Den egentlige betydningen av "trust".

Folkedomstol – har du en sak mot staten hvor du føler deg overkjørt?

9.8K visninger
14 minutter lesetid
81

Stadig fler har ubarmhjertige opplevelser med staten,  enten det er i form av saker som gjelder barnevern, NAV, skatt, skole, eldreomsorg, psykiatri eller andre ting. Vi er mange som har følt avmakt, sinne og sorg i møte med en statsforvaltning som blant annet kan opptre urettferdig, kynisk, korrumpert og inkompetent. Denne artikkelen handler om hva vi kan gjøre med det; hvordan vi skal bli hørt. Vårt svar er å opprette en Folkedomstol og stille staten det ene spørsmålet som rammer mest: er staten legitim eller er den ikke? Vi mener den ikke er det.

Skrevet av Kjell Erik Midtgård og Ingunn Sigurdsdatter

Behovet for en folkedomstol

Det egentlige spørsmålet går langt dypere enn til diskusjonen om hvordan forvaltningen fungerer eller hva slags juridisk ramme vi skal ha rundt livene våre. Spørsmålet er: hvem eier min livskraft, min energi? Den norske staten hevder gjennom sine handlinger en rett til å disponere over vår skapende energi på kvantifiserbar måte; vi betaler mellom 80-100% i skatt, indirekte og direkte, – det som er igjen dekker knapt det naturlige behovet for restitusjon. Vår opplevelse er at vi jages fra skanse til skanse av staten dersom vi setter oss opp mot dette systemet, og at alle rettslige virkemidler er fiktive/uten effekt/korrumperte. Spørsmålet blir derfor: hvordan kan vi ringe inn den enorme gorillaen som staten er, og få den under kontroll igjen. Hva skal til for å få tilbake muligheten til å leve ut den naturlige individuelle ressursen og potensielle skapelsen som ligger i hver enkelt av oss; hvordan kan vi bryte ut av dette fengselet?

http://www.ta.no/nyheter/article6347962.ece

Det remediet vi umiddelbart ser for oss er Folkedomstol, og det er vi i gang med. Vi vil sette sammen en Folkejury som er så stor og så synlig at alle får det med seg, og som kan stille staten det ene beklemmende, rammende, umulige spørsmålet: hvor henter du legitimitet fra? Hvordan backer du din “claim”, din påstand, overfor oss, folket? Det vi vil er å synliggjøre dette ene fundamentale problemet som er nøkkelen til å få friheten og verdigheten tilbake. I et land som driftes på basis av tvangsmakt vil ikke en slik Folkedomstol bli anerkjent juridisk, MEN du verden for en kraft det ligger i å visualisere for all verden at dette er et problem, og at vi ikke er med på det. Vi har henvendt oss til statsministerens kontor og til justisdepartementet for å få svar på spørsmål rundt konstitusjonelle forhold, og får ikke annet enn svada-svar. Inntrykket er derfor at styresmaktene må ha spørsmålene “in your face”, sagt med så høy stemme at det blir umulig å komme utenom et svar.

Det er lett å påvise at prinsippet om folkesuverenitet og prinsippet om Grunnloven som øverste lov har falt bort. Her er en artikkel som belyser dette, med referanser (scroll ned til: Om statens jurisdiksjon): https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/

Slik vi ser det, gir svaret seg nødvendigvis selv: staten er ikke lenger legitim; den er ulovlig. Når du mottar den bunken med krav som lander i postkassa hver måned, så er det nyttig å vite at avsenderen er en illegal entitet som kun kan drifte som den gjør fordi den har voldsmakt i ryggen. Som Nathan Fraser sier: “The law is someones opinion backed up by a gun”. Her ser vi en av mange artikler som tar opp statens forhold til sitt eget mandat, -det som mange kaller det demokratiske underskuddet: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/30/eivind-smith-refser-stortinget-slapp-holdning-til-grunnloven

Et interessant spørsmål blir da: dersom demokrati er det vi har for lite av, hva er det da vi har for mye av? Vårt svar er at vi har for mye av tvangsmakt, som er motsatsen til folkestyre, og det er ikke lov.

Dersom det viser seg at norske myndigheter, slik vår påstand er, mangler legitimitet så faller også bunnen bort under statens mange prosesser mot sitt folk, -enten det er krav fra NAV, skattemyndigheter, barnevern eller andre ting. ALLE som har en prosess gående mot staten, eller motsatt, burde derfor følge dette søksmålet med stor interesse.

Hvordan går vi fram for å etablere et søksmål mot staten:

Det største spørsmålet har vært: for å kunne etablere en plattform for et søksmål mot staten, slik vi gjør, hva slags lovgrunnlag legger vi til grunn når vi ikke anerkjenner Norges lover slik de framstår nå? Benevnelsen “Norges Lover” er ikke annet enn en misvisende etikett som skal maskere det faktum at lovene i hovedsak kommer fra EU. Lover fra Brussel har over mange år blitt assimilert av allerede eksisterende lovverk, helt til det, som nå, bare er skallet igjen av tomaten, og norske lover har blitt skviset ut. Det betyr at vi ikke kan forankre et søksmål i Norges Lover; gjør vi dét, så anerkjenner vi også jurisdiksjonen/autoriteten til styresmaktene, og det er jo nettopp den vi bestrider.

Vi har alltid eksistert innenfor rammen av strukturer som legger føringer for tankene og livene våre, og det er som om vi befinner oss i et hjelpeløst vakuum når vi ikke kan bruke ferdige manus og utprøvde overbygninger.. Og nettopp dét er vel det som kjennetegner samfunnet vi lever i: det finnes INGEN løsninger utenfor oss selv,-alle institusjoner er godt forankret lenger opp i den pyramiden hvor vi utgjør det nederste nivået, enten det er internasjonale rettsinstanser eller nasjonale. “Same shit different wrapping”: http://www.secretsofthefed.com/the-united-nations-exposed-who-is-in-control-hint-they-funded-the-nazis-and-the-allies-in-ww2/

I all sin enkelhet tror jeg det ene, geniale skrittet vi kan ta er å stille oss bak spørsmålet om staten er illegal eller ikke. Hvis staten har gått utover sitt eget mandat, og det har den, så vil det bety at alle inngåtte avtaler kan erklæres null &void og uten innhold fordi de har blitt inngått i “ond tro”. Blant annet. Det finnes en rekke argumenter som kan rive ned legitimiteten til alle kontraktene som blør landet tomt for ressurser, tid, penger, liv, glede- WHO, WTO, EU-ikke minst, FN, IMF – lista er lang. De skapte illusjonene om demokrati, nasjonalstat og folkestyre er limet som hindrer full oppløsning; her har vi sløret som hindrer oss i å få øye på den korporative virkeligheten bak illusjonen. http://sgtreport.com/2013/10/must-watch-the-biggest-scam-in-the-history-of-mankind/ Never before in history have so many been plundered by so few.”

Når disse kontraktene kollapser, og korporasjonen Norge slettes fra udemokratiske registre, og opphever alle hjemler som er gitt uten vårt implisitte samtykke ihht Grunnlovens mandat og lov om suverenitetsoverdragelse, så kollapser også vårt slaveri og den juridiske personen som har representert oss i alle år.

Alt tyder på at den inkorporerte fiktive stråmannen, som ikke er oss, men som re-presenterer oss i samfunnet via personnummeret, bærer et navn som noen andre har tatt eierskap i via ondsinnet anvendelse av Copyrightregler, og representerer en biomasse som patenteres og legges ut for salg (kroppen vår), opprettes som “security” for backing av lån. Den fiktive entiteten som vi har blitt forledet til å tro at er oss, er ikke annet enn en maskering av den skaperkraften og universelle, uendelige sjelskraften som vi er. Så, hva med å la maskene falle og la livene våre representere den sjelskraften som renner igjennom oss og ønsker å komme til uttrykk på ukorrumpert måte. Det burde allikevel ikke være nødvendig å gå til komplekse skritt for å nøytralisere stråmannen. Alle menneskeskapte registreringer og handlinger foretatt med en intensjon om å føre bak lyset, er ikke gyldige og har ikke juridisk eller spirituell kraft.

6183023667_02d10f0382_z

Spørsmålet om frihet er, som jeg ser det, egentlig er spørsmål om hvor mye vi orker å stå opp for oss selv som levende kvinner og menn, og hvor mye kraft vi har til å stille tyrannen til veggs.

Vi må forstå at alt krav til eierskap, alle krav på land, er menneskeskapt og ikke har noe universelt og almengyldig ved seg.

