Nettleverandøren NTE innskrenker ditt personvern

6.5K visninger
10 minutter lesetid
60

Trodde du at DLD (datalagringsdirektivet) var det avgjørende for innføring av et overvåkingssamfunn? Da må du tro om igjen. Overvåkingssamfunnet er “vedtatt” i det skjulte, og DLD er bare ett av mange elementer som skal legitimere Statens spionasje på sitt eget folk. Om DLD hypotetisk sett blir stoppet, vil uansett direktivets innhold bli integrert i systemer i samfunnet på andre måter, slik som Norges nei til EU resulterte i en påtvunget EØS- og Schengen-avtale. Norge stemte ikke nei fordi vi ikke likte bokstavene E og U, og EU-logoen; man stemte selvfølgelig i mot innholdet.

Er det mulig å overvåke uten å være beskyttet av en lovparagraf, og samtidig ha ryggen fri?

Det er ikke annerledes enn å sitte å vente på at du skal komme til dem og skrive under på en erklæring om at de har lov til å overvåke deg. Å integrere en fraskrivelse av personvern i avtalevilkårene er som sådan ganske kløktig, siden de fleste av oss kun fokuserer på pris og produkt, og ikke tar oss tid til å lese vilkårene. At leverandører og produsenter setter krav om personovervåking i sine vilkår, er utenkelig for folk flest. Likevel er dette tilfellet i dag!

I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på nettleverandøren NTEs personvern, og hva trøndere må skrive under på for å få bredbåndstilgang.

NTEs personvern

NTEs retningslinjer
I NTEs retningslinjer heter det bl.a.:
“NTEs retningslinjer for personvern dekker innhenting, bruk og offentliggjøring av personlig informasjon som NTE kan samle inn når du har kontakt med NTE, for eksempel når du besøker NTEs internettside*, kjøper produkter eller tjenester fra NTE eller når du tar kontakt med kundesenteret eller våre selgere.

Hva slags informasjon vi innhenter, og hvordan vi kan bruke den
Din personlige informasjon kan i mange tilfeller hjelpe oss til å levere bedre informasjon. Vi kan for eksempel be om personlig informasjon når du diskuterer et problem med supportpersonell over telefon, deltar i en undersøkelse, registrerer et produkt eller kjøper et produkt. Når du er i kontakt med NTE, kan vi innhente informasjon som er relevant i situasjonen, for eksempel navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse. Vi innhenter også informasjon som kan hjelpe oss med å kontrollere din kundetilfredshet. Vi kan bruke personlig informasjon for å tilby informasjon og produkter som du har bedt om, i tillegg til undersøkelser.

Når bruker vi den personlige informasjonen
NTE tar din rett til personvern svært alvorlig og  selger/leier ikke ut informasjon om deg til andre firmaer til bruk i markedsføring**.

Det kan oppstå situasjoner der det kan være en fordel for NTE å gjøre deler av din personlige informasjon tilgjengelig for firmaer som utfører oppdrag for NTE. Disse firmaene kan for eksempel hjelpe oss med å bearbeide informasjon, undersøke kredittverdighet, levere produkter, administrere kundedata, bedømme din interesse i våre produkter og tjenester, eller utføre kundeundersøkelser. Disse kan ikke bruke din personlige informasjon i egen markedsføring. Enkelte ganger kan vi bli pålagt etter loven å gi fra oss personlig informasjon om deg. Vi kan også gi fra oss informasjon om deg hvis vi mener at dette er viktig for opprettholdelsen av lov og orden***, er viktig med tanke på nasjonal sikkerhet eller på andre måter er i offentlighetens interesse.****
(Sist oppdatert 12. mai 2010)

