Ideologier, integrasjon og etikk

4.4K visninger
7 minutter lesetid
14

Sist oppdatert: 18. september 2013.

I dagens multikulturelle samfunn bør menneskerettighetene og naturretten etableres som den universelle etiske plattform som de forskjellige ideologiers etikk og menneskesyn evalueres ut fra. De forskjellige ideologiers etikk og menneskesyn bør gjøres mer eksplisitt og tydelig i den offentlige debatt om innvandring og integrering av flere kulturer i et samfunn. Vi er positive til det multikulturelle samfunn, men negative til ”etikkrelativisme”.

 

Menneskerettighetene som felles etisk plattform

Alle ideologier – det være seg politiske, religiøse eller økonomiske – har en iboende ekspansjonsvilje, som kan være mer eller mindre eksplisitt i form av et misjonskall eller ekspansjonsdirektiv. Dette ekspansjonsdirektivet kan være mer eller mindre aggressivt, i retning av å skulle erobre markedsandeler, tilhengere og sosiale maktposisjoner på bekostning av andre ideologier.

I dagens multikulturelle samfunn bør menneskerettighetene og naturretten etableres som den universelle etiske plattform som de forskjellige ideologiers etikk, menneskesyn og toleranse evalueres ut fra (Wiki-artikler: Menneskerettigheter; Naturrett). Den akademiske utfordring blir å gjøre de forskjellige ideologiers etikk, menneskesyn og nivå av toleranse mer eksplisitt og tydelig i den offentlige debatt. I dag er det politisk korrekt å fokusere mest på ideologienes spesifikke ”kosmologi” og historie. Ideologiene bør oppfordres til å transcendere sine historiske røtter i den grad disse bryter med de moderne menneskerettigheter.

 

Anders Behring Breivik og psykiatrien

Anders Behring Breivik (ABB) sendte sitt politiske manifest 2083 – A European Declaration of Independence i epost til 1003 adresser 90 minutter før bombeeksplosjonen i regjerings­kvartalet den 22. juli 2011 (Wiki-artikkel: Anders Behring Breivik). Hans manifest inneholder BÅDE en ideologi (beskrevet som høyreekstrem, ultranasjonalistisk, militant, islamofob, kristensionistisk, antifeministisk…) OG en konspirasjonsteori (at islam i sin verdens­imperialistiske ambisjon har klart å infiltrere Vestens myndigheter). ABBs to terrorhandlinger var ment som et markedsføringsstunt av hans manifest. 

Den rettspsykiatriske vurdering av ABB resulterte i diagnosen paranoid schizofreni. Denne diagnosen kan muligens forklare enkelte aspekter ved ABBs psyke, men den synes ikke relevant for å forklare hans ideologi, heller ikke hans konspirasjonsteori, og i enda mindre grad hans terrorhandlinger. Jeg vil her hevde at det å prøve å finne én enkelt diagnose som skal forklare ABBs generelle psyke, hans spesielle selvbilde, hans ideologiske verdensbilde og endelig hans terrorhandlinger den 22. juli 2011, er dømt til å mislykkes. En slik diagnose finnes ikke. Det vil være mer fruktbart å gi hans generelle psyke, hans spesielle selvbilde, og hans terrorhandling hver sine diagnoser. Hans ideologiske verdensbilde bør evalueres uavhengig av psykiatriske etiketter. 

Psykiater Torbjørn Vatnaland hadde en interessant kronikk i 2009, Paranoia og paranoid (Tidsskrift for Den norske legeforening), der han tok opp psykiatriens forvirrende bruk av begrepene paranoia og paranoid, i det minste slik de fortsatt brukes i Norge og Danmark. ABB kan ha en paranoid personlighetsforstyrrelse (Wiki-artikkel: Paranoid personlighets­forstyrrelse), men etter min mening tyder ingenting på at han er ”paranoid schizofreni”. Dette innebærer ”auditive hallusinasjoner (pasienten hører stemmer), paranoide eller bisarre vrangforestillinger, eller desorganisert tale og tenkning, og ledsages av betydelig sosial eller yrkesmessig dysfunksjon” (Wiki-artikkel: Schizofreni). 

