Jurist ber Riksvalgstyret utsette Stortingsvalget

5.1K visninger
10 minutter lesetid
27

The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.
                                                                                 
                                                                                                                         John F. Kennedy
           

(Oversatt til norsk:)
Selve ordet hemmelighold er motbydelig i et fritt og åpent samfunn, og vi er som et folk tradisjonelt og historisk imot at ting pågår i det skjulte. Vi besluttet for lenge siden at farene ved omfattende og ulegitimt hemmelighold av relevante fakta er mye større enn farene som oppgis som begrunnelse for hemmeligholdet.

Det stunder mot valg, men mange føler at det er noe som ikke stemmer. Det er liksom litt vel mye halvhjertet rituell utveksling av holdninger og fraser og en påfallende mangel på engasjerte friske fraspark fra politikernes side i valgkampen.

Årets valgkamp føles ikke som andre valgkamper. Det virker som det er noe som ligger under, noe som  hemmer politikerne i deres påfunn og uttalelser som får forestillingen til å fortone seg som et dukketeater uten innlevelse og koordinering, mao. en norsk politikk som er helt ute av sync.

Det er nå bekreftet at det faktisk er noe som ligger bak, som utgjør en gedigen politisk verkebyll, så stor at den ikke kan sees, men bare kan fornemmes.

Juristen Herman J. Berge har i 2 utførlige artikler på Nyhetsspeilet pekt på hvor hunden ligger begravet for ikke å si i hvilke (arkiv)skap etterkrigstidens politiske skjeletter befinner seg.

Berge har kommet over hemmeligholdt dokumentasjon som han har sett seg nødt til å offentliggjøre toppen av isfjellet av fordi det dreier seg om forhold som i lang tid har undergravet Norges demokrati så til de grader at det ”demokratiet” som Norge har idag trolig er like solid som et skjørt korthus, mao. en illusjon.

Som en følge av dette har Herman J. Berge funnet det nødvendig å skrive et hastebrev til Riksvalgstyret, hvor han ber om at Stortingsvalget den 14. september blir utsatt.

Du kan se brevet her  https://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2009/08/180809_Brev_til_Riksvalgstyret.pdf

og en norsk utgave av brevet her:
https://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2009/08/180809_Brev_til_Stortinget_Riksvalgstyret_Klage_Norsk_Oversettelse_.DOC  

Berge foreslår at det i stedet for “valg” blir nedsatt en sannhetskommisjon som skal avdekke sannheten om de hemmelige avtalene som har preget norsk politikk i mer enn 50 år nå uten at folket har fått noe kjennskap til det.

Årsaken til dette er at det for flere tiår siden ble inngått hemmelige avtaler mellom Arbeiderpartiet og de andre partiene, avtaler som står ved lag og praktiseres den dag i dag og som i praksis setter det norske folkestyret ut av spill. Her er noen utdrag fra Herman J. Berge’s artikkel ”Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt ?” :

”Det norske demokratiets mørke side

Et ganske kjent trekk ved månen er at vi aldri får se dens bakside som ligger svøpt i et evig mørke. Jeg skal her gi dere et lite innblikk i Norsk politikk og Stortingets og Regjeringens misbruk av det mandat de har fått av landets velgere, et forhold som har blitt holdt skjult for menigmann.

Stortingsrepresentantene er – uten at de på forhånd er blitt gjort kjent med det – nemlig bastet og bundet til gamle avtaler inngått mellom Arbeiderpartiet og de resterende partier på Stortinget.                         …   …   …

Den broilervarme stortingsrepresentanten må dermed resignere og føye seg inn bakerst i rekken av de eldre representantene som kan dette spillet. Her er det bare å sette seg ned, glemme demokratiske prinsipper og lære spillets regler først som sist. Reglene går på ingen måte ut på å sikre et fritt land, et fritt folk og deres rettigheter. Tvert imot går spillets regler ut på å sikre egen posisjon og eget politisk liv, men ikke minst partiets fortsatte maktposisjon, i realiteten; Status quo. Det foregår ikke en kamp mellom forskjellige ideologier (de er jo i hovedsak likevel sammenfallende) eller for å fremme og beskytte velgernes interesser og rettigheter.

De nye stortingsrepresentantene er altså bundet på hender og føtter av gamle avtaler inngått av deres forgjengere mange tiår tilbake i tid. Som vi skal se nedenfor ble det innrømmet at Arbeiderpartiet og dets regjering hadde krenket lov og grunnlov, likevel ble avtalen jeg har nevnt ovenfor overholdt hvilket dokumenteres med det nakne faktum at det aldri ble reist mistillit eller riksrettssak mot representantene for den regjeringen som brøt mot loven og konstitusjonen gjennom flere tiår. Et av de verst tenkelige straffbare forhold – representantenes svik mot sitt eget folk – har altså ingen fiende i Stortinget, og vi vet jo hva det betyr.”

