SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

16.7K visninger
15 minutter lesetid
96

Kristin Halvorsen, leder for SV og Norges kunnskapsminister sa på NRK Dagsrevyen 21. mars:

”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.” Du kan selv se intervjuet her i dette videoklippet (fra ca. 1 min 20 sek til 1 min 45 sek.). [Red. kommentar: Videoklippet hos NRK er ikke lengre tilgjengelig].

Nyhetsspeilet går her gjennom norske politikere som har arbeidet iherdig for å legge Norge under fremmed herredømme uten folkelig mandat, mao. bak folkets rygg og i strid med deres demokratiske mandater som folkevalgte politikere.

Vidkun Quisling var på ingen måte den siste som ønsket Norge under fremmed herredømme. Kanskje var Quisling heller ikke den verste – av den enkle grunn at han ikke la skjul på sine hensikter overfor det norske folk.

Doble agendaer er dessverre et særpreg for noen av Norges mest innflytelsesrike krigs- og etterkrigspolitikere. Så er det kanskje ikke tilfeldig at Norge har gitt verden ordet “quisling“, som betyr landssviker på alle språk.

Trygve Lie og FN

Trygve Lie (1896-1968) ble utenriksminister i Norges eksil-regjering i London i februar 1941, etter at Halvdan Koht var blitt tvunget til å gå av.

Kort tid etter at han var blitt utenriksminister, den 28. mai 1941, underskrev Trygve Lie en hemmelig avtale med Storbritannias utenriksminister Anthony Eden, som hadde for vane å sitte ved siden av Rothschilds under datidens offentlige middager. Innholdet i denne avtalen er ennå ikke blitt kjent.

For mer om den hemmelige avtalen mellom utenriksministrene Eden og Lie, se f.eks. her. Norges eksil-statsminister Johan Nygaardsvold trakk Trygve Lies lojalitet (overfor norske interesser) i tvil, se f.eks. her.

Trygve Lie underskrev i 1941 en hemmelig avtale med den britiske regjering (eller deres overordnede) som forpliktet Norge etter krigen. Som belønning ble han tildelt stillingen som FNs første generalsekretær.

Et faktum som kan gi en indikasjon på avtalens innhold, og hva Trygve Lie hadde forpliktet Norge til etter at krigen var over, er at samme dag som Norge var blitt fritt, den 8. mai 1945, ble Norge på ny okkupert, denne gang av allierte i dress som kom inn bakveien.

Denne ukjente okkupasjonen av Norge, som startet samme dag som den tyske okkupasjonen var over(!) innebar bl. a. at grunnlovsstridige forordninger ble implementert som norsk etterkrigslov, varte frem til 8. desember 1945, og er blitt beskrevet slik:

I denne tiden ble Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte propagandaeksperter, som gav ordrer til de spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva som skulle gjøres.

Det var disse propagandaekspertene som stod bak både Krigsbarnutvalget og de grunnlovstridige provisoriske anordningene som har utgjort norsk rett etter krigen, ikke den såkalte hjemmefronten.”

Den store stillheten etter krigen om avtalens innhold er blitt beskrevet slik:
Ordlyden av den avtale som ble undertegnet av utenriksministrene Anthony Eden og Trygve Lie i London 28. mai 1941, omtalt i 10. kapittel, ble hemmeligstemplet. Den er ikke gjengitt i “Samling av provisoriske anordninger m. v. 1940- 45″. utgitt av Det Kgl. Justis- og politidepartement, i april 1945. Avtalen er ikke gjengitt i Johan Nygaardsvolds “Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9. april til 25. juni 1945. ” Utgitt 1947. Avtalen er heller ikke gjengitt i Olav Ristes store verk om Londonregjeringen som kom ut så sent som i 1995. Riste sier her: “Den endelige avtalen mellom Norge og England ble undertegnet av Lie og Eden, 28. mai 1941…Se

24. oktober samme år ble FN opprettet. Norge ble medlem av FN i november 1945, hvoretter de allierte som nevnt trakk seg ut av Norges styre og stell i desember 1945.  I februar 1946, mens han fremdeles var norsk utenriksminister, tiltrådte Trygve Lie stillingen som FNs første generalsekretær.

Hensikten med opprettelsen av FN var på sikt å skape en verdensregjering, også beskrevet som ”en FN-ledet verdensorden”…

Illuminati-avhopperen Svali har sagt dette om hensikten bak FN:
FN ble opprettet for å bidra til å overvinne en av de største hindringene for en verdensregjering, for å kunne innføre militærstyre og diktatur med Illuministene. Dette hinderet er nasjonalisme, eller stolthet for sitt land.

Hva er agendaen? FN er satt opp som en skygge, eller forløper, til et ”Høyeste Verdensråd” (Supreme World Council) som skal representere alle nasjoner.

Enhver ambassadør til FN har enten utført tjenester for Illuminati og blitt belønnet, eller er en politisk gallionsfigur som er valgt for å gi FN-organisasjonen “en fin fasade”. Se

Forøvrig var en av Trygve Lies første handlinger som justisminister i 1935 å gi politisk asyl i Norge til  massemorderen og Rothschild-agenten Lev Trotskij.

Vidkun Quisling og nazi-Tyskland

Vidkun Quisling (1887-1945) hadde i desember 1939 et møte med den krigende Hitler hvor han undersøkte mulighetene for tysk (militær) støtte dersom Norge ble invadert av land som Storbritannia og/eller USA. Hitler signaliserte at han ønsket Quisling som regjeringssjef.

Etter at Norge ble invadert av Tyskland 9. april 1940 kunngjorde Quisling via radio at han hadde tatt makten, og at væpnet motstand mot de tyske invasjonssoldatene skulle oppgis.  Han erklærte at enhver motstand mot den tyske invasjonen «ikke bare var nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom».

Quisling satset på tysk støtte for kuppforsøket for å beholde noe politisk makt i norske hender. Den tyske okkupasjonsmakten anså at Quisling ikke hadde støtte i folket, hvoretter den tyske nazisten Josef Terboven den 24 april ble utpekt til rikskommissær (øverste politiske ansvarlige) i Norge.

I februar 1942 ble Quisling innsatt av den tyske okkupasjonsmakten som ministerpresident (statsminister) og bedt av den tyske okkupasjonsmakten om å danne en nasjonal regjering. Det var opprinnelig meningen at nordmennene skulle få overført suvereniteten, men tyskerne ombestemte seg og valgte å utsette dette til krigens slutt.

