Sosialistisk Venstreparti i utvikling

2.2K visninger
10 minutter lesetid
9

Det virker som SV er i en rivende utvikling for tiden. Enkelte gamle kjepphester ser ut til å være under revisjon, og det ser ut som om det blir mulig å se et politisk parti for en gangs skyld som lager polikken basert på virkeligheten, til beste for det norske folk, og ikke etter de illusjoner et globalt nettverks agenda og deres interesser skaper i opinionen, ved hjelp av den mainstream media de eier eller kontrollerer.

Vi har mottatt en pressemelding fra Helge Ramstad fra SV. En Oslo politiker som vi tidligere har omtalt her
https://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/sv-ut-mot-bilderbergerne-og-nwo/

Helge Ramstad informerer oss om følgende:

I fjor på Oslo SVs Årsmøte ble det vedtatt med 102 mot to stemmer en uttalelse som går inn for ANTI-GLOBALISERING. Uttalelsen ble vedtatt lagt til grunn for skoleringa. Uttalelsen ble fremma av meg.  Dette må betegnes som et stort skritt i riktig retning. Men er SV-ledelsen med på dette? Neppe. I år gikk jeg et skritt videre med hva Nettavisen tok opp forleden om “USA – Verdensfreden og Obama”.

Nyhetsspeilet som eneste medium bringer i sin helhet disse dristige tanker i norsk polikk, som utrolig nok ikke en eneste politiker har klart å tenke før. Merkelig hva? Samme hvor innlysende det er. Vi lover å følge med i saken, om ledelsen i partiet SV følger opp det som grasrota i partiet ønsker. Om ikke kan vi komme i tvil om korrupsjon, for politikk skal gro nedenfra og oppover, og ikke omvendt, eller?

Ikke hele Ramstads budskap kom med hos Nettavisen, og vi gjengir det i sin helhet her. Vi minner om at dette har nesten historiske implikasjoner, siden vi til dags dato ikke kjenner noen politiker som har talt så fritt om internasjonale globaliseringsnettverk, som Helge Ramstad her gjør. Superborgerskap, som han kaller dem. Han er en foregangsmann i så henseende, og vi skylder å gjøre publikum oppmerksom på hans argumenter.

USA – Verdensfreden og Obama

USA – FORTSATT DEN STØRSTE TRUSSELEN MOT VERDENSFREDEN
Forslagstiller: Helge Ramstad
Addressat: Oslo SV

President valgkampen i USA vakte håp om forandring både for innenrikspolitikken og i USAs utenrikspolitikk. Disse håpene bygger nok på svak innsikt i hvordan USA styres og hvem som faktisk leder landet.

USA maktelite er selvsagt uforandret etter valget av Obama. Obama er som alle sine foregående presidenter i USA en representant for makteliten. Han ville ikke fått sjanse til å stille opp verken for det Demokratiske partiet eller det Republikanske om hans lojalitet til makthaverne, som her kalles Superborgerskapet , ikke var fullt klarlagt og fullstendig.

Gjennom GLOBALISERINGEN legger de superrike opp til en verden, som de kaller The New World Order. Denne, for dem nye herlige verden, skal bygge på de samme fire prinsippene som EU har lagt til grunn, . – herunder ”Fri bevegelse av arbeidskraft”, samt massive militær makt og overvåkning. Makta skal ligge i deres hender og folk skal fungere som konsumenter. PUNKTUM.

Innvandringa til Norge og de fleste andre land har to hovedårsaker: Globaliseringa og det lokale borgerskapets ønske om rikelig med billig arbeidskraft. I tillegg kommer at Velferdsstaten undergraves , noe de ser som ønskelig.

