Norske stortingspolitikere har flere ganger brutt Grunnloven uten å bli stilt for riksrett
/

Sviket mot Grunnloven

15.5K visninger
14 minutter lesetid
105

Norges folkevalgte har gjort seg skyldige i løgn, svik og bedrag overfor velgerne. Dette vil her bli belyst i detalj, blant annet ved professorers uttalelser, juridiske bøker og skriv og ikke minst selve Norges Grunnlov, både dens paragrafer, ånd og prinsipper.

En anklage mot Norges Storting og regjering

Norsk tilknytning til EØS og ev. medlemskap i EU kan aldri bli forenlig med Eidsvoll forfatningen – Norges Grunnlov – vårt frihetsbrev.

De politiske partiene lager lover og regler basert på egne synsinger, og ikke etter Grunnlovens ånd og prinsipper. En slik fremgangsmåte for å lage lover og tolke de någjeldende lovene kan kalles ”Parti-krati”.

Partiene som nå er representert på Stortinget vil ikke se og erkjenne hva Grunnloven egentlig sier oss, men legger tvert imot opp til å legge Norge inn under ”Fremmede Makters Territorium og Herredømme”. Dette er stikk i strid mot Grunnlovens ånd og prinsipper.

Grunnlovens § 1 lyder:

Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt og uafhændeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrænket og arvelig monarkisk.

Professor i statsvitenskap, Thomas Chr. Wyller, skrev i Aftenposten følgende:

”Grunnloven har en konservativ funksjon.  Den har et sterkt utbygd minoritetsvern. Det kreves 2/3 flertall for å endre den, i noen tilfeller også  3/4- flertall.

Angrepene mot Grunnloven kommer nå først og fremst fra dem som er satt til å verne og bevare den, de folkevalgte på Stortinget og i regjeringen. Men også fra katolikker, muslimer, humanetikere og teologer.

Det er Grunnloven av 1814 som har opprettet Stortinget og ikke motsatt !

Det er særlig § 2 og § 112 som nå er under angrep, og det faktum at § 112 sikrer § 2.

Grunnloven § 112 (første del):
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei.

Grunnloven § 2 (første del):
Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.

Grunnloven er rett av første rang

En nasjons Grunnlov (konstitusjon) står over alle andre lover og forordninger. Med andre ord har Norges Grunnlov rett av første rang. Det tilkommer heller ikke Høyesterett å tolke eller omtolke den, slik en kan med andre lover.

Grunnloven er overstyrende andre lover som nettopp skulle være avledet fra selve Grunnloven. Vi har altså lover som nettopp skulle være avledet fra selve Grunnloven for å være gyldige. Vi har også flere fullmaktslover som åpner for totalitære trekk.

Se: http://www.kommentar-avisa.no (17.10.06)

Fra Det juridiske fakultet er bl.a. følgende uttrykt om Grunnloven:
Det som gjør Grunnloven til en lex superior, har sammenheng med den spesielle endringsprosedyren for Grunnloven  (se grl. § 112) samt at Grunnloven er hjemmel for Stortingets lovgivning:

”Grunnloven er den høyeste rettskilde, ikke bare i den betydning at den i konflikttilfelle går foran andre rettskilder, men også ved at den er grunnlaget for gyldigheten av de øvrige rettskilder. Det er grunnloven som fastsetter hva som skal til for at det skal foreligge en gyldig lov. En kan si at lovgivningen utleder sin gyldighet av grunnloven.»
(Andenæs 1998 s. 25 jfr. Også s. 10).

”Den kompetanseregelen som gir hjemmel for å gi en pliktregel og eller en ny kompetanseregel har høyere rang enn de regler som er utledet av den.”
(Helset/Stordrange s. 121).

«En snakker gjerne om lovgivningens trinnhøyde og rang, eller trinnfølgen mellom grunnlov og lov. Her er vi ved noe av det som kjennetegner grunnloven.

Det neste spørsmål går på hva det betyr at grunnloven har en slik status. Her er det naturlig å komme inn på lex superior som motstridsprinsipp, noe som har nær sammenheng med tolking og harmonisering, emner som er sentrale i rettskildelæren. En regel kan settes til side som stridende mot grunnloven.  Men motstriden kan også løses ved at vedkommende regel og/eller grunnloven tolkes innskrenkende slik at motstriden elimineres.»
(jfr. Andenæs 1998 s. 25).

Denne typen vurderinger hører etter norsk statspraksis under de vanlige domstolene, og da kommer vi uvegerlig inn på prinsippet om domstolenes prøvingsrett overfor lovgivningen.
(jfr. Andenæs 1998 § 44,s. 288-300 og Helset/Stordrange 1998 s. 316-326).

Hentet fra oppgave nr.1; 03.12.1999 ved Det juridiske fakultet.

Konklusjonen er at Grunnloven er et verktøy som burde konsulteres i enhver lovgivningssak, fordi dette er lov av første rang. Har ikke en lov dekning i Grunnloven, er den de facto uten lovhjemmel.

Viktig: Grunnlovsfedrene var også så fremsynte at de la inn et forbud mot endringer av Grunnloven der dette stred mot Grunnlovens ånd og prinsipper, slik det er nedfelt i paragraf 112:

Grunnloven § 112 (siste delen)
Dog må saadan Forandring aldrig modsige denne Grunnlovs prinsipper, men alene angaa Modifikasjoner i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i Saadan Forandring.

Dette innebærer at Stortinget ikke kan endre Grunnloven i takt med at lovgivningens praksis endres i gal retning. En lov med mangelfullt lovgrunnlag vil følgelig forbli gal og ikke ha lovhjemmel i den høyeste rettskilde før loven igjen endres.

Mer fra norske professorer og høyesterettsadvokater

Johs. Andenæs, den avdøde nestoren blant de norske rettslærde,  skrev i sin lærebok i Den norske statsforvaltning om Grunnlovens § 112:

Sett at Stortinget i Grunnlovsform vedtok å avsette seg selv og innføre ”førerstaten” slik som den tyske Riksdag gjorde i 1933? Eller at det etter en konstitusjonell konflikt i grunnlovsform avskaffet kongedømmet og innførte republikk?

Eller at de i de samme former besluttet å la Norge innlemmes i en større stat i strid med vår Grunnlovs prinsipp om Norge som et fritt og selvstendig rike? Slike regler ville bety et brudd med vårt nåværende forfatningssystem.”

Johs. Andenæs skrev i sin bok: ”Statsforfatningen i Norge” i 1962:

”Traktater som i sitt innhold strider mot bestemmelser i Grunnloven, kan Kongen ( i dag regjeringen) ikke inngå, selv med samtykke fra Stortinget.”

Det faktum at Norge i henhold til EØS-avtalen er ”forpliktet” til å gjøre enkelte EU-direktiver gjeldende som norsk lov er simpelthen grunnlovsstridig, mao. en kriminell handling.

Norges tilknytning til EØS ble følgelig godkjent av Stortinget på feil premisser.

