SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

16.7K visninger
15 minutter lesetid
96

Kristin Halvorsen, leder for SV og Norges kunnskapsminister sa på NRK Dagsrevyen 21. mars:

”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.” Du kan selv se intervjuet her i dette videoklippet (fra ca. 1 min 20 sek til 1 min 45 sek.). [Red. kommentar: Videoklippet hos NRK er ikke lengre tilgjengelig].

Nyhetsspeilet går her gjennom norske politikere som har arbeidet iherdig for å legge Norge under fremmed herredømme uten folkelig mandat, mao. bak folkets rygg og i strid med deres demokratiske mandater som folkevalgte politikere.

Vidkun Quisling var på ingen måte den siste som ønsket Norge under fremmed herredømme. Kanskje var Quisling heller ikke den verste – av den enkle grunn at han ikke la skjul på sine hensikter overfor det norske folk.

Doble agendaer er dessverre et særpreg for noen av Norges mest innflytelsesrike krigs- og etterkrigspolitikere. Så er det kanskje ikke tilfeldig at Norge har gitt verden ordet «quisling«, som betyr landssviker på alle språk.

Trygve Lie og FN

Trygve Lie (1896-1968) ble utenriksminister i Norges eksil-regjering i London i februar 1941, etter at Halvdan Koht var blitt tvunget til å gå av.

Kort tid etter at han var blitt utenriksminister, den 28. mai 1941, underskrev Trygve Lie en hemmelig avtale med Storbritannias utenriksminister Anthony Eden, som hadde for vane å sitte ved siden av Rothschilds under datidens offentlige middager. Innholdet i denne avtalen er ennå ikke blitt kjent.

For mer om den hemmelige avtalen mellom utenriksministrene Eden og Lie, se f.eks. her. Norges eksil-statsminister Johan Nygaardsvold trakk Trygve Lies lojalitet (overfor norske interesser) i tvil, se f.eks. her.

Trygve Lie underskrev i 1941 en hemmelig avtale med den britiske regjering (eller deres overordnede) som forpliktet Norge etter krigen. Som belønning ble han tildelt stillingen som FNs første generalsekretær.

Et faktum som kan gi en indikasjon på avtalens innhold, og hva Trygve Lie hadde forpliktet Norge til etter at krigen var over, er at samme dag som Norge var blitt fritt, den 8. mai 1945, ble Norge på ny okkupert, denne gang av allierte i dress som kom inn bakveien.

Denne ukjente okkupasjonen av Norge, som startet samme dag som den tyske okkupasjonen var over(!) innebar bl. a. at grunnlovsstridige forordninger ble implementert som norsk etterkrigslov, varte frem til 8. desember 1945, og er blitt beskrevet slik:

I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres.

Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten.”

Den store stillheten etter krigen om avtalens innhold er blitt beskrevet slik:
«Ordlyden av den avtale som ble undertegnet av utenriksministrene Anthony Eden og Trygve Lie i London 28. mai 1941, omtalt i 10. kapittel, ble hemmeligstemplet. Den er ikke gjengitt i “Samling av provisoriske anordninger m. v. 1940- 45″. utgitt av Det Kgl. Justis- og politidepartement, i april 1945. Avtalen er ikke gjengitt i Johan Nygaardsvolds “Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9. april til 25. juni 1945. ” Utgitt 1947. Avtalen er heller ikke gjengitt i Olav Ristes store verk om Londonregjeringen som kom ut så sent som i 1995. Riste sier her: “Den endelige avtalen mellom Norge og England ble undertegnet av Lie og Eden, 28. mai 1941…Se

24. oktober samme år ble FN opprettet. Norge ble medlem av FN i november 1945, hvoretter de allierte som nevnt trakk seg ut av Norges styre og stell i desember 1945.  I februar 1946, mens han fremdeles var norsk utenriksminister, tiltrådte Trygve Lie stillingen som FNs første generalsekretær.

Hensikten med opprettelsen av FN var på sikt å skape en verdensregjering, også beskrevet som ”en FN-ledet verdensorden”…

Illuminati-avhopperen Svali har sagt dette om hensikten bak FN:
FN ble opprettet for å bidra til å overvinne en av de største hindringene for en verdensregjering, for å kunne innføre militærstyre og diktatur med Illuministene. Dette hinderet er nasjonalisme, eller stolthet for sitt land.

Hva er agendaen? FN er satt opp som en skygge, eller forløper, til et ”Høyeste Verdensråd” (Supreme World Council) som skal representere alle nasjoner.

Enhver ambassadør til FN har enten utført tjenester for Illuminati og blitt belønnet, eller er en politisk gallionsfigur som er valgt for å gi FN-organisasjonen “en fin fasade”. Se

Forøvrig var en av Trygve Lies første handlinger som justisminister i 1935 å gi politisk asyl i Norge til  massemorderen og Rothschild-agenten Lev Trotskij.

Vidkun Quisling og nazi-Tyskland

Vidkun Quisling (1887-1945) hadde i desember 1939 et møte med den krigende Hitler hvor han undersøkte mulighetene for tysk (militær) støtte dersom Norge ble invadert av land som Storbritannia og/eller USA. Hitler signaliserte at han ønsket Quisling som regjeringssjef.

Etter at Norge ble invadert av Tyskland 9. april 1940 kunngjorde Quisling via radio at han hadde tatt makten, og at væpnet motstand mot de tyske invasjonssoldatene skulle oppgis.  Han erklærte at enhver motstand mot den tyske invasjonen «ikke bare var nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom».

Quisling satset på tysk støtte for kuppforsøket for å beholde noe politisk makt i norske hender. Den tyske okkupasjonsmakten anså at Quisling ikke hadde støtte i folket, hvoretter den tyske nazisten Josef Terboven den 24 april ble utpekt til rikskommissær (øverste politiske ansvarlige) i Norge.

I februar 1942 ble Quisling innsatt av den tyske okkupasjonsmakten som ministerpresident (statsminister) og bedt av den tyske okkupasjonsmakten om å danne en nasjonal regjering. Det var opprinnelig meningen at nordmennene skulle få overført suvereniteten, men tyskerne ombestemte seg og valgte å utsette dette til krigens slutt.

