Norske stortingspolitikere har flere ganger brutt Grunnloven uten å bli stilt for riksrett
/

Sviket mot Grunnloven

15.5K visninger
14 minutter lesetid
105

Norges folkevalgte har gjort seg skyldige i løgn, svik og bedrag overfor velgerne. Dette vil her bli belyst i detalj, blant annet ved professorers uttalelser, juridiske bøker og skriv og ikke minst selve Norges Grunnlov, både dens paragrafer, ånd og prinsipper.

En anklage mot Norges Storting og regjering

Norsk tilknytning til EØS og ev. medlemskap i EU kan aldri bli forenlig med Eidsvoll forfatningen – Norges Grunnlov – vårt frihetsbrev.

De politiske partiene lager lover og regler basert på egne synsinger, og ikke etter Grunnlovens ånd og prinsipper. En slik fremgangsmåte for å lage lover og tolke de någjeldende lovene kan kalles ”Parti-krati”.

Partiene som nå er representert på Stortinget vil ikke se og erkjenne hva Grunnloven egentlig sier oss, men legger tvert imot opp til å legge Norge inn under ”Fremmede Makters Territorium og Herredømme”. Dette er stikk i strid mot Grunnlovens ånd og prinsipper.

Grunnlovens § 1 lyder:

Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Professor i statsvitenskap, Thomas Chr. Wyller, skrev i Aftenposten følgende:

”Grunnloven har en konservativ funksjon.  Den har et sterkt utbygd minoritetsvern. Det kreves 2/3 flertall for å endre den, i noen tilfeller også  3/4- flertall.

Angrepene mot Grunnloven kommer nå først og fremst fra dem som er satt til å verne og bevare den, de folkevalgte på Stortinget og i regjeringen. Men også fra katolikker, muslimer, humanetikere og teologer.

Det er Grunnloven av 1814 som har opprettet Stortinget og ikke motsatt !

Det er særlig § 2 og § 112 som nå er under angrep, og det faktum at § 112 sikrer § 2.

Grunnloven § 112 (første del):
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Grunnloven § 2 (første del):
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.

Grunnloven er rett av første rang

En nasjons Grunnlov (konstitusjon) står over alle andre lover og forordninger. Med andre ord har Norges Grunnlov rett av første rang. Det tilkommer heller ikke Høyesterett å tolke eller omtolke den, slik en kan med andre lover.

Grunnloven er overstyrende andre lover som nettopp skulle være avledet fra selve Grunnloven. Vi har altså lover som nettopp skulle være avledet fra selve Grunnloven for å være gyldige. Vi har også flere fullmaktslover som åpner for totalitære trekk.

Se: http://www.kommentar-avisa.no (17.10.06)

Fra Det juridiske fakultet er bl.a. følgende uttrykt om Grunnloven:
Det som gjør Grunnloven til en lex superior, har sammenheng med den spesielle endringsprosedyren for Grunnloven  (se grl. § 112) samt at Grunnloven er hjemmel for Stortingets lovgivning:

”Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven.”
(Andenæs 1998 s. 25 jfr. Også s. 10).

”Den kompetanseregelen som gir hjemmel for å gi en pliktregel og eller en ny kompetanseregel har høyere rang enn de regler som er utledet av den.”
(Helset/Stordrange s. 121).

“En snakker gjerne om lovgivningens trinnhøyde og rang, eller trinnfølgen mellom grunnlov og lov. Her er vi ved noe av det som kjennetegner grunnloven.

Det neste spørsmål går på hva det betyr at grunnloven har en slik status. Her er det naturlig å komme inn på lex superior som motstridsprinsipp, noe som har nær sammenheng med tolking og harmonisering, emner som er sentrale i rettskildelæren. En regel kan settes til side som stridende mot grunnloven.  Men motstriden kan også løses ved at vedkommende regel og/eller grunnloven tolkes innskrenkende slik at motstriden elimineres.
(jfr. Andenæs 1998 s. 25).

Denne typen vurderinger hører etter norsk statspraksis under de vanlige domstolene, og da kommer vi uvegerlig inn på prinsippet om domstolenes prøvingsrett overfor lovgivningen.
(jfr. Andenæs 1998 § 44,s. 288-300 og Helset/Stordrange 1998 s. 316-326).

Hentet fra oppgave nr.1; 03.12.1999 ved Det juridiske fakultet.

Konklusjonen er at Grunnloven er et verktøy som burde konsulteres i enhver lovgivningssak, fordi dette er lov av første rang. Har ikke en lov dekning i Grunnloven, er den de facto uten lovhjemmel.

Viktig: Grunnlovsfedrene var også så fremsynte at de la inn et forbud mot endringer av Grunnloven der dette stred mot Grunnlovens ånd og prinsipper, slik det er nedfelt i paragraf 112:

Grunnloven § 112 (siste delen)
Dog må saadan Forandring aldrig modsige denne Grunnlovs prinsipper, men alene angaa Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i Saadan Forandring.

Dette innebærer at Stortinget ikke kan endre Grunnloven i takt med at lovgivningens praksis endres i gal retning. En lov med mangelfullt lovgrunnlag vil følgelig forbli gal og ikke ha lovhjemmel i den høyeste rettskilde før loven igjen endres.

Mer fra norske professorer og høyesterettsadvokater

Johs. Andenæs, den avdøde nestoren blant de norske rettslærde,  skrev i sin lærebok i Den norske statsforvaltning om Grunnlovens § 112:

Sett at Stortinget i Grunnlovsform vedtok å avsette seg selv og innføre ”førerstaten” slik som den tyske Riksdag gjorde i 1933? Eller at det etter en konstitusjonell konflikt i grunnlovsform avskaffet kongedømmet og innførte republikk?

Eller at de i de samme former besluttet å la Norge innlemmes i en større stat i strid med vår Grunnlovs prinsipp om Norge som et fritt og selvstendig rike? Slike regler ville bety et brudd med vårt nåværende forfatningssystem.”

Johs. Andenæs skrev i sin bok: ”Statsforfatningen i Norge” i 1962:

”Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan Kongen ( i dag regjeringen) ikke inngå, selv med samtykke fra Stortinget.”