Mine bemerkninger

 • *= Ut i fra dette fungerer det slik at dersom du klikker på NTEs nettside  snapper de opp personlige opplysninger fra deg selv om du ikke er kunde, og før du har mulighet til å bli oppmerksom på det. Dette kan umulig være i tråd med Norsk lov. Hva sier Datatilsynet til dette?
 • **= Slik det er formulert antydes det at NTE selger/formidler informasjon om deg til tredjepart, men ikke til bruk i markedsføring. Men det er vel strengt talt ikke “bruk i markedsførig” som er problemet her. Problemet er at personlig informasjon kommer på avveie. Dersom NTE ikke har drevet kjøp og salg av opplysninger, burde det f. eks. vært formulert slik:  “NTE selger/leier ikke ut informasjon om deg til tredjepart.” Punkt**** indikerer til hvem informasjonen er tiltenkt å selges til.
 • ***= Her står det at NTE kan overlate informasjon til tredjepart om de(NTE)… mener du har eller kan begå et lovbrudd. En forutsetning for at de skal ha grunnlag til å ha en slik formening er at NTE ikke bare lagrer trafikk, men også sitter og monitorerer sine kunder.
 • ****= Slik denne setningen er formulert gir man avkal på tilnærmet alle sine rettigheter ovenfor statlige insti tusjoner. Du aksepterer at NTE kan selge/leie ut hvilken som helst informasjon om deg (som de ikke er lovpålagt å gjøre), så lenge bestillingen kommer fra et offentlig organ/staten.

– For å forstå hvor absurd dette er, anbefales det å lese gjennom vilkårene til noen andre leverandører for lettere å se og forstå forskjellene i vilkår mellom de ulike leverandørene. Her er noen andre nett-leverandørers vilkår:

Epost-korrespondanse med NTE om saken

22.08.2010 sendte jeg NTE en epost og ønsket en presisering av hva disse vilkårene betyr for kunden i praksis:

-Sitat start-

Hei
Jeg vurderer å bestille fiber hos dere, og har i den forbindelse noen spørsmål angående personvern.

På deres nettside står det at dere innhenter opplysninger når man besøker deres nettsider.
Hva innebærer dette?
Henter dere inn opplysninger uavhengig om man er kunde?
Kan dere opplyse om hvilke opplysninger som innhentes?

Videre står det at og ikke selger/leier ikke ut informasjon om deg til andre firmaer til bruk i markedsføring. Men selger/leier dere ut informasjon til bedrifter til andre formål?
Kan dere opplyse om til hvilke formål og til hvilke firmaer?

Det står også at dere kan også gi fra dere informasjon om kunden hvis dere mener at dette er viktig for opprettholdelsen av lov og orden. Hva legger dere i dette?
Hva er grunnlaget for en slik vurdering?
Har dere folk som sitter å monitorer trafikken?

Til slutt står det at dere kan gi fra dere opplysninger som på andre måter er i offentlighetens interesse. Kan dere liste opp hvilke opplysninger og hvilke offentlige organer som er deres oppdragsgivere?

Slik som dere tar jeg personvern svært alvorlig og da er det viktig for meg å få klarhet hva dette innebærer.

mvh Sverre

-Sitat slutt-

Etter gjentatte purringer i 3 uker, er denne eposten aldri blitt besvart.
Jeg tolker dette dithen at NTE vurderte det slik at uansett hva de hadde svart, så ville de komme svært uheldig ut av det.  Men at de ikke svarer forteller mer enn om de faktisk hadde svart. For NTE er det tydeligvis motsatt personvern som er praksis. De kan se ut som NTE beskytter de som snoker i privatlivet ditt i mot deg(!)

NTE bryter Personopplysningsloven Kapittel III

Å nekte innsyn i hva som lagres, overlates, og til hvem, er i strid med  personopplysningsloven Kapittel III. Informasjon om behandling av personopplysninger. Her heter det bl.a.:

§ 18. Rett til innsyn
Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling:

a)            navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b)           hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,
c)            formålet med behandlingen,
d)           beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,
e)           hvor opplysningene er hentet fra, og
f)            om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

§ 19.Informasjonsplikt når det samles inn opplysninger fra den registrerte
Når det samles inn personopplysninger fra den registrerte selv, skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak først informere den registrerte om

a)            navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,
b)           formålet med behandlingen,
c)            opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker,
d)           det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og
e)           annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf. § 18, og retten til å kreve retting, jf. § 27 og § 28.

Hele lovverket kan leses HER.

