TTIP
TTIP-avtalen diskuteres mellom USA og EU i total konfidensialitet. Derfor tilbyr Wikileaks 100.000 euro for den som avslører teksten i avtalen.
/

TTIP, TPP og TISA – en global plan for å avskaffe demokratiet

4.7K visninger
7 minutter lesetid
6

Handelsavtalene TTIP og TPP kan sees som trojanske hester, mens avtalen om handel med tjenester (TISA) er et tredje våpen som garanterer en endelig seier. Det kan forstås som en total utrydding av suverene stater. For Norges del vil den bli snikinnført via EØS-avtalen.

Av Valentin Katasonov.

I 2016 vil det strategiske målet for amerikansk utenrikspolitikk være å fullføre forhandlingene om ‘Den transatlantiske avtalen om et handels- og investerings-partnerskap’ (TTIP). Ifølge medieoppslag, vil avtalen skape en frihandelssone mellom USA og EU. Disse landene står for 60% av verdens brutto nasjonalprodukt og 33% av verdenshandelen.

I tillegg trenger den lignede avtalen om et handelspartnerskap over Stillehavet (TPP), som 12 stater undertegnet i Atlanta i oktober 2015, fortsatt å bli ratifisert for å tre i kraft. De landene som inngår i TPP står for anslagsvis 40% av verdenshandelen.

USA, som i følge anslag er ansvarlig for omtrent 10% av den globale handelen, har en rolle i begge avtalene. Dermed, hvis begge avtalene trer i kraft, vil disse to partnerskapene over verdenshavene kontrollere 73% av verdenshandelen. Mer presist, USA vil kontrollere denne handelen.

Selvfølgelig ble foretaket kjent som Verdens handelsorgansiasjon (WTO) tilsynelatende opprettet med det formål å sikre fri handel. Foreløpig er 162 stater medlemmer av WTO. Helt fra begynnelsen var denne organisasjonen (inntil 1995 var den kjent som GATT) laget slik at en utvalgt krets av land holdt den avgjørende stemningvekten om sentrale problemstillinger. USA, Vest-Europa, Japan, Canada og Australia liberaliserte verdenshandelen til fordel for sine egne multinasjonale selskaper. Men i de senere årene har dette blitt stadig vanskeligere.

Forhandlingene har pågått siden 2001, og utviklingslandene prøver å gjøre det enklere for sine egne produkter (hovedsakelig landbruks) å nå markedene i vestlige land, men etter et og et halvt tiår har ingen fremgang blitt gjort i disse samtalene. Det er blitt vanskeligere for Washington og dets allierte å fremme sine forretningsinteresser på globale markeder for varer og tjenester. Når Russland sluttet seg til WTO i 2012, kompliserte dette ytterligere Vestens problemer, i lys av en mulig etablering av en BRICS-blokk innen den internasjonale organisasjonen.

Avtalene ekskluderer spesifikt Russland, Kina og BRICS-landene

I 2012 begynte Washington å skape plattformer for alternativer til WTO, i form av to partnerskap over verdenshavene. Ideen var at USA ville diktere spillereglene i disse plattformene. WTO har i det stille blitt et tomt skall. Med en slik manøver regner Washington med: 1) å gjenopplive sin kontroll over global handel og 2) økonomisk svekke Russland, Kina og de andre BRICS-landene, og isolere dem fra handelspartnere.

Det er hyppige påstander om at de to partnerskapene som blir fremmet av USA vil gjøre landet i stand til å etablere reell kontroll over den globale handelen. Men det er ikke helt sant. Tre avklaringer bør gjøres.

  1. Ja, Amerika, som en stat, er bakmann for begge disse prosjektene, men staten arbeider for interessene til multinasjonale selskaper og multinasjonale banker, og det er de som til slutt kommer til å kontrollere verdenshandelen . Og USA som stat vil enten svinne hen eller bli forvandlet til et tomt skall som WTO.
  2. Ikke bare handelen vil falle under kontroll av multinasjonale selskapet og multinasjonale banker, men også det økonomiske, sosiale og politiske livet i alle land som er involvert i disse partnerskapene. Statene som slutter seg til TTIP og TPP vil miste de fleste av sine suverene privilegier.
  3. I tillegg til to partnerskapene, inneholder hovedplanen også et tredje element som er svært sjelden nevnt. Dette avtalen om handel med tjenester (TISA – Trade in Services Agreement).

