, vil jeg rive riket fra deg og gi det til en av dine menn.

BlackRoseRippin
BlackRoseRippin
12 år siden
Svar til  klumpen

Pentakkelen assosieres med satanisme, pentagrammet er et symbol brukt av mange kulturer, blant annet til å stemple hebraiske dokumenter. OSV. symbolikk blir ofte brukt blant forskjellige kulturer, så ikke så lurt og sette de i bås hver for seg.

Elias1995
Elias1995
12 år siden
Svar til  Balle Clorin

Anbefalar alle å høyre det israelske bandet «Orphaned Land». Bandet spelar progressive metal som er kombinert med både arabiske og hebraiske inspirasjoner. I tillegg synges det på fire språk (Engelsk, Hebraisk, Arabisk og Yemenite). Sangene handler om fred og fordømmer ofte Israel.

Bandet får ikke spille i så mange arabiske land pga deres bakgrunn og har derfor valgt å gi ut sitt nyeste album «The never ending way of OrwarriOr» GRATIS til alle arabiske land!!! :D

http://www.youtube.com/watch?v=DUi1yf97paw

Sigr Huginsson
Skribent
12 år siden
Svar til  Elias1995

I grunn fortjener dette bandet å bli nyhetsspeilets første plateanmeldelse, for disse driver med noe helt annet enn masseprodusert hjernedød listepop med resirkulerte meningsløse tekster.

Jeg fant i grunn ikke noe tekster som direkte går i strupen på Israel, men når de bærer palestinaskjerf, synger på arabisk og promoterer fred så ligger det ganske klart i kortene.

Siterer noe jeg fant på nettsiden deres:
For years I was taught that Muslims are our enemies and was told how much they hate me and my nation. I was sure Israelis and Arabs, Jews and Muslims could never live in peace. But then something happened, a small movement rose up from the music that taught me more than any teacher, guru, rabbi or sheik could ever do, it is the music of my band: Orphaned Land.

I know that a fan of Barcelona will never cheer for Real Madrid. So how can it be that Muslim people follow my Israeli band? The answer is simple; the power of music to bring people together! Music has the force to break down walls. Even worst enemies can find a song they both love and right there, in that moment where they can find something in common, opens a door to dialogue, where we understand that we are all one, we are all just people with the same hopes and fears.

We consider you, our Muslim fans, to be the most brave metal heads in the world. Since it is you who are the true ‘underground’. We know how hard it is to be a metal head in the Middle East. We would like you to know that we, as pioneers of the Middle Eastern Metal genre, are trying our best to be your voice too. We are doing this without getting into politics that have divided us for ages. I already know that music can bring people together since I see how many fans we have in the Muslim world, despite the fact we are Israelis.

I know that all the wars and nonsense they put in our heads are nothing but lies. I know it because we succeeded to reveal that, and we are not politicians, we are just a heavy metal band at the end of the day. Politics will only bring us to be like our leaders, who fail again and again. While you and us, the ‘small people’, we succeed. We are having our dialogue!

Our music is banned in your countries, we cannot come and play a concert for you. Even so, this will never break the bond of music and friendship that exists between us. I see you, our fans, as a miracle. You give us the inspiration to continue as far and as strong as we can.

Therefore, we have found a way to make our latest album available in your countries – FOR FREE! we hope that you’ll enjoy it and spread the word.

Our countries flags might have different signs and colors but deep in our hearts shines the same flag — the flag of hope, friendship and brotherhood. Don’t you ever forget that— it is our duty as ‘Disciples of the Sacred Oath’.

With love, peace, Salam & Shalom,
Kobi Farhi, on behalf of all Orphaned Land’s members
http://www.metalarmyinternational.com/

Ser ut som det er et abrahamittisk folkemetalband uten barriærer mellom kristne, jøder og muslimer.
http://www.orphaned-land.com/index2.html

Elias1995
Elias1995
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Kan hende eg bomma litt på spikaren og tok litt hardt i med «fordømmer ofte Israel». Håper derimot at eg fekk spre d viktige budskap. Synest at Orphaned Land er et veldig godt, kreativt og dedikert band. Skulle gjerne vert flere av dem. Tror jeg skal poste mer om dem på NS sånn at folk får opp øynene og begynner å tenke positivt og at ikke alle jøder er slik som media framstiller dem :D

RawKuz
RawKuz
12 år siden

Hvorfor er det sånn at Hebraisk Mytologi er sett på som overordnet den symeriske/indiske/norrøne mytologien?

Hva er det som gjør at det er jødedommen er den rette religion og ikke Hinduismen, Islam eller budismen?

Jeg er ikke i tvil om at det finnes en guddommelig kraft, men dette er IKKE guden som illustrueres i Bibelen. Bibelen bygger på den symeriske og egyptisk mytologi, noe som kan bl.a sees på historien om Noah: http://en.wikipedia.org/wiki/Flood_myth

Det finnes flere hellige bøker enn toraen/bibelen, mye av det som står i Bibelen er gode levesett og regler samtiudig som det omhandler mye av vår forhistorie. Ettersom religion ble brukt som kontrollorgan, ble bibelen sensurert for alt som omhandler flere guder og vår egentlige skapelseshistorie. Den mest nøyaktige skapelseshistorien finnes i Symeriske skrifter, der menneskets opphav er blitt gjort gjennom genmodifisering av en høyerestående rase. Dette kan sees på alle våre genfeil, og det plutselige hoppet i evolusjon.

Enoks bok som også blir sitert i Bibelen er helt utelatt ettersom det ikke passet inn i budskapet, det samme var dødehavsrullene, judas evangelium og Thomas evangelium.

Er som det blir påpekt i artikkelen: Vær i Lyset. Se gjennom illusjonene. Bli fri. Lykke til.

RawKuz
RawKuz
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Grunnen til at det ikke kan være guden fremstillt i Bibelen er først og fremst at de har rotet det veldig til da de skulle forkorte alle «Gudene» (les de som kom fra en annen del av universet) ned til en enkelt gud. Som jeg også skriver, så utelot de det som ikke passet inn i bibelen. Selvfølgelig var ikke gudene i de øvrige mytologiene virkelige Guder, men ble sett på som guder av de primitive menneskene som levde her. På samme måte hadde vi blitt sett på som guder om vi fant en annen planet som var lik våres i år 1000f.kr. Å tilegne bibelens gud alle egenskaper fra de andre gudene som levde, fører til et virvar og en Gud som fremstår som Shizofren.

Dessuten, hvis det virkelig var en Gud som det påstås i Bibelen, hvor er han nå? Han var jo jevnlig nedom for å snakke med sine utvalgte?

Vær svært kritisk til å TRO på noe, fremfor å gjøre opp egne meninger og rasjonell tankegang. Er når det går over til å bli en Religion det skjærer seg, og som er roten til mye ondt.

