Hva er mind control – tankekontroll?

11578 visninger
15 minutter lesetid
105

Med tankekontroll menes det at noen har adgang til å kontrollere din tankevirksomhet – kanskje til de grader, at noen kan sette inn tanker på ditt hode uten at du er klar over det selv.

Kort oppsummering av mind control

Lettere tankekontroll øves gjennom TV og annen main stream media ( MSM ), hvor det foregår regelrett krig på vår oppmerksomhet. Vi blir bombardert av informasjon, som ofte er rent søppel, som underholding, eller at vi blir manipulert for å kjøpe forskjellige produkter. Denne type tankekontroll er det også lettere å gjøre noe med, man kan skru av TVn og la være å lese tabloid aviser slik at man slipper den slags forstyrrelser i hverdagen. Annen type tankekontroll, det virkelige mind control er det vanskeligere å gjøre noe med, fordi teknologien, som trengs til mind control er hemmelig og skjult og utøvere er likeså hemmelige og skjulte. Det dreier seg om militær etterretning. Vanlig folk har ikke noen mulighet til å hente beviser av slik skjult agenda. Bevisene koker ned til å forklare forskjellige subjektive fysiske og psykiske symptomer forårsaket av mind control.

 

The dialectic at work. Create violence through economic pressures, the media, mind control, agent provacateurs: thesis.

Counter it with totalitarian measures, more mind control, police crackdown, surveillance, drugging of the population: antithesis.

What ensues is Orwell´s vision of 1984, a society of total control: synthesis “.

( Mind Control World Control, Jim Keith 1998 ).

 

Ordet mind control betyr tankekontroll og har etter Wikipedia sannsynligvis en kinesisk opprinnelse:

” Tankekontroll, som i dagligtale kalles hjernevask, betegner bevisst bruk av manipulasjon for å endre på et individs holdninger og meninger. ( Begrepene på engelsk, inkluderer mind control, coercive persuasion, thought reform, thought control og brainwashing.) Dette kan gjøres på mange forskjellige måter, og vil ha varierende effekt på subjektet som blir utsatt for metoden.»

Begrepet «hjernevask» har etter alt å dømme kinesisk opprinnelse. Det er blitt kjent i Vesten gjennom skildringer av kinesisk fangebehandling i 1950-årene. Det kinesiske ordet er 洗腦 (xǐ năo, «vask [av] hjerne»), og ble der benyttet i kommunistisk terminologi om metoder i forbindelse med tvangsmetodikker for å endre (改造: gǎi zào, «rekonstruksjon», «endring») av såkalt føydale (封建, fēng jiàn) tankemønstre hos kinesere oppvokst før kommunistenes maktovertakelse i 1949”.

 

Amerikanske konspirasjonsforskere tok i bruk begrepet mind control i sine bøker på 1990-tallet og tidligere og begrepet brukes nå i de fleste språk uten at det blir oversatt til gjeldende språk. På norsk betyr mind control hjernevask eller tankekontroll. Begrepet mind control assosieres i dag med den amerikanske etterretningsorganisasjonens CIAs ( Central Intelligence Agency ) hemmelig og kriminell hjerneforskning, spesielt med prosjektet MKULTRA fra 1950-tallet og fram til i dag. Undertegnende bruker begrepet i denne artikkelen mest i denne betydning.

Mind control og vestlig militær etterretning

Mind control var kjærkommen for militære hemmelige tjenester, som søkte etter forskning om å beherske det menneskelige sinnet i strevet for å bygge opp modeller for befolknings kontroll, både sinnets kontroll og kontroll for befolkningsvekst allerede før den første verdenskrig. Hemmelige tjenester ønsket derfor velkommen filosofien bak eugenikken, populært kalt rasehygiene som er foreganger også for dagens psykiatri i vesten. Ordet eugenikk kommer fra det greske ordet eugenes, som betyr ” av god fødsel ”. Eugenikken er delt i positiv eugenikk, som mener at mennesker med gode gener må formere seg og få avkom mens negativ eugenikk arbeider for å hindre dårlige gener å spre seg ved tiltak som tvangssterilisering. Ideologien kan spores tilbake til antikken. ” Platon mente at menn og kvinner av ideell fysikk og psyke burde få barn sammen ” ( Wikipedia ).