Quisling som overordnet og underordnet. Til v. skriver han autograf for en begeistret kvinne, til høyre i selskap med datidens internasjonale maktmenn, bl.a. Heinrich Himmler og Josef Terboven. Nordmenn har tilsynelatende en tradisjon for å la seg blende av personer med makt, uavhengig av deres moralske kvaliteter.

Quislings politiske linje var at Norge skulle få status som selvstendig stat alliert med Tyskland. I et videre perspektiv ønsket han at Norge skulle inngå i en europeisk union med Tyskland i en ledende rolle.

I 1945 ble Quisling bl.a. dømt for ulovlig forsøk på å bringe Norge under fremmed kontroll,  ulovlig endring av Grunnloven og medvirkning til drap.

Quisling ble dømt til døden og henrettet ved skyting på Akershus Festning den 24. oktober 1945, samme dag som FN ble opprettet. Juridisk sett var både rettssaken, dommen og eksekveringen av dommen mot Quisling i strid med såvel norsk grunnlov som norsk strafferett dengang.

For mer info om Quisling, se f.eks. her

Haakon Lie, Jens Chr. Hauge og NATO

Haakon Lie (1905 – 2009) var Arbeiderpartiets harde maktmann i etterkrigstiden, gjennom sin stilling som partisekretær 1945-1969. Haakon Lie ble aldri demokratisk valgt til noe verv, og hans udemokratiske holdning viste han bl.a. gjennom kommentaren ”Jeg skal knekke deg som en lus” som han ved en anledning meddelte daværende statsminister Einar Gerhardsen.

Haakon Lie hadde vært en patriotisk nordmann som var aktiv i motstandsbevegelsen i første del av krigen. Han måtte flykte fra nazi-okkupantene mot slutten av 1941. Han kom til Storbritannia, der han bl.a. meldte seg inn i det britiske Arbeiderpartiet(!) som han ”knyttet varige bånd til lederne av”. Han reiste til USA både i 1943 og i 1944 ”for å samle støtte og penger til norsk okkupasjonsmotstand og gjenoppbygging” – komplett uvitende om at krigen var rigget fra høyt hold i USA – og at Norge var et av landene som ble utsett til etterkrigstidens nyttige idioter for krefter innenfor ”de allierte”. Haakon Lie representerte Norge ved FN-konferansen i San Francisco i mai 1945, der atombombingen av Japan ble planlagt i et siderom av noen av USAs fremste representanter på FN-konferansen. Mens planleggingsmøtet for FN pågikk ble konsensus i møtet på siderommet at ”La oss håpe på 1 million døde japanere fra atombombing – og at Japan ikke overgir seg siden vi da ikke vil få benyttet atomvåpenet…” (For mer om dette se f.eks. her)

Etter at Haakon Lie kom tilbake til Norge etter krigen utbasunerte han at ”Vi skal bygge Det Nye Jerusalem” et tegn på at han hadde hoppet på agendaer som han neppe hadde full oversikt over. Lie knyttet kontakter til det amerikanske OSS, som ”offisielt” kjempet mot det samme nazi-Tyskland som forårsaket at Haakon Lies bror Per døde i konsentrasjonsleiren Dachau i mars 1945.

Mens Haakon Lies bror ennå satt i tysk konsentrasjonsleir hadde Lies ”nære samarbeidspartner” OSS (det senere CIA) igangsatt en massiv evakuering av tyske nazi-krigsforbrytere over til USA (som også omfattet ”bødler” fra konsentrasjonsleirene, bl.a. Josef Mengele) kjent som Operation Paperclip. De kompetente tyske krigsforbryterne fikk høye stillinger i USA og tilgang på store ressurser, bl.a. til oppbyggingen av CIA.

En konsekvens av dette var at CIA, som Haakon Lie i det skjulte samarbeidet nært med i mange år etter krigen (bl.a. gjennom NATOs topphemmelige Stay Behind-nettverk i Norge) i stor grad ble preget av nazistisk tankegods. Oppvasken rundt Stay Behind i Norge i 1990-årene (se nedenfor) avdekket at Haakon Lie anså sin lojalitet til NATO og CIA som sterkere enn hans lojalitet til Norge og til det norske folk.

Haakon Lie ble hurtig en sterk NATO-tilhenger etter krigen. Dette både til tross for at Stalins Sovjet hadde trukket seg tilbake fra norsk jord etter frigjøringen av Finnmark og at Russland var ødelagt og utslitt av krigen.

For at et land skulle kunne bli NATO-medlem var det et krav at det ble opprettet en hemmelig hær («en indre fiende») ved navn Gladio. Gladio/Stay Behind i Norge var så hemmelig at selv ikke Stortingets politikere ble informert om dette. For Arbeiderpartiets udemokratiske maktmenn Haakon Lie og Jens Chr. Hauge ble Stay Behind-organisasjonen på sett og vis deres eget «cosa nostra» (som betyr «vårt eget anliggende«) mao. en aktivitet som de anså at ingen andre hadde noe med, og da særlig ikke stortingspolitikere, presse eller Norges øvrige befolkning.

Lie fant fort ut at Stay Behind organisasjonen kunne benyttes til overvåking og forfølging av politiske motstandere på Gestapo-vis. Det var særlig norske kommunister og NATO-motstandere som ble offer for dette. For mer info om Haakon Lie, se f. eks. her.

Jens Chr. Hauge (til v.) og Haakon Lie (til h.). I midten tidl. statsminister Einar Gerhardsen.

5. november 1945, bare 30 år gammel ble Jens Chr. Hauge (1915 – 2006) utnevnt til norsk forsvarsminister, en stilling han innehadde frem til 1952. Da  var Norge blitt sluset inn i NATO og Stay Behind var etablert og innkjørt på norsk jord. Det mafia-lignende Stay Behind ble ett av Hauges spesialområder. For mer info om Jens Chr. Hauge, se f.eks. her.

Da Norges Lund-kommisjon i 1990-årene gransket Stay Behind-nettverket kom de ikke helt til bunns, hovedsakelig pga. maktkameratene Haakon Lie og Jens Chr. Hauge:

«Det skyldes blant annet at tidligere forsvarsminister Jens Chr. Hauge og tidligere Ap-sekretær Haakon Lie ikke ville legge alle kortene på bordet om sin egen medvirkning i Stay Behind-nettverket.

De nektet også å møte under Stortingets høring om saken.

