“Til siste dråpe”; når oljen tar slutt

10.2K visninger
20 minutter lesetid
39

Hvem har skylden for at den norske oljen har blitt pumpet opp i rekordfart i løpet av de siste 30 år, slik at alle åpne oljebrønnene på den norske sokkelen blir tørre før 2020, om 7 år? Uten å tenke på kommende generasjoner , uten å tenke på Jordens klima. I Norge er det kun en person, som har vært og er i en slik posisjon. I det stille  har han sparket framover rovdriften på Moder jord siden 1980-tallet. Denne personen er norsk samfunnsøkonom og politiker, Cand. Oecon og sosialøkonom Jens Stoltenberg, født i 1959, Norges statsminister for tredje gang.

Statsminister Jens Stoltenberg har vært nøkkelmannen bak den høye takten i oljeutvinningen i Nordsjøen

” — Han har vært en nøkkelperson i alle viktige avgjørelser. Det som skjedde på 80-tallet skal han ikke få skylda for. Men som økonom var han en del av det samme miljøet der tanken var at det var best for Norge å ta opp oljen så fort som mulig og få pengene inn i et fond ”, sier oljeforsker og forfatteren av boken ” Til siste dråpe ” Helge Ryggvik til Dagbladet 10.august 2009.

 

Hva er olje?

På høsten 1979 reiste jeg til hovedstaden i Aserbajdsjan, Baku, sammen med en gruppe norske kommunister. Fremme i Baku fikk vi omvisning på oljefeltene ved Det kaspiske havet og besøkte et laboratorium, som var knyttet til oljeindustrien. På laboratoriet ble vi vist prøver av råolje i forskjellige renhetsgrader, som pumpes opp i Baku. Prøvene var fra den reneste, letteste lysegule, nesten gjennomsiktige olje til tung og ugjennomsiktig, mørkegrønn smørje. Geologen som presenterte prøvene sa, at de ikke visste hva dette svarte gullet, oljen, er dannet av og at de trodde at olje er fornybar energi.

Siden den første oljen ble pumpet opp 1859 i Pennsylvania i USA har den vanlige forestillingen vært at olje er dannet av organiske plante-, og dyrerester under stort trykk nede i jorda over millioner av år. Det snakkes om fossil energi som er ikke – fornybar.

Den mest interessante alternative teorien om dannelsen av olje er den russiske kjemikerens, Dmitrij Mendelejevs, grunnstoffenes periodesystemets far, påstand om at olje er abiogenisk, uorganisk. Hypotesen var akseptert i den tidligere Sovjetunion (http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenic_petroleum_origin ).

CitizenErased skriver i VgDebatt den 9.9 2009 følgende:

I en bok jeg nettopp leste, nine crazy ideas in science av Robert Ehrlich, var det spesielt et kapittel jeg synes var spennende. Det handler om at olje og gass (og svart kol) ikke har biogenisk opprinnelse, men heller har vært en del av jorden siden dens opprinnelse. Dette vil medføre at man kan finne olje og gass mye dypere enn man antar i dag, og at reservene er mye større enn man tror ”.

Denne artikkelen baserer seg på teorien om at olje er fossil energi og at den er ikke – fornybar. Fra denne teorien kan man tenke seg  et globalt  scenario hvor olje en vakker dag, bare om noen få år, tar slutt med de enorme og katastrofale konsekvenser for  en uforberedt sivilisasjon som det vil få.

 

Spørsmål om global oppvarming og forurensing

Selv om vi stanset alle utslipp av CO2 til atmosfæren i dag, ville det ta 200 år før innholdet av CO2 ble like lavt som før Den industrielle revolusjonen som startet på 1700-tallet.

Vi slipper ut stadig mer CO2 til atmosfæren, 6.3 milliarder tonn hvert år. USA, Kina og EU står for mer enn halvparten av verdens samlede CO2-utslipp.

Det er to leirer blant klimaforskere i dag hva angår CO2 i atmosfæren. Den ene leiren mener at utslippene varmer opp planeten farlig mye, 2 grader, og den andre leiren mener at CO2 gassen er uskyldig og at oppvarmingen  skjer bl.a. på grunn av forandringer i solen og på grunn av naturlige svingninger i atmosfæren. Så finnes det de av forskere, som mener at Jorden egentlig er på vei mot en ny istid.

La oss tenke at den første gruppen av klimaforskere har rett, at utslippene av CO2 – gass er skyldig i global oppvarming. Teorien er veldig enkel. CO2 danner lokk i atmosfæren og hindrer at solvarmen fritt blir reflektert tilbake til verdensrommet, en slags trykkokereffekt. Jo mer CO2 desto tykkere lokk. Drivhusgassene fanger opp reflektert varmestråling fra solen.

Produksjon og brenning av olje forurenser land, vann og luft. I Nigeria og i Midt-Østen blir det sølt flere millioner fat olje ved produksjon og transport og lagring. Planteverden, mennesker og dyr, fisk medregnet, blir forgiftet i disse områdene, som egentlig er ubeboelige, men hvor det bor likevel millioner av mennesker . Det vil ta mange år å rydde opp og rense disse områdene og ingen har begynt å tenke i de baner enda.

Det norske olje-eventyret

Beskrivelsen hentet fra Wikipedia.

”I 1962 gjorde oljeselskapet Phillips Petroleum nye vurderinger av geologien under Nordsjøen ut fra det som var kjent informasjon om bl.a. Groningen. Senere i 1962 ba Phillips Petroleum norske myndigheter om tillatelse til å starte innsamling av seismiske data fra sjøområdene. I mai 1963 fikk vi en lov som fastsatte statens eiendomsrett til kontinentalsokkelen og ressursene der. Kongen i statsråd gir tillatelser til leting og utvinning av ressurser på og under havbunnen, men det juridiske regelverk kom først i 1965 og da fikk også Phillips leieavtale på flere områder i 1. konsesjonsrunde. Leting kom formelt i gang i 1966 med prøveboringer i fra leterigger i Nordsjøen. ”

” En siste fase i petroleumsvirksomhetens historie startet i 1971 da norskprodusert råolje gikk til raffinering og landet ble selvforsynt fra 1975 ”.

” Totale utvinnbare oljereserver på norsk sokkel er regnet som ca 4250 millioner standardkubikkmeter – mill S, tilsvarende 26,7 milliarder fat. Dette tallet endrer seg etter hvert som nye felt blir funnet og erklært kommersielle, og når utvinningsgraden i eksisterende felt økes som følge av teknologi- og feltutvikling. Totalt er det om lag 50 store og små oljefelt i produksjon eller under utbygging. De største er Statfjordfeltet (566) ( åpnet i1979 ), Ekofiskfeltet (533) ( åpnet i1969 ), Osebergfeltet (355) ( åpnet i1986 ), Gullfaksfeltet (355) ( åpnet i 1986 ), Snorrefeltet (234) og Trollfeltet, gass, (238) ( åpnet i1990 ). Tall i parenteser er totale utvinnbare reserver i mill Sm³. I tillegg er 9 oljefelt allerede ferdig produsert.

” I oversikten «Land med største råoljereserver» i artikkelen petroleum er Norge plassert på en 17. plass. Saudi Arabia har verdens største oljereserver, i artikkelen kvantifisert til 263 milliarder fat. Eller om lag 25 ganger Norges gjenværende reserver ”.

” Den norske oljeproduksjonen nådde en topp i år 2000 med en årsproduksjon på 181 millioner Sm³, og har siden vist en nedadgående trend.  Av de opprinnelige totale norske oljereserver på ca 26,7 milliarder fat er ca 19 milliarder fat allerede tatt ut. I den nevnte oversikten i petroleum vises en kolonne «R/P-rate», som indikerer antall år inntil reserven er tom. Her kommer Norge på bunn blant de land med de største reserver. Bare Storbritannia har større prosentvise uttak enn Norge, men med betydelig mindre reserver. Det norske uttaket i 2005 var ca 13,9 % av gjenværende reserver ved årets begynnelse. Vi ser at flere av de store oljefeltene går mot slutten. Spesielt gjelder det Statfjordfeltet, der bare 3,3 % av oljen gjenstår å produsere ”.

” En betydelig andel av CO2-utslippene i Norge skjer fra norsk sokkel. I 2005 utgjør utslippene fra oljeindustriens anlegg ca 14,5 millioner tonn CO2 eller ca 30 % av all CO2-utslipp i Norge og andelen har vært økende. I 2010 slapp norsk oljeindustri ut 8,7 kilo CO2 per fat produsert olje. Til sammenligning var utslippene fra oljeindustrien i Midtøsten på 6,91 kilo co2 per produserte fat. Dette medfører at utslippene fra norsk oljeindustri er om lag 25% høyere enn utslippene fra oljeindustrien i Midtøsten. Tallene er hentet fra Oljeindustriens Landsforening. Det skal likevel understrekes at det er enkelte usikkerhetsmoment knyttet til tallene fra Midtøsten.

Oljeindustrien står dessuten for ca 62 000 tonn årlige NOX(nitrogenoksid) -utslipp eller om lag 25 % av alle NOX-utslipp. Det meste av slike utslipp kommer fra gassbrenning i turbiner. Boring og produksjon medfører også utslipp av forurenset vann og kjemikalier i sjøen. 99 % av disse utslippene regnes å være ufarlige, det resterende regnes å ha svært alvorlige miljøkonsekvenser med ukjente langtidsvirkninger.

Så langt (1967–2007) har 285 personer mistet livet i ulykker i norsk petroleumsvirksomhet. Et ukjent antall er skadet og fått ødelagt sin helse. Det er likevel en positiv utvikling i skader og ulykker over tid ”.(  http://no.wikipedia.org/wiki/Petroleumsvirksomhet_i_Norge )

Hva skal Norge leve av etter oljen

De siste 30 årene har Norge levd av eksporten av olje, i dag hele 41 % av all eksport. Norge eksporterer olje til Storbritannia og resten av EU. Dette vil si at Norge spiller bare med et kort, et oljekort. Det er bare rester igjen i landet av annen industri slik som stål, aluminium, papir og annen trevirkeindustri. Kunnskapen og teknologien av disse har så godt som gått i glemmeboken titalls av år siden. Fisk, våpen og IT og annen høyteknologi supplerer fremdeles den norske eksporten, men Norge kan langt fra leve av disse etter at oljen tar slutt. Fisk er matreserve for egen befolkning hvis verden vil oppleve større matmangel. Forsvarsindustrien er avhengig av at det finnes kjøpere av våpen noe flere og flere land setter på vent på grunn av økonomiske krisetider.

