Joseph Wilting om Jehovas Vitner og frimureriet

18.1K visninger
33 minutter lesetid
90

Mange blir overasket når de hører at en av de første kristensionistiske bevegelsene, Jehovas Vitners ledere har tilknytning til frimureriet. Denne artikkelen skrev Joseph Wilting før han døde. Han viser at særlig Russel hadde kontakt med dette okulte felleskap. Det er imidlertid få skribenter som har gjort seg umaken å avsløre hemmeligheten bak denne skinn – religiøse organisasjon. Det er forbausende at mange ledere innen organisasjonen ikke vet hvem som bak kullisene trekker i trådene. Heller ikke er de informert om den aktive rolle Vakttårnselskapet spiller på verdens scene. Det ser ut som om hemmelighetene er kun kjent av noen få personer i det høyeste sjiktet.

Vakttårnselskapet

Kors og krone brukes av bla. frimurere og jehovas vitner

Vakttårnselskapet vil nok høyrøstet benekte sin nære forbindelse med Frimurere, men deres egen litteratur avslører at ledernes nære forbindelse med losjen ikke er grepet ut av luften. Selvfølgelige bør en ta i betraktning at en bevegelsen som i utgangspunkt begynte okkult eller hadde okkulte elementer i seg, kan forandre seg, kvitte seg med disse elementene og bevege seg til den sentrale sannhet i kristendommen. Selv om en religiøs bevegelse har en viss okkult start i utgangspunktet, er også «miljøet», dvs. hva som skjer senere med på å bestemme sluttresultatet. Et poeng bør imidlertid her være at det kan være mer eller mindre sentrale sider ved bevegelsens ideologiske utgangspunkt som er viktige å få med seg for virkelig å forstå hvorfor bevegelsen står for det den gjør. Og noen ganger kan det være slik at for eksempel bevegelsen tar avstand fra fenomener som faktiske er en del av det som i utgangspunktet gav inspirasjon til bevegelsens oppstart. Dette kan gi grunnlag for å stille spørsmål ved bevegelsens troverdighet. Betyr det at bevegelsen taler mot bedre vitende? Ikke nødvendigvis. Med utskifte av lederskap kan for eksempel utgangspunktet etter hvert ha gått i glemmeboken. Et annet moment som er kanskje enda viktigere er dette: Enkelte bevegelser har oppstått fordi grunnleggeren har et eller annet uløst psykologisk problem, der han/hun bruker bevegelsen for å dekke over dette, for eksempel ved såkalt reaksjonsdannelse (at man går til det motsatte yterpunkt).

Menneskeforakt i kristen drakt.

I religiøse perspektiver kan man tenke seg at Djevelen «bruker» slik mekanismer ved «å kle seg i engledrakt» og gjennom en bevegelse fokusere «påfallende» mye på det å kjempe i mot Djevelen (jfr. Trosbevegelsen). Et annet eksempel på dette gjelder grunnleggeren av «The Heavens Gate» som i utgangspunktet var homofil, men som levde i en religiøs kultur hvor dette var sterkt tabubelagt, og som startet en virksomhet som bl.a. krevde total avholdenhet fra seksuelle aktiviteter, og der forskjellene mellom kjønnene skulle viskes bort). Hva er motivene og filosofien til opphavsmenn bak Vakttårnselskapet? Den har vært okkult helt fra organisasjonens begynnelsen i slutten av 1800- tallet, og har fortsatt okkulte elementer, noe jeg skal vise i denne artikkelen. Det er en sammenheng med at Russellittene fortsatt har en del sympati for deler av Vakttårnselskapet sin lære og det faktum at de bagatelliserer Russell sitt forhold til Frimurere . For å forklare denne sympatien kan vi ta utgangspunkt i illustrasjonen om f.eks. kognitiv dissonans: De har tatt avstand fra hvordan Vakttårnselskapet har forholdt seg til Russells autorative lære, og dermed idyllisert ham.

Men de får da problemer med sin «idyllisering» av Russell når de skal kritisere sider ved Vakttårnselskapet som har sine røtter i Russell. For å opprettholde kognitiv resonans må de bruke forsvarsmekanismer som fortrengning eller benekting for å opprettholde sin idylliserte oppfatning av Russell. Jeg har ikke grunnlag for å hevde at Jehovas Vitner bevisst driver en okkult virksomhet . Flere avhoppere fra JV som jeg har snakket med gir for eksempel ingen indikasjoner på dette og benekter enhver forbindelse mellom Russell, Vakttårnselskapet og Frimurere. Her er det heller snakk om «en surdeig som har ligget inne i deigen hele tiden» uten at man har vært klar over det. Poenget er altså at Russell ved etableringen av Vakttårnselskapet har brakt elementer fra Frimurere uten at han selv har fortalt dette, og at Vakttårnselskapet senere har definert Frimurere som «satanisk») Jeg har merket meg tre forskjellige typer avhoppere fra Jehovas Vitner.

 1. Disse som pga skuffelser og bedrag blir agnostikere og snur ryggen til all religion.
 2. Disse som blir frelst og godtar ortodoks kristendom.
 3. Disse som fremdeles tror på Vakttårnselskapets falske doktriner, som for eksempel at Jesus er en skapning, Den Hellige Ånd en upersonlig kraft, etc, etc,.

Det er den siste gruppen som er tilbøyelig til å fornekte all forbindelse med VTS og okkultisme. Ettersom de holder fast på Vakttårnselskapets viktigste doktriner, er de på en måte fremdeles satellitter av Vakttårnselskapet .

Charles Taze Russel forbindelse med frimurerlosjen

Russell and the Watch Tower Bible and Track Society i the Greatest Masonic Center Cemetery. Krone og kors symbolet med inskriptene "In Hoc Signo Vinces". Symbolet og frasen stammer i fra tempelriddere.

Note: In hoc signo vinces ( Latin pronunciation: [ɪn hoːk ˈsɪŋnoː ˈwɪnkeːs] ) is a Latin rendering of the Greek phrase «ἐν τούτῳ νίκα» en touto nika, ( Ancient Greek: [en tǒːtɔːi̯ níkaː] ) and means «in this sign you will conquer». Organizations: IHS is the seal of the Jesuits, Appears on the Knight Templar Cross in the York Rite branch of Freemasonry,and English Defence League (EDL).

In hoc signo vinces

Det er mange ting som tyder på at grunnlegger av Vakttårnselskapet Russell beundret hemmelige samfunn, spesielt Frimurere. Der er ingen tilfeldighet at en av hans yndlingssymboler, korset og kronen, ikke var noe annet enn symbolet av tempelridderes logo av Frimurerlogoen. Både Frimurere og Russell søkte sannheten i den Store Pyramide. Bruken av navnet JEHOVAH er av alle viktige ord blant Frimurere en av de mest betydningsfulle. Det ble kalt «grunnlaget for vår lære og våre hemmeligheter.» Består det en sammenheng mellom Vakttårnselskapet og Frimurere? For å kunne svare på dette spørsmålet må vi undersøke på hvilken religiøse prinsipper Russell bygde på. Det er tydelige at Vakttårnselskapet i minste detalj har overtatt alle alle villfarelser fra Arianisme. Hvorfor er så mange ideer fra Arius overtatt av Russell? I 1650 var underkastelsen av Irland til England gjennomført. Deretter kom Irland mer og mer under innflytelsen av den protestantiske, anglikanske kirke. Irlendere ble degradert til et fattig folk av bønder. Siden 1800- tallet emigrerte stadig Irer til Amerika. Blant disse emigranter befant seg foreldrene til Russell. Før emigrasjonen bodde foreldrene i Ulster, Nord- Irland, og var medlem i den presbyterianske kirke. Denne kirke var en variant av den anglikanske kalvinistiske kirke. Ifølge Watch Tower fra 1916 side 171, vokste Russell opp som prestbyterian. Det var en tid at alle unge menn som ønsket å bli prest studerte ved universitetet i Glasgow. Det er kjent at professor Simpson ved universitetet i Glasgow sympatiserte med den arianske teologi og satte seg imot læren om en treenig Gud. Følgelig er det ikke noe rart at Russells tro var farget av arianismen. Uvanlig mange presbyterianske prester var samtidig også medlem i Frimurerlosjen. Til og med i dag er det kjent at mange presbyterianere spiller en viktig rolle innenfor Frimurere, og makten av disse prester er enorm. En annen interessante kjensgjerning er at de fleste amerikanske presidenter ikke bare var presbyterianere, men også samtidig Frimurere fra skotske eller irske avstamming. Eksisterer det noen forbindelse mellom Jehovas Vitner og Frimurere? Var han selv opptatt av Frimurere? Ifølge Vakttårnselskapet tok Russell allerede i 1886 avstand fra kristelige læresetninger. I en av hans taler innrømmet han at han også hadde studert Østens religioner.

Fra Charles Taze Russell bok: “Thy Kingdom Come”.

Studerte han også Frimureres læresetninger? Når en person til stadighet bruker medisinske faguttrykk, kan vi forvente at vedkommende enten er lege eller i hvert fall har noe å gjøre med den medisinske verden. Det er påfallende at Russell i hans taler og bøker stadig bruker ord og termer som er særegen for Frimurere. For eksempel uttrykk som «Den store byggmester av universet», «Ny verdens orden», «stormester», «lys», «presteskap» osv. Ut fra det skulle det være rimelig å konkludere at han hadde forbindelse menigheter Frimurere. Dessuten er det interessant at det i Russells uttallige taler alltid ble vist emblemet av et kors og rundt det en krone. Øverst til venstre på forsiden av Vakttårnet og andre publikasjoner av «pastor Russell» er dette symbolet synlig. Også hang dette symbolet på hans kontor og er synlig på pyramiden på hans gravstein. Hva betyr dette? Etter nærmere studie kan vi slå fast at det her dreier seg om Tempelridderes symbol, en orde innen Frimurerlosje. Også andre kjente personer har brukt dette symbolet som bl. a. Joseph Smith, frimurer i 33. grad, og grunnlegger til mormonene. Mary Baker Eddy, grunnlegger av Christian Science. Det andre beviset ser vi øverst til høyre på forsiden av Vakttårnet. Der pryder symbolet av det største lydighetssymbolet fra Tempelriddere i Amerika, det Grand Encampment. Var Russel medlem av Tempelriddere?

Vi kan tilføye at før Jehovas Vitner fikk egne lokaler, Rikets Saler, ble møtene ofte holdt i Frimurer eller Odd Fellows lokaler. Også i Norge og Danmark ble møtene og kretsstevnet ofte holdt i Odd Fellows lokaler, husker jeg. Ifølge troverdige kilder er Hiram- Abif Messias til Frimurere. På underligvis identifiserer Russell Hiram- Abif med Messias. Hvordan fikk han denne visdommen? Videre i sin tale forklarer han at Jesus, kristendommens Messias kan identifiseres med Hiram- Abif. Han påstår også i sin tale at religionen til Frimurere er basert på Bibelen. Det kan ikke benektes at Russell var i besittelsen av en framragende kunnskap om Frimurere. En annen indikasjon på Russells forbindelsen med Frimurere er sol oppgangen som man kan se på forsiden av Vakttårnet. Her er det snakk om et uforfalsket symbol av Frimurerorden. Det er også slående at Frimurersymbolet av vingen fra Amon- Ra, den egyptiske solgud, pryder alle hans bøker «Studier i Skriften», og var et av Russells favoritt symboler. Hvem i Frimurerorden var berettiget å bruke symbolet av Amon- Ra? Albert Churchward, Frimurer 33. grad, påstår I hans bok «Signs and Symbols of Primardon Man, s. 86 (London 1913) at symbolet av solguden bare kunne brukes og bli forstått av medlemmer i 33. grad. Det burde være et tankekors for oss at Russell brukte dette symbolet i hans tekster. Megetsigende er Russells lære og utøvelse av pyramideidologi, en lære som blant Frimurere er meget populær. Hvorfor møter vi i Russells litteratur utførlige studier angående symbolikken av pyramiden? Hvorfor bestemte han at det på hans grav skulle reises en pyramide og andre Frimurerer symboler? Det er også en avslørende oppdagelse at Russells medlemskapskortet av den Masonic Knight Templer (Tempelriddere) befinner seg i moderlosje, Den blå losje, i Dublin. I tillegg blir i registeret av boka Occult Thecracy Charles Taze Russell nevnt som et framragende losjemedlem blant de prominente Frimurere.

Joseph Franklin Rutherford

Joseph Franklin Rutherfford opparbeidet seg etter Russells død som makthaver i Vakttårnselskapet. Det faktum at Rutherford var advokat for advokatfirmaet Draffen & Wright, før han ble president i Vakttårnselskapet, fortjener særskilt oppmerksamhet. Advokatfirmaet fikk hovedsakelig oppdrag fra de store «Trusts», hvorav flertallet av lederne tilhørte de høyeste grader i Frimurerlosjen. Senere klatret Rutherford opp til særskilt fullmektig og fungerte som sådan i rettssaker i høyeste rett i New York. Robin de Ruiter skriver i boka ,»De verborgen makt achter Jehovah’s Getuigen» (Den skjulte makt bak Jehovas Vitner) side 63: «I året 1909 ble Rutherford som fullmektig kalt til New York. I det samme året ble han medlem av Det offentlige departementet i New York. Som et høyplassert medlem av Det offentlige departementet etterlevde Rutherford sine forpliktelser inntil hans død. Gjennom hans medlemskap i Det offentlige departementet unnskyldte og rettferdiggjorde hans tilhengere hans vennskapelige forhold til kjente Frimurere. Rutherford hadde forbindelser med topp militære ledere, med sjøfartsakademiet, med bankierer, politikere og senator George Louis Wellington (Frimurerer av 33. grad), med guvernør Georg White, med kongressmedlem Blackburn Barret Doveren og med William Jennings Bryan, en Frimurere av høyeste grad. Er det forunderlig at Rutherford drev valgkamp for disse Frimurere i høye stillinger?» Selv om også andre kirker på Russells tid brukte navnet Jehova, ble det nesten et passord i hans dager, likedan for John F. Rutherford, og som i våre dager.

Queens Assembly Hall Of Jehovah Witnesses med symbolet til den Egyptiske solguden Amun-Ra

Bruken av navnet Jehova, noe man ikke finner i det NT, overskygger ordet «Jesus Kristus». Det er andre interessante paralleller mellom Frimurere og Vakttårnselskapet. I sin litteratur likte Russell å bruke symbolet av solguden Amon- Ra, dvs to vinger med sola i midten som er omgitt av to slanger. Den hyppige bruken av symbolet avslørte hans fengslende interesse i egyptisk religion og mystikk. På forsiden av hans bøker STUDIER I SKRIFTEN plasserte Russell dette emblemet. En annen indikasjon som viser at mye av Russells tenkning og billedbruk har paralleller til Frimurere og det okkulte, er hans vokabular el. ordbruk. Fritz Springmeier nevner i sin bok følgende likheter:

 • Begge organisasjoner fornekter grunnleggende sannheter av kristen tro.
 • Begge bruker termen «Den Store Arkitekten» eller «Den Store Byggmester».
 • Begge tror at Gud gir makt til en mindre gud.
 • Kirken er en pyramide.
 • Bibelen er skrevet i kode og er en skjult bok.
 • Begge fornekter lære om fortapelsen.
 • Begge tror at en løgn ikke er løgn når en lurer noen som ikke er verdig å vite sannheten.
 • Begge organisasjoner lærer at man kan avlegge en falsk ed for å beskytte ‘brødrene’ .
 • Begge er fengslet av numre, og spesiell kryptiske meninger for numre (numerologi)
 • Begge var meget interessert i egyptologi.
 • Begge bruker Frimurere moteord og symboler.
 • Begge betraktet Den katolske kirke som «Babylon den Store.»
 • Begge mente at svarte var underordnet de hvite.
 • Begge holdt møter i saler (halls)Men det er enda flere likheter, som bl.a:Begge organisasjoner fornekter grunnleggende sannheter av den kristne tro, som for eksempel at Jesus er Gud, Den Hellige Ånd som person og læren om fortapelsen.
 • Dessuten benekter de at Jesus er Mellommannen for de kristne.
 • Begge organisasjoner påstår at gode gjerninger er viktig for å oppnå sjelens frelse, og at «gjenfødelse» egentlig ikke er nødvendig
 • Begge organisasjoner har sin egen bibel og påstår at den hellige teksten er stilt opp i koder. De lærer medlemmene at skriftens hemmeligheter bare blir åpenbart til bestemte innvigde medlemmer. Russell skrev i Bible Examiner av oktober 1876 på side 27:’Bibelens tekster er som et tempel – et uttrykk som brukes av frimurere! – og for å avsløre den trenger man en nøkkel.’
 • Begge organisasjoner forventer en ny verdensorden og en ny verdensregjering.
 • Begge organisasjoner bruker uttrykket ‘den store arkitekts plan’. Russell brukte ofte dette uttrykket i sine tekster. Frimurere identifiserer ‘den store arkitekts plan’ med universets skaper.
 • Begge organisasjoner bruker den jødiske kalenderen. Istedenfor å si ‘før eller etter Kristus’, sier Jehovas Vitner ofte: ‘før eller etter vår tidsregning’.
 • Begge organisasjoner erklærer ettertrykkelig at de forstår åpenbaringer bedre enn andre. De legger stor vekt på ordet ‘lys’. De foregående viser tydelig at likhetene mellom Vakttårnselskapet og Frimurere er påfallende mange, og gir grunn til å tro at Vakttårnselskapet i utgangspunktet har elementer av Frimurere i sin virksomhet.

