Vaksinering er ikke immunisering

30.7K visninger
22 minutter lesetid
311

“HVORFOR FORGIFTER VI  SYSTEMATISK VÅRE BARN ?” var spørsmålet den verdenskjente forfatteren og foredragsholderen Tim O’Shea stilte da han avholdt seminar om vaksiner i Oslo i 2008. Det var praktisk talt full sal i Kommunenes Hus med i underkant av 100 deltagere, bl.a. kiropraktorer, akupunktører og naturterapeuter. Legestanden og helsemyndighetene, som er ansvarlig for gjennomføringen av hundretusenvis av vaksineinjeksjoner hvert år, glimret illevarslende ved sitt fravær.

Full sal for å høre om vaksiner, men Folkehelseinstituttet, øvrige helsemyndigheter og legestanden glimret ved sitt fravær.
Full sal for å høre om vaksiner, men Folkehelseinstituttet, øvrige helsemyndigheter og legestanden glimret ved sitt fravær.

Denne artikkelen baserer seg hovedsakelig på Tim O’Sheas foredrag, med enkelte henvisninger til norske forhold.

Noen av temaene som den sympatiske Tim O’Shea gikk gjennom på sin engasjerende og tankevekkende måte var:

Hvorfor blir barn vaksinert mot sykdommer som ikke lenger finnes ?
Hvorfor er barnesykdommers immunstyrkende rolle fullstendig neglisjert i vaksinespørsmålet ?
Hvilke ingredienser inneholder egentlig vaksiner ?
Hva er sammenhengen mellom vaksiner og autisme ?
Hva er medias rolle som ukritisk formidler av vaksine-propaganda ?
Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

Tim O'Shea
Tim O'Shea

Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.

O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.

Fordi O’Shea har gjort sine «hjemmelekser» særs grundig på dette punktet, er informasjonen nedenfor så viktig. Hans bok er dedikert «to the children of the future», og av hensyn til fremtidens barn er det nå på høy tid at sannheten om vaksinasjon blir grundig belyst.

Media er på ingen måte nøytrale i vaksinespørsmålet. Det var vært intim samrøre mellom media og  legemiddelindustrien i omtrent hundre år nå. Hva de fleste mener om et emne («conventional wisdom»), er ofte det som noen har betalt for at vi skal tro er sant. PR-industrien er legemiddelindustriens leiesoldater i informasjonssamfunnet. Den bidrar til å forme oppfatninger samtidig som den selv forblir usynlig.

Det skjer en omfattende bruk av «godord» («spin») for å forme foreldres holdninger til vaksiner.
Eksempler på dette er: «sikkerhet», «immunitet», «immunisering», «barn», «helse», «ansvarlighet».
USA har verdens mest omfattende vaksineringsprogram, godt pakket inn i trygghetsskapende rosenrød propaganda ved navn «The Well Baby Program». Negative ord unngås konsekvent, f.eks. «eksperiment», «risiko», «vaksineskader» og «senskader av vaksiner».

Hippokrates’ hovedprinsipp: «Først av alt – gjør ingen skade» er helt forlatt når det gjelder vaksiner.

Pengemotivet som drivkraft for vaksineindustrien
Legemiddelindustrien; «Big Pharma» handler om gigantiske beløp og enorm profitt.
Samlet årlig overskudd i verdens 10 største legemiddelfirmaer utgjør mer enn samlet overskudd hos de 490 øvrige firmaene på magasinet Fortunes’ liste over verdens 500 største selskaper.

Vaksinemarkedet i USA har økt fra 3 mrd. USD årlig i 1994 til 8 mrd. USD årlig i 2005. Vaksineområdet har en mye større vekst enn de stagnerende markedene for legemidler.

Utgifter til vaksinering pr. barn har økt til det hundredobbelte, fra 10 USD i 1975 til over 1000 USD:

1975: $ 10/barn
2001:   $ 385/barn
2004:   $ 606/barn
2008:   $ 1225/barn

Hver dag utføres 43 millioner vaksineinjeksjoner verden over. Vaksineprogrammene er tett vevet sammen med barnelegebransjen, og det handler om svært store beløp når en vaksine blir innlemmet i et vaksineprogram.

I USA er det et økende antall foreldre som velger ikke å vaksinere sine barn. Dette er barn som praktisk talt uten unntak er og blir friskere enn vaksinerte barn, forteller O’Shea.

Dette er en betydelig trussel mot legemiddelindustriens inntektsgrunnlag. I USA mottar hver delstat en bonus fra staten på $ 100 for hvert fullt vaksinerte barn. Legen fungerer som en agent for myndighetene.
Litt om immunisering og vaksiner; fakta og fordommer
Det er store positive helseeffekter ved at barn gjennomlever barnesykdommer. Ikke minst bidrar meslinger til å bygge opp barnets immunforsvar. Dette er reell immunisering.

Vaksinering er å putte menneskelagde substanser inn i barn gjennom en sprøyte. «Har du latt ditt barn immunisere?» (brukt om vaksinasjon), er språklig manipulasjon («spin») som bidrar til å forvrenge og tilsløre medisinske sammenhenger.

O’Sheas budskap handler om at en sprøyte kan ikke gi immunisering. Vaksinenes «vitenskap» mangler fundament. Vaksinens logikk går ut på å injisere usunne substanser inn i en sunn person for at personen skal holde seg sunn. Det er også viktig å være bevisst at barn er organismer i utvikling, og ikke voksne/utvokste mennesker.

Vaksiner har ingen som helst helbredende virkning. Det lar seg ikke gjøre å styrke kroppens vitalitet ved å injisere ulike former for gift inn i kroppen. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt. Vaksiner fungerer immunundertrykkende.

