Velg D3-kilder fremfor influensavaksinen

11.3K visninger
7 minutter lesetid
35

Oppdatert: 28. januar 2013.

Forskningen på 2000-tallet dokumenterer stadig sterkere årsakssammenhengen mellom den sesongbetonte vitamin D3-mangelen og den sesongbetonte influensaen. Den naturlige strategi vil da være å motvirke D3-mangelen gjennom de tre eksisterende muligheter: Sollys, kunstig UVB-stråling og kosttilskudd av vitamin D3. Man kan trygt ta 5-10 ganger høyere dagsdose av vitamin D3 enn helsemyndighetenes anbefaling på 20 μg (800 IU).

Folkehelseinstituttet (FHI) har på sine websider ingen diskusjon av denne vel­dokumenterte sammenhengen, men fortsetter på énsidig vis med sin risikofylte og rådyre symptom­behandling: massevaksinering. Vaksineringen mot svine­influensaen i 2009 synes ikke å ha hatt noen virkning når man sammenligner de nasjonale befolkninger mot hverandre. Norge har for vinteren 2012/2013 kjøpt inn vaksinen Fluarix, som flere land fraråder gis til barn. En Cochrane-metaanalyse viser at vaksinering av dem over 65 år ikke har hatt noen dokumentert virkning.

 

Folkehelseinstituttet informerer…

Fra Folkehelseinstituttet (FHI) sitt faktaark Influensa – faktaark (v. 3 januar 2013) kan man bl.a. lese følgende nyttige opplysninger:

“Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av smittsomme influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. De vanligste influensa­typene som gir epidemier, er type A og B. Nye varianter av type A og B kommer hvert år. Nye stammer får navn etter stedet hvor de først ble oppdaget, f eks type A/Sydney.

Forkjølelse er ikke influensa. Ordene forkjølelse og influensa brukes ofte om hverandre. Men forkjølelse er en virusinfeksjon i slimhinnene i nese og hals. Snørr og rennende nese er typiske symptomer. Influensa er derimot en virusinfeksjon som også infiserer deler av nedre luftveier, og som rammer hele kroppen med smerter.

Symptomer. Ved influensa kommer symptomene brått, med feber, muskelsmerter, hode­pine, påvirket allmenntilstand og tørrhoste. Mageplager er sjeldne, men kan opptre spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager. I tillegg til virussykdommen kan det oppstå komplikasjoner i form av bakterieinfeksjoner i lunger, bihuler eller mellomøre. Ca. 20 prosent eller en av fem har få eller ingen symptomer.

 

Forekomst – sesonginfluensa. Tidspunktet og størrelsen på utbruddet varierer mye mellom de ulike vintersesongene. I år med større epidemier kan 10-30 prosent av den norske befolkningen bli syke. Under Hong Kong-syken i 1960-70 ble anslagsvis 15-40 prosent av befolkningen syke. Tall fra en svensk undersøkelse tyder på at i en gjennomsnittlig influensasesong dør anslagsvis 1500 personer. De som dør er alt overveiende eldre og personer med alvorlig bakenforliggende sykdom.”

 

Vanlig sesonginfluensa kontra svineinfluensa

Når det gjelder vanlig sesonginfluensa A(H3N2), så dør altså ca. 1500 personer årlig i Norge av dette. Ca. 90 % av dem er eldre enn 65 år (CDC, 2010). Under influensapandemien fra sommeren 2009 til våren 2010 var Norge verst rammet av svineinfluensaviruset A(H1N1). Da døde ca. 50 mennesker; altså bare 3,3 % av normalen.

 

32 personer døde av svineinfluensaviruset, 16 kvinner og 16 menn. Seks personer var under 20 år, og bare én over 70 år. En av dem var vaksinert. Disse hadde altså en betydelig lavere aldersprofil enn dem som dør av det vanlige sesonginfluensaviruset A(H3N2). De fleste av dem som døde av svineinfluensa hadde også en annen alvorlig sykdom.

 

Dødsfallene til de øvrige 18 personer skyldtes de vanlige sesonginfluensavirusene. Totaldødeligheten i Norge av influensa var omtrent som gjennomsnittet i Europa. Kilder: 1) FHI-notat 25 mars 2011. 2) SSB: Dødsårsaker 2009.

 

Virker influensavaksinene (utover bivirkningene)?

