/

Hvorfor bli frikvinne og hvordan gå fram? Del 1 av 2

8.3K visninger
16 minutter lesetid
34

The other path is the one where we choose to declare our peace, learn how to forgive our fellow man and start co-creating prosperity, cooperation and love.

 

Dedikasjon:

Min utmelding fra staten er for alle the heartbroken ones, som er drittlei av statlig overgrepsmentalitet, og for alle drømmere som ser for seg en verden med respekt for Moder Jord i stedet for Monsanto, og for de som tror mennesket er grunnleggende i stand til å ta vare på seg selv, sin familie og sine omgivelser med omsorg, integritet, ansvarsfølelse og kompetanse. Jeg erklærer ikke anarki,-jeg tror vi har anarki nå og må finne veien hjem igjen.

 

Hovedpremiss:

Mange spør «hvordan kan jeg bli fri?» Frihetsfølelsen kommer innenifra, mer enn noe annet, i fra din vilje til å handle kompetent, ansvarsbevisst, kjærlighetsfullt og med en ståltro på at du faktisk er suveren – som i sovereign- i deg selv. Det aller viktigste for å bli fri er å forstå, og integrere i bevisstheten din, at du allerede er fri og så oppføre deg deretter. Det viktigste spørsmålet du må stille deg er: «vil jeg være i et kontraktuelt forhold til staten, eller vil jeg ikke?». Du må huske at «contract is King». Dersom du vil ta i mot det eksisterende tilbudet om samfunnskontrakt så sier du også ja til å komme inn under statens jurisdiksjon med alt det innebærer. Dersom du sier nei takk til kontrakt, som jeg, så sier jeg også i fra meg alle privilegier som følger med kontrakten. This for that. Jeg sier allikevel ikke fra meg retten til å bo i dette geografiske området hvor jeg er født, og hører til. Å inngå i et statsborgerskap, hvor det du egentlig gjør er å borge for en korporativ fiksjon (staten), er det motsatte av å leve som kvinne eller mann på jorden. Nasjonalitet og statsborgerskap er ikke det samme. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å sette oss inn i juridisk terminologi. Hva betyr «menneske (human being)», «person», «natural man/woman». Bruk gjerne Blacks Law Dictionary, nyeste utgave. For å bli fri, så må du også være kompromissløs på den måten at du ikke lar deg lede tilbake inn i kontrakt med staten, eller at du plutselig vakler og tror at du må forholde deg til en jurisdiksjon som ikke gjelder for deg. Forandring kommer innenifra. Du må være i stand til å ta klare verdivalg og forstå konsekvensen av valgene dine. Når du er urokkelig så er du også uslåelig. Jeg vil bare gjøre det klart umiddelbart at jeg ikke er redd for represalier, for å bli fratatt eiendom eller satt i fengsel,-og jeg tror en kraftig dose med realisme er alfa og omega for å håndtere et radikalt livsvalg. Det er viktig å forstå at norsk lov bygger på romersk sivillovgivning som er tuftet på presumpsjon (antakelse). En antakelse er at den som tier samtykker: Qui tacet consentire videtur (He who is silent is deemed to consent). Vår taushet er det samtykket som regjeringen tufter sin drift på. Imidlertid er frikvinneprosessen gjort utrolig enkel i Norge gjennom det faktum at det legitime grunnlaget for statens makt har falt bort, og at det i ethvert tilfelle er staten som sitter med en eventuell bevisbyrde.


Hvorfor vil jeg bli frikvinne:

Jeg forsto plutselig at jeg aldri, i mitt voksne liv, har følt meg grunnleggende trygg. Jeg har alltid vært trygg i meg selv, på en eller annen måte, men jeg har hatt postkasseskrekk, og en visshet om at stat og kommune når som helst kan komme inn og slå beina bort under meg. Jeg har lenge vært aleneforsørger for barna mine, og jeg har opplevd at stat og kommune inndriver nådeløst,-no mercy. Ideen om omfordeling av skattepenger til de med minst, er rein illusjon. Jeg har følt at all min ledige tid og kapasitet har gått med til overlevelse,- og at den eneste reelle trusselen mot vår velferd som familie har vært staten. I tillegg har jeg alltid følt et stort samfunnsengasjement og medfølelse med alle som behandles brutalt eller urettferdig. Jo mer jeg har lest og forstått jo verre blir bildet av globaliseringens egentlige agenda, som staten deltar aktivt i. Les gjerne artikkelen om hva jeg tenker om styresmaktene vi nå har,-den kommer på trykk senere i dag. For meg var nedslaktingen av sivile i Libya dråpen som fikk begeret til å renne over; det vil jeg ikke være medansvarlig for, enkelt og greit. Jeg kan anbefale denne boken om hva begrepet «person» innebærer juridisk: The Juristic Person, George F. Deiser,- og denne avhandlingen slår klinkende klart fast at vi er medskyldige i en kriminell handling som blir begått av en korporasjon (staten) når vi er statsborgere. Som naturlige menn og kvinner ( i motsetning til å være juridisk person) har vi bare ansvar for kriminelle handlinger vi selv begår eller tar aktivt del i.

http://archive.org/stream/jstor-3313312/3313312_djvu.txt: «If an act amounting to crime be effected in the guise of corporate action, the fact that a non-consenting minority has acted by representation, though in the specific case unwillingly, makes all participants in delict and the innocent share the guilt. But if we are dealing with a real person, all collection of all will of the body, to it must be attributed the guilt of delict while those who execute the crime are particepts criminis. For criminal acts beyond the sphere of corporate action, only those committing the acts will in any case be held answerable.»