SÅ, det egentlige spørsmålet er: tør vi stole på vår egen medfødte innebygde autoritet og rett til å være her, eller må vi “selge sjelen” i prosessen mot frihet for å få en “quick fix”? Mange er på markedet med løsninger som er utgår fra jurisdiksjoner nærmere toppen i den globale pyramiden og som kan ta oss forbi den nasjonale nivået men ikke nødvendigvis nærmere oss selv. Tør vi ta skrittet mot en dypøkologisk forståelse av hvem vi selv er, og forstå at heller enn at vi skal reddes sitter vi med løsningen selv?

 

Vårt søksmål mot staten:

Staten, ved Statsministerens kontor, har fått oversendt en stevning hvor vi stiller spørsmål litt lenger ned på siden. Det er ikke et urimelig krav i et demokrati å forvente svar på disse spørsmålene. Staten svarte imidlertid at den bare forholder seg til søksmål innenfor rammen av sin egen forvaltning eller rettsapparat. Statens forutsetning er selvfølgelig den at rettsapparatet skal være frittstående og ikke korrupt. Her er et par artikler som belyser hvorfor dette er så problematisk:
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3354884.ece

 

Hvor skal vi avholde rettssak:

 

Vi satser på å leie Litteraturhuset eller et annet liknende sted i midten av januar. Mer info kommer.

 

Domstol og saksgang:

Her er teksten vår fra stevningen:

Denne saken kommer, dersom den går til siste instans, til å bli ført for en stor folkejury som settes sammen i henhold til kriteriene om nøytralitet, universalitet, representativitet, og humanitet. Årsaken til at vi ikke melder saken inn for en offentlig norsk domstol eller rettsorgan, er nettopp at vi bestrider den offentlige rettsforvaltningens legalitet. Vi er av den mening at folket har blitt satt ut av stand til å ta del i den dømmende makt, og opprettelsen av en folkejury har til hensikt å restituere folkets representative deltakelse. Som én av flere grunner kan nevnes at Norges nåværende domstol ikke oppfyller Grunnlovens bestemmelser (§21, domstolsloven §60, med mer) for å utøve domstolsfunksjon. Ihht Grunnlovens §110c og menneskerettighetslovens konvensjon  om beskyttelse av menneskerettighetene art 6 om retten til en rettferdig rettergang, ser vi det nødvendig at saken blir fremmet for en rettferdig og upartisk domstol satt ved lov. Det er pr i dag bare folket det norske som har legitimitet til å nedsette en slik. Vi er kjent med at Høyesterett den 26 juni 2012 opphevet Domstoloven § 60, og legitimitetsproblematikk er årsaken til at dette søksmålet er utvidet til å gjelde også staten.

 

Hvem skal sitte i Folkejuryen på 200 personer:

 

I opprettelsen av en jury og et «forliksråd» kommer vi til å legge til grunn prinsipper om rettferdig og representativ sammensetning i henhold til idealene for en rettsstat. Vi kommer ikke til å velge en jury som heller mot å favorisere saksøkers ståsted. Tvert i mot er det partiskhet vi vil til livs, selv om vi taper vår sak. Vår påstand er at den offentlige rettspleien ikke imøtekommer ovennevnte idealer, men tvert i mot utgjør en trussel mot rettsstaten. Akkurat nå jobber vi med å finne ut hvordan vi gjør akkurat dette.

Disse spørsmålene sendes på nytt til den nye statsministerens kontor i dag:

Vi har oversendt en stevning, men også en liste med spørsmål som vi rett og slett bare har bedt om svar på i det opplyste demokratiets ånd. Vi har alle skyld i, og har alle bidratt til det systemet vi har fått, og vi har alle en stor interesse av å se landet vårt riste av seg dysfunksjonalitet for å bevege seg i en retning som støtter «det gode», for å si det enkelt. Vi har derfor bedt den nye statsministerens kontor om å svare på disse spørsmålene i en ånd av fred, for sammen å kunne rydde opp i disse tingene:

1. Statsministerens kontor

Storting og regjering legitimerer sin makt gjennom henvisning til Grunnlovens mandat og ideen om folkesuverenitet.

Er Norge fortsatt en suveren nasjon? Denne artikkelen hevder at Norge de siste 20 år har innført minst 8000 EU lover og forskrifter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Rapport-EOS-avtalen-er-en-demokratisk-fiasko-for-Norge-6742382.html Lovdata hender at: I Norge har vi ca. 750 lover og ca. 11.000 forskrifter. I 2010 ble det gitt 91 lover og 2.002 forskrifter (http://www.lovdata.no/litt/aa-2010.pdf side 6)

-Er det riktig at av 750 lover og 11 000 forskrifter så har i aller beste fall kun 3000 av disse utgått fra Stortinget?

-Dersom ja, impliserer det at folkesuvereniteten er redusert ned til ca 20% av 100%, slik Grunnlovens intensjon var, siden Stortinget ikke lenger er lovgivende myndighet mer enn i ca 20% av tilfellene?

-Dersom ja, er ikke implikasjonen da nødvendigvis at Stortingsvalget mest av alt er et spill for galleriet?

-På hvilken måte kan regjering og Storting fortsatt legitimere sin maktutøvelse gjennom å henvise til prinsippet om folkesuverenitet?

Vår klare overbevisning er at Stortingsvalget er uten reell verdi, og at det er likegyldig hvilke representanter som velges inn og hvilken regjering som sitter ved makten. Vår overbevisning er at folket blir lurt til å tro på en fiksjon om folkesuverenitet. Vi inviterer Statsministerens kontor til å dementere dette.

Ikke minst vet vi at folket gjennom to direkte avstemninger stemte nei til medlemsskap i EU.

– Hvordan forklares det faktum at Stortinget vedtar 99, 7% av alle EUs lover og direktiver, og at folkets vilje blir ignorert så fullstendig?

Stortingets og regjeringens mandat hentes fra Grunnloven ihht http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/ som sier at «Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter og om fordelingen av makt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Parlamentarismen regulerer forholdet mellom Stortinget og regjeringen.»

I denne artikkelen bekrefter Justisdepartementet at Grunnloven er satt ut av spill og sedvanerett har overtatt: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven

-Dersom Grunnloven har blitt satt til side til fordel for sedvanerett, kan vi fortsatt si at Storting og regjering styrer med mandat fra Grunnloven?

-Dersom svaret er «nei»,- på hvilken måte kan vi da si at statsforvaltningen overhodet er legitim?

-Er ikke implikasjon av ovennevnte at vi lever i et dikatur og at statens selvoppnevnte monopol på tvangsmakt utgjør basis for forvaltningen av det som kalles for nasjonalstaten Norge?

Ovenfor har vi kun relatert vår kritikk til Norges forhold til EU alene. Imidlertid har Norge også svært forpliktende avtaler med NATO, FN, EHO, IMF, WTO osv, og det er overveiende sannsynlig at samfunnet vårt er bygget på usle rester av nasjonal suverenitet som bare kommer til uttrykk innenfor begrensede virksomhetsområder.  

-Er det riktig at det innen norsk lov finnes det to absolutte, uskrevne juridiske prinsipper: prinsippet om lex superior og prinsippet om legalitet, basert på følgende:


a). Grunnloven er lex superior, og har makt til å kollapse all lovgivning som strider mot grunnlovens prinsipp. Grunnloven eksisterer derfor bare som rettskilde dersom dette tas til følge.


b). Legalitetsprinsippet: Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett) som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov – såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes. Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet.

Vår klare forståelse er at begge disse rettsprinsippene er ettertrykkelig brutt gjennom de mange Grunnlovssvik som har skjedd,-i særdeleshet gjennom gjentatte tilfeller av suverenitetsoverdragelse. Forholdet til EU gjennom EØS mangler hjemmel i lex superior,-ergo er legalitetsprinsippet brutt. Gang på gang.


Vår samfunnsordning har hentet inspirasjon fra Jean Jaques Rosseaus verk Samfunnspakten (Contrat Social), som formulerte ideen om folkesuverenitetsprinsippet.

Rosseau skriver dette i sitt verk . Her fastsettes folket selv som suveren:

«Suvereniteten, som bare er en utøvelse av samviljen, kan aldri avhendes, og når suverenen helt og holdent er en kollektiv skapning, kan han bare representeres ved seg selv. I samme stund det kommer en tyrann, eksisterer ikke suverenen mer, og den politiske enheten er ødelagt»

Det er vår klare oppfatning at Stortinget har avhendet landets suverenitet, og også seg selv, gjennom en tyrannisk handling forstått som en handling som ikke samsvarer med folkets vilje representert ved f.eks Grunnloven, -og den politiske enheten er med det ødelagt.

Derav følger at statens underavdelinger på samme måte mangler legitimitet, dersom vår påstand stemmer.