TV2-nyhetene trykket den 15. februar 2012 en interessant artikkel som anbefales å lese i sin helhet, Massevaksinasjon mot svineinfluensa var totalt unødvendig. Når man sammenligner de forskjellige nasjonene, finner man faktisk ingen sammenheng mellom i hvilken grad befolkningen ble vaksinert mot svineinfluensa og antall dødsfall av svineinfluensa. I Polen var det ingen massevaksinasjon. Daværende helseminister Ewa Kopacz besluttet å ikke kjøpe inn svineinfluensavaksine, og mente til og med at svineinfluensaen var mildere enn vanlig sesonginfluensa. Dødstallet i Polen var 0,47 per 100.000 innbygger. Til sammenligning var dødstallet i Norge høyere (0,58 per 100.000 innbygger) – til tross for at 45 prosent av befolk­ningen vaksinerte seg. ”Min konklusjon er at massevaksinasjonen var totalt unødvendig”, sier Elling Ulvestad, professor i mikrobiologi og immunologi og avdelingssjef ved Mikro­biologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus.

 

For influensasesongen 2012/2013 har FHI gått til innkjøp av to vaksinetyper: Fluarix (Glaxo­SmithKline) og Vaxigrip (Sanofi Pasteur). Bjørg Marit Andersen – professor dr. med., tidligere overlege ved avdeling for sykehushygiene og smittevern, OUS – har i en kronikk i Dagens Medisin den 4. januar 2013 gitt en solid oppsummering om svineinfluensaen, vaksiner og influensamedisiner, Svineinfluensa – og en vaksineforvirret befolkning. Her skriver hun følgende Fluarix:

”Fluarix kan brukes ved vaksinasjon av personer på over 65. Finland fraråder Fluarix til alle under 65 år på grunn av usikkerhet rundt virusantigenet i vaksinen (13). Australia fraråder bruk av Fluarix til barn under ti år på grunn av mulige bivirkninger (14). Centers for Disease Control and Prevention (CDC) fraråder bruk av Fluarix til barn under 4 år (15).”

 

En mye omtalt Cochrane meta-analyse av over 40 vaksinestudier, er Vaccines for preventing influenza in healthy adults av Jefferson et al. (7. juli 2010). Denne meta-analysen er imidlertid så uhyre kompleks at den blir misforstått og feiltolket selv av profesjonelle i faget. Jeg skal derfor ikke kommentere den, bare sitere to korte avsnitt:

“Summary of main results. Inactivated influenza vaccines decrease the risk of symptoms of influenza and time off work, but their effects are minimal, especially if the vaccines and the circulating viruses are mismatched. There is no evidence that they affect complications or transmission.

Implications for practice. The results of this review seem to discourage the utilisation of vaccination against influenza in healthy adults as a routine public health measure. As healthy adults have a low risk of complications due to respiratory disease, the use of the vaccine may be only advised as an individual protection measure against symptoms in specific cases.”

 

Ingen dokumentert ­vaksineeffekt hos personer over 65 år

Den aktuelle Cochrane-studien er Vaccines for preventing seasonal influenza and its complications in people aged 65 or older, av Jefferson et al. (17. februar 2010). Denne studien har blitt omtalt i en artikkel i ScienceDaily, Influenza Vaccines: Poor Evidence for Effectiveness in Elderly (17. februar 2010).

 

Utsikter for 2012/13-sesongen

Så langt er det ikke noe influensavirus som peker seg ut til å bli klart dominerende, og bildet varierer fra landsdel til landsdel. Hittil er det påvist flest A(H1N1) (svineinfluensa) og influensa B-virus, og mindre A(H3N2), som er vanlig sesonginfluensa, melder Folkehelse­instituttet. Konklusjonen, i den grad det nåværende bilde av influensaen representerer virkeligheten, er at denne influensasesongen vil bli langt mindre dødelig enn normalt.

 

Sammenhengen mellom influensa og kroppens nivå av vitamin D3

Forskningen på 2000-tallet dokumenterer stadig sterkere årsakssammenhengen mellom den sesongbetonte vitamin D3-mangelen og den sesongbetonte influensaen. Den naturlige strategi vil da være å motvirke D3-mangelen gjennom de tre eksisterende muligheter: Solens UVB-stråler, kunstig UVB-stråling og kosttilskudd av vitamin D3.