Hvordan blir jeg frikvinne:

Etter at jeg bestemte meg for å bryte mine bånd til staten, har jeg brukt lang tid på å forstå hvordan jeg egentlig får det til. Jeg tror svaret er mye enklere enn jeg lenge trodde. Alt handler om hvilken lov som har forrang framfor en annen, og naturretten vil nødvendigvis komme på første plass. Ingen del av skaperverket har rett til å krenke en annen, eller påføre en annen del av skaperverket sin vilje,-med mindre det finnes en reell avtale som støtter organisering basert på retten til å inngå kontrakt.
Dette er et grunnleggende premiss, som kommer aller først, før noen jurisdiksjon kan bli til. Samfunnssmessig organisering oppstår alltid som et behov i etterkant av at en naturlov har kommet til uttrykk; som at vi har blitt til, født like, med ukrenkelige rettigheter. Når vi er små hender det ofte at vi sier til hverandre: «du får ikke lov til å bestemme over meg»,-det er dette det handler om. Hvem lar vi bestemme over oss, og hvorfor.

Det er umåtelig viktig å forstå hva rettstradisjon og jurisdiksjon faktisk er, fordi vi kanskje har lett for å forutsette at vi naturlig er innordnet et eller annet lovsystem, og dermed må underkaste oss en eller annen myndighets jurisdiksjon. Det finnes så mange forskjellige lovsystemer, basert på ulike premisser og prinsipper,-og det er viktig å forstå at en lovsamling er menneskeskapt, og ofte i en viss interesse. Ofte har et lovsystem blitt utarbeidet for å markere en territoriell grense; dersom du bor på denne siden plikter du å betale skatt til Roger, f.eks. Ikke fordi Roger har en naturlig medfødt rett til å motta skatt, men fordi Roger a) enten hevder denne retten uten at noen har styrke til å stå i mot, eller b) fordi det eksisterer en reell avtale mellom Roger og deg. Du har valgt å betale skatt til Roger mot at Roger tilbyr deg noen gjenytelser. Mange jurisdiksjoner problematiserer den naturlige, medfødte retten til å leve i fred på jorden ene og alene fordi vi er født her, men da er det viktig å huske på at lovsamlinger er menneskeskapte, og ofte skapt i profitt-og kontrolløyemed. Det er også viktig å huske på at enhver jurisdiksjon har sine grenser; sitt begrensede virkefelt selv om mange også har forsøkt å hevde universell jurisdiksjon. Det friskeste forsøket på dette har kanskje vært den katolske kirkens krav på å forvalte «divine law», etter at Peter fikk nøklene til himmelriket av Jesus. Norsk lovgivning er basert på romersk sivillovs læresetninger, og én av disse er: «Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. Every jurisdiction has its BOUNDARIES». Det er helt klart at jus er det verktøyet som gjør det mulig å ta kontroll på alle transaksjoner, kontrakter og kontakter i et samfunn. Gjennom å etablere jurisdiksjon – hvilke lovverk kan anvendes hvor – så åpner det seg en Pandoras boks av muligheter for den økonomisk interesserte. Det er viktig å opparbeide et realistisk syn på hva jus er og hva det kan brukes til, heller enn å tro at «loven» (menneskeskapte lovsystemer) er Gud.

Det er viktig å huske på at styresmaktene med sitt regelverk gjelder for det som heter «the public sphere»,-som vi noe misvisende kaller den offentlige sfæren i Norge. Det er viktig å forstå forskjellen mellom «public» og «private». Staten er opprettet som en korporasjon og regelverket gjelder bare for alle inkorporerte juridiske personer ( slå opp den juridiske betydningen av «person».) Staten har ikke jurisdiksjon i den private sfæren. Staten har ikke jurisdiksjon over naturlig mann eller kvinne. Når du virkelig forstår dette, så knekker du en viktig kode.
Her kommer helt kort om hva jeg har gjort, rent formelt, i korthet. Jeg kommer til å skrive en ny artikkel om hvorfor jeg har gjort det på denne måten, men for å innskrenke informasjonsmengden nevner jeg det bare i denne omgang.

For å bli frikvinne har jeg aller først gjort tre ting:

 1. Kunngjøre overfor staten at det ikke eksisterer noen kontrakt, eller noe tvangsgrunnlag mellom oss, med henvisning til min naturlige rett til å bo i landet fordi jeg er født her. Brev ligger straks på www.freeman.no.
  I dette brevet spesifiserer jeg at jeg avstår fra tilbudet om statlige ytelser og heller ikke kommer til å bidra til dette fellesskapet. For min del vil det alltid være naturlig å bidra til et fellesskap, men ikke til et fellesskap som jevnlig og systematisk krenker så mange andres naturlige rett til liv og lykke.
  Jeg har ikke fått svar på dette brevet.Det er også likegyldig hvorvidt jeg får et svar eller ikke.
 2. I brevet over ba jeg staten informere alle sine agenter via sine registre om at det ikke finnes noen kontrakt mellom oss, så egentlig ville jeg kunne avslutte her. Imidlertid har jeg, just for the fun of it, også oversendt et juridisk dokument til enkelte aktører som Statens kartverk, Statens Innkrevingssentral etc, og informert om at det ikke eksisterer noen fullmakt til å handle, signere, forhandle eller noe annet på mine vegne. Brev ligger i løpet av kort tid på www.freeman.no.
 3. Så, aller viktigst: jeg er i gang med å opprette et selskap gjennom en privat prosess (ingen registrering i offentlige registre), og så pantsette fødselsattesten min i et underliggende holdingselskap. Fødselsattesten er et verdipapir som jeg rettmessig forvalter. Så skal jeg informere staten om dette, samt rykke inn tre annonser i en lokalavis. Info ligger snart på www.freeman.no.