Hauge og Lie mente at denne delen av norgeshistorien burde bli en hemmelighet for all ettertid. De var rasende på daværende partileder og statsminister Thorbjørn Jagland som tok initiativet til å kaste lys over en lite ærerik del av Arbeiderpartiets etterkrigshistorie.

Ifølge Rolf Gerhardsen (Einar Gerhardsens bror) sine dagboksnotater er det heller ingen tvil om Haakon Lies nære kontakt med CIA. Partisekretæren (Haakon Lie) sendte folk fra parti og fagbevegelse til opplæring i hemmelige operasjoner i CIAs treningsleire i USA og Tyskland.

Disse folkene skulle  brukes som instruktører i de superhemmelige norske «Stay Behind-gruppene». Se

Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og EU

Norges EØS-avtale – som i stor grad har overlatt norsk selvstyre og lovgivning til EU – har vært en gedigen TROJANSK HEST for å få Norge inn under EU-kontroll, med eller uten samtykke fra Norges befolkning og uten at EØS-arkitektene har tatt seg bryet med å informere om denne realitet.

Her er en skildring av dobbeltspillet som fant sted under EØS-prosessen med Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre i førersetet. Kilden er en innsider, den patriotiske juristen Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet i Utenriksdepartementet da EØS-prosessen pågikk :

«Hele det såkalte ”EØS” er Jonas Gahr Støre og Morten Wetland sin oppfinnelse. I realiteten var ”EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen ”EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som ”norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet.

Jonas Gahr Støre gir ryggdekning til Gro Harlem Brundtland. Få om noen har gjort mer i nyere tid for å bringe Norge under fremmed herredømme enn dette råkjør-radarparet fra EØS-sviket.

På et møte der Støre hadde laget et tosiders ”innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert.

Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i ”muldvarplære” i mange år. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991.

Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper.

Janus-Jonas Gahr Støre: Med sine halvårlige redegjørelser til Stortinget om «de siste endringer i EU-lovgivningen» har han sørget for at norsk lovgivning nå er flyttet ut av Norge og under fremmed herredømme. Norges befolkning sa faktisk NEI til EU i 1994. Ikke bare Støre ser ut til å underslå dette ugjendrivelige demokratiske faktum…

Det er dette muldvarpene i norsk forvaltning har gjort, stikk i strid med folkets mening

Fra «Åpent brev til Jens Stoltenberg» av jurist og tidligere ansatt i Utenriksdepartementet Synnøve Fjellbakk Taftø

I dette videoklippet (fra ca. 1 min 20 sek. til 1 min. 45 sek.) fra 24. juni 1994,  signerer Norges daværende statsminister Gro Harlem Brundtland Norges tiltredelsesdokumenter til EU.

Nettadressen for Gros «Nå har jeg gjort Norge til EU-medlem» signatur  (vises ikke ved avspilling av videoen) er:  http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566

Gros underskriving fant sted til tross for at Norge skulle avholde folkeavstemning om eventuell EU-tiltredelse flere måneder senere.

Ifølge EU innebærer Gros signatur at Norges regjering hadde «godkjent avtalens innhold og anbefalt den«. Det er et faktum at EU-toppmøtet ble massivt fortiet av norske media. Det er ikke sikkert at den eneste grunnen til dette var at Norge befant seg i Drillo-rus etter 1-0 seieren over Mexico i Fotball-VM få dager før Gro undertegnet dette nøkkeldokumentet.

Hva om dokumentet de facto var Norges tiltredelsesavtale til EU, og at gyldigheten av Gros signatur som norsk statsminister ikke ble tilsidesatt av NEI-resultatet av folkeavstemningen 28. november samme år?

Kan det faktum at folkeavstemningen i Norge som ga NEI-resultatet ble kalt for «rådgivende» være en liten jesuittisk vri som i realiteten innebar at «Samme hva resultatet måtte bli så ville NWO-Gro ha det siste ordet i spørsmålet om norsk EU-medlemskap«? Tross alt hadde Gro Harlem Brundtland deltatt på to Bilderberg-møter mer enn ti år tidligere, og som en god bilderberger hadde jo Gro lært at folkemeningen betyr ingenting, mens instrukser fra Bilderberg betyr det meste for hva som blir gjennomført… Da Gro etter det dundrende nederlaget etter Norges EU-NEI ble spurt om hun ville trekke seg svarte hun kryptisk: «Det finnes andre metoder«. Andre metoder for hva…?!

Kan det faktum at Norge har innført noe sånt som 8.000 EU-forordninger til gjeldende norsk lov ETTER at Gro signerte dette dokumentet (som pussig nok ikke er å oppdrive i Utenriksdepartementets arkiver i samsvar med norsk lov og etablert praksis) være et direkte bevis på at Norge faktisk ER medlem i EU nå, men at Gro og Jonas og Jens har valgt å holde sannheten om dette skjult…?!

For mer informasjon om Janus-Jonas Støre og Gro Harlem Brundtlands folkesvik i EU/EØS-saken, se her.

Thorvald Stoltenberg, Jens Stoltenberg og Bilderberg

I 1954 ble det første Bilderberg-møtet avholdt på Hotel de Bilderberg i Holland. Dette er private sammenkomster hvor den vestlige verdens toppledere innenfor bl.a. bankvesen, næringsliv, politikk, militærvesen og media møtes i aller største hemmelighet for å utveksle informasjon, meisle ut strategier og fatte vedtak om hva som skal gjennomføres, av den enkelte deltager eller i fellesskap.

De udemokratiske Bilderberg-møtene er preget av en kollektiv media-blackout i vestlige media, til tross for at påfallende mye makt er samlet samtidig, og at det er helt naturlig at slike møter får pressedekning.NATO-toppsjefene er gjengangere på Bilderberg-møtene, og i et svakt øyeblikk i et intervju med en lokal radio-stasjon innrømmet Belgias tidligere generalsekretær i NATO, Willy Claes, at det fattes beslutninger på Bilderberg-møtene, som deltagerne er forpliktet til å se til at blir gjennomført i deres respektive hjemland, naturligvis i all hemmelighet og på tvers av alle demokratiske prinsipper:

Former NATO Secretary-General and Bilderberg member Willy Claes has …admitting during a Belgian radio interview that Bilderberg attendees are mandated to implement decisions that are formulated during the annual conference of power brokers.» Se

Det var vært en jevn strøm av norske politikere til Bilderberg gjennom årene. Bilderberg-Thorvald Stoltenberg deltok på Bilderberg-møter i 1973, i 1982, i 1994 og i 1995, mens Bilderberg-Jens Stoltenberg deltok i 2002, som påtroppende partileder i Arbeiderpartiet etter Thorbjørn Jaglands pussige «helseproblemer» i januar samme år.

