Nettleverandøren NTE innskrenker ditt personvern

6420 visninger
10 minutter lesetid
60

Trodde du at DLD (datalagringsdirektivet) var det avgjørende for innføring av et overvåkingssamfunn? Da må du tro om igjen. Overvåkingssamfunnet er «vedtatt» i det skjulte, og DLD er bare ett av mange elementer som skal legitimere Statens spionasje på sitt eget folk. Om DLD hypotetisk sett blir stoppet, vil uansett direktivets innhold bli integrert i systemer i samfunnet på andre måter, slik som Norges nei til EU resulterte i en påtvunget EØS- og Schengen-avtale. Norge stemte ikke nei fordi vi ikke likte bokstavene E og U, og EU-logoen; man stemte selvfølgelig i mot innholdet.

Er det mulig å overvåke uten å være beskyttet av en lovparagraf, og samtidig ha ryggen fri?

Det er ikke annerledes enn å sitte å vente på at du skal komme til dem og skrive under på en erklæring om at de har lov til å overvåke deg. Å integrere en fraskrivelse av personvern i avtalevilkårene er som sådan ganske kløktig, siden de fleste av oss kun fokuserer på pris og produkt, og ikke tar oss tid til å lese vilkårene. At leverandører og produsenter setter krav om personovervåking i sine vilkår, er utenkelig for folk flest. Likevel er dette tilfellet i dag!

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på nettleverandøren NTEs personvern, og hva trøndere må skrive under på for å få bredbåndstilgang.

NTEs personvern

NTEs retningslinjer
I NTEs retningslinjer heter det bl.a.:
«NTEs retningslinjer for personvern dekker innhenting, bruk og offentliggjøring av personlig informasjon som NTE kan samle inn når du har kontakt med NTE, for eksempel når du besøker NTEs internettside*, kjøper produkter eller tjenester fra NTE eller når du tar kontakt med kundesenteret eller våre selgere.

Hva slags informasjon vi innhenter, og hvordan vi kan bruke den
Din personlige informasjon kan i mange tilfeller hjelpe oss til å levere bedre informasjon. Vi kan for eksempel be om personlig informasjon når du diskuterer et problem med supportpersonell over telefon, deltar i en undersøkelse, registrerer et produkt eller kjøper et produkt. Når du er i kontakt med NTE, kan vi innhente informasjon som er relevant i situasjonen, for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi innhenter også informasjon som kan hjelpe oss med å kontrollere din kundetilfredshet. Vi kan bruke personlig informasjon for å tilby informasjon og produkter som du har bedt om, i tillegg til undersøkelser.

Når bruker vi den personlige informasjonen
NTE tar din rett til personvern svært alvorlig og  selger/leier ikke ut informasjon om deg til andre firmaer til bruk i markedsføring**.

Det kan oppstå situasjoner der det kan være en fordel for NTE å gjøre deler av din personlige informasjon tilgjengelig for firmaer som utfører oppdrag for NTE. Disse firmaene kan for eksempel hjelpe oss med å bearbeide informasjon, undersøke kredittverdighet, levere produkter, administrere kundedata, bedømme din interesse i våre produkter og tjenester, eller utføre kundeundersøkelser. Disse kan ikke bruke din personlige informasjon i egen markedsføring. Enkelte ganger kan vi bli pålagt etter loven å gi fra oss personlig informasjon om deg. Vi kan også gi fra oss informasjon om deg hvis vi mener at dette er viktig for opprettholdelsen av lov og orden***, er viktig med tanke på nasjonal sikkerhet eller på andre måter er i offentlighetens interesse.**** »
(Sist oppdatert 12. mai 2010)

Mine bemerkninger

 • *= Ut i fra dette fungerer det slik at dersom du klikker på NTEs nettside  snapper de opp personlige opplysninger fra deg selv om du ikke er kunde, og før du har mulighet til å bli oppmerksom på det. Dette kan umulig være i tråd med Norsk lov. Hva sier Datatilsynet til dette?
 • **= Slik det er formulert antydes det at NTE selger/formidler informasjon om deg til tredjepart, men ikke til bruk i markedsføring. Men det er vel strengt talt ikke “bruk i markedsførig” som er problemet her. Problemet er at personlig informasjon kommer på avveie. Dersom NTE ikke har drevet kjøp og salg av opplysninger, burde det f. eks. vært formulert slik:  «NTE selger/leier ikke ut informasjon om deg til tredjepart.» Punkt**** indikerer til hvem informasjonen er tiltenkt å selges til.
 • ***= Her står det at NTE kan overlate informasjon til tredjepart om de(NTE)… mener du har eller kan begå et lovbrudd. En forutsetning for at de skal ha grunnlag til å ha en slik formening er at NTE ikke bare lagrer trafikk, men også sitter og monitorerer sine kunder.
 • ****= Slik denne setningen er formulert gir man avkal på tilnærmet alle sine rettigheter ovenfor statlige insti tusjoner. Du aksepterer at NTE kan selge/leie ut hvilken som helst informasjon om deg (som de ikke er lovpålagt å gjøre), så lenge bestillingen kommer fra et offentlig organ/staten.

– For å forstå hvor absurd dette er, anbefales det å lese gjennom vilkårene til noen andre leverandører for lettere å se og forstå forskjellene i vilkår mellom de ulike leverandørene. Her er noen andre nett-leverandørers vilkår:

Epost-korrespondanse med NTE om saken

22.08.2010 sendte jeg NTE en epost og ønsket en presisering av hva disse vilkårene betyr for kunden i praksis:

-Sitat start-

Hei
Jeg vurderer å bestille fiber hos dere, og har i den forbindelse noen spørsmål angående personvern.

På deres nettside står det at dere innhenter opplysninger når man besøker deres nettsider.
Hva innebærer dette?
Henter dere inn opplysninger uavhengig om man er kunde?
Kan dere opplyse om hvilke opplysninger som innhentes?

Videre står det at og ikke selger/leier ikke ut informasjon om deg til andre firmaer til bruk i markedsføring. Men selger/leier dere ut informasjon til bedrifter til andre formål?
Kan dere opplyse om til hvilke formål og til hvilke firmaer?

Det står også at dere kan også gi fra dere informasjon om kunden hvis dere mener at dette er viktig for opprettholdelsen av lov og orden. Hva legger dere i dette?
Hva er grunnlaget for en slik vurdering?
Har dere folk som sitter å monitorer trafikken?

Til slutt står det at dere kan gi fra dere opplysninger som på andre måter er i offentlighetens interesse. Kan dere liste opp hvilke opplysninger og hvilke offentlige organer som er deres oppdragsgivere?

Slik som dere tar jeg personvern svært alvorlig og da er det viktig for meg å få klarhet hva dette innebærer.

mvh Sverre

-Sitat slutt-

Etter gjentatte purringer i 3 uker, er denne eposten aldri blitt besvart.
Jeg tolker dette dithen at NTE vurderte det slik at uansett hva de hadde svart, så ville de komme svært uheldig ut av det.  Men at de ikke svarer forteller mer enn om de faktisk hadde svart. For NTE er det tydeligvis motsatt personvern som er praksis. De kan se ut som NTE beskytter de som snoker i privatlivet ditt i mot deg(!)

NTE bryter Personopplysningsloven Kapittel III

Å nekte innsyn i hva som lagres, overlates, og til hvem, er i strid med  personopplysningsloven Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger. Her heter det bl.a.:

§ 18. Rett til innsyn
Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling:

a)            navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b)           hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,
c)            formålet med behandlingen,
d)           beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,
e)           hvor opplysningene er hentet fra, og
f)            om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

§ 19.Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte
Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om

a)            navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b)           formålet med behandlingen,
c)            opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,
d)           det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og
e)           annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28.

Hele lovverket kan leses HER.

ID Trafficking  – Dataverdenens menneskehandel

human trafficking

I NTEs personvernopplysninger er «selge/leie ut» dine personopplysninger nevnt. Et raskt søk på nettet viser hvilke virkemidler NTE er villige til å benytte seg av for å suge penger. NTE er medlem  av Nord Pool Spot som tilsynelatende har aksept til å bedrive innsidehandel, feilinformasjon, og manipulering av strømpriser, uten å bli straffeforfulgt. Dette beviser ikke at NTE er medskyldige, men det er en god beskrivelse av den aksepterte ukulturen og grådigheten som finnes i deres bransje. Ut i fra NTEs beslektede behandling av sine kunder, er det  lett å tenke seg til at de har kan ha hatt en aktiv rolle i denne skandalen. Mange kunder har reagert på NTEs umoralske selgere, gruppepress, og feilaktige opplysninger, for å suge mest mulig penger ut av folk. Dette er utvilsomt en vanlig praksis hos NTE siden alle de jeg har vært i kontakt med angående denne saken har erfart de samme prosedyrene. Og nå kan det se ut til at de har kastet seg inn i overvåkingsbransjen og selger sine kunder som et produkt til adelen for å begrense sitt tapsprosjekt som bredbånd/fiber til privathjem utvilsomt er på kort sikt.

Denne type snikovervåking stammer trolig fra databransjen i USA, og har utviklet seg til å bli et omfattende personsikkerhetsproblem. Innhentingen av personlige opplysninger (i software bransjen) skjer gjerne ved installering, programoppdateringer og hver gang du tar et (nytt/oppdatert) program i bruk. De som snapper opplysninger er nødvendigvis ikke den samme bedriften som produsenten.

Et eksempel: Når du installerer, oppdaterer eller åpner Divx på din datamaskin, viser programmet peerblock deg at Time Warner Telecom og Avenue A prøver å hente informasjon fra din PC. Dette dreier seg utvilsomt om en overvåkingstjeneste som Divx har solgt til Warner og Avenue , som de trolig bruker til å spore opp piratkopier av sine produkter. Hadde en privatperson gjort dette mot Warner, hadde man blitt dømt for industri-spionasje. Dette er en geskjeft som av flere grunner burde blitt betegnet som ID trafficking . Du lures til å sette deg selv i en sårbar posisjon hvor de utnytter din troskyldighet, og tar “piratkopi” av din personlighet (jo mere aktiv på nettet, jo mere nøyaktig profil), som de så selger over hodet ditt som et produkt til høystbydende uten tanke på hvilke intensjoner kjøper(e) har og hva dette vil kunne medføre for deg…

Grunnen til at jeg trekker paraleller med trafficking er følgende lover og elementer:
Trafficking (menneskehandel) er å utnytte andre, enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av en persons organer (min bemerkelse: piratkopi av din identitet)–ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd. (Straffeloven § 224)

 • Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre. (gjøre penger på ditt privatliv)
 • Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri, eller misbruk av sårbar stilling. (Innskrenker bla. politiske ytringer av frykt for personinformasjonslekasje)
 • Menneskehandel omfatter rekruttering (aggresive selgere)
 • Transport (personlig informasjon hentes fra din PC)
 • Mottak og husing av personer, (din personlighet lagres i en database)
 • Pengene går i lomma til bakmennene som organiserer handelen, (Du betaler NTE for å bli overvåket, og du får ingen provisjon av NTE når de selger opplysninger om deg)

Dette er hva jeg vil kalle virituell endoparasittisk mentalprostitusjon.
Her benyttes noe av det samme prinsippet som hos en «zombiemaur«.

NTE er bare en av mange nettleverandører som praktiserer vilkår som innskrenker ditt personvern.

Les derfor  alltid kontrakten nøye før du går inn i en avtale.

Hvordan hindre internettleverandører (ISP) i å grave og selge privatlivet ditt?

vpn

Ved å benytte seg av en proxy server kan man iallefall hindre ISP. Da er det vilkårene til den ISPen som proxy serveren bruker og Norsk lov som gjelder, og ikke vilkårene til ISPen som du bruker “hjemme”. Det eneste ISP ser er trafikk mellom din PC og proxy serveren, men ikke innholdet. ISP kan i teorien bruke  PC opplysninger for å spore deg opp, men da begår de i såfall et lovbrudd uten muligheter til å gjemme seg bak sine brukervilkår. En VPN proxy gir en langt tryggere og anonym surfing, men er på ingen måte 100% sikker for andre typer angrep. Nedenfor har jeg listet opp noen sikkerhetsverktøy som jeg ønsker å nevne. (ISP=Internett leverandøren som leverer din public IP; din offisielle IP-adresser)

 • Hotspot shield (HS) er en reklamefinansert VPN proxy som gir deg en ny public IP adresse  i USA hver gang du logger deg på. Støtter Windows, Mac, Linux, samt eye-Phone. HS brukerpolicy kan du lese her. Last også ned AdBlock Plus (for Firefox) for å bli kvitt reklamebanneren. Denne gir en moderat beskyttelse og enkelte kan fremdeles se din opprinnelige IP adresse. Peerblock viser også at enkelte fremdeles henger seg på PCen din selv om du bruker HS. HS er bedre enn ingenting, men da må man i tillegg kjøre PeerBlock.
 • Ipredator er the piratebay’s egen proxy som gir deg en svensk public IP adresse. Ipredator’s brukerpolicy kan du lese her.
 • relakks er Pirat Partiet’s proxy som også gir deg en svensk public IP adresse. Pirat partiet hoster wikileaks sin server. relakks`s brukerpolicy kan du lese her.
 • PeerBlock er et annet gratis verktøy som forebygger at andre datamaskiner kan komme inn/snappe opp informasjon om/på din PC. Peerblock viser også identiteten til de som blokkeres og er også et ypperlig verktøy til å teste ut forskjellige anonyme tjenester slik som proxy VPN.