Nazistene satte eugenikken i et uhyggelig system ved å innføre lover for sterilisering og regelrett drap, eutanasia, av individer som ble sett som mindreverdige, uproduktive ”useless eaters” og individer med genetiske sykdommer både mentale og fysiske sykdommer. Det ble en trend i europeisk eugenikkmiljø å få gjennomført lover om tvangssterilisering. I Norge vedtok Stortinget loven om tvangssterilisering i 1935. Loven ble opphevet først i 1977. Den engelske naturvitenskapsmannen, antropologen Sir Francis Galton ( 1822-1911) brukte begrepet eugenikk for første gang i 1882. Galton var søskenbarn til Charles Darwin ( 1809-1882 ), grunnleggeren til evolusjonsteorien.

Moderne arvehygiene søker å hindre en manifest sykdom ved tidlig diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Fosterdiagnostikk er en stadig voksende gren i dagens legevitenskap.

I kjølvannet av eugenikken og behovet for nye sivile og militære etterretningstjenester oppstod det behov for forskningsinstitutter som kunne være behjelpelige for å utøve klandestine menneskeforsøk mot penger overført av de militære budsjetter.

Dette skjedde også i Norge på 1950,-og -60-tallet. Norges offentlige utredninger, NOU 2003:33 har gransket uetisk medisinsk forskning på nordmenn. Utredningen ser ikke tydelig sammenhengen mellom eugenikken og ulovlig forskning på nordmenn, men nevner helt i slutten på sin rapport at blant annet psykisk syke nordmenn ble sterilisert/kastrert ved hjelp av røntgenstråler uten at det vekket oppsikt hos medisinske kretser eller myndigheter.

 

I 1950-årene skrøt den norske mind control-pionéren Carl-Wilhelm Sem-Jacobsen av at det i Norge ikke var nødvendig å innhente samtykke fra personer som ble utsatt for medisinsk eksperimentering, ofte med dødelig utgang. 50 år senere forelå det en offentig utredning som slet med å konkludere, bl.a. fordi «CIA ikke hadde utlevert dokumentasjon som den norske stat hadde bedt om».

Indusert og påført traume, et skritt mot global mind control.

Definisjonen av traume etter Wikipedia:

Psykisk traume – definisjon:
«Psykisk lidelse som oppstår når en person blir utsatt for en ubehagelig og overveldende hendelse som strekker ut i tid

 

Etiologi og patogenese

For at et psykisk traume skal finne sted må personen oppleve en situasjon som oppfattes som svært ubehagelig og overveldende, gjerne med trussel om død eller om alvorlig skade. Det er vist at for at et psykisk traume skal kunne oppstå, må hendelsen strekke tilstrekkelig ut i tid til å kunne prege personen. Det er derfor vanligere med psykisk traume etter f.eks. tortur enn ved en fallulykke el.l, selv om begge kan innebære alvorlig trussel om død.

Traumatiske opplevelser fører til at deler av erfaringen om hendelsen ikke blir tilgjengelig for bevisst bearbeiding. Dette innebærer at personen kan ha fullstendig eller partielt hukommelsestap ang. hendelsen.

Symptomer og funn

Akutt fase

Personen reagerer med intens angst, hjelpeløshet eller redsel i forhold til situasjonen. Hos barn kan dette istedet ha gitt seg uttrykk i usammenhengende eller forstyrret atferd.