Tilbakeblikk på fremveksten av vaksineindustri og vaksinepropaganda
Tidligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.

En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18-åring.

(Se: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=459&type=2)

Det startet med en “vaksine” mot kopper
Edward Jenner levde i Storbritannia på 1700-tallet. Han titulerte seg med «dr. med» etter å ha kjøpt et legediplom for 15 pund. Jenner fikk en idé om at innhold fra dyresykdommen «kukopper» (cowpox) ville bidra til å motvirke menneskesykdommen kopper. Slik oppstod cowpox-orthopox vaccinia.

Denne praksisen var basert på en teori som til dags dato ikke har blitt bevist, og manglet metodisk vitenskapelig grunnlag. I den første vaksinen ble cowpox benyttet for å fremstille en vaksine mot kopper. Dette var direkte feilaktig. Det mest oppsiktsvekkende er at denne feilen aldri er blitt rettet opp! Fremdeles inneholder koppervaksinen feil virkevirus.

En informativ nettside om vaksiner med mye historisk informasjon er www.whale.to. Her er det også redegjort i detalj for den manglende vitenskapeligheten som ligger bak bruken av vaksiner i dag.

Allerede i 1898 ble det slått fast av den epidemiske statistikeren Alfred Russel Wallace at vaksiner ikke virker. I de første hundre årene med koppervaksine ble det benyttet infisert stoff fra hesters hover som virkestoff i koppevaksinen. (Da som nå var det vanskelig for mottagerne å kontrollere hva vaksinene faktisk inneholdt) Slik oppsto tradisjonen med å injisere stoffer fra døde organismer inn i friske mennesker.

Moderne vaksinering går ut på at patogener dyrket i genetisk materiale av både menneskelig og dyrisk opprinnelse blir injisert direkte inn i det fremvoksende immunsystemet hos våre barn.

Pasteur vs. Béchamps: Bakterieteorien om sykdom

På slutten av 1800-tallet var de to fremste mikrobiologene i verden franske; Louis Pasteur og Antoine Béchamps.

Pasteur fremsatte bakterieteorien om sykdom, som går ut på at bakteriers inntrengen i kroppen forårsaker sykdom, og at bakteriene derfor må drepes av medisin. Dette har vist seg å være gyldig i ett tilfelle, og det var da Alexander Fleming oppdaget pennicillinen.

Béchamps lanserte en annerledes teori om sykdom og bakterier: Han hevdet at bakterier ikke forårsaker sykdom, mao. at bakterier og vaksiner
hverken kan forebygge eller behandle sykdommer. Russeren Rudolf Virchow hevdet at bakterier foretrekker sykt vev. Med andre ord fungerer
bakterier som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid.

Béchamps uttalte bl.a. at: «De mest alvorlige forstyrrelser kan bli fremprovosert av at levende organismer injiseres inn i blodet – inn i et medium hvor de overhodet ikke hører hjemme».

På sitt dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien»: «Miljøet (i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting»

Forøvrig var Pasteur, som har gitt navn til pasteuriseringen, kjemiker og ikke fysiolog. Et viktig problem knyttet til pasteurisering av mat og drikke (f.eks. melk) er at pasteuriseringen ødelegger og fjerner enzymene i maten slik at den ikke kan fordøyes naturlig. Ufordøyelig mat skaper ubalanser i blodet og et dårlig «milieu interieur – indre miljø i cellene», hvor bakterier trives.

Hva er immunitet ?
Immunitet dreier seg om vitaliteten og motstandskraften i ens celler og kroppssystem. Dette avgjøres i stor grad av livsstil og tilgang på vitaminer, mineraler og enzymer. Vaksinasjon handler ikke om immunisering, men om kunstig fremprovosering av midlertidige responser på menneskeskapte substanser.

Jo mer naturlige stimuli (inkl. virus og bakterier) menneskekroppen blir utsatt for i beskjedent omfang, jo bedre er det, ettersom moderat immunstimulering bidrar til å opprettholde gode immunsystemer. For mer om dette, se. f.eks. www.naturalhouse.com.

Hva inneholder vaksiner ?
Vaksiner inneholder bl.a.:

– kvikksølv
– formaldehyd (konserveringsmiddel for lik, kreftfremkallende)
– aluminium (forårsaker alzheimer og ubalanser i nervesystemet)
– fortynnede organismer (attenuated organisms)
– toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
– etylenglykol (frostvæske)

Formaldehyd, etylenglykol (frostvæske) og aluminium er faste ingredienser i vaksiner. Kvikksølv benyttes i mindre grad enn tidligere. Aluminium benyttes i større grad enn før.
Formaldehyd, etylenglykol (frostvæske) og aluminium er faste ingredienser i vaksiner. Kvikksølv benyttes i mindre grad enn tidligere. Aluminium benyttes i større grad enn før.

Det organiske innholdet som inngår i vaksiner trenger et «vekst-medium» (culture media), ettersom organisk innhold trenger noe å vokse på.

Som culture medium benyttes bl.a.:
– lungeceller fra aborterte menneskefostre
– nyrer fra grønne afrikanske aper
– infiserte dyreceller (syke celler er ikke sunne)
– infisert menneskeblod
– infisert menneskelig cellevev
– difterikulturer (foreløpig siste påfunn)

Innholdet i MMR-vaksinen (trippelvaksine mot  (measles-mumps-rubella, dvs. meslinger, kusma og røde hunder) er det samme i alle land den gis:

MMR-vaksinen som gis til de fleste norske barn inneholder vanlige vaksine-ingredienser som formaldehyd, etylenglykol og aluminium
MMR-vaksinen som gis til de fleste norske barn inneholder vanlige vaksine-ingredienser som formaldehyd, etylenglykol og aluminium

– fortynnede organismer
– toxoider
– etylenglykol
– formaldehyd
– aluminium

De fortynnede organismene og patogenene er så svake at i 99,9% av tilfellene vil det ikke være nok til å aktivere kroppens immunforsvar. Dette muliggjør at patogenene fra vaksinen kan trenge mye dypere inn i kroppen enn det naturen ellers ville tillate.