Det faktum at Norge i henhold til EØS-avtalen er ”forpliktet” til å gjøre enkelte EU-direktiver gjeldende som norsk lov er simpelthen grunnlovsstridig, mao. en kriminell handling.

Norges tilknytning til EØS ble følgelig godkjent av Stortinget på feil premisser.

Dette innebærer også at et eventuelt norsk medlemskap i EU ikke kan bli lovlig etter  Grunnloven. Den direkte logiske konsekvensen av dette er at Norge må meldes ut av det grunnlovsstridige EØS-samarbeidet. Én praktisk konsekvens av dette vil være at det opprettes handelsavtaler med andre land på selvstendig grunnlag, i den grad det er behov for dette.

En annen naturlig konsekvens vil være at det umiddelbart påbegynnes en utfasing av EU-bestemmelser som har smøget seg inn EØS-bakveien til å bli gjeldende i Norge og som går imot det norske folks interesser. Et eksempel kan være skadelige tilsetningsstoffer i mat, som Mattilsynet med ett vil få frie hender til å sørge for at blir forbudt (f. eks. aspartam og MSG).

De regler som Grunnloven i sine ”Almindelige Bestemmelser” gir til vern om det enkelte individs frihet og rettsikkerhet, må således respekteres også under utøvelse av en mulig traktatmyndighet.

Grunnlovens § 1 er en uoverstigelig rettslig hindring mot at Konge (regjering) og Storting avhender norske landområder til fremmede makter, eller for eksempel går med på at Norge skal innlemmes i en nordisk eller europeisk forbundsstat.

En slik innlemmelse i en større statsdannelse (les: Norsk EU-medlemskap) ville for øvrig ikke bare stride mot Grunnlovens § 1, men også mot Grunnlovens §§ 2, 3, 49, 75 og 112 m. fl.

Stortinget er fullt av representanter for Europabevegelsen

Mange av dagens folkevalgte på Stortinget  og regjeringsmedlemmer, er medlemmer av ”Europabevegelsen”, som har følgende hovedmålsetting:

”Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene , ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd.

De som taler Europabevegelsens sak, kan ikke uhindret vinne frem med sine argumenter, ved å hevde at Grunnloven er sovende, eller har gått ut på dato.

Grunnloven er faktisk gjeldende norsk lov !

Norges folkevalgte må, for ikke å begå alvorlige kriminelle handlinger, følge Grunnlovens ånd og prinsipper.

Så alvorlige anses slike kriminelle handlinger mot Norges suverenitet og Norges borgeres rettigheter og frihet at det finnes en egen straffebestemmelse for dette, § 83 i Straffeloven:

Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år.

Se: http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-012.html#83

Høyre: Heller norsk medlemskap i EU enn egen regjeringsposisjon !?

Det ser ut til at mange folkevalgte på Stortinget lider under den villfarelse som kan kalles ”parti-krati”. Dette går i korthet ut på at den enkelte politiker kun forholder seg til instrukser og ordrer fra overordnede i sitt eget parti, som om det er den eneste lov de er forpliktet til å følge, og at de kan se bort fra gjeldende norsk lovverk, inkludert Grunnloven.

Bør  partikratiet anses som norsk politikks nye ”kreftsykdom” ? Det mest elementære for en norsk parlamentariker, som er satt til bl.a. å utforme Norges lover, må jo være selv å følge de lovene som allerede gjelder.

Erna Solberg ser ut til å være ”Europabevegelsens dronning” på Stortinget i dag.  På  Europabevegelsens landsmøte i 2009 hevdet Erna at et av NEI til EU-sidens viktigste argumenter er selvråderetten, og at selvråderetten, ifølge Solberg, hadde gått ut på dato.

Også andre stortingspolitikere har hevdet at Norges Grunnlov er gått ut på dato.

Uansett hva  opportunistiske politikere måtte mene om Grunnlovens bestemmelser, eller andre norske lovbestemmelser for den saks skyld, så er det nå norsk lov. Og norsk lov gjelder faktisk i Norge, også for norske politikere uansett hvor mye de måtte være medlem av sellout-bevegelsene Europabevegelsen (som ønsker Norge underlagt én føderal europeisk regjering) eller En verden (som ønsker Norge underlagt én føderal verdensregjering).

Erna Solberg anfører at når ”viktige globale saker” som klima og finanskrisen har dukket opp, nytter det lite å klynge seg til en nasjonal selvråderett. (Hvorfor ikke ? Samarbeid med andre nasjoner er ikke i strid med selvråderetten så lenge det skjer i åpenhet og demokratisk ånd).

Solberg sier at ”samråderetten” (hva nå dette ulne begrepet kan bety for borgerne i et demokrati) bør erstatte selvråderetten.

Høyre har tradisjonelt vært en varm tilhenger av konstitusjonalisme og har tidligere ikke villet tukle med prinsippene i Grunnloven. Imidlertid innebærer grunnlovsforslagene fra Høyre for å gjøre det lettere etter deres mening å få Norge inn i EU, at det hoppes bukk over de prinsippene som lå til grunn i 1814. Dette er hevet over tvil. (NRK-nyheter 07.06.2009 – Dagen 27.08.2004)

Det mest oppsiktsvekkende er vel trolig at Solberg på vegne av Høyre åpenlyst sier at det er  viktigere med norsk EU-medlemskap enn at Høyre kommer i regjeringsposisjon !!

For et norsk politisk parti er det høyst lovlig å delta i en regjering. Men, som det fremgår av ovenstående, er det faktisk en kriminell handling å arbeide for å legge Norge under fremmed styre. Er det likevel ikke tilfeldig at Norge har gitt ordet ”quisling” til alle verdens språk ?

Politikere som åpenlyst sier at de ikke vil følge norsk lov, fordi de selv anser at Loven har gått ut på dato, faller inn i den norske tradisjonen ved navn SELVTEKT. Politikere som åpent argumenterer for selvtekt vil fungere som rollemodeller for anarki, ved å signalisere at enhver borger står fritt til å bryte enhver lov etter eget forgodtbefinnende.

Stortinget har eliminert Riksretten ! Bør det anses som stille revolusjon – eller statskupp ?

