Moses fikk aldri entre Det Hellige Land på grunn av sin krigerske natur. Josva som hadde sin tro i orden fikk jobben.
Moses fikk aldri entre Det Hellige Land på grunn av sin krigerske natur. Josva som hadde sin tro i orden fikk jobben.

Opphavet til de fem Mosebøkene

6.8K visninger
4 minutter lesetid
44

[Denne artikkelen erstattes av den mer utvidete artikkelen Bibelvitenskapelige innsikter i GTs historiske bøker]. De fem Mosebøkene ble skrevet i perioden 950 – 400-tallet f. Kr. Første Mosebok består av fem hoveddeler. De to første hoveddelene er forvrengte redi­geringer av eksisterende eldre mesopotamske tekster som har blitt identifisert.

Dokumenthypotesen

Det gamle testamente er trolig verdens mest redigerte verk, og de fem Mose­bøkene (som på hebraisk kalles Torah og på gresk kalles Pentateuch) har definitivt vært igjennom en lang og svært kompli­sert redigeringsprosess. En av de første til å argumentere mot den tradisjonelle troen på at Moses var forfatteren av (hele) Torahen, var Thomas Hobbes i 1651. Mange fulgte opp utover på 1600- og 1700-tallet; flere av dem ble fengslet og skriftene deres ble fordømt. Den tyske teologen Johann Gottfried Eichhorn konkluderte i 1823 at Moses ikke kunne ha hatt noe med Torahen å gjøre. Utover på 1800-tallet begynte man å utvikle innsikter og teorier om at de forskjellige delene av Torahen hadde blitt skrevet av fire forskjellige kilder (forfattere, redaktører), at disse fire levde i hver sine perioder, og at de fremmet hver sine agendaer og syn på diverse temaer. Disse innsikter ble så samlet og integrert av den tyske teolog og professor Julius Well­hausen (1844-1918) i hans bok Prolegomena zur Geschichte Israels (1882).

Wellhausens bok representerte et gjennombrudd for firekilde-teorien, som fikk navnet Dokumenthypotesen (Wiki-artikkel: Documentary hypothesis). Doku­menthypotesen var den rådende akademiske oppfatning og standard­fortolkning i litt over ett hundre år. Dokumenthypotesen ble først utfordret i 1987 da den britiske teolog og professor Roger Norman Whybray (1923-1997) fikk utgitt boken The Making of the Pentateuch. Etter utgivelsen av Whybrays bok ble flere nye og særdeles komplekse teorier lansert, som gjorde emnet temmelig uoversiktlig og uigjennomtrengelig.

Julius Wellhausen (1844-1918)

Vi bruker her Dokumenthypotesen som et rammeverk for forståelsen av tilblivelses- og redaksjonsprosessen av Torahen. De fire hovedkildene har blitt kjent som Jahvisten (J), Elohisten (E), Deuteronomisten (D) og Presteskriftet (P). Wellhausens bidrag var å ordne disse kildene kronologisk som JEDP, og å sette dem på en meningsfull måte inn i konteksten for hvordan Israels religiøse historie utviklet seg. Ifølge Wellhausen ble Israels religiøse oppfatning stadig sterkere preget av presteskapet. Kort om de fire kildene samt Redaktøren(R):

Jahvisten (J) (Wiki-artikkel: Jahwist). Antatte bidrag: Halvparten av 1Mosebok, første halvdel av 2Mosebok, samt fragmenter av 4Mosebok. Skrevet ca. 950 fvt. i det sørlige Judea; tilhørte trolig Aron-presteskapet. Pro-Judea; presenterer en temmelig antropomorf Gud.

Elohisten (E) (Wiki-artikkel: Elohist). Antatte bidrag: En tredjedel av 1Mosebok, andre halvdel av 2Mosebok, samt fragmenter av 4Mosebok. Skrevet ca. 850 fvt. i Efraim (Israel). Pro-Israel og pro-Leviprester; presenterer en mindre antropomorf Gud enn J.

Deuteronomisten (D) (Wiki-artikkel: Deuteronomist). Antatte bidrag: 5Mosebok samt Josva, Dommerne, Samuel og Kongebøkene. Antas å ha vært skrevet under Judea-kongen Josiah (641-609), en periode med religiøs reform.

