Vitenskapen: Paradigmer, dogmer og skjulte direktiver

6.1K visninger
7 minutter lesetid
17

Revidert: 2. juli 2012.

Mens vitenskapssosiologen Kuhn betraktet vitenskapen i lys av paradigmer, presenteres her et noe mørkere syn. Bak noen paradigmer finner vi et dogme. Og når vitenskapens utfoldelse berører elitens vitale interesser, vil vi bak paradigmet eller dogmet finne et skjult direktiv. Eksempler på fagfelt der vi må anta eksistensen av slike hemmelige direktiver, er parapsykologi, ET/V-emnet og kreftforskning.

 

US-myndighetenes Dr. Jekyll and Mr. Hyde-karakter

På begynnelsen av 1940-tallet erkjente makteliten i USA at de etter Den annen verdenskrig ville fremstå som verdens ubestridte politiske, økonomiske, militære og teknologiske super­makt. De begynte å planlegge etableringen av internasjonale strukturer og organer for en ny verdensorden som ville tjene en økonomisk Pax Americana. I perioden 1945-2008 fremsto denne eliten, særlig ved å bruke det amerikanske statsapparatet og CIA som deres instru­menter, som denne verdens grådige og brutale alfahann som prøvde å erobre resten av verden økonomisk og finansielt. Den oligarkiske eliten i Storbritannia ble deres nærmeste allierte, og det nære samarbeidet mellom den nykonservative eliten i USA og Likud-partiet (dannet i 1973) i Israel gjorde også Israel til en nær alliert. 

I den USA-dominerte plutokratisk-oligarkiske New World Order (NWO) skulle nylibera­listisk politikk med global og regional frihandel være den økonomiske lov. Multinasjonale selskaper skulle kunne virke fritt. Bare de ”filantropiske” institusjoner og NGO’er som ville danse i takt med nyliberalismen skulle få offentlig støtte. Trans­nasjonale organer (som FN) ville bare oppnå autoritet og makt i den grad de hadde blitt formet til å støtte og vedlikeholde nyliberalistisk politikk. Denne NWO-agendaen var basert på Council on Foreign Relations’ War and Peace Studies Project (1939-1945), og ble senere støttet i rapporten Prospect for America (1961) som ble skrevet og utgitt av Rockefeller Brothers Fund. 

USAs maktelite ønsket å skjule sin økonomisk-imperialistiske agenda, og skapte da en vennlig og altruistisk politisk maske som kunne vises både til det internasjonale samfunnet og til den amerikanske befolk­ningen. Masken ble skapt ved å fremstille Sovjet­unionen som en farlig militær trussel for USA og verden, som USA måtte svare på gjennom den utenriks­politikken som ble kjent som ”oppdemming mot kommunismen” (eng.: “contain­ment of Commu­­nism”) og Den kalde krigen-konsensusen (“the Cold War Consensus”). Navnet ”the Cold War Consensus”  ble gitt fordi dette var etablisse­mentets konsensus fra 1940-tallet frem til 1960-tallet. Denne konsensusen resulterte i produk­sjon av sterk anti-kommunistisk propa­ganda rettet mot den amerikanske befolk­ningen. Denne politiske masken har blitt grundig avslørt av Noam Chomsky i hans bok World Orders Old and New (1994) og av Andrew J. Bacevich i hans bok American Empire (2002). For nærmere utdypelse av avsnittene over, se mitt Intervju med NWO-forskeren Will Banyan (NyS, 2012). 

For en akademisk presentasjon, som går langt dypere enn den politisk korrekte mainstream-versjonen, av hvilke krefter som har styrt Vestens historie gjennom 1900-tallet, anbefales særlig de fire tematiske bøkene til F. William Engdahl (Engdahls HomePage; Engdahls artikler for GlobalResearch.ca). Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen: Katastrofe­­kapitalismens frem­marsj (2007) er også varmt anbefalt. 