Internasjonale ratingsbyråer skriver at Norge kommer til å falle på jumboplassen i nasjonal økonomi når eksporten av olje faller bort bare om noen få år. Om åtte år. Norge må da stille blant verdens fattigste land. Dette skyldes dagens politikk, hvor Jens Stoltenberg spiller den viktigste rollen, om at norsk olje må pumpes opp og eksporteres hurtigst mulig for å sette pengene  på oljefond, som investeres nesten i helheten i utlandet. Likevel er ikke oljefondet større enn at midlene blir brukt opp av et par økonomisk kriseår. Norges plass blant verdens rikeste land står på sandføtter.

I 2030 vil Norge ha olje kun for eget bruk, 280.000 fat per dag, sier professor Kjell Aleklett ved Uppsala Universitet i Sverige til Dagens Næringsliv 6.8.2008.

Amerikanske forskere har kartlagt verdens økonomiske kompleksitet ( Economic Complexity Index, ECI ). For Norge viser det nye atlaset en vei utfor et stup.

Aftenpostens januarutgave  av Innsikt i 2012 skriver følgende:

” Men professor Ricardo Hausmann står på sitt. Norge er på vei ut i uføret, og vil ikke lenger være verdens rikeste land så snart oljen slutter å mate statskassen.

Oljeeksporten ( i Norge ) er så stor at hvis den ikke vokser reelt, vil resten av økonomien ha problemer med å kompensere. Norsk eksport av ikke-petroleumsvarer er bare halvparten så stor som hos de skandinaviske naboene, og den er ofte mindre sofistikert i Norge. De andre skandinaviske landene vil lettere vokse, selv om Norge allerede er 50 prosent rikere enn dem i BNP pr. innbygger», mener han.

Hvis oljeeksporten ikke vokser i fremtiden, er det logisk at disse andre landene vil komme til å ta igjen Norge økonomisk, spår Hausmann ”.

 

FAKTA 2012

Olje-og energidepartementet og Oljedirektoratet har gitt ut en oversikt på norsk petroleumsvirksomhet, FAKTA 2012, hvor hele oljesektoren er satt under lupen med blikket fremover til fremtidens oljevirksomhet.

( http://npd.no/Global/Norsk/3-Publikasjoner/Faktahefter/Fakta2012/Fakta_2012_web.pdf )

Fremtidens uttaksteder er i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Nordsjøen er så godt som kartlagt og utbygd, Norskehavet og Barentshavet er fremtid. Når det gjelder sistnevnte så kommer nedturen allerede i teknologifasen på grunn av miljøhensyn og vanskelige værforhold og isforhold. Det kan hende at teknologien og produksjonen blir så dyr at lønnsomheten går i null eller blir negativ og planene må derfor kastes. Da har Norge kun de gamle oljefeltene i Nordsjøen igjen, hvor produksjonen kan stoppe helt opp på grunn av at brønnene blir tørre, alt er pumpet opp bare om noen få år.

EU-kommisjonens generaldirektør for energi, Philip Lowe, advarer mot oljeboring utenfor Lofoten og i Arktis.

” Jo mer olje man utvinner fra jorda, jo større er risikoen, både økonomisk og miljømessig, fordi man må bevege seg inn i stadig farligere farvann. Ingen bør sette i gang med oljeboring i Arktis uten å konferere med sine partnere ”, sier Lowe til Dagbladet.

Han vil ikke gjøre skille mellom Lofoten og arktiske strøk lengre nord.

Det er ikke første gang EU advarer Norge mot boring i nord. I september i fjor gikk EU-parlamentets miljøkomite inn for stans i oljeboringen i Arktis. Da reiste statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet til Brüssel og talte EU midt imot. Til Nationen sa han at ” det blir omtrent som at vi skulle uttale oss om kameldrift i Sahara, som vi ikke har noe med å gjøre ”, men mente likevel at det var viktig å være i dialog med EU.

Internasjonale traktater slår fast at ressursuttak på sokkelen er sokkelstaten sitt ansvar. Norge har drevet olje- og gassvirksomhet i områder som kan defineres som arktiske i 30 år, men virksomheten beveger seg stadig lengre nordover. I fjor høst uttalte både Ola Borten Moe og utenriksminister Espen Barth Eide seg positivt om boring lengre nord i Arktis. Regjeringen har sendt en konsekvensutredning om Jan Mayen på høring, og saken skal legges  fram for Stortinget før påske. Miljømyndighetene uttalte i går at de er negative. Foran stortingsvalget blir det ny debatt om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. På begge sider er det tilhengere og motstandere. Høyre og Frp er for, mens Venstre og KrF er imot. Rødgrønn politikk har vært å la områdene være, men Ola Borten Moe sa i november at han ønsker aktivitet utenfor Lofoten  ( Dagbladet 11.januar 2013 )

Olje- og energiminister Ola Borten Moe er en aggressiv politiker, som presser staten til det ytterligere i iveren for å åpne opp Norskehavet og Barentshavet til oljeleting og produksjon, som Goljat-feltet ved Hammerfest hvor det er planer om å starte oljeproduksjon i 2013. Ikke en gang naturreservatet Jan Mayen, 950 kilometer ut i Nordishavet (http://no.wikipedia.org/wiki/Jan_Mayen ) får lov til å være i fred fra Borten Moes  fremtidsplaner for oljenasjonen Norge. Det er helt sykt.

Men det kan vise seg at det kommer en svært så ubehagelig nedtur for Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Teknologien og produksjonen kan bli så dyr at lønnsomheten går til null eller blir negativ i disse arktiske områdene. I tillegg kan det oppstå akutt mangel på personal med de rette spesialkunnskapene om områdene. Oljeeventyret i Arktis kan fort vise seg å være en uoppnåelig drøm for de neste par tiår og mens det ventes gjennombrudd i drømmene må flere og flere av de gamle oljefeltene i Nordsjøen stenge grunnet at all olje er pumpet opp. Utbyggingen av feltene og produksjon av olje krever i tillegg store mengder energi, som kan være vanskelig å bli skaffet tusenvis av kilometer fra fastlandet.

Oljedirektoratet, Statoil og Oljefondet

Oljedirektoratet (OD)  er et norsk statlig forvaltningsorgan med hovedkontor i Stavanger og et kontor i Harstad. OD har ca 215 medarbeidere. Direktoratet er myndighetenes redskap for å regulere petroleumsvirksomheten i landet slik at petroleumsressursene forvaltes best mulig med minimale miljømessige konsekvenser. OD er underlagt Olje- og energidepartementet. Sammen fastsetter de rammevilkår, og regulerer utbredelsen av virksomheten i samsvar med stortingsvedtak og lovverk. Et viktig redskap er forvaltning av data- og informasjon om ressurser, aktivitet og avtaleverk.

OD ble opprettet i 1972 samtidig med Statoil. Fredrik Hagemann var direktør fra oppstarten fram til 1997. Direktoratet hadde tidligere en kombinert rolle som tilrettelegger for ressursforvaltningen og kontrollør i forbindelse med arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) på norsk kontinentalsokkel. Fra 2004 ble arbeidsmiljø og sikkerhets-funksjonene skilt ut og det nye Petroleumstilsynet (Ptil) opprettet. Gunnar Berge satt i stillingen som oljedirektør fra 1997 til 2007.

Bente Nyland ble konstituert som oljedirektør fra 26. juni 2007 og utnevnt for en åremålsperiode på 6 år i statsråd 21. desember 2007 ”. ( Wikipedia )

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) (StatoilHydro fra 2007 til 2009)  er et norsk børsnotert olje- og gasselskap. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet. Selskapet har 29 500 ansatte, herav 16 300 i selve morselskapet. Statoil er representert i ca. 36 forskjellige land. Med en markedsverdi omkring 400 milliarder kroner er selskapet Norges desidert mest verdifulle, og det er blant verdens 50 største selskaper uavhengig av bransje. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Selskapet er en videreføring av Statoil (1972–2007), og ble til ved at olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro ble slått sammen med Statoil med virkning fra 1. oktober 2007, hvorpå selskapet skiftet navn til StatoilHydro. Navnet ble endret tilbake til Statoil den 1. november 2009 ”. ( Wikipedia )

Statens pensjonsfond (også kalt Pensjonsfondet eller Oljefondet) (http://www.oljefondet.no/#/forside ) er et norsk statlig fond som ble etablert 1. januar 2006 som en overbygning over Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Virksomhetene i de to fondene ble videreført, og de to har ingen felles organisasjon eller administrasjon, bare et felles navn. De to delene av Statens pensjonsfond kalles Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN).

Statens pensjonsfond utland, som utgjør hoveddelen av fondets aktiva, hadde i annet kvartal 2011 en markedsverdi på 3 111 milliarder kroner.

Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av Statens pensjonsfond utland er delegert til Norges Bank, som plasserer midlene i samsvar med retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Avdelingen Norges Bank Investment Management (NBIM) står for den operative forvaltningen av fondet, mens hovedstyre i Norges Bank har rollen som styre. Statens pensjonsfond Norge forvaltes av Folketrygdfondet.

Regjeringen foretar en evaluering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond for å sikre at de etiske retningslinjene fungerer etter hensikten og fange opp innspill som kan medvirke til å styrke den etiske profilen til fondet ”. ( Wikipedia )

 

Når verdens oljereserver tar slutt – Peak Oil

Peak oil, eller Hubbert’s Peak of Oil Production etter den amerikanske geologen og geofysikeren M. King Hubbert, er en betegnelse på toppunktet i utvinning av olje fra ett eller flere oljefelt. Begrepet refererer til en grafisk kurve over utvinningstakten. Tapping av olje fra et oljefelt følger alltid først en oppadgående kurve fra man starter uttømmingen til man når peak (topp), deretter følger den en nedadgående kurve. Dette er forårsaket av egenskaper i sedimentene som holder oljen i bakken og dessuten av den tekniske apparatur som er installert for å ta opp oljen. Norge nådde sin samlede produksjonstopp i 2000. Sentralbanksjef Svein Gjedrem påpekte i et foredrag for Næringsforeningen i Trondheim 28. november 2007 at den norske oljeproduksjonen er på vei nedover. Den var på dette tidspunktet (2007) på nivå med produksjonen i 1994, og oljeproduksjonen på norsk sokkel har avtatt med gjennomsnittlig fire prosent per år siden 2000, da den lå på 3,1 millioner fat per dag.

Man må skille mellom oljereserver og utvinningstakt. Man kan ha enorme reserver, men likevel en begrenset utvinningstakt. Det som gjør at «peak oil» i dag er et stadig mer aktuelt tema er at det er den globale produksjonstoppen man snakker om, og at verdens daglige utvinning av olje om ikke lenge vil stoppe på et nivå der den ikke lenger kan tilfredsstille verdens samlede behov for olje. Den utgjør per august 2007 ca. 85 millioner fat per dag. Etter «peak» vil oljeproduksjonen bare gå nedover.