Gnostiske begreper

Gnostisisme kommer fra det greske ordet «gnosis», som betyr erkjennelse; dypere innsikt. Det er vanligvis brukt for å beskrive den makten det ligger i kunnskap, spesielt kunnskap om universets hemmeligheter. Gnostikere tror at kun noen få utvalgte er berettiget å være i besittelsen av denne «hemmelige kunnskap,» og det bare er de som virkelig er opplyst. Frimurere tror at denne kunnskapen åpenbarer seg i ulike nivåer, eller grader, 33 i alt. Hvert steg oppover denne stigen åpenbarer nye hemmeligheter, og gir den innvigde en viss makt over de under. Gnostisismen hevder at det er den rasjonelle tenkning som ligger til grunn for disse nivåene. Det samme gjør Vakttårnselskapet (selv om de også hevder at medlemmene i Det Styrende Råd blir inspirert av Jehova til å tenke som de gjør). Selv om deres annen president Rutherford begynte å vrake okkulte symboler, og sa at Den Store Pyramide var bygd av Satan, er den gnostiske innflytelse med vektlegging på rasjonell tenkning eller nøyaktig kunnskap, som bare er tilgjengelig for «sanne» troende, fremdeles til stede i deres lære.

Siden Charles Taze Russell var påvirket av gnostisk tenkning fant han det «ufornuftig» å godta en lære som forfektet en evig straff, og en lære som hevdet at Gud kunne være både en person og tre personer på en gang. Det ble lagt stor vekt på det å gi opplæring i åpenbarte hemmeligheter, og disse hemmeligheter ble regelmessig publisert i bøkene Studier i Skriften og i Vakttårnet som «nytt lys». I alle bøker av Jehovas Vitner blir organisasjonens innsikt og forståelse sammenlignet med det fremadskridende lys. «Rettferdiges sti er som morgenens lysskjær, det vokser til det blir høylys dag.» Å erverve seg Russells hemmeligheter, som lå gjemt i bøkene Studier i Skriften og Vakttårnet ble i praksis viktigere enn å lese Bibelen, fordi Russell var «kanalen» som åpenbarte Bibelens hemmeligheter. Russell hevdet at hvis en unnlot å lese hans bøker, Studier i Skriften, og utelukkende leste Bibelen, så ville han eller hun i løpet av to år befinne seg i et fullstendig åndelig mørke. Leste man derimot Studier i Skriften i to år, og ikke en eneste side i Bibelen, så ville leseren i løpet av disse to årene være i lyset. Hvordan VTS stadig får «nytt lys» eller åpenbaringer fra Jehova, blir omgitt med mystikk. Den andre president, Rutherford, påstå at usynlige engler meddelte seg gjennom de «salvede» på jorden.

Vakttårnet har på dette punktet pr. dags dato ikke endret syn, for i Vakttårnet kan man fremdeles lese:

«Hvis vi ikke står i kontakt med denne kanal for meddelelse som Gud bruker vil vi ikke gjøre framskritt på livets vei uansett hvor mye vi leser i Bibelen.»

Det er også interessant å nevne det juridiske forhøret av Fred Franz og deres advokat Covington på 50-tallet der de fortalte at det ville skape unødvendig forvirring, samt misstillit til Det Styrende Råd hvis andre enn dem skulle komme med viktig «ny kunnskap» om den rette forståelsen av Bibelen). Samtidig sier de at Bibelen er en bok som ikke er gitt til et enkelt individ, men til en organisasjon eller ledere i Brooklyn. Uten kontakt med deres organisasjon er det ikke mulig å forstå Bibelen. Vakttårnet 15. februar, 1968 s. 81 sier:

«Bibelen er således en bok med organisasjonsinstrukser og tilhører den kristne menighet, ikke enkeltpersoner, selv om de aldri så oppriktig tror at de kan fortolke bibelen. av den grunn vil en ikke kunne forstå bibelen på rette måte hvis en ikke er klar over at Jehova har en organisasjon på jorden.»

VTS påstår t.o.m. å forkynne et NYTT evangelium, som aldri er forkynt før. «Det Jehovas Vitner forkynner, er virkelig et «evangelium» eller «godt budskap», et budskap om at Guds himmelske rike ble opprettet ved at Guds Sønn, Jesus Kristus, ble innsatt på tronen da folkeslagenes tid endte i 1914″ (Vakttårnet 1 september 1981, s. 16). Det var «nytt lys» fra Det Styrende Råd i Brooklyn som ga dem budskapet om Jesu usynlige gjenkomst i 1914, istedenfor det historiske evangelium om Jesu dø, begravelse og oppstandelse (1 kor 15,3-4). Tilsynelatende kan ingen nå fram til sannheten om Gud utenom «hemmelighetene» av Guds plan som han har åpenbart som «nytt lys» gjennom Det Styrende Råd de siste årene. Bibelen er simpelthen ikke nok, for t.o.m. gjengivelsen av Joh 17, 3 i deres bibeloversettelsen sier:

«Dette betyr evig liv, at de stadig tilegner seg kunnskap om deg den eneste sanne Gud, og om ham som du har utsendt, Jesus Kristus.»

Andre bibler gjengir denne passasje med «kjenne Gud», som egentlig sikter til å oppnå et fortrolig forhold til Gud.» All innsikt og forståelse skal bygges på «kunnskap» og «logikk.» Gud er en «ordens Gud,» hevdes det. Med dette mener de at det å ha et forhold til Gud først og fremst dreier seg om å ha et kunnskapsbasert og fornuftsmessig forhold, fordi følelser lett kan føre mennesker på gale veier. Alt det vi trenger å erfare om Gud formidler Han til oss gjennom vår fornuft. Det vil derfor bli meningløst om Gud skulle si noe til oss som var uforståelig eller paradoksalt. Dermed blir Bibelen en logisk bok som (under veiledning av JV) kan gi svar på alle sentrale spørsmål i livet.

Dette er grunnen til at JV er eksperter i å komme med fasitsvar på de religiøse spørsmålene folk flest har(?). Følgende sitat er hentet fra Vakttårnet fra 15. november 1973, s. 519:

«Husk at Jehovas organisasjon er den eneste organisasjon på jorden som blir ledet av Guds hellige ånd eller virksomme kraft.[?]Det er bare for den (organisasjonen) Guds hellige Ord Bibelen, ikke er en lukket og forseglet bok. [?]Hvor stor pris setter ikke sanne kristne på å være tilsluttet den eneste organisasjon på jorden so forstår «dybdene i Gud»!»

Selv om Russells tok en del av sin inspirasjon fra Frimurere med seg i graven, finnes fortsatt elementer fra Frimurere igjen i dagens utgave av Jehovas Vitner. Det viktigste er følgende: Ikke bare fornekter de fremdeles Jesu Guddommelighet, Treenigheten og fortapelsen, men de lærer fortsatt at mennesker ikke kan bli frelst med mindre de har lært Vakttårnets ‘evangelium’ om Jesu skjulte gjenkomst i 1914, og at man må anerkjenne den spesielle klasse av ‘salvede’ eller ‘Den tro og kloke tjener’ i Brooklyn, New York. Man må tro at Det Styrende Råd «i hemmelighet» stadig får ‘nytt lys’ direkte fra Jehova. Videre er bruken av Jehovas navn et ‘must’ for å oppnå liv i ‘den nye tingenes ordning’. Og den viktigste biten, nemlig gnostisismen, har de beholdt!

Okkulte symboler

Minst like skremmende som at Vakttårnselskapet villeder mennesker om hvordan de skal få kontakt med Gud, og tilegnede seg den rette kunnskap om evangeliet, er følgende: I litteraturen til Vakttårnselskapet kan man finne mange tegn, symboler og figurer som er faktisk er okkulte. Hensikten med symboler er å kunne formidle noe som i utgangspunktet er abstrakt, uforståelig eller på andre måter «mystisk» på en måte som gjør at man få en viss forståelse av hva det dreier seg om . For eksempel: Tall er i seg selv et abstrakt fenomen som man ikke kan ta eller føle på. Men tallsymbolene konkretiserer hva det dreier seg om. Og matematisk forståelse dreier seg mye om å forstå meningen bak ulike talloperasjoner. Tilsvarende gjelder for det å forstå hvordan ulke bokstaver og bokstavkombinasjoner kan symbolisere språkets verden. For å si det enkelt: Et symbol er et synlig tegn som skal synliggjøre noe som i utgangspunktet er usynlig. I religiøse sammenhenger brukes også mye symbolspråk for å illustrere åndelige sannheter, for eksempel ved bruk av begreper som «levende vann», «levende brød» osv.

Noen ganger er det imidlertid ikke så «åpenbart» hva som er forholdet mellom symbolet og hva som skal symboliseres. Dermed blir det å sitte inne med kunnskap om slike forbindelser noe som gir makt og status. I gnostisismen blir slik kunnskap en hemmelig symbolkunnskap der «dypere sannheter» formidles gjennom symboler, men der bare «de som er innvidd» kjenner til disse sammenhengene.

Russels syn på frimureri

Ifølge stevnerapporten for Internasjonale Bibelstudenter i 1913, kom Russell med flere oppsiktvekkende uttalelser vedrørende hans forhold til Frimurere. Artikkelen som er på syv A-4 sider er gjennomsyret av Frimureres spesielle uttrykk. I en offentlig tale med temaet «Guds tempel, som ble holdt i Frimureres lokale for ca. 1300 mennesker i Pasadena, California i USA sa Russell følgende:

«Det gleder meg å kunne tale til representanter fra kystbyene og trettifem stater. Vi befinner oss i en bygning som er innvigd til Frimurere, og vi er også Frimurere . Jeg er en Frimurerer . Jeg er en anerkjent Frimurer. Jeg kommer ikke til å si ett ord mot Frimurere. Faktisk er noen av mine nære og kjære venner Frimurere. Av og til har jeg talt til dem (Frimurere), og de har sagt; hvordan vet du om alle disse ting? Vi trodde at ingen hadde kjennskap til disse tingene unntatt dem som har adgang til vår høyeste logikk.»

I den videre framstilling ble det opplyst at Russell hadde tilgang til de høyeste losjene. Minst tjue ganger i hans tale bruker Russell Frimureres ord «tempel». Åtte ganger bruker han uttrykket «mine Frimurer venner eller brødre». Seks ganger snakker han om «Tempelriddere», en orde innenfor Frimurere. Flere ganger nevner Russell også Odd Fellows, en annen gren innen Frimurere.

Jehovah's vitnes kristensionistiske veikart til dommedag og verdensorden styrt i fra Jerusalem

Seks ganger snakker han om «Den store pyramide». Åtte ganger bruker han uttrykket «Den store byggmester». Av og til kommer Russell i sin tale med motstridene uttalelser. Han sier bl. a. to ganger i artikkelen at han aldri har vært en Frimurere. Derimot vitner det meste av hans uttalelser, hans kunnskap om Frimurere hemmeligheter, og dens beslektede organisasjonen utvilsomt på at han hadde den høyeste grad innenfor den hemmelige losjen. Det foregående kan bare lede til konklusjonen at Russell var en høyt stående Frimurer. Han tilhørte den Skotske Ritus. Dessuten var han medlem i Rosenkransere i byen Quakertown. Av den grunn gikk seremoniene ved hans begravelse etter ritualene fra Rosenkransene.

Avslørende brev

En tiltale som ble levert inn til domstolen i St. Gallen i Sveits gir oss blikk bak kulissene til Vakttårnselskapet. Den 21. januar 1924 holdt protestantene i St. Gallen en sammenkomst for å snakke om den tiltagende aktiviteten til Internasjonale Bibelstudentene, også kalt Bibelforskere (betegnelsen før de tok navnet Jehovas Vitner i 1935) i Sveits. Professor Köhler fra det teologiske fakultet i Zürich sa i sin tale at det var en gåte for ham hvor Bibelforskere fikk pengene fra for å betale de høye kostnadene til deres propagandavirksomhet. Dr. Veldmann, som var en kjent lege i St. Gallen, hevdet at Bibelforskere fikk mange penger fra det internasjonale Frimureri om å skape forvirring i den Vest- Europeiske kristenheten. Lederen for Vakttårnselskapet, Konrad C. Blinke, krevde en øyeblikkelig retrett av denne påstand. Men Dr. Veldmann ble ved sine uttalelser, og deretter anklaget Bibelforskere ham.

Dr. Veldmann viktigste bevis var et brev, datert den 27. desember 1922, fra en høyt stående amerikansk Frimurer i Boston til en losjebroder i Sveits. Han skrev:

«Deres andre søknad har forbindelse med internasjonale selskap av Bibelforskere, som har sitt hovedsete i Brooklyn, New York. Dette folk viser absolutt sin nytte for oss. På den kjente indirekte måte gir vi dem penger takket være de brødre som i krigen har tjent mye penger, og som aldeles ikke merker det i sine godt fylte penge punger! Til våren kommer kanskje en prominent jurist til Europa. Han har allerede forskjellige ganger vært i Europa. Herr Rutherford skal føre propagandaen ved hjelp av foredrag. Kjære broder, jeg bruker herved anledningen å spørre deg om å anstrenge deg til å bevege de sveisiske aviser om ikke å skrive artikler mot disse foredragene! Det befinner seg jo mange sveisiske brødre blant avisfolket. Også vil jeg spørre dem å sørge for at Bibelforskere ikke blir omtalt på ugunstig måte i avisene. Vi trenger sårt disse mennesker – de må være pionerer for oss. Hva skal jeg si mer! De vet selv at et land blir erobret ved å utnytte deres svakheter og å undergrave deres søyler. Våre fiender er protestantene og likedan katolikkene i Europa. Deres dogmer er brysomme for våre planer, og derfor må vi sette alt i verk for å minske deres antall og latterliggjøre dem».

Vakttårnselskapet har et par ganger kommet med påstanden at brevet var en forfalskning. Men mottakeren av brevet, Herbert von Bomsdorff- Bergen, Frimurer av 33.grad, og som ledet all korrespondanse mellom losjebrødre fra fem kontinenter, trakk seg ut av Frimurerlosjen og trådte selv opp i offentligheten. Han stadfestet at det var han som fikk brevet fra en høyt stående Frimurere i Amerika. Han offentliggjorde brevet den 23. mei 1923 i det sveisiske bladet Der Morgen. Senere ble brevet også offentliggjort i Münchener – Algemeinen Rundschau i 1924, s.757. Ta kontakt med Der Morgen. Og Münchener – Algemeinen Rundschau

Høyt spill bak kulissene

Jehovas vitners blad; Våkn Opp!, henviser til frimureren Albert Pike.

