Hvorfor dommerforsikring er viktig

3.8K visninger
10 minutter lesetid
16

På Facebook er det nå en gruppe på over 2000 personer (og gruppen er bare noen dager gammel) som engasjerer seg i dommeres manglende forsikring før de inntar sitt embete, og som utveksler informasjon for å oppdatere sin kunnskap og bevissthet om sakskomplekset. Mange skjønner ikke helt HVORFOR dommerforsikring skal avgis, så jeg avklarer det gjerne.

“Lovgiver har gjennom domstoloven §60 satt det som et ufravikelig vilkår at en dommer skal erklære seg UAVHENGIG og UPARTISK FØR han tar til i sitt virke i en norske domstol [] i den hensikt å beskytte borgerne mot overgrep fra det offentlige, deriblant å sikre disse en UAVHENGIG domstol”. – Herman Berge. Jfr. NO.R (94) 12.

Den skal også sørge for at dommere følger den Norske Grunnlov og andre norske lover, og er trofast til den, mer enn de til enhver tid skal tekkes de som sitter med den utøvende makten.

Ved å la være å avgi forsikring, kan vi ved deduksjon fastslå at de ikke har hverken til hensikt eller har evne/vilje til å være UAVHENGIG eller respektere Grunnloven vs. Arbeiderpartidomstolen.

Politiske oppnevnelser

DE VET at de ikke kan være hverken UAVHENGIG eller respektere Grunnloven, fordi de vet de er politisk oppnevnt, ikke har til hensikt å besørge rett og hindre urett heller, og sverge på dette med hånden på Bibelen som det var en gang i tiden (stå til ansvar ovenfor høyere rettsmakter enn Jensemann), slik at de kan på dette grunnlag IKKE love dette.

I Retten møter en ikke Retten, men Makten“, var det en som sa engang.

– En oppdragelsesanstalt til det politisk korrekte, det er hva domstolen har blitt, det vet alle i systemet, og derfor vil heller ingen ha det slik at noen må heve seg over politikken, ergo er alle enig i at noen slik forsikring kan og MÅ for del ikke avgis, siden alle vet den blir brutt ved første og beste leilighet.

De borgerlige er like unnfallende i dette spørsmål som alle andre partier, så dette er planlagt og villet TVERRPOLITISK fra andre verdenskrig, hvor jeg har skrevet om i “Rettsstatens Historie” og “Rettstatens Banesår” blant annet, som Jens Bjørnebo og andre (jfr. Marta Steinsvik – Frimodige Ytringer) beskrev det samme før meg, hvor dette skled ut.

De har rett og slett aldri hatt, eller kommer til å få noen voldsom stor trang til å “søke rett og hindre urett” fordi de er politisk oppnevnt…… Det er den eneste logiske forklaring på hvorfor dette har blitt kutyme….

Dette kommer av at individorienteringen i lovverket er opphevet. Etter Mot Dag (G.H. Brunt Lands far blant andre) – ble det en stor dreining i vår forfatning, om ikke ved lov så ihvertfall i praksis. Lovverket er idag befestet i de kommunistiske/sosialistiske dogmer at individet må underlegge seg kollektivet i ett og alt. Individet har ikke lenger noen rettigheter, hvor de de kommer i konflikt med kollektivets/statens interesser.

Den norske kommunistcelle, forløper til AP – som egentlig er andre siden av mynten for nasjonal sosialismen – begge kollektivet foran individet:
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

Vår Grunnlov er individorientert, i sin ånd og i sin bokstav. Derfor er mange ute og sier den er “utgått på dato“, både kommunistene (AP, SV & V) og nazistene (nasjonal sosialistene i Høyre & FrP). INGEN politikere er indiviorientert lenger. De tjener den internasjonale kollektiviseringsbevegelsen alle sammen. Individet er blitt bare en ‘produksjonfaktor’ i samfunnets økonomiske system, DERES system. Deres system er den globale kollektivisering, ingen ivaretar det norske folks interesser. Våre interesser er ikke nødendigvis å skape den globale landsby i vårt land.