Nei, kos deg heller med noen helt fantastiske satirer rundt religion, særlig den første er helt suveren :)

http://www.youtube.com/watch?v=6RT6rL2UroE

Skal ikke fortelle deg hva du skal tro på, du har fri vilje og tankegang. Det jeg i bunn og grunn tror på er Karma. og en god leveregel kan være «gjør slik mot andre, slik du vil at de skal gjøre mot deg» Den gyldne regel:
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_gyldne_regel

Rolf Kenneth Myhre
Skribent
12 år siden
Svar til  RawKuz

RawKuz spør:
«Dessuten, hvis det virkelig var en Gud som det påstås i Bibelen, hvor er han nå? Han var jo jevnlig nedom for å snakke med sine utvalgte?»

Der kan vi kanskej finne svaret innen bibelvitenskapen, hvor GT-forskeren Richard Elliott Friedman mener at profeten Jeremia og hans skrivervenn Baruk var de som skrev de syv GT-bøkene fra og med Femte Mosebok til og med Andre Kongebok. Det er i disse bøkene at Yahweh fremstilles som levende i samtidshistorien. Her et sitat fra en artikkel jeg arbeider med:

«Da profeten Jeremia og hans skriver Baruk døde i landflyktighet i Egypt på 570-tallet f.Kr., forsvant også Yahweh fra den skrevne samtidshistorien og ble til… fortidshistorie! Med Jeremia og Baruks bortgang, ble Yahweh fortid. Identitetsforholdet mellom Yahweh og den generaliserte universalguddommen Elohim som dukket opp i NT over 500 år senere, blir en større diskusjon vi ikke tar her. Vi velger her å datere troen på Yahweh som levende nasjonalgud til perioden 1630-580 f.Kr.»

RawKuz
RawKuz
12 år siden
Svar til  J.Johansen

Er det ikke å forkaste all visdom og kunnskap som åndelige utviklede mennesker og Mestere har funnet ut gjennom historien å tro på jødedommen/Bibelen?

Bibelen/toraen utgjør en marginal del av alle hellige/religiøse verk, ved å tro på denne som overordnet forkastes mye av den eldre læren.

klumpen
12 år siden

Forresten så er det klippet fra «toffee & gorillah» en satire. Tok dere virkelig ikke den? De kødder jo like mye med jødene ser dere vel…
Her er dreper Saddam G.Bush, til glede for alle lesere på NyS:
http://video.filestube.com/watch,5e1719136bfeb86003e9/Sexy-Girl-In-Bikini-And-Funny-Gorilla.html

mmmmmm…fløtekaramell…

kalinkamaen
kalinkamaen
12 år siden

Er det bare meg som synest at NS har altfor mye fokus på det negative i verden?
Ligner litt på dagbladet,VG og andre medier vi allerede har.

Mulig å snart fokusere litt mer på positive ting som skjer?
Dette er bare et ønske fra meg personlig.
Takk!

Kali

Michelle
12 år siden
Svar til  kalinkamaen

-> http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/snart-frihet-for-alle/

Noen ganger må vi vite om og se hva som er ondt, for at vi lettere skal selv velge kjærligheten og sette pris på den.

kalinkamaen
kalinkamaen
12 år siden
Svar til  Michelle

Dette er vi fult klar over. Men jeg tror du også vet, at alt denne negative fokusen ikke altid er like bra. Jeg sa ikke at jeg ville at nyhetsspeilet skal slutte å skrive om det de skriver om. Men kanskje ha en nærmere 50 -50% fordeling så ikke alle sitter å depper dagen lang ;)

Uten å vite, men vist det er mer som tenker som meg, så vil NS tape en del lesere.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  kalinkamaen

Synes ikke det er så mye negativt her, jeg.

Sjefsredaktør Frank Aune er en spirituell gladgutt som av og til letter på det kosmiske sløret ved f.eks. å påpeke at etter 2012 vil alt gå så meget bedre.

Jarle J. Johansen repeterer lik en skolemester at hver og en av oss har en ikke-materiell sjel som vil leve videre etter at vi har forlatt våre kropper. Mens sneversynt nyttetenkning her på fengselsplaneten hjernevasker oss til å tro at vi må arbeide hardt og tjene mye for å kapre mange fete pensjonspoeng, er Johansen lik en sjakkinstruktør som påpeker at det kan være fordelaktig å tenke ytterligere et trekk fremover. Dette kan f.eks. manifestere seg i at jordiske penger, jordisk makt og andre materielle goder er av mindre interesse i det større bildet. Selv jeg har fått med seg at karmiske pensjonspoeng kanskje teller mer enn penge-pensjons-poeng som likevel ikke vil bli innkassert pga. 2012.

Det jeg savner mer av her på Speilet er humor, særlig blant skribentene. (Det sier jeg – som ikke én gang har ledd av noe som har stått i Dagbladet, og nå leser jeg ikke Dagbladet lenger)

Smurf viser gode humor-takter blant kommentatorene innimellom, men den siste uka har ikke det vært noe savn pga. den storslagne nyheten om at CIA-agenten Binn Laden er blitt drept ennå en gang. (Minner litt om Donald Duck historier fra barndommen som ble presentert som EN KLASSIKER TIL GLEDE FOR NYE LESERE).

Osama-Obama og resten av den grelle menneske-virkeligheten rommer mye god humor, det syns nå vi som holder til her i de dype skoger.

gurid
gurid
12 år siden

Vi kan alltid velge å se en ting fra den positive siden uten å være naiv å tro at det ikke finnes noe negativt. Jeg tror alle mennesker består av godt og ondt, men vi mater den siden vi fokuserer på så den blir større. Her på nyhetsspeilet leter man etter sannhet og i den prossesen vil vi bli kjent med mørkere krefter, det er da viktig å ikke la seg skremme av disse, det vil bare hindre deg i å skape en bedre verden.
Vi forlater denne polariserte verden i det øyeblikk vi kan se dette utenfra og ikke lar oss styre av frykten.

Jeg er veldig glad for at jeg klarer å se Roosevelts utsagn i et positivt lys. The only thing we have to fear, is fear itself.

Frykten er det eneste som hindrer oss i å nå neste brett på spillet.

Mike Cechanowicz
Skribent
12 år siden

Jeg har ikke tatt meg tid til å lese kommentarer så det jeg skriver kan også være skrevet før. Symbolet, kjent som «david stjernen» er et symbol med mange betydninger i mange ulike kontekster. Den mest grunnleggende av disse er forstått først når symbolet blir omsatt til sin 3-D form. En tetrahydron, ved siden av torus geometrien er en grunnleggende geometri som universet bruker til alle atomisk og subatomiske «partikler». En dobbel tetrahydron geometri – star of david i 2-d – er i så måte en geometri som huser magnetismens «hemmeligheter» og fundamentale universelle prinsipper.

Referanse – Nassiem Haramein –

This geometry is shown to be fullstendig fraktal med det vi kaller «Matter og «AntiMatter» – hvilket er veldig feilforståtte begreper.

Fordi symbolet bærer faktisk betydningsfull innsikt i universets dypere himmeligheter, er det heller ikke så rart at symbolet også er brukt i religiøs, esoterisk, okkult, og magiske (alkyimisme) sammenhenger. I dag er det grunn til å inkludere vitenskapen inn i symbolbruken.