Så noen tilleggsspørsmål:

-Er det riktig at det er overdragelsen av suverenitet til WHO som var årsaken til det store norske innkjøpet av vaksiner mot svineinfluensa, til tross for at den skadelige effekten av vaksinen var forutsigbar og så godt kjent på forhånd at lekmenn som oss kunne redegjøre for dette utfyllende i artikkelsamlingen vår på www.vaksineaksjon.no?

-Er det riktig at vår suverenitetsoverdragelse til FN og NATO er årsaken til at Norges deltakelse i de grunnlovsstridige krigsforbrytelsene i Libya? Hva mener Statsministers kontor er årsaken til at nasjonalt massemedia ikke nevner Edvard Vogts anmeldelse av tidligere  utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser etter Norges angrep på Libya?

-Vil det være en riktig analyse å anta at den norske monarken har realinnflytelse, til tross for det bildet som er skapt, med tanke på at monarken er øverste signaturholder i landet?

 

Vi har etter hvert fått et inntrykk av at det verdensbildet som formidles til oss, inneholder vesentlige svakheter, og vi vil i det opplyste demokratiets navn be Solberg formidle sin innsikt i disse spørsmålene. Dersom statsministerens kontor opplever disse spørsmålene som spekulative, så må vi be om tilgivelse for det, og om overbærenhet. Vi oppfatter at det, i demokratiets navn, må være av interesse å oppklare alle forhold,- både de som er tydelige og de som er mer obskure. Her kommer noen konkrete spørsmål:

 

-Er det rimelig å anta at Norge, som så mange andre, gikk konkurs etter 1929, og at landet etter dette ble nødt til å ta opp lån hos private banker i London, og at den sikkerheten som ble stilt for lånet var «the human resource»,-altså folkets skattebetalende evne?

Her er en referanse som viser hvordan amerikanske fødselsattester har blitt verdipapirisert, og gjennom opprettelsen av en juridisk person for hver enkelt gjennom tildelingen av et personnummer, regnes som en omsettelig verdi: «To check your birth certificate on the stock exchange»:

1. Go to http://www.fidelity.com
2. Click on ‘Research’.
3. Click on ‘Quote’.
4. Click on ‘Symbol Look Up’.
5. Type in your Birth Number on the Birth Certificate with the dashes (e.g. 156-88-102939).
6. Make sure the top two drop-down menus are ‘MUTUAL FUND’ and ‘FUND NUMBER’ BEFORE you perform the search to find out who is trading on the FUND for the Birth Certificate.
7. Click on the Initialed Trading Company name under ‘SYMBOL’. This will give you all of the trading information about who is trading on the fund that the birth certificate is a part of. This document was created when you were an infant. Commercial laws allow for you to cancel and rescind this simple contract—UCC3-203—and to make a Claim in recoupment (Reparations) for fraud committed upon you when you were and infant (See UCC 3-305).

-Dersom svaret er ja, kan dette forklare hvorfor Norge har en utenlandsgjeld på 4000 milliarder kroner,- større enn hele Pensjonsfondet: http://www.ssb.no/brutgjeld

Vi registrerer at Norges Bank hevder at vi må være likvide til enhver tid, og derfor tar opp gjeld, men kan en alternativ forklaringsmodell også være at praksisen som er etablert med fractional reserve banking (skape penger ut av luft) forutsetter et gjeldsbasert system, og at låneopptak og innbetaling av renter ligger som en forutsetning i forholdet til bankvesenet?

-Vi har lest analyser som hevder at Norges befolkning betaler så mye som 87% i direkte og indirekte skatt. Sitter Statsministerens kontor på tallmateriale som kan tilbakevise dette, eller serdet riktig ut? Det vil kunne hevdes at dette minner en moderne variant av slaveri, men i et annen format hvor vi, folket, oppfordres til å applaudere vårt eget slaveri gjennom ideen om folkestyret. Dersom det skulle vise seg at det er tatt pant i oss, og at vi på sett og vis er eid av internasjonale bankiere,- kan dette forklare hvorfor skatteunndragelse er den forseelsen som mange kan føles utløser den sterkeste reaksjonen hos forvaltningen?

 

Den egentlige betydningen av "trust".
Den egentlige betydningen av «trust». Bilde: Love av Noël Zia Lee

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

81 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
9 år siden

Veldig bra, og som «politisk bevisstløs» – altså ikke medlem av noe parti, global organisasjon eller kirkesamfunn, stiller jeg gjerne i en jury. Selv ønsker jeg 98 % av statan lagt ned.

Men det er lurt å kjenne fienden; State of Mind, ny dokumentarfilm: http://www.youtube.com/watch?v=i1AAuB5P-V0

Vi Coactus
Vi Coactus
Anonym
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Ei anna greie å er jo å få enhver rettsal til å filme/streame sine saker å legge tilgjengelig på nett slik at det kan dokumenteres hva som faktisk har skjedd og blitt sagt.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Helt nydelig skrevet! Og det er jo allerede ett dokument på hvor illegitim den Norske staten er.

Men om rettsaken skulle gå bra – så bra at alle Norske politiske partier hadde lagt seg langflate i skam, så gjenstår det store arbeidet med å bygge opp ett nytt og reellt demokrati og politisk kultur. Og de aller fleste har ingen ideer om hvordan politiske endringer skjer. Det er ved lesning om rothschildenes support til revolusjoner og kriger at jeg har måttet erkjenne hvilken seiglivet vilje de har og hvilke fantastiske mengder med ressurser som har vært nødvendig for å bringe forandringene.

Snekk
Snekk
Abonnent
9 år siden

Bare en ting og si: SVADA!

Det må mer psykisk helsevern til, skjønner jeg….

jab
jab
Abonnent
9 år siden

Endelig noen som tør å si ifra, bravo!
Altfor mange bare kaver ivei for å få endene til å møtes, og tror det skal være slik. Slapper av med tv og tror de er oppdatert, sover litt og går på jobb igjen.
Veldig godt å få luftet uretten som skjer rundt oss daglig og en folkejury høres ut som en veldig god ide i et land som skryter av å være verdens beste land å bo i.

Fiendebildet er oxo godt dokumentert på http://www.davidicke.com/headlines

Jens
Jens
Abonnent
9 år siden

Vi trenger Staten, for uten et velfungerende statsapparat blir resultatet rett og slett kaos. Nå kan man saktens diskutere hvor velfungerende vårt statsapparat er, for der er det selvsagt en del ting å ta tak i.
Blandt vår befolkning finnes det selvfølgelig en del tapere, relativt mange selvforskylte men også noen som har vært både uheldige og offer for urettferdighet. Jeg vil tro Norge er et godt velfungerende land å leve i for størsteparten av vår befolkning og at levestandarden er ganske så høy sammenlignet med de aller fleste land. At det lille mindretallet som vil melde seg ut av staten og ikke ha noe som helst å gjøre med staten skal gå til sak mot staten få så være. De slåss en håpløs forgjeves sak, bør heller konsentrere seg om å få et godt liv for seg og sine omgivelser.
Vi har det rett og slett for godt i Norge, og har oppnådd en status som dumsnille. Får du foten innenfor NAV og tilgang til gratis penger fra denne staten trenger ikke ikke bekymre deg for noe annet enn hvordan du skal få ennå mer ut av situasjonen. Det er altfor mange i Norge som rett og slett ikke gidder å arbeide, og mange av disse bruker det lille de har av energi til å beskylde staten for at de «ligger som de reder».
Hvis jeg skulle skrive hva jeg virkelig mener omdenne artikkelen ville jeg helt sikkert ha blitt arrestert av moderator.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Finnes det en del tapere i vårt land??
*Ja selvfølgelig – viste du virkelig ikke det?

Hva tenkte du på?
*Jeg tenkte på at mange av disse har havnet i en selvforskylt situasjon, men mener at det det er andres skyld.

Hva er det de ikke har klart som de burde ha klart,-og hvem er det de har konkurrert mot?
*Jeg kan jo nødvendigvis ikke svare utfyllende her for dette er jo en høyst sammensatt sak, men grunnleggende for mange er at man ikke har giddet å jobbe for å få seg en framtid. Poenget er at man bør først og fremst gå i seg selv og se hva man kan oppnå ved egne resurrsser: God to bed with a dream, and wake up with a purpose!

UN:F [1.9.22_1171]
Viste du ikke at det finnes tapere i vårt land?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
9 år siden

Hvis du virkelig ikke vet hva en taper er skal jeg ta meg bryet med å hjelpe deg.
Hint: Ordet kan ha flere betydninger, alt etter hvilken sammenheng ordet er brukt i.
1)taper i sosial sammenheng (f eks Stiftelsen Rettferd for taperne)
2)taper i spill/konkurranse
3)taper i overført betydning (skjellsord)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Jens
9 år siden

«Vi trenger Staten, for uten et velfungerende statsapparat blir resultatet rett og slett kaos.» Nei, hvorfor det? Klarer du ikke å oppføre deg uten at noen kan true deg med straff?