I en verden der det økonomiske systemet er basert på en kontinuerlig ekspansjon, vil «peak oil» representere en trussel mot selve systemet. Mange hevder at dette vil utløse en økonomisk krise vi aldri har sett maken til, og at denne krisen vil presse frem behovet for et helt nytt økonomisk system.

Grunnen til at «peak oil» kan skape problemer for økonomisk vekst er hovedsakelig at det blir færre ressurser å fordele, og at det ikke finnes et like godt alternativ til den oljen man mister. «Peak oil» kan da fort føre til at verdensøkonomien krymper .

For hver kalori mat som blir spist i USA går det med 10 kalorier i form av petroleum i produksjon og transport (da er oppvarming og nedkjøling ikke tatt med). Dette brukes av mange peak oil-eksperter som et argument for at det vil oppstå hungersnød når verdens samlede oljeproduksjon begynner å synke ”. ( Wikipedia )

Hvert land, som pumper opp olje holder hemmelig mengden av reservene sine. WikiLeaks avslørte hemmelige amerikanske dokumenter som viste, at for eksempel Saudi Arabia, som har verdens største oljereserver egentlig har 40 % mindre reserver. Dette betyr at i dette landet tar oljen slutt i løpet av 30 år i stedet for 60 år.

I følge Det internasjonale energibyrået, IEA, har vi nå nådd toppen av verdens oljeproduksjon. Forskerne sier at tidligere overslag over gjenvarende oljeressurser har vært for optimistiske.

Oljen tar ikke slutt i løpet av en natt. Signalene for minskingen er at oljeprisen skyter i været og produksjonen går ned. I Norge er oljeproduksjonen halvert i løpet av ti år. I år 2000 var   produksjonen høyest i  Norge. I løpet av disse ti årene har prisen på olje i verdensmarkedet firedoblet fra 25 dollar til litt over 100 dollar per fat. Noen analytikere mener at smertegrensen går på 200 dollar per fat. Etterpå har ingen råd til å kjøpe olje.

Overgangen til en annen energiform går sakte og tar minst 20 år, så det kan allerede være for sent å begynne å forberede verden. Hvis ingenting blir gjort så vil sultekatastrofen slå ut i hele verden fordi jordbruket er over 90% avhengig av olje for jordbruksmaskiner. Industrilandene vil bli hardest rammet. Det regnes ut at to tredjedeler av verdens befolkningen vil dø av sult og sykdommer. All transport i land, sjø og luft vil ligge nede på grunn av mangel på drivstoff. De som bor på landet og har arbeidshester har muligheten til å overleve. Befolkningen i byene har ingen sjanser.

For å opprettholde dagens levestandard ( 2006 ) brukte hver innbygger i USA 24 fat olje per år ( 1 fat= 159 liter ), i Norge 18.5 fat per år og India 0.8 fat per år. Den indiske befolkningen var minst avhengig av oljen. I 2009 hadde Saudi-Arabia 262 milliarder fat olje i reserve, Venezuela 60 milliarder fat og Norge 10.3 milliarder fat. Norge var på 17. plass.

I 2008 ble det anslått at de gjenværende oljereservene i verden er på 1258 milliarder fat. Verden bruker omtrent 84.5 millioner fat olje per dag. USA har bare 5% av verdens befolkning men bruker 21% av verdens totale energiforbruk, 19.4 millioner fat olje hver eneste dag.

 

Alternativ energi

Problemet med alternative energiformer, som  biodrivstoff og atomenergi er at alle disse trenger selv masse billig energi fra oljen for å bli bygget og kunne produsere. Atomkraft er ikke fornybar energi, det blir stadig mindre av råstoffet uran. Radioaktiv avfall er meget farlig og ulykker kan bli store katastrofer. Ulemper med biobrensel er at dyrking av plantene som brukes til biobrensel legger beslag på store landområder, og kan føre til mangel på vann og matproduksjon.  Når oljen tar slutt er situasjonen for verdens befolkning dødens alvorlig. Befolkningen befinner seg bokstavelig tatt, om ikke i steinalderen, så i hvert fall 100 år tilbake i tiden, i tiden før olje. Samfunnstruktur slik vi kjenner den raser sammen. Sivilisasjonen må reorientere seg på alle livets områder.

Verdensledere i den rike verden forstår ikke alvoret, initiativet må komme fra de dype lagene av befolkningen som uten å nøle, og straks, med det samme, må begynne å senke levestandarden sin, slutte å sløse med energi og spare energi slik at overgangen tar lengst mulig tid og det
blir tid til å forberede en alternativ måte å leve. Når oljen tar slutt finnes det ikke lenge billig drivstoff som bensin, diesel og flybensin, kjemikalier, kunstgjødsel, plastprodukter, syntetiske stoffer for å lage billige klær og enkelte medisiner som smertestillende. Sivilisasjonen blir forlatt for seg selv og kreativiteten blant mennesker blir gitt en høy verdi.

 

Livet i Norge etter at oljen tar slutt

Etter en smertelig overgang etter at oljen tar slutt går livet i Norge tilbake til små jordbrukssamfunn hvor selvberging er målet for hverdagsliv. Føttene, sykkel og hest erstatter bilen der det trengs transport. Menneskelig arbeidskraft og hest erstatter de fleste av jordbruksmaskinene. Produktiviteten i jordbruket faller to tredjedeler etter at bønder må slutte med kunstgjødsel og innsektsgift, som er produsert av olje. Nye jordbruksarealer må ryddes for å erstatte den forgiftete jorden etter rovdrift over flere ti år. Eneste energi for å holde varmen i husene er ved. Håndverkerne, håndarbeid og kjerringråd erstatter handelen og legehjelpen. Håndverkerne og smed får mye å gjøre for å tilfredsstille etterspørselen for jordbruksmaskiner tilpasset en arbeidshest.

Hestehold

Det er mange flere hester i Norge enn man har vært klar over, ifølge en ny undersøkelse. Dette viser behovet for et sentralt hesteregister, mener forsker.

Det er mange hester i dagens Norge

Det er vanskelig å få oversikt over hesteholdet i Norge. Selv om vi har gått ganske grundig til verks, er 125 000 et estimat, men alle tidligere tall har også vært estimater, sier Jostein Vik, forsker ved Norsk senter for bygdeforskning. Han har laget rapporten sammen sin kollega Maja Farstad.

Tidligere anslag har variert fra 50 000 og 65 000 hester i 2009, til drøyt 100 000 i fjor.

Med tanke på hvor gode statistikker vi har på det meste i landbruket, er det  merkelig at vi ikke har gode registre over hester og hesteeiere. Det er noe annet å ha en hest enn en hamster, så det er litt underlig det ikke er registreringsplikt, sier han.

Han mener den manglende oversikten har sammenheng med at bransjen er fragmentert og at det er mange ulike tradisjoner, bruksområder og organisasjoner i næringen.

Jeg vil tro hesteeierne kan ha mye å vinne også økonomisk på et bedre samarbeid. Hesteeierne selv ser dårlig økonomi, manglende offentlig støtte og dårlig samarbeid innad i næringen som de viktigste flaskehalsene for utviklingen av hesteholdet fremover, sier han ”. ( Norsk hestesenter )

Fjordhest

Sannsynlegvis stammar den norske nasjonalskatten, Fjordhesten, frå steppene i Midt Asia. Forfaren var truleg den mongolske villhesten (Przewalskij hesten), men vi veit at dagens fjording er resultatet av meir enn 2000 års vestlandsk temjing og avl.

Takka vere plassering på vestsida av dei norske langfjella, som virka som vern frå innblanding av blod frå andre rasar, har fjordhesten kanskje i større grad enn nokon annan tamhest, behalde mange av trekka frå den opphavlege villhesten. Dette er i seg sjølv eit lite paradoks, for gjennom dei siste 1.500 åra har ingen hatt meir kontakt med utlandet enn nettopp folket langs kysten.

For vikingane var fjordhesten ein høgt verdsett alliert. Dei brukte den til framkomstmiddel, til å trekke skip, og dei brukte den til underhaldning. Vikingane rei i krig på fjordingen, og heilt fram til 1980-talet nytta forsvaret fjordingen i si teneste. Ei arv frå vikingane vi framleis nyttar, er å klippe mana slik at den blir ‘ståande’ og også framhevar formen på halsen.

Gjennom slutten av det 19. og byrjinga av det 20. hundreåret vart ein kraftigare hest avla fram for å trekke dei nye, tunge landbruksmaskinene. Dagens fjordhest er igjen blitt slankare, og liknar nok meir på den historiske fjordhesten . ( Norsk fjordhestsenter )

Det er vanskelig å si noe om hvor mange fjordhester det har vært til en hver tid. Ufullstendig innrapportering gjør at en ikke kan stole helt på tallene som er tilgjengelige. Det som er sikkert, er at det under den andre verdskrigen foregikk stor produksjon av fjordhest. Over 12 000 hopper ble para i 1943 (Nestaas, 2009). Etter krigen tok mekaniseringa av jordbruket til. Dette førte til at fjordhesten mista sin posisjon som arbeidshest. Fra den gangen har bedekkingstallene sunket. Det er i dag cirka 5 500 fjordhester i Norge . ( Wikipedia )

Flytting fra byer til landet

Etter at produktene og energien fra oljen, bensin, diesel, smøreolje og fyringsolje faller bort blir livet i storbyene umulig pga. matmangel og mangel på andre forsyninger som krever transport på hundrevis og tusenvis av kilometer. Byfolk vil flytte tilbake til landet  der de danner selvbergende småsamfunn. Undervisningen av barn får et annet innhold enn undervisningen under oljealderen. Realfagene blir erstattet av kunnskap om jordbruk og dyrehold, håndverk, håndarbeid, lek og kultur uten elektroniske hjelpemidler. Billige familiereiser til syden ( kommersielle reiser slutter senest om 30 år pga. mangel på drivstoff for flyene ) om skoleferiene blir erstattet med leir og dagsturer til nærområdene hvor det studeres lokal geografi og dyreliv.

Overgangen fra oljealderen til liv i småsamfunn med selvberging går gradvis etter hvert som det blir mindre og mindre olje. Oljeselskapene vil produsere restoljen så lenge det er lønnsomt. Bruk av restolje blir prioritert til offentlig transport som syketransport og transport av mat. Etter at restolje er blitt brukt opp har samfunnet og økonomien forandret seg fullstendig. Jeg ser foran meg et samfunn uten penger og uten mulighet til krigføring. Et slikt samfunn kan være en reell mulighet bare om noen få år når oljereservene er definitivt brukt opp. Dette er ikke fremtidsvisjon, tiden etter olje har allerede begynt for flere ti år siden. At alle ikke har lagt merke til det skyldes at vestens økonomi lever på overtid og på lån hva gjelder Jordens ressurser og bæreevne.