Hva andre måtte bygge inn i det og hvordan andre bruker det hele er meg ellers knekkende lykegyldig.

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
smurfen
Moderator
12 år siden

Etter siste dagers hendelser så er det ingen som kan benekte at ikke Satanismen står sterkere en noensinne

Vi så først 2 milliader hylle slangeguden William og det engelske ( Reptil )Kongehuset
Et Kongehus som sammen med USA har stått bak milliarder av drap siden kolonitiden

Så kom Laden der halve verden hyller en massemorder som sammen med Bush har drept millioner i Irak, Libya og Afghanistan, hundretusner av barn blir født som mutanter i landene der med 2 hoder, 4 armer. 3 føtter osv

Det blir seff ikke mindre satanistisk av at Al Qaeda bare en er CIA database og Osama en ex CIA agent som døde for 10 år siden

Hva er det som gjør at vanlige folk hyller konsentrert ondskap ?
Joda med å selge sjelen sin til satan og samarbeide med demoner så får lederene en vanvittig makt og karisma til å kontrolere massene

Vi så det samme med Adolf og en rekke andre ledere i historien som har søkt det okulte for å oppnå makt

Ikke sikkert deres nytelse på neste sted blir like bra når karma skal gjørest opp….

Som de flese vet så ønsker de å skape en verdensorden der de trinvis setter i verk sine planer etter deres hellige datoer

Den neste datoen nå som skiller seg ut er 11 Mai der man har en sjelden oppstilling Venus ( Lucifer ) og Jupiter ( den Romerske gud Ørnen som vil sende Lucifers lys over jorden

http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=09&month=05&year=2011

http://starworlds.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

Det høres utrolig ut men samtidig vet vi hva de gjorde for kort tid siden i Japan, Haiti, Christchurch,, de enorme tornadoene over USA…. osv osv

Stadig flere tegn tyder på at den 11 Mai er en høyrisiko dato der Iluminati/satanistene planlegger et masivt jordskjelv den 11 Mai

Ifølge de kristne og bibelkoden vil denne onde handlingen som satanistene planlegger utøse et motiltak hos Gud der han fra den 21 Mai vil begynne og hente opp millioner daglig der man må stå til rette for sine valg mens de var på jorden, den 21 Okt er selv dommedag og 21 mai er dommens dag ifølge Harold Camping

Det er gått mange månd siden de første tegnene på at noe svineri var i gjøre ved New Madrid den 11 Mai så lister opp punkt for punkt nedover her nå med en liten kommentar til hver :)

Først kom det meldinger om at Fema planlegger en gigantøvelse den dagen, store innkjøp av mat til millioner til Fema leirene sine pluss mye mye mer som en kan se her

Det er vel heller ingen som tror at de bygde konsentrasjonleirer til 90 millioner bare på gøy sammen med enorme Fema tog ?

4 Jan kom dette

ALERT! New Madrid EarthQuake Imminent!!!! PROOF that HAARP is being used! more proof Pt1

http://www.youtube.com/watch?v=muyu4aucZDM&feature=fvwrel

Siste oppdatering ser heller ikke særlig bra ut

3 Mai

Breaking news Alert!!!!! Massive False Flag Pretext About to Happen: Alert!!!

http://www.youtube.com/watch?v=wqIQV4X-_io&feature=feedf

Vi vet også at satanistene/Illuminati bruker hellige datoer når de skaper katastrofene sine som skal føre til en ny verden orden

11 mai er en dato der Venus som er morgenstjernen Lucifer vil gli inn forran jupiter og lyse opp som en supernova og kaste lucifers lys ned på jorden

http://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=09&month=05&

Så kan vi se på alle de som spådde Japan skjelvet hva de sier til datoen 11 Mai

9Nania ble verdenskjent for sine advarsler om Japan skjelvet flere dager i forveien

MARCH 11-23 EVENT?! Signs and Evidence

http://www.youtube.com/watch?v=95zMdTvoqcQ&feature=channel_vide

Her kan en se hva hun spår videre vil intreffe

ELEnin Things to come in 2011-12

http://www.youtube.com/watch?v=85-KhAhRG2c&feature=channel_vide

9 Mai og 21 mai peker hun ut som datoer der katastofer vil intreffe grunnet planetene som vil ligge på en linje de datoene og grunnet Elenin som vil få en spesiel oppstilling

Så kommer vi til en annen som spådde skjelvet i Japan i forkant i en visjon

Datoen Jorden endringene begynne – mars 11-13
Type endringer – Massive jordskjelv, flom på kystområdene, og vulkaner. Alt dette skjer over en to ukers periode jeg så USA ripping fra hverandre, Yellowstone utbrudd, ikke et massivt utbrudd som på filmen 2012, mer som en stor sprekk i jorden i Yellowstone som spyr tonn aske. Kystområdene er borte, under vann. » De fleste av middelhavslandene under vann.
Minst fire måneder med kulde og mørke.
19 måneder med prøving og trengsel
70% av jordens befolkning har valgt å forlate.
Januar 2013 – En ny tilstand av opplysning for menneskeheten.
AKA fred på jorden

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1370536/pg1

Så kommer vi til Sister Sasagawa og the Lady of Fatima sine profetier som også varslet Japan skjelvet i forkant, vatikanet og myndighetene har prøvd å forby at profetiene kom ut

Her er et lite utdrag

The timing of the Holy Mothers warning to humanity through Sister Sasagawa is of great significance due to its adherence to the principals of Holy Numbering and Sacred Geometry, which in this instance calls for any repetition of prophecies to be reduced by a factor equal to its total if related, and which the Lady of Fatima and Lady of Akita apparitions are accepted to be.

Simply put, with the Holy Mother’s warning to Sister Sasagawa being given on the 56th anniversary of the Lady of Fatima’s final message the numbers 5 and 6 must be added together and equal 11. Next, the number 11 would be subtracted from 56 giving at total of 45. The numbers 4 and 5 are then added together giving a total of 9. The numbers 11 and 9 are then put into sequence giving us the date of 9/11.

The next reduction would be subtracting 11 from 45 giving us the number 34. Adding 3 and 4 together gives us the number 7, which for this sequence gives us 11 and 7, or the date of 7/11.

The next reduction would be subtracting 11 from 34 giving us the number 23. Adding 2 and 3 together gives us the number 5, which for this sequence gives us 11 and 5, or the date of 5/11.