Dette innebærer også at et eventuelt norsk medlemskap i EU ikke kan bli lovlig etter  Grunnloven. Den direkte logiske konsekvensen av dette er at Norge må meldes ut av det grunnlovsstridige EØS-samarbeidet. Én praktisk konsekvens av dette vil være at det opprettes handelsavtaler med andre land på selvstendig grunnlag, i den grad det er behov for dette.

En annen naturlig konsekvens vil være at det umiddelbart påbegynnes en utfasing av EU-bestemmelser som har smøget seg inn EØS-bakveien til å bli gjeldende i Norge og som går imot det norske folks interesser. Et eksempel kan være skadelige tilsetningsstoffer i mat, som Mattilsynet med ett vil få frie hender til å sørge for at blir forbudt (f. eks. aspartam og MSG).

De regler som Grunnloven i sine ”Almindelige Bestemmelser” gir til vern om det enkelte individs frihet og rettsikkerhet, må således respekteres også under utøvelse av en mulig traktatmyndighet.

Grunnlovens § 1 er en uoverstigelig rettslig hindring mot at Konge (regjering) og Storting avhender norske landområder til fremmede makter, eller for eksempel går med på at Norge skal innlemmes i en nordisk eller europeisk forbundsstat.

En slik innlemmelse i en større statsdannelse (les: Norsk EU-medlemskap) ville for øvrig ikke bare stride mot Grunnlovens § 1, men også mot Grunnlovens §§ 2, 3, 49, 75 og 112 m. fl.

Stortinget er fullt av representanter for Europabevegelsen

Mange av dagens folkevalgte på Stortinget  og regjeringsmedlemmer, er medlemmer av ”Europabevegelsen”, som har følgende hovedmålsetting:

”Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene , ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjoner. Dens mål er opprettelsen av Europas Forenede Stater, utstyrt med en regjering, et parlament med to kamre, valgt ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd.

De som taler Europabevegelsens sak, kan ikke uhindret vinne frem med sine argumenter, ved å hevde at Grunnloven er sovende, eller har gått ut på dato.

Grunnloven er faktisk gjeldende norsk lov !

Norges folkevalgte må, for ikke å begå alvorlige kriminelle handlinger, følge Grunnlovens ånd og prinsipper.

Så alvorlige anses slike kriminelle handlinger mot Norges suverenitet og Norges borgeres rettigheter og frihet at det finnes en egen straffebestemmelse for dette, § 83 i Straffeloven:

Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år.

Se: http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-012.html#83

Høyre: Heller norsk medlemskap i EU enn egen regjeringsposisjon !?

Det ser ut til at mange folkevalgte på Stortinget lider under den villfarelse som kan kalles ”parti-krati”. Dette går i korthet ut på at den enkelte politiker kun forholder seg til instrukser og ordrer fra overordnede i sitt eget parti, som om det er den eneste lov de er forpliktet til å følge, og at de kan se bort fra gjeldende norsk lovverk, inkludert Grunnloven.

Bør  partikratiet anses som norsk politikks nye ”kreftsykdom” ? Det mest elementære for en norsk parlamentariker, som er satt til bl.a. å utforme Norges lover, må jo være selv å følge de lovene som allerede gjelder.

Erna Solberg ser ut til å være ”Europabevegelsens dronning” på Stortinget i dag.  På  Europabevegelsens landsmøte i 2009 hevdet Erna at et av NEI til EU-sidens viktigste argumenter er selvråderetten, og at selvråderetten, ifølge Solberg, hadde gått ut på dato.

Også andre stortingspolitikere har hevdet at Norges Grunnlov er gått ut på dato.

Uansett hva  opportunistiske politikere måtte mene om Grunnlovens bestemmelser, eller andre norske lovbestemmelser for den saks skyld, så er det nå norsk lov. Og norsk lov gjelder faktisk i Norge, også for norske politikere uansett hvor mye de måtte være medlem av sellout-bevegelsene Europabevegelsen (som ønsker Norge underlagt én føderal europeisk regjering) eller En verden (som ønsker Norge underlagt én føderal verdensregjering).

Erna Solberg anfører at når ”viktige globale saker» som klima og finanskrisen har dukket opp, nytter det lite å klynge seg til en nasjonal selvråderett. (Hvorfor ikke ? Samarbeid med andre nasjoner er ikke i strid med selvråderetten så lenge det skjer i åpenhet og demokratisk ånd).

Solberg sier at ”samråderetten” (hva nå dette ulne begrepet kan bety for borgerne i et demokrati) bør erstatte selvråderetten.

Høyre har tradisjonelt vært en varm tilhenger av konstitusjonalisme og har tidligere ikke villet tukle med prinsippene i Grunnloven. Imidlertid innebærer grunnlovsforslagene fra Høyre for å gjøre det lettere etter deres mening å få Norge inn i EU, at det hoppes bukk over de prinsippene som lå til grunn i 1814. Dette er hevet over tvil. (NRK-nyheter 07.06.2009 – Dagen 27.08.2004)

Det mest oppsiktsvekkende er vel trolig at Solberg på vegne av Høyre åpenlyst sier at det er  viktigere med norsk EU-medlemskap enn at Høyre kommer i regjeringsposisjon !!

For et norsk politisk parti er det høyst lovlig å delta i en regjering. Men, som det fremgår av ovenstående, er det faktisk en kriminell handling å arbeide for å legge Norge under fremmed styre. Er det likevel ikke tilfeldig at Norge har gitt ordet ”quisling” til alle verdens språk ?

Politikere som åpenlyst sier at de ikke vil følge norsk lov, fordi de selv anser at Loven har gått ut på dato, faller inn i den norske tradisjonen ved navn SELVTEKT. Politikere som åpent argumenterer for selvtekt vil fungere som rollemodeller for anarki, ved å signalisere at enhver borger står fritt til å bryte enhver lov etter eget forgodtbefinnende.

Stortinget har eliminert Riksretten ! Bør det anses som stille revolusjon – eller statskupp ?

Hvorfor har Norge så mange politikere som sikler etter å spise kirsebær med de store (nasjonene) ? Kan dette være en eller annen slags symbolsk politisk arv etter landssvikeren Vidkun Quisling, og hans iver etter å la Norge bli underkastet datidens nazi-regime på kontinentet ?

Nå er det flere av dagens norske partipolitiske ledere som vil ”fortsette der Qusling slapp” og overføre landet Norge helt og fullt til fremmede makter uten verken å ha mandat for dette fra sine velgere eller lovhjemmel fra Grunnloven.

EØS-avtalen kan enkelt avvikles – hvorfor gjøres ikke dette nå ?

Norge er nå i en slags ”venteposisjon” under EØS-avtalen. Dette har til nå kostet norske skattebetalere 4-5 milliarder kroner årlig. EU har nå (januar 2010) krevd at Norge skal øke bidraget til strukturfondene med 70 %, mao. at den årlige prisen for å opprettholde EØS – avtalen vil øke til 8 mrd. kr. ! Dette kommer i tillegg til kostnadene som samfunn og borgere påføres av EU/EØS’ ulike tvangstrøyeregelverk.