 

Den engelske Wiki-artikkelen Vitamin D and influenza har over 30 referanser til viten­skapelige studier fra de siste årene som bekrefter årsakssammenhengen mellom influensa og D3-mangel. Fagbladet Mat og Helse hadde i 2010 en artikkel om fordelene med vitamin D, Vitamin D er dønn nødvendig. Turnuslegene Joakim Øien Iversen og Jan-Øyvind Lorgen har skrevet notatet Hvorfor får vi influensa?, der de avslutter med følgende refleksjon:

”Vitamin D-tilskudd til hele befolkningen om vinteren bør vurderes. Kostnadene ved et slikt helsetiltak vil være små, gi betydelige samfunnsbesparelser ved redusert sykefravær, samt gi betydelige, positive helseeffekter på andre sykdommer. Vi stiller spørsmålstegn ved hvorfor Folkehelseinstituttet ensidig fokuserer på vaksinasjon for å forebygge influensaepidemier, både sesonginfluensa og svineinfluensa. Bør vi gå epidemien i møte med eller uten optimal D-vitaminstatus?”

 

Folkehelseinstituttet (FHI) har på sine websider ingen diskusjon av den vel­dokumenterte sammenhengen mellom influensa og D3-mangel. De fortsetter på énsidig vis å anbefale sin egen risikofylte og rådyre symptom­behandling: massevaksinering. Et søk på deres webside på ”D3” ga bare ett relevant treff, Fiskeoljekapsler og multivitamin­tabletter har like god effekt på vitamin D-status. Her omtales et temmelig uinteressant norsk forsøk med å teste ut effekten av vitamin D3 som kosttilskudd, men med en latterlig lav dagsdose på 10 μg (400 IU). Da kunne man like gjerne ha forsket på effekten av å spise noen daglige skiver med fet fisk, hvilket ikke fungerer som erstatning for sommersolen.

 

Opptak av solens UVB-stråler er den billigste og beste forsikringen mot influensa.
©Lise Krogsæter

 –

 

Hvor stor daglig dose av vitamin D3 kan inntas?

Dosene av vitamin D3 regnes i mikrogram (μg) og i Internasjonale Enheter (IU). 1 μg = 40 IU. Helsemyndighetenes anbefalte dagsdoser for voksne i de forskjellige land ligger fra 15-20 μg (600-800 IU). Vitenskapskomiteen for mattrygghet foreslår i deres notat Vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og vitamin D i kosttilskudd (10. januar 2013) å doble maksimumsgrensen av vitamin D fra 10 til 20 μg per daglig dose. På norske apoteker fås kjøpt Nycoplus D3-vitaminboks med 100 tabletter a 20 μg, der det står at anbefalt dagsdose på én tablett ikke bør overskrides. Denne anbefalte dagsdosen synes imidlertid å være tatt ut av løse luften; den er ikke basert på noe som helst faktagrunnlag.

 

Den engelske Wiki-artikkelen Cholecalciferolcholecalciferol er den kjemiske betegnelsen på vitamin D3 – nevner at Institute of Medicine i 2010 satte 100 μg (4000 IU) som en øvre trygg grense på daglig inntak av D3, etter å gått igjennom den nyeste medisinske litteraturen. Dette taket er imidlertid svært beskjedent før man nærmer seg et toksisk nivå. Den laveste observerte dosen som resulterte i bivirkninger var et daglig inntak på 1000 μg (40.000 IU) i syv uker! Vitamin D3 i høye doser kan importeres fra Sverige og England (f.eks. her).

 

Høyt nivå i kroppen av vitamin D3 har i tillegg dokumentert eller antatt preventiv eller positiv effekt på en rekke andre sykdommer og tilstander: Høyt blodtrykk, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, autoimmune sykdommer, MS, leddgikt, autisme og kreft (Mat og Helse: Vitamin D er dønn nødvendig).

 

Kilder og ressurser

* Andersen, Bjørg Marit: Svineinfluensa – og en vaksineforvirret befolkning (Dagens Medisin, 4. januar 2013).

* Iversen & Lorgen: Hvorfor får vi influensa?

* Mat og Helse: Vitamin D er dønn nødvendig (2010).

* Myhre, Rolf Kenneth: Svineinfluensaen: En kronologi (NyS, 2012).

* Ny injeksjon: D-vitamin 8 ganger mer effektivt enn influensavaksine (januar 2013).

* Wiki: Cholecalciferol (om vitamin D3).

* Wiki: Vitamin D and influenza.