USA-elitens systematiske arbeid for å realisere en økonomisk Pax Americana er den ene av to hovedfaktorer i forståelsen av elitens hemmelige agenda og virke. Den andre hovedfaktoren er mer konspirasjonsteoripreget. Ifølge ZetaTalk etablerte to ET-grupper (to zeta-grupper med forskjellig etisk orientering) kontakt med de amerikanske myndigheter (på det fysiske planet) rundt 1947, og begge disse gruppene fortalte om en planet som rundt årtusen­skiftet ville komme utenfra og krysse Jordens bane, med mulighet for å utløse globale kata­klysmer på Jorden. For den innvidde eliten var det aldri snakk om å dele disse innsiktene med resten av menneskeheten, eller den med amerikanske befolkningen. Tvert imot, eliten ønsket å utnytte disse innsiktene mest mulig til egen fordel: Før, under og etter kataklysmene. CIA og NASA har vært sterkt involvert i denne agendaen helt siden de ble dannet. For mer om de amerikanske myndigheters innvielse i ET-emnet og Nibiru, se kap. 5 i min artikkel Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? 

Disse to hoved­faktorene står bak USAs ”Dr. Jekyll and Mr. Hyde”-karakter fra 1940-tallet og frem til i dag. Den amerikanske befolkningen og verden generelt har i forskjellige grader og på forskjellige nivåer fått erfare Mr. Hyde, hvilket naturligvis har ledet til mange spekula­sjoner og konspirasjons­­­teorier om hva som foregår bak kulissene. 

Hovedpersonen i Stevensons roman fra 1886 er et godt bilde på USAs maktelite, og dermed et godt bilde på de amerikanske myndigheter siden 1940-tallet.

Thomas Kuhn og paradigmer

Normativ vitenskapsteori har som oppgave å forstå og beskrive hvordan vitenskap bør prakti­seres. Vitenskapssosiologi (eng: ”Sociology of scientific know­ledge”) studerer viten­skapen som sosial aktivitet, og prøver å forstå og beskrive alle de psykologiske, sosiologiske, institu­sjonelle, nasjonale og økonomiske faktorer som påvirker hvordan vitenskap blir prakti­sert. Hvordan vitenskap ”blir praktisert” og ”bør praktiseres” er to vidt forskjellige verdener. 

Viten­­skapen er på sitt beste når den er styrt av paradigmer, slik som beskrevet av Thomas Kuhn (1922-1996) i hans store vitenskaps­sosiologiske klassiker The structure of scientific revolutions (1962). I den boken lanserte han ordet paradigme i en ny betydning. Et paradigme er en underliggende modell, mønster og felles enighet om: a) det kunnskaps­fundament man skal ta for gitt og ikke skal stille spørsmål ved; b) hvilke emner som anses for å være relevante, interessante, og respektable; og c) hva som er akseptabel eller respektabel viten­skapelig prosedyre for å fremskaffe vitenskape­lige data. 

Kuhn kalte for normalvitenskap all den forsknings­aktivitet som foregår innenfor et gitt paradigme. Normalvitenskap er å sette puslespill­­biter sammen innenfor allerede gitte rammer. Kuhns bok ga oss en ny forståelse av hvordan vitenskapen går fremover: det skjer ved revolusjonære gjennombrudd der et nytt paradigme får fotfeste, etterfulgt av en lang periode med normalvitenskap innenfor dette paradigmet. Kuhns forståelse av vitenskapens fremmarsj tok imidlertid ikke i betraktning at noen ganger finner man et dogme bak paradigmet, og noen ganger finner man et skjult direktiv fra makteliten bak dogmet. 

Dogmer blir skapt når den akademiske eliten innen en vitenskapsgren blir mer opptatt av å beholde sin egen status, makt og prestisje enn i å fortsette en nådeløs utforskning av Virkelig­heten: Å følge evidensen uansett hvor den måtte lede hen, uten frykt for at evidensen kan lede til stand­punkter og konklu­sjoner som kan skade karrieren.