Grunnprinsippene er:

A) Ikke aksepter å framstå som «surety» (pant). Les om «securitization». Tillat aldri krav mot personnummeret ditt. Den «personen» styresmaktene forholder seg til, er ikke deg, det levende mennesket. Never ever forget.
B) Reservér alle rettigheter.
C) I møte med «myndighetene» så må du huske at det ikke er deg, det levende mennesket, de henvender seg til. Vær helt kompromissløs på at du ikke forstår innholdet i anklagene, kravene etc- de gjelder ikke deg. Gå ALDRI inn i forhandling; det er det samme som kontraktsinngåelse på nytt. Stans all kommunikasjon med et varsel om at det har blitt begått en feil, og at du ikke forstår innholdet i prosedyrene. Myndighetene vil hele tiden se etter tegn på at du spiller deres spill.
D) Navnet ditt skulle aldri komme inn i kommunikasjonen en gang, Navnet ditt er ikke annet enn et stykke evidens i en lang presumpsjonsrekke som hevder at myndighetene har rett til å tagge et navn fra et offentlig dokument på en levende mann eller kvinne (ikke bruk «person», pls, det betyr noe annet). Ondets rot er det at det er tatt pant i deg,-dette er den roten du må grave opp.

E) Pass på å alltid være rasjonell og respektfull i kommunikasjonen. Injurier fjerner, som begrepet sier, validiteten fra det du gjør/sier/hevder.

Noen jeg må takke, og som jeg har lært utrolig mye av, uten at det betyr at jeg nødvendigvis er enig i alt:

Jordan Maxwell: http://www.jordanmaxwell.com/
Winston Shrout: http://www.wssic.com/
Dean Clifford: http://deanclifford.info/
Robert Menard: http://robertmenard.org/
Arthur Christian:http://loveforlife.com.au/
Frank O Collins http://www.ucadia.com/frank/frank.htm
Rob of the Pagé family: http://consciousselfgovernance.ca/
Gordon Hall: http://creditorsincommerce.com/audio
Noen heltmodige sjeler på FB som bruker MYE tid på å dele det de har lært. Tender For Law & Jeg Er Kreditor

 

Foreløpig konklusjon:

Jeg har en naturlig, medfødt rett til å være her og til å virke på den måten jeg vil under forutsetning av at jeg ikke forvolder skade og gjennom det krenker andres likeverdige rettigheter. For min del ville jeg være mer enn villig til å inngå i forbund med de delene av et samfunn som søker å støtte opp om og beskytte alles naturlige og likeverdige rettigheter til liv, lykke og arbeid. Imidlertid bryter jeg enhver forbindelse med den norske stat fordi den antatte kontrakten har et helt annet innhold enn hva vi blir fortalt, simply put, og fordi staten har utviklet seg til å bli en tyrann som truer de naturlige rettighetene heller enn å beskytte dem. Fordi staten ikke kan hevde å være det den sier at den er, kan den heller ikke hevde jurisdiksjon på annen måte enn gjennom tvangsmakt. Det legitime grunnlaget mangler pr definisjon, sett i forhold til hvordan staten definerer seg selv.

Om statens jurisdiksjon:

Hvordan legitimerer staten sin egen makt:
«Norge er et representativt parlamentarisk demokrati og en rettsstat. Siden 1814 har landet hatt en demokratisk statsforfatning i henhold til prinsippet om folkesuverenitet.
Grunnloven av 1814 deler statsmakten inn i tre, i henhold til Montesquieus maktfordelingsprinsipp. Den lovgivende makt, som er gitt til Stortinget, den utøvende makt, som er gitt til kongen med sin regjering, og den dømmende makt, som er gitt til domstolene. Parlamentarismen som ble innført fra 1884 endret på dette, ved at en regjering i praksis må ha et flertall i Stortinget bak seg, for at dens beslutninger og handlinger skal være gyldige.»
Så, på hvilken måte stemmer ikke dette:

 1. Stortinget har ikke lenger lovgivende makt, EU har. Vi bor dermed ikke lenger i et demokrati. Vi implementerer 99,7% av alle EUs lover og direktiver, og disse erstatter norsk lov. Folkesuverenitetsprinsippet trekkes med dette gjennom søla, og maktfordelingsprinsippet mister allerede her én utøver.
  Enkelte hevder at «samfunnskontrakten» i et demokrati alltid vil være i endring og at deler av den reforhandles ved hvert valg. Hvis vi ikke er fornøyde med de som sitter ved makten skal vi kunne velge inn nye representanter ved neste valg. Denne muligheten har nå falt bort, ettersom de vi velger ikke har beslutningsmyndighet lenger annet enn i trivielle og bagatellmessige saker. Alle beslutninger av en viss betydning tas i EU og implementeres gjennom lovverket derfra.
 2. Vi bor ikke lenger i en rettsstat, ihht systemets egen definisjon: «En rettsstat er en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende prinsipp om folkets suverenitet.» Folkesuverenitetsprinsippet er satt ut av spill på alle måter, ettersom de representantene vi velger ikke har realmakt (EU har). Vi velger marionetter. Det er også viktig å merke seg dommerforsikringssaken, som slo fast at en rekke dommere mangler embedsed og dommerforsikring, og dermed dømmer de facto og ikke de jure. Prinsippet om legalitet er også satt ut av spill gjennom Stortingets abdikasjon som lovgivende makt og representativt for folket.
 3. Grunnloven er satt ut av spill og sedvanerett har overtatt. Dette kunne Justisdepartementet bekrefte ihht sitater i en rekke aviser 16 mai: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven
  Det vi derfor ikke har er et representativt demokrati basert på Grunnloven og på Montesquieus maktfordelingprinsipp.