Dette kravet i seg selv burde være nok til å at Norge melder seg ut av EØS. Det kreves faktisk bare simpelt flertall (51%) i Stortinget for å få dette gjennomført.

I Dagbladet 21 oktober 2006 har Gudleiv Forr et innlegg kalt ”Stille revolusjon”, hvor han påviser i hvilken grad Stortinget ser ut til å ha begått en stille revolusjon, NB! praktisk talt uten debatt !

Forr skriver bl.a:
”En rekke endringer i Grunnloven skal behandles. Hvis alt går etter planen står Riksretten, slik den er bestemt i 1814-grunnloven, for fall, samtidig som den like tradisjonsrike oppdelingen av Stortinget i to avdelinger, Odelstinget og Lagtinget, vil bli opphevet.

Endringene krever et sterkt inngrep i Eidsvolds-verket, så dette er litt av en tragedie.

To utvalg har tatt til orde for reformen. Likevel er jeg forundret over hvor lite debatt forslagene har skapt. I land med en sterkere konstitusjonell bevissthet, ville en så omfattende reform ha skapt bølger i offentligheten. Hvor er de tradisjonelle vernere av Grunnloven ?”

Hvor er opposisjonen? Har alle partier blitt helt like? Har alle partier sine ”svin på skogen” eller hemmelige overenskomster slik at de ikke tror de behøver å lytte til velgerne ?

Norge trenger forandring !

Den tidligere Stortingspolitikeren Ingvald Godal fra Høyre skrev i VG 04.08.09:

På de fleste områder er de politiske partiene i praksis nå så like at man må bruke mikroskop for å se forskjellen…

Når det gjelder flyktning – og innvandringspolitikken får vi nå nesten daglig bisarre eksempler på at denne er langt ute på jordet. Høytstående sivilisasjoner har blitt overrent av folkevandringer før, og vi bør også huske indianernes skjebne. I en tid der menneskesmugling er big business  utført av høyprofesjonelle banditter, nytter det ikke med norsk snillisme, naivitet og trang til gloriepussing.

Vi løser ikke verdens problemer ved å la alle som ønsker det komme til Norge, men vi kan prøve å hjelpe dem som trenger det mest, og det er nok sjelden de som har råd til å betale flybilletter og smuglere i dyre dommer. Reelt nødlidende skal hjelpes. Det bør fortrinnsvis skje i nærområdene, og de  bør returnere til hjemlandet så snart forholdene tillater det, slik at ressursene kan overføres til folk som da trenger det mer. I den sammenheng kan det være nyttig å huske at man kan hjelpe anslagsvis 200 i Afrika for hva det koster å ta en afrikaner til høykostlandet Norge.

Hvordan kan Norge igjen få et Storting som følger Grunnlovens ånd og prinsipper?

Norge trenger nå Grunnlovslydige stortingsrepresentanter, og ikke politikere som nøyer seg med å adlyde”parti-krati”-lover og praksis tilpasset partipolitikken.

Høyesterett må se til at Storting og regjering følger Grunnloven, slik Grunnloven sier:

Grunnloven § 88 (første del)
Høiesteret dømmer i sidste Instans. Dog kunne Indskrænkninger i Adgangen til at erholde Høiesterets Afgjørelse bestemmes ved Lov.

Alle forandringer som gjøres i Grunnloven, og som det er adgang til, skal etter paragrafene § 84 og § 112 leveres til trykking i de fleste aviser, slik at folket kan få følge med hva som foregår på Stortinget:

Grunnloven § 84
Storthinget holdes for aabne Døre, og dets Forhandlinger kundgjøres ved Trykken, undtagen i de Tilfælde, hvor det modsatte besluttes ved Stemmeflerhed.

Grunnloven § 112 (første del)
Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

Sigmund Svarstad skriver i sine frimodige ytringer om statsstyrelsen (Bergen 11.09.07):

Grunnloven skal ikke brukes som et slags ”Trekkspill”  som kan strekkes og strammes alt ettersom. Det skrev tidligere stortingsrepresentant Guttorm Hansen i sin bok: ”Norges Grunnlov i 175 år.” En bok beregnet for skoleungdom.

Nå er disse barna voksne, og kanskje er de Stortingsrepresentanter, er det derfor Grunnloven i dag brukes som et trekkspill ?
Sitatet kan kanskje tilsi at stortingsrepresentanter har større hang til å heve seg over loven, enn å håndheve den overfor seg selv og likestilte. Dette fremmer ikke lovlydighet og allmenn dannelse. Grunnloven er intet trekkspill, men det alt overordnede styringsinstrument i vårt konstitusjonelle kvalitetssikringssystem.

Og behovet for en ny er mindre enn respekt for gjeldende, som avsluttes med paragrafen som fastslår at Stortinget ikke kan handle eller forandre den, i strid med dens ånd og prinsipper. Følgelig kan heller ikke HM Kongen i statsråd (dvs. Regjeringen) eller annen offentlig finansiert virksomhet fatte eller iverksette vedtak som medfører brudd på nevnte rammebetingelser, uten at alle som har påtatt seg konstitusjonelt ansvar for at slike forbrytelser ikke skal inntreffe, får prøvd sin sak i Riksretten  Jfr. §§ 112, 30 og 86 hhv.

Riksretten skal altså sikre at også Stortinget underordner seg Grunnloven og ikke annen makt.

PS. Riksretten, Odelstinget og Lagtinget er nå avviklet, i strid med Grunnlovens ånd og prinsipper.

De brysomme velgerne – et demokrati i forvitring

Opp mot 1,5 millioner stemmeberettigede sitter hjemme ved valgene.

Allerede i 70-årene begynte velgerne å vende ryggen til de politiske partiene, de er ikke i like stor grad som før tro mot sitt eget parti.

Her er noen klipp fra VG (1997) om hvorfor velgerne holder seg hjemme på valgdagen. Lite tyder på at det har skjedd noen utvikling til det bedre:

• 680.000 velgere sier politikerne prater for mye og får ikke gjort noe særlig.

• 400.000 har ikke noe parti de føler seg hjemme i. De mener de politiske
sakene er blitt så kompliserte at det er vanskelig å følge med.

• 400.000 sier at politikerne skjønner ikke vanlige folks livssituasjon og problemer.

• 350.000 velgere savner nye ideer, tanker og forslag til politiske løsninger.

•  Så er der jo store problemer med asyl og innvandrerpolitikken.

•  Problemer med ”bombarderingen” av hundrevis av Bomstasjoner.

•  I fordelingen og bruken av vår felles oljeformue er der store uenigheter mellom folket og politikerne.

Kanskje er det behov for flere nye partier, til erstatning for eller i tillegg til noen av de vi har hatt representert på Stortinget, som har brakt nasjonen Norge dit den er i dag: Et Storting som ikke bare har undergravet Grunnloven over tid, men som også har vært så maktarrogante at de i det stille har fjernet Riksretten, som er en del av lovverket som gir mulighet for å reise straffeprosess mot politikere som har brutt Norges grunnlov.

Hele Norges Grunnlov er tilgjengelig her.