The final reduction would be subtracting 11 from 23 giving us the number 12. Adding 1 and 2 together gives us the number 3, which for this sequence gives us the 11 and 3, or the date of 3/11.

warning that a “massive earthquake will shake the World apart” in May of this year

http://www.whatdoesitmean.com/index1460.htm

Det meldes også at 9 personer med tilknytning til Golfen og New Madrid er drept i det siste så noe stort blir holdt skjult

The Mysterious Deaths of Nine Gulf Oil Spill Whistleblowers

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sFfkd1NYtkk

Romerske forskere advarer mot gigantskjelv 11 Mai, folk stømmer ut av Roma

Romans gripped by fear of quake forecast for May 11

http://af.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idAFTRE7461PR20110507

Raffaele Bendandi som aldri har bommet i sine forutsigelser om kommende jordskjelv spør et gigatisk ett den 11 Mai

http://scienceray.com/earth-sciences/hysteria-on-the-internet-in-italy-rome-will-be-devastated-by-an-earthquake-on-may-11/

Her kan vi se dem startet å HAARPe øst og vest kysten i USA i går

http://www.youtube.com/watch?v=8YuwGPi6aWI&feature=feedu

Så litt om 21 Mai som er en svært viktig dato i Maya kalenderen

‘Awesome, it’s the end of the world’: Doomsday campers travel the country preaching the Apocalypse…on May 21

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1363837/Doomsday-campers-Project-Caravan-say-world-end-May-21.html#ixzz1LvnHOyQE

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1363837/Doomsday-campers-Project-Caravan-say-world-end-May-21.html?ito=feeds-newsxml

WARNING: «JUDGMENT DAY» MAY 21st 2011 THE BIBLE GUARANTEES IT !

Nå er det bare 1 dag igjen så vi slipper og vente så lenge på hva som vil inntreffe den datoen, personlig så har jeg dårlig magefølelse den datoen der jeg har tatt ut alle penger av bank, startet på jodtabletter og noen andre småting som ikke koster noe, kanskje jeg legger meg i telt i hagen den datoen :)

Vist der virklig går så ille som de verste profetene spår om tiden vi er inne i nå så forteller den hellige Dødeboken hva som skjer videre, rett etter død så vil en oppholde seg i nærheten av sitt legme i noen dager før en drar mot et sterkt lys, så begynner en 49 dagers lang reise der en blir utsatt for en rekke prøvelser og fristelser før en møter en mørk skikkelse der dine valg på joden blir veid, har du valgt og bruke tiden din på jorden til over 50% onde gjerninger og ved å rive ned det andre bygger opp så havner du i en mørk underverden, har du derimot valgt den rette vei så vil du få muligheten til å bli reinkarnet på jorden igjen der du vil se en mengde elskende par der du fritt kan velge dine egne foreldre

Vi krysser fingrer og håper det beste, det ville vært rart om skaperkraften bare står og ser på at verket hans blir rasert uten å gripe inn, man vet også at tidligere katastofer har blitt stoppet på mirakuløst vis i siste sekund sånn som i 1962 da en global atomkrig ble forhindret ved et mirakel ( Cubakrisen ) :)

ola
ola
12 år siden
Svar til  smurfen

Jeg håper virkelig ikke det skjer ennå, det er bare nødt til å vente til etter 28 Mai, da skal nemlig United vinne Champions League :D og ta ennå en Dobbel :)
da kan jeg forlate denne verden lykkelig, hehe :)

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  ola

Det vil du nok helt sikkert få oppleve, etter 2-1 seiren over Chelsea så er Man U ustopplige UFO :)

Nå er jo ikke hensikten med å legge ut så mye info bare for å advare, noe av hensikten ligger også i å prøve å forhindre katastofer ved å advare på forhånd og lekke planene dere

Litt som om det skulle stått i alle medier at i morgen kl 09.00 vil David Toska rana Nokas bygget i Stavanger
Da er det nok tvilsomt at de ville prøvd seg ;)

At svina har noe på gang er det ingen tvil om, på samme måte som Goldman Sucks og & shortet ( veddet på at aksjemarede ville synke ) i forkant av 9/11, Golfkatastofen, Finanskrisen mm så har samme flokken seff også denne gangen gjort det samme

Investorer vedder 38 mrd. på Oslo Børs-stup

http://e24.no/boers-og-finans/investorer-vedder-milliarder-paa-oslo-boers-stup/20055431

21 mai skal det holdes en gigantøvelse på østlandet, øvelse Oslofjord inkulderer sivilforsvar, politi, hjemmevern og forsvaret.. mm..

http://forsvaret.no/aktuelt/aktivitetskalender/Sider/%C3%98velse-Oslofjord-2011.aspx

Planen er vel å utløse noe i USA men faren er jo der for at det kan forplante seg videre til nye plater

Tusner på tusner rømmer de store byene i USA sammen med de tusner som forlater Roma nå, de rømmer heller en gang for mye en en gang for lite

Going to the Mountains

http://www.youtube.com/watch?v=3hEHs8HA6vc&feature=channel_video_title

Er vist nye tider nå der selv DB hadde en dommedgartikkel i går det det står at NWO gjengen vil bruke 2012 fenomenet til å få sin anglosaksiske orden opp å gå ved hjelp av haarp

Det Jannicke her forteller er vel det vi alle har vist lenge og det er svært gode nyheter for oss som bor i Norge

Limer inn et lite utdrag her

– Du har spådd at verden snart går under.

– Ja, men jeg tror ikke det må skje akkurat i 2012. Jeg ser bare at det skjer verre og verre ting på jorda.

– Men er ikke historien full av grusomme hendelser?

– Det vet jeg ikke, jeg har ikke fulgt med på hva som skjedde før i tiden, men det er heavy ting som skjer nå. Vulkanutbrudd og alt. Det skjer verre og verre ting. Hvis den største vulkanen får et utbrudd vil det legge seg et mørkt skydekke over alt, sola vil ikke nå igjennom, da blir det kaldt. Vent litt, jeg har noen notater på dette, sier Jannicke og spretter opp.

Hun leter bak noen esker før hun kommer tilbake med en tettskreven, fillete notatblokk. Så skifter hun briller og lar blikket gli over hennes egen håndskrift.

– For det første: Har du lagt merke til at tiden går fortere? Det er naturlig fordi det er polskifte, jorda går rundt fortere. Og den er nå 10 centimeter i feil retning. Jeg kan ikke si hvor jeg har fått denne infoen fra, men det er ikke fra ufoene.

– Dette er hemmelige saker?

– Ja. Eh … Og … Nei, dette blir for heavy ting å si, sier Jannicke og smeller notatene sammen.

– Bør vi være bekymret?

– Altså, Norden er beskyttet av fjell, så det går stort sett bra, men de som kommer til å bli ramma er Bergen og Vestlandet. Det kan forsvinne. Det er så mye som skjer nå, med de døde fuglene og alt mulig. Oljeulykker, det som skjedde i Japan, dette er menneskestyrt. Det har jeg fått vite fra denne kilden. Vi er for mange mennesker på jorda og de har lyst til å bli kvitt noen.

Jannicke reiser seg brått.

– Nei, jeg blir drept hvis jeg sier dette.

Jeg vil ikke sette livet mitt i fare. Nå holder det.

