Vaksinering er ikke immunisering

30641 visninger
22 minutter lesetid
311

«HVORFOR FORGIFTER VI  SYSTEMATISK VÅRE BARN ?» var spørsmålet den verdenskjente forfatteren og foredragsholderen Tim O’Shea stilte da han avholdt seminar om vaksiner i Oslo i 2008. Det var praktisk talt full sal i Kommunenes Hus med i underkant av 100 deltagere, bl.a. kiropraktorer, akupunktører og naturterapeuter. Legestanden og helsemyndighetene, som er ansvarlig for gjennomføringen av hundretusenvis av vaksineinjeksjoner hvert år, glimret illevarslende ved sitt fravær.

Full sal for å høre om vaksiner, men Folkehelseinstituttet, øvrige helsemyndigheter og legestanden glimret ved sitt fravær.
Full sal for å høre om vaksiner, men Folkehelseinstituttet, øvrige helsemyndigheter og legestanden glimret ved sitt fravær.

Denne artikkelen baserer seg hovedsakelig på Tim O’Sheas foredrag, med enkelte henvisninger til norske forhold.

Noen av temaene som den sympatiske Tim O’Shea gikk gjennom på sin engasjerende og tankevekkende måte var:

Hvorfor blir barn vaksinert mot sykdommer som ikke lenger finnes ?
Hvorfor er barnesykdommers immunstyrkende rolle fullstendig neglisjert i vaksinespørsmålet ?
Hvilke ingredienser inneholder egentlig vaksiner ?
Hva er sammenhengen mellom vaksiner og autisme ?
Hva er medias rolle som ukritisk formidler av vaksine-propaganda ?
Den amerikanske kiropraktoren Tim O’Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år. O’Shea’s bok «The sanctity of human blood» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne.

Tim O'Shea
Tim O'Shea

Kildene og referansene som O’Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.

O’Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O’Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.

Fordi O’Shea har gjort sine «hjemmelekser» særs grundig på dette punktet, er informasjonen nedenfor så viktig. Hans bok er dedikert «to the children of the future», og av hensyn til fremtidens barn er det nå på høy tid at sannheten om vaksinasjon blir grundig belyst.

Media er på ingen måte nøytrale i vaksinespørsmålet. Det var vært intim samrøre mellom media og  legemiddelindustrien i omtrent hundre år nå. Hva de fleste mener om et emne («conventional wisdom»), er ofte det som noen har betalt for at vi skal tro er sant. PR-industrien er legemiddelindustriens leiesoldater i informasjonssamfunnet. Den bidrar til å forme oppfatninger samtidig som den selv forblir usynlig.

Det skjer en omfattende bruk av «godord» («spin») for å forme foreldres holdninger til vaksiner.
Eksempler på dette er: «sikkerhet», «immunitet», «immunisering», «barn», «helse», «ansvarlighet».
USA har verdens mest omfattende vaksineringsprogram, godt pakket inn i trygghetsskapende rosenrød propaganda ved navn «The Well Baby Program». Negative ord unngås konsekvent, f.eks. «eksperiment», «risiko», «vaksineskader» og «senskader av vaksiner».

Hippokrates’ hovedprinsipp: «Først av alt – gjør ingen skade» er helt forlatt når det gjelder vaksiner.

Pengemotivet som drivkraft for vaksineindustrien
Legemiddelindustrien; «Big Pharma» handler om gigantiske beløp og enorm profitt.
Samlet årlig overskudd i verdens 10 største legemiddelfirmaer utgjør mer enn samlet overskudd hos de 490 øvrige firmaene på magasinet Fortunes’ liste over verdens 500 største selskaper.

Vaksinemarkedet i USA har økt fra 3 mrd. USD årlig i 1994 til 8 mrd. USD årlig i 2005. Vaksineområdet har en mye større vekst enn de stagnerende markedene for legemidler.

Utgifter til vaksinering pr. barn har økt til det hundredobbelte, fra 10 USD i 1975 til over 1000 USD:

1975: $ 10/barn
2001:   $ 385/barn
2004:   $ 606/barn
2008:   $ 1225/barn

Hver dag utføres 43 millioner vaksineinjeksjoner verden over. Vaksineprogrammene er tett vevet sammen med barnelegebransjen, og det handler om svært store beløp når en vaksine blir innlemmet i et vaksineprogram.

I USA er det et økende antall foreldre som velger ikke å vaksinere sine barn. Dette er barn som praktisk talt uten unntak er og blir friskere enn vaksinerte barn, forteller O’Shea.

Dette er en betydelig trussel mot legemiddelindustriens inntektsgrunnlag. I USA mottar hver delstat en bonus fra staten på $ 100 for hvert fullt vaksinerte barn. Legen fungerer som en agent for myndighetene.
Litt om immunisering og vaksiner; fakta og fordommer
Det er store positive helseeffekter ved at barn gjennomlever barnesykdommer. Ikke minst bidrar meslinger til å bygge opp barnets immunforsvar. Dette er reell immunisering.

Vaksinering er å putte menneskelagde substanser inn i barn gjennom en sprøyte. «Har du latt ditt barn immunisere?» (brukt om vaksinasjon), er språklig manipulasjon («spin») som bidrar til å forvrenge og tilsløre medisinske sammenhenger.

O’Sheas budskap handler om at en sprøyte kan ikke gi immunisering. Vaksinenes «vitenskap» mangler fundament. Vaksinens logikk går ut på å injisere usunne substanser inn i en sunn person for at personen skal holde seg sunn. Det er også viktig å være bevisst at barn er organismer i utvikling, og ikke voksne/utvokste mennesker.

Vaksiner har ingen som helst helbredende virkning. Det lar seg ikke gjøre å styrke kroppens vitalitet ved å injisere ulike former for gift inn i kroppen. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt. Vaksiner fungerer immunundertrykkende.

Tilbakeblikk på fremveksten av vaksineindustri og vaksinepropaganda
Tidligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O’Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.

En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18-åring.

(Se: http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=459&type=2)

Det startet med en «vaksine» mot kopper
Edward Jenner levde i Storbritannia på 1700-tallet. Han titulerte seg med «dr. med» etter å ha kjøpt et legediplom for 15 pund. Jenner fikk en idé om at innhold fra dyresykdommen «kukopper» (cowpox) ville bidra til å motvirke menneskesykdommen kopper. Slik oppstod cowpox-orthopox vaccinia.

Denne praksisen var basert på en teori som til dags dato ikke har blitt bevist, og manglet metodisk vitenskapelig grunnlag. I den første vaksinen ble cowpox benyttet for å fremstille en vaksine mot kopper. Dette var direkte feilaktig. Det mest oppsiktsvekkende er at denne feilen aldri er blitt rettet opp! Fremdeles inneholder koppervaksinen feil virkevirus.

En informativ nettside om vaksiner med mye historisk informasjon er www.whale.to. Her er det også redegjort i detalj for den manglende vitenskapeligheten som ligger bak bruken av vaksiner i dag.

Allerede i 1898 ble det slått fast av den epidemiske statistikeren Alfred Russel Wallace at vaksiner ikke virker. I de første hundre årene med koppervaksine ble det benyttet infisert stoff fra hesters hover som virkestoff i koppevaksinen. (Da som nå var det vanskelig for mottagerne å kontrollere hva vaksinene faktisk inneholdt) Slik oppsto tradisjonen med å injisere stoffer fra døde organismer inn i friske mennesker.

Moderne vaksinering går ut på at patogener dyrket i genetisk materiale av både menneskelig og dyrisk opprinnelse blir injisert direkte inn i det fremvoksende immunsystemet hos våre barn.

Pasteur vs. Béchamps: Bakterieteorien om sykdom

På slutten av 1800-tallet var de to fremste mikrobiologene i verden franske; Louis Pasteur og Antoine Béchamps.

Pasteur fremsatte bakterieteorien om sykdom, som går ut på at bakteriers inntrengen i kroppen forårsaker sykdom, og at bakteriene derfor må drepes av medisin. Dette har vist seg å være gyldig i ett tilfelle, og det var da Alexander Fleming oppdaget pennicillinen.

Béchamps lanserte en annerledes teori om sykdom og bakterier: Han hevdet at bakterier ikke forårsaker sykdom, mao. at bakterier og vaksiner
hverken kan forebygge eller behandle sykdommer. Russeren Rudolf Virchow hevdet at bakterier foretrekker sykt vev. Med andre ord fungerer
bakterier som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid.

Béchamps uttalte bl.a. at: «De mest alvorlige forstyrrelser kan bli fremprovosert av at levende organismer injiseres inn i blodet – inn i et medium hvor de overhodet ikke hører hjemme».

På sitt dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c’est tout – le germe c’est rien»: «Miljøet (i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting»

Forøvrig var Pasteur, som har gitt navn til pasteuriseringen, kjemiker og ikke fysiolog. Et viktig problem knyttet til pasteurisering av mat og drikke (f.eks. melk) er at pasteuriseringen ødelegger og fjerner enzymene i maten slik at den ikke kan fordøyes naturlig. Ufordøyelig mat skaper ubalanser i blodet og et dårlig «milieu interieur – indre miljø i cellene», hvor bakterier trives.

Hva er immunitet ?
Immunitet dreier seg om vitaliteten og motstandskraften i ens celler og kroppssystem. Dette avgjøres i stor grad av livsstil og tilgang på vitaminer, mineraler og enzymer. Vaksinasjon handler ikke om immunisering, men om kunstig fremprovosering av midlertidige responser på menneskeskapte substanser.

Jo mer naturlige stimuli (inkl. virus og bakterier) menneskekroppen blir utsatt for i beskjedent omfang, jo bedre er det, ettersom moderat immunstimulering bidrar til å opprettholde gode immunsystemer. For mer om dette, se. f.eks. www.naturalhouse.com.

Hva inneholder vaksiner ?
Vaksiner inneholder bl.a.:

– kvikksølv
– formaldehyd (konserveringsmiddel for lik, kreftfremkallende)
– aluminium (forårsaker alzheimer og ubalanser i nervesystemet)
– fortynnede organismer (attenuated organisms)
– toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
– etylenglykol (frostvæske)

Formaldehyd, etylenglykol (frostvæske) og aluminium er faste ingredienser i vaksiner. Kvikksølv benyttes i mindre grad enn tidligere. Aluminium benyttes i større grad enn før.
Formaldehyd, etylenglykol (frostvæske) og aluminium er faste ingredienser i vaksiner. Kvikksølv benyttes i mindre grad enn tidligere. Aluminium benyttes i større grad enn før.

Det organiske innholdet som inngår i vaksiner trenger et «vekst-medium» (culture media), ettersom organisk innhold trenger noe å vokse på.

Som culture medium benyttes bl.a.:
– lungeceller fra aborterte menneskefostre
– nyrer fra grønne afrikanske aper
– infiserte dyreceller (syke celler er ikke sunne)
– infisert menneskeblod
– infisert menneskelig cellevev
– difterikulturer (foreløpig siste påfunn)

Innholdet i MMR-vaksinen (trippelvaksine mot  (measles-mumps-rubella, dvs. meslinger, kusma og røde hunder) er det samme i alle land den gis:

MMR-vaksinen som gis til de fleste norske barn inneholder vanlige vaksine-ingredienser som formaldehyd, etylenglykol og aluminium
MMR-vaksinen som gis til de fleste norske barn inneholder vanlige vaksine-ingredienser som formaldehyd, etylenglykol og aluminium

– fortynnede organismer
– toxoider
– etylenglykol
– formaldehyd
– aluminium

De fortynnede organismene og patogenene er så svake at i 99,9% av tilfellene vil det ikke være nok til å aktivere kroppens immunforsvar. Dette muliggjør at patogenene fra vaksinen kan trenge mye dypere inn i kroppen enn det naturen ellers ville tillate.

Å blande menneskeblod og dyreblod har i århundrer vært ansett som et kulturelt tabu; «slikt gjør man ikke».