 

Kilder: ” Oljeindustrien ” ,Richard og Louise Spilsbury, 2011,” Olje. Vil den ta slutt? “, Jim Pipe, 2011,” Viimeinen tippa “, Sven – Olof Jakobsson, 2007, ” Til siste dråpe “, Helge Ryggvik, 2010, ULTRA 1/2013, “Peak Oil – Imposed by Nature “, Amund Prestegard DVD, 2005 ” En ubehagelig sannhet “, Al Gore DVD,2006, Internett, http://www.youtube.com/watch?v=IipwQryubIE ” ” There`s No Tomorrow “

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Michelle
Skribent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Når jeg ser på logoen til Statoil, ser den Davidsstjernen snudd opp ned for meg, eller? På tide at staten satser på fornybar energi og solcellepaneler og miljøvennlige biler som går på vann – hydrogen etc.?

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Norge og Statoil har nesten like stor aktivitet og volum på olje og gassproduksjon i utlandet som på norsk sokkel.
En stor del av av aktiviteten er i fattige land i afrika , eks i Algeri har de en netto inntekt på over 1 Mrd og i et annet Afrikansk land har de hele 15 Mrd i inntekt.
Det viser seg at de eller vi har større verdier hentet ut enn bistand til landene i Afrika.
Jeg velger å kalle det utbytting av fattige land selv om økonomisk gjelder det for et hvert firma å drive med overskudd..
Grunnen til det er at Statoil har en polisi å ikke legge seg borti disses land politikk , dermed lukker man øynene for utvikling og er kun ute etter profitten.

I og rund Lusaka bor de rike , de utgjør 10% av befolkningen og legger i all hovedsak beslag på alle pengene.
Kommer du ti minutter ut fra bykjernen er det fattigdom og slum.
Dette lukker den norske regjeringen og Statoil øynene for.
Det gjelder å hente ut profitten.

I Canada her de oljesand prosjektet som er en særdeles ublu geskjeft for miljøet og i USA er de kraftig inne i skiferfelt som er noe kompliserte å drifte alt for å høyne profitten.
Det er grunn til å kritisere om Statoil har rett focus , altså hente hjem mest mulig profitt for enhver pris.

Denne verdens gud mammon og materialisme fører neppe til at de fattige landene får det bedre med en slik politikk.

Mange mener at det er viktig å importere varer fra fattige land for å få igang økonomiene i fattige land , men isteden blir de utbyttet og holdt nede med høye tollsatser uten mulighet for å videreforedle sine råvarer.
Dette er et enormt problem for fattige utviklingsland , der større selskap stort sett er kun ute etter å berike seg selv uten tanke på landenes utvikling av samfunnsstruktur og innfrastruktur.

Norge regnes som verdens rikeste land , hvorfor har vi så dårlige veier , kaos på enkelte sykehus mm og mange fattige på tross av utbytting av andres resurser som blir ført inn i Norge uten tanke på deres utvikling?

johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
11 år siden

Mad Max 2 Intro:

Stan Meyers Ultimate Objective

http://www.youtube.com/watch?v=IMuRDm_WeEk

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

Pål Steigan med god analyse om det som foregår i Afrika: http://psteigan.wordpress.com/2013/01/19/vestens-krig-mot-kina-i-afrika/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Send e-post til No-Sir David Attenborough og si at han og hans nærmeste familie er mer enn velkommen til å stille seg først i depopulasjonskøa, google { bbc site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=+bbc+site%3Aabeldanger.net }

«Wettermanipulation in der Schweiz | Interessengemeinschaft Blauer Himmel Schweiz ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/comment-page-9/#comment-94244

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Falcon
11 år siden

Noe sier meg at BBC er et eneste stort rottereir, på linje med Vatikanet.

-Pedo-avsløringer i toppledelsen.

-Attenborough kan ikke snakke 2 minutter uten å dra føringer mot Darwinismen.

-Stephan Hawking slipper unna med sin store konklusjon på streng-teorien: —-> Nothing created everything.

Richard Dawkins for lov til å mobbe all åndelig tankegang i program på program. Og kritiserer Darwin for å være en dårlig ateist.

Og NRK henger med på alt.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Balle Clorin

dit svar virker særdeles merkelig
jeg har ikke sagt dette
sitat fra ditt tilsvar
“Vannet du refererer til i bibelen, som du mener er olje, mener jeg det er skyer det skrives om. Men det kan hende du har rett.”

Det jeg sier er at ifølge 1. Mosebok kapittel 1 og vers 7. sier.
Gud skapte et vannlag oppe i atmosfæren slik at det som pga vannlaget ble jorden til et drivhus med konstant temp og at Gud opphevde en naturlov og vannet regnet ned på jorden “vannflommen” som førte til at det regnet i 7 dager og netter og en kjempeflom oppsto.

Dette førte til at alt liv ble ødelagt “organisk materiale som planter mennesker og dyr samt en mengde fisk og dyr i havet ble skylt på havet og nedynget av en enorm masse slam og jordsmonn.

Over tid og under høyt trykk ble dette organiske materialet omdannet til det som er råolje , kondensat og gass.

Videre sier du:
” Teorien om at olje/gass har blitt skapt av menneske-/dyr-/planterester er ikke korrekt.”
Det fins ingen bevis for at dette er mulig og at det har skjedd at jorden selv produserer olje og gass , hvorfor fyller de da de tomme feltene med vann? Det ville jo være mot all sunn fornuft og forskning .’

Videre sier du:
“«Det er annerkjent forskning som sier … konstant temperatur over hele jordkloden.» Aldri hørt om. Også ganske usannsynlig, da solens avstand til jordens ulike punkter er forskjellige, og dermed vil også temperaturen være det. De fire årstider var ikke noe som kom med Vivaldi, men har fulgt jordens utvikling.”

Dette er jo nonsens tvert imot sier mer enn 50% av forskerene at det har vært konstant temperatur på jorden i en viss periode.

Forskerene har fått plenti med beviser på det eks av kullproduksjonen på svalbard , der de under uthenting av Kull og Koks “som også er et resultat av vannflommen og kommer fra organisk materialer” har i mengder sett avstøpninger av en rekke tropeplanter som kun kan leve i varmere strøk og dermed har bevis for at det har vært tropiske forhold tidligere på Svalbard.

Desuten er min teori den eneste realistiske når vi vet at i et drivhus hvor du enn plaserer det i forhold til sola ER DET KONSTANT TEMP INNI.

Jeg vet ikke hvilke kilder du har , men de er særdeles tvilsomme.

Du sier videre:
«Dette er bevist eks ved at de har funnet avstøpninger av tropeplanter på Svalbard (har selv sett det) som beviser at jorden i tidligere stadie har hatt konstant temperatur.» Tøys. Tropeplantene er der fordi det opp gjennom historien har skjedd skifte av polpunkter, så Svaldbard har på et eller annet tidspunkt ligget rundt ekvator.

Tøys sier du !

Det er en usannsynlig lang avstant fra ekvator til Svalbart til at Svalbard har flyttet seg fra ekvator til opp mot nordpolen.
Desuten har ingen beviser på at det har vært et polskifte akkurat like usannsynlig som at det skulle skje et polskifte da Maija kalenderen opphørte en stund før Jul og at verden egentlig skulle vært gått under nå.

Jeg synes dine holdepunkter er svært lite usannsynlig på alle tenkelige måter.

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

“Minner om at EU lenge har villet ha en frihandelsavtale med Mali for å kunne utnytte landet og dermed sørge for at det ikke kommer ut av kolonialmønsteret. Mali har enn så lenge sagt nei, men Hollande og EU ser nå en gyllen mulighet til å tvinge sin vilje frem ved å gå til krig “mot terrorisme” (men i virkeligheten for opprettholdelsen av koloniale mønstre).
I praksis sier du at Norge og Statoil ikke har noe annet valg enn å utnytte disse landene så lenge disse landene lar seg utnytte på en eller annen måte, men hvordan kan du mene at disse landene skulle ha mer valgfrihet enn et land som Norge som i hvert fall formelt er et demokrati? Mener du at det er menneskets natur i land som Norge som gjør at vi ikke har noen valgfrihet og at demokrati ikke hører hjemme her? Men samtidig mener du at menneskets natur i land som Algerie er annerledes og at det derfor er der en forandring må komme fra?”
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/post264557.zrm

“With more western countries getting indirectly involved in the conflict in Mali, there’s increasing speculation about their motives. Journalist and broadcaster Neil Clark told RT, that the intervention has ‘only economic reasons’.
Several western countries have already offered France, which is to boost its force to 2,500 soldiers next week, aid in Mali.
The UK is providing logistical air assistance, while the United States is providing surveillance and other intelligence help.
Washington also announced it will supply transport planes for French forces and consider sending refueling tankers for French warplanes.

-( http://www.nyhetsspeilet.no/2009/11/alfred-nobel-og-terror-komiteen-gir-krigspris-til-obama/http://20juli2012.blogspot.no/2012/08/fox-news-stiller-sprsmal-om-de-syriske.html )-

Canada has joined with the allies to support the on-going military intervention by dispatching a heavy-lift military transport. The country is also making an indirect contribution by training counter-terrorism operatives in neighboring Niger.
Italy is ready to offer logistical support for air operations, but it will not be joining French troops on the ground. The country’s defense Minister Giampaolo Di Paola told the Senate on Wednesday that Italy’s offer was confined to air operations only.