Å blande menneskeblod og dyreblod har i århundrer vært ansett som et kulturelt tabu; «slikt gjør man ikke».

Naturlig immunitet oppnås gjennom:
Ingen injeksjoner
Må få sykdommen først
Varer hele livet
Den eneste ekte immunitet

Å gjennomleve barnesykdommen meslinger er et godt eksempel på naturlig immunitet. Å få meslinger som barn innebærer at man blir immun mot sykdommen resten av livet. Samtidig bidrar kroppens gjennomleving av meslinger til at immunforsvaret utvikles og styrkes.
Kunstig/falsk immunitet:
eksperimentell
midlertidig
oppfølgingsvaksiner er nødvendig
virkestoffet i vaksinen er ofte feil i forhold til hvordan den faktiske sykdommen blir (f.eks. influensavaksiner)

MMR-vaksinen og meslinger
MMR-vaksinen har ført til at det har dukket opp en atypisk form for voksen-meslinger som ikke fantes før MMR. Dette er menneskeskapte «Frankensteins meslinger» som kan være svært alvorlig og føre til komplikasjoner og død.

«Den gode grunnen» for at det gis vaksine mot meslinger er at 1 av 100.000 barn kan få «hjerne-feber» (brain fever) som en følge av sykdommen. Dette er en salgsteknikk som har gått rett hjem. «Immuniteten» mot meslinger som følger av MMR vaksinen er kunstig/falsk.

En artikkel om vaksinering mot meslinger som tidligere er blitt publisert på norsk ligger på
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=470&type=2


Dagens vaksineprogrammer

MMR-vaksinen ble lansert i 1978.

Hvor mange injeksjoner gis til hvert barn innen vaksineprogrammene?
I USA er tallene nå:
I løpet av første 18 måneder: 36 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt spedbarn
I løpet av første 18 år: 68 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt individ

Eksempler på «programmert vaksinering» (i USA):
Inntil 3 måneder gis DPT-vaksine, polio-vaksine og Hepatitt B-vaksine.
Ved 15 måneder gis MMR-vaksinen
Mellom 0 og 25 år gis hepatitt B-vaksinen 3 ganger.
Mellom 6 mnd. og 18 år gis influensavaksine 1 gang pr. år.

Verdens mest vaksinerte barn befinner seg i USA. Samtidig er det et faktum at amerikanske barn aldri har vært mer sykelige enn nå; «sicker-fatter-dumber» som amerikanske O’Shea uttrykker det.

Det norske vaksineprogrammet

3 mnd             Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
5 mnd             Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
12 mnd           Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
15 mnd           Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2.klasse         Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) (fra og med årskullet f. 1998)
6.klasse         Difteri, stivkrampe (DT) (til og med årskullet født 1997)
7.klasse         Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
9.klasse         Tuberkulose (BCG)
10.klasse        Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet f. 1998)

0-18 år          Hepatitt B-vaksine for barn i definerte risikogrupper

Se også den fargerike og tillitvekkende brosjyren på Folkehelseinstituttets nettsider http://www.fhi.no/dav/853170413a.pdf

Forøvrig har norske myndigheter nylig besluttet at BCG-vaksinen skal fjernes fra det allmenne vaksineprogrammet. (Se http://www.fhi.no/dav/4fb4c3f4c6.pdf)

Virkninger som ikke er studert eller analysert
Kan vaksiner bidra til overbelastning av immunforsvaret?
I «polyvalente» vaksiner er ulike kombinasjoner av substanser blandet sammen i felles vaksineinnhold. MMR-vaksinen er et eksempel på dette, 3 virus mikset i samme serum.

I Norge gis polyvalente vaksiner med ingredienser for opptil 5 ulike vaksiner som er mikset sammen til én injeksjon. Effektene av dette er ikke blitt undersøkt.
I Norge gis polyvalente vaksiner med ingredienser for opptil 5 ulike vaksiner som er mikset sammen til én injeksjon. Effektene av dette er ikke blitt undersøkt.

DPT-vaksinen er også polyvalent, og inneholder 3 ulike bakterie-patogener. I Norge gis 4-komponent og 5-komponent vaksiner, jfr. oversikten og brosjyren (med nettadresse) over. Polyvalente vaksiner har uforutsigbare effekter som aldri er blitt undersøkt.

Ingen vaksiner har gjennomgått en studie for å kartlegge langtids sikkerhet.

Det er aldri blitt bevist at MMR-vaksinen er sikker.

Ingen vaksiner er blitt testet for karsinogenitet (om de kan være kreftfremkallende).
Økt sykelighet har inntruffet parallelt med økt vaksinering.
Det skjer nå en eksplosjonsartet vekst i forekomsten av ulike sykdommer og svekkelser, bl.a.:

– forstyrrelser i nervesystemet
– allergier
– autisme
– astma

Det er også en sterk økning i forekomsten av autoimmune sykdommer som:

– Lupus
– MS
– Leukemi
– Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
– Kreft

Kvikksølv i vaksiner
Vaksiner inneholder kvikksølv. Før inneholdt de fleste vaksiner kvikksølv. Selv om mange vaksiner nå er kvikksølvfrie benyttes fremdeles kvikksølvholdige vaksiner. Kvikksølvet som benyttes i vaksiner er organisk kvikksølv kalt thimerosal (Folkehelseinstituttet, www.fhi.no, som er ansvarlig for innholdet i vaksiner som gis til norske barn, benytter begrepet tiomersal/thiomersal om kvikksølv i vaksiner som gis i Norge).