Normalvitenskap: å sette samme puslespillbiter innen kjente rammer.

 

Elitens skjulte direktiver

Som det fremgår over, så var det flere uavhengige faktorer på 1940-tallet i USA som bidro til en økt avstand mellom eliten og folket. Eliten fikk adgang til innsikter, samt utviklet agendaer, som ble holdt hemmelige for folket. Mens USA alltid har vært en blanding av demokrati og oligarki, av åpenhet og hemmeligheter, kan det sies at oligarkiet ble styrket på bekostning av demokratiet, og at oligarkene ble mer hemmelig­hetsfulle overfor folket (Wiki: Oligarchy). 

Oligarkenes nye grad av hemmelighetsfullhet påvirket også vitenskapens domene. Oligarkene tok kontroll over de største vitenskapelige institusjoner, fagtidsskrifter, nyhets­byråer og aviser, og sørget for at disse holdt seg noenlunde innenfor det verdensbildet som oligarkene ønsket at befolkningen skulle tro på. Vitenskapen ble på denne måten i mindre grad et fritt foretagende, og i større grad kunne man finne skjulte direktiver bak tilsynelatende viten­skapelige dogmer. 

Jeg skal nevne tre eksempler av overordnet betydning der vitenskapen er styrt av dogmer og/eller et skjult direktiv bak det enkelte dogmet:  

* det materialistisk-naturalistiske grunnsyn, som fungerer som en overordnet metafysisk ideologi for vitenskapen. Med ”materialisme” menes det grunnsyn at tilværelsens primære dimensjon er materien, og at bevisstheten skal betraktes som et sekundærfenomen. Med ”naturalisme” menes det grunnsyn at tilværelsen ikke har et åndelig-guddommelig tilværelsesplan (som kan påvirke/styre hendelsene på det fysiske planet). 

* isolasjonsdogmet ang. fortiden, dvs. den implisitte vitenskapelige antagelse at menn­esket verken har fått genetisk eller kulturell bistand av utenomjordiske i forhistorisk eller historisk tid. 

* isolasjonsdogmet ang. nåtiden og vårt solsystem; dvs. den offisielle påstand og posisjon at vi ikke har noe evidens for tilstedeværelsen av intelligente utenomjordiske vesener, deres romfartøyer og/eller artefakter på Jorden, Månen, Mars eller i verdensrommet innenfor vårt solsystem.

 

Det materialistisk-naturalistiske grunnsyn er ikke fundert på vitenskap, og støttes heller ikke av diverse vitenskapelige funn. Dette grunnsyn er en metafysisk ideologi som støttes av ulike grupper mennesker av ulike grunner. Vitenskap som forutsetter gyldigheten av det materialistisk-naturalistiske grunnsyn, og har dette som sitt overordnete premiss, må kalles ved sitt rette navn, scientisme [Wiki: Scientism]. De som praktiserer scientisme (ikke viten­skap) liker naturligvis ikke dette begrepet, og insisterer på at de praktiserer og representerer Vitenskapen. 

Viten­skap basert på det grunnsyn at tilværelsens primære dimensjon er bevisstheten, kalles åndsvitenskap (denne termen brukes imidlertid også i betydningen ”humaniora”). Amit Goswami har lansert det engelske begrepet ”Science within consciousness”. På slutten av 1800-tallet kom para­psykologisk forskning i USA og England meget langt i å bekrefte det åndsvitenskapelige grunnsyn. Denne forskningen var på begge kontinentene ledet av usedvanlig mange Nobel­prisvinnere (Wiki: Society for Psychical Research). Så, fra 1920-tallet og utover, er det indikasjoner på sterke føringer om å fremme det materialistiske grunnsyn. Resultatet var at allerede oppnådde parapsykologiske erkjennelser og innsikter ble avvist som ”anekdotiske”. Parapsykologisk forskning ble trivialisert og redusert til statistikk omkring kortgjetning i sterile laboratorier.