Innen norsk lov finnes det to absolutte, uskrevne juridiske prinsipper: prinsippet om lex superior og prinsippet om legalitet.
1. Grunnloven er lex superior, og har makt til å kollapse all lovgivning som strider mot grunnlovens prinsipp. Grunnloven eksisterer derfor bare som rettskilde dersom dette tas til følge,-noe som ikke skjer nå på noen som helst måte.
2. Legalitetsprinsippet: Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett) som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov – såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes. Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet. Dette er også ettertrykkelig brutt gjennom de mange grunnlovssvik som har skjedd,-i særdeleshet gjennom gjentatte tilfeller av suverenitetsoverdragelse. Forholdet til EU gjennom EØS mangler hjemmel i lex superior,-ergo er legalitetsprinsippet brutt. Gang på gang.
Jean Jaques Rosseau, som formulerte ideen om folkesuverenitetsprinsippet, skriver dette i sitt verk Samfunnspakten (Contrat Social). Her fastsettes folket selv som suveren:

«Suvereniteten, som bare er en utøvelse av samviljen, kan aldri avhendes, og når suverenen helt og holdent er en kollektiv skapning, kan han bare representeres ved seg selv. I samme stund det kommer en tyrann, eksisterer ikke suverenen mer, og den politiske enheten er ødelagt»
Stortinget har avhendet landets suverenitet, og også seg selv, gjennom en tyrannisk handling forstått som en handling som ikke samsvarer med folkets vilje representert ved f.eks Grunnloven, -og den politiske enheten er med det ødelagt.
Så hva er staten da:

Staten har definitivt beholdt én utøver; utøvende makt. Departementer og regjering implementerer ufortrødent, slik tanken er. Den legale forutsetningen mangler, men utøvelsen er det ikke noe å si på. Ikke bare det, men staten ser ut til å øke i omfang i takt med større avstand til alminnelige rettsprinsipper.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3326764.ece: Flere statsansatte er en av årsakene til den voldsomme veksten i offentlig sektor. Statens driftsutgifter øker fra 2005 til 2010 med 89,5 milliarder kroner til 138 milliarder kroner, en nominell økning på 54 prosent.

Konklusjon:

Det er et godt belegg for å si at staten har tvangsmakt men mangler legalitet. Som frikvinne er derfor mitt spørsmål: hvordan kan staten legitimere sine krav overfor meg? Staten kan det gjennom sin bruk av tvangsmakt men ikke gjennom lovlige virkemidler. Dette er også et hovedpoeng for meg.

Hvordan kan styresmaktene ha tatt pant i meg:

Dette er et langt kapittel som jeg kommer til å behandle i neste artikkel. Les om maritime admiralty,-lytt til Jordan Maxwell som en begynnelse: http://www.youtube.com/watch?v=5o1xtAuVOtU

Hvordan skal jeg leve som frikvinne?

Det er viktig å ha tatt et prinsippielt standpunkt rundt hvor viktig dette er for deg. For meg er det så viktig at jeg fint kan ofre den gamle komfortsonen min. I prinsippet har jeg satt statens jurisdiksjon ut av spill og har med det alle rettigheter som suveren: retten til eiendom, til å inngå kontrakt, til å arbeide etc. Imidlertid vil jeg tro det egentlige problemet er de mange, mange statsansatte som ikke har kompetanse nok eller mot nok til å gjøre «det rette». Det er derfor lett å se for seg at staten vil kunne utøve stor grad av tvangsmakt gjennom skattevesenet, namsmann etc,-selv om staten er uten lovlig hjemmel, og selv om jeg ikke anerkjenner staten, ikke vil være i et kontraktuelt forhold med staten etc. For ordens skyld kan jeg nevne at jeg ikke stemte ved forrige valg og ikke har gitt min aksept til myndighetene. Det har vi muligheten til. I hvilken grad staten respekterer dette gjenstår å se; det er ikke min sak.

For min del velger jeg ikke konfrontasjonens vei, men samarbeidets og tilgivelsens vei. Vi har alle levd innenfor dette paradigmet i mange, mange år, og det er det vi forstår noe av. Jeg forstår også at det må finnes en ordensmyndighet som i første rekke megler mellom frie menn i de tilfellene hvor kontraktsbrudd og krenkelser oppstår. I dag har vi ikke et system som dette; lov og orden er det vi har aller minst av i samfunnet vårt, i dypere betydning.

Vi har allerede levd et år med mye, mye mindre enn det vi har hatt før, og vi skjønner at vi vil og må inn i en dypøkologisk forståelse av hvordan naturen samspiller med oss, og leve deretter. Drømmen vår er å kunne få bo på et godt stykke jord, bygge et økologisk off-grid hus, leve av det vi selv dyrker, samtidig som vi har strøm nok til Internett og modernitet nok til å være fullverdige deltakere i en større sammenheng, lokalt og globalt. Det er det vi vil, og det gjenstår bare å se om staten vil ønske å kappe av oss beina på den ene eller andre måten. Det stopper oss ikke; vi har tatt et valg fra hjertet vårt, og kommer til å fortsette og leve i hjertekraften. Vi må bare se hvilken retning den leder oss i. Jeg er helt kompromissløs i forhold til å betale eiendomsskatt, skatt etc,-det gjør jeg ikke. Jeg skal ikke inn under statens jurisdiksjon, enkelt og greit, og jeg skal ikke bidra til den ødeleggelsen som midlene går til. Men åpenbart kan jeg handle og foreta et hvilket som helst materielt bytte,-og jeg inngår heller ikke i kontrakt med staten dersom jeg inngår kontrakt om kjøp av tjenester som f.eks vann og kloakk etc. Vi er i høyeste grad i gang med en overgang til bytteøkonomi og vi støtter prinsippet om bitcoin. Dette er veldig viktig ettersom det er prinsippet om «debt notes» (pengesedler som Federal Reserve har pant i) som dypest sett er ondest rot.