Injeksjon av kvikksølv rett i blodet via vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov
Injeksjon av kvikksølv rett i blodet via vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov

Den naturlige formen for kvikksølv er uorganisk kvikksølv (brukt bl.a. i termometre).

Organisk kvikksølv er den mest giftige formen for kvikksølv. Organisk kvikksølv, som benyttes som vaksinekvikksølv i form av thimerosal/tiomersal, er eksponensielt mer giftig enn uorganisk kvikksølv, fordi det veldig lett binder seg til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever.

Det finnes ett unntak fra det norske totalforbudet mot kvikksølv som trådte i kraft 1. januar 2008, som bl.a. forbød kvikksølv i tennene (amalgam) av miljøhensyn:

Kvikksølv i vaksiner – som gis til både barn og voksne – er ennå tillatt i Norge, pga. en unntaksbestemmelse for vaksine-kvikksølv som ble lagt inn i kvikksølv-forbudsforskriften via miljøvernminister Erik Solheim før kvikksølvforbudet trådte i kraft.

Ifølge forskriften er dette fortsatt tillatt på ubestemt tid,
se http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0922.html#2-6 (§ 2-6):

Som det fremgår svart på hvitt av nederste linje, er kvikksølv i vaksiner eneste tillatte bruk av kvikksølv i Norge f.o.m. 2008
Som det fremgår svart på hvitt av nederste linje, er kvikksølv i vaksiner eneste tillatte bruk av kvikksølv i Norge f.o.m. 2008

Kvikksølv benyttes som et konserveringsmiddel for innholdet i vaksiner. Men O’Shea poengterte at i og med at kvikksølv er et giftstoff, vil det ikke fungere for å konservere etter hensikten. Et hensiktsmessig konserveringsmiddel kan ikke være et giftstoff. En effekt av å få kvikksølv inn i kroppen er at det bidrar til å åpne blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier) som bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst.

Andre effekter av å få kvikksølv i kroppen er at myelindannelsen forstyrres. Nerveceller er spesielt følsomme for kvikksølv og kvikksølvmolekyler, og har en tendens til å bli værende («locked in») i nerveceller. Se forklaring senere i artikkelen.

Vaksiner som ennå inneholder kvikksølv (thimerosal/thiomersal/tiomersal) pr. mars 2008:

DPT- (0,1 mikrogram)
Hepatitt B (1 m-ikrogram)
Hepatitt A (1- mikrogram)
Influensa (25 mikrogram)-

For å finne ut om en vaksine inneholder kvikksølv eller ikke bør man lese den lille skriften med oversikt over den enkelte vaksinens ingredienser som alltid følger med en vaksine. Influensavaksiner som inneholder kvikksølv er bl.a. “Vaxigrip” og “Fluzone”. Influensavaksinen “Influvac” skal visstnok ikke inneholde kvikksølv.

Kvikksølv som blir injisert rett inn i blodet er mye farligere enn kvikksølv i mat. Kvikksølv bidrar til Alzheimer. Kvikksølv i hjernen har en akkumulerende effekt.

Autisme-epidemien er forårsaket av vaksiner

«The autism epidemic came out of nowhere»

Autister fødes som helt normale barn. Autisme er ikke en form for mental sykdom eller handicap, autisme har nevrologiske årsaker. Autistiske barn forandres ved omkring 2 års alder etter å ha hatt en normal mental og motorisk utvikling frem til da; «plutselig går lyset».

Mellom 1993 og 2007 har det funnet sted en økning i forekomst av autisme i USA på 1700 %!

Se nyhetsoppslag fra MSNBC: http://www.brasschecktv.com/page/376.html
Antall autister pr barn:

1978: 1/10000
2000:  1/150
2008:  1/67

Det opereres med «EPA sikkerhetsstandarder» for max kvikksølvtilførsel til barn. Den grelle logiske kortslutningen» som ligger bak disse nivåene er at sikkerhetsstandarder for voksne blir anvendt på barn uten å ta hensyn til at barn er organismer i utvikling (nervesystem, immunsystem, tarmsystem osv.) som er veldig følsomme for forgiftninger og andre forstyrrelser.

Nyfødte barn i USA ønskes velkommen til verden ved å få 1 mikrogram kvikksølv fra hepatitt B-vaksinen injisert rett i blodet samme dag som de er født. Dette er barnas første nærkontakt med «The Well Baby Program».

Autisme har to årsaker ifølge O’Shea:
– kvikksølv i vaksiner
– MMR-vaksinen (inneholder ikke kvikksølv)

Autisme kan bli fremkalt av kvikksølvforgiftning bl.a. fordi kvikksølv endrer neuroner i vekst, bl.a. i tarm, øyne, hjerne, tale, muskelkontroll og immunsystem.

I hårprøver fra små barn vil hår fra normale barn inneholde 3,63 deler kvikksølv, mens hår fra autistiske barn vil inneholde bare 0,7 deler kvikksølv – da autister mangler evnen til å utskille kvikksølv fra kroppen.

Stadig flere forskere konkluderer med at autisme forårsakes av kvikksølv fra vaksiner
Stadig flere forskere konkluderer med at autisme forårsakes av kvikksølv fra vaksiner

Den amerikanske kongressrepresentanten Dan Burton, som var formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme») opplevde at hans barnebarn ble autist etter å ha fått 7 kvikksølvholdige vaksiner i løpet av én dag. (Se: http://www.house.gov/burton/Issues/autism/support_of_combating_autism_act.htm)

Kvikksølv ødelegger neuronenes utvikling, og fremprovoserer skader på nervesystemet hos fostre, småbarn og barn. Kvikksølvet hindrer dannelsen av myelin, som er en fettsubstans som isolerer nervebanene fra hverandre. Myelin dannes etter fødselen, i de tidlige leveårene. Dette kan sammenlignes med plast som isolerer ledninger som leder elektrisitet. I tilfeller hvor metalltrådene fra ledninger med manglende/ødelagt beskyttelse kommer i kontakt med hverandre, vil det skapes forstyrrelser i hele systemet.