Naturlig immunitet oppnås gjennom:
Ingen injeksjoner
Må få sykdommen først
Varer hele livet
Den eneste ekte immunitet

Å gjennomleve barnesykdommen meslinger er et godt eksempel på naturlig immunitet. Å få meslinger som barn innebærer at man blir immun mot sykdommen resten av livet. Samtidig bidrar kroppens gjennomleving av meslinger til at immunforsvaret utvikles og styrkes.
Kunstig/falsk immunitet:
eksperimentell
midlertidig
oppfølgingsvaksiner er nødvendig
virkestoffet i vaksinen er ofte feil i forhold til hvordan den faktiske sykdommen blir (f.eks. influensavaksiner)

MMR-vaksinen og meslinger
MMR-vaksinen har ført til at det har dukket opp en atypisk form for voksen-meslinger som ikke fantes før MMR. Dette er menneskeskapte «Frankensteins meslinger» som kan være svært alvorlig og føre til komplikasjoner og død.

«Den gode grunnen» for at det gis vaksine mot meslinger er at 1 av 100.000 barn kan få «hjerne-feber» (brain fever) som en følge av sykdommen. Dette er en salgsteknikk som har gått rett hjem. «Immuniteten» mot meslinger som følger av MMR vaksinen er kunstig/falsk.

En artikkel om vaksinering mot meslinger som tidligere er blitt publisert på norsk ligger på
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=470&type=2


Dagens vaksineprogrammer

MMR-vaksinen ble lansert i 1978.

Hvor mange injeksjoner gis til hvert barn innen vaksineprogrammene?
I USA er tallene nå:
I løpet av første 18 måneder: 36 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt spedbarn
I løpet av første 18 år: 68 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt individ

Eksempler på «programmert vaksinering» (i USA):
Inntil 3 måneder gis DPT-vaksine, polio-vaksine og Hepatitt B-vaksine.
Ved 15 måneder gis MMR-vaksinen
Mellom 0 og 25 år gis hepatitt B-vaksinen 3 ganger.
Mellom 6 mnd. og 18 år gis influensavaksine 1 gang pr. år.

Verdens mest vaksinerte barn befinner seg i USA. Samtidig er det et faktum at amerikanske barn aldri har vært mer sykelige enn nå; «sicker-fatter-dumber» som amerikanske O’Shea uttrykker det.

Det norske vaksineprogrammet

3 mnd             Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
5 mnd             Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
12 mnd           Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom
15 mnd           Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2.klasse         Difteri, stivkrampe,kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) (fra og med årskullet f. 1998)
6.klasse         Difteri, stivkrampe (DT) (til og med årskullet født 1997)
7.klasse         Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)
9.klasse         Tuberkulose (BCG)
10.klasse        Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet f. 1998)

0-18 år          Hepatitt B-vaksine for barn i definerte risikogrupper

Se også den fargerike og tillitvekkende brosjyren på Folkehelseinstituttets nettsider http://www.fhi.no/dav/853170413a.pdf

Forøvrig har norske myndigheter nylig besluttet at BCG-vaksinen skal fjernes fra det allmenne vaksineprogrammet. (Se http://www.fhi.no/dav/4fb4c3f4c6.pdf)

Virkninger som ikke er studert eller analysert
Kan vaksiner bidra til overbelastning av immunforsvaret?
I «polyvalente» vaksiner er ulike kombinasjoner av substanser blandet sammen i felles vaksineinnhold. MMR-vaksinen er et eksempel på dette, 3 virus mikset i samme serum.

I Norge gis polyvalente vaksiner med ingredienser for opptil 5 ulike vaksiner som er mikset sammen til én injeksjon. Effektene av dette er ikke blitt undersøkt.
I Norge gis polyvalente vaksiner med ingredienser for opptil 5 ulike vaksiner som er mikset sammen til én injeksjon. Effektene av dette er ikke blitt undersøkt.

DPT-vaksinen er også polyvalent, og inneholder 3 ulike bakterie-patogener. I Norge gis 4-komponent og 5-komponent vaksiner, jfr. oversikten og brosjyren (med nettadresse) over. Polyvalente vaksiner har uforutsigbare effekter som aldri er blitt undersøkt.

Ingen vaksiner har gjennomgått en studie for å kartlegge langtids sikkerhet.

Det er aldri blitt bevist at MMR-vaksinen er sikker.

Ingen vaksiner er blitt testet for karsinogenitet (om de kan være kreftfremkallende).
Økt sykelighet har inntruffet parallelt med økt vaksinering.
Det skjer nå en eksplosjonsartet vekst i forekomsten av ulike sykdommer og svekkelser, bl.a.:

– forstyrrelser i nervesystemet
– allergier
– autisme
– astma

Det er også en sterk økning i forekomsten av autoimmune sykdommer som:

– Lupus
– MS
– Leukemi
– Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
– Kreft

Kvikksølv i vaksiner
Vaksiner inneholder kvikksølv. Før inneholdt de fleste vaksiner kvikksølv. Selv om mange vaksiner nå er kvikksølvfrie benyttes fremdeles kvikksølvholdige vaksiner. Kvikksølvet som benyttes i vaksiner er organisk kvikksølv kalt thimerosal (Folkehelseinstituttet, www.fhi.no, som er ansvarlig for innholdet i vaksiner som gis til norske barn, benytter begrepet tiomersal/thiomersal om kvikksølv i vaksiner som gis i Norge).

Injeksjon av kvikksølv rett i blodet via vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov
Injeksjon av kvikksølv rett i blodet via vaksiner er eneste tillatte bruk av kvikksølv etter norsk lov

Den naturlige formen for kvikksølv er uorganisk kvikksølv (brukt bl.a. i termometre).

Organisk kvikksølv er den mest giftige formen for kvikksølv. Organisk kvikksølv, som benyttes som vaksinekvikksølv i form av thimerosal/tiomersal, er eksponensielt mer giftig enn uorganisk kvikksølv, fordi det veldig lett binder seg til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever.

Det finnes ett unntak fra det norske totalforbudet mot kvikksølv som trådte i kraft 1. januar 2008, som bl.a. forbød kvikksølv i tennene (amalgam) av miljøhensyn:

Kvikksølv i vaksiner – som gis til både barn og voksne – er ennå tillatt i Norge, pga. en unntaksbestemmelse for vaksine-kvikksølv som ble lagt inn i kvikksølv-forbudsforskriften via miljøvernminister Erik Solheim før kvikksølvforbudet trådte i kraft.

Ifølge forskriften er dette fortsatt tillatt på ubestemt tid,
se http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0922.html#2-6 (§ 2-6):

Som det fremgår svart på hvitt av nederste linje, er kvikksølv i vaksiner eneste tillatte bruk av kvikksølv i Norge f.o.m. 2008
Som det fremgår svart på hvitt av nederste linje, er kvikksølv i vaksiner eneste tillatte bruk av kvikksølv i Norge f.o.m. 2008

Kvikksølv benyttes som et konserveringsmiddel for innholdet i vaksiner. Men O’Shea poengterte at i og med at kvikksølv er et giftstoff, vil det ikke fungere for å konservere etter hensikten. Et hensiktsmessig konserveringsmiddel kan ikke være et giftstoff. En effekt av å få kvikksølv inn i kroppen er at det bidrar til å åpne blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier) som bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst.

Andre effekter av å få kvikksølv i kroppen er at myelindannelsen forstyrres. Nerveceller er spesielt følsomme for kvikksølv og kvikksølvmolekyler, og har en tendens til å bli værende («locked in») i nerveceller. Se forklaring senere i artikkelen.

Vaksiner som ennå inneholder kvikksølv (thimerosal/thiomersal/tiomersal) pr. mars 2008:

DPT- (0,1 mikrogram)
Hepatitt B (1 m-ikrogram)
Hepatitt A (1- mikrogram)
Influensa (25 mikrogram)-

For å finne ut om en vaksine inneholder kvikksølv eller ikke bør man lese den lille skriften med oversikt over den enkelte vaksinens ingredienser som alltid følger med en vaksine. Influensavaksiner som inneholder kvikksølv er bl.a. «Vaxigrip» og «Fluzone». Influensavaksinen «Influvac» skal visstnok ikke inneholde kvikksølv.

Kvikksølv som blir injisert rett inn i blodet er mye farligere enn kvikksølv i mat. Kvikksølv bidrar til Alzheimer. Kvikksølv i hjernen har en akkumulerende effekt.

Autisme-epidemien er forårsaket av vaksiner

«The autism epidemic came out of nowhere»

Autister fødes som helt normale barn. Autisme er ikke en form for mental sykdom eller handicap, autisme har nevrologiske årsaker. Autistiske barn forandres ved omkring 2 års alder etter å ha hatt en normal mental og motorisk utvikling frem til da; «plutselig går lyset».

Mellom 1993 og 2007 har det funnet sted en økning i forekomst av autisme i USA på 1700 %!

Se nyhetsoppslag fra MSNBC: http://www.brasschecktv.com/page/376.html
Antall autister pr barn:

1978: 1/10000
2000:  1/150
2008:  1/67

Det opereres med «EPA sikkerhetsstandarder» for max kvikksølvtilførsel til barn. Den grelle logiske kortslutningen» som ligger bak disse nivåene er at sikkerhetsstandarder for voksne blir anvendt på barn uten å ta hensyn til at barn er organismer i utvikling (nervesystem, immunsystem, tarmsystem osv.) som er veldig følsomme for forgiftninger og andre forstyrrelser.

Nyfødte barn i USA ønskes velkommen til verden ved å få 1 mikrogram kvikksølv fra hepatitt B-vaksinen injisert rett i blodet samme dag som de er født. Dette er barnas første nærkontakt med «The Well Baby Program».

Autisme har to årsaker ifølge O’Shea:
– kvikksølv i vaksiner
– MMR-vaksinen (inneholder ikke kvikksølv)

Autisme kan bli fremkalt av kvikksølvforgiftning bl.a. fordi kvikksølv endrer neuroner i vekst, bl.a. i tarm, øyne, hjerne, tale, muskelkontroll og immunsystem.

I hårprøver fra små barn vil hår fra normale barn inneholde 3,63 deler kvikksølv, mens hår fra autistiske barn vil inneholde bare 0,7 deler kvikksølv – da autister mangler evnen til å utskille kvikksølv fra kroppen.

Stadig flere forskere konkluderer med at autisme forårsakes av kvikksølv fra vaksiner
Stadig flere forskere konkluderer med at autisme forårsakes av kvikksølv fra vaksiner

Den amerikanske kongressrepresentanten Dan Burton, som var formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme») opplevde at hans barnebarn ble autist etter å ha fått 7 kvikksølvholdige vaksiner i løpet av én dag. (Se: http://www.house.gov/burton/Issues/autism/support_of_combating_autism_act.htm)

Kvikksølv ødelegger neuronenes utvikling, og fremprovoserer skader på nervesystemet hos fostre, småbarn og barn. Kvikksølvet hindrer dannelsen av myelin, som er en fettsubstans som isolerer nervebanene fra hverandre. Myelin dannes etter fødselen, i de tidlige leveårene. Dette kan sammenlignes med plast som isolerer ledninger som leder elektrisitet. I tilfeller hvor metalltrådene fra ledninger med manglende/ødelagt beskyttelse kommer i kontakt med hverandre, vil det skapes forstyrrelser i hele systemet.

Tilstedeværelsen av aluminium og kvikksølv i organismen hemmer/ødelegger myelin-isoleringen mellom de ulike nervebanene, noe som muliggjør utidig «krysskontakt» («random crosstalk») mellom uisolerte nevroner/nervebaner som ikke må komme i kontakt med hverandre.

Avgiftning av vaksinerte – «detox»
O’Shea har utviklet en metabolsk kur som kalles «The New West Diet». Informasjon om dette finnes på hans nettsted www.thedoctorwithin.com.