Diagnosen paranoid schizofreni er i seg selv ikke på noen måte relatert til vold. Kjersti Narud – overlege, spesialist i psykiatri, og NRKs psykiatriske ekspertkommentator – uttalte i et TV-program den 1. desember 2011 at ”De aller, aller fleste med diagnosen utøver aldri vold”. Se også intervju med Ingrid Melle, Hva er paranoid schizofreni? Melle er professor og forsker ved Senter for psykoseforskning ved UiO. 

ABB har demonstrert, meget tydelig, evnen til å sette seg mål, evnen til å planlegge, evnen til å tenke langsiktig, rasjonelt og logisk, og evnen til å følge sin plan til punkt og prikke. Samtidig er ABBs syn på seg selv og sin kommende rolle som regent og frelser definitivt psykotisk, preget av grandiose vrangforestillinger. Dersom psykiatrien ikke greier å forholde seg til slike motsetninger i en og samme psyke, har psykiatrien et stort problem. 

 

Vepsens rapport ”Hatgrupper 2011”

Vepsens rapport Hatgrupper 2011 kom ut den 10. januar 2012. Vi er generelt positive til Vepsens formål, og til deres rapport. Når det gjelder kritikken av Nyhetsspeilet, har vi naturligvis enkelte innvendinger og presiseringer. 

 

a) På side 10 i rapporten knyttes Vigridlederen Tore Tvedt til Nyhetsspeilet ved å være ”skribent”. Tvedt har aldri skrevet en eneste artikkel for Nyhetsspeilet, men i likhet med hundrevis av andre kommenterer han under forskjellige artikler. Vår policy når det gjelder kommentarer som inneholder jødehets er følgende: Først en advarsel, deretter utestengelse. Armin Bahrami har skrevet 116 artikler for Nyhetsspeilet; den siste artikkelen skrev han i mai 2011. Sommeren 2011 ble forholdet mellom Bahrami og Nyhetsspeilets redaksjon gjensidig avsluttet. 

 

b) Når det gjelder kritikken av Nyhetsspeilet, bruker Vepsen Antisemittisme-kortet og Holocaustfornektning-kortet særdeles lettvint. Uten presiseringer, uten utdypninger, og uten reservasjoner.

Hva vil det si å ha en akademisk holdning til den offisielle versjonen av Holocaust? Vepsen gir oss ikke noe svar. Skal den offisielle versjonen godtas på dogmatisk grunnlag? Er enhver akademisk kritikk og diskusjon av den offisielle versjonen brudd på et SÅ sterkt kulturelt tabu at slikt umiddelbart må fordømmes ved å kaste ut Holocaustfornektning-kortet og Antisemittisme-kortet? Er enhver form for Holocaust-revisjonisme identisk med Holocaust­­fornektning? For Vepsen er det visst slik. Når en akademiker diskuterer Holocaust og trekker visse aspekter i tvil, bør ikke i det minste forfatterens intensjoner og tidligere litterære produksjon undersøkes nærmere FØR man slenger Antisemittisme-kortet i bordet og brøler for full hals? Nææh, Vepsen har da ikke tid til slikt forarbeid… Nyhetsspeilet har pr. i dag 776 artikler, fordelt på de tre hovedkategoriene Samfunn, Bevissthet, og Kosmos. Én av disse 776 artiklene stiller altså spørsmål ved den offisielle versjonen av Holocaust. Men dette er nok for Vepsen til å trekke de helt store konklusjoner om vår profil. 

Klarer Vepsen å skille mellom jødehets og kritikk av Israels utenrikspolitikk? Flere setninger i deres rapport tyder på at så ikke er tilfelle. Klarer Vepsen å skille mellom jødehets og antisionisme? La oss minne om at i 1975 vedtok FN med støtte fra bl.a. kommunistiske og arabiske stater og mot stemmene fra flertallet av de vestlige land at ”sionisme er en form for rasisme og rasediskriminering”, og den internasjonale kvinnekonferansen i Mexico samme år krevet utryddelse av sionismen (Wiki-artikkel: Sionisme). Vet Vepsen mye om hva Israels etterretnings­organisasjon Mossad driver med? Eller faller kritikk av Mossad også innunder etikettene ”skumle konspirasjons­teorier” og ”jødehets”? Vi håper at Vepsen ikke faller ned på nivået til Anti-Defamation League og blir en imitator av deres taktikk og retorikk (Wiki-artikkel: Anti-Defamation League). 