Artikkelen kan leses i sin helhet her:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/kongeriket-norge-fritt-%e2%80%93-selvstendig-%e2%80%93-folkestyrt-eller/

Bakteppet for de hemmelige avtalene: Det skjulte NORTRASHIP-fondet

For å kunne fatte at noe slikt har kunnet oppstå i Norge, som mange ennå anser for å være et av opplysthetens og det sanne demokratiets fyrtårn i en verden preget av korrupsjon, maktmisbruk og  hemmelighold er det nødvendig å gå tilbake til krigens dager.

Grobunnen for at de hemmelige avtalene kunne bli utarbeidet og godkjent var NORTRASHIP-pengene fra krigens dager. Kort fortalt besluttet den norske eksilregjeringen i 1940 at Norges store handelsflåte skulle benyttes til krigstrafikk for de allierte. Samtidig som de norske sjøfolkene måtte akseptere betydelige kutt i sine hyrer ble de tilbakeholdte hyrebeløpene overført til en hemmelig konto som ble disponert av NORTRASHIP.

Da krigen var over ble NORTRASHIP-pengene overtatt av den norske stat, som i praksis betød datidens Arbeiderparti-regjering. Det  ble fremmet krav mot NORTRASHIP-fondet fra rederne og sjøfolkene om å få utbetalt pengene de hadde til gode for utført krigsseiling. Rederne fikk utbetalt en del mens sjøfolkene fikk lite eller ingenting.

Mesteparten av pengene i det hemmelige NORTRASHIP-fondet ble ikke utbetalt, til tross for at det forelå betydelige udekkede krav.

To ting hang igjen etter dette: Et  enormt Arbeiderpartiet-kontrollert pengebeløp som befant seg i skjul i utenlandske banker samt et ønske fra Arbeiderparti-regjeringens side om å tilgodese norske  redere ytterligere.

Opprettelsen av den ulovlige ”Norway scheme”-ordningen

I 1950-årene ble det opprettet en ordning som gikk ut på at Norges Bank hadde store valutabeløp i utenlandske banker plassert til kunstig lav rente. De samme midlene ble lånt ut til norske redere og deres skipsverft, også til kunstig lav rente. Dette var mao. en subsidieordning, en overføring av fellesskapets midler til norske redere, som ikke var godkjent av Stortinget slik loven krevde.

Denne ordningen ble kalt ”Norway scheme” eller ”Hambro-ordningen” etter Hambro’s Bank som var en av de involverte bankene.

Herman J. Berge skriver om dette at:

”Ordningen kan ha vært en del av den skjulte tilbakebetalingen som fant sted etter krigen fra Nortraships og Øivind Lorentzens krigsprofitt plassert i Sveitsiske banker.

Hambro-ordningen har nok vært mer omfattende enn kun å skulle subsidiere norske redere og verftseiere, og har uansett ført til at Arbeiderpartiet har hatt kontroll, ikke bare over den industrielle velgermassen, men også – og kanskje like viktig – over de skjulte milliardene etter krigsprofitten fra Nortraship-virksomheten.”

Norway scheme innebar grove brudd på flere norske lover

Herman J. Berge anfører at denne ordningen bryter følgende norske lover:

”Denne Arbeiderpartigjengen skulle selvsagt ha blitt stilt for Riksrett, ansvarlig for forræderi mot fedrelandet, jf grl §85, for å ha forbrutt seg mot kapittel 9 i straffeloven – Forbrytelser mot Norges Statsforfatning, og for å ha forbrutt seg mot kapittel 2 i ansvarlighetsloven – Særlige bestemmelser om straffansvar for medlemmer av Statsrådet og Stortinget.”

I det norske demokratiets historie er riksrett på ingen måte ukjent. Riksrettssaken som fant sted i 1883/1884 dreide seg om vesentlig mindre alvorlige lovbrudd enn ”The Norway Scheme”. Den gang fantes det ikke avtaler som sikret enkelte partier immunitet ved ethvert lovbrudd, mao. ble grunnloven respektert og fulgt i det norske demokratiets tidlige år.

Men siden 1950-årene har Arbeiderpartiet hatt blanco adgang til å bryte enhver lov partiet og deres politikere måtte finne for godt uten risiko for å måtte stå til ansvar for det, takket være de nevnte avtalene.

De hemmelige avtalene har vært norske nøkkelpolitikeres felles hemmelighet; på sett og vis deres ”cosa nostra”, som er italiensk og betyr ”vårt anliggende” (underforstått: som ingen andre har noe med, og da særlig ikke velgerne), et forhold som har vært omgitt av ”omertà”, som er italiensk og betyr ”taushet”.

Den politiske dekkoperasjonen rundt Norway Scheme

Berge skriver videre i sin artikkel:

”Nå nærmer vi oss kjernen av saken i denne artikkelen, hvor jeg har påstått at Arbeiderpartiet på en eller annen måte har klart å tvinge de andre partilederne på Stortinget til å inngå en (tidsubegrenset) avtale om at Arbeiderpartiet skal kunne få lov til å bryte loven uten at dette skal få konstitusjonelle konsekvenser, dvs at det ikke skal kunne reises riksrettssak av noen av stortingets representanter mot noen i Arbeiderpartiets regjering/dets stortingsrepresentanter dersom en eller flere av disse finner på å bryte lov eller grunnlov.