Hun legger de hemmelige notatene tilbake.

http://www.dagbladet.no/2011/05/09/magasinet/portrettet/gry_jannicke_jarlum/16467143/

Vist noen synd fremtiden kan virke litt skummel så lytt til denne her :)

Den lille bestemoren er fantastisk :D

Kiesha speaks on 2012

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eTUXu7ZOh0M

Så får vi se i morgen da om debunkerene lager smurfelapskaus eller om de sier at store jordskjelv er helt normalt sånn som dem alltid gjør ;)

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  smurfen

«Litt som om det skulle stått i alle medier at i morgen kl 09.00 vil David Toska rana Nokas bygget i Stavanger»

Det du gjør er å påstå at ett eller annet bygg skal bli ranet, tre ganger i måneden, måned etter måned. Det hjelper ingen, og ingen bryr seg. At det da til slutt skjer et ran sier også intet om dine evner til å forutsi noe som helst.

Du påsto det skulle være en stor false flag-operasjon sist helg, hvor ble det av den?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  smurfen

Det samme sa du da jeg advarte mot Japan skjelvet og så ble du stille noen dager, så advarte jeg mot at Norge vile gå til krig mot Daffy den 19 mars der du jabbet videre og stille ble det nok en gang da det intraff og nå er det påen igjen

Du får klage videre til CIA for at det ikke kom noe falsk flagg opprasjon i helgen, det var CIA som sende ut sine agenter i media der dem sa det at drapet på Bin Laden ville umidelbart utløse en grusom terroraksjon
Jeg er like sjokert som deg over at dem ikke benyttet muligheten når de hadde den men kanskje var det en blindgjenger-bombe, feil dato eller kanskje de bare ville spare krefter til onsdagen

Når skal seff ikke jeg påta meg noe ære for 11 mai, her er jeg bare budbringeren og ingenting ville glede meg mer enn at jeg og andre tar feil :)

Det er jo heller ingen konkuranse i å ha rett men her på NS og andre steder er vi mange som samarbeider om å finne frem til høyrisiko datoer

Eneste måten å stoppe svina på er komme dem i forkjøpet :)

Men med troll som dere så kunne nok selv bestemor klart å etablere en verdensorden uten problemer

11 mai blir nok bare en forsmak på hva som venter til høsten når de gamle «gudene» deres retunerer

http://www.eutimes.net/2011/05/rip-in-space-time-vortex-over-russian-city-shocks-scientists/

ajoar
ajoar
12 år siden
Svar til  smurfen

Det er åpenbart mange datoer å forholde seg til når det gjelder fremtidige katastrofer. «Smurfen» m.fl. ser ut til å ha en rimelig oversikt på det meste. Oppfordrer du/dere til å lage en oversikt som gjelder for 2011 og 2012, alle datoer for kataklysmer, jordskjelv osv som berører store deler av menneskeheten. Dette for å rydde litt i alle påstander slik at en kan forholde seg til dem på en oversiktelig måte. Dette vil også gjøre det lettere å evaluere datoene og om påstandene virkelig holder stikk. Det er svært mange som hevder å sitte på «sannheten» om verdens fremtid, la oss få opp en oversikt!

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
Svar til  smurfen

De Smurfen så fantastisk kartlegger og prøver å blåse luven av, har vel en spesiell forkjærlighet (oxymoron) for disse okkulte og sataniske høytidsdager

http://www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/satanic_calendar.htm

Starve the demons

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  smurfen

Smurfen:
«Det samme sa du da jeg advarte mot Japan skjelvet og så ble du stille noen dager, så advarte jeg mot at Norge vile gå til krig mot Daffy den 19 mars der du jabbet videre og stille ble det nok en gang da det intraff og nå er det påen igjen»

Vis meg hvor du gjorde dette er du snill.

Mono Montana
Mono Montana
12 år siden
Svar til  smurfen

Hei Smurfen, kan hende du får rett.
Her er en link til USGS, som er en monitor for frekvenser på stasjoner plassert rundt på kloden.
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
Når disse grafene blir svart, blir det ofte et jordskjelv, de var kullsvart dagen før Japanskjelvet.
Følger man grafen på venstre side et stykke nedover på siden, finner man Kongsberg, og jeg har aldri sett den så aktiv før!, men det ser jo ut som det er mer aktivitet på den sørlige halvkule (ring of fire).
Men skulle nå gud begynne å plukke opp individer fra kloden den 21 mai, kunne han starte med å ta de 10 millioner rikeste her på jorden, det ville sannsynligvis være nok til at det ble fred!

Forøvrig er jeg av den oppfatning at symboler og tall er nøytrale, og kan brukes både positivt og negativt. Tenker man seg om er det et stort flertall av gode mennesker på jorden, men noen få promiller lager så mye H#&%ete, at de veier opp kontrasten mellom 50/50 godt/ondt. At man hater og elsker er forsåvidt ok, men det å gi blaffen er kanskje den største synd. Gi blaffen mentaliteten er vel noe som blomstrer i komfort sonen?
Om jeg skulle tro på noe, må det være at vi er på et punkt, som tilsvarer bronse alderens kollaps, og at vi har noen tøffe år foran oss både geologisk og politisk. Men profetier fra svunnen tid har jeg liten tro på, da jeg ser på verden med dagens briller, som har en helt annen teknologi, og kommunikasjonsmetoder.
Om man kan litt meditasjon, kan det i det minste brukes til å tømme hjernebarken i ny og ne, slik at man får en god natts søvn, uten grubling-er, og våkner utslitt!

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  smurfen

Hmmm, 11. mai er snart over i deler av verden og det er foreløbig en usedvanlig stille dag, med mindre «jordskjelvet» var norsk selvfølelse etter å ha rykket ut av MGP ;)

Men det er klart. Pressen har vel lagt lokk over det hele og mesteparten av vår sivilisasjon har for lengst gått under. De klarer jo å skjule at Indonesia skal ha sunket i havet også, så hvorfor ikke.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  smurfen

At du sliter med kortidshukommelsen din kan desvere ikke jeg hjelpe deg med Lahvot
Det er bare 1 mnd siden du spurte sist og jeg brukte flere timer på å grave dem frem i dette håpløse systemet på NS så du blit nok nødt å bruke av din egen tid på å lete i ditt eget skjermdump arkiv eller i kommentarsystemet på NS

De kan se ut som om svina har fått kalde føtter som viser at det nytter å kjempe mot svina, millioner av personer over hele verden har advart i flere mnd mot planene til haarp gjengen
Hadde skjelvet deres kommer i dag så ville massene dratt dem ut av sine kontorer og klynget dem opp i lyktestolper …. god bay NWO

Det kan se ut som om vi har reddet millioner av liv og Illuminati har endret planene sine til en ny satanisk dato

I Roma i dag er nesten alle butikker stengt grunnet frykten for det store skjelvet, i de kinesiske bydelene er hele 90% av alle butikker stengt

http://www.abctv.no/tv/abctv/110511/har-spadd-kjempeskjelv-i-dag

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  smurfen

«Svina», Smurfen? Fordi du tok feil og verden ikke gikk under eller fordi de etter din mening lot være å drepe masse mennesker?