Journalist Neil Clark told RT he believed economic reasons were behind every single western military adventure of the last 30 years – and Mali was no different.
RT: The UK is helping this French campaign in Mali with supplies and several British hostages have now been killed in Algeria. How concerned do you think the British public and politicians are about getting involved?
Neil Clark: I think the public is very concerned, because what’s happened here is David Cameron, who spent most of last year cheering on Islamist rebels in Syria, has now taken the line that Islamist rebels in Mali are the biggest danger to the world and we must intervene, Britain must help France regardless of the consequences for Britain. And I think it’s a very misguided policy. Unfortunately the political elite in Britain seem to be all behind his policy, which is very disturbing, but I think the public is very concerned about what’s going on.
RT: What’s in this for the UK – what’s London looking to gain from supporting France?
NC: It’s very interesting, because if we think back to 2011, it was David Cameron and William Hague people like this, who were the loudest and most aggressive cheerleaders for the deposing of Colonel Gaddafi. And now the very same people – Cameron and Hague are the ones saying we’ve got to get involved in Mali operation to put down Al-Qaeda groups there. And so there’s a real inconsistency here, real hypocrisy. Why is fighting Al-Qaeda in Africa the biggest task? Why do we play such an active role in toppling leaders? And what’s in it for Britain? I think that what’s happening is that this Al-Qaeda threat is being used as a smoke screen for the re-colonization of Northern Africa by NATO forces, by France, Britain and the US.
RT: Do you think that’s why we they are ignoring of the rise of Al-Qaeda in Syria?
NC: Absolutely! Because, of course, one of the biggest myths in international relations is that western powers are implacably opposed Al-Qaeda for the last 20-30 years. They are not. They will use the Al-Qaeda threat in some circumstances to invade certain countries like Afghanistan. But elsewhere they would actually back Al-Qaeda militants to topple secular regimes, like in Syria and Libya. It’s going to a Frankenshtein’s monster, and of course it all dates back to Afghanistan in the 1980s. And Al-Qaeda and radical Islamic groups were used by the West to help topple the Red Army. And that’s all part of the policy.
RT: How far could the British involvement in North Africa potentially go – and what further reaction could there be?
NC: I think we are going to be dragged more and more into it, because last week David Cameron was telling us that we just can’t allow Islamists to take power in Mali so he can’t just back down a few days later and say that it doesn’t really matter, if the Islamists take power in Mali. So, he has talked himself into a corner on this one by bigging up the situation. So, I very much fear, I mean the neo cons haven’t got their war against Syria, so, now it seems we’ve all got to support this intervention against Mali.
RT: Africa has plenty of untapped natural resources. Which countries appear most interested in securing and possibly expanding their interests there? And how could those interests clash?
NC: Very possibly, because I think obviously France from Mr. Hollande’s point of view – their economy is in a very bad state in France – and I think that he is hoping that a successful intervention in Mali would boost his popularity ratings back home. It’s already been well documented about the uranium issue and how France needs uranium there. And Mali is a big producer of uranium. There are resources there. So, I think France – this is very clear – has economic reasons. And I think economic reasons are behind every single western intervention of the last 30 years. If we look back at attacks on Yugoslavia, the attacks on Syria, the Libyan war – all these were dressed up as humanitarian interventions. But they were not. They are economic interventions. And the west wants resources, the west wants to get control of resources in this region. And I think NATO is going to relocate in North Africa. I think that’s clearly what this is all about. The Al-Qaeda threat is being bigged up in order for when NATO leaves Afghanistan, it will relocate to North Africa.
http://rt.com/news/mali-intervention-france-assistance-365/

Hykleri har en karakter af fejhed, krysteragtighed og ynkelighed. Hykleri er i denne forstand udtryk for ens frygt for konsekvenserne af at udtrykke sin sande holdning etc.
http://da.wikipedia.org/wiki/Hykleri

Fredsprisen: Å ta ein Jagland
Anders M. Andersen

Publisert 19.10.2012

”Då EF blei EU, fekk unionen eigen her. – Vi må bli stormakt! Sa EU-leiarane, og slo det fast i Lisboa-erklæringa, som òg kunngjorde at den europeiske unionen skulle bli leiande økonomisk verdsmakt. Det skulle ta ti til femten år å ta att og utfordra Kina og USA. Heilt slik har det ikkje gått. EU er heller ikkje blitt militær stormakt, men krigsmakt og krigar er det blitt.
EU-krigane går føre seg heile tida. På den måten liknar dei USA-krigane, er berre mindre. Krigssonen flytter seg mellom land i Vest-Afrika, tidlegare franske og belgiske koloniar. I mange tiår har franske styrkar saman med Framandlegionen her vore med i krigar som held ved makta autoritære presidentar og ein keisar som sikrar fransk nykolonialisme. I slike land kan ein nok få kjøpt bilar av mange merke, men reservedelar berre til Citroën. I fjor stadfeste eit par av desse statsleiarane at dei hadde levert koffertar med pengar i det franske presidentpalasset. Dette sa dei truleg som takk for sist til den førre presidenten, Sarkozy, som tala til dei afrikanske statsleiarane om kor mykje godt det gamle franske kolonistyret hadde gjort for Afrika. EU har teke over desse krigane. EU-heren har nokre hundre soldatar frå kvart medlemsland. Styrkane står under EU-kommando. Sverige og Finland er motvillig med; Danmark ikkje, er som kjent ikkje heilt med i unionen. Her trenar den europeiske unionen til å bli stormakt. Vi hugsar at forsvarsminister Krohn Devold (H) i si tid ville ha norske soldatar i denne heren.
Det er krigar ingen talar om. Ein og annan gong står det noko i Le Monde eller i Le Monde diplomatique (vel å merka i den franske utgåva). Med krigsmakta hjelper EU makthavarar med å slå ned opprør og halda seg ved makta, makt som er autoritær og korrupt.
«EU er kontinuerlig fredsprosess» seier Jagland, og legg til at han ikkje forstår kritikken mot prisen. ”

http://www.rogalandsavis.no/meninger/kommentar/article6294288.ece

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Det ble noe tull med linken , men mitt tilsvar til Balle Klorin er at olja er ingen fornybar resurs.FINALE.

Marit høyst aktuell artikkel , jeg har lest om Peak Oil for første gang for mange år siden.
Den er etter min kunskap slående aktuell og sann , spørsmålet er når den slår inn for fult den kommer nok fortere enn vi liker å tenke.
De som tror at oljen produseres av jordas indre må være helt ut av kurs og innspirert av styggemannen selv.

Babels tårn som mennesket rottet seg sammen for å bygge vei helt til himmelen ja til Gud.
Hva sier bibelen om det , jo mennesket er skapt av Gud underforstått de er kreative og et mesterverk.
Han sier også at de vise som prøvde seg på tårnet skulle reise hvert til sitt land å bli der å tjene sitt eget folk og respektere landegrensene , han Gud sa også at den menneskelige visdom kan være så stor at om de skarpe hjerner råtter seg sammen så er deres tankekraft så stor at de kommer til å ødelegge verden i sin visdom/dårskap velg selv om du velger å tro på Gud som skaper av hele universet.

Det finnes bare en vei til Gud og det er gjennom Jesus og hans mesterverk på korset , veien til hans far og himmelen kommer gjennom kjærlighetsverket på korset og oppstandelsen.
Nåde for den som tror på den evige Gud og frelse ved å ta jESUS SOM SIN HERRE I SITT LIV.
Mennesket er skapt med KROPP SJEL og ÅND ta imot Jesu Ånd i din ånd da flytter kjærligheten Guds Ånd inn.

Forkast djevelen og det materislistiske og søk evigheten gjennom Jesu frelsesverk på Golgata.
Nåden er evig som fra øst mot vest uendelig.

Takk for en meget god artikkel Marit.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Balle Klorin sier olja fornyer seg selv samt siste før meg sier olja tar ikke slutt på flere hundre år ?

Nånsens dere er desverre helt murt inn etter min mening.
Murt inn i det Stoltenbergske antikristelige system og linken som Balle K serverte under er også et utrykk for Satans slue plan “Å ødelegge verden med løgn”. Husk Satan er ondskap.

http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-siste-drape-nar-oljen-tar-slutt/#comments

Leser du de første kapitlene i bibelen spesielt og spesielt 1. Mosebok det første kapittelet i bibelen og spesielt vers 6 og 7 , samt 8 og 9.
Der får du svaret hvordan oljen blir til..

vers 6. Og Gud sa det bli en hvelving (Himmelen) midt i vannene og den skal skille vann fra vann.

Vers 7. Og Gud gjorde hvelvingen (himmelen) og skilte vannet som er under hvelvingen fra vannet som er over hvelvingen.

Altså det var et vannlag over oss som skapte et drivhus som var perfekt å leve i for menneskene.

Kortversjonen og tydningen av vers nr 6 og 7 i første mosebok kapittel 1.

Om du leser Store norske leksikon åttitalsutgaven står det under kapitlet om OLJE at alle nasjoner bortsett fra USA tror at olja skapes av jordas indre mens USA og deres geologer og kristne vitenskapsmenn hevder at oljen ble skapt etter vannflommen og historien om Noas ark.

Vers 7 bekrefter at gud hadde en naturlov som holdt en viss mengde vann i atmosfæren og det dekket hele jordens overflate.

Denne naturloven (kraften) ble opphevet og vannflommen inntraff da alt vannet regnet ned på jorden å skapte vannflommen.

Det er annerkjent forskning som sier at de fleste er enig om at det har vært ca 36 grader over hele jorden altså et drivhus med konstant temperatur over hele jordkloden.
Dette er bevist eks ved at de har funnet avstøpninger av tropeplanter på Svalbard (har selv sett det) som beviser at jorden i tidligere stadie har hatt konstant temperatur.

Oljen finnes kun under havnivå og vannflommen var ca som følger med hensyn til skapelsen av hydrokarboner som følger.

Alt liv (planter mennesker og dyr) ble etter hvert skylt på havet og ned dynget av sand , slam og jordsmonn over dette levende organiske materiale og etter noen tusen år ble dette varme organiske materialet (mennesker .planter og dyr OMDANNET til OLJE og GASS langt under havbotnen som følge av høyt trykk.

Var selv på et seminar i 1971 i norges oljealders tidlige fase med en Amerikans Geolog som foredragsholder på en landbruksskole i Troms.

Han fortalte at de Amerikanerene hadde funnet den første olje , deretter i midtøsten som ligger delvis under havnivå og at vannflommen skylte vannet og det organiske materialet fra Østen og Himalaiafjellkjeden ned til midtøsten.

Likeså fortalte han at de (Amerikanerene) hadde tatt utgangspungt i vannflommen også da de fant oljen i Nordsjøen.

Og konkluderte med at de tok utgangspunkt i de norske fjorder der vannet ville finne sin naturlige vei slik som i midtøsten der de brukte samme teorien , massene ville forflyttes ut i havet med størst annsamlingsled ut gjennom fjordene til havets bunn.

Norge og dets ledere har ikke meg bekjent seg til skriften og innrømmet at jo Amerikanerene var og er de som langt tilbake i tid har truffet blink i sin selvfølgelige teori om at Olje og Gass ble skapt etter verdens hittil største tragedie vannflommen.
Dette har vært en velsignelse for oss så langt , og jeg smiler i skjegget når jeg tenker på at store deler av Amerikanerene er egentlig oss våre forfedre(deler av Nordamerikas folk er europeere utvandret fra 1500 tallet.
Samt at vi kjører rundt på våre enda tidligere forfedre på tanken dog foredlet til Diesel og Bensin.

Til slutt: NOEN VIL KALLE MEG GAL Å LE DET BORT.

Men før du gjør det! Bibelen sies å være minst 4000 år men ta deg bryet å les 1.mosebok før du drar på smilebåndet.

God helg.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  tralle20
11 år siden

Jeg har lest min bibel, og holder på for andre gang. Enig med deg at satan og de som er blitt åndelig okkupert vil ødelegge og underlegge seg alt og alle. Mine lenker anser jeg kun som informasjon om oljen og konsekvensene av om den ble borte. Jeg er selvfølgelig for alternative energikilder, da olje/gass er dyrt å utvinne, både økonomisk og økologisk. Men så lenge oljeselskapene vil tape store pengesummer og makt på andre energikilder vil slik teknologi bli undertrykket.