«Blandt vår befolkning finnes det selvfølgelig en del tapere…» Og hva så? Hvis du eller jeg har lyst til å hjelpe disse såkalte taperne så gjør vi det, ikke via statsbyråkratiet som stjeler rundt 90 % av pengene på vei til de som skal hjelpes.

«Jeg vil tro Norge er et godt velfungerende land å leve i for størsteparten av vår befolkning…» Du kan gjerne tro det, men tro holder ikke. Du får spørre de som ikke mener det, og de vil snakke om offentlige overgrep, kidnapping, økonomisk ruinerte, barnevernsbarn, alle de som går på piller, de som er tvangsinnlagte, krigsskadde og andre yrkesskader – Statan ser på deg som en ressurs, og en ressurs skal utnyttes.

«Jeg vil tro … at levestandarden er ganske så høy sammenlignet med de aller fleste land.» Der er jeg enig med deg, men det betyr hvor jævlig det er i andre land, ikke nødvendigvis at det er bra her.

«De slåss en håpløs forgjeves sak.» Kanskje, kanskje ikke. Poenget er å få belyst saken og vekke flere. Snøballen vil begynne å rulle. Når trusselen mot statan/systemet blir som størst vil de enten utføre en terrorhandling eller gjøre en økonomisk kollaps.

«Det er altfor mange i Norge som rett og slett ikke gidder å arbeide,» Mitt spørsmål er hvorfor skal vi jobbe så mye? Vi har det vi trenger, og det eneste vi hadde behov å jobbe for var mat. To-tre timer om dagen burde være tilstrekkelig.

«og mange av disse bruker det lille de har av energi til å beskylde staten for at de «ligger som de reder».» Dette er bare tøys. Det er disse menneskene som gjør alt for at systemet skal opprettholdes, blant annet ved å stemme SV eller Ap.

«Hvis jeg skulle skrive hva jeg virkelig mener omdenne artikkelen ville jeg helt sikkert ha blitt arrestert av moderator.» Ja, uff. Tenk å bli arrestert av NyS’ moderator.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
9 år siden

Kanskje Monty Python får sagt det bedre? http://www.youtube.com/watch?v=rAaWvVFERVA

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Hvordan skulle folk flest få del i verdiene av naturresurser som regnvann DVs vannkraft og olje og gass osv. dersom vi ikke har staten? Hvordan skulle vi bygge infrastruktur til beste for alle på demokratisk vis dersom vi ikke går i fellesskap.? Er det ikke bra at vi gjør en del ting i sammen istedenfor å motarbeide hverandre alle sammen? Vel kanskje vi kan legge forskjellig betydning i ordet stat. men en form for forpliktende samarbeid må vel være bedre enn alle mot alle? Jeg har en mistanke om at de som skriker høyest ut mot staten er de som først ville bukke under uten staten. Men staten kan selvfølgelig gjøres mye mye bedre. Og så må den ikke være for stor så den ikke blir gjennomsiktig. Hvis vi kunne få bukt med all korrupsjon og all hemmelighold ville det hjelpe. Jeg regner meg som en av folket. Og som en av folket ville jeg være helt avskåret fra å få del noe av verdiene av alle naturresursene som Norge har dersom vi ikke hadde staten.

tothestars
tothestars
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Quote» Den handler om behovet for å oppklare om vi har et diktatur eller et demokrati.»

Hva er forskjellen?

Vejvad
Vejvad
Abonnent
Svar til  Rabalder
9 år siden

Ganske klart er de som skriker høyest også de som ‘ har erkendt ‘ at de er undertrykt af staten. Skriket er deres alarm til andre.

De som har mistet skriket, er så undertrykte at de har mistet selverkendelsen.
At miste selverkendelsen og leve i falsk tro istedet, er et alvorligt og udbredt fænomen i hele den vestlige kultur. Deres selvrespekt er amputeret. De fleste er således mentalt beskadigede af samfundets autoritet. De er socialinvalider.

Alle statsændringer er falske, idet samme koncept blot gives et nyt navn og betydningen nogen andre formuleringer. Således at få folk til at tro bedre om staten, vise den mere velvilje. Staten benytter velviljen og udnytter folk samtidig. Såkaldt slavestyring.
Dette er bedrageri og røveri. Alså er statstyring en kriminel handling. Det er derfor ikke mulig at ændre og bedre staten. Historien viser eksempler på folk der med bedste intentioner har lavet revolution eller statskup, hvor staten så anvender den nye situation til at udnytte folk.

Konklusionen bliver derfor at selve metoden og princippet, der nærer statsstyring, helt skal udelades. Topstyring er syg.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
9 år siden

Jeg tror ikke artikkelforfatteren egentlig mener at staten burde avvikles, men at vårt samfunn er angrepet. Men disse angrepene vil vel være der om vi har en stat eller ikke. til syvende og sist er det vel om å gjøre å bli opplyst om hva som foregår og så rydde opp i staten.

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Norsk demokratisk underskudd.
Det begynner da på Eidsvold, med adelsmenn som skriver grunnlov. Den alminnelige norske mann og kvinne fikk da ikke engang stemmerett for nesten ett århundre senere og da var også mye skjedd. Vår grunnlov åpner ikke «Vi som er folket», fordi folket var ikke med på skrive den. Allikevel er grunnloven langt bedre enn dagens fungerende forfatning.
Jeg kan ikke se at siden svartedauen og Dansk Kongevelde så har vi ikke vært frie, men undersåtter og tilhørigheter av stat og overmakt. Vi har blitt tilkjennegitt visse rettigheter, men det har vært som en gest fra oven. Vi har aldri tatt grep om vår egen autoritet og det er det som vår skyld og skam – at vi aldri har gjort opprør mot det vi ikke har kunnet være med på eller tåle, så som kongemaktens engagement i slavehandel.
Norge ble startet som Stat etter Napoleonskrigene. Nå skjønner man jo at disse krigene var zionistenes krig mot de europeiske kongehus, og da er det kanskje mere muffens som kan graves opp i historien her.
Innføringen av parlamentarisme. Jeg har ikke fått studert dette noe særligt, men vi ser jo spesiellt i disse tider, når folket har stemt, at partienes hestehandler begynner. Ett gledelig eksempel er at småpartiene Venstre og Krf fikk forhandlet frem Nei til oljeboring i lofoten. Dette skulle egentlig ikka ha gått an, fordi bilderbergerblokken i norsk politikk; AP, Høyre & Frp er på 75 %, er altså en knusende majoritet, og disse er egentlig for oljeboringa- som partier, men har antagligvis ikke gehør for denne saken i folket. Denne formen for hestehandel gikk bra akkurat her, men det ser jo egentlig ganske feil ut.
Dagens demokratiske prosess.
Nye lovforslag sendes ut på høring før de skal opp i stortinget. Dette til mange grupper som vedrører sakene. Det er vel og bra, men det trenger ikke å ha noe å si. De som virkelig har noe å si er tankesmiene som gjerne ligger bak partiet. Stoltenberg har sin lille gruppe. SV & Frp finner på ting selv mens Høyre har Civitas. Ellers ble det tilfeldigvis avslørt at AP brukte 250 mill av Ulandshjelpen til en horde av amerikanske (?!?) tenketanker.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Offentliggjor-interne-UD-dokumenter-om-u-hjelp-til-tenketanker-i-USA-7183650.html#.Umk-Vz7DWK0
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Bistands-millioner-gar-til-amerikanske-tenketanker-7183161.html#.Umk-fz7DWK0
Men hva så, er det noe feil med tenkesmier? Ikke i utgangspunktet.
Toppsjiktet i Norske partier er lite gjennomsiktige og nominasjonsprosessen mildt sagt mystisk. Hvem er det som avgjør hvem skal komme og gå? Pga av denne situasjonen tror jeg også at tenketankene er like overstyrt; de skal produsere argumenter til allerede kjente mål, den betalende elites mål. Ett eks er George Soros støttede grupper som Human rights watch og International Crisis Group som hørtes så snille ut men som i ettertid har blitt kjent som intensive og målrettede pro intervensjon grupper.
TV debatter. Dette kunne ha vært vårt fungerende demokrati. Istedet ser vi en hissig innsnevring av debattfeltet, stadig overkjøring fra programledere. Dårlig skjult propaganda kampanjer i den såkalte objektive journalistikk.
Bortsett fra EØS så er Innvandringspolitikken kroneksemplet på demokratisk overstyring. Dagens situasjon ble utarbeidet i Brundtlandsregjeringens stortingsmelding av 79 og den har blitt gjennomført av alle regjeringer. Hvem skrev den?
I det hele tatt er det på tide med nytenkning om Norsk demokrati, for noe folkestyre har vi så visst ikke, og ikke går det an før folk engasjerer seg.
Jeg er også for åpne debattkvelder.

kaotiker
kaotiker
Abonnent
9 år siden

«-Vi har lest analyser som hevder at Norges befolkning betaler så mye som 87% i direkte og indirekte skatt.»