De borgelig og deres allierte har skapt slagordene som bla Støre og de andre i AP-toppen gjerne bruker; Det fargerike fellesskapet og Det integrerende samfunn og ”vi” mangler folk til å stelle den økende eldrebefolkningen. Det siste er bare et skalkeskjul for de søker ikke etter kvalifiserte pleiere til de eldre. Det stilles faktisk ingen krav til kompetanse hos innvandere. Derfor blir det mange som ikke får jobb og blir gående på trygd. Blant noen grupper er arbeidsløsheten opp i over 85 %. Men dette bryr ikke bedriftseiere seg om, denne kostnaden, samt undergravingen av arbeidsmarkedet, belastes det arbeidende folket, som er de som skaper verdier og derfor også dekker disse kostnadene.

Så USAs ambisjoner om Verdensherredømme og maktbruk for å sikre seg ressurser og innflytelse er ikke endra med Obama. Han fører Bush og superborgerskapet i USA sin politikk videre. Og Obama har økt USAs militære innsatser i Irak, Afghanistan og Pakistan med 65 000. Så krigene vil fortsette.

Oslo SV vedtok nesten enstemmig en uttalelse i på fjorårets årsmøte som ga klart uttrykk for at ”ANTI-GLOBALISERING” som et sentralt element. Nå går vi et skritt videre

Frogner SV vil at

  • ANTI-GLOBALISERING blir et sentralt punkt i SVs utenrikspolitiske kurs. Dette innbærer motstand mot oppløsning av verdens nasjonalstater og omdanning av arbeiderklassen i land verden over til en ”ressurs for borgerskapet som bare skal kunne flyttes verden over etter behov”.
  • USA makt og imperialisme, med ambisjon om ”å lede Verden” blir bekjempet slik at alle nasjoner og stater kan fremtre som likeverdige, slik FN charteret forutsetter.
  • Superborgerskapets planer om å skape en Verdensregjering under deres ledelse blir nedkjempet
  • Superborgerskapets fremste representanter i Norge, BILDERBERGERNE med Siv Jensen, Jens Stoltenberg, John G. Bernander , Helge Lund, Harald Norvik, Thorvald Stoltenberg ,m.fl. blir trukket fram i lyset slik at folk får forståelse for maktutøvelsen i Norge
  • APs høyrefløy under ledelse av Jens Stoltenberg og APs LO-topper får sin makt og innflytelse redusert
  • Høyre tendensene i SV, med liten eller ingen kritikk av NATO , Globalisering og imperialisme, blir kraftig redusert og at partiet legge kursen kraftig over til venstre. Dette må i det minste innebære at SV blir et konsekvent anti-imperialistisk parti.

Uten en kraftig venstredreining er det stor fare for at SV vil miste ytterligere tillit hos det norske folk og havner under 4 %.

Oppfølger av innslaget Nettavisen hadde om Ramstad’s forslag for Oslo SV:

Bilderbergerne i Norge

De utgjør en viktig maktgruppering også i Norge. De holder sin organisering hemmelig. De står ikke fram med sin organisasjonstilhørighet. Nettavisen hadde 6. mars oppslaget: KNALLER TIL MOT JENS PÅ SV-MØTE. http://www.nettavisen.no/nyheter/article2850705.ece

I intervjuet av undertegnede gikk det litt fort for seg fordi jeg skulle på møte og intervjueren hjem for helga. Så jeg har et par ting å korrigere:

På toppen av borgerskapet i USA sitter en uhyre mektig gruppa av landets og verdens rikeste, la oss kalle dem megamilliardærer. De er organisert i en organisasjon kalt CFR (Council of Foreign Relations). Den har ca 6000 medlemmer . Det er anslått at denne gruppa eier 43 % av alle verdier i USA, altså fabrikker, eiendommer, transportmidler, TV selskaper, aviser osv , ofte i form av aksjer, obligasjoner og bankinnskudd etc. Fordi de utgjør toppen av borgerskapet kaller jeg dem superborgerskapet.
De er så mektige at de kontrollerer i all hovedsak både politikken, og ideologien i USA. Dette medfører at de kontrollerer begge de store partiene; Demokratene og Republikanerne. Etter 1945 har over 80 % av USAs presidenter vært medlem av CFR. Men unntakene har alltid tatt med seg et stort antall medlemmer av CFR inn i Det hvite Hus og i regjeringa. George W. Bush er ikke medlem av CFR, men tok inn i sin regjering mange ledende CFRere som Dick Cheney, Richard Perle, Condi Rice, Paul Wolfowitz mf.