Quisling som overordnet og underordnet. Til v. skriver han autograf for en begeistret kvinne, til høyre i selskap med datidens internasjonale maktmenn, bl.a. Heinrich Himmler og Josef Terboven. Nordmenn har tilsynelatende en tradisjon for å la seg blende av personer med makt, uavhengig av deres moralske kvaliteter.

Quislings politiske linje var at Norge skulle få status som selvstendig stat alliert med Tyskland. I et videre perspektiv ønsket han at Norge skulle inngå i en europeisk union med Tyskland i en ledende rolle.

I 1945 ble Quisling bl.a. dømt for ulovlig forsøk på å bringe Norge under fremmed kontroll,  ulovlig endring av Grunnloven og medvirkning til drap.

Quisling ble dømt til døden og henrettet ved skyting på Akershus Festning den 24. oktober 1945, samme dag som FN ble opprettet. Juridisk sett var både rettssaken, dommen og eksekveringen av dommen mot Quisling i strid med såvel norsk grunnlov som norsk strafferett dengang.

For mer info om Quisling, se f.eks. her

Haakon Lie, Jens Chr. Hauge og NATO

Haakon Lie (1905 – 2009) var Arbeiderpartiets harde maktmann i etterkrigstiden, gjennom sin stilling som partisekretær 1945-1969. Haakon Lie ble aldri demokratisk valgt til noe verv, og hans udemokratiske holdning viste han bl.a. gjennom kommentaren ”Jeg skal knekke deg som en lus” som han ved en anledning meddelte daværende statsminister Einar Gerhardsen.

Haakon Lie hadde vært en patriotisk nordmann som var aktiv i motstandsbevegelsen i første del av krigen. Han måtte flykte fra nazi-okkupantene mot slutten av 1941. Han kom til Storbritannia, der han bl.a. meldte seg inn i det britiske Arbeiderpartiet(!) som han ”knyttet varige bånd til lederne av”. Han reiste til USA både i 1943 og i 1944 ”for å samle støtte og penger til norsk okkupasjonsmotstand og gjenoppbygging” – komplett uvitende om at krigen var rigget fra høyt hold i USA – og at Norge var et av landene som ble utsett til etterkrigstidens nyttige idioter for krefter innenfor ”de allierte”. Haakon Lie representerte Norge ved FN-konferansen i San Francisco i mai 1945, der atombombingen av Japan ble planlagt i et siderom av noen av USAs fremste representanter på FN-konferansen. Mens planleggingsmøtet for FN pågikk ble konsensus i møtet på siderommet at ”La oss håpe på 1 million døde japanere fra atombombing – og at Japan ikke overgir seg siden vi da ikke vil få benyttet atomvåpenet…” (For mer om dette se f.eks. her)

Etter at Haakon Lie kom tilbake til Norge etter krigen utbasunerte han at ”Vi skal bygge Det Nye Jerusalem” et tegn på at han hadde hoppet på agendaer som han neppe hadde full oversikt over. Lie knyttet kontakter til det amerikanske OSS, som ”offisielt” kjempet mot det samme nazi-Tyskland som forårsaket at Haakon Lies bror Per døde i konsentrasjonsleiren Dachau i mars 1945.

Mens Haakon Lies bror ennå satt i tysk konsentrasjonsleir hadde Lies ”nære samarbeidspartner” OSS (det senere CIA) igangsatt en massiv evakuering av tyske nazi-krigsforbrytere over til USA (som også omfattet ”bødler” fra konsentrasjonsleirene, bl.a. Josef Mengele) kjent som Operation Paperclip. De kompetente tyske krigsforbryterne fikk høye stillinger i USA og tilgang på store ressurser, bl.a. til oppbyggingen av CIA.

En konsekvens av dette var at CIA, som Haakon Lie i det skjulte samarbeidet nært med i mange år etter krigen (bl.a. gjennom NATOs topphemmelige Stay Behind-nettverk i Norge) i stor grad ble preget av nazistisk tankegods. Oppvasken rundt Stay Behind i Norge i 1990-årene (se nedenfor) avdekket at Haakon Lie anså sin lojalitet til NATO og CIA som sterkere enn hans lojalitet til Norge og til det norske folk.

Haakon Lie ble hurtig en sterk NATO-tilhenger etter krigen. Dette både til tross for at Stalins Sovjet hadde trukket seg tilbake fra norsk jord etter frigjøringen av Finnmark og at Russland var ødelagt og utslitt av krigen.

For at et land skulle kunne bli NATO-medlem var det et krav at det ble opprettet en hemmelig hær (“en indre fiende”) ved navn Gladio. Gladio/Stay Behind i Norge var så hemmelig at selv ikke Stortingets politikere ble informert om dette. For Arbeiderpartiets udemokratiske maktmenn Haakon Lie og Jens Chr. Hauge ble Stay Behind-organisasjonen på sett og vis deres eget “cosa nostra” (som betyr “vårt eget anliggende“) mao. en aktivitet som de anså at ingen andre hadde noe med, og da særlig ikke stortingspolitikere, presse eller Norges øvrige befolkning.

Lie fant fort ut at Stay Behind organisasjonen kunne benyttes til overvåking og forfølging av politiske motstandere på Gestapo-vis. Det var særlig norske kommunister og NATO-motstandere som ble offer for dette. For mer info om Haakon Lie, se f. eks. her.

Jens Chr. Hauge (til v.) og Haakon Lie (til h.). I midten tidl. statsminister Einar Gerhardsen.

5. november 1945, bare 30 år gammel ble Jens Chr. Hauge (1915 – 2006) utnevnt til norsk forsvarsminister, en stilling han innehadde frem til 1952. Da  var Norge blitt sluset inn i NATO og Stay Behind var etablert og innkjørt på norsk jord. Det mafia-lignende Stay Behind ble ett av Hauges spesialområder. For mer info om Jens Chr. Hauge, se f.eks. her.

Da Norges Lund-kommisjon i 1990-årene gransket Stay Behind-nettverket kom de ikke helt til bunns, hovedsakelig pga. maktkameratene Haakon Lie og Jens Chr. Hauge:

“Det skyldes blant annet at tidligere forsvarsminister Jens Chr. Hauge og tidligere Ap-sekretær Haakon Lie ikke ville legge alle kortene på bordet om sin egen medvirkning i Stay Behind-nettverket.