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

Abonnere
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
BelzeBob
12 år siden

Bra artikkel, Sigr.

Det du skriver minner meg om Google med sin Gmail og deres policy der. Veldig likt det NTE sier. Jeg anbefaler alle å skygge unna Gmail, hotmail, Windows Live og alle de andre store. Selv bruker jeg http://www.fastmail.fm/ (En variant jeg betaler for. De har også et gratis alternativ.)

Google er værstinger når det gjelder angrep på individers rett til privatliv. Jeg anbefaler alle å bruke https://ssl.scroogle.org/ som startside istedenfor google.

Mer: bruker du torrent, så sørg for å velg kryptert forbindelse. Selv om ned/opplasting kan gå litt tregere da. Krypteringen sørger for at ingen kan se hva du laster opp/ned.

Sigr – hvilken ISP vil du velge istedenfor da? Fiberoptikk høres jo mektig kult ut.. Selv har jeg Get. Og tidligere NextGenTel. Deres «privacy policy» har jeg dog ikke sjekket.

Til sist: man kan også bruke Tor. Det er vel det sikreste alternativet av alle. Men baksiden er at det kan gå litt treigt. Så det er sjeldent jeg gidder bruke det.

Mer: alle sammen: husk at admin for ethvert nettsted dere surfer til kan se hvilket nettsted dere surfet fra. F.eks: det gjør seg dårlig å gå til Ottars forum fra «hotbabes.com» eller gå og poste et innlegg til forsvar for gode kristne verdier på BørreKnudsen.no når du kommer fra «Satan.org» :)

Jonny
Jonny
12 år siden

Mann med kompetanse som gir meg spiker til og hamre med. Takker.

klumpen
12 år siden

«*= Ut i fra dette fungerer det slik at dersom du klikker på NTEs nettside snapper de opp personlige opplysninger fra deg selv om du ikke er kunde, og før du har mulighet til å bli oppmerksom på det. Dette kan umulig være i tråd med Norsk lov. Hva sier Datatilsynet til dette?»

Dette gjelder selvsagt informasjon om eksisterende kunder, basert på deres IP-adresse. Andre besøkende har de selvsagt null mulighet å sjekke opp hvem som står bak da disse benytter andre leverandører.

«**= Slik det er formulert antydes det at NTE selger/formidler informasjon om deg til tredjepart, men ikke til bruk i markedsføring. Men det er vel strengt talt ikke “bruk i markedsførig” som er problemet her. Problemet er at personlig informasjon kommer på avveie. Dersom NTE ikke har drevet kjøp og salg av opplysninger, burde det f. eks. vært formulert slik: “NTE selger/leier ikke ut informasjon om deg til tredjepart.” Punkt**** indikerer til hvem informasjonen er tiltenkt å selges til.»

Jo, for mange er det viktig at infomasjon ikke videreformidles til bruk i markedføring. Folk synes det er drittirriterende å bli nedringt av selgere og få postkassa stappa med reklame. Du ser deg blind på formuleringen. For lenger ned står det i hvilke tilfeller de kan, om de vil, formidle informasjonen videre: «firmaene kan for eksempel hjelpe oss med å bearbeide informasjon, undersøke kredittverdighet, levere produkter, administrere kundedata, bedømme din interesse i våre produkter og tjenester, eller utføre kundeundersøkelser.» . Hadde de skrevet «NTE selger/leier ikke ut informasjon om deg til tredjepart», så ville dette vært en selvmotsigelse.

«***= Her står det at NTE kan overlate informasjon til tredjepart om de(NTE)… mener du har eller kan begå et lovbrudd. En forutsetning for at de skal ha grunnlag til å ha en slik formening er at NTE ikke bare lagrer trafikk, men også sitter og monitorerer sine kunder.»

Dette var en merkelig konklusjon. NTE kan da gi fra seg informasjon ut å måtte monitorere brukerne? Her er det snakk om å f.eks gi politiet nødvendige opplysninger i f.eks en barnepornosak, DERSOM politiet BER om det. Det er altså ikke snakk om at de sitter å følger med på alt og sladrer dersom de skulle oppdage noe.

«**** […] »

Se punktet over.

Kaja
Kaja
12 år siden

DLD er neppe vårt største problem.

Israel kjører et av de mest aggressive og skadelige spionasjenettverk rettet mot USA. Det er et faktum at israelske inntrenging i USA ikke et tema som diskuteres i media eller i regjeringskretser, på grunn av den ekstreme følsomheten i den amerikansk-israelske forholdet kombinert med styrken til Israel-lobbyen, som straffer politikere som våger å kritisere Israel.

At Israel spionerer på USA er dokumentert i offentlig informasjon, og er ingen konspirasjonsteori. Når FBI produserer sin årlige rapport til Kongressen om «Foreign Economic Collection and Industrial Espionage,» så representerer Israel og dets etterretningstjenester den mest fremtredende trussel med unntak av Kina. I 2005 bemerket FBI at Israel har «et aktivt program for å samle fortrolig informasjon i USA.» En sentral israelsk metode, sa FBI rapporten, er dataspionasje. I 1996 utstedte Defense Intelligence Agency, en avdeling av Pentagon, en advarsel om at «tappingen av vitenskapelig informasjon i USA er det tredje høyeste prioritet av israelske etterretning etter spionasje på Israels arabiske naboer og spionasje på hemmelige amerikanske vedtak knyttet til Israel. »

Forholdsvis lite har blitt rapportert om høyteknologiske israelske telefonavlyttingsbedrifter som yter service til amerikanske teleselskap, primært AT & T og Verizon, hvis nettverk fungere som det viktigste kanaler for National Security Agencys (NSA) overvåking. Enda mindre er kjent om koblingene mellom de israelske selskaper og israelske etterretningstjenester. Gjennom partnerskap med amerikanske telekomselskaper, kan Israel foreta sin egen spionasje under dekke av NSA. Med andre ord, hvis NSA bryter den konstitusjonelle beskyttelse mot ulovlig avlytting av telefonsamtaler og epost, kan den israelske etterretningstjenesten fange dem opp også – som en slags speilavtrykk hvor to stater samarbeider om overvåkning.

I desember 2001 sendte Fox News en serie på fire deler ved reporter Carl Cameron. Etter press fra pro-israelske organisasjoner (først og fremst AIPAC og CoP) ble denne reportasjen fjernet fra Fox News sine websider i løpet av 5 dager og erstattet av meldingen: «Dette programmet eksisterer ikke lenger».

Cameron avslører at et israelsk selskap ved navn Amdocs Ltd. genererer all fakturering i forbindelse med praktisk talt hver eneste telefonsamtale som utføres i USA. Amdocs sitter altså på opplysninger om hvem som ringer hvem i USA.

I reportasjen fortelles det også hvordan et annet israelsk selskap, Comverse Infosys, (som skiftet navn til Verint på grunn av Camerons reportasje) leverer software til de 25 største amerikanske telefonselskapene. I denne softwaren er det innebygd en bakdør, slik at Israel kan avlytte alle telefonsamtaler i USA. Hjemmesiden til Verint: http://verint.com/corporate/

Her er noen sitater fra reportasjen:

BRIT Hume, programleder: Sist rapporterte vi om et israelsk-basert firma som heter Amdocs Ltd som fakturerer nesten hver eneste telefonsamtale i Amerika. Som Carl Cameron rapporterte, frykter amerikanske etterforskere som etterforsker 9/11 terroranslagene at mistenkte kan ha blitt tipset på grunn av informasjon lekket av Amdocs.

I kveldens rapport får vi vite at bekymring over avlytting også involverer et annet selskap grunnlagt i Israel, som gir den teknologien som den amerikanske regjeringen bruker for elektronisk avlytting.
Her er Carl Camerons tredje rapport.

(BEGIN videotape)

CARL Cameron, FOX NEWS korrespondent: Selskapet er Comverse Infosys (skiftet senere navn til Verint), et datterselskap av et israelskeiet telekommunikasjonsfirma med kontorer over hele USA. Selskapet leverer telefonavlyttingsutstyr. Her er hvordan telefonavlytting virker i USA

Hver gang du ringer, passerer samtalen gjennom landets omfattende nettverk av switcher og rutere, eiet av telefonselskapene. Spesialtilpassede datamaskiner og programvare, laget av selskaper som Comverse, er bygget inn i nettverket for å oppfange og lagre samtaler som skal avlyttes, og samtidig som de sender samtalene til etterforskere.
…….

Og hva etterforskere har mest problemer med, særlig i New York, når det gjelder etterforskningen av World Trade Center angrepet, er at på en rekke saker, så endret de mistenkte straks sine telefonvaner med en gang de ble avlyttet. De begynte å opptre mye annerledes så snart som de angivelig hemmelige avlyttingen kom i funksjon.

(Sitat slutt)

Carl Camerons opprinnelige reportasje finnes på denne siden her:

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/israeli_spyring_fox.html?q=israeli_spyring_fox.htmlhttp://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/israeli_spyring_fox.html?q=israeli_spyring_fox.html

Fox News rapport ga gjenlyd over hele USA, blant annet i Drug Enforcement Agency, som bruker avlytting I stor grad for å avsløre narkotikakriminalitet. Sikkerhetsoffiserer ved DEA, en underavdeling av Justisdepartementet, begynte å undersøke organisasjonens eget forhold til Comverse / Verint. I 1997 hadde DEA fornyet sin infrastruktur med et $ 25,000,000 innkjøp fra Comverse / Verint av en teknologi som kalles «T2S2″ – oversettelse og utskriftstjenester – med Comverse / Verint leid inn for å supplere maskinvare og programvare. Selskapet hadde også oppdrag med support, opplæring, oppgraderinger og forbedringer gjennom hele prosjektet. I kjølvannet av Fox News reportasje, var sikkerhetsdirektør ved DEA, Heidi Raffanello, tilstrekkelig rystet til å utstede et intern kommunike om saken, datert 18.12.2001. Med henvisning til Fox News, påpekte hun at «Comverse fjerntilgang til DEAs systemer ikke var hjemlet i kontrakten med Comverse…. Det er fortsatt uklart om Comverse personell er sikkerhetsklarert, og om de er det, hvem som er sikkerhetsklarert og hva slags klareringer har de …. Ergo burde vi ha stoppet det.» Det er ikke kjent hva som videre skjedde med DEAs gjennomgang av spørsmålet om fjernvedlikehold og fjerntilgang til DEAs systemer fra Comverse / Verint.

Jeg jobbet som konsulent for Telenor på 90-tallet, og jeg husker at allerede dengang benyttet Telenor systemer fra Amdocs og Comverse Infosys. Den gang forsto jeg ikke rekkevidden av dette. Men antagelig er den samme bakdøren også innebygd i Telenors systemer, slik at alle norske telefonsamtaler blir avlyttet.

Vi hopper raskt fram til 2008, når journalist James Bamford utgir boken «The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America». I et intervju med «Democracy Now» sier Bramford at masseovervåkingen vokste eksponentielt etter 9/11.

http://www.youtube.com/watch?v=hI_k9Xt00YE&feature=player_embedded

Bamford viser til at Amerikas to største telekom-selskaper, AT & T og Verizon, outsourcer avlyttingen av sine nettverk, som frakter milliarder av telefonsamtaler hver dag. AT & T og Verizon avlytter amerikanske telefonsamtaler i samarbeid med National Security Agency (NSA). Avlyttingen utført for disse to gigantselskapene er outsourcet «til to mystiske selskaper med svært problematiske utenlandske forbindelser.» Verizons leder er forøvrig Ivan Seidenberg, som er en av Guds Utvalgte med sterke bånd til Israel. Seidenberg sitter også i styret i Viacom (også eid av Guds Utvalgte) som er verdens største kommunikasjonsimperium.

AT & T bruker et firma som heter Narus å holde oversikt over alt som kommuniseres på sine systemer. Narus ble grunnlagt av en israelsk entreprenør med bånd til Unit 8200 (Israels NSA). Det var Narus teknologi som AT & T ansatt Mark Klein, en 22-år gammel tekniker ved selskapet, beskrev da han i 2006 offentliggjorde en erklæring om virksomheten i AT & T’s hemmelige avlyttingsrom i San Francisco. Klein’s erklæring dannet grunnlaget for et søksmål mot AT & T fra av Electronic Freedom Foundation, men søksmålet avgikk ved en stille død da Kongressen vedtok loven om telekom immunitet i 2008. Ifølge Klein, var Narus superdatamaskin, STA 6400, «kjent for å være brukt spesielt av statlige etterretningsorganisasjoner på grunn av dens evne til å filtrere store mengder data på jakt etter forhåndsprogrammerte mål. «Narus systemet, vedlikeholdt av Narus teknikere, speilet i sanntid datastrømmen gjennom AT & Ts rutere, et datastrøm som også blir omdirigert inn i datamaskinene til NSA.

