Jens, Janus-Jens, plan A og plan X

10.6K visninger
13 minutter lesetid
90

Det nærmer seg ”valg” i det ”demokratiske” Norge, og nå som valgkampen har kommet ut på oppløpssiden, har ansiktet til statsminister Jens Stoltenberg poppet opp Norge rundt, fra avisforsider til plakater i Tbanevogner samt et utall steder på nettet.

Jens har liksom vært gromgutten i det politiske Norge siden han var en ung og kjekk og veltalende AUF-leder engang på 1980-tallet. Som middelaldrende statsminister er det noe litt ubestemmelig ved Jens. Jens har en ubestemmelig følelsesmessig appell som liksom mangler årsak, en slags  appell som treffer underbevisstheten uten først å ha blitt vurdert og kontrollert av bevisstheten.

Med en grunnlov som sikrer norsk selvstendighet og nasjonalt selvstyre, en statsminister Stoltenberg som ikke vet hva godt han skal få gjort for oss og en statskasse som er på høyde med Onkel Skrue’s pengebinge burde livet i Norge ha vært bare fryd og gammen under Jens’ lederskap de siste 4 årene.

Men en illevarslende overskrift på Dagbladets forside den 11. august 2009 indikerer at så langt fra har vært tilfelle: ”300.000 kan lide av de nye sykdommene.”

Dagbladet_nyesykdommer

 

De nye sykdommene ! Her opplever vi en materiell levestandard og lønninger og reisemuligheter og alskens elektroniske duppeditter som våre besteforeldre bare kunne drømme om. Men hvis god helse ikke lenger er en selvfølge, hvilken rolle spiller da alle de andre tingene ?

På Arbeiderpartiets hjemmesider før valget stiller Jens spørsmålet:
Hva er viktig for deg ?”

Hva tror Jens er viktigere enn god helse ?
Hva tror Jens er viktigere enn god helse ?

En dåre kan spørre, eller er Jens’ kall ikke å svare ?

Her er svaret: Det viktigste er god helse.

Det er bare en ting som er enda viktigere enn helsa vår, og det er at våre barn har god helse.

Spørsmålet som kunne ha blitt stilt av Jens er:
Har du følt deg oftere uvel eller er du eller noen du vet om blitt rammet av en smygende sykdom i løpet av de 4 siste årene ?

I Dagbladet for 30. august i år gjør Jens rede for sin nye plan for Norge. Denne kan kalles ”plan A” og går ut på at Jens bl.a. vil skape inkluderende arbeidsmiljø, bedre kvaliteten på skole, helse og omsorg og sikre at Norge blir karbonnøytralt. Jens viser en tilsynelatende omsorg for hele nasjonen.

Jens hopper imidlertid bukk over å nevne at han vil gjøre noe med årsakene til ”de nye sykdommene” og det faktum at stadig flere nordmenn rammes av uvelhet, utbrenthet og smygende sykdommer inkl. kreft. Mye av dette skyldes  systemmessig overbelastning av kroppen pga. “mange belastninger små”. Hva kan være grunnen til at den godeste Jens ikke har valgt å ta fatt på dette viktigste av alle løft; løftet for forbedret helse og redusert sykelighet…?

En mulighet er at Jens Stoltenberg har to ansikter; godgutten Jens, som ikke vet hva godt han kan gjøre for Norge og verden forøvrig, og Janus-Jens, et ansikt vi sjelden eller aldri får møte direkte.

Kanskje er Janus-Jens den virkelige Jens. Janus-Jens har ikke nordmenns ve og vel som sin prioritet fordi andre planer og prosjekter simpelthen er viktigere for ham. Slike pågående og planlagte ”prosjekter” kan kalles Plan X.

Janus-Jens er opptatt av hemmelighold, og at ”Plan X prosjekter” får pågå i det stille. Janus-Jens viser lite eller intet eget initiativ, det er som om hans bevissthet og fokusering er styrt utenfra.

For å finne ut om det er Jens eller Janus-Jens som har vært Norges statsminister de siste 4 årene og er kandidat for 4 nye finnes det en test: Jense-testen !

Du kan selv utføre den. Det går ut på å konfrontere statsminister Stoltenberg med et eller flere av temaene som er nevnt under (via post, fax, e-post, samtale eller hva det måtte være – Norges demokrati har en lang tradisjon med nærhet mellom folk og folkevalgte) og avvente svaret.

Stilt overfor en informasjons-konfrontasjon, hva vil (Janus-)Jens foreta seg ?
1. Ikke svare overhodet ?
2. Svare med et ”jeg takker for din henvendelse, saken er tatt til etterretning” ?
3. Svare at han vil gjøre noe med saken uten å gjøre det (lip service) ?
4. Gjøre noe med saken ? (Ikke si at han vil gjøre noe, men gjøre noe, som gir konkrete resultater)

Svarene 1. og 2. og 3. vil stamme fra Janus-Jens.