Kronisk fase

Den kroniske fasene kan innebære flere aspekter i ulik grad og hyppighet:

  • Bruddstykker av de mest skremmende elementene i det en har opplevd kan bryte gjentatte ganger inn i dagliglivet som påtrengende minner i form av bilder, tanker eller persepsjoner, urovekkende drømmer eller mareritt. En føler stadig at en er tilbake i den samme situasjonen.
  • Følelse av uro ved aspekter som minner om traumet, og plages av mange fysiske manifestasjoner av uroen (hjertebank, svetting, tungpustethet). Dette kan føre til at man unngår tanker, følelser eller samtaler som er forbundet med traumet. Likeledes vil en unngå aktiviteter, steder eller personer som vekker minner om traumet. Interessen for å delta i ellers viktige aktiveter er svekket.
  • Følelse av å være fremmedgjort overfor andre personer, og opplevelsen av at at følelsesbredden er sterkt innsnevret.
  • Redusert søvnkvalitet, nedsatt frustrasjonsterskel med økt irritabilitet, raseriutbrudd, konsentrasjonsproblemer, økt vaktsomhet og overdrevne reaksjoner på uventede stimuli (for eksempel høye lyder).
  • Tilstanden fører til generelt nedsatt livskvalitet, arbeidsevnen og lysten eller evnen til å delta i sosialt fellesskap svekkes ”.

Traume kan være individualistisk eller kan være påført over hele nasjonen gjennom ulykker og katastrofer som jordskjelv, jordskred, terrorhandliner osv. Katastrofene kan være enten naturlige eller påførte gjennom filosofi, som stammer fra Hegel ( 1770-1831 ). Tese, antitese og syntese. Det vil si skap et problem og kom med løsningen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel er regnet som den største tyske historikeren. Han formulerte et system for historisk og ekspressiv forståelse av mennesket. Georg Wilhelm Friedrich Hegel var av en litt mer metafysisk art en Johann Gottfried von Herder. Hegel mente nøkkelen til å forstå verden var gjennom hans system som han kalte dialektikk. Dette innebar at man dannet en dialektisk forståelse av verden gjennom teser som måtte sees opp mot antiteser. Om man kunne se begge disse motpartene kunne man komme opp på et nytt nivå i forståelse, Syntese. Finner man så en antitese til denne syntesen kan man komme enda nærmere sannheten i en ny syntese”. (Wikipedia)

Hegel var en inspirasjonskilde til den sosialistiske teoretikeren Karl Marx´s sin dialektisk materialisme.

NWO ( New World Order ) – ideologene arbeider mot totalitær mind control for hele menneskeheten gjennom og påføre indusert traume blant menneskene slik at det oppstår vakuum i menneskenes sinn, tabula rasa, som siden kan bli fylt opp med en ny religion osv. hva som nå NWO skulle ønske menneskene fikk lov til å tenke og føle.  NWO arbeider for en verden hvor  én verdensregjering regjerer uten landegrenser. NWO baserer sin makt gjennom total mind control og overvåkning av de nye tankemønstrene og sosialt liv blant mennesker. I NWO verden er det bare to grupper av borgere ; liten elite som regjerer over resten av mennesker, som arbeider som slaver for eliten. Per i dag er det 1%, som kontrollerer 15% av mennesker som siden kontrollerer resten av 84% av mennesker. NWOs planer går ut på å redusere antallet av mennesker med ¾ – deler gjennom å påføre mennesker sykdommer, helst gjennom store pandemier ( AIDS, svineinfluenssa osv.), verdensomfattende sykdomsutbrudd og indusere katastrofer gjennom nye geofysiske våpen som HAARP.

 

Historisk tilbakeblikk

Det har blitt skrevet at de tyske nazistene satte forskningen av mind control i system på konsentrasjonsleirene, hvor det var tusenvis av fanger som de kunne tvinge til å være forsøkskaniner. Nazistene drev mind control eksperimenter med medikamenter og med elektronisk teknologi. Ofrene, forsøkskaninene døde som oftest av påkjenninger av eksperimentene. Nazistene innlemmet fort psykiatrien til mind control.