Hvorfor har Norge så mange politikere som sikler etter å spise kirsebær med de store (nasjonene) ? Kan dette være en eller annen slags symbolsk politisk arv etter landssvikeren Vidkun Quisling, og hans iver etter å la Norge bli underkastet datidens nazi-regime på kontinentet ?

Nå er det flere av dagens norske partipolitiske ledere som vil ”fortsette der Qusling slapp” og overføre landet Norge helt og fullt til fremmede makter uten verken å ha mandat for dette fra sine velgere eller lovhjemmel fra Grunnloven.

EØS-avtalen kan enkelt avvikles – hvorfor gjøres ikke dette nå ?

Norge er nå i en slags ”venteposisjon” under EØS-avtalen. Dette har til nå kostet norske skattebetalere 4-5 milliarder kroner årlig. EU har nå (januar 2010) krevd at Norge skal øke bidraget til strukturfondene med 70 %, mao. at den årlige prisen for å opprettholde EØS – avtalen vil øke til 8 mrd. kr. ! Dette kommer i tillegg til kostnadene som samfunn og borgere påføres av EU/EØS’ ulike tvangstrøyeregelverk.

Dette kravet i seg selv burde være nok til å at Norge melder seg ut av EØS. Det kreves faktisk bare simpelt flertall (51%) i Stortinget for å få dette gjennomført.

I Dagbladet 21 oktober 2006 har Gudleiv Forr et innlegg kalt ”Stille revolusjon”, hvor han påviser i hvilken grad Stortinget ser ut til å ha begått en stille revolusjon, NB! praktisk talt uten debatt !

Forr skriver bl.a:
”En rekke endringer i Grunnloven skal behandles. Hvis alt går etter planen står Riksretten, slik den er bestemt i 1814-grunnloven, for fall, samtidig som den like tradisjonsrike oppdelingen av Stortinget i to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget, vil bli opphevet.

Endringene krever et sterkt inngrep i Eidsvolds-verket, så dette er litt av en tragedie.

To utvalg har tatt til orde for reformen. Likevel er jeg forundret over hvor lite debatt forslagene har skapt. I land med en sterkere konstitusjonell bevissthet, ville en så omfattende reform ha skapt bølger i offentligheten. Hvor er de tradisjonelle vernere av Grunnloven ?”

Hvor er opposisjonen? Har alle partier blitt helt like? Har alle partier sine ”svin på skogen” eller hemmelige overenskomster slik at de ikke tror de behøver å lytte til velgerne ?

Norge trenger forandring !

Den tidligere Stortingspolitikeren Ingvald Godal fra Høyre skrev i VG 04.08.09:

På de fleste områder er de politiske partiene i praksis nå så like at man må bruke mikroskop for å se forskjellen…

Når det gjelder flyktning – og innvandringspolitikken får vi nå nesten daglig bisarre eksempler på at denne er langt ute på jordet. Høytstående sivilisasjoner har blitt overrent av folkevandringer før, og vi bør også huske indianernes skjebne. I en tid der menneskesmugling er big business  utført av høyprofesjonelle banditter, nytter det ikke med norsk snillisme, naivitet og trang til gloriepussing.

Vi løser ikke verdens problemer ved å la alle som ønsker det komme til Norge, men vi kan prøve å hjelpe dem som trenger det mest, og det er nok sjelden de som har råd til å betale flybilletter og smuglere i dyre dommer. Reelt nødlidende skal hjelpes. Det bør fortrinnsvis skje i nærområdene, og de  bør returnere til hjemlandet så snart forholdene tillater det, slik at ressursene kan overføres til folk som da trenger det mer. I den sammenheng kan det være nyttig å huske at man kan hjelpe anslagsvis 200 i Afrika for hva det koster å ta en afrikaner til høykostlandet Norge.

Hvordan kan Norge igjen få et Storting som følger Grunnlovens ånd og prinsipper?

Norge trenger nå Grunnlovslydige stortingsrepresentanter, og ikke politikere som nøyer seg med å adlyde”parti-krati”-lover og praksis tilpasset partipolitikken.

Høyesterett må se til at Storting og regjering følger Grunnloven, slik Grunnloven sier:

Grunnloven § 88 (første del)
Høiesteret dømmer i sidste Instans. Dog kunne Indskrænkninger i Adgangen til at erholde Høiesterets Afgjørelse bestemmes ved Lov.

Alle forandringer som gjøres i Grunnloven, og som det er adgang til, skal etter paragrafene § 84 og § 112 leveres til trykking i de fleste aviser, slik at folket kan få følge med hva som foregår på Stortinget:

Grunnloven § 84
Storthinget holdes for aabne Døre, og dets Forhandlinger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde, hvor det modsatte besluttes ved Stemmeflerhed.

Grunnloven § 112 (første del)
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

Sigmund Svarstad skriver i sine frimodige ytringer om statsstyrelsen (Bergen 11.09.07):

Grunnloven skal ikke brukes som et slags ”Trekkspill”  som kan strekkes og strammes alt ettersom. Det skrev tidligere stortingsrepresentant Guttorm Hansen i sin bok: ”Norges Grunnlov i 175 år.” En bok beregnet for skoleungdom.

Nå er disse barna voksne, og kanskje er de Stortingsrepresentanter, er det derfor Grunnloven i dag brukes som et trekkspill ?
Sitatet kan kanskje tilsi at stortingsrepresentanter har større hang til å heve seg over loven, enn å håndheve den overfor seg selv og likestilte. Dette fremmer ikke lovlydighet og allmenn dannelse. Grunnloven er intet trekkspill, men det alt overordnede styringsinstrument i vårt konstitusjonelle kvalitetssikringssystem.

Og behovet for en ny er mindre enn respekt for gjeldende, som avsluttes med paragrafen som fastslår at Stortinget ikke kan handle eller forandre den, i strid med dens ånd og prinsipper. Følgelig kan heller ikke HM Kongen i statsråd (dvs. Regjeringen) eller annen offentlig finansiert virksomhet fatte eller iverksette vedtak som medfører brudd på nevnte rammebetingelser, uten at alle som har påtatt seg konstitusjonelt ansvar for at slike forbrytelser ikke skal inntreffe, får prøvd sin sak i Riksretten  Jfr. §§ 112, 30 og 86 hhv.

