Den egentlige betydningen av "trust".

Folkedomstol – har du en sak mot staten hvor du føler deg overkjørt?

9.8K visninger
14 minutter lesetid
81

Stadig fler har ubarmhjertige opplevelser med staten,  enten det er i form av saker som gjelder barnevern, NAV, skatt, skole, eldreomsorg, psykiatri eller andre ting. Vi er mange som har følt avmakt, sinne og sorg i møte med en statsforvaltning som blant annet kan opptre urettferdig, kynisk, korrumpert og inkompetent. Denne artikkelen handler om hva vi kan gjøre med det; hvordan vi skal bli hørt. Vårt svar er å opprette en Folkedomstol og stille staten det ene spørsmålet som rammer mest: er staten legitim eller er den ikke? Vi mener den ikke er det.

Skrevet av Kjell Erik Midtgård og Ingunn Sigurdsdatter

Behovet for en folkedomstol

Det egentlige spørsmålet går langt dypere enn til diskusjonen om hvordan forvaltningen fungerer eller hva slags juridisk ramme vi skal ha rundt livene våre. Spørsmålet er: hvem eier min livskraft, min energi? Den norske staten hevder gjennom sine handlinger en rett til å disponere over vår skapende energi på kvantifiserbar måte; vi betaler mellom 80-100% i skatt, indirekte og direkte, – det som er igjen dekker knapt det naturlige behovet for restitusjon. Vår opplevelse er at vi jages fra skanse til skanse av staten dersom vi setter oss opp mot dette systemet, og at alle rettslige virkemidler er fiktive/uten effekt/korrumperte. Spørsmålet blir derfor: hvordan kan vi ringe inn den enorme gorillaen som staten er, og få den under kontroll igjen. Hva skal til for å få tilbake muligheten til å leve ut den naturlige individuelle ressursen og potensielle skapelsen som ligger i hver enkelt av oss; hvordan kan vi bryte ut av dette fengselet?

http://www.ta.no/nyheter/article6347962.ece

Det remediet vi umiddelbart ser for oss er Folkedomstol, og det er vi i gang med. Vi vil sette sammen en Folkejury som er så stor og så synlig at alle får det med seg, og som kan stille staten det ene beklemmende, rammende, umulige spørsmålet: hvor henter du legitimitet fra? Hvordan backer du din “claim”, din påstand, overfor oss, folket? Det vi vil er å synliggjøre dette ene fundamentale problemet som er nøkkelen til å få friheten og verdigheten tilbake. I et land som driftes på basis av tvangsmakt vil ikke en slik Folkedomstol bli anerkjent juridisk, MEN du verden for en kraft det ligger i å visualisere for all verden at dette er et problem, og at vi ikke er med på det. Vi har henvendt oss til statsministerens kontor og til justisdepartementet for å få svar på spørsmål rundt konstitusjonelle forhold, og får ikke annet enn svada-svar. Inntrykket er derfor at styresmaktene må ha spørsmålene “in your face”, sagt med så høy stemme at det blir umulig å komme utenom et svar.

Det er lett å påvise at prinsippet om folkesuverenitet og prinsippet om Grunnloven som øverste lov har falt bort. Her er en artikkel som belyser dette, med referanser (scroll ned til: Om statens jurisdiksjon): https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/sa-hvorfor-bli-frikvinne-og-hvordan-ga-fram-artikkel-1-av-to/

Slik vi ser det, gir svaret seg nødvendigvis selv: staten er ikke lenger legitim; den er ulovlig. Når du mottar den bunken med krav som lander i postkassa hver måned, så er det nyttig å vite at avsenderen er en illegal entitet som kun kan drifte som den gjør fordi den har voldsmakt i ryggen. Som Nathan Fraser sier: “The law is someones opinion backed up by a gun”. Her ser vi en av mange artikler som tar opp statens forhold til sitt eget mandat, -det som mange kaller det demokratiske underskuddet: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/08/30/eivind-smith-refser-stortinget-slapp-holdning-til-grunnloven

Et interessant spørsmål blir da: dersom demokrati er det vi har for lite av, hva er det da vi har for mye av? Vårt svar er at vi har for mye av tvangsmakt, som er motsatsen til folkestyre, og det er ikke lov.

Dersom det viser seg at norske myndigheter, slik vår påstand er, mangler legitimitet så faller også bunnen bort under statens mange prosesser mot sitt folk, -enten det er krav fra NAV, skattemyndigheter, barnevern eller andre ting. ALLE som har en prosess gående mot staten, eller motsatt, burde derfor følge dette søksmålet med stor interesse.

Hvordan går vi fram for å etablere et søksmål mot staten:

Det største spørsmålet har vært: for å kunne etablere en plattform for et søksmål mot staten, slik vi gjør, hva slags lovgrunnlag legger vi til grunn når vi ikke anerkjenner Norges lover slik de framstår nå? Benevnelsen “Norges Lover” er ikke annet enn en misvisende etikett som skal maskere det faktum at lovene i hovedsak kommer fra EU. Lover fra Brussel har over mange år blitt assimilert av allerede eksisterende lovverk, helt til det, som nå, bare er skallet igjen av tomaten, og norske lover har blitt skviset ut. Det betyr at vi ikke kan forankre et søksmål i Norges Lover; gjør vi dét, så anerkjenner vi også jurisdiksjonen/autoriteten til styresmaktene, og det er jo nettopp den vi bestrider.

