Ytringsfriheten ytterligere innskrenket av politikerne

2.9K visninger
19 minutter lesetid
14

Ytringsfriheten er hellig for de fleste, men den blir stadig mer illusorisk. I snaut to år har det pågått en kampanje mot hatprat. Det offisielle målet med kampanjen er å hindre krenkende uttalelser, men i realiteten er det en videre reduksjon av ytringsfriheten. Og du finansierer det.

Staten er et forvaltningsorgan, som skal følge og tjene folkets vilje, og organisere samfunnet i henhold ønsker og behov. I ethvert demokrati, som vi etter sigende har i Norge, er ytringsfrihet en av bærebjelkene. Nå angripes ytringsfriheten på flere fronter, og Staten er en primus motor i dette. Ligger det under Statens oppgave å bestemme hva som sies, skrives, tenkes, føles og menes i de 2.225.000 hjem? Jeg har valgt den pågående kampanjen mot hatprat som eksempel, der skattepenger brukes til å forme både meninger og holdninger, med begrunnelse av å beskytte noen, i ytringsfrihetens navn. Intensjonen med denne kronikken er å sette i gang en debatt, som mangler totalt, om Statens føringer om hva som kan og ikke kan ytres, hva vi skal mene og tenke, og hvilke holdninger som er korrekte.

Hva er hat? Det er en følelse. Om den er rasjonell eller ikke, er situasjonsbetinget. Det er ganske naturlig å hate en som torturerer deg, men det er irrasjonelt å hate en med annen hudfarge. Det er naturlig å hate noen som bevisst ødelegger for andre, som for eksempel en landssviker, men det er irrasjonelt å hate noen som kun omfavne en annen fotballklubb.

Så følelsen hat, for å rettferdiggjøres, må være resultat av at et menneske eller gruppe har GJORT noe, altså utført en HANDLING, som vekker denne hatfølelsen hos en eller flere. Nå vil kanskje enkelte hevde at en uttalelse er en handling, men det er det ikke, hvis man tenker seg om, som heller ikke er en handling. Det å skrive er dog en handling, men ordene som nedtegnes er heller ingen handling – det er kun tanker satt i ord. En fremsatt trussel, det være seg tekstlig eller oralt, er derimot noe helt annet, og i slike tilfeller må politiet kobles inn for etterforskning.

Ytringsfriheten Charles Bradaugh

Hva er “hatprat”?

Så hva er da «hatprat», eller «hatefulle ytringer», som regjeringen kaller det?

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aksjonsdag-mot-hatkriminalitet-og-hatefu/id732825/

Nå kommer ikke regjeringen opp med en definisjon av hva hatefulle ytringer er, og det er kanskje like greit, når man tenker på hvor svakt og flyktig regjeringens dokument mot radikalisering er. Men uten en definisjon kan det bare bety at myndighetene til enhver tid kan definere hva en hatytring er, hvilket er ganske urovekkende. Vil det en dag i fremtiden bli ansett som hatprat å kritisere en politikers eller et firmas handling? Hvis utviklingen fortsetter i samme setning som de siste 20 årene, så er svaret ja: ytringsfriheten vil forsvinne.

Som vanlig er heller ikke dette et norsk påfunn. Det er Europarådet som har initiert denne kampanjen, og Norge, som ikke er EU-medlem, støtter den, både med penger gjennom EØS og i handling.

Forpliktelse fra samtlige europeiske regjeringer

Vi kan lese at: «Alle europeiske land er forpliktet til å motvirke diskriminering og intoleranse, inkludert hatefulle ytringer og hatkriminalitet.» For først å pirke litt borti språket. Europeiske LAND er ikke forpliktet til dette, ei heller kan et land, som er et geografisk område, forplikte seg til noe som helst. Så det skulle i så fall ha stått: «Alle europeiske REGJERINGER har forpliktet seg til å motvirke…».

Så hva er det regjeringene egentlig har forpliktet seg til? Motvirke diskriminering er en av intensjonene. Hva betyr det? Jo, hindre folks bruk av sin frie vilje. Hvis noen ønsker – bevisst eller ubevisst – å diskriminere noen, må det være opp til hver enkelt. Hvis for eksempel en kristen (eller muslimsk) familie skal leie ut en hybel i huset sitt, er det ganske naturlig, hvis de forholder seg til sin Bibel/Sura, at de ikke ønsker samboere, satanister og homofile. Men det er altså diskriminerende i dagens Norge. Eller at noen ville ønske å stifte en fotballklubb kun for kvinner, hvilket da må være kjønnsdiskriminerende, og vil bli motarbeidet, helt opp på regjeringsnivå. Regjeringen og politikerne arbeider derfor helt klart med å forhindre folk å følge sine meninger, holdninger, tro og vilje. Slikt er langt unna demokrati, men kalles totalitarisme, diktatur og maktmisbruk.