De nektet også å møte under Stortingets høring om saken.

Hauge og Lie mente at denne delen av norgeshistorien burde bli en hemmelighet for all ettertid. De var rasende på daværende partileder og statsminister Thorbjørn Jagland som tok initiativet til å kaste lys over en lite ærerik del av Arbeiderpartiets etterkrigshistorie.

Ifølge Rolf Gerhardsen (Einar Gerhardsens bror) sine dagboksnotater er det heller ingen tvil om Haakon Lies nære kontakt med CIA. Partisekretæren (Haakon Lie) sendte folk fra parti og fagbevegelse til opplæring i hemmelige operasjoner i CIAs treningsleire i USA og Tyskland.

Disse folkene skulle  brukes som instruktører i de superhemmelige norske «Stay Behind-gruppene». Se

Gro Harlem Brundtland, Jonas Gahr Støre og EU

Norges EØS-avtale – som i stor grad har overlatt norsk selvstyre og lovgivning til EU – har vært en gedigen TROJANSK HEST for å få Norge inn under EU-kontroll, med eller uten samtykke fra Norges befolkning og uten at EØS-arkitektene har tatt seg bryet med å informere om denne realitet.

Her er en skildring av dobbeltspillet som fant sted under EØS-prosessen med Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre i førersetet. Kilden er en innsider, den patriotiske juristen Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet i Utenriksdepartementet da EØS-prosessen pågikk :

“Hele det såkalte ”EØS” er Jonas Gahr Støre og Morten Wetland sin oppfinnelse. I realiteten var ”EØS-forhandlingene” bare en gjennomgang av hvilke lovendringer som måtte til i forbindelse med EU-medlemskap. Overfor norsk opinion ble det gitt inntrykk av at det var en egen ”EØS-avtale” det ble forhandlet om. Jonas Gahr Støre skrev talene for Gro Harlem Brundtland og ga inntrykk av at hun tok opp det som i media var fremstilt som ”norske interesser”, men i møtene, som var lukket for pressen, sa Gro noe helt annet.

Jonas Gahr Støre gir ryggdekning til Gro Harlem Brundtland. Få om noen har gjort mer i nyere tid for å bringe Norge under fremmed herredømme enn dette råkjør-radarparet fra EØS-sviket.

På et møte der Støre hadde laget et tosiders ”innlegg” bare for å bløffe norsk opinion, satte jeg demonstrativt et kryss over alt det Gro ikke sa. Gahr Støre ble livredd for at jeg skulle gi kopi av mitt eksemplar til pressen og fulgte etter meg til kopimaskinen for å sørge for at det var hans løgner som ble distribuert.

Morten Wetland sto for den juridiske biten i tilpasningsforhandlingene. Han gjorde aldri forsøk på å fremme norske interesser, men så det som sin oppgave å få EU-retten innført i Norge så fort og grundig som mulig. Wetland var på mitt aspirantkull. Han er i likhet med Støre en intelligent mann som har gått i ”muldvarplære” i mange år. Reelt sett har Norge vært EU-lydrike siden 1991.

Grunnloven er jo formelt ikke satt ut av kraft, men den respekteres verken av lovgivere eller dommere etter det såkalte landssvikoppgjøret som innebar et totalt brudd, ikke bare med Grunnloven, men også med de rettsprinsippene norsk rett er tuftet på. I motsetning til Grunnloven kan disse prinsippene ikke endres, bare byttes ut med andre grunnprinsipper.

Janus-Jonas Gahr Støre: Med sine halvårlige redegjørelser til Stortinget om “de siste endringer i EU-lovgivningen” har han sørget for at norsk lovgivning nå er flyttet ut av Norge og under fremmed herredømme. Norges befolkning sa faktisk NEI til EU i 1994. Ikke bare Støre ser ut til å underslå dette ugjendrivelige demokratiske faktum…

Det er dette muldvarpene i norsk forvaltning har gjort, stikk i strid med folkets mening.”

Fra “Åpent brev til Jens Stoltenberg” av jurist og tidligere ansatt i Utenriksdepartementet Synnøve Fjellbakk Taftø

I dette videoklippet (fra ca. 1 min 20 sek. til 1 min. 45 sek.) fra 24. juni 1994,  signerer Norges daværende statsminister Gro Harlem Brundtland Norges tiltredelsesdokumenter til EU.

Nettadressen for Gros “Nå har jeg gjort Norge til EU-medlem” signatur  (vises ikke ved avspilling av videoen) er:  http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566

Gros underskriving fant sted til tross for at Norge skulle avholde folkeavstemning om eventuell EU-tiltredelse flere måneder senere.

Ifølge EU innebærer Gros signatur at Norges regjering hadde “godkjent avtalens innhold og anbefalt den“. Det er et faktum at EU-toppmøtet ble massivt fortiet av norske media. Det er ikke sikkert at den eneste grunnen til dette var at Norge befant seg i Drillo-rus etter 1-0 seieren over Mexico i Fotball-VM få dager før Gro undertegnet dette nøkkeldokumentet.

Hva om dokumentet de facto var Norges tiltredelsesavtale til EU, og at gyldigheten av Gros signatur som norsk statsminister ikke ble tilsidesatt av NEI-resultatet av folkeavstemningen 28. november samme år?

Kan det faktum at folkeavstemningen i Norge som ga NEI-resultatet ble kalt for “rådgivende” være en liten jesuittisk vri som i realiteten innebar at “Samme hva resultatet måtte bli så ville NWO-Gro ha det siste ordet i spørsmålet om norsk EU-medlemskap“? Tross alt hadde Gro Harlem Brundtland deltatt på to Bilderberg-møter mer enn ti år tidligere, og som en god bilderberger hadde jo Gro lært at folkemeningen betyr ingenting, mens instrukser fra Bilderberg betyr det meste for hva som blir gjennomført… Da Gro etter det dundrende nederlaget etter Norges EU-NEI ble spurt om hun ville trekke seg svarte hun kryptisk: “Det finnes andre metoder“. Andre metoder for hva…?!