Det finnes ulike avgiftningsmetoder («detox») for å få mest mulig av kvikksølvet og andre giftstoffer fra vaksiner ut av kroppen, bl.a.:

DMSA taurine
alphalipoic acid
EDTA
oral chelators
hyperbaric therapy

Det finnes holistiske detox-programmer for behandling av autistiske barn.
Se f.eks. http://www.autismindex.com/General_Autism_Info/Possible_Causes/vaccine/vaccines.html

Trippelvaksinen MMR forårsaker autisme

Trippelvaksinen MMR (som gis mot Measles-Mumps-Rubella, meslinger-kusma-røde hunder, dvs. for å unngå kjente barnesykdommer) forårsaker autisme, selv om den ikke inneholder kvikksølv.

Trippelvaksinen MMR gis til norske barn, bl.a. ved alder 15 måneder.

Dette er bl.a. konstatert av forskeren Andrew Wakefield. Det er mesling-elementet i MMR-vaksinen som bidrar til autisme. Wakefield har konstatert at autister har problemer i tarmen i form av forstoppelseslignende symptomer. En nærmere undersøkelse av hva dette innebærer viste at 90% av autister har ileal lymphoid nodular hyperplasia i tarmene; store betente, blødende lymfekjertler. De blødende og betente lymfekjertlene blir av kroppen angrepet som avfallsstoffer. De fleste autister har meslingevirus fra MMR-vaksinen i de betente lymfecellene.

MMR-vaksinen ble innlemmet i vaksineprogrammene for barn i USA og Storbritannia med 10 års mellomrom (først i USA). Statistiske oversikter over utviklingen i antallet autister viser en eksplosjonsartet økning i antallet autister i de to landene med 10 års mellomrom. Forskeren V. Singh, som har analysert den autisme-skapende effekten av MMR-vaksinen, har påvist at MMR bidrar til å hemme og hindre den normale myeliniseringen av nervebanene (nevronene).

I USA er det etablert en praksis som går ut på at når et barn kommer til legen blir det først sjekket om det «mangler» noen vaksiner (f.eks. fordi barnets foreldre bevisst har unnlatt å vaksinere barnet) i forhold til de gjeldende vaksineprogrammer. I tilfeller hvor det oppdages at et barn ikke har fått noen vaksiner, vil alle de «manglende» vaksinene bli gitt barnet der og da hos legen. Slik «overdose-forgiftning» har ført til autister i en rekke tilfeller, uten at det er blitt vurdert å endre denne tragiske praksisen av den grunn…

Robert F. Kennedy (Robert Kennedy jr.) har skrevet «Deadly immunity». Her er det redegjort for hvordan det i et hemmelig møte ble fremlagt bevis for at kvikksølv er årsaken til autisme-epidemien.

Én politiker som har tatt vaksineskader på alvor: Robert F. Kennedy jr.
Én politiker som har tatt vaksineskader på alvor: Robert F. Kennedy jr.

Kennedy er intervjuet på et videoklipp fra MSNBC: http://www.brasschecktv.com/page/376.html


Influensavaksiner

Vaksineprodusentene gjetter hvilke virusvarianter som vil være aktive i kommende «influensasesong», og setter sammen innholdet i vaksinen deretter. At influensavirus utvikler seg og muterer, også på kort sikt, før den planlagte «influensasesongen» har begynt, ses det i praksis bort ifra.

Influensavaksiner inneholder bl.a. aluminium. Hugh Fudenburg er en av forskerne som har påvist sammenhengen mellom aluminium og Alzheimer. Mange eldre som har fått influensavaksine som inneholder aluminium, har fått Alzheimer. Forøvrig er også kvikksølv en årsak til Alzheimer. At mange eldre er blitt injisert med influensavaksine som inneholder såvel aluminium som kvikksølv, er en viktig forklaring på økningen av Alzheimer i den senere tid, sier O’Shea.

Totalbyrden av mottatte vaksiner og bivirkninger av vaksiner
Vaksiner har 3 typer bivirkninger/skadevirkninger:
Umiddelbar: feber, anaphylaxis, død
Latent organisk: Hjerne, lever, blod
Evolusjonær: Kollektiv genetisk effekt

Totalvirkningen av mange injiserte ingredienser («viral load»): Kvikksølv er bare ett av mange elementer som vaksiner inneholder (jfr. over). Virkningen av akkumulering av mange fremmede stoffer («foreign agents») i kroppen som er brakt inn i kroppen via vaksiner er aldri blitt studert.

Bivirkningsregisteret for vaksiner i USA: VAERS
VAERS er forkortelse for Vaccine Adverse Effect Reporting System. Dette ble etablert i 1991. Før 1991 fantes det ingen føderal ordnet innsamling av rapporter fra vaksineskader.

Hvorfor intet effektivt innrapporteringssystem, mon tro? Selv nå, med et innrapporteringssystem i gang, er underrapportering av bivirkninger til VAERS et stort problem. Maksimalt 10% av vaksineskader antas å bli innrapportert, akkurat som det gjelder med bivirkninger fra annen medisinsk behandling.

Hvorfor har vaksineprodusentene i USA klart å få gjennom en lov som fritar dem fra alt ansvar fra vaksineskader dersom vaksiner er så sikre?

HPV-vaksinen Gardasil
Livmorhalskreft-vaksinen Gardasil er den første vaksinen som påstås å virke mot kreft. Gardasil ble «godkjent» av det amerikanske legemiddelverket FDA i rekordtempo i 2006.

Livmorhalskreft er en kreftform som forekommer relativt sjelden. I Norge får 300 kvinner får livmorhalskreft pr. år i Norge, og 80 dør av det. I USA rammes 13 000 hvert år. 4000 av dem dør, mao. er helbredelsesprosenten relativt høy sammenlignet med andre kreftformer.

Markedsføringen/propagandaen for Gardasil har vært massiv i USA, og er full av «spin language»; manipulativ bruk av godord som bidrar til å kamuflere medisinske årsakssammenhenger som er kritiske for effekten av Gardasil. Et viktig element i markedsføringen har vært å spille på frykten for at ens barn skal bli rammet av kreft, og det skjer i Norge også.

Da statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet ble lagt frem høsten 2007 hadde TV2 en besynderlig reportasje. TV2’s reportere var hjemme hos en kvinne som hadde hatt livmorhalskreft og spurte om hun ønsket at hennes datter på 14 år skulle gå gjennom det samme. Deretter ble daværende helseminister Sylvia Brustad intervjuet og presset på temaet om hvorfor det ikke var lagt inn penger til felles Gardasil-vaksinering i statsbudsjettet. Dette minner om et klassisk eksempel på hvordan legemiddelindustriens «spin doctors» arbeider, ved å benytte media som «nyttige idioter» og budbringere.

Det har aldri blitt medisinsk bevist at HPV-viruset faktisk forårsaker livmorhalskreft. Ord som «sterkt knyttet til» (strongly associated with) benyttes som sannheter uten at sammenhengen mellom HPV-virus og livmorhalskreft blir sannhet av den grunn.

Faktum er at det ikke er bevist at HPV-viruset er årsaken til noen sykdom, hverken til kreft i livmoren eller andre sykdommer.

O’Shea omtaler den manglende vitenskapeligheten i grunnlaget for HPV-vaksinen/bløffen slik:

The package they are trying to sell. They don’t have to identify HPV within cancer cells; assuming a hit-and-run mechanism: «virus-like particles have done something and they left».

Litt mer fakta om HPV-vaksinen Gardasil:

Gardasil inneholder- bl.a. genetisk modifisert materiale fra HPV-virus.

Gjennomsnittlig alder for utvikling av livmorhalskreft er 50 år.- Virkeperiode på vaksinen: 5 år. Skal likevel gis til 11-12 år gamle jenter!
Ifølge produsenten Merck har Gardasil hverken blitt testet for om- den er kreftfremkallende eller om den skader fruktbarhet.
Merck»vet ikke»- om Gardasil kan være skadelig for fostre, og anbefaler ikke vaksinering under svangerskap.

Gardasil-produsenten Merck hevder at virkeperioden for vaksinen er 5 år. Hva er hensikten med å injisere Gardasil i 12-årige piker, når virkningen ikke vil vare lenger enn til 17 års alder? Det er ikke logisk at en vaksine gis med virkning for en begrenset periode hvor det ikke foreligger noen risiko.

I 2007 besluttet guvernøren i Texas, Fred Perry, å gjøre Gardasil-vaksinering obligatorisk for unge piker. Dette gjorde han uten å ha konsultert med The Texas Medical Board. Det ble senere avslørt at Perry hadde tette finansielle bånd til Gardasil-produsenten Merck.
I 2007 besluttet guvernøren i Texas, Fred Perry, å gjøre Gardasil-vaksinering obligatorisk for unge piker. Dette gjorde han uten å ha konsultert med The Texas Medical Board. Det ble senere avslørt at Perry hadde tette finansielle bånd til Gardasil-produsenten Merck.

Pr. mai 2008 var det registrert mer enn 8800 bivirkninger fra- HPV-vaksinen, hvorav et tosifret antall dødsfall (maksimalt 10% av skadene antas å bli identifisert og innrapportert, så et sannsynlig bivirkningstall vil dermed være ca. 88 000)
Ingen vet noe om- langtidsvirkningene av vaksinen, det innrømmer produsenten selv.
Folkehelseinstituttet tilbakeholder informasjon om bivirkningene av Gardasil, se:  http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=439&type=2)

Mer informasjon om HPV-vaksinen finnes på www.thedoctorwithin.com.

Se også Fritt Helsevalgs nettsider (www.fritthelsevalg.org), og søk på «HPV» eller samleoversikten over Gardasil-artikler:
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=653

Les om innrapportering til Vaccine Adverse Event Reporting System – VAERS,
http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?PAGENO=1&PERPAGE=10&VAX=HPV4)

Hepatitt B-vaksine
Hepatitt B er en mild og selvbegrensende sykdom som oppstår blant narkomane som deler sprøyter og hos andre som lever under mangelfulle hygieniske forhold.

Injeksjon av hepatitt B-vaksinen gir 100 ganger større sjanse for å få bivirkninger enn risikoen for å få sykdommen.

Hepatitt B-vaksinen er ikke blitt bevist sikker, og langtidseffektene var ikke klarlagt før den ble tatt inn i vaksineprogrammet. Hepatitt B-vaksinen inneholder fremdeles kvikksølv i form av thimerosal.

Poliovaksine
Polio finnes ikke lenger i naturen. Den største risikoen for å få sykdommen polio ligger i vaksinen. Alle polio-dødsfall i USA etter at sykdommen ble utryddet er blitt forårsaket av vaksinen. Allerede i 1977 sa Jonas Salk, oppfinneren av poliovaksinen, at de få tilfellene av polio i USA skyldtes vaksinen, og ikke sykdommen selv.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) i USA innrømmer at alle tilfeller av polio etter 1979 skyldes vaksinen!
(Jfr. «The Sanctity of Human Blood», 12. utgave, s. 68)

Etter at polio-vaksinering ble innført i 1955, ble definisjonen på sykdommen polio forandret, noe som skapte et inntrykk av at reduksjonen i forekomsten av polio skyldtes vaksinen.

Ifølge forskning fra Herbert Sheldon forårsaket poliovaksinen at poliovirus «revers-muterte» («back-mutated») slik at en ny type polio oppsto på Hispaniola (Haiti/Dominikanske Republikk). Viruset som var benyttet i vaksinen gjennomgikk en transformasjon som skapte den nye polioformen.

For å finne mer om dette prøv å Google søketeksten: «Polio outbreaks sparked by vaccine».

Poliovaksinen er i dag den eneste kilde til sykdommen polio.

DPT-vaksinen
DPT-vaksinen er sammensatt av tre elementer:
D – difteri
P –  pertussis (kikhoste)
T – tetanus (stivkrampe)

DPT-vaksinen ble introdusert på et tidspunkt da forekomsten av difteri var omtrent lik null. Totaleeffekten av de 3 vaksineelementene sammen har aldri blitt testet eller analysert. Det oppstår 2 tilfeller i året i USA av sykdommen difteri. Dette lar seg behandle med antiobiotikatypen Retromycin. Følgelig er det heller ikke behov for noen vaksine mot difteri.