Politikerne vil vi skal leve uten moral.
Politikerne vil at vi ikke skal få følge den ene av de to stemmene, og dermed leve uten moral.

Hva mer er det regjeringene har forpliktet seg til? Jo, endre folks toleranse. Nå skal folk tolerere alt, hvis ikke er man intolerant. Det regjeringen i grunn gjør her er å flytte de moralske grenser, for intoleranse er ikke tolerert. «Vi tolererer ikke intoleranse!» Selv om dette er en selvmotsigelse, så er skriften på veggen klar: politikerne skal bestemme hva som skal tolereres. Så hvis noen er mot porno og prostitusjon, men regjeringen er for, så er porno-motstanderne intolerante, og slike moralske grenser må motarbeides. Mange mener at de fleste toppolitikere er uten moral – de ville ellers ikke kommet så høyt hvis de hadde – og hvis så er riktig, vil Norge tilslutt bli en nasjon uten moral, og samfunnet vil kollapse, slik som historien har vist. Følges resonnementet er regjeringene i Europa destruktive, og bør fjernes før det er for sent.

Videre har regjeringene forpliktet seg til å motvirke hatefulle ytringer. Dette ble tatt opp litt tidligere i teksten, men hovedpoenget er at det blir mottaker av et budskap som sitter på hele definisjonsmakten. Så hvis en person FØLER seg krenket av et utsagn, så er det nok til å utløse en reaksjon. Her to eksempler http://www.nrk.no/nordland/_-ubehagelig-at-hun-grat-av-kronikken-min-1.12699879 og http://www.nrk.no/hordaland/elevar-pepra-topp-politikar-med-grov-hets-1.12695998 Så kan man selvfølgelig debattere vidt og bredt om avsendernes ordvalg var kloke, vektige eller onde, hvilket er nytteløst, og derfor er hele saken om hatefulle ytringer meningsløs, med mindre noen ønsker å kvele ytringsfriheten. Nå kjenner jeg lusa på gangen ganske godt, og jeg mistenker derfor at dette er hensikten. Resultatet blir selvfølgelig ikke at holdningen eller meningen endres, den bare undertrykkes. Konsekvensene vil da bli at de kommer ut på annet vis, det være seg gjennom vold, hærverk, lukkede nettverk, økt søken etter likesinnede osv. For alle forsvarere av ytringsfriheten er dette et snikangrep på den, og kampanjen mot hatprat må derfor motarbeides med alle mulige språklige virkemidler. Ellers kan vi få det slik: http://www.nrk.no/urix/kan-fa-37-ars-fengsel-for-a-ha-fornaermet-kongens-hund-1.12707849

Videre har regjeringene forpliktet seg til å motvirke hatkriminalitet. Hatkriminalitet defineres slik at den kriminelle handlingen blir utført fordi personen(e)/gruppen som rammes har «feil» hudfarge, religion, seksuell legning eller lignende. I følge norsk lov er det visse ting som er ulovlig, som for eksempel å gi en person pryl. Med en lov om «hatkriminalitet» er det altså mer ulovlig å banke opp noen med en annen hudfarge enn sin egen. Den som har fått juling har like vondt, uansett hudfarge, og voldsutøveren har begått en kriminell handling, uansett hudfarge. Konsekvensen blir unektelig forskjellsbehandling, en ulikhet for loven. Dette er en særdeles skummel trend, og vil slå negativt ut, spesielt for majoriteten. De fleste vet hvordan det er å bli forskjellsbehandlet, og hat er ikke en uvanlig reaksjon. Dette igjen kan komme ut i for eksempel «hatretorikk», noe myndighetene har forpliktet seg til å bekjempe. Dessuten går denne forskjellsbehandlingen på tvers av FNs Artikkel 2 og 7 i Menneskerettighetene, som norske politikere har anerkjent.

Statsminister Erna Solberg på jakt etter uønskede ytringer
Statsminister Erna Solberg på jakt etter uønskede ytringer.