Det amerikanske demokratiet har de undergravd og gjort til et fåmannsvelde, et oligarki.
Men mens de forkjellige presidenter kommer og går forblir CFRs makt og agenda den samme, – ikke sant Jens Stoltenberg?

CFR var med på å etablere Bilderberg gruppa i 1954. Navnet har gruppa etter et Hotell Bilderberg i Holland hvor møtet fant sted. Bilderbergerne er altså en gren av den internasjonale makteliten. Den skal primært virke i Europa.

Under valgkampen i fjor var det konfrontasjonsmøte mellom Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Kanskje komisk fordi begge er Bilderbergere og går i hovedsak inn for det samme. Ja til EU-medlemskap, Ja til NATO, Ja til Nato og Norge deltagelse i krigen i Afghanistan , Ja til at USA leder Verden, OK til misbruk av FN, osv.
For å beholde sin ledende stilling i AP må Jens Stoltenberg legge seg noe mer opp til fagbevegelsens politikk enn Siv Jensen. Altså bare taktisk manøvrering for å beholde sin makt.

En meget aktiv person som er frampå i nesten alle aviser og i diverse kringkastings stasjoner er Kristin Clemet, – også en Bilderberger. ”Vår” kanal, NRK, benytter gjerne Bilderbergere. Viggo Johansen hadde et program etter valgkampen i USA som skulle drøfte resultatet. Han valgte to Bilderbergere; Kristin Clemet og Geir Lundestad. Hvor kritisk og oppklarende tror dere dette ble? De var helt ukritisk , selvsagt.

Som kjent går Globaliseringen ut på å gjøre vesten til et stort fellesmarked, altså at de 4 frihetene i EU skal gjelde , helst på verdensbasis. Det betyr at nasjonalstatene skal brytes ned fordi de hindrer jo den fri kapitalbevegelsen , og de hinder jo at arbeiderne kan flyttes til fabrikkene de rike eier, altså den såkalte fri bevegelsen av arbeidskraft.

Avisa Klassekampen skulle man vel tro går aktivt ut mot slike skjulte maktgrupperinger. Men, nei. I likhet med diverse i SV-ledelsen er avisa ikke mot GLOBALISERING , og således støtter både fri kapitalbevegelse, fri bevegelse av arbeidskraft mv. Avisa er derfor aktiv støttespiller for den store arbeidskraftinnvandringa. Den var som kjent på en halv million de siste ti år, og utgjør nå totalt ca en million.

Men SV da, diskuterer ikke de den voldsomme innvandringa? Nei, det er vel nærmest tabu. De tar bare fatt i en liten flik av konsekvensen, nemlig ”integreringen” av innvandrerne.

I mitt forslag til uttalelse på Oslo SVs årsmøte som Nettavisen har grepet fatt i,

http://www.sv.no/SV-der-du-bor/Oslo/Om-oss/ARSMOTE-2010/Sakspapirer

viser jeg at Obama er en representant for makteliten i USA og er klarert av denne før han stilte til valg.

Videre er det viktig at Bilderbergerne i Norge trekkes fram i lyset og at vi nordmenn tar til motmæle mot både mot Bilderbergernes skjulte maktutøvelse og mot press for å få Norge inn i en globalisert verden basert på de 4 EU – frihetene.
Dette er jo ikke i det norske folkets interesse! – noe folkeavstemningene om EU-medlemskap viser at flertallet har skjønt.