Det første Rutherford gjorde etter Russells død var å viske ut, steg for steg, alle spor av hans forgjenger, inklusiv den såkalte «pyramideteologien» , samt Frimurer – emblemene som er nevnt tidligere. Ved første blikk så det ut til at Rutherford gjorde slutt på Russells forbindelser med Frimurere. I bladet Golden Ages av 3. september 1930 gikk Rutherford hardt ut mot Frimurere. Han beskyldte orden å være forbundet med satanisme. Men er dét et bevis at Rutherford ikke var Frimurer? Nei! Frimurere er omgitt av hemmeligheter og gåter. For eksempel har det kommet for dagen at lederen for anti Frimureres parti i 1830- 1840 i USA selv var et høyt plassert losjemedlem. Etter Rutherfords angrep på orden snudde han 180 grader. Særlig etter 1935 viste han å være vennligsinnet mot Frimurere. I det året offentliggjorde han to artikler der han klandret forfølgelsen av Frimurere i Italia og Tyskland. Tydeligvis legemliggjorde bevegelsen ikke lenger djevelen. Det er høyst merkverdig at Vakttårnselskapet i disse årene kun klaget over fascistenes forfølgelse av losjemedlemmer og aldri nevnte nazi – forfølgelsen av jøden, åndssvake, sigøynere og andre. Etter Rutherfords død fortsatte Vakttårnselskapet å publisere artikler til fordel for Frimurere. Golden Ages fra 20. juni 1945 beretter om forfølgelsen spanske Frimurere av diktator Franco. Vakttårnet fra 13. mars 1946 forteller historien om de første Frimurere som var ofrene av diktator Mussolini. I Ontwaakt! (Våkn Opp!) fra 8. august 1958 kom en ny artikkel. Det mest overraskende i denne artikkel var den omfattende og inngående kunnskap Vakttårnselskapet sitter inne med om Frimurerlosje. Skribenten, antakelig Nathan Homer Knorr, kommer med detaljerte opplysninger angående det første, andre og tredje grad. Likeledes er det forbausende at det skrives på en hel annen måte over Frimurere enn over katolikkene, som i samme bladet blir skarp angrepet. Det henvises også til Albert Pike, den største lærde blant Frimurere. At han ble nevnt er ikke uvanlig for makthavere i Brooklyn siterer ofte berømte Frimurere på en positiv måte. Ikke før i slutten av artikkelen frarådes Jehovas Vitner å bli medlem i Frimurerlosjen. I brevet fra en høyt stående Frimurere i USA til Herbert von Bomsdorff – Bergen, som jeg ovenfor har sitert, blir det sagt at:

 • «Vi (Frimurere) trenger sårt disse mennesker(Jehovas Vitner)
 • «de må være pionerer for oss».
 • «våre fiender er protestantene og likedan katolikkene i Europa».
 • «de (Jehovas Vitner) blir brukt til å «undergrave deres søyler».
 • «Deres dogmer er brysomme for våre planer».
 • «og derfor må vi sette alt i verk for å minske deres antall og latterliggjøre dem».

Legg også merke til uttalelsen: » Det befinner seg jo mange sveisiske brødre blant avisfolket.» Da herr Bouwman i byen Heerde, i Nederland den 3- 7 juni 2002 arrangerte en bønne uke mot Frimurerlosjens innflytelsen i verden og Nederland påstå han at «media i Nederland ble kontrollert av Frimurere.» Det er tydelig at hvis Vakttårnselskapet skal oppfylle denne oppgave, rester det vanlige vitne på grasrota ikke mye tid til andre formål i livet. For at vitnene helhjertet og uten forstyrrelser skal kunne klare dette, kan han derfor ikke delta i andre aktiviteter utenom organisasjonen.

Av den grunn er jeg ikke forbauset at ledere i Brooklyn fraråder Jehovas Vitner om ikke bare å bli medlem i Frimurere, men de frarådes også å bli medlem i all slags, foreninger, klubber, institusjoner, etc, etc. For å isolere Vitnene totalt fra den politiske, sosiale og kulturelle verden og for å kunne utføre ledernes skumle og dystre målsetninger, har Vakttårnselskapet ganske bevisst trykket et negativt klisjé på all slags andre aktiviteter. Skjønt noen tradisjoner, bruk av symboler og ritualer kan ha hedenske røtter, er ikke det vanlige menneske i løpet av disse festene opptatt av å dyrke gamle hedenske skikker, som for eksempel Saturnialfesten eller solvervsfesten ved juletiden. Heller ikke dyrker det vanlige menneske fruktbarhetsgudinnen når han feirer Påske. Det de virkelig feirer og er opptatt av i løpet av disse to nevnte festene, er Frelserens ankomst til verden og hans død og oppstandelsen. Derfor er Jehovas Vitner mange forbudt tvilsomme sannheter med modifikasjoner, og tvert imot løgn og usannhet. En del av stikkordene her nede vil virke merkelige. Vær likevel oppmerksom på at dette er høyst reelle emner blant Vitnene. For eksempel:

 • Feiring av fødselsdager er selvtilbedelse og avgudsdyrkelse.
 • Feiring av jul, påske og andre helligdager er hedensk skikk.
 • Tenke selvstendig og uavhengig er stolthet, som igjen kommer fra Satan.
 • Utvikling av kunstneriske evner skaper ubevisst en negativ holdning til organisasjonen.
 • Salg av produkter som har sammenheng med helligdager er forbudt, igjen under henvisning til hedenske skikker.
 • Konsultasjon av psykiater og psykolog frarådes, selv om det måtte være medisinsk nødvendig. Disse villeder deg. (Tillates nå, men har fremdeles en negativ klang).
 • Spill som sjakk, kort og lignende bør unngås. Disse er militaristisk og fremelsker konkurranse ånd.
 • Jobbe overtid stjeler din tid fra vitnearbeidet.
 • Uvanlig hårefasong, eller klær, henleder oppmerksomhet på seg selv.
 • Ros av eller støtte til politiske eller religiøse ledere, involvering i politikk, er galt.
 • Jurydeltakelse er forbudt. Man skal være «nøytral» i verdslige konflikter.
 • Deltagelse i militære aktiviteter, som f.eks. forsvaret eller heimevernet, er strengt forbudt. Det er ikke denne verden som skal forsvares. Selv om det nå er tillatt, har høyere utdanning fremdeles en negativ klang. Man skal tjene Gud nå. Dessuten gir studier dårlig omgang.
 • Sosialt, medmenneskelig arbeide er tidsspille.
 • Å sette spørsmålstegn ved Vakttårnets lære er å gå imot Gud.
 • Lese bøker av ikke-vitner eller kristne bøker er åndelig pornografi.
 • Ha ikke omgang med denne verdens mennesker, de er onde og verdslige.

Selv om Vakttårnselskapet holder ting hemmelige for vanlige medlemmer, etterlater de spor eller anvisninger av sin tilhørighet til Frimureri. Det skjer ikke bare gjennom symboler, men også gjennom bestemte håndtrykk, bestemte ord eller visse uttrykk. Vakttårnselskapets fjerde president, Frederic Franz, er et forbilde nok til å vise hans forbindelse med Frimurere. Mens i alle bibeloversettelser av Hosea 12,14 «Adonai» blir oversatt med herren eller «Jahwe», har Franz i Den Nye Verdens Oversettelsen, erstattet ordet med et begrep som ofte brukes av Frimurere, nemlig «Store Mester». Bladet Ontwaakt! (Våkn Opp! For 8. januar 1993 bruker uttrykket «Store byggmester av universet». Vi kan også nevne at noen Frimurerskribenter anbefale sine leserne ikke bare læresetninger av Jehovas Vitner, men t.o.m. oppmuntrer dem til å bli medlem i Vakttårn – organisasjonen. I 1997 kom bl. a. boka «Die Zeugen Jehovas, eine herausforderung» (Jehovas Vitner, en utfordring) av Helmut – Dieter Hartmann. Skribenten er siden den 8. oktober 1988 kommandant – ridder i Tempelriddere og er siden den 4. november 1989 «Past senior Grand Warden» i det «Grand Loge of Freemasons in Germany.

Samarbeid med nyreligiøse bevegelser for å undergrave kristendommen

Vakttårnselskapets samarbeid med nyreligiøse bevegelser holdes hemmelig for vanlige medlemmer, men også der etterlater de spor eller anvisninger som avslører dette samarbeide. Det er ikke lenger hemmelig at «politikere» bak kulissene i Jehovas Vitner lenge har støttet opp om forskjellige sekter og til og med opprettet andre. Et av målsetningen er å undergrave tilliten til kristendommen. Uten tvil eksisterer det nære kontakter mellom disse «politiske» personer bak kulissene og destruktive sektene. Alle som utførlig er opptatt med temaet støter før eller siden på klaner som de Rothschilds, Warburgs og Rockefellere. Det er offentlig kjent at de har stilt atskillige mengder av penger til rådighet for å stimulere utbredelsen av destruktive sekter. Flere av disse sekter kan kun eksistere takket disse vedvarende, enorme finansielle injeksjoner. Det er ingen hemmelighet at Rockefellere i USA, i 1970 utarbeidet en plan om å erstatte kristelige kirker i Latin- Amerika med «kirker» som Hare Krisjna og Unification Church (Moonkirken). Rockefellere spanderte ikke bare store mengder penger for å støtte opp om Hare Krisjna- sekte, men også har Rockefellers Chase Manhattan Bank gitt ut et meget omfangsrik lån til lederen av Unification Church, koreaneren Sun Myung Moon. Chase Manhattan Bank har også skjenket mange penger til å støtte opp om Mormonkirken. Bak kulissene er det ikke bare tale om nære forbindelsen mellom sektene, også deres advokater jobber allerede i innviklet, vanskelig forhold: en komedies forviklinger; diplomatiske, politiske forviklinger årevis sammen og informerer hverandre vennskapelig omtrent tvistemål hvor i sektene er innviklet. Robin de Ruiter sier:

«I det franske bladet Le Point er det påvist en omfattende skjede av forbindelser mellom sektene med tydelige dokumentasjon. Bladet beskriver et møte mellom representanter fra forskjellige sekter, som på den tid var aktiv i Frankrike og i andre land. Emne for møtet var opprettelsen av et offensivt fellesorgan med en sterk ledelse, (en overvåkende organisasjon) som har til oppgave å bekjempe alle og til sjuende og sist å ødelegge finansiell alle som har som målsetning å avsløre destruktive sekter og kulter. I oktober 1992 ble dette organ stiftet. Dette kartell av sekter har navnet Feriphim, det franske forkortelse for ‘Federasjon for religiøse og filosofiske mindretall’. Presidenten for Feriphim er fru Gounord fra Scientologi- kirken, kasserer er den franske lederen for Moon- sekte, Bernard Mitjaville. Følgende sekter er medlemmer av dette kartellet: Scientologi- kirken, Unification Church- (Moonsekten), Raelians (en ufosektkultus), Keltiske druïden, satanister, Transcendente Meditasjon, Memphis- og Misraïmriten fra Frimureri, Wicca Occidental, forhenværende Children of God, Baha’i, og?..Jehovas Vitner.»

Det forbauser meg nemlig ikke at Stiftelsen Liv i Frihet konstant kjemper med finansielle problemer, og at man bevisst prøver å tie i hjel vår litteratur, særlig den siste boken «Herre, hvem skal vi gå til?» Heller forbauser det meg ikke at ingen forlag ville utgi min siste boka fordi deler av pressen og media i Norge og andre land er infiltrert av og blir kontrollert av Frimurere. Vakttårnselskapet har i årevis hatt det vanskelig i Russland. Vakttårnselskapet blir der betraktet som en av de mange amerikanske sekter, som tydeligvis bruker religion som et skalkeskjul for sine kommersielle og andre interesser. I russiske domstoler har det i lang tid pågått forbitrede diskusjoner. En melding i Berliner Zeitung fra 11 november 1999 blotlegger en interessant sammenheng. Moskvas advokat, Galina Krylova, håndhever seg ikke bare som viktigste juridiske representant for internasjonale sekter i Russland, men har også sete i rådet av tilsyn i Citizens Commission on Human Rights (CCHR) i USA. Denne organisasjonen er en datter til Scientology. Ifølge Alexander Dworkin, sektfunksjonær for Den Russiske Ortodokse Kirke, blir Galina Krylova av Scientology- kirken brukt som Trojas hest for å få innflytelse på den russiske politikk.

Dessuten representerer hun en koalisjon avtotalitære sekter. Ifølge Berliner Zeitung har Krylova ført alle rettssaker for alle mulige sekter i Russland, og tapt de fleste av disse saker. Hun var også aktiv for Moon – sekten, Hare Krisjna- bevegelsen og Jehovas Vitner. Vakttårnselskapet er også medlem i Center of Studies on New Religions (CESNUR) etablert i Turin. Organisasjonen påstår å beskytte rettighetene til religiøse minoriteter, men i virkeligheten dreier det seg her om en interesseforening av talrike sekter, der også Jehovas Vitner hører til. På en konferanse av CESNUR fra den 2 – 4 juni 1999 i Pennsylvania i USA var også Vakttårnselskapets advokat Philip Brumley fra New York tilstede. Vakttårnselskapet innlater seg med organisasjoner som går inn for de mest klanderverdige sekter av vår tid. Organisasjonens advokater er talere på konferanser hvor det snakkes om «religiøse minoriteter», som Children of God, Black muslims, Baha’i og Mormonene. Med andre ord: bak kulissene streber man etter å utveksle erfaringer med grupperinger som offisielt blir stemplet som «falske religioner». For en hypokritt holdning! Det er påfallende anvisninger at Vakttårnselskapet samarbeider med Scientology- kirken. Men det er tydeligvis også kontakter med andre sekter. Det tyske Infolink beretter om en sammenkomst av Moon- sekten i Østerrike. Under denne sammenkomsten ble et fullstendig nytt aspekt avslørt, fordi den første taleren var Dr. Reinhard Kohlhofer, et Jehovas Vitner og advokat fra Vakttårnselskapet og eldste i sin lokale menighet. I sin tale sa han at han ikke bare representerte Vakttårnselskapet, men også andre sekter. Scientology- kirken, Moonies og Mormoner- kirken nevnte han ved navn.

Håndlaget av kapitalismen

Amerikanske revolusjon 1865

Etter den amerikanske revolusjon i 1865 ble det inngått kapitalfusjoner som før aldri hadde eksistert: ‘trusts’ eller grupper som opprettet maktmonopoler for å beherske hele industrien. Så ble totredjedelen av jernbanen behersket gjennom grupper som stå under ledelsen av bankier og FM John Pierpont Morgan. I løpet av tiden ble det opprettet to finansielle imperier. Det ene imperiet bestå av Morgans First National Bank, Rubber Trusts, General Electrics, U.S. Steel og jernebaneselskapet Vanderbilt. Det andre imperiet bestå av Rockefellers National City Bank, Standard Oil, Tobacco, Ice Trust og Gould- jernbaneselskap. Arbeidere matte jobbe gjennomsnittlig 65-67 timer pr. uke. De levde i rønner av hus som selskapene stilte til rådighet. Pga. meget lave lønningene var det stor fattigdom og arbeiderne begynte derfor å streike for å oppnå bedre levevilkår. Det ble slått hard ned på disse streikene og ofte ble noen av arbeiderne drept eller såret. Journalister, som ble betalt av arbeidsgivere, startet ofte en sladderkampanje for å sverte arbeiderne. Det er merkelig at Charles Taze Russell valgte parti for de store ‘trusts’. Selv om Vakttårnselskapet prøvde å vinne sjeler blant arbeidere, ser det ut at Vakttårnselskapet strebet etter samme mål som de journalistene. I det fjerde bok Studies in the Scriptures – The Battle of Aarmageddon, side 178 og 191 gikk Russell så langt at han rettet seg mot arbeiderklasse. Riktignok innrømmet han at situasjonen var meget alvorlig, men føyde til at hver organisert kamp ville forverre situasjonen. Ifølge ham ble det ikke noen annen mulighet til overs enn at arbeiderne måtte bære sin skjebne. I den samme artikkel rettferdiggjorde han standpunktet til de store ‘Trusts’. En rekke forklaringer av Russell viser at denne artikkelen ikke var enestående. Helt siden utgivelsen av Vakttårnet i 1879 har Vakttårnselskapet tatt parti for de store ‘Trusts’. I Watch Tower av 1. januar 1911, s. 1- 4, priser Russell magnaten og Frimurer John Pierpont Morgan. Russell påstå bl.a. at hans verk var en oppfyllelsen av Bibelen.

