Den farlige sannheten om Norge under og etter krigen

26.4K visninger
25 minutter lesetid
40

«Det vil oppstå en pussig situasjon hvis en lærer en gang om mange år gir sin 1. gymnasieklasse følgende stiloppgave: Hva skulle den norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold? Den mest intelligente gutten i klassen vil da skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe turt å gå så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi.»

“Dømmer ikke” er en nøktern beskrivelse av en rekke faktiske forhold fra krigens Norge. Resultatet av denne offentliggjøringen var at forfatteren av boka ble tiltalt – mens et utvidet og spisset landssvikoppgjør burde ha vært den naturlige konsekvens…

Bøkene «Dømmer ikke» og «For at I ikke skal dømmes» ble forfattet av Oliver H. Langeland. Han var major i det norske forsvaret, og sjef for D13 – Milorgs Oslo-avdeling i fra 1942-1944. Da var hans sikkerhet for smal, i følge Jens Chr Hauge, og Langeland med familie måtte flykte til Sverige. Da han returnertetil Norge ble han vitne til et rettsoppgjør der det ikke var likhet for loven. Dette irriterte han såpass at han fant det nødvendig å publisere en bok, og så en til. I tiden som Milorg-sjef hadde han kommet i besittelse av en del offentlige dokumenter, som dannet mye av grunnlaget for innholdet i bøkene og dermed kritikken av krigsoppgjøret.

Den første boken solgte 50.000 eksemplarer og ble dermed en påvirkningsfaktor. Boken endte på regjeringsnivå og i rettssystemet. Konstituert riksadvokat Øystein Thommessen ledet saken og ville dømme Langeland etter straffelovens § 247 og § 248, samt dom på stopp av salg og en rekke påstander mot navngitte personer erklært døde og maktesløse. Langeland ble frikjent, men noen uttrykk ble mortifiserte. Av den grunn ble boken inndratt. Langeland anket, men anken ble avvist i Høyesterett 11. januar 1952.

Den andre boken opplevde det samme som den først.

Vi skal i kommende bringe korte utdrag fra bøkene, som kanskje kan belyse at krigsoppgjøret ikke var like rettferdig og verdig som etterlatt inntrykk. Dette er altså ikke en vurdering av bøkene eller deres sannhetsgehalt, men referater som korte smaksprøver. Det er derfor kanskje språket av og til kan virke gammeldags. Når man leser dette er det viktig å tenke på situasjonen Langeland personlig og folket hadde vært igjennom (krigen og dens forhistorie) og hvilket militært trusselbilde som forelå, altså kommunistene i øst. De refererte tekstene presenteres ikke i kronologisk rekkefølge. For ordens skyld: Langeland var ikke medlem i Nasjonal Samling, som mange av hans militære kollegaer var.

I forordet skriver Langeland blant annet: «Denne bok (Dømmer ikke) er ment som et innlegg for sannhet og rett, og det er mitt håp at den både skal bidra til styrkelse av vår mentale rustning til neste krig og at den skal bidra til så skape et sannferdig grunnlag for bedømmelse av rettsoppgjøret som holder på å bli en samfunnsulykke.»

 

Opptakten

«Den 9. april hadde Norge henved 600.000 menn i fullt kampdyktig alder. Vi hadde henved 600.000 menn i alderen fra 20-45 år. Om vi gjør fradrag for de kampudyktig blir det minst 450.000 igjen. Det var disse 450.000 kampdyktige menn som så på at 15.000 Hitler-soldater okkuperte oss den 9.april. 15.000 nazister gikk i land til 450.000 kampdyktige nordmenn. Maken til forsmedelse har sjelden et folk opplevd. Begivenheten er så fantastisk at den gjennom tidene vil bli stående som mer og mer et mysterium. Hvorfor i all verden lot Norge med 450.000 kampdyktige menn seg okkupere av 15.000 nazister? Hvis vi unngår at ytringsfriheten blir utryddet av nye okkupanter, så vil det sikkert gjennom tidene bli skrevet bindsterke bøker om dette utrolige fenomen. 450.000 og 15.000 er et akt for vilt forhold. Hva var det som egentlig skjedde? Var de rene knehøner alle disse 450.000 mann når slikt kunne skje? I mange år hadde det vært klart at vi når som helst kunne risikere et angrep og så stelte vi oss slik at 50.000 kampdyktige menn i Oslo skulle stå og se på at 500 nazister okkuperte byen. Hva var i veien med Oslo, som hadde 50.000 kampdyktige menn og lot seg ta av ta av noen få hundre nazister?»

«Hitler begynte sin voldsomme opprustning straks han var kommet til makten. Den 14. oktober 1933 forlot Tyskland Nasjonenes Forbund og avrustningskonferansen. Mussolini gikk på Etiopia i 1935, Hitler innførte alminnelige verneplikt i 1935 og besatte Rhinland mars 1936. Det var etter alt dette skjedde at Arbeiderpartiet møtte til Stortinget i 1936 med en forsvarspost som inneholdt følgende setning: «Det Norske Arbeiderparti vil bekjempe enhver rustningspolitikk. Militærvesenet omlegges til vaktvern. Oppgaven i den kommende 3-årsperiode er å forberede denne omlegging.»».

«De borgerlige fraksjoner i (utvidet militær-)komiteen anførte at forskjellen mellom arbeiderfraksjonens og flertallets standpunkt kort uttrykt var denne: Arbeiderfraksjonen ville at en bare skulle konstatere tilfeldige nøytralitetskrenkelser, mens flertallet mente at vår vilje til å holde oss utenfor krigen og være nøytrale sammenholdt med våre traktatmessige forpliktelser måtte føre det med seg at vi innrettet vårt forsvar med sikte på å avverge enhver – også forsettlig – krenkelser av vår nøytralitet. Flertallet henviste til følgende uttalelse av den tidligere utenriksministeren i Belgia, sosialdemokraten van der Velde: Det forekommer meg at internasjonal hjelp verken juridisk skyldes eller ville være materielt mulig, hvis det land som er gjenstand for angrep hevdet ikke å ville yte mostand mot voldsmenn og ikke å ville bringe noe offer for sin uavhengighet, i samme øyeblikk appellere til andre folkeforbundsmedlemmers militære eller materielle bistand. Her er det altså fastslått at Arbeiderpartiet ville ta en okkupasjon uten sverdslag.»

«Dette standpunkt tok en rekke av Arbeiderpartiets ledende menn. De var absolutte pasifister. Da vi så fikk okkupasjonen – da den situasjon oppstod som de gjennom sitt standpunkt hadde hevdet at vi uten kamp skulle ta – hadde man imidlertid den fantastiske opplevelsen at en rekke av de mest fremtredende forsvarsnihilister øyeblikkelig forlot landet. Selv ville de ikke ta sjansen på terror og død, men overlot det til de mange som i alla fall i langt mindre grad enn de selv var skyld i ulykken.»

«Over nyttår 1940 ble oberst Ljungberg forsvarsminister. Alle som kjente ham visste dette var en ulykke både for ham og for Norge. Ljungberg er kjent som en velmenende mann med store kunnskaper, men han var altfor lite robust. … Dette ble tydeligst med en gang Ljungberg møtte i Stortinget. Der opplevde man kort etter hans tiltreden en episode hvor noen av Arbeiderpartiets representanter angrep han fordi han fremsatte forsiktige forslag til bedring av forsvaret. Det var meningen at fagmannen som forsvarsminister skulle bety en garanti for oss».

«Hele vinteren (1940) hadde vi vært på kanten av krig, selv den blinde måtte se det. Like over nyttår var det så øyensynlig at selv utenriksminister Koht uttalte at Norge innen en uke kunne være i krigen. Men hva gjøre han for å møte den? Ingenting. I februar fikk vi Altmark-affæren. Da ble det altså ført krig mellom England og Tyskland på norsk område, fremdeles unnlot utenriksledelsen å reagere. Alle vi andre ventet at man i det minste skulle ha innkalt til regimentsamling i løpet av de følgende dager. I slutten av mars og første dagene av april ble det både i fransk og engelsk presse skrevet åpenlyst om å stanse den tyske malmtrafikken langs Norges kyst. Disse uttalelser fra alliert hold fremkalte truende uttalelser fra tysk side. Aldri har man vel opplevde å se en regjering som har unnlatt å mobilisere sine styrker til siste mann i en slik situasjon. Alle forsto at det gikk mot krig. Den 19. mars uttalte Chamberlain at faren for Norge og Sverige hadde nærmest seg til den i dag sto på dørklokken. Nygaardsvold og Koht reagerte ikke.»