Lars Rønbeck og Emanuel Valand

Emanuel Valand er født i Egersund i 1938 og gikk på skole der. Begynte som gårdsdreng hos sine tanter i en alder av 12 år. Ble rørleggerlærling i 1954 og gikk på Egersunds tekniske lærlingeskole/Aftenskole. Begynte på Flyvåpenets tekniske skole på Kjevik Flystasjon i 1957. Reiste til sjøss i 1959 som Frysemaskinist i utenriksfart i 3-4 år. Har vært egen næringsdrivende innen vaskeri og butikkvirksomhet. Har jobbet i Nordsjøen for Phillips Pet. Co. i tidsrommet 1975 til 1995. Har hatt politiske verv som Generalsekretær, Nestleder, medlem av kommunestyret fra begynnelsen av 1990, og er i dag leder for et nytt politisk alternativ.
_____________________________________________________________________
Lars Rønbeck er født i 1949. Har bred yrkeserfaring med noen år bak seg som offiser i forsvaret. Har bodd og arbeidet i Sverige i 14 år innenfor ulike områder som operatør og arbeidsleder i prosessindustrien, salg, markedsføring, leder av arbeidskontorets aktivitetssenter, datainstruktør, fylkessekretær og flere tillitsverv i politikken.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

105 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
13 år siden

Grunnloven og EØS-avtalen og det som skjedde i den kriminelle hardkjørprosessen, det er sannelig befriende at noen setter det skapet på plass !

Hva sa Gro HB etter at Norges befolkning hadde talt ved å si NEI til EU for annen gang ? Hun sa i munnviken: «Det finnes andre måter !» (for å få Norge inn i EU ved å bryte Grunnloven og gå bak det norske folk sin rygg gjennom EØS-avtalen).

EØS-avtalen ble opplyst å være «en handelsavtale for å gi norsk fisk markedsadgang til EU». Jomen sa jeg smør – det må være tidenes største norske politiske løgn. EØS-avtalen er en måte å smyge EU’s jesuittiske og krypfascistiske regelverk inn i det frie og stolte Norge i små doser om gangen.

Jeg var ikke engang klar over at Riksretten er avskaffet i Norge. Kan det ha vært EØS-Støre og Bilderberger Stoltenberg den yngre som skjønte at de hadde gjort seg mer enn fortjent til en riksrettsprosess ?

Den første nordmann som sa klart ifra om at EØS-avtalen er ulovlig var Synnøve Fjellbakk Taftø, en lynskarp, modig og rettsskaffen jurist.

Her er historien om Synnøve og EØS hentet fra TABU-oversikten:
Synnøve Fjellbakk Taftø arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell at hun ytret «Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske grunnloven ?» Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

Mens russiske fløyteblåsere som Andrej Sakharov ble sperret inne i en viss periode for så å slippe ut og fungere som en viktig moralsk kraft og et verdifullt korrektiv i politiske prosesser, gjelder i Norge en svingdør-politikk. Hver gang Synnøve Fjellbakk Taftø får slippe ut i friluft og begynner å ymte noe juridisk-politisk vranglære i retning av at ”loven er til for å følges” så bærer det rett inn igjen for forsterket medisinering. Fjellbakk Taftø’s bok “Nornens Beretning” er naturlig nok tabu (tabu nr. 5A).

Hentet fra TABU-oversikten for norske redaktører og journalister punkt 5: Overgrep fra psykiatrien og PST
Se: http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Når det gjelder Norges store fløyteblåser Synnøve Fjellbakk Taftø, så var det Norges daværende statsminister Dr. Gro Harlem Brundtland som i 1994 fattet og fikk effektuert beslutningen om psykiatrisk tvangsinnlegging av UD-juristen Synnøve Fjellbakk Taftø.

I sin bok «Nornens beretning» skriver Synnøve bl.a. (s. 26):
«I begynnelsen av 1990-årene la Jonas Gahr Støre og Morten Wetland samt deres marionetter Gro Harlem Brundtland og Thorvald Stoltenberg grunnlaget for å frata Norges befolkning resten av organisasjonsfriheten.

Norge var tidligere en stat som bestrebet seg på å verne individets umistelige rettigheter. Nå har vi fått en helt ny straffelov, helt uten debatt. Dens formål er å verne jesuitterveldets institusjoner.»

Hvor er så Morten Wetland idag ? Han er Norges FN-ambassadør i NWO-organet FN, en stilling han ble utnevnt til av…Jonas Gahr Støre:
http://www.bmonline.no/html/wetland.html

Synnøve Fjellbakk Taftø har sagt dette om Norge og EØS:

De som har overtatt muldvarprollene i norsk politikk etter Jens Christian Hauge og Stein Rognlien er etter min oppfatning de to hovedmennene bak EØS-prosjektet, nemlig Jonas Gahr Støre og Morten Wetland. Hele det såkalte «EØS» er deres oppfinnelse. I realiteten var «EØS-forhandlingene» bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen «EØS-avtale» det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som «norske interesser», men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet.

På et møte der Støre hadde laget et tosiders «innlegg» bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert.

Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i «muldvarplære» i mange år. Nå ser det ut til at de to kumpanene sluttfører EU-tilpasningene under dekknavnet WTO. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991. Men folkeflertallet vil fortsatt gi fremtidige generasjoner muligheten til å innrette seg annerledes og sier derfor «nei til EU».

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Takk for info om Wetland og EØS-kjøret. Dette er viktig stoff som aldri kommer ut andre steder. Og Jonas ‘mr. flink&kjekk’ er nok ikke slik som media fremstiller ham nei. Både han og (spesielt ) vår statsminister virker traumatisert, et eller annet har skjedd, sistnevnte får jeg vondt av å se/høre, det lyser skrekk av hans øyne, førstnevnte har nok flere år bak seg, han er mer kald/tilpasset programmet. Tipper mkultra-metoder er tatt i bruk.

Ergon
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Interessant at du nevner MKULTRA-metoder, men helt konkret tror jeg det er feil. Forløperen het Bluebird og hadde som formål å skape utnyttbar endring i personligheten til målpersonen. Droger og psykologi var midlene. Etter at MKULTRA ble nedlagt fortsatte CIA med andre prosjekter. Jeg vil tro at de 40 årene som er gått siden MKULTRA forsvant er benyttet til å utvikle metoder som er helt annerledes raffinerte. Stråling av forskjellige typer, chemtrails, ingredienser i mat og drikke er bare noen områder jeg tipper er i bruk.

Ensretting av all undervisning fra barnehager. Pavlovske metoder med belønning for «riktig» atferd og straff for «uriktig» atferd. En totalt ensrettet medieverden som gjør det klart at er du uenig er du nærmest gal og må beskyttes mot deg selv.

Det har derfor ingen hensikt å vente forbedring av dem som allerede er fanget inn av systemet. All forandring må komme utenifra.

ExBlackOpsOmegaUnit
ExBlackOpsOmegaUnit
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Hva får deg til å tro at MK-ULTRA ble nedlagt? Navnebytte ble nok foretatt, men Trauma Based Mind Control er nok mye mer utbredt i dag, en det var i 1977 når det var oppe til høring i kongressen, og cia-sjefen fikk makulert papirene angående programmet.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Hei Lille Snille Ulven!

