NAV – med rett til å drepe?

8.1K visninger
8 minutter lesetid
74

Soldater og andre kommer ødelagt hjem fra tjeneste for land og folk – og opplever en kald skulder. Proletariatets mening og mål med livet er å tjene den velfødde politiske elites agendaer, og bidra til statens inntekter, mener NAV. Når de ikke er i stand til å bidra til det lenger, er de verdiløse og kan destrueres, gjerne terroriseres til selvdestruksjon.

Forsvarsdepartmentet har nedsatt et utvalg som skal kartlegge og finne årsak og virkning av soldaters traumer av å delta i krigsutsatte områder i verden, og det er bra. 1)

De kommer til å finne ut omtrent det samme som jeg har funnet ut; Soldater sendes ut i krig i Libanon, Libya, Afghanistan og andre steder for Storting og Regjering, og ikke nødvendigvis for Norges folk – for hvilken mor eller far vil sende sine barn i krig for agendaer de ikke ønsker eller kanskje ikke forstår noe særlig av? At aktivitetene kan være helsefarlig bør ikke overaske noen.

Fotfolket, bøndene på statens sjakkbrett sendes inn i farlige og krigsutsatte områder som kan ødelegge deres helse, velvære og gode liv for all fremtid. For profitt som kan beskattes, og bidra til BNP, der må alle andre menneskelige hensyn vike. Fotfolket er krigens salderingspost.

Samfunnsmaskinen

NAV har sin rolle i å plassere folk i sosialøkonomisk innbringende arbeid, kanskje langt borte fra hjem og land., fotsoldater som skal tjene folk og land og deres statsinntekter og/eller internasjonale forpliktelser.
Staten profitter på deltagelse og involvering ved skatter fra næringsliv, og av vanlige folks engasjement i deres virksomheter, og staten er velvillig til individet så lenge de bidrar, så lenge de er en del av og bidrar til samfunnsmaskineriet for å bringe staten inntekter, men så lenge de er satt ut av skader, er de ikke lenger noe verdt å gjøre sine hoser røde for. Glemt er da at “Gjør din plikt”, også har en bisetning; “Krev din rett”. Det er samfunnskontrakten.

NAV er nettopp hva det sier det er. NAV-et i samfunnsmaskineriet, med sine sosialøkonomiske sosialistiske planøkonomiske modeller som det styres etter. Individet har ingen plass i et slikt inhumant system. Da vil mange oppfatte systemet som kontraproduktivt personlig og helsemessig, og ansvarsfraskrivelser og press blir ofte frustrerende og utmattende.

Fra å være samfunn basert på individets rettigheter og deres velvære, er i de totalitære stater som vår velstanden målt etter hva en bidrar med i det sosialistiske samfunnsmaskineriet, gjenspeilet i brutto nasjonalprodukt (BNP). Individet har ingen egenverdi i slike samfunnsystemer.

Bilde: Pink Floyd – The Wall. Sosialøkonomen og læreren forbereder individet på å være del av samfunnsmaskineriet. Gjennom kvernen med dem.

Ødelagt for livet

At mange bukker under, under stadig mer krav om effektivitet og strømlinjeformethet fra samfunnets side, og krigsagendaer i utlandet mot folk som aldri har gjort oss noe, eller truet vår hjemlige fred, er vel knapt noen overraskelse for noen. Dogmet om at vi er verdens beste land å bo i er feil, hvilket kan best avleses av helsestatistikker, selvmordstatistikker, etc. Verdens beste land, for hvem? Den velfødde politiske elite som lever greitt på de opparbeidede felles verdier?

Hundretusener bukker under. Mennesker er ikke maskiner. Soldatene kommer hjem med post traumatisk stresslidelser, som vil følge dem resten av livet sannsynligvis. Følgene for individet er store. Livene blir snudd om. De kan bli hyperaktiv, må hele tiden finne på noe, gjøre noe, gjerne krige med noen for å holde de traumatiske ting på avstand. Slaget hjemme blir ofte mer omseggripende enn den krigen som skapte traumene til å begynne med. Hyperaktiv eller sovende, helt utmattet. Å holde krigen oppe blir et middel til å holde traumene på avstand.

En må for enhver pris ikke sette seg i godstolen, og begynne å tenke, – ihvertfall ikke å føle! Hold koken, det er beste strategi. Samfunnet salutterer den strategi. NAV liker tapre fotsoldater, – ikke ’tapere’. “Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder”, har blitt til “kjemp for alt hva sosialøkonomene i Oslo har kjært, dø om så det gjelder”. Dør gjør de. På ett eller annet vis.

Når en absolutt burde hatt mest mulig fred og ro til å løse de uløste psykologiske konflikter, så er NAV’s A4 sjablongsystem ikke bygget for det, og en får det motsatte; mas og press til å bidra i samfunnsmaskineriet igjen, for i de sosialistiske samfunnsystemer, om det er den internasjonale sosialismen (kommunismen) eller den nasjonale sosialismen (nazismen), blir en kun verdsatt utifra hva en bidrar med for kollektivet, har en ikke noen verdi som individ med sine egne behov.

Om en ikke kan bidra lenger, er en verdiløs, og kan like gjerne være borte, som systemets grunnleggere ser det. Sin rett må en i tilfelle kjempe for. 2)

Inkompetansens tyranni

NAV er en svært kontraproduktiv etat til å behjelpe disse menneskene, soldater og andre med traumer opparbeidet i tjeneste for land og folk.. 3)

Mens NAV’s jobb er å sørge for å få dem i jobb fortest mulig, så er soldatenes behov absolutt fred og ro så lenge det varer, å få utarbeidet de uløste psykologiske konflikter i fred og ro, i de omgivelser som passer best for formålet. Mest av alt trengte de sikkert fred og ro for NAV.

Legene vet selvfølgelig dette, men NAV’s saksbehandlere har jo ofte ikke hverken kompetanse eller erfaring til å forstå hva legene forstår, og de forstår ofte ikke hva legenes anbefalinger er grunnet i. NAV har en diamentral motsatt agenda i forhold til legenes agenda, som er menneskers helse. 4) Derfor havner NAV og skikkelige leger som tar sin oppgave alvorlig ofte i konflikt også. Fordi NAV kan i mange tilfeller bare rett og slett la være å bry seg om hva leger og psykologer skulle mene. NAV har kjøpt seg sin egen ekspertise, som er systemtro, om de skulle trenge det.

For traumeutsatte så viser forskning at uløste psykologiske konflikter før eller siden viser seg også med fysiske symptomer. De gjør seg fysiske utslag. Månedsvis med hodepine, synsforstyrrelser og lignende, kan ofte være kroppens signal om at nå er grensen for fortrengelsene snart nådd, og soldaten bør ta tak i problemet. Men NAV’s måltall er viktigere enn klientens helse.

Mange mener at å snakke med NAV saksbehandlere om slike forhold er som å snakke til veggen. NAV’s rolle med å få ’hele folket i arbeid’, deres mantra, vil i de aller fleste tilfeller ha prioritet, uansett helsemessige vurderinger. Manglende kompetanse gjør at saksbehandlere ofte ikke klarer å fokusere på annet enn det ene, idet deres jobb er en-dimensjonal. Legger sten til byrden ved sitt evige mas om å få den traumatiserte soldat i arbeid igjen fortest mulig, og kommer ofte i konflikt med helsemessige vurderinger. To dimensjoner å vurdere samtidig blir ofte for mye.

Når de traumatiserte aller mest burde fått fred til å løse uløste psykologiske konflikter, kjører NAV på med sitt eget aktivitetsprogram, som vil presse det humane nervesystemet til det ytterste.

Når hodepinen deretter gir kanskje hjerneslag eller hjerneblødning, kanskje med døden som utfall, er det NAV som i realiteten har bidratt til de stressfaktorer som skaper dette. Klientene blir minnet stadig vekk om at hvis en ikke følger deres linje, eller møter opp til de utallige unyttige møter de innkaller til, så mister den traumatiserte trygden. Her er det om å gjøre å bidra til å redusere kostnadsiden i NAV’s budsjetter, redusere statens utgifter. Det er viktigere enn helse.

“Optimismen er stor”, sier Trond Giske på Eierskapskonferansen 2011. Hos hvem er optimismen stor Trond? Var ikke mange proletarer og NAV-brukere på disse møter for å vurdere hva statens penger skal brukes til ser jeg. Nei, de er nok for dum til å ha noe å si i slike store spørsmål. Må nok spørre de som etterspørr arbeidskraften, og ikke de som tilbyr den. De ville vel bare kastet bort pengene på folk flest, kanskje på å øke kompetansen i NAV likevel, og de er tullete nok til å ville bygge veier og skoler. – Bedre å spørre George Soros hvilken av hans eller hans venners aktiviteter det er lønnsomt å investere i.

Makt sikres best gjennom samhandling mellom statsmakten og de store bedrifter”. Det var Italias fascistiske diktator Benito Mousolini som sa dette. Andre definer fascisme som kapitalistenes klassediktatur. Makteliten blir rikere, mens vanlige folk blir fattigere. Billig og lett tilgjengelig arbeidskraft til bedriftene overskygger plikten til å finne arbeid og ivareta helsen til sin egen befolkning. Av og til kommer hensynet til helsen og arbeidslinjen i konflikt. Hensynet til arbeidslinjen vinner stort sitt alltid (.. sitat fra “Farvel, Gamle Arbeiderparti“).

For folk fleste er det ikke det viktigste å smøre samfunnsmaskineriet i henhold til noen sosialøkonomer i Oslo sine planøkonomiske vyer om stadig forbedring av den økonomiske balansen i handelen med utlandet, men rett og slett å skape sitt liv så godt for seg selv og sine og for sin egen helse som mulig, best mulig.

Samfunn verdt å krige for?

Kanskje ville mange unge soldater ha bedre av å ivareta freden i sitt hjemland mer enn krigen i det store utland?

De rikes paradis, er de fattiges helvete.” – Victor Hugo.

Vi må jo alle forstå at det mye kulere for politikere som Jens Stoltenberg, Erna Solberg, Trond Giske og Erik Solheim å treffe og mengde seg med George Soros, Bill Gates og forøvrig alle andre vennene deres på Bilderberger møte. Det får dem jo til å føle seg så mye viktigere i verden, enn å måtte høre på all syting fra NAV-klienter (?).

Statens interesser uber alles

NAV tjener sosialøkonomenes og planøkonomiens agendaer, og bryr seg døyten om både individets helse eller levekår, og de har ingen som helst særlig lidenskap for folks helse og velvære annet enn å søke å beholde individet som produksjonsfaktorer i samfunnsmaskineriet, foruten er de verdiløs for NAV.

De blir en byrde for kostnadssiden av NAV’s budsjetter, og om noen hundretusener forsvinner utav den siden av regnskapet, plager dem tilsynelatende ikke et eneste øyeblikk, av den enkle grunn av sosialøkonomene har ikke budsjettert med så mange ‘uvirksomme’. Det er positivt for NAV at flest mulig dør av sine skader når de ikke kan bidra til det “proletariske paradis” de bygger lenger.

Det som er det forbannede ved de små forhold er at de gjør sjelene små.” – Henrik Ibsen.

Koste hva det koste vil, arbeide skal de, i sitt ansikts sved skal de spise sitt brød, om de kan eller ikke. Noen av de vi har snakket med har kalt NAV en helseskadelig institusjon.

