/

Påvirkes helsen din av skitten strøm?

5.6K visninger
9 minutter lesetid
5

Mange kjenner til at bruk av mobiltelefon kan gi helseproblemer. Her belyses en annen og vel så skadelig form for høyfrekvent EM stråling. En du neppe har hørt om.

Elektromagnetisk felt (EM)

Forkortelsen EM innebærer at feltet har to komponenter, et elektrisk – E og et magnetisk – M. E og M felt måles derfor på ulik måte. EM felt – forkortelse EMF.

Slike felt har også ulik frekvens.

LF – lavfrekvent. Omgir alle elektriske apparater og ledninger. Har lang bølgelengde.

HF – høyfrekvent. Et annet ord for slike felt er mikrobølger pga kort bølgelengde. Kalles på engelsk radio frequency(RF). Slik stråling kommer blant annet fra mobiltelefoner, basestasjoner/mobilmaster, mikrobølgeovner og trådløse nettverk.

Oversikt over EM stråling
Oversikt over EM frekvenser

Hva er så skitten strøm?

Dette er en betegnelse for høyfrekvent uønsket forurensing av strømmen vi bruker. På engelsk kalles dette High Frequency Voltage Transients, forkortet som HFVT(7). Kommentar: Vanlige nyhetsmedia bruker noen ganger benevnelsen ’skitten strøm’ om el. kraft som er produsert vha kjernekraft eller kull. Slik ser kurven ut for vanlig elektrisk vekselstrøm.

300px-Cos.svg
50- 60 hz

Her ser vi hvordan andre frekvenser har ’hengt seg på’. Disse befinner seg ikke inne i ledningene, men helt i ytterkanten. Derfor forplanter denne strålingen seg lett til omgivelsene.(13). I følge undersøkelser og forskning  gjort av Dave Stetzer og Magda Havas, vil skitten strøm kunne gå langs gulvet og taes opp av alle som befinner seg i rommet. Den kan til og med vandre mellom bygninger(15). 

dirty-electricity
Skitten strøm

Da vi er mest følsom for virkninger av høyfrekvente EM felt, kan slik forurensning være svært skadelig. Mye tyder også på el. overfølsomhet særlig utløses av høyfrekvent stråling. Se det norske nettstedet for ’el. overfølsomme’ www.felo.no. Kommentar: Ang. benevnelsen ‘el. overfølsomhet’. Den eneste forskjellen er vel at disse personene tåler litt mindre stråling gjennom kroppen og derfor får symptomer litt raskere enn oss andre?

 

De ’el. overfølsomme’ vet mest

Da Jonathan Halpern ble ’el. overfølsom’, begynte han å undersøke alt som har med EM stråling å gjøre. En av hans konklusjoner er at det elektriske ledningssystemet i et hus/leilighet fungerer som en antenne for skitten strøm og at høyfrekvent EM stråling derfor sendes rundt i hele huset eller leiligheten(1). Han gjorde også en annen oppdagelse. På buss og tog hvor det er mye folk og alle har sin mobiltelefon påslått, blir en utsatt for kraftig høyfrekvent EM stråling. Grunnen er at når bussen eller toget er i bevegelse, må signalene som sendes fra mobilen være kraftigere for at den skal kunne holde kontakt med nærmeste basestasjon. I tillegg forsterkes signalene fordi alle befinner seg inne i en ‘metallboks'(1).

 

The Biolnitiative report 2012

bio-init-logo-large-layered-blue2
The Biolnitiative report

Grunnlaget for denne er forskning gjort av ulike spesialister på stråling. Deres konklusjon var at EM strålingsnivåene i de fleste land var 1000 til 10000 høyere enn anbefalt. I 2011 sendte Verdens Helseorganisasjons avdeling International Agency for Research on Cancer (IARC)ut en pressemelding som fastslo at alle høyfrekvente EM felt var klassifisert som mulig kreftfremkallende. In 2011 sendte også The Parliamentary Assembly Council of Europe ut en resolusjon om sa: “Telekommunikasjon og mobiltelefoni ser ut til å ha mulige skadevirkninger på planter, insekter, dyr og mennesker, til og med på nivåer som ligger under de offisielle grenseverdiene”(1).