ID Trafficking  – Dataverdenens menneskehandel

human trafficking

I NTEs personvernopplysninger er “selge/leie ut” dine personopplysninger nevnt. Et raskt søk på nettet viser hvilke virkemidler NTE er villige til å benytte seg av for å suge penger. NTE er medlem  av Nord Pool Spot som tilsynelatende har aksept til å bedrive innsidehandel, feilinformasjon, og manipulering av strømpriser, uten å bli straffeforfulgt. Dette beviser ikke at NTE er medskyldige, men det er en god beskrivelse av den aksepterte ukulturen og grådigheten som finnes i deres bransje. Ut i fra NTEs beslektede behandling av sine kunder, er det  lett å tenke seg til at de har kan ha hatt en aktiv rolle i denne skandalen. Mange kunder har reagert på NTEs umoralske selgere, gruppepress, og feilaktige opplysninger, for å suge mest mulig penger ut av folk. Dette er utvilsomt en vanlig praksis hos NTE siden alle de jeg har vært i kontakt med angående denne saken har erfart de samme prosedyrene. Og nå kan det se ut til at de har kastet seg inn i overvåkingsbransjen og selger sine kunder som et produkt til adelen for å begrense sitt tapsprosjekt som bredbånd/fiber til privathjem utvilsomt er på kort sikt.

Denne type snikovervåking stammer trolig fra databransjen i USA, og har utviklet seg til å bli et omfattende personsikkerhetsproblem. Innhentingen av personlige opplysninger (i software bransjen) skjer gjerne ved installering, programoppdateringer og hver gang du tar et (nytt/oppdatert) program i bruk. De som snapper opplysninger er nødvendigvis ikke den samme bedriften som produsenten.

Et eksempel: Når du installerer, oppdaterer eller åpner Divx på din datamaskin, viser programmet peerblock deg at Time Warner Telecom og Avenue A prøver å hente informasjon fra din PC. Dette dreier seg utvilsomt om en overvåkingstjeneste som Divx har solgt til Warner og Avenue , som de trolig bruker til å spore opp piratkopier av sine produkter. Hadde en privatperson gjort dette mot Warner, hadde man blitt dømt for industri-spionasje. Dette er en geskjeft som av flere grunner burde blitt betegnet som ID trafficking . Du lures til å sette deg selv i en sårbar posisjon hvor de utnytter din troskyldighet, og tar “piratkopi” av din personlighet (jo mere aktiv på nettet, jo mere nøyaktig profil), som de så selger over hodet ditt som et produkt til høystbydende uten tanke på hvilke intensjoner kjøper(e) har og hva dette vil kunne medføre for deg…

Grunnen til at jeg trekker paraleller med trafficking er følgende lover og elementer:
Trafficking (menneskehandel) er å utnytte andre, enten i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, i tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller gjennom fjerning av en persons organer (min bemerkelse: piratkopi av din identitet)–ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd. (Straffeloven § 224)

 • Menneskehandel innebærer at noen tar sikte på å utnytte andre. (gjøre penger på ditt privatliv)
 • Menneskehandel innebærer at en person får kontroll over en annen ved hjelp av ulike former for trusler, vold, tvang, bedrageri, eller misbruk av sårbar stilling. (Innskrenker bla. politiske ytringer av frykt for personinformasjonslekasje)
 • Menneskehandel omfatter rekruttering (aggresive selgere)
 • Transport (personlig informasjon hentes fra din PC)
 • Mottak og husing av personer, (din personlighet lagres i en database)
 • Pengene går i lomma til bakmennene som organiserer handelen, (Du betaler NTE for å bli overvåket, og du får ingen provisjon av NTE når de selger opplysninger om deg)

Dette er hva jeg vil kalle virituell endoparasittisk mentalprostitusjon.
Her benyttes noe av det samme prinsippet som hos en “zombiemaur“.

NTE er bare en av mange nettleverandører som praktiserer vilkår som innskrenker ditt personvern.

Les derfor  alltid kontrakten nøye før du går inn i en avtale.