Satanisme i Brooklyn

Alt som ligner på kristendom er nødvendigvis ikke kristendom

Jehovas Vitner er den eneste organisasjon hvor demonene ikke har makt og hvor de ikke kan utøve innflytelse, påstår Vakttårnselskapet ovenfor sine medlemmer. Derfor er det merkelig at at nettopp Jehovas Vitner lever i konstant angst for Satan, ja etter hvert til og med har en panisk angst for ham. Alle problemer blant dem tilskrives Satan og demonene. Det Styrende Råd griper ikke bare tilbake på apokalyptiske forskrekkelser for å skremme sine tilhengere, men truer også menigheter djevelen selv. Det sistnevnte er en metode alle destruktive sekter bruker. Redselen under Jehovas Vitner er uten tvil ledd i en psykologisk plan som gir Vakttårnselskapet et effektivt middel til å kreve blind lydighet ovenfor organisasjonen. Det Styrende Råd bruker enhver anledning om å fyre opp om redselen for demonene blant Jehovas Vitner. Stadig innbilder de seg at de er i faren til å gå i Satans felle. Døgnet rundt er de på vakt for ikke å bli et bytte for demonisk påvirkning. Det er påfallende at Jehovas Vitner holder seg langt borte fra enhver form av litteratur der det brukes Sataniske bilder, et Satanisk symbol eller foto. Dessverre er Vitnene hva det angår ofrer av et stort bedrag.

I min bok RIKET SOM IKKE KOM forteller jeg forteller jeg følgende opplevelser: «En av disse hadde en veggklokke hjemme i stuen som var dekorert med en figur av Atlas som bar jorden på sine skuldre. Denne figuren fra gresk mytologi måtte fjernes. At klokken mistet sin estetiske form, brydde man seg ikke om. På mitt spørsmål om en da også måtte granske sine oppslagsverker for å rive ut alle sider som inneholdt bilder av guder, emblemer osv, fikk jeg ikke svar. Min bemerkning bidro bare at jeg ble stemplet som «illojal» mot Guds organisasjon. Et ektepar eide flere vakre malerier. En dag oppdaget en «moden» søster eller bror som var nidkjær i tjenesten, den nesten usynlige spissen av et kirketårn i et hjørne av maleriet. Maleriet ble ikke hengende lenge etter dette. Som mange andre, brant dette ekteparet sine malerier og ødela gjenstander hvor man kunne ane et «hedensk» motiv. En dame som hadde blitt et Jehovas Vitne måtte brenne og kaste et kostbart gullkors. På grunn av demonenes makt var det ikke nok å smelte det om til noe annet. Disse «hedenske» symboler kunne fremdeles bringe demoniske ånder inn i huset og bremse vedkommendes fremgang i «sannheten,» eller enda til påføre sykdommer.» Overalt i verden er det den dag i dag vanlig om gjennom utspekulerte reklameteknikker å overbringe ubevisste budskap. Så snart disse budskap er lagret in hjernen, kan de bli aktivert ved hjelp av farger, et bilde, en oppskrift, en lyd eller et ord. Ubevisste budskap har også innflytelse på adferden av et mennesker.

For øvrig har de ikke bare sin virkning på underbevissthet av enkle og godtroende mennesker, de kan ha en meget lang ettervirkning på særdeles intelligente mennesker. Denne teknikken er farlig når den ukritisk blir anvend i kommunikasjonsmedia, for en ideologi eller propaganda av en bestemt gruppe. Når det gjelder Vakttårnselskapets så virker det at litteraturen utelukkende er viet til religiøse temaer. Men virkeligheten er annerledes for stadig bruker man ubevisste budskap i bøker og hefter. Det er forbløffende at Vakttårnselskapets litteratur målbevisst er spekket med forvirrende og forstyrende budskap. På 80-tallet benektet Vakttårnselskapet (Vakttårnet 15 november 1985) at det fantes bilder av demoner er tilvirket i illustrasjoner og tegninger. De påstå at det var ondsinnede rykter. Denne benektelse hjelper ikke for ved hjelp av mange bilder skal jeg bevise at det ikke dreier seg om «ondsinnede» rykter, men om fakta. Inntil i dag inneholder illustrasjoner fra Vakttårnselskapet tusener av Sataniske bilder, symboler og frastøtende bilder som bringer for en dag den virkelige makt bak Vakttårnselskapet. De som vet noe om den okkultisme, er klar over at det innenfor den verden eksisterer en forkjærlighet for djevelansikter med frastøtende ansiktsuttrykk. Det er kjent at man i satankultussen bruker tegninger med menneskelige kroppdeler som neser, øynene, ansikter med vanskapt form eller/og djevelhoder.

Kilde: Vakttårnselskapet og kristne lederes forhold til hemmelige losjer, av Joseph Wilting.

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

90 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Jehovas Vitner har vært mer eller mindre inne i Illuminati-folden fra start.

«Jehovas Vitner, også kjent som Vakttårnet (Watchtower Society) ble grunnlagt av Charles Taze Russell. Russell var frimurer av 33 grad, og tilhørte Russell-blodslinjen som er en av Illuminatis 13 hovedblodslinjer.

Ifølge The Forbidden Knowledge er det rapportert om mye Satanic Ritual Abuse (SRA) internt i Watchtower-samfunnet i USA, en bekreftelse på at Jehovas Vitner/Watchtower er Illuminati-styrt:

”Because of numerous problems within the congregations of Jehovah’s Witnesses with Satanic Ritual Abuse (S.R.A.), the Watchtower Society put out an article in the Oct. 8, 1991 issue of the magazine. Lee Waters of Bethel Headquarters kept a file on his computer of Jehovah’s Witnesses who were reported to be victims of SRA. It is possible headquarters told him to delete the file. Another man who was at headquarters who is now believed out of the Society was also well informed of SRA among the congregations of Jehovah’s Witnesses. In fact, two J.W.s who had actually been in the Illuminati while J.W.s but had broken free, confronted the Governing Body and headquarters with their evidence of the Illuminati operating within the membership of the Jehovah’s Witnesses.” Illuminati har som en av sine høyeste prioriteter å infiltrere organisert religion…:»

Se: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/illuminati-for-folk-flest/

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

Jehovas vitner tilber Bibelens Gud, vel og merke med en omskrevet Bibel, og med meget spesielle tolkninger av blandt annet Åpenbaringsboken. De er svært fokuserte på tall i Bibelen. De har regnet ut «dommedag» en rekke ganger og bommet like mange ganger. klokelig nok har de sluttet med dette nå.
De hevder at de 144.000 i Åpenbaringsboken er dem, og at de er de eneste som skal vinne frelse. Siden de teller adskillig flere enn det nevnte tall, vil det bli en hard kamp om å tilhøre «de utvalgte».

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Menigheten skal rykkes bort før Antikrist entrer arenaen. Jødene – Guds utvalgte folk – er for en stor del ikketroende, og blir følgelig ikke med den Jesus de ikke anerkjennende. Når Djevelen forfølger kvinnen som fødte guttebarnet etter å har brutt syvårspakten med Israel, da blir det slik Jesus forteller i Matt 24. Og de 144.000 av alle Israels stammer skal Gud bevare gjennom den store trengsel slik det står beskrevet i Åpenbaringsboken, og de skal alle bli frelst slik Paulus skriver i Rom 11.

Det er mange som ikke kjenner detaljene om de siste tider i Bibelen, og flere innlegg her røper at man kun har en overfladisk kunnskap. Problemet er ikke å hente sitater fra Bibeln, men å se dem i sammenheng og skjønne hva de betyr. Man kan ikke bare lese ordene og la de tolke seg selv. Artikkelforfatteren har åndeliggjort det i Bibelen som fastholder at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk, og at hans løfter fortsatt står ved lag. Ettersom vi nærmer oss 2000 år etter Kristus himmelfart er det rimelig å anta at Hans gjenkomst ikke er så langt unna. Det spørres etter skriftsteder som viser at Jesus gjenkomst er tofoldig, og jeg har derfor valgt å skrive et litt lengre innlegg for å belyse nettopp dette tema.

Jesus gjenkomst er skildret en rekke steder i Bibelen. Detaljene omkring hans gjenkomst viser at han både skal komme skjult for å hente sine og at hans gjenkomst skal være synlig for hele verden. Det er åpenbart snakk om du ulike gjenkomster; den første i lufthimmelen for å hente sine og den andre til dom over verden. Det var Paulus som åpenbarte for oss både den store hemmelighet om Menigheten og dens forhold til Gud, og at denne Menigheten av Jesustroende IKKE skal inn i Den Store Trengsel. Jesus første komme for å hente sine er eksempelvis beskrevet i 1 Kor 15:51: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Flertallet tror på en bortrykkelse etter trengselen, og da gjerne som en fase i Kristi annet komme. Jeg tror imidlertid på menighetens bortrykkelse før Daniels siste åruke – en syvårsperiode med trengsler for alle menneskene på jorden. De siste tre og et halvt år av denne trengselstiden blir i Bibelen omtalt som Jakobs (Israels) trengsel, og er derfor primært en trengselstid for jødene.

Hensikten med bortrykkelsen er å fjerne den Kristus-troende menigheten fra fra jorden og ta dem hjem til Himmelen. Dette er svært viktig, ettersom det klargjør at hensikten med bortrykkelsen er noe helt annet enn enn Kristi annet komme der Han kommer for å dømme og regjere over jorden. De som plasserer bortrykkelsen etter trengselstiden har problemer med å forklare dette avsnittet. I 1 Tess 5 blir det spurt om tiden for bortrykkelsen i forhold til Herrens dag. Paulus kunne ikke oppgi noen dato men framhevet overaskelsesmomentet ved å si at begivenheten skulle komme som en tyv om natten, og ville falle sammen med begynnelsen på Herrens dag, som er et kjent begrep i Bibelen. Herrens dag er en kommende tid med dom over verden. En vanlig feil når det gjelder forståelsen av Herrens dag er å datere den til begynnelsen av det annet komme. Den begynner ved bortrykkelsen og inkluderer endetidsbegivenhetene som følger etter bortrykkelsen. En indikasjon på at Herrens dag har begynt er at folk skal si: «Fred, og ingen fare.» (1 Tess 5:3). Dette kan være resultatet av en fredsavtale etter eksempelvis Gog-krigen Esekiel profeterer om.

Herrens dag en en vredens dag, og Gud sier oss at dette ikke er for menigheten: «For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.» (1 Tess 5:9). Den store trengsel som kommer forut for for Kristus annet komme til jorden er spesiellt en vredens tid. I 1 Tess 5 er bortrykkelsen starten på Herrens dag og er ikke en del av begivenhetene som leder opp til Kristi annet komme. Det viktigste punkt å merke seg her er at bortrykkelsen starter Herrens dag, og er ikke en del av de begivenheter som leder opp til Kristi annet komme. Derfor behøver ikke menigheten å frykte begivenhetene i forbindelse med Herrens dag eller den store trengsel siden de ikke skal gjennomgå dette.

I perioden mellom første og andre Tessalonikerbrev hadde det sneket seg inn en falsk lære om at de allerede var kommet inn i Herrens dag. Dette førte til at Paulus på nytt understreket sitt budskap fra Gud, som sa at først måtte syndens menneske (Antikrist) stå fram, og Antikrist kunne ikke stå fram før Menigheten var tatt bort. I Den Hellige Ånd og Guds kraft i verden ligger det som virkelig holder synden tilbake. Det er derfor klart at dette ikke kan fjernes så lenge Den Hellige Ånd bor i menigheten. Dette krever at menigheten må fjernes før Antikrist kan bli åpenbart. Vi ser her at synet på bortrykkelse både før og etter den store trengsel eksisterte i den første menighet, men at Paulus avviste det syn som går ut på at bortrykkelsen finner sted etter trengselen.

Hvis vi tror at Herren kan komme når som helst, er det en stimulans for troen til å stå fast i trengselstider. det oppmunterer oss til å takle livets prøvelser: «Vi ber dere brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: La dere ikke så drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, hverken ved noen ånd eller noe ord eller noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her.» (2 Tess 2:1-2). Hvis vi en gang skal oppleve Antikrist og Guds vrede gjelder ikke dette utsagnet lenger, og vi må forberede oss på store lidelser. Jeg tror heller som Bibelen sier: «Be hver tid og stund at dere skal aktes verdige å unnslippe det som skal komme over jorden.»

Mange av dem som hevder at bortrykkelsen finner sted etter trengselen begynner ofte sine innlegg med å angripe dem som har et annet syn. De setter ofte spørsmålstegn både ved kunnskap og redelighet, kaller dem fanatikere og beskriver argumentene som tøv. Denne innstilling bidrar ikke til å belyse Skriftens syn på emnet.

J. N. Darby får ofte æren for å være den første som skilte mellom Israel og menigheten, men dette syn lå allerede latent hos kirkefedrene. Det endelige svar på hvem som har rett i om opprykkelsen skjer før etter etter den store trengsel (DST) kan bare avgjøres på bibelsk grunn. Spørsmålet kan ikke avgjøres på basis av flertallets mening. De som hevder at menigheten skal gjennomgå DST har blandt annet problemer med å forklare dette som «det salige håp» (Tit 2:13). Selv om noen skal gå uskadde gjennom DST slik som de 144.000 utvalgte jøder i Åp 7 og 14, vil mange andre bli drept som vist ved martyrene i Åp 7:9-17. Jo mer bokstavelig man tar trengselen, jo mindre attraktiv blir oppfatningen av en bortrykkelse etter denne. Muligheten til å gjennomleve DST er så liten at det ikke synes å svare til forventningen av bortrykkelsen som noe man ser ivrig fram mot. Fra Åp 4:1 til bruden nevnes i Åp 19:7 nevnes ikke menigheten i det hele tatt. Tilhengerene av en bortrykkele etter DST har en tendens til å benekte at gjenkomsten kan skje når som helst, eller de fortolker det slik at det passer inn med en serie begivenheter som finner sted før det annet komme. Samtidig sier de at bortrykkelsen, som følger etter disse begivenheter, er umiddelbart forestående. Hvis Herrens komme er en salig begivenhet, et trøstende håp og noe man bør se fram til med stor forventning, er det vanskelig å få dette til å stemme med den oppfatning at tragiske begivenheter må gå forut for hans komme. Det er viktig å merke seg at de som hevder bortrykkelse etter DST ikke har noen spesielle skriftsteder som støtter et slikt syn. Det er ikke et eneste avsnitt i Det nye testamentet som beskriver Kristi annet komme der bortrykkelsen inkluderes. Ved Kristi annet komme vil den gudfryktige levningen av Israel og de hedninger som har tatt imot Kristus bli ført inn i sin framtidige tilværelse. De er ennå i sine naturlige legemer og lever fremdeles på jorden. De har dermed ikke fått sine herlighetslegemer og deltatt i en bortrykkelse!

De som hevder bortrykkelse etter DST sier vanligvis at den profeterte periode kalt Herrens dag ikke begynner før det annet komme. Ettersom Herrens dag begynner ved bortrykkelsen hevder man derfor at bortrykkelsen også må finne sted ved det annet komme. Herrens dag vil inkludere trengseltiden som går forut for det annet komme og begynner ikke ved dette. Dette syn støttes av mange skriftsteder (Jes 2:12-21, 13:9-16, 34:1-8, Joel 1:15, 2:11, 3:1-5, 14:26, Amos 5:18-20, Obad 15-17, Sef 1:7-18). Ifølge 1 Tess 5 begynner Herrens dag ved bortrykkelsen. Men dersom Herrens dag ifl Det gamle testamentet inkluderer tidsperioden foran det annet komme, må bortrykkelsen nødvendigvis finne sted før Kristi annet komme. Det syn at Herrens dag begynner med det annet komme savner støtte i skriften. De som hevder bortrykkelsen etter den store trengsel bruker merkelig nok ikke mye tid på å analysere avsnitt som Joh 14:3, 1 Tess 4:13-18 elelr 1 Kor 15:51-52. Dette er hovedavsnittene når det gjelder bortrykkelsen. Problemet er at disse skriftsteder ikke gir noen støtte for en bortrykkelse etter trengselen. Alle går ut på at bortrykkelsen er nært forestående, uten at visse profetiske begivenheter skal oppfylles først. Selv om man ofte utfordrer dem som tror på bortrykkelse før DST til å sitere et skriftsted som klart støtter et slikt syn, er det klart at de selv har problemer med å finne et eneste skriftsted til støtte for bortrykkelse etter DST. Dette er desto mer bemerkelsesverdig ettersom det annet komme beskrives i detaljer i en rekke nytestamentlige avsnitt uten at en bortrykkelse av levende kristne nevnes i denne forbindelse.