“Laws are not “written” into existence. Rather, laws are discovered—in nature. To write them is only to acknowledge them.

Contrast this with legislation. Legislation CAN be written into existence. But legislation is not law. It is something different. Something lesser than law. Indeed, sometimes written legislation runs contrary to law. It is different in another way, too: in order for government-written legislation to be binding on an individual, the individual must consent to being governed. That consent must be voluntarily given. It cannot be coerced or forced or obtained fraudulently in any manner and still remain legitimate. If the individual does not consent, the legislation can have no binding effect on the individual.

The people need to realize that legislation is not law, and that the individual does not lose claim to the title of “lawful citizen” or “law-abiding citizen” if they choose to disregard legislation that they do not consent to.

Bilde på toppen:

Arno Meintjes: Letsatsi. The White Lion

Bilde under: Comma Butterfly. Picture by Johnson Cameraface

comma butterfly

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

34 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Maybritt Nordgård
Maybritt Nordgård
Anonym
4 år siden

Meget godt stykke arbeid. Heier på disse tankene.

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden

Frikvinne Ingunn Sigurdsdatter når ut til stadig flere med sitt viktige budskap.

Og får god dekning i lokalavisene i Telemark:
http://www.varden.no/nyheter/jeg-setter-en-grense-og-det-er-det-mange-hundretusen-som-ogsa-gjor-1.1342186

Hans Gaarder
Forfatter
9 år siden


Statlig fascisme tendenser i Norge 1:

Idag møtte 16 norske politifolk opp for å kaste frikvinne Ingunn Sigurdsdatter ut av hennes hjem i Skien. De 16 “robocop”-politiene opptrådte som inkasso-agenter for en utenlandsk bank som hadde lånt ut penger som banken ikke hadde (mao. hadde banken begått bedrageri).

Den frie Ingunn fikk sin frihet krenket ved at politiet begikk det lovbrudd å pågripe henne (mao. ble Ingunn arrestert uten at det forelå noen rettslig kjennelse som legitimerte dette) og kjørte henne bort i en politibil…

http://www.varden.no/nyheter/ingunn-kastet-ut-av-hjemmet-sitt-1.1338273

Forøvrig er Ingunn igjen fri nå – fri fra det fascistoide politiets varetekt…

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Litt sparsommelig med informasjon enda, men man tager vad man haver, foreløbig holdes manipulerende massemedia utenfor, som møtte opp på dagen i forsøk på å få kontroll med en offisiell versjon

Banksystem og boligfinansiering manipulering, Ingunn Sigurdsdatter, statlig overgrep, utkastelse mm http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1958&start=1

trackback
10 år siden

[…] Alle kan bidra med noe, og tilsammen blir alle bidragene til et hav av forskjell. Les også: Så hvorfor bli fri-kvinne, og hvordan gå fram? Artikkel 1 av 2 Les også: Hvorfor ble jeg frikvinne, del 2 av […]

trackback
10 år siden

[…] Det er lett å påvise at prinsippet om folkesuverenitet og prinsippet om Grunnloven som øverste lov har falt bort. Her er en artikkel som belyser dette, med referanser (scroll ned til: Om statens jurisdiksjon):http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/ […]

trackback
10 år siden

[…] 30.05.2013 12:30   (Oppdatert 21.06.2013 19:58) […]

trackback
10 år siden

[…] Alle kan bidra med noe, og tilsammen blir alle bidragene til et hav av forskjell. Les også: Så hvorfor bli fri-kvinne, og hvordan gå fram? Artikkel 1 av 2 Les også: Hvorfor ble jeg frikvinne, del 2 av […]

trackback
10 år siden

[…] Røiseland har laget en oversikt over hvordan hun blir ”frikvinne” inne på kokosnøttfabrikken Nyhetsspeilet. Som dere vil se – retorikktøyset hennes er lett gjenkjennelig, selv om hun har fornorsket […]

trackback
10 år siden

[…] Alle kan bidra med noe, og tilsammen blir alle bidragene til et hav av forskjell. Les også: Så hvorfor bli fri-kvinne, og hvordan gå fram? Artikkel 1 av 2 Les også: Hvorfor ble jeg frikvinne, del 2 av […]

trackback
10 år siden

[…] Alle kan bidra med noe, og tilsammen blir alle bidragene til et hav av forskjell. Les også: Så hvorfor bli fri-kvinne, og hvordan gå fram? Artikkel 1 av 2 Les også: Hvorfor ble jeg frikvinne, del 2 av […]

trackback
10 år siden

[…] Alle kan bidra med noe, og tilsammen blir alle bidragene til et hav av forskjell. Les også: Så hvorfor bli fri-kvinne, og hvordan gå fram? Artikkel 1 av 2 Les også: Hvorfor ble jeg frikvinne, del 2 av […]

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Først: Fin artikkel, og alle ære til Ingunn Røiseland for at hun velger å skille seg ut fra resten av de syvsovende menn og kvinner her til lands. Det er uhørt at så mange nordmenn faktisk sover seg ihjel i sofapeisen sin. Det er uhørt og skammelig, at levende mennesker i Norge blir merket med PLU koder: person, og fødselsnummer. Slik kveg blir øremerket på slakteriet. Det er uhørt at “det strider mot norsk lov” å forlange å bli frigjort fra å være PLU merket.

