Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

10.5K visninger
13 minutter lesetid
90

Det nærmer seg ”valg” i det ”demokratiske” Norge, og nå som valgkampen har kommet ut på oppløpssiden, har ansiktet til statsminister Jens Stoltenberg poppet opp Norge rundt, fra avisforsider til plakater i Tbanevogner samt et utall steder på nettet.

Jens har liksom vært gromgutten i det politiske Norge siden han var en ung og kjekk og veltalende AUF-leder engang på 1980-tallet. Som middelaldrende statsminister er det noe litt ubestemmelig ved Jens. Jens har en ubestemmelig følelsesmessig appell som liksom mangler årsak, en slags  appell som treffer underbevisstheten uten først å ha blitt vurdert og kontrollert av bevisstheten.

Med en grunnlov som sikrer norsk selvstendighet og nasjonalt selvstyre, en statsminister Stoltenberg som ikke vet hva godt han skal få gjort for oss og en statskasse som er på høyde med Onkel Skrue’s pengebinge burde livet i Norge ha vært bare fryd og gammen under Jens’ lederskap de siste 4 årene.

Men en illevarslende overskrift på Dagbladets forside den 11. august 2009 indikerer at så langt fra har vært tilfelle: ”300.000 kan lide av de nye sykdommene.”

Dagbladet_nyesykdommer

 

De nye sykdommene ! Her opplever vi en materiell levestandard og lønninger og reisemuligheter og alskens elektroniske duppeditter som våre besteforeldre bare kunne drømme om. Men hvis god helse ikke lenger er en selvfølge, hvilken rolle spiller da alle de andre tingene ?

På Arbeiderpartiets hjemmesider før valget stiller Jens spørsmålet:
Hva er viktig for deg ?”

Hva tror Jens er viktigere enn god helse ?
Hva tror Jens er viktigere enn god helse ?

En dåre kan spørre, eller er Jens’ kall ikke å svare ?

Her er svaret: Det viktigste er god helse.

Det er bare en ting som er enda viktigere enn helsa vår, og det er at våre barn har god helse.

Spørsmålet som kunne ha blitt stilt av Jens er:
Har du følt deg oftere uvel eller er du eller noen du vet om blitt rammet av en smygende sykdom i løpet av de 4 siste årene ?

I Dagbladet for 30. august i år gjør Jens rede for sin nye plan for Norge. Denne kan kalles ”plan A” og går ut på at Jens bl.a. vil skape inkluderende arbeidsmiljø, bedre kvaliteten på skole, helse og omsorg og sikre at Norge blir karbonnøytralt. Jens viser en tilsynelatende omsorg for hele nasjonen.

Jens hopper imidlertid bukk over å nevne at han vil gjøre noe med årsakene til ”de nye sykdommene” og det faktum at stadig flere nordmenn rammes av uvelhet, utbrenthet og smygende sykdommer inkl. kreft. Mye av dette skyldes  systemmessig overbelastning av kroppen pga. «mange belastninger små». Hva kan være grunnen til at den godeste Jens ikke har valgt å ta fatt på dette viktigste av alle løft; løftet for forbedret helse og redusert sykelighet…?

En mulighet er at Jens Stoltenberg har to ansikter; godgutten Jens, som ikke vet hva godt han kan gjøre for Norge og verden forøvrig, og Janus-Jens, et ansikt vi sjelden eller aldri får møte direkte.

Kanskje er Janus-Jens den virkelige Jens. Janus-Jens har ikke nordmenns ve og vel som sin prioritet fordi andre planer og prosjekter simpelthen er viktigere for ham. Slike pågående og planlagte ”prosjekter” kan kalles Plan X.

Janus-Jens er opptatt av hemmelighold, og at ”Plan X prosjekter” får pågå i det stille. Janus-Jens viser lite eller intet eget initiativ, det er som om hans bevissthet og fokusering er styrt utenfra.

For å finne ut om det er Jens eller Janus-Jens som har vært Norges statsminister de siste 4 årene og er kandidat for 4 nye finnes det en test: Jense-testen !

Du kan selv utføre den. Det går ut på å konfrontere statsminister Stoltenberg med et eller flere av temaene som er nevnt under (via post, fax, e-post, samtale eller hva det måtte være – Norges demokrati har en lang tradisjon med nærhet mellom folk og folkevalgte) og avvente svaret.

Stilt overfor en informasjons-konfrontasjon, hva vil (Janus-)Jens foreta seg ?
1. Ikke svare overhodet ?
2. Svare med et ”jeg takker for din henvendelse, saken er tatt til etterretning” ?
3. Svare at han vil gjøre noe med saken uten å gjøre det (lip service) ?
4. Gjøre noe med saken ? (Ikke si at han vil gjøre noe, men gjøre noe, som gir konkrete resultater)

Svarene 1. og 2. og 3. vil stamme fra Janus-Jens.

Svar nr. 4 vil stamme fra Jens.

Merk at dette er en begrenset liste, men av stor viktighet for nordmenns helse. Et kjennetegn ved punktene på listen er en illevarslende mangel på åpenhet fra Jens sin side om dette. Med tanke på at det dreier seg om nye lidelser som rammer mange, kan det legges til grunn at de viktigste årsakene til dette er miljøpåvirkninger som ikke fantes i samme grad for 20 eller 50 år siden.

Jense-test-listens 5 punkter er:

1.  (Over)eksponering for elektromagnetisk stråling
2. Snikforgiftning via mat-tilsetninger
3. Snikforgiftning via vaksinering
4. Eksponering for chemtrails, værmanipulering og HAARP
5. Codex Alimentarius i Norge

Symptomer på de nye sykdommene er bl.a. :
Vondt i hodet, migrene, hukommelsessvikt, synsforstyrrelser, kvalme, smerter, konsentrasjonsvansker, uvelhet, svimmelhet, utslett, ME, søvnproblemer, verking i kroppen, fordøyelsesbesvær, ledd- og muskelsmerter, utmattethet, energisvikt og utbrenthet.

En fellesnevner kan være smygende ubehag og smygende lidelser.

1. (Over)eksponering for elektromagnetisk stråling

I artikkelen om de nye sykdommene blir eksponering for elektromagnetisk stråling (EM stråling) fremhevet som en medvirkende kilde til de nye lidelsene.
En av personene som er intervjuet i artikkelen beskriver sin erfaring slik:
”Jeg ble dårlig hver gang jeg var i nærheten av en mast, mobiltelefoner eller trådløse nettverk”.

I løpet av de siste 4 årene har det funnet sted en omfattende bygging av mobilmaster og basestasjoner for en rekke ulike EM-strålings standarder. Situasjonen kan kort og godt anses for å være helt ute av kontroll.

Den hemningsløse EM-eksponeringen som mennesker og miljø nå utsettes for i Norges tettest befolkede områder kan sammenlignes med natur- og miljøforurensningen som var i storbyene for 100 år siden: Alt industriavfall ble sluppet urenset ut i elver, hav og grunnvann. Det samme ble kloakk og arbeiderne arbeidet under farlige forhold uten beskyttelse av noe slag.

