Grunnloven under angrep – igjen

7.2K visninger
7 minutter lesetid
33

10. januar fremlegges innspill til en revidert Grunnlov. Dette vil bli ett av mange innspill til Grunnlovsendringer de kommende årene. Det er all grunn til å følge nøye med på hva som blir foreslått og ev. vedtatt.

Den norske Grunnloven er fra 1814, og dermed en av verdens eldste konstitusjoner.

Grunnloven er delt inn i kapitler; statsformen, den utøvende makt, borgerrettigheter og den lovgivende makt, den dømmende makt og generelle bestemmelser. Hele Grunnloven kan leses her.

Foruten å sikre borgerne rettigheter og beskyttelse mot statlige overgrep, er meningen med loven blant annet å gjøre det vanskeligere for myndighetene å overføre politiske, juridisk og/eller økonomisk suverenitet til utenlandske/internasjonale organisasjoner. I dag setter Grunnloven krav om ¾-flertall i Stortinget for å avgi makt til overnasjonale organisasjoner. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ferdigbehandlet den 20. desember et innkommet forslag fra EU-tilhengere i Ap og H om å endre dette til 2/3-flertall. Dette skal debatteres på tinget 7. februar.

10. januar skal Stortingets Menneskerettighetsutvalg fremlegge innspill på endringer i Grunnloven. Dette utvalget ble initiert av daværende Stortingspresident Torbjørn Jagland, som visstnok var misfornøyd med hvordan jubileet for unionsoppløsningen ble gjennomført i 2005. Dette skulle ikke gjenta seg og utvalget ble opprettet. Her er utvalgets mandat.

Nå er det ikke noe nytt at det gjøres endringer i Grunnloven. Det skjer med jevne mellomrom, men denne gangen er det en omfattende endring. Det er allerede bestemt at til sommeren skal paragraf 2 «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» endres til «Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanetiske arv». I tillegg skal Grunnloven for første gang få en formålsparagraf: «Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retsstat og Menneskerettighederne».

– Disse endringene gjør at man må lese hele grunnloven med nye briller, sier utvalgets leder, Inge Lønning, til Klassekampen 27. desember. Han blir intervjuet over tre sider, der hele utvalget er avbildet i klassisk ærverdig stil. Artikkelen kan i sin helhet leses her.

For første gang defineres Norge som en sekulær stat, forteller Lønning. Tidsskiftet Minerva tar opp problemstillingen, og Lønning finner bryet verdt med å kommentere artikkelen her.

I Klassekampen innleder Lønning i generelle vendinger om innstilling blant annet skal omhandle vern mot diskriminering, personvern og barns rettigheter. Etter hvert kommer han inn på problemene politikere, byråkrater og rettsvesen har i forhold til internasjonale lover og regler. Det han egentlig sier er at politikerne og byråkrater har undertegnet avtaler som ikke (lenger) passer med Grunnloven. Fra 1999 har stadig flere internasjonale lover funnet veien inn i det norske lovverket, og disse skal ha forrang dersom de skulle stå i konflikt med norske lover, også Grunnloven. Lønning nevner eksempelet med Høyesterett, som er siste ankeinstans i følge Grunnloven.

– Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD), som er den viktigste instans på internasjonalt nivå, er blitt offer for egen suksess. Nå har de langt over 100.00 saker som står i kø. Derfor har Strasbourg sagt at de enkelte medlemslandene bør gjøre sitt ytterste for å løse problemene på nasjonalt nivå, for å avlaste dem. Man kan se dette som et norsk bidrag i denne prosessen. Vi forebygger at Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen blir en slags siste ankeinstans, sier Lønning.

Det er verdt å dvele litt med denne uttalelsen. For det første viser over 100.000 saker i kø at det står dårlig til med rettssikkerheten i de enkelte medlemslandene. For det andre er 100.000 saker i kø et rettssikkerhetsproblem i seg selv. Å få opp en sak, kan med en slik opphoping, ta flere år. Dette må dessuten koste mange penger og ressurser. Lønning vil altså forebygge køen, med andre ord; hindre at den vokser, og helst få den redusert. Konsekvensen av dette må bli at færre saker går videre fra Høyesterett.  Det kan bare skje på to måter: Enten at Høyesterett avgir avgjørelser som tilfredsstiller partene, slik at klage til EMD unngås, eller at det ilegges restriksjoner på klagemuligheter, slik at klage vanskeliggjøres* (se nederst).

Jeg anser begge alternativene som lite tilfredsstillende. Det første vil nærmest pålegge Høyesterett å være en slags forhandlingsinstitusjon og det andre vil utgjøre en hindring i rettssikkerheten. Dette kan jeg vanskelig forestille meg at dommere i Høyesterett og advokater vil finne seg i.

Utvalgets medlemmer

La oss ta en liten kikk på utvalgets medlemmer, som ble oppnevnt av EU-fanatiker Jagland – Norges mann i Brüssel.

Leder er altså Inge Lønning, som er inne i sin siste periode som Stortingsrepresentant for H. Han har vært leder av Europabevegelsen og er EU-venn på sin hals. Jaglands argument for å utnevne Lønning til leder, var at han absolutt ikke hadde greie på jus, noe Lønning innrømmer er tilfelle.

Carl I. Hagen er tidligere Stortingsrepresentant for FrP og en av dem som har fremmet flest forslag til Grunnlovsendringer gjennom Stortingets historie. Han er EU-tilhenger.

Kari Nordheim-Larsen er fylkesmann i Telemark for Ap, og var aktiv innen Nei til EU. Den tidligere bistandsministeren har vært FN-ansatt og må derfor regnes som en internasjonalist.

Jan Erik Helgesen er Førsteamanuensis ved Senter for Menneskerettigheter og President av The Venice Commission (Veneziakommisjonen) – European Commission for Democracy through Law. Han er med andre ord vel integrert i EU-systemet.