Svar nr. 4 vil stamme fra Jens.

Merk at dette er en begrenset liste, men av stor viktighet for nordmenns helse. Et kjennetegn ved punktene på listen er en illevarslende mangel på åpenhet fra Jens sin side om dette. Med tanke på at det dreier seg om nye lidelser som rammer mange, kan det legges til grunn at de viktigste årsakene til dette er miljøpåvirkninger som ikke fantes i samme grad for 20 eller 50 år siden.

Jense-test-listens 5 punkter er:

1.  (Over)eksponering for elektromagnetisk stråling
2. Snikforgiftning via mat-tilsetninger
3. Snikforgiftning via vaksinering
4. Eksponering for chemtrails, værmanipulering og HAARP
5. Codex Alimentarius i Norge

Symptomer på de nye sykdommene er bl.a. :
Vondt i hodet, migrene, hukommelsessvikt, synsforstyrrelser, kvalme, smerter, konsentrasjonsvansker, uvelhet, svimmelhet, utslett, ME, søvnproblemer, verking i kroppen, fordøyelsesbesvær, ledd- og muskelsmerter, utmattethet, energisvikt og utbrenthet.

En fellesnevner kan være smygende ubehag og smygende lidelser.

1. (Over)eksponering for elektromagnetisk stråling

I artikkelen om de nye sykdommene blir eksponering for elektromagnetisk stråling (EM stråling) fremhevet som en medvirkende kilde til de nye lidelsene.
En av personene som er intervjuet i artikkelen beskriver sin erfaring slik:
”Jeg ble dårlig hver gang jeg var i nærheten av en mast, mobiltelefoner eller trådløse nettverk”.

I løpet av de siste 4 årene har det funnet sted en omfattende bygging av mobilmaster og basestasjoner for en rekke ulike EM-strålings standarder. Situasjonen kan kort og godt anses for å være helt ute av kontroll.

Den hemningsløse EM-eksponeringen som mennesker og miljø nå utsettes for i Norges tettest befolkede områder kan sammenlignes med natur- og miljøforurensningen som var i storbyene for 100 år siden: Alt industriavfall ble sluppet urenset ut i elver, hav og grunnvann. Det samme ble kloakk og arbeiderne arbeidet under farlige forhold uten beskyttelse av noe slag.

Rundt  om i Norge blir det nå i tilnærmet hemmelighet montert opp et enormt mastenettverk av typen TETRA, ved navn ”Nytt Nødnett”. I praksis vil dette fungere som ”et elektromagnetisk piggtrådgjerde” som Norges befolkning blir eksponert for.

Et alvorlig problem med bruken av TETRA er bl.a. at det benytter frekvenser nær 17,65 Hz, (som forstyrrer den viktige kalsium ion vandringen mellom cellene i hjernen og hjernens delikate membransystemer) og andre frekvenser som interferer med eller ligger tett opptil de menneskelige frekvenser.
(Se f.eks. http://www.bevolution.dk/pdf/BrainwavemodelBevolutionNO.pdf)

Læren om de elektromagnetiske frekvensers betydning for menneskekroppen kalles dossimetri. En frekvens er en frekvens, og frekvenser som stråler gjennom luften blir registrert av menneskekroppen i større eller mindre grad, selv om et stort antall frekvenser ”går rett gjennom”.

Det mest uholdbare faktum knyttet til dagens praksis for EM-stråling er at det ikke har funnet sted en sammenstilling av den menneskelige dossimetri og de tekniske frekvensene som benyttes på ymse trådløse områder i dag. Dette kan anses som at biler og fotgjengere ferdes om hverandre i samme kjørefelt helt uten tanke på at fotgjengere er mer sårbare. Det som er påkrevet er en totaloverhaling av frekvensbruken slik at de frekvensene som interfererer med viktige frekvenser i menneskekroppen blir tatt ut av teknisk bruk. Dette kan sammenlignes med at biltrafikk og fotgjengere skilles gjennom bygging av sykkelstier.

TETRA-strålingen kommer på toppen av all annen EM-stråling, og vil særlig ramme brukere i politi, brannvesen og helsevesen.

Når det gjelder TETRA-systemet ”nytt nødnett” er det viktig å være bevisst at det ikke foreligger noe behov for et eget ”nødnett”.

Nødkommunikasjon vil fungere billigst og best ved bruk av det ordinære mobilnettet, hvis driftskostnader forøvrig  dekkes av mobilselskapene og ikke av det offentlige.

En utbygging av TETRA som livsviktig nødnett Norge rundt medfører ikke bare store kostnader for bl.a. kommunene, men også fare for svekket driftssikkerhet. Dersom f.eks. en TETRA-sender skulle falle ut i en sone med lite bruk vil dette ofte ikke merkes før en nødsituasjon har inntruffet og skaden er skjedd.