 

 

Artikkelen over inngår i Rolf Kenneth Myhres vaksine-essay

Vaksine­­paradigmet og vaksiner (2014)

******

 

Rolf Kenneth Myhre

Rolf Kenneth Myhre fullførte bibliotekarutdannelsen i 1990, og arbeidet så som selvstendig næringsdrivende i seks år med å etablere og reorganisere små fagbiblioteker og arkiver. Deretter arbeidet han som medisinsk forfatter i seks år, fire av dem ved Rikshospitalet. Siden 2003 har han som privat forskerforfatter arbeidet med fokus på: 1) Bevissthetsparadigmet, åndsvitenskap; 2) Menneskets tidligere og nåværende erfaringer med ET/UFO-relaterte emner; 3) Enkelte US-sentrerte oligarknettverk som siden 1940-tallet har prøvd å styre verdenssamfunnet i en totalitær retning. I 2008 vant han Kolofons manuskonkurranse for ”Alternativ litteratur” med boken "Åndsvitenskapelige visjoner". I februar 2013 utga han boken "Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk", og i august 2013 kom boken "ET/V-erfaringer 1947-2013". Hans forfatternavn er Rolf Kenneth Aristos.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

35 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Hva med colloidal silver ?

Det er mange, inkludert meg selv, som har unngått influensa over flere år når det er blitt brukt colloidal silver.
Noen som har erfaringer ?

Legger ved en artikkel.
http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1448

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Funker som bare det,både mot innfluensa og allergi,jeg hadde katteallergi de lux og det er komplett borte også lenge etter man har holdt opp..Rett og slett renser kroppen din for stoffer som kroppen din ikke skal ha..:)

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Many older people, who typically die during outbreaks of flu, were protected as they had been exposed to the virus decades before.

Swine flu infected ‘fifth of people’

It is thought the virus killed 200,000 people around the world.

http://www.bbc.co.uk/news/health-21194090

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

http://www.dbtv.no/?vid=2094723361001
Snøsvømming i Finland holder helsen i vinter i ajour. Tradisjonen hos oss var å hoppe i snøen fra sauna. Tanken bak var å herde kroppen akkurat som ved isbading her i Norge. Herding av kroppen kan gjøres også ved å ta en kald dusj. Masser kroppen etterpå med en grov linhåndkle.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Hjertelig takk for svaret ditt, Monica.

Det var det jeg også mistenkte: Selv “alternative” helsekostbutikker i Norge er spekket med kommersielle produkter. Jeg har sett “alternativ” tannkrem uten fluor, MEN med palmeolje. Innpakning i plast, og med en relativt høy pris.

“Økologiske” teer, med E-stoffer/kunstig aroma

For å komme med to eksempler.

Når det gjelder Chlorella, så sier jeg URK, og gjør meg klar til å ta kvelden.

Hvis jeg likevel skulle overleve, så spør jeg:

Har du noen gode tips til hvor man kan få tak i EKTE vitaminer og mineraler?

Eller kanskje det ikke er lurt å poste det her. Jenz kan jo finne på å stenge sjappa på minuttet ;-)

Ellers har du nok helt rett, når det gjelder disse statlige “godkjennings” merkene.
for hva jeg vet, så har jeg jafset i meg GMO- pulver i lang tid.

Begynner å føle meg dødelig syk allerede.
Jaja, det var forsøket verdt.
“Der datt`n den dritt`n, sa Jenz, da han endelig ble kvitt mennesket”

Enok
Abonnent
11 år siden
Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Fortsatt tungmetaller i barnegrøt

To år etter at en svensk undersøkelse avslørte tungmetaller i barnegrøt og velling, viser en ny undersøkelse at nivået fortsatt er høyt.

I EU jobbes det for tiden med å finne nye grenseverdier for tungmetaller i barnemat.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/01/12/fortsatt-tungmetaller-i-barnegroet

Ja coctailen blir stor for de minste, tenk hva kroppen må igjennom, det er ikke mange timene etter barnet er født før det får sitt første stikk med vaksine.

Å hva inni granskauen skal en med GRENSEVERDIER av TUNGMETALLER I MAT, burde de ikke jobbe mot nullverdier i allefall for barnemat??

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Decreased daylight hours lower vitamin D levels – which is essential for a properly functioning immune system.