Mange synes det er passende å argumentere med andre menneskers synspunkter istedet for å finne Bibelsk grunnlag for å hevde sine meninger om bl a opprykkelsen og den store trengsel. Bibelen selv sier: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall (Rom 11:25). Simeon har forklart hvorledes Gud for lenge siden sørget for å vinne seg et folk av hedninger som skal ære hans navn……Deretter vil jeg komme tilbake og gjenreise Davids falne hytte (Israels åndelige gjenfødelse). (Ap gj 15:14-16). Altså, når Gud har tatt seg av de frelste messiastroende blandt folkeslagene (og ikke å forglemme messiastroende jøder) og disse er kommet inn i fullt tall dvs er blitt rykket opp til Gud. Da, og først da skal Gud igjen vende seg til jødene og Daniels 70. åruke starter. En åruke er som kjent 7 år. En uke (7 år) gjør han pakten tung for mange, midt i uken (etter 3.5 år) gjør han ende på slaktoffer og grødeoffer (Dan 9:27). Her fortelles det om Antikrists syvårspakt med Israel, der han etter 3.5 år setter seg i det gjenoppbyggde tempelet og forlanger tilbedelse. Dette er starten på Jakobs trengsler, som på ingen måte kan sammenlignes med hva Israel opplever i dag. Les også hva Jesus sier om hva som da skal skje i Matt 24:15-22. Legg spesiellt merke til at Jesus her taler om steder i Israel og sabbaten, noe som tydelig viser at det er jødene han her taler til. Den siste halve årukens varighet blir i Bibelen også betegnet som tid (1 år), tider (2 år) og en halv tid (1/2 år), som 1260 dager og som 42 måneder, men først og fremst blir den kalt Jakobs (Israels) trengsel.

De som hevder at menigheten skal inn i den antikristelige trengsel angir forskjellige grunner for denne påstand. Det argumenteres blandt annet med at de troende må smake noe av trengselen for å bli lutret. På denne måten blir de da mer skikket og rede til å møte Herren. De som forfekter et slikt syn kan ikke ha en klar forestilling om hva uttrykket «den store trengsel» egentlig innbefatter. Enhver fordomsfri leser vil selv kunne se i Bibelen at denne trengselen vil bli av en ganske annen art enn de trengsler hvorved Gud oppdrar sine barn. Den som er rettferdiggjort ved tro og frelst av nåde skal ikke gjennom nye prøvelser for å blir mer rettferdiggjort. Dette er ulogisk og på kollisjonskurs med Guds løfter. Vi har klare utvetydelige utsagn i Det nye testamentet som sier at menigheten vil bli rykket opp for å møte Herren før den antikristelige trengsel begynner: Så meget mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden (Rom 5:9). Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus (1 Tess 5:9). ..vente på Guds sønn fra himlene, som han oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra den kommende vrede (1 Tess 1:10). Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg fri deg fra den tid av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden (Åp 3:10). I tillegg til disse klare ord må det minnes om de forhold som er omtalt i 2 Tess 2 der de troende på det alvorligste blir advart mot den tale som går ut på at Herrens dag (dommens og vredens dag) står for døren. Først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, den lovløse, Antikrist. Men før denne forfører kan stå fram, er det noe i verden som må ryddes vekk. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må ryddes av veien. Hvem er det som holder igjen? Hvem er det som demper syndens makt og hindrer dens utvikling? Det er Den Hellige Ånd, slik han nå virker i og gjennom menigheten.

Menigheten er pr definisjon Jesu Kristi legeme, og består av alle Kristustroende blandt alle folkeslag der Jesus Kristus er veien, sannheten og livet. Dette er bruden som ved opprykkelsen blir tatt ut fra denne verden før den store trengsel. Les om kongesønnens (Jesu Kristi) bryllup i Matt 22:1-14. De innbudte (Jødene) ville ikke komme, og beskjeden ble da å be alle de andre (hedningene). De tre synoptiske evangeliene omhandler ikke Herrens komme til luften for å opprykke menigheten. Her er det kun tale om Kristi komme som Menneskesønnen og Kongen, untatt i Matt 25 der det heter «Se brudgommen kommer!» Men her er det tale om hans komme tilbake fra bryllupet (Luk 12:36-40). Opprykkelsens store forbilde i Det Gamle testamentet er Enok. Det store flertallet av jøder i dag bekjenner ikke Jesus Kristus som sin frelser og ville i dagens situasjon ikke blitt med i en opprykkelse. Men, som det står i Rom 11:25-26, hele Israel skal bli frelst ETTER at folkeslagene er kommet inn i fullt tall. Det er da ikke å undres over at den siste del av trengselstiden, den verste, blir kalt Jakobs (Israels) trengsel. Men Gud skal ta ut en førstegrøde av jødene, de 144.000, og beskytte disse gjennom Jakobs trengsel. Den lære som sier at de prøvelsene jødene gjennomlever i dag er Jakobs trengsel er falsk, og er slett ikke basert på Bibelens ord om hva den store trengsel innebærer.

Hvem er det som skal bortrykkes? Er det menigheten eller jødene, eller kanskje begge deler? De som blir bortrykket av Kristus er de som har bekjent ham som sin frelser.
Noen mener at Jødedommen er den eneste sanne religion som er av Gud. Nå er det faktisk slik at ingen kommer til Gud ved lovgjerninger alene. Ingen, selv ikke dagens jøde, kommer til Gud uten gjennom Kristus, som er veien, sannheten og selve livet. Det er nå den nye pakt som gjelder, ingen skal lenger være lovtreller for vi har alle, jødene inkludert, fått frelse gjennom Kristus lidelse og død. Jødedommen forkaster både Kristus og hans vei til frelse, men de vil tragisk nok motta Antikrist. Jesus sa: «Jeg er kommet i min fars navn og dere tak ikke imot Meg. Hvis en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham.» (Joh 5:43). Jødene vil bli forført av denne fortapelsens sønn som gjør tegn og under for dem. Blandt annet vil Antikrist la ild falle fra himmelen, og dette vil for jødene være like overbevisende som tilsvarende hendelse i Det Gamle testamentet. . Paulus var hedningenes apostel, og han skulle bringe hedningene inn til Gud gjennom Kristus. Paulus ville ikke vite av noe annet enn Jesus korsfestet. Hedningene måtte bli Kristustroende. Paulus snakket ikke religion, men kristendom. Han prøvde aldri å omvende hedningene til jødedom. Paulus hadde selv tidligere tilhørt jødedommen og forfulgt de kristne. I Bibelen kan du lese om hendelsen som gjorde at Paulus ble en messiastroende jøde. Han prøvde å overbevise sine kjødelige brødre om at dette var det rette. Han fikk ikke gjenhør men motbør hos jødene, og han ble således hedningenes apostel

Kristi hemmelighet som Efeserbrevet taler om, står mellom alle øvrige omtalte hemmeligheter i Bibelen som – hemmeligheten. I evigheten hadde Gud en hemmelighet som under et langt tidsløp ikke ble forkynt menneskene. Det er viktig å være klar over at en «hemmelighet» ikke er noe som er uforståelig og som ingen kan lære å kjenne. En «hemmelighet» i Bibelsk forstand er et forhold eller en sannhet som Gud for en bestemt tid ikke har gjort kjent fordi tiden ikke var moden for dette. Herav uttrykket i tidens fylde – når de riktige bitene hadde falt på plass – og menneskene var rede til å få hemmeligheten servert. Så snart Gud åpenbarer en sannhet, er den ikke lenger noen hemmelighet. Derpå kan det som før var fortiet og holdt hemmelig bli erkjent og forstått som alle øvrige sannheter.

Denne hemmeligheten som åpenbares i Efeserbrevet var skjult og dermed ukjent under «de tidligere tidsaldre». Dette kan anskueliggjøres med noen sitater. «….Kristi hemmelighet som som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort for menneskenes barn (Ef. 3:4-5)» «…den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud……(Ef. 3:9)». «….den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige (Kol. 1:26)». Denne hemmeligheten fikk Paulus kjennskap til ved en spesiell åpenbaring. Han sier selv i vers 3 at Gud «ved åpenbaring har kunngjort meg hemmeligheten.» .» Paulus var selvfølgelig kjent med hva profetene i GT hadde skrevet, men der kunne han ikke lese seg til hemmeligheten, og hva den gikk ut på. Siden hemmeligheten var fortiet «fra alle tiders og slekters opphav», så hadde hverken Moses eller noen av profetene forkynt den. Den eneste mulige måte for Paulus å lære hemmeligheten på var derfor at Gud åpenbarte den for ham. Hvordan og på hvilken måte dette skjedde vet vi ikke med sikkerhet, men det er mulig han fikk den da han i Ånden var rykket inn i den tredje himmel (2. Kor. 12:1-4).

Mange hevder at hemmeligheten er at gjennom Kristus skal alle velsignes uten forskjell, at hedningene er stilt likt med jødene og har del med dem i løftene. Det er flere grunner til at en slik tolkning må være feil. I GT var det ikke en fortiet hemmelighet at hedningene skulle bli antatt og velsignet i Jesus Kristus, for Gud lovet gang på gang at alle folk skulle bli velsignet i Kristus og tilbe ham. Allerede til Abraham gav han dette løftet. Vi har også klare profetiske ord om at hedningene skal velsignes sammen med Israel under Messias fremtidige konge- dømme, så dette var heller ikke fortiet. Selv om hedningene får del i Rikets Messianske velsignelser vil de likevel i den tiden ikke være likestillet med den gamle pakts folk. Israel vil også da ha en særstilling fremfor hedningefolkene (Es. 60:4-11, 61:5-6 og 61:10-11). Denne forskjell vil alltid være mellom disse folk. Hemmeligheten som Paulus taler om i Ef. 3, som ikke tidligere er forkynt må derfor være noe helt annet. Dernest taler ikke Ef 3:4-6 om likestillelse angående frelse. Frelsen er i det hele tatt ikke nevnt eller antydet i disse versene. Det eneste som understrekes er at hedningene «hører med til legemet». Her er vi ved sakens kjerne, nemlig hva hemmeligheten er.

I Ef 2:11-22 ser vi at legemet er identisk med menigheten, og menigheten er en ny skapning – ett nytt menneske. Dette nye menneske er er hverken jøde eller hedning, for det står skrevet at det er skapt av «de to – jøder og hedninger». Det blir da helt klart at det som frelste hedninger er stillet likt med, ikke er jøder som sådan, men med gjenfødte troende jøder. Dette er en vesensforskjell. Jødene som folk er fremdelse jøder, men de som har latt seg frelse – og som den Hellige Ånd har gjort til lemmer på Kristi legeme, er skilt fra jødene og står i et helt annet forhold til Gud enn dem. For «i Kristus» er det nemlig ikke jøde og greker – i ham er de alle en. Når noen sier at «hemmeligheten» ikke er noe annet enn at troende hedninger er innlemmet i den jødiske menighet, så beror dette på en misforståelse. Når GT snakker om «Israels menighet», så betyr dette hele Israel. Dette kan ses av 3. Mos. 4:13, 4. Mos. 1:17-18, 20:4, 32:4, Dom. 20:1, 1 Kong, 8:14 og Neh. 8:17. Det hebraiske ordet for menighet er «Kahal» og er en betegnelse på hele det folk som Gud kalte ut fra Egypt. Men den timelige, jordiske «Kahal» har ingenting å gjøre med den åndelige menigheten i NT. Det greske ord for Kristi menighet er «Ecclesia – de utkalte». Kristi menighet er et utkalt folk på en helt annen måte enn Israel var det. Israel var som et helt folk – en hel nasjon- kalt og ført ut av Egypt, mens menigheten som individer er kalt ut fra synden og fra alle folkeslag og ved den Hellige Ånds segl gjort til en ny åndelig enhet – Kristi legeme. Det at det nå er en slik menighet – et mystisk Kristi legeme i verden, som hverken er jøde eller hedning, det er hemmeligheten som nå er kommet for lyset ved en åpenbaring fra Gud til Paulus. Helt uimotsigelig står dette skrevet til oss i Kol 1:24-26: «…for hans legeme som er menigheten, den hemmelighet som har vært skjult for alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbaret for hans hellige.»

Noen er raske med å påpeke følgende: «Trengselstiden kom før flommen. Det var den som lutret Enok og Noah.» , og «La oss ikke i vår iver etter å «bevise våre teorier legge noe til Guds ord!» Jeg kan ikke se at det står noe i Bibelen om at Enok og Noah skulle «lutres». På samme måte hevdes det at menigheten skal inn i den store trengsel for å «lutres». Dette er påstander som ikke har dekning i skriften. Vi har derimot Guds klare ord om at vi er rettferdiggjort ved tro alene og frelst av nåde. Den tanke at Kristustroende skal inn i den store trengsel for å gjøre dem bedre egnet og mer kvalifisert til å komme inn i Guds rike savner støtte i skriften. At de skal lide nød og prestere noe i tillegg til sin tro strider mot Guds klare løfter og er en underkjennelse av disse. Foran oss ligger vårt salige håp som Paulus skriver om, og ikke en siste prøvelse. Denne «lutringstanken» røper dessuten at en ikke har forstått hva den store trengsel vil bli for menneskeheten. Det dreier seg ikke kun om trengsler med også om Guds vredesdom. Selv om noen nevner dagens og gårsdagens trengsler i samme åndedrag som den store trengsel er de vesensforskjellige og kan på ingen måter sammenlignes.

Alle som leser 2 Tess 2:1-12 bør legge spesiellt merke til versene 7 og 8 som klart viser at den/han som holder igjen må bli tatt bort før Antikrist (den lovløse eller fortapelsens sønn) kan tre frem. Noen påstår at det er Torah, Guds bud og vilje for menneskeheten som holder den lovløse igjen. En lov holder ikke igjen en lovløs. Den som holder igjen er en person, en kraft, den tredje personen i Guddomen. Vi har Guds ord for at Den Hellige Ånd har bolig i Menigheten, og når denne sterke åndelige kraft blir tatt bort ved bortrykkelsen er det fritt fram for den lovløse.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Maranata skrev.
1 Kor 15:51: Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Mole.
Skal «bortrykkelsen» skje samtidig med at de døde får oppstandelse til himmelen slik det står i henvisningen din?

Alle lesere bør merke seg at ordet bortrykkelse ikke står i bibelen.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Bortrykkelse står ikke i Bibelen, men det er et ord som passer til denne hendelsen. Siden Jesus henter sine og at alle skal møtes i himmelrommet. De hensovende i Kristus(Kristustroende skal stå opp først og så de levende i Kristus, slik Paulus skriver det.

Les analogien i Åp 4:1 – Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»
2 I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen.

Det er forøvrig ikke så stor forskjell på «rykket bort» og «bortrykket»: Jeg vet om et menneske i Kristus som for fjorten år siden ble rykket bort til den tredje himmel – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det. (2 Kor 12).

Eller der Paulus skriver om sin egen bortrykkelse for å få budskap fra Gud: Men jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis – om han var i kroppen eller utenfor kroppen, vet jeg ikke, Gud vet det – 4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale .

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Her kastes det, eller rettere, bomarderes det, med perler for svin. Den som har øre han høre, og den som har øyne, den se:-) En enkel sak å forklare er hvem de 144.000 er. Er det ingen av dere som kjenner noen JV´s? Det er de som har et himmelsk håp, og som har blitt løskjøpt som en førstegrøde for Herren. Det finnes også en annen og mye større skare nevnt i bibelen, oss?

Uansett, jeg har ikke noe håp om å transformeres til et himmelsk vesen etter min død. Det ville være svært upassende sett i forhold til alle de gode mennesker som fortjener det mer enn meg.

