Joseph Wilting om Jehovas Vitner og frimureriet

18.3K visninger
33 minutter lesetid
90

Mange blir overasket når de hører at en av de første kristensionistiske bevegelsene, Jehovas Vitners ledere har tilknytning til frimureriet. Denne artikkelen skrev Joseph Wilting før han døde. Han viser at særlig Russel hadde kontakt med dette okulte felleskap. Det er imidlertid få skribenter som har gjort seg umaken å avsløre hemmeligheten bak denne skinn – religiøse organisasjon. Det er forbausende at mange ledere innen organisasjonen ikke vet hvem som bak kullisene trekker i trådene. Heller ikke er de informert om den aktive rolle Vakttårnselskapet spiller på verdens scene. Det ser ut som om hemmelighetene er kun kjent av noen få personer i det høyeste sjiktet.

Vakttårnselskapet

Kors og krone brukes av bla. frimurere og jehovas vitner

Vakttårnselskapet vil nok høyrøstet benekte sin nære forbindelse med Frimurere, men deres egen litteratur avslører at ledernes nære forbindelse med losjen ikke er grepet ut av luften. Selvfølgelige bør en ta i betraktning at en bevegelsen som i utgangspunkt begynte okkult eller hadde okkulte elementer i seg, kan forandre seg, kvitte seg med disse elementene og bevege seg til den sentrale sannhet i kristendommen. Selv om en religiøs bevegelse har en viss okkult start i utgangspunktet, er også “miljøet”, dvs. hva som skjer senere med på å bestemme sluttresultatet. Et poeng bør imidlertid her være at det kan være mer eller mindre sentrale sider ved bevegelsens ideologiske utgangspunkt som er viktige å få med seg for virkelig å forstå hvorfor bevegelsen står for det den gjør. Og noen ganger kan det være slik at for eksempel bevegelsen tar avstand fra fenomener som faktiske er en del av det som i utgangspunktet gav inspirasjon til bevegelsens oppstart. Dette kan gi grunnlag for å stille spørsmål ved bevegelsens troverdighet. Betyr det at bevegelsen taler mot bedre vitende? Ikke nødvendigvis. Med utskifte av lederskap kan for eksempel utgangspunktet etter hvert ha gått i glemmeboken. Et annet moment som er kanskje enda viktigere er dette: Enkelte bevegelser har oppstått fordi grunnleggeren har et eller annet uløst psykologisk problem, der han/hun bruker bevegelsen for å dekke over dette, for eksempel ved såkalt reaksjonsdannelse (at man går til det motsatte yterpunkt).

Menneskeforakt i kristen drakt.

I religiøse perspektiver kan man tenke seg at Djevelen “bruker” slik mekanismer ved “å kle seg i engledrakt” og gjennom en bevegelse fokusere “påfallende” mye på det å kjempe i mot Djevelen (jfr. Trosbevegelsen). Et annet eksempel på dette gjelder grunnleggeren av “The Heavens Gate” som i utgangspunktet var homofil, men som levde i en religiøs kultur hvor dette var sterkt tabubelagt, og som startet en virksomhet som bl.a. krevde total avholdenhet fra seksuelle aktiviteter, og der forskjellene mellom kjønnene skulle viskes bort). Hva er motivene og filosofien til opphavsmenn bak Vakttårnselskapet? Den har vært okkult helt fra organisasjonens begynnelsen i slutten av 1800- tallet, og har fortsatt okkulte elementer, noe jeg skal vise i denne artikkelen. Det er en sammenheng med at Russellittene fortsatt har en del sympati for deler av Vakttårnselskapet sin lære og det faktum at de bagatelliserer Russell sitt forhold til Frimurere . For å forklare denne sympatien kan vi ta utgangspunkt i illustrasjonen om f.eks. kognitiv dissonans: De har tatt avstand fra hvordan Vakttårnselskapet har forholdt seg til Russells autorative lære, og dermed idyllisert ham.

Men de får da problemer med sin “idyllisering” av Russell når de skal kritisere sider ved Vakttårnselskapet som har sine røtter i Russell. For å opprettholde kognitiv resonans må de bruke forsvarsmekanismer som fortrengning eller benekting for å opprettholde sin idylliserte oppfatning av Russell. Jeg har ikke grunnlag for å hevde at Jehovas Vitner bevisst driver en okkult virksomhet . Flere avhoppere fra JV som jeg har snakket med gir for eksempel ingen indikasjoner på dette og benekter enhver forbindelse mellom Russell, Vakttårnselskapet og Frimurere. Her er det heller snakk om “en surdeig som har ligget inne i deigen hele tiden” uten at man har vært klar over det. Poenget er altså at Russell ved etableringen av Vakttårnselskapet har brakt elementer fra Frimurere uten at han selv har fortalt dette, og at Vakttårnselskapet senere har definert Frimurere som “satanisk”) Jeg har merket meg tre forskjellige typer avhoppere fra Jehovas Vitner.

 1. Disse som pga skuffelser og bedrag blir agnostikere og snur ryggen til all religion.
 2. Disse som blir frelst og godtar ortodoks kristendom.
 3. Disse som fremdeles tror på Vakttårnselskapets falske doktriner, som for eksempel at Jesus er en skapning, Den Hellige Ånd en upersonlig kraft, etc, etc,.

Det er den siste gruppen som er tilbøyelig til å fornekte all forbindelse med VTS og okkultisme. Ettersom de holder fast på Vakttårnselskapets viktigste doktriner, er de på en måte fremdeles satellitter av Vakttårnselskapet .

Charles Taze Russel forbindelse med frimurerlosjen

Russell and the Watch Tower Bible and Track Society i the Greatest Masonic Center Cemetery. Krone og kors symbolet med inskriptene "In Hoc Signo Vinces". Symbolet og frasen stammer i fra tempelriddere.

Note: In hoc signo vinces ( Latin pronunciation: [ɪn hoːk ˈsɪŋnoː ˈwɪnkeːs] ) is a Latin rendering of the Greek phrase “ἐν τούτῳ νίκα” en touto nika, ( Ancient Greek: [en tǒːtɔːi̯ níkaː] ) and means “in this sign you will conquer”. Organizations: IHS is the seal of the Jesuits, Appears on the Knight Templar Cross in the York Rite branch of Freemasonry,and English Defence League (EDL).

In hoc signo vinces

Det er mange ting som tyder på at grunnlegger av Vakttårnselskapet Russell beundret hemmelige samfunn, spesielt Frimurere. Der er ingen tilfeldighet at en av hans yndlingssymboler, korset og kronen, ikke var noe annet enn symbolet av tempelridderes logo av Frimurerlogoen. Både Frimurere og Russell søkte sannheten i den Store Pyramide. Bruken av navnet JEHOVAH er av alle viktige ord blant Frimurere en av de mest betydningsfulle. Det ble kalt “grunnlaget for vår lære og våre hemmeligheter.” Består det en sammenheng mellom Vakttårnselskapet og Frimurere? For å kunne svare på dette spørsmålet må vi undersøke på hvilken religiøse prinsipper Russell bygde på. Det er tydelige at Vakttårnselskapet i minste detalj har overtatt alle alle villfarelser fra Arianisme. Hvorfor er så mange ideer fra Arius overtatt av Russell? I 1650 var underkastelsen av Irland til England gjennomført. Deretter kom Irland mer og mer under innflytelsen av den protestantiske, anglikanske kirke. Irlendere ble degradert til et fattig folk av bønder. Siden 1800- tallet emigrerte stadig Irer til Amerika. Blant disse emigranter befant seg foreldrene til Russell. Før emigrasjonen bodde foreldrene i Ulster, Nord- Irland, og var medlem i den presbyterianske kirke. Denne kirke var en variant av den anglikanske kalvinistiske kirke. Ifølge Watch Tower fra 1916 side 171, vokste Russell opp som prestbyterian. Det var en tid at alle unge menn som ønsket å bli prest studerte ved universitetet i Glasgow. Det er kjent at professor Simpson ved universitetet i Glasgow sympatiserte med den arianske teologi og satte seg imot læren om en treenig Gud. Følgelig er det ikke noe rart at Russells tro var farget av arianismen. Uvanlig mange presbyterianske prester var samtidig også medlem i Frimurerlosjen. Til og med i dag er det kjent at mange presbyterianere spiller en viktig rolle innenfor Frimurere, og makten av disse prester er enorm. En annen interessante kjensgjerning er at de fleste amerikanske presidenter ikke bare var presbyterianere, men også samtidig Frimurere fra skotske eller irske avstamming. Eksisterer det noen forbindelse mellom Jehovas Vitner og Frimurere? Var han selv opptatt av Frimurere? Ifølge Vakttårnselskapet tok Russell allerede i 1886 avstand fra kristelige læresetninger. I en av hans taler innrømmet han at han også hadde studert Østens religioner.