 

c) Side 22-24 i Vepsen-rapporten har tittelen ”Konspirasjonsmiljøer som utfordring”. Det kunne jo ha blitt interessant lektyre. Men det Vepsen ikke vil diskutere, er hvorvidt det finnes store konspirasjoner i denne verden. Det Vepsen ikke vil diskutere, er hvorvidt ”konspirasjons­teorier” kan ha rett. Jeg vil derfor hevde at Vepsen med sin anti-konspirativisme her oppfordrer til ekstremnaivisme, og gjennom denne ekstremnaivisme markerer seg selv som et ekstremistmiljø. Har Vepsen studert i dybden noen av de terrorhandlinger og konspirasjonsteorier som de omtaler? Eller tar de bare den offisielle versjonen for gitt? Hva i all verden vet Vepsen om hva som er agendaen bak Bilderberg-konferansene? 

Vepsen-rapporten har på sin avsluttende side følgende avsnitt: 

”Vi trenger også ytterligere forskning på hat- og konspirasjonstenkning og hvilke radikaliserings­prosesser som gjør seg gjeldende i ekstremistmiljøer. Ikke minst trenger vi et grundig pedagogisk opplegg for å vaksinere skoleelever mot konspirasjonstenkning.”

 

Vi er positive til ytterligere forskning på ”konspirasjonstenkning”, men oppfordrer samtidig Vepsen til å komme ut av sin egen ekstremnaivisme. Vepsens ønske om ”å vaksinere skole­elever mot konspirasjonstenkning”… er neppe deres smarteste formulering.

Anders Behring Breivik er nå i ferd med å få samme status som Hitler, som et fordømmende skrekkeksempel man i diskusjoner gjerne vil assosiere sine opponenter med. ”Veien fra konspirasjonsteorier til Breiviks terrorhandlinger er ikke lang”. Vi tar avstand fra denne typen assosiasjonsstempling og demonisering av ens opponenter. 

Vi er positive til akademiske studier av ekstremistmiljøer, hatgrupper og konspirasjons­miljøer. Vi tar avstand fra overgeneralisert gurking og synsing. Vi tar avstand fra MISBRUK av Antisemittisme-kortet og Holocaustfornektning-kortet. Det som ER farlig, og som vi er enige om, er ideologisk fanatisme og manglende respekt for menneskerettighetene.

 

Er konspirasjonsteorier farlige?

Lars Gule – norsk filosof, aktiv samfunnsdebattant og tidligere generalsekretær for Human-Etisk Forbund – fikk i 2012 utgitt boken Ekstremismens kjennetegn: Ansvar og motsvar. Her skiller ham mellom deskriptiv og normativ ekstremisme. Han skriver i et debattinnlegg:

 

”Den deskriptive ekstremismen er den som fremmer virkelighetsoppfatninger som strider mot våre beste kunnskaper, mens normativ ekstremisme er den som fremmer normative posisjoner som strider mot våre godt begrunnede og godt omforente moralske, etiske, juridiske og politiske grunnregler. Det er vitenskapen – i (meget) vid forstand – som gir oss våre beste kunnskaper, mens det er menneskerettighetene og demokratiet som utgjør våre godt omforente og begrunnede fellesnormer.”

 

”Deskriptiv ekstremisme” vil jeg her omformulere som ”Det som strider imot det rådende verdensbilde, eller den rådende oppfatning innen et emne”. Kort sagt alt som er alternativt til den rådende tro. Men denne omformuleringen slipper man å være alt for imponert over mainstream vitenskap og den rådende tro innen ethvert emne, og det vil ikke være ned­settende å kalle  konspirasjonsteorier for ”deskriptivt ekstreme”. Det normative er knyttet til etikk, så ”normativ ekstremisme” kan kort og enkelt oversettes med inhuman.

 

En ”konspirasjonsteori” er ikke det samme som en ideologi. Disse to begrepene bør derfor ikke sauses sammen. En ”konspirasjonsteori” har som mål å avsløre det den mener er løgn og disinformasjon fra Staten, akademia og/eller en antatt skjult maktelite. En ideologi kan inneholde en eller flere konspirasjonsteorier. En konspirasjonsteori kan ha en idealistisk visjon om et annet samfunn der løgnene og desinformasjonen er avdekket, og hvor sannheten råder.