Jeg holder på at svina og deres ikke-fungerende haarp-teknologi rett og slett ikke eksterer. Det gir en god grunn for at de aldri gjøre noe galt ;)

Nå skal jeg hygge meg i hagen, og venter i åndeløs spenning på 21. mai :)

discodisco
12 år siden
Svar til  smurfen

Dersom du har rett i at det sitter en utrolig mektig jævel og ruger på en dommedagsmaskin, tror jeg neppe at han hadde latt seg affektere av det en anonym smurf skrev på et såpass marginalt nettsted som Nyhetsspeilet.

Og dersom han skulle bry seg, ville han ikke bare sørget for å tvinge deg og alle andre til stillhet før han trykka på den store røde knappen?

Og jeg har ikke sett så fryktelig mye til at «massene dratt dem ut av sine kontorer og klynget dem opp i lyktestolper» i etterkant av dine øvrige spådommer som angivelig skal ha slått til.

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  smurfen

Det kommer til å skje et gigantisk jordskjelv sentrert i Nordmarka i Oslo klokken 2300 i dag. Jeg er helt sikker.

Ja så fremt de som skal sette det i gang ikke leser dette, ser at vi vet hva de driver med, og lar være å trykke på knappen.

Så hvis det ikke skjer noe som helst, så har jeg reddet tusenvis av liv.

Dere bør da være meg dypt, dypt takknemlig.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  smurfen

Fikk en mail her jeg ble advart på det sterkeste mot dere, bluppen.

De som har blitt utsatt for psykotiske overgrep fra skepsis-culten har ofte vanskelig for å beskrive hva de har vært utsatt for.

Det eneste du kan gjøre er avsløre dem og kvitte seg med dem. det tar ofte lang tid før sannheten går opp for flertallet, og alt er ødelagt eller sterkt redusert i mellomtiden.

Klart råd
Rådet fra eksperter er klart: Kom deg unna så fort som mulig. Ikke gå inn i diskusjoner. Ikke forsøk å snakke fornuft. Ikke forsøk noe annet enn å komme deg så langt vekk som du kan, for skepsis psykopaten endrer seg ikke. Kutt all kontakt omgående !

Mens dere sitter her og spyr ut øgler og ormer så har svina og forbildene deres myrdet en lang rekke personer i et kraftig Haarp skjelv i Spania

Rent haarp skjelv på 10.0 km dybde så en kan se her

http://www.iris.edu/seismon/zoom/events/?lon=-1.56&lat=37.7

http://www.dagbladet.no/2011/05/11/nyheter/utenriks/jordskjelv/16500494/

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  smurfen

Interessant det du sier om dybden, siden det japanske skjelvet var ved 32km og derfor neppe, etter din beskrivelse, Haarp.
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/usc0001xgp/

Det er imidlertid en stor forskjell mellom en katastrofe og et mindre skjelv med noen få døde. Rent statistisk har det blit drept flere mennesker i trafikken idag.

Neida smurfegutt, jeg koste meg i haven og gjør det igjen 22. mai.

klumpen
12 år siden
Svar til  smurfen

«Fikk en mail her jeg ble advart på det sterkeste mot dere, bluppen.
De som har blitt utsatt for psykotiske overgrep fra skepsis-culten har ofte vanskelig for å beskrive hva de har vært utsatt for.»

Hvis noen ikke talker å bli motsagt i nettdebatter og opplever det som psykotiske overgrep, så er det *$@#& på tide å hive PC’en ut av vinduet.

«Det eneste du kan gjøre er avsløre dem og kvitte seg med dem.»

klumpen
12 år siden
Svar til  smurfen

Kan redaksjonen vennligst la være å maltraktere innleggene mine??!
Etter siste smurfesitat i min forrige kommentar skal det stå: Med hjelp av lyktestolper formoder jeg?

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  smurfen

Japan skjelvene var på 10.0 km dybde da de begynte å haarpe allerede 9 mars og frem til de klarte å trigge kjempe skjelvet som du sikkert husker da jeg advarte dere :)

Nå fikk vi et satanisk haarp skjelv på en satanisk losje dato der seff et kirkespir ble delt i to på samme måte som det sataniske haarp skjelvet i Christchurch

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10093598

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  smurfen

Dokumentasjon, takk. Ellers viser du at du tilpasser beskrivelsene til anledningen. Er skjelvet på 10km så sier du at det var Haarp. Er det ikke det så sier du at det begynte der. Deretter bruker du det som bevis på at det var Haarp. Jaja, du er en ekte smurf er du ;)

Ellers venter jeg fremdeles på det store bevise på at dere kan flytte stein med radiobølger, ikke bare basshøyttalere, og det hjelper ikke å skrive ordet «satanisk» foran. Dere vet fremdeles ingenting.

Beate Szanday
12 år siden
Svar til  smurfen

Du er blitt direkte slem Smurfen! Advare mot oss..sier du som diskuterer med meg med nick. Hadde jeg trodd på satan, hadde det vært dine ører han hadde hvisket eder og galle inn i.

Hva har egentlig Klumpen, Quark, huskarlahvot og andre gjort mot deg? Tror ikke det fnugg på at noen har mottatt noen trusler eller lignende fra skeptikermiljøet, utelukkende opphetet debatt.

Det er hyggelig du tror vi har så mye makt, men…alt vi vil er faktisk å fortelle folk som skulle dette inn her at dere tar feil på en grei og vitenskapelig måte.

Å skulle overbevise deg eller andre faste er nok en tapt sak, men vi synes synd på dere som ser ut til å leve i en verden som er så skummel med så mange slemminger både i rommet og her på jorda….*sukk*

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  smurfen

Gjeeesp ………. Tja er vel bare å klikke på hvem skjelv du vil her så ser du at samtlige er Haarp skjelv med 10.0 km dybde

http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=-4&lat=37

Men dere så er så greie og snille og beskytter massemordere vil nok forsette med det til dere er de eneste personene igjen på kloden

Når noe har funnet ut at vi er for mange på kloden så er det jo greit å hjelpe og beskytte dem ikke sant ?

Dere får heller ta en dør til dør aksjon og bruke slibrighetene deres på de millioner av Nordmenn som spådde så skråsikkert at Haba Haba ville gå til finalen men faktisk tok feil !

Men ups …. nå glemte jeg advarslene

Klart råd
Rådet fra eksperter er klart: Kom deg unna så fort som mulig. Ikke gå inn i diskusjoner. Ikke forsøk å snakke fornuft. Ikke forsøk noe annet enn å komme deg så langt vekk som du kan, for skepsis psykopaten endrer seg ikke. Kutt all kontakt omgående !

discodisco
12 år siden
Svar til  smurfen

Hei igjen, Smurfen. Tenkte jeg bare skulle sette noen griller i hodet på deg, jeg.

So here goes:
Du vet at IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) støttes av National Science Foundation (NSF) og andre føderale byråer i USA? Jeg antar at du også vet at NSF og HAARP har samarbeidet om forskning på ionosfæren?
http://www.nsf.gov/pubs/1997/nsf9761/nsf9761.htm?org=NSF

Hvordan kan du da stole på det iris.edu (som du ofte refererer til) sier om jordskjelvdybde? Man skulle vel anta at det meste IRIS kommer med er en del av et større spill om et eller annet skummelt, da?