Bilde: Pink Floyd – The Wall. Å få proletariatet til å marsjere i takt er viktig. Kommer de ut av takten er de bare unyttige spisere og kan avrettes mest mulig effektivt.

Det finnes dem som nekter å la seg kue. Debattene her, og her og andre steder på nettet viser utfordringene. Det er opprettet en egen Facebook gruppe som vil at Jeanine Horntvedt skal få Fritt Ord prisen for sin utrettelige kamp mot vindmøllene i NAV-systemet. Jeg stemmer for at hun får Fritt Ord Prisen, for media utfordrer ikke myndighetene på folks vegne i denne saken.

“Jeg har nevnt det i en annen sammenheng her i debattene at folk har kalt NAV for en “stalinistisk institusjon”, hvor det har gått sport i å trakkasere folk snarere enn å bistå, for at folk skal kunne komme seg i arbeid uten å bli betraktet som søppel.”
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=60&ThreadID=229713&s=&page=1

Mange tar sin død av møtet med det inhumane NAV-systemet, som ikke gjør annet enn å legge sten til byrden for folk som i perioder sliter. Systemet har nok med seg selv, og sitt eget resultat på bunnlinjen. Mange overlever ikke møtet med systemet.

Derfor kan vi i mange tilfeller si at NAV, det er etaten med makt og rett til å drepe.

Referanser

1) Forsvaret bruker 5,6 millioner på å sjekke soldat-psyken
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10086323

2) Krigsskadede måtte hyre advokat for å få erstatning
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10028744

3) Veteranforbundet SIOPS – Skadde i internasjonale operasjoner
http://siops.no/

4) Styrkedråper fra Ground Zero, av lege Maria Gjerpe
http://mariasmetode.wordpress.com/2010/07/15/styrkedraper-fra-ground-zero/

 

http://youtu.be/vnMMHepfYVc

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

74 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
e
e
Anonym
3 år siden

De skjuler sine spor godt. Husker en i TRD med kobling til frimurere i sin tid, min sviker frimurer venninne anbefalte meg å få han som saksbehandler den gang. Slike ting husker man i ettertid. Frimurer-trådene går gjennom hele systemet. Og de staten har bestemt seg for å plage, ja de har armer som stikker ut av NAV også. Eller er det andre krefter som styrer NAV når de Bir brukt for å plage folk? CIA? Forsvaret?
Hvem er det som bruker deler av den norske befolkning som forsøkskaniner? Hva har MC med NAV å gjøre bortsett fra at de skal kartlegge plagene du får av metodene deres? Noen som vet?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
3 år siden

VELLLLLLDIG GAMMEL TRÅD

Aasmund Haugen
Aasmund Haugen
Anonym
4 år siden

Jeg er sytti år. Villfarerens ånd kommer som den største hydrogenbombe i våre sinn. Slapp av. Livet er logisk.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Inkassoselskap i Orkdal, Midt-Norge, vil her ikke gi huseier anledning til å betale originalfaktura, de vil åpenbart fremtvinge inkasso og tvangssalg, mest profitt for mange aktører

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS m.m. http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1963&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

HUGTUN TV Marshal’s Conspiracies + https://www.youtube.com/watch?v=Oca07Ad7teo&list=PLqQQFOVUZBLjTXWaeRGhSjgA97X6n7muL

Sitat: Sagaen om Kirstens behandling fra det offentlige >> Etter en lang kamp mot bank, forsikring og NAV velger Kirsten å dele sin historie om manglende forsikring fra kommunale arbeidsgivere. Hun retter en stor advarsel til alle som er ansatt på tilkallings systemet, da de ikke får rettmessig forsikring ved arbeidsulykker. >> olket samler seg hos Kirsten for å gi sin støtte og for å diskutere tilkallingsordningen som ikke gir rettigheter.

Hugtun Hugtun https://www.facebook.com/profile.php?id=100006400274959&fref=ts

VIKING NORGE https://www.facebook.com/groups/1462145544046652/?fref=ts

Creator Tour med Ingunn Sigurdsdatter og Allan Lionheart https://www.facebook.com/groups/1513713178857491/?fref=ts

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

The un-norwegian state didn’t manage to steal the house and property from Kirsten, somebody tried to help her, not many bacause most norwegians don’t care, but it was enough to win this round

Kirsten får beholde huset + https://www.youtube.com/watch?v=FtDZJ7Nhw0c&index=4&list=PLqQQFOVUZBLjTXWaeRGhSjgA97X6n7muL

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

VIKING TV, SANNHETEN SKAL FREM, HER ER STERKE UTALELSER MED DOKUMENTASJON +

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Creator Action Gruppe Trøndelag https://www.facebook.com/groups/1554753678088500/

Sitat: Denne gruppen gjelder for folk som tør å være med og hjelpe mennesker i nød, som Kirsten og Jarle,,,i samarbeid med VIKING TV,,,HUGTUN TV. SANNHETEN PÅ BORDET !

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kirsten og Jarle + https://www.youtube.com/watch?v=O_38qqDf1Wg&index=8&list=PLqQQFOVUZBLjTXWaeRGhSjgA97X6n7muL

Sitat:
+{
Per Vidar Nikolaisønn: “Denne videoen bør alle se og forstå. Rettsystemet eksisterer ikke lengre, og det gjør heller ikke staten Norge, etter at UCC – Uniform Commercial Code registeret ble oppløst ( det sentrale registeret over alle transaksjoner innad i stater, mellom stater, mellom stat og bedrift, og så videre). Uten UCC – intet statsapparat, så enkelt er det. Alle myndighetspersoner opererer derfor nå på egenhånd og er nå fullt ansvarlig for sine egne handlinger og kan faktisk dømmmes etter sivil lovgivning i Norge, for et overgrep begått mot privatpersoner, om privatpersonen anlegger sivil straffesak etter Common Law lovsystemet, mot myndighetspersonen som begikk ovegrepet, og vil vinne saken. Myndighetspersoner (Politi, dommere, Namsmann, Barnevern, NAV, Mattilsynet osv) har inntil september i fjor, vært beskyttet av Roman Curie (Vatikanet) og dets kontroll på norsk rettsvesen (som aldri har vært godkjent i den norske Grunnloven). Denne immuniteten mot straffeforfølgelse av myndighetspesoner i Norge, er nå opphevet av Pave Francis, og dermed har “bordet snudd”, folket er nå i førersetet for lov og rett. Her i denne videoen forsøker Politi, Namsmann/advokat, å kaste ut en kvinne fra sitt hus, etter at kvinnen har vært utsatt for grove overtramp av hele det tidligere statsapparatet (NAV, Namsmann) og banken hennes. Se og lær hvordan borgerrettighetsbevegelsen tar lov og rett tilbake i dette samfunnet, og sender Politiet, Namsmann og Advokat på dør”
}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Et innblikk i Kirsten Leikny Femundsendens historie i kampen for sine rettigheter! + https://www.youtube.com/watch?v=gozJqWgXZpc&index=9&list=PLqQQFOVUZBLjTXWaeRGhSjgA97X6n7muL

Sitat: I etterkant av videoen mange har sett på youtube, hvor politiet kommer i bankens ærrend for å bruke tvangsmakt og kaste ut 62 år gamle Kirsten og hennes to hunder på gaten, har det kommet en del henvendelser hvor det blir spurt om historien bak det som skjedde denne dagen. Her prøver Kirsten å gi et kort overblikk av sin åtte år lange kamp mot (hva som virker som) et gjennomsyret korrupt rettssystem, forsikringssystem (KLP), og ikke minst velferdssystem (NAV). }+

Euroskolen agil as, odd fellow, NAV, reelle og verifiserte samt opsjonelle og indikative relasjoner http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1820&start=1

Digressivt men egentlig ikke,
The Crown of Switzerland rules the World & Immaculate Conception is Primae Noctus +

Quote: SWITZERLAND IS BEING RULED OUT OF BERN, WHO THROUGHOUT HISTORY HAVE ALWAYS BEEN THE MOST EXPANSIONIST IN AND OUTSIDE THE CROWN OF SWITZERLAND; the Bernese have murdered about 70% of the frenchspeaking populations of canton Fribourg, Vaud and Jura only about 200 years ago. http://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/verteidiger-rechtfertigt-urteil-gegen-pfleger-schlimmer-als-verwahrung-127802868

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Oppsummering, kort url: http://klfssaga.falconscafe.com

Sagaen om det offentliges behandling av Kirsten Leikny Femundsenden, overgrep via og av staten http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1957&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangsutkastelse i Grøtterudveien 25 + https://www.youtube.com/watch?v=sqTIuB0NGDs&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i

Sitat: Innledning. Denne samtalen er mellom meg og megleren, som har påtatt seg å tvangsselge hjemmet mitt. Bakgrunnen er at jeg ble 100 % arbeidsufør etter en yrkesskade som sykepleier i 2006. Nav har bedratt meg for store pengesummer, gjennom for lavt beregningsgrunnlag for stønader og feil prosentsats, i disse snart 9 årene siden skaden. Nå, januar 2015, har Nav fortsatt ikke rettet opp de alt for lave stønadsutbetalingene de erkjente å skylde meg i mai 2014. Dette er årsaken til at min økonomi har havarert etter at jeg ble arbeidsufør og mine eiendommer tvangsselges. Jeg kan selvfølgelig ikke være med på støtte opp om økonomisk offentlig svindel. Det er jo derfor innlysende at jeg ikke kan selge mine eiendommer. Hvordan skulle det bli om befolkningen skulle gå med på dekke over slik svindel, ved frivillig å selge unna eiendommer/eiendeler. Mitt standpunkt mot offentlig svindel av meg og befolkningen for øvrig, har resultert i at jeg er blitt utsatt for løgner og vold av polititjenestemenn, lagt i jern og kastet på glattcelle og anholdt i 19 timer. Alt dette og mere til for at eiendomsmegleren som snakker i dette lydopptaket, skulle få ha visning i hjemmet mitt, – uten at jeg skulle kunne være tilstede. Tidligere namsmann i Kongsberg, Jakob Walberg Sandness, organiserte aksjonen. Da jeg skulle slippes fri, ville ikke politiet levere noe skriftlig dokumentasjon eller avhøre meg, – ga kun beskjed om at jeg ikke hadde gjort noe straffbart……???? Likevel hadde politiet anholdt meg i glattcelle. Eiendomsmegleren hevder å ha fått et bud, et skambud, som Ørland sparebank skal ha akseptert. Jeg har bedt om å få opplysninger om hvem som har gitt budet, hvilket jeg har krav på, men megler Jon Alvsaker har ennå ikke kommet med noe navn. Kan det være en bløff ?? Avslutning. Selv om jeg har anket saken, har til og med ankefrist 15.2.2015, så har dommerfullmektig Benita Tjørn ved Kongsberg tingrett, i dag godkjent at eiendomsmegler Jon Alvsaker, bare kan fortsette prosessen med å kaste inventaret og selge huset, – selv om saken altså ikke er ferdig behandlet i rettssystemene. Benita Tjørn bruker til og med mot meg at jeg ikke har penger til å betale alle rettsgebyrene. Det finnes åpenbart ingen rettssikkerhet i norske domstoler. Befolkningen er totalt rettsløse, dette er meget alvorlig. Jeg er fortvilet og mener meg uriktig behandlet, – jeg er også klar over at jeg ikke er alene om akkurat det. Med min sak, blir det tydelig synliggjort at staten/Nav, fritt kan svindle brukerne, med velsignelse fra norsk rettsvesen og hjelp fra politiet. Politiet bryter sågar egen lov, da de hjelper sine «venner» med å tjene penger. Her er det mye å ta tak i for den som orker. HVA KAN GJØRES MOT DENNE URETTEN?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Massiv sensurering i facebook, begynte iløpet av forrige helg, informasjon facebook http://tinyurl.com/q3l5f8o photo, bilde http://postimg.org/image/h0b2a06zp/ Some of the censored information, litt av den sensurerte informasjonen