Men jeg våger å håpe på å leve evig på en paradisisk jord, slik vi var ment å fungere fra mennesket ble skapt. Ingen som leser i bibelen heller her? Gå og les skapelsesberetningen – for dere som gidder å mene noe:-)

Jeg har forøvrig lest artikkelen med stor interesse. Sannhetsgehalten i både total og detalj skal jeg etterprøve. Det er ville påstander som hevdes, det skal være sikkert. Men ingen tvil om at alle som søker Sannhet vil snuble over skjult kunnskap, og det er vel kanskje det som er så spennende med tro. Å grave, utforske, tenke, filosofere, og STADIG tilegne seg kunnskap, slik som andre synes å mene er ukristelig og mot Jesu lære.

Jaja, hva veit vel jeg uansett, er bare som dere andre; nok et begrenset menneske. Irriterende å innrømme, men slik er det. Heldigvis:-)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

Jehovas vitner sier delv de tilber jehova.
Jahve/JHWH
http://no.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vitner

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Glem alt fixfaxeri – JV dyrker «Jeg er den jeg er» JHVH – eller Jehovah om du vil. De lever og ånder for sine marginale spesielle tolkninger der Hovedkontoret sørger for tydningen og bestemmer hva resten skal tro og mene.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Hvordan skal man oppnå kunnskap hvis en skal glemme fixfaxeri maranata`?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

En liten notis bare, jehovas vitner tilber den guden jødene gjør maranata, jahve/jehova/JHWH, er det pussig synes du?

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Jehovas Vitner er ikke kristne, men en sekt. For å være kristne må man bekjenne Jesus som Herre og frelser, og det gjør de ikke. For dem er guddommen kun bestående av Gud alene.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Top 13 Illuminati Bloodlines & their Mind Control (Fritz Springmeier) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=918&start=201#M4166

World System and the Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175

J.Johansen
Forfatter
11 år siden

Takker for opplysende artikkel Sigr, mye nytt der. La oss bare huske at det er, alltid, forskjell på ondsinnet lederskap og saktmodige vanlige mennesker i dette bildet.

Godt spørsmål fra Sigr; Hva trenger menneskene frelse fra, og hvor ligger religionenes akilleshæl? Hvem er de 144.000 (kritisk masse, den tiende ape, the tenth monkey)?

Maranata vil ikke svare. Jeg kan gjerne svare. Jeg både kan og vil:

Menneskene trenger frelse fra djevelbevissthet som den danske filosof Martinius kaller det, og fra sin animalske natur.

Anti-krister og djevelbevissthet

http://www.riksavisen.no/?p=7923

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Dette er noe også de fleste kristne ikke forstår eller ikke vil ta innover seg fordi de koser seg for mye i sin egen animalske natur til å ville slippe den uten videre, spesielt de krigerske sionistene, slik sett er det liten forskjell fra disse og ateister, sekulære, sosialister og andre elendige :)
Faktisk kan det være sekulære som er mer i den ‘kristne’ menneskelige natur, enn de som hevder de er det, som yter lipservice til en mann og en lære de ikke praktiserer.

De 144.000 er de som har klart denne oppstigning fra ‘kjød’, frigjort seg fra sin animalske natur, og hevet seg til ånd. Det er det personlige andre (skjulte, for alle andre enn de som opplever det) komme som Jesus talte om; når personen som opplever det får Den Hellige Ånde, som ikke har noe med sykelig tungetale, og ralling på golvene i menigheten å gjøre,-.

Det stemmer ikke i henhold til den kristne lære at mennesket ble skapt for 6000 år siden. Den brede vei er overbefolket med folk med rester av reptilske egenskaper i sin hjernebark (store flertall), den smale vei er det godt med plass. :) Dette er også i tråd med hva jeg ser rundt meg, i verden, i samfunnet. Enhver kan observere selv at det er slik, om de har et våkent blikk, og et åpent sinn.

Slik idioti har bare vært med på å ta all troverdighet utav religionen, og har ført til det frafall som vi ser, fordi de blinde har ledet de blinde og så har de ledet alle i grøfta.

Nå er det jo typisk at jeg er nødt til være gledesdreper for enkelte som gjerne vil få utløp for sine personlige antipatier, å hate kristen manns blod, som ikke ønsker gnosis, men bare utløp for sine fordommer, antipatier og sympatier, men påstandene om at noen mener menneskeheten er bare 6000 år siden, er påstander fra folk uten gnosis.

Menneskene falt ned i sin nåværende animalske dyriske tilstand (666) for 6000 år siden. Har jeg ikke godt godt nok dokumentert denne animalske dyriske tilstand de befinner seg i, har blitt verre og verre etter som tiden har gått, og trenger frelse fra, så skriver jeg gjerne en artikkel til som oppsummerer alle andre mine artikler på temaet.

Det er jo bare å se seg rundt i verden, så kan enhver med selvsyn se at jeg har rett :)

«What is not brought to consciousness, comes to us as fate.»
«Hva som ikke er bragt til bevisstheten, kommer til oss som skjebne.»
– Carl G. Jung

De ‘frelste’ vil klare å se med sitt åndelige utsyn, fått sitt Tredje Øye åpnet, et Rike som dette, istedenfor det som verden har idag; det animalistiske.

Kjærlighetens Rike
http://www.riksavisen.no/?p=5991

Og jeg ser en ny jord
http://www.riksavisen.no/?p=6718

De med rester av de reptilske egenskaper som evolusjonære rester i sin hjernebark, de vil aldri se dette åndelige riket; denne åndeliggjøring av Jerusalem, av det åndelige ‘Israel’. De ser bare jungelens lov, de ser kampen, de ser knivingen og krigingen, de ser verdensriket med våpen i hånd, og tror det er veien for hvordan deres åndelige villfarelser og ideologier og deres bevissthet- og sinnstilstand skal råde og de skal herske for all evighet. DET blir en evighet jeg ikke vil ønske å delta i. Den blir verre enn vi opplever idag, stadig verre, om de ikke snur, og BLIR FRELST; fra sine animalske, reptilske tilbøyeligheter.

Selv mange gode jøder i verden dag har falt for dette kaballistiske fariseeres tjuvtriks; stjålet deres sjel.

«You are of your Father; the Devil» – Jesus.

Denne verdens fyrste.

Jeg jobber med ny artikkel på engelsk:

Reptilians; David Icke was right all along

David Icke have been harassed and laughted at for his reptilian theories.

David didn’t have the religious background and/or knowledge to put it into the correct context, but I do, and I will.

Technological achivements, sexual deprivity, pleasures of ‘the flesh’, this is elements in the end of all civilisations.

AskTheRabbi
«We do know that the number six represents the physical world. »
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/277/Q1/

‘666’ represents the physical world, and all it’s pleausres, mammom and power. It is in opposition to all that is from the spiritual kingdom; of G-d’s Kingdom of Love.

Both hetero and homosexuals is in the flesh in our times, only seeking maslowical satisfaction of all their sick and often perverted lower feelings and drives from the subconsious levels of their beeings, from their root chakras.

Homosexuals, for none other purposes than pleasure and entertainment, chasing the ‘good feelin’ – as well as heterosexuals, men and womens, are not free from this ‘sin’ (loosing ‘the way’, ‘miss the target’, as the word ‘sin’ means). But after all G-d created a spesific purpose between male and female sexuality, it is the continuation of humanity to making babies, not just for enjoyments and instints as for rabbits, for which same sex sexuality have no such higher purpose.

«There is in the world some ENOURMOOUUS sick people», as David use to put it, with extra weight on the ‘enourmous’ and ‘sick’, mostly on the last one.. Those who is mostly into this animalistic consciousness is the world leaders with all their wars and fighting, where the ‘Law of Jungle’ is the only law. Even the jews have missed the target’, sinned, against G-d’s Law through Moses, in order to satisfy this other manmade law; The Law of Thelema.

Civilisations are moved by dualistic ‘forces’ moving the human soul between ‘G-d’s Kingdom of Love’ and ‘Satans Kingdom of Full Depravity’.

The attached illustration might not be 100% accurate, but hopefully it will get my point through, to show the rise and fall of civilisations. A good and honest historian can make this better than me, I don’t go into details, just the overview.

The challenge for the human race is to rise above their reptilian – animalistic – instincts (666), or they are per definition ‘fallen’ into the lower areas of human consciouness, where evil and primitive sides of the human psyche resides and seek their creative expressions.. This expressions is manifested in the world as pure evil, always contrary to what is good for the human race, the world will by this unconsious forces lead the human race to their armageddom, before they will be able to correct their evil ways (I hope).

Those who have this reptilian brains, the heritage from neanderthals and reptilian leftovers in their brains from the evolution of the flesh in this world (as per Darwin), they will never see that there is anything wrong with them. They are the ‘normal’ as per their own definitions.

In the christian Bible it is understood that this «enourmous sick» people on the wide road is the majority of the human race, and on the narrow road there are lot of place and space, as there is only a tiny minority that walks this spiritual road: the psychiatrist M. Scott Peck (M.D.) called it; ‘The Road Less Travelled’.

He progressed in his writings to the book «People of the Lies», same thing for the same kind of people. The deprived satanists, in opposition to all that is good, decent and moral in this world. Their motto is «Do what Thou Wilst, that is the Whole of The Law» (666) (Law of Thelema, Crowley).

When those forces are in it’s hight of ANY civilisation, the civilisations will experience a complete «fall from grace». They will sink into perversities, human degradations, imoral behaviour, unjustice and sick manifestations of the collective unconscious (ref.: C.G.Jung). They will have invoked and awkakened their own demons inside them, that will manifest in the world around them, in the physical. From eteric subconsious presence to physical manifestation.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Jeg tror du har veldig rett her, JJ, skriv gjerne en oppsummerende artikkel om den dyriske tilstand!
Dette fikk meg også til å tenke at det må være reptilhjernen i oss som gjør at vi fortsatt spiser andre/kjøtt.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Merk hva det står i Genesis. ;-)
Genesis 5:1 » Male and Female created he them – and called their name Adam».
I de opprinnelige skrifter stod det ikke Gud men Elohim som betyr «et par el. to av samme». Derfor er bilde av Gud som hankjønn ikke bekreftet i Bibelen, den foreslår både han og hunkjønn. Se også Genesis 1:20.
Merk deg i samme slengen at det faktisk var i Babylon(Irak) det Jødiske folk fikk lære om åndelige ting og ble sivilisert, ikke Jerusalem. Jeremiah 29:7

Merk også hva Jesus sier om homofile/eunuchs(kastrert mann):
Matth 19:11. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given.
Matth 19:12. For there are some eunuchs, which were so born from their mother’s womb, and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men, and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake.
Jesus bekrefter at gay er fødd slik, man kan gjerne være anti gay men følger da ikke Jesus på det område, Eunuchs var under Romersk lov på Jesu tid det samme som homo i dag. Morsomt opp i det hele er at den som ble utvalgt til å oversette en av det bedre Bibelutgaver KJV – King James selv var homo. :-)

J.Johansen
Forfatter
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Nå må du slutte å forfalske den kristne lære Uffda :)
Evnukker er kastrater, ikke homoer.

Dette har ikke med anti-det-eller-det å gjøre, men om korrekt livsførsel, for dem som ønsker å være et hakk over dyrenes nivå – instinktbasert. Ånden har steget ned i mennesket, Rytteren har tatt bolig i mennesket, og tatt kontroll over instinktene; kaninoppførselen. The Lizard or the Eagle?

Tenk deg at menneskenes egenskaper er allmenneskelige, felles for alle i en ‘egenskapsbank’, som et smørgåsbord en kan velge fra. Noen velger seg de animalske – til mer perverse dess bedre for enkelte, andre mer åndelige høyverdige. Fritt valg for meg, ikke meg det går utover, bare dem selv.

Jeg bare gir råd om å holde seg for god til det jeg ( og jeg vet at det er vanskelig, en vakker dag på Copachabana), med tanke på kvalifiseringen til det evige (åndelige) livet. For de dyriske er det ‘lights-out’ som ateistene helt riktig sier, der er ingen sjel, ingen ånd i dem som kan dra på interstellare reiser, om de ikke har blitt gjenfødt til ånden i seg i livet. Født påny, til evig liv, frelst til evig liv, ikke av en kvinne denne gang.

En ting skal Jehovas Vitner ha ihvertfall; rett skal være rett; de ser ut for meg som de tar avstand fra verdens animalske fristelser, søker unngå dets perversiteter og søke korrekt livsførsel av et rent hjerte. …..

PS: Det er bare å se på enkelte ateister, sosialistiske såkalte humanister og agmnostiker og den slags hvordan de går som en ustyrlig tiger i strupen på den de skal diskutere med, og sabler personen ned, etter jungelens lov, den sterkestes rett tror de, istedenfor å holde seg til tema. Ganske morsomt med disse som faktisk beviser mine teorier, mens de sier jeg bare tuller.. fullstendig totalt manglende kontroll over sine animalske impulser :)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  J.Johansen
11 år siden

Prøver etter beste evne å være redelig i forhold til teksten om tema,
Homosexualitet er en perversjon av moderenergien og kjærlighet. Våre kropper er elektriske og kjemiske og på det fysiske nivå skjer det feil, noen mangler en arm andre har ubalanse i kjemien – slik er det bare fordi dette er fysiske ting.

Det var to typer Evnukker under Topian Romersk jurist (170-223). Kastrerte Evnukker som ble kalt «avlidne», de hadde ingen rettigheter, og naturlig Evnukker som på den tiden hadde fulle rettigheter. De kunne gifte seg og adoptere barn.
De menn som ikke ville ha sex med en kvinne ble også kalt Evnukker – for å bruke KJV sitt begrep.
Jesus snakket om kastrerte Evnukker som Evnukker laget av mennesker, og naturlig Evnukker som var fødd slik. Det er det hele.

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Bare til orientering. Jeg «abonnerer» ikke på innlegge i artikler jeg selv kommenterer. Det medførte så mye epost at det raskt kunne ha blitt en heltidsbeskjeftigelse. Derfor svarer jeg ikke nødvendigvis på alle spørsmål som blir stilt meg.

Jødedommen, kristendommen, Jehovas Vitner og mange fler tilber Bibelens Gud. Den store forskjell er imidlertid deres forhold til Jesus Kristus – Frelseren. Uten Frelseren, ingen frelse – alle er skyldige til døden for sin synd slik det har vært siden fallet i Edens hage. Det er kun frelse gjennom nåde, og veien til Himmelen går kun gjennom den dør Jesus Kristus åpnet ved sin forsonende frelsesgjerning da han døde i vårt sted på korset.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

Jødene dyrket flere avguder under sitt fangenskap i Egypt og under ørkenvandringen tilbake til Israel. Moses ble balndt annet meget harm på dette. Men du kan da ikke ta dette til innekt for ditt argument om at Bibelen har flere guder. Guddommen i Bibelen består av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det brukes flere navn på disse, men det gjør dem ikke til flere av den grunn.

Romerene avrettet ved å henge dødsdømte på TRE-kors – kors laget av tre. Det er naturlig å tro at siden Jesus bar sitt kors selv til retterstedet, så var det dette korset han ble hengt på. Han ble naglet til korset/treet. En diskusjon om det var et tre eller et TRE-kors er bortkastet. Det er ikke treet eller korset som betyr noe, men den forsonende gjerningen

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

DET VAR NOK KRISTENDOMMEN SOM KAPRET ROMERENE OG IKKE OMVENDT. Først ble de kristne drept på de mest bestialske måter av romerene, men kristendommen vant over romerene og har siden den gangen blitt utbredt over hee verden og er i dag den største av alle religioner. Å være så stor ha desverre også medført svært negative konsekvenser med splittelse og vranglære fra en mengde ulike trossamfunn.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

:-)
Du må se på rekkefølgen av endelsene og anvendelsen av «kristendommen» som to ulike ting. «Kristendommen overvant romerene, men de som fikk makt innenfor kristendommen var de som fra før hadde makt, og de var selvsagt opptatt av å hegne om sin makt, og så derfor på kristendommen som et vertøy for å beholde makt. At de forfulgte dem som ikke ville legge seg under statsreligionen var symptomatisk for all maktutøvelse.