Tilstedeværelsen av aluminium og kvikksølv i organismen hemmer/ødelegger myelin-isoleringen mellom de ulike nervebanene, noe som muliggjør utidig «krysskontakt» («random crosstalk») mellom uisolerte nevroner/nervebaner som ikke må komme i kontakt med hverandre.

Avgiftning av vaksinerte – «detox»
O’Shea har utviklet en metabolsk kur som kalles «The New West Diet». Informasjon om dette finnes på hans nettsted www.thedoctorwithin.com.

Det finnes ulike avgiftningsmetoder («detox») for å få mest mulig av kvikksølvet og andre giftstoffer fra vaksiner ut av kroppen, bl.a.:

DMSA taurine
alphalipoic acid
EDTA
oral chelators
hyperbaric therapy

Det finnes holistiske detox-programmer for behandling av autistiske barn.
Se f.eks. http://www.autismindex.com/General_Autism_Info/Possible_Causes/vaccine/vaccines.html

Trippelvaksinen MMR forårsaker autisme

Trippelvaksinen MMR (som gis mot Measles-Mumps-Rubella, meslinger-kusma-røde hunder, dvs. for å unngå kjente barnesykdommer) forårsaker autisme, selv om den ikke inneholder kvikksølv.

Trippelvaksinen MMR gis til norske barn, bl.a. ved alder 15 måneder.

Dette er bl.a. konstatert av forskeren Andrew Wakefield. Det er mesling-elementet i MMR-vaksinen som bidrar til autisme. Wakefield har konstatert at autister har problemer i tarmen i form av forstoppelseslignende symptomer. En nærmere undersøkelse av hva dette innebærer viste at 90% av autister har ileal lymphoid nodular hyperplasia i tarmene; store betente, blødende lymfekjertler. De blødende og betente lymfekjertlene blir av kroppen angrepet som avfallsstoffer. De fleste autister har meslingevirus fra MMR-vaksinen i de betente lymfecellene.

MMR-vaksinen ble innlemmet i vaksineprogrammene for barn i USA og Storbritannia med 10 års mellomrom (først i USA). Statistiske oversikter over utviklingen i antallet autister viser en eksplosjonsartet økning i antallet autister i de to landene med 10 års mellomrom. Forskeren V. Singh, som har analysert den autisme-skapende effekten av MMR-vaksinen, har påvist at MMR bidrar til å hemme og hindre den normale myeliniseringen av nervebanene (nevronene).

I USA er det etablert en praksis som går ut på at når et barn kommer til legen blir det først sjekket om det «mangler» noen vaksiner (f.eks. fordi barnets foreldre bevisst har unnlatt å vaksinere barnet) i forhold til de gjeldende vaksineprogrammer. I tilfeller hvor det oppdages at et barn ikke har fått noen vaksiner, vil alle de «manglende» vaksinene bli gitt barnet der og da hos legen. Slik «overdose-forgiftning» har ført til autister i en rekke tilfeller, uten at det er blitt vurdert å endre denne tragiske praksisen av den grunn…

Robert F. Kennedy (Robert Kennedy jr.) har skrevet «Deadly immunity». Her er det redegjort for hvordan det i et hemmelig møte ble fremlagt bevis for at kvikksølv er årsaken til autisme-epidemien.

Én politiker som har tatt vaksineskader på alvor: Robert F. Kennedy jr.
Én politiker som har tatt vaksineskader på alvor: Robert F. Kennedy jr.

Kennedy er intervjuet på et videoklipp fra MSNBC: http://www.brasschecktv.com/page/376.html


Influensavaksiner

Vaksineprodusentene gjetter hvilke virusvarianter som vil være aktive i kommende “influensasesong”, og setter sammen innholdet i vaksinen deretter. At influensavirus utvikler seg og muterer, også på kort sikt, før den planlagte «influensasesongen» har begynt, ses det i praksis bort ifra.

Influensavaksiner inneholder bl.a. aluminium. Hugh Fudenburg er en av forskerne som har påvist sammenhengen mellom aluminium og Alzheimer. Mange eldre som har fått influensavaksine som inneholder aluminium, har fått Alzheimer. Forøvrig er også kvikksølv en årsak til Alzheimer. At mange eldre er blitt injisert med influensavaksine som inneholder såvel aluminium som kvikksølv, er en viktig forklaring på økningen av Alzheimer i den senere tid, sier O’Shea.

Totalbyrden av mottatte vaksiner og bivirkninger av vaksiner
Vaksiner har 3 typer bivirkninger/skadevirkninger:
Umiddelbar: feber, anaphylaxis, død
Latent organisk: Hjerne, lever, blod
Evolusjonær: Kollektiv genetisk effekt

Totalvirkningen av mange injiserte ingredienser («viral load»): Kvikksølv er bare ett av mange elementer som vaksiner inneholder (jfr. over). Virkningen av akkumulering av mange fremmede stoffer («foreign agents») i kroppen som er brakt inn i kroppen via vaksiner er aldri blitt studert.

Bivirkningsregisteret for vaksiner i USA: VAERS
VAERS er forkortelse for Vaccine Adverse Effect Reporting System. Dette ble etablert i 1991. Før 1991 fantes det ingen føderal ordnet innsamling av rapporter fra vaksineskader.