Øverst på side 3 i brevet sier Brofoss at det var Regjeringen som ba Norges Bank om å få gjennomført Hambro-ordningen, og at Regjeringen hadde skaffet seg dekning i vedkommende komité på Stortinget for denne ordningen. Politisk dekning i Stortinget, uten å involvere Stortinget. Dette er meget alvorlige uttalelser.

”Dekning” i dette tilfellet må bety vanntett avtale med forsikringer fra alle stortingets partier. Intet regjeringsmedlem ville nemlig med vettet i behold ha tatt risikoen med å bruke Norges Bank og Norges valutareserver til å fremme egne ”politiske mål” uten å sikre seg 101%. Som dere skal få se lenger nede, er slike avtaler en realitet.

Det går frem av brevet at saken aldri ble diskutert åpent på Stortinget. Konstitusjonell dekning hadde Regjeringen altså ikke. I det skjulte derimot, har den ikke bare blitt diskutert, men også blitt godkjent og vedtatt, men da ikke etter de demokratiske regler, men etter ett eller annet diktat fra Arbeiderpartiet. Det er på dette tidspunkt jeg antar at Arbeiderpartiet har viftet med avtalen fra tidlig på 1950-tallet, avtaleverket som jeg fikk se spor av i Stortingets arkiver i 1998, hvor partiene hadde erklært at de ikke skulle forfølge Ap-regjeringen ved lovbrudd.”

Da Dagbladet-journalisten Kåre Verpe i 1984 begynte å spørre involverte politikere om ordningen fikk de blank løgn til svar, bl.a. fra tidligere statsråd Andreas Cappelen (se artikkelen det er lenket til nedenfor).

Herman J. Berge er i besittelse av  dokumentasjon på at nettopp Cappelen hadde begge beina plantet dypt nede i Norway scheme-krukka, mao. at han hadde mer enn nok av innsideinformasjon om at Norway scheme fantes og hva det gikk ut på. Mao. at den godeste Cappelen praktiserte ”taushet” rundt det som var ansett for ”et internt politiker-anliggende” overfor pressen og publikum.

Se: https://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2009/08/140484-Dagbladet-artikkel-Norway-Scheme.pdf

Valget bør utsettes og en sannhetskommisjon nedsettes

Det faktum at eksistensen av de hemmelige avtalene med sitt utspring i 1950-årene har  påvirket norske politikere og politiske vedtak i flere tiår er fullstendig uakseptabelt. Dette innebærer at det norske folkestyret i praksis er satt ut av spill og at det norske folket har vært ført bak lyset i alle disse årene og frem til dags dato.

Dette kan ikke fortsette. Noe må skje – og det bør skje før valget. Det har ingen hensikt å gjennomføre et valg under slike forhold.

Den eneste redningen for Norges folkestyre vil være ”å ta en pust i bakken” ved at det nedsettes en uavhengig sannhetskommisjon for å iverksette en uavhengig granskning av alle forhold knyttet til de hemmelige avtalene og deres politiske praktisering som nå må komme frem i lyset.

Med tanke på hvor naturlig det vil falle for enkeltpolitikere som får et spørsmål å lyve seg ut av det med fraser som “Noe sånt kjenner jeg overhodet ikke til” etc.  (jfr. Dagbladets forsøk på å få mega-innsideren Andreas Cappelen til å si noe om saken) er det naturlig at det vil behøves skarpere lut.

Den mest elegante formen for å fiske frem sannheten og få gjennomført en høyst påkrevet høst-rengjøring av det norske demokratiet vil være “å ta en Nelson Mandela”.  Dette betyr at i stedet for at den enkelte politiker kan bli truet med straff avhengig av hva granskningen måtte bringe, så vil den enkelte politiker bli lovet amnesti, mao. straff-frihet, uavhengig av hva som måtte fremkomme, og på bare et vilkår: At den enkelte politiker forteller sannheten.

Trolig vil dette være den mest effektive måte for å få sannheten frem i lyset. Den enkelte nåværende og tidligere politiker vil simpelthen bare behøve å si at hun og han gjorde som de hadde fått beskjed om av sin partiledelse, inkl. å holde tett om sakene.

Etter hvert som avsløringene vil gå sin gang vil en hyppig reaksjon være: ”Hvordan i all verden har dette kunnet pågå så lenge uten at noen har tatt affære på et langt tidligere tidspunkt…?!”

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

27 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
13 år siden

Sannhetens sitater?

“All tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent.”
-Thomas Jefferson

“Most people prefer to believe their leaders are just and fair even in the face of evidence to the contrary, because most people don’t want to admit they don’t have the courage to do anything about it.
Most propaganda is not designed to fool the critical thinker but only to give moral cowards an excuse not to think at all”
-Michael Rivero

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

APs “pengestøm” er avslørt!
“Jan Davidsen gir millioner til de rødgrønne og norsk venstreside. ”
“Bredt nettverk har gitt Fagforbundet og Jan Davidsen stor mulighet til å påvirke politikk og beslutningsprosesser. Fem millioner kroner ble hentet ut av fagforeningskontoen i valgkampstøtte til de rødgrønne i høst.”