Kan det faktum at Norge har innført noe sånt som 8.000 EU-forordninger til gjeldende norsk lov ETTER at Gro signerte dette dokumentet (som pussig nok ikke er å oppdrive i Utenriksdepartementets arkiver i samsvar med norsk lov og etablert praksis) være et direkte bevis på at Norge faktisk ER medlem i EU nå, men at Gro og Jonas og Jens har valgt å holde sannheten om dette skjult…?!

For mer informasjon om Janus-Jonas Støre og Gro Harlem Brundtlands folkesvik i EU/EØS-saken, se her.

Thorvald Stoltenberg, Jens Stoltenberg og Bilderberg

I 1954 ble det første Bilderberg-møtet avholdt på Hotel de Bilderberg i Holland. Dette er private sammenkomster hvor den vestlige verdens toppledere innenfor bl.a. bankvesen, næringsliv, politikk, militærvesen og media møtes i aller største hemmelighet for å utveksle informasjon, meisle ut strategier og fatte vedtak om hva som skal gjennomføres, av den enkelte deltager eller i fellesskap.

De udemokratiske Bilderberg-møtene er preget av en kollektiv media-blackout i vestlige media, til tross for at påfallende mye makt er samlet samtidig, og at det er helt naturlig at slike møter får pressedekning.NATO-toppsjefene er gjengangere på Bilderberg-møtene, og i et svakt øyeblikk i et intervju med en lokal radio-stasjon innrømmet Belgias tidligere generalsekretær i NATO, Willy Claes, at det fattes beslutninger på Bilderberg-møtene, som deltagerne er forpliktet til å se til at blir gjennomført i deres respektive hjemland, naturligvis i all hemmelighet og på tvers av alle demokratiske prinsipper:

Former NATO Secretary-General and Bilderberg member Willy Claes has …admitting during a Belgian radio interview that Bilderberg attendees are mandated to implement decisions that are formulated during the annual conference of power brokers.Se

Det var vært en jevn strøm av norske politikere til Bilderberg gjennom årene. Bilderberg-Thorvald Stoltenberg deltok på Bilderberg-møter i 1973, i 1982, i 1994 og i 1995, mens Bilderberg-Jens Stoltenberg deltok i 2002, som påtroppende partileder i Arbeiderpartiet etter Thorbjørn Jaglands pussige “helseproblemer” i januar samme år.

Som Bilderberg-far, så Bilderberg-sønn. Stoltenberg senior og junior har arbeidet for å bringe Norge under fremmed herredømme i nesten 40 år.

Såvel EU, som NATO, FN og Bilderberg arbeider mot det samme langsiktige målet: Etablering av en verdensregjering med en felles valuta.

Dette muliggjør et globalt tyranni, helt uavhengig av hvilke forestillinger som godtroende og uvitende norske SV-politikere måtte ha om at en verdensregjering vil kunne fungere som en “demokratisk” konstruksjon, til beste for menneskeheten.

47 ganger Bilderberg-deltager og Stoltenberg-venn David Rockefeller sa dette på Bilderberg-møtet i Baden-Baden i 1991 (et møte hvor forøvrig Gro Harlem Brundtlands ektemann Arne Olav Brundtland deltok):

Det ville ha vært umulig for oss å utvikle vår plan for verdens utvikling om vi under dette arbeidet skulle hatt offentlighetens lys rettet mot oss.

Slik det nå er, er verden bedre utviklet og forberedt til ferden mot en verdensregjering. En overnasjonal herskerelite av ledende intellektuelle og internasjonale bankierer er selvsagt å foretrekke fremfor det nasjonale selvstyret som er blitt praktisert i de foregående århundrer”.

Trilateral-kommisjonens grunnleggere. Fra v. David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski og Thorvald Stoltenberg. Tidl. forsvarsminister Thorvald Stoltenberg deltok på sitt første Bilderbergmøte i 1973. Samme år ble han en av de europeiske grunnleggerne av Trilateral-kommisjonen. Trilateral-kommisjonens formål? Dannelsen av en verdensregjering med en verdensvaluta – mao. et globalt diktatur.

Det er et faktum at tomten som huser FN-bygningen i New York befinner seg på grunn som velvillig og vederlagsfritt ble stilt til disposisjon av Rockefeller etter dannelsen av FN i 1945. Naturligvis ikke som “en fri lunch”, men fordi FN var tenkt som en viktig byggestein i NWO – New World Order – prosjektet, som Rockefeller i likhet med Rothschild og andre super-rike lenge har arbeidet for…

Det var ikke misfornøyde russiske arbeidere som gjorde “sosialistisk revolusjon” i Russland i 1917. Både Vladimir Lenin og Lev Trotskij var frimurere og agenter for den internasjonale storkapitalen, primært den New York-baserte zionisten og Rothschild-agenten Jacob Schiff. Trotskij oppholdt seg noen måneder i New York på Schiff sin regning samme år som revolusjonen ble gjennomført. Til formålet mottok Trotskij og de andre bolsjevikene 20 millioner dollar i håndpenger for å gjennomføre revolusjon i Russland (nå kjent som “tidenes blodigste eventyr”).

Lenin lanserte et klassisk begrep som beskrev de mange uvitende og godtroende menneskene som trodde at de ville bli ledet til “en ny og bedre verden” ved å fungere som villige redskaper for sine Rothschild-backede ledere: Nyttige idioter!

Har ikke Norge hatt litt for mange “nyttige idioter” opp gjennom etterkrigstiden? I form av politikere som bevisst eller uaktsomt har arbeidet systematisk og målbevisst for å bringe Norge under fremmed herredømme, mao. bidratt til at Norge som selvstendig og suveren nasjon skal bli avviklet?