Som Bilderberg-far, så Bilderberg-sønn. Stoltenberg senior og junior har arbeidet for å bringe Norge under fremmed herredømme i nesten 40 år.

Såvel EU, som NATO, FN og Bilderberg arbeider mot det samme langsiktige målet: Etablering av en verdensregjering med en felles valuta.

Dette muliggjør et globalt tyranni, helt uavhengig av hvilke forestillinger som godtroende og uvitende norske SV-politikere måtte ha om at en verdensregjering vil kunne fungere som en «demokratisk» konstruksjon, til beste for menneskeheten.

47 ganger Bilderberg-deltager og Stoltenberg-venn David Rockefeller sa dette på Bilderberg-møtet i Baden-Baden i 1991 (et møte hvor forøvrig Gro Harlem Brundtlands ektemann Arne Olav Brundtland deltok):

«Det ville ha vært umulig for oss å utvikle vår plan for verdens utvikling om vi under dette arbeidet skulle hatt offentlighetens lys rettet mot oss.

Slik det nå er, er verden bedre utviklet og forberedt til ferden mot en verdensregjering. En overnasjonal herskerelite av ledende intellektuelle og internasjonale bankierer er selvsagt å foretrekke fremfor det nasjonale selvstyret som er blitt praktisert i de foregående århundrer”.

Trilateral-kommisjonens grunnleggere. Fra v. David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski og Thorvald Stoltenberg. Tidl. forsvarsminister Thorvald Stoltenberg deltok på sitt første Bilderbergmøte i 1973. Samme år ble han en av de europeiske grunnleggerne av Trilateral-kommisjonen. Trilateral-kommisjonens formål? Dannelsen av en verdensregjering med en verdensvaluta – mao. et globalt diktatur.

Det er et faktum at tomten som huser FN-bygningen i New York befinner seg på grunn som velvillig og vederlagsfritt ble stilt til disposisjon av Rockefeller etter dannelsen av FN i 1945. Naturligvis ikke som «en fri lunch», men fordi FN var tenkt som en viktig byggestein i NWO – New World Order – prosjektet, som Rockefeller i likhet med Rothschild og andre super-rike lenge har arbeidet for…

Det var ikke misfornøyde russiske arbeidere som gjorde «sosialistisk revolusjon» i Russland i 1917. Både Vladimir Lenin og Lev Trotskij var frimurere og agenter for den internasjonale storkapitalen, primært den New York-baserte zionisten og Rothschild-agenten Jacob Schiff. Trotskij oppholdt seg noen måneder i New York på Schiff sin regning samme år som revolusjonen ble gjennomført. Til formålet mottok Trotskij og de andre bolsjevikene 20 millioner dollar i håndpenger for å gjennomføre revolusjon i Russland (nå kjent som «tidenes blodigste eventyr»).

Lenin lanserte et klassisk begrep som beskrev de mange uvitende og godtroende menneskene som trodde at de ville bli ledet til «en ny og bedre verden» ved å fungere som villige redskaper for sine Rothschild-backede ledere: Nyttige idioter!

Har ikke Norge hatt litt for mange «nyttige idioter» opp gjennom etterkrigstiden? I form av politikere som bevisst eller uaktsomt har arbeidet systematisk og målbevisst for å bringe Norge under fremmed herredømme, mao. bidratt til at Norge som selvstendig og suveren nasjon skal bli avviklet?

Dette bringer tankene over på en viktig bestemmelse i Norges Lover, nærmere bestemt Straffelovens § 83, som lyder:

Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år. Se

Norges flagg er ikke bare et symbol for bruk under sportsarrangementer. Det er også et symbol på at Norges lover inkl. Norges grunnlov faktisk gjelder. Bør politikere som ikke respekterer Norges lover kunne inneha verv som regjeringsmedlemmer eller stortingspolitikere?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

96 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
12 år siden

”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.” sier Kristin Halvorsen.

Hvorfor står det ikke en tøddel om dette veldig viktige målet for SV i det nye prinsippprogrammet som skal vedtas nå i helgen, da?

Veldig viktig mål, FN-ledet verdensorden, som SV anser som så veldig viktig at det ikke er nevneverdig å ha med i prinsipprogrammet?? Er det noe som potensielle SV-stemmere, eller SV-politikere, ikke får vite?

http://sv.no/Forside/Partiet/Partiets-organer/Prinsipprogramkomiteen/Nytt-prinsipprogram-2011

Og HVOR er dokumentet Treaty of Accession to the European Union som Gro signerte 24. juni 1994 på Corfu European Union Council?

Folket har rett til å se dette!

For en liste over hemmelighold angående Norges suverenitet!

Nå blir det interessant å se om noen, spesielt SV’ere reagerer, eller om SV-Kristin har så stor innflytelse at ingen tør å stille inngående spørsmål i all offentlighet om hva hun mente med «en verdensorden» uten at dette er nevnt eksplisitt i prinsipprogrammet.

aurum14
aurum14
Abonnent
12 år siden

Litt annen vinkling enn mainstream.Bra.

Michelle
Skribent
12 år siden

TAKK for nok en livsviktig fantastisk artikkel!

Greia er at politikerne er clueless, så lenge de selv har det bra, så tror de at de som styrer verden, er vanlige mennesker som vil oss alle det beste, også naturen og dyrene, yeah right! De har ikke tatt seg tid til selv å etterforske sannheter, men sluker rått det de blir programmerte til. All tankekontrollen (les mind-control) gjør at politikerne faktisk tror de selv kan tenke fritt og at det de gjør er riktig. Beviser dette at selv vår kjære Kristin har nå fått innlagt implantater som fjernstyrer hennes tanker helt mot NWO/ FN? Men de trenger vel ikke legge inn implantater lenger etter at chemtrailsen ble så effektiv med Smart-Dust NANO-teknologi.