Takk til både deg og alle dere andre som har respondert så utrolig positivt på vår artikkel.

Det er kanskje på sin plass å fylle på med litt mer folkeopplysning om hvordan makten opererer i Norge.

Vi kjenner alle til begrepene NEI-siden og JA-siden.
Det de aller fleste her i landet ikke er klar over er at JA-siden = Europabevegelsen.

Europabevegelsen ble etablert her i Norge allerede i 1949.
Men det som er det meget spesielle her er følgende historie vedrørende den samme Europabevegelsen:

Den 7. mai 1969 gikk Europabeveglsen hen og avholdt et konstituerende møte i selve stortingsbygningen, hvor de så etablerte sin egen hemmelig «stortingsgruppe».

De valgte da stortingsrepresentant Peder Næsheim som den første formann for denne «stortingsgruppen». I desember samme året døde imidlertid Peder Næsheim. Påfølgende år – 1970 – ble så stortingsrepresentant Knut Frydenlund valgt som ny formann for denne hemmelige «stortingsgruppen».

Det står også å lese i den samme beretningen for 1969 at Europabevegelsen allerede på dette tidspunktet hadde så meget som 120 av stortingets daværende 150 stortingsrepresentater som medlemmer i sin hemmelige «stortingsgruppe».

Da Bastesen satt på Stortinget for Kystpartiet hadde jeg og «Folkeaksjonen Mot EU Medlemskap» flere telefonsamtaler med Bastesen. Vi fikk ut opplysninger vedrørende EU relaterte avstemminger i Stortinget som viste at Europabeveglsens «stortingsgruppe» nå måtte bestå av minst 140 av Stortingets daværende 165 stortingsrepresentanter. I dag sitter det 169 stortingsrepresentater på Løvebakken.

Det forteller oss at Europabeveglsen (Globalistene) nå i over 40 år har satt i Det norske storting som landets definitivt største «parti». Så det er ikke bare organisasjonen «En Verden» som opererer i kulissene som et skjult parti.

Åslaug Haga var vel den siste jeg hørte som fra stortingets talerstol så elegant definerte vårt «demokrati» som «et representativt folkestyre». Man må virkelig spørre – representativt for hvem? For folket eller globalismens lydige lakeier her i landet?

Både Emanuel Valand og jeg arbeider for å få avløst det såkalte «representative folkestyret» med et «realistisk folkestyre», et «reelt folkestyre», altså et «Realdemokrati» som vi også kan kalle for et «DIREKTEDEMOKRATI».

De som ønsker å fordype seg i hva dette er kan klikke seg inn på linken i min profil og gjøre et selvstudium av dette.

Lars Rønbeck

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Europabevegelsen minner meg om Tannlegeforeningen, legemiddelindustrien og alle andre pressgrupper som drar i trådene på våre marionetter på Løvebakken… grrrr… :-(

Tenk på hvordan Mattilsynet følger EU for å forgifte oss med farlige tilsetningsstoffer i matvarene, mens Statens legemiddelverk benytter retten til ikke følge EU slik at de kan forby «farlige» kosttilskudd… æ spyr snart av dette spillet deres.

PS. Bra at du fikk mailen. :-)

cursor
cursor
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Den viktiktigste paragrafen i Grunnloven må vel være § 49 ? – som gir Folket – ikke partiene – rett (og plikt) til å styre landet gjennom Stortinget – vi har et slags demokrati (parlamentarisk partidiktatur?) – men slett ikke et folkestyre – som Grunnlovens § 49 faktisk innebærer. Dette er vel et viktig anliggende som bør gås etter i sømmene? Med vennlig hilsen Svein Lanser – http://www.lanser.no

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Hei cursor!

Nå har vi da ikke noe Demokrati i Norge.
Vi har istedet fått hva vi kaller Partikrati.

Derfor arbeider vi mot et Realdemokrati.
Vi ønsker som du sier, nettopp å legge makt i folkets hender.

Men våre folkevalgte forleder oss når de så fint definerer Demokrati som «et representativt folkestyre».

Representativt for hvem spør vi? Folket eller Globalist flertallet i storting, regjering og byråkrati?

Veldig hyggelig at du reflekterer over akkurat dette :-)

Lars Rønbeck

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
13 år siden

Jeg lurer på om radarparet innen jus også kan finne ut om norsk medlemsskap i FN er grunnlovsstridig? Ble korrekte prosedyrer fulgt?

For øvrig takk for fin artikkel. Slike ting er klare og udiskutable fakta kontra mye annet på siden her. Det er kanskje det gjør ekstra vondt å lese om sånt?

ReXoR
ReXoR
Abonnent
13 år siden

Ett meget solid stykke arbeid.
Her har dere gjort hjemmeleksa.
Keep ut the good work.
6p.

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

En uangripelig artikkel,som ikke peker på annet enn det som er realitetene i Norge,og som har vært det siden 1814,da med unntak av den påtvungne unionen med Sverige.
Det Norske Stortings utallige brudd på grunnloven har foregått i stillhet i alle disse år,og bør nå endelig bringes til borgernes bevissthet.Dessverre er de vel mer interessert i hva vi skal ha til middag,men det er nå lov å håpe..
Denne artikkelen bør gå inn som grunnskolepensum!!
Bra!!,og atter bra!!!

Ursus
Ursus
Abonnent
13 år siden

Takk for denne. Deres punkt angående det politiske pariet ‘En Verden’ burde fått mer oppmerksomhet. ‘En verden’ er et politisk parti på linje på AP og Høyre. Her finnes medlemmer fra de fleste partier. Men hvorfor har ikke folk hørt om dette partiet? Jo, fordi media som nrk, vg etc. aldri tar opp dette. Merkelige greier, en krutthistorie og et scoop av en forside egentlig, men altså, ikke ett ord om dette partiet i media. Og Thorvald Stoltenberg er selvsagt tungt inn i dette partiet…