Rundt  om i Norge blir det nå i tilnærmet hemmelighet montert opp et enormt mastenettverk av typen TETRA, ved navn ”Nytt Nødnett”. I praksis vil dette fungere som ”et elektromagnetisk piggtrådgjerde” som Norges befolkning blir eksponert for.

Et alvorlig problem med bruken av TETRA er bl.a. at det benytter frekvenser nær 17,65 Hz, (som forstyrrer den viktige kalsium ion vandringen mellom cellene i hjernen og hjernens delikate membransystemer) og andre frekvenser som interferer med eller ligger tett opptil de menneskelige frekvenser.
(Se f.eks. http://www.bevolution.dk/pdf/BrainwavemodelBevolutionNO.pdf)

Læren om de elektromagnetiske frekvensers betydning for menneskekroppen kalles dossimetri. En frekvens er en frekvens, og frekvenser som stråler gjennom luften blir registrert av menneskekroppen i større eller mindre grad, selv om et stort antall frekvenser ”går rett gjennom”.

Det mest uholdbare faktum knyttet til dagens praksis for EM-stråling er at det ikke har funnet sted en sammenstilling av den menneskelige dossimetri og de tekniske frekvensene som benyttes på ymse trådløse områder i dag. Dette kan anses som at biler og fotgjengere ferdes om hverandre i samme kjørefelt helt uten tanke på at fotgjengere er mer sårbare. Det som er påkrevet er en totaloverhaling av frekvensbruken slik at de frekvensene som interfererer med viktige frekvenser i menneskekroppen blir tatt ut av teknisk bruk. Dette kan sammenlignes med at biltrafikk og fotgjengere skilles gjennom bygging av sykkelstier.

TETRA-strålingen kommer på toppen av all annen EM-stråling, og vil særlig ramme brukere i politi, brannvesen og helsevesen.

Når det gjelder TETRA-systemet ”nytt nødnett” er det viktig å være bevisst at det ikke foreligger noe behov for et eget ”nødnett”.

Nødkommunikasjon vil fungere billigst og best ved bruk av det ordinære mobilnettet, hvis driftskostnader forøvrig  dekkes av mobilselskapene og ikke av det offentlige.

En utbygging av TETRA som livsviktig nødnett Norge rundt medfører ikke bare store kostnader for bl.a. kommunene, men også fare for svekket driftssikkerhet. Dersom f.eks. en TETRA-sender skulle falle ut i en sone med lite bruk vil dette ofte ikke merkes før en nødsituasjon har inntruffet og skaden er skjedd.

Selv om det tekniske TETRA-etablissementet har slått grundig rot i det offentlige gjennom et eget byråkratisk forvaltningsorgan for dette formålet kalt ”Direktoratet for Nødkommunikasjon” (www.dinkom.no) så er TETRA like fullt en helsebelastning og dessuten unødvendig. Ved en omorganisering knyttet til TETRA-stans kan f.eks. det høyt kvalifiserte personalet få nye oppgaver som stråle-målere etc.

”Nytt nødnett-keiseren” TETRA har ingen klær på seg og TETRA bidrar til å øke den totale stråle-eksponeringen i Norge helt hinsides det forsvarlige.

De høye kostnadene ved utbygging av TETRA Norge rundt har ført til kompromisser av typen at ”TETRA skal bare ha full dekning i tett befolkede områder – i en del tynt befolkede områder vil mobilnettet fungere som nødnett”. Den logiske fortsettelsen av dette resonnementet er at dersom mobilnettet er OK som ”nødnett” der hvor nøden kan være størst, i utkantstrøk hvor det er langt til hjelp, vil mobilnettet også kunne fungere som nødnett i de store byene hvor dekningen er mer enn god nok.

Hokus pokus så er behovet for TETRA borte, hele Norge rundt.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for EM-stråling kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at kart over alle mobilmaster og basestasjoner blir gjort offentlige, slik tilfellet er f. eks. i Sverige ?

– Jens, vil du ta initiativ til stans og demontering av TETRA-nettet, siden behovet for ”nødnett” kan fylles billigere og bedre av eksisterende mobilnett ?

– Jens, vil du ta initiativ til en total frekvensoverhaling (anvendt dossimetri), slik at frekvenser som interfererer med menneskekroppens egne frekvenser i minst mulig grad blir anvendt i EM-stråling ?

2. Snikforgiftning via mat-tilsetninger

Moderne kosthold er ikke som tidligere generasjoners mat. En kjapp sjekking av den lille skriften på matvarer fra mineralvann til vitaminer for barn røper alskens tilsetninger nå for tiden. Ikke alt er like sunt for å si som sant er. Tilsetninger som aspartam, MSG (smaksforsterkere), sukralose, diverse E-stoffer og diverse diverse har ulike helse-effekter. Uavhengige forskere har bl.a.  konstatert at en viktig faktor bak fedme-epidemien i vestlige land er forekomsten av diverse ufordøyelige enzymer og andre tilsetninger i maten som blir lagret i cellene fordi kroppen ikke klarer å kvitte seg med det.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for mat-tilsetninger kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at aspartam forbys som søtningsstoff ?

– Jens,vil du ta initiativ til at søtningsstoffet stevia tillates brukt i Norge ? Dette er et naturlig søtningsmiddel som bl.a. har 40% av søtningsmiddelmarkedet i Japan.

– Jens, vil du ta initiativ til at MSG forbys i mat solgt i Norge ?

– Jens, vil du ta initiativ til at Norge beholder et sterkt importvern mot innføring av mat basert på GMO – genetically modified organisms ?

3. Snikforgiftning via vaksinering

I 1930-årene mottok den norske stat penger fra den vaksineproduserende Rockefeller Foundation for å etablere ”Folkehelseinstituttet” (www.fhi.no).  Se http://i26.tinypic.com/98y1di.jpg

FHI fungerte som et privat foretak helt inn i dette århundre og praktiserte i mange år profittgenererende vaksinesalg under en tilsynelatende statlig paraply. Holdninger som er blitt utvist fra FHI i forbindelse med uforbeholdne anbefalinger av vaksiner som Gardasil og svineinfluensavaksine tyder på at denne uheldige kulturen ennå er rådende ved FHI.

Stadig flere uavhengige forskere hever nå sine røster om at folk blir mer helsemessig hemmet jo mer vaksiner de mottar. Dette begrunnes bl.a. med forekomst av tungmetaller som kvikksølv og lettmetaller som aluminium i moderne vaksiner, samt vaksiners polyvalens. Polyvalente vaksiner inneholder et sammensurium av ingredienser som injiseres samtidig. Dette kan føre til store eller for store påkjenninger på kroppens immunforsvar. Mens ingen vaksiner som benyttes på barn i USA har mer enn 3-komponents polyvalens, har vaksiner som gis til norske barn så vel 4-komponent som 5-komponent polyvalens. I dag rammes mange unge i Norge av autisme eller asbergers syndrom, lidelser som var praktisk talt ukjente for 20 eller 50 år siden.