Tvangsutkastelse i Grøtterudveien 25 https://www.youtube.com/watch?v=sqTIuB0NGDs

Sagaen om det offentliges behandling av Kirsten Leikny Femundsenden, overgrep via og av staten http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1957&start=1

Banksystem og boligfinansiering manipulering, Ingunn Sigurdsdatter, statlig overgrep, utkastelse mm http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1958&start=1

UN UNCED: Earth Summit 1992 by George Hunt, depopulation, bank scams, fascist new world order agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1863&start=1

S1 # Dr. Suzanne Humphries lecture on vaccines and health, chemtrails, smart meters, gmo, globalists + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1960&start=1

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1

Field McConnell – Boeing Uninterruptible Auto Pilot Used On 9/11 Planes, Impossible To Hijack! https://www.youtube.com/watch?v=l5NnBQJ5at4&list=PLqQQFOVUZBLgcpfBSkMAdGc2W0EXW5UXz Source: Abel Danger Global private Intel Agency http://abeldanger.net

Abel Danger Global Private Intel Agency on livestream, Wed Jan, 21 2015 9:30 PM — Wed Jan, 21 2015 10:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3745248 Quote: Marine Links Privy-Seal Baroness’s Killer Key To Serco’s Black-Hand Hebdo Hits. January 20, 2015: United States Marine Field McConnell has linked Lord Privy Seal Baroness Tina Stowell’s development of Entrust public key infrastructure (PKI) for contract killers to Serco operatives and their alleged encrypted communications with the Black Hand* captains and journeymen who ‘hit’ the offices of Charlie Hebdo in Paris on 1/7. Black Hand* – Captains or journeymen of livery companies with “Licenses to Kill, Extort and Bribe” namely City of London Honourable Artillery Company 1527, Master Mariners and Air Pilots 1929 and Ancient and Honorable Artillery Company of Massachusetts 1638 whose alumni include U.S. Presidents James Monroe, James Garfield, Calvin Coolidge and John F. Kennedy. McConnell claims that in 1962, a Stowell predecessor, the late pedophile Lord Privy Seal and commander of the Honourable Artillery Company, Edward Heath, outsourced the U.K.’s four-minute warning system, the NPL cesium clock and Telstar communications to Serco and Hannah French, Telford

Google { black hand site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=black+hand+site%3Aabeldanger.net , hebdo site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=hebdo+site%3Aabeldanger.net , satan site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=satan+site%3Aabeldanger.net , serco site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=serco+site%3Aabeldanger.net , isis site:abeldanger net https://www.google.no/search?q=isis+site%3Aabeldanger.net }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, # 2 https://www.youtube.com/watch?v=x4gFEvQFQZ0&index=2&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i

Sitat: Jeg kontakter Kongsberg tingrett ved dommerfullmektig, Benita Tjørn på telefon, for å høre hvordan jeg kan forhindre at hjemmet mitt blir solgt og eiendelene mine kastet, FØR sakene vedrørende tvangsutkastelse og tvangssalgs er endelig ferdig behandlet i rettssystemet. Slik det går frem av samtalen, er det ikke mye jeg kan gjøre, så lenge jeg ikke har på tusenvis av kroner å bruke på gebyrer. Det er opplagt at retten spekulerer i å utnytte mennesker uten økonomiske midler, ved å sørge for at sakene må ankes i rettssystemet. Dette beviser at det ikke finnes noen likhet for loven i Norge. Kirsten Leikny Femundsenden

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, #2B https://www.youtube.com/watch?v=zHE5HfMlyGw&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i&index=3

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, + samtale sorenskriver Stein Husby, Kongsberg tingrett, #2C + https://www.youtube.com/watch?v=gtBRdfVtPbU&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i&feature=share&index=4

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, m/ Jon Alvsaker, Stein Husby, namsmann Ellen Hals Hellerud, #3 + https://www.youtube.com/watch?v=inOyNQX5nvo&index=5&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i

Sitat: Vi ønsket å finne ut om det er lovlig å kaste tingene til Kirsten. Vi skjønner ikke at det kan ikke være mulig at Kirsten skal få en slik behandling av Domstolene som følge av rot og feilbehandling i NAV. NB! Kirstens sak mot NAV er fremdeles under behandling, og saken er ennå ikke avgjort i Trygderetten. Likevel er hun dømt i Domstolene og har mistet flere av sine eiendommer. Merk: Janniche Gullhjerte Davidsen og Robin Davidsen har fått fullmakt fra Kirsten Leikny Femundsenden til å granske og belyse alle sider av saken hennes.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kirsten Leikny Femundsenden https://www.facebook.com/groups/788223454547153/permalink/791840694185429/ sitat:
+{
Denne mailen sendte jeg til følgende i Nav Sør-Trøndelag, – har kopiert inn svaret jeg fikk og min tilbakemelding + resultatet:
Fylkesdirektøren, Bente Wold Wigum,
Kopier inn ble også:
Leder for Nav forvaltning, Per Roger Samstad,
Avd. leder Nav forvaltning, Jan Kåre Brandsdal

“ØYEBLIKKETLIG HJELP I DAG 30.01.2015

Tillater meg å be om øyeblikkelig reaksjon på denne mailen.

Kort oppsummert, var jeg og tre vitner med utstyr for lyd- og bilde opptak ved Nav forvaltning Heimdal og ved ditt kontor (fylkesdirektøren) ved Nav Østbyen i går. Men jeg fikk ikke snakke med noen, selv om Brandsdal var ledig. Samstad ble oppgitte å være på kurs.

Bakgrunnen er at Nav skylder meg flere millioner kroner og at du, som ansvarlig leder i Nav Sør-Trøndelag, er ansvarlig for at jeg ikke får de utbetalt.

Krisen er som kjent, at jeg, på grunn av Nav, også er kastet ut av mitt hjem i Hvittingfoss og det tvangsselges NÅ. Nav er naturligvis erstatningspliktige for dette også.
Det akutte I DAG er at megleren KASTER eiendelene mine, Jeg er naturligvis interessert i at DET ikke gjøres, Dette da det er flere uerstattelige eiendeler der. I tillegg er ikke sakene ferdig behandlet i rettssystemet, verken i Norge eller utlandet.

Jeg har fått opplyst at Nav kan utbetale 6 G. Som et forskudd på alt Nav skylder meg, helt tilbake til 2006 ,ba jeg om å få overført 6 (seks) G i går ettermiddag, slik at jeg hadde det på min konto i dag.

Jeg har måttet leie flyttebyrå, siden jeg har fått klar beskjed om å bli arrestert, dersom jeg viser med på eiendommen. Dett mangler jeg penger til, likeså til å leie løftehjelp og lagerplass. Kanskje Nav har gratis hus ledig som kan brukes til formålet?

Da ber jeg om at du handler øyeblikkelig. Jeg VET at det ligger beskjed til deg om å kontakte Jarle Mjøen, det har du ikke gjort. Minner om at du gjør det også.

Da jeg ikke har et eneste minutt å miste, ber jeg om skriftlig svar umiddelbart.

Med hilsen
Kirsten Leikny Femundsenden

Ettersendt umiddelbart: tillegg til forrige mail.
For ordens skyld:
Mailen Jan Kåre Brandsdal viser til, som årsak til at han ikke vil møte meg, inneholder vesentlige feil. Det VET også Brandsdal.
Nav forsøker altså bevisst å forlede meg med sin usannheter.

Det eneste som er korrekt, er at noen av sakene er til behandling i Trygderetten. Saken er åpenbart ikke ferdigbehandlet der ennå. Anslått tidspunkt for avsluttet sak, har en variasjon på 3 måneder.

Kirsten Leikny Femundsenden
———————————————————————————-

Svar fra leder Nav Oppdal og Rennebu Hove, Arnt
30. jan.
til meg, Bente (Fylkesdirektøren i Sør Trøndelag)
Viser til e-post av 30.01.15 vedr hjelp til flytting av eiendeler fra ditt hjem i Hvittingfoss.

E-posten blir behandlet som søknad om økonomisk stønad til flytting av eiendeler. Ber om tilbakemelding hvis du ikke ønsker at dette skal behandles som søknad om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV. NAV Oppdal\Rennebu har noe saksbehandlingstid på søknad om økonomisk stønad så svar vil ikke foreligge i dag.

Når det gjelder spørsmål om NAV har lagerplass til dine eiendeler har vi dessverre ikke dette.
Med vennlig hilsen
Arnt Hove
Leder NAV Oppdal\Rennebu
arnt.hove@nav.no
———————————————————————————

30. januar 2015

Mitt svar til tidligere navngitte Nav ansatte er som følger:

Som Nav-klient kan det umulig være min oppgave å administrere Nav. Det betyr, at det IKKE er jeg som skal komme med valg HVOR Nav henter utbetalinger. Minner om at Nav på 31.12.2014 har svindlet meg for tett oppunder 5 millioner kroner siden 2006. dette har dere dokumentert gjentatte ganger.

Dersom dere velger å håndterer svindelen med å belaste skattebetalerne med sosialstønader til meg, så er ikke det noe jeg kan gjøre noe med.
Minner også om tidligere søknad om sosialstønad til Arnt Hove og Hans Bøe (avd. leder Nav Oppdal og Rennebu), der jeg fikk blankt avslag. Dette utspillet er dermed kun et “spill for galleriet”. Nevner tidligere beskjeder dere har gitt meg om behandlingstider, muligheter med mere. Her møter Nav seg selv i døren, – igjen. Men fint med dokumentasjon, denne saken blir jo nå dokumentert på film.

Jeg har som kjent KRAV på stønader fra Nav, og har ikke fått så mye som en krone fra 25.02.2013. Det er således rikelig, når det gjelder denne hastesaken, å etterbetale meg, for bare DEN svindelen.

Det neste er at Nav har beregnet stønaden jeg HAR fått, fra 23.06.2006 til 25.02.2013, basert på helt feil grunnlag.

Det tredje er at jeg, med en godkjent yrkesskade, har krav på å få dekket 100 % av inntekten på skadetidspunktet. Jeg har KUN fått 55 % av den stønaden (beregnet etter feil grunnlag). Feil utbetalt 65 % med tilleggstrekk på 10 % for arbeidsutprøving i egen næring i tre år.,= totalt 55 %. Minner om at disse 10 % er et trekk av noe jeg aldri har fått. Dette da jeg kun har fått sykepenger for sykepleierjobben, ALDRI for homeopatjobben.
Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jag har forklart dette til Nav, så det burde ærlig talt snart sitte.

Mitt svar, er at det er på høy tid at Nav sørger for å etterbetale meg det jeg har krav på og å sørge for at jeg får berettiget 100% uførestønad med yrkesskadefordel. Men igjen, nå blir min sak offentliggjort, så nå er jeg spent på løgnene dere vil komme med, for å dekke deres arbeidsmetoder og maktovergrep direkte rettet mot meg.