Statsministeren har personlig engasjert seg i dette. Her sier Erna Solberg blant annet: «I et demokrati er ytringsfriheten umistelig. I Norge står ytringsfriheten sterkt og det skal vi hegne om. Samtidig skal den enkeltes rett til ikke å utsettes for ytringer som oppleves krenkende og er sårende beskyttes». Dette er det vi kan kalle dobbeltsnakk. Det er ytringsfrihet, men ikke ytringsfrihet likevel. Har hun fått dette herifra? Det kommer rett ut fra Solberg, der: «Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges.» Ergo: ytringsfriheten i landet vårt har allerede begynt å bli innskrenket.

http://nettsteder.regjeringen.no/erklaringmothatytringer/

I dokumentet kan vi også lese at: «…andre hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.» Så selv de hatefull ytringer som ikke er straffbare, kan få ALVORLIGE konsekvenser for HELE samfunnet. Det var da voldsomt, da. Så langt jeg kan se har ikke en eneste ytring gitt noen ALVORLIG konsekvenser i det hele tatt, det er HANDLINGER som medfører ALVORLIGE konsekvenser for samfunnet. Noen vil kanskje støtte regjeringen, og bruke militære ordre og politiske taler som eksempler, men da snakker vi om noen med makt og autoritet, ikke deg og meg. Kanskje noen vil trekke inn A. B. Breivik, og mene at han ble påvirket av hatefulle ytringer, som medførte det han gjorde i Oslo og på Utøya, og dermed må hatprat bekjempes. Da vil jeg bare si at det er kostnaden vi må betale for ytringsfrihet, og da slike handlinger skjer så sjeldent trenger man ikke endre samfunnet eller lover, for da har jo terroristen vunnet. Men ytringer kan altså få alvorlige konsekvenser, hvilket bare kan bety at ideer, som går på tvers av dagens politikk og stabilitet, er ifølge regjeringen en alvorlige trusler for dagens maktstruktur.

Resultatet av denne kampanjen vil medføre alle typer reaksjoner myndighetene selv påstår den vil motvirke. Spørsmålet blir: er dette gjort med overlegg eller ikke – er de dumme eller onde?

Lite intermesso i alvorspraten: i Norge har vi parlamentarisme, et ord som kommer fra fransk, som de fleste byråkratiske ord. Parler betyr snakke, mens mentum betyr instrument/medium, som leder til ordet mentir (kommer av å lyve). Og vi kan legge til at enkelte mener politikk kommer fra engelsk politics, der poly (mange) og tics (blodsugende parasitt). Om dette medfører riktighet blir opp til en enkelte å avgjøre når spørsmålet stilt over skal besvares.

Ytringsfriheten angripes

Tilbake til angrepet på ytringsfriheten: hele kampanjen er bygget på føleri, og aksjonsdagen ble utrolig nok valgt til 22. juli, for å utnytte de reaksjonene skjedde den dagen i 2011. Jeg mener dette beviser deres «utmerkede» kynisme, der deltakerne samtidig skal minnes ofrene (og Breiviks meninger og handlinger), som om den dagen skal hugges inn i hukommelsen.

Og ungdom i Europa utnyttes i å fronte denne endringen av frihet, moral, ytringsfrihet og lovforståelse. De er mest sannsynlig uvitende i hva de bidrar med og jobber for, der de benytter sin frie vilje til å kneble sin fremtidige ytringsfrihet. De skulle bare visst.

Her er den internasjonale nettsiden: http://www.nohatespeechmovement.org/

Og her er den norske: http://www.stopphatprat.no/

«Hva er Stopp Hatprat-kampanjen?», kan vi lese på nettsiden når vi klikker på «Om». Nå skjønner vi hva de mener, men headingen er egentlig tvetydig. Skal de stoppe hatprat eller stoppe kampanjen?

Klikker vi på «les mer», kan vi lese at det «…er en ungdomskampanje for menneskerettigheter og mot hatprat på nett.» Igjen noe diffust, for er det menneskerettigheter i generelle termer de mener, eller kun på nett? Og hvorfor er hatprat på nett så viktig å motvirke, hvorfor ikke også på gata eller i klasserommet? Og hva har hatprat med menneskerettigheter å gjør?

I avsnittet om «Hva er hatprat» kan vi lese at: «Hatprat er ytringer som svekker en persons eller en gruppes menneskerettigheter.» Dette lyder merkelig, for hvordan kan et ord eller en setning svekke ens rettigheter? Det går rett og slett ikke an, så vidt jeg vet. Rettigheter er for øvrig ikke noe man får, de var der fra tidenes begynnelse. Men friheten kan innskrenkes, slik at rettighetene blir færre. Er ikke ytringsfriheten en menneskerettighet? Jo, det står i alle fall i FNs Menneskerettighets Artikkel 17. Men det står ingenting i Menneskerettighetene om beskyttelse mot ytringer. Det stopphatprat.no påstår er med andre ord byråkratisk skvalder.