Vi har alltid eksistert innenfor rammen av strukturer som legger føringer for tankene og livene våre, og det er som om vi befinner oss i et hjelpeløst vakuum når vi ikke kan bruke ferdige manus og utprøvde overbygninger.. Og nettopp dét er vel det som kjennetegner samfunnet vi lever i: det finnes INGEN løsninger utenfor oss selv,-alle institusjoner er godt forankret lenger opp i den pyramiden hvor vi utgjør det nederste nivået, enten det er internasjonale rettsinstanser eller nasjonale. “Same shit different wrapping”: http://www.secretsofthefed.com/the-united-nations-exposed-who-is-in-control-hint-they-funded-the-nazis-and-the-allies-in-ww2/

I all sin enkelhet tror jeg det ene, geniale skrittet vi kan ta er å stille oss bak spørsmålet om staten er illegal eller ikke. Hvis staten har gått utover sitt eget mandat, og det har den, så vil det bety at alle inngåtte avtaler kan erklæres null &void og uten innhold fordi de har blitt inngått i “ond tro”. Blant annet. Det finnes en rekke argumenter som kan rive ned legitimiteten til alle kontraktene som blør landet tomt for ressurser, tid, penger, liv, glede- WHO, WTO, EU-ikke minst, FN, IMF – lista er lang. De skapte illusjonene om demokrati, nasjonalstat og folkestyre er limet som hindrer full oppløsning; her har vi sløret som hindrer oss i å få øye på den korporative virkeligheten bak illusjonen. http://sgtreport.com/2013/10/must-watch-the-biggest-scam-in-the-history-of-mankind/ Never before in history have so many been plundered by so few.”

Når disse kontraktene kollapser, og korporasjonen Norge slettes fra udemokratiske registre, og opphever alle hjemler som er gitt uten vårt implisitte samtykke ihht Grunnlovens mandat og lov om suverenitetsoverdragelse, så kollapser også vårt slaveri og den juridiske personen som har representert oss i alle år.

Alt tyder på at den inkorporerte fiktive stråmannen, som ikke er oss, men som re-presenterer oss i samfunnet via personnummeret, bærer et navn som noen andre har tatt eierskap i via ondsinnet anvendelse av Copyrightregler, og representerer en biomasse som patenteres og legges ut for salg (kroppen vår), opprettes som “security” for backing av lån. Den fiktive entiteten som vi har blitt forledet til å tro at er oss, er ikke annet enn en maskering av den skaperkraften og universelle, uendelige sjelskraften som vi er. Så, hva med å la maskene falle og la livene våre representere den sjelskraften som renner igjennom oss og ønsker å komme til uttrykk på ukorrumpert måte. Det burde allikevel ikke være nødvendig å gå til komplekse skritt for å nøytralisere stråmannen. Alle menneskeskapte registreringer og handlinger foretatt med en intensjon om å føre bak lyset, er ikke gyldige og har ikke juridisk eller spirituell kraft.

6183023667_02d10f0382_z

Spørsmålet om frihet er, som jeg ser det, egentlig er spørsmål om hvor mye vi orker å stå opp for oss selv som levende kvinner og menn, og hvor mye kraft vi har til å stille tyrannen til veggs.

Vi må forstå at alt krav til eierskap, alle krav på land, er menneskeskapt og ikke har noe universelt og almengyldig ved seg.

SÅ, det egentlige spørsmålet er: tør vi stole på vår egen medfødte innebygde autoritet og rett til å være her, eller må vi “selge sjelen” i prosessen mot frihet for å få en “quick fix”? Mange er på markedet med løsninger som er utgår fra jurisdiksjoner nærmere toppen i den globale pyramiden og som kan ta oss forbi den nasjonale nivået men ikke nødvendigvis nærmere oss selv. Tør vi ta skrittet mot en dypøkologisk forståelse av hvem vi selv er, og forstå at heller enn at vi skal reddes sitter vi med løsningen selv?

 

Vårt søksmål mot staten:

Staten, ved Statsministerens kontor, har fått oversendt en stevning hvor vi stiller spørsmål litt lenger ned på siden. Det er ikke et urimelig krav i et demokrati å forvente svar på disse spørsmålene. Staten svarte imidlertid at den bare forholder seg til søksmål innenfor rammen av sin egen forvaltning eller rettsapparat. Statens forutsetning er selvfølgelig den at rettsapparatet skal være frittstående og ikke korrupt. Her er et par artikler som belyser hvorfor dette er så problematisk:
https://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3354884.ece

 

Hvor skal vi avholde rettssak:

 

Vi satser på å leie Litteraturhuset eller et annet liknende sted i midten av januar. Mer info kommer.

 

Domstol og saksgang:

Her er teksten vår fra stevningen:

Denne saken kommer, dersom den går til siste instans, til å bli ført for en stor folkejury som settes sammen i henhold til kriteriene om nøytralitet, universalitet, representativitet, og humanitet. Årsaken til at vi ikke melder saken inn for en offentlig norsk domstol eller rettsorgan, er nettopp at vi bestrider den offentlige rettsforvaltningens legalitet. Vi er av den mening at folket har blitt satt ut av stand til å ta del i den dømmende makt, og opprettelsen av en folkejury har til hensikt å restituere folkets representative deltakelse. Som én av flere grunner kan nevnes at Norges nåværende domstol ikke oppfyller Grunnlovens bestemmelser (§21, domstolsloven §60, med mer) for å utøve domstolsfunksjon. Ihht Grunnlovens §110c og menneskerettighetslovens konvensjon  om beskyttelse av menneskerettighetene art 6 om retten til en rettferdig rettergang, ser vi det nødvendig at saken blir fremmet for en rettferdig og upartisk domstol satt ved lov. Det er pr i dag bare folket det norske som har legitimitet til å nedsette en slik. Vi er kjent med at Høyesterett den 26 juni 2012 opphevet Domstoloven § 60, og legitimitetsproblematikk er årsaken til at dette søksmålet er utvidet til å gjelde også staten.