Dere er naturligvis erstatningspliktige for det som har skjedd med meg, mine eiendommer og eiendeler.

Jeg har kommet med et meget rimelig krav i denne hastesaken. Jeg er blitt orientert om at “6 G” er en grense for utbetaling fra Nav, uten ved rettslige avgjørelser.

Jeg formoder at Nav finner en måte å utbetale det jeg ber om I DAG. Siste frist er at pengene skal være på min konto før helgen, er at pengene overført innen kl 14:00 og at Nav forsikrer seg om at pengene blir satt inn på min konto I DAG.

Med hilsen
Kirsten Leikny Femundsenden

——————————————————————————–
Svaret er, NEI, NEI og atter NEI

Dersom noen skulle lure på om Nav har satt inn noen penger på MIN KONTO.
Igjen, jeg behøver ikke belaste sosialbudsjettet, jeg har penger nok, bare jeg får det jeg rettmessig har krav på.
}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Ekstra publikasjon av video #2A-#C p.g.a. uforutsett sletting

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1968&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kirsten Leikny Femundsenden

sitat:
+{
Nektes film og lydopptak i møter med norsk rettsvesen, – men forbudet kunne ikke la seg dokumentere….

En konsekvens, av at Nav ikke har utbetalt korrekte stønader i alle disse 9 årene etter yrkesskaden, har jeg mange saker til behandling i Nav – og rettssystemene.

Det fantastiske som skjer meg nå, er at flere venner stiller opp for meg, – og sammen med meg, for å dokumentere hva slags svar jeg får på mine henvendelser, i forbindelse med alle sakene jeg har gående og alle spørsmålene som står ubesvarte. Så langt har jeg måttet sitte stille å ta i mot konsekvensene av alle feilene, løgnene, grove påstandene, krenkelsene med mere. Med den aktive hjelpen jeg nå får fra mange mennesker, så er det mulig for meg å stille spørsmål og avkreve svar. Dette er åpenbart ikke populært i de forskjellige instanser, – for å uttrykke meg forsiktig.

Forrige uke, var mine venner og jeg, i Nav, Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett for å få svar på en del spørsmål, etterlyse svar, etterlyse utbetaling av penger og forklaringer til karakteristikker av meg. Noen av møtene var også, for å få den bistanden jeg har KRAV på av norsk rettssystem.

Det mildt sagt underlige er, at nevnte rettsinstanser ikke ville ha noe av at møtene skulle bli dokumentert med lyd og bilder. Jeg sa at mine venner var med meg, og jeg ville de skulle dokumentere. – Måtte til og med opplyse om at de vi hadde møter med, var offentlige ansatte, og således ansatte for å yte servise til meg! Det resulterte i at jeg ble truet på flere måter og fikk rett og slett muntlig FORBUD, mot å dokumentere møter med ansatte i Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, med lyd og bilde opptak. – Viktig å merke seg, er at disse TRUSLENE og FORBUDENE, er UTEN at noen av rettsinstansene kunne fremskaffes noe skriftlig dokumentasjon. Frostating lagmannsrett gikk til og med så langt, at jeg ble nektet bistand og den rettledningen jeg har KRAV PÅ, dersom jeg ikke etterkom administrasjonssjefens forbud. Jeg fikk beskjed om at «da kunne jeg bare snu, det var ingen vits i at jeg kom, for det bli ikke noe møte, hvis jeg ikke gjorde som han sa».

Jeg har vitner, tre stykker, på at Frostating lagmannsrett IKKE kunne fremskaffe dokumentasjon på nevnte forbud. To vitner på at det samme gjaldt Sør-Trøndelag tingrett. Til og med kontorpersonalet i ekspedisjonen i tingretten og lagmannsretten hevdet at det ikke var lov å fotografere. ….. Sven Ivar Laugalan i tingretten kom riktignok tilbake når jeg kommenterte at han ikke ville besvare mine spørsmål. Jeg etterspurte selvfølgelig dokumentasjon vedrørende lyd og filmopptakene, i begge rettsinstanser, men ingen av rettsinstansene hadde noe å komme med skriftlig. – Altså kun EGNE, HØYST PRIVATE, ØNSKER.

Disse menneskene har åpenbart glemt at jeg IKKE kommer til deres PRIVATE KONTOR, men et offentlig kontor. Der disse menneskene har en jobb så lenge at jeg og andre, har bruk for deres tjenester. De er ansatte for å yte servise, i dette tilfellet til meg. Det er altså slik, at det er jeg, som velger om noe skal dokumenteres eller ikke, siden det er jeg som kan kreve taushetsplikt og diskresjon, – ikke de som jobber der.
Her må det norske rettssystem ha misforstått mye. – For jeg tør ikke en gang tenke på, hvordan det er fatt med den norske stat, dersom det ikke er slik jeg mener!

Nevner at en av de «beste» av alle dårlige unnskyldninger jeg har hørt om på disse turene, var en av skrankepersonalet hos fylkesmannen, som sa at hun ikke kunne filmes på grunn av at hun var i en sak med politiet……. Jeg burde ikke måtte minne om at Fylkesmannens kontor i Sør- Trøndelag er et offentlig kontor. De som jobber der er offentlige personer, – i likhet med alle som er ansatte i offentlige stillinger, for å yte servise til befolkningen. De må tåle å bli både fotografert og at det tas lydopptak av samtaler vedrørende min sak, så lenge jeg mener det er greit, og naturligvis spesielt når jeg også er fysisk til stede.
Vi må huske, at når vi snakker med noe som er lønnet av det offentlige, så er det som om vi skulle snakke direkte med landets øverste ledelse. De er nemlig representant for statsministeren. – Tror mange trenger å bli minnet om det.
}+

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS, #1 + (Original tittel: Tvangsutkastelse i Grøtterudveien 25) http://www.nyhetsspeilet.no/2011/06/nav-med-rett-til-a-drepe/comment-page-4/#comment-112495

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kirsten Leikny Femundsenden https://www.facebook.com/kirsten.femundsenden?fref=ts sitat:
+{
Ser man det, ser man det….

Puslespillbrikkene faller på plass, – sakte, sakte, men sikkert.
Nå tegner det seg et bilde som viser at alt neppe er «tilfeldigheter» med de forskjellige hendelser vedrørende tvangssalget av hjemmet mitt i Grøtterudveien 25, Hvittingfoss, Kongsberg kommune.

Kortversjonen starter for noen år siden, – før yrkesskaden i 2006.
I forbindelse med at min mann arbeidet ved Kongsberg Næringspark, så fant vi et hus i Kongsberg. Huset trengte betydelig oppgradering, men beliggenheten passet perfekt for oss. Det viste seg også at det var noe som måtte gjøres med grunnen huset sto på. Takstmenn og eksperter ble kontaktet, deriblant sivilingeniør og takstmann MNTF Nils Erik Lande, Kongsberg.

Kontrakt ble skrevet ved et av byens advokatkontor, – advokatkontakten til selger. På vei til banken, for å overholde min del av kontrakten, som var å overføre kjøpesummen, fikk jeg en dårlig magefølelse.
Jeg valgte å lytte til den. Jeg ringte opplysningen og fikk kontakt med en av byens advokater. Dette for å få hjelp til å sette pengene inn på en sperret konto, til jeg fant ut hvorfor jeg reagerte som jeg gjorde. (Erfaringen min sier, at intuisjonen eller hva det nå kalles, hittil aldri har lurt meg!)

Det gjorde det heller ikke denne gangen. Selger likte selvfølgelig ikke at jeg hadde sperret pengene, og nektet meg og min mann å komme inn i huset. Jeg mente altså å VITE, at det var noe jeg ikke VISSTE OM vedrørende husets tilstand. Det skulle også vise seg å være mer korrekt enn jeg likte.

Siden selger konsekvent nektet å slippe meg og min mann inn i huset FØR jeg hadde frigitt pengene, så dro jeg en dag på Kongsberg politistasjon og la igjen navn og telefonnummer og sa at dersom de fikk meldt innbrudd i nevnte hus, så var det meg. Jeg ville gå via en dør selger hadde fortalt meg at sto ulåst. Jeg og min mann kom oss inn og ble sjokkerte over hva vi fant. Når vi kom inn, gynget gulvet når vi gikk på det, taket på kjøkken og deler av stuen hang i laser, det samme gjorde veggbekledning. I annen etasje fant vi et av rørene til en vask kuttet. Der var det naturlig nok også vannskader. Dette ble dokumentert med bilder. Ingen kom da vi var i huset og jeg ga selv politiet beskjed da vi hadde forlatt det.

Vi fikk tak i en takstmann for å taksere skadene og min mann ble med. Politiet ble igjen varslet og vi ba om beskyttelse før takseringen. Selger kom og var svært nærgåene og truende. Takstmannen og min mann mente at de aldri hadde vært så nære å bli involvert i et slagsmål noen gang. Politiet ville ikke bistå oss. Men når selger ringte politiet kom de med en gang. Kongsberg politiet TOK SELGERS PARTI!! De beskyttet han som svindlet oss. Jeg skal komme tilbake til trolig årsak.

Vi fikk råd om å oppsøke forsikringsselskapet. Der ble vi opplyst om at selger hadde vært der, meldt skaden, gitt beskjed om at han selv ville reparere skadene og fått utbetalt forsikringspremien for vannskaden!
Dette selv om skaden hadde skjedd ETTER at jeg hadde signert kjøpekontrakten.

Så tilbake til Kongsberg politistasjon. Jeg ba om møte med stasjonssjef Glenn Rhoden. Når jeg la fram saken og viste han dokumenter, ble han så forbannet at han for opp av stolen, grep papirene og viftet vilt rundt seg. Ikke nok med det, han kastet meg ut av kontoret og forsøkte å dytte meg ned trappen fra annen etasje. Heldigvis falt jeg ikke, da jeg fikk grepet tak i rekkverket.

Jeg har latt meg fortelle i klar tekst, at det har vært nært forhold med politiet i Kongsberg og min husselger. Ikke så underlig kanskje, at de beskytter sin “venn” og velgjører, både på ene og andre måten. «Gutter» liker gjerne både motordur og lett tilgang på penger. Et firma som het, eller kanskje fortsatt heter – noe med «Elkon», er nok et kjent navn i de kretser.

Saken ble klaget til politimesteren i Drammen, Christine Fossen. Hun er jo kjent for sin elendige jobb overfor befolkningen og å holde hånden over sine bøllekolleger. Så jeg vil tro at Glenn Rhoden er rykket opp til en toppsjef et sted. (les innlegger foran her, han er nå lensmann i Øvre Eiker). Tror Buskerud er kvitt Christine Fossen nå. Mener hun søkte som PST sjef til og med.

Dette Kongsberg politikammer, er altså den samme politistasjonen, som bedriver maktovergrep mot meg og familien og er behjelpelig med Jon Alvsaker og hans disipler som Nils Erik Lande, Kongsberg tingrett ved Arne Elling Dahl, Benita Tjørn og Stein Husby, Byggsikkerhet låsbutikken, Kongsberg og advokat Ole-Håkon Ellingsen i Kongsberg. Det er også den samme politistasjonen som overvåker min eiendom, ifølge eiendomsmegler Jon Alvsaker. Dette er ulovlig, uten å gi opplysninger om det. Stasjonssjef i Kongsberg Håvard Revå har ikke besvart henvendelsen vedrørende overvåkningen. Håper han får «temmet» tidligere namsmenn Jakob Walberg Sandness og Rune Flage. Kanskje han får fagansvarlig namsmann Ellen Hals Hellerud til å oppdattere seg faglig selv også….