“Alle forsto at det gikk mot krig. Den 19. mars uttalte Chamberlain at faren for Norge og Sverige hadde nærmest seg til den i dag sto på dørklokken. Statsminister Nygaardsvold og utenriksminister Koht reagerte ikke…”

 

Langeland gir oss en skjematisk gjennomgang av noen «høydepunkter» før invasjonen:

Tidspunkt Faresignaler Regjeringens reaksjon
Nyttår 1940 Koht opplyste at situasjonen var så kritisk at v i kunne være med i krigen innen en uke. Ingen
16. februar Engelske krigsskip i kamp med tyske på norsk område (Jøssingfjorden). Koht sendte en flott protestnote til England.
Overgangen februar/mars Innen- og utenlandsk presse viser tydelig at faren for Norden stadig øker. Ingen
19. februar Chamberlain uttaler at krigen står på dørstokken til Norge Regjerningen sover videre.
25. mars Den tyske sendemann søker Koht og meddeler at det var fare for at Tyskland ville overta vernet av norske sjøområder. Koht sover videre.
29. mars Minister Scheel i Berlin skriver: Noe fredstegn er ikke å øyne. Det eneste helt sikre er at Norge bør holde sitt forsvar i orden så sterkt som vår ytterste evne tillater. Koht sover fremdeles videre. Vårt forsvar var ikke oppsatt til vår «ytterste evne», men omtrent hver 10. mann var mobilisert.
29. mars og følgende dager Verdenspressen formoder at det allierte krigsråd hadde besluttet angrep på mot norsk sjøområde. Regjerningen sover videre.
31. mars Churchill bebuder i kringkastingstale hardere krigføring, også med direkte adresse til de nøytrale. Regjeringen reagerer ikke.
1, april Scheel melder om innskrivninger av tropper i Stettin, som kan ha Norge som mål. Regjeringen fremdeles uvirksom.
2. april Chamberlain holder tale i Underhuset, som direkte oppfattes som en trussel mot Norge. Regjeringen sover stadig. Koht refererte talen ufullstendig og feilaktig i Stortinget 6. april.
3. april Minister Colban, London, telegraferer at et fremtredende medlem av Underhuset hadde meddelt at den britiske regjering forbereder aksjon mot malmtrafikken. Ingen handling.
5. april Scheel telegraferer fra Berlin at det går rykter om angrep mot Norges sørkyst. Koht brukte et helt døgn på å videresende denne alarmerende melding til forsvarsministeren.
s.d. Minister Esmarch, København, telefoner at det foreligger melding om forestående angrep mot Danmark og Sør-Norge Regjeringen stadig uvirksom.
s.d. Aftenposten melder at tyske fly rekognoserte og fotograferte på norsk område. Ingen.
s.d. Generalstabssjefen foreslår mobilisering. Regjeringen avslår.
s.d. Den britiske og franske minister overleverer enslydende noter hvor de meddeler at vestmaktene ikke vil finne seg i at Tyskland får livsviktige ressurser fra Norge. Koht fortier forholdet med notene i Stortingsmøte 6. april. Han brukte 3 dager for å sende gjenpart til Utenrikskomiteen.
6. april Generalstabssjefen foreslår mobilisering, til tross for at vestmaktenes noter fra dagen i forveien ble fortiet for ham. Regjeringen avslår.
7. april Alarmerende telegram fra legasjonen i Berlin. Koht foretar ingen ting. Underretter heller ikke egen regjering.
s.d. Telefon til Aftenposten fra Berlin om at alle der vet at det ville komme angrep på Norge. Underriksministeren hindrer offentliggjørelsen av meldingen.
8. april kl. 06 Den britiske og franske sendemann underretter om mineutlegging langs Norges kyst. Koht ringer straks Nygaardsvold, men statsministeren nektet å innkalle til regjeringsmøte, han ville møte Utenrikskomiteen først.
Kl. 9. Generalstabssjefen er alarmert over mineutleggingen, går til forsvarsministeren og foreslår mobilisering. Forsvarsministeren foretar intet.
Kl. 10.30 Under møte i Utenrikskomiteen kommer melding om store tyske flåtestyrker som passerer danske farvann. Koht sa blant annet dette til Utenrikskomiteen: «Men kunne vi då få lite grann utsetjing med at Tyskland gjorde noko mot Norge… så trur eg det ville være ei vinning…».
Kl. 12 Kommanderende general og generalstabssjef går til forsvarsministeren for foreslår mobilisering. Forsvarsministeren meddeler at han ikke kunne regne med å få regjeringen med på å mobilisere mer enn et par bataljoner.
Kl. 15 Melding fra Admiralstaben om at det tyske troppetransportskipet «Rio de Janeriro» er torpedert ved Justøy. Ingen reaksjon.
Kl. 15 Koht får telefon fra London at tyske flåtestridskrefter går mot Narvik. Ingen ting ble gjort.
Kl. 17 Melding fra General Liljedal om at tyske soldater var kommet i land ved Lillesand fra torpedert tysk skip. Regjeringen sover fortsatt.
Kl. 20 Regjeringskonferanse, forsvarsministeren la fram kommanderende generals forslag om mobilisering. Regjeringen avviste forslaget, men besluttet å innkalle to bataljoner. Offiserene får beskjed om at de kan gå hjem.
Kl. 23.23 Admiralstaben meddeler at fiendtlige fartøy passerer Ferder. Kanontorden høres. Regjerning sover.
9. april kl. 0.08 Melding om kamper ved Rauer og Bolærne. Regjeringen sover.
Kl. 0.25 Flyalarm i Oslo. Regjeringen samles ca kl 1, men beslutter ingenting. Koht går hjem etter tannbørste og pysjamas.
Kl. 1.44 Melding: 4 store kryssere har passert Fuglehukk kl. 24. Regjeringen mobiliserer fremdeles ikke.
Kl. 2.06 Admiralstaben får melding om angrep på Bergen. Kl. 03 beslutter regjeringen delvis mobilisering med frammøte torsdag

 

(Langeland kunne i denne sammenheng nevnte mottakelsen i Drammensveien 74 i Oslo, den 5. april. Da hadde den tyske ambassaden invitert norske politikere, toppbyråkrater og militære ledere til filmfremvisning, der tyskerne viste frem deres ødeleggelser av Warszawa. Intensjonen var å skremme de norske representantene: her var all motstand nytteløst).

«Det vil oppstå en pussig situasjon hvis en lærer en gang om mange år gir sin 1. gymnasieklasse følgende stiloppgave: hva skulle den norske regjering ha gjort i 1940 om den hadde vært betalt av Hitler for å bringe Norge i hans vold? Den mest intelligente gutten i klassen vil da skrive: Regjeringen skulle ha gjort akkurat det Nygaardsvold og Koht gjorde. Den hadde dog neppe turt å gå så langt i retning av å legge landet åpent, for det kunne vakt mistanke om forræderi.»

 

To forbrytelser

«Norsk lov bestemmer at statsråder som viser uforstand eller forsømmelighet i sin virksomhet skal stilles for riksrett. Undersøkelseskommisjonen påviste så megen uforstand at en skulle tro at riksrett måtte være en selvfølge. Nå er protokollkomiteen kommet til det resultat at betingelsene for tiltale er til stede, men den foreslår at tiltale ikke skal reises.»

«Rettsoppgjørets oppgave har vært å straffe dem som overtrådte § 86. Rettsoppgjøret skulle altså finne ut hvilke tilfelle av bistand til fienden var så alvorlige at de kunne kvalifisere til straff etter § 86 – altså til minimum 3 års fengsel – og hvilke handlinger som kunne passere upåtalt».

«For at leserne allerede fra første stund skal kunne gjøre sammenligninger og gjøre opp en mening om hvorvidt det praktiseres likhet for loven, skal jeg nevne et par av de tilfeller hvor straffe er ilagt.»

«En kone på mer enn 70 år – vi kaller henne Olava – meldte seg høsten 1940 inn i N.S., men gikk ut etter 14 dagers tid. Det er ikke opplyst noen annen forgåelse enn det passive medlemskap disse dager. Rettmyndighetene fant henne straffeskyldig etter § 86, som altså setter 3 års fengsel som minimumsstraff. (Straffen ble redusert etter landsviksanordningen, men det er i denne forbindelse uten betydning). For den som bruker sunn fornuft er det vanskelig ¨finne at hun er straffeskyldig etter en paragraf som nevner alvorlige handlinger som å svekke Norge eller noen med Norge forbunden stridsevne.  … Gamle Olava ble nokså hardt straffet. Hun ble straffet med bot og rettighetstap. Hennes mann omkom som sjømann, og hun ville ha tilkommet en pensjon, men tapte denne rett fordi hun var blitt straffet for landsforræderi. … Dette virker meget overraskende når man sammenholder med ordene i § 86.»

«Fra en dom av Stjør- og Verdal herredsrett over Peder Forbord, som tok arbeid på Værnes flyplass anføres følgende:… Retten anser det bevist, at tiltalte omkring 16. mai 1940, til tross for at tiltalte var klar over kamphandlingene i Norge fremdeles ikke var avsluttet, meldte seg til tjeneste for tyskerne. … Retten anser det bevist, at tiltalte var klar over at han på denne måte ytet fienden bistand fra første stund under den pågående krig. … Hva straffeutmålingen angår finner retten at straffen for Peder Forbord, passende settes til tvangsarbeid i 4 år. Det er i skjerpende retning tatt hensyn til at tiltalte uten påtrykk, på eget initiativ og frivillig, meldte seg til tjeneste for tyskerne, direkte under tysk ledelse, allerede mens kamphandlingene fremdeles pågikk i Norge, og Værnes flyplass var en av de viktigste flyplasser tyskerne hadde til bruk under kampene i Nord-Norge. Retten er av den mening at tiltaltes forhold er nesten like alvorlig som om han hadde meldt seg til væpnet innstas mot sine egne landsmenn

 

Det offentlige Norge som den tyske okkupasjonsmaktens medhjelper

 

«Den 24. april 1940 kunne man i Adresseavisen lese følgende annonse:

Den siste setningen sto faktisk i kunngjøringen: “Den tyske overkommando erklærer at disse arbeider er nødvendige for å beskytte Trondhjem.” Et ynkeligere uttrykk for dårlig samvittighet har en vel sjelden sett. Alle visste jo at dette med beskyttelse av Trondheim var bare tøv. Men tre menn som ville tas alvorlig skrev under på dette. Når man skal vurdere den handling som her ble utført må man være oppmerksom på at arbeidene ble satt i gang i slutten av april, altså mens kampene pågikk både i Sør- og Nord-Norge. Det som foran er anført i dommen over Forbord rammer også med så meget større tyngde dem som sendt 2000 mann for å bistå fienden. Værnes spilte en meget viktig rolle for de tyske transporter. For tyskerne ved Narvik var disse transporter absolutt nødvendige fordi Værnes var den eneste forbindelse de hadde. Det er meget sannsynlig at den assistanse som fylkesmannen i Sør-Trøndelag og ordføreren i Trondheim ga tyskerne bidro vesentlig til å hindre våre tropper i å fordrive tyskerne fra Narvik-området. Uten denne støtte var tyskerne sannsynligvis blitt tatt til fange eller drevet over grensen til Sverige. Det kan etter min oppfatning ikke være tvil om denne handling fra de trondheimske myndigheters side objektivt sett var krigsforræderi.»