Vannet du refererer til i bibelen, som du mener er olje, mener jeg det er skyer det skrives om. Men det kan hende du har rett.

Teorien om at olje/gass har blitt skapt av menneske-/dyr-/planterester er ikke korrekt. Oljen kommer fra jordens indre, (kan sidestilles med kviser og talgproduksjon) og naturgassen dannes etter en kjemisk reaksjon (som kan sidestilles med gass i tarmen). Det vil si at dette er fornybare ressurser, men det vil i menneskelig tid ta lang tid å fylle kammerne opp igjen. Informasjon om dette har jeg fått fra en av Norges beste oljeingeniører. Hvis du ser klippet “Origin of Oil”, kan du se at det var Rockefeller som foreslo at man skulle definere oljen som “fossilt brensel”, slik at man kunne ta høyere priser.

“Det er annerkjent forskning som sier … konstant temperatur over hele jordkloden.” Aldri hørt om. Også ganske usannsynlig, da solens avstand til jordens ulike punkter er forskjellige, og dermed vil også temperaturen være det. De fire årstider var ikke noe som kom med Vivaldi, men har fulgt jordens utvikling.

“Dette er bevist eks ved at de har funnet avstøpninger av tropeplanter på Svalbard (har selv sett det) som beviser at jorden i tidligere stadie har hatt konstant temperatur.” Tøys. Tropeplantene er der fordi det opp gjennom historien har skjedd skifte av polpunkter, så Svaldbard har på et eller annet tidspunkt ligget rundt ekvator.

evilbug
evilbug
Abonnent
11 år siden

Det finnes mange meninger om olja som blir pumpet opp og det er selvsagt helt greit for min del. Men, det begrepet “Peak Oil” er spredd av dem som bil tjene mest på oljemangel, og da en fiktiv mangel.
Hvor mange nye felt har man funnet ute i Norsjøen og verden over de siste ti år? Jeg har glemt tallene, men det skal være nok til å holde oss gående i FLERE HUNDREDE ÅR!
Hvorfor er det så vanskelig for enkelte å forstå at “Peak Oil” ikke eksisterer? Hva skal til for at folk skal se igjennom denne løgnen?
Se hva BP sier selv:
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/jan/16/peak-oil-theories-groundless-bp

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Til Falcon:

Dessverre er det mange kristne som er forblindet og tar del i Satans synagoge. Da mener jeg frimurere, druider, tempelriddere og alle hemmelige losjer. En masse prester i det som tidligere var Statskjerka er også med.

Men det er mange frie kristne som avskyr dette. Min gamle bibel-lærer på 80-tallet holdt “bibeltime” om frimurerne og ADVARTE på det sterkeste mot å delta i denne Satans synagoge.

Men vi kristne kunne gjort mer, og vært enda klarere.
Det skal jeg innrømme.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Det er nok de søte snille “familie-genene” som i all hemmelighet har ødelagt Jorda med å suge den tom for olje. De har levd i en luksusverden som overgår manges forestillingsevner. Ikke bare har de jukset og trikset med “nye alternative energi-løsninger”. Selve oljen, det svarte gullet, har dannet grunnlaget for filantropistenes makt og formue. I og med at oljen nå snart tar slutt, så antar jeg at “klimaendringer” er èn av filantropistenes forfalskede agendaer, i forb. med å avlede menneskeheten fra en økonomi som ikke lenger er “bærekraftig”, enn for dem som er innviet i filantropistenes mekka. Som skal overleve for en hver pris, naturligvis. De rike familiene som har overført sine formuer og sin makt, fra generasjon, til generasjon, avslører sin korrupte og hensynsløse ideologi.
Oljesand i Canada. Det er forøvrig Statoil som er en av hovedaktørene i dette prosjektet.

Deretter vil jeg påstå at samtlige ledere og konsernsjefer i Statoil er korrupte, og kjøpt og betalt av de filantropiske rikfamiliene, som sannsynligvis eier hele Jordas oljeforekomster i det aller hemmeligste.
Statoil slipper millionbot i Canada
http://www.nrk.no/nyheter/klima/1.7857062

De grupper som har forsøkt å engasjere seg mot Statoil, blir enten motarbeidet, infiltrert, eller begge deler
http://www.nrk.no/nyheter/1.8112425

I filantropiens navn, har vi hatt, og har, “politikere” som skal gi inntrykk av et “miljøansvar”, og som forfalsker informasjon og budskap til det norske folk, om at oljeindustrien, den holdes under streng kontroll (hvilket den ikke gjør)
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7862810

Parallelt med at den nådeløse og hensynsløse produksjonen til Statoil kan fortsette:
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7393478

Åndelige personer har demonstrert mot Statoil, og har ikke vunnet frem. Delvis grunnet infiltrerte og korrupte organisasjoner som “Greenpeace” og “WWF”.
To fronter for filantropistene.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/nord-jaeren/1.7131086

Nok et eksempel på at Greenpeace “ikke vinner frem”:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/1.6617306

For de stakkars arme sjeler som håper og tror, at de skal bli de vise akademikere, og som kaster bort studielån ved å studere på det sataniske Universitetet I Oslo,
så har man et valg. 1) Akseptere NWO uten å stille spørsmål
2) Begynne å tenke selvstendig, og avstå, og bespare seg selv, for både renter og unødvendig lån.

Her kommer et foredrag, Global Citizen- verdensborgeren og global forandring:

http://tv.nrk.no/serie/kunnskapskanalen/mdfp17002412/01-12-2012

I dette foredraget kan vi se et stygt, og et grelt eksempel på at man ikke nødvendigvis har kunnskap, med rotfeste i ekte forskning og vitenskap, selv om man har en universitetsgrad. Karen O´ Brian, “Professor at the department of sociology and human geography”. Hun har angivelig jobbet med “klimaendringer”, “globalisering”, og “sårbarhet”, “tilvenning”, og “menneskelig sikkerhet og frihet for individet”. Notabene: I 20 år!

http://www.nuffglobal.net/competition/Jury/karenobrian.php

Jeg ønsker ikke å tråkke på henne, for jeg tror hun er naiv. Dog er det nettopp dette som er èn av hovedproblemene vi står overfor i dag: Akademikere som dogmatisk og blindt tror på den utdanning de har betalt for, og tatt, og som uvitende sprer “den globale forfalskning” videre, til nye unge broilere, som også vil “opp og frem”.

Forøvrig er det lenge siden jeg har hørt så mye indirekte, og intetsigende svada, som i foredraget om verdensborgeren. Vi lever så visst, i en svært mørk tid, hvor “keiserens nye klær” aldri ser ut til å gå ut på dato. Dog betviler jeg sterkt at holdbarhetsdatoen for slike triks, vil vare i all fremtid. Til det er fortiden for tilsmusset av oljeindustriens galskap.

Dog ser jeg alvorlighetsgraden i utdannings “tilbudet” i Norge
Dette har blitt kraftig innskrenket. Jeg tør påstå at utdanning innen “helse og miljø”, og “naturviten innen miljø og klimaendringer”, er to yndlinger som eliten prioriterer høyt, for sine uvitende og naive NWO- slaver.
Bare å gå på Universietets hjemmeside. Legg merke til ikonet “Administrer dine studier”. En skiftenøkkel og en hammer i krysset: X. Som er symbolet til vår alles “kjære” Satan.
http://www.uio.no/studier/

Det hele er så billig, så billig. Dårlig smak har alltid vært på moten. Dessverre.
Den som besitter den dårligste smak, selve folket, eller eliten, kan dog ikke diskuteres.

Å kverke en hel planet, fordi man selv foretrekker å leve i lukus, vil jeg kalle ytterst dårlig smak.
På folkelig norsk, rettere kalt “Harry”.
Det er jo nettopp det eliten er: Den er H-A-R-R-Y

Bedre kan det jo ikke bli: Harry og vennene hans vil lede hele verden. Strålende!

LeifRino
LeifRino
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Statoil kan bare takke seg selv? Si meg èn tingen har Statoil okkupert disse områdene? Eller har myndighetene i landet gitt Statoil tillatelse til å drive virksomhet i dert? Så hvem er det som skal takke seg selv her, jeg bare lurer! Så må du snu deg rundt å se på hvilken tjenester du selv mottar fra Statoil. Du blir jaggu mer og mer radikal for hver uke som går Maarit M. Hanssen, det neste blir vel at vi ser deg der nede med en AK-47 også… Hvis ikke du har noen som kan takke seg selv her i Norge også da! Skumle greier, skumle greier…

Menneske
Menneske
Abonnent
Svar til  LeifRino
11 år siden

Er dette deg, “LeifRino”?

Moralsk sett, på ville veier?

Farlig, farlig.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  LeifRino
11 år siden

Saken er nok ikke svart/hvit Rino ;)

Fakta er at den sosialistiske presidenten François Hollande følger trofast opp sosialistpartiets og Frankrikes kolonitradisjoner i Afrika. Mellom 1960 og 2005 har Frankrike gjennomført 46 forskjellige militære intervensjoner i sine tidligere kolonier i Afrika. Akkurat som USA har sett det som sin rett og sitt privilegium å sende sine styrker til Latin-Amerika når landet har følt sine interesser truet, har Frankrike heller ikke sluttet å opptre som kolonimakt i Afrika.

Forut for det hadde Frankrike fra 1954 til 1962 ført en svært blodig kolonikrig mot opprørsbevegelsen FLN i Algerie. Krigen kostet om lag en million mennesker livet og har satt dype spor både i Afrika og i Frankrike.

Det er ingen hemmelighet hva Statoil holder på med i Afrika. Statoil ble opprettet i 1972 for å sikre best mulig statlig kontroll med utviklingen av Norges petroleumsressurser. Men på initiativ fra Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland ble selskapet privatisert i 2000, og siden da har selskapet opptrådt som ethvert annet imperialistisk selskap. I Afrika opererer Statoil i Algerie, Angola, Ghana, Libya, Nigeria, Mosambik og Tanzania.

Det er ikke påvist noe olje i Mali, men landet er rikt på andre ressurser, slik som gull (3. størst i Afrika), bauxitt, jernmalm, fosfat (et mineral som det snart blir knapphet på). Mali er dobbelt så stort som Frankrike. Obama har gitt ordre til en markant økning av USAs militære nærvær i Afrika.

Og som kjent har jo den rødgrønne regjeringa sørget for at Norge har vært med på sin første kolonikrig i Afrika der vi sammen med andre villige i NATO var med på å ødelegge Libya og legge landet åpent for islamistiske ekstremister. Men Statoil kunne fortsette virksomheten. Det er interessant å merke seg at omlegginga av det norske forsvaret til i hovedsak å bli en eliteavdeling av leiesoldater til bruk over hele kloden i tid faller sammen med omdanninga av Statoil og Hydro til multinasjonale selskaper.