Sergei Nechayev, en russisk revolusjonær som hadde en enorm innflytelse på Lenin sa:

«Den revolusjonære er en fordømt mann. Han har ingen personlige interesser, ingen forretninger, ingen følelser, ingen bindinger, ingen eiendom og intet navn.
Alt i ham er helt absorbert i den eneste tanke og den ene lidenskap som er revolusjon.
Den revolusjonære vet … han har brukket alle bånd som knytter ham til noen sosial orden og den siviliserte verden med alle sine lover, moral og skikker samt med sine jevnt over bare aksepterte konvensjoner.
Objektivet er uavbrutt det samme: den sikreste og raskeste veien til å ødelegge hele den motbydelige orden.
Den revolusjonære … forrakter og hater den eksisterende sosiale moral ….
For ham er moral alt som bidrar til at revolusjonen skal kunne triumfere. Umoral og kriminelt er alt som står i veien.
[Den revolusjonære] må være tyrannisk ovenfor andre. All den snille og utmattende følelser av slektskap, kjærlighet, vennskap, takknemlighet, og til og med ære, må bli undertrykket i ham og gi plass for den kalde og eneveldige lidenskap for revolusjonen.
Ikke føl medlidenhet .. Drep i odet offentlige rom hvis disse slyngler skulle tørre å vise seg der, drep i hjemmene, drep i landsbyene.
Husk, de som ikke er med oss er mot oss.
Hvem som helst som er mot oss er vår fiende. Og vi må ødelegge våre fiender med alle midler.»

(Dostoevski: Marx and Satan. s. 97).

Krigen mot terror kan sees i denne revolusjonære forbindelse. Når statsterror mot folket har blitt modus operandi, for å gjennomføre sine agendaer.

Staten til for sin egen skyld

Så etter at kollektivet i strid med Grunnloven er viktigere enn individet (det er individet som er beskyttet etter Grunnloven, ikke kollektivet), så utviklet domstolene seg i denne kollektivistiske retning, at de ivaretar Statens/kollektivets interesser mest (staten vinner 60-70% av sine saker) på grunn av de politiske oppnevnelser, og derfor kan Eva Joly si til en avis idag at Norge er det mest korrupte landet i Norden.

Hvor det er kollisjon mellom kollektivets og individets interesser, så er domstolen forhåndsprogrammert mentalt til å begunstige sin ‘arbeidsgiver’, hvilket ideellt sett skulle være hver enkelt oss, siden det er våre sine skattepenger de lønnes av. Det er ikke Jensemann som lønner dem, det er VI! Denne mentale kortslutning har ført til mye elendighet for det norske folk. Dessverre.

Synnøve Taftø Fjeldbakk, Marius Reikerås og Herman Berge er de beste eksempler på å ha saker hvor de fikk erfare på den harde måten at hva jeg sier er rett. En kødder ikke med kollektivets/Statens interesser i dette landet! Spesielt ikke hvis det kan koste kollektivet/Staten penger. DA er det full korsfestelse.

Norske advokater i hardt vær
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/02/norske-advokater-i-hardt-vaer/

Se fellesnevneren, og en finner løsningen. Denne matematiske ligning har KUN en ukjent. Enkelt. 2+2 er ALLTID 4.

Og dette femomen viser seg ikke bare i domstolene, men i hele samfunnet, i politikken, for i dette samfunn har politikerne blitt folkets herskere, og ikke dets tjenere. De tjener sin internasjonale kollektivistiske revolusjonære bevegelse og dens lederskap, og er administratorer for disse krefter, mer enn være folkets/borgernes tillitsvalgte, som nettopp skulle BESKYTTE individene mot overgrep fra staten og kollektivet.

Og hvis noen reagerer på at jeg kaller FrP og Høyre nazistisk (nasjonal sosialistisk) så bes de forelegge meg EN ENESTE sak hvor disse to partier trygger idividets interesse mot kollektivets interesser, i noen større grad enn venstresiden gjør. ALLE skal formes i den samme form, kvernes til samme kjøttmasse…

Du SKAL tilpasse deg!

Men det er ingen som helst sunnhet i å tilpasse seg et sykt samfunn, som Krishnamurti sa det.