Det kan se ut til at det lesses på og lesses på med vaksine-innhold, lik mannen som skulle kjøre ved med heste-sleden; ”klarer du den vedkubben, så klarer du den også”.  Så sa det stopp.

For kommende stortingsperiode er det lagt opp til storstilet vaksinering av nordmenn med svineinfluensavaksine og med Gardasil (for 13-årige piker).

Svineinfluensavaksine inneholder bl.a. stoffene kvikksølv og skvalene, mens Gardasil gir så mange til dels bisarre bivirkninger at ting tyder på at produsenten ennå ikke har opplyst om hele spekteret av virkestoffer i denne pandoras eske av et hi-tech serum.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for vaksinering kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at svineinfluensavaksinen bare benyttes i spesielle tilfeller i Norge, da den inneholder bl.a. de helsefarlige stoffene kvikksølv og skvalene ?

– Jens,vil du ta initiativ til at Gardasil-vaksinering av norske unge jenter utsettes på ubestemt tid, både fordi det ikke foreligger noe behov for dette, og fordi bivirkningene er helt uoversiktlige ?

– Jens, vil du ta initiativ til at Folkehelseinstituttet etablerer et komplett og offentlig register over alle registrerte bivirkninger av vaksiner i Norge ? (F.eks. etter modell fra VAERS i USA)

– Jens, vil du ta initiativ til at autisme omdefineres fra en psykologisk lidelse som Folkehelseinstituttet i dag hevder det er, til en nevrologisk (mao. fysisk forårsaket) lidelse ?

4. Eksponering for chemtrails, værmanipulering og HAARP

De siste årene har stadig flere i Norge blitt oppmerksom på kunstig skapte striper og skyer på himmelen, som oppstår etter at fly har passert. Dette er ikke vanndamp fra fly, såkalte ”contrails” som forsvinner etter noen minutter.

Det dreier seg om mystiske kjemiske utslipp som tydeligvis pågår i betydelig omfang så vel i Norge som i andre medlemsland i NATO.  Analyser har vist at barium og aluminium er blant ingrediensene i chemtrails. Mange anser at barium fra chemtrails fungerer i samspill med stråling fra HAARP, da barium bidrar til økt ionisering av de lavere lag av atmosfæren. Barium som inhaleres av mennesker på bakken bidrar bl.a. til svekket immunforsvar og kan i visse tilfeller forårsake lungekreft.

Norge har flere HAARP-anlegg, både i Tromsø og på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus 2). Dette er anlegg som sender svært kraftige energiladninger opp i atmosfæren, så kraftige at de er i stand til å påvirke livsmiljøet på jorden. Effektene av HAARP for f.eks. klimaforandringer og bienes forsvinning er ukjente, men flere uavhengige forskere anser at det finnes en sannsynlig sammenheng. For øvrig er det også mulig at bienes forsvinningsnummer har sammenheng med den kraftige økningen i mobil- og annen EM-stråling de siste 10 årene (jfr. det første temaet i testen).

For øvrig benyttes både chemtrails og HAARP, hver for seg og i fellesskap, til værmanipulering, såkalt værmodifikasjon. Denne avanserte teknologien er både i stand til å skape regn (chemtrails-prosjektet med navn ”raindancer”), til å skape skyer som dekker for solen, til å skape langvarig tørke osv.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for chemtrails og HAARP kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at chemtrails-utslipp innstilles over Norge ?

– Jens, hva inneholder chemtrails ?

– Jens, hva er hensikten med chemtrails ?

– Jens, hvem betaler for chemtrails ?

– Jens, hva er virkningene av chemtrails på helse, miljø og klima ?

– Jens, vil du ta initiativ til en stans i driften av de norske EISCAT/Globus 2-anleggene, inntil uavhengige forskere kan få fastslått i hvilken grad denne bruken av teknologi bidrar til å forverre livsmiljøet på jorden ?

Her er forøvrig et chemtrails-relatert svar fra Janus-Jens som faller inn i test-svar kategori nr. 2 (henvendelsen gjaldt en forespørsel om stansing av chemtrails):

Chemtrails_svar_Janus_Jens

5. Codex Alimentarius og Norge

I mange år har et gedigent komitevelde under FN arbeidet i det stille for å ”utvikle og harmonisere”  standarder for næringsmidler i ulike formater.

Dette ”arbeidet” har nå resultert i at komiteenes konklusjoner er blitt kuppet av interesser fra  legemiddelindustrien. Dette manifesterer seg bl.a. ved at Codex nå legger opp til et forbud ( no joke !)  mot kosttilskudd basert på urter og andre naturprodukter. Det er kjent at moderne kosthold er vesentlig mer fattig på næring (dvs. mineraler,vitaminer og enzymer) enn for 20 eller 50 år siden. Det er derfor viktigere enn noen gang å sikre fri tilgang på kosttilskudd. Naturbaserte kosttilskudd er sunnere enn syntetiske, bl.a. fordi de inneholder sporstoffer.

Legemiddelindustrien ønsker å vri salget av kosttilskudd over mot syntetiske vitaminer, fordi dette er lettere patenterbart og gir muligheter for en monopolsituasjon. Dette vil helt direkte bidra til å svekke en allerede svekket folkehelse.

Codex inneholder også forslag til restriksjoner som vil bidra til en kaldkveling av homeopatien, pga. svært rigide og kostbare krav til registrering av ”standardiserte” homeopatiprodukter. Et tankekors i denne saken er at John D. Rockefeller, som var den moderne legemiddelindustriens gudfar, levde i beste velgående til sin død i en alder av 95 år. Hans hemmelighet var at han konsekvent unnlot å benytte legemidler som hans imperium produserte. Han nøyde seg med å konsultere sin homeopat.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for Codex kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at Codex ikke innføres i Norge ?

– Jens, vil du ta andre initiativ for å sikre at nordmenn sikres god og helsebringende tilgang på nødvendige mineraler og vitaminer, f.eks. ved å myke opp dagens strenge regelverk, som bl.a. innebærer at mange må reise til Sverige for å kjøpe sunne naturprodukter ?

Det er naturlig å legge til grunn at mange av de erfarte nye plagene og lidelsene skyldes overbelastninger på kroppssystemet; summer av uheldige stoffer i kroppen, EM-stråling, personlig stress og andre forhold m.v. Hver person har ulike ”tåleterskler” for enkeltfaktorer og dessuten en unik kompleks mix av miljørelaterte påkjenninger, som samvirker med følelsesmessige forhold osv.

At stadig flere nordmenn sliter med helseplager har sine forklaringer
At stadig flere nordmenn sliter med helseplager har sine forklaringer

Det er viktig at dagens miljømessige belastninger som kan være helseskadelige blir redusert hver for seg og i fellesskap. Dette vil være nødvendig dersom nordmenn de kommende 4 årene skal oppleve å føle seg mindre uvel og rammes av færre smygende sykdommer enn hva tilfellet er nå.