Riksretten skal altså sikre at også Stortinget underordner seg Grunnloven og ikke annen makt.

PS. Riksretten, Odelstinget og Lagtinget er nå avviklet, i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper.

De brysomme velgerne – et demokrati i forvitring

Opp mot 1,5 millioner stemmeberettigede sitter hjemme ved valgene.

Allerede i 70-årene begynte velgerne å vende ryggen til de politiske partiene, de er ikke i like stor grad som før tro mot sitt eget parti.

Her er noen klipp fra VG (1997) om hvorfor velgerne holder seg hjemme på valgdagen. Lite tyder på at det har skjedd noen utvikling til det bedre:

• 680.000 velgere sier politikerne prater for mye og får ikke gjort noe særlig.

• 400.000 har ikke noe parti de føler seg hjemme i. De mener de politiske
sakene er blitt så kompliserte at det er vanskelig å følge med.

• 400.000 sier at politikerne skjønner ikke vanlige folks livssituasjon og problemer.

• 350.000 velgere savner nye ideer, tanker og forslag til politiske løsninger.

•  Så er der jo store problemer med asyl og innvandrerpolitikken.

•  Problemer med ”bombarderingen” av hundrevis av Bomstasjoner.

•  I fordelingen og bruken av vår felles oljeformue er der store uenigheter mellom folket og politikerne.

Kanskje er det behov for flere nye partier, til erstatning for eller i tillegg til noen av de vi har hatt representert på Stortinget, som har brakt nasjonen Norge dit den er i dag: Et Storting som ikke bare har undergravet Grunnloven over tid, men som også har vært så maktarrogante at de i det stille har fjernet Riksretten, som er en del av lovverket som gir mulighet for å reise straffeprosess mot politikere som har brutt Norges grunnlov.

Hele Norges Grunnlov er tilgjengelig her.

Lars Rønbeck og Emanuel Valand

Emanuel Valand er født i Egersund i 1938 og gikk på skole der. Begynte som gårdsdreng hos sine tanter i en alder av 12 år. Ble rørleggerlærling i 1954 og gikk på Egersunds tekniske lærlingeskole/Aftenskole. Begynte på Flyvåpenets tekniske skole på Kjevik Flystasjon i 1957. Reiste til sjøss i 1959 som Frysemaskinist i utenriksfart i 3-4 år. Har vært egen næringsdrivende innen vaskeri og butikkvirksomhet. Har jobbet i Nordsjøen for Phillips Pet. Co. i tidsrommet 1975 til 1995. Har hatt politiske verv som Generalsekretær, Nestleder, medlem av kommunestyret fra begynnelsen av 1990, og er i dag leder for et nytt politisk alternativ.
_____________________________________________________________________
Lars Rønbeck er født i 1949. Har bred yrkeserfaring med noen år bak seg som offiser i forsvaret. Har bodd og arbeidet i Sverige i 14 år innenfor ulike områder som operatør og arbeidsleder i prosessindustrien, salg, markedsføring, leder av arbeidskontorets aktivitetssenter, datainstruktør, fylkessekretær og flere tillitsverv i politikken.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

105 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Kjell Erik Midtgård
Kjell Erik Midtgård
Abonnent
7 år siden

Man må gjøre alt om igjen, lage ny nasjonalforsamling og ny grunnlov. Grunnloven er ikke legal. Den er kongens makkverk og redskap til for ledelse. Den er ikke skrevet ut i fra riktighetsprinsippet, dvs hva man holder for grunnleggende riktige lov prinsipper, som tildømes USAs uavhengighetserklæring, og er således hva man kaller “en møkete avtale.”

Kong Christian den 5 sin lov sier at enhver avtale skal holdes slik den er inngått med hånd munn og segl, såfremt den ikke strider mot lov eller ærbarhet. Grunnloven strider som sagt mot begge disse kriterier.

Videre sier kong Christian den femtis lov at dersom to gjør avtale på vegne av tredjepart, må man holde avtalen innen fullmaktsramme, ellers er ikke avtalen gyldig. Man kan ikke hevde grunnloven var avtale med folket. Det var ikke folkets representanter som var på Eidsvoll, det var kongens menn, embetsmennene bundet til kongen, inhabile. Det var kongens embetsmenn, prestene, som tredde valg til konstitusjonsforsamling nedover kirkegjengerne. Det var altså kongen og ikke folket sitt initiativ og valg, såvel som at det var kongens representanter og ikke folkets som møtte i Eidsvoll forsamlingen.

Grunnloven hevder Luthersk evangelisk fundament, dvs protestantisk, hvilket pr definisjon krever bibelsk fundament. Bibelen påbyr at ved valg av konge, skal man velge en landsmann. Kongen var dansk landsmann, ikke norsk, og derfor ikke gyldig til valg av konge. Ei heller var han gyldig hverken til å kalle inn til grunnlovsforsamling, eller som part i grunnlovsforsamlingen.

Eidsvoll forsamlingen var altså ikke representative for folket, de hadde ikke gyldig fullmakt. Ei heller var grunnloven etter gjeldende rettsprinsipper og var derfor heller ikke gyldig.

Det gjenstår skrive gyldig grunnlov og etablere gyldig storting / nasjonalforsamling. Hvem har til til å ta oppgaven på seg. Den er vår alles plikt.

Hermis
Hermis
Abonnent
7 år siden

I går vedtok svikerne på stortinget at Norge med sitt EØS-medlemsskap skal underordnes EUs finanstilsyn. Dette krevde 3/4 flertall. At den norske befolkningen to ganger har sagt nei til dette gjennom folkeavstemning ble ignorert av flertallet på tinget som tydeligvis gir fullstendig blaffen i flertallet i Folket. Dette var i realiteten et kupp som knapt ble nevnt i media. Siv Jensen hadde, sannsynligvis med hensikt, feilaktig informert om at det var nødvendig med en hasteavstemning før ferien, noe som det litt sent ble avklart at det ikke var.

Et slikt demokrati er ikke mye verdt. Det politiske systemet er pill råttent. En stund tilbake prøvde Stortinget også å få gjennom EUs Datalagringsdirektiv, selv om de visste at 1) det var ikke flertall i befolkningen, 2) direktivet var i strid med Grunnloven, 3) og at det stred mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Datalagringsdirektivet ble heldigvis til slutt stoppet av EU-domstolen som ulovlig.