«Oslo formannskap vakte i 1940 forferdelse blant publikum ved å sende arbeidere til Fornebu allerede i krigens første dager. Den 13. april, altså fire dager etter angrepet på Norge, framsatte det tyske flyvåpen krav om at Oslo kommune skulle sende arbeidere til flyplassen. Kravet ble straks imøtekommet, og allerede 15. april sendte Oslo formannskap 200 arbeidere. Dertil kom et stort antall mann som entreprenørene skaffet etter foranledning av formannskapet. Fornebu var tyskernes offensive flyplass, engelskmennene bombet den om natten, Oslo formannskap gjorde den i stand om dagen. På den måten bidro Oslos myndigheter dirkete til å støtte tyskerne i deres kamp. De bidro til at flest mulig bombefly kunne starte fra Fornebu for å bombe våre svake tropper som holdt seg mindre enn 50 km fra Fornebu. Hvor mange ekstra liv Oslo formannskaps assistanse til fienden kostet oss vet vi heldigvis ikke. Det kan neppe være tvil om det denne dirkete bistand til fienden i hans aller mest aktive krigsanstrengelser objektivt sett rammes av straffelovens § 86. »

«Våre etterkommere, som leser de siterte dokumentene, vil ikke skjønne noe av det hele. De vil ikke skjønne at det kunne være tenkelig at Oslos ledende menn kunne løpe fienden til unnsetning på denne måte. I de dokumenter som foreligger er det ikke antydet noe som kan likne en rimelig grunn til denne fabelaktige bistandshandling overfor fienden. … Ved ordfører Trygve Nilsens og finansrådmann Hartmanns handling var det skapt en farlig presedens. Hvis de allierte hadde måtte gjøre invasjon våren 1945 ville de selvfølgelig ha satt i gang storbombing av Fornebu. Ingen kunne da ha bebreidet naziordføreren, Fritz Jenssen, om han hadde sendt noen tusen arbeidere til hjelp for fienden på flyplassen.»

«Peder Forbord var en av de to tusen mann som av Centralkommiteen i Trondheim ble forledet til å gå i fiendens tjeneste. Mot ham ble det reist tiltale, men det foreligger ingen ting om at det er reist tiltale mot Centralkommiteen, og det foreligger heller ingen ting om at det er reist tiltale mot de ledende mann i Oslo kommune som sendte hundrevis av mann til Fornebu for å assistere fienden.»

«Arbeidernes faglig landsorganisasjon ved Elias Volan, meddeler:

Sekretariatet for Arbeiders faglige landsorganisasjon i Norge, har i dag, fredag 12. april, hatt møte i Oslo sammen med representanter for fagforbundene. Møtet gjorde vedtak om følgende opprop:

Den situasjon som vårt land nå er kommet opp i gjør det mer nødvendig enn noen gang før at alle medlemmer og tillitsmenn kjenner sitt ansvar og ikke lar seg gripe av panikk eller håpløshet. … Den norske fagorganisasjon har alltid drevet sin virksomhet innenfor rammen av gjeldene lover. Vi må også gjøre dette i det videre organisasjonsarbeid som må tilpasses de nye forhold på en slik måte at arbeidet kan fortsette. Vi ber alle medlemmer av fagorganisasjonen om å sette kreftene inn for å opprettholde organisasjonens virksomhet. … Fagforeningene og forbundene må som før på beste måte søke å ta seg av medlemmenes interesser på arbeidsplassen. Vi slutter oss til parolen om at hver kvinne og mann skal bli på sin post og gjøre sin plikt. Dette gjelder både i arbeidslivet og i tillitsvervene.  (Morgenbladet, 13. april 1940).»

«Som referatet fra møtet i Landsforeningen for Elektronisk og Elektrometallurgisk Industri viser ble det fastslått at forretningsdrivende i samsvar med Administrasjonsrådets retningslinjer kunne tilby, selge og levere sine produkter til Tyskland. Likeens fastslo Administrasjonsrådet ved sine handlinger at man kunne bygge krigsskip (Marinens Hovedverft, Horten) for fienden, og at det var tillatelig for norske borgere å fabrikkere kanoner og andre våpen (Kongsberg Våpenfabrikk) for fienden».

«Til neste krig vet vi nå at det er i høy grad straffbart for en liten mann langt oppe i fjellene å bli medlem av et misbilliget politisk parti. Men det er ikke klanderverdig å sende noen tusen mann til bistand for fienden på en flyplass.»

Rundskriv av 4. juni 1940 fra Justisdepartementet til politimestre i de besatte områder.

Herr politimester

  1. Til underretning meddeles at det i Justisdepartement er ansatt en inspektør i anliggender vedkommende kriminalpolitiet og i politimessig anliggender av politisk karakter. Politimestre og lensmennene i de bestatte områder, med unntakelse av politimestre i Oslo og Aker, sorterer i disse anliggende under departements inspektør.
  2. Som inspektør er ansatt sjeg for utrykningspolitiet, Jonas Lie. Han har bl.a i oppdrag å formidle forbindelsen mellom det norske og tyske sikkerhetspoliti i de saker som er nevnt under punkt 1.
  3. Politiinspektør Lie har også bemyndigelse til å gi de nødvendige instruksjoner av prinsipiell natur, særlig av den art som angår forholdet mellom det norske og tyske sikkerhetspoliti innenfor den samme som er gitt ved de i punkt 1 nevnte beføyelser.
  4. Ved forbrytelser og forseelsessaker som antas å ha politisk bakgrunn eller hvor gjerningsmannen eller skadelidende er en politisk personlighet og for øvrig i alle anliggender av politisk karakter, skal politiinspektør Lie underrettes.
  5. Hvis det er sannsynlig at etterforskningen eller ettersøkningen etter gjerningsmannen – fordi denne er ukjent eller på flukt – vil strekke seg ut over rettskretsen, skal det uten opphold gir politiinspektøren melding ved telegraf eller telefon med henblikk på sentralisering av etterforskningen. For øvrig blir riksadvokatens stilling uberørt.
  6. Politiinspektør Lie er etter konferanse med Justis- og Politidepartementet og Riksadvokaten bemyndiget til å gi politimestrene og lensmennene pålegg i de anliggender som er nevnt under punkt 1. Spesielt er han bemyndiget til å utbe innberetninger om den politiske stilling. Med foranstående bes lensmenn og politiets øvrige tjenestemenn gjort bekjent.

En del eksemplarer av denne rundskrivelse legges ved.

Justisdepartementet, Oslo 4. juni 1940

På vegne av Administrasjonsrådet

Ole. P. Harbek / Kr. Hansson

 

Altså

a)      Her ansettes av Justisdepartementet – det vil si sorenskriver Harbek – nazisten Jonas Lie som politiinspektør for politiske saker.

b)      Harbek pålegger hele det norske politi å innberette alle politimessige anliggender av politisk karakter til Jonas Lie.

c)       Det tilføyes uttrykkelig at Jonas Lie skal formidle forbindelsen mellom det norske politi og det tyske sikkerhetspoliti i disse politiske saker.

d)      Det mest påfallende av det hele er at Jonas Lie skulle ha telegrafisk underretning hvis en mann var flyktet.

Omsatt til enkel og lettfattelig tale vil dette si at Justisdepartementet under Harbek ga det norske politi ordre til å innberette sine landsmenns patriotiske gjerninger via nazisten Jonas Lie til det tyske sikkerhetspoliti. Harbek la således ved sitt rundskriv grunnsteinen til den politiske straffe og politiforfølgning overfor norske patrioter under okkupasjonen. Og dette skjedde mens norske tropper ennå kjempet i Nord-Norge. … Departementet under Harbek organiserte med andre ord en offisiell norsk etterretningstjeneste angående politiske spørsmål for det tyske sikkerhetspoliti.»

Oppfordringer

Instrukser om begrensninger på bruk av radiomottagere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukser til norske dommere på basis av at “Quisling har sagt…”

 

«Det måtte på dommerne avgjort virke som en skjebnens ironi, når det ble herr Platou, som i mai 1945 i egenskap av rådmann i Justisdepartementet desiderte (dvs. besluttet) at alle dommere som i tillit til hans uttalelse av 3. desember 1940 hadde meldt seg inn i NS, skulle fjernes fra sine embeter.»

«Etter å ha sett den uttalelse som ekspedisjonssjef Platou sendte dommerne, er det grunn til å se på et par andre uttalelser fra samme tid. I rundskriv den 3. oktober 1940 uttaler biskop Berggrav seg om spørsmål om medlemskap på følgende måte: En tredje engstelse er kommet frem ved spørsmålet om å melde seg inn i N.S. Enhver må her følge sin overbevisning.