Mali er overveiende muslimsk. Men det er ingen fundamentalistisk versjon av islam som dominerer. Det finnes mange sufi-helligdommer, og sufiene er kjent for kunst, filosofi og vitenskap. Timbuktu var berømt som handelssted omtrent samtidig med den italienske renessansen, og den viktigste handelsvaren skal ha vært bøker.

Men med støtte fra Saudi-Arabia og gulfstatene driver nå ytterliggående islamister en terror mot sufier og deres helligdommer i Mali. Salafistene ødelegger også sufi-helligdommer i Libya.

Disse salafistene står i forbindelse med den gruppa som har tatt gisler i Algerie.

Mokhtar Belmokhtar, som skal være lederen deres, er en av lederne av det som kaller seg Al-Qaeda i det Islamske Maghreb (AQIM). Han er dømt for terror i absentia i Algerie. I følge AFP har han nylig vært i Libya for å sikre seg våpen fra sine støttespillere der.

I krigene for å ødelegge Libya og Syria er Norge nært alliert med Saudi-Arabia og gulfstatene. Saudi-Arabia og Qatar finansierer og væpner ytterliggående salafistgrupper som driver omfattende terror. Hvordan det kan slå ut fikk amerikanerne lære da ei slik gruppe drepte ambassadøren deres i Benghazi. Alt tyder på at det er oljepenger og våpen fra et av verdens mest undertrykkende regimer, nemlig huset Saud, som også står bak terroren mot annerledestenkende muslimer i Mali.

Da han ennå var statssekretær var Espen Barth Eide på statsbesøk i Saudi-Arabia. Han uttalte da:

– Norge og Saudi-Arabia har gode bilaterale relasjoner og sammenfallende posisjoner innenfor flere utenrikspolitiske områder, noe dette besøket har bekreftet, sier Eide. Videre synes det klart at det finnes store muligheter for norsk næringsliv i Saudi-Arabia, ikke minst innenfor petroleumsbransjen, men også innen fornybar energi og energieffektivisering.

Det er vel verdt å merke seg at de rødgrønne mener at Norge har sammenfallende posisjoner utenrikspolitisk med huset Saud. Og det er også grunn til å merke seg hva våre venners venner foretar seg i Afrika.

Angående Al Qaeda så eksisterer ikke den i virkeligheten, det er bare noe dem har funnet på for å skremme lettlurte tullinger i vesten, Al Qaeda er en database USA hadde over Jihadister i Afghanistan, samme med Taliban, det er bare noe som eksistere i vestlig media og agenda politikere, rare er at mange tror på eventyrene, alle som en kaller de seg Mujahedin noe en selv kan sjekke vist en går på de 2 forumene deres, Så hva er Mujahedin ? Joda Mujahedin ble etablert av CIA og Zbigniew Brzezinski som en gerilja for å bekjempe de sovjetiske styrkene i Afghanistan, Mujahedin ble trent, finansiert og utstyrt med store mengder våpen som Stinger raketter som var den direkte årsaken til at Sovjet trakk seg ut. CIA bruker Mujahedin leiesoldatene for alt dem er verdt og sender dem rundt i verden der de kan brukes til å destabilisere og skape konflikter, 3000 Mujahedin soldater ble flyet inn til Libya fra Afghanistan av NATO, der de fikk selskap av 4000 soldater fra Qatar og et ukjent antall soldater fra Saudi Arabia og leiesoldater, ekstremister og lystmordere fra hele verden for å destabilisere landet og legitimere teppebombing av landet for å plyndre det for alt av verdier som Olje, bytte ut banken med en Rothschild bank, tvinge bøndene over til Monsanto GMO frø og overta de enorme underjordiske vannanleggene i Libya og hindre at Afrikanske land går over til egen gull valuta og bort fra Petro Dollar.

Den gode nyheten er at det går ikke alltid på skinner for Illuminati, det er masse gode mennesker der ute som stikker kjepper i Illuminati planer, her er en av verdens høyest dekorerte Generaler som hopper av og avslører Illuminati planer, etter at de har sprengt WTC 1,2 og 7 pluss Pentagram så skulle de invadere 7 land på 5 år, General Wesley Clark var ikke verre på det enn at han gikk ut til media og avslørte alle planene deres noen som førte til at det nå 11 år etter 9/11 “bare” har klart å ta 3 land, Irak, Libya og Afghanistan, igjen på listen står Syria, Iran, Libanon og Sudan, men det blir vel en ordning på det etter de seneste dagers hendelser ;)

General Wesley Clark: Wars Were Planned – Seven Countries In Five Years

https://www.youtube.com/watch?v=9RC1Mepk_Sw

Angående Peak Oil så er det bare en myte dem har skapt for å presse opp prisen på olje, stadig nye felt blir funnet og de enorme oljeforekomstene på Avaldsnesfeltet og Aldous Major Sør får tidligst oppstart i 2017 og da vil produksjonen i Norge øke med 37 %, i tillegg så har vi oljesand i Canada og Skifergass, Jensegutt legger også kabler til kontinentet for 400 milliarder, bygger ut dagens kraftverk for 80 milliarder og og som han har lovet i klimaforliket så skal hele den Norske Sokkel elektrifiseres. ( Kan se ut som om det ikke skal være folk igjen her i landet til å forbruke strøm ) I hele Europa får folk stadig mindre penger å rutte med, de blir plyndret for stort sett alt dem eier og har av en liten familie med rett til å trykke penger ut av luft som eier alt av banker, latterlig enkelt i grunn, man tvinger nasjoner til å ta mot store lån av fiat penger og Goldman Sucks lederne setter hele befolkninger som kausjon.
Vi har også noe som heter FNs Agenda 21 og Codex Alimentarius som handler om å skape et globalt bærekraftig samfunn, med stadig mer gift i mat og medisiner samt stråling og mat uten næring, sånn skal vi reduseres og hvem skal forbruke olje da ?

Det er jo heller ikke så mange som er i tvil om at det går mot en global storkonflikt nå, stadig flere land blir dratt inn i krigene i Mali og MØ, Freds Prinsen Obama sier allerede nå at store styrker skal sendes ut for å bekjempe terroristene som de selv kontrollerer over hele verden. i starten på Februar har tyske og Franke tropper plassert ut alle sin Patrioter i Tyrkia og i starten på Mars har Obama sendt ut store tropper til hele 35 Afrikanske land så slik det ser ut nå så kan det virke som om de endelig får i gang den globale konflikten som skal sette verden i brann, orden ut av kaos som de sier :)

Mao så tror jeg at Peak Oil er det siste vi skal bekymre oss for ;)

http://voiceofdetroit.net/2012/12/26/u-s-deploying-troops-to-35-african-countries-including-liberia-mali/

http://no.wikipedia.org/wiki/Avaldsnesfeltet

http://no.wikipedia.org/wiki/Oljefelt

http://psteigan.wordpress.com/2013/01/17/gisseldramaet-orkenkrigen-og-vestens-venner/

Det vil heller ikke overaske om de blir så desperate at vi snart kan lese i Media at Osama Bin Laden befinner seg i Damaskus he he

Bin Laden driver falkejakt i Iran

Terrorlederen har levd et beskyttet liv utenfor Irans hovedstad siden 2003, og dyrker sin lidenskap for jaktfalker

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/-bin-laden-driver-falkejakt-i-iran-3199960.html

http://psteigan.wordpress.com/2012/11/29/monsterblekkspruten/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Google { benghazi site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=benghazi+site%3Aabeldanger.net }

Merk at Abel Danger er en annen organisasjon enn Able Danger, har lagt merke til at noen ikke har oppfattet dette, disse to organisasjonene er som motpoler å regne, google mixer helt vilt her så man må holde tunga rett i munnen når man leser:

Google { abel danger https://www.google.no/search?q=abel+danger , able danger https://www.google.no/search?q=able+danger }

“Bevis og indisier trengs, og de finnes en masse, men det er nødvendig å se gjennom de, og det tar fra måneder til år. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/folkehelseinstituttet-lyver/comment-page-4/#comment-94194

LeifRino
LeifRino
Abonnent
11 år siden

Historien forteller oss at verden alltid har vært i krig og alltid kommer til å være det. Noen står opp hver morgen å tenker “Dette er et sant helvete, jeg tror jeg stikker brødkniven i hjerte å dør!”. Andre står opp vel viten om at livet er som det er. Man rett og slett nyter godene så lenge dem er der. Jeg tror personlig det er enklere å leve et godt liv som livsnyter uten å ha “syner og spådommer” som er like pålitelige som alt det andre de selv prøver å kritisere. Ja verden kommer til å forandre seg på godt å vondt – Krever ikke noe særlig vett for å forstå det. Trusselen for en storkrig er like stor som vulkanutbrudd, metorittnedslag, virusangrep, solstorm, flodbølger, jordskelv, klimahikke o.l. Men steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tomme for stein, jeg tipper at det blir slik med oljen også! Verre bør det ikke være, men det tar ikke fremtidstvisjonærene med. Det hadde rett og slett vært dårlige nyheter. Forstå det den som kan? ;-)

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Det ble litt skriveleif, ja. Den gamle damen forteller, unge Minos skriver ned på et stykke papir. Valdres 1964.

Lenge før obelisken ble reist i Washington.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Dette ble fortalt til Emanuel Minos i 1964. En gammel dame på ca 90 år kommer fram og forteller unge Minos et stykke papir etter høymessen i Etnedal kirke i Valdres.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Frimureriet har eksistert lenge med tilhørende propaganda lakeier, eksempelvis, google { maria order https://www.google.no/search?q=maria+order , mariaordenen https://www.google.no/search?q=mariaordenen }

«Ja, og de som har produsert grunnlaget for såkalte syner, har planlagt denne utviklinga i detalj og finansiert den med sine mange krigsbytter og profitt fra alskens aktiviteter inklusive kriminelle ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-siste-drape-nar-oljen-tar-slutt/#comment-94077

Mike Cechanowicz
Forfatter
11 år siden

Maarit berører Norsk olje industri – en del av en global energi kartell virksomhet på denne Jorden i direkte samarbeid og eierskap med verdens aller største Bankeiere. Problemet begynte for over hundrede år siden da JP Morgan nektete Tesla finansiering av et system for global gratis energi.

Siden den gangen har vi hatt flere verdenskriger, flere økonomiske fiat penger kollapser – drevet av det samme systemet som et ledd i å holde verdens ressurser i hendene til en liten “elite”. Disse individer er representert i hele verdens sosiale styringsstrukturer – kjent som regjeringer – egentlig korporasjoner.

Konsekvensene av denne styringsform er at enkelte har tilgang til teknologi 3000 år forut for offentlig grenser – og disse har utnyttet teknologien til å binde planeten inn i en syklus av selvutslettelse og degradering.