Det forutsettes at alle land som signerer TTIP og TPP avtalene også vil delta i TISA. På sin egen måte, kan TTIP og TPP kan sees som trojanske hester, mens avtalen om handel med tjenester ser ut som et våpen som garanterer en endelig seier. «En endelig seier» kan forstås som en total utrydding av suverene stater.

For et og et halvt år siden hadde ingen hadde hørt om TISA. Informasjon om den forestående avtalen dukket oppi løpet av sommeren 2014 på hjemmesiden til WikiLeaks. Opplysningene der tydet på at forberedelsene til TISA hadde begynt i 2012 og at USA og Australia hadde ledet avtalen. Gradvis ble kretsen av de som deltok i forhandlingene utvidet. På det tidspunktet informasjonen ble lekket, var 50 land (inkludert 28 EU-medlemmer) – som til sammen står for nesten 70% av den globale handelen med tjenester – allerede involvert i samtalene.

TISA er en plan for å privatisere staten når det gjelder sosiale-, økonomiske- og informasjonstjenester som kun gagner familiene til det globale oligarkiet.
TISA er en plan for å privatisere staten når det gjelder sosiale-, økonomiske- og informasjonstjenester som kun gagner familiene til det globale oligarkiet.

3 fakta om forberedelsene til TISA

Det er tre viktige fakta å vite om forberedelsene til TISA.

  • TISA-forhandlingene blir holdt utenfor WTO. Selvfølgelig finnes det en ‘Generalavtalen om handel med tjenester’ (GATS) som virker innenfor rammen av WTO. Tatt i betraktning at mange uløste problemer fortsatt finnes i internasjonal handel med tjenester, ville det virke logisk å løse dem ved å finjustere GATS. Men USA og dets allierte besluttet at WTO holdt dem tilbake, og dermed satte de opp en parallell plattform for forhandlinger. Dette har vært slutten på organisasjonen som har funnes i nesten 70 år. (GATT ble startet opp i 1947).
  • Det har vært en sta nekting på å invitere Russland, Kina, India, Brasil og Sør-Afrika for å ta del i diskusjonene om TISA. De ble aldri offisielt varslet om prosjektets eksistens. Dette var virkelig en isolerende politikk, noe som betyr at TISA er ment å skape konfrontasjon, ikke samarbeid. Det finnes en god grunn for Barack Obamas påstand om at USA ikke kan tillate land som Kina å diktere reglene for den globale økonomien. Tross alt, disse reglene bør være diktert av USA.
  • Fram til sommeren 2014, forløp arbeidet med TISA i hemmelighet. Og dersom avtalen er signert, vil innholdet forbli konfidensiell i ytterligere fem år. Hvis den ikke blir underskrevet, må materialene fra forhandlingene fortsatt være stemplet «hemmelig» i fem år. Spillet kjent som demokrati er over.

Europakommisjonen (EC) forhandlet om TISA på vegne av EU uten godkjenning fra EUs medlemsland eller Europaparlamentet. Frem til midten av 2014, var Europaparlamentet aldri orientert om TISA-forhandlingene, men i løpet av sommeren 2014, tok Komiteen for internasjonal handel (INTA) interesse i forhandlingsprosessen, i lys av de alvorlige bekymringene som hadde oppstått etter publiseringen fra WikiLeaks. Viviane Reding, et parlamentsmedlem, ble utnevnt som rapportør om TISA.

På en pressekonferanse den 13. januar 2015, klaget hun over en total mangel på åpenhet i forhandlingsprosessen, og bemerker at åpenhet var en viktig forutsetning, og at åpenhet var nødvendig for å sikre at Europaparlamentet, partene i arbeidslivet, og de frivillige organisasjonene hadde en rolle i prosessen. Likevel, under offentlig press, bemyndiget EUs medlemsland formelt Europakommisjonen i mars 2015 å ha samtaler om TISA.

Forhandlingene blir gjennomført i Genève. De startet offisielt i mars 2013. Det har vært 15 runder, den siste ble holdt i desember 2015 og den kommende 16. runde er planlagt for februar 2016. Disse møtene ledes vekselvis av USA, EU og Australia. Nå lages notater og pressemeldinger etter hver runde av forhandlingene, men disse er tomme papirlapper – uten innhold.

De viktigste elementene i TISA som DU bør kjenne til

For det første fastslår TISA at når avtalen trer i kraft, vil spillereglene i markedene for tjenester skrives ikke av nasjonalstater, men av enkelte overnasjonale institusjoner. Statene mister sin rett til å vedta noen form for lov eller forskrift som ville ha en ødeleggende effekt på næringsvirksomhet i markeder for tjenester.