Selv om det tekniske TETRA-etablissementet har slått grundig rot i det offentlige gjennom et eget byråkratisk forvaltningsorgan for dette formålet kalt ”Direktoratet for Nødkommunikasjon” (www.dinkom.no) så er TETRA like fullt en helsebelastning og dessuten unødvendig. Ved en omorganisering knyttet til TETRA-stans kan f.eks. det høyt kvalifiserte personalet få nye oppgaver som stråle-målere etc.

”Nytt nødnett-keiseren” TETRA har ingen klær på seg og TETRA bidrar til å øke den totale stråle-eksponeringen i Norge helt hinsides det forsvarlige.

De høye kostnadene ved utbygging av TETRA Norge rundt har ført til kompromisser av typen at ”TETRA skal bare ha full dekning i tett befolkede områder – i en del tynt befolkede områder vil mobilnettet fungere som nødnett”. Den logiske fortsettelsen av dette resonnementet er at dersom mobilnettet er OK som ”nødnett” der hvor nøden kan være størst, i utkantstrøk hvor det er langt til hjelp, vil mobilnettet også kunne fungere som nødnett i de store byene hvor dekningen er mer enn god nok.

Hokus pokus så er behovet for TETRA borte, hele Norge rundt.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for EM-stråling kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at kart over alle mobilmaster og basestasjoner blir gjort offentlige, slik tilfellet er f. eks. i Sverige ?

– Jens, vil du ta initiativ til stans og demontering av TETRA-nettet, siden behovet for ”nødnett” kan fylles billigere og bedre av eksisterende mobilnett ?

– Jens, vil du ta initiativ til en total frekvensoverhaling (anvendt dossimetri), slik at frekvenser som interfererer med menneskekroppens egne frekvenser i minst mulig grad blir anvendt i EM-stråling ?

2. Snikforgiftning via mat-tilsetninger

Moderne kosthold er ikke som tidligere generasjoners mat. En kjapp sjekking av den lille skriften på matvarer fra mineralvann til vitaminer for barn røper alskens tilsetninger nå for tiden. Ikke alt er like sunt for å si som sant er. Tilsetninger som aspartam, MSG (smaksforsterkere), sukralose, diverse E-stoffer og diverse diverse har ulike helse-effekter. Uavhengige forskere har bl.a.  konstatert at en viktig faktor bak fedme-epidemien i vestlige land er forekomsten av diverse ufordøyelige enzymer og andre tilsetninger i maten som blir lagret i cellene fordi kroppen ikke klarer å kvitte seg med det.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for mat-tilsetninger kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at aspartam forbys som søtningsstoff ?

– Jens,vil du ta initiativ til at søtningsstoffet stevia tillates brukt i Norge ? Dette er et naturlig søtningsmiddel som bl.a. har 40% av søtningsmiddelmarkedet i Japan.

– Jens, vil du ta initiativ til at MSG forbys i mat solgt i Norge ?

– Jens, vil du ta initiativ til at Norge beholder et sterkt importvern mot innføring av mat basert på GMO – genetically modified organisms ?

3. Snikforgiftning via vaksinering

I 1930-årene mottok den norske stat penger fra den vaksineproduserende Rockefeller Foundation for å etablere ”Folkehelseinstituttet” (www.fhi.no).  Se http://i26.tinypic.com/98y1di.jpg

FHI fungerte som et privat foretak helt inn i dette århundre og praktiserte i mange år profittgenererende vaksinesalg under en tilsynelatende statlig paraply. Holdninger som er blitt utvist fra FHI i forbindelse med uforbeholdne anbefalinger av vaksiner som Gardasil og svineinfluensavaksine tyder på at denne uheldige kulturen ennå er rådende ved FHI.

Stadig flere uavhengige forskere hever nå sine røster om at folk blir mer helsemessig hemmet jo mer vaksiner de mottar. Dette begrunnes bl.a. med forekomst av tungmetaller som kvikksølv og lettmetaller som aluminium i moderne vaksiner, samt vaksiners polyvalens. Polyvalente vaksiner inneholder et sammensurium av ingredienser som injiseres samtidig. Dette kan føre til store eller for store påkjenninger på kroppens immunforsvar. Mens ingen vaksiner som benyttes på barn i USA har mer enn 3-komponents polyvalens, har vaksiner som gis til norske barn så vel 4-komponent som 5-komponent polyvalens. I dag rammes mange unge i Norge av autisme eller asbergers syndrom, lidelser som var praktisk talt ukjente for 20 eller 50 år siden.

Det kan se ut til at det lesses på og lesses på med vaksine-innhold, lik mannen som skulle kjøre ved med heste-sleden; ”klarer du den vedkubben, så klarer du den også”.  Så sa det stopp.

For kommende stortingsperiode er det lagt opp til storstilet vaksinering av nordmenn med svineinfluensavaksine og med Gardasil (for 13-årige piker).