En mulig forklaring på (Janus-)Jens skismaet er at Jens er illusjonen vi oppfatter, projeksjonen av Jens i vår subjektive oppfattelse, mao. ”das ding für mich”. Selv om vi oppfatter Jens som virkelighet er det likevel bare vår tolkning som vi oppfatter og forholder oss til.

Kan hende er det Janus-Jens som er den virkelige Jens; ”das ding an sich”.

Se nøye  på bildet under, lukk øynene og kjenn etter: Viser bildet Jens eller Janus-Jens? Prøv å være bevisst om den Jens du observerer er  ”der Jens für dich” eller ”der Jens an sich”.

Er det Plan X han har i tankene - der Jens an sich ?
Er det Plan X han har i tankene - der Jens an sich ?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

På tagged der jeg har min profil dukker denne plakaten av den «sympatiske» Jens opp med hans plakat » Hei, hva er viktig for deg?» Jeg sendte svar, der jeg enkelt og greit skrev: «At du forsvinner vekk fra min tagged profil!»

Jens ja, han er en «kjekk» kar utenifra men innenifra er han rett og slett en STOR VITS og PIL RÅTTEN! Han vil at alle skal ut i jobb og gjøre nytte for seg i samfunnet! Det vil han ja, men også vil han at folk skal ende opp som alvorlige syke med denne svineifluensa-vaksinen han og hans dott av helseminister nå «roser varmt» skal gjøre folk «friske og oppegående» igjen!

Ved å bare se bildet av Jens, blir jeg spyferdig!

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

En viktig element i Norges helsebildet er snik overgangen til en privatisert helsestell system der mange leger har gått over til de private rekkene der pasienter kan kjøpe seg fri i helsekører. Jeg har opplevd dette på nært hold – opplever det fortløpende. Jeg er selv en kronisk smertepasient med et hypermobilt bekkenledd etter en bilulykke i 1986. Bekken problematikken gjør rygg og nakke går mye i feil stilling og etter nakkeprolaps har jeg gått fra 70 til 90% uførhet. I sommer fikk jeg en ny prolaps i ryggen med ulidelig smerter. Jeg ble anbefalt å spandere 1,800 på privat CT klinikk for å få bilder som sykehuset kunne se på for å bli vurdert for operasjon – Det var 16 juni i år. Purring etter avtale med ortoped viser at de har tenkt å vente til 12.12.09 før de kan en gang se på meg.

Spesialister sier at ryggen må opereres før bekkenet kan komme på plass. I mellom tiden må jeg bare sittte pal og spise smertestillende – Det er ikke riktig. Blanding av privat og offentlig helse er en meget dårlig løsning for de som ikke har sterke økonomiske ressurser. Takk Jens og alle dere andre politikkere som gjør det dere kan for å gjøre livet surt. Jeg skal stemme blankt i år.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Jeg har en samboer som jobber rikshospitalet i en ledende stilling der, for 2 år siden kom staten inn med nytt lønssystem at alle skulle forhandle sin egen lønn, noe som skaper stor misnøye siden det bare er snakk om trynetillegg og små grupper som jobber sammen får helt forskjellige lønninger samme om dem utøfrer samme jobb, verste er det at alle ledere og mellomledere da kunne endre navn på stillingene sine og dobla lønna si fult lovlig.
Det medfører enorme extra kostnadder for sykhusene og er selfølgeligt planlagt for og lage lange lange ventelister og kjøre hele den offentlige sukhus systemet i dass for og inføre mere private løsninger…..
Norge er det landet som bruker mest penger på sykhus i Europa og som samtidigt får minst igjen for pengene, andre land aner ikke hva en venteliste og sykhuskø er for noe engang .

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Korrupsjonen er selvsagt innebygd i systemet. Da hjelper det lite uansett hva politikere «tenker» å gjøre med problemene våre.
Håper jeg aldri får trenge å ta en tur innom «norske» helsevesenet.

dblspk
dblspk
Abonnent
14 år siden

“It is not a sign of good health,
to be well adjusted to a sick society”
– Krishnamurti

“In politics, nothing happens by accident.
If it happens, you can bet it was planned that way.”
– Franklin D. Roosevelt

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Hvilken plan er det Norges befolkning er under?
Plan A eller Plan X ?

Hvor mye åpenhet har det vært om disse punktene, nevnt i artikkelen, fra styringsmaktenes side?

1. Elektromagnetisk strålings virkning på mennesker
2. Mat-tilsetninger og helseskader
3. Vaksine-ingredienser og alvorlige bivirkninger
4. Chemtrails, værmanipulering og HAARP
5. Codex Alimentarius i Norge
6. Vann som er UV-bestrålt og konsekvensen av dette.
7. Fluor propagandaen

Hvorfor er vi sykere enn noen gang?
Mennesket har vært på månen, men vi klarer ikke å bli friskere!
Vi kan bli friske, med naturlige og enkle midler, men styringsmaktene undergraver og stopper både forskning og tilgang på naturvennlige og sunne løsninger!

Så lenge det pågår skjulte, systematisk organiserte helseskadelig programmer som svekker folks helse, har vi med å gjøre styresmakter som IKKE beskytter oss.

Vi må antageligvis beskyttes mot styresmaktene selv. Da er det opp til oss, befolkningen i Norge å reagere.

Still dere disse spørsmålene:
Vil punktene nevnt ovenfor bli mer åpent belyst med en annen regjering?
Er det virkelig noen som kommer i posisjon som har evne til å stoppe de helseødeleggende systematiske handlingene?
Hvem er det som egentlig styrer?

Valget er en illusjon om folkestyrt medbestemmelse.
Om Jens har sagt at han vil ha fokus på helse, vil det si at han vil jobbe for GOD helse?
Kan det være tvil om at Jens jobber utifra Plan X ?

Glimrende artikkel!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  ye
14 år siden

» Når du har drukket vann med fluor i 6 måneder, så er du aldri den samme hverken fysisk eller psykisk «.

Du blir forgiftet langsomt. Ungene som drakk vann med fluor hadde _flere_hull i tennene enn de som drakk vann uten fluor. Folk som drikker vann med fluor er medgjørlige og lett å kontrolleres med. Mind control MAO.

Flere tusen tonn fluoride dumpes med «goodwill» i Amerika og England, dette for å beskytte befolkningens tannhelse ifølge myndighetenes offentlige begrunnelse.

Men er det ikke allerede fluor i tannpasta?

Og hvorfor viser tall fra land som ikke bruker fluoride i drikkevannet, et mye sunnere munn-hygiene?

Fluor var det samme som Hitler ga til jødene som satt i arbeidsleirene i Autswich for å passivisere dem slik at den opprørske følelsen å bryte ut, forsvant.