Hilde Indreberg er Høyesterettsdommer, men sitter også i EUs Steering Commitee For Human Rights. I tillegg blir hun brukt som kilde når EU skal sjekke den juridiske- og rettssikkerhetsmessige standen i landet. Man kan dermed påstå at hun er godt familiær med EU.

Pål W. Lorentzen er advokat i Thommessen. Han er svært aktiv, med 31 saker for Høyesterett i 2011, og innehar flere styreverv. Lorentzen er/var for øvrig Carl I Hagens advokat. Det er ingen internasjonale spor etter han, men hans respekt for Høyesterett, som er Grunnlovens voktere, er ganske spinkel. I følge referat i Juristkontakt har Lorentzen bl.a. uttalt i et foredrag at Høyesterett har styrt etter innfalls- og synsemetoden, at straffelovens bestemmelser må omarbeides, og at det er få elementer i norsk injurierett fra 90-tallet som har livets rett. Med slike holdninger til Høyesterett burde man ikke sittet i et utvalg som skal behandle Grunnloven, det Høyesterett skal vokte.

Janne Haaland Matlary er professor ved Institutt for Statsvitenskap, med EU og sikkerhet som fagfelt, og fast spaltist i Aftenposten. Hun var statssekretær i Utenriksdepartementet under Vollebæk fra 1997 til 2000 og tidligere medlem av KrF. Hun er rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og Det pavelige råd for familien. Disse posisjonene må hun ha fått som «dame av Malteserordenen», en organisasjon som blant annet er beskrevet her (pkt 207). Matlary har blant annet uttalt om Afghanistan-krigen at: “Det er betryggende at krigsinnsats ikke bestemmes av opinionsmålinger”, med begrunnelse at folket etter sigende ikke forsto “terror-faren” like godt som de gjør i NATOs indre kretser. Hun er internasjonalist.

Benedikte M. Høgberg er utvalgets sekretær. Hun innehar juridisk doktorgrad, med EU-rett og forbudet om tilbakevirkende lover som spesialfelt. I hennes doktoravhandling fremkommer det at forbudet ikke burde være så absolutt. Hun mener altså at (denne delen av) Grunnloven er en unødig hindring. Hennes politiske holdning, samt hvorvidt hun kan betegnes som nasjonalist eller internasjonalist, er ukjent for forfatteren.

Når man ser på hvem som har opprettet denne gruppen og hvilke medlemmer den innehar er det grunn til å være på alerten. Her sitter det altså folk som kun er sentralister/globalister/internasjonalister og/eller misliker Grunnloven. Mangelen på Grunnlovsforsvarere og nasjonalister er påfallende. Grunnloven skal blant annet hindre makt- og karrierekåte politikere å overføre suverenitet til andre. Men det har ikke stoppet implementering av lover og regler fra EU, FN og WTO, men Grunnloven har gjort det vanskeligere for dem. Det er trolig disse hindringer Menneskerettighetsutvalget vil gjøre noe med.  Og hvis ikke de gjør det vil det meste av Stortinget prøve, da det er varslet omfattende endringer i Grunnloven til 200-årsjubileet i 2014. Er ikke det en merkelig gest med en jubilant? Her skal den altså feires med endringer.

Om motivet for endringer i Grunnloven gjengis følgende replikkveksling i Klassekampens artikkel:

– Man kan ikke si at det er et folkekrav å revidere grunnloven, sier Inge Lønning.

– Er ikke det et paradoks?

– Det er vel en refleks av det klimaet vi har i Norge. Vi er veldig opptatt av vår egen vellykkethet. Vi lever «i verdens rikeste land». Hva skal vi med menneskerettigheter i grunnloven? Alt er jo dekket. Det er ikke noen politisk sult, som gjør at noen føler at her må vi stå på barrikadene og slåss. Det er en del av et metthetssyndrom, og kanskje også en del av en selvtilfredshet, sier Lønning.

– Hvorfor er det nødvendig?

– Nettopp derfor tror jeg det er nødvendig. Er vi nå egentlig verdensmestre? Er vår egen konstitusjon på høyde med det du finner i sammenliknbare land? spør Lønning, og viser til at i våre naboland Sverige, Finland og Island har de nettopp vært igjennom omfattende grunnlovsrevisjon.

Så Grunnloven skal endres på grunn av metthetssyndrom, selvtilfredshet og fordi andre har gjort det.  Dette er merkelige begrunnelser, selv om man summerer dem. Nå er det svært sjeldent at det forekommer folkekrav om Grunnlovsendringer, rett og slett for fordi folk generelt er fornøyd med dagens utgave. Alt er jo dekket allerede, som Lønning sier. Når det heller ikke er noe politisk sult, i følge ham, så hvorfor bruke masse tid på å endre noe som er bra? Her er det nok én offentlig og én skjult agenda for opprettelsen av Menneskerettighetsutvalget.

Det er verdt å ha i mente at EU er ment som «forente kommunistiske nasjoner».

Nyhetsspeilet har tidligere tatt opp politikernes svik mot Grunnloven, som her.

For øvrig foregår det ingen undervisning i Grunnloven på Politihøyskolen. Kanskje det er passende å endre dette til jubileet?

Disse endringene gjør at man må lese hele grunnloven med nye briller, sier altså Inge Lønning. Vi får se hva som fremlegges den 10. januar og i årene fremover. Jeg håper folk følger Lønnings oppfordringer, og helst bruker lupe, for dette er viktig.

*Nå er det mulig at utvalget har sett på hvilke norske saker som ender i Strasbourg, og dermed vil tillate ting som er ulovlig i dag (slik at færre saker ender i rettssystemet), men jeg tar forbehold, da jeg mener de da i tilfelle ville gått utfor sitt mandat.

 

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

33 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
6 år siden

Dagens jus-studenter kan ikke velge Grunnloven som mulig emne, fordi fakultetet ikke lenger tilbyr det: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/?filter.teaching-language=norwegian
Dette finner jeg særdeles bekymringsfullt. For det betyr at meningen er å fase ut Grunnloven til fordel for internasjonale lover.