 

Hvem skal sitte i Folkejuryen på 200 personer:

 

I opprettelsen av en jury og et «forliksråd» kommer vi til å legge til grunn prinsipper om rettferdig og representativ sammensetning i henhold til idealene for en rettsstat. Vi kommer ikke til å velge en jury som heller mot å favorisere saksøkers ståsted. Tvert i mot er det partiskhet vi vil til livs, selv om vi taper vår sak. Vår påstand er at den offentlige rettspleien ikke imøtekommer ovennevnte idealer, men tvert i mot utgjør en trussel mot rettsstaten. Akkurat nå jobber vi med å finne ut hvordan vi gjør akkurat dette.

Disse spørsmålene sendes på nytt til den nye statsministerens kontor i dag:

Vi har oversendt en stevning, men også en liste med spørsmål som vi rett og slett bare har bedt om svar på i det opplyste demokratiets ånd. Vi har alle skyld i, og har alle bidratt til det systemet vi har fått, og vi har alle en stor interesse av å se landet vårt riste av seg dysfunksjonalitet for å bevege seg i en retning som støtter “det gode”, for å si det enkelt. Vi har derfor bedt den nye statsministerens kontor om å svare på disse spørsmålene i en ånd av fred, for sammen å kunne rydde opp i disse tingene:

1. Statsministerens kontor

Storting og regjering legitimerer sin makt gjennom henvisning til Grunnlovens mandat og ideen om folkesuverenitet.

Er Norge fortsatt en suveren nasjon? Denne artikkelen hevder at Norge de siste 20 år har innført minst 8000 EU lover og forskrifter: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/Rapport-EOS-avtalen-er-en-demokratisk-fiasko-for-Norge-6742382.html Lovdata hender at: I Norge har vi ca. 750 lover og ca. 11.000 forskrifter. I 2010 ble det gitt 91 lover og 2.002 forskrifter (http://www.lovdata.no/litt/aa-2010.pdf side 6)

-Er det riktig at av 750 lover og 11 000 forskrifter så har i aller beste fall kun 3000 av disse utgått fra Stortinget?

-Dersom ja, impliserer det at folkesuvereniteten er redusert ned til ca 20% av 100%, slik Grunnlovens intensjon var, siden Stortinget ikke lenger er lovgivende myndighet mer enn i ca 20% av tilfellene?

-Dersom ja, er ikke implikasjonen da nødvendigvis at Stortingsvalget mest av alt er et spill for galleriet?

-På hvilken måte kan regjering og Storting fortsatt legitimere sin maktutøvelse gjennom å henvise til prinsippet om folkesuverenitet?

Vår klare overbevisning er at Stortingsvalget er uten reell verdi, og at det er likegyldig hvilke representanter som velges inn og hvilken regjering som sitter ved makten. Vår overbevisning er at folket blir lurt til å tro på en fiksjon om folkesuverenitet. Vi inviterer Statsministerens kontor til å dementere dette.

Ikke minst vet vi at folket gjennom to direkte avstemninger stemte nei til medlemsskap i EU.

– Hvordan forklares det faktum at Stortinget vedtar 99, 7% av alle EUs lover og direktiver, og at folkets vilje blir ignorert så fullstendig?

Stortingets og regjeringens mandat hentes fra Grunnloven ihht http://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/ som sier at «Grunnloven inneholder bestemmelser om statsformen, om menneskerettigheter og om fordelingen av makt mellom Stortinget, regjeringen og domstolene. Parlamentarismen regulerer forholdet mellom Stortinget og regjeringen.»

I denne artikkelen bekrefter Justisdepartementet at Grunnloven er satt ut av spill og sedvanerett har overtatt: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/16/stortinget-undergraver-den-norske-grunnloven

-Dersom Grunnloven har blitt satt til side til fordel for sedvanerett, kan vi fortsatt si at Storting og regjering styrer med mandat fra Grunnloven?

-Dersom svaret er «nei»,- på hvilken måte kan vi da si at statsforvaltningen overhodet er legitim?

-Er ikke implikasjon av ovennevnte at vi lever i et dikatur og at statens selvoppnevnte monopol på tvangsmakt utgjør basis for forvaltningen av det som kalles for nasjonalstaten Norge?

Ovenfor har vi kun relatert vår kritikk til Norges forhold til EU alene. Imidlertid har Norge også svært forpliktende avtaler med NATO, FN, EHO, IMF, WTO osv, og det er overveiende sannsynlig at samfunnet vårt er bygget på usle rester av nasjonal suverenitet som bare kommer til uttrykk innenfor begrensede virksomhetsområder.  

-Er det riktig at det innen norsk lov finnes det to absolutte, uskrevne juridiske prinsipper: prinsippet om lex superior og prinsippet om legalitet, basert på følgende:


a). Grunnloven er lex superior, og har makt til å kollapse all lovgivning som strider mot grunnlovens prinsipp. Grunnloven eksisterer derfor bare som rettskilde dersom dette tas til følge.


b). Legalitetsprinsippet: Legalitetsprinsippet er en overordnet rettsregel og prinsipp av Grunnlovs rang (konstitusjonell sedvanerett) som går ut på at offentlige myndigheter ikke kan gripe inn og endre eller etablere bindende rettsforhold overfor borgerne, uten å ha hjemmel for det i formell lov – såfremt ikke andre kompetansegrunnlag finnes. Legalitetsprinsippet kalles gjerne lovskravet.