Why norovirus and flu infections peak during winter is unclear.

http://www.bbc.co.uk/news/health-20910554

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Monica: Gir du samme rådet når det gjelder detox- alger, som f.eks. Chlorella? Hva med hemp pulver, for å tilføre ytterligere amino syre, Omega 3 og omega 6 fettsyre? Hemp inneholder også b.l.a magnesium. Sistnevtne er merket med USDA-organic stempel. Likevel er jeg noe skeptisk, da jeg selv ikke kan analysere innholdet, og har merket meg et kynisk og beryktet “USDA”.

Firmaet Navitas selger mye innen alternativt kosthold, men jeg er noe usikker på om “de også” er med på Codex- programmet.
Codex mister sin hensikt, hvis ikke også alt som er sunt fjernes fra markedet.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Menneske
11 år siden

Menneske: jeg vil ikke anbefale Chlorella tatt daglig sammenhengende i over 3 måneder, det er den tiden det omtrent tar før mangler begynner å gjøre seg gjeldende og det ser ut til at Chlorella også kan tappe kroppen for viktige mineraler. Det er en velsignelse å bli kvitt skadelige tungmetaller, så alternativet hvis man ikke vil ta en pause etter 3 måneder er å ta Chlorella bare ett par tre ganger i uka. Chlorella er også viktig å undersøke renheten på, det ser ut til at ditt produkt ikke oppfyller det kravet helt.

Det samme kan anbefales når det gjelder vitaminer som f.eks. D3 og for å hindre tap av i hvert fall vitamin K bør dette tas samtidig med D3. USA benytter for høye doser og Norge alt for lave doser, så man skulle tro det var forskjell på oss nordmenn og folket i USA, men det sier også mye om hvor pålitelig informasjon fra myndighetene er.

Når det gjelder vitaminmengde i dyrefôr benyttes samme mengde i Norge som i USA, så der er myndighetene enige, men når det gjelder oss på to føtter er altså avviket enormt.

Jeg får denne tilsendt til Sverige og jeg tar ett par tre dråper daglig omtrent 5 dager i uka og det har vært nok til å ha godt D3 nivå og ingen influensa gjennom mørketida…
http://www.iherb.com/Thorne-Research-Vitamin-D-K2-1-fl-oz-30-ml/23517

Som man ser er den trygge dosen på 4000 IU fra Institute of Medicine i 2010 for høy for mitt vedkommende, så tar man D3 tilskudd i høye doser bør man få sjekket nivået.

Når det gjelder ymse pulver og ekstrakter er jeg generelt skeptisk fordi mye ikke har tilsiktet virkning uten at de andre næringsstoffene er tilstede. Ofte benyttes også giftige midler for å ekstrahere bestemte stoffer ut av det naturlige. Ditt hemp pulver er heldigvis rent, men du har heller ikke noe nytte av det uten at jeg gikk nærmere inn på det spørsmålet, men det er et waste of money.

Jeg stoler ikke på myndighetene i Norge og selvsagt heller ikke på samme ulla i USA. De er oppkjøpte av industrien, så USDA, FDA og AAFCO fungerer oftest som løpegutter for dem som skal ha sine produkter testet. Her er ser man f.eks. hva den strenge testen av hundefôr går ut på, informasjon fra en veterinær i USA og det er helt utrolig, men det sier også mye om hva disse testene er verdt.

This is what can be found on the label: “Our pet foods are made following AAFCO guidelines and must pass stringent testing.”

This sounds good, until we take a close look at the AAFCO test guidelines.

“The Testing Protocols For Providing An Unqualified Representation of Nutritional Adequacy For A Dog Or Cat Food” are..

* 8 dogs older than 1 yr. must start the test.
* At start all dogs must be normal weight & health.
* A blood test is to be taken from each dog at the start and finish of the test.
* For 6 months, the dogs used must only eat the food being tested.
* The dogs finishing the test must not lose more than 15% of their body weight.
* During the test, none of the dogs used are to die or be removed becasue of nutritional causes.
* 6 of the 8 dogs starting must finish the test.

That’s all there is to it.

Buyer beware . . . you may be buying a pet food advertised as being a nutritionally adequate diet for all dogs because it passed “stringent” AAFCO testing … when only six to eight dogs ate that food for 6 months and survived with no more than an “acceptable” 15% loss of body weight.
_ _ _

Man bør absolutt ikke stole på at produkter er trygge å ta bare fordi de har bestått “strenge” og “uavhengige” tester. Særlig når myndighetene og legemiddelindustrien står bak testene er det all grunn til å være skeptisk.

kalinkamaen
kalinkamaen
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Når det gjelder Chlorella så mener jeg du tar helt feil.
Jeg inntar 5 gram chlorella og 5 gram spirulina daglig via pulver.
Der jeg blander dette i smoothie med 100% frukter.