Fra Charles Taze Russell bok: “Thy Kingdom Come”.

Studerte han også Frimureres læresetninger? Når en person til stadighet bruker medisinske faguttrykk, kan vi forvente at vedkommende enten er lege eller i hvert fall har noe å gjøre med den medisinske verden. Det er påfallende at Russell i hans taler og bøker stadig bruker ord og termer som er særegen for Frimurere. For eksempel uttrykk som “Den store byggmester av universet”, “Ny verdens orden”, “stormester”, “lys”, “presteskap” osv. Ut fra det skulle det være rimelig å konkludere at han hadde forbindelse menigheter Frimurere. Dessuten er det interessant at det i Russells uttallige taler alltid ble vist emblemet av et kors og rundt det en krone. Øverst til venstre på forsiden av Vakttårnet og andre publikasjoner av “pastor Russell” er dette symbolet synlig. Også hang dette symbolet på hans kontor og er synlig på pyramiden på hans gravstein. Hva betyr dette? Etter nærmere studie kan vi slå fast at det her dreier seg om Tempelridderes symbol, en orde innen Frimurerlosje. Også andre kjente personer har brukt dette symbolet som bl. a. Joseph Smith, frimurer i 33. grad, og grunnlegger til mormonene. Mary Baker Eddy, grunnlegger av Christian Science. Det andre beviset ser vi øverst til høyre på forsiden av Vakttårnet. Der pryder symbolet av det største lydighetssymbolet fra Tempelriddere i Amerika, det Grand Encampment. Var Russel medlem av Tempelriddere?

Vi kan tilføye at før Jehovas Vitner fikk egne lokaler, Rikets Saler, ble møtene ofte holdt i Frimurer eller Odd Fellows lokaler. Også i Norge og Danmark ble møtene og kretsstevnet ofte holdt i Odd Fellows lokaler, husker jeg. Ifølge troverdige kilder er Hiram- Abif Messias til Frimurere. På underligvis identifiserer Russell Hiram- Abif med Messias. Hvordan fikk han denne visdommen? Videre i sin tale forklarer han at Jesus, kristendommens Messias kan identifiseres med Hiram- Abif. Han påstår også i sin tale at religionen til Frimurere er basert på Bibelen. Det kan ikke benektes at Russell var i besittelsen av en framragende kunnskap om Frimurere. En annen indikasjon på Russells forbindelsen med Frimurere er sol oppgangen som man kan se på forsiden av Vakttårnet. Her er det snakk om et uforfalsket symbol av Frimurerorden. Det er også slående at Frimurersymbolet av vingen fra Amon- Ra, den egyptiske solgud, pryder alle hans bøker “Studier i Skriften”, og var et av Russells favoritt symboler. Hvem i Frimurerorden var berettiget å bruke symbolet av Amon- Ra? Albert Churchward, Frimurer 33. grad, påstår I hans bok “Signs and Symbols of Primardon Man, s. 86 (London 1913) at symbolet av solguden bare kunne brukes og bli forstått av medlemmer i 33. grad. Det burde være et tankekors for oss at Russell brukte dette symbolet i hans tekster. Megetsigende er Russells lære og utøvelse av pyramideidologi, en lære som blant Frimurere er meget populær. Hvorfor møter vi i Russells litteratur utførlige studier angående symbolikken av pyramiden? Hvorfor bestemte han at det på hans grav skulle reises en pyramide og andre Frimurerer symboler? Det er også en avslørende oppdagelse at Russells medlemskapskortet av den Masonic Knight Templer (Tempelriddere) befinner seg i moderlosje, Den blå losje, i Dublin. I tillegg blir i registeret av boka Occult Thecracy Charles Taze Russell nevnt som et framragende losjemedlem blant de prominente Frimurere.

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin Rutherfford opparbeidet seg etter Russells død som makthaver i Vakttårnselskapet. Det faktum at Rutherford var advokat for advokatfirmaet Draffen & Wright, før han ble president i Vakttårnselskapet, fortjener særskilt oppmerksamhet. Advokatfirmaet fikk hovedsakelig oppdrag fra de store “Trusts”, hvorav flertallet av lederne tilhørte de høyeste grader i Frimurerlosjen. Senere klatret Rutherford opp til særskilt fullmektig og fungerte som sådan i rettssaker i høyeste rett i New York. Robin de Ruiter skriver i boka ,”De verborgen makt achter Jehovah’s Getuigen” (Den skjulte makt bak Jehovas Vitner) side 63: “I året 1909 ble Rutherford som fullmektig kalt til New York. I det samme året ble han medlem av Det offentlige departementet i New York. Som et høyplassert medlem av Det offentlige departementet etterlevde Rutherford sine forpliktelser inntil hans død. Gjennom hans medlemskap i Det offentlige departementet unnskyldte og rettferdiggjorde hans tilhengere hans vennskapelige forhold til kjente Frimurere. Rutherford hadde forbindelser med topp militære ledere, med sjøfartsakademiet, med bankierer, politikere og senator George Louis Wellington (Frimurerer av 33. grad), med guvernør Georg White, med kongressmedlem Blackburn Barret Doveren og med William Jennings Bryan, en Frimurere av høyeste grad. Er det forunderlig at Rutherford drev valgkamp for disse Frimurere i høye stillinger?” Selv om også andre kirker på Russells tid brukte navnet Jehova, ble det nesten et passord i hans dager, likedan for John F. Rutherford, og som i våre dager.

Queens Assembly Hall Of Jehovah Witnesses med symbolet til den Egyptiske solguden Amun-Ra

Bruken av navnet Jehova, noe man ikke finner i det NT, overskygger ordet “Jesus Kristus”. Det er andre interessante paralleller mellom Frimurere og Vakttårnselskapet. I sin litteratur likte Russell å bruke symbolet av solguden Amon- Ra, dvs to vinger med sola i midten som er omgitt av to slanger. Den hyppige bruken av symbolet avslørte hans fengslende interesse i egyptisk religion og mystikk. På forsiden av hans bøker STUDIER I SKRIFTEN plasserte Russell dette emblemet. En annen indikasjon som viser at mye av Russells tenkning og billedbruk har paralleller til Frimurere og det okkulte, er hans vokabular el. ordbruk. Fritz Springmeier nevner i sin bok følgende likheter:

 • Begge organisasjoner fornekter grunnleggende sannheter av kristen tro.
 • Begge bruker termen “Den Store Arkitekten” eller “Den Store Byggmester”.
 • Begge tror at Gud gir makt til en mindre gud.
 • Kirken er en pyramide.
 • Bibelen er skrevet i kode og er en skjult bok.
 • Begge fornekter lære om fortapelsen.
 • Begge tror at en løgn ikke er løgn når en lurer noen som ikke er verdig å vite sannheten.
 • Begge organisasjoner lærer at man kan avlegge en falsk ed for å beskytte ‘brødrene’ .
 • Begge er fengslet av numre, og spesiell kryptiske meninger for numre (numerologi)
 • Begge var meget interessert i egyptologi.
 • Begge bruker Frimurere moteord og symboler.
 • Begge betraktet Den katolske kirke som “Babylon den Store.”
 • Begge mente at svarte var underordnet de hvite.
 • Begge holdt møter i saler (halls)Men det er enda flere likheter, som bl.a:Begge organisasjoner fornekter grunnleggende sannheter av den kristne tro, som for eksempel at Jesus er Gud, Den Hellige Ånd som person og læren om fortapelsen.
 • Dessuten benekter de at Jesus er Mellommannen for de kristne.
 • Begge organisasjoner påstår at gode gjerninger er viktig for å oppnå sjelens frelse, og at “gjenfødelse” egentlig ikke er nødvendig
 • Begge organisasjoner har sin egen bibel og påstår at den hellige teksten er stilt opp i koder. De lærer medlemmene at skriftens hemmeligheter bare blir åpenbart til bestemte innvigde medlemmer. Russell skrev i Bible Examiner av oktober 1876 på side 27:’Bibelens tekster er som et tempel – et uttrykk som brukes av frimurere! – og for å avsløre den trenger man en nøkkel.’
 • Begge organisasjoner forventer en ny verdensorden og en ny verdensregjering.
 • Begge organisasjoner bruker uttrykket ‘den store arkitekts plan’. Russell brukte ofte dette uttrykket i sine tekster. Frimurere identifiserer ‘den store arkitekts plan’ med universets skaper.
 • Begge organisasjoner bruker den jødiske kalenderen. Istedenfor å si ‘før eller etter Kristus’, sier Jehovas Vitner ofte: ‘før eller etter vår tidsregning’.
 • Begge organisasjoner erklærer ettertrykkelig at de forstår åpenbaringer bedre enn andre. De legger stor vekt på ordet ‘lys’. De foregående viser tydelig at likhetene mellom Vakttårnselskapet og Frimurere er påfallende mange, og gir grunn til å tro at Vakttårnselskapet i utgangspunktet har elementer av Frimurere i sin virksomhet.

Gnostiske begreper

Gnostisisme kommer fra det greske ordet “gnosis”, som betyr erkjennelse; dypere innsikt. Det er vanligvis brukt for å beskrive den makten det ligger i kunnskap, spesielt kunnskap om universets hemmeligheter. Gnostikere tror at kun noen få utvalgte er berettiget å være i besittelsen av denne “hemmelige kunnskap,” og det bare er de som virkelig er opplyst. Frimurere tror at denne kunnskapen åpenbarer seg i ulike nivåer, eller grader, 33 i alt. Hvert steg oppover denne stigen åpenbarer nye hemmeligheter, og gir den innvigde en viss makt over de under. Gnostisismen hevder at det er den rasjonelle tenkning som ligger til grunn for disse nivåene. Det samme gjør Vakttårnselskapet (selv om de også hevder at medlemmene i Det Styrende Råd blir inspirert av Jehova til å tenke som de gjør). Selv om deres annen president Rutherford begynte å vrake okkulte symboler, og sa at Den Store Pyramide var bygd av Satan, er den gnostiske innflytelse med vektlegging på rasjonell tenkning eller nøyaktig kunnskap, som bare er tilgjengelig for “sanne” troende, fremdeles til stede i deres lære.

Siden Charles Taze Russell var påvirket av gnostisk tenkning fant han det “ufornuftig” å godta en lære som forfektet en evig straff, og en lære som hevdet at Gud kunne være både en person og tre personer på en gang. Det ble lagt stor vekt på det å gi opplæring i åpenbarte hemmeligheter, og disse hemmeligheter ble regelmessig publisert i bøkene Studier i Skriften og i Vakttårnet som “nytt lys”. I alle bøker av Jehovas Vitner blir organisasjonens innsikt og forståelse sammenlignet med det fremadskridende lys. “Rettferdiges sti er som morgenens lysskjær, det vokser til det blir høylys dag.” Å erverve seg Russells hemmeligheter, som lå gjemt i bøkene Studier i Skriften og Vakttårnet ble i praksis viktigere enn å lese Bibelen, fordi Russell var “kanalen” som åpenbarte Bibelens hemmeligheter. Russell hevdet at hvis en unnlot å lese hans bøker, Studier i Skriften, og utelukkende leste Bibelen, så ville han eller hun i løpet av to år befinne seg i et fullstendig åndelig mørke. Leste man derimot Studier i Skriften i to år, og ikke en eneste side i Bibelen, så ville leseren i løpet av disse to årene være i lyset. Hvordan VTS stadig får “nytt lys” eller åpenbaringer fra Jehova, blir omgitt med mystikk. Den andre president, Rutherford, påstå at usynlige engler meddelte seg gjennom de “salvede” på jorden.

Vakttårnet har på dette punktet pr. dags dato ikke endret syn, for i Vakttårnet kan man fremdeles lese:

“Hvis vi ikke står i kontakt med denne kanal for meddelelse som Gud bruker vil vi ikke gjøre framskritt på livets vei uansett hvor mye vi leser i Bibelen.”

Det er også interessant å nevne det juridiske forhøret av Fred Franz og deres advokat Covington på 50-tallet der de fortalte at det ville skape unødvendig forvirring, samt misstillit til Det Styrende Råd hvis andre enn dem skulle komme med viktig “ny kunnskap” om den rette forståelsen av Bibelen). Samtidig sier de at Bibelen er en bok som ikke er gitt til et enkelt individ, men til en organisasjon eller ledere i Brooklyn. Uten kontakt med deres organisasjon er det ikke mulig å forstå Bibelen. Vakttårnet 15. februar, 1968 s. 81 sier:

“Bibelen er således en bok med organisasjonsinstrukser og tilhører den kristne menighet, ikke enkeltpersoner, selv om de aldri så oppriktig tror at de kan fortolke bibelen. av den grunn vil en ikke kunne forstå bibelen på rette måte hvis en ikke er klar over at Jehova har en organisasjon på jorden.”

VTS påstår t.o.m. å forkynne et NYTT evangelium, som aldri er forkynt før. “Det Jehovas Vitner forkynner, er virkelig et “evangelium” eller “godt budskap”, et budskap om at Guds himmelske rike ble opprettet ved at Guds Sønn, Jesus Kristus, ble innsatt på tronen da folkeslagenes tid endte i 1914″ (Vakttårnet 1 september 1981, s. 16). Det var “nytt lys” fra Det Styrende Råd i Brooklyn som ga dem budskapet om Jesu usynlige gjenkomst i 1914, istedenfor det historiske evangelium om Jesu dø, begravelse og oppstandelse (1 kor 15,3-4). Tilsynelatende kan ingen nå fram til sannheten om Gud utenom “hemmelighetene” av Guds plan som han har åpenbart som “nytt lys” gjennom Det Styrende Råd de siste årene. Bibelen er simpelthen ikke nok, for t.o.m. gjengivelsen av Joh 17, 3 i deres bibeloversettelsen sier:

“Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.”

Andre bibler gjengir denne passasje med “kjenne Gud”, som egentlig sikter til å oppnå et fortrolig forhold til Gud.” All innsikt og forståelse skal bygges på “kunnskap” og “logikk.” Gud er en “ordens Gud,” hevdes det. Med dette mener de at det å ha et forhold til Gud først og fremst dreier seg om å ha et kunnskapsbasert og fornuftsmessig forhold, fordi følelser lett kan føre mennesker på gale veier. Alt det vi trenger å erfare om Gud formidler Han til oss gjennom vår fornuft. Det vil derfor bli meningløst om Gud skulle si noe til oss som var uforståelig eller paradoksalt. Dermed blir Bibelen en logisk bok som (under veiledning av JV) kan gi svar på alle sentrale spørsmål i livet.

Dette er grunnen til at JV er eksperter i å komme med fasitsvar på de religiøse spørsmålene folk flest har(?). Følgende sitat er hentet fra Vakttårnet fra 15. november 1973, s. 519:

“Husk at Jehovas organisasjon er den eneste organisasjon på jorden som blir ledet av Guds hellige ånd eller virksomme kraft.[?]Det er bare for den (organisasjonen) Guds hellige Ord Bibelen, ikke er en lukket og forseglet bok. [?]Hvor stor pris setter ikke sanne kristne på å være tilsluttet den eneste organisasjon på jorden so forstår “dybdene i Gud”!”