Hvordan hindre internettleverandører (ISP) i å grave og selge privatlivet ditt?

vpn

Ved å benytte seg av en proxy server kan man iallefall hindre ISP. Da er det vilkårene til den ISPen som proxy serveren bruker og Norsk lov som gjelder, og ikke vilkårene til ISPen som du bruker “hjemme”. Det eneste ISP ser er trafikk mellom din PC og proxy serveren, men ikke innholdet. ISP kan i teorien bruke  PC opplysninger for å spore deg opp, men da begår de i såfall et lovbrudd uten muligheter til å gjemme seg bak sine brukervilkår. En VPN proxy gir en langt tryggere og anonym surfing, men er på ingen måte 100% sikker for andre typer angrep. Nedenfor har jeg listet opp noen sikkerhetsverktøy som jeg ønsker å nevne. (ISP=Internett leverandøren som leverer din public IP; din offisielle IP-adresser)

 • Hotspot shield (HS) er en reklamefinansert VPN proxy som gir deg en ny public IP adresse  i USA hver gang du logger deg på. Støtter Windows, Mac, Linux, samt eye-Phone. HS brukerpolicy kan du lese her. Last også ned AdBlock Plus (for Firefox) for å bli kvitt reklamebanneren. Denne gir en moderat beskyttelse og enkelte kan fremdeles se din opprinnelige IP adresse. Peerblock viser også at enkelte fremdeles henger seg på PCen din selv om du bruker HS. HS er bedre enn ingenting, men da må man i tillegg kjøre PeerBlock.
 • Ipredator er the piratebay’s egen proxy som gir deg en svensk public IP adresse. Ipredator’s brukerpolicy kan du lese her.
 • relakks er Pirat Partiet’s proxy som også gir deg en svensk public IP adresse. Pirat partiet hoster wikileaks sin server. relakks`s brukerpolicy kan du lese her.
 • PeerBlock er et annet gratis verktøy som forebygger at andre datamaskiner kan komme inn/snappe opp informasjon om/på din PC. Peerblock viser også identiteten til de som blokkeres og er også et ypperlig verktøy til å teste ut forskjellige anonyme tjenester slik som proxy VPN.

Sigr Huginsson

Han har en IT-bakgrunn og har studert historie, religion, filosofi, kultur, og sivilisasjoner fra antikken i snart 10 år. Han er en hverdagsfilosof, amatørhistoriker, og samfunnsanalytiker med glimt i øye.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

60 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

To norske diskusjonsnettsteder har blitt utsatt for hackerangrep. Begge domenene er registrert hos Domeneshop.no.
…deriblant pårørendeforumet narkoman.no.

I et av tilfellene skal hele brukerdatabasen ha blitt offentliggjort på nett.
http://www.vg.no/teknologi/artikkel.php?artid=10079101

Ja en kan iallefall hevde at de er hacket, jo mer hacking som kommer fremover jo mer er folk villig til å godta nettpoliti/overvåkning.
Blir spennende fremover.

ola
ola
Abonnent
13 år siden

Ulovlige DNA register i norge, hva er det de ikke driver med her i norge??

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10099709

bin Laden
bin Laden
Abonnent
Svar til  ola
13 år siden

hvorfor ikke når dere tillater det?

ola
ola
Abonnent
Svar til  bin Laden
13 år siden

Hehe, Tillater og tillater, det er ingen av politikerene som spør oss eller i det hele tatt nevner det for oss da.
Men jeg mener det er på tide at vi tar til gatene snart, hva har det ikke vært de siste årene da? sykehus-skandaler, gamlehjem-skandaler, overvåkning, justismord, cv-juks, eksamens juks, korrupsjon (eller som de kaller det: gaver), veier forfaller og regler for veisikkerheten blir løsnet på osv osv osv osv osv, hvorfor er ikke dette nok til at hauger av folk tar til gatene?

Hva er det som er galt med å ta til gatene? vi har alle muligheter for et mye bedre land uten å gå konkurs, så hvorfor vente til det er for seint?