Svineinfluensavaksine inneholder bl.a. stoffene kvikksølv og skvalene, mens Gardasil gir så mange til dels bisarre bivirkninger at ting tyder på at produsenten ennå ikke har opplyst om hele spekteret av virkestoffer i denne pandoras eske av et hi-tech serum.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for vaksinering kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at svineinfluensavaksinen bare benyttes i spesielle tilfeller i Norge, da den inneholder bl.a. de helsefarlige stoffene kvikksølv og skvalene ?

– Jens,vil du ta initiativ til at Gardasil-vaksinering av norske unge jenter utsettes på ubestemt tid, både fordi det ikke foreligger noe behov for dette, og fordi bivirkningene er helt uoversiktlige ?

– Jens, vil du ta initiativ til at Folkehelseinstituttet etablerer et komplett og offentlig register over alle registrerte bivirkninger av vaksiner i Norge ? (F.eks. etter modell fra VAERS i USA)

– Jens, vil du ta initiativ til at autisme omdefineres fra en psykologisk lidelse som Folkehelseinstituttet i dag hevder det er, til en nevrologisk (mao. fysisk forårsaket) lidelse ?

4. Eksponering for chemtrails, værmanipulering og HAARP

De siste årene har stadig flere i Norge blitt oppmerksom på kunstig skapte striper og skyer på himmelen, som oppstår etter at fly har passert. Dette er ikke vanndamp fra fly, såkalte ”contrails” som forsvinner etter noen minutter.

Det dreier seg om mystiske kjemiske utslipp som tydeligvis pågår i betydelig omfang så vel i Norge som i andre medlemsland i NATO.  Analyser har vist at barium og aluminium er blant ingrediensene i chemtrails. Mange anser at barium fra chemtrails fungerer i samspill med stråling fra HAARP, da barium bidrar til økt ionisering av de lavere lag av atmosfæren. Barium som inhaleres av mennesker på bakken bidrar bl.a. til svekket immunforsvar og kan i visse tilfeller forårsake lungekreft.

Norge har flere HAARP-anlegg, både i Tromsø og på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus 2). Dette er anlegg som sender svært kraftige energiladninger opp i atmosfæren, så kraftige at de er i stand til å påvirke livsmiljøet på jorden. Effektene av HAARP for f.eks. klimaforandringer og bienes forsvinning er ukjente, men flere uavhengige forskere anser at det finnes en sannsynlig sammenheng. For øvrig er det også mulig at bienes forsvinningsnummer har sammenheng med den kraftige økningen i mobil- og annen EM-stråling de siste 10 årene (jfr. det første temaet i testen).

For øvrig benyttes både chemtrails og HAARP, hver for seg og i fellesskap, til værmanipulering, såkalt værmodifikasjon. Denne avanserte teknologien er både i stand til å skape regn (chemtrails-prosjektet med navn ”raindancer”), til å skape skyer som dekker for solen, til å skape langvarig tørke osv.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for chemtrails og HAARP kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at chemtrails-utslipp innstilles over Norge ?

– Jens, hva inneholder chemtrails ?

– Jens, hva er hensikten med chemtrails ?

– Jens, hvem betaler for chemtrails ?

– Jens, hva er virkningene av chemtrails på helse, miljø og klima ?

– Jens, vil du ta initiativ til en stans i driften av de norske EISCAT/Globus 2-anleggene, inntil uavhengige forskere kan få fastslått i hvilken grad denne bruken av teknologi bidrar til å forverre livsmiljøet på jorden ?

Her er forøvrig et chemtrails-relatert svar fra Janus-Jens som faller inn i test-svar kategori nr. 2 (henvendelsen gjaldt en forespørsel om stansing av chemtrails):

Chemtrails_svar_Janus_Jens

5. Codex Alimentarius og Norge

I mange år har et gedigent komitevelde under FN arbeidet i det stille for å ”utvikle og harmonisere”  standarder for næringsmidler i ulike formater.

Dette ”arbeidet” har nå resultert i at komiteenes konklusjoner er blitt kuppet av interesser fra  legemiddelindustrien. Dette manifesterer seg bl.a. ved at Codex nå legger opp til et forbud ( no joke !)  mot kosttilskudd basert på urter og andre naturprodukter. Det er kjent at moderne kosthold er vesentlig mer fattig på næring (dvs. mineraler,vitaminer og enzymer) enn for 20 eller 50 år siden. Det er derfor viktigere enn noen gang å sikre fri tilgang på kosttilskudd. Naturbaserte kosttilskudd er sunnere enn syntetiske, bl.a. fordi de inneholder sporstoffer.

Legemiddelindustrien ønsker å vri salget av kosttilskudd over mot syntetiske vitaminer, fordi dette er lettere patenterbart og gir muligheter for en monopolsituasjon. Dette vil helt direkte bidra til å svekke en allerede svekket folkehelse.