Instinkt
Instinkt
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Nei, det beviser ikke at Kristin Halvorsen har fått et implantat, som fjernstyrer hennes tanker.

At det finnes en maktelite er jeg ikke i tvil om.! Men hvorfor ønsker du å stadig dra frem science fiction opplegg som et avgjørende «NWO-verktøy» ? Det blir veldig usaklig, samtidig som det setter et «crazy» stempel på denne viktige debatten. Det er man IKKE tjent med…

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
12 år siden

Jeg er fri som alle andre til å tenke selv og out of the box og dele mine tanker og gi til andre akkurat så mye jeg ønsker. Mine tanker ødelegger ikke andres tanker, alle får tenke selv og etterforske sannheter på egenhånd også. Det er helt greit du er uenig med meg, og at du ytrer deg selvsagt kjære deg. Men jeg har også lov å ytre meg. Det er mangfold av ytringer som får folk til å tenke selv og ha valgmuligheter.

Jeg trodde før at slikt var science fiction også, men nå vet jeg at det er mulig og at det har vært gjort masse, mot flere større grupper av mennesker samtidig dette er kontroll, dette er usynlig og hemmelig militær tankekontroll.
1

2 Del 1

Del 2 http://www.youtube.com/watch?
3

Instinkt
Instinkt
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Du er så absolutt FRI til å tenke selv, på hva det enn måtte være.
Nei, dine tanker ødelegger ikke andres tanker, det har jeg heller ikke sagt.
Men det er flere med deg som skaper visse konspirasjoner rundt dette med «NWO»som faktisk forstyrrer det sentrale ved denne debatten. Hvorfor ikke bruke håndfaste bevis? Som f.eks histore. Der finner man en hel del som ikke kan bortforklares.
Youtube filmer er vel ikke akkurat så troverdige ?

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
12 år siden

Jeg forstår hva du mener. Men poenget er at vi må nærme oss kjernen av årsaken til problemene. Årsaken er egentlig ikke svik fra politikerne, vi må snart forså at de egentlig ikke har så mye makt likevel, men er under påvirkning og hemmelig mind-control, de er clueless. Om man bare tror at dette er science fiction, som selvsagt NWO vil at du skal tro, så bar man iallefall etterforske påstandene mine. Temaet mind-control er faktisk alltid relevant, fordi det er så utbredt dessverre. Frihet til å tenke og velge selv, er selve grunnlaget for din sanne glede-følelse.

mrbazooka
mrbazooka
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Ja du er fri til å skriver å tenke selv og dele dine meninger osv… Men Ikke skriv det som om det er FAKTA! For folk som deg gjør at seriøse artikler mister sin seriøsitet. At du velger å svelge i deg ALT av konspirasjonsteorier som du kommer over, pluss at du lager dine egen usannsynlige og umulige teorier, er du med å bidra med å latterliggjøre ns mer enn det egentlig er. NS mister sin troverdighet pga av sånne som deg og smurfen.

Også vil jeg gjerne spørre deg hvor gammel du er og om du er pasient i en eller annen psykiatrisk avdeling ?

anyway, skriv dine meninger og det du tenker, men ikke skriv som om det er FAKTA! For du vet faen meg ikke hva fakta er. Og spar oss med de youtube klippene. DE TELLES IKKE SOM BEVIS!

SMQ
SMQ
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Kan noen av de opplyste her forklare med hva smart-dust nano teknologi i chemtrails er fornoe?

Michelle
Skribent
Svar til  SMQ
12 år siden

Chemtrails inneholder en masse hemmelige ting, det meste av støvet er så og si usynlig for det blåtte øyet, men mye er synlig også, og kan spores i kroppene til morgellons-pasienter.

Smart-Dust vil si at støvet er smart på en måte, det kan kommunisere med annet støv, eller med maskiner laget for det formål å kommunisere med støvet. Det lever sitt eget liv. Men fordi om det kalles smart, så er det helt Usmart og livsfarlig for alt levende selvsagt!

Nano er en egen type teknologi der man kan gå ned på atomnivå og bygge opp ting man ønsker, det kan være alt mulig fra micro-chips, biologiske våpen og kjemiske stoffer med helt nye egenskaper… Dette gjør det veldig interessant for våpenindustrien og hemmelig etterretning etc.

Alle med litt sunn fornuft, forstår hvor alvorlig dette er for naturen og alt levende, bare å tenke på vanlig forurensning, og så sammenligne med kjemikalier med helt ukjente egenskaper, som så og så aldri går tilbake igjen i kretsløp eller brytes ned.

1

2

3

4

På samme måten som folk kunne bry seg LANGT mere med å protestere mot våpenproduksjon, forurensning og stråling, så kunne de bry seg med å sette seg inn i hva chemtrails er og gjør mot oss alle!

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Michelle
12 år siden

Sunn fornuft er på god vei til å bli et ikke eksisterene begrep i verden nå søte kloke Love Bunny :-|

Ikke nok med at vi har 1 milliard kristenzionister som ønsker å fremskynde dommedag for å få Jesus til å retunere eller flere hundre millioner dypt relgisøse systemtro vitenskapsfanatikere men vi har over en milliard muslimer som nå mener at dem er pliktige til å skape et ragnarok av en global krig for å fremskynde The Mahdi tilbakekomst også

Hva faen skjedde med evnen til å tenke selv ?
Vist ikke folk våkner snart og innser a dem er blitt lurt trill rundt av pyramidegjengen som vil ha en verdensorden ut av kaos så ser det mørkt ut for menneskeheten

Herregud jeg tror jeg tar første skip til nærmeste planet

Ahmadinejad’s belief in Twelfth Imam may be fueling nuclear

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=udJK0JC_3N4

kj
kj
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Kunne du, Michelle forklare i enkle ordelag for oss som ikke skjønner det: Hva er det chemtrails gjør mot oss alle?

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
12 år siden

Det blir som å spørre hva våpenindustri,forurensning og strålingen gjør med oss i enkle ordelag, chemtrails gjør vel mye av det samme, bare enda verre, siden strålingen kan fjernes, og tidligere forurensning brytes ned etter en viss tid iallefall, så er det verre å fjerne disse småe nesten usynlige partiklene fra kroppen når man først har fått de inn. Vær så snill å ta dette speriøst, det er tusenvis av mennesker som lider av morgellons, ikke vent med å bry deg til du selv er rammet, om vi alle sa at nok er nok, så ville de ikke hatt sjans til å holde på med dette, det gjelder selvsagt også våpenindustri, forurensning og stråling. Vi blir lurt til å tro at dette er noe vi må ha eller ikke kan gjøre noe med. Lytt til snille Smurfen også, vi vil bare hjelpe!