 

Vi anbefaler at de enkelte konspirasjonsteorienes innhold diskuteres åpent; fremfor å komme med meta-analyser av konspirasjonsteorier generelt. Det som Michael Barkun, professor i politisk vitenskap, har kalt for ”Superconspiracy theories”, dvs. teorier om et oligarkisk nettverk som styrer Vesten i langt større grad enn det som kommer frem i massemedia, har kommet for å bli. Disse teoriene omfavnes av flere akademikere. Disse teorienes popularitet forsvinner ikke ved Skepsis-debunk som velger ut de forfattere og påstander som er lettest å angripe. Det vil alltid være dem som er uenige med det rådende verdensbildet og den offisielle sannhet. Denne uenigheten må vi kunne leve med; fremfor å foreslå ”vaksinering” og hjernevask av ungdommen.

 

I likhet med ideologier er heller ikke konspirasjonsteorier farlige så lenge menneske­rettighetene respekteres som en universell etisk plattform. Voldelige handlinger som PR-stunt for en ideologi eller et politisk manifest er kriminelt og naturligvis fullstendig uakseptabelt. Voldelige PR-stunt har en kontraproduktiv virkning hos befolk­ningen, og det er bra! 

 

************************************

 

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

14 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/jens_stoltenberg/thorvald_stoltenberg/24483126/
Uten denne gangen å nevne Nyhetsspeilet eller Armin går Dagbladet løs på ” konspirasjonsteorier ” for n`jnte gang. Og TV2 løper etter. TV2 har blitt kontaktet redaksjonen i Nyhetsspeilet for å ” lage forfølgelsen ” til Dagbladets artikkel. Jeg håper at redaksjonen ikke lar seg lure av TV2 denne gangen.

Dagbladet påstår at politiet er interessert til å forfølge konspiteoretikere. Jeg føler meg ikke som konspiteoretiker, selv om jeg støtter alternativ måte å se på samfunnet og har et annet verdensbilde enn den norske regjeringen.

Undertegnende har blitt plaget av politimester Christine Fossen i Søndre Buskerud politidistrikt i Drammen fra tid til annen. Hun sendte meg annen persons brev fra politiet for eksempel, noe jeg anmeldte henne for.

John Færseth fra Vepsen sier i DBs artikkel at konspirasjonsteoretikere er ikke farlige, det er de som leser deres artikler som kan få farlige ideer. Det er imidlertid ytterst selden at slike kommentarer kommer ut i Nyhetsspeilet. Av og til ønsker noen væpnet revolusjon eller eliminering av eliten. De kan telles med en hånds fingrer.

Enok
Abonnent
11 år siden

God morgen allesammen !
Litt off,det meste ontopic :)

Sitter her med morgenkaffèn og leser over det siste døgns kommentarer,som standaren er her igården på morgenkvisten :)

Stusser bare på en liten ting Rolf Kenneth;hvorfor er kommentaren min i denne artikkelen fjernet iløpet av dagen?
Var ment postet i en høflig,imøtekommende kommentar på hans uttalelse.Prøver alltid å holde nivået såpass,at moderering av mine kommentarere her på NS,sjelden eller aldri har vært nødvendig tidligere iallefall :)

Kan bare ikke rekognisere meg fram til at noe inneholdt noe som eventuelt skulle overskride “postereglene” her.

Ellers takk for et viktig innspill i en artikkel,som gir et godt bilde på dagens verdensutvikling.Ser at artikkelen er straks 6mnd gammel,men spør du meg;
er den mer aktuell i juni 2012,enn i januar.
– – –
ontopic:

Avslutter med en “dristig” påstand; og lar den stå rimelig ubegrunnet inntil videre.
Jeg tror seriøst heksejakten på de “høyere ekstreme”, iløpet av kort tid,
vil snu seg til en jakt på de mindre moderate,og ekstreme venstrevridde.(som jeg tror mange her inne befiner seg i kateorgi med,no offence!),.
Vigrid,og de andre haltende organisasjonenr på høyresiden,er totalt knekt og nede.