Frederic William Henry Myers (1843-1901) var en av de store og berømte parapsykologer på 1800-tallet, hvis bøker fortsatt kan leses med stort utbytte.

 

Avslutningsvis

Oppsummerende kan det sies at i de tilfeller der vitenskapens utfoldelse ikke berører elitens vitale interesser, er vitenskapen noen ganger styrt av paradigmer, og noen ganger vil man bak et tilsynelatende paradigme finne et dogme. I de tilfeller der vitenskapens utfoldelse berører elitens vitale interesser, vil vi bak paradigmet eller dogmet finne et skjult direktiv. 

Den tidligere retrovirologen Peter Duesberg, USAs mest markante kritiker av HIV=AIDS-dogmet, hevdet i sin bok Inventing the AIDS Virus (1996) at da National Science Foundation (USA) ble etablert i 1950 begynte vitenskapen i stadig større grad å bli byrå­kratisert, statlig finansiert og “masseprodusert”. Også Henry H. Bauer, redaktør av Journal of Scientific Exploration, påpeker en økende byråkratisering av viten­skapen fra midten av 1900-tallet (Bauer, 2004). Han nevner som et mulig utfall herav at gåtefulle feno­mener som para­psykologi, UFO’er, Bigfoot osv. ikke lenger ble omtalt, til publi­kums skuffelse.

 

Kilder og ressurser

Rolf Kenneth: Vitenskap (NyS, 2011). Artikkelen gir korte sammenfatninger av vitenskapens essens, filosofi, historie, teori/metodologi og sosiologi.

Rolf Kenneth: Intervju med NWO-forskeren Will Banyan (NyS, 2012).

Rolf Kenneth: NWO-kabalen og dens konspirasjoner: beste evidens (NyS, 2011).

Rolf Kenneth: Sekulær humanisme – ”skeptisisme” – konspirasjonsfornektelse-bevegelsen (NyS, 2012).

Rolf Kenneth: Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning?. Artikkelens kap. 5 tar for seg de ameri­kanske myndigheters innvielse i ET/V-emnet og Nibiru. 

 

********************************************************

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

17 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Det har faktisk foregått utrolig mye parapsykologisk forskning siden 1800-tallet. Dette tok spesielt av fra ca. 1960 og utover da man hadde mye ny teknologi tilgjengelig. Men det var, og i en viss grad fremdeles er, en forskjell på øst og vest: I Sovjet og østblokklandene foregikk denne forskningen faktisk veldig åpent. Kommunistene, til tross for at de var ateister, var veldig interessert i det paranormale og hadde offentlige departementer med helt spesielle navn der det ble forsket på alt fra aura til telepati og telekinese – mens i vesten har det hele tiden foregått mer i skjul. Og/eller fått minimal oppmerksomhet i media.

Leste nettopp en bok jeg vil anbefale. Google: “The Romeo Error” av biologen Lyall Watson. Den refererer mye til slik forskning både i øst og i vest.

pyramiden
pyramiden
Abonnent
12 år siden

NWO direktivet sette stopper for parapsykologisk forskning på 1800 tallet. Det stemmer muligens i en viss tidepoke. Mine erfaringer sier det motsatte. På tross var det en del mystifisme/okkult som skjedde i gutteklubbene rundt omkring europa. Selv om det er betydningsløst i dag.
I dag forskes det fremdeles på parapsykologi, men naturvitenskapen klarer sjeldent å finne hold i dette.
Det gjennstår uforklarelig og sjeldent noe mer konkret enn kunstnerisk/kreativ tekning.