J.Johansen
Forfatter
12 år siden

Kristin er i godt selskap, med Hitler, Bush, etc…….. Kristin har visst fått smaken på makt…. og sender ut kodeordet for å få mer makt, gjerne internasjonal posisjon…..

New World Order agentur from Riksavisen Norge on Vimeo.

THE NEW WORLD ORDER TAKES CONTROL – A compilation of politicians and others appreciation of the New World Order (NWO … agentur).
Chapters:
1. Intro – Hitlers call for a New World Order
2. The Masters behind the Scene
3. Puppet Politicians
4. The Media Involvement
5. The big international corporations
6. Military Industrial Complex
7. Honest politicians? No chance !
8. Using religion, – as always
9. The forming of childrens mindset
10. The dumbed down Population let it happen
11. Standard Doubletalk; War is Peace
12. Consequence: A World in Flames.

ubu
ubu
Abonnent
12 år siden

Veldig spennende artikkel.
Jeg sliter med å forstå hva teksten under betyr.

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaties_of_the_European_Union

On some occasions, a state has failed to get a treaty passed by its public in a referendum. In the cases of Ireland and Denmark a second referendum was held after a number of concessions were granted. However in the case of France and the Netherlands, the treaty was abandoned in favour of a treaty that would not prompt a referendum. In the case of Norway, where the treaty was their accession treaty (hence, their membership), the treaty was also abandoned.

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Veldig bra Hans.

Du sier bla. “FN ble opprettet for å bidra til å overvinne en av de største hindringene for en verdensregjering, for å kunne innføre militærstyre og diktatur med Illuministene. Dette hinderet er nasjonalisme, eller stolthet for sitt land.»

Dette er riktig. Det var bla. Bruntland som gjorde begrepet nasjonalisme til et skjellsord og synonymt med nazisme. Ut over det er det flere momenter slik som kultur og religion. Ulike land har ulik kultur og religion (selv innad i Europa). Så kultur og religion må sees på som en like stor trussel for globalistene som nasjonalisme og stolthet for eget land, da enkelte kulturer og religioner er innkompatible og umuliggjør et fungerende verdensimperiet. – Og det er bra. Det er trolig derfor vi ser at AP er så ivrig på å overintigrere (gjøre innvandrere til «ola og kari»), samt bruke store pengeressurser på tiltak for å få folk til å akseptere et multikulturelt samfunn. NB: Det er forskjell på multikulturelt og flerkulturelt. Flerkulturelle har vi alltid vært.

Dette er både feigt, feil, hyklerisk, og respektløst ovenfor både gamle og nye landsmenn. Spesielt med tanke på at Norge er med på å bombe flyktningenes hjemmeland i fillebiter og fremstiller seg som en humanitær fredsnasjon som tar i mot flyktninger i nød, når de i praksis misbruker Norge som en slags åpen interneringsleir for å «vestliggjøre» muslimer.

Det er heller ingen tvil om at dette eksperimentet har konsekvenser for gamle landsmenn, og skaper aggresjonen og frustrasjonen som rettes mot innvandrere, samt gjødsler uønskede samfundslag slik som nynazisme og kristensionisme, bla. NDL.

Slik jeg ser det foreligger det et trekantdrama hvor kultursterke Nordmenn slåss for å bevare Norske verdier, muslimer slåss for å bevare sine verdier og rett til religjøs praksiss og sin plass i samfundet, mens AP forsøker å detaljestyre begge parter og tvinge dem til å inngå en kulturelt kompromiss ved i intigrere både gamle og nye landsmenn inn i sin partipolitikk. Ut i fra dette bildet kan jeg ikke se noe annet enn at kultursterke nordmenn og muslimer står på samme lag mot felles trussel.

Så i tillegg til nasjonalisme, og stolthet for sitt land, er også kultur og religion det største våpenet mot globalisering.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Bra observert, Sigr.
Judeskapt (i forveien til JewWO) Internasjonal (kalt av russere JewrAnal) påtvinger andre «multikulturelt samliv med toleranse» mens judane selv barrikaderer seg bak betongmur, der de gir judeunger opplæring i bruk av [atom]våpen.
Russer-bloggere har analysert spredning av Judeproblemet i verden, og kom til konklusjon at det ikke eksisterer i land som holder til sine opprinnelige religioner (Japan, Kina, India osv.).
Judeproblemet starter der det ble påtvunget «kristendom» som judanes Trojanske hest.
Som løsning på Judeproblemet i russland foreslår de avkristenisering av landet ved å gå tilbake til Naturens religion, basert på sunn fornuft, arbeidsomhet, nøysomhet og åndelig utvikling i tett kontakt med naturen.
Noe liknende på Norrøn og indianernes levemåte.
Spørs om vi har tid til å snu med sauemassers forferdelige tregghet på slepet.

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Note: nrk filmene fungerer i firefox om man laster ned følgende plugin:
http://port25.technet.com/pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx

Sigr Huginsson
Forfatter
12 år siden

Hans:
«Mens Haakon Lies bror ennå satt i tysk konsentrasjonsleir »

Satt Haakon Lies bror i konsentrasjonsleir?
Hva heter han, og hvorfor ble han tatt til fange?
Kan denne hendelsen ha noe med at Haakon Lie ble en sterk forkjemper for å opprette Israekl i Palestina?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

Jeg fant i grunn noe svar på det selv:

Alt i 1943 skrev Haakon Lie om «utslettelsen av seks millioner jøder». Han forutså jødenes tragedie med «oppsiktsvekkende (påfallende?) presisjon».
– Var Haakon Lie synsk?

Men bevisst eller ubevisst må Haakon Lie ha fortrengt sine tidlige forsøk på å få oppmerksomhet om jødeforfølgelsene, skriver biografen Hans Olav Lahlum. For allerede 23. januar 1943 sendte Lie en artikkel til avisen The Nation om antisemittismen i Norge. Han skrev om det systematiske ranet av jøders eiendom i Norge og deportasjonene til tyskernes konsentrasjonsleirer. Han skrev at tusen jødiske menn, kvinner og barn var sendt med fangeskipet «Donau», og at disse aldri mer ville få se igjen sitt hjemland.
– Ingen industriell henrettelse nevnes ennå.