TPB har innsett at info(les:internett),er en større fare for “sikkerheten”,enn fysisk vold o.l som ofte forbindes med høyreekstreme,og ikke lengre utgjør den største trusselen.
Dette har snudd seg rimelig kjapt,og racet om å kontrollere dette,vil overstige det aller meste iløpet av kort tid. Acta etc.

Har som regel holdt meg til å stille spørsmål her inne,
men denne følte jeg bare jeg nå måtte komme med.
Vet ikke om det er andre som ser dette;men er det ikke sånn at vi er litt avhengige av å ha en “indre” nasjonal fiende for at politikken som kjøres kan tolereres,etc av folket?

Para-tanke, eller en “for” dristig påstand?

bardun
bardun
Abonnent
12 år siden

Vet ikke helt hvor jeg skal plassere dette, men satser på RKM, som tross alt virker som en real kar!

Hvis vi tenker på tsunamiens kraft og den ustoppelige flom. Jeg mener – hvor høyt skal det stige før det blir helt uhåndterlig. Hvor mye tåles det før det «renner over». Det jeg egentlig mener er om ikke denne flommen, med fordel, snart burde bremses – er vi ikke snart mange nok. Burde vi ikke nå være så pass klar for polygami at kåthet alene vil sørge for resten – at det etterlengtede multikulturelle mangfold – den endelige utløsning er ganske nær og endelig vil åpenbare seg i all sin tildekkede skjønnhet – raskere enn både vi og byråenes statistikker aner?

Og man skal ha korrekte meninger – gjerne pyntet med røde roser og lånte fjær …

Egentlig må det stå dårlig til med norske politikere, som skaper et demokrati som er i ferd med å vippe ut av balanse, som ikke er seg helt bevist på hva de holder på med, men at de mer eller mindre i selvgodhetens ørske, sender landet den veien høna sparker i troen på den store utopia. I motsatt fall er det en enda større grunn til bekymring, fordi da er dette en styrt utvikling mot en framtid hvor alt vil bli upside down … Hva med de offentlige utgifter og den sosiale bæreevne når en ny million velferdsimigranter har entret landet etter et visst antall år, og oljen er borte?

«Det verste med politiske vitser er at dem ofte blir gjenvalgt»

Men mange av oss vil nok klore seg fast i troen på det kommende «paradis» og holder kjeft i det lengste. I en overskuelig framtid vil det nok fremdeles, i dette paradisiske mylder, som en av de siste kraftanstrengelser ytterst på den siste utpost, sikkert dukke opp noen spede men trassige og høylydte forsøk med protester mellom stormkastene i håp om å bli lagt merke til. Men før eller senere blir slikt forgjeves og forsvinner sporløst. Vi har intet valg – oss som tror på noe annet … Etter kapitulasjonen, er Iltre protester og feile ytringer for lengst blitt en umulighet i dette landet. Da er ytringsansvar blitt en lov, og ytringsmot blitt haram …

«Han som slåss mot uhyrer, må passe på å ikke bli et uhyre selv»
(Nietzsche)

Hvis noen tror at jeg er mot innvandring, så ta de feil. Vi kan ikke isolere oss og stenge oss ute fra omverdenen. Det blir en håpløs tanke. Men jeg er litt skeptisk og kontrollert pessimistisk i takt med en innvandringspolitikk og en innvandring som, tilsynelatende, er kommet ut av kontroll. Det er heller ikke all innvandring som er av det gode. Folk med udemokratiske overtoner i både politisk og religiøs ideologi, burde funnet seg et annet sted å dra til. I Sveits er det seriøse ønsker om folkeavstemning i innvandringsspørsmål. Slike tanker tåles selvsagt ikke her i landet – at folket skulle ha et ord med i laget er uhørt.

Så får jeg slippe løs noen melankolske tanker – om noen – kanskje en gang i framtiden, vil huske dette land … for lenge siden … den gang da egenrådige politikere ikke så noen farer … hvor velferd ikke var synonymt med slumsøstre – hvor tigging, voldtekter, drap – kriminelle handlinger ikke var det normale … og lov og orden tar prester seg av – etter hvert … en gang i framtiden … kanskje.