DPT-vaksinen påvirker sentralnervesystemet og forårsaker nevrologisk skade på nervebaner og myelinisering, ifølge O’Shea m.fl. Bivirkninger kan være i form av død, autisme, konvulsjoner, muskelspasmer, døsighet, permanent hjerneskade.

Ifølge to uavhengige forskningsrapporter fra Australia forårsaker DPT-vaksinen krybbedød.

Japan droppet vaksinen for barn under to år i perioden 1975-1985. Da forsvant krybbedød i Japan. Av politiske grunner startet vaksinasjonen av spedbarn igjen, og da kom krybbedød tilbake. (Jfr. «The Sanctity of Human Blood»)

75% av erstatningsutbetalingene til vaksineskadde i USA går til DPT-ofre.

Koppervaksine

Kopper var utryddet i 1941. Til tross for dette fortsatte koppevaksinasjon i 30 år i USA. Alle tilfeller av kopper skyldes nå vaksinen. I andre deler av verden pågår koppevaksinering ennå. Den nye koppevaksinen inneholder bl.a. celler fra aborterte menneskefostre. Kopper finnes ikke lenger i naturen, bare i laboratoriet i Fort Detrick i Maryland, USA.

Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?
Svaret O’Shea selv gir på spørsmålet «Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?» er dette:

«Det skyldes forrykt religiøs overtro og blind tillit!»

Den sikreste «vaksinasjon» er å unnlate å vaksinere sine barn.

Det er ikke obligatorisk å vaksinere sine barn i USA, selv om de fleste tror dette. Det skyldes at skjemaene for vaksinefritak delvis holdes skjult for foreldrene, og det ikke gis noen informasjon om adgangen til å unnlate å vaksinere.

I Norge velger foreldre fritt om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette antas å være kjent for de fleste foreldre i Norge.

Foreldre som vurderer å vaksinere sitt barn, bør vurdere å ta med et papir til vaksinedoktoren/helsesøster og be ham/henne underskrive en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for enhver skade som måtte oppstå på barnets helse som følge av vaksinasjonen.

Artikkelforfatteren er seniorforsker ved Institutt for Helseforskning.
http://www.helseforskning.no/

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

311 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Mike Cechanowicz
Skribent
14 år siden

Et komplisert tema å skrive en artikkel om. Jeg synes du har lykkes bra med en voldsom vanskelig oppgave.

dblspk
dblspk
14 år siden

I boken til Per-Aslak ‘Sov, mitt lille norge’ kan vi lese at Stoltenbergfamilien tjener på å selge vaksiner til den norske befolkningen !!!
det gjør meg meget arg ! kan det kalles for mafia?
Når man ser hvordan Rockefeller har manipulert opp igjennom tidene så lurer jeg på om Stoltenbergfamilien har blitt med på dette frivillig eller ble på en eller annen måte tvunget inn i det ?
Her kan det leses mer om Stoltenberg og vaksiner
http://8858.vgb.no/2009/02/15/vaksiner-stoltenberg/

Kjetil Dreyer
14 år siden

Flott, men veldig omfattende artikkel, håper folk leser den :)

Join bevegelsen på facebook MOT vaksiner her:
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=51967159085&ref=ts

Paden
Paden
14 år siden

Vanskelig tema, litt for subjektivt skrevet.

Til informasjon: Hepatitt B er en potensiell dødelig sykdom, hvorav ca 1,2 millioner mennesker årlig mister livet. Disse er ikke bare narkomane, eller kommende fra dårlige kår.
Polio ekstisterer fullminent i naturen fortsatt og er et tiltakende problem i de sentral afrikanske land og India, grunnen til dette er at det ikke lengre eksisterer vaksine programm.

Fornuftikker
Fornuftikker
14 år siden

Desverre en godt skrevet artikkel, som inneholder store faktafeil.

I 1998 rapporterte Dr. Andrew Wakefield om mulig sammenheng mellom vaksine, atutisme, og tarmsykdommer. Andre forskere var uenig i konklusjonene hans, og det endte med at han måtte fratre sin stilling. Men, på grunn av mediaoppslagene som oppsto, gikk helsedepartementet i Storbritania og USA grundig gjennom forskning på emnet, tilsammen 2000 studier, og konklusjonen er at det ikke finnes noen sammenheng.

På grunn av useriøse artikkler som denne kommentaren gjelder, har menge foreldre latt være å vaksinere barna sine og det har flere ført til ett gufs i fra fortiden ved at flere barn har fått hjerneskader og dødd av meslinger. I mange europeiske land er andelen som vaksinerer seg (som bør være på 95%)sunket og gir fare for at epidimier kan oppstå. En skal huske på hvordan spebarnsdødeligheten var før vaksinene kom.

Dette var bare ett eksempel på faktafeil i aritkkelen, som jeg vil karaktisere som serdeles useriøs.

Kjetil S
14 år siden

Fornuftikker

Kan vanskelig tro at det er slik at de barn som ikke vaksineres mot feks meslinger har større risiko for å få meslinger, slik du antyder i kommentaren din. Min påstand er at det heller er slik at de få tilfellene som finnes får man blant de som faktsik ER vaksinerte.

Tror du ikke det finnes en bitte liten korrelasjon mellom økende levestandard (vannklosett, bedre mat, bedre oppvarming i husene, færre barn pr familie på større areal, renere drikkevann, bedre sykehus etc etc) og fallende spedbarnsdødlighet. Med andre ord at barnas EGET immunforsvar pga økt levestandard sørger for å holde barn friske, snarere enn vaksiner. Er ikke dette en mulighet?

Jeg utfordrer deg til å vise til 1 (altså en eneste) kvalifisert, objektiv, nøytral, uavhengig studie (med andre ord IKKE finansiert/utført av legemiddelmafiaen) der man ved doble blindtester entydig viser at risikoen ved å IKKE vaksinere seg er signifikant høyere enn om man vaksinerer seg.

DrHesse
DrHesse
13 år siden
Svar til  Kjetil S

Hehe.. Du har åpenbart ikke tilgang til Cochrane? Det er bra med gode, uavhengige metastudier der. http://www.cochrane.org/

Bedre levestandard har sikkert mye å si, men det forklarer ikke hvorfor antallet meslingdødsfall i verden (primært i Afrika) gikk fra 875.000 i 1999 til 345.000 i 2005. Dette korresponderer tilfeldigvis godt med en historisk stor vaksinasjonsinnsats ledet av WHO.

Uansett bør jo du også vise til uavhengige (ikke gjennomført av eller finansiert av konspirasjonsteoretikere) dobbel-blind studier som viser at det er større sannsynlighet for at du får polio, kopper, tuberkulose og meslinger hvis du vaksinerer deg. Fortrinnsvis en god metastudie.

Kjetil S
12 år siden
Svar til  DrHesse

Dr. Hesse,

Vedr. «Bedre levestandard har sikkert mye å si, men det forklarer ikke hvorfor antallet meslingdødsfall i verden (primært i Afrika) gikk fra 875.000 i 1999 til 345.000 i 2005. Dette korresponderer tilfeldigvis godt med en historisk stor vaksinasjonsinnsats ledet av WHO.»

Dette skyldes garantert enten tilfeldigheter eller placeboeffekten, evt en kombinasjon av disse. Det er selvsagt en tilfeldighet at dette svaret korresponderer 100% med legevitenskapens standardsvar i tilfeller der det er åpenbart at alternativ medisin har helbredet mennesker.

ArneLo
14 år siden

Drug companies abuse power by quashing evidence linking vaccines to autism

Immunization link

The increase in autism cases coincides with the CDC’s recommended immunization schedule, which jumped from 10 vaccines in the 1970s to 36 vaccines today. A new study reveals our children are the most vaccinated on the planet, receiving double the number of vaccines of 30 other First World countries. Thousands of parents have described their children regressing after vaccines.

Of even greater concern, a peak in Sudden Infant Death Syndrome coincides with immunizations;

the U.S. has one of the highest infant mortality rates of all industrialized nations. The five countries (of those 30) with the lowest infant mortality rates give less than one-third the number of vaccines the U.S. mandates, and their autism rates are as little as one-tenth of ours

http://www.greenwichtime.com/ci_12264635

Kjetil Dreyer
13 år siden

Her er en kortere versjon an «svineriet»

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/nordmenn-skal-massevaksineres-un%C3%B8dig/

VERDT Å LESE OM DU BRYR DEG OM DIN OG DIN FAMILIES HELSE!!!

ye
ye
13 år siden

TVANGSVAKSINERING i Massaschussets så snart vaksinene er klare.
$1000 i bøter pr.dag eller opptil 6mnd fengsel hvis vaksinenekt.
«Pandemic Response Bill» 2028, godkjent av MA state Senate venter nå kun på godkjennelse i House. Borgernes rettigheter vil ikke gjelde.
Nå er det alvor. Les og bedøm selv.

http://www.naturalnews.com/026934_health_public_health_quarantine.html

http://www.mass.gov/legis/bills/senate/186/st02pdf/st02028.pdf

trackback

[…] Vaksinering er ikke immunisering Vurdert til: av 0 […]

shellpeck
shellpeck
13 år siden

«Barnets immunsystem er allerede tidlig i fosterlivet
forberedt til å takle smittestoffene som
møter det ved fødselen. Spedbarn tåler derfor
godt å få vaksine, også flere samtidig.»

http://www.fhi.no/dav/853170413a.pdf

Føler jeg blir mer fra forstanden jo mer jeg leser her, men samtidig friskere og friskere

Otto
13 år siden

Sitat fra artikkelen: Ifølge to uavhengige forskningsrapporter fra Australia forårsaker DPT-vaksinen krybbedød.

Mer om sammenhengen mellom vaksiner og lidelser og sykdommer, inklusive krybbedød, MASS Ischemia – Sudden Infant death Syndrom – Explained – Baby M post vaccines and your child – 1-877-MOULDEN – diagnosis, prevention, recovery http://snipurl.com/ttpxt fra Dr Andrew Moulden’s brainguardmd.com http://brainguardmd.com/ , Dr. Andrew Moulden describes how vaccines cause seizures, paralysis, and even DEATH http://radio.rumormillnews.com/podcast/2009/12/11/andrewmoulden-2/ . Generelt om vaksiner, Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1 .

Ulven
Ulven
12 år siden

8 Year Old Dutch Boy Died 3 Days After Receiving MMR Vaccine !

An 8-year old Dutch boy died shortly after being vaccinated with a MMR/DTP combination vaccine.

http://www.delicious.com/metaw3/bilanvaccin

Singoalla
Singoalla
12 år siden

Om man hoerer godt etter, saa snakker de faktisk ofte sant og aapent om i det minste om en del av NWO agendaen, bl a befolkningsreduksjon… i ettertid kan de se at de var aapne..

Mottok dette paa mail fra vaksine-info i gaar og kan ikke se at det er postet noe sted paa Nyhetsspeilet, saa her er et klipp –

Bill Gates sier: Vaksiner kan bidra til å redusere jordens befolkning

– What??? Forsnakkelse muligens…?

http://www.naturalnews.com/029911_vaccines_Bill_Gates.html

Dette sier han uten å blunke:

«The world today has 6.8 billion people…
that’s headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent.» – Bill Gates

Se filmen selv om du tviler:
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=A155D113455FAC882A3290536575C723

Så har vi UNICEF som så fint jobber med å spre denne agendaen av befolkningsreduksjon og mennesker støtter dem fordi de tror de gjør noe godt for menneskeheten.

http://www.facebook.com/pages/UNICEF-Norge/135843375926?ref=ts

Dette sier de om vaksiner:

Norske Legers Vaksinasjons Service støtter UNICEFs viktige innsats …for å vaksinere barn. Hver gang vi vaksinerer en person i Norge, vil et beløp tilsvarende en vaksine doneres UNICEFs vaksinasjonsprogram. Derfor beskytter du ikke bare deg selv når du blir vaksinert av Norske Legers Vaksinasjons Service?. UNICEF er FNs barnefond og verdens største «hjelpeorganisasjon» for barn.

Det er lov å gjøre egen research før man tar noe for god fisk.

Det samme sier jeg til dere som leser dette, ikke ta det for god fisk før du virkelig har gjort jobben din med å undersøke saken på egenhånd!