Vi har tydeligvis en regjering og storting som prøver å avvikle det demokrati og folkestyre som fins igjen i dette landet. De bryr seg ikke om folket i sitt eget land, men er mest opptatt av å underordne Norge de internasjkonale organisasjoner som tjener globalistene mest. Slik at de på sikt kan nå målet med den udemokratiske verdensregjering (NWO). Et slikt diktatur vil ikke bli styrt av politikere engang, men av eierne av de store internasjonale banker og selskaper. For ikke å glemme samarbeidspartnerne i de religiøse ekstremister som i over to tusen år systematisk har arbeidet for verdensherredømme for sitt folk gjennom infiltrasjon og korrupsjon. Egentlig mye av samme ulla.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/06/10/195222334/stortinget-skjot-ned-forslag-om-grunnlovsutredning-foer-norge-avgir-suverenitet

Det eneste som kan befri oss, folket, fra denne undertrykkende galskapen, er mye mer direkte demokrati. De profesjonelle heltidspolitikerne vi ser i dag i regjering og storting trenger vi ikke. Eksempel på et sted hvor direkte-demokratiet ser ut til å fungere bedre enn her i Norge og EU, er Sveits.

Men dette er nå bare min mening :)

laila sivertsen
Abonnent
8 år siden

på FB er det mange som engasjerer seg mer og mer i Grunnloven og siden min Grunnlovsvenner er flittig besøkt. Jeg må poengtere at jeg er personlig kristen og tror med det jeg tørr å si at alle i Norge på begynnelsen av 1800 tallet var kristne. For den røde tråen i som den stadig referere til er at vårt demokrati er smidd etter hva bibelen sier. Vi må foresten ikke tro at det var av fremmedfrykt jødenenektet å få innpass til Norge det var en krig mellom lutersketroende protestanter og jøder samt jesuitterde tror men tror ikke Jesus var guds sønn, bare så det er sagt og at noen driver å fornekter grunnloven så fornekter de hele Norges fundament. Vi er flere som ber bønner om at vi samle oss alle sammen, selv om man ikke er helt overbevist til å gi vårt kjære land og alle oss som bor her en bedre innsikt i hva som skjer og jeg har fått bønnnesvar. Jævelen prøver alltid å få oss til å bli ledet vekk fra gud og i og med at verdens vakreste grunnlov er den ikke vakker for jævelen, og dette gjør at godtfolk ikke har den innsikt til å forstå hva som skjer før man leser bibelen eller grunnloven. Det er ufattelig mye jævelskap som er blitt spedd på av lover og når KONG HARALD signerer og det jeg reagerer på at: Vist han som konge er landets øverstse og dermed en troende skal det mye til for meg å forstå at han har vert med i alle disse årane og blitt mer og mer upopulær, Han sier rett ut er det noen Norske folk igjen da. Å dette er det reaksjoner på ikke bare i den norske delen men de som har kommet fra andre land å fått lov til å slå seg ned hos oss. Og at kongen i sine siste tjue taler ønsker våre nye landsmenn velkommen er noe han repeterer og når det er slik at denne adelen som kaller seg frimurere har fått en stortingspresident i Norge er det alle gode grunner for å stoppe vanvidde. For frimurere er folket slaver og de regler og det de bedriver er ikke noe som ligner på den røde tråd i grunnloven.
Det er av sin egen interesse de er fem på stortinget og alle i FRP som har gjort det enda værre i vårt samfunn. Hvor kom de fra jo etter den Franske revulosjonen satte folket hodene til adelen på deres egne stakitt gjerder, og i England som liksom er så greie fant adelen ut at for at ikke de skulle få en revolusjon så bygget de frimurerne samtidig som frankrike skrev den som vi sammenligner oss med ferdig i 1891. Og det er disse som de advarer oss i mot at kapitalistene skal samles og ta Norge og derfor loven om at ingen utenlandske innblandelser i norges anliggender bare troppesstyrker under krig av utenlandsk herkomst fikk komme inn. Og det kan ikke forandres men det er mulig og tro at det er sædvane rett på lover noe det ikke er så en lov som er skrevet som grunnlov er det høyesterett sa de måtte titte i i vansklige avgjørelser i dommer fra lagnmanns retten og når menneskerettigheten blir krenket og ingen gjør noe så er det enten av redsler for repisalier eller uvitenhet. Så når de som er pengesterkest i verden har norske spørreundersøkelser så er det i den tro at de kan få manipulert oss til å skrive under slavekontrakter som vi var her til lands før grunnloven da var det de adlige som eide husmennene. Og de var ikke gode, og de har ingenting å være stolte av, og om de prøver de å ta makten som vi tok i fra med å innføre folkefrihet forbud som vi ser er det hva som kan bli ett helvete se de tar barna våre og ingen politikere tørr å si dem i mot Å krenke grunnloven og fornekte at vi er ett kristent land, så har man ingenting i viktige politiske verv å gjøre her til lands og det er opp til 21 år for tjeneste forsømmelse. Og visste dere at 50% av politi styrken i Norge ble skutt på Akershus festningg rett etter krigen jeg kan ikke forstå at det er lett å skjønne hvorfor de er redde for terror og hvis vi går i ett demonstrasjonstog i mot BV DEN 20 Feb i Oslo som er en lørdag og ikke får se noe av det vi sier i massemediaene annet enn han å latterliggjøring så kommer det til å tilte for meg for jeg og mange som hvet noe har fått mere nok av diktaturet på stortinget og jeg tar ikke på meg silke handsker i møte med dem om jeg må og får sjansen da.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Martin Tidsvilde om grundloven og de kongelige i Radio24syv og Radio Frihed https://www.youtube.com/watch?v=dSiCSNJvc7w

Sitat: Uploaded for pacsteam.org Denne 4 timers upload er lavet for at hjælpe med at fremme tanker og viden du normalt ikke bliver stimuleret til gennem det etablerede system, som nu det fantastiske arbejde her fra Martin Tidsvilde. Køb hans bøger på: http://WEBBØGER.DK Denne film er lavet for: http://PACSTEAM.ORG af Jakob Andreas Lauersen med stor hjælp fra Patrick Villadsen.