For det andre vil regelverket fastsatt av TISA påvirke ikke bare markedet for kommersielle tjenester (transport, turisme, underholdning, kommunikasjon, forbrukertjenester, etc.), men også de viktigste funksjonene til staten. I terminologien til TISA er disse kjent som «offentlige tjenester».

For det tredje, fastslår TISA at staten bør gradvis slutte å tilby tjenester til allmennheten, og overlate denne type aktivitet til private bedrifter.

La meg ta et skritt tilbake et øyeblikk her. Som første trinn får du befolkningen vant til begrepet «offentlige tjenester», senere kan du ta neste skritt og overbevise dem om at de må betale for disse «tjenestene». Da er det tredje trinnet å overbevise folk om at «tjenester» ikke nødvendigvis trenger å være utført av staten, og at private bedrifter kan gjøre en billigere, bedre jobb. Og så vil private bedrifter «mer effektivt» gi befolkingen boliger, elektrisitet, vann, helse, utdanning og andre tjenester.

Og vi vet alle hvordan det fungerer i den virkelige verden.

For det fjerde, krever TISA at det nasjonale markedet for tjenester skal være helt åpen for multinasjonale selskaper og banker. Som et resultat vil staten – som en sfære av «felles offentlige interesser» – svinne hen.

Først ødelegger TISA de sosiale funksjonene til staten (utdanning, helse og offentlige tjenester), som vil bli overlevert til overnasjonale organer. Deretter vil statlig regulering av finanssektoren i økonomien bli eliminert. Dette gjelder først og fremst forsikring og banksektoren. Disse må også bli regulert av overnasjonale organer.

TISA krever ytterligere liberalisering av finansmarkedene (til tross for at finanskrisen i 2007-2009 viste at dette er feil). Det viktigste aspektet av den forestående finansielle reformen (og global styring som helhet) er full overgang til en kontaktløs økonomi. På den måten er det enklere å håndtere «forbruk av tjenester» av det befolkningen.

Det vil være svært enkelt å fjerne fra ordningen med «tjenester» borgere som har falt i unåde.

Til slutt får informasjonstjenester (media, Internett og biblioteker) spesiell oppmerksomhet. TISA krever at det offentlige skal holdes på et stramt bånd, gjennom bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som vil gjøre det mulig å overvåke at borgerne overholder de standarder som er fastsatt av overnasjonale institusjoner (verdensregjeringen).

Det faktiske resultatet av TTIP-avtalen.
Tror du avtalene er laget for deg og meg eller NWO-aksen på vektskålen?

En slu plan for å privatisere staten

TISA er faktisk en plan for å privatisere staten når det gjelder sosiale-, økonomiske- og informasjonstjenester. Men det er ikke massene av millioner og milliarder av mennesker på jorden som vil dra nytte av dette prosjektet, men familiene til det globale oligarkiet, som bygger en konsentrasjonsleir av planeten i navnet til «global styring».

En titt på de relevante dokumenter viser at dette er en plan laget av finansoligarkiet og pengenes herrer for å gripe den global makten en gang for alle. Det er ingen plass her for tomme debatter om «demokrati», «menneskerettigheter», eller «samfunnsansvar». Alt er stivt, nøyaktig, og alvorlig, med trinnvis bevegelse i en bestemt retning.

Dette prosjektet er den endelige overgangen til den nye verdensorden som ligner det som George Orwell beskrev i sine romaner 1984 og Animal Farm. Pengenes mestere har hastverk. TISA skal etter planen undertegnes i 2020, men det er sannsynlig at denne prosessen vil bli fremskyndet.

Terje M.

De gamle mediene fungerer ikke lengre. Alle vestlige medier, både kommersielle og statseide, høres helt like ut, og de mest åpenbare usannheter blir servert oss hver eneste dag, spesielt i internasjonal politikk. Kontroll av informasjon er viktig for de som hersker. I dag er de herskende det amerikanske imperiet og dets medløpere, derunder makteliten i Norge. De har nærmest totalt informasjonsmonopol i de gamle medieneutløpene, og de jobber hardt med å kontrollere nyhetsbildet i de nye ‘uavhengige’ online-mediene. Vil vi ha innsikt må vi gjøre det selv.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

6 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Robert Hansen
Robert Hansen
Abonnent
7 år siden