I dag fikk jeg beskjed fra Jon Alvsaker om at han ber om godkjenning fra Ørland Sparebank på at huset mitt skal selges for kr 850.000. Det sendes til jurist Guri Ulset i Ørland Sparebank. Minner om at jeg og en del andre har et interessant lydopptak fra kredittansvarlig Togbjørn Brandsegg vedrørende mitt lån. Så det blir uhyre spennende å se hva jurist Guri Ulset og hennes tette samarbeidspartner Bjørn Vines, i Inkassotjenerste AS har kokt i hop denne gangen. Kanskje de går mot sine egne….? Spennende blir det også hva Benita Tjørn i Kongsberg tingrett prøver seg på. Det strammer seg til….rundt disse.

Uhyre interessant er det også at :

1) Advokat Ole-Håkon Ellingsen i Kongsberg, holder navnet hemmelig på budgiver. Det har han ikke lov til. – Jeg SKAL nemlig har oppgitt navn og adresse på budgiver, hvis budet skal være gyldig.
Det skulle vel aldri være en tilfeldighet at den advokaten jeg brukte i retten vedrørende den vannskadede eiendommen har samme adresse som adv. Ellingsen……? Og at jeg tapte i Kongsberg tingrett med denne advokaten, men VANT når jeg byttet advokat til en i Oslo når jeg anket saken….? Det er naturlig å tenke sitt……

2) Denne takstmannen Nils Erik Lande,som har taksert hjemmet mitt i Hvittingfoss til spottpris, – trolig ren hevnaksjon. Han er den samme som det er synd å si at opptrådde ryddig i prosessen med takseringen av huset (Det vannskadede huset). Jeg skal i denne omgang unnlate å si hva han krevde av betaling for en takst. Beløpet hadde i alle fall fem siffer. Min mann ba om begrunnelse og forklaring til kostnadene for å få til denne blodprisen og Lande valgte riktignok redusere noe. – Men det er typen som Estate, Kongsberg eiendomsmegling AS samarbeider med. Inngir ikke akkurat tillit.

Avslutter med å trekke tråder til at denne «kongsberggjengen» jeg har benevnt her, også har direkte lenker til Nav. Husk, jeg ble jo fortalt i 2009 at jeg IKKE fikk den hjelpen jeg skulle hatt i Nav, – siden jeg hadde kritisert saksbehandlingen de ga meg!

Beklager så mye Kongsberg, men slik er det dessverre.
}+

Kirsten Leikny Femundsenden, sitat:
+{
SLIK OPPTRER SØR-TRØNDELAG TINGRETT – “KJELTRINGFAKTER” kaller jeg slik oppførsel. De gjør tydeligvis ALT for å slippe å behandle mine saker etter reglene. Korrupsjonen er total.

Svaret (innkopiert nederst) fra sorenskriver Knut Almaas i Sør-Trøndelag tingrett, er en bekreftelse på uetterretteligheten i tingretten i Trondheim. Det skal bli spennende å se hvordan Frostating lagmannsrett håndterer dette.

Heldigvis hadde jeg hele TRE vitner, til at tingretten lovet å kontakte meg for møteavtale for 4 uker siden.

(Husk alltid å sørge for å dokumentere kontakt, selv med norsk rettsvesen. Uten vitner og/ eller annen dokumentasjon som lyd- og bilder, er muntlige avtaler verd null. Et system fullstendig korrupt. )

Nevner at jeg hadde skrevet en anke som skulle gjennomgåes av tingretten med meg tilstede, dette siden Frostating lagmannsrett har skrevet at jeg ikke er «prossessdyktig». Det hjelper ikke, mener jeg, at de sa det kun var ment som en advarsel! Slike uttalelser av tre lagdommere, MÅ EN KUNNE TA PÅ ALVOR!

Etter tålmodig venting på restpons, ble min purring på møtet ble som følger:

«Fra: Kirsten Leikny Femundsenden [mailto:k.l.femundsenden@gmail.com]
Sendt: 5. mars 2015 06:31
Til: Sør-Trøndelag tingrett (postmottak); Frostating lagmannsrett

Sør-Trøndelag tingrett
Frostating Lagmannsrett

Er jeg glemt?

Jeg viser til besøk i begge rettsinstanser. Jeg ble lovet en avtale i tingretten, for å gjennomgå vedlagte anke, bilag: 150109, – det er snart fire uker siden jeg ble lovet tilbakemelding, men har dessverre ingen ting hørt. Som kjent så SKAL kommunikasjon med meg også sendes pr e.post, dersom det dreier seg om meldinger med frister.

Siden tingretten bruker så lang tid på å finne tid, sender jeg med moe materiale som viser at samtlige av mine saker vedrørende tvangssalg og tvangsfravikelser, helt tilbake til mai 2010 må berammes helt på nytt.

Altså, NY BERAMMING PÅ ALLE SAKER.

Det er sjokkerende at dere ikke er oppdaterte på gjeldende lovverk og har bidratt til at mine eiendommer tvangsselges.

Sender derfor ved noe dokumentasjon, slik at dere kan oppdatere dere på EMK og er forberedt til jeg kommer. Kort oppsummert så gjelder nøyaktig det samme i mine saker som den saken som er bakgrunnen for disse spørsmål. Bilag: 150204 og 150112. Den samme juristen skal for øvrig også være med meg i retten ved ny beramming.

Kopierer for ordens skyld inn en enkel norsk oversettelse, slik at dere raskt ser hva det dreier seg om.
Kopi:

“Ny beramming kreves, av samtlige saker vedrørende tvangsutkastelse og tvangssalg.

Det begrunnes her enkelt med at jeg ikke er blitt innkalt til muntlige forhandlinger i mine saker, selv om jeg har etterspurt nettopp det.
Dere er trolig godt kjent med at den norske stat har svarfrist den 6.mai 2015, med å besvare følgende spørsmål fra EMD. (Europeiske Menneskerettsdomstolen), her oversatt til Norsk. Saken jeg vedlegger dokumentasjon på, er identisk med forhold i mine saker. Dette kun at saken i dokumentene gjelder en leilighet og ikke eneboliger/hytter. Mine saker skal også inn for EMD, hvis nødvendig. Dette er det for øvrig også tidligere informert om til gjeldende instanser gjentatte ganger.

Spørsmål 1:
«Erkjenner Den norske stat at det ikke å avholde muntlige forhandlinger om et så viktig tema som tvangssalg, er en krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1, som beskytter retten til en rettferdig rettergang? Det vises blant annet til saken Jussilia mot Finland, premiss 40-43.»
Spørsmål 2:
«Var beslutningen om at klager måtte tvangsselge sin leilighet, et inngrep i hennes rettighet under artikkel 8 para 1, som ikke var nødvendig under artikkel 8 para 2 ?»

Dette er naturligvis meget alvorlig for norsk rettssystem.
Nevner at det er selveste sorenskriveren i Sør-Trøndelag tingrett,Knut Almaas, som har begått disse alvorlige feilene i saksbehandlingen av mine saker. Dessverre har ikke dommerne i Froatating lagmannsrett vært bedre oppdaterte. Jeg hadde med dokumentene til møtet i Frostating lagmannsrett med administrasjonssjef Lars Kirskæther og lagdommer Arve Rosvold Alver, men de var ikke interesserte.

Da ber jeg tingretten om tilbakemelding på noen alternativer dere har mulighet for et møte.

Nevner for ordens skyld at jeg har KRAV på møte.

Med hilsen
Kirsten Leikny Femundsenden

3 vedlegg»

HER ER SVARET JEG FIKK FRA SORENSKRIVEREN I SØR-TRØNDELAG TINGRETT:

«Almaas, Knut
09.27

til meg, FROS_ledelse

Ankesaken er oversendt lagmannsretten til behandling og det er da uaktuelt med rettsmøte i tingretten.

Mvh

Knut Almaas/sorenskriver»
}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kirsten Leikny Femundsenden https://www.facebook.com/groups/788223454547153/?fref=ts sitat:
+{
TORPEDOVIRKSOMHET – I RENNEBU KOMMUNE – OBS! OBS!

TORPEDOEN oppsøker UANMELDT, – MIN HYTTE i Rennebu kommune i kveld 6.mars 2015, ved 16 -17 tiden.
Navnet oppgis å være : Jon? John? Johan? EVJEN. Bor trolig i området Orkdalen eller omegn. Tlf er 95112641. (Nummeret er hemmelig og har ingen adresse.)

Denne personen oppga å gå ærende for lensmannen og namsmannen i Rennebu kommune. (Torpedoen oppga ingen navn).
Namsfullmektig i Rennebu kommune : Monica Bjørkhaug Aspeggen
Lensmann i Rennebu: Finn Skårsmoen
Polititjenestemann i Rennebu: Helge Sumstad

Jeg var inne i hytta og snakket riktignok ikke med vedkommende, men han traff min venn ute.(Identisk med eieren av bilen han kom for å tvangsselge).

Vil påpeke at kravet han kom for å få innfridd, skal være fra bomselskapet “E6 Gardermoen”. (En fillesum for de, men en stor sum for meg). I så fall er det kommunisert skriftlig fra meg, når og hvilke forutsetninger som skal til for at JEG innfrir skyldige bompenger. Det er ingen tvil om at jeg er uenig i innkrevingen bompenger i Norge, men betaler naturligvis de faktiske bompengene,- når jeg får penger til overs. Med min økonomi, så er ikke det prioritert. Særdeles ikke, når staten godtar at Nav skylder meg store summer, uten å løfte en finger for å løse saken.
Men TORPEDOVIRKSOMHET, er dog UAKSEPTABELT!!
Fy for noe svineri, det er visst ingen grenser for hvilke krenkelser og opplevelser jeg skal få, med bakgrunn i denne yrkesskaden og svindelen fra Nav.
}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kirsten Leikny Femundsenden, sitat:
+{
Politiet i Orkanger og Agdenes.
Jeg tillater meg å være meget direkte i mine uttalelser her, men mener altså at det er helt på sin plass.
Håper virkelig Heimdal får se en annen side av denne damen, enn hva jeg har gjort.
Mine tanker er at det er “over- tydelig”, at politiet mangler dyktige lederkandidater. Dette, da det er til de grader innlysende, at det foreligger betydelig kunnskapsmangel hos denne lederen. .

Denne påstanden er basert på gjentatte grovt kritikkverdige erfaringer med Elisabeth Eldegard Eriksen i min tvangssalgssak. (En konsekvens av hvordan Nav har behandlet min yrkesskadesak).

Under Elisabeth Eldegard Eriksens ledelse, ga hun grønt lys til at advokat Harald Hoel (Oppdal) og hennes namsfullmektiger, Liv Gunhild Tøndel og Elin Sundli brøt seg inn i min hytte ved Gangåsvatnet, UTEN Å GI MEG BESKJED og stengte den av. I ettertid og på direkte spørsmål fra meg, hadde konfiskeringen og tyveriet foregått i midten av november 2013.