Vår klare forståelse er at begge disse rettsprinsippene er ettertrykkelig brutt gjennom de mange Grunnlovssvik som har skjedd,-i særdeleshet gjennom gjentatte tilfeller av suverenitetsoverdragelse. Forholdet til EU gjennom EØS mangler hjemmel i lex superior,-ergo er legalitetsprinsippet brutt. Gang på gang.


Vår samfunnsordning har hentet inspirasjon fra Jean Jaques Rosseaus verk Samfunnspakten (Contrat Social), som formulerte ideen om folkesuverenitetsprinsippet.

Rosseau skriver dette i sitt verk . Her fastsettes folket selv som suveren:

«Suvereniteten, som bare er en utøvelse av samviljen, kan aldri avhendes, og når suverenen helt og holdent er en kollektiv skapning, kan han bare representeres ved seg selv. I samme stund det kommer en tyrann, eksisterer ikke suverenen mer, og den politiske enheten er ødelagt»

Det er vår klare oppfatning at Stortinget har avhendet landets suverenitet, og også seg selv, gjennom en tyrannisk handling forstått som en handling som ikke samsvarer med folkets vilje representert ved f.eks Grunnloven, -og den politiske enheten er med det ødelagt.

Derav følger at statens underavdelinger på samme måte mangler legitimitet, dersom vår påstand stemmer.

Så noen tilleggsspørsmål:

-Er det riktig at det er overdragelsen av suverenitet til WHO som var årsaken til det store norske innkjøpet av vaksiner mot svineinfluensa, til tross for at den skadelige effekten av vaksinen var forutsigbar og så godt kjent på forhånd at lekmenn som oss kunne redegjøre for dette utfyllende i artikkelsamlingen vår på www.vaksineaksjon.no?

-Er det riktig at vår suverenitetsoverdragelse til FN og NATO er årsaken til at Norges deltakelse i de grunnlovsstridige krigsforbrytelsene i Libya? Hva mener Statsministers kontor er årsaken til at nasjonalt massemedia ikke nevner Edvard Vogts anmeldelse av tidligere  utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Helge Sunde for krigsforbrytelser etter Norges angrep på Libya?

-Vil det være en riktig analyse å anta at den norske monarken har realinnflytelse, til tross for det bildet som er skapt, med tanke på at monarken er øverste signaturholder i landet?

 

Vi har etter hvert fått et inntrykk av at det verdensbildet som formidles til oss, inneholder vesentlige svakheter, og vi vil i det opplyste demokratiets navn be Solberg formidle sin innsikt i disse spørsmålene. Dersom statsministerens kontor opplever disse spørsmålene som spekulative, så må vi be om tilgivelse for det, og om overbærenhet. Vi oppfatter at det, i demokratiets navn, må være av interesse å oppklare alle forhold,- både de som er tydelige og de som er mer obskure. Her kommer noen konkrete spørsmål:

 

-Er det rimelig å anta at Norge, som så mange andre, gikk konkurs etter 1929, og at landet etter dette ble nødt til å ta opp lån hos private banker i London, og at den sikkerheten som ble stilt for lånet var «the human resource»,-altså folkets skattebetalende evne?

Her er en referanse som viser hvordan amerikanske fødselsattester har blitt verdipapirisert, og gjennom opprettelsen av en juridisk person for hver enkelt gjennom tildelingen av et personnummer, regnes som en omsettelig verdi: «To check your birth certificate on the stock exchange»:

1. Go to http://www.fidelity.com
2. Click on ‘Research’.
3. Click on ‘Quote’.
4. Click on ‘Symbol Look Up’.
5. Type in your Birth Number on the Birth Certificate with the dashes (e.g. 156-88-102939).
6. Make sure the top two drop-down menus are ‘MUTUAL FUND’ and ‘FUND NUMBER’ BEFORE you perform the search to find out who is trading on the FUND for the Birth Certificate.
7. Click on the Initialed Trading Company name under ‘SYMBOL’. This will give you all of the trading information about who is trading on the fund that the birth certificate is a part of. This document was created when you were an infant. Commercial laws allow for you to cancel and rescind this simple contract—UCC3-203—and to make a Claim in recoupment (Reparations) for fraud committed upon you when you were and infant (See UCC 3-305).

-Dersom svaret er ja, kan dette forklare hvorfor Norge har en utenlandsgjeld på 4000 milliarder kroner,- større enn hele Pensjonsfondet: http://www.ssb.no/brutgjeld

Vi registrerer at Norges Bank hevder at vi må være likvide til enhver tid, og derfor tar opp gjeld, men kan en alternativ forklaringsmodell også være at praksisen som er etablert med fractional reserve banking (skape penger ut av luft) forutsetter et gjeldsbasert system, og at låneopptak og innbetaling av renter ligger som en forutsetning i forholdet til bankvesenet?

-Vi har lest analyser som hevder at Norges befolkning betaler så mye som 87% i direkte og indirekte skatt. Sitter Statsministerens kontor på tallmateriale som kan tilbakevise dette, eller serdet riktig ut? Det vil kunne hevdes at dette minner en moderne variant av slaveri, men i et annen format hvor vi, folket, oppfordres til å applaudere vårt eget slaveri gjennom ideen om folkestyret. Dersom det skulle vise seg at det er tatt pant i oss, og at vi på sett og vis er eid av internasjonale bankiere,- kan dette forklare hvorfor skatteunndragelse er den forseelsen som mange kan føles utløser den sterkeste reaksjonen hos forvaltningen?