http://www.enverden.no/

http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=971436573

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Det siste avsnittet i artikkelen som omhandler norske velgeres syn på politiske partier er en studie i middagsanalyse av situasjonen.ALLE savner et seriøst og grunnlovstro alternativ i det norske politiske landskapet.-Men hva gjør vi når valgdagen nærmer seg,jo-vi stemmer med overveldende statistisk sannsynlighet det samme,eller det tilnærmet samme som ved siste valg.Mest fordi vi ønsker å ha innflydelse på et parti som kan sies å ha reell innvirkning i daglig politikk,og det er i og for seg et fair ønske,men det er akkurat det som gjør at det aldri blir en bedring.Vi bor også i «verdens beste land»,og den illusjonen skal det sannelig mye til å bryte! Ingen vil forykke denne illusjonen.Norge har mye penger,og derfor er vi pr def;verdens beste land,men vi må huske på at akkurat dette faktum gir norske myndigheter ubegripelig stort handlingsrom for å overkjøre grunnloven når det måtte passe.Det er fullstendig meningsløst å terpe på Høyre Venstre,eller borgerlig Sosialistisk side i denne saken.Alle sider av den inflydelsessterke politiske linjen i stortinget er like ille,og de står alle klar til å valse grunnloven ned når det måtte passe inn i deres dagsorden.Hva sier dere? Om et parti kaller seg «Grunnlovspartiet»,Hva skjer da? Jo,av alle ting så blir de ledd av!! Latterliggjort og fratatt all kredibilitet og offentlig kraft! Dette for å forsvare norges grunnlov. Jeg er på det rene med at noen konstellasjoner som har hatt grunnloven med i sin partiforfatning historisk har hatt et rasistisk bakteppe,og således ikke er å regne som seriøse aktører,men jeg vil se bort i fra sånne,og tenker nå på de helhetlige,seriøse dannelsene vi etterhvert har begynt å se en ny spire til.
Måtte hell og lykke følge dere i forsvaret av den norske Grunnloven,og måtte alle lovstridige forfatninger opphøre å gjelde i Norge.
Det ER kriminellt,det som har vært begått av norske politikere,og de har ingen grunn til stolthet! Den største forbrytelsen i mot det norske folk er EØS pr i dag,og den avtalen skal vi ut av!
Jeg vil nesten gå så langt som å si at det hadde vært bedre at vi hadde vært fullt medlem av EU,for da hadde det vært enklere å overbevise «skeptikerne».Da hadde det i det minste vært mulig å stirre fienden i hvitøyet direkte.Nå sniker de den ene lovstridige forføyningen etter den andre inn bakveien,mens vi er midt i middagen,og så står vi bare der etterpå,mette og………………..

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
13 år siden

Meget bra og gjennomtenkt artikkel!

Men som kommentar til «hvor er opposisjonen?»
Vell…her er noen av dem

http://www.kystpartiet.no/
http://norgespartiet.no/
http://www.demokratene.no/
http://www.vigrid.info/
http://www.ksnettavis.no/
http://www.tademokratiettilbake.no/
http://borgerrettighetspartiet.no/
http://www.samefolketsparti.no/website.aspx?displayid=1283
http://pensjonistpartiet.no/index.php/Fylkespartier/C36/
http://stemdlf.no/prinsipprogram
http://roedt.no/

Dere har 3 vitale ting felles.
1. Dere er for små til å ha noe praktisk betydning
2. Dere ønsker mere demokrati
3. Sist men ikke minst, Dere er imot globaliseringen.

Slå dere sammen og vern om de 2 grunnverdiene nevnt ovenfor.
Glem ideologi og egeninteresser, og la partimedlemmene selv avgjøre partiprogrammet ved folkeavstemning. Så kanskje de 1,5 millioner «politiske-ateister» som sitter hjemme ved valgene får en gyldig grunn til å gi sin stemme.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  HAy-RA
13 år siden

Er enig i teorien,men i praksis så er vel strengt tatt noen av disse partiene på høykant med alle de andre,kanskje særlig mtp.rasisme når det gjelder Vigrid,og i tillegg det at de opplistede partier i stor grad faktisk er en helhetlig del av den politiske høyre/venstre aksen,og således i og for seg er enig med de store partiene i grunnsyn,men står for andre prioriteringer på veien i mot sitt mål.Det hederlige unntaket er vel Borgerrettspartiet og Norgespartiet,som muligens kan sies å være nærmest det å være tverrpolitiske.(det er et par her jeg kjenner lite til,som også kanskje kunne vært nevnt,men jeg må lese meg opp først)

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

Jeg må bare få gjøre oppmerksom på at Norgespartiet har definert seg ut av den tradisjonelle Høyre/Venstre aksen, som vi anser for å være en illusjon.

I tillegg er vi det første og eneste grunnlovsparti i Norge.

«Stortingspartiet»-, den illusjonistiske Høyre/Venstre aksen har sagt at vårt FRIHETSBREV – Norges Grunnlov – har gått ut på dato. Hvilke politiske kriterier ligger til grunn mon tro for å erklære vårt FRIHETSBREV som utgått på dato?

Og bedriver man norsk politikk gjennom slike politiske erklæringer??

Lars Rønbeck

snik
snik
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Det blir jo som å definere seg ut av aldersaksen for at man anser alder som en illusjon.
Alle parti kan plasseres på høyre/venstre-aksen, i tillegg til en autoritær/liberal akse. Norgespartiet synes å ligge helt, helt ytterst til høyre, samt helt i toppen av den autoritære aksen.

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Det er din påstand.
Virkeligheten er noe helt annet.
Sirkus Løvebakken er en realitet som alle våkne borgere av dette landet ved sekvsyn kan observere.

Vårt demokrati er av stortingspolitikerne definert som: Et representativt folkestyre.
Representativt for hvem? Folket eller Globalist flertallet på Stortinget??

Norgespartiet vil erstatte dette såkalte «representative folkestyre» med et REALISTISK folkestyre, et REELT folkestyre, et REALDEMOKRATI. Vi kan også kalle det et DIREKTEDEMOKRATI. Det betyr at målsettingen er å legge makt direkte i folkets hender.

Ditt retoriske forsøk på å likevel plassere Norgespartiet innenfor dette illusoriske rammeverket – kalt Høyre/Venstre aksen – faller derfor helt igjennom.

Ditt forsvar av det såkalte politisk korrekte Norge er det nok bare dine egne politiske åndsfrender på Skepsis.no som gir deg backup på.
Du skjønner folk kan tenke selv.
Og det foregår en bred oppvåkning på folkedypet.

Lars Rønbeck

Ursus
Ursus
Abonnent
13 år siden

For å holde poteten varm ang. partiet ‘En verden’, det virker ikke som folk helt fatter hvilken hot potet dette egentlig er;

Et stort politisk parti med kjente politikere slik som Odd Einar Dørum, Thorvald Stoltenberg, Inge Lønning, Jan Tore Sanner og flere andre tidligere stortingsrepresentanter. Likevel så skrives det ikke noe om dette i offisiell media?? Hallo hallo hallo!!!!! Dette er fakta, som lett kan sjekkes, og at slikt kan forbigås i stillhet forteller meg at norges media er en big fåkkings vits, og er nok til å ikke ta noe av det som skrives derfra seriøst. Vi bor i dag et land som er kuppet på alle fronter, der globale krefter er ute etter å styrte norge og andre staters suverenitet. Sjekk selv: http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=971436573
http://www.enverden.no/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=41

Det kan riktignok hevdes at enverden ikke er et ‘politisk parti’, selv om det er registrert med denne koden i brønnøysundreg, at det kun er en ‘organisasjon’, men det blir også feil.

Når et samling av politikere opererer i en organisasjon med slagordet «Fred gjennom verdenslov», ja da bør varselbjellene ringe for de fleste av oss, denne psykogjengen arbeider absolutt ikke for Norges ve og vel, og de sier jo eksplisitt at norges grunnlov ikke er verdt en dritt. Som de selv sier:

‘Arbeide for en ordnet og kontrollert overgang til et verdenssamfunn som bygger på internasjonal lov’.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Så lenge de ikke velger å stille til valg er det i grunnen lite å gjøre med dem….