Dette bringer tankene over på en viktig bestemmelse i Norges Lover, nærmere bestemt Straffelovens § 83, som lyder:

Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år. Se

Norges flagg er ikke bare et symbol for bruk under sportsarrangementer. Det er også et symbol på at Norges lover inkl. Norges grunnlov faktisk gjelder. Bør politikere som ikke respekterer Norges lover kunne inneha verv som regjeringsmedlemmer eller stortingspolitikere?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

96 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Seitasis
Seitasis
Abonnent
9 år siden

Hvorfor ikke si tingene rett ut som de er, og ikke lytte til
ekkoet av internationalen og arbeider partiets våte drømmer, som er helt utrealistiske. Skal Norge løse det på egen hånd må vi ta inn 80 millioner, hvert år og så 81 millioner, 82 osv. Nevner dette siden vi vil få en smakebit av hva som kommer til å skje i Norge med å følge med i land som USA, Belgia, Frankrike og Sverige, så kommer Norge naturlig etter noen år etter.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Kristin Halvorsen

Stick Your New World Order Up Your Arse! https://www.youtube.com/watch?v=cmi9QSuIP_k

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Lise Tollefsen Slembe, sitat.
+{
“Statsminister Erna Solberg (H) er en av lederne i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene,” står på dette bildet og tar bilde av seg selv for at hun er en sentral representant for FNs morderkomite. I denne artikkelen som jeg håper alle her leser, understreker FN følgende: “et formidabelt krafttak er nødvendig for å oppfylle ett av de viktigste målene – å halvere andelen mennesker som lider av sult.” Les setningen gjerne to ganger dere for å få med dere hva hovedmålet for FN er, nemlig Å HALVERE ANDELEN AV MENNESKER SOM LIDER AV SULT. Og når FN attpåtil kan påstå at “det er gjort store framskritt på mange punkter” men allikevel fastslår i deres rapport at “spesielt mødredødelighet og dødelighet blant barn under fem år ligger høyere enn ønsket,” vel, da er burde vi med våkent hode og normal oppfattelsesevne i behold forstå at FN selv ikke er klar over hva de innrømmer, at deres kampanje faktisk tar livet av en stort antall mødre og deres barn som “det store framskrittet” i kampanjen deres. Og dette ER NETTOPP denne syke verdensmaktens politikk som FN samarbeider om, nemlig å redusere antall barnefødsler ved å gi gravide kvinner i fattige land svært helseskadelige vaksiner som medfører at de mister sitt barn før fødselen. Og redusere verdensbefolkningen ved å utrydde mest mulige kvinner og deres barn skjer over hele verden nå. Og disse onde maktmenneskene av politiker topper og styrtrike menn som kaller seg “eneherskere av jorden vi lever på,” har i samarbeide FN og Vedens helseorganisasjon et eget skreddersydd program ferdig for en slik gjennomføring som blant annet går ut på å tvangsvaksinere kvinner og barn med svært helseskadelige vaksiner. I land som Norge, Sverige og Danmark, bruker myndighetene psykiatrien og barnevernet til hjelp på en nesten “usynlig måte” og den måten å redusere antall barnefødsler, går ut på å fjerne enda flere barn fra deres biologiske mødre slik at disse mødrene med barnevernets diagnoser bryter psykisk totalt i sammen, for så at norske myndigheter i samarbeide barnevernet og psykiatrien kan true disse mødrene til å ikke få flere barn, for gjør de det, vil barnevernet ta dem! Og barna som allerede tatt ifra dem bruker landets myndigheter som de vil, til storinntekt for dem selv og som eksperiment for psykiatrien uansett hvor mange av disse barna de ødelegger mentalt! Dette er den “barne- og familievennlige” politikken den “stolte” Erna Solberg som tidligere statsminister – Jens Stoltenberg samarbeider med FN , Verdens helseorganisasjon og verdensmakten om.

FN starter sluttspurt for tusenårsmålene http://www.nrk.no/verden/fn-i-sluttspurten-for-tusenarsmal-1.11819354
}+

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

For å ødelegge en kjede må du bryte minst en lenke i kjeden. For å ødelegge den nye verdensorden må du bryte så mange lenker som mulig i dette globale diktatorisk kontrollerte nettverket. En av lenkene er smartmeter. Nekt installasjonen av smartmordmeter

To destroy a chain you have to break at least one link in the chain. To destroy the new world order you have to break as many links as possible in this global dictatorial controlled grid. One of the links are smartmeters. Refuse the installation of smartmurdermeters

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Den offentlige delen av menneskehandelindustrien har dobbel så høy gjennomtrekk av ansatte som industrien generelt

Høy utskiftning i barnevernet http://kommunal-rapport.no/artikkel/H_y_utskiftning_i_barnevernet

Sitat: Turnoveren i barnevernet er dobbelt så høy som i industrien. Men små barnevernstjenester er mer stabile enn store, viser fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). ..

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

#1669: Marine Links Dachau Deception Medical Program to MI-2 Kristine Marcy and KPMG for Genocide http://www.abeldanger.net/2013/09/1669-marine-links-dachau-deception.html Quote: Plum City – (AbelDanger.net). United States Marine Field McConnell has linked the Dachau Deception prisoner medical program to the MI-2 protection racket allegedly set up in 1987 by his sister Kristine Marcy with the then-18th Commissioner of the RCMP, Norman Inkster, and the late, allegedly-genocidal former inmate of Dachau (1944/5) and chairman of KPMG, Reinhard Goerdeler. McConnell claims his sister adopted the techniques of the Dachau Deception medical program in which for example, the then 23-year old Reinhard was allegedly subjected to mind-control experiments; forced to participate in the interrogation/hanging of his father Carl Goerdeler on 2 February 1945, and then deployed to integrate KPMG with the MI-2 murder (genocide) for hire operation launched in 1987 out of Skinners’ Hall. ..

“Presentasjon og debatt i facebook gruppe politiskDEBATT .. Bl.a. enkelte ledere i norsk fengselsvesen samt NATO, enkelte ansatte i forsvaret og medlemmer av frimurerorganisasjoner m.fl. må straffeforfølges for sin omsetning av narkotika i Norge ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/bestyrer-riksadvokat-tor-aksel-busch-retts-norge-som-en-mafioso/comment-page-5/#comment-101482

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Pharistocracy, pharaohs became aristocracy, aristocracy freemasonry, octogon Switzerland is the base http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1878&start=1

Quote: The Pharaohs became the Aristocracy, and the Aristocracy became Freemasonry, and Octogon Switzerland is their base, where the money is.

Youtube { cooper new world order https://www.youtube.com/results?search_query=cooper+new+world+order }

SV-Kristin vil ha Norge under FN-ledet verdensorden

* Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“På forespørsel til http://tronderenergi.no om detaljer i planene for installasjon av såkalt smart(murder)meter, samt spesifikasjoner for smart(murder)metrene, mottok jeg følgende e-post, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/02/barrie-trower-om-effektene-av-straling/comment-page-3/#comment-99842

trackback
11 år siden

[…] oogså frekventert globalistenes og Rothschilds/Rockefellers tenketank Bilderbergerne. Selv SV’s Kristin Halvorsen vil underlegge seg pengemaktens Nye Verdensorden. ALLE er kjøpt og […]

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

I denne artikkelen ser vi Thorvald Stoltenberg avbildet i forbindelse med Trilateral-kommisjonens grunnleggere.