Demokratiet for folk flest? Tenk igjen :)

trackback
14 år siden

[…] tvangspålagt taushet om de viktige sakene, mener Per-Aslak Ertresvåg Selv om mange synes at årets valgkamp har vært både kjedelig og perspektivløs, så er det nettopp dette sørgelige faktum som både er […]

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Samfunnets virkelige verdier består av det teknologiske nivået til mennesker som lever i det + antall natur-ressurser fordelt per innbygger. Når Norge idag selger olje og tar avkastningen i form av papir-aksjer / andre obligasjoner, så skjønner jo man at verdien på dem “kan” forsvinne over natt. Olje-business foregår stort sett med dollar-valuta som ikke kan løses i noen ting. En rask pris fall i dollar-kurs ( som er planlagt av NWO) kommer til å resultere i et jordskjelv for norsk økonomi! Dermed er den sikreste måten å beskytte norske olje-inntekter er å investere dem i innlandet og øke det teknologiske nivået til bedriftene.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Den Lille Snille Ulven:
De fleste problemer i Norge idag dreier seg om feilaktig penge-politkken gasset av korrupte politikere. Vi har mer enn nok penger frem til dommensdag, men hva skal man med dem når antallet fattige i Norge bare øker hvert år? Helsekøene blir lengre, prisstigningen ikke henger sammen med lønningene, folket mister arbeidsmoral, student-nivå og universitetene faller ned på internasjonale målingene. Hvis situasjonen fortsetter slik som det er idag blir det enda flere trygde-ytere i framtida. Kan ikke skjønne at hva kan være mer produktivt enn å investere egne penger i egen landsindustri som er nå lamslått pga såkalte “finanskrisen”. Dette gir økte levestanderder for folk flest, kjøpekraften øker og arbeidsledigheten tiltar. Når alle er i normalt arbeid med lavere skatter, forsvinner behovet for masse unødvendige trygder, samtidig som man bygger og yter samfunnet.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Ifølge korrupsjonsteori (basert på funn fra praktisk korrupsjon) er det som regel slik at der hvor det finnes noe korrupte elementer, vil det som regel finnes mer. Eks. at i situasjoner hvor det blir oppdaget én “råtten” tråd å nøste på vil det svært ofte finnes flere (mao. forhold som ikke ble synlige ved at den første tråden ble oppdaget).

I dette tilfellet, hvor det finnes avtaler helt tilbake fra 1950-årene, vil dette tilsi at det finnes flere avtaler, som kanhende omhandler andre forhold, som ble gjort mulige pga. “korrupsjonens grunnsten” som er beskrevet i artikkelen.

På hvilke andre områder kan det tenkes at partiene har kokelimonket slike avtaler ? Tja, hva med forvaltningen av Oljefondet…? “Handlingsregelen” er en selvpålagt tvangstrøye som svinebinder politikerne slik at de “må se seg nødt til” å la helsevesen, kommuner og forskning drive på sparebluss, samtidig med at milliardbeløp føres ut av landet og inn i Oljefondet (det der med at “milliardbeløp føres ut av landet” ga meg litt deja vu til det der Norway-schemet…).

Siv Jensen kaster frem som valgflesk å selge statlige eierandeler i viktige nasjonale selskaper (Telenor, StatoilHydro m.fl.) for 70 mrd. kr. (mao. å bytte arvesølv mot papirlapper. Hørt den før ? Terra-kommunene satt engang på gullgruver i form av egne vannkraftverk…). Hensikten, sier den godeste Bilderberger Jensen, er at de 70 mrd. kr. skal benyttes til veibygging.

Hvorfor ikke fri seg fra handlingsregelens tvangstrøye, og benytte statlige oveskuddsmilliarder til veibygging, fremfor å bli ført ut av landet for å gjemmes bort i Oljefondet, samtidig med at staten beholder sine eierandeler i de nevnte veldrevne nøkkelbedrifter ? Hvilke avtaler som Siv Jensen er innforstått får henne til å anse en slik fremgangsmåte som “politisk umulig” ?

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

3ivind skrev: Så du våknet opp og innså du ble rundlurt, så det finnes ikke noe slikt som et Uidentifisert Flygende Objekt?”

Hallo hallo.. Jeg har selv tatt bilder av ukjente objekter på himmelen og jeg har dem på PC’n her og nå, men dette gir meg da selvølgelig INGEN legitim grunn til å tumle rundt halvveis hysterisk og skrike noe vrøvl om at ”Yoda har kommet tilbake med lyssabelen sin for å redde oss alle!”.
Du skjønner; det går an å tone ting litt ned, og være litt nøkter. UFO-bildene mine er ikke viktige, og selv om jeg har nevnt dem her, liker jeg egentlig ikke å snakke så mye om dem.

blobb
blobb
Abonnent
14 år siden

3ivind,

Først må jeg beklage overfor artikkelforfatter at jeg bidrar ytterligere til å kjøre kommentarene off-topic. Men jeg greier ikke la være … :D

Du sa 3eivind : “Men til blobb bla. så tror jeg at mainstream media og spessielt de litt høyere i dems hierarki VET at nyhetsspeilet og alle disse rare “nyhetene” de får om månebaser, Haarp, våre søstre og brødre der ute, skittne avtaler på tinget og lignende er Reelt, men de er på jobb nettop for å undergrave dette, ….”