I dag pågår det en makt kamp mellom disse destruktive kreftene drevet av ideen om at penger betyr mer enn mennesker – og de som mener at mennesker betyr mer enn penger. Hvilken vei det går blir veldig opp til deg og meg – våre valg, hva vi finner oss i og ikke. Det forutsetter noe som kalles “selv-bevissthet” og er svaret på spørsmålet, “Hvem er du egentlig”?

Olje lages av Jordens indre plasma prosesser – der all materie produseres fra innsiden og ut – akkurat som deg og meg. Olje er Jordens smøringssystemer, som er viktig for ledd – for å hindre jordskjelv. Som energi kilde er Olje og Fission Atom energi – både farlig og forurensende for alt som er på planeten. Energikilder som bruker universets eget drivkraft, lager ikke forurensning og de støtter liv. Det eneste som hindrer deg og meg fra å bruke den energien er “makt systemet” som vil holde menneskeheten i dens grep av begrensninger.

I dag er det systemet i sine siste åndedrag på den ene eller andre måten. Det økonomiske systemet de har brukt, skal og må snues for å unngå at vi fortsetter med mer av det samme. Dette er fotavtrykket fra samfunnet som promoterer “NORMAL” for flertallet mens “fremragende” er bare for en elite. Med litt hjelp fra deg går vi inn i en alder der “FREMRAGENDE” er tilgjengelig for alle. Er du villig å gjøre noe for det?

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Du kan så si, FighterForTruth.

Selv mener jeg at Norge ble et fattig land for lenge siden. Omtrent på den tiden da Norge fikk hjelp av kong David (Rockefeller) og hans kumpaner til å pumpe opp den svarte gifta fra havets bunn. Da var det slutt på moralen, og begynnelsen på det nye Klondike.

Og hva har skjedd med folk? De skvaldrer som forvirrede høns, og de gir inntrykk av at hell og lykke, velstand og fremgang, skal dyrkes som en avgud.
De hører ikke lenger på andre, de kjeder seg fortere enn et forkommet barn i Afrika begynner å kjenne sult. Barna skal dø, folket skal underholdes.

Når folket gir, så gir de glansbilder og knappenåler til filantropiske formål. Men de stiller selv sjelden opp for andre. Nei, de betaler penger til andre, slik at de heller kan gjøre jobben for de som trenger det. Velgjørerne har hverken tid eller lyst til å kjenne på andres smerte lenger. De har ikke forstått at velstand og teknologi fremmer distanse fremfor nærhet, og at mennesket på denne måten blir splittet.

Folk avskyr det vederstyggelige, føler de. En vederstyggelig forfrossen stakkar, som hverken har tak over hodet, eller til salt på bordet, og som ikke har opplevd et forfriskende bad på måneder.
Folk elsker derimot det vakre. Kunst, litteratur, filosofi, vitenskap.
Hva er vel mer forførende, enn toner fra en ekte Stradivarius til 1 million kroner?

Hva er vel vakrere enn Norges stolthet og perle, selve Operahuset i Bjørvika?

Jeg vet om noe som er vakrere. Blant alle de flotteste beger og krus, som kan tørste all kunnskapens rus, finner jeg en liten trekopp. Den er krukete, og bærer preg av tidens tann. I den finner jeg rent kildevann. Og når jeg drikker dette vannet, så kjenner jeg en vakker følelse av at det enkleste er ofte det beste.

Hva er den enkleste forklaring på vår tids største mysterium, om denne Jord, og om denne menneskehet vil gå til spille eller ei?

Svaret ligger der, i noen gamle bøker, som er fulle av støv, bortgjemt i noen hyller på Biblioteket. Det er nok Bibelen som kan gi oss svar på hvordan det hele vil gå, og på hvordan vi alle er blitt lurt trill rundt, av ham som kaller seg den store arkitekten.
Se nå bare:
http://e24.no/

Galskapen vil nok en ende ta, og da vil nok de lettlurte føle bitterhet i sine hjerter.
Men da kan det være for sent, for de valgte ikke denne lille krukete trekoppen med rent kildevann.

I stedet høstet de av kunnskapens tre, noe de aldri skulle ha gjort.

For de som har utpekt seg selv til “elite” har latt seg forføre, like mye som folket som de har hersket over.
De har bygget verdens flotteste teknokratiske vidundre, og er i besittelse av verdens vakreste slott, med parker og grøntarealer, som kan ta pusten av de aller fattigste.

Uvitende om at sjefsarkitekten er rasende, fordi hans periode som hersker over denne Jord snart er over.

Hvor ligger sannheten, sier vi alle?

Vi har alle et valg i å finne den. Jeg betviler sterkt at vi finner den på internett, i andres sitat, eller i andres visdom.

Nei, sannheten finner vi i våre hjerter, hvis vi velger det minste begeret av dem alle. Når vi drikker av dette, finner vi den sannheten som er mest tråkket på, og som er den minst populære av dem alle. Et navn som man blir upopulær og uthengt , for å uttale høyt. Et navn som kan ta pusten ut av de verste demoner, eller sjefsarkitekten sjøl: Jesus Kristus.

Bare vent å se. Når helvete bryter løs, så husk nå på dette navnet, og uttal det med et varmt hjerte. Da spiller ikke lenger de tidligere vakre forestillinger og illusjoner om en ny verden noen rolle. Da vil vi innse hvor feil vi har tatt, hvor sårbare vi er, og hvor hjelpeløse vi vil være. Husk nå det lille begeret.

Det enkleste er ofte det beste. Selv forklaringer på ting vi ikke evner å forstå.
Det store spørsmål er om vi vil forstå dette. Eller ei.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Hva vil skje med oljeprisen?

Norge må minst ha 40 USD per fat for å tjene penger. Hvis USA lykkes i Nord-Dakota vil de forsyne seg selv om 4-6 år. En trailer bruker idag langt mindre per mil enn for 10 år siden. La oss si 4,5 liter/mil idag. 7,5 for endel år siden.

En annen ting er at enorme mengder olje har blitt hentet opp. Tomrommene er for de meste fylt med luft, noe saltvann og noe sand. Det vil oppstå radial ubalanse. Jorden skal rave som den drukne og svinges hit og dit som en hengekøi, og dens misgjerning skal gynge på den, og den skal falle og ikke reise sig mere. 21 På den tid skal Herren hjemsøke himmelens hær i det høie og jordens konger nede på jorden; 22 og de skal samles sammen som fanger i hulen og settes fast i fengslet, og langt om lenge skal de få sin straff. 23 Og månen skal blyges, og solen skamme sig; for Herren, hærskarenes Gud, er konge på Sions berg og i Jerusalem, og for hans eldstes øine er det herlighet. Jesaja 24.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Norge vil bli et fattig land. Forurenset og delvis ødelagt.

Synet

Den gamle kvinnen fortalte:

– Det var som et kart ble rullet opp foran meg. Jeg så det med mine naturlige øyne. På kartet var alle verdensdeler nedtegnet. Jeg merket meg Europa, Skandinavia og Norge. Det jeg fikk se var foreteelser som gjaldt tiden før Jesus kommer igjen, og den tredje verdenskrig bryter ut.

I Før Jesus kommer igjen og den tredje verdenskrig bryter ut, blir det avspenning. Det blir en lang fredsperiode mellom stormaktene. Folk kommer til å legge langsiktige planer. I vårt land blir det nedrustning, og vi blir igjen uforberedt som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynner på en måte ingen har ventet, og fra et helt uventet hold.

II Det blir et frafall uten sidestykke fra sann og ekte kristendom. Det blir stor lunkenhet blant de troende. De blir ikke lenger åpne og mottakelige for ransakende, budskap. Folk vil ikke så gjerne høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. En ny slags forkynnelse overtar talestolene. Det er å søke lykke, fremgang og materiell velstand. En slags lykkeforkynnelse griper om seg. Kirkene begynner å stå tomme. Det samme skjer med bedehusene og vekkelseslokalene. De troende vil ikke etterfølge Jesus på den smale Korsvegen. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtar mer og mer plassen for vekkelse, nød, anger og botsmøter.

III Det blir moraloppløsning som vi ikke har opplevd tidligere. Folk lever som gifte uten å være gift. Det blir stor urenhet før ekteskapet. Og det blir veldig utroskap i ekteskapet. Ja, selv i de kristne ekteskapene gjør utroskapen seg gjeldende, og blir oppløst. Perverse synder begynner også å gripe om seg. Og det blir til og med godtatt i kristne kretser.

Tv`en kommer til å spille stor rolle. Det blir mange tv-stasjoner. Tv`en blir full av vold. Volden blir underholdning for menneskene på denne tiden. Og den volden som folk ser på Tv, kommer til slutt å prege byer og bygder. Det blir også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold som tilhører ekteskapet kommer åpenlyst til å bli vist på Tv.

IV Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir hårde imot dem. De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Ja, og de som har produsert grunnlaget for såkalte syner, har planlagt denne utviklinga i detalj og finansiert den med sine mange krigsbytter og profitt fra alskens aktiviteter inklusive kriminelle, Sceptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1 * The New Age infiltration of the Truth Movement, final cut http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1812&start=1 * British Bankers’ Association planned and executed 911 with Reuters for profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

C2CSI- Broadcast and Transcript-January 14, 2013 http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/911-%E2%80%93-naive-verdensbilder-i-fritt-fall/comment-page-8/#comment-94067

Jan Erik Bergfjord
Forfatter
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Hvor kommer denne teksten fra, Fighter For Truth?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Jan Erik Bergfjord
11 år siden

Fra eller via en av illuminatis mange new age fronter, http://www.filadelfiakristiansand.no/filadelfiakristiansand/vedlegg/09FiladelfiaMagazinet%201%202008.pdf Nettsted http://www.filadelfiakristiansand.no/

«Ja, og de som har produsert grunnlaget for såkalte syner, har planlagt denne utviklinga i detalj og finansiert den med sine mange krigsbytter og profitt fra alskens aktiviteter inklusive kriminelle ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-siste-drape-nar-oljen-tar-slutt/#comment-94077

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Jan Erik Bergfjord
9 år siden

Oljeprisen er nede i 70 dollar:

Det var Ronald Reagen som avtalte LAV oljepris med OPEC. Resultatet var at Sovjet gikk konk i 1986. Det er det samme man prøver på nå. Reprise. Men er det Russland+OPEC som vil kjøre USA og vesten konk, eller er det USA+OPEC som vil ta knekken på Russland.

Dette er et farlig spill:

http://wp.me/p3uvTQ-1l

Tredje verdenskrig er ingen umulighet.

« Forrige artikkel

Folkehelseinstituttet lyver

Neste artikkel »

Algerie; Ikke tro på Statsministerens ‘omsorg’

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x