Og nå så jeg senest et par dager siden en reklame fra APOTEK 1(leggemiddelindustrien) Hvor de oppfordrer alle til å bruke fluortannkrem og fluorvann, OG IKKE SKYLLE MUNNEN ETTERPÅ!

De vil at du skal svelge det!!

Hvis staten bryr seg så mye om oss, at de bruker millioner på fluor i drikkevann, hvorfor putter de ikke inn vitaminer og mineraler istedet?

Ganske ironisk, de sprayer oss med chemtrails med dødlig hensikt, sammtidig som de bruker fluor for tennene våres skyld ;) Do the government like me, or like me not, like me ,or like me not? Like you not !

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011204-1372.html#15

Kontakt
Legg til venn

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Fluor er en kraftig protoplasmisk gift, mere giftigt end bly og næsten ligeså giftigt som arsenik. Fluor påvirker cellernes stofskifte og har en carsinogen virkning. Fluor påstås stadigvæk i dag, at virke hæmmende på cariesudviklingen. I de sidste fyrre år har der som bekendt foregået en kraftig annoncering om, at vi, for at få færre huller, skal tilsætte fluor til tandpasta, mundskyllevand, tyggegummi, tandfyldningsmaterialer, tandcementer og tandlak. Vi er desuden blevet kraftig opfordret til, at vores børn fik fluorskylninger, fluortabletter og fluorpenslinger.

Les mer her:
http://www.tenneroghelse.no/default.asp?page=34&article=17

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

En kinesisk studie i 2003 indikerte at et fluorinntak som samsvarer med den mengden fluor en person får i seg fra drikkevann i USA, senket IQ’en til personene som var med i studiet.
Fluor ble brukt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig, ettersom det ble hevdet at fangene ble lettere å kontrollere ved fluortilsetning i drikkevannet
Er det muligt i dagens samfunn og få tak i veske som ikke er bevist forurensa ??
Må en lage tunell i en isbre og hente ut tusen år gammel is og smelte for og få sunt drikkevann ??
http://no.wikipedia.org/wiki/Fluor
Her kan en jo kjapt lese om hvor «koslig» fluor er.
2007 ble det utvunnet 5,31 millioner tonn fluor på verdensbasis.
Får en i seg mere fluor en det som er naturligt i miljøet så ødlegger det tennene og skjelletet, det er jo noe Tannleger vet og som gir dem høyrere inntekt vist dem anbefaler alle og bruke Fluor, ville vært rart om dem gikk ut og anbefalte noe som ville gjøre dem selv overføldige…….
I tillegg til Fluor så blir vannet tilsatt klor og all vann blir UV-bestråla….

Armin vist du har noen minutter til overs i hverdagen så hadde jeg blitt kjempeglad vist du hadde lagt deg til Facebook gruppa mi Vi som er imot Codex Alimentarius som øker fort i antall medlemmer så skal du få admin tilgang siden du er en Gud i og vekke folks bevisthet i farene i samfunnet :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Gleden er på min side Smurfen! Men jeg finner ikke gruppa, add meg på vennelista di!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

GruppetypeDette er en åpen gruppe. Hvem som helst kan bli medlem og invitere andre.
Rart at ikke går og søke siden den er global men er vel så fersk at er vel ikke blitt godkjent av FDA enda sikkert hehe
Du er lagt til så venn så straks du godtar så er du Admin :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Vi må stoppe Codex, men når vi først har klippet av tåneglene til mattilsynet så kan vi gå etter foten. Fluoride må settes på listen vedsiden av MSG og Aspartam og vegetabilsk fett som er transefett.

Jeg forsket litt mer på Fluoride.

Fra lovdata
§ 15. Godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann

Kjemiske produkter til behandling av drikkevann, herunder produkter til desinfeksjon av drikkevann, skal være godkjent av det sentrale Mattilsynet. Mattilsynet skal føre en oppdatert liste over godkjente produkter. Godkjenningen gjelder i inntil 10 år eller inntil Mattilsynet finner det nødvendig å endre eller oppheve godkjenningen på bakgrunn av ny kunnskap og for å beskytte helse.

Legg merke til denne:

Kjemiske produkter til behandling av drikkevann og stoffene i produktet skal ha vært vurdert toksikologisk og ha vært gjenstand for vitenskapelig vurdering nasjonalt eller internasjonalt.1

Nasjonalt ELLER Internasjonalt.

Som vanlig henviser Norske myndigheter og spesseilt Mattilsynet til Amerikansk KORRUPT forskning,Industrifinansiert forskning.

Fluoride er noe som kom rett ut av nazityskland som et forsøkseksperiment. Det er en stor allmennoppfatning idag, at holocaust var et sted togene bare kjørte rett inn, og deretter momentant inn i gasskammere. Dette er feil.

Fluoride ble adoptert inn til Usa hvor det idag er kansje en av de store grunnene til at hele landet har så lav IQ. Ikke bare har de lav IQ, men de har også en lavere andel med Høyere IQ…

De anbefalte dosene ifølge wikipedia er 1mg pr liter vann.

I Norge er grensen satt på 1.5mg pr liter.

Det som også er verdt å nevne er at lovforslaget varer i 10 år og ble iverksatt 2002-01-01 ..

Kan det hende dosene ble skrudd opp for å dumme oss ned litt, slik at vi sakte våkner opp i en ny verdensorden?

Personlig har jeg ikke norsk tannkrem lenger, det er nesten umulig og finne dette her. Jeg har aloevera tannkrem uten fluoride. Et annet tips, Colloidalt sølv, det er detox for kroppen , vi trenger det disse dager hvor vi er utsatt for kjemisk angrep.

Over og ut

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Noen som kan forklare meg hvorfor Frank Aune sin fantastiske artikkel er blitt fjerna ??
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/verden-vil-ikke-ga-under/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Det å konfrontere våre kjære «landssvikere» med alle disse spørsmålene, fører bare til at «du» faller inn i kategorien: «fare for rikets sikkerhet». Nettopp fordi disse spørsmålene truer den globalismen som er lagt rett foran oss.
Jeg er helt enig med Armin at hvis politkere virkelig bryr seg om sitt folk, hvorfor kan de ikke bare løse alle problemene engang for alle? Jo, for da er det ingenting å «politisere» om.
En stortingsrepresentant koster den norske staten for millioner av kroner hvert år. Og hva gjør de for oss? Tja litt debatt om hodeplagg eller Mullah Krekar er vel verdt å nevne…
På den ene side vil Stoltenberg sende «alle» i arbeid. Ja, dvs alle, også de som er halv syke / psykopatiske personer som lider av et eller annet sykdom. Samtidig forårsaker det «allmenne» arbeid enda flere syke trøtte mennesker. Leste en grundig helse-undersøkelse i går i aftenposten, som viste at sykefraværet er størst hos småbarnsmødre mellom 30 – 34 år. Også generelt sett er kvinner mer borte fra arbeid sammenlignet med menn. Kan ikke politikere bare forstå at kvinnens rolle som både mor og fult arbeider
ikke henger sammen? Og når da kvinner får betalt mindre i gjennomsnitt sammenlignet med menn-dominierte yrkene, sier det seg selv at noe er fryktelig galt i systemet…
Kvinner jobber da like mye som menn, får mindre betalt, i tillegg må de jobbe som husmoren når faren ikke er tilstede. Hva fører dette til? Jo samlivsbrudd så klart. Jeg ser at det er en klar sammenheng med hvorfor så mange ekteskap ender opp som fiasko og det arbeidssystemet vi lever opp i. Alt dette piss-pratet om kvinnefrigjøring og likestilling er bare en stor «hoax» som blinder oss til å se dens svært mørke sider…
Dobbetmoralen til Jens er som han selv sier at han ikke bryr seg så mye om «arbeidsledighets krise» ved høstens valg. Dermed er hele presset eller stresset for anskaffelse av arbeid er lagt igjen på befolkningens skulderene :)
Helseforsikringer er i de siste 4 åre tredoblet i rekord fart. Når tilliten til det offentlige helsevesenet svikter, mister også de ansatte arbeidsmoralen sin, og vi får flere korrupsjonssaker enn tidligere.
Og til slutt: Uansett hvilket parti vi stemmer til valget, blir det uansett ikke bedre enn det er nå… Vi går egentlig bakover i tid….