Ifølge Jim Bamford, som siterer troverdige kilder, blir Verizon’s avlytting utført av en konkurrerende israelsk firma kalt Verint, et datterselskap av Comverse Technology, som ble grunnlagt av en tidligere israelsk etterretningsoffiser i 1984. Børsnotert i New York og Tel Aviv, er Comverse faktisk en del av den israelske staten: 50 prosent av deres FoU-kostnader er dekket av den israelske Nærings-og handelsdepartementet. Verint teknologien, utplassert i hele Verizon’s nettverk, kjent som STAR-GATE, kan skryte av en rekke orwellske evner. «Med STAR-GATE, har tjenesteleverandøren tilgang til kommunikasjon på nesten alle typer nettverk, ifølge selskapets egen uttalelser. «Designet for å håndtere et stort antall mål, samtidige sesjoner, samtaledata, og kommunikasjon, har STAR-GATE transparent tilgang til ønsket kommunikasjon uten å varsle abonnenter eller avbryte tjenesten.» Som med Narus systemet, er poenget å kunne avlytte kommunikasjon diskret, i sanntid, hele tiden. Verint’s avlyttingssystemer har blitt globale siden slutten av 1990-tallet, og salget i 2006 var $ 374 000 000 (en dobling av inntektene i forhold til 2003). Mer enn 5000 organisasjoner – hovedsakelig etterretningstjenestene og politiets enheter – i minst 100 land i dag bruker Verints teknologi, herunder Norge. Grunnleggeren av Verint er forøvrig en rømling fra FBI som skjuler seg i Namibia.

Imponerende er det at den amerikanske kongressen i 2008 ga immunitet med tilbakevirkende kraft for disse selskapene (AT & T og Verizon), for eventuell ulovlig avlytting av amerikanske borgere. I klartekst: Alle amerikanske borgere er gjenstand for ulovlig avlytting av israelske selskaper uten Kongressens kontroll eller offentlig kunnskap, og disse selskapene er innvilget immunitet av Kongressen med tilbakevirkende kraft.

En Verint spinoff, PerSay, tar avlyttingen til nye høyder ved stemmegjenkjenning. De utfører «avansert stemme mining», som finner den berømte nåla i høystakken eller mer presist «en spesiell stemme i et stort volum av avlyttede samtaler, uavhengig av samtalens innhold eller kommunikasjonsmetode.»

Dersom du ønsker å være anonym, holder det altså ikke at du låner eller stjeler en mobiltelefon. Du blir gjenkjent på stemmen.

«Med ekstern tilgang til interne og internasjonale tale-og datakommunikasjon i over hundre land over hele verden, inkludert USA, så har Verints hovedkvarter i Tel Aviv en kapasitet som er minst like stor som NSA’s, kanskje større, spesielt kombinert med PerSay stemmegjenkjennings teknologi»

«PerSay er et eksempel på hvor tett koblet disse selskapene er med Israels etterretningstjeneste – noe som er bekymringsfullt når man vet hvor mye av deres avlyttingsutstyr som nå er integrert med amerikanske telesystemer»

Narus og PerSay sier helt åpent på sine websider at de spesialiserer seg på masseovervåkning.

Hjemmeside for Narus: http://www.narus.com/
Hjemmeside for PerSay: http://www.persay.com/

En tidligere høytstående tjenestemann i Shin Bet – Israels hemmelige etterretningstjeneste – er nå styremedlem i PerSay. Styret for selskapet bak PerSay inkluderer en tidligere sjef for israelske Mossad. Bamford sier «den som har størst nytte av ekteskapet mellom israelske avlyttere og Amerikas stadig mer sentraliserte telekom rutenett er Israels etterretningsorganisasjoner.»

Hva som bekymrer Bamford er at ledere og styremedlemmer i selskaper som Narus og Verint tidligere jobbet ved eller hadde nære forbindelser med israelske etterretningstjenester, blant annet Mossad, byrået for indre sikkerhet (Shin Bet), og den israelske versjonen av NSA, Unit 8200, som er en del av det israelske forsvaret. Unit 8200, som Bamford beskriver som «hypersecret,» er en sentral aktør i avlyttingskomplekset i Israel. De har plassert sine tidligere ansatte i dusinvis av selskaper. I følge Ha’aretz, den israelske dagsavisen, «Mange av de [tyvlyttings] teknologier i bruk rundt i verden og utviklet i Israel var opprinnelig militære teknologier og ble utviklet og forbedret av tidligere ansatte fra Unit 8200.» En tidligere kommandant for Unit 8200 , sitert av Bamford, sier at Verint teknologien var «direkte påvirket av 8200-teknologi …. [Verint morselskapets] Comverse hovedprodukt, loggeren, er basert på Unit 8200 teknologi.» Virkningene for USAs nasjonale sikkerhet, skriver Bamford, er «skremmende.» Så godt som hele amerikanske telekomsystemet, sier han, er «avlyttet av [israelske] selskaper med tilknytning til israelsk etterretning.» Kongressen, sier han, har ingen tilsyn med disse selskapenes virksomhet, og selv deres kontrakter med amerikanske telekomselskaper – kontrakter viktig for NSA overvåking – blir ansett som forretningshemmeligheter og blir ikke offentliggjort i selskapenes rapporter.

Amerikansk etterretningsoffiserer har ikke sittet stille med sine bekymringer om Verint. «Telefonsamtaler er fanget opp, registrert og sendt til amerikanske etterforskere av Verint, som hevder at de må ha tilgang til systemet hele tiden for å utføre vedlikehold, sier tidligere CIA-offiseren Philip Giraldi. Denne «ubegrenset tilgangs » faktor er hva plager Giraldi, spesielt på grunn av muligheten for en «trojan» innebygd i Verints avlyttingsprogramvare. En trojan i avlyttingssystemenes hardware / software er en bakdør som kan gi ekstern tilgang til parter som normalt ikke ville ha tilgang til et sikret system. Påstander om utbredt trojansk spionasje har rystet de israelske næringslivet de siste årene. «Top israelske blue chip selskaper,» rapporterte AP i 2005, «er mistenkt for å bruke ulovlig avlyttingsprogramvare for å stjele informasjon fra deres rivaler og fiender.» Over 40 selskaper har kommet under lupen. «Det er den største cybercrime saken i israelsk historie,» Boas Guttmann, en veteran etterforsker ved det israelske nasjonale politiet, fortalte. «Trojansk spionasje er en del av livet til israelske selskaper. De har en kultur for spionasje. »

Bamford forteller også om et tredje israelsk avlyttingsselskap, NICE Systems, som han beskriver som «en stor avlyttingssentral i USA» som «holder sin offentlige og kommersielle kundelisten veldig hemmelige.» Selskapet ble dannet i 1986 av syv veteraner fra Unit 8200. NICE programvare «fanger opp samtaler, e-post, chat, skjermbilder, og viktig detaljer ved telefonsamtaler,» samtidig som «lydkomprimeringsteknologi muliggjør kontinuerlig lagring fra tusenvis av analoge og digitale telefonlinjer og radiokanaler . NICE Systems har ved minst ett tilfelle vært under etterforskning av amerikansk kontraspionasje. I løpet av 2000-2001, da agenter i FBI og CIA begynte å undersøke påstander om at israelske borgere som utga seg for «kunststudenter» faktisk gjennomførte spionasje på amerikansk jord, viste det seg at en av de israelske «kunststudentene» var ansatt ved NICE systemer. Et av målene for kunststudentene var fasiliteter og kontorer tilhørende Drug Enforcement Agency over hele USA. Det samme israelske medarbeider i NICE Systems, som også ble identifisert som en tidligere agent i MOSSAD, hadde en diskett som inneholdt en fil kalt «DEA-grupper.» USAs kontraspionasje konkluderte med at det var en svært mistenkelig forbindelse: En israelsk statsborger og påstått spion som jobbet for et israelsk avlyttingsselskap mens han hadde i sin besittelse datainformasjon om Drug Enforcement Agency – samtidig denne israelske statsborgeren utførte det DEA beskrevet som «etterretning» om DEAs fasiliteter.

I 2004 fortalte en tidligere etterretningsoffiser til LA Times journalister:

«Det er en stor, aggressiv og pågående israelske etterretnings aktiviteter rettet mot USA. Alle som jobber i kontraspionasje vil fortelle deg at israelerne er blant de mest aggressive og aktive land som utfører spionasje rettet mot USA. De påtar seg et bredt spekter av tekniske og menneskelige operasjoner. Israels benektelse av dette er latterlig.»

I fjor (2009) avviste en dommer etterforskning av to av de øverste AIPAC lobbyister som var anklaget for å lekke gradert informasjon til Israel. US Justice Dept. sa at saken bør droppes, fordi det ville kreve å offentliggjøring av sensitiv militær etterretning. Dette er opplagt bevis for at lobbyistene hadde drevet spionasje.

I sin nå berømte bok, «The Israel Lobby», skriver Mearsheimer og Walt at Israel

«Oppfører seg ikke som en lojal alliert. Israelske tjenestemenn ignorerer ofte amerikanske anmodninger og går tilbake på løfter (herunder forpliktelser om å slutte å bygge bosetninger og å avstå fra «målrettede drap» av palestinske ledere). Israel har solgt sensitiv amerikansk militær teknologi til potensielle rivaler som Kina. Ifølge General Accounting Office, driver Israel også «den mest aggressive spionasje mot USA av alle allierte». I tilfellet av Jonathan Pollard som stjal anslagsvis 800 000 passord-beskyttede dokumenter fra CIA, Defense Intelligence Agency, og en rekke andre amerikanske byråer tidlig på 1980-tallet, uttalte (daværende forsvarsminister Caspar Weinberger at Pollard «skulle vært skutt». Det brøt det ut en ny kontrovers i 2004 når det ble avslørt at en høytstående Pentagon ansatt ved navn Larry Franklin hadde gitt klassifisert informasjon til en israelsk diplomat.»

Ifølge Bamford bygger NSA en bygning i San Antonio, Texas på størrelse med to fotballbaner som lagrer all kommunikasjon som er avlyttet av NSA.. Når man vet at åtte gigabyte kan få plass på en minnebrikke med størrelse av en tommelfingernegl, så forstår man også at uhorvelig mye informasjon kan lagres i en bygning på størrelse med to fotballbaner.

Bamford nevner også at NSA avlytter internasjonal kommunikasjon. Ifølge Bamford er det en obskur bygning i Miami hvor all kommunikasjon fra Latin Amerika blir avlyttet, også mesteparten av kommunikasjonen i Afrika avlyttes her. Bamford nevner også at NSA disponerer spesialbyggede ubåter som ligger på bunnen av verdenshavene og avlytter kommunikasjonen som går gjennom fremmede kabelnettverk.

Det er rimelig sikkert at all informasjon havner i Israel.

Det er naivt å anta at selskaper som Narus og Verint er uavhengig av regjeringen i Israel.

Disse selskapene (Amdocs, Verint, Narus og PerSay) selger sine tjenester til land over hele verden, også Norge.