Den Norske Sakførerforening sendte 13. desember 1940 følgende meddelelse til sine medlemmer: I anledning av den for noen dager siden utsendte innbydelse til dannelse av en Nasjonal Samlings juristgruppe, vil Den Norske Saksøkerforenings Hovedstyre gjøre medlemmene oppmerksomme på at enhver står fullstendig fritt i spørsmålet om han vil melden seg inn i Nasjonal Samling og dermed i Nasjonal Samlings jurist gruppe, eller la det være

«Den Norske Dommerforeningsstyre hadde den 30. oktober sendt ut et rundskriv til sine medlemmer, hvor det blant annet het: Styret vil verken tilrå eller frarå noen dommer å foreta innmeldelse i N.S., men vil fremholde at det må være en helt frivillig sak».

«Departementet har gitt politifullmektige ordre til å tjenestegjøre ved Riksadvokatembetet, og herunder bl.a. utføre de forretninger som hører under 1ste statsadvokat i Oslo. En anser det for riktig at herr bruker tittelen statsadvokat. Justisdepartementet ga altså her en person ordre til å gjøre seg skyldig i straffbart forhold ved å overta det ulovlige nazistiske statsadvokatembetet for politiske saker, samt til å behandle politiske straffesaker mot norske patrioter. Skrivelsen var underskrevet av Sverre Riisnæs og Marius Nygård.»

«Den 1. oktober 1940 kunngjorde Heinrich Meyer (byråsjef) sammen med Jonas Lie for alle landets politimyndigheter at enhver propaganda til fordel for Kong Haakon VII eller det kongelige hus var forbudt. Deretter fulgte en nærmere spesifikasjon av hva det i denne forbindelse ved forbudt, bl.a. fremstilling av bilder av Kongen eller den kongelige familie. Forbudet skulle tre i kraft straks. Politimestrene ble anmodet om å kunngjøre forbudet på en effektiv og mest hensiktsmessig måte straks.

Det er bemerkelsesverdig at Reichkommissars Verordnung om forbud mot kongepropaganda først ble utferdiget den 7. oktober og kunngjort i Verordnungsblatt den 25. oktober, altså henholdsvis en og tre uker etter at Jonas Lie og herr Meyer sendte ut sitt rundskriv. Forbudet mot kongepropaganda later således til først å være utferdiget etter norsk initiativ.»

«Det ble ekspedert en rekke slike rundskriv om utvisninger». (Flere eksempler i bøkene til Langeland)

 

“Her er sitert en rekke dokumenter nettopp for å gi et alminnelig bilde fra en stor offentlig etat. Menn som ikke var medlem av N.S. satt og arbeidet med alle disse forskjellige tiltak som tyskerne og N.S. satte i verk for å bekjempe den patriotiske virksomhet. I dom etter dom over passive medlemmer av N.S. og andre småsyndere uttaler retten at de har forstått eller burde ha forstått at de med sitt forhold ytet fienden bistand som var utilbørlig og straffbar. Disse mange rundskriv viser hva fremtredende menn anså for tilbørlig bistand til fienden. Når man tenker på den lite orienterte mann langt ute på bygda som er strengt straffet for å ha ytet 5 kroner til legionen, og ser på alle disse handlinger som er godkjent, så tviler man på om der gjøres rett».

«Den 13. april 1940 kunne følgende kunngjøring leses i Osloavisene:

Det var i disse dager at vernepliktig ungdom i Oslo forsøkte å komme ut til kampfrontene. Politimester Welhaven ga altså sine folk ordre til å arrestere de unge menn som forsøkte å gjøre sin plikt for fedrelandet.»

Polititjenestemennene som bidro til pågripelser og deportasjoner av norske jøder ble ikke straffet

«De polititjenestemenn som ble i tjenesten uten å bli medlem mer av N.S. har i mange tilfelle utført handlinger som ser mer tvilsomme ut. Men det er gått lite i rette med dem. Et av de mest påfallende tilfelle er jødeaksjonene. Selv ved den store aksjonen i 1942, da de fleste visste at det gjaldt jødenes liv var det mange ikke-N.S.- medlemmer blant politifolkene som deltok i arrestasjonene. De bisto altså fienden med å sende norske borgere til gassovnene.»

«Landssvikanordningen kommer forhåpentligvis gjennom lange tider til å bli stående som det mest avskrekkende eksempel på slett straffelovgivning. Vi har opplevd. Anordningen ble gitt i London den 15. desember 1944, Dens mest beryktede straffebud lyder således: Etter denne anordning kan straffe:

  1. Den som etter den 8. april 1940 har vært medlem eller søkt eller samtykket i å bli medlem av a) Nasjonal Samling eller organisasjoner knyttet til den. b) Annen organisasjon som har medvirket i strid med noen bestemmelser i straffeloven kap 8 eller 9 i krigsartiklene i den militære straffelov.
  2. Den som etter den 8. april 1940 har støttet slik organisasjon som nevnt under nr. 1 eller straffbare tiltak som den har att i verk.
  3. Den som etter den 8. april 1940 har utført eller deltatt i ervervsmessig virksomhet for fienden på en slik måte eller under slike omstendigheter at forholdet må anses utilbørlig. Som utilbørlig bør forholdet i alminnelighet anses bl.a. dersom den ervervsdrivende selv har innledet forbindelsen med ham…

Bestemmelsene både i punkt 1 og 2 har som straffebestemmelser meget i øyenfallende svakheter. For det første bestemmer denne anordningen som er gitt 15. desember 1944 at folk skal straffes for handlinger som er begått flere år i forveien. For det annet bestemmer den at folk skal kunne straffes på grunnlag av et rent ytre kjennemerke som medlemskap av N.S. Det spørres altså ikke etter vedkommende persons konkrete handlinger i krigstiden. Det er nok at han hadde latt seg føre inn i et kartotek.

Denne anordningen ble altså gitt 15. desember 1944. Den kunne derfor ikke uten videre anvendes på forbrytelser som var begått før dette tidspunkt med mindre handlingene var straffbare etter en bestemmelse i straffeloven, som medførte strengere straff. For å løse dette problem forutsatte regjeringen uten videre at et hvert medlemskap i N.S. etter 8. april 1940 var straffbart etter straffelovens § 86. For de fleste av dem som virkelig hadde tenkt over krig og krigslov virket denne påstand som dirkete tøv. § 86 er den paragraf i den borgerlige straffelov som definerer straffen for det vi har kalt landsforræderi. Paragrafen er ment å omfatte de direkte og farlige bistandshandlinger overfor fienden. Det er forutsetningen at det, når forbrytelser mot paragrafen foreligger, skal idømmes livsvarig fengsel eller fengsel på 10-20 år.»

 

Paragraf 86 – den som yder Fienden Bistand i Raad eller Daad

«§ 86, 1. legg. Med Hefte i mindst 3 Aar eller med Fængsel fra 3 Aar indtil paa Livstid straffes den, som rettsstridig bærer Vaaben mod Norge, eller som under en Krig, hvori Norge deltager, eller med saadan Krig for Øie yder Fienden Bistand i Raad eller Daad eller svækker Norges eller nogen med Norge forbuden Stats Stridsevne.»

«Den hovedansvarlige er justisminister Terje Wold. Han er medansvarlig for alle de forsømmelser fra regjeringen Nygaardsvolds side som første til at fienden kom inn i landet. Når han som regjeringsmedlem ikke forlangte mobilisering unnskylder han seg med at han ikke skjønte at det var noe fare på ferde. Mer når en gammel kone unnskylder seg med at hun ikke skjønte at hun brakte fedrelandet i fare ved å skrive navnet på en blankett, så mener herr Wold at det var hun som brakte fedrelandet i fare. Han forlanger meget av andre.

Statsråd Torp var også en av de strengeste lovgivere. Han har også sitt ansvar som medlem av regjeringen 9. april. Han var dessuten for noen rå siden tilhenger av militærnektelse. Han forbeholder seg altså seg selv den retten til å være illojal mot en av våre viktigste lover – vernepliktsloven – og han ville ha rett til å sette hjemme når andre skulle ut å kjempe for fedrelandet. Men han er også ganske streng mot andre.

Statsråd Hartmann var med på å sende mange hundre mann til assistanse for fienden på Fornebu april 1940. Han skjønte ikke at dette kunne være straffbar bistand til fienden. Men han forlanger at gamle Olava, som høsten 1940 skrev under på en blankett, hvis innhold hun neppe skjønte mye av, skulle ha en betydelig forståelse av at hun ytet Hitler en verdifull bistand»».

«Det er nesten ufattelig at disse menn skulle føle seg så skyldfrie at de turde være så dristige steinkastere. Under slike forhold er det ikke overraskende om publikum spør hva som ligger bak. Det hele virker som et forsøk på å få dømt de andre for å bortlede oppmerksomheten fra seg selv.»

 

Langelands konklusjon

“Hvilke svar har vi fått? Vi har sett at det går an å gjøre ganske merkverdige ting og få blomster.

–          Nygaardsvold la landet åpent for fienden og fikk æreslønn.

–          Administrasjonsrådet bygde krigsskip og kanoner for fienden og får hederlig omtale.

–          Erfaringer viser at det gar an å gå til fienden og forhandle om avsettelse av den lovlige regjeringen og siden få storkors St. Olav.

–          Det går an å sende store mannskapsstyrker til Fornebu til bistand for fienden og bli statsråd kort tid etter.

–          Det går an under pågående kamp å sende store mannskapsstyrker til bistand for fienden på Værnes, og deretter bli fylkesmann.