Wunjo
Wunjo
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Jeg håper ikke du ønsker tilbake den tiden da kvinner var økonomisk avhengige av menn, og ofte ikke hadde noen mulighet til å bryte ut av et destruktivt forhold med f.eks. mishandling, utroskap, undertrykkelse?

Det blir feil å skylde på kvinnefrigjøringen for tingenes tilstand pr. idag. Er du klar over at for å skaffe noe så elementært som tak over hodet, må folk kanskje låne bortimot 2 mill? Hadde det ikke vært for det, ville sikkert mange mødre (og fedre!) valgt å være hjemme med småbarna, men de har ingen mulighet, hvis de ikke vil bo på gata, da.

Boligpolitikken, eller mangel på sådan, er en av de viktigste årsakene til at folk lever under et umenneskelig press her i landet. Se på Sverige, der er det helt vanlig å leie bolig. De som likevel ønsker å investere penger i eiendom, har mulighet til det, men for de som bare vil ha et hjem, er det praktisk å leie. Tankegangen her i landet om at alle skal eie sin egen bolig, er vel og bra i prinsippet, men det har blitt for dyrt!

For øvrig er det en gåte for meg hvordan Jens og andre kan snakke om at «alle» må i arbeid, når vi faktisk har arbeidsledighet her i landet for tiden. Pensjonister blir oppfordret til å jobbe så lenge de orker, mens ungdom går ledig. Sannsynligvis fordi det er mest lønnsomt for staten.

Men det virker jo rimelig sykt at friske, unge mennesker som gjerne vil jobbe, skal bli gående ledige, mens pensjonistene skal jobbe bare for å bli skattet i hjel…

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Wunjo
14 år siden

Idag er det utrolig dyrt å leve i Norge.
35-40% av lønningene går til å dekke bo-utgifter, og leieprisene er altfor høye.
Noe må gjøres med bankene, da de bare lager penger på dataskjermen med noen enkle tastetrykk, så dukker det magiskt opp seks nuller på skjermen, og du må løpe hardt fi 40år for nedbetale gjelda. En bolig som koster 1.300.000, etter 35års nedbetalingsperiode koster deg egentlig 4.000.000 kroner.
Det er galskap, feil, og det er tåpelig. Hvorfor kan ikke renten låses på 2%?
Og hvorfor skal boligprisene være så høye? Hva skal du med en bolig du har sliti ræva av deg for etter 40, sitter du der pensjonert og lurer på hva du skal gjøre med livet ditt, eller hvorfor du bare jobbet hardt hele livet, fordi samfunnet puttet drømmer i hodet ditt når du var ung, drømmen om å eie bolig.

Drømmen om å eie bolig er et mareritt.

I 2006 kjøpte jeg en et roms leilighet på 30kvm for 1.240.000kr, 21 år gammel. Bankene appelerte til ungdommer med Førstehjemslån for unge, og nybygde trendy leiligheter med fellesgjeld og lave innskud. Alt for å sette neste generasjon i dette gjeldsbaserte samfunnet hvor du får lån på sms, på bussen, ja nesten overalt.

Aldri har det vært gitt ut så mye lån, uten at noen snakket om hva som ville skje når det er for mye penger i sirkulasjon = inflasjon, renta må opp for at de skal hente inn pengene igjen..

Jeg hadde rente på 4.2 hos GE money out of thin air bank,

Betalte ca 5.500kr i måneden (800kr) i avdrag og resten RENTER..

Så kom finanskvisen og jeg endte opp å betale 10.600kr i måneden.

Naboen som leide vedisden av meg med samme størelse på leil. betalte 5500kr i måneden.

Jeg ble nødt til å selge med 200.000kr i tap, da ingen ville kjøpe..

DETTE ER DET MEST UMMENSKELIGE FRA BANKENE SIN SIDE.

De satt opp renten på restgjelden til 14.5% rente!! 240.000kr ble omgjort til forbrukslån. Staten bør gripe inn og gjøre noe her fordi det er 20.000 tvangsolgte leilighter, de fleste av dem med eiere fra 20-26år..

Banken er kreften i samfunnet vårt.!!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Bra oppsumert Armin! Nettopp derfor har jeg ikke lånt om noen ting utenom studielånet. Eneste som er bra ved dette er at renten kan slettes hvis du går langtidsledig, dessuten betaler du bare når du først får jobb. Hørt om Jensen pakka som ønsket å gjøre studielånet til marerittet ved å koble den mot vanlig bank lån?
Når du undrer på om hvorfor det er så dyrt å eie en bolig, bør du se på Farmann Tv på Youtube. Der forklarer Hans Jørgen Lysglimt, den kjente økonomen, om hvorfor vi fikk finanskrisa (gjeldskrisa) og at prisen på bolig ikke ville ha vært så skyhøy som idag hvis pengeverdien bestod av ekte gull:

Legger en sitat av Thomas Jefferson om dagens internasjonale banksystemet:
«I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.»

Det er mye snakk om overnevnte sitat er «falsk». Ja kanskje det, men den stemmer jo 1000000 % med dagens forhold…. :)

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Wunjo
14 år siden

Enig med deg her. Myndighetene våre bruker «udirekte tortur» når de ønsker å programmere befolkningen i en bestemt retning. Når noe ikke skal selges til alle, økes prisene og skatter på dette, som for eks eiendom. Derimot faller prisen bom-ned på de produktene som er «ment» til å bli eiet av alle, som for eks mobiltelefoner.
Arbeidsledighet er der fordi «systemet» tjener på det. Flere arbeidsledige, særlig unge, vil skape enda flere fattige. Via siste rød-grønn regjering fikk vi 21 nye fattige hverdag samtidig økte skatter og avgifter på alt i øst og vest. Man kunne tro at høyere skatter gir bedre velferd men realiteten viser et helt annet bildet. Når staten suger opp mest mulig fra innbyggerne sine, forsvinner jo den gylne middelklassen, og man sitter igjen med ekstrem rike på toppen og ekstrem fattige på bunn.
Lukter det globalisme her? Tenk igjen… :)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  arifkarim
14 år siden

Jeg er en fare for rikets sikkerhet og jeg er stolt over å være det., fordi det er det fjerde riket.