Selv om Russells tok en del av sin inspirasjon fra Frimurere med seg i graven, finnes fortsatt elementer fra Frimurere igjen i dagens utgave av Jehovas Vitner. Det viktigste er følgende: Ikke bare fornekter de fremdeles Jesu Guddommelighet, Treenigheten og fortapelsen, men de lærer fortsatt at mennesker ikke kan bli frelst med mindre de har lært Vakttårnets ‘evangelium’ om Jesu skjulte gjenkomst i 1914, og at man må anerkjenne den spesielle klasse av ‘salvede’ eller ‘Den tro og kloke tjener’ i Brooklyn, New York. Man må tro at Det Styrende Råd “i hemmelighet” stadig får ‘nytt lys’ direkte fra Jehova. Videre er bruken av Jehovas navn et ‘must’ for å oppnå liv i ‘den nye tingenes ordning’. Og den viktigste biten, nemlig gnostisismen, har de beholdt!

Okkulte symboler

Minst like skremmende som at Vakttårnselskapet villeder mennesker om hvordan de skal få kontakt med Gud, og tilegnede seg den rette kunnskap om evangeliet, er følgende: I litteraturen til Vakttårnselskapet kan man finne mange tegn, symboler og figurer som er faktisk er okkulte. Hensikten med symboler er å kunne formidle noe som i utgangspunktet er abstrakt, uforståelig eller på andre måter “mystisk” på en måte som gjør at man få en viss forståelse av hva det dreier seg om . For eksempel: Tall er i seg selv et abstrakt fenomen som man ikke kan ta eller føle på. Men tallsymbolene konkretiserer hva det dreier seg om. Og matematisk forståelse dreier seg mye om å forstå meningen bak ulike talloperasjoner. Tilsvarende gjelder for det å forstå hvordan ulke bokstaver og bokstavkombinasjoner kan symbolisere språkets verden. For å si det enkelt: Et symbol er et synlig tegn som skal synliggjøre noe som i utgangspunktet er usynlig. I religiøse sammenhenger brukes også mye symbolspråk for å illustrere åndelige sannheter, for eksempel ved bruk av begreper som “levende vann”, “levende brød” osv.

Noen ganger er det imidlertid ikke så “åpenbart” hva som er forholdet mellom symbolet og hva som skal symboliseres. Dermed blir det å sitte inne med kunnskap om slike forbindelser noe som gir makt og status. I gnostisismen blir slik kunnskap en hemmelig symbolkunnskap der “dypere sannheter” formidles gjennom symboler, men der bare “de som er innvidd” kjenner til disse sammenhengene.

Russels syn på frimureri

Ifølge stevnerapporten for Internasjonale Bibelstudenter i 1913, kom Russell med flere oppsiktvekkende uttalelser vedrørende hans forhold til Frimurere. Artikkelen som er på syv A-4 sider er gjennomsyret av Frimureres spesielle uttrykk. I en offentlig tale med temaet “Guds tempel, som ble holdt i Frimureres lokale for ca. 1300 mennesker i Pasadena, California i USA sa Russell følgende:

“Det gleder meg å kunne tale til representanter fra kystbyene og trettifem stater. Vi befinner oss i en bygning som er innvigd til Frimurere, og vi er også Frimurere . Jeg er en Frimurerer . Jeg er en anerkjent Frimurer. Jeg kommer ikke til å si ett ord mot Frimurere. Faktisk er noen av mine nære og kjære venner Frimurere. Av og til har jeg talt til dem (Frimurere), og de har sagt; hvordan vet du om alle disse ting? Vi trodde at ingen hadde kjennskap til disse tingene unntatt dem som har adgang til vår høyeste logikk.”

I den videre framstilling ble det opplyst at Russell hadde tilgang til de høyeste losjene. Minst tjue ganger i hans tale bruker Russell Frimureres ord “tempel”. Åtte ganger bruker han uttrykket “mine Frimurer venner eller brødre”. Seks ganger snakker han om “Tempelriddere”, en orde innenfor Frimurere. Flere ganger nevner Russell også Odd Fellows, en annen gren innen Frimurere.

Jehovah's vitnes kristensionistiske veikart til dommedag og verdensorden styrt i fra Jerusalem

Seks ganger snakker han om “Den store pyramide”. Åtte ganger bruker han uttrykket “Den store byggmester”. Av og til kommer Russell i sin tale med motstridene uttalelser. Han sier bl. a. to ganger i artikkelen at han aldri har vært en Frimurere. Derimot vitner det meste av hans uttalelser, hans kunnskap om Frimurere hemmeligheter, og dens beslektede organisasjonen utvilsomt på at han hadde den høyeste grad innenfor den hemmelige losjen. Det foregående kan bare lede til konklusjonen at Russell var en høyt stående Frimurer. Han tilhørte den Skotske Ritus. Dessuten var han medlem i Rosenkransere i byen Quakertown. Av den grunn gikk seremoniene ved hans begravelse etter ritualene fra Rosenkransene.

Avslørende brev

En tiltale som ble levert inn til domstolen i St. Gallen i Sveits gir oss blikk bak kulissene til Vakttårnselskapet. Den 21. januar 1924 holdt protestantene i St. Gallen en sammenkomst for å snakke om den tiltagende aktiviteten til Internasjonale Bibelstudentene, også kalt Bibelforskere (betegnelsen før de tok navnet Jehovas Vitner i 1935) i Sveits. Professor Köhler fra det teologiske fakultet i Zürich sa i sin tale at det var en gåte for ham hvor Bibelforskere fikk pengene fra for å betale de høye kostnadene til deres propagandavirksomhet. Dr. Veldmann, som var en kjent lege i St. Gallen, hevdet at Bibelforskere fikk mange penger fra det internasjonale Frimureri om å skape forvirring i den Vest- Europeiske kristenheten. Lederen for Vakttårnselskapet, Konrad C. Blinke, krevde en øyeblikkelig retrett av denne påstand. Men Dr. Veldmann ble ved sine uttalelser, og deretter anklaget Bibelforskere ham.

Dr. Veldmann viktigste bevis var et brev, datert den 27. desember 1922, fra en høyt stående amerikansk Frimurer i Boston til en losjebroder i Sveits. Han skrev:

“Deres andre søknad har forbindelse med internasjonale selskap av Bibelforskere, som har sitt hovedsete i Brooklyn, New York. Dette folk viser absolutt sin nytte for oss. På den kjente indirekte måte gir vi dem penger takket være de brødre som i krigen har tjent mye penger, og som aldeles ikke merker det i sine godt fylte penge punger! Til våren kommer kanskje en prominent jurist til Europa. Han har allerede forskjellige ganger vært i Europa. Herr Rutherford skal føre propagandaen ved hjelp av foredrag. Kjære broder, jeg bruker herved anledningen å spørre deg om å anstrenge deg til å bevege de sveisiske aviser om ikke å skrive artikler mot disse foredragene! Det befinner seg jo mange sveisiske brødre blant avisfolket. Også vil jeg spørre dem å sørge for at Bibelforskere ikke blir omtalt på ugunstig måte i avisene. Vi trenger sårt disse mennesker – de må være pionerer for oss. Hva skal jeg si mer! De vet selv at et land blir erobret ved å utnytte deres svakheter og å undergrave deres søyler. Våre fiender er protestantene og likedan katolikkene i Europa. Deres dogmer er brysomme for våre planer, og derfor må vi sette alt i verk for å minske deres antall og latterliggjøre dem”.

Vakttårnselskapet har et par ganger kommet med påstanden at brevet var en forfalskning. Men mottakeren av brevet, Herbert von Bomsdorff- Bergen, Frimurer av 33.grad, og som ledet all korrespondanse mellom losjebrødre fra fem kontinenter, trakk seg ut av Frimurerlosjen og trådte selv opp i offentligheten. Han stadfestet at det var han som fikk brevet fra en høyt stående Frimurere i Amerika. Han offentliggjorde brevet den 23. mei 1923 i det sveisiske bladet Der Morgen. Senere ble brevet også offentliggjort i Münchener – Algemeinen Rundschau i 1924, s.757. Ta kontakt med Der Morgen. Og Münchener – Algemeinen Rundschau

Høyt spill bak kulissene

Jehovas vitners blad; Våkn Opp!, henviser til frimureren Albert Pike.