Når det gjelder din påstand om at Bibelen er utvalg av skrifter som passet og deretter tilpasset lederene, så tar du nok feil. For min Gud er allmektig og har bevart sitt ord gjennom tidene. Man kan saktens endre ord i en oversettelse, og det gjøres jo stadig med nye oversettelser, men det rokker ikke ved hovedbudskapet.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Korset var et symbol på lidelse, vanære og straff. Paulus sier det enkelt: Jeg vil ikke vite av noe annet enn Kristus korsfestet.» Så det kan ikke herske tvil om at Jesus ble «korsfestet» – naglet som et kors.

Hva noen måtte legge av symbolikk i korsfestelsen er likegyldig. For Kristus og Menigheten er det eneste som teller Hans stedfortredende død.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

Fullstendig garantert 100% animalsk atferd Sigr. Helt åndsløse, fullstendig blottet for alt av menneskelige attributter og egenskaper. Disse er 100% i dyrenes verden. De har ikke blitt initiert (‘frelst’) inni menneskeslekten. De kan se veldig langt etter å være en av de 144.000. De er blant de siste 200 millionene av 7 milliard som forlater og stiger opp i 4de dimensjon og forlater denne zoologiske hage…. :)

Men det som er ennå verre er den heksen i Det Hvite Hus pressekontror – Hillary Rodham Clinton; «Vi kom vi så vi drap han», som påvirker millioner til ennå verre oppførsel. Folket blir jo et produkt av sitt lederskap, ved slike enkle signaler hva som er korrekt oppførsel, siden de har sluttet å tenke selv – og dermed blir delaktig i sitt lederskaps karma, og bare tar signalene fra Store Ledere, så …?

(kommer med svar på den over)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden
maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Før Muhammed hadde araberene som kjent en gud for hver dag i året. Muhammed utpekte en av disse og ville ha kun denne som gud.

Gud viste selvsagt i sin allmektighet at det skulle oppstå andre religioner og andre guder på et senere tidspunkt. Paulus treffer spikeren på hodet med sin uttalelse: «Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! »

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=GAL&chapter=1&verse=8

Ser man Muhammed i lys av Paulus sine uttalelser skulle det være rimelig klart hva Muhammed står for.

Brandulph
Skribent
Svar til  maranata
11 år siden

Hmmm… kanskje en idè å ta for seg Koranen, «maranata»? Koranens gud er faktisk nøyaktig den samme som guden i Bibelen og i Torahen; Abraham, Isak og Jacobs gud. Således var det ikke et vilkårlig plukk profeten gjorde. ;-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

:-)
Bibelens Gud er en kjerlighetens Gud, og en nådens Gud

Koranens gud har en helt annerledes natur.

Vel stammer både arabere gjennom Ismael og jøder gjennom Isak fra Abraham. Ismael ble født først av disse med den egyptiske trellkvinnen og Isak med Abrahams kone.

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=1CH&chapter=1&verse=28

MEN, dette gir ikke grunnlag for å si at Gud og Allah er den samme – tvert imot!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  maranata
11 år siden

Bytter man ut ordene Gud og Jesus med Hitler og Dr Mengele så rimer det litt bedre Maranata :)

Du kan umulig være seriøs når du sier at Gud var rasistisk, snakker om den rene utvalgte rasen Jødene som skulle herske over oss andre, at noen raser er mer verdt enn andre, vi andre er undermennesker som er skapt for å tjene jødene, ja ikke de sanne jødene da men khasarene

For min del så kan du ta nazi ideologien din og stappe den langt opp der sola aldri skinner før du tar rennfart og hopper inn i de evige flammer sammen med solguden din :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Er dette nazismens og marxismens vugge?

The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/vil-jesuittene-og-frimurerne-klare-a-starte-3-verdenskrig/comment-page-10/#comment-80633

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Smurf:
Din uforstad består i at du ikke har forstått hva Guds utvelgelse består i og hva den innebærer. Hvis du først prøver å sette deg inn i dette, og ser det hele i en større sammenheng, vil du umiddelbart få et helt annet syn på saken.

Brandulph
Skribent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

:-O Ahhhmarrranatta… du ække sann! -«Bibelens gud er en kjerlighetens gud, og en nådens gud. Koranens gud har en helt annerledes natur.» :-O … og så var’n Ishmael førstefødt, men en lausunge! Du ække sann! … og Abraham samtalte med to forskjellige guder, hvorav den ene «har en helt annerledes natur». Du ække sann, maranatha, med det vesentlige er, at du har’e godt me’ dæ sjøl.;-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Jeg er ikke her for å sanke venner, men heller som en kaktus og motpol mot den antisionistiske tåke som omhyller en del skribenter og lesere her. Til min store overaskelse får ikke bare tomler ned :-)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Brandulp:
Bibelen Gud har en sønn ved navn Jesus Kristus.

Koranens gud kan fortelle oss at den som sier at gud har en sønn – han skal være forbannet

Evner du ikke å se forskjellen her, eller er det intellektet eller kunnskapen som svikter???

Brandulph
Skribent
Svar til  Brandulph
11 år siden

En sønn, maranatha? Nei, det dreier seg derimot om en meget viril bande, som horvet over hva de fikk tak i, til gudens fortvilelse :-)

Genesis / 1. Mosebok (6.1) Da nu menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, (6.2) så Guds sønner at menneskets døtre var vakre; og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. (6.4) I de dager var kjempene på jorden og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskets døtre , og de fødte dem barn; det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige. (de svært kjente, berømte, bemerkelsesverdige eller oppsiktsvekkende)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Det du skriver om her er englenes fall, åssaken til mastodontene/nefilims og den derpå følgende vannflommen. Les alt om dette i Enoks 2 bøker.

Dette har jo absolutt ingen ting å gjøre med Guds sønn. Sønnen er født av Gud, mens englene er skapte vesener.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Brandulph:
Jeg ser du er oppgitt over mine påstander om Gud, Allah, Jesus osv. Dine svar tilkjennegir også at du har helt overfladisk kjennskap til Bibelen, og derfor er det kanskje ikke så lurt å gi seg ut på en diskusjon om disse ting før du har lest litt mer og satt deg inn i saker og ting. En diskusjon bør gå på sak og ikke på hvor dumme andre synes å være med din begrensede innsikt i gjeldende sak.

Jesus (Ordet) er Gud og fra evighet av Guds sønn slik Johannes skriver, eller som Jesus sier det selv «Jeg og Faderen er ett».

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=1&verse=14

Englene blir kalt gudesønnene, og noen av oss mennesker blir kalt Guds barn, men hverken menneskene eller englene er født, men derimot skapt av Gud.

Skjønner du dette?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

maranata skrev.
Sønnen er født av Gud, mens englene er skapte vesener.
….. noen av oss mennesker blir kalt Guds barn, men hverken menneskene eller englene er født, men derimot skapt av Gud.

Mole.
Trekk pusten innimellom maranata, kroppen trenger oksygen også.
Hva i granskauen surrer du med her?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Mole:
Jeg har brukt mange innlegg og ord på å svare på dine spørsmål, men det synes ikke å hjelpe i det hele tatt. Jeg tror ikke du spør for å lære, men for å kverulere.
Jeg tror ikke du er så enfoldig at du ikke skjønner hva jeg skriver her, men det jo mulig jeg tar feil. Hvis du ikke kan lese innabords, og hvis du ikke forstår forskjell på fødsel og skapelse skjønner jeg at du ikke klarer å henge med her.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Tror du jesus, den gud du tilber, hadde en navel?
,eller er historien om jomfru maria en tese`?

Du forvirrer og vanskeliggjør mer enn nødvendig.
Adam og Eva hadde neppe navler siden de ble skapt, eva betyr vel noe slikt som mor til alle som lever, alle mennesker er født, også jesus, kun adam og eva er skapt/formet av gud, resten er historie. Fyll jorden var et av oppdragene de fikk, da måtte eva nødvendigvis føde.
Vanskeligere er det ikke.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Mole:
Jesus Kristus (Ordet) er fra evighet av og derfor født av Faderen slik Bibelen forteller oss, og slik Johannes forteller det:

http://www.bibel.no/nb-NO/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=JHN&chapter=1&verse=1

Jesus Kristus var/er sann Gud og sant menneske. Da han ble inkarnert som menneske ble han født av jomfru Maria, men hans liv begynte ikke da, men hos Faderen fra evighet av. Vi mennesker has en begynnelse som mennesker, men det hadde ikke Jesus Kristus.

Skjønner du nå da?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

maranata skrev.
Da han ble inkarnert som menneske ble han født av jomfru Maria.

Mole.
Da hadde han navel eller?, for han kom jo den naturlige veien ut av kvinnen.
Gud befruktet maria gjorde han ikke?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

:-)
Har du hørt om kjerringa mot strømmen???

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Ja, var det maria`?

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

For siste gang.
Guddommen, inklusive Jesus Kristus er fra evighet av. Alt vi ser omkring oss INKLUSIVE MENNESKENE er skapt av Gud. At naturen reproduserer seg selv er en iboende egenskap i selve skaperverket.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Brandulph
11 år siden

Ja enig at gud har skapt, men som han sier i 1. mosebok han så at hans skapeverk
var godt, og siden har ikke gud skapt noe her på jorden, iallefall ikke noe han nevner i bibelen

Våres reproduksjonsevne var en av disse egenskapene han ga skapeverket sitt.
Jesus ble født like naturlig som et annet barn er, ut av moren etter endt svangerskap.

Så gud skapte orginalen, resten er en repruduksjon av orginalen.
Adam og eva var skapt fullkomne barna deres var det ikke, dette vet du maranata.

Brandulph
Skribent
11 år siden

Et omfattende arbeide har du lagt fram her, Sigr Huginsson, men ”Protokollen»” har kanskje ikke fått sin rettmessige plass? Her følger noen få utdrag, som med fordel bør holdes i tankene når de mange alternative trossamfunn og/eller andre mer eller mindre hemmelige makt organisasjoner analyseres?
(Imidlertid er du jo i nærheten av ”Protokollen” ved å peke på at alternative trossamfunns i stor grad har understøttelse av de mektige sionister som sitter med styring av mammons utøvende makt, Rothschilds, Warburgs og Rockefellere. )

——————————-

– ” Det ytre FRIMURERI hele verden over tjener utelukkende som en MASKERING AV VÅR MAKT OG DENS MÅL. Men den bruk vi akter å gjøre av denne makten, vår slagplan, ja endog stedet for vårt hovedkvarter, forblir alltid ukjent for verden.”
– ”En vidtrekkende terror har sitt utspring fra oss. Vi har i vår tjeneste folk av ALLE OPPFATNINGER og alle politiske retninger: Monarkister, DEMAGOGER, sosialister, kommunister og alle slags UTOPISKE IDEERS. Vi har satt dem alle i arbeid, og våre arbeidsløse undergraver den siste rest av makt, lov og orden.”
– ” Vi har NARRET, FORVAKLET OG DEMORALISERT Goyim’s ungdom ved forsettelig å oppdra den etter falske prinsipper og teorier.”
– Ettersom folket gradvis mister EVNEN TIL SELVSTENDIG TENKING, kommer det unisont til å plapre oss etter munnen, idet vi blir de eneste som er i stand til å stikke ut nye veier i politikken, selvfølgelig ved bruk av redskaper man ikke vil mistenke oss for å stå bak.”

– ”Nye hemmelige sammenslutninger vil straks bli oppløst, og ALLE eksisterende HEMMELIGE SELSKAPER vi kjenner til, og som tidligere har TJENT VÅRE FORMÅL, blir oppløste og deres medlemmer sendt til land utenfor Europa. På samme måte kommer vi til å behandle frimurerbrødre av Goyim, som vet for mye.”

– ”…. inntil vi har EROBRET MAKTEN, skal vi prøve å STIFTE flere og flere FRIMURERLOSJER rundt omkring i verden. Alle som er kjent for å være patriotiske i sinnet, eller kan bli det, lokker vi inn i disse losjene, og disse losjene vil bli vår hovedkilde for OPPLYSNINGER, så vel som kommende PROPAGANDASENTRALER. Vi samler alle disse losjene under ET STYRE, som alene vi kjenner, og som består av VÅRE LÆRDE MENN.

– ”Beviser ikke det faktum at vi har vært i stand til å «fore» dem med all slage TÅPELIGE IDEER, med all tydelighet, at den menneskelige INTELLIGENS hos Goyim er SVAKT UTVIKLET i sammenligning med vår? Nettopp her ligger garantien for vår framgang.”

– ”Ethvert menneskeliv må nødvendigvis ende med DØDEN. Derfor kan vi like godt framskynde det uungåelige når det gjelder folk som hindrer vår sak istedenfor å fremme den. Frimurerne tar vi AV DAGE I STILLHET, slik at ingen som helst utenom brorskapet kan fatte den minste mistanke. Ikke engang ofrene selv, før døden innhenter dem. De får alle, av nødvendighetshensyn, EN TILSYNELATENDE NATURLIG DØD.”

– ”Dette skjer naturligvis ved BESTIKKELSER av agenter og personer vi TILSYNELATENDE er UTEN FORBINDELSE med. Videre skjer dette gjennom referater og kommentarer i pressen og ved andre midler. Til og med senatorer og de høyeste embetsmenn følger blindt våre råd. En Goyimhjernes dyreforstand er UDUGELIG til analyse og iakttakelse og enda mer udugelig når det gjelder forutseenhet med hensyn til en saks konsekvenser.”
– ”Når vår tid er inne til en fullstendig OMSTYRTELSE AV PAVEMAKTEN, skal en ukjent hånd lede folkene til angrep på pavens trone. I det øyeblikk de kaster seg over den, vil VI OPPTRE som Vatikanets beskyttere for å hindre unødig stor blodsutgytelse.Denne LISTIGE anbrakte STØTTEAKSJON vil åpne veien til pavedømmets aller helligste, og ingen makt på jorden skal kunne drive oss ut igjen før vi har UNDERGRAVE HELE HELLIGDOMMEN.”
– ”Våre AGENTER VIL BLI HENTET fra alle samfunnsklasser, de høyeste som de laveste, blant levemenn av den ledende klasse, blant forleggere, typografer, bokselgere, butikkbetjening, arbeidere, kusker, tjenestefolk og så videre. Dette «politi», som ikke har noen fullmakt til selvstendig opptreden og derfor er temmelig maktesløst, kommer bare til å opptre som VITNER OG ANGIVERE. Spørsmål om arrestasjoner og granskning av vitneprov vil bli lagt under en ansvarlig gruppe av POLITIKONTROLLØRER, og selve arrestasjonene blir utført av det faste gendarmeri og bypoliti.”
– ”VÅR SEIER ble ytterligere lettet ved at vi under UTNYTTELSE av de MENNESKENE som vi kunne bruke, stadig spilte på de mest følsomme sider av den menneskelige forstand: På gulltørsten, på begjærligheten, på umetteligheten etter vinning. Hver enkelt av disse overordentlig utbredte MENNESKELIGE SVAKHETENE er, hvis en griper det riktig an, egnet til å lamme besluttsomheten. De som er flinkest til å UTNYTTE menneskenes svakheter har dermed mulighet til å UNDERLEGGE seg sine medmenneskers vilje.
FRIHETSBEGREPET gav oss anledning til å overbevise massene om at regjeringene ikke er annet enn representanter for landets eiere – nemlig folket selv – og at folket da naturligvis har rett til å SKIFTE REGJERING på samme måte som en bytter hansker. DET ER UTSKIFTINGEN AV FOLKEVALGTE REPRESENTANTER SOM HAR GITT OSS MULIGHETEN TIL Å GJENVELGE DE REPRESENTANTER VI ØNSKER Å HA VED MAKTEN.”

—————–

For ordens skyld, la meg avslutte med, at jeg ikke ser den plan og ideologi som fremmes i ”Protokollen”, avvike i vesentlig grad fra hva vi opplever i dagens verden, rent bortsett fra at den, i sin fulleste konsekvens, vil føre til en sterk reduksjon av antallet guder som tillates tilbedt?. Riktig er det kanskje å si, at et helt sentralt element i ”Protokollen” som gjenstår, er uinnskrenket å innføre i folkets bevissthet, ”Det Første Bud”, uten noen form for avvik, tilføringer eller utvidede tolkninger?