Price List Unit:
http://www.livingsmall.com/wp-content/uploads/2012/06/PLU-Codes.jpg

Regner med at Arbeiderpartiet har gjort en strålende innsats i forhold til dette, og i forhold til å være lojale nikkedukker for romerkirken.

Digresivt:

Den romerske kirke har skapt new age bevegelsen.

“The Alberto series included some of the wildest claims found in Chick’s publications—that the Vatican started Islam, Communism, the Masons, and the Klan; that it controls the Illuminati, the Mafia, and the New Age movement; that it created the Jehovah’s Witnesses, Mormonism, and is databasing the name of every Protestant church member for a future inquisition.”

http://goodjesuitbadjesuit.blogspot.no/2009/04/jack-chick-and-alberto-rivera.html

New Age bevegelsen (som institusjon, og ikke enkeltmennesket som liker den) bidrar til å føre verden mot helvete/Zion.

Hvorfor er alternativ helse blitt en ny landeplage, og hvorfor kontrolleres så mange alternative helsekostbedrifter av katolikker og frimurere?

http://www.klikk.no/helse/dinkost/helsekost/article502233.ece

Bilderberger og katolikk Røkke, har jo medvirket til at norsk marinbiologi går til helvete.

Hvorfor selges ikke naturens egne mineraler som man gratis kan plukke, og som er blitt fjernet av helsemyndighetene? Hvorfor setter den alternative helvetes-bransjen svindelpriser på sine produkter, når det norske folks helse i snitt er elendig, grunnet værkrig og codex alimentarius, og i snitt tilhører middelklassen som ikke har mye penger, grunnet en grotesk og urimelig beskatning + “konsum pris indeks”? Nordmenn blir utsatt for et kapitalistisk frimurer/ romer- horeri, og intet annet!

Hvordan kan man garantere seg mot at alternativ bransjen (og hvem står bak) produserer ikke- konvensjonelt, d.v.s. 100 % økologisk, og at de ikke eksponerer sine produksjoner for nedfall av barium, strontium, og aluminium?

New Age kan ikke bevise noe som helst. Det er en tro, og intet annet.
Dens historie og utrolige mange påfunn i forhold til overnaturlige ting, mangler det jeg vil kalle sunn fornuft og sunne retningslinjer for mennesker.

Er faktisk svært skeptisk til Snåsamannen, og påstander om at “krafta” har hjulpet så mange, rent åndelig. For min del, blir dette intetsigende. For den troendes del, blir det en villfarelse, å tro på Snåsamannen. Som sier: “Det er gode krefter der ute”.
Kunne han være litt mer presis, kanskje? Ikke det.

La meg gjøre det klinkende klart, at Pavedømmet har tømt og drenert samtlige nasjoners statskasser, rikdommer og ressurser gjennom tidene, og streber nå etter å gjøre sitt siste stunt. Eksempelvis var det Romerkirkens politikk som førte til de sosiale, politiske og religiøse tilsander som drev Frankrike mot ruin. Både konge og kirke hadde skylden for utskeielsene under revolusjonen. Pavedømmet hadde påvirket kongedømmet til å motarbeide reformasjonen. Den var blitt fremstilt som en fiende av kronen, og et uroelement som ville bli en fare for nasjonens fred og harmoni.

Så, å tro at Illuminati sto bak den franske Revolusjon, er etter min oppfatning en annen “delvis” limpinne å gå på. Det er Romerkirken som kontrollerer Illuminati, og samtlige andre mafia-organisasjoner, samt falske religioner på denne helvetes kloden. Den som tror at å følge de 10 bud vil føre til krig og elendighet, har ikke lest, eller forstått de 10 bud.

Og til sist, hvor jeg tordner mot new age bevegelsen: Dette er ren logikk. For at verden skal bli mer “opplyst” og et bedre sted å leve, så MÅ HAARP og chemtrails opphøre. Noen må være i stand til å militært ødelegge, evt. sabotere diverse høyt bevoktede anlegg over hele verden. Det er mange av dem. Det er tusenvis av chemtrail- piloter som har hemmelige baser over hele verden.

Det er altså galematias å ha i tankene at man kan stoppe værkrigen. Dette er profetert i Bibelen, og Satan vil ødelegge jorda fullstendig. (Jeg synes synd på dem som ikke har lest svært interessante skrifter om hvem og hva Lucier er, og hva han er i stand til å gjøre. Om fordums historie fra Guds himmelrike, og hva som egentlig har skjedd. Dette vet pavemakten mye om, men de skjuler det for menneskeheten. )

Det vil ikke bli noen suksess med NWO. De som støtter NWO er alle blitt dratt med i dragsuget til den korrupte Romerkirken og av ormeyngelet som den tilber. New World Order – New Age. To begrep som ikke er antonyme til hverandre. Bibelen forteller oss om verdens mest geniale, og fantastiske plan for å redde menneskene. Under betingelse av at de velger Guds side, og verner om Hans interesser på alle måter.
Det er faktisk ikke vanskelig. Dog koster det, å oppgi mye av vårt ego-jag og materialistiske higen. Men det koster mindre, enn den pris vi må betale for ikke å gjøre det. Det koster ingenting å tro på Gud, faktisk. Helt gratis. Det var aldri meningen at vi mennesker skulle betale, selv for rent drikkevann. Derimot er det romerkirken som står bak beskatning, svindel og bedrag. Spesielt i Norge!