Alister Crowley
Alister Crowley
Abonnent
9 år siden

Frp, høyre og arbeiderpartiet. Blir litt som å velge mellom pest eller kolera..

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

The “European Gendarmerie Force” Project: EU Creates Legal Framwork For “Military Use” against its Citizens http://www.globalresearch.ca/the-european-gendarmerie-force-project-eu-creates-legal-framwork-for-military-use-against-its-citizens/5389037

Når jeg var på besøk i Trondheim som barn og ungdom, var vi noen ganger på kino her, med litt medbragt kinogodteri

rosendal kino western tarzan https://www.google.no/search?q=rosendal+kino+western+tarzan

20 bevæpna fra Sør-Trøndelag politidistrikt i Rosendal kino Tarzan og Clint Eastwood stil herja i fredelige Orkdal forleden dag, dog ikke med nevnte to filmpersonligheters høflighet og integritet, tvert imot, Hugtun TV 66 minutes MC episode 1 prog 1 http://www.nyhetsspeilet.no/2014/10/alberto-riveras-avsloringer-om-jesuitt-ordenen-og-den-virkelige-historien/comment-page-3/#comment-112037

Return of the empire, rise of the german goosesteppers in 2012, hilarious and very sad. NWO olympics + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1951&start=1

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
10 år siden

I disse dager debatteres endringer i Grunnloven blant Stortingets politikere. For en legmann er det noe som skurrer, ikke minst fordi det diskuteres form, ikke innhold – altså den mest vanlige distraksjonsteknikken.

For det først skal vel en (Grunn)lov være en grense, hva som er forbudt, hva som ikke er lov? Nå vil en del politikere ha inn rettigheter inn i Grunnloven. En rettighet er ikke synonym med en lov, og hvis argumentet er at disse rettighetene skal politikere love, så vet vi alle hvordan det går med politiske løfter. Dessuten vil lovpålagte rettigheter koste skattebetalerne, og det er ikke gitt at Norge skal ha god økonomi i all fremtid. Dette er for øvrig en skummel trend, at lover (hva som ikke er tillat) erstattes med rettigheter (hva som er tillat og hva man kan få).

Det andre er åpningene de foreslåtte endringene gir, med klausuler, betingelser eller forutsetninger, slik at Grunnloven ikke er absolutt. Der det gis smutthull, vil disse utnyttes, det viser historien. Og hvis politikerne ikke får et argument for å benytte åpningene, vil de skape et. Så terskelen til for eksempel å erklære unntakstilstand vil gå ned og utnyttes i større grad.

Det tredje er inhabilitet. Politikere har bestemt, med flertallsbeslutning, at det er dem selv som skal fremlegge eventuelle endringer. Deretter skal politikerne stemme over egne forslag for regulering og grenser for egen makt. Hallo!? Det går ikke, fordi samtlige politikere er inhabile i slike tilfeller. Dessuten vet vi at de som ønsker en politisk karriere ønsker makt. Enhver som søker makt vil utnytte de muligheter som er, som å endre lover. Derfor er det naturlig at ledere i et demokrati vil taske til seg mer makt, og vi vil ende opp med diktatur, som Karl Marx spådde ville skje med demokratier.

Det fjerde er Grunnlovens intensjon, som er å holde regulere og begrense makten, holde makten i bånd. Ingen politikere har greid å holde seg innenfor konstitusjonens rammer, og dermed brutt Grunnloven (noe politikerne selv kaller konstitusjonell sedvane), hvilket skal medføre fengselsstraff. Så hva er poenget med en Grunnlov, når politikerne uansett bryter sine egen vedtatte begrensinger – med overlegg? Den har en funksjon, og det er å bremse systemet, men jo flere endringer jo mer løpsk vil systemet gå. Ser man nøkternt på det er det en svært egenrådig klikk på Stortinget, der hensynet til folkemeningen er ganske fraværende, selv om politikerne velger å kalle systemet ”representativt demokrati” eller ”folkestyre”. Når realitetene oppleves motsatte, virker prydordene som en illusjon.

I og med at politikere har ”drept” Grunnloven, og for å unngå ytterligere totalitære tendenser foreslår jeg at vi sier at 200 år er nok. Det er ingenting å feire, legg det hele ned. Alternativer? For å unngå politikere må det bli anarki eller Guds Lover. Men enn så lenge er meningen å la flertallet av det norske folk avgjøre, så la oss stemme over de to alternativene – før det er for seint

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Gratulerer med dagen 17. mai til alle seriøse som vet hva god folkeskikk er. De som står bak følgende kriminalitet ønskes ikke sett på feiring noe sted i Trondheim imorgen. De kan med fordel holde seg unna byens fellesområder for ikke å skjemme dagen, uønsket som de naturligvis er

Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1

Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1

Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

ADGPI http://abeldanger.net/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

En flott 17. mai feiring i Trondheim sentrum. I en tale på torget ble det fortalt hvor viktig det er med åpenhet og kompetanse, også med fokus på Norges Grunnlov av 1814. Det snedige var at det samtidig seilte tjukt av chemtrails på hele himmelvelvingen over hodene på tilhørerne. Det var trolig veldig få som var oppmerksom på dette, pga altfor lite åpenhet og kompetanse, samt brudd på Grunnloven. 17. mai med chemtrails og taler om åpenhet og kompetanse, Trondheim 2014 https://www.youtube.com/watch?v=j-fozb5mKXs

The National Day of Norway, May 17th

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

NTNU rektor Gunnar Bovim talte imens brudd på Grunnloven i form av chemtrails seilte over Trondheim og omegn. Bløffmakere, kriminelle og andre idioter, holder folket inklusive studentene for narr

Ta vare på kunnskapen. Ta vare på de gode verdiene. 17. mai-talen i Trondheim 2014 http://www.ntnu.no/blogger/rektoratet/2014/05/trondheim-historien-og-kunnskapen-17-mai-talen-i-trondheim-2014/ Sitat: Kjære alle sammen. Gratulerer med dagen! Det er på slike dager vi kjenner at vi er en del av historien. Vi har en fortid, og den fortiden har gjort oss til den vi er. Den følelsen er det ekstra lett å kjenne på her i Trondheim og Trøndelag. Som den legendariske stortingsmann Jon Leirfall fra Hegra sa: «Dersom man fjerner Trøndelag fra norgeshistorien, blir det bare permene igjen.» Som bergenser vil jeg gi ham mye rett i det. Trondheim og grunnloven. Trondheim har også en viktig plass i historien om grunnloven; om Norges rolle som selvstendig nasjon og demokratisk folkestyre. Ved NTNU har vi mange gode hoder med historie som spesialfelt. Noen av dem har delt kunnskapene med oss gjennom en kronikkserie om grunnlovsjubileet. Jeg har hatt stor glede av å lese den. ..