I avsnittet «Hvem er utsatt for hatprat?» kan vi lese noe interessant: «Vi ser at de av oss som blir utsatt for hatprat gjerne skiller seg fra samfunnsnormene og forventninger til hvordan en skal være. Det er ofte de av oss som oppfattes som «annerledes» som mottar hatprat.» Vi, de, oss – her burde Språkrådet vært koblet inn og ryddet opp. Det virker ikke som ungdom utsatt for hatprat skriver dette, men at det er noen andre. Uansett: her stadfestes det i Stats-dokumentet et forsvar for de som «skiller seg fra samfunnsnormene … og oppfattes som annerledes som mottar hatprat»! De som har fått merkelappen «konspirasjonsteoretikere» mottar mye hatprat, spesielt fra folk innen Vepsen, Skepsis, Ingen liker å bli lurt og Humanetisk Forbund. Nå kan vi faktisk med Staten i ryggen be slike grupper avslutte med trolling og hatprat. For, hvis vi følger kampanjens linje, der ord kan medføre følger, er det verdt å nevne to norske forfattere, som har benyttet sin ytringsfrihet, men det fikk alvorlige konsekvenser. Rauni Leena Luukanen-Kilde ble myrdet, mens Per-Aslak Ertresvåg har blitt utsatt for to drapsforsøk. Med det i mente blir noen sårende eller krenkende ord ganske bagatellmessig.

Rauni-Leena Luukanen-Kilde ble myrdet på grunn av det hun sa og skrev.
Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde ble myrdet på grunn av det hun sa og skrev.

I avsnittet «Hvorfor må vi stå opp mot hatprat?» kan vi lese: «Samtidig er nettet også en arena hvor udemokratiske stemmer får boltre seg.» Hva i all verden er en udemokratisk stemme? Et av kjerneprinsippene og intensjonen med demokrati er jo nettopp at alle skal få «boltre» seg med sin stemme i samfunnet man lever i. Dette blir jo som å si at «Vi godtar alle politiske partier unntatt de vi ikke godtar». Dessuten går dette helt på tvers av hva vi kunne lese i de to foregående avsnittene, der ytringsfriheten og individuelle ulikheter hylles. Hvis man ikke tåler det som blir sagt; legg ned facebook-kontoen, flytt eller jobb for et annet styresett. Udemokratiske stemmer? Trolig det mest tåpelige forsøket på nytale jeg har lest.

«Vi ser at unge mennesker som deltar og ytrer seg på nett kan bli mål for trakassering og få sine menneskerettigheter tråkket på, gjennom ulike former for hatprat og nettmobbing.» Det går ikke an, for det står ingenting i Menneskerettighetene som «beskytter» folk fra å bli muntlig eller skriftlig tråkket på eller trakassert. Menneskerettighetene er derimot ment å forsvare individets rett i å tenke, tro, mene og gjøre visse grunnleggende ting. Har forfatteren(e) av dette i det hele tatt lest Menneskerettighetene, eller ønsker de bare å briske seg med voluminøse ord for å skape troverdighet?

«Internett er også en arena hvor ekstremistisk tankegods basert på fordommer og stereotypier kan spres fort og langt, og ulike nettforaer blir brukt som rekrutteringsarena for ekstremisme.» Igjen, som i frykten for radikalisering, er Internett et problematisk medium, hvor avsender mener fordommer kan spres fort og langt. Er ikke dette fordomsfullt i seg selv? Hvem og hvordan skal noen bestemme hva fordommer og ekstremisme er? I den gjengitte setningen angripes faktisk noens tankegods, og da snakker vi plutselig om tankepoliti. Er det noe slik disse ungdommene ønsker? Jeg vet at Internett sørger for rask og langtrekkende kommunikasjon, men hadde ikke Internett eksistert, ville metode og medium bare vært annerledes. De reaksjonene vi opplever om Internett i dag, er omtrent tilsvarende da boktrykken kom, da telefonen kom og da radioen kom – de alle endret hurtigheten og kommunikasjonsmulighetene, og var for noen en trussel. Disse «noen» er de samme kreftene som opplever internett som en trussel i dag. Og hva er «nettforaer»? Et forum, flere fora, heter det.

«Vi må stå opp mot hatprat av flere grunner: Det er skadelig for individer som opplever det, det hindrer demokrati og deltakelse, det kan knyttes til ekstremistiske verdensbilder, og det står i veien for et inkluderende, demokratisk samfunn hvor alle skal kunne føle seg trygge, på internett og ellers.» Skadelig er det vel strengt tatt ikke. Sårende, leit, kjipt og irriterende, men ikke skadelig. Det som kalles hatprat kan ikke hindre demokrati. Det kan kanskje redusere ønske om deltakelse fra den «krenkede», fordi involvering koster mer enn det smaker, men hindre demokrati kan uttalelser ikke gjøre. Og kan man bli utrygg på Internett, fordi en skriver noe en annen ikke liker? Nei, ikke så vidt jeg skjønner.