CIA/FBI under krigen la til rette for en haug av vitenskapelige forsøk på parapsykologi. Det finnes masse materiale av dette. Telepati, tankeoverføring, voodoo osv var en av sakene som stod på agendaen til etteretningen i både usa og soviet en gang i tiden. Så noe stopper for parapsykologisk forskning stemmer lite med realiteten .Dette forblir en tolkning.

På tross har mye av disse datene blitt tolket og skrevet om til parapsykologiens vell.
Når man leser f.eks studien om “100th monkey phenomenon” så skrives det sjeldent som ref. at teorien ikke holder vann. Tom. Desmond Morris i “the human ape” beskriver det som telepati. På tross av dette har Watson i ettertid sagt at etter 6 år vasket ikke alle apene potetene. Det stemmer lite med virkeligheten. Teorien kan også sees i lys av Thomas Kuhn og blir derfor et ugyldig vitenskapelig dokument.

Det finnes lite forskning som beviser at det finnes ufoer. Det finnes teorier som bekrefter at vi ikke vet om alle objekter som faller ned fra himmelen. Hessdalen er et eksempel på dette. De klarer ikke å bevise/motbevise at det finnes ufoer. Men ufoer i sin rette betydning finnes. Uforklarelige flygende objekter finnes i utallige.

Vitenskapen er din og min garanti for at vi ikke melder oss inn i en syk kult der man tror på kometen haley og begår selvmord. Man skal ikke kimse av vitenskapen, den presiserer en fakta som aksepteres pr dags dato.
Intill vi finner på noe bedre er det en garanti og en utprøving som innebærer det å være kildekritisk og skeptisk. Det er fundementale verdier som staker kurs for hva som kan aksepteres pr dags dato.
Vitenskapen er hele tiden i endring og det må selvsagt sees i lys av dette. Darwin sin evulusjonsteori blir stadig utprøvd.

Donald Howard Menzel visste nok at area 51 var base for fly forskning. Han ville avvise det faktum at det ikke finnes et fnugg av bevis for at det finnes utenomjordisk liv på planeten jorda.

Carl Sagen bekreftet det vi vet. PÅ tross av dette fremstår denne tolkningen som basert på at det finnes “utenomjordisk liv” og “liv etter døden”. Det er sett på fra et lite troverdig syn. Selv om jeg skulle ønske at det finnes et liv etter døden betyr ikke det at det finnes. Det er viktig å skille mellom det å tro og det å vite. Religion og vitenskap er ikke overstemmelig fordi vitenskapens høyste mål er å vite, mens religion er å tro. Carl Sagen baserer seg på et natur vitenskapelig univers, som igjen går tilbake på Darwin. Fra et natur vitenskapelig ståsted fremstår Darwin som gjeldende, men ikke feilfri. Darwin var i høyste grad religiøse og tar utgangspunkt i at det finnes høyere makter. Noe som dessverre ikke kan bevises. Det er helt klart lov å tro, men for å vite må man komme med bevis.

Dette er konklusjoner trukket fra de vildeste hold og jeg etterlyser mere fakta. All motbevisninger her er ytterst søkbar. Søk etter kilden ikke tolkningene!

Bartis
Bartis
Abonnent
12 år siden

Jeg er litt skeptisk til selvinnsikten din, Rolf Kenneth. Du skriver om skepsis-nettverket: “Deres mandat er å latterliggjøre og avvise alle konspirasjonsanklager.” Men se på dine egne artikler. Du har aldri reelle beviser eller dokumentasjon, derimot prøver du å latterliggjøre og avvise forskning eller hendelser som er godt dokumenterte, og erstatte det med dine ville teorier.
Det er ikke så vanskelig å avvise konspirasjonsteoriene da de aldri tar utgangspunkt i noe håndfast, kun i spekulasjoner rundt hendelser eller begivenheter. Du må da innse at det er en grunn til at folk flest ikke tror på det dere skriver?