Mvh Helge Ramstad , Oslo

Dominerende krefter og utviklingstrekk i dagens verden

Oslo SVs årsmøte 2009
UTTALELSE vedtatt oversendt Fylkesstyret med 102 mot 2 stemmer. Skal legges til grunn for skolering .
GLOBALISERING OG ANTI-GLOBALISERING

Globaliseringen sprang ut fra at de ledende økonomiske personer og organisasjoner i verden trengte å utvide sine markeder og ut fra ønsket om ytterligere makt og kontroll over verden. I USA ble dette planlagt og man fikk diverse erklæringer om at USA mål var verdensherredømme, og i tillegg, overordnet makt også regionalt. De startet det som blir kalt Globalisering. I USA hadde allerede finanskapitalen overtatt for den tradisjonelle industrikapitalen etter andre verdenskrig. En tilsvarende utvikling som fant i Norge sted i slutten av 1960 – begynnelsen av 1970 .

Globaliseringen av finanskapitalen har skapt dets egen stat, innflytelses sfære og virkemidler. Den består av IMF, Verdensbanken, OECD og WTO. Disse fire institusjonene snakker unisont til fordel av markedet.
Etter overtagelsen av GATT i 1995 ble WTO en overnasjonal makt, fri fra kontroll av ethvert parlamentarisk demokrati.

De fundamentale mål ved den Ny-liberale Globaliseringen er ødelegging av kollektive ordninger og erobring av både den offentlige og sosiale sfære til fordel for markedet og den private sektor. I Norge kjenner vi dette primært som privatisering. Men norske stor-bedrifter og norsk finanskapital har allerede fra 1980 årene omstilt seg og deltatt i den økonomiske og politiske offensiven og vært støttet fortløpende av de ulike regjeringer.

Med Sovjetunionens oppløsning i desember 1991 sto USA som den eneste supermakt og det ble satt ytterligere fart på den Ny-liberale globaliseringen og bruk av militære makt til å sette gjennom sin vilje.
USA ønsket å utvikle NATO til sin militære gren i sine globale framstøt. Bill Clinton inviterte natolandene til den nødvendige omdanningen av Nato i Washington i april 1999. Her skrev Bondevik under for Norge både med hensyn til operasjoner utenfor Natos tradisjonelle nordatlantiske område, angrep for å komme i forkjøpet og bruk av atomvåpen. Alt uten Stortingsbehandling.

Men Clinton ønsket å anvende og konsoliderer sitt nye Nato-konsept og fikk involvert Nato i Bombekrigen mot Jugoslavia. USA begynte krigen allerede før den nye Nato-traktaten var vedtatt. FN ble satt til side. Likeledes de internasjonale bestemmelser om respekt for fred og nasjonal suverenitet. I Norge ble denne meget alvorlige beslutning om norsk deltagelse i angrepet på Jugoslavia, gjort i et hemmelig møte i Den utvidede utenrikskomité. Regjeringa Bondevik sendte F16 fly som vårt bidrag til USAs og Natos angrep på en suveren stat.

Ved opprettelsen av dette nye Nato hinder USA en all-europeisk sikkerhetsordning og USA klarer derved også å opprettholde den store innflytelsen i Europa som det har hatt etter andre verdenskrig.

Hovedtrekkene ved den ny-liberale globaliseringen er at verden , skal ”åpnes” for de fire friheter vi kjenner fra EU,
fri kapitalbevegelse
fri etableringsrett
fri bevegelse ar arbeidskraft
og tollfordeler.

Dette kolossale framstøtet fra kapitalen bryter ned grenser, utarmer kulturer og gjør dem like (amerikansk penetrasjon, som Brzezinski uttrykker det). Dette strider mot bevaring av nasjonenes kulturmangfold og de ulike staters suverenitet og mulighet for å utvikle sine nasjonale økonomiske forutsetninger. Alle nasjoner skal underordnes , og u-land skal gjøres til råvareleverandører og ”slaver”.