Mole
Mole
12 år siden

Ikke tro på disse vaksinemytene
Derfor bør barna dine vaksineres.

Liten eller ingen reaksjon
– De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon, understreker Jeanette Stålcrantz, rådgiver ved Folkehelseinstituttet.

Kan være noe annet
– Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og ikke en reaksjon på vaksinen, selv om barnet er vaksinert kort tid før, sier Stålcrantz.

Foreldren bør derfor alltid tar kontakt med lege hvis de er bekymret for barnet.

– Noe av det farligste som kan skje, er at en alvorlig infeksjonssykdom blir oversett fordi symptomene tolkes som en vaksinereaksjon.
http://www.dagbladet.no/2010/12/01/tema/foreldre/klikk/helse/14527825/

Ser ut som de som advarer mot vaksiner blir lagt merke til å hørt på, hvorfor ellers lage en slike artikkler?

Science cat
Science cat
12 år siden

MMR gir da ikke autisme. Hvis noe lurte.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8493753.stm

Vaksiner er forøvrig det som har gitt den største gevinsten for forkehelsa i det forrige århundret, etter bedret kosthold, hygiene og slike ting. Tiden da folk var redde for polio, kopper og meslinger er heldigvis over.

Meslingutbrudd har vi for øyeblikket i området der folk bestemmer seg for IKKE å la seg vaksinere. Alle lider når noen få ikke vaksinerer seg, ettersom flokkimmuniteten blir dårligere.

http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=874573

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

er det derfor gates vil redusere antall mennesker i verden ved hjelp av vaksine?
du er et syk syk menneske!
Jeg gir ikke faen om du vil med din kropp og helse. Vaksiner deg selv til d;de.
men den dagen dere jaevler kommer med implementering «flokkimmuniteten» vil jeg starte med aa kutte hode paa dere! That’s for the record, OK mr. PST??

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  nephilia

Det var det voldsomt da. Trenger ikke å bli aggressiv :)

Regner med at du ikke vet hva flokkimmunitet er. Les litt her før du dreper noen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Herd_immunity

Ellers uttaler folk her inne seg som vanlig på usedvanlig sviktende grunnlag. Kunnskapsnivået er skremmende lavt. Trodde folk her inne var kildekritiske og ønsket å se ting fra ulike sider. Dette er tydeligvis feil ;)

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

jeg er ikke og vil ikke vaere en del av din flokk! for min del kan du gj;re hva du vil med deg selv.
og saalenge du og din science ikke tramper paa meg og min flokk. er alt fred og fordraglighet. det er ikke stort forskjell mellom saanne som deg og relig;se fanatikere. din gud er science.
la oss snu paa flisa, jeg har i mitt kj;kken-lab utviklet en tripple vaksine mot idiocy, herd mentality og HMV. og paagrunn av at flokkimmunitet er viktig er jeg n;dt til aa vaksiner deg og din familie. kan du gi meg adressen din i Sarpsborg?
mens du studerer kunnskapsnivaa, slaa opp visdomsnivaa og herd mentality og human meme virus.

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

forresten grunnen til at jeg bruker slike sterke ord er at jeg gjennomskuer retorikken din. haaper du er smart nok til aa kj;nne det. for jeg heller ;nsker en smart motstander enn en dum en.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

Problemet her er at din egoisme og uvitenhet skader mine barn. Når du og dine ikke vaksinerer dere, gir det grobunn for epidemier slik mange flere lider. Flokkimmunitet gjør at de få som ikke vaksinerer seg heller ikke blir syke. Men når tilstrekkelig mange ikke tar vaksinen, får vi utbrudd av meslinger.

http://en.wikipedia.org/wiki/Measles

Se forresten på insidenstallene fra Storbritannia før og etter innføringen av MMR. Meslingutbrudd etter innføring av vaksinen har vi kun fått når korttenkte konspirasjonsteoretikere ikke vaksinerer barna sine. Og igjen, MMR gir ikke autisme.

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

there you go! naa kom den skjulte retorikken og agendaen fram.
se her, du virker smart nok, kanskje du og din videreutviklede science b;r finne bedre vaksiner som gj;r at dere aldri blir syke. er du med? det er noe som kalles FRIHET til aa bestemme over sin kropp. har du lest hva da tidens leger og autoriteter sa under peste-epidemien? de sa drep alle katter og vips var helvete l;s.
er du smart nok skj;nner du sammenligningen. hvis du har studert medisin vet du ogsaa at det er kroppen som skal bekjempe sykdommen ikke vaksinen. jeg er av den oppfattning at min kropp bekjemper sykdomen bedre uten den hekse-brygg du reklamerer for. so keep away and stay away ;)
og du vi vet at folkehelse-instituttet ikke er direkte statlig ;)

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«det er noe som kalles FRIHET til aa bestemme over sin kropp.»

Ja, du må gjøre hva du vil med deg selv. Problemet er at dette påvirker andre i negativ retning, du personlig kan skyldes hvis andre blir syke. Dette er egoistisk og viser svært liten grad av fellesskapsfølelse.

«har du lest hva da tidens leger og autoriteter sa under peste-epidemien? de sa drep alle katter og vips var helvete l;s.»

Skjønner at hodet ditt befinner seg i middelalderen når du kommer med slike sammenlikninger.

«det er kroppen som skal bekjempe sykdommen ikke vaksinen. jeg er av den oppfattning at min kropp bekjemper sykdomen bedre uten den hekse-brygg du reklamerer for.»

Nei, du bekjemper den ikke bedre selv. 3-30/1000 dør av meslinger hvis du får sykdommen, avhengig om du er frisk eller syk av andre årsaker på forhånd. Er du vaksinert får du ikke sykdommen.

Tror du fremdeles at det er folk som tjener masse penger på at folk ikke vaksinerer seg mot meslinger?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Science skrev
Ja, du må gjøre hva du vil med deg selv. Problemet er at dette påvirker andre i negativ retning, du personlig kan skyldes hvis andre blir syke. Dette er egoistisk og viser svært liten grad av fellesskapsfølelse.

Mole. Gjelder dette avkommet ditt også, at du risikerer å utsette neste generasjon for genfeil av typen ufruktbarhet, er det selvisk, negativt eller en plikt, sett fra ditt eventuelle avkom`s synspunkt??

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

du bruker flere typiske logisk-brist i din argumentasjon blant annet ad hominem, og appeal to pity.
grow up will you??
her har du lesestoff for resten av aaret (dvs 2011)
http://www.don-lindsay-archive.org/skeptic/arguments.html

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«Mole. Gjelder dette avkommet ditt også, at du risikerer å utsette neste generasjon for genfeil av typen ufruktbarhet, er det selvisk, negativt eller en plikt, sett fra ditt eventuelle avkom`s synspunkt??»

Ufruktbarhet går sjelden i arv ;) Man blir uansett ikke infertil av MMR.

Vaksinasjon er ingen plikt for noen, men er noe man bør gjøre av respekt for sine medmennesker og fellesskapet.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«du er et syk syk menneske!»

Ja, for dette er ikke et personangrep eller ad hominem? Informer meg gjerne om andre logiske brister i mine innlegg :)

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Science skrev.
Vaksinasjon er ingen plikt for noen, men er noe man bør gjøre av respekt for sine medmennesker og fellesskapet.

Mole.
Ja det bør du si til de som får livene sine ødelagt av vaksiner!

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

“du er et syk syk menneske!” ble ikke brukt som argument.
det ble konstatert som min mening om folk som er brett til aa initiere vold under falske paroler.
jeg trodde du var scientist!

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«“du er et syk syk menneske!” ble ikke brukt som argument.»

Det oppfattes som en del av argumentasjonen idet det brukes for å få fokus vekk fra det som diskuteres.

«det ble konstatert som min mening om folk som er brett til aa initiere vold under falske paroler.»

Ingen har da noen gang snakket om noen form for vold eller tvang.

«Ja det bør du si til de som får livene sine ødelagt av vaksiner!»

Du kan få snakke med dem som har fått sine liv ødelagt av polio, meslinger og stivkrampe, så skal vi se hvem som klarer å samle flest ;)

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Science skrev.
Du kan få snakke med dem som har fått sine liv ødelagt av polio, meslinger og stivkrampe, så skal vi se hvem som klarer å samle flest

Hvor finner jeg disse menneskene som har fått sine liv ødelagt av polio og meslinger, samt stivkrampe?

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

«Det oppfattes som en del av argumentasjonen idet det brukes for å få fokus vekk fra det som diskuteres.»
flere underlige argumenter?? du kan ikke gj;r meg ansvalig for din oppfattelse, min scientist venn!

«Ingen har da noen gang snakket om noen form for vold eller tvang.»
Ah, skjult agenda og merkverdig retorikk, til dette sier: du kan bare pr;ve!!

for din info min scientist-friend det er forskjellige form for vold, mentalt/psykisk vold er hva du bedriver naar du tilltaler til samvittigheten til folk under falsk parole og med falske argumenter.
her hva du skrev «Alle lider når noen få ikke vaksinerer seg, ettersom flokkimmuniteten blir dårligere.» og flokkimmunitet er et falsk premiss.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«du kan ikke gj;r meg ansvalig for din oppfattelse, min scientist venn!»

Right back at ya :)

«“Ingen har da noen gang snakket om noen form for vold eller tvang.”
Ah, skjult agenda og merkverdig retorikk, til dette sier: du kan bare pr;ve!!»

Nei, alvorlig talt. Det har ALDRI vært snakk om vold eller tvange, fysisk eller psykisk.

«her hva du skrev “Alle lider når noen få ikke vaksinerer seg, ettersom flokkimmuniteten blir dårligere.” og flokkimmunitet er et falsk premiss.»

Nei, flokkimmunitet er et generelt prinsipp som gjelder uavhengig av vaksiner eller ikke. Å benekte dette bekrefter bare den rådende uvitenheten blant debattantene.

Beate Szanday
12 år siden
Svar til  Science cat

@ Mole: Folk i Norge som lever med polioskader finner man bl.a. her: http://polionor.org/ og her http://www.lhl.no/Leve-med-sykdom-/A-leve-med-lungesykdom/Polio/

Når det gjelder autisme så er det ingen medisin å ta, så på det er det ingen penger å tjene for noen, ei heller «Big Pharma».

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Oral Polio Vaccine: No longer recommended

Children
Most people should get polio vaccine when they are
children. Children get 4 doses of IPV, at these ages:
A dose at 2 months
A dose at 6-18 months
A dose at 4 months
A booster dose at 4-6 years

Polio used to be very common in the United States. It
paralyzed and killed thousands of people a year before we
had a vaccine for it.

Inactivated Polio Vaccine (IPV) can prevent polio.
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/downloads/vis-ipv.pdf

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

OPV actually causes polio.
Oral Polio Vaccine: No longer recommended.
http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/vis/downloads/vis-ipv.pdf

nephilia
nephilia
12 år siden
Svar til  Science cat

dette er naa blitt en sirkulaer diskusjon (ikke debatt). du har verken legalt eller moralsk lov til aa tiltale folk til gj;re noe de ikke vil for aa til fredstille dine behov for sikkerhet mot en statistikk fare. det er borderline hysteria
derfor er flokkimmunitet et falskt premiss. de fleste vaksiner gj;r deg ikke immun. og de som gj;r det, vel da er du immun. takker pent og pyntlig men meg trenger du ikke bry deg om.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«Hvor finner jeg disse menneskene som har fått sine liv ødelagt av polio og meslinger, samt stivkrampe?»

Nei, de finnes SÅKLART IKKE LENGER ETTERSOM DE HAR TATT VAKSINER OG INGEN FÅR DISSE SYKDOMMENE I DAG. Touché :)

«dette er naa blitt en sirkulaer diskusjon (ikke debatt). du har verken legalt eller moralsk lov til aa tiltale folk til gj;re noe de ikke vil for aa til fredstille dine behov for sikkerhet mot en statistikk fare. det er borderline hysteria
derfor er flokkimmunitet et falskt premiss. de fleste vaksiner gj;r deg ikke immun. og de som gj;r det, vel da er du immun. takker pent og pyntlig men meg trenger du ikke bry deg om.»