I denne dokumentaren om John. D. R. og hans sønn David Rockefeller belyses det hva slags mennesker dette er snakk om. John og David karakteriseres som kyniske kjeltringer, som bråkmakere, og som psykopater.
http://www.youtube.com/watch?v=xz0ODZiKavs&list=PLzdiTTIZLp0X6Zp4dbRKy_UZd4fuhEJBF

Når det gjelder Thorvald Stoltenberg, mannen som fremstår som både hyggelig og varm, og som opptatt av Norges ve og vel, så lurer jeg på hva slags menneske han er, og hva som har drevet ham til hva jeg kaller landsforræderi.

“Professor Arne Johan Vetlesen (filosof) skriver i kronikken at Stoltenbergs har et medansvar for Srebrenica-massakren der 8000 muslimer ble henrettet”.

http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050803/knytter_stoltenberg_til_folkemord_i_bosnia/

Jeg har noen prediksjoner for den kommende tid:
“Nettet” begynner å snøre seg sammen for Stoltenbergerne, for frimurerne, og for de som har falt for fristelsen med å jobbe for NWO-nettverket.

Ellers har jeg inntrykk av at Stoltenbergerne opptrer mer bak kulissene nå, enn de tidligere har gjort i det offentlige rom.

Thorvald Stoltenberg holder foredrag om mennesker, “Det handler om mennesker” og snakker her i et intervju om dette. Han mener at menneskelige relasjoner er viktige. Enten det er i mindre sammenhenger, eller i en “global forstand”.

Interessant er det også å studere menneskene som står bak makten i Norge. Far og sønn, Stoltenbergerne som har gitt ut bok sammen. “En anledning for oss til å fortelle om det vi tror på, grunnleggende sett om det slagordet vi går til valg på, alle skal med”

Lurer på hva de mener med dette ordtaket: “Alle skal med”.

Forfatter Ertresvåg belyser i sin litteratur, at det tvangsinnlegges ca. 10 000 nordmenn hvert eneste år, hvis jeg ikke tar helt feil. Psykiatrien i Norge har beviselig en grusom historie, med svært mange mystiske dødsfall, som den må ta på sin kappe. Alt fra “feilbehandlinger” til eksperimenter og “forskning” på uskyldige mennesker; “De mindrevedige”.

I tillegg dør det mange nordmenn hvert eneste år, av andre “mystiske” uforklarlige grunner. Fra kreft til autoimmune sykdommer, til andre alvorlige lidelser, med påfølgende konfiskering i dødsbo og annen eiendom fra staten, hvis ikke de avdøde har etterkommere eller familie.

Stoltenbergerne har hemmeligholdt HAARP og chemtrails for Nordmenn.
De medvirker til Codex Alimentarius programmet.
I Norge får angivelig ca. 300 000 mennesker årlig den diffuse lidelse ME – Myalgisk Emfysem, rettere kalt kronisk utmattelse. Gjerne da kombinert med “fibromyalgi”, en lidelse som gjør dem uføre, og som reduserer deres inntektsevne, noe som i Norge er en absolutt nødvendighet, for å betale skyhøye regninger, gebyrer, avgifter, skatt, og for å ha til nødvendig livsopphold. Kombinert med tarvelig, begrenset, usunn, og svært kostbar mat.
Prisene for de produkter som er helt nødvendige for et “lisvopphold” stiger jevnlig hvert eneste år. Kamuflert under “kunsumpris index”, en forfalskning av “Tilbud og etterspørsel”, som igjen gir finanseliten økt bruttomargin. Parallelt med en noenlunde forflatet minstesats fra Nav, og som ikke står i forhold til økte matvarepriser, eller priser for lisvnødvendige tjenester, og utfoldelse.

“Alle skal med”, sier Stoltenbergerne, lederne av Arbeiderpartiet, som bifaller de minstesatser fra Nav, som både splitter familier, og bryter ned enkeltmennesket.

Jeg er noe usikker på hva slags perspektiv og refleksjoner som Stoltenbergerne har i forhold til “de som ikke er med lenger”.

Dog har de sikkert klare planer for de som “fremdeles er med”.

Jeg lurer på om Thorvald og Jens er “helt med” på hva deres beslutninger og relasjoner har hatt å si, for nordmenn og deres etterkommere.

Når det gjelder Thorvald Stoltenbergs innsats for å bringe Norge under fremmed herredømme, så har han gjort seg skyldig i landsforræderi.
Jamfør Norges grunnlov, 8de Kapitel. Forbrytelser mod Statens Selvstændighet og sikerhed.

§ 83. Den som retsstridig søger at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nogen Del af Riget bringes under fremmed Herredømme eller indlemmes i anden Stat, eller at nogen Del af Riget løsrives, straffes med Hefte i mindst 8 Aar eller med Fængsel fra 8 Aar indtil 21 år.
Endret ved lov 12 juni 1981 nr. 62.

Kilde: Lovdata
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19020522-010-012.html&emne=propaganda*&

Bare å fremsette slike anklager mot våre autoritære myndigheter og “fo0lkevalgte” i Norge, er en risiko som kan medføre overgrep, trakassering, eller i verste fall drapsforsøk fra staten.

Dette er litt av et opp-ned tankekors.

Wilder
Wilder
Abonnent
12 år siden

Har uploadet video, hvor det siges, så er man fri for at lede :-) fed artikel. vi kæmper imod det samme i DK

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
skippern
skippern
Abonnent
13 år siden

Finansgangsteren Soros besøker Giske etter invitasjon.
http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2161665.ece

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Her har du ditt FN Kristin Halvorsen! FN = NWO

‘No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a LUCIFERIAN Initiation.’

— David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations ”
Hentet fra: http://100777.com/quotes

Kristin Halvorsen:
”Da har et av SVs veldig viktige mål gått tapt, nemlig at vi ønsker en FN-ledet verdensorden.”

Hvor i all verden har du fått idéen fra at du og SV vil jobbe for en FN-ledet verdensorden?