En tidligere høytstående kontraspionasjeoffiser i Bush-administrasjonen uttalte allerede i 1999, «CIA var svært opptatt av [israelske telefonavlyttingsselskaper]» – Verint spesielt. «Jeg vet at CIA har forsøkt å overvåke hva israelerne gjorde – se hvordan de skaffer seg tilgang til sensitive opplysninger rent teknisk. Andre land var bekymret også, »sa etterretningsoffisieren. Jim Bamford, som bemerker at Verint «kan automatisk få tilgang til mega- og terabyte med lagrede data i sanntid, og dette hemmelig og med fjerntilgang hvor som helst fra,» forteller at australske politikerne i 2004 holdt høringer om den israelske fjernovervåkningen. «Dere har tilgang til våre data fra utlandet», sa australske politikere til en Verint representant under høringen,»samtidig som [det australske] parlamentet synes å ha begrenset tilgang til data i dette systemet. » Australierne fant dette utrolig. I 2000 gjennomførte den kanadiske etterretningstjeneste, Royal Canadian Mounted Police, en undersøkelse knyttet til påstander om at israelske spioner brukte spesialtilpasset programvare for å hacke Canadas topp hemmelige filer, ifølge en artikkel i Toronto Star. Flere kilder i amerikansk etterretning fortalte at canadierne samarbeidet med sine amerikanske kolleger for å prøve å forstå problemet. Ifølge Bush-administrasjonen tjenestemann, «hadde nederlenderne også kommet til CIA svært opprørt over hva israelerne gjorde.» Den nederlandske etterretningstjenesten, som hadde kontrakt med Verint, hadde «oppdaget at merkelige ting foregikk på nettverket. Israelerne lastet opp og lastet ned informasjon fra svitsjene, eksternt, og brukte tilsynelatende informasjonen til sine egne avlyttingsformål. CIA måtte forlegent innrømme: «Vi har det samme problemet». Men CIA hadde ikke løsningen. «Vi hører hva dere sier, vi er ikke overrasket, og vi forstår deres bekymring.» Faktisk hevdet kilder i den nederlandske kontraspionasjen at i 2002 var det «sterke bevis for at den israelske hemmelige tjenesten hadde ukontrollert tilgang til konfidensielle avlyttingsdata innhentet av de nederlandske politi-og etterretningstjenester», ifølge den nederlandske radiostasjonen Evangelische Omroep (EO). I januar 2003 hadde det kjente nederlandske teknologi og datamagasinet C’T, en oppfølger til EO historien, under overskriften «nederlandsk avlytting er ikke Kosher.» I artikkelen heter det: «Alt avlyttingsutstyr tilhørende den den nederlandske etterretningstjenesten og halvparten av avlyttingsutstyret i den nederlandske politistyrken [er] usikret og lekker informasjon til Israel. »

«Nøkkelen til hele denne saken er det australske møtet,» sa Bamford i et intervju nylig. «De anklaget Verint for ekstern snoking og Verint sa at de ikke skulle gjøre det igjen – noe som innebærer at de snoket en gang i fortiden. Det eksisterer bakdører inn i systemet, og de bakdørene burde ikke få lov til å eksistere. Du kan fortelle fra det australske tilfellet at dette var absolutt en stor bekymring for australske politikere. »

Kongressen ser ikke ut til å dele bekymringen. «Ansvaret til kongressen, sier Bamford,» er ikke bare å føre kontroll med etterretningstjenesten men også å føre kontroll med selskaper som har kontrakter med etterretningstjenesten. De er bare veldig slurvete med dette. En annen tidligere høytstående amerikansk etterretningsoffiser fortalte: «Det er et faktum at vårt telekomsystem er meget sårbart. Hvordan det har blitt slik, hvorfor ingenting er blitt gjort, hvem som har gjort hva – dette er brennbare spørsmål. Det er også et faktum at avlyttingsteknologiene implementert av Verint, Narus og andre israelske selskaper er på plass og det finnes ikke alternativer. «Det er en teknisk avhengighet her, sier Bush-administrasjonens offiser. «Jeg har blitt fortalt at ingen andre lager programvare som dette for det store digitale svitsjer, så det er en del av problemet. Andre forhold, legger han til, «øker problemet». Han henviser til det spesielle forholdet mellom USA og Israel.

Og det er selvfølgelig elefanten i rommet. «Enten det er en demokratisk eller republikansk administrasjon, kan man ikke si noe negativt om Israel dersom man vil forfremmes, sier tidligere CIA-offiseren Philip Giraldi. «De fleste i CIA var svært opptatt av israelske spionasje og israelske aksjoner mot amerikanske interesser. Alle var klar over det. Alle hatet det. Men de ville ikke bli forfremmet hvis de snakket ut. Israel har en privilegert posisjon og det er slik det er. Det er sprøtt. Og alle vet at det er sprøtt.

Kilde: http://www.darkgovernment.com/news/israeli-spy-elephant-in-the-room/

All norske tele- og datatrafikk blir avlyttet. Og all informasjon havner i Israel og blir analysert i Israel. Men norske media er 100% Kosher og vil aldri rapportere dette.

DLD er neppe vårt største problem.

Israel kjører et av de mest aggressive og skadelige spionasjenettverk rettet mot USA. Det er et faktum at israelske inntrenging i USA ikke et tema som diskuteres i media eller i regjeringskretser, på grunn av den ekstreme følsomheten i den amerikansk-israelske forholdet kombinert med styrken til Israel-lobbyen, som straffer politikere som våger å kritisere Israel.

At Israel spionerer på USA er dokumentert i offentlig informasjon, og er ingen konspirasjonsteori. Når FBI produserer sin årlige rapport til Kongressen om «Foreign Economic Collection and Industrial Espionage,» så representerer Israel og dets etterretningstjenester den mest fremtredende trussel med unntak av Kina. I 2005 bemerket FBI at Israel har «et aktivt program for å samle fortrolig informasjon i USA.» En sentral israelsk metode, sa FBI rapporten, er dataspionasje. I 1996 utstedte Defense Intelligence Agency, en avdeling av Pentagon, en advarsel om at «tappingen av vitenskapelig informasjon i USA er det tredje høyeste prioritet av israelske etterretning etter spionasje på Israels arabiske naboer og spionasje på hemmelige amerikanske vedtak knyttet til Israel. »

Forholdsvis lite har blitt rapportert om høyteknologiske israelske telefonavlyttingsbedrifter som yter service til amerikanske teleselskap, primært AT & T og Verizon, hvis nettverk fungere som det viktigste kanaler for National Security Agencys (NSA) overvåking. Enda mindre er kjent om koblingene mellom de israelske selskaper og israelske etterretningstjenester. Gjennom partnerskap med amerikanske telekomselskaper, kan Israel foreta sin egen spionasje under dekke av NSA. Med andre ord, hvis NSA bryter den konstitusjonelle beskyttelse mot ulovlig avlytting av telefonsamtaler og epost, kan den israelske etterretningstjenesten fange dem opp også – som en slags speilavtrykk hvor to stater samarbeider om overvåkning.

I desember 2001 sendte Fox News en serie på fire deler ved reporter Carl Cameron. Etter press fra pro-israelske organisasjoner (først og fremst AIPAC og CoP) ble denne reportasjen fjernet fra Fox News sine websider i løpet av 5 dager og erstattet av meldingen: «Dette programmet eksisterer ikke lenger».

Cameron avslører at et israelsk selskap ved navn Amdocs Ltd. genererer all fakturering i forbindelse med praktisk talt hver eneste telefonsamtale som utføres i USA. Amdocs sitter altså på opplysninger om hvem som ringer hvem i USA.

I reportasjen fortelles det også hvordan et annet israelsk selskap, Comverse Infosys, (som skiftet navn til Verint på grunn av Camerons reportasje) leverer software til de 25 største amerikanske telefonselskapene. I denne softwaren er det innebygd en bakdør, slik at Israel kan avlytte alle telefonsamtaler i USA. Hjemmesiden til Verint: http://verint.com/corporate/

Her er noen sitater fra reportasjen:

BRIT Hume, programleder: Sist rapporterte vi om et israelsk-basert firma som heter Amdocs Ltd som fakturerer nesten hver eneste telefonsamtale i Amerika. Som Carl Cameron rapporterte, frykter amerikanske etterforskere som etterforsker 9/11 terroranslagene at mistenkte kan ha blitt tipset på grunn av informasjon lekket av Amdocs.

I kveldens rapport får vi vite at bekymring over avlytting også involverer et annet selskap grunnlagt i Israel, som gir den teknologien som den amerikanske regjeringen bruker for elektronisk avlytting.
Her er Carl Camerons tredje rapport.

(BEGIN videotape)

CARL Cameron, FOX NEWS korrespondent: Selskapet er Comverse Infosys (skiftet senere navn til Verint), et datterselskap av et israelskeiet telekommunikasjonsfirma med kontorer over hele USA. Selskapet leverer telefonavlyttingsutstyr. Her er hvordan telefonavlytting virker i USA

Hver gang du ringer, passerer samtalen gjennom landets omfattende nettverk av switcher og rutere, eiet av telefonselskapene. Spesialtilpassede datamaskiner og programvare, laget av selskaper som Comverse, er bygget inn i nettverket for å oppfange og lagre samtaler som skal avlyttes, og samtidig som de sender samtalene til etterforskere.
…….

Og hva etterforskere har mest problemer med, særlig i New York, når det gjelder etterforskningen av World Trade Center angrepet, er at på en rekke saker, så endret de mistenkte straks sine telefonvaner med en gang de ble avlyttet. De begynte å opptre mye annerledes så snart som de angivelig hemmelige avlyttingen kom i funksjon.

(Sitat slutt)

Carl Camerons opprinnelige reportasje finnes på denne siden her:

http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/israeli_spyring_fox.html?q=israeli_spyring_fox.htmlhttp://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/israeli_spyring_fox.html?q=israeli_spyring_fox.html

Fox News rapport ga gjenlyd over hele USA, blant annet i Drug Enforcement Agency, som bruker avlytting I stor grad for å avsløre narkotikakriminalitet. Sikkerhetsoffiserer ved DEA, en underavdeling av Justisdepartementet, begynte å undersøke organisasjonens eget forhold til Comverse / Verint. I 1997 hadde DEA fornyet sin infrastruktur med et $ 25,000,000 innkjøp fra Comverse / Verint av en teknologi som kalles «T2S2″ – oversettelse og utskriftstjenester – med Comverse / Verint leid inn for å supplere maskinvare og programvare. Selskapet hadde også oppdrag med support, opplæring, oppgraderinger og forbedringer gjennom hele prosjektet. I kjølvannet av Fox News reportasje, var sikkerhetsdirektør ved DEA, Heidi Raffanello, tilstrekkelig rystet til å utstede et intern kommunike om saken, datert 18.12.2001. Med henvisning til Fox News, påpekte hun at «Comverse fjerntilgang til DEAs systemer ikke var hjemlet i kontrakten med Comverse…. Det er fortsatt uklart om Comverse personell er sikkerhetsklarert, og om de er det, hvem som er sikkerhetsklarert og hva slags klareringer har de …. Ergo burde vi ha stoppet det.» Det er ikke kjent hva som videre skjedde med DEAs gjennomgang av spørsmålet om fjernvedlikehold og fjerntilgang til DEAs systemer fra Comverse / Verint.

Jeg jobbet som konsulent for Telenor på 90-tallet, og jeg husker at allerede dengang benyttet Telenor systemer fra Amdocs og Comverse Infosys. Den gang forsto jeg ikke rekkevidden av dette. Men antagelig er den samme bakdøren også innebygd i Telenors systemer, slik at alle norske telefonsamtaler blir avlyttet.

Vi hopper raskt fram til 2008, når journalist James Bamford utgir boken «The Shadow Factory: The Ultra-Secret NSA from 9/11 to the Eavesdropping on America». I et intervju med «Democracy Now» sier Bramford at masseovervåkingen vokste eksponentielt etter 9/11.

http://www.youtube.com/watch?v=hI_k9Xt00YE&feature=player_embedded

Bamford viser til at Amerikas to største telekom-selskaper, AT & T og Verizon, outsourcer avlyttingen av sine nettverk, som frakter milliarder av telefonsamtaler hver dag. AT & T og Verizon avlytter amerikanske telefonsamtaler i samarbeid med National Security Agency (NSA). Avlyttingen utført for disse to gigantselskapene er outsourcet «til to mystiske selskaper med svært problematiske utenlandske forbindelser.» Verizons leder er forøvrig Ivan Seidenberg, som er en av Guds Utvalgte med sterke bånd til Israel. Seidenberg sitter også i styret i Viacom (også eid av Guds Utvalgte) som er verdens største kommunikasjonsimperium.

AT & T bruker et firma som heter Narus å holde oversikt over alt som kommuniseres på sine systemer. Narus ble grunnlagt av en israelsk entreprenør med bånd til Unit 8200 (Israels NSA). Det var Narus teknologi som AT & T ansatt Mark Klein, en 22-år gammel tekniker ved selskapet, beskrev da han i 2006 offentliggjorde en erklæring om virksomheten i AT & T’s hemmelige avlyttingsrom i San Francisco. Klein’s erklæring dannet grunnlaget for et søksmål mot AT & T fra av Electronic Freedom Foundation, men søksmålet avgikk ved en stille død da Kongressen vedtok loven om telekom immunitet i 2008. Ifølge Klein, var Narus superdatamaskin, STA 6400, «kjent for å være brukt spesielt av statlige etterretningsorganisasjoner på grunn av dens evne til å filtrere store mengder data på jakt etter forhåndsprogrammerte mål. «Narus systemet, vedlikeholdt av Narus teknikere, speilet i sanntid datastrømmen gjennom AT & Ts rutere, et datastrøm som også blir omdirigert inn i datamaskinene til NSA.

Ifølge Jim Bamford, som siterer troverdige kilder, blir Verizon’s avlytting utført av en konkurrerende israelsk firma kalt Verint, et datterselskap av Comverse Technology, som ble grunnlagt av en tidligere israelsk etterretningsoffiser i 1984. Børsnotert i New York og Tel Aviv, er Comverse faktisk en del av den israelske staten: 50 prosent av deres FoU-kostnader er dekket av den israelske Nærings-og handelsdepartementet. Verint teknologien, utplassert i hele Verizon’s nettverk, kjent som STAR-GATE, kan skryte av en rekke orwellske evner. «Med STAR-GATE, har tjenesteleverandøren tilgang til kommunikasjon på nesten alle typer nettverk, ifølge selskapets egen uttalelser. «Designet for å håndtere et stort antall mål, samtidige sesjoner, samtaledata, og kommunikasjon, har STAR-GATE transparent tilgang til ønsket kommunikasjon uten å varsle abonnenter eller avbryte tjenesten.» Som med Narus systemet, er poenget å kunne avlytte kommunikasjon diskret, i sanntid, hele tiden. Verint’s avlyttingssystemer har blitt globale siden slutten av 1990-tallet, og salget i 2006 var $ 374 000 000 (en dobling av inntektene i forhold til 2003). Mer enn 5000 organisasjoner – hovedsakelig etterretningstjenestene og politiets enheter – i minst 100 land i dag bruker Verints teknologi, herunder Norge. Grunnleggeren av Verint er forøvrig en rømling fra FBI som skjuler seg i Namibia.