Chlorella og spirulina er noe av det beste du kan gi kroppen din.
Du kan lese mer om dette her:

http://www.chlorellafactor.com/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  kalinkamaen
11 år siden

Klorofyll og vitaminer kan man lage enkelt, nesten gratis, økologisk og fullt av livsenergi hjemme, også midt på vinteren
http://www.frukt.no/leksikon/gronnsaker/faktaark1/spirer/

Monica Waade
Forfatter
11 år siden

Jeg har selv vært alvorlig syk og kommet meg ut av situasjon og jeg har hjulpet svært mange andre pasienter ut av elendigheten. Det som har forbauset meg mest er at mange oppvakte personer som er svært skeptiske til legemiddelindustrien mister mye av sin kritiske sans når det gjelder vitaminer og naturmidler, helsekostprodukter.

Syntetiske vitaminer er produsert av legemiddelindustrien og bare noen av disse kan ha effekt ved vitaminmangel, mens andre igjen er direkte helseskadelige, nærmest som giftstoffer for kroppen å regne.

Kosttilskudd og naturmidler er oftest fylt opp med ymse tilsetningsstoffer som er produsert av legemiddelindustrien og som også brukes i legemidler. Jeg vil bare nevne magnesium stearate, dette utvinnes ofte av GMO planter som er sprøytet med gift.

http://www.buzzle.com/articles/magnesium-stearate-danger.html

Min erfaring er at en person (eller et dyr) ikke kan ta tilskudd av noe i over 3 måneder uten at det går ut over noe annet. Balansen i kroppen forstyrres meget lett og kroppens evne til å korrigere ubalanser kan etter hvert komme helt ut å kjøre når det blir for mye av noe. Det ser ut til at vi genetisk sett takler mangler mye bedre enn overskudd.

Når det gjelder f.eks. vitamin D3 så virker den sammen med vitamin K2 og sannsynligvis flere andre, så det er en risiko ved å bruke opp de andre nivåene i kroppen for å si det sånn. Her er det kanskje bedre forklart det jeg prøver å si.

Also be aware that if you take high doses of supplemental vitamin D, you also need to make sure you’re getting enough vitamin K2, as these two nutrients work in tandem. Vitamin K2 deficiency is actually what produces the symptoms of vitamin D toxicity, which includes inappropriate calcification that can lead to hardening of your arteries. While the ideal or optimal ratios between vitamin D and vitamin K2 have yet to be elucidated, Dr. Kate Rheaume-Bleue, author of Vitamin K2 and the Calcium Paradox: How a Little Known Vitamin Could Save Your Life, suggests that for every 1,000 IU’s of vitamin D you take, you may benefit from about 100 micrograms of K2, and perhaps as much as 150-200 micrograms (mcg). The latest vitamin D dosing recommendations, which call for about 8,000 IU’s of vitamin D3 per day if you’re an adult, means you’d need in the neighborhood of 800 to 1,000 micrograms (0.8 to 1 milligram/mg) of vitamin K2.

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/01/01/top-health-stories-of-2012.aspx

Det finnes såkalte anbefalte dagsdoser, men de tar ikke individuelle hensyn (men det gjør faktisk kroppens egne reguleringsmekanismer) og det er umulig å følge opp at man får i seg de anbefalte dosene, som faktisk også varierer. Da må man analysere hvert måltid og dele opp en pille eller kapsel ut fra hvor mye vitaminer og mineraler det er i maten. Dessuten er det med mennesker som med hunder, man er ikke skapt til og bør ikke spise et riktig balansert kosthold hver dag, balansen skal være over tid. De hundene som daglig får ferdigkjøpt balansert fôr i “riktig mengde” og med “riktig vitamindose” har slettes ikke bedre helse enn dem som daglig får ulik mat og varierte naturlige måltider i naturlige mengder, tvert imot.