Pim Fortuyn, var en nederlandsk politiker som ikke bar de riktige holdninger og hadde meninger som gikk på tvers av det som kunne tåles. Det gikk ikke så bra og han måtte bøte med livet. Ni dager før valget i Nederland i 2002, ble han myrdet.

Filmregissør, Theodoor “Theo” van Gogh var sterkt kritisk til sider ved islam. I 2004 ble han myrdet av en representant for kjærlighetens og fredens religion.

Jeg vet at sånt som dette kan provoserer veldig her, og ved å trekke fram slikt, kan man forvente å få «hodet hugget av». Intet mindre. Når jeg videre sier at denne ideologien i mange tilfeller minner om politikk, like mye som religion, vil det nok komme d e n leksa om Rothschilds, NWO, SVP og de djevelske jødene som febrilsk styrer og manipulerer alle lands regjeringer for å overta verden. Det er helt greit. Ingen problem og verden går ikke under av slik uenighet. Og det er heller ikke sundt at alle har de samme meninger og oppfatninger om hvordan verden ser ut. For å ta en gammel floskel: Hvis alle tenker likt, tenker ingen. Men grunnleggende uenighet burde møtes med slående argumenter og ikke forsøk på latterliggjøring og nederdrektighet.

Svaret på hva som er rett eller galt – hva som er synd eller ikke synd – de endelige svar på eksistensielle spørsmål, er jeg helt sikker på at ingen her på NS er åndelig kompatibel nok til å kunne komme med et fullverdig svar.

Så vil jeg beklage Morten Kiellands feighet som fører til sletting av innlegg uten noen begrunnelse – verken offentlig eller privav (epost)

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Ok. Men hvilken kondensering gjorde innlegget diffust og uklart?

Jeg vil gjerne forklare hvis det er noe som ikke er “klart som krystall” :)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  bardun
12 år siden

Rolf Kenneth Myhre:
Jeg måtte nå le når jeg så ditt svar til Bardun, for jeg tenkte akkurat det samme!! :)
Ellers kan jeg ikke få rost denne perlen av en artikkel godt nok.
Deler av artikkelen er nesten som scriptet til et symposium som verden virkelig trenger.

Oppgjør med fortidens feil og integrering av ideologier og tankeretninger med respekt for mennesket som hovedprinsipp.

I hele mitt liv har jeg spurt meg selv: -Når skal vi slutte å slå hverandre i hjel, bokstavelig talt, med ideer, når skal vi diskutere realiteter og ikke røverhistorier som er kokt i hop for å diskreditere en fiende av sin egen kosmologi.
Når det gjelder ABB kan jeg bare si at jeg har hatt anledning til å tale med en av tungvekterne innen psykiatri i Norge, og foruten om det innlysende at han er strafferettslig tilregnelig, så svarte vedkommende på mitt spørsmål om de innlagte kunne skade andre, og han svarte at den faren var omtrent lik null, og at den største faren var at de kunne skade seg selv.
Bardun:
Kan ikke du legge ut den bønnen du la ut som ble moderert bort, så jeg kan få kopiert den. Den var jo så bra!! :)
Nå syns jeg riktignok du bommet litt under den artikkelen, for det vedkommende skrev om er faktisk viktig å få frem, men essensen i bønnen, syns jeg ville passe godt her.
Smurfen:
Nå syns jeg ikke du skal trekke forhastede konklusjoner. Jeg tror Bardun er et søkende menneske, og at han diskuterer høyt med seg selv her, ikke verre enn det!!
Det verste jeg hører er forøvrig: -Nå vet vi hvor du står!!
Hvordan vet du hvor han befinner seg, er du sikker på at han står, kanskje han sitter eller ligger!! He he! Det er like dumt som når enkelte kommer med påstander om at noen er agent!! Selger de støvsugere?

Den var forresten ubetalelig morsom den lille snutten du la ut til Useless om barndommen din!! :D

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Jeg har et spørsmål til følgende settning:

“Hans manifest inneholder BÅDE en ideologi (beskrevet som høyreekstrem, ultranasjonalistisk, militant, islamofob, kristensionistisk, antifeministisk…) OG en konspirasjonsteori (at islam i sin verdens­imperialistiske ambisjon har klart å infiltrere Vestens myndigheter).”