Codex inneholder også forslag til restriksjoner som vil bidra til en kaldkveling av homeopatien, pga. svært rigide og kostbare krav til registrering av ”standardiserte” homeopatiprodukter. Et tankekors i denne saken er at John D. Rockefeller, som var den moderne legemiddelindustriens gudfar, levde i beste velgående til sin død i en alder av 95 år. Hans hemmelighet var at han konsekvent unnlot å benytte legemidler som hans imperium produserte. Han nøyde seg med å konsultere sin homeopat.

Noen aktuelle spørsmål til Jense-testen for Codex kan være:
– Jens, vil du ta initiativ til at Codex ikke innføres i Norge ?

– Jens, vil du ta andre initiativ for å sikre at nordmenn sikres god og helsebringende tilgang på nødvendige mineraler og vitaminer, f.eks. ved å myke opp dagens strenge regelverk, som bl.a. innebærer at mange må reise til Sverige for å kjøpe sunne naturprodukter ?

Det er naturlig å legge til grunn at mange av de erfarte nye plagene og lidelsene skyldes overbelastninger på kroppssystemet; summer av uheldige stoffer i kroppen, EM-stråling, personlig stress og andre forhold m.v. Hver person har ulike ”tåleterskler” for enkeltfaktorer og dessuten en unik kompleks mix av miljørelaterte påkjenninger, som samvirker med følelsesmessige forhold osv.

At stadig flere nordmenn sliter med helseplager har sine forklaringer
At stadig flere nordmenn sliter med helseplager har sine forklaringer

Det er viktig at dagens miljømessige belastninger som kan være helseskadelige blir redusert hver for seg og i fellesskap. Dette vil være nødvendig dersom nordmenn de kommende 4 årene skal oppleve å føle seg mindre uvel og rammes av færre smygende sykdommer enn hva tilfellet er nå.

En mulig forklaring på (Janus-)Jens skismaet er at Jens er illusjonen vi oppfatter, projeksjonen av Jens i vår subjektive oppfattelse, mao. ”das ding für mich”. Selv om vi oppfatter Jens som virkelighet er det likevel bare vår tolkning som vi oppfatter og forholder oss til.

Kan hende er det Janus-Jens som er den virkelige Jens; ”das ding an sich”.

Se nøye  på bildet under, lukk øynene og kjenn etter: Viser bildet Jens eller Janus-Jens? Prøv å være bevisst om den Jens du observerer er  ”der Jens für dich” eller ”der Jens an sich”.

Er det Plan X han har i tankene - der Jens an sich ?
Er det Plan X han har i tankene - der Jens an sich ?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Hvis det bedrives valgfusk i Norge, hvordan?. Første leddet på landbygdene er vantette, så skal en bedrive valgfusk må en kontrollere leddene etterpå, ok, snakket med en 20 åring som trodde på valgfusk, begrunnelsens hans var enkel , han kjente ingen som stemte på Ap og kunne ikke skjønne hvorfor de vinner.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Mener du vi i Norge har samme svakhetene som i Canada.
PressTV – Confirmed: Canada 2011 polls fraudulent
http://www.presstv.ir › Americas › More From Americas‎

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
10 år siden

Hvis du har rett kan maks dra strikken +4,25%, over det vil en se det som en statistisk unormalietet, skal følge med, men blir virkelig overansket hvis du får rett.

Tom
Tom
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Link til en sak fra 2010?! Og, er det ikke du som aldri forholder deg til mainstream media fordi mainstream media er biorobotdemoner som hjernevasker deg?

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Uten at jeg er noen ekspert på jagerfly, så vil jeg likevel ha sagt at F-35 neppe er et optimalt fly for Norge, i hvertfall ikke med tanke på det som skal være primæroppgaven, forsvar av Norge. Det egner seg sikkert utmerket til bombing av bakkemål i fjernere strøk…