Kan det være at det var ditt besøk til FN i 1985 som “fikserte” den overbevisningen?

1985 Observatør FN sin generalforsamling
http://www.regjeringen.no/nn/dep/kd/Om-departementet/finansminister-kristin-halvorsen-er-fodt.html?id=582218

Kristin Halvorsen er nå ansvarlig for politikken i områdene:
Grunnskole til og med vidaregående skole og voksenopplæring.

Bør vi ha grunn til å stille Kristin Halvorsen inngående kritiske spørsmål om hva hun har fått gjort siden oktober 2009 som Kunnskapsminister, og ikke minst som Finansminister siden 2005, i å implementere de skritt mot en FN-ledet verdensorden i Norge?

Hvor mange visste at Kristin Halvorsen vil ha Norge under New World Order?

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
12 år siden

Hvor mange norske toppolitikere viser tendenser til å være programmert med en holdning som utstråler “jeg er uovervinnelig”? Har noen lagt merke til at visse toppolitikere kan bli konfrontert med hva det skal være og klare kaldt og ufølsomt, blottet for vanlige menneskelige kroppslige reaksjoner på å være i en ubehagelig situasjon, la konfrontasjonen prelle av som vann på gåsa?

Level 4
Once at The Farm facility, we will put the subject into Level 4 hypnosis, a place where he no longer differentiates between right and wrong. The subject will be told he is a “Super Human“ and all laws are written for other people. The subject`s moral code, respect for the law, and fear of dying is replaced with new “Super Human“ feelings.

Once a future government or military leader is programmed, he or she will be recalled on a yearly basis and given hypnotic reinforcement of the original programming, or new programming will be “inserted“ to modify the original programs. If no new programming is needed, the reinforcement programming can be done on a mass scale. In other words, “programmed sleepers“ who are part of a lecture audience or a “think tank retreat“, can have their programming “reinforced“ through a lecture or film. The rest of the audience, such as wives and children, will notice nothing out of the ordinary.

The Level 4 Super Human “overwrite“ replaces the subject`s own morality and/or religious ethics with a program that make him believe he is beyond all human laws [just like many of our politicians].

Only psychiatrists trained in our method of “sub-mental“, behavior programming, overwrites and overlays`, will be able to find any tracks in our sleeper subject leading to post Level 1 or 2 mind control. In other words, a regular psychiatrist may discover that the subject has been hypnotized in the past, and may even discover the original personality. But a regular psychiatrist will never be able to discover the location in the brain or memory where Levels 3, 4, and 5 programs are stored. Without an activation “key“, a normal psychiatrist will never uncover the programming unless by accident, which would be almost impossible.

Jack McLamb

http://www.jackmclamb.org/
————————
“Det er systemer i Norge som er utenfor demokratisk kontroll”

“Men hvis jeg hadde påstått at “det må være noe teknologi som er implantert i kroppen min“, så er dette systemet så organisert at det allerede finnes diagnose for dette i DSM-4, diagnosehåndboken som legene benytter for å sette diagnoser på mennesker.”

http://psykiatrierpolitiskdrap.blogg.no/1282526954_det_er_systemer_i_nor.html

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Jeg har begynt å lure litt på hva som er forskjellen på dagens SV og Dagens Fremskrittspartiet. De krangler om noen marginale saker, men begge partiene synes å være like ivrige til å legge Norge under kontroll av det verdensomspennende føydalnettverket. – i enda større grad en vi allerede er.

Det ser ikke lenger ut til å være noen politikere som står for et ærlig standpunkt.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Nixo
12 år siden

Det har du nok rett i, og slik jeg oppfatter det er forskjellen hvilken internasjonal elite man representerer. DVS, hviklet parti som får mest makt får konsekvenser for både norge og andre land (handelsavtaler og krig), men det har imidlertid ingen påvirkning for norges selvstendighet. Når det er sagt, så later det til at det er de minste partiene som er de mest ærlige.

Og det er trolig derfor det ser ut til at det ikke lenger ser ut til å være noen politikere som står for et ærlig standpunkt. Fordi politikk handler om å overtale folket til å aksepere og støtte noe de ikke vet konsekvensene av, og gjerne ting som er mot sitt eget beste, ved at de bruker falske argumenter og unnlater å fortelle den egentlige grunnen til at de gjør det de gjør.

En annen ting er hvordan man velger å se på EØS spørsmålet. Er norge medlem av EØS som følge av et grunnlovsbrudd, eller er Norges EØS medlemskap ugyldig fordi det strider imot grunnloven?. Tenker man godt etter, er det nok det siste.

Så hvorfor starter ingen et parti som har som overordnede mål å løsrive norge internasjonale maktnettverk?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
12 år siden

EDIT: løsrive norge i fra internasjonale maktnettverk? (skal det stå)

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Jeg synes nå at de norske stortingspolitikerne burde ha betalt for sitt reise og opphold til USA selv, og ikke latt amerikanske myndigheter dekke regningen for dem (lot norske stortingsrepresentanter også USA betale sine flybilletter?!) Her er noen grunner for det:

1. Den norske staten er styrtrik, den amerikanske staten er lutfattig.

2. Stolthet og verdighet: det er bedre å rette ryggen og betale for seg selv (dvs. de hadde jo ikke måttet punge ut av egen lomme, utgiftene hadde jo blitt dekket av Stortingets budsjett) enn å bøye nakken og ta imot som en gjeng tiggere.

3. “Det finnes ingen gratis lunch!”. Mao. betalte USA kun fordi de anså seg selv tjent med å ta imot en ny kurv med norske noviser som de kunne føre bak lyset (sorry Ola Borten Moe, liker ikke å inkludere deg, men jeg ble overrasket over å se ditt navn på listen…)

Og egentlig synes jeg de alle sammen skulle ha holdt seg hjemme, eller reist til et annet land enn USA: Russland, India, Kina, Brasil eller Frankrike.

Hvorfor kryper norske politikere ennå for makt-monsteret onkel USA??

Bondeviks puddel-møte med monster-bush i det hvite hus må da ha sendt ut sjokkbølger til skrekk og advarsel om at SLIKT GJØR MAN IKKE SOM NORSK FOLKEVALGT. Sjokkbølgene nådde ihvertfall inn hit til de dype skoger, hvor mind control tettheten er mye svakere enn i storbyene…

ye
ye
Abonnent
13 år siden

Eier ikke norske politikere skam og hjerneomløp!!??