I lys av at de han kaller kulturmarxister i nyere tid har utført krigshandlinger både i Irak, Afghanistan, og Libya. I lys av at PST til stadig drar frem Islamister i terror-rapporten. I lys av at vesten forsøker å innføre det de kaller demokrati i arabiske land. I lys av at vesten forsøker å sekulærisere muslimer både i Norge og i deres eget land.

Hva er oddsen for at han (ABB) selv tror islam i sin verdens­imperialistiske ambisjon har klart å infiltrere Vestens myndigheter?

Forutsettningen for å kalle dette en teori, må vell være at han selv tror det, men jeg tror ikke det er tilfelle. Jeg tolker ikke dette som en teori, men som krigspropaganda. En konspirasjon om å innføre sharia i vesten virker selvsagt langt mere skremmende, enn at venstresiden forsøker å skape et sekulært flerkulturelt imperium som innlemmer Europa og muslimske land, samt Israel?. Folk støtter ikke krig ved bare sterk misnøye, men ved panikk og en overveldende trussel, og det er ut i fra det jeg tolker ABBs vinkling.

Hva tror du om det Rolf?

Mortemann
Mortemann
Abonnent
12 år siden

Noen utdrag fra siste side i “Vepsen” under “Hva Nå?”

”Samtidig har vi sett at vårt samfunn har utvekster, skjønnhetsflekker på demokratiet som vi må gjøre noe med.”

Og disse utvekstene og skjønnhetsflekkene er vel barn, ungdom og voksne som stiller årvåkne spørsmål myndighetene ikke ønsker stilt. Jeg er spent på hva ”de” vil gjøre med det.

”Det er en menneskerett å være nazist, fascist eller rasist. Det er derimot ikke en menneskerett å komme til orde i en hver publikasjon eller å slippe å bli motsagt, også med skarpe ord når man fremmer hat og menneskeforakt.
Ei heller er det en menneskerett å få arbeide i hemmelighet, enten det skjer i nettets berømte, mørke kroker eller i kjellerstuen til mor og far.”

Burde ikke dette være noe myndighetene burde ta inn over seg?

”De som vil fjerne demokratiet skal trekkes frem i lyset og ideologien skal avkles.”

Hvilken ideologi skal avkles? Ideologier som står frem i all sin nakenhet, er det ikke så mye å kle av.
Ideologier som pakkes inn i tåkelegging, forvrengning og vanskelige ord og formuleringer, bør avkles og undersøkes, så den vanlige mann i gata kan få fatt i grunnlaget de bygger på. Er ikke det noe av det Nyhetsspeilet driver med?

” Ikke minst trenger vi et grundig pedagogisk opplegg for å vaksinere skoleelever mot konspirasjonstenkning.”

Skoleelevene må altså ikke tenke slik;

”Kanskje noen prøver å lure meg.”
”Kanskje det læreren min hevder ikke stemmer.”
”Kanskje myndighetene tar feil.”

Om de har slike tanker, og ikke uten videre godtar svarene skole og myndigheter gir, er ”et grundig pedagogisk opplegg” løsningen. Det er altså noe feil på de gløggeste elevene.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Mortemann
12 år siden

“Det er altså noe feil på de gløggeste elevene.”
De gløggeste elevene faller alt igjennom, og har gjort det i tiårsvis – det vil si de som utover det å huske hva de blir fortalt, også er i stand til å se det de lærer i en større sammenheng og stille kritiske spørsmål. Det er skrevet bøker om det, men få innenforakademikerne til å sette seg inn i dette ser så langt ut til å være tilnærmet umulig. Glimrende analyse av problemet:

Fordi slikt som dette bør forbli en konspirasjons(teori) og ikke belyses?:

BiggusD
BiggusD
Abonnent
12 år siden

Det virker som om Vepsen mener at det som er farlig for samfunnet er farlig-tenkende individer, uten å være klar over at det er av de aller farligste tankene i et samfunn.

Hadde vært artig å spørre en multikulturalist om hvor multikulturelt et samfunn kan være når det aktivt jakter på de som tenker annerledes.

« Forrige artikkel

Grunnloven under angrep – igjen

Neste artikkel »

Media medskyldig i 9/11 falsk flagg operasjon

14
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x