Ursus
Ursus
Abonnent
Svar til  Uenur
13 år siden

De trenger ikke å stille til valg, dette viser jo egentlig at hele parti-systemet er en stor vits, et spill for galleriet. Samme hvilket parti som har makta, så styres de av kreftene som blant annet En Verden representerer. Hva har trenden vært de siste årtiene? Jo, norge selges ut til internasjonale ‘firma’, vi er ikke med i EU, men ‘er likevel med’ gjennom EØS avtalen (Gro-Støre prosjektet) og blir pålagt EU-reglementer og direktiver i tide og utide. Er det rart folket snart begynner å bli møkk lei av løgn og fanteri fra den kriminelle klan av korrupte politikere?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Ursus
13 år siden

Helt enig Ursus, men Norge er ikke helt forpliktet til å følge EU i ett og alt, så det de gjør nå er at de henter inn og bruker de reglementene som gagner myndighetenes agenda, mens det som gagner folket på grasrota, det regelverket blir ikke implentert i norske lover. Jeg kan dokumentere dette med brev fra EFTA, Norge er ikke forpliktet til å følge EU’s direktiver står det der svart på hvitt.

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
Svar til  Ursus
13 år siden

Tillater meg å sitere deres nettsider:

«- Tidspunktet er ideelt for å innføre «en annen verden», men konstruktive forslag mangler totalt. Det vi bør ha lært av krisen, er at makt må overføres til overnasjonalt nivå. For at en global økonomi skal ha strengere felles regler, må de håndheves av organisasjoner som EU, WTO, IMF og G20. Men det betyr at enkeltland må temme sin nasjonale egenrådighet.»

«Noen bryter loven med påtaleunnlatelse. Det er derfor behov for mer makt på overnasjonalt nivå.»
http://www.enverden.no/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=14&limitstart=0

Det er derfor nærliggende å foreslå å svare med samme mynt.

aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

Bra opplysning dette.Er det slik at en må innføre riksretten igjen for å reise straffeprosess mot politikere som har brutt Norges grunnlov?

Evald
Evald
Abonnent
13 år siden

Enda et sitat.

Det er fristende å tilføye nok et sitat i denne sammenheng – nemlig ordene til Jon Leirfall:

«En EØS-avtale er like farlig som EF-medlemskap – og at det som nå særpreger politikerne, er høy intelligens og litr vett». (Dagen, 10.7.91)

Leirfall så sviket tidlig, og ga uttrykk for galskapen tydelig.

Henrik
Henrik
Abonnent
13 år siden

Denne artikkelen hadde passet bra i VG/Dagbladet.!!

remote
Abonnent
13 år siden

Må si jeg ble overasket over partiet En Verdens eksistens, de skjuler iallefall ikke sitt formål som alle andre partier….

Men man kan jo begynne og lure på hva som skyldes den manglende dekningen.

På et årsmøte som En Verden arrangerte på nobelinstituttet ble avholdt et seminar om bioetikk der dr.philos Knut G. Berdal innledet til temaet «Hvem har myndighet til å ‘forbedre’ menneskets arvestoff?
Litt spesielt tema vil en nå si..

http://www.enverden.no/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=1

Helse- og omsorgsdepartementet har dette og si:

«Er menneskets arvestoff omfattet av genteknologiloven?

Definisjonen omfatter ikke mennesker. Det vil si at loven altså ikke omfatter:

* transplantasjon av genmodifiserte organer på mennesket
* genetisk testing av mennesker eller genterapi på noen av menneskets utviklingsstadier – fra befruktet egg til voksent individ.

Annen bruk av cellemateriale eller arvestoff fra mennesket er derimot omfattet av loven.»

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/nyheter-2.html?contentid=592386&id=467564

På facebooksiden til En Verden skriver en at WFM – World Federalist Movement er moderorganisasjonen deres.
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=4931362511

Huff, syntes jeg ser vektortegn overalt om dagen..

J.Johansen
Forfatter
Svar til  remote
13 år siden

Les om fabianisme i denne kommentar og følgende:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/comment-page-2/#comment-16729

Fra siste Facebook linken sies det:
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=4931362511
EN VERDEN
«Én Verden is the Norwegian national chapter of World Federalist Movement (www.wfm-igp.org) »

Så vet vi hvor de har sine lojaliteter, se nedenfor – Warburgs har vært nøkkelpersoner til elendighet i hele forrige århundre.

«The UNPA Campaign is directed Andreas Bummell, who was – until recently a Council member of the World Federalist Movement – founded by illuminist James Bummel Paul Warburg´s United World Federalists.

“We shall have World Government, whether or not we like it. The only question is whether World Government will be achieved by conquest or consent.” — Statement made before theUnited States Senate on Feb. 7, 1950 by James Paul Warburg

“Angel to and active in the United World Federalists), son of Paul Moritz Warburg, nephew of Felix Warburg and of Jacob Schiff, both of Kuhn, Loeb & Co, which poured millions into the Russian Revolution through James’ brother Max, banker to the German government “

Even Gordon Brown and Pope Benedict XI are calling for “global solutions to global problems” – a phrase previously used by Tony Blair. And they are being backed by former UN Secretary-General, Boutros Boutros-Ghali
http://centurean2.wordpress.com/2009/01/11/world-government-whether-you-like-it-or-not/

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Måtte bare sende dette til EN VERDEN !! (Det blir det IKKE noe av!! Dere blir kjeppjaget langt vekk,med det lille dere har mellom hodene,tror dere virkrlig at Rothcilds og Rockefellerne ville ha ansatt noen norske noksagter,etter å ha bedrevet masse mord på 5,5 milliarder mennesker,da en halv milliard:les:500 millioner er DRØMMEN for en syk verden og la seg styre over..Det kommer ALDRI til og skje!! Og en ting til: Partipolitiske representater av ulike norske partier blir fulgt opp og følget nøye etter sømmene…det er ingen trussel,bare en advarsel..Tenk deg selv hva flere tusen Nordmenn kommer til å finne ut hva dere står for..Og tafatte norske politikere som må på Bilderbergmøte for litt verdensmakt..Stotenbergene,siv jensen,reitan,kaci kullman five m flere..Men gode nyheter: Henry Kissinger er ryddet av veien,ganske så inngrodd i sin syke fantasi av alsheimer,Rockefellerne holder på falle..Rotchildene også..Ikke værst-det som viste seg å være konspirasjonstull,medfører riktighet!! Slå den!! Ha en god dag!! ) Som e-post,kanskje driti på draget men..læll!!

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Jensemann er «sykmeldt» nå ! Kan det dreie seg om en politisk forkjølelse som i gamle dager, eller ligger det noe mer bak ? Litt påfallende er det jo at det ikke er opplyst noe om statsministerens sykmelding på hjemmesiden til statsministerens kontor: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk.html?id=875

Med det totale fraværet av åpenhet i dagens politiske Norge, samt det faktum at Stoltenberg har noe sånt som 200 spindoctors som vi alle er med på å betale for (for å hindre at vi får vite hva som egentlig foregår) så er jo Norge en slags utgave av det gamle Sovjet-Unionen, der den enkelte er overlatt tll å tenke selv, uten noe bidrag fra myndighetene eller fra media.