 

Sam Milham

Sam Milham
Sam Milham

En av dem som tidlig påpekte farene ved skitten strøm, var Dr. Sam Milham. På grunnlag av sin forskning og alle erfaringer han etter hvert gjorde med dette fenomenet, skrev han i 2011 boken: ”Dirty Electricity and the Diseases of Civilization”. Innledningsvis kom Milham til den konklusjon at økt forekomst av ulike krefttyper hadde økt parallelt med elektrifisering. På bakgrunn av flere egne erfaringer og undersøkelser, kom han etter hvert fram til at den store synderen når det gjaldt kreft var skitten strøm. Når det dreier seg om dens skadevirkninger, sidestiller han den med radioaktiv stråling.

 

Et konkret eksempel

I 2010 fikk Milham rapport om at det var svært høy kreftforekomst blant lærerne på Vista del Monte Elementary School i Palm Springs i California. Målingene som så ble foretatt, viste en gjennomsnittlig GS verdi på 1300. Denne verdien bør være under 50. I 2005 ble det plassert en mobilsender omtrent i skolegården, nær en av fløyene til skolebygningen. Det viste seg at mange av de som hadde fått kreft, hadde undervist i denne delen av huset. I et av klasserommene klagde læreren over at elevene var veldig hyperaktive og overhodet ikke hadde konsentrasjon. Her viste GS målingen over 5000. Ved å plugge inn fem Graham Stetzer filtre i kontaktene, gikk verdien så ned til under 50. Uken etter registrerte denne læreren en enorm forbedring av elevenes konsentrasjonsevne. Hun fant så ut at dersom hun fjernet filtrene, tok det 45 -60 min så var elevene igjen ’hyper’ og uten konsentrasjon(3).

Undersøkelser og forskning gjort av Magda Havas, Dave Stetzer, m. fl, konkluderer med at symptomene er felles med det som tidligere ble kalt Radio Wave Sickness. Denne illustrasjonen gir en oversikt over hvilke symptomer og helseplager høyfrekvent EM stråling/skitten strøm kan forårsake:

Basic RGB
Oversikt over EM symptomer

I følge Magda Havas, blir en del MS(multippel sclerose) pasienter bedre hvis de unngår skitten strøm(7).

Vanlige symptomer

Basert på egne erfaringer og observasjoner, er de mest vanlige symptomene en får irritabilitet, søvnforstyrrelser, ringing og dott/lokkfølelse i i ørene noe som gir nedsatt hørsel, samt et trykk i hodet. Hvis en er el. følsom, vil en være særlig disponert for å få plager på grunn av skitten strøm, selv ved moderate nivå. Magda Havas hevder for øvrig at hvis kroppens celler utsettes for mye EM stress særlig fra skitten strøm, så eldes en raskere.

 

 

Årsaker

Disse er sammensatt, da de både finnes innad i huset/leiligheten og ute, altså i strømnettet.

Kildene til EM stråling
Kildene til skitten strøm

Ytre årsaker

En vanlig årsak er at høyspentledninger og mobilmaster plasseres nær hverandre. Dette er svært uheldig, da høyfrekvent EM stråling fra mobilsendere på den måten kommer inn i høyspentledningene.

CellT1
Høyspent og mobilmast

 

”Grønne” løsninger?

En av de største synderne er CFL pærer, altså sparepærene som ble introdusert med brask og bram for noen år siden.

Vanlig - kontra sparepære
Vanlig – kontra sparepære

Her brytes strømmen 20 000 ganger pr. sekund. Led pærer kan og være problematiske. Rådet er å bytte til vanlige gammeldagse glødepærer. Lysdimmer generer mye skitten strøm. Det samme gjelder elektriske apparater med motor hvor hastigheten varierer. Eksempler er støvsugere, elektrisk drill, el. motorsag, el. lign(7). Dette er grunnen til at vindmøller også kommer med på denne listen. Det samme gjelder solpanel og varmepumper(4).  Adaptere er en viktig kilde, da prosessen med å omforme vekselstrøm til likestrøm skaper HFVT(7).

'Grønne' løsninger
‘Grønne’ løsninger.

 

Måling

Skal en finne ut nøyaktig hvor alvorlig dette er, kan det måles med egne måleapparater. Det anbefales at en måler jevnlig da nivåene vil variere. Hver gang du tar et nytt el. apparat i bruk, er det en risiko for at mengden skitten strøm vil øke (1).

 

 

Hva kan gjøres?

Her bør en kombinere flere tiltak. 1. Måle for å finne kildene. 2. Fjerne/erstatte hvis mulig. 3. Filtrere.