Udemokratiske stemmer får boltre seg på det skumle Internettet
“Udemokratiske stemmer får boltre seg” på det skumle Internettet.

Avsluttende avsnitt sier: «Hvordan skal vi møte hatprat? Hatprat må forebygges og motarbeides på mange områder og nivåer i samfunnet. Både myndigheter, institusjoner, organisasjoner og media må være involvert.» Dette er et ekko fra «Alle skal med»-kampanjen fra Stoltenberg-regimet, eller kanskje det er en videreføring. Alle MÅ være involvert. Snakk om å blåse ytringer ut av proposisjoner. Her står «verden i brann», med krig og terror, flyktningkriser, økonomiske kriser, sult og fattigdom, forurensning og energimangel, men alle må involvere seg i, unnskyld meg, skriblerier på nett. Sorry, men på meg virker denne kampanjen mot hatprat navlebeskuende og egoistisk.

«Noe av det viktigste vi gjør er å bryte ned det polariserte verdensbildet som hatprat baseres på.» Baserer «hatprat» seg på et polarisert verdensbilde? Det var nytt for meg. Trodde «hatprat» var drittslenging, som kampanjen dreide seg om. Og er det et verdensbilde, altså politikk, som plutselig betyr noe, for innledningsvis ble det snakket om ytringer som hetset og trakasserte individer, rettet mot de som er annerledes og skiller seg fra samfunnsnormen? Er ikke de som er annerledes og skiller seg ut, nettopp med på å danne et polarisert verdensbilde? På den ene siden vil de altså skille seg ut og være annerledes, men de vil bryte ned det polariserte verdensbildet. Det går ikke, da det er selvmotsigende. Men de vil likevel bryte verdensbildet ned, og da får vi et ensrettet samfunn, noe a la beskrevet i bøkene 1984 eller Brave New World.

«Dette gjør vi blant annet gjennom å skape motnarrativer til fortellingen om «oss» og «dem»». Men det er jo nettopp det som gjøres i denne kampanjen. Det er «oss» som blir utsatt for «hatprat» og «dem» som utfører «hatprat», og «dem» skal altså motarbeides, på skattebetalernes regning. Motnarrativer? Hvorfor bruke intrikate fremmedord når det finnes et adekvat innenlandsk vokabular, målgruppen er tross alt ungdom?

«Trykk liker eller skriv en positiv kommentar når noen har skrevet noe som fremmer menneskerettigheter og inkludering.» Der har vi det! Det dreier seg om politikk, der alle skal omfavne FNs Menneskerettigheter (som de fleste ikke har lest og tolket) og inkludering. Denne kampanjen dreier seg med andre ord om å få alle folk politisk korrekte, fordi politikerne begynner å merke motstanden mot hva de gjør. Nå er et av kampanjens mål å få et inkluderende nettsamfunn, så kanskje det er det de mener med inkluderende i sitatet? Likevel: det er få ting som er så inkluderende som dagens Internett, der alle kan velge hvilke nettsider og fora man vil besøke, eller la være å besøke, og til og med lage egen nettside – et ekte mangfold, til glede for de fleste og ergrelse for enkelte. Slik ytringsfriheten er og skal være.

Neste linje: «Vis et annet bilde av verden: Lik, del og spre nyanserte budskap som fremmer mangfold og går imot en «oss» og «dem»-retorikk.» Et mangfold MÅ inneha dem og oss, hvis ikke ville det ikke vært et mangfold. Og det er en del som ikke vil ha mangfold, deriblant de som står bak kampanjen. Og hva er nyansert? Ikke det som presenteres på stopphatprat.no i alle fall.

«Stopp Hatprat gir … ferdigheter som er nødvendige for å … handle mot denne typen menneskerettighetsovergrep.» Dette er misbruk av ordet overgrep, ei heller kan en ytring være overgrep mot menneskerettighetene, da de beskytter ytringsfriheten. Å hetse noen med ord er ikke et overgrep, det er bare dumt, og det å være dum er fremdeles tillatt.

Publikasjonen avsluttes med 9 mål, som jeg regner med leseren av denne artikkelen selv greier å gjennomskue.

stopphatprat sine eksempler og svar

Jeg var nysgjerrig på sitatene stopphatprat.no bruker som eksempler på hatprat. De fremstår som ekte, der de er omkranset av anførselstegn, så hvem har skrevet dem og hvor kommer de i fra? Jeg googlet sitatene, og ingen dukket opp etter søk, bortsett fra med henvisning til stopphatprat.no. Hvis det er slik at Internett florerer av hatprat, hvorfor da ikke bruke reelle sitater? Nå kan det hende at omskrivninger er gjort av personvernhensyn eller at uttalelsene er slettet fra der de opprinnelig ble postet, så jeg går ut i fra at sitatene kun er ment som eksempler. Da ble det plutselig verdt å gjøre en kort analyse av disse, ifølge dem, hatefulle ytringene, og deres kommentar av sitatene. Husk da at hatytringene er konstruerte, trolig for å komponere et passende svar.