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

ADGPIA http://abeldanger.net

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Minner om gjennomgangen av Grunnloven på Litteraturhuset nå på søndag kl. 13-15.

Som vanlig er presentasjonen spekket med varierte og relevante film- og videoklipp, ukjente historiske detaljer og slående bildebruk.

Det blir både historiske tilbakeblikk og fokus på at Grunnloven i moderne tid ikke har blitt respektert etter 1945. Hvordan er det mulig? Hvordan det har vært mulig – i den skjulte maktens Norge etter krigen blir avslørt i gjennomgangen.

http://www.litteraturhuset.no/program/2014/09/grunnlovennorgekrig.html

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

På vørehand takk, hvis du klarer å få Norge til å følge grunnloven, er du en gud, eller stoppe utviklingen av politi staten, vi skal ikke hente leger på landsbygda med swat team i helikopter i Norge.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Minner om den fyldige presentasjonen om Grunnloven i morgen tors 15. mai kl. 19-21 på Litteraturhuset.

Presentasjonen vil være i 3 deler:
1. Historien om da Grunnloven ble til.
2. Hva sier Grunnloven?
3. Er Grunnloven blitt fulgt i moderne tid?

For praktisk info: http://www.litteraturhuset.no/program/2014/05/grunnloven.html

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Jeg har en informativ presentasjon om Grunnloven på Litteraturhuset kommende torsdag (15. mai) fra kl. 19:

http://www.litteraturhuset.no/program/2014/05/grunnloven.html

Den norske Grunnloven feirer 200 år denne uken. Det er god grunn til å rette søkelyset mot om grunnloven er blitt respektert og fulgt eller brutt og oversett.

Hvor god grunn til å juble har vi egentlig, dersom det viser seg at Grunnloven i det stille er blitt undergravet og mer eller mindre satt ut av kraft av Norges maktelite, de som har ønsket og bidratt til at den selvstendige nasjonen Norge er blitt underlagt fremmed makt?

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Doomwatch – Episode 22 + https://www.youtube.com/watch?v=X6OOYrX6hvU&list=UUr_dQZ0irQdRiwVatkuHPcA&feature=share

Kommentar: Kommunitarisme alias Saul Alinsky hvor individet er nedprioritert til fordel for fellesskapet, synonymt overgrepssamfunn, UKIP og Nigel Farage, EU korrupsjon og kommende valg, er i stort monn og går mot ett-parti stat, kontrollert opposisjon, fracking agenda, problemene kommer primært fra Westminster med korrupte og kriminelle MPs og sekundært men solid fra EU, nevnte tema er fra første 20 minutter av nærmere 2 timer TV-program

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Stortinget forbereder grunnlovsjubileet:
http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Grunnlovsjubileet/

Om ennå stortingets politikere hver for seg og i fellesskap hadde stått fast på Grunnlovens prinsipper. Det er jo det motsatte som har skjedd, med EØS-avtale og Libya-bombing og riksrett-fjerning m.v.

Hvordan er det mulig at noe så tradisjonelt unorsk som hykleri er blitt så dagligdags i det offentlige rom?

Hermis
Hermis
Abonnent
13 år siden

– Gi ikke EU lillefingeren! sier Nei til EUs leder Heming Olaussen. Etter lang tids nøling går regjeringen inn for å overføre myndighet til EUs flysikkerhetsbyrå EASA, på en måte som i utgangspunktet ikke er tillatt etter Grunnloven. På et møte i Stortinget redegjorde utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) for at regjeringen er villig til å la EFTAs overvåkingsorgan ESA få straffe norske virksomheter i Norge.

Norges Grunnlov blir visst mer og mer utvannet av landets politikere. Jeg syns de bør prøve noe nytt – å rette seg etter den. (Alle vet jo hvordan hvordan det gikk med Quisling.)

http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/110211/gi-ikke-eu-lillefingeren

Copernispiracy
Abonnent
13 år siden

Er vist ikke bare dagens politikere som syns det er greit å svigte sine innbyggere,her er planer fra den Kalde Krigen om hvordan Norge skulle deles hvis Soviet innvaderte oss. Fra Aftenposten…..

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4017474.ece

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Sveriges nya grunnlov en hån mot demokratiet!

Tankesmedjan Mänsklighets artikel på nättidningen Sourze

“Ett nytt steg mot Bilderberggruppens världsdiktatur tog Sveriges regering och riksdag den 24 november 2010 när de röstade för Sveriges nya grundlag, vilket innebär att Sveriges demokrati och självständighet upphör.”

EU är Bilderberggruppens projekt, som syftar till att genomföra en världsdiktatur genom gradvisa steg och fördrag, så att inte folk ska inse vad som sker förrän det är för sent. Bilderberggruppens bästa allierade är de sovande, lättmanipulerade och icke-tänkande massorna. Bilderbergs största oro är “ett globalt politiskt uppvaknande”, att de sovande massorna ska vakna upp och genomskåda Bilderbergs agenda som syftar till att störta demokratin i världen och upprätta en världsdiktatur.

När svenska folket med knapp majoritet röstade för EU 1994, så röstade de för ett “samarbete mellan självständiga stater”, men genom det senaste Lissabonfördraget upplöses Sveriges självständighet. Detta är helt i linje med Bilderberggruppens grundläggande planering för EU-projeketet, men det är inte vad svenska folket röstade för 1994. Men politikerna viftar bort att det är ett rent förakt för demokratin och förvägrar i stället folket att folkomrösta om Lissabonfördraget. De blev skrämda av det överväldigande nejet mot EMU, så de tänkte inte låta folket rösta om Lissabonfördraget, eftersom det med stor sannolikt skulle bli ett nej.

Ett nytt steg mot Bilderberggruppens världsdiktatur tog Sveriges regering och riksdag den 24 november 2010 när de röstade för Sveriges nya grundlag, vilket innebär att Sveriges demokrati och självständighet upphör. Den nya grundlagen innebär också att EU och Lissabonfördraget skrivs in i Sveriges grundlag. Detta innebär antagligen också att politikerna nu inte ens behöver informera medborgarna om nya steg och fördrag mot Bilderbergs världsdiktatur, eftersom “EU-medlemsskapet redan är inskrivet i Sveriges grundlag”.