 

Den egentlige betydningen av "trust".
Den egentlige betydningen av “trust”. Bilde: Love av Noël Zia Lee

Ingunn Sigurdsdatter

“The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” (Albert Einstein)

Jeg har gått på universitetet i mange år men har brukt minst like lang tid på avlæring av "etablerte sannheter". Livet handler for meg om å komme inn i størst mulig felleskapsfølelse med mine medmennesker og jorden, og å leve med integritet. Det er målet mitt.
Jeg er takknemlig for at Nyhetsspeilet tilbyr en åpen plattform hvor alle kan komme til uttrykk med sitt ståsted i en tid hvor kjente medier har abdisert, og heller enn å fortelle sannheten undertrykker den.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

81 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
e
e
Anonym
1 år siden

This AI says it’s conscious and experts are starting to believe it, w Elon Musk

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden
e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Hvor er male robotene?

e
e
Anonym
1 år siden

HARVESTING HUMAN ENERGY

Teknologien går langt forbi dette, som jeg både nevnte og opplevde for ca 15 år siden.
Brain-hacking. Lurer på hvor mange “Sove/stille avdelinger” det finnes rundt om i verden?
Ikke rart man har ekstrem utmattelse når noen høster energien din. Ikke rart man blir sprø når noen programmerer hjernen din.

ASTRAL & ENERGETIC PARASITES — SPIRITUAL WARFARE and HUMAN ENERGY HARVESTING

Det er mer til dette enn fløffy spirits. Det er (avansert for noen) teknologi, skjult for de fleste, uforståelig for Ola Normann.
“Listen”
“They are fighting over it”
“Your Energy”

666. Hva en liten chipp kan gjøre … Og frekvens-våpen.
Mange er idiotiske nok til å tro at chipp teknologien er ufarlig. DEN ER FARLIG. Satanistene er ute etter å ta full kontroll over din hjerne, din kropp. Høste din energi. Og stjele dine sjelsevner. DET MODERNE SLAVEMENNESKET ER ENERGISLAVER.
På tide at alle får vite om den satanistiske teknologien slik at de kan beskytte seg mot den.

Det er nettopp derfor at det er så vanskelig å bli “reddet” når man først har tatt merket. FORDI DET GJØR DEG TIL EN SLAVE UTEN KONTROLL PÅ DEG SELV. Det er den teknologien de stadig utformer. The final stamp. Har du 666 merket er det den frekvensen du mottar og er stilt inn mot. Den vil stenge ute gud-frekvensen. Frekvens tårnene vil være forkledd, og Ola Normann vil ikke forstå at han er en slave til å begynne med, ikke før det er forsent.

OM man så ser på skapelsen uten tro på det åndelige og gulaktige, så må folk begynne å våkne opp og forstå at denne teknologien er farlig og at gruppen med satanister som ønsker å benytte seg av denne teknologien, er mye større enn man tror.
Til å begynne med er det bestemte individer og grupper som er av interesse. Folk med bestemte talenter, Brain power, bestemte gener.
OSV. Men til slutt vil de ha ALLE.

Hvor mye får frimurer-mafian betalt pr hode de hanker inn?
Som jeg har sakt før, ifølge den informasjonen jeg har mottatt slik jeg tolker den, er det den som forårsaken “synden/ugjerningen” som må betale for den. Blir noen kjipe runder å løpe for mange frimurere der…

“To be in communion whit him, you have to be blessed”
Bønn kan redde sjeler. Viktig å be for også de døde. De som er inspirert til det må huske på å be for de mørke sjelene, de personene, vesnene og sjelene som alle hater og forakter. Det er lett å glemme at enkelte er under “satans” kontroll og ikke finner veien ut av det.
Det er teknologi, det er onde personer bak, ikke bare fløffy pøffy spirit støff.

Alle kan gjøre feilsteg, forville seg og have under kontroll. (Noen under tvang). Men det er aldri for sent å snu :)
Sjefen, den GODE, er raus med barmhjertighet og tilgivelse. Jeg anbefaler never ending heart meditation. Til slutt får du svar :)

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Snåle snutter fra meditasjon, NÅ.

“Critical injuries”

“Created”
“Liberating”
“Human soul”
“Human hearts are blessed hit the power to .. “(Change?)

“Liberate his soul”
“Final change/chance?”
“Yes” (Da jeg spurte om denne var sikker på at det var hva han ville)

“Near the Pentagon” (Hvor han er tror jeg om jeg tolker riktig)
“Fences around the house” (Da jeg spurte hva er nært Pentagon)

Så kommer noen løsrevne clues som ikke henger sammen eller er hoppende clues. De var svake, så mulig det er noe brøl blandet inn her.

“Confessed”
“Your name used”
“”simplified” (Da jeg spurte om adresse til dette stedet)
“Letting him sleep”
“I never changed her”
“I dident know” (Name?)
“Expelled from Society” (Vet ikke om denne hørte med her)

Syntes jeg hørte noe med “being called Martin”, litt usikker om det var han selv eller om det var en sønn som bodde der og het det. ELLER, om dette hører sammen med tidligere clues.

Syntes jeg hørte noe om en “Roberts” Og “Alberta”.
Alberta hører til tidligere clues, en som blir framed for noe han ikke har gjort. (Altså, Alberta satte han opp)
Og mulig det hører med til en annen samling clues om en som blir tvunget til å tilstå noe.
“They made him confesse”
“i wanted to kill you”

Dette kan være han som jeg har fått inn tidligere som er innestengt på en instutisjon av noe slag, kanskje militært fengsel eller sykehus ol. Mulig han som er dopet ned slik at han ikke skal kunne kommunisere. Mulig dette er den samme som blir tvangs-foret og banket opp osv.