Lie overdrev tallet på jøder om bord på Donau, men knapt nok farene for dem som var der. Av de 532 som ble deportert med skipet i november 1942, overlevde bare ni.

I oktober 1943 (1 år etter hans bror Per Lie ble satt i Tysk konsentrasjonsleir og 9 mnd etter hans første uttalelse hvor holocaust ikke nevnes) kom det nye advarsler fra Haakon Lie. I et intervju med reporteren Lise Lindbæk i Nordisk Tidende, den største norskspråklige avisen i USA, slo Haakon Lie fast at «alt hvad som er skjedd under krigen, er småting i sammenligningen med utslettelsen av 6 millioner jøder.
– Døde det ingen jøder i tyske konsetrasjonsleirer etter 1943?
– Med tanke på at henrettelsene skal ha tatt plass imellom 1938 -1945, er det nærliggende å spørre hvor Haakon Lie fikk tallet 6 millioner i fra allerede i 1943?

I San Francisco, lørdag 21. april 1945, kom utenriksminister Trygve Lie med sitt mest medfølende ansikt og sa at han hadde en alvorlig personlig beskjed å meddele. Per Lie, lillebroren til Haakon, sto på den siste listen over omkomne norske fanger fra konsentrasjonsleiren Dachau. Men han døde av flekktyfus etter et tre års fangehelvete, bare noen uker før frigjøringen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3353182.ece

Så Haakon Lie hadde på mange måter personlige grunner til å delta aktivt i å opprette Israel, samt promotere holocaust (historien om de 6 millioner jøder).
Var Haakon Lie i slekt med Trygve Lie?

ZeitVenusProject
ZeitVenusProject
Abonnent
12 år siden

Ser ingen forskjell mellom Hitlers NWO forsøk og FN. De er jo helt det samme….

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Artig å høre Kristin Halvorsen si det så klart som hun gjør.

DocTore
DocTore
Abonnent
12 år siden

Hitler ønsket vel primært (bare) å forene de folkene han regnet som «Europeere». FN/UN, har vel et globalt sikemål, han manglet ??
Dessuten, ar han vel, som Pan-europeer, og i økonomisk politikk, fra like før 2. vk, i ganske skarp opposisjon til de plutokratene som mente å ha styring ovwer ham, i og med at han ikke ville akseptere et gjeldsbasert økonomisk system. Det var vel også grunen til at Tyskland ble tvunget inn i en så total og ødeleggende krig, som de ikke kan ha vært forberedt på, siden det ikke ser ut til at de kan ha hatt som mål å invadere GB, da de ikke hadde nødvendig marine eller langtrekkende bombefly.
UN er uansett en mer «snikende» trussel, en den tyske nazismen virker som…
Jeg syns det er vanskelig å se Tysklands rolle i 2. vk., – og det som ble resultatet av den, som det samme. Men, jeg er ingen autoritet på disse tingene. (Og, HAR ALLTID VÆRT SKEPTISK TIL ALLE «AUTORITETER»).

DocTore
DocTore
Abonnent
12 år siden

iNTET FORSVAR FOR hITLER DERSOM «nwo» ELLER HVA MAKTSAMMENSVERGELSEN SKAL KALLES, MISTA STYRINGA MED HAM…

Najam Samiuddin
Abonnent
12 år siden

HITLER WAS A ROTHSCHILD!

Tysk folk satt opp for destruction av Lie’s Zion.

Hitler og Lie begge ZIONS menn

Destroy nation, destroy culture, destroy religionm

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/hitler_was_a_rothschild.htm

Hallo
Hallo
Abonnent
12 år siden

Hm! Det jeg undres over er: Er Espen Lie i slekt med Haakon Lie? Det ville forklart endel.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
12 år siden

At Halvorsen er bare en nikkedukke for globalister, var lenge kjent hos mine nærmeste kretser, da hun «lånte» bort 350 milliarder norske kroner til internasjonale bankeliten. Dagens intervjuet bekreftet det faktumet. Tusen Takk Gaarder!
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/10/12/550025.html

trackback
12 år siden

[…] I dag viste det seg at Nyhetsspeilet hadde snappet opp uttalelsen også. De refererte i tillegg til et intervju med NRK hvor hun uttalte det samme. http://www.nyhetsspeilet.no/2011/03/sv-kristin-vil-ha-norge-under-fn-ledet-verdensorden/ […]

J.Johansen
Forfatter

Jeg er helt enig med aspbergman her at det er noe som skjer. Ved tolkning av mediabildet kan det se ut som Siv Jensen og FrP sammen med Høyre har falt fra de Gale Globale i Bilderberg og Trilaterale Commission sin gunst. Kan se ut som om Kristin Halvorsen har fått denne rollen nå.

Der er personer i både Arbeiderpartiet og Høyre som har gjort langt verre ting enn å filme noen, og de blir ikke hengt ut med navns nevnelse. Det blir bare kommentert med en liten skjult generell notis. Jeg er enig med Siv Jensen at det er ikke bra at gatas parlament dømmer FrP’eren. Alle har rett til å få sin sak bedømt av retten, og ikke av en uvitende masse som roper ‘korsfest, korsfest’.

Jeg har tidligere sagt at FrP har vært satt opp for makt etter at Siv Jensen var med på Bilderbergmøte i 2006.

På samme landsmøtet i Tromsø sier Kristin at SV aldri har sagt de kan ta uendelige med innvandrere (?). Det ble helt stille i landsmøtesalen, når hun sa det, men hun fikk visstnok opp stemningen igjen med en vits.
Det er nye toner, for de er har sagt 1 million, og det vil vel si for Norge nærmest uendelig.

Mange mener at Norge ikke kan ta flere innvandrere enn de har nå, og de som er her må langt bedre integreres til å tilpasse seg det norske samfunnet, og ikke motsatt, og SV kan aldri bli noe parti av betydning så lenge de vil åpent ødelegge det norske samfunnet på slik måte.