Beskyttelses strategier
Beskyttelses strategier

Filtrering

Martin Graham og Dave Stetzer, var de første som utviklet et filter som fjerner disse uønskede frekvensene. Siden har andre kommet med samme type filtre, blant annet DE2 filteret som skal være veldig bra. Her er en interessant artikkel hvor en blant annet kan lese om Stetzer og hans bakgrunn: Dirty electricity is a national problem affecting everyone’s health in the United States.

En forutsetning for at filtre kan omdirigere og fjerne høyfrekvent støy, er at det elektriske anlegget er i orden og er i stand til å ’samarbeide’(5). Ellers oppnås ikke ønsket effekt og en kan faktisk oppleve at problemet blir verre. Det vanlige er at en har et filter på hver kurs. Bør plasseres så nær sikringsskapet og den viktigste ’lokale’ støykilden som mulig(6). (Dersom det da ikke er mulig å fjerne denne).

Her er en test av slike filtre.

 

Filtrering ute

Strømleverandøren din kan minske dette problemet ved å installere spesielle filtre som fjerner denne uønskede støyen, men hvor mange er klar over dette og stiller et slikt krav til sin strømleverandør? I følge en insider kjenner for øvrig strømleverandørene godt til problemet og beskytter sine egne system med filtre. Dog ignoreres det i forhold til forbrukere, fordi det vil bli for dyrt å foreta omfattende filtrering. Et annet argument de bruker er at el. apparater vi bruker også bidrar til problemet, men uansett, de kunne vel gjort sitt?

 

Jording

Det å gå, stå eller sitte barbeint på naturlig underlag(gress  eller stein) viser ser å ha en utrolig effekt på vår energi, helse og velbefinnende. Er det upraktisk eller vanskelig, kan en jorde kroppen ved hjelp av spesielle jordingsmatter eller jordingslaken. Dette kan og fjerne virkninger av mobilståling som sammenklumpning av de røde blodlegemene(17)

Før og etter mobilstråling
Før og etter mobilstråling

.

Unngå

Selv om denne artikkelen i all hovedsak dreier seg om skitten strøm, kan det likevel være på sin plass å nevne litt om annen type EM stråling. Hold aldri mobiltelefonen inntil hodet, men bruk handsfree. Ha aldri telefonen mot kroppen når den er på. For å oppnå kontakt med nærmeste basestasjon, sender den kontinuerlig signaler. Unngå å sove med mobilen på, eller oppholde deg nær trådløse routere. Det samme gjelder stikkontakter og elektriske ledninger. Laptop PCer har som regel høy EM stråling. Ha den ikke i fanget! Unngå trådløst nett, bruk heller kabel. Vær oppmerksom på at vanlige  el. ledninger som går i plastrør, kan gi stråling opp til 2 meter inn i rommet. Dette er spesielt problematisk når en sover(16). Dersom du opplever at søvnen din er overfladisk og ikke gir deg tilstrekkelig hvile, kan grunnen være påvirkning fra dette el. feltet. Skru da ut sikringen før du legger deg og prøv om det hjelper.

PN ledning stråler, men ikke PR
PN ledning stråler, men ikke PR

EMF sanering vil i tillegg til å unngå, kunne bestå av filtrering, samt skjerming med spesielle kabler som ikke avgir EM stråling. Det finnes også maling som kan stoppe høyfrekvent stråling som kommer utenfra. Etter min erfaring kan de som er rammet av el. overfølsomhet, få hjelp av homeopati.

Etterord

Konklusjonene blir som følger. 1. Nivå av skitten strøm er generelt altfor høyt, særlig i byer og tettsteder. Vanlige nivå både i hus og leiligheter er fra 200-800 millivolt, mens det ideelle er under 100(14).  2. Med flere solcellepanel, mobilmaster nær høyspentledninger, smartmetere, samt bruk av ulike el. apparater som også bidrar, særlig varmepumper, er  problemet økende. 3. Dette har stor betydning for helsen. Plager på grunn av EM stråling er nemlig ikke noe som kun angår de som betegnes som ’el. overfølsomme’. Den eneste forskjellen er at de rammes først og derfor fungerer som varslere for alle oss andre.

En stor takk til Jonathan Halpern som har gitt tillatelse til å bruke illustrasjoner fra hans eminente bok!