Vanskelig å skille noen av saken fra hverandre, så det hender at de blandes sammen.

Idioten meg måtte google The Pentagon for å sjekke hva som befinner seg nært stedet. Da så jeg at det er jo militært område egentlig. Jeg har aldri snappet opp det bevisst, jeg husker jo 911 og tenkte at det tilhørte admin. hvite hus. LOL.
Er vel en sammenheng alt det der uansett. MEN, det rimer litt med clues jeg fikk da, når jeg jeg kobler det opp mot ting jeg har fått inn tidligere.

Nå kan dette være snakk om han som ble fengslet for å si sannheten om en sak. En som ble reprimander for å si sannheten.

NEI, NEI OG ATTER NEI TIL TORTUR.
INGEN SKAL FENGSLES FOR NOE DE IKKE HAR GJORT.
INGEN SKAL HA REPRIMANDE FOR Å FORTELLE SANNHETEN OM EN SAK.
INGEN SKAL SITTE MED SKYLDEN FOR NOE NOEN ANDRE HAR UTFØRT.
INGEN SKAL TA ALL SKYLD I EN SAK DER FLERE ER INVOLVERT.

MEN de har kanskje ikke fengsel eller sykehus eller psykiatrisk instutisjoner nær/tilhørende?

ps. Det er mulig, men har neppe sammenheng med et syn jeg fikk i morges.
En mann som ligger med lukkede øyne. Alt er hvit rundt ham. Hudfargen virker blålig. Han er snarlik Lars Monsen, men uten ansiktshår, og kanskje noen år yngre. Nå har jeg aldri sett han på bilder med lukkede øyne heller men jeg pleier som oftest når jeg ser bilder av personer, for å kunne huske de, tenke på den første kjente personen de minner meg om. (Eller om de ligne på noen jeg vet om/kjenner også i noen tilfeller) Han så ihverfall ikke bra ut. Om han var bevisstløs, eller sov vet jeg ikke, men hudfargen fikk meg ført til å tro at han var død, men siden øynene var lukket så tenkte jeg kanskje ikke det …

ps2
Men om non kjenner LM og han er ute i isøde et sted, så sjekk opp at han ikke har gjort seg noe. LOL

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Fra avis :
Unge, spreke menn har falt brått om med hjertestans. Flere av dem hadde en fellesnevner

Hatt så mange gravferder at de ikke har rukket å klippe graset

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

YOUNG HEARTS PART 18 – SUDDEN ADULT DEATH SYNDROME (SADS) – HEALTHY YOUNG PEOPLE DYING SUDDENLY
https://brandnewtube.com/v/79e3hS

they are dropping so fast & frequently now its getting scary
494
https://brandnewtube.com/v/gpnAfk

It’s Not a Conspiracy – The Globalist Tell Us to Trust Their NWO Plan! – Michele Bachmann

https://brandnewtube.com/v/BH2cXQ

Global elite haha, nei kall dem det dem e, global søppel :

The Satanic Gay/Transgender Plan for Humanity

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

Loven de bruker er, maritim lov. i norge, så har vi romersk lov, civil lov.

loven på jorden er common law. law of the land.

guds lov til menneskene er natural law.

den loven, som brukes i rettssystemet har ingen fotfzste på jorden.

Den er fiktiv, bakvendt, snudd på hodet,.
hån mot gud, som alt annet lille stakkarslig lyci(fer), gjør på jorden.

alt fra nwo er bavendt, snudd på hodet.
motsatte av Gud.

en dommer i rettssystemet kan ikke, dømme det levende mennesket, uten at det levende mennesket samtykker til det.

kriminelle (politiet) har ikke lov til å spørre deg om id f. eks

Vi er levende mennesker og suveren til a’t

Ingen kan beordre oss til noe som helst.

vi er fri
vi snakker fritt
vi reiser hvor enn vi vill, ingen kan kreve id

så enge vi lever i fred med våre medmennesker,

hjelper, tar vare på oss selv og andre

så har vi frihet

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Litt true love muntrer oss opp:

Woman brings home a rescue dog. And then discovers she barks like a duck.

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

Satans(staten) norge, er eid av Rockefeller.

Direktør i satans norge er støre.

Han og tidligere direktører er alle en del av GENOCIDE gjengen.

De er 100% skyldig i GENOCIDE mot den norske befolkning.

nå trenger vi et samlet folk.

folket må gå sammen om å stoppe GENOCIDE i mot den norske befolkningen.

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

THE UNCENSORED TRUTH BEHIND THE COVID-19 VACCINES
https://brandnewtube.com/v/NNHgCl

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
4 år siden

Nå leste jeg ikke hele artikkelen her. Noen av innleggene tyder også på det samme: er det ikke bare politikere, media og rettsvesen som har mistet det fullstendig? Dere forsøker finne opp hjulet på nytt. La meg stoppe kokkeleringsprosessen (godt mulig det toget er gått da artikkelen ikke akkurat er av nyere dato), da suppe på spiker normalt ender med en grell mottakelse. Følger man de 10 bud finnes det ikke behov for et rettsvesen. Skulle noen utagere gjelder prinsippet “øye for øye, tann for tann”, evt. om man mestrer det ultimate: tilgivelse. Dermed kan vi kaste Norges Lover der den hører hjemme. På søppeldynga.