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Nortel Networks, the bankrupt networking hardware vendor,

has sold 666,624

IPv4 addresses to Microsoft for $7.5 million, according to Delaware bankruptcy court documents (pdf).
http://domainincite.com/microsoft-spends-7-5-million-on-ip-addresses/

Ikke 546,867, 964,684, 865,793 eller 769,498
men 666, 624, kun de som var igjen eller tilgjengelig, neppe.
Stå på Bill gates.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Husk å ta backup, å ikke bruk nettbaserte lagringsbanker, det er den veien det går.
I could/will happen!?

Bioshoot
Bioshoot
Abonnent
13 år siden

Jeg ler! :)

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Sigr

Er ikke kryptert forbindelse default på de fleste trådløse forbindelser i dag?

WPA2 eller hva det heter?

Selv syns jeg trådløst er kult, men jeg liker ikke strålingen. Bruker ikke mobil heller. Eller trådløse telefoner. (Begge har mye sterkere stråling enn trådløst internett.)

Liker du nyeste Ubuntu? 10 komma noe… Selv likte jeg 9.10 Karmic Koala bedre. Bedre design. Kjører XP jeg. No problems.

Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

U.S. Wants to Make It Easier to Wiretap the Internet.

WASHINGTON — Federal law enforcement and national security officials are preparing to seek sweeping new regulations for the Internet, arguing that their ability to wiretap criminal and terrorism suspects is “going dark” as people increasingly communicate online instead of by telephone.

http://www.nytimes.com/2010/09/27/us/27wiretap.html

AlexTruth
AlexTruth
Abonnent
13 år siden

SSSLINK er døpt som det ja, siden tilkoblingen ikke hadde noen navn…. altså jeg har to internett tilkoblinger, den eksterne(INTEL Trådløs)
som er DLINK og Ole1(Min eksternetilkobling) som tilkoblings alternativer.

og SSSLINK( Som kobler på når den vil, trenger ikke å ha den for å være på internett, og den låter slik (SSSLINK ER KOBLET TIL)

Kobler jeg av INTEL Trådløs, da skjønner jeg at internetten faller ut.

Hehe er ikke gutt nå lengre, men kryptere eller kaste pcen skal se nærmere på….

torkel
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Viktig å påpeke at dem må kryptere med WPA2 i det minste; hold dere unna standard WEP og WPA da det ikke er så sikkert. Ha heller ikke 100% tillit til den type kryptering da den er under tunge angrep daglig, men det er bedre enn åpne nettverk. Er nettverket ukryptert eller om feil kryptering er benyttet kan man sitte mange kilometer unna og fremdeles manipulere trafikken (lese og skrivetilgang til informasjonen som kommer til/fra din pc).

Mitt nettverk er åpent, velkommen ! :-D

AlexTruth
AlexTruth
Abonnent
13 år siden

Nei Sigr… SSSLINK er oppdikta. For å gjøre historien enklere og unngå lange omveier kaller jeg den SSSLINK, eller Ole1

AlexTruth
AlexTruth
Abonnent
13 år siden

Her er problemet .. Statusen til venstre er (SSSLINK) det står “Status for DLINK”det er bare noe jeg fant opp… akkurat som SSSLINK

Bilde hvor jeg er koblet til DLINK(Markedføring tilbud tilkobling alternativ, på min liste, liste hvor blandt annet naboer er alternativer med passord ofc.)

http://yfrog.com/j7123imj

———————-

Bilde hvor jeg er tilkoblet min eksterne tilkobling

http://yfrog.com/f/ei12341j/

Her er forskjells bevis på at SSSLINK bare opplyser informasjon da jeg er koblet til DLINK, Og gjennom min eksternetilkobling, er jeg ikke informert om opplysninger på SSSLINK: Hastighet : Ikke tilgjengelig

Prøver ikke å gi et spark i ræva for DLINK, men lurer på hvorfor bare gjennom den tilkoblingen den informerer om hastighet osv på SSSLINK…
Mulig det er standard prosedyre, men tilkoblinga har vært unødvendig for internett, og nervepirrende, som sagt kobler jeg av SSSLINK, faller jeg ut av internett…..

kan hende det er prosedyre eller “kriminalitet”, håper noen kan gi meg svar på hva det er, ettersom venner av meg som har sett på det, har ikke peiling.