17. mai med chemtrails og taler om åpenhet og kompetanse, Trondheim 2014, ver. 2 https://www.youtube.com/watch?v=OWVea0XgGRw

NTNU-rektor går for fusjon http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10583584.ece Sitat: NTNU har mest å tjene på å fusjonere. Det mener rektor Gunnar Bovim – men vil ikke si hvem fusjonen bør inkludere. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Hvorfor har de økt beredskapen mot frimurerne den 17. mai?

Det flerkulturelle Norge: bevæpnet politi på 17. mai https://www.frieord.no/kommentar/det-flerkulturelle-norge-bevaepnet-politi-pa-17-mai/

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Ap’s Jette Christensen varsler grunnlovsdrama like før 17.mai.
http://www.dagbladet.no/2014/04/29/nyheter/samfunn/politikk/innenriks/grunnloven/33039269/

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The norwegian europemovement’s ‘Yes to EU’ brochure http://postimg.org/image/5qknxo86l/ In facebook http://tinyurl.com/bty7u7a som undertegnede mottok sammen med lukket valnøtt kake og brus fra europabevegelsen øverst i Nordre gate Trondheim 7. mai. Noen symboler knyttet til EU, european union, er å finne over kopien, samt litt relatert informasjon her og i facebook:

We are all Jesuits http://www.abeldanger.net/2012/12/we-are-all-jesuits.html * Alberto Rivera and others speak of jesuit, jesuits, infiltration, full version, the society of Jesus http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1824&start=1

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * British Bankers’ Association, BBA, Planned and Executed 9/11 with Reuters for Profit, w/Crown Agents http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1851&start=1 * John Todd speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The illuminati and witchcraft – His talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1815&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Van Rompuy: we zijn allemaal Jezuieten, montage http://postimg.org/image/6dyu1bygl/ In facebook http://tinyurl.com/cu8tkp3

“Jim Stone: Israel is using nuclear weapons in Syria ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-9/#comment-98537

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Takk til de våkne sjeler som setter fokus:

1. Thorbjørn Jagland er benyttet som mellommann i indirekte bedrag fra sovjetiske KGB og senere russiske FSB i hele sitt voksne liv. Karrieren hans er bygget opp ved hjelp av bedragmetodene fra øst som jeg forteller om. Først her hjemme, så ute.

2. EU er ikke det samme som det tidligere EF. EF var først og fremst et felles marked, mens det som nå har fått Nobels fredspris er en politisk union. Da Moskva avviklet Sovjetunionen i øst i 1991, oppsto Den europeiske union i vest året etter, i 1992. Det var ikke tilfeldig.

3. Saksbehandlingen av Norges forhold ble også doblet, og Norge ble integrert i EU gjennom EØS, som var en godt maskert avtale som ble inngått før folket ble narret til å tro at forholdet til EU skulle avgjøres gjennom en folkeavstemning i 1994. Følgen av dette dobbeltspillet var at Norge ble pålagt alle plikter i EU, men fikk ingen rettigheter. Igjen ble det gjennomført et stort narrespill over en gammel kommunistisk lest.

En rettighet er noe du kan gjøre. En plikt er noe du skal gjøre.

4. For å identifisere virkeligheten bak virkeligheten som er skapt av alt dette systematiske bedraget, kan det være nyttig å høre på dissentere som kjenner systemet fra innsiden. Her er en av dem. Som sa fra allerede i 2006:

http://www.brusselsjournal.com/node/865 :

In his speech Mr Bukovsky referred to confidential documents from secret Soviet files which he was allowed to read in 1992. These documents confirm the existence of a “conspiracy” to turn the European Union into a socialist organization. I attended the meeting and taped the speech. A transcript, as well as the audio fragment (approx. 15 minutes) can be found below. I also had a brief interview with Mr Bukovsky (4 minutes), a transcript and audio fragment of which can also be found below.
An interview with Vladimir Bukovsky
Listen to it here
Paul Belien: You were a very famous Soviet dissident and now you are drawing a parallel between the European Union and the Soviet Union. Can you explain this?

Vladimir Bukovsky: I am referrring to structures, to certain ideologies being instilled, to the plans, the direction, the inevitable expansion, the obliteration of nations, which was the purpose of the Soviet Union. Most people do not understand this. They do not know it, but we do because we were raised in the Soviet Union where we had to study the Soviet ideology in school and at university. The ultimate purpose of the Soviet Union was to create a new historic entity, the Soviet people, all around the globe. The same is true in the EU today. They are trying to create a new people. They call this people “Europeans”, whatever that means.

According to Communist doctrine as well as to many forms of Socialist thinking, the state, the national state, is supposed to wither away. In Russia, however, the opposite happened. Instead of withering away the Soviet state became a very powerful state, but the nationalities were obliterated. But when the time of the Soviet collapse came these suppressed feelings of national identity came bouncing back and they nearly destroyed the country. It was so frightening.