Media har också tigit om denna grundlagsändring och ingen debatt om detta har ägt rum i Sverige. Detta är naturligtvis en medveten strategi, eftersom den nya grundlagen är ett hån mot demokratin.

Vi i tankesmedjan Mänsklighet anser att folk är dumma och sovande eftersom de inte ens orkarde protestera när samtliga riksdagspartier – utom Sverigedemokraterna – röstade bort Sveriges demokrati och självständighet den 24 november. Till svar fick vi att vi förolämpade folk. Människor blev mycket arga på oss, men de tänkte fortfarande inte protestera när Sveriges demokrati röstades bort den 24 november.

SVERIGES NYA GRUNDLAG: FOLKET BEHÖVER INTE LÄNGRE TILLFRÅGAS VID FÖRÄNDRINGAR

Mänsklighet misstänkte att svenska folket inte längre behöver tillfrågas vid förändringar genom den nya svenska grundlagen, där EU-medlemsskapet och Lissabonfördraget skrivs in i Sveriges grundlag.

Detta konfirmeras också enligt artikel 48, stycke 6 och 7 i Lissabonfördraget. Detta är med stor sannolikhet också anledningen till varför svenska folket nekades att folkomrösta om Lissabonfördraget, så att inte medborgarna skulle inse att Lissabonfördraget avslutar Sveriges självständighet och demokrati och Sverige uppgår i Bilderbergs världsdiktatur.

Artikel 48, stycke 6 och 7 i Lissabonfördraget: … En grund till att hemlighålla traktatinnehållet är kanske självändringsklausulen i artikel 48, stycke 6 och 7, som gör det möjligt för eurokraterna att ändra Författnings-Reformtraktaten efter sitt behag när som helst utan att fråga oss”…).

Kommentarer på Mänsklighets Facebooksida:

“Sinnessjukt hur Sveriges medborgare finner sig i att förlora sina rättigheter folk från förr kämpat för. Detta sker bara idag. Mjäk.”
David Reynolds

“Har försökt prata med riksdagsmän i “mitt” parti … hjälpte icke. “Skrämselpropaganda från sd” blev svaret … Är det NÅGON här som kan ge mig ett tips på VILKET parti man ska tillhöra i fortsättningen??”
Bengt Eriksson

“Undrar vad som egentligen måste hända innan Svenska folket vaknar??”
Maud Agneta Jönsson

“Forferdelig trist for dere i Sverige, her i Norge er det mange som ikke skjønner faren ved EU .Takk for all tilbakemelding fra dere , legger det ut på alle tilgjengelige fora.”
May- Harriet Seppola, Norge

http://mansklighet.se/

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Jeg har bodd mange år i Sverige. Sverige er et forferdelig kommunistsamfunn. Et grusomt sted. Totalt kommunistisk. Det fins ikke håp for Sverige. Innvandringen er nådestøtet: nå er snart 1 av 4 svensker en araber. Sverige er Norge om 5 år. Med mindre folk får til de rette forandringene her til lands.

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Sverige er ingen selvstendig nasjon fra og med idag, 2.juni 2010 !!

Idag stemmer Riksdagen for en grunnlovsendring som legger Sverige under det Babylonske EU maktapparatet.

Et skritt til på veien, utført av svikefulle BIlderberg-tro svenske politikere, til planen de tror skal lykkes om et verdensherredømme hvor de maktsyke, rike, arrogante, elitistiske, satan-system-dyrkende og selvoppnevnte herskerklasse skal dominere.

Medhjelpere innen politikken, som bevisstløst ser til at planen til DE SOM VET kommer til manifestasjon, er likefullt ansvarlig for å føre det svenske folk bak lyset gjennom å tillate at informasjon blir holdt godt skjult for det brede lag av det svenske folk om at Sveriges selvstendighet blir ikke-eksisterende.

Mens massemedia har kjørt på med den europeiske melodifestivalen og fotball-VM går ENDRINGEN AV SVERIGES GRUNNLOV FORBI I STILLHET !

Det innføres en helt ny paragraf 10 i “regjeringsformens” første kapittel:
I
”Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige delar även inom ramen för Förenta Nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete”. Regeringen motivera denna nya paragraf med att ”EU-medlemskapet tydligt bör framgå av regeringsformen. Att Sverige är medlem i EU bör därför anges redan 1 kap. RF om statsskickets grunder”.

Regjeringen konstaterer også at innenriks-og utenrikspolitikken formelt sett ennå ikke er overlatt til EU, men legger til:

”..i realiteten har dock även dessa samarbetsformer långtgående politiska och rättsliga bindningar för Sverige”.

Hva angår Norge kan vi med sikkerhet si at selv om vi formelt sett ikke er medlem av EU så er vi i realiteten underlagt EU’s baylonsk-satanistiske system, takket være våre svikefulle, egotrippende norske politikere og næringslivsledere av ryggslikkere av “de store, flotte” kjente og rike personene i USA og europeiske land”. (..eller er de norske svikerne bare mindkontrollerte?)

I tvil om at EU er satanistisk? Om en stund vil dette bli avslørt for alle til å se!

Vi bør følge nøye med på hva som skjer i maktens kretser i Sverige. Norge ligger hakk ihjel. Som Gro-svikeren-Harlem Brundtland så skråsikkert og arrogant uttalte etter Norges NEI til EU: “Det er andre måter å gjøre det på”…..for å få Norge underlagt EU.

Vi må ikke glemme å se til svenskene for inspirasjon til hva vi kan gjøre for å nå ut til det brede lag av befolkningen med informasjon om hva som foregår skjult i våre land.

Folk i Vaken.se og deres lesere og støttespillere har jobbet bredt og grundig med info-kampanjer over hele Sverige gjennom stands og folkeopplysning i parker og sommerfestivaler. De er målbevisst ute og tilstede der det er mange folk samlet til andre arrangementer.

Om Riksdagens endring av grunnloven:
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=741

http://www.vaken.se/

ye
ye
Abonnent
13 år siden

SuperStaten EU har lenge vært planlagt innført uten folks viten.