Man ser også hvor tåpelige helsemyndighetene er, de forbyr vitamindoser bare fordi de kommer fra USA, men når samme dose kommer fra England eller Sverige så er det helt ok. Forstå det den som kan, jeg forstår det ikke.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Monica Waade
11 år siden

Takk for denne, Monica :-) Håper RKM lar innlegget stå, han slettet mitt innlegg som omhandlet “renhet” og ballanse i folbindelse med syntetiske vitaminer. Mulig fordi jeg la til alternativer til dette som han ikke likte.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  gudfrid
11 år siden

Jeg leste ikke din slettete kommentar gudfrid, men dette med renhet og balanse er svært viktig. Myndighetene er helt på bærtur kun med sine tillatte mikrogram osv., det er ikke der hovedfokuset bør ligge, men hva består vitaminene av og hvilke andre stoffer er det i produktet. Det er faktisk verre å ta vitaminer med en masse giftige tilsetningsstoffer på kjøpet enn å la være å ta dem.

Syntetiske vitaminer har jeg kun i noen få tilfeller måtte anbefale for å rette opp ubalanse, det var i alle tilfellene vitamin B1 hvor for stor dose av vitamin B6 hadde gjort skade inklusiv tappet kroppens nivåer for B1. Det var ikke mulig å rette skadene med naturlig B1 for den naturlige varianten inneholder alle B vitaminene, inklusiv B6 som allerede hadde skapt trøbbel for pasientene.

Syntetiske vitaminer uavhengig av dose, er ikke ufarlig som myndighetene og såkalte eksperter hevder, naturlige B – vitaminer er nok vannløselige og skilles raskt ut, men det gjør IKKE syntetiske…
http://www.medhelp.org/posts/Nutrition/B6-Toxicity/show/2642?page=1

Myndighetene tillater også at den gode gamle Møllers tran er totalt ødelagt ved å at naturlig vitamin A er renset ut og erstattet med Retinol fra legemiddelindustrien, altså syntetisk vitamin A som også er tilsatt i margarin og er som rene rottegiften å regne. Jeg anbefaler derfor ikke tran som tilskudd for D-vitamin.

http://www.globalhealingcenter.com/natural-health/synthetic-vs-natural-vitamins/

Selv kjøper jeg flytende rent og naturlig vitamin D3 tilsatt vitamin K fra iHerb i USA, men må få det tilsendt til Sverige å hente det der grunnet de syke reglene fra norske helsemyndigheter. Jeg tar dette vitaminet i langt lavere dose enn anbefalt i ett par tre måneder som er mørketida her nord. C vitaminer får jeg i kostholdet, spiser litt ekstra økologiske appelsiner når nivået i kroppen blir lavt.

Jeg har ikke fått influensa, heller ikke den “farlige” svineinfluensaen og jeg er selvfølgelig ikke vaksinert med døde eller levende virus, samt påfølgende svekket immunforsvar da. :-)

Kitt
Kitt
Anonym
Svar til  Monica Waade
8 år siden

Det er jo ikke greit når man ikke har noen bekjente i Sverige-eller er det eb annen måte å gjøre det på ?

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– I tillegg til økt sjanse for benskjørhet har også misdannelser hos foster vært tema.

Ernæringseksperter har lenge fryktet at nordmenn får i seg altfor lite D-vitamin. Nå mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet at mengden D-vitamin i kosttilskudd bør dobles.

– Du skal opp i betydelige mengder D-vitamin for at det kan få negative effekter. Ved 100 mikrogram kan vi kanskje få negative effekter, med det vet vi ikke, sier Drevon.

Kristin Kardel Reimers, førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet på UiO, ønsker økningen av D-vitamin i kosttilskudd velkommen.

– Særlig den gruppen jeg jobber med, overvektige, har for lavt nivå av D-vitamin og det er langt flere som har lavere nivåer enn det man har trodd tidligere, sier Reimers.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10049023

Mer sol til folket, mindre “contrails”.

IdarHaugen
IdarHaugen
Abonnent
11 år siden

Solarium fungerer godt, og er en mest effektive måten å få i seg nok D3 på en “forsvarlig” måte. D3 er fettløselig, lagres i kroppen og må inntas med forsiktighet. For høy doser medfører forgiftning. En unormalt høyt inntak er derfor ikke risikofrritt.