PB: Do you think the same thing can happen when the European Union collapses?
VB: Absolutely, you can press a spring only that much, and the human psyche is very resilient you know. You can press it, you can press it, but don’t forget it is still accumulating a power to rebound. It is like a spring and it always goes to overshoot.
PB: But all these countries that joined the European Union did so voluntarily.
VB: No, they did not. Look at Denmark which voted against the Maastricht treaty twice. Look at Ireland [which voted against the Nice treaty]. Look at many other countries, they are under enormous pressure. It is almost blackmail. Switzerland was forced to vote five times in a referendum. All five times they have rejected it, but who knows what will happen the sixth time, the seventh time. It is always the same thing. It is a trick for idiots. The people have to vote in referendums until the people vote the way that is wanted. Then they have to stop voting. Why stop? Let us continue voting. The European Union is what Americans would call a shotgun marriage.
PB: What do you think young people should do about the European Union? What should they insist on, to democratize the institution or just abolish it?
VB: I think that the European Union, like the Soviet Union, cannot be democratized. Gorbachev tried to democratize it and it blew up. This kind of structures cannot be democratized.
PB: But we have a European Parliament which is chosen by the people.
VB: The European Parliament is elected on the basis of proportional representation, which is not true representation. And what does it vote on? The percentage of fat in yoghurt, that kind of thing. It is ridiculous. It is given the task of the Supreme Soviet. The average MP can speak for six minutes per year in the Chamber. That is not a real parliament.
( http://www.brusselsjournal.com/node/865 )

“Mr Bukovsky was one of the heroes of the 20th century. As a young man he exposed the use of psychiatric imprisonment against political prisoners in the former USSR (Union of Soviet Socialist Republics, 1917-1991)” :

“Blir psykiatrien brukt til å stue bort politiske meningsmotstandere, eller er dette en illusjon skapt av “konspirasjonsteoretikere” for å gi nåtidens politikere et dårlig navn? Denne artikkelen tar for seg Synnøve Fjellbakk Taftø, Fredrik Vollan, psykiatrien, EØS avtalen, ytringsfriheten og konspirasjoner.”
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/er-psykiatrien-elitens-vapen/

“En av Norges mest profilerte og kjente politiske fanger er igjen tvangsinnlagt” :
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

Kilde første del: Norulv Øvrebotten

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

Hvordan grunnlov skal beskytte folket fra statelige overgrep: http://www.youtube.com/watch?v=bLjQzlMDX2I

Det er bestemt at Grunnloven skal endres, og det er liten debatt om emnet i media.

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Ingen bryr seg om Grunnloven

I september fremmes forslagene til historiens største revidering av Grunnloven. Det engasjerer hverken politikere eller folk flest. - Vi er i ferd med å lage en ny grunnlov uten at en bred og nasjonal prosess ligger til grunn, sier Morten Kinander, jurist i tankesmien Civita.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ingen-bryr-seg-om-Grunnloven-6959555.html#xtor=RSS-3

Her er hva Norulv Øvrebotten mener om begrepet menneskerettigheter:

“Den nye innpakningen

Sosialisme var drømmen om himmelen på jorden som Lenin og Stalin kunne pakke dobbeltspill og hardbarket kriminalitet inn i, for i virkeligheten å fremme klassisk russiske imperialisme og målet om verdensherredømme. Sos
ialisme ga mennesker håp uten at det nødvendigvis ga dem innsikt i skjulte maktpolitiske mål og realpolitikk. De ble nyttige idioter, som Lenin kalte dem.

Sosialisme tapte sin glans med tiden, ikke minst fordi 100 millioner mennesker ble drept underveis verden over i det forrige århundre i bestrebelsene for å skape himmelen. Da Moskva avviklet Sovjetunionen, ble sosialisme utover 90-tallet smart erstattet med menneskerettigheter for å dra naive mennesker i vest inn i det samme spillet som før. Også denne kamuflasjen fungerer godt. Du kan utføre mye mafiavirksomhet under et så fint dekke utad. Bare se på Norge.

Det er ikke tilfeldig at tidligere statsminister Thorbjørn Jagland har lagt sosialismen bak seg, og gått fra å være en evig mellommann i indirekte sovjetiske bedrag her hjemme til å bli generalsekretær i Europarådet og sjef for menneskerettigheter i denne delen av verden. Det er heller ikke tilfeldig at han fikk denne stillingen med støtte fra Russland. For øvrig er han også utdeler av Nobels fredspris og kan benyttes i bedrag ute i verden også fra den posisjonen. Det meste henger sammen.

De siste tiårene er verden generelt og Europa spesielt blitt druknet i menneskerettigheter. På samme måte som Europa og verden for øvrig ble druknet i sosialisme og flotte ord om demokrati i mesteparten av det forrige århundre. Dette er rett og slett dyktig håndverk fra KGB, som de siste tjue årene ikke har gjort noe annet enn å skifte navn og utnytte de store strategiske fordelene som det ga å snu det virkelig store spillet på hodet og lure de fleste trill rundt etter 1991. Dobbeltstaten i øst ble ikke borte med Sovjetunionen, det ble bare skiftet ham og virksomheten ble omorganisert. Såvel hjemme som ute. Teknikkene fra de små spill finner du også igjen i de helt store.
.
Historien gjentar seg ikke, men den rimer, som en dikter sa. Mange av grepene i vår tid er gjort før. Bare i en annen form. Når du i et land som Norge blir druknet i rettigheter generelt og menneskerettigheter spesielt, med stadig mer villfarelse til følge om hvilke plikter som følger med, skal du huske på at Josef Stalin ga sovjetfolket flere rettigheter enn noensinne i det helt spesielle året som 1937 var.

I dette historiske året toppet “Den store terroren” seg. Samtidig som vanlige sovjetrussere fikk flere rettigheter enn noensinne, ble de også vilkårlig drept i et enormt omfang. Å skyte vergeløse mennesker i hodet uten annen grunn enn å sikre makten for Kreml, var en del av terroren. Både før 1937 og etterpå. Stalin hadde drept om lag 15 millioner bønder alene før Hitler kom til makten i 1933 og kunne drepe noen som helst. Dette er lett å glemme i ettertid. På samme måte som mange glemmer at nazistene tapte krigen og kommunistene vant.