Imponerende er det at den amerikanske kongressen i 2008 ga immunitet med tilbakevirkende kraft for disse selskapene (AT & T og Verizon), for eventuell ulovlig avlytting av amerikanske borgere. I klartekst: Alle amerikanske borgere er gjenstand for ulovlig avlytting av israelske selskaper uten Kongressens kontroll eller offentlig kunnskap, og disse selskapene er innvilget immunitet av Kongressen med tilbakevirkende kraft.

En Verint spinoff, PerSay, tar avlyttingen til nye høyder ved stemmegjenkjenning. De utfører «avansert stemme mining», som finner den berømte nåla i høystakken eller mer presist «en spesiell stemme i et stort volum av avlyttede samtaler, uavhengig av samtalens innhold eller kommunikasjonsmetode.»

Dersom du ønsker å være anonym, holder det altså ikke at du låner eller stjeler en mobiltelefon. Du blir gjenkjent på stemmen.

«Med ekstern tilgang til interne og internasjonale tale-og datakommunikasjon i over hundre land over hele verden, inkludert USA, så har Verints hovedkvarter i Tel Aviv en kapasitet som er minst like stor som NSA’s, kanskje større, spesielt kombinert med PerSay stemmegjenkjennings teknologi»

«PerSay er et eksempel på hvor tett koblet disse selskapene er med Israels etterretningstjeneste – noe som er bekymringsfullt når man vet hvor mye av deres avlyttingsutstyr som nå er integrert med amerikanske telesystemer»

Narus og PerSay sier helt åpent på sine websider at de spesialiserer seg på masseovervåkning.

Hjemmeside for Narus: http://www.narus.com/
Hjemmeside for PerSay: http://www.persay.com/

En tidligere høytstående tjenestemann i Shin Bet – Israels hemmelige etterretningstjeneste – er nå styremedlem i PerSay. Styret for selskapet bak PerSay inkluderer en tidligere sjef for israelske Mossad. Bamford sier «den som har størst nytte av ekteskapet mellom israelske avlyttere og Amerikas stadig mer sentraliserte telekom rutenett er Israels etterretningsorganisasjoner.»

Hva som bekymrer Bamford er at ledere og styremedlemmer i selskaper som Narus og Verint tidligere jobbet ved eller hadde nære forbindelser med israelske etterretningstjenester, blant annet Mossad, byrået for indre sikkerhet (Shin Bet), og den israelske versjonen av NSA, Unit 8200, som er en del av det israelske forsvaret. Unit 8200, som Bamford beskriver som «hypersecret,» er en sentral aktør i avlyttingskomplekset i Israel. De har plassert sine tidligere ansatte i dusinvis av selskaper. I følge Ha’aretz, den israelske dagsavisen, «Mange av de [tyvlyttings] teknologier i bruk rundt i verden og utviklet i Israel var opprinnelig militære teknologier og ble utviklet og forbedret av tidligere ansatte fra Unit 8200.» En tidligere kommandant for Unit 8200 , sitert av Bamford, sier at Verint teknologien var «direkte påvirket av 8200-teknologi …. [Verint morselskapets] Comverse hovedprodukt, loggeren, er basert på Unit 8200 teknologi.» Virkningene for USAs nasjonale sikkerhet, skriver Bamford, er «skremmende.» Så godt som hele amerikanske telekomsystemet, sier han, er «avlyttet av [israelske] selskaper med tilknytning til israelsk etterretning.» Kongressen, sier han, har ingen tilsyn med disse selskapenes virksomhet, og selv deres kontrakter med amerikanske telekomselskaper – kontrakter viktig for NSA overvåking – blir ansett som forretningshemmeligheter og blir ikke offentliggjort i selskapenes rapporter.

Amerikansk etterretningsoffiserer har ikke sittet stille med sine bekymringer om Verint. «Telefonsamtaler er fanget opp, registrert og sendt til amerikanske etterforskere av Verint, som hevder at de må ha tilgang til systemet hele tiden for å utføre vedlikehold, sier tidligere CIA-offiseren Philip Giraldi. Denne «ubegrenset tilgangs » faktor er hva plager Giraldi, spesielt på grunn av muligheten for en «trojan» innebygd i Verints avlyttingsprogramvare. En trojan i avlyttingssystemenes hardware / software er en bakdør som kan gi ekstern tilgang til parter som normalt ikke ville ha tilgang til et sikret system. Påstander om utbredt trojansk spionasje har rystet de israelske næringslivet de siste årene. «Top israelske blue chip selskaper,» rapporterte AP i 2005, «er mistenkt for å bruke ulovlig avlyttingsprogramvare for å stjele informasjon fra deres rivaler og fiender.» Over 40 selskaper har kommet under lupen. «Det er den største cybercrime saken i israelsk historie,» Boas Guttmann, en veteran etterforsker ved det israelske nasjonale politiet, fortalte. «Trojansk spionasje er en del av livet til israelske selskaper. De har en kultur for spionasje. »

Bamford forteller også om et tredje israelsk avlyttingsselskap, NICE Systems, som han beskriver som «en stor avlyttingssentral i USA» som «holder sin offentlige og kommersielle kundelisten veldig hemmelige.» Selskapet ble dannet i 1986 av syv veteraner fra Unit 8200. NICE programvare «fanger opp samtaler, e-post, chat, skjermbilder, og viktig detaljer ved telefonsamtaler,» samtidig som «lydkomprimeringsteknologi muliggjør kontinuerlig lagring fra tusenvis av analoge og digitale telefonlinjer og radiokanaler . NICE Systems har ved minst ett tilfelle vært under etterforskning av amerikansk kontraspionasje. I løpet av 2000-2001, da agenter i FBI og CIA begynte å undersøke påstander om at israelske borgere som utga seg for «kunststudenter» faktisk gjennomførte spionasje på amerikansk jord, viste det seg at en av de israelske «kunststudentene» var ansatt ved NICE systemer. Et av målene for kunststudentene var fasiliteter og kontorer tilhørende Drug Enforcement Agency over hele USA. Det samme israelske medarbeider i NICE Systems, som også ble identifisert som en tidligere agent i MOSSAD, hadde en diskett som inneholdt en fil kalt «DEA-grupper.» USAs kontraspionasje konkluderte med at det var en svært mistenkelig forbindelse: En israelsk statsborger og påstått spion som jobbet for et israelsk avlyttingsselskap mens han hadde i sin besittelse datainformasjon om Drug Enforcement Agency – samtidig denne israelske statsborgeren utførte det DEA beskrevet som «etterretning» om DEAs fasiliteter.

I 2004 fortalte en tidligere etterretningsoffiser til LA Times journalister:

«Det er en stor, aggressiv og pågående israelske etterretnings aktiviteter rettet mot USA. Alle som jobber i kontraspionasje vil fortelle deg at israelerne er blant de mest aggressive og aktive land som utfører spionasje rettet mot USA. De påtar seg et bredt spekter av tekniske og menneskelige operasjoner. Israels benektelse av dette er latterlig.»

I fjor (2009) avviste en dommer etterforskning av to av de øverste AIPAC lobbyister som var anklaget for å lekke gradert informasjon til Israel. US Justice Dept. sa at saken bør droppes, fordi det ville kreve å offentliggjøring av sensitiv militær etterretning. Dette er opplagt bevis for at lobbyistene hadde drevet spionasje.

I sin nå berømte bok, «The Israel Lobby», skriver Mearsheimer og Walt at Israel

«Oppfører seg ikke som en lojal alliert. Israelske tjenestemenn ignorerer ofte amerikanske anmodninger og går tilbake på løfter (herunder forpliktelser om å slutte å bygge bosetninger og å avstå fra «målrettede drap» av palestinske ledere). Israel har solgt sensitiv amerikansk militær teknologi til potensielle rivaler som Kina. Ifølge General Accounting Office, driver Israel også «den mest aggressive spionasje mot USA av alle allierte». I tilfellet av Jonathan Pollard som stjal anslagsvis 800 000 passord-beskyttede dokumenter fra CIA, Defense Intelligence Agency, og en rekke andre amerikanske byråer tidlig på 1980-tallet, uttalte (daværende forsvarsminister Caspar Weinberger at Pollard «skulle vært skutt». Det brøt det ut en ny kontrovers i 2004 når det ble avslørt at en høytstående Pentagon ansatt ved navn Larry Franklin hadde gitt klassifisert informasjon til en israelsk diplomat.»

Ifølge Bamford bygger NSA en bygning i San Antonio, Texas på størrelse med to fotballbaner som lagrer all kommunikasjon som er avlyttet av NSA.. Når man vet at åtte gigabyte kan få plass på en minnebrikke med størrelse av en tommelfingernegl, så forstår man også at uhorvelig mye informasjon kan lagres i en bygning på størrelse med to fotballbaner.

Bamford nevner også at NSA avlytter internasjonal kommunikasjon. Ifølge Bamford er det en obskur bygning i Miami hvor all kommunikasjon fra Latin Amerika blir avlyttet, også mesteparten av kommunikasjonen i Afrika avlyttes her. Bamford nevner også at NSA disponerer spesialbyggede ubåter som ligger på bunnen av verdenshavene og avlytter kommunikasjonen som går gjennom fremmede kabelnettverk.

Det er rimelig sikkert at all informasjon havner i Israel.

Det er naivt å anta at selskaper som Narus og Verint er uavhengig av regjeringen i Israel.

Disse selskapene (Amdocs, Verint, Narus og PerSay) selger sine tjenester til land over hele verden, også Norge.

En tidligere høytstående kontraspionasjeoffiser i Bush-administrasjonen uttalte allerede i 1999, «CIA var svært opptatt av [israelske telefonavlyttingsselskaper]» – Verint spesielt. «Jeg vet at CIA har forsøkt å overvåke hva israelerne gjorde – se hvordan de skaffer seg tilgang til sensitive opplysninger rent teknisk. Andre land var bekymret også, »sa etterretningsoffisieren. Jim Bamford, som bemerker at Verint «kan automatisk få tilgang til mega- og terabyte med lagrede data i sanntid, og dette hemmelig og med fjerntilgang hvor som helst fra,» forteller at australske politikerne i 2004 holdt høringer om den israelske fjernovervåkningen. «Dere har tilgang til våre data fra utlandet», sa australske politikere til en Verint representant under høringen,»samtidig som [det australske] parlamentet synes å ha begrenset tilgang til data i dette systemet. » Australierne fant dette utrolig. I 2000 gjennomførte den kanadiske etterretningstjeneste, Royal Canadian Mounted Police, en undersøkelse knyttet til påstander om at israelske spioner brukte spesialtilpasset programvare for å hacke Canadas topp hemmelige filer, ifølge en artikkel i Toronto Star. Flere kilder i amerikansk etterretning fortalte at canadierne samarbeidet med sine amerikanske kolleger for å prøve å forstå problemet. Ifølge Bush-administrasjonen tjenestemann, «hadde nederlenderne også kommet til CIA svært opprørt over hva israelerne gjorde.» Den nederlandske etterretningstjenesten, som hadde kontrakt med Verint, hadde «oppdaget at merkelige ting foregikk på nettverket. Israelerne lastet opp og lastet ned informasjon fra svitsjene, eksternt, og brukte tilsynelatende informasjonen til sine egne avlyttingsformål. CIA måtte forlegent innrømme: «Vi har det samme problemet». Men CIA hadde ikke løsningen. «Vi hører hva dere sier, vi er ikke overrasket, og vi forstår deres bekymring.» Faktisk hevdet kilder i den nederlandske kontraspionasjen at i 2002 var det «sterke bevis for at den israelske hemmelige tjenesten hadde ukontrollert tilgang til konfidensielle avlyttingsdata innhentet av de nederlandske politi-og etterretningstjenester», ifølge den nederlandske radiostasjonen Evangelische Omroep (EO). I januar 2003 hadde det kjente nederlandske teknologi og datamagasinet C’T, en oppfølger til EO historien, under overskriften «nederlandsk avlytting er ikke Kosher.» I artikkelen heter det: «Alt avlyttingsutstyr tilhørende den den nederlandske etterretningstjenesten og halvparten av avlyttingsutstyret i den nederlandske politistyrken [er] usikret og lekker informasjon til Israel. »

«Nøkkelen til hele denne saken er det australske møtet,» sa Bamford i et intervju nylig. «De anklaget Verint for ekstern snoking og Verint sa at de ikke skulle gjøre det igjen – noe som innebærer at de snoket en gang i fortiden. Det eksisterer bakdører inn i systemet, og de bakdørene burde ikke få lov til å eksistere. Du kan fortelle fra det australske tilfellet at dette var absolutt en stor bekymring for australske politikere. »

Kongressen ser ikke ut til å dele bekymringen. «Ansvaret til kongressen, sier Bamford,» er ikke bare å føre kontroll med etterretningstjenesten men også å føre kontroll med selskaper som har kontrakter med etterretningstjenesten. De er bare veldig slurvete med dette. En annen tidligere høytstående amerikansk etterretningsoffiser fortalte: «Det er et faktum at vårt telekomsystem er meget sårbart. Hvordan det har blitt slik, hvorfor ingenting er blitt gjort, hvem som har gjort hva – dette er brennbare spørsmål. Det er også et faktum at avlyttingsteknologiene implementert av Verint, Narus og andre israelske selskaper er på plass og det finnes ikke alternativer. «Det er en teknisk avhengighet her, sier Bush-administrasjonens offiser. «Jeg har blitt fortalt at ingen andre lager programvare som dette for det store digitale svitsjer, så det er en del av problemet. Andre forhold, legger han til, «øker problemet». Han henviser til det spesielle forholdet mellom USA og Israel.