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

For at alle kan henge litt med. La oss se på stealth egenskapene. For å unngå å bli oppdaget gjelder det å skjule signaturer.
1. Vanlig radar. Da kan en kan lage vinkler som gjør at signalene sendes ut med en annen vinkel, eller en kan bruke et absorberende materiale. Problem hvis en sender ut radar signaler fra flere lokasjoner samtidig vil stealth egenskapene bli nøytralisert. Absorberende materialer har også et problem med bakgrunn støy blir borte. (frekvens hopp, å flytte flyets frekvens tror jeg de ikke besitter, sees bort fra)
2. Varme stråling. Da kan en se på motorens hester hvor mye varme som avgis. Ikke bra ,F-35 har for mange hester (hp). Bruker en i tillegg en etter-brennere er den infrarøde stålingen enorm, F-35 bruker etter-brenner (ved hastigheter).
3. Lyd. F-35 har en lyd signatur som er 4 gangen i forhold til F-16. Når en har en høy lyd signatur må en opp i fart mye fortere en lyden beveger seg men selv hvor fort en beveger seg vil en bli avslørt vertikalt (med en forsinkelse).
En kan spekulere hvilken agenda politikerne våre har, selv tror jeg de tror de tror de er så lur at det lurer seg selv, men jeg vet ikke, scenen er kompleks og presset utenfra er ikke hyggelig historisk lesning.
Kan hende dette henger sammen med en eller annen lagsiktig plan, troen begrunnes med at US besitter teknologi av høyere orden som ikke brukes. Og Hans G. selv om jeg har bestått fly-teorien er det mer info å finne i kontrakten, hvordan den er skrevet forteller mer (tror jeg), dette er ditt felt. Her kan du avsløre inkompetanse og brudd på statens standard kontrakter.
Spørsmålet forsvaret ikke liker er ”avskjæring”, F-35 er kun i stand til å skyte ned objekter på lang avstand, hvem skal gi ordre å skyte ned et objekt som ikke er identifisert?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Det er nok mye mye verre, real verdien til F-35 faller hver dag, fly erstattes med droner og “radar” teknologien har/kommer til å ødelegge F-35 sin stealth verdi.
Men vi får jo et flott bombefly da.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Om du hadde tatt deg tid til å lese artiklene jeg lenker til, så vil du se at i hvertfall en av de handler om tekniske problemer.

Kildkodeproblematikken er også gammelt nytt;

http://mobil.aftenposten.no/nyheter/iriks/Nye-jagerfly-kan-bli-tvunget-pa-bakken-6562704.html

Igjen; skal du først kritisere pressen, som forøvrig gjør en utmerket jobb her til lands, så bør du være etterrettelig.

Det er du ikke her.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

F-35 er ubrukelig i nær kamp, med andre ord kan ikke brukes til “avskjæring”.
“The exercise PACAFs Pacific Vision on sept 25/08 revealed the United States air superiority is just a fantasy. The exercise was consisted of face the Red Team one hundred Su-27SM, four Su-30 and two Su-35 against Blue Team one hundred F-35, one hundred eighty seven F-22 and four hundred F/A-18E/F. The exercise showed the blue team higher in number of aircraft is double inferior when hundreds of Blue Forces aircraft were lost in the first 20 minutes downed by the Red Forces., on the other hand only 12 aircraft was downed in the Red Team.”

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Thorvald Stoltenberg sitat:

“Jeg gjør meg den tanke at arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet har skapt et samfunn som jeg tror alle er glad i, aller liker. Ehh det er jo fint. Ehh (EU?) men det er jo også et problem…. fordi atte det er grunnleggende verdier som Arbeiderpartiet (har) kjempet frem.”

Kjempet frem? Hva betyr dette? Hva mener han med at Arbeiderpartiet har “skapt et samfunn”?

Hva slags grunnleggende verdier er det du har bidratt til å kjempe frem, Herr Thorvald Stoltenberg?

Criminal Complaint Against United Nations Officials
On Srebrenica Massacre

http://www.countercurrents.org/sr110710.htm

“Holbrooke should be on trial in The Hague with Karadzic as an accomplice in the genocide,” he said.

Moreover, the attorney is confident the same is true for Boutros Boutros-Ghali, Kofi Annan, Yasushi Akashi, David Owen, Thorvald Stoltenberg, and Carl Bildt.

http://bosnianews.blogspot.no/2008/08/professor-francis-boyle-richard.html

Disse grusomheter er i følge mine kilder Thorvald Stoltenberg, far til nåværende statsminister Jens Stoltenberg, medansvarlig for. Det advares mot sterke scener.

Srebrenica – A Cry from the Grave – Full Documentary 1hr 44min

Så vet vi det.

Menneske
Menneske
Abonnent
12 år siden

Jens x 2 er snedige nazister. Under den 2. verdenskrig ble man regelrett henrettet hvis man gikk ut offentlig, og kritiserte f.eks. Terboven eller Quisling.

Nazistene er blitt mye mer slu siden den gang. Nå besvares protester med taushet, eller innleggelse på psykiatrisk.
I aller verste fall snikmord, hvis man er en offentlig person. Likevel opprettholdes midlertidig levestandard og luksus, slik at ingen skal bli mistenksomme.
Psykiatrisk er jo avslørt som nazistenes bøddel for lenge siden. Det kunne likevel være interessant å få en liste på hvor mange drapsmedoter HitlerJens faktisk bruker, på å avlive barn som voksne, natur, og dyr.
Hvor lang er denne listen?

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Stor hyllest til Jens Il Sung over hele Dagbladets forside idag: SLIK TAKLER JENS PRESSET.

Så flott at Norge har en så medlidende presse som iler den ynkelige statsminister til unnsetning nå som han er i ferd med å svinge øksen over småsykehus-Norge ved å dømme provinsbefolkningen til å måtte føde i tunneller og å måtte reise over fjellet for å få spjelket et beinbrudd.