Hvorfor intet effektivt innrapporteringssystem, mon tro? Selv nå, med et innrapporteringssystem i gang, er underrapportering av bivirkninger til VAERS et stort problem. Maksimalt 10% av vaksineskader antas å bli innrapportert, akkurat som det gjelder med bivirkninger fra annen medisinsk behandling.

Hvorfor har vaksineprodusentene i USA klart å få gjennom en lov som fritar dem fra alt ansvar fra vaksineskader dersom vaksiner er så sikre?

HPV-vaksinen Gardasil
Livmorhalskreft-vaksinen Gardasil er den første vaksinen som påstås å virke mot kreft. Gardasil ble «godkjent» av det amerikanske legemiddelverket FDA i rekordtempo i 2006.

Livmorhalskreft er en kreftform som forekommer relativt sjelden. I Norge får 300 kvinner får livmorhalskreft pr. år i Norge, og 80 dør av det. I USA rammes 13 000 hvert år. 4000 av dem dør, mao. er helbredelsesprosenten relativt høy sammenlignet med andre kreftformer.

Markedsføringen/propagandaen for Gardasil har vært massiv i USA, og er full av «spin language»; manipulativ bruk av godord som bidrar til å kamuflere medisinske årsakssammenhenger som er kritiske for effekten av Gardasil. Et viktig element i markedsføringen har vært å spille på frykten for at ens barn skal bli rammet av kreft, og det skjer i Norge også.

Da statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet ble lagt frem høsten 2007 hadde TV2 en besynderlig reportasje. TV2’s reportere var hjemme hos en kvinne som hadde hatt livmorhalskreft og spurte om hun ønsket at hennes datter på 14 år skulle gå gjennom det samme. Deretter ble daværende helseminister Sylvia Brustad intervjuet og presset på temaet om hvorfor det ikke var lagt inn penger til felles Gardasil-vaksinering i statsbudsjettet. Dette minner om et klassisk eksempel på hvordan legemiddelindustriens “spin doctors” arbeider, ved å benytte media som “nyttige idioter” og budbringere.

Det har aldri blitt medisinsk bevist at HPV-viruset faktisk forårsaker livmorhalskreft. Ord som «sterkt knyttet til» (strongly associated with) benyttes som sannheter uten at sammenhengen mellom HPV-virus og livmorhalskreft blir sannhet av den grunn.

Faktum er at det ikke er bevist at HPV-viruset er årsaken til noen sykdom, hverken til kreft i livmoren eller andre sykdommer.

O’Shea omtaler den manglende vitenskapeligheten i grunnlaget for HPV-vaksinen/bløffen slik:

The package they are trying to sell. They don’t have to identify HPV within cancer cells; assuming a hit-and-run mechanism: «virus-like particles have done something and they left”.

Litt mer fakta om HPV-vaksinen Gardasil:

Gardasil inneholder- bl.a. genetisk modifisert materiale fra HPV-virus.

Gjennomsnittlig alder for utvikling av livmorhalskreft er 50 år.- Virkeperiode på vaksinen: 5 år. Skal likevel gis til 11-12 år gamle jenter!
Ifølge produsenten Merck har Gardasil hverken blitt testet for om- den er kreftfremkallende eller om den skader fruktbarhet.
Merck”vet ikke”- om Gardasil kan være skadelig for fostre, og anbefaler ikke vaksinering under svangerskap.

Gardasil-produsenten Merck hevder at virkeperioden for vaksinen er 5 år. Hva er hensikten med å injisere Gardasil i 12-årige piker, når virkningen ikke vil vare lenger enn til 17 års alder? Det er ikke logisk at en vaksine gis med virkning for en begrenset periode hvor det ikke foreligger noen risiko.

I 2007 besluttet guvernøren i Texas, Fred Perry, å gjøre Gardasil-vaksinering obligatorisk for unge piker. Dette gjorde han uten å ha konsultert med The Texas Medical Board. Det ble senere avslørt at Perry hadde tette finansielle bånd til Gardasil-produsenten Merck.
I 2007 besluttet guvernøren i Texas, Fred Perry, å gjøre Gardasil-vaksinering obligatorisk for unge piker. Dette gjorde han uten å ha konsultert med The Texas Medical Board. Det ble senere avslørt at Perry hadde tette finansielle bånd til Gardasil-produsenten Merck.

Pr. mai 2008 var det registrert mer enn 8800 bivirkninger fra- HPV-vaksinen, hvorav et tosifret antall dødsfall (maksimalt 10% av skadene antas å bli identifisert og innrapportert, så et sannsynlig bivirkningstall vil dermed være ca. 88 000)
Ingen vet noe om- langtidsvirkningene av vaksinen, det innrømmer produsenten selv.
Folkehelseinstituttet tilbakeholder informasjon om bivirkningene av Gardasil, se:  http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=439&type=2)

Mer informasjon om HPV-vaksinen finnes på www.thedoctorwithin.com.

Se også Fritt Helsevalgs nettsider (www.fritthelsevalg.org), og søk på “HPV” eller samleoversikten over Gardasil-artikler:
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=653

Les om innrapportering til Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS,
http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?PAGENO=1&PERPAGE=10&VAX=HPV4)

Hepatitt B-vaksine
Hepatitt B er en mild og selvbegrensende sykdom som oppstår blant narkomane som deler sprøyter og hos andre som lever under mangelfulle hygieniske forhold.

Injeksjon av hepatitt B-vaksinen gir 100 ganger større sjanse for å få bivirkninger enn risikoen for å få sykdommen.

Hepatitt B-vaksinen er ikke blitt bevist sikker, og langtidseffektene var ikke klarlagt før den ble tatt inn i vaksineprogrammet. Hepatitt B-vaksinen inneholder fremdeles kvikksølv i form av thimerosal.