Hvilke analyser? Kan du legge frem disse analysene slik at jeg kan få lest de?

kaotiker
kaotiker
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Det er da den som kommer med en positiv påstand som skal dokumentere at den er korrekt. Jeg tolker dette som at denne påstanden er bare tull inntil du kan dokumentere den.

kaotiker
kaotiker
Abonnent
Svar til  kaotiker
9 år siden

Men det kutyme å dokumentere påstander på nettet. Når du velger å ikke dokumentere en påstand vil påstanden være ansett som usann. Så inntil du legger frem disse analysene er påstanden din feil.

Med en slik holdning som du viser her kan jeg godt forstå hvorfor venner har omtalt denne nettsiden som useriøs.

kaotiker
kaotiker
Abonnent
Svar til  kaotiker
9 år siden

Sitat:
«Offentlig forvaltning ville aldri gå ut med de reelle skatte-og avgiftstallene, men, her finner du en artikkel hvor Finansdep kritiserer Siv Jensen for å hevde at skattetrykket ligger på mellom 70-75%. I samme artikkel sier en annen politiker, Tybring Gjedde, at det reelle trykket for ligger på 80-90-100%: http://www.na24.no/article3082651.ece»

Svar:
Selv om Tybring-Gjedde mener at skattetrykket er høyere gjør dette påstanden din ikke mer korrekt. Han har ikke dokumentert at hans egen påstand er riktig, og dermed blir påstanden heller ikke gyldig.
Om du hadde lest videre i artikkelen så påpeker NA24 at både finansdepartementet og Jensen/Tybring-Gjedde tar feil. I henhold til NA24s utregninger ligger prosenten på 40-45 %.

Sitat:
«Rent åpenbart kan vi raskt regne oss fram til at direkte skatt for de fleste ligger på ca 38%. I tillegg kommer eiendomsskatt, arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter etc, som utgjør ca 20000 i året. Forbruk av strøm,-70% til staten, det samme med bensin (70%), samt faste utgifter (veiavgift, bompenger, TV lisens) samt moms på alt vi handler-moms på mat er 25%, samt de fleste andre omsettelige varer/tjenester.»

Svar:
I henhold til disse utregningen (http://www.abcnyheter.no/skatt/faktainnhold/090128/skatteprosenter-pa-lonnsinntekt) vil den direkte skatteprosenten for en gjennomsnittlig lønninnstekt (gjennomsnittlig lønn i 2012 var omtrent 470′ kr) i 2012 være på underkant av 30 %. Noe som er en vesentlig forskjell fra dine 38 %. (Trekkprosentene er derimot høyere, men det er også differansen mellom disse to som er årsaken for at de fleste får igjen på skatten det påfølgende året.)

MVA på mat er 15 %, og ikke 25 % som du skriver.

Sitat:
«Her er en link til noe som ble delt på Facebook og som gjør rede for hvordan vi har nådd fram til tallet på ca 87%. Linken inneholder to artikler som blant annet viser et utsnitt fra statsbudsjettet som grunnlag for utregningen.»

Denne lenken viser så vidt jeg ser en oversikt over statens inntekter for budsjettåret 2011 og den totale inntekten blir ca. 800 mrd. kr. Et forenklet regnestykke kan da bli som følgende:

800 mrd : 2,8 mill. skattebetalere = ca. 210′ per person.

Så gjennomsnittlig betaler hver skattebetaler ca. 210.000 kr i skatter og avgifter. Gjennomsnittlig lønn i 2011 var 453.000 kr. Rask hoderegning gir da at 210.000 utgjør i overkant av 46 % av gjennomsnittslønnen. Ikke akkurat 87 % av en gjennomsnittlig inntekt. Dette inkluderer altså ikke ekstra inntekter som for eksempel renteinntekter osv.

Videre ser jeg at denne Wangsmo som du referer til hevder faktisk at 103 % av inntekten går til beskatning. Noe som virker noe underlig ettersom man da måtte ta opp lån for å betale skatter og avgifter. I tillegg ville man heller ikke ha penger igjen som kan brukes til å kjøpe varer som for eksempel matvarer. Hvis man skulle bruke 103 % av inntekten til å betale skatter og avgifter ville dette medføre at man ikke kunne kjøpe varer som er avgiftsbelagt. (Hvis du bruker mer penger enn du har til å betale skatter og avgifter vil du ikke ha noen penger igjen til å kjøpe varer. Dermed kan du ikke kjøpe varene som du betaler avgift for.) Dette blir altså en logisk feilslutning.

Sitat:
«Uavklart tillegg:
Renteutgifter på f.eks. boliglån er ikke tatt med i beregningen. (Det er viktig å være klar over at mesteparten av det man betaler i rente til bankene går videre til pengeutstederen: Staten via Norges Bank).»

Svar: Rentekostnader er irrelevant for dette spørsmålet. Rentekostnader vil ikke medføre noen skatter eller avgifter til staten. Årsaken for dette er at det er nettopp en rentekostnad, og en rentekostnad som man betaler for boliglånet reduserer inntekten. Dermed vil man få redusert beskatningen. Eller enklere sagt: Du betaler mindre skatt til staten. Man betaler heller ikke f.eks. MVA for rentekostnader eller renteinntekter.

Mesteparten av det man betaler av lånerenter til banken går heller ikke videre. Under forutsetning av at bankene låner alt fra Norges Bank vil de ta opp et F-lån hvor den siste auksjonerte rentesatsen (første halvdel av oktober) var 1,5 %. De fleste bankene låner videre til kundene (for et boliglån) med en rente på minst 3,7 %. Differansen her blir da minimum 2,2 prosentpoeng. Noe som tilsier at majoriteten av renten man betaler til banken vil gå til banken og ikke Norges Bank. I realiteten vil banker som oftest låne fra andre banker og ikke nødvendigvis fra Norges Bank. Dette vil medføre at andelen av renten du betaler vil være lavere.

Sitat:
«Det er heller ikke avklart hvorvidt kommunale avgifter, gebyrer, lisenser, bompenger, egenandeler osv. er med i summeringen på Statsbudsjettet. Det er dermed god grunn til å anta at den REELLE beskatningen ligger en god del høyere enn det dere klarer å regne dere frem til ut fra denne matematikkoppgaven.»

Svar:
Hvis man skulle betale 87 % av en gjennomsnittslønn i skatter og avgifter ville man i 2011 måtte betale 184′ kr for de nevnte avgifter, gebyrer, lisenser, egenandeler, osv. Noe som høres lite sannsynlig ut. Om man faktisk skulle betale så mye i avgifter og skatter ville man sitte igjen med ca. 59′ av lønnen, og dette skal da dekke kjøp av dagligvarer, lånekostnader og alt det andre som vi kjøper i løpet av et år. Jeg bruker selv ca. 50.000 bare på matvarer i løpet av et år, og 9000 kr ville aldri dekket kjøp av andre varer for et helt år.

kaotiker
kaotiker
Abonnent
Svar til  kaotiker
9 år siden

Hvorfor skriver du denne påstanden i artikkelen hvis du mener at den ikke er relevant for artikkelen?

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

Au. Jeg så akkurat at på NRK1 at Trine Skei Grande innrømmer at hun også handlet med Krf for å få stoppet oljeboringa og ga Krf «Livssynsytelser» til gjengjeld. Og akkurat nå, helt tilfeldigvis (?) kommer det meldinger om at regjeringen ønsker å stoppe statsstøtte til trossamfunn under 300 medlemmer.
Dette er ikke noe annet enn tyveri. Statsstøtten til trossamfunn er basert på at folk betaler skatt og burde derfor følge individet.. Men nå skal plutselig individets valg ignoreres fordi de ikke er mange nok? Dette er menneskeforakt i system. Ett medlem er ett menneske og det skal alltid være nok. Ett trossamfunn på ett eller 2 personer har selvfølgelig nok å bruke de 700-1400 kronene på.
Sett i sammenheng med kirkas øvrige praksis blir dette nok ett kvalmende overgrep. De melder stadig vekk inn igjen medlemmer, og det gjerne flere ganger. Årlig er det kamp, hører jeg for å få betaling for de medlemmer ett trossamfunn jeg kjenner til har. Dette medlemsjukset er nok kronisk og langt verre enn Tjen folkets.