For et lavmål, naivt og skammelig av norske politikere å ta imot “gratis” reise til USA, betalt av amerikanske myndigheter gjennom amerikanske skattebetalernes penger, landet som så å si er konk. Men det er ikke pengene som er viktigst her.

Det er et faktum at norske politikere viser en ringakt mot norsk suverenitet.

Tror virkelig de norske politikere som reiste at reisen er ‘gratis’ ?

“- Det som selvfølgelig er deres hensikt, er å øke interessen for USA og gi folk kunnskap og forståelse. Det er klart de har et mål om at du skal se USA fra nye sider, og det må du være klar over, sier Gustavsen.”

….som at hun tror at hun er kristisk og årvåken for påvirkningen fra amerikanske myndigheter. Dette er selvfølgelig den overfladiske begrunnelsen som høres helt plausibel ut. Men det kan ikke forsvares uansett.

Snittkostnaden var 52 000 kr og 360 kr pr.dag i matpenger som hver deltager fikk dekket. Stortingsrepresentantene var borte i opptil 3 uker i permisjon MED lønn fra norske sakttebetalere.

Når en vet mer om bakgrunnen til AP, stortingsrepresentantenes dobbelte medlemskap, og nikkedukkeholdning til USA, så blir dette nok et bevis på enkeltmenneskers svake holdning til å la seg bli betalt for at fremmende makter skal få innpass og kontrollere Norge.

Jeg fatter og begriper ikke at de lar seg kjøpe for småpenger på bekostning av vår nasjons fremtid og selvstyre!

Det ser ut til at det er de nyttige, naive, idiotene som lar seg smigre over å være en av de ‘utvalgte’ til å få en invitasjon. De som er de som burde få mest oppmerksonhet er de som av ideologiske grunner jobber MOT Norge som en selvstendig nasjon. Det er medlemmene av Én Verden som jobber for Norge inn under en Global Verdensordning.

Einar Dørum seiler under falskt flagg, da Èn Verdens partiprogram er i DIREKTE konflkt med Venstres program. Med dette kan han kalles en løgner ved at han har forledet sine velgere til å tro at han er Venstres mann.
I vedtektene til Én Verden står det klart at man eksluderes som medlem om man jobber på tvers av målsetningen til partiet.

Kongeriket Norge: Fritt, selvstendig, folkestyrt?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/kongeriket-norge-fritt-%E2%80%93-selvstendig-%E2%80%93-folkestyrt-eller/

Når skal folk bli så sinte av å bli lurt at folk ikke lenger vil sitte stilltiende og se på at Norge er på full fart inn under en golbal verdensregjering mens de er opptatt av brød og sirkus? Folk får som de fortjener, gjør de ikke? Men hvorfor er det noen få som drar lasset alene og er i større risiko fordi det ikke er en hel masse som viser at de støtter samme sak?

THEY can’t take them all.

Hvor er initiativet til å ta til støtte opp om de demonstrasjonene som faktisk blir arrangert?

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Her er artikkelen om de naive politikerne:
Fikk gratis USA-tur av amerikanske myndigheter

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10086208

Norske politikere i nasjonalforsamlingen som i sin naivitet sviker Norges befolkning gjennom å takke ja til betalt reise fra fremmede nasjoner:

Laila Gustavsen AP
Inga Marte Thorkildsen SV
Nikolai Astrup H
Peter Gitmark H
Ola Borten Moe SP

Har disse politiker tatt med i betraktningen at amerikanske militære myndigheter har hyperavanserte teknikker til tankeprogrammering (MK- Mind Control) som implementeres og aktiveres uten politikernes viten?

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

Peter Gitmark (H) ..hvem andre enn han, som nettopp har vært på 3 ukers (indoktrinerings-og mental-kondisjonerings-) tur til USA, betalt av amerikanske myndigheter, ble intervjuet av Dagsrevyen om bombingen i Libya idag 26.mai.

ye
ye
Abonnent
Svar til  ye
13 år siden

“– Vi lærte mye om hvordan amerikanske myndigheter tenker om våre felles utfordringer på områder som sikkerhet, forsvar, politi og bekjempelse av terror” sier Laila Gustavsen, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

…….for at dere på tinget skal tenke de samme tankene som USA om bekjempelse av terror? Amerikanske myndigheter som selv iscenesatte sin egen terror 9/11!

Nei, Gustavsen, du og de 12 andre som reiste skulle holdt dere hjemme og heller lest dette og bli klar over hva du har med å gjøre:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/

USA er IKKE Norges nærmeste allierte.

Du står IKKE godt i stormen, uansett hva du måtte like å innbille deg.
http://laagendalsposten.no/nyheter/star-godt-i-stormen-1.6263092

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Søkkrike banker finansierer vedlikehold, bøker og klasseturer som det offentlige skulle ha betalt. Helt lovlig sponsing, ifølge regjeringen.

– Pinlig for Kristin Halvorsen, sier ungdomspolitiker.
http://e24.no/makro-og-politikk/skolen-sponses-av-gigantbank/20049733

Sånn skal det være, det skal inn med morsmelka.
Hva annet fiansieres på skolen mon tro?

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Kristin Halvorsen heiser FN-fanen og fremstår som en av djevel-David Rockefellers mange nyttige idioter.

Og Hallgeir Langeland, den langhårede og joviale vestlendingen fra SV er faktisk medlem av “En verden”, som ønsker å legge Norge under FN-kontroll.

Hvem sier at det bare er APe og Høyre som består av landsSVikere?

skippern
skippern
Abonnent
13 år siden
Jonathan
Jonathan
Abonnent
13 år siden

“Dette bringer tankene over på en viktig bestemmelse i Norges Lover, nærmere bestemt Straffelovens § 83, som lyder:

Den eller de som rettsstridig søker å virke til at Norge eller noen del av riket, bringes under fremmed herredømme, eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med Hefte i minst 8 år, eller med fengsel i inntil 21 år.”

Någon som kan skriva ihop en anmälan mot Stoltenberg, Harlem, Støre, Halvorsen med flera? :)

« Forrige artikkel

Indigo-barnet Jacob Barnett med egen relativitetsteori

Neste artikkel »

EU har IKKE annullert Datalagringsdirektivet

96
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x