 

Norge

I 2003 ble det ferdig en rapport, som handler om uetiske medisinske forsøk på mennesker, en NOU, Norges offentlige utredninger 2003:33 ” Gransking av påstander om uetisk medisinsk forskning på mennesker. En gransking av påstander om uetisk medisinsk forskning med LSD, elektroder og radioaktiv stråling på mennesker i Norge i perioden 1945 – 1975 ”. Rapporten tar utgangspunkt i at ” krigsbarn, tatere, psykiatriske pasienter og psykisk utviklingshemmede skal ha blitt utsatt for forsøk med LSD, elektroder og radioaktiv stråling ( s.9)”. Rapporten konkluderer lettvint på at det har blitt brukt LSD og elektroder i behandlingsøyemed i Norge. Når det gjelder radioaktiv stråling så ” har det ikke blitt avdekket forhold som kan bekrefte de aktuelle påstandene (s.14)”. Som sluttkommentar konkluderer granskingskommisjon at ” Siden granskingen ikke har bekreftet de påstander som kommisjonen var bedt om å granske, har kommisjonen ikke sett det som sin oppgave å vurdere dagens ordning (s.14)”. Likevel gjennom hele rapporten er det store spørsmålstegn og unnskyldninger som om at det foregikk rustningskappløp og kald krig i perioden 1945 – 1975 og at ” Nasjonens interesser gikk altså foran hensynet til den enkelte, enten man var soldat eller med i et medisinsk forsøk (s.17)”. Og at den norske legen og hjerneforskeren Carl Wilhelm Sem – Jacobsen fikk overført store beløp forskningsmidler fra CIA og Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, samt fra Rockefeller Foundation og Ford Foundation. Dette er dokumentert i rapporten. Rapporten dokumenterer 23 kontrakter ( for å forske på hjernen, atferd og bevissthet ) som ble gjort mellom Sem – Jacobsen og amerikanske militære institusjoner, likevel konkluderer rapporten at det er ikke funnet noe i granskingen, som beviser at det er gjort uetiske medisinske forsøk i Norge i perioden!

 

Psykiatrien og mind control

I Norge er det ca. 10.000 pasienter til enhver tid i behandling under diagnosen schizofreni. 10% av uføretrygdede har denne diagnosen og det skrives at lidelsen er den dyreste sykdommen:

” – Schizofreni er Norges dyreste lidelse, og i alle vestlige samfunn den som koster mest. Schizofreni alene koster mer enn alle hjerte- og karsykdommer og alle kreftsykdommer. De totale indirekte kostnader til behandling av schizofrene anslås til ca. 4 milliarder kroner i 1995. De reelle kostnadene for 2002 er det rimelig å anslå til mer enn 5 milliarder kroner. I vestlige land utgjør utgiftene til behandling av schizofreni rundt én prosent av brutto nasjonalproduktet. Beregninger har vist at 10,6 prosent av Norges uføretrygdede under 40 år har fått diagnosen schizofreni eller lignende lidelse.”
(http://nexium.no/azmedica/CNS/0302_schizofreni.html)

Schizofreni er ikke en sykdom slår forskere fast. Hva er den da? Lidelsen koster 5 milliarder kroner for norsk samfunn per år og det er bare 10.000 personer som har den. Kan det tenkes at lidelsen er mind control basert. Diagnosen stammer fra 1956, tiden hvor elektronisk mind control via mikrobrikkene var allerede godt på plass. Lidelsen og diagnosen schizofreni er menneskeskapt. Paranoid schizofreni er skapt for å skjule grusom hemmelig og skjult militær tortur og eksperimentering. Diagnosen administreres av DSM – IV ( Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders ), en amerikansk håndbok for psykiatriske diagnoser, som gis ut av den amerikanske psykiaterforeningen. DSM tar inn nye psykiatriske diagnoser gjennom avstemming blant psykiatere ! Hvor vitenskapet  kommer inn  vites ikke.