Vejvad
Vejvad
Abonnent
9 år siden

Godt initiativ Ingunn.
Du er stærk, da du ikke er invalideret af dit ophold på universitetet.

Din artikel «Folkedomstol . . . » handler om det samme som http://itccs.org/ allerede er i gang med. Du anbefales at henvende dig til dem. Jeg er sikker på du får nyttige råd fra dem. Så du griber dit projekt rigtigt an.

Hvad du skriver er helt i tråd med, hvad der lige nu foregår: Den gamle verden sygner hen i afmagt. Næste skridt handler om, at den personlige suverænitet hos folk kommer i spil – hos alle folk på planeten Jorden. Det fælles folkelige ansvar bliver taget i brug.

Orientering findes på http://i-uv.com/

Kilde: http://peoplestrustmalaysia.wordpress.com/tag/un-swissindo/
20 FACTS OF HUMAN FINANCE

1. Government corporations and elite businesses and organizations worldwide were lawfully foreclosed in December, 2012.
2. These corporations’ assets all have UCC liens placed against them in lieu of payment for knowingly establishing fraudulent contracts with the
people of Earth, creating a de facto slavery system.
3. All governments are corporations and have been since at least 1934 when governments mortgaged their populations for the first time, without their
consent, to pay for the corporations’ combined excesses, mistakes, and wars.
4. These corporations continue their criminal acts to avoid the collapse of their foreclosed paper empire while awaiting help from the central banks
and their printing presses.
5. Historically, these banks and corporations have received massive payments and loan guarantees to run the presses that have sustained their
central banks. These loans are backed by the combined wealth of the planet, mostly in gold, but have also included the value placed on each individual
via their birth certificate.
6. The Collateral Accounts were set up to support the combined value of the worlds’ assets, to facilitate commerce and to provide for the wealth,
health and safety of the world’s people.
7. Treaties and agreements, signed and then ignored over centuries, guarantee that this money is to be distributed to all of the people of the
Earth. The elected and selected government corporations had other plans and other means not made known to the people or the trustees of the accounts
until it was almost too late.
8. For too long the accounts’ trustees dutifully obeyed the governments and central banks and gave payments and guarantees only to them and to their
corporate associates and families -as they demanded was their right.
9. But recently, after generations of careful planning and preparation, the trustees refuted the corporations’ claims on the Collateral Accounts and
have instead prepared to release the funds to the people to rebuild the world.
10. This money is entirely backed by precious metals and jewels,constituting the wealth of the world that has always been everyone’s to share equally -but wasn’t. When released, this money will cancel all odious debt for every nation and every person on Earth. It is enough to make money and all its attachments irrelevant.
11. This money, a sum large enough to guarantee the end of financial tyranny for everyone, is available now.
12. This money will enable long hidden technologies and medical breakthroughs to be released to all the people.
13. This money will enable the restoration of the planet’s natural environments and will support a commitment to keeping the planet healthy
with clean energy.
14. The proof of all this new information, including the hidden history of our planet, is available now if you look. This information is less likely
be found in the corporate- and government-owned mainstream media.
15. Consider the fact that any bank mortgages you may have or other bank loans or tax payments you may owe are fraudulent. Humanity didn’t agree to
be sold for corporations’ and governments’ excesses, mistakes and wars; therefore no valid contract exists.
16. Consider that many new world communities have worked for decades – at significant risk to the people involved and their families – to ensure this
distribution of the world’s wealth takes place peacefully.
17. As a result of this event some world leaders will be detained for a short period. No being will be harmed. A temporary government and new
financial structure, already available, will be put into place.
18. Help each other get these accounts released to the people of Earth and stop paying the bankers and their governments their fraudulent claims. Only
together can we replace and eradicate our bankrupt system.
19. Accept that you are infinitely valuable and in every way free and that your portion of the wealth of the world is available for you now to enjoy
in peace.
20. All that remains for the people of Earth is to accept what is rightfully theirs: take back their share of the world’s wealth from those
who fraudulently held it from them and claim their rights as equals among anyone. An event.

J.Johansen
Forfatter
9 år siden

Det er en god tanke og et godt initiativ Ingunn og Kjell Erik, men jeg ser skjær i sjøen, for det spørs helt hva slags mennesker som sitter som ‘dommere’, hva slags emosjonelle inklinasjoner de har. NØYAKTIG som i den vanlige domstolen.

Fru Justitia skulle i prinsippet være blind. Der skal være en LOV, utferdiget av et forum av valgte borgere (Stortinget, som jeg er enig i mangler legitimitet, siden de har underlagt seg globalismen – Den Nye Verdensorden – og dens utbredelse og beste, mer enn Folkets beste), og så skal LOVEN håndheves, og INGENTING annet skal taes med i domspremissene. Ingen synsing, ingen emosjoner, ingen irrasjonalitet, bare kalde harde fakta skal telle med (det blir vanskelig i ‘feminismens tidsalder’ hvor alle absolutt skal ‘føle noe’ for alt mulig). ALT noen ‘føler noe om’ bør ekskluderes fra domspremissene i Folkedomstolen. Håper den fortsatt blir bevisbasert og at alle i utgangspunktet er uskyldig til det motsatte er bevist.

Jeg vil bare komme med noen generelle betraktninger rundt organiseringen, og håper det kan være til hjelp for deres arbeid med Folkedomstolen. Jeg ser noen farer her.

Et eksempel på hvordan rettsystemet forvitret «Vi skulle bygge det Nye Jerusalem» (Håkon Lie, AP til Waage/UiO/Reflex, før han døde om deres førsteprioritet etter andre verdenskrig).

Folkedomstolen bør vel ta opp private saker også, og ikke bare mot Staten? Ta for eksempel denne saken med min artikkel som ble slettet fra Nyhetsspeilet nylig, som jeg kommer til å bringe inn for Folkedomstolen; Hans Kristian Gaarder har brutt pakten vi gjorde når vi startet Nyhetsspeilet, og fikk slettet min artikkel, jeg fikk beskjed om at ikke skal være noen artikler om ‘jøder’ eller om homoseksuelle lenger på Nyhetsspeilet (?), og jeg ble bedt om å pelle meg tilbake til Riksavisen. Jeg vil selvfølgelig be Folkedomstolen om erstatning for å ha blitt lurt til å promotere noe som skal vise seg å bli Hans sitt markedsføringsapparat og inntektsbringende ‘alternativvirksomhet’.

Mossad bak Utøya-terrorismen?
http://www.riksavisen.no/?p=10028
http://www.nyhetsspeilet.no/?p=48231

Det skal ikke være lov å nevne ‘elefanten i rommet’, bare skylde på paven den anti-kristen, jesuitter, frimurere, aliens i UFO’er og annet møl som skal ta fokus bort fra ‘elefanten i rommet’, men altså ikke nevne de som står bak og over dem alle, nemlig den liberale, sosialistiske og sekulære (les; satanistiske/verdslige) verdensmakten/pengemakten. Halvkvede viser og halvsannheter, er like mye løgner som resten av samfunnet er befestet med, og er demonisk inspirert. Alt som ikke er av Sannheten, kan aldri bli Rettferdigheten. Da har en allerede brutt en karmisk lov som vil føre til illegimitet, for hva som helst.

Vi må selvfølgelig kunne gå til sak mot Staten fordi den tillater usømmelig og umoralske bolsjeviksk bøllevirksomheter, og ikke beskytter borgerne mot satanister og undermålere, hvis virksomhet kan sette borgernes liv i fare fordi noen ypper med sin hatpropaganda av alle som ikke tilber samme mennesker som dem som småguder.

Hvordan vil jeg for eksempel bli dømt av den eksisterende folkedomstolen etter gapestokkprinsippet som anti-semitt, ifølge satanisten John Færseth, som har varslet MOSSAD med sin navneliste på Vepsen hvem som er trussel mot deres ‘hellighet’? ‘Anti-semitt’ er jo et begrep filosemitter og jødetilbedere bruker på alle de ikke liker, som truer deres politiske hegemoni (bolsjevismen). Hva gjør Staten for å beskytte borgerne mot slik hatpropaganda og hatvirksomhet i politisk opinionsdannelse? Ingenting!