Armin Bahrami

heheh alltid hatt lyst til å gjøre det :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Ville vel heller sagt at du er en fare for politikerenes fremtidige inntekter ;)
Søkte på vannbehandling, fluor i kvasier og fikk opp denne her:
Vannkvalitet og helse – Folkehelseinstituttet
10. mar 2008 … kan imidlertid grunnvannsbrønner inneholde for mye fluor, … Kjemikalier
som benyttes i vannbehandlingen kan ved uhell eller feil bruk …
klikka så på linken og der var det fjerna fra artiklen…. hva betyr det egentlig …..

http://www.kvasir.no/alle?q=vannbehandling%2C+fluor&partnerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainArea_5661&MainArea_5661=5631:0:15,2868:1:0:0:::0:0

Så på FB at vi hadde felles venn, hilse Katja så mye fra meg :)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Blir Steik forbanna på dette her.
Først så forgifter dem oss via mat,vann,medisiner, luft, stråling mm og så kommer faen meg ho geita BB Cristin Clemmet ut i forsidene på alle aviser i flere dager på rad og kaller alle Nordmenn for late arbeidssky liksomsyke snyltere og trygdemisbrukere og vil inføre karensdager og fjerne trygdeordninger.
Og ifølge meningsmålingene nå så er det Høyre, Krf og Venstre som kommer til og styre og da blir det Cristin Clemmet som blir Finansminister eller Helseminister..
Sykt Sykt land…

Kjetil Dreyer
Skribent
14 år siden

God artikkel Hans

Det er her vi kommer inn…

Vi kan og vi vil kunne bidra til å frigjøre den norske befolkning ved å øke bevisstheten. I det ØYEBLIKK vi når Critical mass(kritisk masse, kryssningspunktet), altså har nok bevisste mennesker med oss så vil tidevannet snu. Det vil på ingen måte være mulig for korrupte myndigheter å styre befolkningen lenger og vi vil vite hva vi kan og vil gjøre, og vi vil gjøre dette.

Det hele har gått veldig langt, men jeg må si det, vi alle er medskyldige her, ikke kun Janus Jens eller andre, vi har alle trodd på jøglerne og slapet av i våre sinn, vi har spist hva media har kommet med, vi har sett 2- 3 timer på tv hver dag, vi har trodd på historiebøkene og andre bøker på skolen, og vi har hatt det «for komfortabelt» til å gidde å gjøre noe selv…

Denne tiden er nå i ferd med å renne ut, snart vil vi ikke ha andre valg enn å spise konsekvensene eller stå samlet for et nytt styre av Norge.

Demokrati har fra dag en vært en illusjon. Det er den farligste illusjon vi kunne akseptere og vi aksepterte den. Det må vi og våre barn nå ta konsekvensene av.

Om vi ikke samles, står sammen og med konkrete mål og visjoner og en god intensjon bidrar til å skape balanse både i våre indre og rundt oss(samfunnet) så vil vi snart se et diktatur tre frem. Vi har lenge hatt et skjult diktatur, dette gjennom at 70 – 80 % av stortingsrepresentantene er med i et «hemmelig» underparti/gruppering for å sikre tilpassning til EU og EN verdensmakt.

Grupperinger som En Verden, Nå FN-Reform har i årevis jobbet aktivt for at Norge skal tilpasse seg NWO og EU. Disse har kommet langt, men skal vi gi dem siste ordet?

Svaret er et rungende NEI, vi skal ikke og vi kan ikke, vår fremtid og for våre kommende generasjoner beror på dette.

Spørsmålet er heller, hva må til, hva må vi gjøre og hvordan?

Vi må samlet kunne klare å bygge et momentum som ikke kan stoppes, vi er i gang, og vi skal fortsette å bygge dette momentumet til den dag der vi vil nå kritisk masse, forhåpentligvis er dette snart…Det er opp til oss…

Stå på alle sammen, og husk, den viktigste endringen vi gjør er inne i oss selv, hva som er i oss reflekteres ut til alle rundt oss, vi har lenge undervurdert kreftene som ligger i en ren intensjon, i kjærlighet og omtanke for andre. La oss jobbe for de gode verdiene ikke mot noe som helst.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Har nettopp sett Project camelots intervju med Pete Peterson..Der var det en del intresange hjelpemiddler og oppfinnelser som kom fram..blant annet en konisk trykkplate med elekromagnetisk evner,og knotter og ved å rubbe el klø på bestemte fingre,håndledd osv så kunne en vite absolutt alt av sykdomstype,og lege det området ved gnikkingen og heele området..som akupunktur bare bedre!! Trykkplaten lader healingprossesen til kroppen for å si det slik…Og et hodebånd med 2 punkter(foran/bak) angivelig for å forsterke tanke og telepati…? Og det skal finnes en dypvannsfisk med kroppsolje(i mangel på bedre termologi)som har absolutte heale evner..spesielt hjertesykdommer mm..nevnte ikke hvilken fisk..Se intervjuet!!

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Har nettopp sett Project camelots intervju med Pete Peterson..Der var det en del intresange hjelpemiddler og oppfinnelser som kom fram..blant annet en konisk trykkplate med elekromagnetisk evner,og knotter og ved å rubbe el klø på bestemte fingre,håndledd osv så kunne en vite absolutt alt av sykdomstype,og lege det området ved gnikkingen og heele området..som akupunktur bare bedre!! Trykkplaten lader healingprossesen til kroppen for å si det slik…Og et hodebånd med 2 punkter(foran/bak) angivelig for å forsterke tanke og telepati…? Og det skal finnes en dypvannsfisk med kroppsolje(i mangel på bedre termologi)som har absolutte heale evner..spesielt hjertesykdommer mm..nevnte ikke hvilken fisk..Se intervjuet!!

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Thor
13 år siden

Hvis man skal tro det de sier om Haien så har den eksistert og overlevet veldig lenge, kanskje det er denne Dr. Pete Peterson prater om?
Ved å ta noen dråper daglig ville vi aldri få hull i tennene sa han.
Og, jeg har ingen aksjer der! :)

Kaldpresset Norsk Haiolje

http://www.mamut.net/medicmarine/default.htm

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
14 år siden

Du har rett Kjetil Armin og dere andre

at denne tiden er nå i ferd med å renne ut, snart vil vi ikke ha andre valg enn å spise konsekvensene eller stå samlet for et nytt styre av Norge.