 

Elektronisk mind control teknologi

Elektronisk mind control teknologi baserer seg på det nyeste innen mikrobrikke teknologi, data og satellitteknologi. Det er alltid etterretningsbase i nabolaget til ofrene. Radiofrekvensene styrer mind control torturen. Hvert menneske har en unik biologisk frekvens i sin hjerne, som er lett å måles også fra avstand med det rette måleutstyr. Mikrobrikkene settes inn i ofrenes kropp enten ved kirurgiske inngrep, eller ved hjelp av innsprøyting slik som ved vaksiner. Til og med i synsnerven i øyet kan det settes inn en mikrobrikke. Da vil den militære hemmelige etterretningen bokstavelig tatt se og høre hva offeret ser og hører.

Til torturen hører med elektromagnetisk stråling med frekvenser, som forvirrer offeret, forårsaker smerter og andre sykdomssymptomer gjerne 24 timer i døgnet i 7 dager i uken uke etter uke, måned etter måned og år etter år. Robert Näslund er et svensk mind control offer. Han sier i et intervju følgende:

The abuse of unwitting peope’s brains and the connection to super computers, done by the military, the secret service and the doctors working for them, is kept secret, because the secret service has the power to classify it and keep it in the shadow.”
(http://www.targeted-individuals-europe.com/?q=node/33)

Näslunds historie er sitert i 390 bøker over hele verden. De mest kjente mind control ofrene i Norge er journalisten og forfatteren Per – Aslak Ertresvåg og den finske legen og forfatteren Rauni – Leena Luukanen – Kilde. Begge to har gitt intervjuer gjennom internett.

Det ” nyeste ” innen mind control teknologi er bruken av mikrobølger, som fungerer på den måten, at ved hjelp av mikrobølger så kan man overføre tale til ens hjerne, som offeret hører. På denne måten kan man manipulere personen i verste fall til å begå drap. Dermed går tankene til Anders Behring Breivik her hjemme i Norge. Det virker jo utvilsomt at han var/er et offer for mind control. Han virker så robotaktig og mediene skriver at han har ikke vist følelser etter 120 timer i politiavhør.

 

Forbindelsene mellom ET– aktivitet og mind control

Paul Bennewitz var en amerikansk elektroingeniør, som fra slutten av 1970 – tallet følte å bli harselert av ET ( ExtraTerrestrial aliens ). På baksiden av boka ” Project Beta ” ( Greg Bishop ),  som beskriver Bennewitz´s liv kan vi lese følgende:

In 1978, Paul Bennewitz, an electrical physicist living in Albuquerque, New Mexoco, engaged in some aggressive radio monitoring of the nearby Sandia Labs, then managed by the Department of Defense. When he became convinced that the strange lights hovering over the labs and Kirtland Air Force Base signalled the vanguard of an extraterrestrial alien invasion, he began writing TV stations, newspapers, senators – and even President Reagan – to alert them“.

Boken beskriver hvordan Bennewitz følte, at ET kontrollerte hans tankevirksomhet. Etter at CIA plantet desinformanter (Richard Doty og Bill Moore) i Bennewitz vennekrets gikk det til slutt helt rundt for ham og han havnet i mentalsykehus hvor han døde den 23. juni 2003.

Visstnok finnes det finnes negative aliens, som har tilbudt den amerikanske regjering mind control og annen våpenteknologi i bytte mot å kunne eksperimentere med mennesker. Flere jeg har snakket med sier at alien mind control teknologi er det verste fordi den går rett i de dype lagene av hjernen og du føler det virkelig som du blir gal hvis du ikke klarer å identifisere i det minste virkningene av denne teknologien.