Her ser vi tydelig svakheten med såkalt demokrati basert på folkevalgte politikere.
De er flink med ord og formuleringer, ganske naive, men ser ikke bestandig konsekvensen av de valg som blir gjort….
På toppen av pyramiden har vi intelligente og dessverre meget kyniske mennesker som har kun en ting i fokus, egen vinning og mere kontroll/makt.
Politikere og de fleste i dagens verden ser ikke dette og tror at det er disse som holder liv i maskineriet ved at noen få sitter grådig og ruger på størsteparten av pengene, mens mindre og mindre blir fordelt på resten.
De manipulerer politikere med å lage regler for å beskytte seg selv de store kooperativer og gjør inngangsbilleten vanskeligere og vanskeligere for den enkelte/ nye talenter og slippe til.
Viss nye talenter kommer på banen er de allerede eid av de store p.g.a blant annet behov for kapital for å underlegge seg alle dise kravene som etterhvert har kommet på banen.
I tillegg kjøper de opp enhver blomst i vekst.
Det skal mye tid og arbeid til for å se dette, noe de fleste ikke gidder eller har tid til.
I Norge har man jobbet for og mer eller mindre fjerne det meste av monopol og samtidig forer vi et globalt monopol som kommer som en konsekvens av dette i fremtiden.
Hvem er det som styrer i dag og hvem kommer til å styre i morgen ? Ikke vanskelig å se hvis man anstrenger seg litt.
Personlig tror jeg 1000 forskjellige eiere ville gitt mere i statskassen, enn 1 stor.
1000 forskjellige eiere ville gitt mangfold, enn det enfoldige samfunn som er under vekst nå.

Frank
Grunnlegger og sjefsredaktør
7 år siden

Fra NRK i dag:

“Trumps første dag på jobb: Vil reversere flere tiår med forsonende handelspolitikk.

– Innen handel kommer jeg til å kunngjøre vår hensikt om å trekke oss ut fra stillehavssamarbeidet TPP, som er en potensiell katastrofe for landet vårt. I stedet vil vi forhandle rettferdige, bilaterale handelsavtaler som fører jobber og industri tilbake på amerikansk jord, sier han.

Trump har tidligere kalt stillehavssamarbeidet TPP for en «fryktelig avtale» som vil «voldta» USA ved å flytte arbeidsplasser til land med billigere arbeidskraft.

Japans statsminister Shinzo Abe sier avtalen mellom de 12 landene vil være «meningsløs» uten USA. Samtidig sier han at avtalen ikke kan reforhandles.

– Det vil forstyrre den viktige balansen av fordeler, sier han i en tale under sitt besøk i Argentina.

President Barack Obama insisterte på at TPP langt fra er dødt under en pressekonferanse etter APEC-toppmøtet i Peru søndag.”

Kilde: https://www.nrk.no/urix/dette-vil-donald-trump-gjore-i-lopet-av-sine-100-forste-dager-som-president-1.13238918

Ut fra hva vi vet (etter min oppfatning) så er både Japans president og Obama korruptert. Jeg anser dette som et godt tegn i tiden vi er inne i. Ut fra at Trump og Putin i tillegg snakker vennlig om hverandre så sier disse tegnene oss at vi går mot en varm og god fremtidig soloppgang som vil medføre en ny og bedre verden for oss alle.

dag coucheron
dag coucheron
Abonnent
8 år siden

Uhyggelige perspektiver, særlig med tanke på å redde planeten Tellus fra konsupsjonsdeliriet. Skal Tellus ha en sjanse må produksjon av varer minskes, ikke økes. Vi må konsumere mindre, ikke mer!

Edem
Edem
Anonym
8 år siden

Dette bilde Terje M. maler og advarer om i artikkelen kan man se et tydelig eksempel på i S01 E01 av tv-serien “Continuum” hvor i tålig nær fremtid verden er styrt av en liten håndfull private, trans/multinasjonale selskaper som fungerer som verdensregjering(er).
Er vi varslet på forhånd som vanlig?

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Takk for en meget informativ og opplysende artikkel .
Leste litt om dette på NEI TIL EU-siden , en foblommet forklaring som sa meget lite , men så har vel neppe den organisasjonen rent mel i posen,og har utført svœrt lite .

anders
Skribent
8 år siden

Jada, Illuminati´s agenda i full gang, men jeg har en følelse av at alt dette kommer til å skje fortere enn det du nevner. Både Jens Stoltenberg og nasjonens forsvarssjef har tigget om flere penger til den “globale ideen”, vi er vel de mest villige giverne sammenlignet med andre land.

« Forrige artikkel

Global Mind Control – naziparagrafen i norsk psykiatrilovgivning. Del 4

Neste artikkel »

Statlige etater samarbeider om trakassering, rettsforfølgelse og justismord

6
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x