Det er håp for absolutt alle, for i motsetning til Romerkirken, som er en kaldblodig og kynisk makt, så er Gud tålmodig og god. Dog setter Han klare premisser for hvem som skal fortjene Hans nåde. Vi ligger alle temmelig tynt an,
men det koster ikke mye å begynne å studere Guds ord. Når man gjør det, vil man se at det ligger temmelig mange interessante historiske begivenheter bak dette, som i tillegg kan bevises.

Det er ingen som hittil har kunnet bevise at Gud ikke eksisterer. Grunnen til dette, er at Gud ikke viser seg for oss. Ergo umulig å bevise Hans ikke- eksistens :-) Ergo umulig å bevise Hans eksistens :-)
Ergo utrolig lettvint for pavemakten å innføre alle mulige trosretninger, som heller ikke kan bevises, men som likevel tjener pavemakten, som er en super-religiøs og korrupt institusjon.

Den som tror på Gud har muligheter. Den som tar i mot Jesus Kristus er salig.
Den som studerer Guds ord vil forså at salig betyr velsignet. Velsignet betyr å bli akseptert av Gud Den Allmektige.

Verre er det ikke ;-)

Valget er opp til hver enkelt. Mitt valg er å fordømme New Age bevegelsen som institusjon. Så kan andre velge å fordømme meg, for å gjøre dette. Vær`s god :-)

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Dette er i høyeste grad tverrfaglig og beskriver bl.a. mange kjente politiske ledere og andre som har deltatt og deltar i satanistiske organisasjoner som ekspempelvis new age bevegelsen. Det er i så måte ikke underlig at mye idag bokstavelig talt har gått og går til helvete. The New Age Movement – The Kingdom of Satan on Earth http://www.youtube.com/watch?v=HC1Th8IznDM&list=PLqQQFOVUZBLj3GqAKz8PbGWFNgoyLM1rq

Samme dokumentar samt mange viktige relaterte tema presentasjoner http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1848&start=1#M9221 Se nederst i posten

This man https://www.google.no/search?q=phineas+quimby looks exactly like https://www.google.no/search?q=david+icke both satanic new age priests, imo related, ref: The New Age Movement – The Kingdom of Satan on Earth http://www.youtube.com/watch?v=HC1Th8IznDM Sean Hross’s the pharaoh show explains a lot about the enemy within http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 Thanks

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Norge er bokstavelig talt en eneste helvetes stor planlagt barnehage ! ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/comment-page-4/#comment-99809

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Switzerlands Nazi Templar Banks http://www.youtube.com/watch?v=3njwcuAueBU&list=PLqQQFOVUZBLh1nNvK_a5xqC7q0Pah3K0k

Quote: A series of videos from Sean Hross out of Switzerland are being mirrored to our YouTube channel as the Swiss government is censoring and/or deleting his videos. Sean’s channel is giureh at http://www.youtube.com/user/giureh These videos are thought provoking and require a deep understanding of history. AD’s views may vary however a great deal of the content is imperative in understanding today’s world. Comments are welcome although senseless posts without any form of contribution to the discussion will be blocked and deleted. Recommended: Santos Bonacci – The Pharaoh Lineage “The Priest of Amon Ra and the connection to Switzerland http://www.youtube.com/watch?v=iz1kGVfWDlc

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Abel Danger http://abeldanger.net/ * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Haarp’ed night’s sleep of previously sprayed chemtrails, with regards from the nazi military industrial complex and the UN & NATO mafia, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/47740/comment-page-6/#comment-99538

silvan
silvan
Abonnent
11 år siden

Gratulerer Ingunn:)
Du går foran, du baner vei. Vi er mange med deg, rett bak. Og vi trenger inspirasjon til å fortsette frem. Det gir du oss:)

herr anfsim
herr anfsim
Abonnent
11 år siden

På tross av at jeg er uenig med deg om mye, Ingunn, synes jeg det står enorm respekt av å faktisk ta skrittet og endre livet sitt så fundamentalt når man mener det livet man lever ikke er riktig. Det er mange som snakker mye uten å følge opp, så der er du en skjeldenhet.

Ellers så hadde det vært interessant å høre dine tanker om alderdommen. Det er jo stor sjanse for at man på ett eller annet tidspunkt trenger hjelp når alderen virkelig tar tak, og jeg ser du skriver at økonomien er heller skral. Er du redd du blir nødt til å krype til korset en dag, eller er dette noe du har planlagt for?

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
11 år siden

Two thumbs up, Respekt, som andre har komentert her før meg har du virkelig gjort det mange bare snakker om.
Lykke til, tror du kommer til å høre om flere og flere som gjør det samme når tingene blir værre, det gjør det snart ved neste økonomiske nedtur, den blir ikke liten, crashet i 2008 var bare en liten bris i forhold til det som kommer.

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Ja, hva skal man si til dette annet enn – God tur hjem Ingunn, hils på veien. Selv har jeg ikke den mentale klarhet og integritet som du har til å streike, de har klart å ta brodden av min styrke med amalgam, vaksiner, stråling og andre giftstoffer.
Det bør opprettes fond for statsløse, lokale freeman hjelpestasjoner som cooperate ikke har mulighet til å infiltrere. (eks. depot med klær, mat, og annet livsopphold).

Some soul food:
Santos Bonacci Reclaiming Dominion Part 1

Santos Bonacci Reclaiming Dominion Part 2

Touch Them

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Se denne video før den slettes igjen.