Her er noen mulige forklaringer på Stoltenbergs ferske fravær:

1. Jens Stoltenberg har fått innkalling fra Big Pharma for å få instrukser om hva han må gjøre for å unngå «en offentlig skittentøyvask» om svineinfluensavaksineskandalen.

2. Jens Stoltenberg er på vedlikehold for MK Ultra mind control programmeringen sin.

3. Jens Stoltenberg er kalt inn på teppet av sine overordnede i Bilderberg, for å måtte svare for hvordan det kan ha seg at viktig informasjon som er unntatt offentlighet om f.eks. chemtrails, MK Ultra i Norge, HAARP i Norge, vaksineprogrammenes skjulte effekter samt de underjordiske basene har kunnet komme på avveie ut i offentligheten.

Jens må gå gjennom strategier for hvordan nordmenn igjen skal dysses tilbake til føyelig bevisstløsthet. Alternativene som vurderes kan være økt satsing på hjernevask (via f.eks. tvungen TV-titting, økt bestråling via eksisterende infrastruktur eller rekruttering av 100 nye desinfoagenter) eller sterkere lut mot fløyteblåsere, noe vel de 18 millionene som Poltiets Sikkerhetstjeneste (PST) fikk kastet etter seg i fjor høst var tiltenkt.

4. Jens Stoltenberg tilbringer weekenden sammen med sin far Thorvald på hemmelig høylosje-rituale i Stockholm, hvor mennesker som anser seg selv som utvalgte utfører ritualer foran bilder av Baphomet, djevelskikkelsen med pentagrammet og geitehodet.

Hermis
Hermis
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Det er nok alternativ nr 2, formatering av minne med etterfølgende software-oppdatering. + justering av tomgangsskrue :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Hermis
13 år siden

Her må jeg nok si at punkt 4 er det jeg faller på samt at dem er i møter med FN og utviklingen av Agenda 21 og på inspeksjoner i overlevelsebunkerene sine ;)

Ergon
Abonnent
Svar til  Hermis
13 år siden

Den er jeg enig i. Jeg synes Jens lenge har virket umotivert og nærmest fjernstyrt som en robot. Kan det være at han ikke var full på den berømte snøvlevideoen, men bare sliten og falt ut av programmering? Vanlige folk kaller det «å fylle batteriene», men her er reprogrammering mere sannsynlig. Jeg tror han snart må skiftes helt ut og tviler på at han holder i hele preioden.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Når vi snakker om den norske grunnloven våre regjeringspolitikere gir blaffen i å følge så snakker vi også om hvordan endel politikere her i landet ikke trenger å ruse seg for å fremgå som om de skulle vært rusa!!!

Lise

Monica Waade
Forfatter
13 år siden

Hei Lars! Tusen takk til deg og Emanuel Valand for en glimrende artikkel med presisering av det jeg så kort nevnte i min artikkel om våre landssvikere.

Fikk du mailen jeg sendte deg i går med kopi av brevet fra EFTA? Jeg ser at departementet har ikke korrigert feilopplysningene på sin side om EØS avtalen til tross for at både jeg og Tore Grønningsæter har tatt opp forholdet med dem. Det betyr bare en ting, at myndighetene meler kun sin egen kake og bevisst går ut med feilopplysninger til folket for å forsvare at de har dratt oss inn i denne svært kostbare EØS svindelen.

Grønningsæter korrigerte til en viss grad sin side, men har nå gått tilbake til at den er nesten helt i samsvar med departementets igjen, så som man ser hvordan de jobber på høyt plan. Du ser av mailen fra Grønningsæter hvordan han først korrigerte teksten til å bli nærmere sannheten, men som du nå kan se her er dette tatt bort igjen, etter ordre fra hvem, ikke vanskelig å skjønne nei.

http://europalov.no/?q=node/19

Lars Rønbeck
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Dessverre Monica.
Har ikke mottatt e-post fra deg.

Lars Rønbeck

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Lars Rønbeck
13 år siden

Sendte den til norgesp@…

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Hmmm, flere sol sliter med postgangen mellom interessante kontakter. Tro hvordan det kan ha seg?

trackback
13 år siden

[…] Les hele artikkelen på Nyhetsspeilet.no […]

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Til Ergon: Implantering av duppedingser på uvitende norske barn (og uvitende foreldre). Kanskje ikke helt MK Ultra, men neppe i tråd med Grunnloven:

«Så i tredje klasse, da jeg var 9 år, ble jeg innlagt på dette katolske sykehustet. Jeg ble syk mens jeg var på sykehuset, halsbetennelse…Det var to dager jeg måtte holde sengen, og ikke fikk lov til å stå opp..Jeg syns det var en rar avdeling, for det var bare en annen gutt innlagt, og han hadde tatt mandlene. Han spyttet hele tiden, siden det var så vond smak i munnen, sa han.

Og jeg kom ut etter en uke på sykehuset UTEN at de hadde tatt mandlene, likevel. Jeg hadde så höy feber at min mor ringte etter legevakten. Feberen var over 41 grader da legevakten kom. Legen gav meg en form for penicillin som heter tetracyclin, og jeg overlevde. Men desverre ble tennene mine temmelig grönne av tetracyclinet, siden dette er medisin som man ikke skal gi til barn som vokser, siden det blir en grönnfarge på tenner og skjellettet som vokser. Så siden dette har jeg hatt grönne tenner.

Jeg hadde en klump i brystet under den höyre brystvorten, sa jeg til mor. Den hadde jeg ikke för jeg kom på sykehuset! Den var temmelig stor, og den var öm og vond hvis jeg klemte på den. Mor tok meg til doktor, som undersökte klumpen, trykket og klemte litt, og spurte om det gjör vondt….. Selvfölgelig gjorde det vondt! Men legen sa at hvis det ikke blir verre, så er det ingenting å gjöre… Jeg gav meg ikke, og mor lot to andre leger se på klumpen, og undersöke den, men nei…kom tilbake hvis det blir verre…

Så til mange, mange år senere, da jeg flykter fra Norge etter å ha blitt forsökt drept, og jeg starter å etterforske hva som har skjedd med meg, og jeg tar röntgenbilder…. Da dukker plutselig «klumpen» opp på röntgenbildene, og med litt hjelp kan jeg se hva det er……en elektronisk implant.»

Hentet fra http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/

Ergon
Abonnent
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Det var en stygg historie og det skjer nok mye bak lukkete dører vi aldri får høre noe om. Håper det går bra med deg nå iallefall.

SwallowTheSun
SwallowTheSun
Abonnent
13 år siden

Er det da slik at jeg og alle andre Normenn er tvunget til å betale skatt til denne kriminelle handlingen som å betale EØS medlemskap ?

Det er helt sikkert en måte å få en slutt på dette..

« Forrige artikkel

Osama bin Laden erkjente aldri 11. september

Neste artikkel »

Armin utfordrer helse-ortodoksien

105
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x