Presteskriftet (P) (Wiki-artikkel: Priestly source). Antatte bidrag: Ca. 1/5 av 1Mosebok, betyde­lige deler av 2Mosebok og 4Mosebok, og nesten hele 3Mosebok. Skapelsesfortel­lingen i 1Mosebok; ættetavler. Skrevet av en Aron-prest i tiden under og etter Det babylonske fangenskap, dvs. i perioden 550-400 fvt. Pro-Aronpresteskapet; presenterer en transcen­dental og fjern Gud.

Torah-redaktøren (R) (Wiki-artikkel: Torah redactor). Redaktøren av de antatte tekstene JE, P og D, som produserte den endelige utgaven av Torahen ca. 400 fvt., muligens på oppdrag fra den persiske keiser. Mange tror R var presten og forfatteren Esra.

 Jahvisten regnes som Torahens store fortellertalent, mens bidragene fra Presteskriftet oppfattes av de fleste som lange og irriterende innskutte tekster (som lovsamlinger og forskrifter tillagt Yahweh og Moses, samt ættetavler) som ødelegger den lesergleden som Jahvisten gir. Skrivestilen i Presteskriftet karakteriseres som svært uelegant og av lav litterær kvalitet.

De eldste deler av Første, Andre og Fjerde Mosebok antas altså å ha blitt skrevet under Salomos kongedømme (971-931).

 Hvem skrev Første Mosebok?

Første Mosebok består av følgende fem hoved­deler:

  1. 1-5 Skapelsesberetningen, Adam og Eva, Kain og Abel, og slektslinjen fram til Noah.
  2. 6-11 Beretningen om storflommen, Noahs ark, og slektslinjen frem til Abraham.
  3. 12-26 Abraham, hans historie og slekt, Sara og Isak.
  4. 27-37 Beretningen om Jakob/Israel og hans slekt.
  5. 38-51 Beretningen om Josef; hans far og brødre flytter til Egypt.

 

De to første hoveddelene er utelukkende basert på eldre mesopotamske tekster som i forskjel­lige utgaver og oversettelser gjenga sumerernes versjon av skapelses­beretningen og av verdenshistorien frem til Abraham på 1900-tallet fvt. Den tredje hoveddelen inneholder bl.a. to fortellinger der Abraham er involvert i, eller er i nærheten av, dramaet: Slaget ved Siddim-dalen og utslettelsen av Sodoma og Gomorra. Disse fortellingene (uten Abraham) er også basert på eldre mesopo­tamske tekster.

Det var først ved nedtegnelsene av fortellingene om Abraham og hans ætt at 1Mosebok-forfatterne bidro til historieskrivingen med eget originalt materiale, da de to første hoveddelene bare er forvrengte og forfalskede redigeringer av eksisterende eldre tekster. Flere av disse eldre mesopotamske tekstene har blitt identifisert.

Den viktigste forfalskningen som ble gjort i de to første hoveddelene, var at anunnakienes (de sumeriske gudenes) navn og roller i de forskjellige dramaene ble erstattet, alle sammen, med Yahweh. Anunnakienes eksistens og roller ble slik fullstendig visket ut. De ble mytologisert til fiktive ”avguder”. Denne erstatningen skapte en del problemer:

a) Alle steder i skapelsesberetningen og verdenshistorien der flere anunnakier interagerte, måtte 1Mosebok-forfatterne la Yahweh overta samtlige roller og bedrifter. Dette bragte Yahweh i komiske, absurde og paradoksale posisjoner, som jøder og kristne har vært eksperter i å bortforklare.

 

b) Da 1Mosebok-forfatterne plasserte Yahweh inn i alle anunnakienes roller, ville det være naturlig at Yahweh også fikk skylden for noen av anunnakienes mange synder og innbyrdes krangler og kamper. I stedet har forfatterne forvrengt konteksten slik at det var menneske­heten som hver gang hadde syndet, og at det var en harm Yahweh som så straffet menneske­­heten for disse synder med diverse naturkatastrofer (utkast­elsen fra Edens have, Babels tårn, Syndfloden, Sodoma og Gomorra osv.).

 

Siden Dokumenthypotesen ble etablert i siste halvdel av 1800-tallet har man gått ut fra at Jahvisten ca. 950 fvt. har skrevet omtrent halvparten av den endelige versjonen av Første Mosebok. Elohisten har skrevet ca. 1/3. Prestekilden har bidratt med ca. 1/5, inkludert skapelsesberetningen, på 500-tallet fvt.

Illustrasjon over de fire kildenes bidrag til de fire første Mosebøkene.