————-DLINK———–

Organisasjonen i Norge har ansvar for markedsføring og kundestøtte på det norske markedet. D-Link Norge er en del av D-Links nordeuropeiske organisasjon med base i Oslo.

D-Link er en ledende produsent av nettverk, Internettilkobling og datakommunikasjons utstyr.

Organisasjonen i Norge har ansvar for markedsføring og kundestøtte på det norske markedet. D-Link Norge er en del av D-Links nordeuropeiske organisasjon med base i Oslo. Lager og ordreadministrasjon for hele Europa besørges via et logistikksentrum ved Heathrow flyplass utenfor London.

Vi er et team med høyt ambisjonsnivå. Vårt mål er å tilby best tenkelig service og support til bedrifter og organisasjoner som selger og bruker D-Links produkter. Vi vet at brukere verdsetter personlig service og rask respons, og vi streber etter å overtreffe våre kunders forventninger.

Vår oppgave er dessuten å spre informasjon og kunnskap om D-Links produktsortiment, som stadig videreutvikles og breddes. Vi fungerer også som en informasjonskanal bakover fra det lokale markedet til våre utviklings og produksjonsteam i utlandet. Det er viktig for oss å tilpasse våre produkter og tjenester etter de krav og behov som lokale brukere har.

Du er velkommen til å kontakte oss for hjelp med løsninger og informasjon om våre produkter på info@dlink.no

Vi bygger nettverk for folk flest.

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Sikkerhet betyr ingentin, internett er snart borte alikevel :)

Internett vil bli borte i månedsvis,I 2013 forventes det en kraftig solstorm som kan føre til at deler av jorda må klare seg i måneder uten strøm

Uansett så bruker jeg Tor å har brukt det lenge, det funker fint som f for meg :)

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3145874/Solar-flare-to-paralyse-Earth-in-2013.html

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10027420

AlexTruth
AlexTruth
Abonnent
13 år siden

Javel ja, er det så vanskelig å skjønne? Hva som er problemet med SSSLINK vet jeg ikke, hva den gjør, hva den installerer, men den har populisme hensikter.LES IGJEN
Og åssen jeg fikser det, fjerner det fra systemet, er jævlig avansert og nærmest ikke mulig… Men problemet er at det ikke er min tilkobling, og jeg har tro på at det er industrueltarbeid, med hensikter å irritere meg? Unnskyld har vel litt noia

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Wiloch og VG går i dag ut og gir sin støtte til POT

Olav Versto er jo kjent for sine ledere der alt Jensemann sier blir ståttet opp med en leder fra Versto
Ja til EU, Ja til DLD, Ja til Schengen osv, ofte støttet av falske VG kjøpte meningsmålinger ( et stort flerttall av det norske folk er for datalgringsdirektiver mm )

Versto er jo veldig troverdig, søppel avisen VG kunne like gjerne vært kalt PST og AP avisens Mainf Kamp

Willoch har nok langt flere svin på skogen en det Treholt har som han er livredd skal komme frem i lyset

Det er ikke uten grunn at PST drepte Ingjald Ørbeck nå på samme måte som en rekke andre før han
Ingjald Ørbeck var Gros personlige rådgiver, Gerd Liv Vallas nærmeste støttespiller i tillegg til Treholts bestevenn

Treholt ble jo også for få år siden prøvd forgiftet av PST der han såvidt kom fra det med livet i behold

Man ser hele veien hvordan PST oppererer med planting av falske beviser, falsk flagg opprasjoner osv for egen og politisk vinning

Man ser nyaktig samme fremgangsmåte med “terrorsaken” det noen utlendinger kjøpte en flaske munnvann og den ene hadde gitt noen penger til vedledighet
Jensemann og AP er ute med pressekonferanse med en gang der en rekke AP folk går ut i media og sier at nå må DLD implenterest i norsk lov umidelbart vist ikke kommer tusenis av nordmenn til å dø i terroraksjoner

Skremmende at CIA kommer til norge og planter beviser og står for ulovlig overvåking, stakkar Traholdt som har fått soverommet overvåket i flere år der 40-50 kriminelle fra PST ser på og ler hver gang han puler kona si

Flere mediumer har også gått ut nå siste tiden og advart folk mot en stor falsk flagg opprasjon som vil drepe mange nordmenn som PST jobber med nå, mulig det blir fremskyndet nå som det brenner under føttene til PST……………….