Der er vi og forblir uenig, helt til den dagen noen kan bevise at dette stemmer og IKKE er spekulasjoner, jvnfr. hva du sier lenger ned “Vi er klar over at dette er mye spekulasjoner og påstander som kun kan dokumenteres/bevises til en viss grad.”.
En viss grad er ikke godt nok. Selv mener jeg at mange av disse såkalte delvise bevisene ikke er delvise engang.

“Deal With IT!” sier du. Nei og atter nei, jeg slår meg IKKE til ro med spekulasjoner. Det strider 100% i mot søken etter sannhet, at jeg skal slå meg til ro med halvveis forklaringer. Det forundrer meg at andre sannhetssøkere derimot synes det er helt greit. Men slik blir det kanskje når man ikke greier å skille mellom tro og vitenskapsteoretiske prinsipper. Tro gjerne så mye dere vil, men sidestill ikke tro med vitenskap. All moderene tenkning/vitenskap er nettopp et resultat av religion og tro skilte lag under renessansen.

Videre sa du “Jeg har sett ganske mange ting på himelen jeg ikke greier og identifisere. Det er vel løgnen og fanteriet som flyr rundt der oppe og driver ap med oss som ikke har våkna enda.”. Svaret på det spørsmålet er JA. Les artikkelen “Mystisk objekt på himmelen” med påfølgende diskusjon, så får du fort se det selv.
Jeg har selv vært UFO-entusiast i min ungdom. I tillegg har jeg vært aktiv amatørastronom i 30 år nå. Jeg vil våge å påstå at jeg har kikket mer opp på himmelen enn de aller, aller fleste. Og vet du hva? Ikke en eneste gang har jeg sett UFO’er eller noe annet mystisk. Så hvorfor ser jeg aldri noe, mens andre ser UFO bare de er ute å lufter bikkja?

sitat: “Hva om menneskets natur er på vei inn i en ny epoke, hva om man prøver og se positivt på vår tilværelse og fremtid? Min natur er ikke slik du beskriver i det hele tatt.”
Der er jeg faktisk helt enig! :D. I mine øyne begynte den nye epoken med den opplysningstiden, den franske revolusjonen og gryende demokrati. At verden i dag er et mer ålreit sted å være enn for 400 år siden er det vel neppe noen tvil om. Du skal heller ikke mer enn 100 år tilbake i tid hvor det var så jævlig her tillands at hele 1/3 (!) av befolkningen emmigrerte til USA. Min natur er heller ikke slik evilbug skriver, men jeg ser nok av tilfeller rundt meg til å forstå at dette er en glimrende beskrivelse av enkelte andre mennesker.

3ivind
3ivind
Abonnent
14 år siden

Ondtinsekt:
“Nei, jeg nekter å trå i revesaksa… Folk skal være klar over at mye av dette er rene spekulasjoner som ikke kan ”bevises” med annet enn påstander, og det er GALT å spekulere for mye i det! Og ofte så blir slike spekulasjoner lagt ut for at folk skal søle bort tiden sin på slike flyktige ting, istedet for å ta tak i det som høyst sannsynlig er reellt. Det fungerer akkurat på samme måten som kjendissladdringen i MSM. Om det finnes baser på Svaldbard, UFO’er, og om månelandingene er falske, spiller forsåvidt ingen rolle NÅ, selv om dette kanskje er sant”

Vi er klar over at dette er mye spekulasjoner og påstander som kun kan dokumenteres/bevises til en viss grad.
Det er DU som mener det er GALT og spekulere i dette.
Hvorfor spiller dette ingen rolle NÅ?
Og hva gjør du på nyhetsspeilet, hvis du har så mye andre fakta-baserte, bevislige reele ting og holde på med?
Og hvorfor skriver ikke du artikkler, eller opplyser oss om alt det viktige vi bør holde på med?

Virker som du har mye viktig å holde på med.

Evilbug:
“Nåja… Det vil garantert være uroligheter/krig og elendighet på denne planeten. Det er desværre menneskets natur som står bak dette. Enda værre blir når makt blir sentralisert og globalisert”

Hva om menneskets natur er på vei inn i en ny epoke, hva om man prøver og se positivt på vår tilværelse og fremtid? Min natur er ikke slik du beskriver i det hele tatt.

Evilbug:
“Apropos dette ”lyset” ditt, så er det 10 år siden jeg var på det stadiet du er nå. Men, når man innser at mye av disse UFO-greiene og annet dilldall om at jorden kommer til å gå under i en Megaflom osv, er bare løgn og fanterier, så våkner man på ordentlig og innser at man har blitt rundlurt”

Så du våknet opp og innså du ble rundlurt, så det finnes ikke noe slikt som et Uidentifisert Flygende Objekt? Jeg har sett ganske mange ting på himelen jeg ikke greier og identifisere. Det er vel løgnen og fanteriet som flyr rundt der oppe og driver ap med oss som ikke har våkna enda.