anders
Skribent
5 år siden

Takk Ingunn! Som musikk i mine ører, klart og godt skrevet. Manglet dessverre kommentar om FN’s AGENDA21-2030 som tilogmed er skrevet om på http://www.regjeringen.no sine sider under LA21 (Lokale Agenda21). Her kan man lese om de såkalte bærekraftige verdier som skal gjøre oss til slaver. Slik som “Barn er Statens Eiendom” da barn ikke er bærekraftige under foreldrenes omsorg og åpner for regulære barnekidnappinger. Videre har vi “Næringsvirksomhet er ikke bærekraftig i private hender” og må tilkomme staten. Videre den agressive eiendomsutvikling men henblikk på megabyer i den hensikt at “private eiendommer i grislendte strøk er ikke bærekraftig” og skal tilkomme Staten. Og det verste av det verste: “Agenda21’s hovedformål som er Depoblasjon (Avfolkning)”. Dersom noen ikke tror på dette siste sjekk opp alle våre 423 kommuners ‘kreft-koordineringssentra’ med direkte lenke til Kreftforeningen. Hvorfor nettopp Kreft, hvorfor ikke også andre sykdommer? Folk dør som fluer og handikappede pluss disse over 60 med delikat helse skal ryddes av veien. Se Obamacare.

Nei vi trenger ikke Staten. For å oppta dommerposisjonene f.eks. finnes det en hærskare der ute av de mest høyaktede og kompetente personer som kun har et ønske; Å tjene FOLKET.

Geir Hanssen
Anonym
8 år siden

Veldig god.Når Staten vil omgås loven bruker de EU direktiv.Dette gjorde de da de ville bruke de miljøgiftige og kreftfremkallende kraftstolper impregnert med kjemikalieblandingen kreosot.
Kreosot er en blanding av 300 kjemikaliesorter og strengt forbudt for private å bruke.kreosot er så giftig at ingen, absolutt ingen organismer kan leve på dette matrialet.Kreosot skader DNAet til mikroorganismr og opptas i næringskjeden.Staten hevdet at dette er lov etter EU forskriften Reach.
OK men står Reach over Norske forurensingslover.Da kom ikke noe svar,så sier en annen Statlig saksbehandler at NEI REACH står ikke over norske lover og det er ikke lov å bruke Reach til å bryte norsk lov.Det var nemmelig det Staten gjorde.etterpå svarer de knapt men frikjenner seg selv.Det er Miljødirektoratet som tolker det meste av lovverk. Disse giftstolpene plaseres blant boligområder ved drikkevann i landbruket forurenser det meste av norsk fauna.når Staten begår miljøkriminalitet lukkes alle dører .

siv
siv
Abonnent
9 år siden

dere har kanskje tenkt på det eller dere syns det her låter rart men jeg mener det som er viktig og avgjørende er at de som blir valgt ut til denne domstolen er individer som kan tenke selv. de er ikke lettkjøpte og jeg mener bestemt at de er de eneste som kan stille seg nøytral mellom to parter. norge er snart invalidisert av eide hjerner. staten ønsker mennesker som lyder ordre uten å stille spørsmå slik de selv gjør og det gjenspeiler seg fra øverst til nederst gjennom hele befolkningen. de med egen hjerne og som har sin egen oppfattning blir i flertall forfulgt av staten gjennom barnevernet og de familiene som utsletter sine barn står sterkere og får hjelp til å kvitte med eventuelle brysomme personer slik at galskapen kan gå sin gang. lenin drepte alle kreativt intelligente mennesker slik staten piner offrene på en mer usynlig måte. de er uønska men de menneskene er helt nødvendige vis noe skal bli bedre. det fins vel de som er bedre stilt men jeg tror i helhet de er fåtall enn så lenge. heldigvis så begynner flere å flere å tenke og tenke gjennom ting så vi får håpe på sikt at lyset trenger igjennom til oss alle. amen

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Nå skal barnevernet snakke bedre med barna http://www.agderposten.no/nyheter/na-skal-barnevernet-snakke-bedre-med-barna-1.1158838

Sitat: 60 barnevernsarbeidere i Agder får nå muligheten til å ta to års etterutdanning i å ha bedre samtaler med barna. ..

Når den halte skal hjelpe den blinde .. folkelig kultur og nødvendig lærdom læres primært ikke på skolebenken. Man må ha den nødvendige ballasten fra både før og etter den såkalte utdanninga. Utfra dét det såkalte barnevernet presterer, ser man at de generelt er bemannet med personale som mangler tilstrekkelig allmenn kompetanse og nødvendige holdninger, en situasjon som i veldig mange tilfeller har ført og fører til stor skade, sogar livsfare, for mange barn og familier. Tenk dere, når de sitter å teoriserer i årsvis på skolebenken, og blir enige og sluppet ut i ansettelsesforhold med myndighet til å bestemme over befolkninga, hvor avgjørelser tas på lukkede møterom, grusomt scenario, de klarer med et pennestrøk mildt sagt å lage et helvete for barn, foreldre, familier, bedrifter og organisasjoner m.v. over generasjoner, og uten noen som helst fornuftig grunn, som regel tvert imot

Turid Kavli manipulerer barn til å bekrefte overgrep. Justismord og kongens fortjenestemedalje http://postimg.org/image/ahqnm3obf/ I facebook http://tinyurl.com/k6k8chv Video https://www.youtube.com/watch?v=mAPKSZbpe-U

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Ble fratatt barna på grunn av 20 år gammel journal http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/ble-fratatt-barna-paa-grunn-av-20-aar-gammel-journal-3935568.html