For det som er klart er vel at det er han Jens som har mest behov for sympati og medfølelse i dagens situasjon. Andre kan det vel ikke være…? Her i Norge har vi jo det så godt alle sammen, også de mange MK Ultra ofrene som har blitt tildelt uføretrygd fra den stadig mer allmektige onkel Stat…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Ulven
13 år siden

Rett og slett kvalmende Ulv !

Jensemann stjeler 11 milliarder av middelklassens penger for å oprettholde terrorspiralen i Afghanistan, bruker et utal milliarder av våre penger for og jevne regnskog med jorden for å plante hurtigvoksende GMO-palmer samtidig som eldre sulter og fryser i hel, sykhuskø på snart 400 000, skoler og veier forfaller

Tvinger på oss Hitlers våte drøm Datalagringsdirektivet som alle er i mot

Juge Jens sier alle er for i en kjøpt bestillingsverk

Så rart for når en ser på hvem som er for og imot på denne her så er det omtrent null og niks som er for DLD

http://no.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet

Juge Jens sier at DLD kun skal brukes mot grove forbrytelser som Terror

Det var rart for i direktivet står det svart på hvitt at direktivet vil være åpent hele tiden selv uten mistanke om kriminalitet

Noe som Advokatforeningen desperat prøver og si uten at de får slippe til i media

http://www.uhuru.biz/?p=521

Ser at nesten 50% av artiklene i Jensemedia omhandler terror nå om dagene

Skurrer litt når de er 2300% større risiko for og dø av å skli på et såpestykke osv som ikke får mediadekning

Jensemann vil skremme vannet av det norske folk for og få gjennom DDR direktivet sitt som vil bli utvidet til også å gjelde RFID og Nsjonal ID med innebygde GPS markører kort tid etter inplentering i Europas lover

Det er også totalt virklighetsfjernt og tro at en såkalt terrorist ville sprengt vanlige folk i luften
Vi har såkalte selvmorsbombere i mengdevis i norge, det er folk som hater noen intenst der de som oftes tar livet av en samboer, ex, barna sine,sjef eller lignende før de tar sitt eget liv
Samme er det med såkalte muslimske selvmorsbobere, de hater våre ledere og millitære som de med god grunn ser på som de rette terroristene
Hvem tror du de ønsker og kverke ?
Seff politi, militære stasjoner eller atentater mot politiske og militære ledere, såklart sprenger de ikke busser, fly, kjøpesentrer, tog osv med vanlige folk

Og hvorfor skulle de sprenge et fly med svært stor risiko for fiaso når de bare kan gå rett opp til regjering eller stortingsbygg med bombevest å løpe rett inn og sprenge seg uten risiko for fiasko ?

Det sier seg selv at alt er mind controll, fake og rene falsk flagg aksjoner

Kan Jens være dyret som blir omtalt i Johannes Åpenbaring ?

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

NWO-politikk fra Janus-Jens! Uføre får redusert sin trygd fra 230.000,- til 150.000,- mao. med en tredjedel! (Ifølge NRK Dagsrevyen idag).

Et sted må NWO jo begynne, for å trekke nordmenn ned i fattig-gjørma i henhold til NWO-agendaen. Hva er vel da mer naturlig enn å begynne med de svakeste? Og hvem kan vel si imot et påfunn som kommer fra “velferds-Norges velgjørere” i selveste Arbeiderpartiet?

Nå reiser NWO-Jens til klima-møte i Mexico for å prøve å spikre mer NWO-plattform: “CO2-utslippene må ned – GPS i alle biler – kilometerkvoter for alle bilister – CO2-avgift pr. kilometer” og så har vi det gående.

Det kan vel være på tide å gjennomskue skuespillet nå – er det ikke oss selv dette vil kunne gå utover?!

Det er noe med Jens Il Sung, det er ikke lett å få revet den mannen ned fra pinnen – og med den bejublende mediakaklingen til støtte for alle jensepåfunn er det ikke lett å bli hørt for dem som er imot…

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Finansavisen idag: Nordmenn er sykest i verden! Norge har høyest sykefravær og tredje høyest andel uføretrygdede.

Hvorfor finnes det ikke oppegående forskere som kan peke på årsakene? Får de ikke lov av de norske makthaverne å si det som det er?

Noe sier meg at det er først dersom Petter Northugs forsmsvikt skulle vedvare og han blir sendt til Kina eller Iran for å få den høyeste og uavhengige medisinske undersøkelse og et og annet kommer frem at nordmenn vil begynne å bry seg om langtidsvirkningene “froske-kokingen” (boiling frog) som pågår med oss alle nå, og som er verst for de yngste (ulve-sukk).

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Maken til arrogant statsminister kan man lete lenge etter !