 

“Pass på at barnetoget på 17. mai ikke blir overtatt av innvandrere!”

17. mai må være en dag for inkludering og samhold. Det er DISSE verdiene vi må fremme!

17. mai er dagen for feiring av Grunnloven og Norges selvstendighet, og har ingen ting med verdier som inkludering og samhold å gjøre, hvilket derimot FN-dagen gjør. Denne kommentaren må da ansees som politisk indoktrinering, som skal fremme inkludering og samhold (som betyr aksept av multikulturisme, fargerikt fellesskap og alle typer seksuelle legninger og preferanser). Dessuten anser jeg ikke dette som en hatyring, da den vanskelig kan krenke gruppen «innvandrere».

“Det pågår en snikislamifisering av Norge.”

Dette er hatprat som er knyttet til konspirasjonsteorier. Snik innebærer at noen har en skjult agenda og dette har en link til Eurabia-teorien som er utbredt i høyreekstremistiske miljøer.

 

For det første kan ikke dette være hatprat, for hvem blir krenket her? Ingen, så vidt jeg kan skjønne, bortsett fra de som står bak en eventuelt snikislamisering (uten f), hvilket innebærer en skjult agenda, og må da ikke bare uttales, men også etterforskes. Dessuten viser stopphatprat tegn til hersketeknikk, da ytringen blir avfeid som konspirasjonsteori. Det er for øvrig interessant at kommentaren avviser en snikislamisering, men ikke en islamisering. Kanskje det kommer av at Norge er rangert som nummer fire i verden etter hvor muslimsk det er?

“Jævla hore!”-plakaten mener jeg er helt meningsløs i konteksten av hatprat. «Jævla hore» er utskjelling, og kan brukes som hersketeknikk. Men jeg kan uansett ikke se at dette er tilfelle av hatprat, bare tåpelig fordi noen mangler argumenter.

 

“Homofili er ikke naturlig.”

Homofili er registrert i over 450 arter. Homofobi er bare registrert i én.

 

Hvordan kan dette være hatprat? Sitatet viser til en person som mener at homofili ikke er naturlig. Debatten hvorvidt homofile er genetisk betinget eller miljøbetinget har eksistert i mange år, både innen forskning, det offentlige rom og privat. Skal det nå plutselig være hatprat å fortsette debatten? Og hvorfor blande inn dyrelivet om homofili? I et samfunn med demokrati og ytringsfrihet, hvor det visst nok skal være mangfold, også av meninger, må vi akseptere denne meningen og ytringen, akkurat som vi aksepterer at stopphatprat.no mener det motsatte. Dessverre synker stopphatprat.no ned på et labert nivå ved bruke hersketeknikk, ved at de stempler en som mener homofili er unaturlig som homofob. Det er faktisk stopphatprat.no som her bedriver hatprat. Utrolig.

 

“Få det misfosteret vekk fra offentligheten! (om person med nedsatt funksjonsevne).”

Dette er hatprat basert på trangsynte forestillinger om hvordan mennesker skal se ut.

Det er jeg enig i, så lenge utsagnet var på grunn av kropp og/eller kroppsfunksjoner, og ikke en metafor.

 

“Alle muslimer hater jøder.”

Vi kan selvfølgelig diskutere politikk i Midtøsten uten at det betyr at jeg hater jøder.

 

Her er det en merkelig respons på en generaliserende uttalelse, som jeg heller ikke her kan finne hatefull. Stigmatiserende, tåpelig og uriktig, men ikke hatefull. Ingen kan vite om alle muslimer hater jøder, så uttalelsen faller på sin egen urimelighet. Dessuten skjønner jeg helt ikke hvem som blir utsatt for hatprat her, trolig fordi jeg ikke skjønner hvem som har avlevert uttalelsen. Er det en muslim, en jøde eller en utenforstående? Det hadde ikke trengt å bety noe, hadde det ikke vært for stopphatprat.no sin respons, som vil diskutere politikk, hvilket «hatytringen» ikke legger opp til. Dessuten handler responsen fra stophatprat om jøder, mens uttalelsen generaliserer muslimene. Svaret er altså en «goddagmannsøkseskaft».

 

“Kom deg tilbake dit du kom fra!”

Jeg kommer fra Tønsberg. Hvorfor vil du at jeg skal dra dit?