Jeg tråkket i revesaksa di forresten, det var ingen revesaks, det var pandoras eske. Og jeg digga det…

Selamat Ja!

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

3ivind skrev:”Når dette når en kritisk masse dras resten automatisk med. Bare vent, fremtiden er Lys.”
Nåja… Det vil garantert være uroligheter/krig og elendighet på denne planeten. Det er desværre menneskets natur som står bak dette. Enda værre blir når makt blir sentralisert og globalisert.
Apropos dette ”lyset” ditt, så er det 10 år siden jeg var på det stadiet du er nå. Men, når man innser at mye av disse UFO-greiene og annet dilldall om at jorden kommer til å gå under i en Megaflom osv, er bare løgn og fanterier, så våkner man på ordentlig og innser at man har blitt rundlurt. Så jeg sier; lykke til med oppvåkningen, i gjengjeld.

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

3ivind skrev: ”Selv om dere finner det vanskelig og forholde dere til aliens, galaktiske føderasjoner, HARP, tankekontroll, falske månelandinger og baser både på Mars og Svaldbard så er dette en del av virkeligheten vi lever i, Deal With IT!”
Nei, jeg nekter å trå i revesaksa… Folk skal være klar over at mye av dette er rene spekulasjoner som ikke kan ”bevises” med annet enn påstander, og det er GALT å spekulere for mye i det! Og ofte så blir slike spekulasjoner lagt ut for at folk skal søle bort tiden sin på slike flyktige ting, istedet for å ta tak i det som høyst sannsynlig er reellt. Det fungerer akkurat på samme måten som kjendissladdringen i MSM. Om det finnes baser på Svaldbard, UFO’er, og om månelandingene er falske, spiller forsåvidt ingen rolle NÅ, selv om dette kanskje er sant.

3ivind
3ivind
Abonnent
14 år siden

Om artikklene her blir for drøye eller ikke er vel opp til enkeltindivider og bedømme, jeg personlig syntes ikke nyhetsspeilet er noe drøyere enn den fantastiske virkligheten vi lever i, fra kvarker til galakser.

Men til blobb bla. så tror jeg at mainstream media og spessielt de litt høyere i dems hierarki VET at nyhetsspeilet og alle disse rare “nyhetene” de får om månebaser, Haarp, våre søstre og brødre der ute, skittne avtaler på tinget og lignende er Reelt, men de er på jobb nettop for å undergrave dette, ergo latterligjøre det eller se totalt bort fra det slik at vi kan fortsette og se på fotballkampen eller en og annen hijab/flaggdebatt. Uvesentlige ting sett i større sammenheng.

Mainstreammedia liker ikke spørsmål som ikke lett kan besvares med enkle fakta lenger, og holder seg derfor unna en del av informasjonen vi bla diskuterer her. Jeg sier ikke at det ikke er jornalister i Mainstream media som ikke er er nysgjerrige og som gjerne har en lyst til å drive gravende avslørende journalistikk, men de har kansje en sjef av andre opfattninger, og han betaler lønna dems.

debunk-Blobb “Men i sitt innhold er de (nyhetsspeilet) stort sett svært useriøse i oss hjernevaskede mainstreameres øyne” – og derfor mener du at vi skal intressere oss for andre ting? Selv om dere finner det vanskelig og forholde dere til aliens, galaktiske føderasjoner, HARP, tankekontroll, falske månelandinger og baser både på Mars og Svaldbard så er dette en del av virkeligheten vi lever i, Deal With IT! Her er nyhetsspeilet rett på sak og det passer en del av oss utmerket på vei mot en ny oppvåkning, og atpå til så greier vi og dra med oss fler og fler som begynner og stille kritiske spørsmål til alt rundt oss. Når dette når en kritisk masse dras resten automatisk med. Bare vent, fremtiden er Lys.

Lev vel

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

Hans Gaarder skrev i ingressen: ”For å få disse svært alvorlige forholdene frem i lyset er det nå fremsatt krav om at stortingsvalget utsettes og at det i stedet nedsettes en uavhengig sannhets- og granskningskommisjon for å få brakt på det rene om Norge pr. i dag har et fungerende demokrati eller ikke.”
Slik det fungerer kan vi jo umulig ha noe demokrati. bare se hvordan de løy seg inn på stortinget med alle lovnadene sine, som de nesten uten unntak har gått bort i fra. Vi har folk på tinget i fra SV som bevilger seg skatteletter og FRP’ere som nærmest har blitt Neobolsheviker. Det at folk nå i disse tider gidder å diskutere ”Høyre” og ”Venstre” og slikt, betyr at de går i den samme fella atter en gang. Hvor mange ganger må de lures trill rundt for at de skal forstå? Hva i granskauen er det som feiler folk da?

evilbug
evilbug
Abonnent
14 år siden

blobb skrev: ”Thor, problemet er at adressaten, inkludert storavisene, vil rynke på nesa når de fra samme side finner artikler om f.eks galaktiske føderasjoner, diverse profeter og ymse mediumer. De vil rett og slett ikke ta det seriøst.”
Der traff du spikeren på hodet. Det utsvevende ubeviselige tøyset holder ikke mål og gjør mer skade enn gagn. Jeg synes de som skriver disse tulleartikklene bør tenke seg om to ganger, for de drar Nyhetsspeilet RETT NED i søpla på lik linje med kjendisskribleriene man finner i de ”seriøse” avisene. Hvis man vil ha folk vekk fra Nyhetsspeilet, så er å poste slikt tøys, den ultimate løsningen.