Også i Norge kjemper sterke krefter for å legge mest mulig til rette for denne politikken. Vi ser det i form av EU-tilpassninger, norsk deltagelse i USAs militære framstøt, vi ser det i form av innvandring, og altså ikke minst gjennom norske stor-bedrifter og norsk finanskapitals aktiviteter.

Det er ikke bare det at borgerskapet er interessert i mye og billig arbeidskraft. Politikken har også det globale siktemålet som nevnt over. Men også to viktige lokale mål, nemlig å bidra til å svekke fagbevegelsen og til å bygge ned velferdsstaten, som de ser som en hindring for deres ”friheter”.

Man ser som resultat verden over også nedbryting av både lokale og nasjonale økonomier. Enorme lokale sosiale problemer og tiltagende folkevandringer som tvinges fram. Rovdrift på ressurser og monokulturer gir store bidrag til miljøproblemet i verden.
Den ny-liberale globaliseringen har skapt mye lidelse verden over. Og ingen land er u-influert.

SV ser det slik at det er den Ny-liberale Globaliseringen som er vår største utfordring.

Men denne undertrykkelsen har skapt motkrefter – anti-globaliserings bevegelser.

Verden over er det en økende forståelse av at kamp mot globaliseringen er nødvendig, og da særlig å avvæpne finanskapitalens makt. Spesielt fokus rettes mot IMF, Verdensbanken, WTO og OECD.
Den globale finanskrisa , som allerede rammer millioner av mennesker, er resultat av finanskapitalens herjinger og hensynsløse spekulasjon og dårlige moral.

Organisasjoner som ATTAC, som ikke er noen sosialistisk organisasjon , kjemper sammen med fagbevegelser, NGOer og partier som SV for en bedre verden.

Dette er grunnleggende forhold som ligger bak de fleste av SV enkelte programpunkter.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
trackback
14 år siden

[…] Uhemmet innvandring, 500.000 siste ti år, destabiliserer samfunnet, og gjør at Superborgerskapet (Helge Ramstads nye begrep) får billig arbeidskraft, ved denne fri flyt av alt de ser som hellig; kapital, arbeidskraft, […]

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Hallo, SV er blitt anti-nwo parti, når og hvorfor? :D
Eks finansminister (lureminister) og leder i SV, Kristin Halvorsen, praktiserte helt likt som alle de andre vestlige NWO-styrt land under den såkalte økonomiskekrisen av 2008. Sammen med sentralbanksjefen (plyndringssjefen) Gjedrem, godkjente hun flere “krisepakker” ikke til de som mistet arbeid, men til offentlige plyndringshus (bankene) for mer enn 350 milliarder kr av de norske “fremtidige” skattepengene!
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/10/12/550025.html

Og så arrogant ble hun etter å ha sittet i 4 år som finansminister og som forvalter av norges største formue noen sinne, at ifjor under valgkampen “nektet” hun å si “unnskyld” engang til alle disse nye fattige i Norge, som blødde av tullete Nav-reformer og systematisk offentlig nedbygging av velferdsstaten!
“Finansministeren har den siste uken vært under sterkt press på grunn av sine løfter før valget i 2005 om å bekjempe fattigdommen i Norge. Halvorsen gjorde det klart i 2005 at bekjempelsen av fattigdom kun handler om politsik vilje. Men ny statistikk viser at antall fattige har økt mens Halvorsen har sittet som finansminister. ”
http://e24.no/makro-og-politikk/article3228593.ece

Selv om SV fikk lite oppslutning denne gangen, fikk partiet allikevel sitte i regjeringen slik at offentlig plyndring kunne fortsettes under direktiver fra Bilderberg-herrene. Etter valget gikk SVs leder til å “bli” kunnskapsministeren av hele Norge, og det første hun gjorde for å redde norges fallende kunnskapsnivået var å “forby” Hijab på skolen: :D
“Vil ha bort hijab for barn
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil ha hijaben ut av barneskolen.”
http://www.dagbladet.no/2010/02/24/nyheter/innenriks/politikk/regjeringen/sv/10556763/