–          Det går an som stortingsmann, i strid med vår grunnlov, å stemme for avsettelse av konge og regjering og deretter få sete i Kongens råd.

Når alt dette har kunnet passere ser en med forferdelse på alle de bagatellsaker hvor det har blitt reist påtale. Det reises påtale i saker som er så ubetydelige at det hele kan avgjøres med en bot på to, tre hundre kroner, og så lar en mannen som har laget feller for å drepe norske soldater gå fri. Er dette rettsoppgjør etter en krig?»

Oliver H. Langeland i sin major-uniform. Dette var en norsk offiser som oppfattet en militærs oppgave å være å forsvare sin frihet sitt fedreland og sitt folk – samt å påpeke og ikke akseptere svik…

Oliver H. Langeland døde 1958, som en bitter og knust mann.

Det er for øvrig nettopp kommet ut en bok om Oliver Langeland; «Krig og sannhet. Langelandsaken og landsviksoppgjøret» av Arvid Bryne, som er omtalt i en kronikk i Dagbladet her.

(xx) Artikkelforfatters merknader

Johannes Kvam

Samfunnsinteressert akademiker i 40-årene, som vet at "noen" endrer terrenget for at virkelighetens kart skal stemme. Samtlige artikler er opphavsrettbeskyttet/copyright. Alle kan kopiere deler av mine artikler, så lenge det henvises til denne nettsiden og forfatter. Ønskes en hel artikkel publisert på trykk eller annen nettside, vennligst kontakt forfatter.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

40 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
6 år siden

Vi ble forrådt den gang og det samme skjer i dag!

svein sjøstrøm
svein sjøstrøm
Anonym
6 år siden

det nevnes ikke hvem som var sjef for utvidelsn av vernes flyplass under krigen ,det var støres bestefar o,c,gundersen,,han ble belønnet med en ambasadørpost i Moskva og etter det ble han utnevnt til justisminister i gerhardsens regering.

Arne Leif Hofgaard (f- Halvorsen)
Arne Leif Hofgaard (f- Halvorsen)
Anonym
6 år siden

Født 1934, far i motstandsbevegelsen fra første stund og til krigsslutt, mor, søster og jeg selv “tvangssendt”, av mil.org., sjøveien til Sverige tidlig 1943. Far, og venner fra motstandskampen, var alle sterkt irriterte over landssviks-oppgjøret som de anså å være et rent forsvar og frikjennelse av Ap.-politikeres rene landssvik i årene 1936-1945, alt mens ubetydelige medlemmer av NS ble strengt dømt.
Dessverre er det “seier”-herrene som skriver historien om WW2, slår ned på enhver sannhet om hva skjedde i Norge og internasjonalt, og etterlater nye generasjoner til uvitenhet om sannheten.
Det nesten utrolige for oss som har opplevd etterkrigstid og fremdeles lever, ser nå, helt tydelig, at arbeider-PARTIET politisk arbeider for å begå samme svik som de var skyldige i 1936-1945.
Ap. startet, med Gro Harlem Brundtland som statsminister, en sterk nedbygging av landets forsvarsmakt, en nedbygging som har fortsatt fram til 2013, og ikke synes å ville stoppe under sittende regjering.
Bra at det nå synes komme til syne enkelte drypp av sannhet om virkeligheten om tiden 1936-1955, landssvikoppgjøret og forkastelig heder som ble svikende Ap.-politikere til del etter krigen.

Ken
Ken
Anonym

Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg – Den skjulte slekt og de hviskede navn
Håper du kan ha utbytte av denne om ikke kjent fra før… http://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

Budbærer
Budbærer
Anonym
6 år siden

Jeg er, som de fleste andre, helt mot krig, men det samme vil nok snart skje med Norge igjen. Landet har mye penger og oljeressurser, begge veldig viktige ved krigføring. Norge har, likesom før 2e verdenskrig, militær nedtrapping, et helt tannløst forsvar uten førstegangstjeneste, og samtidig har vi en EU arme under utvikling som snart vil bli verdens mektigste… under tysk ledelse. De som leser tyske medier forstår sikkert at det tyske folk venter på en ny, sterk leder som kan stå i mot Russland, China, USA og andre makter. De vil snart få sitt ønske oppfylt. Spørsmålet er : vil Norge være på EUs side eller gå sammen med det som er igjen av NATO, motstanderne USA, England og andre engelsktalende land? Utviklingen både med Brexit og med USA går i mot stor økonomisk strid og til slutt krig.

sann
sann
Abonnent
8 år siden

Den farlige og ubekvemme sannheten er at 95% av alt du tror og har blitt indoktrinert med om verdenskrigene er løgn og propaganda så til de grader. “Vinnerne” skriver historien. Og “vinnerne” har skakkkjørt hele kloden i vinkel. og det blir ikke bedre. Det er endel dokumentarer på dette nå. Anbefaler “The Greatest Story Never Told”… Advarsel… Før du veit ord av det slås hele din verden på hodet og kanskje de siste par puslebrikker faller på plass i det forvirra verdensbildet.

Tulkulama
Tulkulama
Abonnent
11 år siden

Historien er jo slik at jødiske personer og andre havnet i konsentrasjonleire for at Hitler og andre var ærlige og skulle forhøre mennesker som de hadde mistanke om at hadde gjemt vekk millioner med tonn med gull, sølv, diamanter, rubiner, smaragder, platina og annet fra  transporter fra Tibet med slike skatter.

Det meste av skattene var fra Tibetanernes og Asiaternes side ment å skulle være i et fond til alle på jorden slik at alle fikk det godt og levde luksuriøst sammen i sosialisme i verden hvor alle hjalp hverandre uten herskende harems jødiske personer til å herske og kidnappe piker inn i sine harams slik de gjorde i India og andre land de koloniserte. Både første og andre verdenskrig var kriger hvor Tyskere i krigene var de ærlige som samlet inn skatter som var stjålet fra Tibetanerne og Hitler og de andre Tyskerne var de ærlige som samlet inn disse skatter til Tibetfondet til alle på jorden. Hitler og Tyskerne ville ikke la verdensøkonomi bli ødelagt av stjålne skatter som skapte mye fattigdom og harems og bordeller over alt. Nå er det jo bordeller over hele Tyskland så det er nok et problem da mange ureligiøse jøder overtok mye av Tyskland etter krigen da Amerikanere ble sent over til Tyskland for å bygge opp Tyskland igjen etter bombingen. Amerikanerne var der nok for å plukke ut tyske ikke-jødiske damer fra Tyskland etter andre verdenskrigen som de ville kidnappet eller tvang eller lurte over til USA og inn i sine harems med neddopete kvinner.

Skattene fra Tibet ble fraktet ut av Tibet grunnet at Tibet ble stadig angripet av større og større hærer som kolonistene sendte inn i Tibet og Tibet klarte mindre og mindre å stoppe dem selv om Tibet hadde hjulpet India flere ganger med å kaste ut de jødiske harems-kolonistene som hadde okkupert India siden 1500 tallet. Kolonistene hadde myrdet 4/5 deler av Indias befolkning for å kolonisere India og ha harems der.

Halve Hitlers hær besto jo av jødiske personer som ville ha sosialisme hvor alle på jorden tok godt vare på hverandre og levde et passende luksuriøst liv som naturen også synes var greit uten at naturen ble skadet.

Så konsentrasjonleirene var rett og slett avhøringsleirer og arbeidsleirer for de som hadde gjemt vekk disse skatter fra Tibet som de ikke eier. Konsentrasjonleirene var ikke utryddelsesleirer da de var avhøringsleirer og det var drept over 11 millioner snille pasifisrter fra Tibet, Kina og andre asiatiske land som lagret disse skatter her i Europa på 1800 tallet og oppover i 1900 tallet. Når Hitlers Gestapo som var et ærlighets-politi gikk rundt og samlet inn skattene fra Tibet hos tyver så fant Gestapo også millioner med gullforgylte tenner i jødiske hjem og disse gulltenner stammet fra drepte tibetanere. Det at liksom Hitler og det tredje riket liksom utryddet jødiske personer er en løgn og løgnen er nok satt igang for å prøve å skjule at de utryddet Tibetanere og andre asiatere for å prøve å stjele skatter fra dem og for å prøve å få brukt andre som tjenere ved hjelp av stjålne skatter og gull fra Tibet. De lyger og sier at holocaust på jødiske har skjedd og de prøver å skjule den fæle historien om at de drepte disse snille pasifister fra Asia og trakkk ut de gullforgylte tennene på dem for å stjele mer gull..Og de juger om at liksom Holocaust på jødiske har skjedd og de trøkker Asia og Tibet ned ved å true dem til å holde munn om dette og noen av de involverte jødiske prøver stjele denne skatten på millioner av tonn med gull, diamanter og masse annet og de prøver å fremdeles holde på sine harems med kidnappede piker. Og historien er jo også egentlig at det døde liksom 11 millioner mennesker i konsentrasjonleirene og det er jo noe muffens da det nevnes aldri dette det nevnes at det døde liksom 6 millioner jøder. Er liksom vi som er født som jøde da finere enn andre siden ikke de 5 millioner som ikke var jødiske er snakket om og synes synd på og de over 11 millioner asiatere er heller ikke nevnt som tennene ble trukket ut av etter de var drept for å stjele mer gull. Det finnes nok flere ærlige jødiske personer nå til dags enn det gjorde dengang og jeg er en av dem som liker ærlighet og sannhet så kom med sannheten nå da.