Paul Bennewitz

Paul Bennewitz skrev et 13 siders brev til bl.a. president Reagan som handler om alien invasjon slik Bennewitz ser det. Her er punktene Bennewitz behandler i sitt brev (den engelske originalteksten er skrevet med store bokstaver ):

 

” SUMMARY OF REPORT AND STATUS ( WITH SUGGESTED GUIDELINES )

INVESTIGATOR – PHYSICIST PAUL F. BENNEWITZ

PROJECT BETA

THE FOLLOWING ARE KEY MILE POSTS ESTABLISHED OR DISCOVERED DURING THE CONTINUING STUDY CONCERNING ALIEN INTERVENTION AND THE RESULT. (  STUDY IS SOLELY LIMITED TO NEW MEXICO )

1)      TWO YEARS CONTINUOUS RECORDED ELECTRONIC SURVEILLANCE AND TRACKING WITH D.F. ( Direction Finding ) 24 HR/DAY DATA OF ALIEN SHIPS PLUS 6,000 FEET MOTION PICTURE OF SAME – DAYLIGHT AND NIGHT.

2)      DETECTION AND DISAAEMBLY OF ALIEN COMMUNICATION AND VIDEO CHANNELS – BOTH LOCAL, EARTH, AND NEAR SPACE.

3)      CONSTANT RECEPTION OF VIDEO FROM ALIEN SHIP AND UNDERGROUND BASE VIEWSCREEN ; TYPICAL ALIEN, HUMANOID AND AT TIMES APPARENT HOMO SAPIENS.

4)      A CASE HISTORY OF AN ENCOUNTER VICTIM IN NEW MEXICO WHICH LEAD TO THE COMMUNICATIONS LINK AND DISCOVERY THAT APPARENTLY ALL ENCOUNTER VICTIMS HAVE DELIBERATE ALIEN IMPLANTS ALONG WITH OBVIOUS ACCOMPANYING SCARS. THE VICTIM`S IMPLANTS WERE VERIFIED BY X – RAY AND CAT SCAN. FIVE OTHER SCAR CASES WERE VERIFIED.

5)      ESTABLISHED CONSTANT DIRECT COMMUNICATION WITH THE ALIEN USING COMPUTER AND A FORM OF HEX DECIMAL CODE WITH GRAPHICS AND PRINT – OUT. THIS COMMUNICATION WAS INSTIGATED APPARENTLY AFTER THE US BASE WAS VACATED.

6)      THROUGH THE ALIEN COMMUNICATION LOOP, THE TRUE UNDERGROUND BASE LOCATION WAS DIVULGED BY THE ALIEN AND PRECISELY PIN – POINTED.

7)      SUBSEQUENT AERIAL AND GROUND PHOTOGRAPHS REVEALED LANDING PYLONS, SHIPS ON THE GROUND – ENTRANCES, BEAM WEAPONS AND APPARENT LAUNCH PORTS  – ALONG WITH ALIENS ON THE GROUND IN ELECTROSTATICALLY SUPPORTED VEHICLES ; CHARGING BEAM WEAPONS ALSO APPARENTLY ELECTROSTATIC.

8)      CROSS CORRELATION AND MATCHING BY TRIANGULATION, ETC. , TO OFFICIAL NASA CIR ( COLOR INFRARED ) HIGH RESOLUTION FILMS CONFIRMED BASE LOKATIONS AND RESULTED IN REVEALING US MILITARY ENVOLVEMENT YIELDING PRECISE COORDINATES AND THE US BASE LAYOUT.

9)      PRIOR ALIEN COMMUNICATION HAD INDICATED MILITARY INVOLVEMENT AND THE FACT THAT THE USAF HAD A SHIP BUT DUE TO STUDIED ALIEN PSYCHOLOGY THIS WAS IGNORED AT THE TIME.

10)  SUBSEQUENTLY, THE ALIEN COMMUNICATED FOLLOWING VERIFICATION WITH THE CIR, THAT THERE WAS INDEED A SHIP; ACTUALLY MORE THAN ONE – THAT TWO WERE WRECKED AND LEFT BEHIND AND ANOTHER BUILT – THIS SHIP IS ATOMIC POWERED AND FLYING. THE ALIEN INDICATED IT `S BASING LOCATION.