Mens Jahvisten brukte navneformen Yahweh, brukte Elohisten hovedsakelig ordet Elohim om Yahweh. Elohim betyr ”guder” (endelsen –im er en flertalls­endelse), så det er entalls- eller flertalls­endelsen på det etterfølgende verbet eller adjektivet som forteller leseren om forfatteren med Elohim mener Yahweh eller ”guder”. Vi kan bare spekulere over hvorfor Elohisten valgte betegnelsen Elohim. Var det utslag av et skyldkompleks, et hint til leserne, fordi Elohisten ikke var helt tilfreds med sin transformasjon av alle anunnaki-lederne til ett vesen?

Kilder

* Artikkelen er et redigert utdrag fra kap. 13d i online-boken Menneskets historie, av Rolf Kenneth Aristos.

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

44 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Justitia
Justitia
Abonnent
13 år siden

Det var overaskande sagt av deg, Rolf Kenneth, men ein lyt vel prøva å halda seg til tema for artikkelen nokonlunde?

Eg har ikkje oversikt over alt som vaks i området der Mosebøkene vart til, og kva slags urter som fantes den gongen kan og variera samenlikna med kva ein finn der i dag. Men at det og har vore planter der som kunne nyttas til rus, det er rimeleg sannsynleg, gløym heller ikkje at dette var nomadefolk og det var og kontakt med østlege land langt tilbake i tid og Afrika.

Om profetane gjorde bruk av slike urter er ein anna sak. Eg har ikkje lese Armin sin artikkel om den raude soppen, men om ein ser på det som dei gamle prestane hadde på hovudet i den tradisjon som Bibelen kjem ifrå, så hadde dei faktisk eit hovudklede/hatt som kan likna ein sopp, har nokon meint. Om det er nokon relasjon skal eg ikkje påstå. Det eg veit er at dei brukte forskjellige instumentar bl anna fløyte for å lokka Gud til seg, og mange instrument er og nevnde i nokre vers i Bibelen.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Dette er vitenskaplig utredet av flere – det er bare å søke.

Genesis 30:14 Sier at Ruben fant Mandrake (mandragora officinarum) hele planten er et psykedelika og sterkt narkotisk.

I boken “The Mystery of Manna” beskriver religionshistoriker Dan Merkur at Manna var et psykedelika.
Exodus 16 : 31-33
Psalm 78 : 24
Hebrew 9 : 3-4
Det er sterke indikatorer på at Manna var en psykedelisk sopp, presteskapet kledde seg også i hodeplagg lik en sopp. mm

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Du er kjapp RKM, men se engang til er du snill…

http://www.wildflowers.co.il/english/plant.asp?ID=10

Vi vet for lite om GT og hvordan dokumentet ble til – fint om du fortsetter å studere.

Justitia
Justitia
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Rolf Kenneth: Trur du at dei hadde skrive om det om dei nytta rus til sjelereiser? Var det naturleg å skriva om det? Oraklet i Delfi var ikkje så langt ifrå det heilage land, det var mykje forbindelse mellom landa der og oraklet i Delfi og lignande plasser inhalerte urter som gav ein rus.. var det ikkje slik?

Ratatosk
Ratatosk
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Min venn, Rolf Kenneth jeg puster liv ennå..

Det er ingen selvfølge at de ville utlevere sine fortrinn og forretningshemmeligheter til andre enn innviede og lite var skriftlig så langt tilbake i tid, bare noen steintavler og knapt nok det.

Ingenting indikerer det, sier du, greit nok svar.
Vulkaner kommer fra det indre av jorden som er som feminin i alle kulturer, men patriarkater kommer etter matriarkater eller hva det heter når damene bestemte. Hva tyder på at det er en vulkangud og står det konkret om gudens kjønn i skriftene f eks ordet han eller hun? Det står vel han?

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Det hadde vært morsomt om du hadde fått med at GT sannsynlig var skrevet av forfattere og profeter som til tider spiste sopp/manna og hallusinerte. :-)
Til og med i Ark of the Covenant ble det oppbevart en gylden krukke full av manna/sopp. Iflg Hebrew 9:4.

Det er også grunn til å tro at de skrifter vi holder aller mest hellig kommer fra kilder som var stein på dop/mandrake/manna. Det betyr ikke at det ikke er sant – vel og merke.
Leah byttet til seg Jacob for sin sønns mandrake, så her beskriver Genesis både sex og dop.