Tibet var full av gull , Europa hadde intet gull og ikke gamle jødelandet der Israel ligger hadde gull heller, så at det liksom var gulltennene fra jødiske personer som ble funnet etter krigen i konsentrasjonleirene og andre steder er en løgn for disse gulltenner stammet mest fra pasifister fra Tibet. Hvorfor juger noen jødiske personer og sier at disse gullforgylte tenner stammer fra jøder når de er fra Tibetanere? Har de ikke lyst til å få god karma og levere tilbake skatten fra Tibet til meg og andre som eier den?. Vi skal ha det meste av den inn i et fonds til alle på jorden. Nå har jødiske personer laget hundretusener av harems, bordeller og annet ureligiøst som forderver karmaen dems og andres ved hjelp av disse skatter som er stjelt fra oss. Få slutt på bordeller og harems og få levert disse skatter over så vi kan ha de i et fonds til alle mennesker på jorden slik at alle får det godt og slutt å lyv om at liksom holocaust på 6 millioner jøder har skjedd. Etter krigen hørte vi stadig om overlevende etter holocaust som også hadde byttet navn fra jødisk navn til annet navn. Hva var vitsen med å bytte navn, var det for å skjule at de hadde skrevet seg opp på lister over døde personer? Hvorfor fikk så få jødiske personer fra USA lov til å delta i andre verdenskrig? Var det for at jødiske personer ikke skulle drepes og utryddes der borte i USA etter andre verdenskrigen slik harems-jødeherredømmet i USA gjør stort sett i USA med 90 % av alle soldater fra kriger de sender soldater til for å skjule at soldater må sende vakre piker over til USA fra krigene.

http://www.youtube.com/watch?v=PWCOjOj4RAU

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/04/noen-sporsmal-om-holocaust/

Brandulph
Skribent
11 år siden

“Begivenheten er så fantastisk at den gjennom tidene vil bli stående som mer og mer et mysterium. Hvorfor i all verden lot Norge med 450.000 kampdyktige menn seg okkupere av 15.000 nazister?”
Tja, Johannes Kvam, det er selvsagt grunner til å stilles seg slikt spørsmål, men kanskje er det grunn til å stille seg helt nye spørsmål om hva krig er og hvem som befinner seg bak enhver krig? Se det hele fra profitt synspunkt. Forstå hva gjengen som tilrev seg retten til å produsere USD i 1913 og som tilrev seg samme ufattelige rettighet i Europa nesten hundre år senere. Det er penger som regjerer vår verden, Kvam, ikke politikere eller generaler som alle er kapitalens nikkedukker.
Så var der da også et makt apparat i og utenfor Norge som hadde interesse av å overta Norge og som sionist hauken J. Chr. Hauge neppe hadde klart uten at Norge fikk krigen inn på norsk jord. Og, de har fortsatt Norge i et fast grep.( Det er nokingen tilfeldighet at jens heter Jens. :-)
Så spør jeg meg selv om ditt innlegg er en av utallige artikkeler skrevet for å lede oppmerksomheten bort fra det faktum at Norge ble kuppet under siste verdenskrig?… lik som det sionistiske massemedia over hele den vestlige verden daglig manipulerer tobeinet sau til se ulv og bjønn som sauer like blassøyet og brekende som seg selv.
Med andre ord, Kvam, å angripe pianister er mildt sagt patetisk. Gå løs på komponisten od de som innehar rettigheten til den groteske musikk de komponerte og som folket fortsatt tvinges til å lytte til…. mens de dør i helsekøen.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Wow, der fikk vi litt poesi i dag.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

The photo is from the Nuremberg trials http://i45.tinypic.com/33ljot1.jpg * In facebook http://tinyurl.com/cg69sxm

The real war ciminals murdered their middle men, and women, their lackeys, gave them death sentence, and as usual fooled the people, us all, to do the dirty work, so the middle men, and women, could not give testimony to reveal the facts about the crime syndicate behind 1. and 2. world war, and a lot of wars and other crimes, and as we have experienced after the 2. world war, they have managed to continue their atrocities continuously up to this date. They created both karl marx communist manifesto and nazism as part of a hegelian dialectic scheme, ordo ab chao, and they have in too many ways succeeded so far

God’s commandments cannot be ignored but allways be followed, number 6 is ” “You shall not murder”. When we do satan’s work, we get satan’s results, and we surely have, the world on earth is now ruled by a cynical and satanic crime syndicate

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1 * British Bankers’ Association planned and executed 911 with Reuters for profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

“They created both karl marx communist manifesto and nazism as part of a hegelian dialectic scheme, ordo ab chao, and they have in too many ways succeeded so far”

Absolutt 100% tøys. Prøv å vær seriøs og dokumenter dine påstander. Dvs. påstander du klipper og limer fra et eller annet sted på nettet.

Folk leser faktisk tøyset du poster her og det er dessverre fare for at en og annen naiv sjel tar det du skriver for god fisk. “They” fant på kommunismen, ja, men “they” fant overhodet ikke på den tyske nasjonalsosialismen. Dette er noe du tror på grunnet ren og skjær latskap fordi du ikke gidder å studere historie og bruke tenkeboksen.

Kom igjen nå – forklar oss hvordan og hvorfor “they” skapte den tyske nazibevegelsen. Skapte de også de andre europeiske nasjonalistbevegelsene? Var det mot seg selv de kjempet i Spania 1936-1939?

Venter på svar.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Hvem er “they,” forresten? Det må vi også klare opp i. Jeg vet hva jeg mener med “they,” men jeg vet ikke hva du mener.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Det er den hele og fulle sannhet. Ingen liker å bli rundlurt, men det er så og si alle sammen på kloden i bl.a. denne sammenhengen, og det burde begynne å gå opp for fler nå som vi eksempelvis vet at både vaksiner, fluor, gmo og vårt politiske partisystem er hhv kun 3*gift og ettpartisystem, for å nevne bare fire av et stort antall tilsvarende planlagte svindler. Foreslår en god innfallsvinkel til temaet med Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1 og Wesensteen – Norsk supperåd

sistnevnte en god beskrivelse på bl.a. norske forhold

Nevnte tilstand har muliggjort mange globale kriminelle nettverk, og relativt godt skjult for offentligheten fordi ‘løgnen’, dvs svindelen, er for omfattende til at et relativt solid indoktrinert menneske klarer å fatte det, Martial Arts Council for the Protection of Children against government child abuse http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-7/#comment-92437 og Wesensteen – Feriebiskop Fjertnes

som beskriver dagens geistliges gjennomsnittlige kompetanse

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Du svarer ikke på det jeg spør om og fremstår som ko-ko. Et utmerket bytte for alle som vil angripe Nyhetsspeilet og alt NS står for.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Eddvin sier:
02. 12. 2012, kl. 20:05
Belzebob: det er ikke lenger noen hemmelighet at : Prescott Bush – How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to Power
http://www.youtube.com/watch?v=TnHnjmCYjy4
http://www.gateavisa.no/blekka/ga167/bush.html
http://www.riksavisen.no/?p=446
———————————————

At en amerikansk bank gjorde business med Nazi-Tyskland i Rikets tidlige fase, om dette engang stemmer, er ikke det samme som at “Bush hjalp Hitler til makten” eller at “Nush holdt Nazi-Tyskland i gang.” Pr. 1935 tror jeg forøvrig alle bånd var brutt til det internasjonale pengesystemet og den eneste økonomiske faktoren i Tyskland og bak nasjonens fortsatte suksess – var Hitlers politiske program og den tyske banken som var under direkte kontroll av regjeringen. Alle utenlandske bankfolk var kastet ut og Tyskland hadde et 100% uavhengig økonomisk system.

Husk at helt fra 1933 til 1939 var Tyskland under økonomisk boikott – mye som Iran er i dag. Tyskland klarte dog å finne *mange* handelspartnere, så trass i boikotten klarte man seg bra. Noen papirpenger fra Bush i 1932 eller 1933 var ikke hemmeligheten bak Nazi-Tysklands suksess. Hemmeligheten lå i en total reformasjon av det økonomiske systemet såvel som det politiske. Mange økonomer og forskere har gitt Hitler stor ære for disse geniale og effektive reformene – uavhengig av hva man ellers måtte mene om jødegreiene og krigen.

det man må forstå er at før 1933/1934 var Tyskland 100% en slave atv det internasjonale pengesystemet – slik alle vestlige land er i dag – og penger fra både Rothschild, Rockefeller og Buch florerte overalt – for det var disse som *eide* Weimar-Tyskland. Det fantes ingen andre penger og alle bankene var kontrollert av denne samme gjengen.

Så, fra og med februar 1933 eller deromkring, begynte Hitler å sparke ut de utenlandske bankfolkene en etter en. han stengte alle banker bortsett fra én (ny) bank som var Tysklands nye bank som var 100% styrt av den tyske staten. Man brukte ikke lenger en eneste dollar eller andre valutaer som var utstedt før Hitlers nye reformer.

Men at Prescott Bush og den amerikanske banken hans på noe tidspunkt hadde investert i Tyskland når det var et “fritt marked” før Hitler veltet om på systemet, det er bare helt naturlig. Forestill deg også at det var et ønske om *profitt* som lå bak slike investeringer med gjeldspenger (en rente følger alltid med dem) – og ikke ett ønske om å støtte et regime som ville sparke en ut av landet og nekte en sjansen til å gjøre profitt.