BelzeBob
Abonnent
13 år siden

Herregud så kjedelig det er med denne evindelige kranglingen fra SS-gjengen. (“Skepsis” Sekten.)

Folk som ikke er medlemmer av SS hadde blitt kastet ut veldig fort fra SF (“Skepsis” Forumet) hadde de/vi holdt på på dette viset.

Alt SS kommer med er negativitet og krangel. Samt den evigvarende repetisjonen av alt vi allerede har hørt før fra MSM (Mainstream media), skolevesen, akademikere og politikere. Det blir bare distraksjon. Istedenfor at vi diskuterer et emne på et konstruktivt vis.

SSerne bidrar aldri med noe nytt, eller noe positivt. Aldri. Alt de gjør er å forsure stemningen. Og vi vet jo på forhånd nøyaktig hva de kommer til å si. For vi kjenner formelen:

* Alt som er mainstream = OK.
* Alt som ikke er mainstream = må angripes. Alltid. Hver gang.

Om dette ikke stemmer – så kan jo f.eks Bidalaka komme med ett eneste synspunkt som går på tvers av det regjerende paradigmet. Gjør han det så skal jeg faktisk bli overrasket.

AlexTruth

Fant du ut av disse SSSLINK greiene dine? Jeg skjønte ikke bæra av det.

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
13 år siden

Jeg ser ikke noen voldsom grunn til å besvare deg, siden du stiller spørsmål og så bare forlater hele samtalen når jeg svarer, jfr f.eks dine spørsmål om vitenskap og midtøsten.

Siden du allikevel spør så pent, så bruker jeg bare vidars terminologi. Legg merke til at han henviser til “skeptikere”, “oss” og “dere”. Du kan dermed rette spørsmålet ditt til han.

De to siste linjene forstår jeg ingenting av forøvrig. Jeg tror du har misforstått et eller annet. Hva med å diskutere sakens argumenter, heller enn en voldsom interesse for min person?

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  Bidalaka
13 år siden

hvis jeg hopper ut av en bro, kommer du da også til å gjøre det? jeg stilte et åpent spørsmål, følgelig brukte jeg ordet “skeptikere” og ikke “bidalaka eller x eller y”. du derimot åpenbart svarer meg men henvender deg til “dere”. jeg kan forsikre deg om at det kun er 1 person bak navnet “vidar”. men dette blir første og siste gang jeg gidder å diskutere flisespikkeri med deg. moderator kan gjerne slette begge innlegga siden nå er vi langt utenfor artikkelens tema.

Singoalla
Singoalla
Abonnent
13 år siden

Takk for den opplysningen smurfen. Nok et “beleilig” hjerneslag..
Veldig trist ja, en som stod på for sannheten, en sann venn av Treholt.
Hva satt han på som gjorde at de var så desperate at de måtte ta ham av dage nå som alt rakner likevel? De er desperate ja.
De som har noe å skjule. Både her og der, og det er forklaringen på mye.
Jeg har selv levd under ekstrem overvåkning og trakkassering siden 1999.
Kjenner mange andre i samme situasjon. Ikke tilfeldig om noe skjer oss.

Dette drapet på Treholts hjelper er ikke bare trist, men det skremmer også andre til taushet. Hvem tør åpne kjenften eller komme med sannheter når det går slik med de som prøver. Slike drap får mange andre til å holde kjeft.
Infiltratørene er overalt også her. Ja spesielt her, hvor mange som sitter på mye info deler den info de sitter på, noe som også kan være formålet.
En bieffekt er at en del våkne folk kan få del i mye.
Men det koster liv og helse for noen. Mens andre jobber for de som vil ødelegge menneskeheten og erstatte oss med umenneskelige hybrider.

Terje
Skribent
13 år siden

Denne får du opp når du skal inn på artikkelen angående Treholt saken.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10027176
Mulig noen ikke liker denne avsløringen og skal prøve å sabotere for VG. Uansett det kommer vel flere slike saker fremover. Mulig VG har brutt Tabu reglene.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje
13 år siden

Trist at PST har myrdet nok en desident :(
Når skal noen sette en stopper for drapene på desidenter og varslere ?