Jeg ber artikkelforfatteren å undersøke mye før en skriver om agenda til ett bestemt parti; sett fra en lokalpolitiker, og sett ifra lederen av partiet! ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  arifkarim
14 år siden

Bravo Arif :)
Der bekrefta du nettopp et nytt medlem av MK-Ultra gjengen
På et øyeblikk så går Kristin helt mot sine egne og sitt eget partiprogram
Hun har i tillegg fått det samme slørete blikket og rare gangen som en rekke av dem andre rundt henne..
Fra og være dem fattige og uretferdig behandles talsmann så minner hun nå mer som en fra Bush og Obama administarsjonen
Man ser det enda klarere på Grethe Faremo, før var hun et livlig og ivrig i debatter, hver gang vi ser henne nå bli interjuvet på TV så ser vi hun legger hodet på skakke og blir koblet ut og så overtar noen andre og styrer hennes utalelser som en robot, man skal være litt rar for og ikke klare og se at her er det noe som er fryktligt galt
Tiden for og løse ut en EMP-Bombe (elektromagnetisk puls ) på Løvebakken har aldri vært bedre en nå, det vil korstutte alle kretser i implantenene deres så dem kan våkne og bli seg selv igjen så dem kan starte og jobbe for sine velgere og landet sitt igjen ;)

Trinity
Trinity
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Du er en artig liten kar, som tør å si absolutt hva som helst, smurfen :-)
Hvorvidt våre politikere virkelig er under Mind Control eller har implantater, skal jeg ikke uttale meg om. Men man ser stadig oftere at politikere og andre i fremtredende stillinger har tics.. dvs ufrivillige bevegelser, mekaniske nikk på hodet eller ryktninger.. Slikt er en vanlig bivirkning av psykofarmaka-bruk og også Mind Control.. Piller putter de i så fall i seg bevisst, mens ofrene for Mind control som regel er helt uvitende og uforskyldt i å bli rammet av det. Psykofarmaka og Mind control kommer ofte hånd i hånd..
Såkalte “lykkepiller” som i virkeligheten kun er ødeleggende, blir brukt av store deler av befolkningen i dag, hvordan blir skadene av det på sikt?
Har noen tallene over hvor stor andel av Nordmenn som går på slikt i dag?

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Trinity
14 år siden

Den eneste “lykkepillen” jeg kjenner til i Norge, er å ta opp skyhøye lån til forretninger, og når første avdraget kommer, er det bare å erklære seg konkurs… ;)
Bankene gjorde dette i oktober 2008, regningen kom i milliardklassen. Men vi betalte for deres feil.

bin Laden
bin Laden
Abonnent
14 år siden

Hva har SV med motstandsbevegelsen å gjøre?
SV var med på alle krigshissige beslutningene til den rød-brune regjeringen som FrP-“opposisjon” hadde intet å motsi.
SV laget ikke et pip for å innføre en økonomisk blokade av kriminell misdannelse “israel”, de hadde tro på dialog med psykopaten.

Hva har SV med motstandsbevegelsen å gjøre?

WilhelmG
WilhelmG
Abonnent
Svar til  bin Laden
14 år siden

SV er som enhver annen institusjon ingen homogen masse. Helge Ramstad representerer åpenbart en kime av lys, og jeg synes vi skylder oss selv å i det minste kunne identifisere og anerkjenne det.
Go Helge! : )

vantro
Abonnent
Svar til  WilhelmG
14 år siden

Håper at SV tar opp kampen mot “religiøs” makt og ikke bare finanskapitalens makt.
http://www.berlingske.dk/danmark/undskyldnings-klan-vil-skabe-muslimsk-adel

« Forrige artikkel

Autoritetsdyrkere vs Nyhetsspeilet 1-1

Neste artikkel »

Putin-intervjuet som vestlige medier ikke ville trykke

9
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x