Og det er selvfølgelig elefanten i rommet. «Enten det er en demokratisk eller republikansk administrasjon, kan man ikke si noe negativt om Israel dersom man vil forfremmes, sier tidligere CIA-offiseren Philip Giraldi. «De fleste i CIA var svært opptatt av israelske spionasje og israelske aksjoner mot amerikanske interesser. Alle var klar over det. Alle hatet det. Men de ville ikke bli forfremmet hvis de snakket ut. Israel har en privilegert posisjon og det er slik det er. Det er sprøtt. Og alle vet at det er sprøtt.

Kilde: http://www.darkgovernment.com/news/israeli-spy-elephant-in-the-room/

All norske tele- og datatrafikk blir avlyttet. Og all informasjon havner i Israel og blir analysert i Israel. Men norske media er 100% Kosher og vil aldri rapportere dette.

arifkarim
arifkarim
12 år siden
Svar til  Kaja

Takk for oversettelsen. :)
Glem heller ikke at Google og Facebook, der dagens fleste nettbrukere ferdes, er både grunnlagt, eid og styrt av pro-israelske jøder :D
Hele verden er innlemmet via dagens babels-tårnet; internett, mens basen for avlytting og kontroll ligger i israel.

Ergon
12 år siden
Svar til  Kaja

Dette var en flott artikkel om hvordan vår vestlige verden er kontrollert av en liten og vel definert maktgruppe. Det er å håpe at kunnskapen om det sprer seg via blogger rundt til alle som har evne til læring for massemedia vil aldri nevne det.

Panthera leo
Panthera leo
12 år siden

Av Ingebjørn Bleie.

Det nye internasjonale regelverket for patent- og opphavsrettigheter får datalagringsdirektivet til å fortone seg som kardemommeloven.

(Publisert i Bergens Tidende, måndag 7. juni)

NOEN EIER ALT rundt deg. De to Billy-hyllene fra Ikea som står i stuen. Alle bøkene i den ene, alle vinglassene og de sirlig designede glassbollene i den andre. De tilhører noen. Musikken du har på harddisken. Word-filen med dagboken din. Noen eier migrenemedisinen i skapet på badet. Og noen eier mange av genene som ligger i hver eneste celle i kroppen din, de som kommer til å gi deg brystkreft (eller ikke) innen du er førti.

Et utvalg anonyme statsbyråkrater fra rike land har de siste tre årene møttes rundtom på kloden for å forhandle i hemmelighet om nye lover for disse eierforholdene. Ingen får vite hva som har skjedd på møtene, men enkelte ting lekker ut på nettet. Både internasjonale organisasjoner, nasjonale parlamenter og andre høringsinstanser er tilsidesatt. Representanter for mektige, multinasjonale selskaper deltar derimot meget aktivt. Lovene vil i praksis bli gjeldende for hele verden, og vil bli håndhevet av et nytt, mektig styringsråd.

DET HØRES UT SOM en billig konspirasjonsteori. Det er imidlertid en faktisk beskrivelse av tankegangen og prosessen som har ført frem til det nye Anti-counterfeiting trade agreement (ACTA).

ACTA var i utgangspunktet et regelverk som skulle sette stater i stand til å motarbeide, avsløre og straffe falskneri av varemerker. Et slikt regelverk er tvingende nødvendig i dagens verden. Selv om man kanskje bør spare sin sympati for fine fruer som kjøper falske Prada-vesker til 8000 kroner, er andre tilfeller langt mer alvorlige. Det er nok å tenke på falske medisiner uten effekt.

Underveis har imidlertid ACTA slukt opp i seg alt som har med intellektuell eiendom (IE) å gjøre. IE er et samlebegrep for ulike måter å eie ideer og ting på. De to viktigste kategoriene er patenter og opphavsretter. Eier du et patent, får du særskilte rettigheter til å benytte en oppfinnelse, oftest i form av et tidsbegrenset kommersielt monopol. Eier du en opphavsrett, bestemmer du når og hvordan et kreativt verk skal kunne kopieres, publiseres og anvendes.

REGLENE FOR IE har est ut i tid og omfang de siste tiår. På mange områder varer rettighetene nå så lenge at de i praksis er evige. Patent har kommet på gener, såkorn og matematiske prosedyrer. Det finnes et utall forbud mot gjenbruk av lyd og bilder, og man kan til alt overmål få opphavsrett til kirurgiske metoder. Hvis kirurgen skjærer i en bestemt vinkel kan han altså risikere søksmål. ACTA er neste steg i denne utviklingen.

Forhandlingene skal fullføres i løpet av 2010. Først da får andre land lov til å melde seg på, og da kun så lenge de svelger hele den ferdige avtalen. Deltakerlandene, som inkluderer USA, EU og Japan, har nok økonomisk tyngde til å presse de fleste andre til å signere.

Etter forrige møte, flere år etter forhandlingsstart, ble endelig et avtaleutkast offentliggjort. Teksten underbygger uroen som oppstod etter lekkasjene. Det er tre områder der ACTA gir særlig grunn til bekymring: Overvåking av internett, låsing av dataformater og tilgang på medisiner.

ACTA GJØR DET MULIG å straffe Telenor for filer som deles ulovlig gjennom deres kabler. Dette blir som å straffe Veivesenet når noen fyllekjører, eller Posten når det sendes trusselbrev. Det stopper ikke der. Webhotellet ditt kan straffes om du legger ut kopibeskyttede bilder. Også bloggposter og statusoppdateringene dine på Facebook kan inneholde beskyttet materiale. Det grunnleggende prinsippet om at infrastruktur skal være nøytral, står i fare.

Tjenestetilbydere tvinges dermed til å være føre var for å unngå store bøter. Det er umulig å se for seg hvordan dette skal håndheves uten å overvåke alt du gjør på nettet, hele tiden. I motsetning til datalagringsdirektivet er det altså ikke bare snakk om å overvåke hvor, når og med hvem du kommuniserer, men også innholdet.

ET ANNET FORSLAG er at leverandører må stenge nettsider i en viss periode, dersom noen hevder, uten bevis, at de har opphavsrett til det som ligger der. En tilsvarende lov i USA har skapt kaos på blant annet Youtube. Alt fra populære parodier til familievideoer der småjentene synger med på kjente popsanger, blir slettet av automatiske systemer. Loven er også brukt til politisk sensur. Det er lett å se for seg at neste steg er å få slike systemer inn på private harddisker.

I tillegg forbyr ACTA deg å gjøre noe som helst med datafilene dine, med mindre leverandøren spesifikt tillater det. Dette handler om mye mer enn å kopiere musikk fra iPoden til PC-en. Åpne, frie dataformater er helt essensielle for å få samfunnet vårt til å fungere. Det er bare å se for seg kaoset som ville råde dersom Microsoft plutselig kunne frata den norske stat retten til å bruke Word-dokumenter til offentlig informasjon.

ET STORT OMRÅDE ACTA vil virke inn på, er medisiner. I dag har den som utvikler en medisin enerett på produksjon og salg i 20 år. Først da kan andre begynne å lage kopier med samme virkestoff og effekt. Prisene holdes dermed svært høye svært lenge.

Gjennom unntak i eksisterende regler, har blant andre India kunnet omgå denne monopolregelen. På denne måten er landet blitt den tredje verdens apotek. Millioner av fattige har fått tilgang til medisiner de ellers ikke ville hatt råd til, takket være billige kopipiller produsert i India.

ACTA legger opp til å stramme kraftig inn på disse unntakene, og truer dermed i samme stund Indias industri og Afrikas HIV-smittede. Leger uten grenser, som kjøper mesteparten av sin HIV-medisin fra India, er svært bekymret.

PROSESSEN BAK ACTA har knapt sin like i dagens verden. Det finnes et utall menneskerettsgrupper, datatilsyn, forbrukerombud og internasjonale organisasjoner som er engasjert i saken. Samtlige er stengt ute. Alt i alt utgjør ACTA en kraftig maktkonsentrasjon hos noen få, sentrale eierkrefter, noe som burde bekymre både sosialister og tilhengere av frie markeder.

Selskapene bak prosessen bygger sin argumentasjon på en sviktende narrativ om at de strenge lovene trengs for å sikre nyvinning og penger til forskning. Samtidig viser nye studier at slike lover på mange områder kveler både innovasjon, handel og kreativitet.

Det verste ved ACTA er at den stort sett handler om begrensninger, forbud og straff. Ingen har satt seg ned og tenkt gjennom hvilke rettigheter og friheter folk flest skal ha. Det eneste prinsippet patentmafiaen styrer etter synes å være følgende: Alt er vårt. Ingenting er ditt.

Fleire gode innlegg av skribenten, finn ein på:
http://ibiubu.wordpress.com/

AlexTruth
AlexTruth
12 år siden

Har noen spørsmål angående om jeg allerede er i søkelyset….
Har en tilkobling(jeg kaller den SSSLINK) som ikke er min eksterne oppkobling til internett. SSSLINK kobler seg til internett helt plutselig om ettermiddagen\formiddagen, (SSSLINK er koblet til). Frakobler jeg den, faller jeg ut av internett.
Selvom den ofte også ikke er tilstede.

Det som irriterer meg, jeg går inn på Egenskaper -> avansert, hvor det er en liste, der det står ‘LEGG TIL’ eller ‘FJERN FRA LISTER’…….. På listen popper det inn industruelle programvarer, slik som SPOTIFY, VUZE(nedlastingprogram) MSNMSGR, TELERODO, og for lenge siden la TV2SUMOTV seg til i listen, men ikke nå lengre.

Går jeg på status på SSSLINK, er opplysningene

STATUS: Tilkoblet

VARIGHET: Ikke tilgjengelig
HASTIGHET: Ikke tilgjengelig

Sendt: 2 552 242
Motatt: 3 525 515

så engang, koblet jeg meg til Telenor Mobil nett (DLINK)
Og engangstillelle koblet SSSLINK til, som den aldri gjør ellers.

Og da var Varighet , hastighet , opplyst… som jeg ikke husker tall….

Men min eksternetilkobling, Er det ikke opplyst…. bare ved engangstilfelle gjennom mobilnett……»

Så jeg lurer på om det lagrer min informasjon, spionerer hva jeg bruker….
Har ringt Telenor, men han visste ikke hva det var.
Jeg føler det som en trussel, har pågått lenge, men kan egentlig ikke uttale meg så mye om det

torkel
12 år siden

1. Flott at DLD og overvåkning av kommunikasjon diskuteres blandt folk.
2. Flott at media skriker om hvor mye vi trenger det, jo fler folk hører om DLD o.l.
3. Flott at mer og mer teknologi går over internett (www, msn, epost, radio, tv, b2b, money etc)
4. Flott at politikere er så inkompetente at de tror de kan overvåke slik kommunikasjon.
5. Flott at vi allerede har teknologien for å gjøre all slik overvåkning ubrukbar og totalt inneffektiv.
6. Flott at vi har den brukermassen vi trenger for å gjøre denne teknologien utbredt kjapt om lover og regler tilsier at vi trenger det.

Det som er problemet i dag er jo at folk har merkelige holdninger:
«Jeg bryr meg ikke om dem overvåker meg, jeg gjør ikke noe galt allikevell. Jeg har ingenting å skjule». Med slike holdninger er det vanskelig å få brukermasse som trengs for å gjøre trafikk usporbar (ikke ulesbar). Når DLD o.l er på tungen til folk vil flere benytte slik teknologi og den vil bli langt mer effektiv (både raskere / stabilere og sikrere). Vi har løsningen for å lage Facebook desentralisert og sikkert, flere grupper er allerede i gang med forskjellige prototyper. Det som mangler er etterspørsel.