Det første Rutherford gjorde etter Russells død var å viske ut, steg for steg, alle spor av hans forgjenger, inklusiv den såkalte “pyramideteologien” , samt Frimurer – emblemene som er nevnt tidligere. Ved første blikk så det ut til at Rutherford gjorde slutt på Russells forbindelser med Frimurere. I bladet Golden Ages av 3. september 1930 gikk Rutherford hardt ut mot Frimurere. Han beskyldte orden å være forbundet med satanisme. Men er dét et bevis at Rutherford ikke var Frimurer? Nei! Frimurere er omgitt av hemmeligheter og gåter. For eksempel har det kommet for dagen at lederen for anti Frimureres parti i 1830- 1840 i USA selv var et høyt plassert losjemedlem. Etter Rutherfords angrep på orden snudde han 180 grader. Særlig etter 1935 viste han å være vennligsinnet mot Frimurere. I det året offentliggjorde han to artikler der han klandret forfølgelsen av Frimurere i Italia og Tyskland. Tydeligvis legemliggjorde bevegelsen ikke lenger djevelen. Det er høyst merkverdig at Vakttårnselskapet i disse årene kun klaget over fascistenes forfølgelse av losjemedlemmer og aldri nevnte nazi – forfølgelsen av jøden, åndssvake, sigøynere og andre. Etter Rutherfords død fortsatte Vakttårnselskapet å publisere artikler til fordel for Frimurere. Golden Ages fra 20. juni 1945 beretter om forfølgelsen spanske Frimurere av diktator Franco. Vakttårnet fra 13. mars 1946 forteller historien om de første Frimurere som var ofrene av diktator Mussolini. I Ontwaakt! (Våkn Opp!) fra 8. august 1958 kom en ny artikkel. Det mest overraskende i denne artikkel var den omfattende og inngående kunnskap Vakttårnselskapet sitter inne med om Frimurerlosje. Skribenten, antakelig Nathan Homer Knorr, kommer med detaljerte opplysninger angående det første, andre og tredje grad. Likeledes er det forbausende at det skrives på en hel annen måte over Frimurere enn over katolikkene, som i samme bladet blir skarp angrepet. Det henvises også til Albert Pike, den største lærde blant Frimurere. At han ble nevnt er ikke uvanlig for makthavere i Brooklyn siterer ofte berømte Frimurere på en positiv måte. Ikke før i slutten av artikkelen frarådes Jehovas Vitner å bli medlem i Frimurerlosjen. I brevet fra en høyt stående Frimurere i USA til Herbert von Bomsdorff – Bergen, som jeg ovenfor har sitert, blir det sagt at:

 • “Vi (Frimurere) trenger sårt disse mennesker(Jehovas Vitner)
 • “de må være pionerer for oss”.
 • “våre fiender er protestantene og likedan katolikkene i Europa”.
 • “de (Jehovas Vitner) blir brukt til å “undergrave deres søyler”.
 • “Deres dogmer er brysomme for våre planer”.
 • “og derfor må vi sette alt i verk for å minske deres antall og latterliggjøre dem”.

Legg også merke til uttalelsen: ” Det befinner seg jo mange sveisiske brødre blant avisfolket.” Da herr Bouwman i byen Heerde, i Nederland den 3- 7 juni 2002 arrangerte en bønne uke mot Frimurerlosjens innflytelsen i verden og Nederland påstå han at “media i Nederland ble kontrollert av Frimurere.” Det er tydelig at hvis Vakttårnselskapet skal oppfylle denne oppgave, rester det vanlige vitne på grasrota ikke mye tid til andre formål i livet. For at vitnene helhjertet og uten forstyrrelser skal kunne klare dette, kan han derfor ikke delta i andre aktiviteter utenom organisasjonen.

Av den grunn er jeg ikke forbauset at ledere i Brooklyn fraråder Jehovas Vitner om ikke bare å bli medlem i Frimurere, men de frarådes også å bli medlem i all slags, foreninger, klubber, institusjoner, etc, etc. For å isolere Vitnene totalt fra den politiske, sosiale og kulturelle verden og for å kunne utføre ledernes skumle og dystre målsetninger, har Vakttårnselskapet ganske bevisst trykket et negativt klisjé på all slags andre aktiviteter. Skjønt noen tradisjoner, bruk av symboler og ritualer kan ha hedenske røtter, er ikke det vanlige menneske i løpet av disse festene opptatt av å dyrke gamle hedenske skikker, som for eksempel Saturnialfesten eller solvervsfesten ved juletiden. Heller ikke dyrker det vanlige menneske fruktbarhetsgudinnen når han feirer Påske. Det de virkelig feirer og er opptatt av i løpet av disse to nevnte festene, er Frelserens ankomst til verden og hans død og oppstandelsen. Derfor er Jehovas Vitner mange forbudt tvilsomme sannheter med modifikasjoner, og tvert imot løgn og usannhet. En del av stikkordene her nede vil virke merkelige. Vær likevel oppmerksom på at dette er høyst reelle emner blant Vitnene. For eksempel:

 • Feiring av fødselsdager er selvtilbedelse og avgudsdyrkelse.
 • Feiring av jul, påske og andre helligdager er hedensk skikk.
 • Tenke selvstendig og uavhengig er stolthet, som igjen kommer fra Satan.
 • Utvikling av kunstneriske evner skaper ubevisst en negativ holdning til organisasjonen.
 • Salg av produkter som har sammenheng med helligdager er forbudt, igjen under henvisning til hedenske skikker.
 • Konsultasjon av psykiater og psykolog frarådes, selv om det måtte være medisinsk nødvendig. Disse villeder deg. (Tillates nå, men har fremdeles en negativ klang).
 • Spill som sjakk, kort og lignende bør unngås. Disse er militaristisk og fremelsker konkurranse ånd.
 • Jobbe overtid stjeler din tid fra vitnearbeidet.
 • Uvanlig hårefasong, eller klær, henleder oppmerksomhet på seg selv.
 • Ros av eller støtte til politiske eller religiøse ledere, involvering i politikk, er galt.
 • Jurydeltakelse er forbudt. Man skal være “nøytral” i verdslige konflikter.
 • Deltagelse i militære aktiviteter, som f.eks. forsvaret eller heimevernet, er strengt forbudt. Det er ikke denne verden som skal forsvares. Selv om det nå er tillatt, har høyere utdanning fremdeles en negativ klang. Man skal tjene Gud nå. Dessuten gir studier dårlig omgang.
 • Sosialt, medmenneskelig arbeide er tidsspille.
 • Å sette spørsmålstegn ved Vakttårnets lære er å gå imot Gud.
 • Lese bøker av ikke-vitner eller kristne bøker er åndelig pornografi.
 • Ha ikke omgang med denne verdens mennesker, de er onde og verdslige.

Selv om Vakttårnselskapet holder ting hemmelige for vanlige medlemmer, etterlater de spor eller anvisninger av sin tilhørighet til Frimureri. Det skjer ikke bare gjennom symboler, men også gjennom bestemte håndtrykk, bestemte ord eller visse uttrykk. Vakttårnselskapets fjerde president, Frederic Franz, er et forbilde nok til å vise hans forbindelse med Frimurere. Mens i alle bibeloversettelser av Hosea 12,14 “Adonai” blir oversatt med herren eller “Jahwe”, har Franz i Den Nye Verdens Oversettelsen, erstattet ordet med et begrep som ofte brukes av Frimurere, nemlig “Store Mester”. Bladet Ontwaakt! (Våkn Opp! For 8. januar 1993 bruker uttrykket “Store byggmester av universet”. Vi kan også nevne at noen Frimurerskribenter anbefale sine leserne ikke bare læresetninger av Jehovas Vitner, men t.o.m. oppmuntrer dem til å bli medlem i Vakttårn – organisasjonen. I 1997 kom bl. a. boka “Die Zeugen Jehovas, eine herausforderung” (Jehovas Vitner, en utfordring) av Helmut – Dieter Hartmann. Skribenten er siden den 8. oktober 1988 kommandant – ridder i Tempelriddere og er siden den 4. november 1989 “Past senior Grand Warden” i det “Grand Loge of Freemasons in Germany.