Stortingspartiet er ikke lenger våre tillitsvalgte, de er Administratorer som i Orwells 1984, for kollektivets/Statens forretninger… Bare å legge merke til hvor de alltid taler Statens interesser, aldri våre, om de kommer i konflikt med Statens/kollektivets, så må individets ‘rettigheter’ ofres, det er gjengs politikk, helt normalt, ingen av dem som bryr seg om…….

De endrer stadig Grunnloven for å få den i mer kollektivistisk (til og med for det store kollektivistiske EU – nye USSR/Fjerde eller Femte Riket) og dermed stadig mer individfjern- og fiendtllig retning, det er prosjektet:

Makteliten arrangerer «Grunnlovskonferanse» for å knekke Grunnloven vår
http://www.riksavisen.no/?p=233

Brave New World – Det Fjerde/Femte Riket – USSR Part II:

 «… en ny Sosial Etikk erstatter vårt tradisjonelle etiske system – systemet i hvor individet er det primære. … det sosiale hele har en større verdi og betydning enn sine individuelle deler … at rettighetene til kollektivet tar forrang foran … rettighetene til enkeltmennesket»
(Aldous Huxleys: ‘Brave New World Revisited’, s. 23)

Exit ukrenkelige individ

Vi er ikke lenger Guds Barn i deres øyne. Vi er deres barn. Deres samfunns barn. Kanonføde for deres planer. Som de kan gjøre hva de vil med etter sine impulser og skjulte agendaer. Som individer er vi ikke viktig. Vi må som individer underlegge oss behovene til ‘fellesskapet’. Det er diamentralt brudd med hele det gamle verdenssyn, med individet og mennesket som et ukrenkelig og hellig vesen kun underlagt den Allmektige Gud i det høye.

Det strider mot juridiske traktater og grunnlover til de fleste land i verden, de som har individets forrang og verdighet som basis (unntak finnes, men oftest er det fine ord, og motsatt praksis).

Det var hele meningen med Staten til å begynne med, å beskytte individene som utgjør staten, ivareta deres retter. Nå har staten blitt andres og ikke vår. Den representerer klandestine krefter og ikke oss lenger. Slik går det når stater går fra å være tjenere for oss, til å bli herskere på andres vegne. De korrupte faener. ALT ; juss, skolebøker, journalistutdanning, etc, blir nå arbeidet om i høygir, i en annen ånd. Til en annen virkelighet.

Må Gud/Yahve/Allah ha nåde med deres syndige sjeler, og velsigne alle som blir utsatt for deres ugudelige råskap.

Den Nye Verdensordens religion
http://​www.nyhetsspeilet.no/2009/​05/​den-nye-verdensordens-religion/

Når folket kastet naturretten og Bibelen utav rettsalen, før måtte en sverge på Bibelen å snakke sant, gjøre rett og hindre urett, og utav landet, så må folket finne seg i å komme under dommen av sine begrensede guder i menneskeskikkelse som skriver all slags lover, som ikke ikke føler noe synderlig stort behov for å følge dem selv.

«Proletariatets diktatur er makt basert på styrke og ikke begrenset av noe, ikke av noen type lover og av absolutt ingen sett av regler» – (Diedre Manifold, Karl Marx, True or False Prophet. 1985. s. 66).

«Vi må forkaste all moral som kommer fra overnaturlige ideer, og idealer som som er utenfor klassekonseptet. Alt er moralsk som er nødvendig for å tillintetgjøre den gamle sosiale orden og for å forene proletariatet. I hvilken forstand skal vi forkaste etikk og moral ? I den forstand at de var prekt av den rike klassen (the bourgeoisie) som erklærte at dette var gud’s bud» – (Nikolai Lenin. Collected Works, Volume XVII, s. 321-323).

Mange mennesker engasjerer seg. Sammen med juristene Marius Reikeraas og Herman Berge, også

Cathrine Løvaas
http://nownorway.blogspot.com/

og

Rune Fardal
http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/18/dommere-uten-dommerforsikring-avsier-ugyldige-dommer

bare for å nevne noen få.

Maktmonopol korrumperer

Spiller ingen rolle om noen dommere er utnevnt i statsråd, de er ikke mer legitim for det, om ikke korrekt prosedyre blir fulgt.