Det er ikke en eneste lov artikkelen min har forbrutt seg mot. Selvfølgelig må vi et fritt samfunn kunne drøfte om Mossad driver operasjoner i andres land (?). Skulle blott mangle spør du meg. De har jo gjort det før også (?) (Lillehammer-saken). Da var det Arbeiderpartiets Håkon Lie og Jens Kristian Hauge som underslo fakta og frikjøpte terroristene. Idag er det mange andre som vi skal se som gjerne vil bortforklare saken. Men John Færseth og andre er jo motstandere av at Folk Flest skal få høre annet enn de offisielle forklaringsmodeller. For det er emonsjonelle ting som taes med i beregningene hos den eksisterende ‘Folkedomstolen’, på slik måte at ‘retten’ ikke engang orker å høre motforestillingene, altså kontradiksjonen. Fordi rettens administratorer har emosjonell slagside til en side, så vil automatisk sakene bli urettferdig bedømt.

Sitter der noen ateister og HEF’ere i Folkedomstolen, så ser jeg med en gang at de fleste kristne blir dømt til GULAGs. Av den enkle årsak at har folk ikke rettferdighet og sannhet som sin ledestjerne i sin sjel (om de har en sjel da), så vil aldri ‘dommerne’ klare, selv i Folkedomstolen å utstede rettferdige dommer. Forskjellen på de rette kristne og andre, er at kristne har internalisert dette sannhetsprinsipp og rettferdsprinsipp, og om de synder mot det, uansett hvor meget de persnlig har imot vedkommende, så bringer de karmiske konsekvenser over sitt eget hode, om de ikke klarer å opptre STRENGT objektive i enhver slik sammenheng. Om denne ‘karakteregenskap’, om vi kan kan kalle det det (det er egentlig en sjelsegenskap i en oppreist sjel fra et fallent menneske, lagt av seg ‘Dyrets Merke’), ikke finnes i Folkedomstolens administratorer, så vil den etter hvert bli like korrupt som det vanlig systemet, bare at nå har den nye domstolen endret sympatier og antipatier hvem de er for og imot. Det er igrunn bare kristendommen som internaliserer dette karmiske personlige ansvar i individet, å ‘elske sin neste som seg selv’, alle av dem. I mangel på dette, i det ‘sekulære’ (les; satanistiske) og ateistiske samfunnet, trenger samfunnet store lovbøker. Jødedommen elsker mest jøder, og muslimer elsker mest muslimer, og ateister og bolsviker elsker bare sine egne. Slik er det bare.

Hvis Folkedosmtolen skal innflueres av Nyhetsspeilets ‘administratorer’ hvor innholdet og domspremissene skal være ‘politisk korrekt’ (‘Partinoost’, Lenins oppfinnelse), hvordan vil dette påvirke Folkedomstolen? Hvordan skjøtter da Nyhetsspeilet ytringsfriheten, og om ikke, vil ikke dermed bare alternativ media bli en ny og videreutvikling av mainstreanm media? Og det eneste ‘alternative’ er til mer ‘spacet’, til mer alternativt er det, og kan få et absurd skjær etter hvert? 9/11 MINUS Larry Silverstein og hans kompiser med dobbelt statsborgerskap blir en halvkvedet vise fra filosemittene.

Så lenge ‘retten’ ikke vil høre kontradiksjonen engang, kan det da bli en rettferdig domstol?

Jeg har vært i og observert nok rettsaker til å vite at om kontradiksjonen utelates og nektes ført av emosjonelle årsaker, så kan det aldri bli rettferdige dommer. Den vil ikke klare å forholde seg til rasjonelle argumenter, og slik vil det også bli i Folkedomstolen, mest sannsynlig.

Hvordan vil Folkedomstolen for eksempel bedømme jødespørsmålet i forhold til palestinerne? Vil de ha den tradisjonelle slagside som Krigsforvryterdomstolen i Haag og FN har, hvor Israel har har 80-90 resolusjoner mot seg i FN, men ingen håndhevelse på at de forholder seg til resolusjonene – fordi det bor noen jøder i Israel? Hvorfor skal jøder unntas fra vanlig lov og rett som gjelder for alle andre?

Vil de klare å forholde seg til hva denne sympatiske Israeler sier, så vil det være vel anvendt tid for Folkedomstolens administratorer.


http://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ

Det blir en STOOOR nedtur for khazartilbederne den dagen dette blir mainstream, når sionistiske ‘kristne’ og ‘sekulære’ satanistiske filosemitter som John Færseth og ‘alternative’ khazartilbedere (tilber penger mest, pengemakten) finner ut at de er lurt til å tilbe ‘jøder’ som guder (les; khazaren), mer enn å tilbe Jesus som den med ‘himmelnøklene’ og ‘The Force’/G-d. Idoltary er generalsynden. Vi skal IKKE tilbe mennesker som guder, om de er aldri så mye jøder, så er de falne sjeler, noen av dem reinspika satanister/luciferianere som lever på gedigne løgner som de like mye som resten av verden er førført av, som trenger frelse like mye som alle andre. Sionismen er motsetningen til ekte kristendom.

Mange vil gå inn i en eksistensiell depresjon og så monumental, når hele deres verden faller sammen, alt de trodde på raser sammen som falskt. Da kommer de i en eksistensiell krise, deres sionist religion (politisk sekulær ideologi om et jødisk Verdensrike – Den Nye Verdensorden – med sentrum i Jerusalem og det gjenoppbygde okkultisten Salomons Tenmpel) faller sammen, at det er best å begynne litt og litt å forene seg med sannheten og tanken allerede idag.

Slik er det igrunn med alt, for alt som er falskt og løgnaktig skal falle i våre dager… og folkene som promoterer løgnene og halvløgnene er ikke AV Sannheten, de bærer løgnens frø i seg, og kan derfor heller ikke dømme rettferdig derav. Veien, Sannheten og Livet.. The Way. For de som ikke klarer å ikle seg Sannhetens og Rettferdighetens ‘dommerkappe’, de er ferdig. De vil historien dømme som undermålere..

De vil gjenoppbygge Salomons Tempel. Salomon var den okkulte overløper som brøt med G-d.

– Å bygge et nytt tempel er å be om en katastrofe
http://www.nrk.no/verden/_-katastrofe-a-bygge-et-nytt-tempel-1.11307965

Jeg synest det blir spennende å følge hvordan ‘rettferdigheten’ skal administreres i ‘den nye tid’, og håper det ikke bare blir en ny variant av det gamle system. Og at dette er forhold som jeg håper dere tar med i vurderingen når dere skal sette sammen adminstrasjonen og dommerpanelet. Er der noen som IKKE har Sannheten i seg, som ikke viser den største Kjærlighet til Sannheten, men heller til halvkvedede viser (de beste løgner er de som inneholder 80% sannhet og 20% løgn, og de 20% utgjør hele forskjellen), så vil Folkedomstolen ikke anses legitim av meg ihvertfall :)

Vejvad
Vejvad
Abonnent
Svar til  J.Johansen
9 år siden

Du ser korrekt, når du tvivler på domstolen. Den stigende globale bevidsthedsåbning synliggør mer og mer. Følelserne er et centralt redskab for erkende sandheden. De følelser du peger på, er ulykkelige følelser, der er afskåret fra at fungere – af Cabalen – og er et globalt fænomen.

Det som Ingunn søger, er en instans, der finder og leverer sandheden. Kendes hele sandheden af alle, erkendes det reelle grundlag af folk og vil blive taget i anvendelse – af folk. Hele statsapperatet og dets forvaltning, institutioner osv. vil dermed blive afsløret og således blive synlig konfronteret med deres lyssky gerninger hidtil. Dømt af deres egen gerning. Da de dermed anses som skadelige, vil de blive fravalgt af folk.

En såkaldt ‘domstol’ vil derfor ikke have til opgave at lave en klassisk dom, men alene tjene til at bringe sandheden frem og bekendtgøre den, så alle ved alt. Med denne alviden vil folk skelne kvalificeret sammen og handle sammen. Dette kræver vi sanser hinanden, med det veludviklede sanseapparat vi er udstyret med og dertil hører følelser.

Da en domstol i klassisk forstand er en del af staten kan den ikke pådømme staten. Domstolen er inhabil. Ligeså en folkedomstol, så du har dermed observeret ‘skær i sjøen’ korrekt.
En god del folk globalt har erkendt at nationalisme og statsstyring er seperatisme, og historien viser seperatismens inskrænkethed skaber ubalance mellem folk såvel indad som udad. Denne svaghed er udnyttet af Cabalen.

Det er ønskeligt at vide hvorvidt Ingunn ønsker en domstol – eller en afklaring, der finder, bedømmer og komplet verificerer hvad staten er og gør.
Ethvert individ er suverænt. En gruppe af suveræne er absolut suveræne. Suveræne til hvad?