Panthera leo
Panthera leo
12 år siden
Svar til  torkel

Det er naivt å tru at vi ikkje vert overvåka i langt større grad enn det vi veit om idag. Eg er nesten 100% sikker på at DLD vil lovleggjere dagen sin praksis, og etter at DLD vert innført (og det vert det uansett kor mykje vi klagar og protesterar), så vil lista for overvåking leggast langt høgare enn kva som er definert under DLD.

torkel
12 år siden
Svar til  Panthera leo

Om det er utbredt overvåkning i dag så er det vell desto bedre at vi får fokus på DLD og digital overvåkning. Vi har teknologier for å gjøre slik overvåkning umulig, alt vi trenger er etterspørsel for å rulle ut. Når slikt eventuelt blir rullet ut så slutter også den overvåkningen som kan skje i dag å fungere effektivt.

torkel
12 år siden
Svar til  Panthera leo

Kort sammenfattet tror jeg at flere løsninger vil ligge tilgjengelig i årene som kommer:

Avlytting av telefon:
I dag så er det ingen problemer for diverse organisasjoner å overvåke hvem som helst, GSM baserte nettverk er ganske enkelt åpne for hvermansen. Tidligere i år kom også diverse ‘hackere’ ut i media og disse har lansert programvare som gjør det mulig for hvem som helst å begynne å avlytte GSM trafikk. Det finnes ingen enkel løsning på dette problemet da løsningen innebærer at eksisterende mobile enheter i samfunnet må byttes ut (det holder ikke med en enkel programvareoppdatering). Vi har alternativer til standard kommunikasjon over GSM, vi kan sende sms/mms/video og taledata over datatilkoblingen istedet, ved å gjøre det kan vi gå rundt svakhetene i GSM krypteringen ved å implementere eget krypteringslag. Det finnes selvsagt flere forskjellige metoder å implementere dette nye laget på og de første implementasjonene vil sannsynligvis være basert på noe ala dagens https/ssl/tls public key infrastruktur hvor vi har en tredjepart som utsteder ‘sertifikat’ som programvaren kan verifisere. I og med at vi har en tredjepart som kan utstede sertifikat har vi et potensielt problem i kommunikasjonskjeden, det innebærer at vi må stole fullt ut på leverandør (f.eks Telenor). Et bedre alternativ er å benytte en PKI ala PGP (pretty good privacy) der hvor sertifikat ikke blir ustedt av en kilde, men av hvem som helst. Verifisering av ekteheten i slike sertifikat er da mer demokratisk (Torkel sier at sertifkatet til Per er ekte, det gjør også Tore, Laila og Johannes – derfor velger jeg å stole på det). Når slikt eventuelt blir tilgjengelig er det umulig for noen som helst å overvåke effektivt (til og med PST, NSA, CIA etc etc).

Når det gjelder web/http/facebook o.l så er det andre fundamentale problemer som oppstår. Internett er per dags dato ganske nytt og vi opplever nå kun startfasen av dette nettverket. I begynnelesen ble internett (da darpanet) utviklet for å være et nettverk som skulle kunne motstå atombombe angrep. De klarte å lage et slik nettverk pga alt ansvar var distribuert på mange maskiner. Uansett hvilken node eller grener som ble tatt ut ville resten av infrastrukturen overleve. Så ble internett kommersielt og vi fikk nye aktører som jaktet på den amerikanske drømmen; yahoo, google, facebook o.l er slike aktører. Selv om ansvaret til nettverket var desentralisert fikk vi nå hubber med store datamengder; dette er/var en nødvendig fase for å gjøre internett mer kommersielt lukrativt. I dag har vi begynt å innse problemene ved å ha slike store datamengder lagret hos få leverandører; informasjonen den gir (datamining) og potensialet for misbruk er stort. Utviklere har begynt å se seg lei på dette, det har også forbrukere. Den neste fasen i slike tjenester (min spådom selvfølgelig) er at vi begynner å benytte en ny type databaser (couchdb f.eks). Disse databasene lagres ikke sentralt men fordeler informasjonen ut over X antall maskiner. Ved stor nok brukermasse vil vi ha masse sånne maskiner rundt omkring (laptoppen til folk holder, servere kan også være med) og vi ender opp med data som ikke er lagret sentralt. Det neste problemet vi må håndtere er lagring av data slik at kun dem vi gir tilgang får tilgang. Dette kan igjen løses med PGP som benyttet i telefonscenarioet ovenfor. Vi kan ende opp med en løsning som lar oss:

– lagre data sikkert, anonymt og utilgjengelig for innsyn i full åpenhet.
– utveksle informasjon med hvem som helst om hva som helst uten at det er mulig å identifisere sender, mottaker eller melding.
– gi forbrukerne eierskap og kontroll over sin egen data; dette innebærer ikke at vi kan forhindre idiotfeil som f.eks «oops… jeg skulle ikke delt dette bildet». Informasjon du har gitt ut er gitt ut for alltid. Du kan ta den tilbake, men du kan ikke forhindre at noen f.eks knipser bilde av skjermen sin.

Jeg tror vi har en slik løsning på plass i løpet av et par års tid, sannsynligvis er både telefon/sms/videochat/sosiale tjenester i samme løsning. Hvem som helst kan starte sin egne noder eller nettverk (du utveksler informasjon med dem du vil) hvor autentifisering går på circle of trust.

Barneporno, terroristkommunikasjon / pirate-talk vil selvfølgelig få fokus og man vil prøve å svartmale slike tjenester hardt. Men om det får brukermasse er høna ut av egget, point of no return.

Hans Gaarder
Skribent
12 år siden

TABU nr. 50 for norske media: Norske PCer er allerede overvåket…

«Den superhemmelige amerikanske statsorganisasjonen NSA; National Security Agency (populært kalt ”No Such Agency”), som forøvrig er hevet over amerikanske lover hvor NSA ikke eksplisitt er nevnt (!), har i mer enn ti år operert det hyperavanserte nett-overvåkingssystemet Echelon.

Norske myndigheter har deltatt i dette samarbeidet, uten å finne noen grunn til å informere offentligheten om dette, mao. at min og din PC allerede er overvåket – og at Datalagringsdirektivet til EU blir for peanøtter å regne i forhold (særlig i forhold til en oppgradert versjon av Echelon…)

Her http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=1&ThreadID=597
er en liten presentasjon av Echelon og betydningen av dette systemet for Norge (i flere påfølgende debattfelter). Mer info om Echelon er her
http://www.strange-loops.com/freeechelon.html »

Hentet fra Den samlede TABU-oversikten for norske journalister og redaktører: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/norske-mediers-samlede-tabu-oversikt/

torkel
12 år siden
Svar til  Hans Gaarder

Hvordan Echelon er i dag er jeg ikke sikker på, når ‘forbundet’ ble stiftet var dem ganske forut for sin tid. De klarte å analysere tale (gjenkjenne ord og setninger) allerede på 60 tallet, i dag er det nok temmelig mer avansert. Det å si at norske PC’er allerede er overvåket er kanskje å undervurdere kompetansen til nerder rundt omkring. Det er ingen rakettforskning som skal til for å sikre datamaskiner samt begrense informasjon som lekker ut. Hadde det vært utbrett praksis å hente informasjon ut fra norske pc’er ville det allerede vært store overskrifter om det på sider som engasjerer nerder (dvs ikke vg, db osv).

Det eksisterer en del programvare som installeres på noen maskiner (dell, hp etc) som gjør det mulig for NSA bl.a å installere bakdører osv på en PC via internett. Så vidt jeg vet er ikke denne programvaren med på PC’er som leveres i Norge, men er markedsført som «tyverisikring» i USA. Uansett så er det enkelt å oppdage slik programvare, regler i brannmuren er alt som skal til for å forhindre informasjonsutvekslingen (så lenge brannmur programvaren ikke kjører på samme maskin som er infisert).

Poenget mitt er at vi kan gjøre slik overvåkning irrelevant om vi vil. Det eksisterer teknologier/programvare som gjør overvåkning og «net neutrailty» irrelevant. selv ikke våre etteretningstjenester klarer å lese den type trafikk. Dere kan allerede i dag installere slikt på deres pc’er og gjøre deres kommunikasjon sikker om dere vil. Skal du kommunisere sikkert med en annen så krever det selvfølgelig at også den andre parten har gjort sitt for å sikre kommunikasjonen.

Våre nye telefoner er bunn i grunn en PC i mobilformat; det eneste som forhindrer fri utvikling på slike platformer er låsen produsentene har satt på dem. iPhone må ‘jailbreakes’ for å kunne brukes ordentlig, dette er med på å forhindre naturlig utvikling av markedet. Skal man rulle ut nye sikre kommunikasjonsmuligheter på slike enheter krever det at brukerne jailbreaker, noe som begrenser markedspotensialet. Andre telefoner som leveres med Android har ikke like strenge retningslinjer, men de fleste er fremdeles ikke 100% frie alternativer. Nokia har levert en telefon (n900) som er ganske ypperlig med tanke på programvare og muligheter der, maskinvaren er dog ikke like bra som den siste iPhone utgaven f.eks.

HTML5 (den neste spesifikasjonen av HTML) kan være ekstremt banebrytende, der har vi fått på plass mulighet for lyd, bilde og video overføring. Når vi bruker slike kanaler fremfor vanlig telefon er det ingen problemer å sikre den mot uønsket innsyn.

Frykter dere at dere allerede er under overvåkning så er det bare å begynne å sikre kommunikasjonen, det er ikke så vanskelig. Steg #1 er vell å bli kvitt windows / internet explorer – installer Ubuntu f.eks. Dette gjør ikke maskinen din så veldig mye sikrere, men det blir ganske mye vanskeligere å bryte seg inn. Trenger dere sikker tale/video kommunikasjon så installer en XMPP (XMPP er noe tilsvarende som MSN) server et sted, deretter XMPP klienter på maskiner og telefoner (N900 f.eks). Ved å installere egen server har man full kontroll på hvem som har tilgang til hva, ingen tredjepart som sier hva som er sikkert eller ei. Da har dere mulighet for sikkert kommunikasjon mellom dere og server (tekst, lyd, bilde og video ++++), og sikker kommunikasjon med andre som er tilkoblet samme server.

AlexTruth
AlexTruth
12 år siden

At pcer allerede er hacket skal man ikke se bort ifra for enkelte grunner, Norge er et økonomisk land, og være tause i inforsjonslagring bryr oss ikke om USA gjør det… klart man kan sammenligne EU Nei og Informasjonslagring Nei, ingen vil akseptere at de lagrer informasjonen våres, men om det er populisme arbeid,så er det ikke vits å spørre en and om gode tips.
Det er spørsmålet om å akseptere det dem driver med, bedrive handel med våres private interesser, gjennom MSN.com Hotmail.com.. Eller er hensikten «Vi har ingenting å skjule, hvorfor kan ikke dem hacke oss da?» Kanskje NTE poltikk er å rettferdiggjøre det med at de er åpne om offentliggjøring og private skriver under på det, for å få bredbånd. Basen er jo krittikkverdig og påtrengende.

Terje
12 år siden

Denne får du opp når du skal inn på artikkelen angående Treholt saken.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10027176
Mulig noen ikke liker denne avsløringen og skal prøve å sabotere for VG. Uansett det kommer vel flere slike saker fremover. Mulig VG har brutt Tabu reglene.

smurfen
Moderator
12 år siden
Svar til  Terje

Trist at PST har myrdet nok en desident :(
Når skal noen sette en stopper for drapene på desidenter og varslere ?

Bare 2 dager etter at Treholts bestevenn Ørbeck Sørheim skrev et flammende leserinnlegg ble han «slaget» som så mange desisdenter før han, Tommasen, Bastesen og en rekke andre som er blitt en byrde for politiske krefter er også blitt «slaget»

Hadde den angrende POT tenestemannen kontaktet Aftenposten 1 dag før så ville nok Ørbeck Sørheim vært i live i dag… sukk…

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10027176

http://www.aftenposten.no/nyheter/article3816677.ece

Freemind
Skribent
12 år siden
Svar til  smurfen

PST/millitæret ønsker flere drept. Til de som ønsker å tie Bianca til stillhet, har du ingen følelser for den lengst distanserte fremmed men bare din nærmeste nabo? Eier du ingen empati eller forståelse for mennesker i vansklige situasjoner? Du vet hvem jeg snakker til.!

http://www.youtube.com/watch?v=wzbQa9nP2nk

vidar
vidar
12 år siden
Svar til  smurfen

bra aftenposten artikkel smurf.

men hvor er skeptikerne til å debunke? kom igjen skeptikere, la oss høre de vante argumentene om at de som tror på det som står i aftenposten artikkelen er gærne konspirasjonsteoretikere. jeg har neon forslag til argumenter dere kan bruke:

den pensjonerte pot-mannen er oppmerksomhetssyk og finner på historien for å tjene penger, han nevner jo at han planla å skrive bok (så der har vi motivet). dessuten er det umulig å ha tillit til han når han skal huske ting 20 år tiblake. det er godt bevist hvor lite troverdig hukommelsen er..

hvis pot gjør noe ulovlig, så er det selvsagt i nasjonens beste. om vi ikke kan ha tillitt til pot, som jobber med våre statshemmeligheter, hvem kan vi da ha tillitt til???

mediene blåser opp saken i forsøk på å selge flere aviser. skandaler selger jo godt som kjent. denne saken er blåst ut av proporsjoner.

kom igjen skeptikere. jeg gleder meg til å høre deres argumenter. dere er jo så flinke til å debunke langt større saker, så dette burde bli lett kost for dere:)

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  vidar

Hva er det å debunke? Ingen av oss påstår at myndighetene er uskyldige og perfekte. Det er dere som kun ser ting i svart og hvitt.