Statsråd (Regjering), selv ikke Stortinget, har ikke videre fullmakter enn Grunnloven og øvrig lovverk gir dem.

Med illegitime dommere, som skal dømme sine illegitime lovgivere, hva får vi da? En endeløs korrumpering……

Men det virker bra i teorien:

” En fri og uavhengig domstol er et vern for borgerne mot tilfeldige avgjørelser og overgrep fra de andre statsmaktene. Domstolenes uavhengighet bygger på at Norge er et konstitusjonelt demokrati. Grunnloven setter flere grenser for hva Stortinget eller regjeringen kan bestemme, selv om deres bestemmelser bygger på flertallsviljen.”

http://www.domstol.no/Om-domstolene/Domstolenes-uavhengighet/

I en rettstat som vår var engang, var det faktisk Høyesteretts dommeres ansvar å sørge for at både Statsråd og Storting var legitimt, og at de ikke gikk utover sine fullmakter, innførte lover som var i strid med Grunnloven blant annet (det skulle legitime dommere stoppe i tilfelle – les Andenæs)….. Dette har ikke skjedd siden andre verdenskrig når de sosialistiske krefter kom til makten, og når rettsløsheten tok til, at Høyestrett har returnert noen nye lover til lovgiverne som illegitim. Det BEVISER de politiske bånd mellom den lovgivende og dømmende statsmakt.

“Arbeiderpartidomstolen”
‎”Norske dommerne er enevoldskonger som hersker uten verken kontroll eller konsekvenser for egne handlinger. Men «slik må det være», som de selv så gåtefullt uttrykker det, hvis målet er å svekke privatpersoners stilling i forhold til staten, uten at velgerne oppdager det.”

http://www.bt.no/meninger/​kronikk/​Arbeiderpartidomstolen-1771​211.html

Ja denne korrupsjonen, også av rett og rettferdighet, er en uting:

Norge er mest korrupt i Norden
http://www.nettavisen.no/​nyheter/article2759777.ece

Facebook gruppe for de bevisste ansvarlige borgere om følgene av manglende dommerforsikringer, at dette faktisk er korrumpering og lovbrudd av vårt justisvesen på høyeste nivå:
https://www.facebook.com/groups/dommerforsikringer/

Oppgjørets time

Skal man stoppe elendigheten i verden kan en ikke sitte og meditere og sende lys og kjærlighet, og tro en redder verden med å bli vegetarianer, og ‘trekke tilbake polariseringene’ som betyr rent ut sagt at en gjerne allierer seg med fanden selv for ikke å ‘polarisere’.  Som en klok sjel sa det i en kommentar:

“Man må først finnne fakta og agenda for så å spre fakta til så mange som mulig før en tar til gatene og sier stopp som 50 000 norske unge gjorde før Irak krigen og fikk stoppet at Norske gutter ble en del av et massemord på 1.4 millioner Irakere, eller som millioner av Amerikanere gjorde som fikk stoppet Vietnam krigen like før dem nuket Sovjet og Kina. Men litt hasj, posetive tanker, kjælighet og blomster hjelper helt sikkert på  :). “

De fleste stikker hodet i sanden som strutsen og overlater til andre å ordne opp for dem. Dessverre. Jeg har bare forrakt til overs for deres passivitet, mangel på moral, og mangel på kunnskap om forskjellen på rett og galt. Jeg har fra sikre kilder at i de siste tider så skal desverre folk flest ikke klare å skille rett fra galt. Dem om det. Blir deres karma.

Når de største mest alvorlige lovbrudd skjer blant de som skal sørge for at lov og rett administreres på adekvat vis i samfunnet, så går det som det går. Det er flott at der er en Facebook gruppe på over 2000 personer bare i løpet av noen dager som ser forskjellen på rett og galt, og søker å få gjort noe med det. Hadde hele befolkningen tatt for seg en urett per mnd, så hadde det blitt bra etter hvert.

Gleder meg svært at der er så mange i denne Facebook gruppen om manglende dommerforsikringer, manglende lov og rett i Norge, som klarer nettopp dette, å skille rett fra galt.

Det er rette impulsene fra masse mennesker som kan redde situasjonen, – til slutt.