For noen år siden visste jeg ikke hvor kriminelle og komplette idioter som er ansatt i vår offentlige administrasjon. Det hjelper ikke å klype seg i armen, dette er faktisk reelt. Kun noen få snakker og skriver om det, og ingen gjør noe som effektivt får bukt med denne mafiaen. Kun ca ett dusin personer av 5,000,000 innbyggere deler og distribuerer viktigste informasjon, i noen tilfeller kun 2-3 personer på landsbasis. Jeg var ute og filmet og tok bilder av ringduer imorges, noen av de få individene her som ikke stikker av innen 1 minutt når man forsøker å samtale med de, mafiaen har lett spill og vet det, alt er godt planlagt og gjennomført, bl.a. med militær 4S mind control teknologi i TV-skjermene

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

“Whistle-Blower Tony Farrell Arrested – (Breaking)” “I am told he is being taken to Snig (?) Hill Police station in Sheffield, and I ask people to please call the police station in to check up on Tony to ensure his safety.. And demand his immediate release. Thank You..”
http://syncrenicity.com/2014/05/09/sync-alert-whisle-blower-tony-farrell-arrested-breaking/

“Enough! Gov Did 7/7 Already… Syncrenicity Breaking News”
http://syncrenicity.com/2013/04/07/enough-gov-did-77-already-syncrenicity-breaking-news/

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

OBAMA Cracks JOKE about CNN and MISSING FLIGHT MH370 Coverage
https://www.youtube.com/watch?v=PK3YkArptNg
“What I keep asking myself is this: How does no-one else seem to see what I see? It’s so damned clear! What is in his audience’s drinks? Or are they just a bunch of Presidential cock suckers? I guess the latter. Getting their pay offs. Laugh at the Massa’s jokes and say “We all niggas now boss!” and you, as a white guy, will go far. You’ll suck and feed off the Obama mafia and as long as you’re useful, you’ll do well. Stay useful though otherwise…..”

“What’s gonna be your next joke Obama?
“I see there are a lot of bankers these days jumping from buildings. They’re trying to find out if the 9/11 twin towers jumpers really hurt when they hit the pavement”?”
comment image

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

EN LITEN HÅNDBOK FOR BARNEVERNSOFRE http://postimg.org/image/3zb8g1twb/

I facebook http://tinyurl.com/pcufvrx

EN LITEN HÅNDBOK FOR BARNEVERNSOFRE http://bergen360.no/-/bulletin/show/821654_en-liten-haandbok-for-barnevernsofre

Sitat: Fylkesnemda ble i første rekke opprettet for å sikre foreldre og barn en rettferdig rettergang og er ett statlig organ, som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann. * Selv i de enkleste straffesaker er rettsikkergarantien adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker, der man fullstendig mangler regler for innhenting av informasjon *. Det finnes ingen kvalitetskontroll av forebygging av dårlig saksbehandling. Asplan Analyse har lagt fram en rapport for Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet, som viser betydelige mangler og problemer med norsk barnevern. ..

thomasmann
thomasmann
Abonnent
10 år siden

Vi har ingen behov får denne staten som styrer det helle per-dags dato men og nullstilt hele politikken har kanskje vært en god mulighet.

Solheim
Solheim
Abonnent
10 år siden

Staten er samfunnets svøpe.
Dens hensikt er ikke å støtte dets borgere eller være legitim, men diktere dem og undergrave eller eliminere de som setter seg i mot den om noen hevder eller beviser at den tar feil eller ikke er legitim eller om noen gjennomskuer dens egentlige spillet .
Den er ikke legitim, den bryter “legitimt” loven, da satt sammen av visse som under dekke av staten kontrollerer og manupulerer og holder folk uvitende, av ren ondskap eller profitt, som ulv lager lover for sauer og sauene tror lovene er laget av sauer for sauens beste.

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

:-)
Min instilling er at staten kan forandres – ikke avskaffes. Som Jesus sa det: Gi keiseren hva keiserens er og Gud hva Guds er. Hvis man skal skal styres av en idealisme som er naiv, heller enn realisme så kommer man ikke langt. Det slagkraft som ligger i naivisme er ynkelig i sitt vesen. Når du skriver at jeg har en utrolig defaitistisk innstilling er det jo ting som tyder på at du ikke evner å se at andre kan ha helt andre grunnleggende tanker om hva som tjener menneskeheten best. Du må bare innse det først som sist: Dine tanker om å avskaffe fremfor å forandre staten er så utrolig lite gjennomtenkt og innbærer en så radikal endring av samfunnet at dine tilhengere vi representere en bitte liten miniritet. Og hva kan en bitte liten miniritet utrette i vårt samfunn? Ingenting – absolutt ingen ting – og da hjelper det lite at du påstår at alle som ikke støtter deg har en utrolig defaitistisk innstilling.
Hvem skal overta statens oppgaver? En mengde utvalg, som skal arbeide sammen? Oppnevnt av hvem? Evner du ikkke å se hvor dette bærer hen? Tror du at dine tanker ligger så mye høyere enn statsapparatet at du tror du kan nedsette et utvalg som skal endre Norge fullstendig etter slik du ønsker det?

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Hvis du skal få til noe med prosjektet ditt må du starte en seriøs bevegelse med en seriøs lettfattelig agenda som har et budskap som er spiselig for folk flest. Det nytter ikke å få med seg bare den lille gruppen som har hovedfokus på å avskaffe staten. Staten kan ikke avskaffes før alle nødvendige samfunnsfunksjoner kan ivaretas på en fornuftig måte.

« Forrige artikkel

Naomi Klein: ”Sjokkdoktrinen”. Del V

Neste artikkel »

Et åpent brev til dagens politisk og økonomisk ledelse

81
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x