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Ville bare nevne at det ofte ikke svarer seg å bestille kosttilskudd fra Usa selv om det er billig. Det blir ofte stoppet i tollen. Har noe med EU å gjøre, (som vi ikke er medlem av. )
Bestilte vitamin c 1000mg fra iherb i usa for noen måneder siden. Det ble stoppet. Fikk beskjed om å sende legeerklæring som viste at jeg trengte så *kraftige* piller. Legeerklæring. Helt utrolig.
Jeg bestiller mesteparten fra England og har mye bedre erfaring med det.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Ja, man trenger nå legeerklæring, fordi FN, gjennom Codex Alimintarius, har bestemt at vitaminer, mineraler og urter er medisin. Sånn er det å ha definisjonsmakten. For å få medisin, må man til legen. Når så marihuana er en urt, må legene også skrive ut det på resept.

cortex5x
cortex5x
Abonnent
Svar til  Oxford
11 år siden

Bra at du nevnte dette, bestilte vitamin D3 fra Iherb og fikk samme beskjed. Vil nevne at når man skal ta vitamin c ta den helst ikke i bare formen av Askorbinsyre, da vil du tislutt mangle andre stoffer Vitamin C trenger for å fungere i kroppen. Ta den minst med bioflavonoider.

“If people let government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.” (Thomas Jefferson)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Dette synes jeg var en glimrende artikkel!
Helseråd i disse dager mottas med stor takknemlighet.
Takker og bukker.

Oxford
Oxford
Anonym
11 år siden

Jeg har selv brukt Vitamin D3 i noen år. Ble oppmerksom på de lave verdiene i de norske produktene. Tar selv daglig 250 nikrogram, eller 10000 iU.
Tilskuddet bestiller jeg fra England.

Det skal sies at det stor forskjell på kvalitet, og noen vitamintilskudd kan ha en negativ effekt på kroppen. Råvarer , produksjonsmetode… det er mye som spiller inn.

Det er mye informasjon der ute om bruk av vitaminer i høye doser. Spesielt Vitamin C. Vi må ikke la oss skremme vekk fra det naturlige og inn i det unaturlige.
Bort med de skremmende vitaminene og mer av de koselige e-stoffene.??
Man kan begynne å lure. Bare spør NRK. hehe

Tar i tillegg til D3 også Vitamin C 1000mg og en veldig bra Multivitamin spm heter Alive. Det er et meget potent kvalitetsprodukt. .

Alive Multivitamin
http://www.naturesway.com/Products/Vitamins/14925-Alive-Multi-Vitamin.aspx

Vitamin – Converter
http://www.robert-forbes.com/resources/vitaminconverter.html

Ha et friskt og godt år.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

I Norge kan man få kjøpt D-vitamin på apoteket. Max styrke er 10 mikrogram ( mcg ) per tablett. I høst fikk jeg konstatert D-vitaminmangel. Årsak ukjent. Legen rekviderte til meg 2 tbl à 10 mikrogram, 20 mikrogram tilsammen en gang om dagen. Det er ingenting ved en kraftig mangel.

I England kan man få kjøpt D-vitamintabletter opp til 80 mikrogram per tabl. I Sverige 75 microgram per tbl. ( http://www.Shopping4net.com ).

Min mann har benskjørhet, 40 % av benmassen i skelettet er borte vekk, med brudd i ryggen. Han har av eget initiativt begynt å ta kalcium med D-vitamin og har tatt tilskuddet i snart 10 år med ingen effekt hvis vi bedømmer med siste undersøkelser før jul. Det virker som om tilskuddet av kalcium og D-vitamin i hans tilfelle er helt bortkastet satt i forhold til sykdommen.

Bare noen få år siden kunne man ikke kjøpe D-vitamin for voksne i Norge. Kun D-vitamin dråper for spedbarn.

Dette her med D-vitamin er upløyd mark for legevitenskapen. En viktig sak å diskutere. Bra Rolf Kenneth.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10049023
Nå ønsker helsemyndighetene fordble D-vitaminmengden i kosttilskudd, til 20 mikrogram. Men det er jo også altfor lite i utgangspunkt.
Solen og høyfjellsol ( solarium ) virker ikke på alle. Min datter tar regelmessig solarium og masse sol på sommaren, men har lave verdier på D-vitamin i blodprøvene. Min datter er slank. Jeg har regelrett mangel på D-vitamin av ukjennt årsak. Jeg er kraftig, noen kilo for mye. Overvektige har visst mangel på D-vitamin av ukjennt årsak.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
11 år siden

Her i østblokken som jeg befinner meg i, bruker veldig mange tilskudd på d3 vitamin om vinteren, vaksiner er tabu her, dem bare rister på hodet av naiviteten til dem som lar seg lure.
Dem fleste unngår også barnevaksinasjons programmet som er obligatorisk.

« Forrige artikkel

EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

Neste artikkel »

Den flyvende sannheten

35
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x