God helg, og lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

To sorte helikoptre flyr langsomt og i lav høyde sørover fra Oslo nå…

Er det høyesteretts-dommerne (“høyesterett” er nytale for laveste-rett, mao. kynisk og amoalsk maktutøvelse pakket inn i pompøse kapper og juridisk snirkelspråk) som skal bringes i sikkerhet i underjordiske bunkerser, nå som de har underminert hele det norske rettssystemet?

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8223358

Bolla
Bolla
Abonnent
11 år siden

Hvis loven ikke gjelder for de som skal håndheve den, så gjelder vel strengt tatt ikke loven for noen?

Kanskje dette er en sak for menneskerettsdomstolen, en tiltalt bør jo kunne sikres at de som skal avsi dom i en sak er ærlige og redelige mennesker som selv sørger for at loven følges, ikke minst for sin egen del?

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Høyesterett avviser krav om dommerforsikring
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8223358

noen kommentarer derfra:

• MrDissent 32 minutter ago

Da er saken klar. Vi er herved en forbannet bananrepublikk. Jeg kommer ikke til å møte i noen rett lenger. Jeg har etter denne saken ingen respekt for rettsystemet vårt. Jeg kommer til å henvise til denne saken og nekte enhver befatning med det norske rettsvesen! For en j…… farse! Jeg er rasende!

• Bjørn-Gunnar Skagen 12 minutter ago som svar til MrDissent

Kunne ikke være mer enig med deg MrDissent!
Jeg kommer aldri til å respektere et rettsystem som ikke følger loven selv!

• Bente Vik 40 minutter ago

Dette er noe av det mest besynderlige jeg har lest!

Tror IKKE at siste ord i denne saken er talt.
Den ene dommeren satt og halvsov gjennon hele behandlingen av denne saken i høyesterett, så han kunne umulig ha argumenter i saken på et saklig grunnlag.
Han fulgte nok bare “strømmen”..
Jeg kan ikke se at høyestrett´s dommere her på ære og samvitthet har dømt rettferdig.
Jeg har desverre heller ingen tro på det norske rettsystemet etter dommen i denne saken som er av så prinsippiell viktig betydning.
Rystet, er nok min ærligste reaksjon på denne dommen fra høyesterett.

• Lise Tollefsen Slembe 1 time ago

Herved sier jeg opp mitt verv som meddommer her i Bergen. Jeg har mistet all respekt for den norske domstol.
Lise Tollefsen Slembe
EMANCIPATION film
og HULK hjelp til unge i alvorlige livskriser

• brunders 38 minutter ago som svar til Lise Tollefsen Slembe

Jeg bøyer meg i støvet for deg. Veldig bra. Demokratiet og vår grunnlov må gjelde for oss alle ikke bare Jørgen Hattemaker. Høyeste rett har her bevist at de er styrt av andre saker og ting en rettferdighet og likhet for loven. Hadde det vært du og jeg som hadde “glemt” å signere på ett offentlig dokument så hadde det samme dokumentet vært vediløst. Høyesterett burde skamme seg. Er det korrupsjon på topp nivå eller bare rett og slett for store konsekvenser?

• Kristin Brataas 1 time ago som svar til Lise Tollefsen Slembe

Bergen tingrett er ulovlig sammensatt den også, og har du avgitt muntlig forsikring så er den ugyldig. Dommerfullmektiger har også avsagt ugyldige dommer (mrk, de har ikke lov å avsi kjennelser).
Tidligere dommerfullmektiger som har blitt tildelt advokatbevilling etter praksis i ulovlig sammensatte domstoler opptrer ulovlig i private advokatfirmaer og eller som offentlig ansatt i embetsstillinger. Disse skal fratas advokatbevillingen.

• Roar Tvedt 1 time ago som svar til Lise Tollefsen Slembe

RESPEKT
• Amadinen 1 time ago

Det er vel heller det at disse utvalgte jurister i de høye embeter har partiboka i orden når det gjelder tilhørighet til kreftene i Arbeiderpartibevegelsen. En infiltrering som ligner mafiatilstander i statsmaktene.