Sosialisme er nå ute, menneskerettigheter er inne. Bare spør Thorbjørn Jagland og Stortinget. Når noe er for godt til å være sant er det som regel nettopp det. Derfor burde folk bry seg.”

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden
ola
ola
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg kan ikke forstå hvor lett det er å lure folk, man bare kaller en ting for en annen ting, så er det plutselig greit, selvom det er akkurat det samme greiene.

fks kalle EU for EØS, så er det plutselig greit, det er jo en norsk bokstav inni der og greier, og da krysser det ikke folks tanker at de har blitt lurt, selvom vi innfører alt de ber om, og gir fra oss suverenitet og folk ser det skje.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

LOV 1814-05-17 nr 00: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 http://www.lovdata.no/all/hl-18140517-000.html

Sitat: § 2. Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.

“ADL Launches Book Against Religious Right”, by Peggy Landers http://www.google.no/search?q=ADL+Launches+Book+Against+Religious+Right+by+Peggy+Landers

Kilde,
Anti Defamation League, ADL, is a non-jewish terror organization: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1736&start=1#M7868

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
12 år siden

Måtte Gud straffe landsforræderne etter sin rettferdghet. I Jesu Kristi navn, Guds sønn, vår Herre og Frelser! Vik fra meg antikrister og ormeblod. Jesus Kristus er oppstanden!

Brandulph
Skribent
Svar til  Avregistrert
12 år siden

Ditt håp om at din oppfordring blir tatt til følge, er nok heller liten, “Avregistrert”… av den enkle grunn, at registrert handling må ha blitt approbert av de som du oppfordrer… som jo i.h.t. ditt livssyn, kontrollerer alt. ;-)

Mr. Scary
Mr. Scary
Abonnent
12 år siden

Løsningen på alle problemene er så latterlig enkel. Men sikkert tung og svelge for noen, nemlig:

INNFØR EN ARVE-SKATT PÅ 100%

Dette frykter eliten mest av alt!

Slik avskaffer vi fødsel inn i privilegium, samtidig som det holder pengene i konstant sirkulasjon. Kort tid etter vil grådighet og parasittisk tankegods følge elitistiske holdninger i graven.
Vi kommer til verden naken uten materie (i ånd) og burde forlate den på samme måte. Da vil alle mennesker ha samme utgangspunkt fra fødselen, og da kan vi innføre ett MERITTOKRATI. Som gir innflytelse etter de evner og kvaliteter etthvert menneske oppnår gjennom livet.

Med ett FOLKEvalgt styre som baserer seg på fornuft, vitenskap, kjærlighet og ånd (sjel) uavhengig av både rase og religion. Uten grådighet (arven) vil det være mer enn nok ressurser og rikdom til oss alle. Forvaltet av en FORNUFTIG stat, som får pensjon etter hva de faktisk har utrettet. Og at de stilles ansvarlige for sine valg. Alle pengene som kommer inn på arveskatten kan investeres i utdanning, helsevesen, infrastruktur og utjevne andre urettferdigheter.

På denne måten kan vi bryte ut av den nedadgående spiralen av karmisk ubalanse og over tid gjenskape balanse i universet og oss selv.

Brandulph
Skribent
Svar til  Mr. Scary
12 år siden

– Opp gjennom et langt liv har jeg ved flere anledninger forfektet nær identiske tanker i venners lag, Mr. Scary, dog ikke 100%… om enn kanskje tett oppunder.
– For, selv om verdiskaping til en vesentlig del er et resultat av muligheter og rettigheter som et samfunn tilbyr personer med spesielle evner, energi og visjoner (som befinner seg “på rett sted til rett tid”), så vil nok “100%” medføre heller innlysende negative elementer i et samfunns utvikling, ve og vel… dersom det da ikke er tale om formuer skapt gjennom rene spekulative manipulasjoner.
– Imidlertid , Mr. Scary, vil det kanskje være en en idè, en begynnelse på veien mot ønsket målsetting, å gi folket en mulighet til kjapt å avsette og straffe (ikke minst!) enhver politiker og finansfyrste som frarøver eller misligholder nuværende og kommende generasjoner deres rettmessige eiendom?
– (Hva med en straffe koloni på Bjørnøya, hvor til eksempel politikere som per se anvender folkets midler til å avlive folk i Libya, blir plassert på livstid?… og hvor de må slå floke på en utedass i spregkulda sammen med alle finansfolk som blåser bort milliarder av folkets oljefond på skandaløse investeirnger? Hmmm… tja…. ingen dum idê, eller? :-) )

tralle20
tralle20
Abonnent
12 år siden

Alt hva fedrene har kjempet , mødrene har grett
så kommer globalistene å snører sitt nett.

Nei nei det får ikke skje , bøy kne begynn å be.
Gud forsvar vår grunnlovsrett , før globalistene til retrett.

Brandulph
Skribent
Svar til  tralle20
12 år siden

Hmmm… tja… “bøy kne begynn å be”… vel, av antallet “tommel opp” for ditt forslag til mottrekk, er det helle innlysende at det er fritt fram for enhver som ønsker å foreta endringer i Grunnloven, til fordel for andre enn det norske folk. (Enhver som har seilt noen år, vet jo at det går lukt til helvete med både skute, last og mannskap, dersom du i storm faller på kne, folder hender, og begynner å be.)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  tralle20
12 år siden

Njaaaa, vet ikke det Brandulph.

Jeg tror det er en god ide jeg, for det er jo ikke så mye annet å gjøre når en er langt inne i brenningene og de ser døden i hvitøyet…
Rormannen kan jo gjerne bli stående ved rattet, og be mens han styrer, men resten kan med fordel bidra med å be…eller de kan hyle og rope på mamma, helt ute av stand til å gjøre noe som helst.
I full handlingslammelse bare gjør ingenting da går det vel i brenningene det her….ikke noe momentum skapes for det motsatte, bare overgivelse til det tilsyenlatende garantert katastrofale utkomme…

Vet du hva vi gjør mens vi ber, affirmasjoner, etc? Vi påvirker hver enkelt av oss det som Carl Gustav Jung kaller det ‘kollektive ubevisste’, det skaper et eterisk momentum, som kanksje kan endre situasjonen, tilførsel av eterisk positiv energi.