Poliovaksine
Polio finnes ikke lenger i naturen. Den største risikoen for å få sykdommen polio ligger i vaksinen. Alle polio-dødsfall i USA etter at sykdommen ble utryddet er blitt forårsaket av vaksinen. Allerede i 1977 sa Jonas Salk, oppfinneren av poliovaksinen, at de få tilfellene av polio i USA skyldtes vaksinen, og ikke sykdommen selv.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) i USA innrømmer at alle tilfeller av polio etter 1979 skyldes vaksinen!
(Jfr. “The Sanctity of Human Blood”, 12. utgave, s. 68)

Etter at polio-vaksinering ble innført i 1955, ble definisjonen på sykdommen polio forandret, noe som skapte et inntrykk av at reduksjonen i forekomsten av polio skyldtes vaksinen.

Ifølge forskning fra Herbert Sheldon forårsaket poliovaksinen at poliovirus «revers-muterte» («back-mutated») slik at en ny type polio oppsto på Hispaniola (Haiti/Dominikanske Republikk). Viruset som var benyttet i vaksinen gjennomgikk en transformasjon som skapte den nye polioformen.

For å finne mer om dette prøv å Google søketeksten: «Polio outbreaks sparked by vaccine».

Poliovaksinen er i dag den eneste kilde til sykdommen polio.

DPT-vaksinen
DPT-vaksinen er sammensatt av tre elementer:
D – difteri
P –  pertussis (kikhoste)
T – tetanus (stivkrampe)

DPT-vaksinen ble introdusert på et tidspunkt da forekomsten av difteri var omtrent lik null. Totaleeffekten av de 3 vaksineelementene sammen har aldri blitt testet eller analysert. Det oppstår 2 tilfeller i året i USA av sykdommen difteri. Dette lar seg behandle med antiobiotikatypen Retromycin. Følgelig er det heller ikke behov for noen vaksine mot difteri.

DPT-vaksinen påvirker sentralnervesystemet og forårsaker nevrologisk skade på nervebaner og myelinisering, ifølge O’Shea m.fl. Bivirkninger kan være i form av død, autisme, konvulsjoner, muskelspasmer, døsighet, permanent hjerneskade.

Ifølge to uavhengige forskningsrapporter fra Australia forårsaker DPT-vaksinen krybbedød.

Japan droppet vaksinen for barn under to år i perioden 1975-1985. Da forsvant krybbedød i Japan. Av politiske grunner startet vaksinasjonen av spedbarn igjen, og da kom krybbedød tilbake. (Jfr. “The Sanctity of Human Blood”)

75% av erstatningsutbetalingene til vaksineskadde i USA går til DPT-ofre.

Koppervaksine

Kopper var utryddet i 1941. Til tross for dette fortsatte koppevaksinasjon i 30 år i USA. Alle tilfeller av kopper skyldes nå vaksinen. I andre deler av verden pågår koppevaksinering ennå. Den nye koppevaksinen inneholder bl.a. celler fra aborterte menneskefostre. Kopper finnes ikke lenger i naturen, bare i laboratoriet i Fort Detrick i Maryland, USA.

Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?
Svaret O’Shea selv gir på spørsmålet «Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?» er dette:

«Det skyldes forrykt religiøs overtro og blind tillit!»

Den sikreste «vaksinasjon» er å unnlate å vaksinere sine barn.

Det er ikke obligatorisk å vaksinere sine barn i USA, selv om de fleste tror dette. Det skyldes at skjemaene for vaksinefritak delvis holdes skjult for foreldrene, og det ikke gis noen informasjon om adgangen til å unnlate å vaksinere.

I Norge velger foreldre fritt om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette antas å være kjent for de fleste foreldre i Norge.

Foreldre som vurderer å vaksinere sitt barn, bør vurdere å ta med et papir til vaksinedoktoren/helsesøster og be ham/henne underskrive en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for enhver skade som måtte oppstå på barnets helse som følge av vaksinasjonen.

Artikkelforfatteren er seniorforsker ved Institutt for Helseforskning.
http://www.helseforskning.no/

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

311 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Arne
Arne
Anonym
3 år siden

Artikkelforfatteren er seniorforsker ved Institutt for Helseforskning.
http://www.helseforskning.no/

Dersom ikke artikkelforfatter kan stå frem med navn vil jeg tro denne artikkel er forfalsket produsert av noen med en agenda.

e
e
Anonym
Svar til  Arne
3 år siden

eller

Janne
Janne
Anonym
5 år siden

I går kom min datter hjem og hadde fått vaksine på skolen uten min eller fars tillatelse. Jenta mi går i 10 trinn så dette er snakk om (DTP-IPV) vaksine. Jeg er sjokkert og sinna og trenger råd til hvordan jeg best kan håndtere denne situasjonen. Er det noen som kjenner til reglene her, jeg kan ikke forstå at dette er lovlig. Setter pris på alle råd.

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
Svar til  Janne
5 år siden

Ja, det er sjokkerende å høre. Opplevde det samme selv en gang med et av mine barn. Dro sporenstreks og snakket med helsesøstra, men fikk jo aldri ugjort det faktum at vaksinen ble satt imot min vilje …

Kari
Kari
Abonnent
7 år siden

Robert F. Kennedy Jr. og Robert De Niro holdt pressekonferanse i USA i går om vaksinesikkerhet: https://www.youtube.com/watch?v=uEkbXGAfMyY
Det utloves en dusør på 100 000 dollar til den som kan bevise at det kvikksølvholdige konserveringsmidlet Thimerosal i vaksiner er trygt. Det er selvfølgelig ingen som kan bevise at det er trygt å injisere kvikksølv i uskyldige spedbarn, småbarn, eldre og andre.
KAN LURE PÅ NÅR DET SKAL BLI SLUTT PÅ DENNE FORBRYTELSEN IMOT MENNESKEHETEN!