Anyway – Hitler brøt Tysklands bånd til *alle* de utenlandske bankfolkene, så vidt jeg vet. Hadde det det seg allikevel slik at Hitler & Bush gjorde business hele veien fra 1933-1945, så må du gjerne fortelle om dette, men jeg er sikker på at dette må i så fall ha vært business av en helt annen karakter enn den man gjorde før Hitler kom til makten. Altså ærlig business. Og om Bush gjennom dette bidro til at Tyskland kunne overleve, så syns jeg det er positivt. men det var også mange andre Nazi-Tyskland gjorde business med, så det kan ikke ha vært avgjørende.

Jeg tror også det er mye disinfo ute og går. Slik det alltid er.

Det store poenget som ikke alle vet – er at det var ikke en hemmelig skattekiste med papirpenger som stod bak Hitlers suksess, men at han meldte Tyskland ut av den internasjonale pengeklubben og lagde sitt eget selvstendige system – med helt nye penger.

En samling med nyttige lenker om saken: http://tiny.cc/b5fpow

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Følg pengene, Ikke “politikken”
The Money Masters ~ Full Movie
http://www.youtube.com/watch?v=HfpO-WBz_mw

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Eddvin
11 år siden

Veldig bra film.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

gudfrid sier:
Hvordan tolker du Langelands konklusjon?
———————————————-

Syns det er ganske uinteressant. Det interessante for meg er hvorfor ikke Norge lagde en allianse med Hitlers Tyskland allerede på midten av 1930-tallet. Men dette var selvsagt en umulighet, hovedsakelig fordi de jødevennlige kuppet makten i Norge i 1938, noe flere her og der på det norske nettet har skrevet en del om.

Dernest er det interessant hvorfor konge og regjering, når de da altså ikke var på tysk side, var uvillige til å finne en fredelig og langt gunstigere løsning på problemet med tyskernes invasjon av Norge. Så vidt jeg vet foregikk dette på et langt greiere vis i Danmark. Med en slik løsning der Norge offisielt ga makten over til Tyskland, så hadde vi sluppet landssvikoppgjøret, eller det hadde ihvertfall sannsynligvis fått mindre omfang og gjort mindre skade på det norske folk.

Det eksisterte regler for okkupasjon, dengang som i dag, om så det kan hevdes at reglene er en smule uklare. Men i essens dreier de seg om at når slåssingen er over og den ene siden har vunnet og blitt okkupasjonsmakten, så plikter de okkuperte å adlyde denne – og å gjøre dette kan ikke ses på som en forbrytelse eller forræderi i ettertid. Krig er et spill og dette er en grei regel som minimerer skadene for alle parter.

En annen regel er at all bruk av vold skal kun utøves av mannskap som kjemper i en anerkjent uniform, i en anerkjent hær. Dette for å unngå terrorisme og drap på uskyldige sivile. De allierte, jøder her og der i Europa kjent som partisaner + mange nordmenn forbrøt seg mot denne regelen. en av konsekvensene, ikke ulikt hvordan det gikk til i Vietnamkrigen, var at mange uskyldige fikk lide for andres (terroristers) gjerninger.

“Gode” og “onde” og rett og feil side er irrelevant i denne sammenhengen. Det det går i er som sagt at krig er et spill og spillet har regler. Jeg tror tanken er at når krigen er over, så er den over – og ikke at den skal fortsette i 10-20-30 år etterpå. Det er streit å være vinner og det er streit å være taper. Taperen skal ikke straffes bare fordi han tapte. Nederlaget skal være straff nok.

(Slik er det dog sjeldent eller aldri lenger i vår moderne og særdeles barbariske tid.)

Protokoller for behandling av krigsfanger er også en del av dette. Norge forbrøt seg grovt mot disse reglene med sin grusomme og sadistiske tortur av sine krigsfanger. De allierte likeså. Sovjeterne hadde ingen slike regler i det hele tatt. Tyskerne, som regel, fulgte reglene. Sjekk info om de forskjellige parters behandling av sine fanger, og sjekk info om de forskjellige partenes behandling av sivilbefolkningen. Det var ikke tyskerne som voldtok to millioner kvinner, for eksempel.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Oj, jeg ser en og annen småting jeg vil forbedre på. Nyhetsspeilet: Hva med å gå over til det populære systemet Disqus? Da kan man redigere egne kommentarer etter at man har postet. :)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Disqus lagrer alle innlegg, det er værre enn Facebook. Likevel morsomt da jeg la merke til det.. det var en som hadde et antall innlegg i Aftenposten og Dabladet også kom det opp hvor mange innlegg han hadde på gasskammeret, hi hi, gratis reklame til deg da. :-)

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

Burde ikke toppene som satt i England visst bedre da de sendte “Gutta på skauen” hjem fra England med beskjed om å drepe en av toppene i det norske statspolitiet som jobbet for tyskerne?
De kom hjem og likviderte Karl Martinsen, en av sjefene i Norge og en av den mest brutale.
Dette medførte at de politiet likviderte rundt 30 personer i motstandsbevegelsen, og mange uskyldige folk ble bare plukket fra gata og henrettet uten grunn.
Burde de ikke skjønne at dette var det samme som å skrive dødesdommen til mange motstandsfolk? Eller kanskje det var det de ønsket med hensyn til at de støttet fienden?
Hvorfor er ikke disse etterforsket og straffet for sitt landssvik og forræderi?

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  kjemisk
11 år siden

Litt andre “regler” gjelder når en er midt i en krig. Av og til tar man avgjørelser som gjør at noen dør mens andre overlever eller reddes. Det er lett for oss å si som sitter her 70 år seinere og skal vurdere. De allierte hadde kniven på strupen helt fram til 1943.

Når det er sagt var det tragisk med disse henrettelsene eller andre f.eks som etter det såkalte “Måløyraidet”.
Etter dette visste man i det minste hvordan nazistene reagerte og at Geneve-konvensjonen kun var et papir for dem.

For meg var det som skjedde før krigen og etterpå langt mer graverende enn 1940-45 (fra norsk side), og forsåvidt det som skjer i Norge i dag.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Larus
11 år siden

“Kniven på strupen….” Dette var Englands krig mot Tyskland og ikke omvendt. Anbefaler dokumentaren “Adolf Hitler’s struggle for peace” for info.

Hitler hadde overhodet ikke noe begjær om en krig. England, og elitejødene som dro i Englands strenger, derimot, hadde bestemt seg for å tilintetgjøre Tyskland lenge før Hitler gikk inn i Polen i september 1939.

Geneve-konvensjonen? Skal vi sammenligne Tysklands brudd mot denne med de alliertes brudd mot samme? Jeg synes det er leit hvordan folk mener de har rett til å dra ting ut av løse luften bare fordi majoriteten er på deres side.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Mye av denne diskusjonen er helt unødvendig. England hadde uansett okkupert Norge om ikke Tyskland hadde gjort det. Sjekk denne: http://en.wikipedia.org/wiki/Plan_R_4

Med mindre dere da mener at vi kunne hatt et forsvar sterkt nok til å faktisk jage vekk Tyskland (/England). Men jeg vet ikke om det hadde vært særlig realistisk.

Når det gjelder Norge og andre verdenskrig har vi to hovedproblemer, slik jeg ser det:
1. Dette med det forferdelige landssvikoppgjøret.
2. At vi ikke bestemte oss for at Sovjet var vår fiende og ikke Tyskland.

Et lite apropos: England var aldri Norges allierte under krigen. Folk tror det, men det er ikke fakta. Et annet apropos er at “motstandsbevegelsen” var kriminell og kan godt klassifiseres som terrorisme. Ingenting godt kom utav dens virksomhet heller.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Det stemmer. Storbritannia var ingen alliert når det klarte å drepe 193 norske sivile, derav 61 barn i et enkelt flyangrep:
“Bombingen av Laksevåg, var en av de største enkeltstående tragediene som rammet Norge under den andre verdenskrig. Onsdag 4. oktober 1944 gikk britiske bombefly til angrep på tyske kriegsmarines ubåtbunker «Bruno» i Nordrevågen på Laksevåg. Et fåtall av disse bombene traff målet, de fleste falt ned over den vanlige bebyggelsen og drepte 193 sivile, derav 61 barn ved Holen skole.
Totalt 152 fly deltok i angrepet; 93 Handley Page Halifax og 47 Avro Lancaster bombefly, samt 12 Mosquito jagerbombere som eskorte. Totalt deltok over 1 000 mannskap i raidet. Klokken 09:05 gikk luftvernsirenene på Laksevåg og Bergen, og i løpet av en time ble totalt 1 432 bomber sluppet over Laksevåg. To av flyene ble skutt ned.
Den store røykutviklingen fra bombenedslagene gjorde det vanskelig å skjelne bombemålet fra vanlig bebyggelse, og kombinert med stor høyde ble resultatet en av de største enkeltkatastrofene i Norge under den andre verdenskrig.”
http://no.wikipedia.org/wiki/Bombingen_av_Laksev%C3%A5g#Etterbruk_av_Bruno

Har noen engelskmenn blitt stilt til ansvar for denne krigshandlingen ovenfor norsk befolkning etter andre verdenskrig? NEPPE!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Poenget er jo at styresmaktene i det skjulte var allierte med nazistene og at disse er de samme som sitter med makten idag.
Les Langelands konklusjon en gang til:
Nygaardsvold la landet åpent for fienden og fikk æreslønn
Administrasjonsrådet bygde krigsskip og kanoner for fienden og får hederlig omtale.
Erfaringer viser at det gar an å gå til fienden og forhandle om avsettelse av den lovlige regjeringen og siden få storkors St. Olav.
Det går an å sende store mannskapsstyrker til Fornebu til bistand for fienden og bli statsråd kort tid etter.
Det går an under pågående kamp å sende store mannskapsstyrker til bistand for fienden på Værnes, og deretter bli fylkesmann.
Det går an som stortingsmann, i strid med vår grunnlov, å stemme for avsettelse av konge og regjering og deretter få sete i Kongens råd.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

gudfrid sier:
02. 12. 2012, kl. 17:49
Poenget er jo at styresmaktene i det skjulte var allierte med nazistene

——————–

Tøys. Prøv å skriv ting du har dokumentasjon for og som har en viss logikk bak seg, Gudfrid. Det er slike utsagn som gir Nyhetsspeilet et slikt useriøst inntrykk. Nazistene slaktes daglig i norske aviser, skoler, på utstillinger, i taler og foredrag, filmer, dokumentarer, osv. Den norske regjeringen, i likhet med hele resten av det jødisk-vestlige maktapparatet, er 100% anti-Nazi – og det er derfor langt ute på viddene å si at styresmaktene “egentlig er Nazi.”