Denne lederen gjorde heller ingen ting, når advokat Harald Hoel solgte hytta til Laila Aspen Husabø og Joar Erik Husabø. Jeg advarte alle mot denne handlingen og ansvarliggjorde advokat Harald Hoel og sorenskriver Knut Almaas i Sør-Tr.lag tingrett. Selvfølgelig også Ørland sparebank, Brekstad. Jeg sendte til og med informasjon om advarsel til Husabø, mot å betale for hytta. Dessverre hørte de ikke etter mitt råd. I stedet politianmeldte de meg for innbrudd, – i MIN HYTTE. Hva gjør man med slike folk? Men de har vel for mye penger da!

Denne anmeldelsen har Elisabeth Eldegard Eriksen mottatt, selv om den er stikk i strid med gjeldende lovverk. Hytta er fortsatt min, – dette da salget er basert på flere lovbrudd. Lovbrudd som må forventes at en namsmann og leder for politiet kjenner til. Selvfølgelig også advokat Harald Hoel , Oppdal, Sør-Tr.lag tingrett og Frostating lagmannsrett. Saken er anket og jeg har fått beskjed om at de IKKE får overta hytta, selv om den er betalt. Spennende å se hvordan Ørland Sparebank kommer til å behandle de. – Jeg kommer til å anke saken helt til EMD og med de spørsmålene EMD har stilt Norge, vedrørende brudd på EMK, så er jeg opptimistisk på å oppnå rettferdighet, – til slutt.

Da blir det spennende å se om politiet i Agdenes og Orkdal endrer seg når sjefen forsvinner til Trondheim……, eller om alle uryddighetene og helerivirksomheten de har bedrevet i min sak vil fortsette. .

http://postimg.org/image/f5wk8xa4j/
}+

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, tvilsom bankvirksomhet, Ørland sparebank, bedrag, rettsvesen, #5 + https://www.youtube.com/watch?v=eHeezF56Ykg&index=8&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i

Sitat: Hvem kan egentlig kreve mine eiendommer tvangssolgt og pantet innfridd? Slik blir den vanlige norske borger bedratt av norske banker med støtte fra det norsk rettsvesen. I mitt tilfelle har ikke norske dommere tatt seg bryet med å sjekke om innkrever VIRKELIG HAR KRAV på pantet de forlanger innfridd. LÅN ØSB bekreftet at INGEN kan SVARE på hvem som hadde pengene jeg lånte, FØR de kom til meg. ØSB bekrefter også at banken IKKE har tilgjengelig penger til utlån, verken på konto, i hvelv, eller på annen måte. Pengene eksisterer ikke FØR signering av lånetaker på dokumentet. Jeg etterspør transaksjonshistorikk/regnskap for de pengene jeg fikk låne? ØSB opplyser at det ikke eksisterte noen spesifikk registrering. (Det eneste banken har, som kredittansvarlig lover å sende meg, er bankens regnskap. Ingen dokumenter er mottatt på disse to månedene.) STENGTE KONTOER Siden ØSB stengte kontoene mine, slik at jeg ikke har tilgang til de, ba jeg om å få kontoutskrift, for å få en oversikt over nøyaktig hva jeg har innbetalt på lånet i ØSB. Dette har jeg også bedt om tidligere, men fortsatt ikke mottatt! Så der er vel noe ØSB ikke vil ut med… Kirsten Leikny Femundsenden. Relatert: Norspar Norge AS, kredittsjef privatmarked/bedriftsmarked/landbruksmarked Torbjørn Brandtsegg, kreditansvarlig, advokat Guri Ulset, seniorrådgiver personmarked Jan Kvithyll, IT inkassotjenester, Gagnåsvatnet, Gangåsvatnet, Hvittingfoss, Elden, advokatfirma, penger basert på, produsert på grunnlag av, underskrift lånekontrakt, en JR produksjon, foto & redigering Janniche og Robin Davidsen, hjemme i godstolen Kirsten Femundsenden & Jarle Mjøen

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Ekstra publikasjon av video #5A p.g.a. uforutsett sletting

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, tvilsom bankvirksomhet, Ørland sparebank, bedrag, rettsvesen m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1969&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Youtube administrasjon slettet noen videoer i spillelisten, men fler kopier eksisterer

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS m.m. http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1963&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, ankesak avvist, Høyesterett, uetterrettelighet, ulovligheter, #5B https://www.youtube.com/watch?v=MtSDCgls_lw&index=9&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i

Dommerfullmektig, Benita Tjørn, Kongsberg tingrett og Høyesterett,ved utskriftsstadfester og kanskje dommere, har nå produsert flere lovbrudd vedrørende tvangssalget av Grøtterudveien 25. «Rennebu lensmannskontor» har nemlig vært på hytta hos meg og stiftet dokumentene på døren. Det skjedde presis, på det tidspunktet jeg hadde en «helseavtale» på Orkanger. – Skikkelig uheldig, at de ikke traff meg på plass. Underlig, siden jeg ikke har vært utenfor eiendommen på ukesvis. Det hadde jo vært interessant og vært hjemme da jeg fikk besøk av et helt lennsmannskontor….. Skulle jo gjerne fått svar på hvorfor de tillater at jeg blir trakassert og svindlet, samt hvorfor NORGES GRUNNLOV og EMK ikke gjelder for meg?

ALARMEN går, nok en gang. Både Kongsberg tingrett og Høyesterett, bryter igjen norsk grunnlov og EMK. Slik det er å lese, forholder Kongsberg tingrett seg KUN til lovverk (tvisteloven), som overstyres av grunnloven og EMK. ALARMEN gjelder naturligvis spesielt, siden Høyesterett også tillater slike lovbrudd. Siden dette er dokumentert, svart på hvitt, beviser det tragedien, at: RETTSSIKKERHETEN ER FRAVÆRENDE I NORGE. Slik det fremgår av dokumentene, har IKKE dommerne i Høyesterett signert sin beslutning om at «anken nektes fremmet». Den er kun signert av en som bekrefter riktig utskrift???? Ser også at Høyesterett åpenbart MENER, at det KUN ER JEG som får tvangssolgt mine eiendommer i Norge. De skriver jo at saken ikke har allmenn interesse. Dette selv om det i 2013 ble det gjennomført 7144 tvangssalg, ca 1000 flere enn i 2012. Antall begjæringer i 2013, oppgis å være hele 18.432 Dette er det høyeste antallet begjæringer noensinne, ifølge tall fra Norske Inkassobyråers Forening (NIF). Hvor lenge skal vi finne oss i disse feildømmingene og lovbruddene i norske domstoler?

Kirsten Leikny Femundsenden

Relatert: Møte Quality Hotel Tiller, Kongsberg Tingrett, Høyesterett Oslo, Høyesteretts ankeutvalg, anke avvist, nektes fremmet, sak nr 14-068489ASK-BORG/04 mot Ørland sparebank, Borgarting lagmannsrett, kjennelse forkynt oppslag dør hytte, stevnevitne Rennebu lensmannskontor, politi, høyesterettsdommer, Ingse Stabel, Liv Gjølstad, Hilde Indreberg, Christopher Haugli Sørensen, dommerfullmektig Benita Tjørn, fullmakt begjæring om oppfriskning, Norges Grunnlov, Grunnloven paragraf 98, Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK, ankegebyr, rettsgebyr, manglende utbetaling, Frostating lagmannsrett 14-134439ASK-FROS, Tvisteloven, Arve Rosvold Alver, Lars Kirksæther, 13-155832TVA-KONG, 12-138194TVA-KONG

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, NAV beregnet utbet. på for lavt grunnlag, Jarles beregning, #5C https://www.youtube.com/watch?v=rW2ICu_q3mM&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i&index=10

Sitat: Dette er en presentasjonsfilm som viser hva som er den riktige utregningen basert på det riktige beregningsgrunnlaget ved en godkjent yrkesskade. NAV har beregnet feil og konsekvensen av dette er formidable. Jarle viser tallene på lidt tap for Kirsten.

Noen videoer er slettet av youtube administrasjon, men kopier finnes i følgende

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, samtale megler Jon Alvsaker, Kongsberg eiendomsmegling AS m.m. http://www.nyhetsspeilet.no/2011/06/nav-med-rett-til-a-drepe/comment-page-4/#comment-112825

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, hemmelige og åpne lyd- og videoopptak, lovverk, reell praksis, #6 + https://www.youtube.com/watch?v=H74tB0p-vKE&list=PLqQQFOVUZBLj36bh9WqBp_6VlcgPUSl8i&index=11

Sitat: Alle har rett til å kunngjøre sin sak offentlig. Det er og blir den enkeltes sak. Kirsten har valgt å være åpen om behandlingen hun har fått av offentlige personer i NAV, Norsk rettssystem og Bank. Og ingen bør nekte henne å ytre sin sak. Denne videoen viser hva lovverket sier om bruk av lydopptak for privatpersoner. Og hvordan Kirsten blir møtt når hun ønsker å kvalitetssikre saken sin med lyd og filmopptak i Sør-Trøndelag Tingrett og Frostating Lagmannsrett. Vi oppmuntrer alle til å gjøre lydopptak i viktige saker som behandles av offentlige personer/etater. Del gjerne denne filmen og bli med i Støttegruppen for Kirsten. Relatert: Datatilsynet, personopplysningsloven, overvåkning, overvåking, Metro, commit Trondheim, kamera, camera, cam, hovedforhandling, rettsforhandling, Trondheim tinghus, Sør-Trøndelag tingrett, Lars Kirksæther, Borgarting og Frostating lagmannsrett, Arve Rosvold Alver, begjæring om gjenopptagelse, NAV, norsk rettssystem, bank, Lovdata, grunnlovens paragraf 100, ytringsfrihet, sannhetssøken, demokrati, meningsdannelse, Jarle Mjøen, en JR produksjon

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Leaked Gabrielle Giffords PHOTOS EXCLUSIVE! https://www.youtube.com/watch?v=diVU-Fkis9E

Hva med NAV Forvaltning direktør Ellen Christine Christiansen https://www.google.no/search?q=Ellen+Christine+Christiansen

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Tvangssalgsprosess Grøtterudveien 25, m/ Jon Alvsaker, Stein Husby, namsmann Ellen Hals Hellerud, #3

Tvangssalgsprosess Grøtterudvn 25, samtale dommerfullmektig Benita Tjørn, Kongsberg tingrett, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1968&start=1

Kirsten Leikny Femundsenden har delt sin video, sitat:
+{
Dette er mailen jeg sendte til lensmannen i Rennebu, Finn Skårsmoen, med non synspunkt på sendingen jeg fikk vedrørende besøksforbudet. de dokumentene ble lagt ut 16.07.kl:23:12.
Kopi av mailen:

“Som avtalt bekrefter jeg mottak av denne e.posten og vil samtidig knytte noen kommentarer til sendingen jeg fikk.

Det er ikke til å tro hva du og dine politikolleger tillater dere overfor meg.

Åpenbart forsøk på å skade min troverdighet, – for å berge eget skinn !

Skjønner godt at etaten med støttespillerer skjelver i buksene, det er kjent at det gjerne er slik frykt virker, når det er utført handlinger mot noen, som ikke skulle vært gjort. Langt mindre at overgriperne våger å stå inne for sine handlinger.