Samarbeid med nyreligiøse bevegelser for å undergrave kristendommen

Vakttårnselskapets samarbeid med nyreligiøse bevegelser holdes hemmelig for vanlige medlemmer, men også der etterlater de spor eller anvisninger som avslører dette samarbeide. Det er ikke lenger hemmelig at “politikere” bak kulissene i Jehovas Vitner lenge har støttet opp om forskjellige sekter og til og med opprettet andre. Et av målsetningen er å undergrave tilliten til kristendommen. Uten tvil eksisterer det nære kontakter mellom disse “politiske” personer bak kulissene og destruktive sektene. Alle som utførlig er opptatt med temaet støter før eller siden på klaner som de Rothschilds, Warburgs og Rockefellere. Det er offentlig kjent at de har stilt atskillige mengder av penger til rådighet for å stimulere utbredelsen av destruktive sekter. Flere av disse sekter kan kun eksistere takket disse vedvarende, enorme finansielle injeksjoner. Det er ingen hemmelighet at Rockefellere i USA, i 1970 utarbeidet en plan om å erstatte kristelige kirker i Latin- Amerika med “kirker” som Hare Krisjna og Unification Church (Moonkirken). Rockefellere spanderte ikke bare store mengder penger for å støtte opp om Hare Krisjna- sekte, men også har Rockefellers Chase Manhattan Bank gitt ut et meget omfangsrik lån til lederen av Unification Church, koreaneren Sun Myung Moon. Chase Manhattan Bank har også skjenket mange penger til å støtte opp om Mormonkirken. Bak kulissene er det ikke bare tale om nære forbindelsen mellom sektene, også deres advokater jobber allerede i innviklet, vanskelig forhold: en komedies forviklinger; diplomatiske, politiske forviklinger årevis sammen og informerer hverandre vennskapelig omtrent tvistemål hvor i sektene er innviklet. Robin de Ruiter sier:

“I det franske bladet Le Point er det påvist en omfattende skjede av forbindelser mellom sektene med tydelige dokumentasjon. Bladet beskriver et møte mellom representanter fra forskjellige sekter, som på den tid var aktiv i Frankrike og i andre land. Emne for møtet var opprettelsen av et offensivt fellesorgan med en sterk ledelse, (en overvåkende organisasjon) som har til oppgave å bekjempe alle og til sjuende og sist å ødelegge finansiell alle som har som målsetning å avsløre destruktive sekter og kulter. I oktober 1992 ble dette organ stiftet. Dette kartell av sekter har navnet Feriphim, det franske forkortelse for ‘Federasjon for religiøse og filosofiske mindretall’. Presidenten for Feriphim er fru Gounord fra Scientologi- kirken, kasserer er den franske lederen for Moon- sekte, Bernard Mitjaville. Følgende sekter er medlemmer av dette kartellet: Scientologi- kirken, Unification Church- (Moonsekten), Raelians (en ufosektkultus), Keltiske druïden, satanister, Transcendente Meditasjon, Memphis- og Misraïmriten fra Frimureri, Wicca Occidental, forhenværende Children of God, Baha’i, og?..Jehovas Vitner.”

Det forbauser meg nemlig ikke at Stiftelsen Liv i Frihet konstant kjemper med finansielle problemer, og at man bevisst prøver å tie i hjel vår litteratur, særlig den siste boken “Herre, hvem skal vi gå til?” Heller forbauser det meg ikke at ingen forlag ville utgi min siste boka fordi deler av pressen og media i Norge og andre land er infiltrert av og blir kontrollert av Frimurere. Vakttårnselskapet har i årevis hatt det vanskelig i Russland. Vakttårnselskapet blir der betraktet som en av de mange amerikanske sekter, som tydeligvis bruker religion som et skalkeskjul for sine kommersielle og andre interesser. I russiske domstoler har det i lang tid pågått forbitrede diskusjoner. En melding i Berliner Zeitung fra 11 november 1999 blotlegger en interessant sammenheng. Moskvas advokat, Galina Krylova, håndhever seg ikke bare som viktigste juridiske representant for internasjonale sekter i Russland, men har også sete i rådet av tilsyn i Citizens Commission on Human Rights (CCHR) i USA. Denne organisasjonen er en datter til Scientology. Ifølge Alexander Dworkin, sektfunksjonær for Den Russiske Ortodokse Kirke, blir Galina Krylova av Scientology- kirken brukt som Trojas hest for å få innflytelse på den russiske politikk.

Dessuten representerer hun en koalisjon avtotalitære sekter. Ifølge Berliner Zeitung har Krylova ført alle rettssaker for alle mulige sekter i Russland, og tapt de fleste av disse saker. Hun var også aktiv for Moon – sekten, Hare Krisjna- bevegelsen og Jehovas Vitner. Vakttårnselskapet er også medlem i Center of Studies on New Religions (CESNUR) etablert i Turin. Organisasjonen påstår å beskytte rettighetene til religiøse minoriteter, men i virkeligheten dreier det seg her om en interesseforening av talrike sekter, der også Jehovas Vitner hører til. På en konferanse av CESNUR fra den 2 – 4 juni 1999 i Pennsylvania i USA var også Vakttårnselskapets advokat Philip Brumley fra New York tilstede. Vakttårnselskapet innlater seg med organisasjoner som går inn for de mest klanderverdige sekter av vår tid. Organisasjonens advokater er talere på konferanser hvor det snakkes om “religiøse minoriteter”, som Children of God, Black muslims, Baha’i og Mormonene. Med andre ord: bak kulissene streber man etter å utveksle erfaringer med grupperinger som offisielt blir stemplet som “falske religioner”. For en hypokritt holdning! Det er påfallende anvisninger at Vakttårnselskapet samarbeider med Scientology- kirken. Men det er tydeligvis også kontakter med andre sekter. Det tyske Infolink beretter om en sammenkomst av Moon- sekten i Østerrike. Under denne sammenkomsten ble et fullstendig nytt aspekt avslørt, fordi den første taleren var Dr. Reinhard Kohlhofer, et Jehovas Vitner og advokat fra Vakttårnselskapet og eldste i sin lokale menighet. I sin tale sa han at han ikke bare representerte Vakttårnselskapet, men også andre sekter. Scientology- kirken, Moonies og Mormoner- kirken nevnte han ved navn.

Håndlaget av kapitalismen

Amerikanske revolusjon 1865

Etter den amerikanske revolusjon i 1865 ble det inngått kapitalfusjoner som før aldri hadde eksistert: ‘trusts’ eller grupper som opprettet maktmonopoler for å beherske hele industrien. Så ble totredjedelen av jernbanen behersket gjennom grupper som stå under ledelsen av bankier og FM John Pierpont Morgan. I løpet av tiden ble det opprettet to finansielle imperier. Det ene imperiet bestå av Morgans First National Bank, Rubber Trusts, General Electrics, U.S. Steel og jernebaneselskapet Vanderbilt. Det andre imperiet bestå av Rockefellers National City Bank, Standard Oil, Tobacco, Ice Trust og Gould- jernbaneselskap. Arbeidere matte jobbe gjennomsnittlig 65-67 timer pr. uke. De levde i rønner av hus som selskapene stilte til rådighet. Pga. meget lave lønningene var det stor fattigdom og arbeiderne begynte derfor å streike for å oppnå bedre levevilkår. Det ble slått hard ned på disse streikene og ofte ble noen av arbeiderne drept eller såret. Journalister, som ble betalt av arbeidsgivere, startet ofte en sladderkampanje for å sverte arbeiderne. Det er merkelig at Charles Taze Russell valgte parti for de store ‘trusts’. Selv om Vakttårnselskapet prøvde å vinne sjeler blant arbeidere, ser det ut at Vakttårnselskapet strebet etter samme mål som de journalistene. I det fjerde bok Studies in the Scriptures – The Battle of Aarmageddon, side 178 og 191 gikk Russell så langt at han rettet seg mot arbeiderklasse. Riktignok innrømmet han at situasjonen var meget alvorlig, men føyde til at hver organisert kamp ville forverre situasjonen. Ifølge ham ble det ikke noen annen mulighet til overs enn at arbeiderne måtte bære sin skjebne. I den samme artikkel rettferdiggjorde han standpunktet til de store ‘Trusts’. En rekke forklaringer av Russell viser at denne artikkelen ikke var enestående. Helt siden utgivelsen av Vakttårnet i 1879 har Vakttårnselskapet tatt parti for de store ‘Trusts’. I Watch Tower av 1. januar 1911, s. 1- 4, priser Russell magnaten og Frimurer John Pierpont Morgan. Russell påstå bl.a. at hans verk var en oppfyllelsen av Bibelen.