Godt svar på en tilsynelatende rasistisk ytring.

Av de 7 ytringene, som alle trolig er oppkonstruerte, mener jeg bare to av svarene holder nivå. Fire av svarene inneholder budskap om hva folk skal tenke eller mene, ikke en skikkelig forklaring på hvorfor ytringene oppfattes som hatefull. Denne kampanjen er med andre ord ment å hysje ned og forme folks meninger, der metoden er en infam type propaganda. Dette er mer enn bekymringsfullt.

Selv om man ikke alltid liker eller er enig, er ytringsfrihet friheten til å ytre seg.
Selv om man ikke alltid liker eller er enig, er ytringsfriheten en frihet til å ytre seg.

Oppsummering

Kampanjen forsøker opplagt å temme og dressere befolkningen, slik at vi stillesittende og stilltiende skal godta det politikere, byråkrater, banker og næringsliv finner på. «Våre» politikere og byråkrater bruker våre skattepenger på å snevre inn ytringsfriheten, tøye de moralske grensene og forme våre holdninger og meninger. Skal Staten i det hele tatt blande seg inn i disse tingene? Er dette slik en offentlig forvaltning skal drive på med? Er dette god bruk av offentlige midler og ressurser? Hvem skal definere hva hatprat og hatkriminalitet er, og hvordan skal man eniges? Hvor skal dette ende hvis det ikke stopper her? Hva blir i så fall neste tiltak imot ytringsfriheten?

Med artikkelen om regjeringens kampanje mot radikalisering friskt i mente, sammen med denne, så tegner det seg et ganske tydelig og uhyggelig bilde. Ytringsfriheten på Internett er en trussel mot makten og de etablerte sannheter, og friheten må dermed innskrenkes. Vi ser at flere aviser fjerner muligheten for å kommentere nyheter, facebook sletter og sperrer brukere, konti og lenker/uttalelser, Wikipedia fjerner lenker og henvisninger, YouTube fjerner en rekke filmer, og Google hindrer nettsider å komme opp på søk. I tillegg utføres kampanjer, som denne, mot meningsmangfoldet, der meninger og holdninger skal kues. Summen av tiltak vil bli selvsensur og ytterligere reduksjon av ytringsfriheten. Det er «dem» mot «oss», og hvis vi taper den kampen kan vi ikke lenger uttale oss fritt for å gjenopprette ytringsfriheten – det vil være ansett som «hatprat».

Erklæring: Jeg har herved benyttet meg av min Gudgitte ytringsfrihet. Dette er en frihet intet menneske eller gruppe kan gi eller frata meg. Skulle noen i det offentlige eller deres lakeier mene at den overnevnte teksten er hatretorikk, truende, ekstrem eller lignende, og bruke det som argument for å angripe Nyhetsspeilet eller meg personlig, viser det kun at jeg har rett i hvem som vil frata oss ytringsfriheten.

Om Dr. Luukanen-Kilde:

https://covertharassmentconference.com/summary_videos?v=Rauni_Kilde

Dr. Luukanen-Kilde; På Red Ice Radio

Artikler for litt mer påfyll:

https://www.nyhetsspeilet.no/2015/11/wikipedia-ubrukelig-som-palitelig-oppslagsverk/

https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/er-menneskerettigheter-virkelig-menneskerettigheter/

http://steigan.no/2015/03/19/hollande-vil-forby-konspirasjonsteorier/

http://steigan.no/2015/12/19/sverige-og-fahrenheit-451/

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

14 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ken
ken
Anonym
5 år siden

«England – The Islamics now have their own Sharia Law Enforcement Officers»

Filmet og dokumentert 3.mai 2019:

Fra kommentarfeltet:

David Lord: Are the police suggesting we start policing ourselves because they are no longer fit for purpose?!?

Dean Clifford: That’s exactly what that means. The Islamics now have their own Sharia Law Enforcement Officers.

Matt Wrenn: I was in the force for 8 years and wore the uniform proudly. I left 6 years ago and I now look at the very same uniform with very different eyes. As much as I agree the officers were cowards and didn’t make what should have been 3 standard meat and potato arrests, I strongly suspect they were briefed to police it in that manner on an order from up top.

Matt Woodroffe: My dad served Cheshire police for 25 years. He is devastated at what has happened to his force.

Tommy Robinson is standing for MEP in the North West of England – https://www.votetommy.co.uk/

ken
ken
Anonym
6 år siden

Stobritannia ønsker Tommy Robinson død. Et krystallklart brudd på ytringsfriheten…
Tommy Robinson, den britiske aktivisten og tidligere lederen for English Defence League ble arrestert (25.05.18), stilt for retten og dømt til fengsel i 13 mnd i løpet av 3 timer da han rapporterte «live» som den eneste frie og uavhengige reporter foran rettsalen der disse angivelige muslimske overgriperne blir stilt for retten. Ingen andre massemedier var tilstede i en av de største av slike grove overgrepssaker i England. Man kan spørre seg om hvor disse effektive ressursene befinner seg når pedofile grupper forgriper seg på barn… Så agendaen taler vel for seg?!