Ansvarsfraskrivelsen har sin pris, det vet jo samtlige voksne folk! Siden du i respektløshet mot meg, under samtalen, – som forøvrig var meget rolig og kontrollert, ba om at vi skulle kunne fortsette å snakke sammen som voksne mennesker, – ja da er lista lagt !

Jeg skriver dette KUN, for å gjøre deg oppmerksom på at jeg forstår, når du bruker forskjellig knep, for å ydmyke, krenke, frata meg troverdighet med mere.
Du og samtlige jeg har kontakt med, VET jo, at jeg er en VOKSEN dame og jeg SNAKKER som en VOKSEN DAME:
– jeg er 63 år (politiet hadde også skrevet fødselsdatoen min i beslutningen om besøksforbud),
– jeg ser til og med minst så gammel ut, for tiden,
– jeg er fortsatt overvektig etter perioden uten penger fra Nav, da jeg måtte spise så mye karbohydrater (brød),
– jeg har store bevegelsesproblemer, kan ikke løpe, nesten ikke gå trapper, bruker fortsatt krykker etter skadene politiet i Kongsberg påførte meg, under en aksjon, viste seg å være beordret av Jon Alvsaker, og isenesatt av hans venner i Kongsberg politiet med Jakon Walberg Sandness i spissen. Dette blant annet 16.12.2014,

Men jeg ser sammenhengen av at politiet kan ha behov for dette, for å forsøke å imøtegå mine opplysninger og orienteringer, om alle overtrampene dere har gjort direkte rettet mot meg og min familie.

Særdeles interessant er det, når politiet, sågar en som signerer med “politiadvokat Kjersti Hegerberg”, hevder at:

“Det er grunn til å tro at Kirsten Leikny Femundsenden ellers vil: – Krenke en annens fred”

Her kommer noe som viser Norsk politi og rettsvesens sanne ansikt. Norsk politi beskytter ikke lenger befolkningen som utsettes for forbrytelser, norsk POLITI beskytter RANERE, øvrige KJELTRINGER OG OVERGRIPERE!
Dette er bare trist.

Siden dette forbudet gjelder Jon Alvsaker, mannen som er identisk med den eiendomsmegleren som har:
– sjikanert og trakassert meg og min familie nå i flere år, uten at politiet har løftet en finger for å beskytte meg og mitt. (Faktisk tvert om, det har jeg på tape fra politimesteren i Buskerud.)
– sågar fått oss arrestert for at han skulle kunne berike seg på mine og min families midler,
– bedrevet heleri
– delaktig i stjeling, kasting og knusing av mine og mine familiemedlemmers eiendeler,
– beriket seg ulovlig på meg, med godkjennelse fra Kongsberg tingrett, dommerfullmeltig Benita Tjørn og der sorenskriver Stein Husby er orientert og har uttalt seg. Det er til og med uenighet innad i konglomeratet, om eiendelene mine virkelig KAN kastes, men sorenskriveren er tydelig i sin uttalelse, om at Jon Alvsaker ikke har lov til å kaste MINE EIENDELER, DE SKAL OPPBEVARES ! Han henviser til og med til en annen sak.

Hør på vedlagte lenke;

Når min advokat ber Jon Alvsaker redegjøre for hvor mine eiendeler er, så sender han et papir, som juridisk sett ikke er verd papiret det er skrevet på en gang. Det forteller KUN at dokumnentet er hentet fra arkivet og sendt til Jon Alvsaker. Så det er klart at han er ille ute å kjøre nå, HVIS eiendelene mine er stjålet, kastet, destruert, solgt med bakgunn i det dokumentet, da har politijurist Kjersti Hegerberg alvorlige huller i sin kompetanse. Det nytter ikke å komme med at “slik pleier vi å gjøre det” osv. Dette er lovbrudd så det suser etter.

Denne besøksforbudssaken har også en side av mer underholdende verdi.

Dette siden jeg ikke vet hvem denne mannen er, – bortsett fra på bilde.
Jeg hadde naturligvis ikke kjent han igjen, om jeg hadde møtt han på gaten. For en utrolig innbilsk fyr, maken. Si meg, tror han at han er “Guds gave til damene”? Slike symptomer har som kjent en diagnose.
Nå fremstår han da heller ikke som noen sjarmør for mitt indre øye, jeg ville ikke “tatt i han med en glotang en gang” er mine tanker.
I min og min families verden, tilhører han gruppen med det simpleste, av det simple.

Det dere i politiet og politiadvokaten derimot burde gjøre, er å finne tilbake de eiendelene mine! Samtlige eiendeler som er fjernet fra Grøtterudveien 25 i Hvittingfoss og er søkk vekk. Etter at de er kjørt bort i henger av Alvsakers innleide medhjelpere Bråthen, Pedersen og Høier.
Husk jeg har hatt telefonkontakt med samtlige av disse medhjelperne, også den enes kone, – som hver for seg har gitt intressante opplysninger.

Det er gått langt i Norge, når politi og rettssystem går til så sterke tiltak mot meg, og gir sterke signaler, beslutning, om at det ikke er lov til å ta til motmæle og be om redegjørelser, overfor de som raner, undertrykker, bedriver maktovergrep, ja ren kriminalitet, direkte rettet mot meg og mine eiendeler/eiendommer.
HUSK!
Det ENESTE jeg har gjort, og som jeg naturligvis er min fulle rett til, er Å BESKRIVE MINE OPPLEVELSER OG FORSVARE MEG OG MIN FAMILIE,
MOT :
– URETT, – LOVBRUDD, – TYVERI , – ØKONOMISK BEDRAGERI, BANKSVINDEL, – STJELING OG DESTRUERING AV MINE EIENDELER, – TRAKASSERING, – KRENKELSER, – UTILBØRLIG INNGRIPEN OG FORSTYRRELSER I FAMILIELIV OG HJEM, – MED MERE !

Dette er en katastrofe for YTRINGSFRIHETEN I NORGE, grunnloven §100 !
Dette er dessuten trakassering, grov sjikane og krenkelse av meg og min familie med støtte av norsk politi.

Kopierer her inn lovteksten politijuristen har brukt.
Er det noen som skulle vært beskyttet med besøksforbud av alle overgriperne jeg har vært utsatt for de seneste årene, så må det være meg.

“Kap 17 a. Besøksforbud, oppholdsforbud m.v.

0 Tilføyd ved lov 1 juli 1994 nr. 50 (ikr. 1 jan 1995), overskriften endret ved lov 9 jan 1998 nr. 2.
§ 222 a. Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil
a) begå en straffbar handling overfor en annen person,
b) forfølge en annen person,
c) på annet vis krenke en annens fred, eller
d) begå ordensforstyrrelser som er særlig belastende for en annen person.
Slikt forbud kan også nedlegges til beskyttelse for en nærmere avgrenset krets av personer. Forbudet kan nedlegges dersom den som forbudet skal beskytte, har begjært det, eller allmenne hensyn krever det. § 170 a gjelder tilsvarende.
Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys
a) å oppholde seg på et bestemt sted, eller
b) å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person.
Er det nærliggende fare for en handling som nevnt i første ledd bokstav a, kan personen forbys å oppholde seg i sitt eget hjem.
Besøksforbudet kan begrenses på nærmere angitte vilkår.
Besøksforbudet skal gjelde for en bestemt tid, høyst ett år av gangen. Besøksforbud i eget hjem kan vare i høyst tre måneder av gangen. Besøksforbud kan bare opprettholdes så lenge vilkårene er oppfylt.
Påtalemyndighetens beslutning om å ilegge et besøksforbud skal være skriftlig og angi den forbudet er rettet mot, den det skal beskytte og grunnlaget for forbudet. Tilsvarende gjelder en beslutning om ikke å ilegge et besøksforbud. Den forbudet er rettet mot og den det skal beskytte, skal underrettes om påtalemyndighetens beslutning ved en kopi av beslutningen. En beslutning om å ilegge et besøksforbud skal likevel forkynnes for den som forbudet er rettet mot. Den et forbud er rettet mot, skal også gjøres kjent med følgene av å bryte forbudet, jf. straffeloven § 342. Avslår påtalemyndigheten en begjæring om besøksforbud, skal det opplyses om retten til å bringe avslaget inn for retten etter sjette ledd tredje punktum. Er det fare ved opphold, kan beslutningen etter første og annet punktum gis muntlig, men den skal da snarest mulig nedtegnes.
Den som forbudet er rettet mot, kan straks eller senere kreve beslutningen brakt inn for retten. Påtalemyndigheten sørger for at han blir gjort kjent med denne rett. Dersom beslutningen kreves brakt inn for retten, skal påtalemyndigheten snarest råd og så vidt mulig innen 5 dager etter at kravet ble fremsatt, oversende saken til retten. Oversittes fristen, skal grunnen opplyses i rettsboken. Dersom den som forbudet er rettet mot ikke er avhørt av politiet, skal det opplyses om grunnen i påtegningen til retten.
Påtalemyndigheten skal snarest råd og så vidt mulig innen 5 dager etter at en beslutning om å ilegge en person besøksforbud i eget hjem er forkynt, bringe beslutningen inn for retten. Sjette ledd fjerde og femte punktum gjelder tilsvarende.
En beslutning om ikke å ilegge besøksforbud kan bringes inn for retten av den et forbud skal beskytte. Den et besøksforbud er rettet mot, og den det skal beskytte, skal varsles om rettsmøter. Begge parter har rett til å være til stede og til å uttale seg. Bistandsadvokat oppnevnt etter § 107 a første og fjerde ledd kan også uttale seg selv om den forbudet skal beskytte, ikke møter. Rettens avgjørelser treffes ved kjennelse. Reglene i §§ 184 og 243 gjelder tilsvarende så langt de passer.”

Jeg får bare avslutte med yttrykket: “Straffen får være, at dere får leve reste av livene deres med skammen”.

Med Hilsen
Kirsten Leikny Femundsenden”
}+

Støttegruppe for Kirsten Leikny Femundsenden https://www.facebook.com/groups/788223454547153/?fref=ts

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

20141017_Ekte TV Ekte trusler +

Sitat: Hvorfor dukker det opp nye bilder på øde veier, hvorfor får vi uventet besøk på hytta, hva er sannheten om høflighetsvarsel, hvorfor forsvinner journalister fortere enn før, er vi fanget i trelldom?

“Hvorfor valgte Avisa Sør-Trøndelag å servere en løgnhistorie om undertegnede som jeg etterhvert politianmeldte, anmeldte de som var oppgitt som kilde, men politiet henla saken på falskt grunnlag, de fant ikke kilden. ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mind-control-i-praksis/comment-page-11/#comment-111662

«The New World Order Has Form and Function – The Media Runs Cover – Guardians Become the Predators – Synarchism: Nazi/Communist – 0rganized Anarchy by a Syndicate – Feudalism: Power is Money ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2014/04/na-er-sondags-dagbladet-vekk/comment-page-4/#comment-111648

Google oversatt ~ Ny Verdensorden har form og funksjon – Massemedia kjører dekkoperasjon – Voktere blir rovdyr – Synarkisme: Nazi/Kommunist – Organisert anarki av et syndikat – føydalisme: Makt er penger http://bit.ly/1pkcI78

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Snedige kommentarer, Seitatis.
Hokus-pokus-mambo-jambo biter ikke på meg.

NAV- med lisens til å drepe.
Menneskeheten bryr seg snart ikke lenger om lisenser. Den har fått nok.
Angst-moral-paranoia-frykt vil snart ramme eliten for det de har gjort:

https://www.youtube.com/watch?v=hhaRkiyryFk

Det hjelper ikke lenger med latinske ord og annen frimurermagi.