Pytolemy II inviterte de lærde til Alexandria for å jobbe med skriften, han sto vel for det man i dag vil kalle en kult. Da blir vel denne kommentaren også stengt.

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Pong.

Helt enig, Rolf. Dette er noe jeg bør gjøre. Vent i spenning – skal skrive noe snart!

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Kanskje det går bra å poste noe om Sitchin her?

Lastet opp et bra program fra Red Ice Radio med Michael S. Heiser, som kritiserer Sitchin, og du kan laste det ned kjapt og greit ved å lagre denne linken:

[audio src="http://www.holocaustinfo.net/audio/RIR-100829-msheiser.mp3" /]

Julia
Julia
Abonnent
13 år siden

Hei RK.
Må jo mase litt til om Urantia. Ingen har kommentert og jeg tolker det dithen at ingen har lest denne boka. Den er på engelsk og jeg er ikke helt stødig, så jeg ta forbehold om feil. Etter Urantia sine skrifter ble mosebøkerne skrevet ca 1000 år etter Moses levde for de hadde ikke skriftspråk på denne tiden.
Moses var av kongelig slekt på morsiden og faren var en beduin. Han var opplært og særlig i Salem religionen, som jeg har nevt i et tidligere innlegg. Melkisedeks lærdom. Han hadde en temmelig tøff jobb med å lede slavene ut av egypt og det var store sprik i troen i denne gjengen. Det var masse avgudsdyrkelse og Jahwe var deres gud i stor grad. Moses ville innføre Salem religionen på folket og brukte store ord og bråe virkemidler for å få dette til. De ti bud bl a, er egentlig av Salem religionen, ifølge Urantia. Han hevdet overfor folket at de var utvalgt av El Elyon, The Most High til å få Kaanan og blandet Jahwe sammen med El Elyon for å nå frem til folket.
Mye av det som har blitt hengede ved kristendommen fram til vår tid er mixet av Moses for å klare å holde kontroll over denne gruppen. Han skal ha hatt store militære egenskaper og være meget klok. Han gjorde det beste ut av en vanskelig situasjon.

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
Anonym
13 år siden

RK du sier :( til plutselig å bli en transcendent, kosmisk Allgud. [Akkurat den samme transformasjonen skjedde senere med Sin, som var en anunnaki i kjøtt og blod, men som etter Muhammed ble transformert til å være Den kosmiske Allgud Allah]. )

Alle profetene kom med samme budskap om en Gud som er allmektig, Alt skjer i hans ordre, og tilatelse.
Det kan dikuteres om hvorfor, Menneskene forsto Ham som en man i kjøtt og blod,
kan være ut i fra Den begrenset forståelse de hadde den gangen, av virkeligheten (universet Etc)

og det kan være at Disse skriftene har Vært i hendene av Rabbiner og Prester ) som har brukt dem for sin nytte og byttet mye av det egntlige budskapet.

helt Ærlig Det er bare du som forbinder (God the most high) med en anunaki.

Og det Anunaki Eventyret, er ingenting men Jinns. Husk at de har Vært i universet før Adam, Men de lever i den fjerde dimensjonen og derfor kan vi ikke se dem. De har hatt stor rolle i våres liv og våres virkelighets oppfatninger og våres TRAGEDIER hjulpet av de okkulte. Derfor ser livet vårt som den ser ut i dag.
Men dette er ikke til å unngå fordi for de har gjennomsyret livet vårt og planlagt godt hvordan utfallet skulle bli.
Det er derfor vi har fått skriftene med opplæring om en måte å leve på (Spesielt i midtøsten og steder rundt Europa deler av Afrika Asia og flere steder, men for eks. ikke inn i i jungelen i Amazonas også videre. Der hvor det er sykdomen så er det og medisinen også.

Justitia
Justitia
Abonnent
13 år siden

Belzebob: Er du sikker på at alle er guds sønner og døtre? Seier ikkje skrifta tvert om at gudesonene såg at menneskedøtra var vakre og tok seg hustruer?

Var det ikke nokon som falt eller vert kasta til jorda? Til menneske men som ikkje var av same slag?

Rolf K: Etter hva eg har lest, er det ikkje noko som tyder på at Moses sjølv har skrive nokon mosebok, han skriv i så fall om seg sjølv og priser seg over kva for en framifrå person han var, meinar du då at Moses skreiv slik sjølv? Du skriv i din artikkel at Moses må ha skrive..