Silje Mathea Nylund
Silje Mathea Nylund
Anonym
7 år siden

Hei!

Har du barn mellom en alder av 19 og 72 måneder (6 år)? Da har du kanskje tatt et valg om å vaksinere/ikke vaksinere, eller kanskje utsette en eller flere vaksiner for barnet ditt. I forbindelse med min masteroppgave i psykologi ved ELTE leter jeg etter norske foreldre (over 18 år) med barn mellom 19 og 72 måneder. Med denne undersøkelsen ser jeg på blant annet foreldres meninger, tanker, følelser, og holdninger i forhold til vaksinering av sine barn. Jeg ville satt stor pris på om du tar deg 20-30 minutter til å svare på undersøkelsen, eller dele den med de du kjenner! Takk!

https://elteppk.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bdpYcAbPbyJ9ZBj

Mole
Mole
Abonnent
8 år siden

Chinese citizens have reacted with anger and alarm at news of a massive illegal vaccine operation uncovered in Shandong province.
http://www.bbc.com/news/world-asia-china-35859927

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
8 år siden

Billion Toddler Marches with Million Man in DC 10:10:15 ~ Vaccine Free 2015 http://postimg.org/image/tjxqsj9v7/

In facebook

Billion Toddler Marches with Million Man in DC 10:10:15 ~ Vaccine Free 2015 >> Revoke Vaccine Mandates & Restore Liability ~ NYC City Hall 7/6/15 + https://www.youtube.com/watch?v=hQVtdleXyfM&list=PLqQQFOVUZBLjSfq3OX1n7xJtJOD7Srqcz&index=1

AWAKE New York: https://www.facebook.com/groups/112781167779/
Sallie O. Elkordy’s Facebook Page http://tinyurl.com/VaccineFreeNYC
Billion Toddler March for Survival: http://tinyurl.com/VaccineFreeTV
Legislation to Congress: http://tinyurl.com/VaccineFree2015

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

To ref. videoer i en, postering blokkeres i facebook, stadig nye former for sensur

UNITY for a VACCINE FREE 2015 ~ Billion Toddler Marches with Million Man in DC 10/10/15 https://www.youtube.com/watch?v=KYmfaDdFAUk

trackback
9 år siden

[…] Les mere på Nyhetspeilet […]

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

– Vaksinering stimulerer kroppens naturlige immunforsvar og lærer det hva det raskt må reagere på. Sånn får man immunitet mot sykdommen uten å få den,..

Husk å vaksinere deg på nytt
Har du ikke har frisket opp vaksinene du fikk på barneskolen i voksen alder, er det ikke sikkert du er så beskyttet mot sykdom som du tror.

– Fordi nesten ingen har disse sykdommene i dag,

#######er ikke folk redd for dem lenger,#########

men dette er alvorlige sykdommer som vi ikke vil ha, sier Synne Sandbu, vaksinasjonsoverlege ved Folkehelseinstituttet til NRK.
http://www.nrk.no/viten/husk-a-vaksinere-deg-pa-nytt-1.12258600

Ja når folket ikke er redde lengre så må de da i aller høyeste grad SKREMMES!

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Det er uforståelig og uansvarlig at foreldre velger for sitt barn at det ikke skal vaksineres.
Alle barn bør vaksineres
http://www.dagbladet.no/2015/03/16/kultur/kronikk/debatt/debattinnlegg/vaksinasjon/38199641/

Uforståelig at foreldre ikke vil vaksinere barna sine???????????

Minst 76 personer har fått narkolepsi etter svineinfluensavaksinering
http://www.nrk.no/norge/76-fikk-narkolepsi-etter-vaksine-1.11894302

UFORSTÅELIG????

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Italy Bans Flu Shot 9 Dead >> Vaccines Spiked With Sterilization Hormone HCG https://www.youtube.com/watch?v=MiW75hQKWdI&feature=share&list=UU3r0f8a9LXNlD_FCqAr3Ubg

Quote: http://experimentalvaccines.org/2014/11/28/italy-bans-flu-shot-9-dead/ >> http://experimentalvaccines.org/2014/11/14/vaccines-spiked-with-sterilization-hormone-hcg/

Såkalte vaksiner er noe helt annet enn immunisering

Nazi herredømmet fortsatte etter 2. verdenskrig. De bare endret propagandaen fra krig til fred modus. Deres kjerneorganisasjon er frimureri. William Cooper interviews a 32 DEGREE FREEMASON CAJI INFILTRATOR http://www.youtube.com/watch?v=NK3gB5w08AU&list=PLqQQFOVUZBLg87XE6ygPMI8B51V56amRB

Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1820&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Study 1, several topics # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, full + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1 &

Quote: FULL PART ONE OF FOUR. Dr. Suzanne Humphries speaks on her background and about how she started to question the safety on vaccines. She also gives information about how authorities work to persuade people to vaccinate. The first full part of four contains information about tetanus. Dr Humphrie speaks on the disease, how it works, how to deal with it and the history of tetanus. Part one also contains information on measles and what vaccines are made of. More about Dr. Suzanne Humphries: http://drsuzanne.net/ THIS IS A NON PROFIT VIDEO PRODUCTION. ALL DONATIONS ARE APPRECIATED. PayPal: kontakt@2op.se THANK YOU ! Canal 2nd Opinion Sweden http://www.2op.se https://www.facebook.com/pages/Canal-2nd-Opinion/260569270754045

« Forrige artikkel

Homeland Security ser på våpeneiere som mulige terrorister

Neste artikkel »

Ammunisjon fra helvete

311
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x