La oss samle oss, jeg er med. Vi må sette en stopper for disse giftproduktene våre myndigheter prakker på oss gjennom mat – og drikkeprodukter, Jeg kan simpelthen ikke roe meg ned i dette liv ved å sitte her og bare skrive om min bekymring for mine barn, barnebarn og alle andre barn, unge og landets befolknings helse i fremtid. Jeg må gjøre noe mer.

Jeg får stadig vekk visjoner på dette når jeg mediterer, der det samme bildet dukker opp. Og det er ikke et hyggelig og bilde av en fremtid for mange.
Kanskje er det fordi jeg i så lang tid har gått med denne tanken om å møte mennesker som er bevisstgjorte som dere på hva som må gjøres skal vi få satt en stopper våre myndigheters «velsignelse» av giftmatvareprodukter.

Heldigvis har man dere her, en gjeng med klartenkte mennesker som retter stort fokus og oppmerksonmheten mot hva som egentlig er i ferd med å skje av enda mer elendighet i vårt samfunn, og som du Kjetil nevner, kan ende med et diktatur om ikke lenge, setter vi ikke foten ned nå og i fellesskap.

Og det må et felles samarbeid til for å kunne stoppe denne negative og farlige utviklingen vårt land er inne i.

paatus
paatus
Abonnent
14 år siden

Veldig bra, Hans. Artig at du har med skjemaet/oversikten over plager forbundet med strålenivåer fra forskjellig utstyr. Når jeg selv kom over den for en tid tilbake, kastet jeg wlan-ruter, trådløs tlf etc. og erstattet det med kablet utstyr. Fjernkontrollen derimot…:)

Se om du finner noen videoklipp av Jens FØR han deltok på Bilderberger-møtet i 2002, og sammenlign dem med videoklipp av ham ETTER møtet. Mannen virker på meg helt paralysert, død og livløs i øynene. Som om han i løpet av møtet har fått et inntrykk eller to som har lagt seg som en hinne på frontallappen.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  paatus
14 år siden

Wow, ja det merket jeg godt også. Han har virkelig livløse øyene som om han er blitt «hypnotisert» til å gjøre som makt-eliten ønsker… Skumle saker :(

uncoil
uncoil
Abonnent
Svar til  paatus
14 år siden

Veldig godt poeng. Det samme kan man gjøre med Siv Jensen
Vet ikke når disse ble tatt ble tatt, men garantert før 2006
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00202/Siv_Jensen_202767c.jpg
http://www.ab24.no/files/images/full/m1_bdciecaaee1_2.jpg

Hun virker mye kjøligere nå, ser rett og slett plaget ut.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3262519.ece

«– Politikere er ikke roboter som er programmert til å opptre iskaldt i enhver situasjon. Jeg reagerte med følelsesmessig engasjement, sa Jensen torsdag…»

Underlig ting å si.

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

Hvem viser bildet ? Joker-Jens, Jens eller Janus-Jens ? Klikk på lenken og vurder selv: http://tinypic.com/r/3304dbd/4

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Lise Tollefsen Slembe
Borgerrettighetspartiet
http://www.borgerrettighetspartiet.no

«Jens Stoltenberg er arrogant,» sier unge som er opptatt av natur og miljø

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=585322

Vi er nå i midten av oktober måned 2009. Dette er måneden da alt starter med kritikk mot Jens Stoltenberg og hans klan. Til neste måned og månedene etter og spesielt etter nyttår, forteller min sterke intuisjon meg (de symbolske bildene jeg har på innsiden), at det norske folk vil våkne mer og mer til «live» med store protester mot denne Jens Stoltenberg og hans regjering. 2010 ser jeg for meg som et fælt år hva vårt lands økonomiu gjelder, der statslige ansatte under denne regjeringen vil samle seg og protestere med harmne over Jens sin urettferdige og løgnaktige politikk. Bildene er så klare som at solen er på sitt sterkeste.

Mange av de som valgt Jens Stoltenberg inn på nytt som statsminister, vil angre bittert.

For med denne regjeringen, skal det bli VILLE TILSTANDER som vil prege det norske folk i lang, lang tid fremover.

Noen vil kanskje si at jeg fantaserer!

Til dere:

Ta vare på det jeg her har skrevet, gjerne print det ut for alt jeg vet med min innebygd overbevisning, kommer alt dette jeg her har nevnt til å skje.

Masse krangel i finanssammenheng, store protester fra folk under denne regjeringen, deriblant fra de to andre partiene som regjerer sammen med Stoltenberg. Det blir «hersk og splid» i stor grad som vil ramme mange.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Jens øker antallet nikkedukkere / tjenere som skal styre Norge med 12 000:
http://www.hegnar.no/okonomi/politikk/article396476.ece

Samtidig frarøves det norskefolks oljefondet for 154 milliarder i år:
http://www.tv2nyhetene.no/tabloid/bernander-regjeringen-bruker-alt-for-mye-oljepenger-2953165.html

Fortsetter trenden, kan alle få jobb i statens «ja, ja» systemet, helt til olje-penger er slutt… :)

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

“Sola kommune forsøker å styre unna stråling fra mobiltelefoner. Tilbake til fasttelefonen.

Kommunens policy er at skoler og andre kommunale etater helst skal være fri for trådløse nettverk, og kun bruke kabler.

Kommunen kartlegger nå også mobilmaster og trådløse sendere, og vurderer å innføre en mer restriktiv politikk på området.

Selv om Statens strålevern sier det ikke er grunn til å tro at denne typen stråling er helseskadelig…»

http://www.dagbladet.no/2009/11/23/nyheter/mobil/mobil_and_barn/teknologi/data_og_teknologi/9176167/

Hvorfor minner formuleringen
«Statens strålevern sier denne typen stråling ikke er helseskadelig»
meg så fryktelig om Folkehelseinstituttets hule forsikringer om at «Vaksinen mot svineinfluensa er helt trygg…» ?!

Såvel Statens Strålevern som Folkehelseinstituttet er nå på vei inn i historien som Norges verste og mest faglig og uetisk uansvarlige fagorganer gjennom alle tider.

Mitt forslag er at Statens Strålevern blir relokalisert til en skog av mobilmaster og basestasjoner hvor de kan oppholde seg til de har fått testet og revurdert sine faglige synspunkter vedrørende effekten av stråling på den menneskelige organismen.

Og hvordan går det nå med Pandemrix-vaksineringen internt i Folkeforgiftningsinstituttet – har alle snart fått sine svine-sprøyter ?

Og om FHI så hevder, hvordan kan vi vite at de alle fikk adjuvenans-sprøyta som er full av kvikksølv og skvalen, og ikke Pandemrix light versjonen, den som den tyske eliten har bestilt for seg selv og som vi mistenker både Jonas og Jens for å ha fått sånn helt i det stille ?

« Forrige artikkel

Svineinfluensaen: En kronologi

Neste artikkel »

Er Stoltenberg jøde?

90
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x