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything” – Albert Einstein

Alle monner drar. Hadde nok mennesker vært bevisst sin psykiske og åndelige kraft og makt, og brukt den, og ikke bare overgitt den til Store Ledere ala Nord Korea, så hadde ikke den sekulære verden vært så elendig som den nå engang er……

Verden er et speilbilde av alle menneskenes ubevisste, som tilsammen danner det kollektive ubevisste. Ser ikke så bra ut spør du meg….

Brandulph
Skribent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

– Du er en belest, reflektiv og meget interessant person, Johansen, men med en bakgrunn fra havet trekker du tildels underlige slutninger.
– Har ei skute havnet i fjæra, Johansen, så skyldes det enten en grov navigigasjons feil, eller det faktum at skipper og styrmenn bevisst har ignorert silasens største fare; Terra Firma. (Det vet jo selv sot-englene ombord! ;-) )
– Et vesentlig poeng er, Johansen, at din gud med sikkerhet forventer at du IKKE legger ut på en seilas, på ei skute som ike er sjødyktig, og som på toppen av det hele er bestykket med skipper og styrmenn som hverken kan navigere eller å mestre en storm. Og, uansett, i en storm forlanges det, at hver og en som seiler med, blir ved sin post og konsenterer seg om en eneste oppgave; bringe skuta velberget gjennom stormen… hvilket selvsagt også kan innebære et regelrett mytteri. For, som du selv sier, ” I full handlingslammelse, bare gjør ingenting, da går det vel i brenningene…” Tja… foldede hender og bønn er i aller høyeste grad en slik handlingslammelse. Ei sjødyktig skute og godt sjømannskap derimot, bringer last, skute og de som seiler med, trygt gjennom uværet, med mindre naturen har slått til med krefter som farkosten ikke var bygget for å tåle.
– Utover det, hvordan dine bønner bringer ”affirmasjoner” (fornorsking av engelsk:affirmation?) ”når en er langt inne i brenningene og de ser døden i hvitøyet”, det ungår meg. Å trekke en gud eller en fanden inn i årsaken til et totalt og tragisk havari, tjener forøvrig ingen annen hensikt en å bevege ansvarsforholdet vekk fra de som tillot skuta å legge ut på ferden; de som har ansvaret for å bringe last, skute og mannskap fram til designert havn. (Enpassant, jeg vet at både rederiet og skipper var informert om at ”Berge Istra” seilte ut med ørten lekkasjer i sine lasteliner, at inertanlegget ikke holdt mål, og at en malmlast var synonymt med en gigantisk eksplosjon. For søsterskipet, Berge Vanga, var situasjonen den samme! Hvor mye skipper og reder ba etter at de hadde dokkingsrapporten i hånd, og det til tross lot skutene seile, vet jeg ikke, men som gode katolikker var (er?) de to overlevende spanjolene begge hellig overbevist om at jomfruen hadde stått dem bi. )
– ”Hadde nok mennesker vært bevisst sin psykiske og åndelige kraft og makt, og brukt den, og ikke bare overgitt den til Store Ledere ala Nord Korea, så hadde ikke den sekulære verden vært så elendig som den nå engang er……” Hmmm? Hvorfor N.Korea, Johansen? Hvor i all verden har N.Korea utplassert sine tropper og raketter? Hva i all verden er ”overlatt” til N.Korea? Hva i all verden er det som gjør at du IKKE trekker fram Israel og det Israel kontrollerte USA? Eller Norge som en villig handtlanger for det samme makt apparat? Gjennom mer enn tusen år har det jo gått slag i slag med groteske overgrep under bumerket: Gud- Den Hellige Ånd… og ikke minst Jesus og Maria.
– Jeg leser deg med interesse, Johansen, men for meg blir du for mye av en ”jesus-freak” med sitater som: ”Den som elsker sitt liv i denne verden skal miste det, men den som gir sitt liv for min sin skyld skal finne det evige livet”. Siden kristendommens oppfinnelse er det ingen ”napoleon” (geistlige inkludert), som ikke har slynget ut slikt, i sin streben etter omnipotens. Forøvrig er det jo nettopp også slikt budskap palestinske mødre i fortvilelse ofrer sine sønner som martyrer i Palestinas kamp om rett til å overleve.
– Det vaker faktisk en moderne svovelpredikant innebakt i det aller meste av det du analyserer og legger fram, og et relevant utsagn fra deg, som illustrerer din heller fanatiske holdning er: ”… etter mitt syn så fremstår rett og slett denne ateistiske professor (Dawkin) som dum, og det har jeg lyst til å si, uten å ha dårlig samvittighet. Ateisten virket faktisk å være mindre intelligent,…”
– Jeg vil aldri påstå at du er mindre intelligent ved å slenge fra deg slikt tøv, Johansen, men for meg, vitner slik tale om en bevisst(*) ensporet fanatisme og en manglende evne eller vilje til å erkjenne realitetene i den verden som omgir oss.
(*) Eller kanskje er det ubevisst? Altså den delen av ditt sjelelivet som ikke kan erkjennes og derfor ikke bli kontrollert av vilje og forstand? ;-)
– Min moralske holdning er, på linje med Dawkin og andre ateister og/eller agnostikere, ikke avvikende ikke fra din, Johansen. Imidlertid ser jeg ikke noe gudommelig i guden som fremmet kravet i sitt første bud. (Derimot ser jeg selvsagt hvorfor han fremmet slikt krav. Det finnes knapt en organisasjon som ikke fremmer nær sagt identiske krav i sine statutter. ;-) )

(Ad personer som faller inn under din vurdering “mindre intelligente” så er listene over kjente navn, lange : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_atheists http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_agnostics Men bevares, Johansen, det er jo din rett å mene hva du vil. ;-) )

tralle20
tralle20
Abonnent
12 år siden

(VG Nett) Natt til 2. januar var kun to tjenestemenn på vakt i Grenland. – Et eksempel på den elendige politidekningen i landet, sier Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10074931

Det virker som kun Jens og hans politikertopper blir prioritert av politiet.
De passes og følges av titalls på titals av pokliti 24/7.
Da er det ikke snakk om penger og nedskjæringer.
Stortinget og regjeringsbyggene er omtrent de eneste offentlige bygg som blir ettergått og fulgt opp av egne handtverkere 24/7.
Da spares det ikke på millionene.