En menneskehet, som innser at de er ETT, med RETT til forskjellige meninger, vil være som en tsunami mot eliten. Dette vil garantert også skje i Norge, kanskje ett av de land i verden, hvor skjult nedtrykkelse, manipulering, indoktrinering, drap, korrupsjon, mishandling av både voksne og barn, vitner om et grusomt totalitært diktatur? Den økonomiske kollaps vil garantert også ramme Skandinavia. Hva skal eliten forsøke seg på da? Kreve inn mer skatt og avgifter, forgifte ytterligere med vaksiner, og pøse på med mer propaganda og falske flagg operasjoner?
Det er dette Norgeseliten er livredde for: Å miste kontroll over et folk, som attpåtil er rasende. Jeg synes tiden er overmoden, for at nordmenn snart skal få uttrykke hva de føler. Følelser har hittil vært en forbrytelse å vise, i Norge. Følelser undertrykkes. Ensomhet forebygges ikke. Den stimuleres. Splitt og hersk. Det er splittelsen av det Norske folk, som danner grunnlaget for Arbeiderpartiets makt. Et unisont folk, er ekvivalent med Arbeiderpartiets fall, og nedleggelse av frimurer-bevegelsen.

Jeg bøyer meg ikke for mambo-jambo om høyere frekvenser, skapt av eliten, som skal forhindre aggresjon, hat og motstand mot dem selv. Jeg bøyer meg ikke for noen som helst autoritet , som skal fortelle meg, at Menneskets hat mot eliten, ikke er en naturlig reaksjon, og en menneskerett, i forhold til hva uskyldige mennesker er blitt utsatt for i så mange generasjoner. Milliarder av mennesker er døde. Milliarder av mennesker er i dag i live. Vi er alle etterkommere av våre forfedre. Forestill deg et unisont raseri, som vi genetisk husker fra våre forfedre, og en unison kjærlighet, som hele menneskeheten snart vil erkjenne for hverandre. Men ikke for eliten. Så kan en eller annen besservisser gå på meg, og ikke på saken jeg vil belyse, og mene at jeg hater eliten. Spørsmålet vil forbli ubesvart til evig tid.

Det er KUN ett språk som eliten forstår: Massiv motstand.
Ingenting annet ser ikke ut til å hjelpe lenger.

Eliten kjemper mot tiden

Tikk-takk-tikk-takk

Og vil tape:

Misbruk av skattebetalernes penger i EU-systemet, som introduseres av Dansk Folkepartis representant Morten Messerschmidt:

“Vi arver ikke Jorden av våre forfedre. Vi låner den av våre barn”

Indianere i Amazonas. Mine forfedre. Ikke genetisk, men i skjel og ånd.
Og jeg er villig til å dø for dette standpunktet. Når som helst. Hvor som helst.
For jeg har fått nok!

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Slik som her, Seitasis:

Eller her:

NWO faller!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

NWO faller! Innrømmer at dere har skap litt angst, liker ikke ideen med truslene om å sementere utgangen av Denver byen.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Seitasis
11 år siden

Sementerer dere utgangen av undergrunns basene, er det en krigserklæring mot eliten.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Bør man ta seg hardt sammen, slik at man har rett til å ha tak over hodet, og få rå til føden?

Dør føden for oss, fordi vi har jobbet så hardt:

Mange blir deprimerte, når de jobber så hardt.
Industrien jobber hardt for å tjene penger på hardt arbeidende mennesker:

Noen ganger sultestreiker arbeiderne på fabrikker, slik at de skal få et bedre liv.

Mens i Norge er det helt andre forhold som rår, heldigvis. De folke “valgte” garanterer oss følgende, hvis de vinner “valget”

I Norge blir man moralisert og sett ned på, hvis man ikke har jobb, av de som allerede har jobb.

Moralen i Norge er: “Vi har jobbet hardt, for å kunne jobbe så hardt”.

Hvem er det som egentlig tjener penger på dette, har jeg lurt på.

“Vi har jobbet hardt for å kunne jobbe så hardt, slik at bankier-familiene sliper å jobbe like hardt som oss” ?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Vi “?” har ikke tatt mer en et par prosent av alle pengene som skapes hvert år. Summen etter 80 år er unntatt offentligheten og dere har ingen innsynsrett etter eksisterende lov og de må dere bare respektere. Lov er lov.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Joda, nå ser vi alle hva slags folk som styrer og steller dette landet lukt åt helvete

Say hello to da WISE GUYS: Freemasons, Odd Fella`s and Rotary`s

Anbefaler alle som kan, til å logge seg inn på Nav. Da får man se et snedig symbol, som kan minne om en drage. I Frognerparken finnes det mange drager.
Frimurere lot Frognerparken bygge. Lot de Nav bygge også? Rom ble ikke bygget på en dag, men det ble Nav, nesten over natta.

For Nav er like opp-ned-selvmotsigende, som resten av denne hverken-fugl-eller-fisk-hummer-eller-kanari-bananstaten, med en herlig tvist av blandings-plan-og kapitalistisk økonomi, med en deilig piff av kommunistisk indoktrinering og sensur, amerikansk macho-surveilance og politimakt, samt en goodfella-aktig bande i fine dresser, som tviholder på idealer som kommer fra steinalderen.

Utrolig? Ja, men sant!
Nav er en bløff! Det er da så tydelig, at hele hensikten er å skape en ‘”sosial-marxistisk” konsentrasjonsleier, for uvitende folk?
Er det rart at folk mister både håp og fremtidsutstiker, når vi ser hvor vanskjøttet Nav er? Ingen personnummer, ingen hjelp. Ingen armer, ingen kjeks.
Kommer du igjennom, er du heldig om du får snakke med et menneske som klarer å bruke datastystemet til Nav. Lenger vil du aldri komme i dette systemet.
Det er døfødt. Med hensikt!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Vi kan ikke lage et diktatur før vi har fjernet nordmenns iboende egenskap til å ta ansvar, kontroll og skaper evne, skjønner du vel Menneske.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Homo core (hjerte) må elimineres. Fjernes ikke home core, vil få flere uønskede Homo novis. Ødleggende for homo diktat.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

NAV-ansatt etterforskes for korrupsjon http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8402288 Sitat: En ansatt ved det lokale NAV-kontoret i Verran kommune er under etterforskning for økonomiske overtredelser. – Verran kommune har sett seg nødt til å anmelde en ansatt ved det lokale NAV-kontoret etter at personen ifølge påstander og dokumenter har bedt om gjenytelser for å levere tjenester til brukerne, sier Jacob Almlid, rådmann i Verran. Startet med intern undersøkelse. Kommunen startet selv en intern undersøkelse i juni. Informasjonen som kom frem under denne førte til at de 20. august anmeldte saken. – Det var såpass alvorlig at vi anmeldte saken, og personen er avskjediget fra sin stilling i Verran kommune. Men det er viktig å understreke at saken er under etterforskning, og at vedkommende ikke er dømt, sier Almlid. ..

“Rådmann: – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/comment-page-4/#comment-93623

trackback
12 år siden

[…] NAV […]

Ghleo
Ghleo
Abonnent
12 år siden

Nei, du har ikke krav på tak over hodet. Du får bare ta deg sammen og jobbe for føden som resten av oss.

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Jeg har et kjapt spm, gidder ikke skrive side opp og side ned med forklaring først.

Har man krav på tak over hode i Norge? Hva kan en som har rygg/hofte/nakke/skuldre/armer/albuer/håndledd/knær/tær problemer dokumentert fra legen egentlig forvente av hjelp fra NAV eller den Norske stat vis man er ivrig og maser masse selv? Men ikke har familie eller venner som jobber innenfor NAV?

Jeg kommer også til å gå etter AP politikere!!!!

ola
ola
Abonnent
12 år siden

Skulle ønske jeg kunne få like bra behandling av den norske stat som mullah krekar.. jeg tror livet mitt hadde vært en del bedre da, men NAV og staten hater jo norsk ungdom, så jeg får vel bare vente på kulda så jeg fryser ihjel, så er NAV kvitt meg, som de ikke holder skjult at de vil.

http://www.dagbladet.no/2011/11/17/nyheter/mulla_krekar/ideologi/islam/debatt/19047349/

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget.
http://nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7817817

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Brukte gynekolog for å vurdere lungesyke Roald.

Brennpunkt har kontrollert denne listen, og våre undersøkelser viser at NAV ikke vet hva alle deres ansatte er spesialister i.

På spørsmål fra Brennpunkt om hvor disse legene har sin lojaliteten, svarer assisterende direktør Åsholt følgende:

– Disse legene er ansatte i NAV, og skal ha lojalitet til NAV.
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7818154

Singoalla
Singoalla
Abonnent
12 år siden

Har ikke fåt lest alt her, vil bare bidra med noe som jeg tror er et stort problem. Og det er at det finnes arbeidsgivere, rike kakser også, som ikke betaler lønn til sine ansatte overhodet. De er lønnet av OSS!!! HVORDAN? Gjennom NAV.

Noen bedrifter tar kun inn arbeidskraft gjennom NAV, hvor NAV/dvs VI betaler lønningene deres og en del rike kakser skor seg på dette.

Det er sikkert også bedifter som sliter med å klare seg, som overlever slik, på kunstig åndedrett.. men, vil vi ha det slik? Det blir iallfall kunstig.. og da undergraver de det naturlige arbeidsmarket og det kan vel få følger?

Skriver dette kun for å få våkne folk søkelys på problemet, og gjerne observer hvem som utnytter systemet slik der du bor. For snylting på det offentlige er faktisk hva dette er! Og folk får heller ikke fast jobb pga dette.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

http://www.essex.ac.uk/torturehandbook/

Torturhåndboken gir kanskje noen ideer om hvordan og hos hvem legge frem bevisene for tortur for ofrene for mind control.

Abe
Abe
Abonnent
13 år siden

Har fått bra hjelp av Nav foreløpig jeg (Bjerke, Oslo) og å rakke ned på logoens farge…taler vel for seg – her er det irrasjonelle argumenter ute og går.

skippern
skippern
Abonnent
13 år siden

Artig av regjeringen å legge ut intervjuet med Soros, den selverklærte sosialisten uten sosiale skrupler. Fiffen og biz-nissene satt som tente lys, hva tenkte de egentlig? Full DDR følelse oppnås ikke før man hører den norske næringsministeren spørre Soros om hvordan hans sosiale ansvarlige profil har influert hans forretningsmuligheter.
Det er jo alminnelig kjent at mannen er en konspiratør og aktivt støtter despoter og krigsforbrytere i nære og fjerne land.

Her følger historien om hvordan han organiserte overtakelsen av gruvedriften i Trepca i Kosovo med hjelp fra nato og Fn: http://www.eaec.org/norsk/korridorpolitikk.htm

Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

NAV er et effektiv verktøy til kontroll og subversjon av grupper og enkelt individ, og er på sett og vis en dekkorganisasjon for kommunisme. ;-)

http://www.youtube.com/watch?v=JN0By0xbst8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DoaS6Tt6ODY&feature=related ++

« Forrige artikkel

11. september – hvordan, hvorfor og hvem

Neste artikkel »

Falsk flagg terrorangrep – Berlin 26.06.2011?

74
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x