Tidligere har du da også sagt at du ikke stoler på forskning og at forskning ikke har medført noe bra i verden. Hvorfor bruker du da IRIS’ resultater som et bevis, når du ikke stoler på forskningsresultater?

PS: Jeg anbefaler deg å lese denne også: http://earthquake.usgs.gov/learn/faq/?faqID=233 (USGS samarbeider forøvrig ofte med IRIS, NSF og FEMA. USGS får direkte støtte fra den amerikanske staten)

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  smurfen

Gjeeesp, en ny dag uten katastrofer, som vanlig.

Fin link det sisste der discodisco, Smurfen velger altså standarddybden for dårlig dokumenterte jordskjelv som indikasjonsdybde for Haarp-jordskjelv.

Det vil selvsagt gi ganske mange registrerte jordskjelv ved den dybden, men samtidig betyr det at de best dokumenterte, og da også de kraftigste fordi de er lettere å måle, vanligvis vil falle utenfor 10km. Resultatet er at et ekte smurfejordskjelv normalt vil være svakt, og Haarp er uskyldig i forhold til de sterkeste jordskjelvene.

Fint, da trenger han virkelig den udokumenterbare unskyldningen om at «jammen det startet på 10km».

Jaja, verden går videre. Neste stopp 21. mai. (dype trommer i det fjerne)

RawKuz
RawKuz
12 år siden
Svar til  smurfen

Kan jo legge til at hjemmevernet allerede er utplasert også her i Norge. Vet ikke om dette er landsdekkende, men de er i alle fall plassert ut i Rogaland: http://www.tysver.kommune.no/aktuelt/heimevernstrening-paa-haugalandet-9-13-mai-2011-article6194-202.html

Nixo
Nixo
12 år siden

Sionismen var opprinnelig er frihetskamp som europeiske jøder igangsatte både for å befri seg fra rabinernes undertrykkelse av eget folk og fra omgivelsenes fiendskap, og hadde således et godt formål.

Mange rabinere var derfor fra første stund imot sionismen fordi den kunne underminere deres makt.

Øvrige rabinere valgte imidlertid å opptre som nisser som blemed på flyttelasset for å gjøre sionismen til sitt redskap.

Også Rothskild-dynastiet og øvrige grå eminenser valgte å parasittere denne bevegelsen og gjøre den til et redskap for egne interesser.

Følgelig har en opprinnelig god bevegelse blitt pervertert til noe dårlig, ihvertfall langtpåvei.

TH
TH
12 år siden

Dette var knallbra, Johansen. Likte denne veldig godt.

Lest denne? http://www.jesus-is-savior.com/False%20Religions/Wicca%20&%20Witchcraft/star_of_david.htm

«Davidstjernen» er et hedensk/paganistisk symbol som du skriver, og selve symbolet handler om balanse(mann/kvinne) som du og skriver. Det er som det meste annet innen jødedom stjålet fra paganistiske religioner.

Noe jeg savner i artikkelen som jeg lurer på og som kanskje du kan mer om er levittenes overtagelse og bruk av symbolet, kan de være pådriverne for Rotschilds og Israels bruk av dette symbolet?

Og har du med din kunnskap lyst til å grave i materien om hvem levittene er, legge det frem i lyset og bruke din kristenkunnskap på området til å forklare og vise hva de står for i verden?

«It may surprise some people to know that the Levites were once a mighty nation in Europe who ruled over all the Tribes of Israel. The rest of the Tribes of Israel have all but suppressed the identity of these people. Yet they totally reshaped history.»

http://www.zionministry.com/Levites.html

Ulven
Ulven
12 år siden

Så ble dagens 11.03.11 skjelv ved Madrid i Spania, og ikke ved New Madrid i USA som mange regnet med på forhånd.

Merk at det er nøyaktig 7 år siden Madrid-terroren – som inntraff 11.03.2004.

Illuminatet er flinke til å holde styr på datoer og årstall. Bør det ikke snart utgis en Illuminatets kalender, der kommende merkedager er avmerket?

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Ulven

Bortsett fra at de bommet med hele 2 måneder?

Beate Szanday
12 år siden
Svar til  Quark

Og med over 300 kilometer.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Quark

Jeg blingset visst., føler det som det ennå er mars. Det var Japan-tsunamien som skjedde på 7-årsdagen, mao. 11.3. Jeg må få meg en sånn der Illuminatets kalender så jeg slutter å surre med datoer. Det begynner å bli mye å holde styr på – jeg må jo også tenke på hva jeg skal ha å spise i morgen.

Ulven
Ulven
12 år siden

Beata – si meg hvorfor er Klumpen, Quark, huskarlahvot så aktive her på Speilet?

Dere er aldri ute etter å lære noe nytt her – dere legger ikke ut ny informasjon – dere er fullstendig ukritiske til alt som kommer fra den etablerte makten (enten det er Binn Ladens på-lissom død eller GO til Norges bombing av Libya med utarmet uran). Dere har jo deres eget forum på skepsis.no hvor dere kan slikke hverandre oppetter ryggen som ungbikkjer. Hvorfor velger dere heller å komme hit på Speilet for å få juling i form av smurferefs og ulveglefs?

Det virker som dere har en eller annen slags form for vaktordning…Hvorfor ikke heller tvinge han gamle-Erik sjøl, Asbjørn Dyrendal ut her på Speilet for å informere, argumentere og ta imot juling? Er dere så kuet av den demon-mannen – eller spiller dere alle for opprykk til 11. divisjon av OTO (som går ut på å stikke en viss ting inn et visst sted…)?

Jeg må slutte meg til smurfens innstendige oppfordring, Beata: PASS DEG, og kom deg bort fra skepsis-gjengen. Du vet ikke hva de vil kunne komme til å gjøre med deg om en stund.

Ulven
Ulven
12 år siden
Svar til  Ulven

Hey – jeg ventet et takknemlig sukk fra Beata over at jeg har støttet smurfs advarsel om at hun er kommet i dårlig skeps-skap (skepsis-selskap), istedet ser jeg at moderator har vingeklippet min innstendige advarsel til et medmenneske.

Hvor ble det av OTO-biten av min forrige kommentar? Kan moderator vennligst sette denne biten inn igjen, da jeg ikke har kopi av 11. grads-ritualet til OTOs Sangral-losje i NIdaros. Det er bevist i en tidligere kommentar at det er en OTO-losje ved NTNU i Trondheim. Og vi vet alle at skepsis-banden har forskanset seg i og omkring Trondheim by.