NB! Tommy Robinson forlot EDL i 2013, spesielt på grunn av måten den ble tatt over på og gikk i en retning han ikke vedkjente seg. Han er helt imot deres langt høyre ekstremisme!

Gi din støtte her (motaksjoner og rettsaker underveis); AUTHORIZED by Tommy Robinson’s family: SaveTommy.com legal defence fund

Her blir Tommy Robinson arrestert (fra kommentarfeltet:”So standing outside a courtroom livestreaming your thoughts about a trial is a breach of the peace? The UK is truly lost!”:

Sammenstøt under «free Tommy Robinson» marsj i London JUNI 2018

TIL ALLE «TOMMY ROBINSON» SUPPORTERE: https://www.youtube.com/watch?v=M8fsriGEB5o

TOMMY ROBINSON’S LIV ER I FARE. UNITED KINGDOM ØNSKER HAM DØD: https://www.youtube.com/watch?v=wj6L64dp7ts

«Sargon of Akkad» har en gripendel video om de muslimske gjengene i britiske fengsler. La oss krysse fingrene for at Tommy Robinson overlever uten å bli drept av jihadier i fengsel:

Henriksen
Henriksen
Abonnent
7 år siden

Alle kan forstå problemet som skisseres, og at eliter kan misbruke makt på diverse måter og få det til å se ut som etiske handlinger.
Samtidig må det være en balanse. Ta en titt på Øyvind Berghs behandling av Knut Oddekalv, f eks kaffekasting og mobbing.

Mobbing i sosiale medier er et stort problem blant tenåringer.

Jeg tror forfatteren her representerer den motsatte ekstremitet av AP/H/FRP og politistaten, han representerer en naiv form for anarcho-kapitalisme og troen på den sterkestes rett i jungelen.

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
7 år siden

Tror du bomma litt på poenget med kommentaren min. Jeg spør deg om hvordan du skal kunne forhindre Bergh-mobbingen mot Oddekalv som eksempel, dersom du vil forhindre at lover regner noe som uetisk atferd og mobbing?
Får du bestemme ville jo Berghs atferd regnes som høvelig ytringsfrihet

Henriksen
Henriksen
Abonnent
Svar til  Johannes Kvam
7 år siden

..eller mente at du at det skal være fritt fram for de som mener det samme som deg, og motstand og straff for alle andre? :)

Jeg støtter ikke nåværende myndigheter. Jeg synes bare at artikkelen din virker ganske prematur/en umoden forståelse.

Balle Clorin
Balle Clorin
Anonym
8 år siden

“– Netthets og hatefulle ytringer er en kriminalitetsform som politiet har fått pålegg om å prioritere…” Prioritere betyr å komme i første rekke, at det er viktigst. Når det pågår vinningsforbrytelser, voldsforbrytelser, voldtekter og annet dritt, skal det legges lengre nede i saksbunken, fordi “hatefulle” ytringer skal prioriteres. De som bestemmer dette er ikke tullinger, men onde despoter.
http://www.nrk.no/nordland/netthetser-beklager-til-drapstruet-ordforer-1.12735795

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
7 år siden

Dette er jo sykt. Fatter ikke at folk godtar dette mer og ikke går til gatene!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
8 år siden

Bruker vi 7,7 milliarder for stortinget sine råd, er dette feil, de burde jo gi noen fornuftige råd for den prisen. (selv om 10 ganger mindre fra oppgitt offentlig utgifter, så hva er det reelle kostnad, hva er svaret?

Johnny
Johnny
Anonym
8 år siden

Hykling fra Nyhetsspeilet/Jødespeilet som mange ganger selv har slettet folk sine kommentarer.

Jeg har selv sendt inn artikler men de ble nektet publisert.

Jeg kan gjerne henvende til spydig mail fra Rolf Kenneth Myhre om noen er interessert.

Radiv
Radiv
Abonnent
Svar til  Johnny
7 år siden

Hei. Hva skrev disinfo til deg i mailen?

Sven
Sven
Abonnent
8 år siden

Yttrandefriheten och sanningen är de största hoten mot diktaturerna!

« Forrige artikkel

Stille før stormen: Større militære operasjoner forberedes i og rundt Syria

Neste artikkel »

Economist Magazine 2016 varsler at New World Order vil reise seg i 2016

14
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x