Satanisme i Brooklyn

Alt som ligner på kristendom er nødvendigvis ikke kristendom

Jehovas Vitner er den eneste organisasjon hvor demonene ikke har makt og hvor de ikke kan utøve innflytelse, påstår Vakttårnselskapet ovenfor sine medlemmer. Derfor er det merkelig at at nettopp Jehovas Vitner lever i konstant angst for Satan, ja etter hvert til og med har en panisk angst for ham. Alle problemer blant dem tilskrives Satan og demonene. Det Styrende Råd griper ikke bare tilbake på apokalyptiske forskrekkelser for å skremme sine tilhengere, men truer også menigheter djevelen selv. Det sistnevnte er en metode alle destruktive sekter bruker. Redselen under Jehovas Vitner er uten tvil ledd i en psykologisk plan som gir Vakttårnselskapet et effektivt middel til å kreve blind lydighet ovenfor organisasjonen. Det Styrende Råd bruker enhver anledning om å fyre opp om redselen for demonene blant Jehovas Vitner. Stadig innbilder de seg at de er i faren til å gå i Satans felle. Døgnet rundt er de på vakt for ikke å bli et bytte for demonisk påvirkning. Det er påfallende at Jehovas Vitner holder seg langt borte fra enhver form av litteratur der det brukes Sataniske bilder, et Satanisk symbol eller foto. Dessverre er Vitnene hva det angår ofrer av et stort bedrag.

I min bok RIKET SOM IKKE KOM forteller jeg forteller jeg følgende opplevelser: “En av disse hadde en veggklokke hjemme i stuen som var dekorert med en figur av Atlas som bar jorden på sine skuldre. Denne figuren fra gresk mytologi måtte fjernes. At klokken mistet sin estetiske form, brydde man seg ikke om. På mitt spørsmål om en da også måtte granske sine oppslagsverker for å rive ut alle sider som inneholdt bilder av guder, emblemer osv, fikk jeg ikke svar. Min bemerkning bidro bare at jeg ble stemplet som “illojal” mot Guds organisasjon. Et ektepar eide flere vakre malerier. En dag oppdaget en “moden” søster eller bror som var nidkjær i tjenesten, den nesten usynlige spissen av et kirketårn i et hjørne av maleriet. Maleriet ble ikke hengende lenge etter dette. Som mange andre, brant dette ekteparet sine malerier og ødela gjenstander hvor man kunne ane et “hedensk” motiv. En dame som hadde blitt et Jehovas Vitne måtte brenne og kaste et kostbart gullkors. På grunn av demonenes makt var det ikke nok å smelte det om til noe annet. Disse “hedenske” symboler kunne fremdeles bringe demoniske ånder inn i huset og bremse vedkommendes fremgang i “sannheten,” eller enda til påføre sykdommer.” Overalt i verden er det den dag i dag vanlig om gjennom utspekulerte reklameteknikker å overbringe ubevisste budskap. Så snart disse budskap er lagret in hjernen, kan de bli aktivert ved hjelp av farger, et bilde, en oppskrift, en lyd eller et ord. Ubevisste budskap har også innflytelse på adferden av et mennesker.

For øvrig har de ikke bare sin virkning på underbevissthet av enkle og godtroende mennesker, de kan ha en meget lang ettervirkning på særdeles intelligente mennesker. Denne teknikken er farlig når den ukritisk blir anvend i kommunikasjonsmedia, for en ideologi eller propaganda av en bestemt gruppe. Når det gjelder Vakttårnselskapets så virker det at litteraturen utelukkende er viet til religiøse temaer. Men virkeligheten er annerledes for stadig bruker man ubevisste budskap i bøker og hefter. Det er forbløffende at Vakttårnselskapets litteratur målbevisst er spekket med forvirrende og forstyrende budskap. På 80-tallet benektet Vakttårnselskapet (Vakttårnet 15 november 1985) at det fantes bilder av demoner er tilvirket i illustrasjoner og tegninger. De påstå at det var ondsinnede rykter. Denne benektelse hjelper ikke for ved hjelp av mange bilder skal jeg bevise at det ikke dreier seg om “ondsinnede” rykter, men om fakta. Inntil i dag inneholder illustrasjoner fra Vakttårnselskapet tusener av Sataniske bilder, symboler og frastøtende bilder som bringer for en dag den virkelige makt bak Vakttårnselskapet. De som vet noe om den okkultisme, er klar over at det innenfor den verden eksisterer en forkjærlighet for djevelansikter med frastøtende ansiktsuttrykk. Det er kjent at man i satankultussen bruker tegninger med menneskelige kroppdeler som neser, øynene, ansikter med vanskapt form eller/og djevelhoder.

Kilde: Vakttårnselskapet og kristne lederes forhold til hemmelige losjer, av Joseph Wilting.

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Facts About Jehovah’s Witnesses http://jwfacts.com/

Source
Katie Kitten Get’s her claws out!! +

trackback
10 år siden

[…] Joseph Wilting om Jehovas vitner og frimureriet http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ Åndens kraft i beste pinsevenn-, trosmenighet- og karismatiske stil. Helt etter oppskriften og […]

trackback
10 år siden

[…] Joseph Wilting om Jehovas vitner og frimureriet http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ Åndens kraft i beste pinsevenn-, trosmenighet- og karismatiske stil. Helt etter oppskriften og […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Jehovahs Witnesses – Thirsty for money & hungry for more or should we say BLOOD money? JW.Org

Quote: SECURITIES & EXCHANGE COMMISION in Washington DC http://www.watchtowerlies.com/watchtower_owns_warfare_technology.html Aritical in the study WT for Nov 2013 http://www.jw.org/en/publications/magazines/w20131115/charitable-giving/

Traff forleden dag to personer på Jehovas vitner stand øverst i Nordre gate i Trondheim, hyggelig, skal nevnes at de ikke ønsket å motta dokumentasjon om hvordan været idag styres med teknologiske løsninger, Fritz Springmeiers presentasjoner av bl.a. organisasjonen Jehovas vitner, informasjon om giftige vaksiner, Alberto Riveras vitnemål om jesuttene o.l., de ønsket stilltiende å isolere seg innafor Jehovas vitner

Jehovas vitner er relativt godt og kostbart etablert i Trondheim, Orkdal, forøvrig over hele landet http://www.gulesider.no/finn:jehovas+vitner relatert «2. mai 2014 er det 2. runde for foran nevnte demonstrasjon på Trondheim Torg ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/comment-page-11/#comment-108367

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Mange presentasjoner som viser hva Jehovas vitner reelt er hva angår mind control m.m. Mind control er ett av hovedelementene i frimurerorganisasjoner. Jehovas vitner har, som vist i forrige kommentar, mange lokaler og medlemsgrupper over det ganske land i Norge, og dette er bare én av mange lugubre organisasjoner hva angår miljø og virksomhet

Jehovah’s Witnesses – Petition for Victoria ! JW.Org +

trackback
10 år siden

[…] Frimureriet er basen til “Jehovas” vitner. Bibelen kommer er fyll i sekken. http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ […]

trackback
10 år siden

[…] Frimureriet er basen til “Jehovas” vitner. Bibelen kommer er fyll i sekken.http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Masonic lodge Trondheim Norway, knights templar cross flag, March 29 2014, see url: octogon.falconscafe.com http://postimg.org/image/kf47huq6v/ In facebook http://tinyurl.com/pcfoort