• Morten Aarmo 1 time ago

Fint at NRK har kommet på banen, men er ikke dette vel sent. Flere Dommere i Høyesterett hadde heller ikke avgitt Dommerforsikring, før de gjorde det “Kollektivt” i Januar 2012. Høyesterett måtte ved en annen Domsluttning, ha dømt seg selv og andre kolleger i Høyesterett. Det ligger forøvrig over 35-tusen negative kjennelser i Trygderetten de siste 10 år. Dette er ca 88 % av Trygderettens kjennelser i Statens fordel. Ikke en eneste Dommer i TR har avlagt Dommerforsikring etter Trygderettslovens § 3 og Domstolslovens § 60. I tillegg mangler Leder av Trygderetten Embedsed som Dommer, og han Embedsutnevnelse er derfor å anse som ugyldig. I følge Trygderettslovens § 3, skal Trygderetten ha en Leder, vilket den dermed ikke har. Denne saken handler ikke om noen hundre rettskjennelser av straffedømte, men også langt inn i vårt sosiale sikkerhetsnettverk.

trackback
12 år siden

[…] […]

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden
Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Departementsråd i Justisdepartementet går på dagen!

Morten Ruud går av på dagen som departementsråd i Justisdepartementet. Årsaken til at Ruud nå trekker seg fra sin stilling med umiddelbar virkning, er ikke kjent. På spørsmål fra NTB om Ruud går av på eget ønske, svarer informasjonsmedarbeider Andreas Lorange ved Justisdepartementet:

– Det kan jeg ikke kommentere akkurat nå.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8106756

Har skandalen knyttet til manglende dommerforsikringer i norsk rettsvesen krevd sitt første offer?

trackback
12 år siden

[…] ledere helt siden krigens dager valgte seg feil lekekamerater, feil ideologier, feil derFuehrers, urettferdighet og lovløshet råder i riket, så er vi snart moralsk og åndelig konkurs, og jeg ser ingen som helst tegn på at noen av […]

trackback
12 år siden

[…] Ettsystems, ingen check and balance. Ikke uavhengige statsmakter. Samrøre. […]

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Falske dommere i Norge! (Fra Rettssikkerhetsforbundet)

http://www.youtube.com/watch?v=sVv6o30hWBY&feature=relmfu

Mike Cechanowicz
Forfatter
12 år siden

Undersøkelser blant gruppen som ser på dommerforsikringer ser ut til å tegne et landskap som tilintetgjør opplevelsen av Norge som rettsstat. Dommer forsikringer er ikke avgitt muligns fordi den enkelte er medlem i fri-murer bevegelsen og allerede har gitt sitt ed til denne gruppen som overordnet alt annet. Om en ikke gir dommer forsikringen er banen for god samvittighet klar tenker de kanskje?

Videre ser det ut som om staten ikke praktiserer sin egen påbud om arkivering av slike viktig dokuenter. De er visst nok å finne litt her og der rundt omkring på kontorer, dødsbo og i papp esker rundt omkring. Oss vanlig borgere må registrere allting sentralt på Brønnøysund ellers råder det sterke straffer. Staten trenger ikke bry seg med å holde orden i papirene.

Dette er bare en av mange sprekker på fasaden som Norge som stat bærer utad. Når rettssystemet er i seg selv over 50% korruptert er hele systemet korruptert. Hva betyr dette for deg og meg? Det betyr at du bor i en Banan republikk som forvalter tonnevis av penger som kommer fra Norsk naturressurser. Det er også derfor alle dine infrastrukturer er privatiserte.

Slik jeg ser det er det har vi alle en smertefull fremtid i møte om dette fortsetter da de som avsløres dekker sine spor og legger ut ledetråder som leder ingen sted. Om ikke det er terror – sett fra posisjonen til den i rettssalen, så vet ikke jeg. Her er det mange barn som savner sine foreldre, mange hjem som har blitt frarøvet, mennesker tvangsmedisinert og liv gått til grunne.