Så har vi denne:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/ntnu-til-krig-mot-nyhetsspeilet-2/

Og denne:
http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7041

Som det ble vist til så sent som i går på VG Debatt:

Hva jeg tror ? jeg tror (les vet) at Nyhetsspeilet er en forbanna tulleside med ingen til minimal rot i virkeligheten, styrt av folk som ikke liker andre meninger og som er riv ruskende gal , og blir lurt trillrundt av tankekontrolerende vindmøller (http://bit.ly/9Ch3eP)

Nyhetsspeilet er en side uten noe som helst troverdighet , alle argumentene deres er i tilegg ikke troverdig at all.

http://vgd.no/samfunn/politikk-internasjonal/tema/1650250/tittel/osama-bin-laden-doede-i-2002/innlegg/31513861/#post31513861

Bare et siste spørsmål Beata: Har dere skepsisere en skift-ordning også på VGs debattsider, liksom som en slags sånn der allestedsnerværende tankepoliti? Hva er det egentlig som driver dere – ønsket om å lære noe nytt er det definitivt ikke.

ola
ola
12 år siden
Svar til  Ulven

Haha herlig:)

Jeg er helt enig, jeg har aldri fått noe svar på spørsmål jeg har stilt skeptikere, de kan aldri forklare hvorfor det vi legger ut her ikke stemmer. Ikke har de noen egne teorier heller.
Og har merket at de har en spesiell taktikk, hvor de gjør folk redde for å undersøke sannheten, får de til å føle seg dumme vis begynner å tenke annerledes.
Har hatt mange diskusjoner med skeptikere, de kommer bare med ufulstendige sannheter og argumenter som: jo fordi eller det ville ikke vært noe bedre med noe annet osv osv.

Wikipedia og youtube er bra nok vis de legger ut derifra men ikke viss vi legger ut derifra.
Patenter er jo heller ikke bra nok bevis på at fks chemtrails apparater finnes til fly, så har jo flere ganger spurt de om hva et patent er, men ingen kan svare. Jeg har alltid regnet med at for å få et patent så må man ha laget den/det du skal ta patent på, og det må virke, så jeg sjekket på http://www.patentstyre.no og der sto det:

Hva er et patent?
Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem

Det gis patent på oppfinnelser.

Oppfinnelsen din må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

Du kan ikke få patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis. Du kan heller ikke få patent på et forretningskonsept.

Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres.
For eksempel blodanalyser, datamaskinteknologi og glidelåser:

For å få patent må oppfinnelsen din oppfylle visse krav.

hmm, som jeg trodde, hvorfor nekter de da på at det finnes chemtrails apparat?
De sier jo de vil redde folk her på Nyhetsspeilet, men da kan de jo ikke oppføre seg slik de gjør, med så lavt kunnskapsnivå og lite logisk sans og liten vilje til å fortelle hvorfor man skal tro dem istedenfor å tro sine egne øyne.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  ola

Jeg synes du skal prøve å søke patent jeg. Det er riktig at du skal gi en teknisk plausibel forklaring på oppfinnelsen, men du trenger ikke en prototyp. Derfor hender det ofte at virkeligheten ikke helt stemmer med teorien.

Det viktigste er imidlertid at patenterte løsninger ofte ikke er kommersielt interessante, rett og slett fordi andre har patentert bedre løsninger.

Men når det er sagt så har det aldri vært vist til patenter som «beviser» chemtrails brukt til forgiftning, tankekontroll osv eller Haarp, brukt til å lage jordskjelv tankekontroll osv (og nei, ikke kom med Eastlund igjen uten å vise hvor i patentet «jordskjelv» er nevnt). Been there, done that.

Radarteknologi er patentert i det vide og brede, både for militære, sivile og forskningsformål, og det er også dyser for spredning av sprøytemidler også, men ingen av dem beviser påstandene deres om teknologiene.

Den eneste grunnen til at dere viser til patenter er at dere ikke forstår hva som står i dem.

ola
ola
12 år siden
Svar til  ola

Okay, men jeg syntes du skal forklare meg hva slags fly jeg og flere i familin min og andre har sett uavhegig av hverandre som har flydd ganske lavt og hatt apparater under vingene (ikke motorene, de fløy såpass lavt at dette var enkelt observerbart) som har sprøytet ut noe (ikke vann). Det er ingen av de andre i familien min som hadde hørt om chemtrails før de så de flyene og lurte på hva det kunne være.
Det skjer ikke hver dag, som sikkert dere skeptikere tror vi tror, men at det skjer kommer du aldri til å få meg til å ikke tro. Hva det er i dem vet jeg ikke, men de sprayer.
Men nå er ikke dette en chemtrails tråd da.

Hva er et patent?
Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem

Altså jeg kan ikke ta patent på en maskin som lager stjerner på størrelse med sola, av litt saltvann. Eller en tidsmaskin, for det er jo faktisk mulig å lage(tidsmaskin), men jeg klarer det ikke, så jeg kan ikke ta patent på det og saksøke alle som prøver å lage tidsmaskin seinere.

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  ola

Jeg kan selvsagt ikke fortelle deg hva du så, men jeg og andre har forklart gang på gang hva som er mulig, men jeg ser ingen grunn til å sette igang en ny runde med skyformasjoner, hyperfortynnede tungmetaller i luften og lignende. Dere har blitt servert nok informasjon allerede til å skrive oppgaver i både meteorologi og toksikologi, men det ser ikke ut til å gli inn.

Dere kommer med de utrolige påstandene og beskyldningene, så det er dere som må bevise at det stemmer.

Det samme gjelder innen patentverdenen. Forsøk på å patentere evighetsmaskiner ender ofte med et krav om å få det demonstrert, rett og slett fordi det er tvilsomt om det virker. Klarer de ikke det så får de ikke patent. Det samme gjelder nok tidsmaskiner og solgeneratorer. Begge vil kunne løse tekniske problemer, men begge er utrolige nok til at du må demonstrere at de virker.

Beate Szanday
12 år siden
Svar til  Ulven

Jeg har aldri skrevet i VG, bare noe om film i Dagbladet så det kjenner jeg ikke til.
Og jo, du tar veldig feil, ønsket mitt om kunnskap er ganske så enormt, jeg får egentlig ikke nok av det, synd vi bare har dette livet til å lære om alt naturfaglige, lese all skjønnlitteratur, høre på all musikk, reise, nyte naturen… :-(

Det tro jeg gjelder de fleste skeptikere, de får aldri utvidet kunnskapshorisonten sin nok…

trackback

[…] sionister skal ha rett et land som de ble jaget bort fra p.g.a. sine synder 2000 år siden, og dreper og raner de palestinere som […]

Ulven
Ulven
12 år siden

Behold, I will make those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and are not, but lie—behold, I will make them come and bow down before your feet, and learn that I have loved you.

Revelation 3:9

knut bye
knut bye
11 år siden

her kommer en link som viser hvordan Rotschild Zionistene har kamuflert seg i nøkkel-posisjoner:
http://www.davidicke.com/articles/political-manipulation-mainmenu-72/42734-they-dare-not-speak-its-name-rothschild-zionism

« Forrige artikkel

Med økt overvåkning følger massearrestasjoner

Neste artikkel »

Operation Mockingbird: CIA-styring av vestlige media