Her er det potensielt solid dokumentasjon. Ikke bare påstander. Det er forskjellen.

Dere på den andre siden kan jo forklare hvorfor denne spaneren som står frem ikke har forsvunnet/fått slag/falt ned en trapp eller lignende. Og dere kan også forklare hvorfor påtalemyndighetene tar dette alvorlig, og ikke bare lar saken forsvinne. Man skulle jo tro det var en enkel sak, med tanke på at de er allmektige og superonde.

Kom igjen, jeg gleder meg til å høre deres argumenter.

vidar
vidar
12 år siden
Svar til  vidar

du har jammen meg en artig definisjon på «solid dokumentasjon» bidalaka. et avgjørende kriterium for deg på «solid dokumentasjon» er altså at det står om det i mainstream media (fordi du er ute av stand til å undersøke ting på egen hånd). eller mener du seriøst at eksempelvis alt som omgir 911-truth bevegelsen og disclosure project kun er påstander? hvis det ikke er påstander, burde ikke disse sakene da frem i meda ettersom konsekvensene av disse sakene er langt større enn eksempelvis aftenposten-artikkelen over?

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  vidar

Ærlig talt. Slå opp ordene «potensielt» og «førstehåndskilde.»

Slå opp «stråmann» med det samme du er i gang.

vidar
vidar
12 år siden
Svar til  vidar

hvorfor det? jeg har fått bekreftet at du enten har en sterk dobbeltstandard, ikke har kunnskaper nok til å diskutere tema, og/eller er såpass fastlåst i ditt virkelighetssyn at det uansett ikke er noe mening i å diskutere videre med deg.

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Takk for den opplysningen smurfen. Nok et «beleilig» hjerneslag..
Veldig trist ja, en som stod på for sannheten, en sann venn av Treholt.
Hva satt han på som gjorde at de var så desperate at de måtte ta ham av dage nå som alt rakner likevel? De er desperate ja.
De som har noe å skjule. Både her og der, og det er forklaringen på mye.
Jeg har selv levd under ekstrem overvåkning og trakkassering siden 1999.
Kjenner mange andre i samme situasjon. Ikke tilfeldig om noe skjer oss.

Dette drapet på Treholts hjelper er ikke bare trist, men det skremmer også andre til taushet. Hvem tør åpne kjenften eller komme med sannheter når det går slik med de som prøver. Slike drap får mange andre til å holde kjeft.
Infiltratørene er overalt også her. Ja spesielt her, hvor mange som sitter på mye info deler den info de sitter på, noe som også kan være formålet.
En bieffekt er at en del våkne folk kan få del i mye.
Men det koster liv og helse for noen. Mens andre jobber for de som vil ødelegge menneskeheten og erstatte oss med umenneskelige hybrider.

Bidalaka
Bidalaka
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Jeg ser ikke noen voldsom grunn til å besvare deg, siden du stiller spørsmål og så bare forlater hele samtalen når jeg svarer, jfr f.eks dine spørsmål om vitenskap og midtøsten.

Siden du allikevel spør så pent, så bruker jeg bare vidars terminologi. Legg merke til at han henviser til «skeptikere», «oss» og «dere». Du kan dermed rette spørsmålet ditt til han.

De to siste linjene forstår jeg ingenting av forøvrig. Jeg tror du har misforstått et eller annet. Hva med å diskutere sakens argumenter, heller enn en voldsom interesse for min person?

vidar
vidar
12 år siden
Svar til  Bidalaka

hvis jeg hopper ut av en bro, kommer du da også til å gjøre det? jeg stilte et åpent spørsmål, følgelig brukte jeg ordet «skeptikere» og ikke «bidalaka eller x eller y». du derimot åpenbart svarer meg men henvender deg til «dere». jeg kan forsikre deg om at det kun er 1 person bak navnet «vidar». men dette blir første og siste gang jeg gidder å diskutere flisespikkeri med deg. moderator kan gjerne slette begge innlegga siden nå er vi langt utenfor artikkelens tema.

BelzeBob
12 år siden

Herregud så kjedelig det er med denne evindelige kranglingen fra SS-gjengen. («Skepsis» Sekten.)

Folk som ikke er medlemmer av SS hadde blitt kastet ut veldig fort fra SF («Skepsis» Forumet) hadde de/vi holdt på på dette viset.

Alt SS kommer med er negativitet og krangel. Samt den evigvarende repetisjonen av alt vi allerede har hørt før fra MSM (Mainstream media), skolevesen, akademikere og politikere. Det blir bare distraksjon. Istedenfor at vi diskuterer et emne på et konstruktivt vis.

SSerne bidrar aldri med noe nytt, eller noe positivt. Aldri. Alt de gjør er å forsure stemningen. Og vi vet jo på forhånd nøyaktig hva de kommer til å si. For vi kjenner formelen:

* Alt som er mainstream = OK.
* Alt som ikke er mainstream = må angripes. Alltid. Hver gang.

Om dette ikke stemmer – så kan jo f.eks Bidalaka komme med ett eneste synspunkt som går på tvers av det regjerende paradigmet. Gjør han det så skal jeg faktisk bli overrasket.

AlexTruth

Fant du ut av disse SSSLINK greiene dine? Jeg skjønte ikke bæra av det.

smurfen
Moderator
12 år siden

Wiloch og VG går i dag ut og gir sin støtte til POT

Olav Versto er jo kjent for sine ledere der alt Jensemann sier blir ståttet opp med en leder fra Versto
Ja til EU, Ja til DLD, Ja til Schengen osv, ofte støttet av falske VG kjøpte meningsmålinger ( et stort flerttall av det norske folk er for datalgringsdirektiver mm )

Versto er jo veldig troverdig, søppel avisen VG kunne like gjerne vært kalt PST og AP avisens Mainf Kamp

Willoch har nok langt flere svin på skogen en det Treholt har som han er livredd skal komme frem i lyset

Det er ikke uten grunn at PST drepte Ingjald Ørbeck nå på samme måte som en rekke andre før han
Ingjald Ørbeck var Gros personlige rådgiver, Gerd Liv Vallas nærmeste støttespiller i tillegg til Treholts bestevenn

Treholt ble jo også for få år siden prøvd forgiftet av PST der han såvidt kom fra det med livet i behold

Man ser hele veien hvordan PST oppererer med planting av falske beviser, falsk flagg opprasjoner osv for egen og politisk vinning

Man ser nyaktig samme fremgangsmåte med «terrorsaken» det noen utlendinger kjøpte en flaske munnvann og den ene hadde gitt noen penger til vedledighet
Jensemann og AP er ute med pressekonferanse med en gang der en rekke AP folk går ut i media og sier at nå må DLD implenterest i norsk lov umidelbart vist ikke kommer tusenis av nordmenn til å dø i terroraksjoner

Skremmende at CIA kommer til norge og planter beviser og står for ulovlig overvåking, stakkar Traholdt som har fått soverommet overvåket i flere år der 40-50 kriminelle fra PST ser på og ler hver gang han puler kona si

Flere mediumer har også gått ut nå siste tiden og advart folk mot en stor falsk flagg opprasjon som vil drepe mange nordmenn som PST jobber med nå, mulig det blir fremskyndet nå som det brenner under føttene til PST……………….

AlexTruth
AlexTruth
12 år siden

Javel ja, er det så vanskelig å skjønne? Hva som er problemet med SSSLINK vet jeg ikke, hva den gjør, hva den installerer, men den har populisme hensikter.LES IGJEN
Og åssen jeg fikser det, fjerner det fra systemet, er jævlig avansert og nærmest ikke mulig… Men problemet er at det ikke er min tilkobling, og jeg har tro på at det er industrueltarbeid, med hensikter å irritere meg? Unnskyld har vel litt noia

smurfen
Moderator
12 år siden

Sikkerhet betyr ingentin, internett er snart borte alikevel :)

Internett vil bli borte i månedsvis,I 2013 forventes det en kraftig solstorm som kan føre til at deler av jorda må klare seg i måneder uten strøm

Uansett så bruker jeg Tor å har brukt det lenge, det funker fint som f for meg :)

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3145874/Solar-flare-to-paralyse-Earth-in-2013.html

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10027420

AlexTruth
AlexTruth
12 år siden

Her er problemet .. Statusen til venstre er (SSSLINK) det står «Status for DLINK»det er bare noe jeg fant opp… akkurat som SSSLINK

Bilde hvor jeg er koblet til DLINK(Markedføring tilbud tilkobling alternativ, på min liste, liste hvor blandt annet naboer er alternativer med passord ofc.)

http://yfrog.com/j7123imj

———————-

Bilde hvor jeg er tilkoblet min eksterne tilkobling

http://yfrog.com/f/ei12341j/

Her er forskjells bevis på at SSSLINK bare opplyser informasjon da jeg er koblet til DLINK, Og gjennom min eksternetilkobling, er jeg ikke informert om opplysninger på SSSLINK: Hastighet : Ikke tilgjengelig

Prøver ikke å gi et spark i ræva for DLINK, men lurer på hvorfor bare gjennom den tilkoblingen den informerer om hastighet osv på SSSLINK…
Mulig det er standard prosedyre, men tilkoblinga har vært unødvendig for internett, og nervepirrende, som sagt kobler jeg av SSSLINK, faller jeg ut av internett…..

kan hende det er prosedyre eller «kriminalitet», håper noen kan gi meg svar på hva det er, ettersom venner av meg som har sett på det, har ikke peiling.

————-DLINK———–

Organisasjonen i Norge har ansvar for markedsføring og kundestøtte på det norske markedet. D-Link Norge er en del av D-Links nordeuropeiske organisasjon med base i Oslo.

D-Link er en ledende produsent av nettverk, Internettilkobling og datakommunikasjons utstyr.

Organisasjonen i Norge har ansvar for markedsføring og kundestøtte på det norske markedet. D-Link Norge er en del av D-Links nordeuropeiske organisasjon med base i Oslo. Lager og ordreadministrasjon for hele Europa besørges via et logistikksentrum ved Heathrow flyplass utenfor London.

Vi er et team med høyt ambisjonsnivå. Vårt mål er å tilby best tenkelig service og support til bedrifter og organisasjoner som selger og bruker D-Links produkter. Vi vet at brukere verdsetter personlig service og rask respons, og vi streber etter å overtreffe våre kunders forventninger.

Vår oppgave er dessuten å spre informasjon og kunnskap om D-Links produktsortiment, som stadig videreutvikles og breddes. Vi fungerer også som en informasjonskanal bakover fra det lokale markedet til våre utviklings og produksjonsteam i utlandet. Det er viktig for oss å tilpasse våre produkter og tjenester etter de krav og behov som lokale brukere har.

Du er velkommen til å kontakte oss for hjelp med løsninger og informasjon om våre produkter på info@dlink.no

Vi bygger nettverk for folk flest.

AlexTruth
AlexTruth
12 år siden

Nei Sigr… SSSLINK er oppdikta. For å gjøre historien enklere og unngå lange omveier kaller jeg den SSSLINK, eller Ole1

AlexTruth
AlexTruth
12 år siden

SSSLINK er døpt som det ja, siden tilkoblingen ikke hadde noen navn…. altså jeg har to internett tilkoblinger, den eksterne(INTEL Trådløs)
som er DLINK og Ole1(Min eksternetilkobling) som tilkoblings alternativer.

og SSSLINK( Som kobler på når den vil, trenger ikke å ha den for å være på internett, og den låter slik (SSSLINK ER KOBLET TIL)

Kobler jeg av INTEL Trådløs, da skjønner jeg at internetten faller ut.

Hehe er ikke gutt nå lengre, men kryptere eller kaste pcen skal se nærmere på….

torkel
12 år siden
Svar til  Sigr Huginsson

Viktig å påpeke at dem må kryptere med WPA2 i det minste; hold dere unna standard WEP og WPA da det ikke er så sikkert. Ha heller ikke 100% tillit til den type kryptering da den er under tunge angrep daglig, men det er bedre enn åpne nettverk. Er nettverket ukryptert eller om feil kryptering er benyttet kan man sitte mange kilometer unna og fremdeles manipulere trafikken (lese og skrivetilgang til informasjonen som kommer til/fra din pc).

Mitt nettverk er åpent, velkommen ! :-D

« Forrige artikkel

Bærekraftig utvikling hva er det egentlig?

Neste artikkel »

Folkemakt på fremmarsj