 

Kilder

 1. Halpern, Jonathan (2014-05-09). Electromagnetic Radiation Survival Guide – Step by Step Solutions – Protect Yourself & Family NOW! – Up To Date EMF Info.

2.  Dirty Electricity – What Are The Dangers? How To Use Stetzerizer Filters To Render Your Home Safe. http://www.electricsense.com/1825/dirty-electricity-gs-filter/

 1. Milham, Sam. Dirty Electricity and the Diseases of Civilization.
 1. What is dirty electricity? (DE) https://www.equilibrauk.com/dirty-electricity-filters/
 2. Measuring and Controlling Electrical Pollution http://www.dirtyelectricity.org/measuring.shtml

6. Michael Schwaebe presentation on Dirty Electricity https://www.youtube.com/watch?v=ErBISqF6Afs

 1. Dirty electricity is a national problem affecting everyone’s health in the United States. http://healthimpactnews.com/2015/dirty-electricity-is-a-national-problem-affecting-everyones-health-in-the-united-states/
 1. Video: Dirty Electricity and the Link to Cancer in Children http://www.apparentlyapparel.com/news/video-dirty-electricity-and-the-link-to-cancer
 1. Policano, Dr. Ariel. EMF Protection: How to Stop Harmful EMFs, EMRs (including Cell Phone Radiation), & Dirty Electricity – the Invisible Threat to Your Family.
 1. Manion, Holly; Pacheco, Alfred. EMF Health Alert #1 Guide for Reducing Electro-Magnetic Pollution in Your Home for Better Sleep, Better Focus, and Better Health
 1. Biolinitiative 2012. http://www.bioinitiative.org/conclusions
 1. Ferguson, Brian (2012-05-29). Orgone Explained
 2. Dirty electricity in the home threatens human health http://www.naturalhealth365.com/dirty-electricity-electronic-devices-1394.html
 3. http://www.emfields-solutions.com/howto/what-to-do-about-dirty-electricity.asp#whatisnormal
 4. http://www.emfandhealth.com/HavasStetzerWHODirtyElectricityStudies.pdf
 5. http://www.createhealthyhomes.com/articles_electric_fields.php
 6. Ober, Clinton; Sinatra, Stephen T M.D., Dr; Zucker, Martin. Earthing: The Most Important Health Discovery Ever! (Kindle Location 3511). Turner Publishing Company. 

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
MAJA
Abonnent
6 år siden

Dette gjelder også smartmålere , som vi skal bli tvungne til å akseptere, heldigvis er det flere og flere som setter seg på bakbeina , her er svadabrevet fra Helse og omsorgsdepartementet , som lener seg på en forskningsartikkel fra Folkehelseinstituttet-Norsk helseforvaltning har I en årrekke tatt mennnsker som mener de lider under el-overtfølsomhet på alvor.

Spørsmåler har blitt grundg utredet .

Ett eget utvalg ble for noen år satt sammenfor å undersøke den forskning some r blitt gjort om temaet .

Senere års forskningsarbeide og tidligere studier gir samlet sett ikke belegg for å komkludere med at eksponeringfor svake radiofrekvente felter årsak til etter medvirkende årsak til helseplager.

Dette er norske helsemyndigheters offisielle srtandpunkt I saken .

Elin Anglevik, avdelingsdirektøt

Espen Andresen, “seniorrådgiver”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/09/17/helse-og-omsorgsdepartementets-forsvar-for-smartmalere/

MAJA
Abonnent
6 år siden

Takk for en meget god og lœrerik artikkel , det er utrolig hvordan diverse etater i dette landet gjemmer seg bak idiorisk svada . her er svarbrevet fra det kongelige olje-og energidepartemenr-Det vises til din tidligere henvendelse av 12 februar 2016, departementets svar av 29 februar, samt din nye henvendelse av 13 mars 2016.

Når det gjelder ditt spørsmål om motivasjonen for å innføre AMS , er AMS en nødvendig modernisering av strømnettet.

Hyppige og automatiske avlesninger betyr at datakvaliteten vil øke .

Dette forventes å gi fordeler både for strømkunder og for kraftsystemet.

Nettselskapene vil få langt mere nøyaktig informasjon om tilstanden I nettet.

Informasjonen kan brukes til å driftes og dimensjonere nettet mere effektivt.