Valgeir
Valgeir
Abonnent
Svar til  J.Johansen
9 år siden

Lurer på hva du mener med sannhet. Hvis det er noe som man skal sanse seg til dreier det seg om en religiøs tilnærming. Det kan jeg ha en personlig forståelse av, men ikke om det skal være ala Jesus er veien livet og sannheten. For der ser jeg Sannhet gjort til en mystisk størrelse, som derfor blir ubrukelig i hverdagen..
For meg er det viktigste med sannhet at den er ett mål på samsvarigheten mellom beskrivelsen og det beskrevne.

Hvorfor skulle en norsk folkedomstol mene noesomhelst om ytre folkegrupper?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Husk da at vi alle er utilstrekkelige mennesker med våre preferanser styrt av vårt eget ego, synlig eller ikke. Korrupsjon har mange ansikter, og selv om uttalte intensjoner muligens er de beste vil man aldri oppnå at en «jury» vil være rettferdig. Det er inne i hodene alt foregår, og avgjørelser blir tatt – der er det ikke mulig å observere noe, hverken før man blir kalt eller etter man har talt.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Joda. Jeg har lest det Ingunn, og det kan jo være noe jeg ikke klarer å få med meg, som for eksempel HVEM skal lage lovene som Folkedomstolen skal dømme etter? Skal der være lover i det hele tatt? En må liksom måle rett og galt i konfliktløsningen i forhold til noe (forliksbiten dere nevner), hva er dette ‘noe’?
Jeg prøver å anskueliggjøre at ALT er relativt, og subjektivt, og at domstolen har blitt brukt til politisk ‘oppdragelse’, som politisk verktøy, mer enn å skjenke noen rettferdighet. Det er vanskelig å komme unna denne subjektivitet, flertallet vil alltid vinne, samme hvor deres sympatier og antipatier ligger. Det er faren.
Det var faktisk en folkedomstol som dømte Jesus, en uskyldig i påstandene, til døden for 2000 år siden, kan lett bli ‘gatas parlament’. Det kommer helt an på hvordan premissene defineres.

Hadde den lovgivende makt, nemlig FOLKETINGET (Stortinget), som har ALL makt om de vil, holdt dommerne og domstolen i ørene, og ikke vært korrupt av forhold jeg tar opp over, så hadde vi ikke hatt problemet med domstolene. Jeg er tilhenger av å ta problemet, ikke symptomene….

Juryordningen er faktisk en slags ‘folkelig’ domstol, men den forsvinner vel snart og skal erstattes med en juridisk elite av dommere… ikke lenger dømt av sine likemenn..

Her er en del åpne spørsmål. Jeg håper at Folkedomstolen vil la Sannheten ‘vinne’, og at lovene (om der skal være noen slike) administreres rettferdig (rettferdig = korrekt, til enhver tid). En domstol skal ikke lage sine lover selv, da blir det shariadomstol :)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
9 år siden

Ok Ingunn. Jeg ser nå at jeg overså den biten.

Her må det en skikkelig slagkraftig aktor på plass, som hamrer ut fakta, blottet for følelser!

Som Forsvarer kan gjerne velges fra samfunnets utstøtte på Jernbanetorget… som gjerne må få et shot av all noe av den gode opium fra Afghanistan før innsats, som norske politikere har sikret, for min del…

Det bør jo være en relativ enkel sak å bevise at staten ikke lenger er legitim.., men beherskes av en globalistisk kabal som konspirerer for Verdensriket sitt og til Anti-Krist.., og således må nordmenns interesser ofres for dette.. Det kalles collateral damage på fagspråket…

PS: Mitt råd er å holde globalistenes nye lovverk FN’s og EU’s ‘Menneskerettigheter’ utenfor. Vi har hatt menneskeretter i 1000 år i dette landet i vår egen Grunnlov… å adoptere globalistenes sine nye er å ta avstand fra sine egne tradisjonelle, som er skreddersydd for Norge og norsk kultur…

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  J.Johansen
9 år siden

JJ:
Det er vel ikke mer enn forventet at de som ikke følger spillereglene blir kastet ut av «det gode selskap». Det blir jo rett og slett patetisk at man skal gå rettens vei for å komme inn i det selskap man ikke passer inn i og ikke er velkommen i. Føler du at riksaviser alene ikke lenger rommer ditt store ego???

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Jens
9 år siden

Jeg håper Jens ikke får noen plass i Folkedomstolen Ingunn :)

«Vi har alltid eksistert innenfor rammen av strukturer som legger føringer for tankene og livene våre»

Jens støtter som du ser en utrolig streng selektering av hva slags informasjon som skal gjøres tilgjengelig for FOLKET… omtrent som hos establishments mainstream media altså, og legger dermed ‘føringer for tankene og livene våre’, og til og med kunnskapen til dommerne.

jab
jab
Abonnent
9 år siden

Her er et innlegg om hvorfor demokratiet ikke virker i større grupper, land.

http://wakeup-world.com/2013/10/26/participatory-democracy-why-we-need-to-go-tribal-again/

Maarit M. Hanssen
Forfatter
9 år siden

Ingunn, jeg har en sak mot staten og det går på overvåkning, trakassering, stråling osv. Husk at jeg allerede i 1994 ble erklært som » trussel mot rikets sikkerhet.»
I oktober måned er det «en kampanje» for å plukke ut personer i Norge som utgjør trussel mot rikets sikkerhet (se Computerworld). Disse personer blir sluset til psykiatriske sykehus. Kjenner en, som ble overfalt av politi og lege, slått ned til blods i sitt eget hjem og kjørt til psykiatrisk avdeling. Det de egntlig ville var å få kloa i gården hans.
Lykke til med arbeidet!

Lars-Roger Moe
Skribent
9 år siden

Godt tiltak!
Dog, så må hver og en vurdere hvorvidt staten har legitimitet og hvorvidt de vil slutte opp om staten som entitet. Hatten av for deg i så måte, og håper du klarer å skale oppmerksomhet rundt også denne saken som gjør at noen blir rammet av et spørsmål eller to som ikke slutter å klø.

Utfallet av en slik sak for meg spiller ingen rolle. I mine øyne har staten mistet sin legitimitet for lengst. Staten er hva staten alltid har vært: den største røverbanden som klarte å domminere et gitt område med vold og trusler om vold. Herunder tvangsinndriving av ransutbytte – les skatt – og tvangsutskriving av flrer eøvere – les værneplikt. Så den ene røverbanden kan forsvare seg mot den andre røverbanden og slik kan begge gi hverandre et fernniss av nødvenndighet og garantist for trygghet i øynene til de respektive røverhøvdingenes undersotter. Og så videre, uten at vi skal gå nærmere inn på de angivelige godene vi får tlbake fra snille onkel stat.

De siste frie folk i landet rømte til Island da Harald Hårfagre ekspanderte nordover. Det tok ikke så lang tid likevel før denorske røverhøvdiungene hadde fått utmanøvrert de frie islendingene ved å få kverket kulturbærerne, en av de siste var Snorre Sturlason, og annekset flyktningene og hele øya deres.

På tide å sette en stopper for dette tullet nå. Lykke til!

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

I og med at en folkedomstol ikke har noen myndighet i staten til å gå videre med dommen, så er det vel høringen som er viktig og referatet som blir det store dokumentet.
Forøvrig er jeg litt intressert i å høre om hvem som skal være forsvarere her. Og siden de fleste her er ganske enige, så synes jeg de gjerne kan begynne med å forklare den Norske Stats legitimitet her og nå.
Jeg synes ikke diskusjonen om staters prinsipielle anvendelighet og nødvendighet/unødvendighet har noe med denne diskusjonen. Jeg ser på Staten som den formelle og organiserte forlengelse av Nasjonen dvs Folket. Og det reiser ett viktig spm. Hvem er folket eller hva vil det si å være ett folk?

Jens
Jens
Abonnent
9 år siden

Artikkelforfatter skriver:
Vi har henvendt oss til statsministerens kontor og til justisdepartementet for å få svar på spørsmål rundt konstitusjonelle forhold, og får ikke annet enn svada-svar.

Er det mulig å få se spørsmålet(ene) og svaret(ene) omkring de konstitusjonelle spørsmål du/dere nevner her?

Hvem skal oppnevne en folkedomstol?
Mener du at våre folkevalgte ikke har legitimitet?
Hvem eller hva skal erstatten statens oppgaver, og hvem skal oppnevne disse?
Skal man avskaffe skatter og avgifter, og hvordan skal man organsisere de grunnleggende oppgaver staten i dag har?

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Ingunn Sigurdsdatter
9 år siden

Først avskaffer vi staten, og ut av det kaoset som da oppstår får vi finne ut hva vi skal gjøre. Er det slik du tenker deg dette?
Er det slik vi med rett kan kalle oss ansvarsbevisste?

« Forrige artikkel

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del V

Neste artikkel »

Et åpent brev til dagens politisk og økonomisk ledelse

81
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x