Ellers faller snart offentlige bygninger , veier , jernbane og andre statseide fasiliteter i grus, en skammens ugjerning.

Statsrådene synes å være mer i utlandet enn hjemme , koffertene er alltid full av millioner og milliarder som strøs rundt hele kloden til alle kriker og kroker i den store verden.
Her hjemme strør de godt ut over alt utenlandsk , mens en hver etnisk nordmann og kvinne må kjempe å slite for å overleve i hverdagen.
Det er snart flere moskeer og budisttempler i oslo område enn kirker.

Ærlig talt vi trenger ikke slike politikere.
Deres pensjoner rettigheter og frynsegoder er mange og rause og snyter de å trikser med motatte he he “gaver” snor teppemafiaen seg altid unna.
Jagland og nobelkomiteens medlemmer strør fredsprisen ut til feile personer ifølge oppinionen og bare Obamas timer lange besøk i Norge kostet skattebetaleren hundrevis av miilioner kroner og Kinas handelsboikott tør de ikke å regne på. Nei send fredsprisen tilbake til Sverige før vi går til grunne.

Sykehusene er i alvårlig krise , nedskjæringer på nedskjæringer over alt mens NAV som skulle smøre Norge å bli så bra er full av sand.

Nei smør de i fjær og tjære disse som administrerer staten det offentlige og statsapparatet.
En statsforvaltning som er så big at den kunne styre et land på 75 millioner mennesker ifølge statsvitere alikevel krever de mer bompenger skatter og avgifter for å fø seg selv.

I Norge idag er det langt flere pensjonister , barn og mail og papirflyttere i staten enn aktive arbeidstakere som holder julene igang.

Vi har eid havets gull , først fisken , hvalfangsten og silda og dernest olja for ikke å snakke om vannkraften som er iferd med å innternasjonaliseres for å tekkes EU.
Norge EUs grønne lunge skal deles opp gis bort og ofres til EU og etter alt strevet må vi betale dyrt til lobalistene som også har ofret ferskvannet på EUs alter.

Gud bevare Norge vårt fedreland fra satans ormeyngel.

tralle20
tralle20
Abonnent
12 år siden

Globalistene er iferd med å ødelegge landet Norge som vi kjenner det.
Derfor skal de forandre grunnloven for lettere å få Norge inn i EU.
Uansett et bry uten substans i og med at folket skal bestemme om vi skal inn eller ikke.

Disse globalistene som har fordervet landet i årtier blir aldrig trett av å springe som sendebud for djevelen for å innlemme Norge i antikrists rike EU.
Måtte deres straff bli rettferdig og hard etter Guds vilje.

Vi må snart ut på gatene å vise hva ekte nordmenn står for , politikernes frekkhet er et HÅN mot grunnloven og det etniske norske folk.

Gud være med oss i striden mot satans ormeyngel.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  tralle20
12 år siden

Litt av problemet med demokrati. I et demokrati kan 51% ta vekk friheten fra de andre 49%. Men i en grunnlovsfestet republikk kan ikke 99% ta vekk friheten fra den 1%. Vi hjernevaskes til å tro at demokrati er det beste, men jeg er redd for at det ikke stemmer.

Demokrati har man uansett bare på toppnivå. Resten av folket har jo ikke peiling på hva som foregår og får bare finne seg i hva ..demokratene.. bestemmer.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Rekorddårlig oppslutning om EU http://nrk.no/nyheter/norge/1.7870997

Ap og Høyre vil gjøre det lettere å bli EU-medlem http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ap-og-Hyre-vil-gjre-det-lettere–bli-EU-medlem-6718635.html

Hvorfor vil Ap og H gjøre forandre grunnloven for å gjøre det enklere for Norge å bli medlem av EU når oppunder 80% av befolkninga er imot EU-medlemskap? I dette tilfellet arbeide de aktivt imot folkeopinionen, også oppsiktsvekkende sett i lys av terroraksjonene den 22. juli 2011

David Icke on Lisbon Treaty http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=276#M4704

Aeresord
Abonnent
12 år siden

Fin artikkel Øystein. Flott at dette også kommer frem på nyhetsspeilet, om enn noe sent (dagen før forslaget blir fremlagt).

Et paradoks er jo at Ungarn nylig gjorde endringer i sin grunnlov, men da førte det til ramaskrik blant sosialdemokratene der nede og i massemedia generelt. Ja, selv Hilary Clinton begynte å sutre da det virker som de i Ungarn nå forsøker å ta litt mer vare på landet sitt enn sentralbanken.
En av endringene som ble gjort i Ungarn utgjør likevel det største paradokset, og det er at de gjorde motsatt av det som nå blir foreslått her til lands, de utvidet fra 2/3 flertall til 3/4 flertall ved avstemming i slike saker som blir tatt opp i artikkelen.

Kanskje blir det nå med denne endringen lettere for norges topp-politikere og få Norge inn i EU slik at vi kan bli et nytt Ungarn om noen å i stedet for å lære av feilene de andre har begått før vi begår dem selv.

Lillian Sivertsen
Forfatter
12 år siden

Tusen takk for en glimrende og viktig artikkel :)

« Forrige artikkel

Johan Galtungs Ti teser om 22/7

Neste artikkel »

Ideologier, integrasjon og etikk

33
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x