Nei, her må det være lov å si at du tar feil. Det er ingen statistisk fare, den er særs reell. Hvert år får man oppbluss av meslinger i områder der man av en eller annen grunn har sluttet å vaksinere sine barn.

«OPV actually causes polio.
Oral Polio Vaccine: No longer recommended.»

Jepp, dette stemmer. En svært svært liten del av de som fikk denne vaksinen fikk polio. Derfor brukes den IKKE i dag, man har gått over til vaksinen som injiseres som det ikke er mulig å få polio av.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Oral Polio Vaccine: No longer recommended
There are two kinds of polio vaccine: IPV, which is the shot recommended in the United States today,
and a live, oral polio vaccine (OPV), which is drops that are swallowed.
Until recently OPV was recommended for most children in the United States. OPV helped us rid the
country of polio, and it is still used in many parts of the world.
Both vaccines give immunity to polio, but OPV is better at keeping the disease from spreading to
other people. However, for a few people (about one in 2.4 million), OPV actually causes polio.
Since
the risk of getting polio in the United States is now extremely low,

experts believe that using oral
polio vaccine is no longer worth the slight risk,

except in limited circumstances which your doctor
can describe.
The polio shot (IPV) does not cause polio. If you or your child will be getting OPV, ask
for a copy of the OPV supplemental Vaccine Information Statement.
.
Men de velger altså å gi den orale vaksinen til de fattige landene, som de mener har en risiko????
http://www.reuters.com/article/idUSfab84bb4-2af5-102c-bb6a-001aa0073023

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Kanskje ved å bruke den orale poliovaksinen i fattige land, siden 2000, som amerikanerne ikke lengre ville bruke, fordi den «kan» gi polio, er årsaken til disse utbruddene??

Science skrev.
Jepp, dette stemmer. En svært svært liten del av de som fikk denne vaksinen fikk polio. Derfor brukes den IKKE i dag, man har gått over til vaksinen som injiseres som det ikke er mulig å få polio av.

Fast-moving African polio outbreak kills 97, spurs vaccination drive
http://articles.cnn.com/2010-11-11/world/congo.polio.outbreak_1_polio-cases-polio-immunization-oral-polio-vaccine?_s=PM:WORLD

Polio Outbreak in Tajikistan Is Cause for Alarm
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100623110112.htm

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«Kanskje ved å bruke den orale poliovaksinen i fattige land, siden 2000, som amerikanerne ikke lengre ville bruke, fordi den “kan” gi polio, er årsaken til disse utbruddene??»

Nja, det er teoretisk mulig, men statistisk umulig. Hvis du ser på dine egne tall angående OPV (about one in 2.4 million), så blir ikke dette noen epidemi, hvertfall når det er snakk om utbrudd av 100+ tilfeller. Et enkelt poliotilfelle er intet utbrudd.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Science cat

Når vi studerer utbredelsen av skolemedisin, bruk av piller, og i neste omgang helsekostnadene i forskjellige land i verden, ser vi at det landet som har en suveren toppposisjon i medisinsk forskning, helsekostnader per innbygger og pillebruk, også ligger på topp i diabetes og andre sykdommer.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diabetes_world_map_-_2000.svg
——————

Levealderen i USA stiger så fort at snart vil halve befolkningen i USA være pensjonister. Dette kalles for «det medisinske miraklet», som henspeiler på at hvis framskrittene og medisinsk forskning fortsetter i samme takt som til nå, vil sykdom snart være historie. Vi er langt på vei kommet til den himmelen i USA ifølge «science»-eksperter ;-)

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Science cat

Science cat
«MMR gir da ikke autisme. Hvis noe lurte»
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8493753.stm»
—————–

«Interessant» link som vanlig. Hva er skolemedisinens forklaring på 700% økning av autisme på 10 år?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:US-autism-6-17-1996-2007.png

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Hva er skolemedisinens forklaring på 700% økning av autisme på 10 år?»

La oss ta det punktvis, så alle kan følge med:

De diagnostiske kriteriene har endret seg – flere sykdommer som tidligere ikke ble kalt autisme kalles nå autisme

Bedre diagnostikk – flere tilfeller av autisme plukkes opp

Økt aksept og kunskap om sykdommen autisme – foreldre og lærere godtar i større grad at barn får diagnosen autisme

Bedre registrering og statistikk over sykdommens forekomst

Fornøyd? :)

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Interessant at når du skal forklare Big Pharmas siste «velsignelser» får du et stort behov for å benekte data. Vi kan liksom ikke stole på data heller, men må anta at de er direkte hull i hodet. Hva slags diagnose fikk autister år 1900-2000, siden dette er en alvorlig sykdom?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

Mange tilfeller som tidligere ble kalt autism spectrum disorders kalles i dag bare autisme. De andre punktene mine bidrar også i stor grad.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

«Mange tilfeller som tidligere ble kalt autism spectrum disorders kalles i dag bare autisme. De andre punktene mine bidrar også i stor grad.»

??

For noe tullprat. «Autism» er klassifisert under «autism spectrum disorders»
«Autism spectrum disorders» er ikke en diagnose.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

Okey, la oss ta det med en større teskje.

Mange andre diagnoser som tidligere ble omfattet under autism spectrum disorders (variende grad av autistiske trekk) kalles nå autisme. Autisme faller som du sier under autism spectrum disorders, men mange andre lidelser som tidligere under autism spectrum disorders som ikke ble kalt autisme klassifiseres nå som autisme.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Så det du mener Science, er at tidligere feildiagnoser er grunnen til at autisme har hatt en formidabel økning?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«Så det du mener Science, er at tidligere feildiagnoser er grunnen til at autisme har hatt en formidabel økning?»

Det er ikke snakk om feildiagnostisering, men heller at kriteriene for diagnosen har endret seg og dette endrer mengde pasienter som får en gitt diagnose. Se forøvrig punktene mine over.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Med andre ord, feildiagnoser.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

VACCINES. W H AT YO U N E E D T O K N O W.
MEASLES, MUMPS
& RUBELLA(MMR)
Severe Problems (Very Rare)
• Serious allergic reaction (less than 1 out of a million
doses)
• Several other severe problems have been known to
occur after a child gets MMR vaccine. But this
happens so rarely, experts cannot be sure whether
they are caused by the vaccine or not. These include:
– Deafness
– Long-term seizures, coma, or lowered
consciousness
– Permanent brain damage

http://www.immunize.org/vis/vis_mmr.asp

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat
Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Statistikk viser at kun halvparten leverer ubrukt medisn i retur til apoteket. De fleste kaster legemidler rett i søpla eller do, noe som kan være skadelig for miljøet.
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helse/-vi-kaster-medisiner-rett-i-do-3374479.html

Hvis de kan skade miljøet, hva i h….. kan de da gjøre med kroppen de kommer inn i???

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«Med andre ord, feildiagnoser.»

Nei, feil igjen.

«Hvis de kan skade miljøet, hva i h….. kan de da gjøre med kroppen de kommer inn i???»

Dude. Cellegift kan drepe deg. Mange legemidler kan drepe deg. I store doser. So what?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Med andre ord for andre gang, feildiagnoser.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

«Med andre ord for andre gang, feildiagnoser.»

Vær så snill. Feildiagnose er hvis jeg ser en bil og sier at det er et fly. I tilfellet her sa vi før at det var en bil, mens vi i dag sier at det er et firhjulet kjøretøy. Det har aldri vært noe feil i diagnosen, men listen over kriterier vi har satt for diagnosen har endret seg.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  Science cat

Jeg skjønner du ikke vil innrømme at leger så til de grader feildiagnostiserer og gjør feil, men det er og blir feildiagnoser Science.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  Science cat

Feildiagnostikk skjer såklart, men det er ikke det vi snakker om i dette tilfellet. Skjønner ikke at du enda ikke forstår dette skillet.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Sceince, å produsere «vitenskapelig undersøkelser» som benekter fakta er også et yrke. Leger får betalt for å lyve, jfr. tobakk. De klarte å holde det gående i 10-20 år på den måten. Når man tror BBC er «pålitelig» slik som du demonstrere, da er man skikkelig naiv.

«Den amerikanske kongressrepresentanten Dan Burton, som var formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme») opplevde at hans barnebarn ble autist etter å ha fått 7 kvikksølvholdige vaksiner i løpet av én dag.»

Hvordan «mercury» får hjerneceller til å degenere

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

“Den amerikanske kongressrepresentanten Dan Burton, som var formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme») opplevde at hans barnebarn ble autist etter å ha fått 7 kvikksølvholdige vaksiner i løpet av én dag.”

Tror det holder å si at korrelasjon ikke betyr kausasjon. Ingen har klart å bevise at dette holder vann, snarere tvert imot (se Lancet og deres behandling av MMR). De minimale mengdene kvittsølv som faktisk finnes i vaksinene skal vi ikke nødvendigvis gå inn på her…

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Siden du siterer skeptikerne er du enten NTNU (ikke-medisiner) eller lege-aspirant (Big Pharma wannabee) . Riktig?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Kilden her er psykiatrikere

Michael Rutter, of the Institute of Psychiatry, …. The research, also published in the Journal of Child Psychology and Psychiatry,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4311613.stm

Science, er du enig i at moderne psykiatri ble bygd opp av Ford Fundation og denlags, det som vi her omtaler som illuminati, ren svindelvitenskap?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Siden du siterer skeptikerne er du enten NTNU (ikke-medisiner) eller lege-aspirant (Big Pharma wannabee) . Riktig?»

Hva er det jeg siterer og hvem? At korrelasjon ikke betyr kausasjon er bare en vitenskapelig sannhet, ingen som har opphavsrett på dette.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Science skrev.
At korrelasjon ikke betyr kausasjon er bare en vitenskapelig sannhet, ingen som har opphavsrett på dette.

Hva i granskauen skel dette bety?
http://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon
Korrelasjon gir ikke kausasjon. Integrering er stikkordet.
http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1096038&st=440
http://www.google.com/search?hl=en&client=safari&rls=en&biw=1903&bih=1084&q=kausasjon&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
«Hva er det jeg siterer og hvem?»

Her er 3 ferske eksempler på skepsis.no. Du vil finne det samme på andre skepsis-steder.

Helge T
« Svar #1 på: 11. Desember 2010, 00:23:13 »
Korrelasjon =! kausativitet.

Stephan Brun
« Svar #3 på: 11. Desember 2010, 14:42:25 »
Kjent eksempel: mangel på pirater vs klimatemperaturøkning.

Roger
« Svar #55 på: 21. Desember 2010, 11:04:33 »
Her gjelder også prinsippet om at korrelasjon ikke nødvendigvis betyr kausalitet.
—————————————

Det interessant er at svarte på ingenting. Benektelsene bare renner bare ut av deg.

1. Du unnlater å svare på spørsmål (eks. er den meldingene jeg svarer på her)
2. Du unnlater å dokumentere påstander, du dikter opp «fakta» som debunkere flest

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Her er 3 ferske eksempler på skepsis.no. Du vil finne det samme på andre skepsis-steder.»

Jeg har faktisk aldri vært inne på skepsis.no, tro det eller ei.

«Siden du siterer skeptikerne er du enten NTNU (ikke-medisiner) eller lege-aspirant (Big Pharma wannabee) . Riktig?»

Du er ikke helt ute i natta, nei ;) Men for deg er altså alle som noengang har avgitt medisinsk embetseksamen = Big Pharma? Du snakker da om storparten av legene i dette landet som
– ikke får noe mer penger om de skriver ut det eller det medikamentet
– velger selv hva de ønsker å skrive ut etter pasientens beste
– får si lønn basert på pasientkontakt, ikke hvilke legemidler som skrives ut
Disse menneskene er Big Pharma?