Hva skal til for å sete en stopper for det hele – og gjøre om alt som er galt? Det krever at du kommer deg opp av sofaen, snakk med dine naboer og få deg selv og andre engasjert. Her er det et lite fåtall mennesker som gjør livet veldig surt for oss andre mens de skoer seg med luksus.

vantro
Abonnent
12 år siden

Fordi en gruppe er sterkere enn et individ dominerer kollektivisme i store deler av verden. Det kan være klaner, storfamilier osv.

Jøder har gjennom historien vært mer kollektivistisk enn typiske vestlige samfunn. Men kollektivisme kan også finnes i andre samfunn. Arbeiderpartifolk kan også være sterk kollektivistisk f.eks. Så bytt ut jøder i utdraget nedenfor med f. eks. arbeiderpartifolk eller annet som passer.

The basic idea is that European groups are highly vulnerable to invasion by strongly collectivist, ethnocentric groups because individualists have less powerful defenses against such groups. The competitive advantage of cohesive, cooperating groups is obvious and is a theme that recurs throughout my trilogy on Judaism. This scenario implies that European peoples are more prone to individualism. Individualist cultures show little emotional attachment to ingroups. Personal goals are paramount, and socialization emphasizes the importance of self-reliance, independence, individual responsibility, and ‘finding yourself’ (Triandis 1991, 82). Individualists have more positive attitudes toward strangers and outgroup members and are more likely to behave in a pro-social, altruistic manner to strangers. People in individualist cultures are less aware of ingroup/outgroup boundaries and thus do not have highly negative attitudes toward outgroup members. They often disagree with ingroup policy, show little emotional commitment or loyalty to ingroups, and do not have a sense of common fate with other ingroup members. Opposition to outgroups occurs in individualist societies, but the opposition is more ‘rational’ in the sense that there is less of a tendency to suppose that all of the outgroup members are culpable. Individualists form mild attachments to many groups, while collectivists have an intense attachment and identification to a few ingroups (Triandis 1990, 61). Individualists are therefore relatively ill-prepared for between-group competition so characteristic of the history of Judaism.

Historically Judaism has been far more ethnocentric and collectivist than typical Western societies. I make this argument in Separation and Its Discontents (MacDonald 1998a; Ch. 1) and especially in A People That Shall Dwell Alone (MacDonald 1994; Ch. 8), where I suggest that over the course of their recent evolution, Europeans were less subjected to between-group natural selection than Jews and other Middle Eastern populations. This was originally proposed by Fritz Lenz (1931, 657) who suggested that, because of the harsh environment of the Ice Age, the Nordic peoples evolved in small groups and have a tendency toward social isolation rather than cohesive groups. This perspective would not imply that Northern Europeans lack collectivist mechanisms for group competition, but only that these mechanisms are relatively less elaborated and/or require a higher level of group conflict to trigger their expression.

Link:
http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html

Søk på: THE EVOLUTIONARY ORIGINS OF EUROPEAN INDIVIDUALISM

ilir
ilir
Abonnent
12 år siden

Takk for artikkelen.

Vi er heldigvis alle forskjellige og jobber på ulike plan for å skape en bedre hverdag for seg selv og andre. Det finnes andre måter å påvirke vår fremtid på enn på din måte, og man stikker ikke hodet ned i sanden fordi man ikke er ute og demonstrerer. Ikke det at jeg har noe imot til å ta til gatene for å uttrykke mine meninger, for det synes jeg er positivt så lenge det ikke bryter ut i noen form for voldshandlinger, men man trenger ikke å føle seg skyldig for at man ikke gjør det, og ihvertfall ikke være redd for sin egen karma.

trackback
12 år siden

[…] De som tror det norske folk ikke har gjeld og kan havne i samme uføre som Hellas, de tar feil. For kollektivistene som styrer i vårt land, har hastverk med å få våre penger overført til sin internasjonale […]

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Du sier at i de siste tider så skal desverre folk flest ikke klare å skille rett fra galt. Helt enig med deg, noen tror faktisk at krig er fred, G W Bush og JJ med fler.

Ole-John Saga
Skribent
12 år siden

Utrolig bra artikke Jarle, får helt frysninger, for nærmere sannheten kommer man ikke:))

« Forrige artikkel

Aftenposten sensurerte HAARP/chemtrails-kunngjøring

Neste artikkel »

Peter Warren om det største bedraget noensinne

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x