Kortversjonen: De siste 200 årene har vi hatt *to* store og motsatte krefter eller strømninger: nasjonalistene og internasjonalistene. Andre verdenskrig var kulminasjonen av kampen mellom disse to, og sistnevnte gruppe vant. Denne gruppen har sitt opphav i den samme gjengen som stod bak kommunistbevegelsen, men kaller seg i dag globalister og demokrater. Deres kampsak nr. 1 er å utslette alle forsøk på nasjonalt selvstyre rundt om i verden – slik de utslettet Hitlers Tyskland og slik de utryddet det gamle Russland 1917-1920 og Hirohitos Japan i 1945. I nyere tid: Irak, Libya, og as-we-speak: Syria. Før der igjen Iran to ganger og flere land i Sør-Amerika.

Det fins altså to motsatte grupper. Man står fritt til å foretrekke den ene eller den andre, men man kan ikke si at “de er egentlig begge samme tingen.” Det er åpen krig mellom disse to partene i Hellas nå. En krig er på vei i Ungarn, Romania, Portugal, Spania, Italia og Frankrike også – og om en tid kommer den også hit. På gatene. Kanskje da vil du se forskjellen mellom disse to motsatte gruppene.

Historieforståelse er svært viktig. Og nettopp derfor gir myndighetene oss en falsk, banal og ufullstendig versjon av historien gjennom sitt propagandaapparat. Noe som resulterer i at 999 av 1000 i dag overhodet ikke forstår hva som skjedde i andre verdenskrig – og som en konsekvens – hva som skjer i dag. For historien gjentar seg, som det heter.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Denne artikkelen og Langelands bøker, burde være dokumentasjon nok? At nazistene daglig slaktes i Aftenposten vet jeg godt er pga jøde-eid media som ønsker å frigjøre seg fra all kritikk. Men like viktig: splitt og hersk er den bakenforliggende agendaen. Du har garantert hørt om “falske jøder” som egentlig ikke er jøder? Reptilrasen!
Hvordan tolker du Langelands konklusjon?

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Belzebob: det er ikke lenger noen hemmelighet at : Prescott Bush – How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to Power
http://www.youtube.com/watch?v=TnHnjmCYjy4
http://www.gateavisa.no/blekka/ga167/bush.html
http://www.riksavisen.no/?p=446

Historie er viktig, men det vi lærer på skolen, er nødvendigvis ikke helt riktig. Det er noen som bestemmer hva som er pensum, og derfor er vi alle like inndoktrinert til å tro på det samme. Men hvem er de som bestemmer hva som er den riktige historien? “vinnerene?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
11 år siden

“Det var disse 450.000 kampdyktige menn som så på at 15.000 Hitler-soldater okkuperte oss den 9.april. 15.000 nazister gikk i land til 450.000 kampdyktige nordmenn. Maken til forsmedelse har sjelden et folk opplevd.”

Jeg er ikke etnisk norsk selv, og er glad for det etter at jeg har lest utdrag fra Langelands hårreisende bok om det norske regjeringers massesvik før, under og etter andre verdenskrig! Takker Øystein Kvam for denne fantastiske avslørende artikkel om Norge under Nazi-okkupasjon. Fint om noen kan lenke denne artikkelen til nektis-gjengen på skepsis.no, så har de noe å krangle over denne helgen! :)

Askeladden
Askeladden
Abonnent
11 år siden

Det var meningen at Norge skulle bli underlagt Sovjet og når det ikke hendte så pisset konspiratørene i buksa og stakk av med halen mellom bena.

Mennesker av samme “karakter” har styrt Norge siden 1945 og det skulle ikke forundre meg om de atter en gang konspirerer for å underlegge Norge ikke bare en fremmed politisk makt, men også en militær en.. det kan virke slik når de går til slike lengder at de dreper små unger for å forby skytevåpen etc.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Askeladden
11 år siden

Her kan dere lese mer om de gode ledere og deres karakteregenskaper… :-)
https://plus.google.com/107328434592456953099/posts

Solheim
Solheim
Abonnent
11 år siden

Ja, dette passer med annet fortalt som er lite kjent, samt forklarer hvorfor – i allefall hvorfor hegra og elverum sto i mot en stund en stund, hegra lengst. Og i danmark gikk de bare rett inn, det var avtalt der og – om blar i avviser fra mars – apr – 40 finner man meget som støtter dette, det for nylig 22/7. er ikke tatt til hensyn: “I forordet skriver Langeland blant annet: «Denne bok (Dømmer ikke) er ment som et innlegg for sannhet og rett, og det er mitt håp at den både skal bidra til styrkelse av vår mentale rustning til neste krig og at den skal bidra til så skape et sannferdig grunnlag for bedømmelse av rettsoppgjøret som holder på å bli en samfunnsulykke.» Var 22/7. en sådan neste krig eller en del av…

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Nå mangler vi bare den gull-fargede “frynsekanten” rundt flagget. Da er alt kaos…

Hva betyr dette sorte og blå flagget på denne soldaten? http://theforeigner.no/pages/news/afghanistan-hopefuls-flock-to-norwegian-military/

http://www.apfn.org/apfn/flag.htm

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  Eddvin
11 år siden

Si det, har aldri sett noe lignende. Et korsflagg med blått kors og sort bakgrunn. Det jeg legger merke til er at korset er såkalt “omvendt”, sammenlign med korset i det norske flagget som går motsatt vei. Tradisjonelt har omvendte kors vært forbundet med “Antikrist” eller det “antikristelige system” vil jeg tro?

Hvis dette er et emblem for Telemark Bataljon er det jo ganske oppsiktsvekkende. En ting er at afghanere og andre muslimer kan lære om hvordan mange vestlige land har korset i flagget, men når dette korset kommer i tillegg til flagget, hva tenker de da?

kjemisk
kjemisk
Abonnent
11 år siden

APene gjør det samme i dag som se gjorde det da.
Når jeg leste dette, kom Støres utsagn meg i hu da han ble spurt om den katastrofale tilstanden ved legevakta i Norge, der tusenvis av mennesker hadde varslet om den totale inkompetansen og feilvurderinger begått av denne tjenesten.
Støres svar var enkelt og greit at alt var ok der, ingenting var å utsette på legevakta. Grunnen var også i all enfoldighet bygd på hans egen erfaring med tjenesten, som han syntes hadde gjort en fabelaktig jobb med han selv.
Så det er nok samme ånden som hersker fortsatt der i gården.
Om russerne invaderer Nord-Norge sier de bare: – Vi hører ikke skudd og vi ser ikke russiske fly, så da må dette være tull, og det er bare løse rykter om krig som vi bare lukker ørene for.
Så det er all grunn til å gå slike landsforrædere nærmere i sømmene!

Larus
Larus
Abonnent
11 år siden

Forfatteren beskriver på en ypperlige måte det mange har tenkt tror jeg. Jeg likte særlig oppsummeringen av de enorme unnlatelsene fra nyttår og fram til 9. april 1940. Jeg har bare fått skumlest dette nå, men ser fram til å lese den i helhet i kveld.

Det pussige er at en kan skrive en artikkel om 22. juli 2011 og beredskapen både før og ETTERPÅ, og de samme momentene om passivitet, likegyldighet og inkompetanse går igjen. Tanken om at de store og virkelige landssvikerne sitter i partiapparatene den dag i dag er farlig nær.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Larus
11 år siden

Jeg er av den oppfatning at historien gjentar seg, bare at formen og metodene er litt annerledes, men resultatet er det samme.

I dag blir vi ikke invadert av soldater med våpenmakt, men av byråkater med lover, bestemt av udemokratisk oppnevnte mennesker- som generaler. Likheten er at vår nasjon blir underlagt kontroll av ikke-norske interesser, og våre politikere tar i mot med åpne armer, og forsvarer heller ikke i dag norske interesser. Med norske interesser mener jeg det som er bra for deg og meg, ikke hva som er bra for næringslivet eller byråkratiet.

Om dagens landssvikere er slektninger av 40-årenes landssvikere skulle vært interessant å sjekket ut.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
11 år siden

Fikk kalde frysninger når jeg så dine relaterte artikler, fikk assosiasjoner til fredspris, kongemedaljer, og mange andre hendelser i denne måneden.
Kan ikke se noen fiender rundt meg, eller noen realistiske fiender de neste 5 årene, men kanskje fienden er usynlig, bare sporene vises.

« Forrige artikkel

Barometere for nasjoners helhetlige trivsel og utvikling. Lykkeforskning

Neste artikkel »

Korrupsjon og konspirasjon på høyt nivå i norsk politikk?

40
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x