«Hva i granskauen skel dette bety?
http://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon»

Korrelasjon betyr at man observerer en hendelse for deretter å observere en ny hendelse som etterfølger hendelse nummer én. Et eksempel kan være sigarettrøyk og lungekreft. Man ser at masse mennesker røyker og får lungekreft. Det er ikke mulig å teste dette ved å gi masse mennesker sigaretter, ettersom dette såklart ville være uetisk. Problemet med typen observasjoner A som følges av B, er at det er umulig å si om det er A som forårsaker B. Kausasjon brukes der man vet en årsak til en hendelse, f.eks. meslingvirus gir meslinger.

Korrelasjon er ikke kausasjon betyr at selv om du observerer A og deretter B, betyr det ikke at A er årsak til B. Akkurat som MMR og autisme. Det er mulig å observere en korrelasjon, men MMR ER IKKE ÅRSAK TIL AUTISME AV DEN GRUNN.

«Kilden her er psykiatrikere

Michael Rutter, of the Institute of Psychiatry, …. The research, also published in the Journal of Child Psychology and Psychiatry,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4311613.stm

Science, er du enig i at moderne psykiatri ble bygd opp av Ford Fundation og denlags, det som vi her omtaler som illuminati, ren svindelvitenskap?»

Psykiatrihistorie er jeg ikke spesielt god på og har ikke noe kunnskapsgrunnlag til å svare på. Dette er et eksempel til etterfølgelse, ettersom de fleste her inne uttaler seg om ting de overhode ikke kan noe som helst om :)

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
“Hva i granskauen skel dette bety?
http://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon”
—-

Hvilken melding skulle kausalitet være svar på?

Science
«Problemet med typen observasjoner A som følges av B, er at det er umulig å si om det er A som forårsaker B»

Riktig. Big Pharma opererer gjerne på denne måten, hvis hjerrtemedisinen rapporteres å ha positiv effekt på sinnstilstand, da bruker man heller samme medisin som antidepressiva.

Når vi har følgende sammenheng

H ikke H
———————————
E 70 30
ikke E 20 80

Da har vi tall for odds. Hva er problemet med det?
Er oddsene feil?

Science
«Psykiatrihistorie er jeg ikke spesielt god »

Dere får kurs i psykiatri også, like mye som statistikk.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Riktig. Big Pharma opererer gjerne på denne måten, hvis hjerrtemedisinen rapporteres å ha positiv effekt på sinnstilstand, da bruker man heller samme medisin som antidepressiva.»

Og problemet her er?

«Når vi har følgende sammenheng

H ikke H
———————————
E 70 30
ikke E 20 80

Da har vi tall for odds. Hva er problemet med det?
Er oddsene feil?»

Hva prøver du å si med dette?

«Dere får kurs i psykiatri også, like mye som statistikk.»

Apapapap, jeg sa psykiatriHISTORIE. Psykiatri er jeg bedre på :)

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
“Hva i granskauen skel dette bety?
http://no.wikipedia.org/wiki/Korrelasjon”
—-

Hvilken melding skulle kausalitet være svar på?

Science
“Problemet med typen observasjoner A som følges av B, er at det er umulig å si om det er A som forårsaker B”

Riktig. Big Pharma opererer gjerne på denne måten om medisinske sammenhenger. Hvis det virker, da er da en helt ny type antidepressiva (?) (resultat av en «intens forskningsinnsats» på «100 mill.» som gav resultater, ære være Phizer for det. Millionutgiftene skal dekkes med prising på den nye patent-medisinen).

Hvorfor virker det? Ja si det? Det kan forskerne finne ut av etterhvert når man får erfaringer. Ikke så veldig forskjellig fra folkemedisin. Medisin er ikke teoretisk medisin. Vet man egentlig så mye om hvordan naturmedisin virker? Tviler på det.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Hvorfor virker det? Ja si det? Det kan forskerne finne ut av etterhvert når man får erfaringer. Ikke så veldig forskjellig fra folkemedisin. Medisin er ikke teoretisk medisin. Vet man egentlig så mye om hvordan naturmedisin virker? Tviler på det.»

Det er da aldri noen som har sagt at man helt spesifikt må hvordan legemidler virker. Det er umulig. Poenget med legemidler er at de VIRKER, påvist gjennom store legemiddelstudier. Naturmedisin har ingen påvist effekt. Hvis du klarer å påvise at klorofyll eller sølvvann har påvisbar effekt for en lidelse, skal jeg være den første som anbefaler det. Æresord.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
«Poenget med legemidler er at de VIRKER, påvist gjennom store legemiddelstudier. Naturmedisin har ingen påvist effekt»
—————

Vi har et hav av naturmedisin som virker. Jeg tror et kinesisk apotek kan ha 100.000 produkter, apoteket var i allefall stappfult, og man blir neppe apoteker der borte med mindre man er født apoteker. Lærlingetiden er 20 år?

Men legene godtar ikke det, som Science her tydelig demonstrerer.

Det er viktig for skolemediserne å dikretere konkurrentene for å beholde sin makt i systemet. Dette er et rått spill. Pasientene er ikke mye verd i den kampen.

Illustrende eksempel.
Når indianere fisker med å tømme gift i vannet, da vil Science fortelle dem at det VIRKER IKKE.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

En forsker fra USA hevder å ha funnet det første klare bevis på at MMR-vaksinen har sammenheng med autisme.
Professor Vijendra Singh, som leder forskningen på immunologiavdelingen ved Utah State University, sier vaksinen skaper en fysisk reaksjon som ødelegger visse protein i hjernen. Dette kan føre til autisme.

I Norge får barn MMR-vaksinen, som virker mot kusma, meslinger og røde hunder, i løpet av sine to første leveår.

Først oppdaget i 1995
Linken mellom vaksinen og lidelsen ble først belyst i 1995 av et team ved Royal Free Hospital i London. Likevel har spesialister sagt at det ikke har foreligget noe ordentlig bevis som kunne bekrefte en slik sammenheng.

Professor Singh la fram sine forskningsresultater på en internasjonal vaksinekongress i Washington. Laboratorieanalyser viste at halvparten av blodprøvene tatt fra 80 autistiske barn inneholdt antistoffer assosiert med MMR-vaksine. Slike antistoffer ble ikke funnet hos kontrollgruppen, som besto av 60 friske barn.

Bevis
«Denne studien bidrar med det første laboratoriebaserte bevis for en mulig sammenheng mellom MMR og autisme. Det impliserer auto-immumitet hos autister som i mange tilfeller stammer fra en vaksineskade, » sier Singh.

Kampanjegruppen JABS (Justice Awareness and Basic Support) er glade for Singhs forskningsresultater. Koordinator Jackie Fletcher sier «en hel del forskerteam konkluderer med det samme. Likevel påstår Helsedepartementet at vaksinen ikke medfører problemer.»

Sist uke advarte den amerikanske regjeringen mot en meslingepidemi fordi færre barn er blitt vaksinert…

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

Den britiske forskningsgruppen har senere blitt funnet skyldig i ren forskningsjuks og alle funnen er gjentatte ganger blitt tilbakevist som ren løgn.

At autisme er en MEDFØDT SYKDOM er også en ting ofte glemmer i denne sammenhengen.

Og ja, meslingutbrudd er på vei tilbake på grunn av dårlig vaksinedekning.

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
«Den britiske forskningsgruppen har senere blitt funnet skyldig i ren forskningsjuks og alle funnen er gjentatte ganger blitt tilbakevist som ren løgn.»

Ja, vi er fra klimadebatten vant til at forskning like så godt kan være bestilte konklusjoner, eller svindel på norsk. Hvem svindler?

Vi får begynne med kilden din og nøste oss bakover, ikke sant?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Science cat sier:
27. 12. 2010 klokken 14:43
Den britiske forskningsgruppen har senere blitt funnet skyldig i ren forskningsjuks og alle funnen er gjentatte ganger blitt tilbakevist som ren løgn.

Dette visste jeg ikke, hvor kan jeg lese mer om dette?

‘Why isn’t the Government taking this massive public health problem more seriously?’
http://www.dailymail.co.uk/health/article-376203/Former-science-chief-MMR-fears-coming-true.html#ixzz19KB9l2qt

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8493753.stm

Eller bare søk på MMR og Lancet på Google. Det har blitt tilbakevist gjentatte ganger.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Ja har lest den, men har du noe informasjon om Professor Vijendra Singh som er siktet for juks med forskning?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science cat
http://news.bbc.co.uk/2/hi/8493753.stm
«Eller bare søk på MMR og Lancet på Google. Det har blitt tilbakevist gjentatte ganger.»
———————–

Saken er en glodhet potet. Det dreier seg mere om en korrupt industri liksom tobakk-industrien.

Jeg ser msse konturene på Big Pharma i aksjon, de går på person når de frykter avsløring? Journalist Brian Deer har ikke akkurat øyene som vekker tillit, mere som Rekvik. Hva Big Pharma anklages for overskrider holocaust.

http://www.whale.to/vaccine/bmj.html
http://www.whale.to/vaccines/deer_h.html

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

MMR vaccine doctor Andrew Wakefield quits autism centre
Controversial medic steps down from facility he founded in Texas
http://www.guardian.co.uk/society/2010/feb/19/wakefield-quits-texas-autism-centre

MMR – autism scare: so, farewell then, Dr Andrew Wakefield
http://blogs.telegraph.co.uk/culture/tomchivers/100008226/mmr-autism-scare-so-farewell-then-dr-andrew-wakefield/

The doctor who sparked the MMR controversy was “dishonest, irresponsible and showed callous disregard for the distress and pain” of children, the General Medical Council (GMC) has ruled. The ruling has been reported by many newspapers.

The GMC said Dr Andrew Wakefield “abused his position of trust” when conducting research into a proposed link between the MMR vaccine, autism and bowel disorders. He carried out clinically unnecessary and invasive tests on children without ethical approval or appropriate qualifications.
http://www.nhs.uk/news/2010/01January/Pages/MMR-vaccine-autism-scare-doctor.aspx

Uk faked national autism data…..
UK children are nearly 5 times more likely to have autistic conditions than adults according to the results of the first ever UK government survey to assess the numbers of adults with the condition
http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/10/uksurveyautismlink/

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science, NHS mener vissnok at forekomsten av autisme er konstant. Greitt. Hvor finner vi de fakta?

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

Denne her kan jo være grei å titte på uansett:

http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab004407.html

«Ja har lest den, men har du noe informasjon om Professor Vijendra Singh som er siktet for juks med forskning?»

Har ikke hørt noe særlig om ham. Men dette kan være greit å få med seg:

«Dr. Singh emphasized that this study was very preliminary and that no conclusions could be drawn from it.»

Den samme Dr. Singh kom også i 2007 med en artikkel som viser at «organsisk kvikksølv» (thimerosal) ikke har noen forbindelse med autisme.

«Pediatr Allergy Immunol. 2007 Feb;18(1):89.
Thimerosal is unrelated to autoimmune autism.
Singh VK.»

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Jeg finner ikke artiklene du henviser til Science, kan du legge ut en lenk?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

The role of immunization in the development of atopic disorders is still under debate.
Early BCG and pertussis vaccination and atopic diseases in 5- to 7-year-old preschool children from Augsburg, Germany: Results from the MIRIAM study
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3038.2006.00485.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.2007.18.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1399-3038/issues

Fant ikke sitatet ditt Science.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

http://www2.cochrane.org/reviews/en/ab004407.html

http://www.whale.to/vaccines/singh.html
“Dr. Singh emphasized that this study was very preliminary and that no conclusions could be drawn from it.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17295806
Pediatr Allergy Immunol. 2007 Feb;18(1):89.
Thimerosal is unrelated to autoimmune autism.
Singh VK.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowAbstract&ArtikelNr=79672&Ausgabe=230313&ProduktNr=224178

Samme karen. Jeg kjenner ikke mye til karen, hadde ikke hørt om han før du kom med navnet. Han har tydeligvis ikke gjort så veldig mye omfattende.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

This finding suggests that the mercury as in thimerosal-containing vaccines is likely not related to autoimmune phenomenon in autism.
Var tydeligvis ingen avklaring her.