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Den norske frimurerorden http://www.frimurer.no/

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

trackback
10 år siden

[…] Joseph Wilting om Jehovas vitner og frimureriet http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ Åndens kraft i beste pinsevenn-, trosmenighet- og karismatiske stil. Helt etter oppskriften og […]

trackback
10 år siden

[…] Joseph Wilting om Jehovas vitner og frimureriet http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ Åndens kraft i beste pinsevenn-, trosmenighet- og karismatiske stil. Helt etter oppskriften og […]

trackback
10 år siden

[…] http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/ Åndens kraft i beste pinsevenn-, trosmenighet- og karismatiske stil. Helt etter oppskriften og vanlig praksis helt siden Azusa-street-vekkelsens tid: Latter-vekkelse hos Kenneth Hagin sammen med Kenneth Copeland m.fl. […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

“Rikets sal”, det fjerde?, Jehovas vitner har også tilhold på Follo, Fannrem, ved Orkanger i Orkdal http://postimg.org/image/vm4wzhou1/ I facebook http://tinyurl.com/lexe3gk

Sitat:

+{

Joseph Wilting om Jehovas Vitner og frimureriet http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joseph-wilting-om-jehovas-vitner-og-frimureriet/

Fritz Springmeier, The top 13 illuminati bloodlines & their mind control, Undetectable mind control http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1838&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Brian Gerrish, Blowing the whistle conference 23rd October 2011, Child stealing by the state, crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1840&start=1

Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1820&start=1

Frimurerne, barnevernets grûndere, av “Slutt å kalle deg for mamma og pappa til MITT barn” http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1846&start=1

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1844&start=1

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

}+

Barn og ungdommer i Orkdal er observert å ha blitt lurt til å gå med en overvåkningsenhet og får noe juggel i årlig kompensasjon, grov utnyttelse som også gjenspeiler bl.a. det såkalte barnevernets folkefiendtlige holdninger og virke, ref. De som står bak undersøkelsene av dine meninger og vaner http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/tns-gallup-hvem-star-bak-unders%C3%B8kelsene-av-dine-verdier-meninger-og-vaner/

Jehovas vitner har også etablert seg med et relativt kostbart bygg på en ditto tomt mellom Leangen og Lade i Trondheim, men de er aldri synlig engasjert i noe veldedig blant byens uskyldig svakerestilte, så hva driver de og tilsvarende organisasjoner med?, de har iallefall mye penger

“Dianne Feinstein trying to eliminate protections for alternative media with amended ‘Free Flow of Information Act’ ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/humanetisk-forbunds-moderne-bokbrenning/comment-page-3/#comment-102110

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Når skal gjøken som løy og sa i en norsk rettssal at the templars ikke eksisterer mentalundersøkes og opsjonelt straffeforfølges?

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1

Quote: Recorded on February 27, 2012. According to the Documentary “The Pharaoh Show” The Crusades the last stronghold of the Templars fell on may 18th 1291, only 2 and a half months later Switzerland was founded on august 1st 1291 — According to the documentary, The Templar`s treasure was hidden in Switzerland, with which the Swiss banks were founded and out of the Templars came the freemasons. The Pharaohs are still there and are ruling the world through secret societies, and the Pharaoh and his army disappeared in the sea” . . . The sea of peoples that is, through mixing they are amongst us on all key positions, and Switzerland is their biggest base; the home of the Templars. This is why their flag shows a simplified Templar`s flag in exactly the same colors, Santos Bonacci exposes this information…

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Mr Mehran T Keshe har såvidt jeg vet ikke levert det han har lovet ved fler anledninger over år ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/02/verdensfred-og-ny-teknologi/comment-page-5/#comment-100672

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Sun hieroglyphs under the windows on second floor and same and pyramid over the door, Søndre gate 20, Trondheim, Norway, the swiss nazi templars, url: http://octogon.falconscafe.com

Photo http://postimg.org/image/yct9domqr/ In facebook http://tinyurl.com/ppaswyf

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“#1630: Marine Links Profumo-Haig’s Spread-Bet Sniper Nests to Telstar Spot-Fixed Cricket Pitch JFK ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/cia-eller-ei-accidenting-som-drapsmetode/comment-page-5/#comment-100512

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Kom over en interessant kommentar, sitat:
+{
Over 70,000 av den øverste eliten i Norge er medlemmer i mørke ekstrem-sekter som sverger troskap til hverandre istedet for folk og fedreland. Minste tegn til illojalitet straffes med døden. De er som parasitter og kreftsvulster som ødelegger demokratiet fra innsiden. Alt skjer i det skjulte i hemmelige møter i mørke lokaler under ekstreme ritualer. Folk flest vil ikke skjønne hvor ille det er før det er for sent
}+

Det rimer med det jeg har observert siste 7-8 år

Vi kan ikke ha en situasjon hvor staten og andre offentlige institusjoner er lojal til mafia og ikke til folket, og det kriminelle komplekset administreres og kontrolleres de facto med og via et fascistisk og satanistisk nazi-marx frimureri, så det er ingen vei utenom en detaljert og omfattende demontering av de kriminelle entitetene, åpenbart må demontering av frimureriet og organisasjoner med samme infrastruktur og logistikk prioriteres i første omgang

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB * Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 * Order of the illuminati, the conspiracy to rule the world http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1762&start=1 * Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1 * Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1 * Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1818&start=1 * UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Narkolepsidrabbade i Finland får full ersättning – nu kräver de drabbade i Sverige samma sak ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/nytt-nasjonalt-vaksineregister-vaksinepresset-oker/comment-page-14/#comment-98611

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Frimurerorganisasjoner driver offisielt med såkalt veldedig arbeid, bl.a. ved økonomisk såkalt støtte. De vil ikke synke så dypt i anseelse som å være ærlig å sette seg på gata og tigge. De velger istedet å synke så dypt som overhode mulig ved å ha sine folk på innsia av de veldedige organisasjonene som de såkalt gir penger til og således få hvitvaska skattefritt til sine egne nye investeringer, på godt norsk simpelt tyveri og grov skattesvindel. Og det norske folk sover, tungt

William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Otto Pilot wrote in today’s Abel Danger radio show chat ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-6/#comment-98266

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

SMOKESCREENS JACK CHICK.wmv + http://www.youtube.com/watch?v=hzUtQSMVJ88&list=PLqQQFOVUZBLhvQ4E0Bt9_-bYtIVJRTxcV Quote: This video exposes the vaticans dark history and the jesuits

Knights of Malta http://www.whale.to/b/knights_q.html Quote: .. Opus Dei is a subordinate organization to the Pope, who is in control of the Knights of Malta, and therefore there are Knights of Malta in Opus Dei…

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Jeg var ifjor innom Betel i Trondheim sentrum http://www.beteltrondheim.no/ på oppfordring fra en relativt oppegående kineser som bor her, kun for å se hva som foregikk og om mulig slå av en prat. Til høyre innafor inngangsdøra er det en sal hvor en person foreleste for et titalls ungdommer. Vi gikk inn og satte oss ned relativt langt bak. Vi ble umiddelbart spurt av foreleser om vårt navn og hva vi gjorde der. Det ble høflig besvart. Foreleser gjorde satans håndtegn på skrå over brystet og sa relativt bryskt at vi umiddelbart måtte forlate salen

Hva ble og blir ungdommer og andre indoktrinert med i Betel? Vi fikk som man kan se, svaret der

På Betel Trondheim facebook side https://www.facebook.com/pages/Pinsemenigheten-Betel-Trondheim/201813543163456 fikk jeg beskjed om at det kun var lov å poste intern administrativ informasjon der, ergo ikke noen ikke-administrative sannheter som eksempelvis, The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1851&start=1

“Du her herved invitert til fengslene for å besøke de som står bak chemtrail forgiftninga og annen relatert kriminalitet ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/comment-page-8/#comment-94191

« Forrige artikkel

Media medskyldig i 9/11 falsk flagg operasjon

Neste artikkel »

Norske soldater ut av Afghanistan

90
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x