“Europe’s nations should be guided towards the super state without their people understanding what is happening.
This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation.”

– Jean Monnet, one of the EU’s founders

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Hør Norgespartiets 17. mai tale til Det norske folk. En tale som sannsynligvis ingen 17. mai komite noen gang vil kunne tillate.

http://norgespartiet.no/forside/165-gratulerer-med-17-mai.html

Luna
Luna
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

EN SUPER 17.MAI TALE, TAKK TIL NORGESPARTIET FOR DENNE! Denne talen er i en kategori for seg selv! 17. mai taler pleier for det meste å bestå av svada og mer svada, helt uviktig. Mens denne 17. mai talen fra Norgespartiet virkelig tar for seg det vi alle burde bry oss om på nettopp Norges Grunnlovsdag. ! Hele Norges befolkning burde høre denne og tenke grundig gjennom det etterpå.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Stoltenberg sier til NRK at han er opptatt av at loven skal være lik for alle og regler skal følges…:

“Stoltenberg reagerer på tolljuks

P4 (Lillehammer): Statsminister, Jens Stoltenberg reagerer på at NHO-president, Paul-Chr. Riebers selskap har unnlatt å betale importtoll.

Stoltenberg sier til NRK at han er opptatt av at loven skal være lik for alle og regler skal følges.

Statsministeren regner nå med at Tollvesenet og andre myndigheter nå vil gå inn i saken.

http://www.p4.no/story.aspx?id=351292

Rieber trekker seg
P4 (Lillehammer): Paul-Christian Rieber trekker som NHO-president med umiddelbar virkning.

Det skjer etter at det ble kjent at et av hans selskaper skal ha unndratt tollavgifter…Rieber trekker seg etter eget ønske, opplyser NHO.”

http://www.p4.no/story.aspx?id=351762

Det forekommer meg at den godeste statsminister Stoltenberg sitter noe i glasshus i denne saken. La meg klargjøre:
Såvidt jeg har forstått det så gjelder Norges Grunnlov. Spørsmålet er: Brytes ikke Grunnloven hver dag så lenge EØS-avtalen praktiseres av Norge ?

Har statsminister Stoltenberg tenkt å ta konsekvensen av at, som det er sagt med hans egne ord: “Loven skal være lik for alle og regler skal følges…” ved å
1. Ta initiativ til at den ulovlige EØS-avtalen avvikles ?
2. Trekke seg som statsminister ?
3. Gjeninnføre riksretts-loven slik at Stoltenberg selv kan bli stilt for riksrett fordi han akter å fortsette sin grunnlovsstridige EØS-praksis ?

Og mens vi er inne på dette med lover, regler, habilitet og å trekke seg:

– Har chemtrails-flyene utslippstillatelse, eller bryter disse klimautslippene ukentlig norsk lov ?

– Bør ikke Stoltenbergs søster Nini nå trekke seg fra sin stilling som ass. dir. i Folkehelseinstituttet etter at det viste seg at svineinfluensavaksineringen var en flopp for ikke å si en trippel-skandale ?

Og hvilke konsekvenser bør nå egentlig trekkes av at familien Stoltenberg i fellesskap; Thorvald, Karin, Camilla, Jens og Nini får disponere et ukjent millionbeløp hvert år som doneres fra Rockefeller foundation til FHI hvor det pengene hvitvaskes via FHIs hemmelige regnskaper for deretter å bli overført til familien Stoltenbergs disponering i det skjulte ?

o
o
Abonnent
14 år siden

åh nej og nej ! Enda en “Gigantisk” brist i min illusjon !
http://e24.no/makro-og-politikk/article3601654.ece
La da min boble være i fred ;)
http://www.kongehuset.no/c26979/slektstre.html?strukt_tid=26979
Demokrati ?

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Copernispiracy
14 år siden

Det var endelig en fornuftig kar innen vårt politiske system.

Kobler Jens Stoltenberg (Ap) til planer om «Verdensregjering».
Publisert 05.03.10 17:03 | Sist oppdatert 05.03.10 17:06

Helge Ramstad (70), som sitter i Oslo SVs representantskap og er medlem i Frogner SV, knaller til mot Jens Stoltenberg, Ap og LO på Oslos SVs årsmøte fredag kveld med et forslag til uttalelse under tittelen «USA – Verdensfreden og Obama».

Forslaget ligger på SVs hjemmeside. Der kan man blant annet lese følgende:

«Gjennom GLOBALISERINGEN legger de superrike opp til en verden, som de kaller The New World Order.»
«Superborgerskapets planer om å skape en Verdensregjering under deres ledelse blir nedkjempet.

Siv, Jens, Ap og LO
Videre heter det at:
«Oslo SV vil at: Superborgerskapets fremste representanter i Norge, BILDERBERGERNE, med Siv Jensen, Jens Stoltenberg, John G. Bernander, Helge Lund, Harald Norvik, Thorvald Stoltenberg, m.fl. blir trukket fram i lyset slik at folk får forståelse for maktutøvelsen i Norge.»

– Hva er The New World Order?
– Det er et program utviklet av de megarike i USA av personer som Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger og David Rockefeller. De er sentrale i arbeidet med å skape en verdensregjering ved hjelp av WTO, IMF og Verdensbanken, svarer Ramstad.
http://www.nettavisen.no/nyheter/article2850705.ece

Veldig bra. Der er unntak fra korrupte elementer i det politiske system. Dette er en seier for Nyhetsspeilets opplysningsarbeid.

Copernispiracy
Abonnent
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Uttalelsen ligger her under sak 2.Uttalelser..

http://www.sv.no/SV-der-du-bor/Oslo/Om-oss/ARSMOTE-2010/Sakspapirer

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  J.Johansen
14 år siden

Thorvald intervjuet har nådd langt ser det ut som :D

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Copernispiracy
14 år siden

What? A “Glitch” in the matrix? The Arcithecs of control are losing their power.! Siste gangen noen nevnte “bilderberg” i norsk politikk var i 2002. Steinar Bastesen ble strålet og fikk hjertestans.. Måtte gudene overvåke vår nye helt.

« Forrige artikkel

Osama bin Laden erkjente aldri 11. september

Neste artikkel »

Armin utfordrer helse-ortodoksien

105
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x