Science skrev.
Samme karen. Jeg kjenner ikke mye til karen, hadde ikke hørt om han før du kom med navnet. Han har tydeligvis ikke gjort så veldig mye omfattende.
http://en.wikipedia.org/wiki/Vijendra_K._Singh

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Vi har et hav av naturmedisin som virker. Jeg tror et kinesisk apotek kan ha 100.000 produkter, apoteket var i allefall stappfult, og man blir neppe apoteker der borte med mindre man er født apoteker. Lærlingetiden er 20 år?»

Og? Du mener at jo lenger man holder på med ting som ikke virker, jo større sjanse er det for at det tilslutt virker?

«Men legene godtar ikke det, som Science her tydelig demonstrerer.»

Du hater jo tydeligvis alt som har med vestlig helsevesen, legestand og legemidler å gjør. Tror du virkelig ikke at griske Big Pharma hadde plukket det opp hvis det var noe av naturmedisin som faktisk virket og de kunne selge med milliardprofitter? ;)

«Det er viktig for skolemediserne å dikretere konkurrentene for å beholde sin makt i systemet. Dette er et rått spill. Pasientene er ikke mye verd i den kampen.»

Naturmedisin og vestlig evidensbasert medisin er som luftballonger og fly. Luftballonger var en morsom tanke, men hvis du faktisk trenger å komme deg fra A til B bruker du da et fly! På samme måte som naturmedisin, – det er trivelig hvis du har litt vondt her eller der eller er tett i nesa. Men hvis du faktisk blir syk bruker du ikke naturmedisiner. Da bruker du det som fungerer.

«Når indianere fisker med å tømme gift i vannet, da vil Science fortelle dem at det VIRKER IKKE.»

Nei, det fungerer flott. Problemet er at bivirkningene ikke står i forhold til de positive virkningene. På samme måte med medisiner, man bruker ikke medisiner der bivirkningene overskygger de positive effektene. Du gir f.eks. ikke fosterskadelige medisiner til gravide kvinner selv om kvinnen selv har behov for medikamentet. Man er også forsiktig med antiflogistika til pasienter med mageproblemer, nemlig fordi bivirkningene bli for store.

Og som tidligere sagt, ingen virkning uten bivirkning. På den måten er mange naturmidler gode… ;)

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Nå må du da inderlig ikke glemme at naturmedesin er brukt siden tidenes morgen i forhold til kjemisk utviklet medisin da.

Science skrev.
Naturmedisin og vestlig evidensbasert medisin er som luftballonger og fly. Luftballonger var en morsom tanke, men hvis du faktisk trenger å komme deg fra A til B bruker du da et fly! På samme måte som naturmedisin, – det er trivelig hvis du har litt vondt her eller der eller er tett i nesa. Men hvis du faktisk blir syk bruker du ikke naturmedisiner. Da bruker du det som fungerer.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Nå må du da inderlig ikke glemme at naturmedesin er brukt siden tidenes morgen i forhold til kjemisk utviklet medisin da.»

Absolutt og mye naturmedisin har etterhvert blitt godtatt i den vestlige medisins tankegang, mye av de medikamenter som brukes i dag er opprinnelig planter, bark, oljer o.l. Men disse midlene har også bevist sin effekt gjennom vitenskapelige randomiserte studier, noe det meste av annen naturmedisin enda ikke har gjort.

Argumentet mange kommer med om at noe må ha en effekt ettersom det har blitt brukt siden tidenes morgen faller også på sin egen urimelighet.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Science skrev.
Men disse midlene har også bevist sin effekt gjennom vitenskapelige randomiserte studier, noe det meste av annen naturmedisin enda ikke har gjort.

Så årtusen med bruk er ikke bevis for at det virker ?, det er vel heller bare vitenskapen som bekrefter virkning av naturens medisiner.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Så årtusen med bruk er ikke bevis for at det virker?»

Korrekt. Hvis noens grandtante synes løvetann fungerer kjempebra mot sin vonde hofte så er det flott. Men før du har testet løvetann på to grupper av pasienter med vonde hofter, hvor en får løvetann og den andre ikke, kan du ikke si sikkert om dette er en effekt som kan generaliseres eller om det bare er et enkelttilfelle. Andre former for bias/konfundering, samt placeboeffekter, er også et stort problem med naturmedisin.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Forskjellen er at det er få som dør av løvetann.

Så fort legemiddelindusrien skal fremstille løvetann kjemisk så blir det ikke naturlig lengre.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Forskjellen er at det er få som dør av løvetann.»

Nettopp. Det er derfor intet problem med folk som spiser løvetann. Problemet oppstår når folk spiser løvetann istedet for medikamenter som kunne ha reddet livene deres (typisk kreftbehandling).

«Så fort legemiddelindusrien skal fremstille løvetann kjemisk så blir det ikke naturlig lengre.»

Og? Mener du det er bedre å gnafse i seg piletrebark enn å ta aspirin hvor den eksakte dosen er kjent og man slipper alt annet guff som måtte befinne seg i piletrebark?

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
«….mye av de medikamenter som brukes i dag er opprinnelig planter, bark, oljer o.l. Men disse midlene har også bevist sin effekt gjennom vitenskapelige randomiserte studier, noe det meste av annen naturmedisin enda ikke har gjort.»

Ja, mye er naturmedisin som «ikke er evidensbasert» :-D blir markedsført som patenterte kjemiprodukter..

Jeg husker Big Pharma protesterte vilt når det ble snakk om selvkostbasert HIV-medisin til Sør-Afrika. Det brøt med «intellektuelle rettigheter» eller hva de kaller det. Er dette riktig framstilt?

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Ja det er bedre, jeg ville heller dødd av bark enn av kjemisk bark.

Hadde legemiddelindustrien tilbudt løvetann sammen med den kjemiske legemidler så hadde det forhldt seg annerledes, men det at de ikke gjør det er mistenkelig, folk kunne jo oppdaget at løvetannen faktisk virket.
Men det kjemiske tar kreditten for å redde liv, der ligger salgstrikset.
Hvilket også er et bedrag, for som fler å fler erfarer er at en kan redde liv uten kjemiske legemiddler.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Ja det er bedre, jeg ville heller dødd av bark enn av kjemisk bark.»

Ja, jo. Er forsåvidt enig at sjansen for overdose er større hvis du spiser bark, så du øker nok dødssjansene dine der.

«Hvilket også er et bedrag, for som fler å fler erfarer er at en kan redde liv uten kjemiske legemiddler.»

Har du eksempler?

«Jeg husker Big Pharma protesterte vilt når det ble snakk om selvkostbasert HIV-medisin til Sør-Afrika. Det brøt med “intellektuelle rettigheter” eller hva de kaller det. Er dette riktig framstilt?»

Har lite kunnskap om dette, har du noe mer informasjon?

«Ja, mye er naturmedisin som “ikke er evidensbasert” blir markedsført som patenterte kjemiprodukter..»

Spiser du sukker? Eller blir dette for «kjemisk» og du holder deg til sukkerroer? Hva med mel? Bruker du bensin eller holder det med råolje? Foredlede produkter har vi brukt til alle tider. Det er forøvrig ingen forskjell på den aspirinen som er kjemisk framstilt og den man finner i piletrebark.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Science skrev.
Ja, jo. Er forsåvidt enig at sjansen for overdose er større hvis du spiser bark, så du øker nok dødssjansene dine der.

Mole.
Barkebrød er godt kjent vettu.

“Hvilket også er et bedrag, for som fler å fler erfarer er at en kan redde liv uten kjemiske legemiddler.”

Science skrev
Har du eksempler?

Redder liv med Nasjonalforeningens hjerteuke
Spis hjertesunn mat. Velg mye fisk, frukt og grønt, grove kornprodukter og magre kjøtt- og meieriprodukter.
http://www.nasjonalforeningen.no/Redder+liv+med+Nasjonalforeningens+hjerteuke.b7C_wlDOYi.ips

Trening redder liv
– Blant de alvorlig deprimerte var virkningen av fysisk aktivitet like stor som medisinene de fikk for lidelsen.
http://www.dagsavisen.no/innenriks/article260698.ece

Det heter at morgenstund har gull i munn.
Dersom det stemmer,
er gullet grønnsaker. En hjertesunn frokost og en spasertur på
vei til jobben, er en fin måte å starte dagen på. Mennesker som
er i jevnlig fysisk aktivitet og spiser mye grønnsaker og frukt, har
mindre hjerte- og karsykdommer enn andre.
http://www.nasjonalforeningen.no/filestore/Medlem/Aktuelt/Aktuelt_nr4_07.pdf

Bivirkninger fra medisiner er den syvende viktigste dødsårsaken.
http://fil.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.5193113

Svenskene får vel ikke værre medisiner enn nordmenn??

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

Mole, på dette området er vi absolutt enige. Et sunt kosthold og trening er blant det viktigste du kan gjøre for å beholde helsa. Problemet er at dette ofte er upopulært og vanskelig for pasienter, men man skal såklart ikke slutte å opplyse folk om dette :)

«Bivirkninger fra medisiner er den syvende viktigste dødsårsaken.
http://fil.nrk.no/helse-forbruk-og-livsstil/1.5193113»

Ja, dette er et kjent problem. Et par poenger er likevel viktig å få med seg fra denne studien:

«However Singer notes that the study is from a localized part of Sweden and the data are several years old. It is unclear how generalizable the results may be to other areas, he says.»

«This article originally stated that the percentage of avoidable FADRs (fatal adverse drug reactions) is between 18% and 70%; this statistic is actually for all adverse drug reactions, not just fatal ones.»

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
«Mole, på dette området er vi absolutt enige. Et sunt kosthold og trening er blant det viktigste du kan gjøre for å beholde helsa. »
—————-

Hvis det er dette skolemedisinen mener skulle det være treningsstudio og uteaktivitet hver dag på de psykiatriske avdelingene, og ikke omvendt :-(

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Hvis det er dette skolemedisinen mener skulle det være treningsstudio og uteaktivitet hver dag på de psykiatriske avdelingene, og ikke omvendt»

Igjen, du uttaler deg om ting du ikke har peiling på. En av de aller viktigste delene i behandlingen av psykisk sykdom i dag er fysisk aktivitet. Dette gjelder alt fra lette depresjoner til schizofreni. At det er vanskelig å få en del psykiatriske pasienter til å drive med fysisk aktivitet er en annen sak.

Det virker som du har sett Gjøkeredet og dømmer all psykiatrisk behandling utifra dette :) Det har skjedd ting siden den gang.

Mole
Mole
12 år siden
Svar til  kjell108

Du surrer nå Science, Rom mente det bør være treningsstudio.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«Du surrer nå Science, Rom mente det bør være treningsstudio.»

Ja og det er det. Samt mulighet til uteaktivitet. Fysisk aktivitet er viktig i behandling av psykisk sykdom. Nå håper jeg du flisespikker…

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Science
«At det er vanskelig å få en del psykiatriske pasienter til å drive med fysisk aktivitet er en annen sak.»

En lukket avdeling er en avdeling med tvangsbehandling. Hva er problemet?
Det går fint i militæret med kjeftbruk.

Science cat
Science cat
12 år siden
Svar til  kjell108

«En lukket avdeling er en avdeling med tvangsbehandling. Hva er problemet?
Det går fint i militæret med kjeftbruk.»

Ja, for nå er tvang plutselig helt greit :) Snakk om kaste stein i glasshus! Vet ikke hvor mye erfaring du har med alvorlig psykiatri, men det er ganske vanskelig å få psykotiske til å følge ordre, langt mindre delta i gruppeaktiviteter/fysisk aktivitet. Det er nesten umulig å få hvermansen til å røre seg mer for å unngå sykdom, hvordan tror du det da er med schizofrene…?

ragnaR
ragnaR
12 år siden

Vaksinering er drap, de-populasjon
AIDS is a psyop
and the medicine, not the fabricated disease, killed the patients
http://johnkaminski.info/pages/the_next_chapter/aids_is_a_psyop.htm

« Forrige artikkel

Homeland Security ser på våpeneiere som mulige terrorister

Neste artikkel »

Ammunisjon fra helvete