Bartis
Bartis
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
12 år siden

Dere bare pøser på med spekulasjoner og søkte teorier. Selvsagt vil det være utfordrende å få folk til å tro det, men det ligger jo i at dere ikke har noe troverdig dokumentasjon på det.
Jeg merker meg at du velger å svare på den siste setningen i innlegget.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  Bartis
12 år siden

Du bare pøser på med dine forutintatte meninger repeterer innlærte holdninger. Du gidder ikke sjekke hvorvidt det foreligger noen troverdig dokumentasjon, ei heller fordomsfritt undersøke om du kan se at noe av det som presenteres her er sannsynlig, og følgelig medfører at det du tidligere har lært er feil.

Du kommer inn og forsvarer dine forutinntatte antagelser eller forutinnlærte sannheter (igrunnen akkurat det samme). For eksempel den automatiske koblingen mellom ordene konspirasjon og teori.

Man bruker faktisk katetertid på å lære elever og studenter at konspirasjon=teori=tull ved skoler i inn og utlans. Ergo dette er en innlært sannhet – og ingen av de som har dosert slike sannheter for sine klasser av håpefulle har selv gjort noe som helst forsøk på å undersøke om det kan være noe i det, og om slike forsøk er gjort er de gjort innenfor de innlærte rammene for hvordan slike undersøkelser skal gjøres med hensyn til utvalg av metoder og kilder. Man repeterer hva man har lært uten å sjekke fakta utover de kildene man har lært er akseptable. Man sjekker ingenting fordomsfritt, fordi da lefler man med “pseudovitenskap” eller “konspirasjonsteoroier”, og er følgelig åst i en inndoktrinert ramme for hva som er lov å tenke og hvordan man har lov å tenke i det gode selskap.

Dette er igrunnen det mest karakteristiske ved rettroende akademikere og journalister. De klarer ikke å se forbi sine innlærte forestillinger om hvordan verden ser ut og all avvikende informasjon møtes av innlærte dogmer i en automatisert tankeprosess – til forskjel fra tenkeprosess. Tenking er avlært.

Repetisjon av vadtatte sannheter er automatisert så grundig at det skjer uten tenking. Man repeterer og sorterer informasjon som er innlært, matet inn av lærere og massemedia, etter regler som etterhvert blir automatisk integrert. Åpen tenking og refleksjon omkring det man har pugget, og ting man ikke har pugget, er aktivt avlært ved strfaff og belønning. Man består eksamen eller man stryker. De menneskene som er minst kreativt tenkende men som best evner å huske og sortere det man har blitt lært er de som belønnes best i skoleverket og samfunnet forøvrig.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
14 år siden

Bare å dra en logisk slutning om eksistensen av NWO direktiver holder ikke, man kan komme til logiske slutninger om alle mulige direktiver uavhengig deres eksistens eller ikke. Har du tatt kontakt med NWO, eller noen med kontakter? Dersom direktivet finnes, er det ikke umulig å få tak i.

Ingen kapret vitenskapen, vitenskapen utviklet seg. Langt tilbake i tid “visste” de indiske lærde -punktum!, de greske satte spøsmål og diskuterte, så kom Galileo og utførte testing. Det naturalistiske er et naturlig steg videre…

Det er én grunn til at ID ikke aksepteres, det er ikke vitenskap! ID har ingen falsifiserbar hypoteser, det utfører ingen vitenskapelige tester, de konkluderer med “dette er for komplisert til å ha skjedd naturlig, ergo……”. ID er det siste innen kreasjonisme. Det startet i usa som ren kreasjonisme, så døpte de det om til “creation science” for å få det akseptert innen “science class”, deretter ID(dette er ikke bare “logiske slutninger”, dette ble grundig dokumentert i rettsaken 2005 http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf ) ID er kreasjonisme i fåreklær, ikke vitenskap.

Terje
Terje
Abonnent
14 år siden

Er vitenskapen styrt av paradigmer, dogmer, eller NWO-direktiver?