Det er vel med GT som det er med NT, det bøkene har ikkje navn etter personen som skreiv bøkene, men snarere etter deira tradisjon og tradisjonen var muntleg i lange tider før noko vart skrive, i både tilfeller. Slik er det.

BiggusD
BiggusD
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Denne vesensforskjellen mellom de tidlige kjøtt-og-blod-gudene som vandret rundt på jorden og de senere mer metafysiske, metaforiske gudene som representerte forskjellige åndelige ting er ikke bare å finne i Gamletestamentet. Uten å ha linker til deg, er det min oppfatning at denne endringen er global. Som eksempel kan jeg nevne de norrøne guder og gresk mytologi.

Det hele er ganske logisk. Gudene var blant oss, og så dro de alle sammen. De etterlot seg en maktstruktur uten toppledere, og underlederne trengte derfor noe som kunne opprettholde status quo i maktbalansen i de primitive samfunnene som eksisterte på den tiden. Voila: religion oppstod.

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
Anonym
13 år siden

enda en som tror jesus er son of God. Hva med de andre profetene? for eks Adam?

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Forøvrig er jeg enig med skeptikerne her: jeg er ytterst skeptisk til Zeta og de aller fleste andre såkalte kanaliserere.

Julia
Julia
Abonnent
13 år siden

Jeg leste en kanalisering på en av Rune Øverby sine sider, men husker ikke hva det heter. Der sier de om Zeta Talk at de vrir på ting til sin fordel. Det finns masse kanalisering som er troverdig, men det trenger ikke være hele fulle sannheten allikevel. Jeg anbefaler Urantia book, den er MEGET innholdrik og går i en paralell med bibelhistorien, men med en egen vri. Der kan det se ut som de ti bud kom fra Melkisedek, kongen av Salem. Han steg ned på jorda og tok menneskelig skikkelse og han hadde syv bud som ligner veldig på de ti bud. En av de tingene han ville gjøre noe med var denne veldige avgudsdyrkelsen, -derfor budet om å ikke ha andre guder enn meg. Folk hadde temmelig slett åndelig utvikling på den tiden og hans jobb var å prøve å rettlede menneskene.

Når det gjelder Zeta Talk og all elendigheten som di sier skal komme, vil jeg gjerne tilføye at man skaper sin egen fremtid. Loven om tiltrekning, det du gir næring til i dine tanker og ditt virke tiltrekker du deg. TENK POSITIVT!

kj
kj
Abonnent
13 år siden

“Jeg ser ingen konspirasjon i de 10 bud og at Gud skapte verden og prøver å ta vare på den”

Kan ikke være mye himmelsk almektighet i guden din, BB. slik han framstilles.
Kristendommen er en konsp. som, enkelt sagt, startet ved keiser Konstatin og konsilet i Nikea (Iznik) for at keiserriket skulle ha et samlende fundament. Guden i GT skulle være en allmektig enehersker og kirka skulle være stedfortrederen som skulle samle og utnytte flest mulig i denne sammensvergelsen.

Finnes det guder, må det være noen som ikke finnes i Bibelen!

kj
kj
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

Må bare ærlig innrømme at jeg kan særdeles lite om Nancy Lieder og ZetaTalk, annet enn det jeg leser i dine artikler.
At mye er forfalskninger, omskrivninger og gjendiktning i åndshistorien, kan vi være enige om.

Hva gjelder Zetaens bekreftelser og deres spådommer, klarer jeg ikke helt å ta dette inn over meg som noe spesielt seriøst.

Men,men. Kanskje dette vil forandre seg etter noen uker eller måneder når jeg den ene dager sitter og hutrer i kalde nord, og neste, uten å løfte en finger, befinner meg nærmere ekvator! :)

autentic book of wisdom
autentic book of wisdom
Anonym
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
13 år siden

R.K R.K Zetatalk har blitt en slags referanse punkt spar oss da plizz.
jeg kan vedde at det er info for å mislede deg, av de onde JINNs.
du må ikke stole blindt på info bare fordi det kommer fra andre siden, av vår realitetet. du må finne ut litt mer on concept of jinns. det er så gammel kunskapp dette her at…

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Dagens ord:
We encourage you to make peace with everyone who opposes you and with everyone whom you oppose, not only because you cannot insist on their yielding to your perspective but because their opposing perspective is of tremendous benefit to you.

« Forrige artikkel

Egypt i kaos for 3638 år siden

Neste artikkel »

Vårt klima – ikke din business!

44
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x