“Know thy self” It’s time to KNOW what our body is really made of and how it TRULY functions!
Mind Science Kept Hidden Documentary.WE ARE VIBRATIONAL BEINGS. :-)

http://www.youtube.com/watch?v=VjpCKZ7cEoY

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Santos Bonacci Arrested and in Custody http://gnosticwarrior.com/santos-bonacci-arrested-and-in-custody.html Quote: The spokesperson for Santos claims he was kidnapped by Queensland Sheriff’s deputies without a true warrant and is being held in custody unlawfully. The arrest took place at the home of Sonia and Hiromi Bonacci who it has been reported that Sonia is his niece, and Hiromi is his wife. For several years, Santos Bonacci has been an outspoken critic of governments around the world and he has also spoken out against the Vatican and Pope for various alleged crimes. Lately he has been involved in various freeman and freedom movements where the legal authority of government is challenged in court via the law and reclaiming of DNA. ..

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1

Dag Reidar Bye
Skribent
11 år siden

Problemet er ikke staten. Problemet er at en har en maktelite som kontrollerer over 90% av alle verdier, opererer som en mafia og holder store deler av verdens kunnskap skjult.

For dem har det alltid vært planen at staten/nasjonalstaten skal korrumperes slik at befolkningen vil søke mot overnasjonale organer samtidig som en får mer lokalt selvstyre, små selvstyrte enheter, som videre skal kontrolleres av næringslivet, dvs de samme som har sørget for å korrumpere staten. En skal bare erstatte et tyrrani med ett langt større.

Mange av de samme metodene som er brukt til å korrumpere staten kan også brukes til å korrumpere enkeltindivider som har løsrevet seg fra staten, f.eks gjennom forskjellige former for utpressing.

De som sitter med makt til å ødlegge nasjonalstater sitter også med makt til å ødlegge små lokale samfunn som har brutt seg løs fra staten. Når en f.eks kontrollerer alt av teknologi vil en med letthet kunne føre krig mot dem som lever uten for staten, på samme måte som de har ført krig mot dem som lever innenfor staten. Skal en leve av det en dyrker selv? De som styrer i dag kan med letthet sørge for at det blir umulig. Det er bare spraye kjemikalier og bruke noen HAARP annlegg. Skal en beskytte seg selv? De som styrer sitter med de virkelige store våpnene. De kan med letthet utslette 99% av verdens befolkning bare med ett virus utslipp.

De samme menneskene som søker maktposisjoner innenfor en korrupt stat, vil gjøre det samme i ett samfunn uten stat. Kontroll og manipulasjon av kunnskap er ett eksempel.

Å løsrive seg fra staten blir litt som å leve i dagens Afrika. Det er i seg selv ikke en løsning på problemet, selv om det er løsningen på å unngå mye av tyrraniet fra staten.

Å trekke seg tilbake er egentlig en drømmesituasjon for dagens maktelite siden en da vil være forsvarsløs mot deres agendaer, f.eks befolkningsreduksjon. Derfor har det å korrumpere staten vært veldig viktig. En vil helst tilbake til middelalderen der alle levde som fattige bønder innenfor små lokalsamfunn.

I utgangspunktet er staten nøytral. Spørsmålet er hvem som arbeider der, hva de representerer. Staten i dag representerer ego-sentrisitet. Det er her den EGENTLIGE roten til problemet ligger. Det snakker en aldri om, og det er også meningen.

Jeg tror veldig på det å trekke seg tilbake fra staten men det vil først fungere den dagen er får arrestert/likvidert hele verdens korrupte kriminelle ego-sentriske maktelite.

Først da vil en få ett frislipp av den teknologien som er nødvendig for å kunne leve selvstendig på en god måte, f.eks fri energi, nye fremkomstmidler, bedre behandling for sykdommer og ikke minst friheten til selv å bestemme over sitt eget liv.

I utgangspunktet kan en godt ha en stat som sikrer alle retten til selv å bestemme over sitt eget liv, selv om staten vanligvis har hatt en annen rolle. Det er i utgagnspunktet ikke staten sin feil. Det er menneskenes sitt ansvar.

Skal en leve selvstending må en også ha den teknologiske og materielle muligheten til å gjøre det, og en må ha muligheten til å beskytte seg selv. Da må de som sitter på toppen av maktpyramiden bort. Det er ingen annen utvei, og da er en nødt til å være konfronterende.

Jeg skal tilgi dagens maktelite den dagen de, eventuelt ved hjelp av andre, klarer å gjenopprette ALLE skadene de har klart å påføre verden og menneskeheten.

Å tro at alt blir bedre bare en blir kvitt staten er i realiteten å følge planen til illuminati, der representanter for næringslivet skal komme inn å overta rollen som tyranner, der mesteparten av verdens befolkning lever som fattige bønder under en rik overklasse som har alle maktmidlene, kunnskapen, teknologien til å gjøre akkurat hva en vil med dem. Da er ikke det å være utmeldt av staten, eller ha bytteøkonomi, noe å rope hurra for.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

Kjære Ingunn.Jeg har nå lest begge av dine artikler om frie kvinner/menn og er forbauset over din innsikt og dypgående informasjon om tema.Du kan virkelig berøre hjerteroten og tvinger leserne til å forstå hva du har å si!Hvis noen ikke forstå så er det ikke ihvertfall sin skyld!

Jeg skulle ønske,at jeg kunne gjøre som deg å si fra til staten på denne måten,men jeg har ikke kommet enda så langt i prosessen…selv om jeg forstår!Jeg tror at det finnes mange som meg i Norge som håper en dag å ta skrittet helt ut.

Det er ikke småtterier du har satt igang (nå igjen!).De kommer til å forsøke å ta knekken på deg,vær sikker.

Det står respekt av dine valg i denne saken.Er det noe vi andre kan gjøre for deg?Jeg ønsker deg og dine lykke til og Guds velsignelse!

« Forrige artikkel

Regjeringskvartalet-rariteter under 22 juli-terroren

Neste artikkel »

Hvorfor ble jeg frikvinne – Del 2 av 2

34
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x