Det enkle svaret er NEI, men det er tross alt mennesker som jobber innen vitenskapen. Mennesker har følelser og personlige overbevisninger som til tider kan hindre en objektiv behandling av data, derfor hender det at nye generasjoner må til for å komme videre.

Dogmer var sterkt representert i vitenskapen barndom, da kirkens menn var de som hadde muligheten til å bedrive vitenskap, etterhvert som vitenskapen skilte lag med religion har vi sett en eksplosjon av vitenskapsrelatert kunnskap -som igjen manifesterer seg i teknologi.

Direktiver kan bare til en viss grad styre vitenskap, men da bare retning, ikke mot spesifikke resultat. Gale resultat overlever ikke lenge, det er med vitenskap som med hus, fundamentet må være solid om man skal bygge høyt.

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
14 år siden

Grunnforskningen er vitenskapens grunnmur, uten den rakner anvendt vitenskap og teknologiutvikling.

Jeg er generelt vitenskapsinteressert, og -orientert kan man si. Mest innen biologi og astrofysikk muligens, du må gjerne påpeke dogmer.
Paradigmer ser jeg ikke som et problem, det er bare et ord for den “mest konstruktive oppfatning/tankesett” for å si det på en annen måte. som da kirkens syn på biologiens utvikling ble erstattet med evolusjonsteori, paradigmeskifte som ga oss en dypere forståelse av biologi.

Forresten, har du en link til NWO direktivet?

Terje
Terje
Abonnent
Svar til  Terje
14 år siden

Astronomi-trilogien
1) Big bang kosmologiens død.
Jeg anbefaler boka, BIG BANG av Simon Singh http://www.bokavisen.no/bokanmeldelser/2007/10/big_bang_av_simon_singh.php Som lettfattelig forklarer hvorfor big bang teorien i dag er den mest aksepterte teorien om universets begynnelse.
2) Halton Arp.
Et godt eksempel på dogme i vitenskapen.
3) Plasmakosmologi.
Dette var nytt for meg, du hadde ikke skrevet noe, men etter litt søking på nett finner jeg lite matnyttig. Ser ut til å være en fiks idé som ikke har gitt vitenskapelige resultater, men sånn er det ofte.

I artikkelen Darwinisme i krise, har du også gode eksmpler på dogmer. Spesielt kreasjonistene har store problemer med konseptet tid, dogmene de innehar hindrer dem i å forstå hva evolusjon dreier seg om

“Det finnes selvsagt ingen offentliggjorte NWO-direktiver; det skjer mer diskret enn som så. Man må selv utfordre paradigmene/dogmene, for å få personlig erfaring i at når det gjelder visse temaer og emner, møter man fullstendig veggen, uansett hvor god argumentasjonen og dokumentasjonen er.”
Forstår jeg det riktig at du ikke har lest NWO direktivet som omhandler vitenskap?

Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Veldig bra! Satt akkurrat å leste Khun i flere sammenhenger for noen dager siden om paradigmeskift og hvor enkelt det egentlig er når det er enten oss som dør, eller paradigmets fundament.

http://www.trufax.org/paradigm/paradigm.html

Anbefaler alle å lese denne, vi må begynne å tenke, og ikke la de som har tenkt katastrofalt de siste 30 årene fortsette å rasere samfunnet de neste kommende generasjoner.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
14 år siden

Bildet av den frie forskning er like illusorisk som bildet av det frie individ i et fritt samfunn så lenge et lite mindretall i praksis eier jorden og menneskene. Dersom du som forsker eller samfunnsengasjert menneske bare truer en liten flik av maktens hegemoni, vil du bli stoppet. – Hit men ikke lengre! Dette er et udiskutabelt faktum! Men en burde kanskje diskutere om det burde være slik?!

« Forrige artikkel

En “varsler” spøker om tankekontroll av befolkningen

Neste artikkel »

NTNU til krig mot Nyhetsspeilet

17
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x