JENS VERSION 1.0: anleggsarbeidene starter uten utsettelse…
“Stoltenberg på krafttur i Hardanger
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) holder fast på at anleggsarbeidene starter som planlagt i Hardanger. Mandag ankom han Eidfjord i helikopter direkte fra Oslo”

JENS VERSION 2.0: “Jeg har kommet for å lytte og lære”
Statsminister Jens Stoltenberg kom til Simadal mandag, men kunne ikke gi noen løfter verken om kraftlinjer eller kabler.”

http://www.politikkavisen.no/debatt__Dsa__Dno/_Maken-til-arrogant-statsminister-kan-man-lete-leng.php

JENS VERSION 3.0: Programmert før avreise fra Oslo ?
”Da Jens Stoltenberg endelig kom til Norheimsund med båt fra Granvin, strøk han bare rett forbi demonstrantene og inn i ett av husene på kaien.”
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/stoltenberg-gikk-rett-forbi-demonstrantene-3299912.html

Hvorfor kunne ikke Jens like gjerne ha lagt ned grunnsteinen for byggingen av monstermastene – før han rundet av besøket med litt småprating med demonstrantene sånn for syns skyld foran TV-kameraene ?

Har Norge noen gang hatt en mindre demokratisk statsminister ? AP = den globale maktelitens avd. Norge ?

bin Laden
bin Laden
Abonnent
13 år siden

Ulven, du tilskriver sjakalen Rockefeller human tankegang og gjengjeldelse av Jensefamiliens tjenester. I hyene-verden virker ikke samme regler du selv forholder deg til. Hyener gjengjelder tjenester med drap på nyttige idioter etter bruk for å kvitte seg med informerte vitner. For sikkerhets skyld.

Jakt-sesong er åpnet ikke bare på Jensemann, virker det som.
Politisk emigrant professor Homjakov skriver (google-oversettelse):
“denne våren og forsommeren ble etterfulgt av en rekke hendelser. Det startet med at Medvedev ble brått og uforskammet kritisk mot Putin, og krevde ganske forskjellig fra Putins prioriteringer. Så var det Medvedevs besøk til USA, hvor han fikk støtte.

Pga. branner fikk Moskva utsikter til reell sult. Rusland vil høste høyst 45 millioner tonn korn mens behovet er minst 75-80. Ingen har sett de 24 millioner tonn i reserve bortsett fra Putins propaganda. Inntekter fra salg av brød finnes ikke. Kornet må kjøpes til høye priser.

Krefter i utlandet ville demonstrere at Putin er svekket. Putin ble nødt til å stoppe et gigantisk veiprosjekt der svare skogsområder skulle utryddes. Miljøaktivistene som ble arrestert for forsøk på å stoppe miljøkriminalitet, fikk enorm støtte både i rusland og utlandet. Det var et demonstrativt tegn på Putins svekkelse.
Miljøaktivistenes storming av Moskva-bydels administrasjon, anti-Putin konsert-demonstrasjon som fant sted til tross for myndighetenes forbud. Grad av anti-Putins motstand steg til en meget reellt nivå, som allerede kan konverteres til virkelige politiske prosjekter.

USA begynner å handle uten mye risiko og kostnader for seg selv, for å vise anti-Putins linje.

Kampanje begynner forfølgelsen av medlemmer av pro-Putins klikken. Først arrestasjon (som tidligere), men søker nå utlevering Lubyankas våpenhandler Bout, med tråden som fører til en av de nærmeste Putins tilhengere Sechin, og gjennom ham og til Putin selv.

Russiske medier fortier ikke skandalen. De mistet sin frykt. Så situasjonen utvikler seg enda raskere. Det skjedde “tap av frykt” for “nasjonal lider”. Hans håndparti “Forent Russland” ble plutselig loyal mot Medvedev og ba ham å stoppe hogging av Khimki-skogen og bygging av veien. De visste allerede at Putin ville gå under, at det var på tide å bytte side, hvis du vil overleve. Neste steg – Medvedev stopper veiprosjektet.
Mange er fortsatt redd for åpent å motsi “nasjonal lider” og venter helt til slutten, til han vil bli fjernet.

Putin har sin “putinyugend” i form av pøbel “Nashi”. “Nashi” er egentlig oppløst. De resterende magre rester fjernes fra trofaste Putins tilhengere i en kampanje “endring av generasjoner” (renset for alle over 28, det vil si de mest fanatiske tilhengere).

skandalen blusset opp videre med lederen av putin-yugend, Yakimenko. Han ble tatt på pedofili. Han begynte sin karriere med leveringen av gutter og jenter til Putins regjeringen. For disse tjenestene ble han forfremmet til sin stilling.
Alt tyder på Putins slutt.”

P.S. kannibal-restaurant åpnes i Berlin. Lenge leve vestlig sivilisasjon!http://www.telegraph.co.uk/foodanddrink/foodanddrinknews/7967193/Berlin-cannibal-restaurant-calls-for-diners-to-donate-body-parts-for-menu.html

« Forrige artikkel

Svineinfluensaen: En kronologi

Neste artikkel »

Er Stoltenberg jøde?

90
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x