Wunjo
Wunjo
Abonnent
14 år siden

Kan det være så vanskelig å forholde seg til det man syns er interressant, og overse resten, da? Det gjør jeg, og det fungerer utmerket.

Det blir omtrent som om jeg ikke kunne lese VG på grunn av alt stoffet de har om kjendisers gjøren og laden, noe som både er totalt uinterressant for meg, og ikke så rent skjelden også blank løgn fra ende til annen.

Det staves forøvrig HAARP.

HAARP stands for The High Frequency Active Auroral Research Program. The goal of this program is to further advance our knowledge of the physical and electrical properties of the Earth’s ionosphere which can affect our military and civilian communication and navigation systems. The HAARP program operates a world-class ionospheric research facility located in Gakona, Alaska.

http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html

Dessuten regner jeg med at nyhetshungrige journalister ikke vil henge seg opp i verken GFL eller marsboere hvis de finner ut at denne saken kan bli årets sensasjon. Så proffe er de.

Stå på!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

blobb:
Jeg skjønner jo at masse folk som har hatt en høy-akademisk utdanning ikke tør å svelge artikelene har på speilet. Selv om mange av artiklene er skrevet av folk som selv har gått på de samme statens utdannings institusjoner, allikevel tenker de kritisk og danner sitt eget verdensbildet, istedenfor det de er lært opp å danne.
Hvis “main-stream” (majoriteten av folk) ikke gidder å respektere minoritetens syn på verden, viser det seg selv at all den toleranse utdanning på skolen var fiasko.

blobb
blobb
Abonnent
14 år siden

At alle sakene her på nyhetsspeilet er seriøst ment, betviler jeg ikke. Men i sitt innhold er de stort sett svært useriøse i oss hjernevaskede mainstreameres øyne. Og vi utgjør jo som kjent majoriteten. Eller forventer dere at redaksjonen i Aftenposten “ser lyset” når de ser disse andre artiklene, i tillegg til Gaarders? Dette har ikke noe med sannhetsgestalten å gjøre. Det har med i hvilken kontekst den er pakket inn inn i ( altså nyhetsspeilet.no i sin helhet ) å gjøre. Husk at vi mainstreamere tross alt betrakter mange av artiklene her inne som eksteme. Det er rett og slett elendig strategi for å fremme en sak. I tillegg til å fordøye påstander om maktforvaltning her tillands, må vi i tillegg også forholde oss til aliens, galaktiske føderasjoner, HARP, tankekontroll, falske månelandinger og baser både på Mars og Svaldbard. Å ikke forstå denne voldsomme kontrasten mellom våre virkelighetsoppfatninger er naivt.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

I alle sakene som nyhetsspeilet har lagt fram er i bunn og grunn seriøst lagt fram av Artikkelforfatterne og sitt syn på teamet..om noen finner artikklene lattervekkende så er det vel deres egen oppfatning det er far out i deres tankegang og ikke lagt seg i selen å finne ut mere om det..å ha forskjellige meninger om saker er jo lov..da hjelper jo man hværandre å tenke logisk..er selvkritisk til stoff her inne jeg og ,men (for å ta en politikervending)så syns jeg at Nyhetspeilet tar opp stoff som har stor intresse blant folk og omhandler temaene seriøst og underbyggende ikke kommer fram andre steder..og som Beamer skriver:mer eller mindre avhengig hvor informasjonen finnes…Donorartikklen i sv dagbladet stod tidligere i sott.nett,(israelere stjeler organer fra døende palistinere) som dagbladet hauset opp av sv.aftonbladet igjen..og Netanjahu rasende:) et eksempel på at mainstream media faktisk finner stoff på “ikke mainstreamnettsider” lev vel..

Kjetil S
Skribent
14 år siden

blobb

Mener du det har noe å si for sannhetsgehalten i informasjonen hvor denne er publisert? Er det slik at informasjonen som sådan er mer eller mindre sann avhengig av hvor informasjonen finnes?