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Jesus ble helt opplagt korsfestet på et kors, slik romerene gjorde det på den tiden. At det NOEN steder i Bibelen stå TRE og ikke kors er helt uten betydning når manleser hva som skjedde.

Korset som pine- og henrettelsesredskap ble oppfunnet av perserene. Senere ble denne avstraffelsesmetode overtatt av Aleksander den store, fønikerene, kartagerene m fl. Romerene overtok skikken etter de sistnevnte. Romerske borgere kun dog ikke avstraffes på denne måten, kun slaver, opprørere i de okkuperte land. Det samme var tilfelle hos grekerene. I forbindelse med Jerusalems ødeleggelse ble en tid mer enn 500 jøder korsfestet hver dag, og til slutt fantes det verken trevirke til kors eller plass for alle som ble idømt denne straff. Men dette var jo mer enn 40 år etter Jesus ble korsfestet. Korsfestelse inngikk ikke i jødisk avstraffelse. Keiser Konstantin avskaffet korsfestelsen i det romerske riket, fordi den ble ansett or å være nedsettende for kristendommen.
Etter domsavsigelsen ble den dødsdømte overlatt til å hudstrykes, en behandling så forferdelig og kraftuttømmende at mange rett og slett døde allerede da, mens andre fullstendig mistet sin forstand. Piskingen foregikk enten umiddelbart etter dommen eller også på veien til henrettelsesstedet. I Jesus tilfelle ble den foretatt allerede FØR dommen ble avsagt, i den hensikt å vekke medlidenhet hos folkemassene for den utmattede og blødende nasareer, og således redde ham fra døden (Luk 23:16) – Joh 19:1). Den hårde behandling var muligens grunnen til at Jesus ble fritatt for å bære sitt kors det siste stykket ut til Golgata (Matt 27:32). Det var ellers skikk at tverrbjelken til korset ble båret av den dødsdømte helt fram til retterstedet. Her ble han så avkledd (Matt 27:35 – Joh 19:23). Deretter la dem ham på ryggen, med skuldrene og de utstrakte armene over tverrbjelken. Kvinnene i Jerusalem tilbød ofte den dømte en bedøvende drikk av vin og myrra, etter oppfordringen i Ord. 31:6. (Gi sterk drikk til den som er sin undergang nær). Jesus tok ikke imot denne drikken; frivillig og ved full bevissthet ville han lide dødens smerte (Mark 15:23). Etter at den den dømte var blitt bundet eller spikret fast til tverrbjelken – Jesus ble spikret (Joh 20:25)- ble legemet løftet opp og bjelken satt på plass på den oppreiste pælen. Føttene ble bundet, eller spikret fast til denne (jfr profetien i Sal 22:17).
Iblandt ble det brukt ganske høye kors for å unngå en snarlig død ved overfall av ville dyr, eller også for at den korsfestetde skulle være synlig på lang avstand. Jesus kors må ha vært ganska høyt – en soldat rekker ham en fuktig svamp på et rør, ikke bare med hånden (Mark 15:36)
Korsfestelsen var uutholdelig smertefull. Sårenes inflammasjon, tørstens og sultens kvaler, blodsprengning i hode og hjerte, solens hete og nattens kulde uttømte litt etter litt den ulykkelige for hans siste krefter og gjorde ham fra seg selv av smerte. Døden fulgte vanligvis ganske langsomt. Den dødsdømtes allmenntilstand hadde selvfølgelig en viss betydning. I de fleste tilfeller levde den korsfestede mer enn 12 timer, han døde faktisk sjelden før etter 24 timer, i alminnelighet først etter 48 timer på korset!. Men man kjenner til tilfeller der døden først har inntrådt først etter 3 – 6 dager!!! Pilatus var forundret over at Jesus døde etter kun 6 timer (Mark 15:44) Ofte forkortet man den ulykkeliges pine ved å knuse hans ben med en klubbe, (Joh 19:32).

jegeryo
jegeryo
Abonnent
11 år siden

Tusen takk Sigr for en fin artikkel med mye god informasjon.

Som jeg har forstått om Jehovas vitner er at de betrakter seg som kristent. Jehovas vitner regner Jehova for å være deres Gud og den eneste sanne Gud , så livene deres handler om tilbedelsen av Ham i samsvar med sin egen tolkning av Bibelen. For meg har de en veldig begrensede tolkning av Bibelen, men de står sterk for deres «sannhet»
For dem er Livstre og den forbudte frukten to fysiske ting. Det er et tre og en frukt og det slutter der. Også har de den fulle sannheten og ingen andre har sannheten.

Denne artikkelen skrev Joseph Wilting før han døde.
http://www.mamut.net/livifrihet/newsdet41.htm

Her kan de høre litt om:
Herre, hvem skal vi gå til? av Joseph Wilting.

og så finner dere resten på youtube.com

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Why hate religion, but love Jesus:

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Hvilke menighet skal en da tilhøre hvis en skal hate religion maranata, jeg forstod det slik at du ikke tilhører noen menighet?!

Edward Alexander
Skribent
11 år siden

Anbefaler nyhetsspeilet å ta opp mitt tilbud om å intervjue meg. Nå er jeg forholdsvist høyt opp i dette systemet og dypt involvert. Jeg er med i flere ordener, selv Stormester for to, Ordførende Mester for en Frimurerlosj, og involvert i flere andre ordener.

Totalt er jeg med i Frimurerorden (både Scottish Rite og Misraim Rite) , Martinistordenen av Ridderne av Kristus, Ordenen av de antikke riter, Rosenkorsordenen, Ordenen de Noble riddere av Co-creation, Ordo Nous Ogoz m,m, http://www.OgozOrder.comhttp://www.Co-Creators.net

Femten års erfaring, med litt peiling.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Federal Bridges – Moving Pedophiles Through B.C.’s Bountiful Community – Extorted Silence – Utah Retirement System – Naked Shorting http://www.abeldanger.net/2012/01/federal-bridges-moving-pedophiles.html

Thom Hartmann: Mormons, Polygamy, Sex Tapes & Pedophiles +

.
Article source, 9/11 and related:
Intelligence reports http://abeldanger.net/
Technical documentation http://ae911truth.org/

Jan Richard
Abonnent
11 år siden

Hei
Det var en meget interessant artikkel angående linken mellom frimurerne og Jehovas vitner. Det er klart sammenheng mellom ledende religiøse organisasjoner og frimurerorganisasjoner. Dette kan forklares best av den meget dyktige professoren Walter Weith i følgende link:
http://amazingdiscoveries.tv/media/48/501-232K/

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Marius Reikerås’ kopi av e-post:

+[

Frimurerlosjen

From: marius@norm-norge.no
Date: Thu, February 2, 2012 1:21 pm
To: post.hordaland@statsadvokatene.no
Cc: postmottak@jd.dep.no Bcc: postmottak@domstolsadministrasjonen.no (more)
Att: Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen

Vedrørende ditt medlemskap i Frimurerlosjen. Det vises til min e-post av 18 januar, hvor jeg ber deg redegjøre nærmere for ditt medlemskap i frimurerlosjen, herunder hvilke relasjoner dette skaper til frimurerne Henrik Lunde og Willy Dalheim. I ettertid er jeg blitt gjort kjent med at også lagdommer Svein Alsaker i Bergen er medlem av samme losje som du, den såkalte Johanneslosjen, Oscar. Det er svært bekymringsfullt og særdeles lite tillitskapende at både statsadvokat og dommer deltar i samme sak og holder informasjonen om sine medlemskap i frimurerlosjen hemmelig, før jeg selv får vite dette av andre. Det er videre bekymringsfullt at denne type henvendelse ikke besvares og det bes nå om en snarlig redegjørelse for hvilke bindinger som du har med lagdommer Alsaker, advokat Willy Dalheim og tidligere dommer og advokat Henrik Lunde i relasjon til denne frimurerordenen.

Bergen, den 2.2.2012
Marius Reikerås
Kopi av denne e-post legges ut til offentlig informasjon, herunder på sosiale medier

}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Kommentarer utbes,
NDL Demonstrasjon i Stavanger 26 Mai 2012 Bookmark and Share http://norwegiandl.com/modules/nyheter_norsk/item.php?itemid=79

Sitat: Etter at demoen i Aarhus nå er avviklet og et helt Europa kunne se hvem som er den voldelige fraksjon, planlegger NDL nå en demonstrasjon i Stavanger, 26 Mai, 2012 Kl. 14.00 – 17.00. Vi vil komme tilbake med detaljert informasjon vedr. hvor i Stavanger den skal avholdes og hvilke talere som vil delta så snart det er klarlagt. Hovedmålet for demoen er å protestere mot regjeringens forslag om å endre grunnloven til at Islam blir likestilt med kristendom, som skal stemmes over 21 Mai i år. Det er dessverre forventet at forslaget vil få gjennomslag, men det er heldigvis bare første trinn, for i neste stortingsperiode skal det samme forslaget opp til ny behandling. Dersom et grunnlovsforslag skal bli vedtatt, må det samme forslaget bli vedtatt av to stortingsbehandlinger – i to ulike stortingsperioder. det er altså ikke for sent, selv om forslaget går gjennom, men det kreves en massiv protest og at folk blir gjort oppmerksom på at denne idiotiske regjeringen vil åpne for at Islam, en ideologi som står bak ufattelige 270 millioner drap de siste 1400 år, skal få direkte innpass i Norge, som er tuftet på kristen kultur og for verdier våre forfedre har sloss og dødd for. ..

Relatert,
Anti Defamation League, ADL, is a non-jewish terror organization: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL http://tinyurl.com/7mj5yuo

Direkte referanse,
Anti Defamation League, ADL, is a non-jewish terror organization: Milton William, Bill, Cooper, The Ugly Truth About the Anti Defamation League, ADL http://www.youtube.com/watch?v=yq7AHHPLebM&list=PL69D85CC39464FCBE&feature=plpp_play_all

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Thomas Smolich, Bradley Schaeffer, Adolfo Nicolás, Peter-Hans Kolvenbach: protectors of Jesuit rapists and pedophiles everywhere http://www.abeldanger.net/2012/10/thomas-smolich-bradley-schaeffer-adolfo.html * Quote: Source: What They Knew http://vu2103.katla.orangewebsite.com/ (An Archive of Jesuit Accountability – Clergy Sexual Abuse in the Society of Jesus) A Long Road to Nowhere for the Chicago Jesuits… – Very Rev. Brad Schaeffer SJ: come on down, you’ve won a prize… Former Chicago Provincial Bradley Schaeffer SJ and Society of Jesus (Jesuit) General Adolfo Nicolás. Waiting in the wings for his *hug*: Tom Smolich SJ, current head of the US Jesuit Conference and former Provincial of California, protector of Jesuit rapists and pedophiles everywhere http://www.reformation.org/jesuit_retreat.html ..
.
«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

icanhandlethetruth
icanhandlethetruth
Abonnent
10 år siden

Jeg stiller klare spørsmål ved om Rotchild familien er så mektig, og er så ressurssterk, at de har skapt alt av religion, politiske retninger, og ideologier/ismer. Nærmer vi oss 1000?
Inklusive «frimureriet», for selv de mektigste frimurere her til lands; tjener de sin herre og mester: Satan (er dette villedning?). Har Rotchilds også skapt skikkelsen «Satan», som et motstykke til «Gud»? Tjener «frimurerne» egentlig KUN Rotchilds som deres oppdragsgivere, hvor de får klekkelig betalt for sin lojalitet?

Skien by har angivelig brent ned 3 ganger. Og alle offentlige bygninger av «eldre årgang» er beviselig reist av «frimureriet». Spørsmål: Hvordan har Skien by brent ned 3- tre ganger, og siste gang blitt totalt destruert av «mystiske brannårsaker»?
Folkehistoriene går på en gal kvinne, som skal ha klart å tenne på hele byen. Èn kvinnes verk, altså. En aldri så liten hvit løgn?

Dette bildet av Skien kirke sier jo sitt, for de som har forstått betydningen av symbolikk: «Det altseende øyet i pyramiden». Er dette Rotchild familiens logo?

http://haugen.jalbum.net/Kirker%20i%20Norge/kirkefoto/Kirker%20i%20Telemark/slides/Skien%20kirke%20Telemark%20oppf%201894.jpg

Som etter mine innkommende rapporter er tydelig i alle kirker som er reist i Norge. Også i Grenlands- regionen:
http://haugen.jalbum.net/Kirker%20i%20Norge/kirkefoto/Kirker%20i%20Telemark/index.html

Er disse «Guds» hus, eller er de alle reist på oppdrag fra Rotchilds?
(snille undersåtter som tror på Kristus, og som ikke våger å stille spørsmål?)

Hva med Larvik Museum?
http://www.visitnorway.com/ProductImages/TellUs/TellUs_1914_5_large.jpg

Eller reisverk i Stavern?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Stavern_church.jpg

http://ragnar.steinmoen.net/wp-content/uploads/2012/05/stavern-3.jpg
http://www.touristphoto.no/images/vestfold/stavern_minnehallen1.jpg

Eller i Trondhjem, for den saks skyld?

http://www.geoffreysj.com/wp-content/uploads/2012/05/1582_trondheim1-1.jpg

Ta en kikk på bildet av St. Bernard Catholic Church. Mt. Lebanon, Pennsylvania, USA
http://farm8.staticflickr.com/7005/6574611665_eb9de21b99_z.jpg

Er alt sammen til syvende og sist basert på «vi har latt bygge riket der solen aldri går ned» av Rotchild familien?
http://farm5.staticflickr.com/4110/5183092376_29432aa270_z.jpg

Legg nå merke til identisk ornamentur/symbolikk med Nationaltheatret i Oslo.
http://c0056906.cdn2.cloudfiles.rackspacecloud.com/64439.jpg

Noen som har sett filmen «the village»?
http://www.youtube.com/watch?v=3hVevQea4h0

Har Rotchilds bygget «the village» så og si overalt over hele kloden?
Likhetstrekk mellom Grenlands «byer», eller alle Norges byer?

? Måten de er bygget opp på, er identiske med svært mange byer i f.eks. USA. Jeg korresponderer med andre sannhetssøkende i Lebanon, PA, som rapporterer om nøyaktig samme makt- strukturer. «Macdonalds» på hjørnet, «offentlige tilbud i kirker», og en uoversiktlig mistrivsel, over at «noe galt er galt».

Er denne gamle mannen egentlig en å være så redd for?

Alt er lov, bare man har makt til å ta seg lov, tydeligvis!

Rotchilds and the vatican: (legg nå merke til diverse «logoer».)
http://www.youtube.com/watch?v=FNg6xwwc48Y

Pave Benedict, bare en av mange millioner tjenere for Rotchilds?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  icanhandlethetruth
10 år siden

British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

«.. Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavlan og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse?» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/09/vet-du-noe/comment-page-7/#comment-90596

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Jeg var ifjor innom Betel i Trondheim sentrum http://www.beteltrondheim.no/ på oppfordring fra en relativt oppegående kineser som bor her, kun for å se hva som foregikk og om mulig slå av en prat. Til høyre innafor inngangsdøra er det en sal hvor en person foreleste for et titalls ungdommer. Vi gikk inn og satte oss ned relativt langt bak. Vi ble umiddelbart spurt av foreleser om vårt navn og hva vi gjorde der. Det ble høflig besvart. Foreleser gjorde satans håndtegn på skrå over brystet og sa relativt bryskt at vi umiddelbart måtte forlate salen

Hva ble og blir ungdommer og andre indoktrinert med i Betel? Vi fikk som man kan se, svaret der

På Betel Trondheim facebook side https://www.facebook.com/pages/Pinsemenigheten-Betel-Trondheim/201813543163456 fikk jeg beskjed om at det kun var lov å poste intern administrativ informasjon der, ergo ikke noen ikke-administrative sannheter som eksempelvis, The society of Jesus, jesuits, Ignatius of Loyola, 1st Superior General, pope, black pope, Vatican http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1851&start=1

«Du her herved invitert til fengslene for å besøke de som står bak chemtrail forgiftninga og annen relatert kriminalitet ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/comment-page-8/#comment-94191

« Forrige artikkel

Media medskyldig i 9/11 falsk flagg operasjon

Neste artikkel »

Norske soldater ut av Afghanistan

90
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x