Bare 2 dager etter at Treholts bestevenn Ørbeck Sørheim skrev et flammende leserinnlegg ble han “slaget” som så mange desisdenter før han, Tommasen, Bastesen og en rekke andre som er blitt en byrde for politiske krefter er også blitt “slaget”

Hadde den angrende POT tenestemannen kontaktet Aftenposten 1 dag før så ville nok Ørbeck Sørheim vært i live i dag… sukk…

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10027176

http://www.aftenposten.no/nyheter/article3816677.ece

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  smurfen
13 år siden

PST/millitæret ønsker flere drept. Til de som ønsker å tie Bianca til stillhet, har du ingen følelser for den lengst distanserte fremmed men bare din nærmeste nabo? Eier du ingen empati eller forståelse for mennesker i vansklige situasjoner? Du vet hvem jeg snakker til.!

http://www.youtube.com/watch?v=wzbQa9nP2nk

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

bra aftenposten artikkel smurf.

men hvor er skeptikerne til å debunke? kom igjen skeptikere, la oss høre de vante argumentene om at de som tror på det som står i aftenposten artikkelen er gærne konspirasjonsteoretikere. jeg har neon forslag til argumenter dere kan bruke:

den pensjonerte pot-mannen er oppmerksomhetssyk og finner på historien for å tjene penger, han nevner jo at han planla å skrive bok (så der har vi motivet). dessuten er det umulig å ha tillit til han når han skal huske ting 20 år tiblake. det er godt bevist hvor lite troverdig hukommelsen er..

hvis pot gjør noe ulovlig, så er det selvsagt i nasjonens beste. om vi ikke kan ha tillitt til pot, som jobber med våre statshemmeligheter, hvem kan vi da ha tillitt til???

mediene blåser opp saken i forsøk på å selge flere aviser. skandaler selger jo godt som kjent. denne saken er blåst ut av proporsjoner.

kom igjen skeptikere. jeg gleder meg til å høre deres argumenter. dere er jo så flinke til å debunke langt større saker, så dette burde bli lett kost for dere:)

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

Hva er det å debunke? Ingen av oss påstår at myndighetene er uskyldige og perfekte. Det er dere som kun ser ting i svart og hvitt.

Her er det potensielt solid dokumentasjon. Ikke bare påstander. Det er forskjellen.

Dere på den andre siden kan jo forklare hvorfor denne spaneren som står frem ikke har forsvunnet/fått slag/falt ned en trapp eller lignende. Og dere kan også forklare hvorfor påtalemyndighetene tar dette alvorlig, og ikke bare lar saken forsvinne. Man skulle jo tro det var en enkel sak, med tanke på at de er allmektige og superonde.

Kom igjen, jeg gleder meg til å høre deres argumenter.

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

du har jammen meg en artig definisjon på “solid dokumentasjon” bidalaka. et avgjørende kriterium for deg på “solid dokumentasjon” er altså at det står om det i mainstream media (fordi du er ute av stand til å undersøke ting på egen hånd). eller mener du seriøst at eksempelvis alt som omgir 911-truth bevegelsen og disclosure project kun er påstander? hvis det ikke er påstander, burde ikke disse sakene da frem i meda ettersom konsekvensene av disse sakene er langt større enn eksempelvis aftenposten-artikkelen over?

Bidalaka
Bidalaka
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

Ærlig talt. Slå opp ordene “potensielt” og “førstehåndskilde.”

Slå opp “stråmann” med det samme du er i gang.

vidar
vidar
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

hvorfor det? jeg har fått bekreftet at du enten har en sterk dobbeltstandard, ikke har kunnskaper nok til å diskutere tema, og/eller er såpass fastlåst i ditt virkelighetssyn at det uansett ikke er noe mening i å diskutere videre med deg.

« Forrige artikkel

Bærekraftig utvikling hva er det egentlig?

Neste artikkel »

Folkemakt på fremmarsj

60
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x