Bruden pyntes:
1. SV kommer aldri til noen storhet om de fremmer uendelig innvandring til Norge. Valgflesk. Etter valget er vunnet er de tilbake til sin egentlige agenda.
2. SP Borten vil kutte strømkablene til Europa, og ivareta Norges behov for strøm og gi norske folk fast strømspris. Veldig bra. Men er det bare valgflesk?
3. Noen foreslo å ta med KrF hos de rødgrønne.

Med disse og slike saker rullerende i mainstream media en stund fremover mot valget, så vil de rød-grønne eventuelt sammen med KrF beholde makten.

Dette er ærverdige og gode tiltak både fra SV/SP (SV har blitt ‘ansvarlig’), men jeg tror det ser ut som bruden pyntes litt no av mainstream media.

Ved studie av hva mainstream media får lov å skrive, så kan det no se ut som den tidligere strategi å putte Høyre/FrP inn som regjering, er av en eller annen grunn er gått bort fra av de som styrer landet i kulissene. Sannsynlig fordi grasrota i FrP var vanskeligere å overbevise om globalistenes agenda enn det var for Bilderbergerne å overbevise Siv, og det kan se ut som om ‘liberalistene’ med fri flyt av alt mulig i FrP ikke har full kontroll i partiet likevel.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  J.Johansen
12 år siden

Er du fortsatt med på dette stupid spill for galleriet, JJ?
Hva er vitsen å kaste tiden bort på gule-blå-brune DOKKER SOM STYRES AV EN OG SAMME FAEN BAK KULISSENE?

Artikkel «Your Real Government» navngir en del av banda som ekspederer judeeide globale selskap http://www.infowars.com/naming-names-your-real-government/
Artikkelen sier til slutt: «Global-økonomiske oligarker trenger oss, men vi trenger ikke dem! Uavhengighet fra dem er nøkkelen til vår frihet.”

Hans Gaarder dokumenterer landssviket nok for å straffeforfølge de skyldige i samsvar med «Norges Lover, nærmere bestemt Straffelovens § 83, som lyder:
Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år.»

Neste skritt må være anmeldelse av de mest ivrige landssvikere til skrekk og advarsel for andre, og oppfølging av saken frem til dommen.
Den juridisk-korrekt formulerte anmeldelsen kan legges ut på nettet for folkesignering, noe som kan også brukes som mistillits-forslag og demokratisk SPARK I RÆVA TIL HELE MARIONETT-GJENGEN PÅ BROILERHUSET.
Norge kan vise veien for andre land i verden.

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Lite i norske media om anti-NWO demonstrasjoner i London igjen:
http://tinyurl.com/4zc4mma

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Dette var en hendig liten oversikt over norske landssvikere i moderne tid.

Hvorfor er det så få om noen, som tør å ta ordet LANDSSVIK i sin munn nåfortiden og kreve at Gahr Støre, Brundtland og Stoltenberg den eldre blir pågrepet og satt i kasjotten for å unngå bevisforspillelse av deres (u)gjerninger mot Norges land og folk?

I 1945 var bruken av landssvik-ordet mye mer naturlig. Da ble det også ropt på gatenivå mot skamklipte norske kvinner som hadde rotet seg bort i kjekke menn iført tysk uniform.

Skal vi gjette på at tyskertøs-klippingen var et påfunn som «de allierte propagandaekspertene» stod bak for å få det manifestert Norge rundt at nordmenn (dengang som nå) er en samling sauer som tuter med ulvene? Et folk som er lette å lede til å kaste seg over de svake (selv om de allerede ligger nede) og viser sin ynkelige svakhet overfor makten ved lydig å godta sludderet og sviket fra maktens mennesker i Norge til enhver tid, om det så bare dreier seg om den kjekke og sympatiske Jens Stoltenberg.

Var Quisling en patriotisk norsk nasjonalist eller var han bare tidlig ute med å ønske Norge inn under en EU-union, lik den Europa har idag? Og for hvem av delene ble dødsdommen mot ham utdelt og utført? Er det noen som vet hva som står om dette i dommen mot ham?

evilbug
evilbug
Abonnent
12 år siden

Ja, jeg vet dette er en smule off-topic, men jeg synes folk burde få se nettopp det jeg så på RT’s nyheter i kveld.
Jeg håper på det beste for disse fangene, og at denne videoen IKKE er et fordømmende bevis på at det foregår raseutrenskning i Libya under »opprørenes» regi. Desverre kan jeg ikke si at det ser lyst ut..
http://www.youtube.com/watch?v=367IPweJW8Y

Beklager kvaliteten. Dette er en hastverksjobb gjort rett før sengetid.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Det var en fin artikkel å komme hjem til. Det var godt med en måned i Namibia uten chemtrails, men det har sikkert sammenheng med at de har andre motorer, annet drivstoff, mindre eller større fly, færre fly, høyere atmosfærisk temperatur, et annet geoengineering-program eller andre «logiske» årsaker til denne mangel på konturløs himmel.

SV har blitt Aps nyttige idioter og er farlig parti med sin tildekkede agenda. I sine år med makt har de viste sitt virkelige ansikt. Nå er de blitt irritert på høyresiden som har «kapret frihetskonseptet», som Solhjell, har uttrykt det. Ser vi på politikken de fører, er de så langt unna frihetsidealer som det kan tenke seg. Her skal alle gå i barnehage og familiene kan ikke selv velge hvordan foreldrepermisjon skal fordeles. Sist nå er at SV skal bli et næringsparti, i følge samme mann. Da blir SV enda mer likt Ap. Og SV skal også være et miljøparti, likestillingsparti og familieparti, samt et parti med fokus på innvandring, integrering og skole. Det begynner å ligne en suppe uten substans og klar retning. Miljø, næring, familie, frihet og likestilling er vel vanskelig å kombinere i praksis?

Når valgkampanjene starter igjen vil det bli ny runde med løfter, men det er bare hule slagord og atutomatisert retorikk. Hvis de ikke har klart å få til det partiet vil på 8 år med makt er det bare å rulle inn. Jeg visste hva vi fikk med Ap i regjering, men jeg hadde håpet at SV ville våge å være det de siser de skal være. Med dessverre ble det mer av samme ulla, og nå har vi også blitt en krigsnasjon. Skammelig.

« Forrige artikkel

Indigo-barnet Jacob Barnett med egen relativitetsteori

Neste artikkel »

EU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet

96
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x