Tom_B
Tom_B
Abonnent
Svar til  Kjetil S
14 år siden

Første innlegg her, og venter meg en liten storm. Har fulgt disse sidene med interesse en lengre periode, synes vel den typen stoff som dere omtaler er interessant og spennende. Men, jeg svelger vel ikke akkurat alt det som står her rått. Beamer: Du spør: “Mener du det har noe å si for sannhetsgehalten i informasjonen hvor denne er publisert? Er det slik at informasjonen som sådan er mer eller mindre sann avhengig av hvor informasjonen finnes?” Akkurat som man her inne er kritiske, er vel også andre mennesker det. Og ja, kilden bør jo bety noe. Internettet sørger for at hvem som helst kan publisere akkurat det de vil. Uten at vi nødvendigvis kjenner bakgrunnen til vedkommende person/organisasjon/organ etc. Personlig vil jeg selvsagt vurdere kilden, og gjøre meg opp en mening om dette er litt/noe/veldig troverdig. Av mine venner/bekjente er det dessverre slik at den eneste som er voldsomt opptatt av konspirasjonsteorier mangler utdannelse, jobb og for de aller fleste vil fremstå som en lurv. Vedkommende har alltid vært interessert i alt som har med “alternativt” å gjøre. Jeg satte han en gang på sporet av David Icke (som bør være velkjent i dette forumet), dessverre må jeg si, for i mange år har han gått rundt å forsøkt å overbevise seg selv og andre om at vi er styrt av “the greys”. Jeg hadde selv også lest mye av Icke, og jo fortellingene er jo spennende. Det blir litt som dop – en hverdagsflukt. Jeg må innrømme – jeg tror ikke uten videre på religion heller. Jeg tror derimot at vi mennesker vil ledes/villedes, i den ene eller andre retningen. Selv om jeg personlig synes det står mye spennende på disse sidene, vil jeg ikke uten videre ta det folk skriver for god fisk. De aller fleste vil ikke bry seg med å forsøke å argumentere med noen som fullt og helt tror på mye av den fantastiske informasjonen som står her, rett og slett fordi noe av det blir litt vanskelig å tro på. Dessuten er det en salig blanding av konspirasjonsteorier og alternativ tro som presenteres. Og: la oss si at du tilfeldigvis kjente en av “journalistene” her, og vedkommende var en klovn og troendes til å svelge alt han/hun ble servert av utrolige historier. Ville du da tatt alt vedkommende sa for god fisk? Jeg håper ikke det. Kritiske røster bør omfavnes, også de som er kritiske til det dere skriver om. Det gir en mulighet til å grave dypere, og streve litt mer etter å dokumentere påstandene som fyres løs. Ja, kanskje jeg ser ut som en idiot når Niburu kommer, og mine Nano-RFID’er sørger for at ubemannede droner jakter på meg oppe i fjellene eller whatnot. Kanskje jeg ser ut som en idiot når Jesus igjen stiger ned fra himmelen. Kanskje jeg til og med ser ut som en idiot når jeg står ved perleporten og ikke slipper inn fordi jeg har syndet så altfor mye. Men, enn så lenge, jeg føler fortsatt at det er en overhengende fare for at jeg ser ut som en enda større idiot hvis jeg er helt ukritisk til all denne infomasjonen og vi runder 2020, og ingenting av det som står her er slått til. Husk at det igjennom hele menneskenes tidsalder er blitt fremsatt en rekke latterlige påstander som ikke holder stikk. Og faretruende mange av tilhengerene av disse teoriene, hopper rett på neste uten å se seg selv i hvitøyet. Argumentene er gjerne at alle andre er offer for hjernevaskelse og desinformasjon, vi er dumme som er kritiske til kritikerne. Vel, tilbake til “journalisten”. En av bidragsyterne her inne fremsatte engang som en sannhet at man kunne poppe et popkorn pga strålingen fra mobiler. Han fikk sågar en rekke godtroende mennesker til å bli med på et eksperiment. Da det ikke fungerte med 2 telefoner måtte det flere til. Vedkommende henviste etterhvert til Youtube og et klipp som ble funnet der. Dette var fakta! Helt sikkert! Du kan poppe korn med mobilen! Det var en lattermild forsamling som fulgte denne seansen. Mange (men tydeligvis ikke alle) hadde fått med seg at dette var et markedsføringsstunt som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Et eksperiment for å vise hvor godtroende noen er. Troverdighet og kilder har noe å si. Ikke hvor bra du skriver. Eller hvor flink du er til å lete opp det andre har publisert på nett. En dyktig journalist kan ikke publisere en sak med bakgrunn i ikke verifiserbare kilder. Slik er det bare. Og det er kanskje derfor en del av det som står her ikke er å finne i “seriøse” medier. Uansett om det er Murdoch som eier eller ei. Jeg synes imidlertid det er spennende. Og også artig å diskutere med andre. Men, jeg er også åpen for hva en astronom har å si angående polskifter og planet x. Og jeg føler meg helt fri til å vurdere informasjon som belyser flere enn en side av saken. At ting foregår som vi ikke vet om er nok ganske sikkert. Men, om en skal gjøre noen forskjell, er man nødt til å presentere dette på en troverdig måte. Og ja, kilden har selvsagt mye å si.

blobb
blobb
Abonnent
14 år siden

Thor, problemet er at adressaten, inkludert storavisene, vil rynke på nesa når de fra samme side finner artikler om f.eks galaktiske føderasjoner, diverse profeter og ymse mediumer. De vil rett og slett ikke ta det seriøst.

« Forrige artikkel

FrP for folk flest?

Neste artikkel »

Nyhetsspeilet TV: Kampen om maten har begynt

27
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x