Strømkundene vil få mer korrekte strømregninger, mer og bedre informasjon om strømforbruket og muligheten til å ha ett mere aktivt forhold til sitt strømforbruk.

Dagens målere har en begrenset levetid og må som annet utstyr skiftes ut med jevne mellomrom.

En gammel og foreldet strømmåler vil da bli erstattet med en ny og moderne måler .

Det spesielle med AMS-innføringen er at det er en koordinert omleggeing til nye og moderne målere.

Denne samkjøringen er nødvendig for at alle strømmålerne skal oppfylle de samme funksjonskravene og skal kunne kommunisere med andre enheter.

Alle kostnader til kjøp og innstallasjon taes av nettselskapene og dekkes gjennom nettleien.

Basert på foreløpig innrapportering fra nettselskapene vil AMS isolert sett innebœre en økning I nettleien på 1-2 øre / kWh for en gjennomsnittshusholdning , det vil si omlag kr. 300 pr. År.

Over tid vil imidlertid AMS kunne bidra tilkostnadsbesparelser for nettselskapene, noe som vil gi en lavere nettleie isolert sett..

Med hilsen

Kjell M.Grotmol

Avdelingsdirekrør

Laila Berge

“underdirektøt”:http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/09/21/svar-fra-det-kongelige-olje-og-energidepartement-om-smartmalere/

Jan Fredrik Poleszynski
Abonnent
7 år siden

Det nevnes jording i artikkelen og det skrevet mye om det. Jeg har brukt jordingsmatter og jordingslaken (og arbeider i et firma som leverer det) i mange år (siden 2010). Det er enkel og virksom teknologi og positive effekter kommer etter kort tid men er mer tydelig målbare etter 40 minutter. Dessuten er det mange generelle helseeffekter som forutsetter at man er i kontakt med jord hverdag i over en måned. Les mer om effektene her (jording er effektivt, enkelt og helsemessig lønnsomt. Resultater av jording og forskningen oppsummeres her: https://shop.unovita.com/jording/jordingslaken-earthing-sheet.html

Leif Hansen
Leif Hansen
Abonnent
7 år siden

13 åring med løsning på alle problemer !
Max’s latest invention uses many of the principles posited by Nikola Tesla 75 years ago to harvest free energy from the atmosphere. Tesla Motors was named in his honor. Loughan’s invention uses an old coffee can, some coils of wire and a spoon. It makes enough energy to light a string of LED lights wrapped around his twin brother Jack, much to the astonishment of a film crew from TV station KTVN in Reno.

“As cheesy as this sounds, from day one, on this planet that I knew I was put here for a reason,” Max says, as he speaks to the film crew wearing a while lab coat over a Nikola Tesla T shirt. “And that reason is to invent, to bring the future. My true goal is to help. It is to invent a future where people can be happy, where they can be safe and sound.”

Do you remember the movie Apollo 13? At one point, a roomful of very smart people from NASA are arguing about how to get the crippled spacecraft and the three astronauts inside back to Earth safely. Then one fellow walks in and says, “Fellas, it’s all about power.” Without it, the ship won’t be able to navigate or land without burning up in the atmosphere.

What young Max sees that most people do not is that here on Earth, it’s all about power, too. Fossil fuels have allowed mankind to build cities and travel great distances, but at the expense of destroying our environment. Nikola Tesla postulated about ways to make electricity without burning fossil fuels decades ago. Most found his ideas quaint, amusing, even interesting. But he was too far ahead of his time. He was dismissed by the scientific community as a quack and a charlatan. Now his theories are coming to fruition in the basement of a ranch house in Nevada.

Max Loughan’s invention looks something like a Tesla coil and operates on many of the same principles described by the electric energy visionary. The device is rather simple. It harvests electromagnetic energy from the atmosphere, then converts it to direct current which can be used to power electrical devices. Max says his electrical harvester gets its power from radio waves and from both thermal and static energy. Max spent less than $15 for the materials needed to make his device.

Max is currently (no pun intended) taking online courses at MIT, where he hopes to continue his studies once he conquers the rigors of high school. Watch out, Elon Musk!

Source: Waking Times

Sten Arvid Agnalt
Sten Arvid Agnalt
Anonym
8 år siden

Noen som kjenner “noen” som har vært hos Dr.Sebi i Honduras?

« Forrige artikkel

Ukas Brandulph – Blomster til Erna

Neste artikkel »

Ukas Brandulph – Tannlegen

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x