11)  IT WAS LEARNED AS STATED THAT TWO WOMWN AND A BOY NEAR AUSTIN, TEXAS WERE EXPOSED TO SEVERE RADIATION AT CLOSE RANGE AND THE SHIP WAS LAST SEEN GOING WEST WITH HELICOPTERS. IN ADDITION, THE US GOVERNMENT WAS QUIETLY PICKING UP THE EXPENSES.

12)  SUBSEQUENT INSPECTION OF MOTION PICTURE PHOTOGRAPHS TAKEN DURING THE STUDY REVEALED THE US SHIP OR ONE LIKE IT FLYING WITH THE ALIENS. THESE MATCH THE CIR WHERE TWO CAN BE SEEN ON THE GROUND AND IN THE LATER PHOTOGRAPHS TAKEN ON THE GROUND AFTER THE BASE WAS ABANDONED “.

 

Hvordan motstå mind control

I den siste tiden har flere spurt meg hva kan man gjøre hvis man blir gal på grunn av mind control. Det er pokker så et godt spørsmål. Også i Norge havner man i mentalsykehus hvis man blir gal og det betyr mer tortur, mer mistenksomhet og giftsprøyter og annen psykofarmaka. Det er ikke lett å behandle seg selv i en slik situasjon. Hvis du forteller behandlende lege at du er utsatt for tankekontroll får du umiddelbart en stigmatiserende diagnose paranoid schizofreni.  Det er nesten umulig å få annullert denne diagnosen. Det er best å analysere sin situasjon som mind control offer og prøve alternativmedisin og avslapningsmetoder og unngå steder hvor strålingen er intensiv.

Det er bedre å holde ut enn å snakke til en uforstående lege, som har kun antipsykotiske psykofarmaka å tilby. Det viktigste er å spre informasjon gjennom kanaler, som Nyhetsspeilet, slik at folk blir oppmerksom på muligheten til at mind control kan være årsaken for egen vanskelig situasjon. Nå vil jeg ikke dømme dem, som tar i mot legenes behandling med psykofarmaka i en grusom og nådeløs livssituasjon, hvor torturen ikke ser ut til å ha en ende. Det verste er likevel å bli diagnostisert med stigmatiserende diagnoser, noe som ser ut til å være hensikten også. I tillegg havner man i helseregistre som det sentrale psykoseregister, som er en etterlevning av eugenikk, rasehygiene fra mellomkrigstiden.

I kampen mot den mørke kabalen, som militær etterretning er en del av, vil det hjelpe å svare med kjærlighet.

Det er vel også på tide at det blekksprutaktige etterretnings-trollet trekkes frem i dagslys og eksponeres i all sin grellhet. De har fått holde på i skjul i altfor lang tid med sine mer eller mindre svinske påfunn for skattebetalernes regning.

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Abonnere
Varsle om
guest

105 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Oppdaget i min tidligere praksis at klienter som var ømfindtlig for stråling ofte manglet Kalsium. Årsaken til dette kan nå være at microbølger får cellene til å utfelle Kalsium slik at kroppens base reserver blir tappet. Dermed er man inne i en ond sirkel med mye syre og økende ømfindtlighet.
Er man utsatt for stråling er det mylig å skifte frekvens på egen kroppsbevissthet slik at man unslipper en jammekilde. Merker jeg eks en pipetone i venstre øre, skifter jeg frekvens på mitt eget «operativsystem» ved hejlp av det talte ord. Monica du kjenner sikker til kraften i det talte ord. :-)

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Uffda

Ja Uffda den kraften benyttes stadig vekk. En ting til som gjør at man blir ekstra ømfindtlig for stråling er for mye tungmetaller i kroppen, som kvikksølvskadd og stort kontaktnett med likesinnete over hele verden vet jeg hva det vil si og hvor stor endringen blir etter avgiftning, er som å bli født på ny jo. :-)

Det med tungmetallene og stråling og alt det der, hva er det chemtrails bidrar med til miljøet? Barium, aluminium og hva mer? Kanskje kvikksølv og fluor også? Som jeg sier hele tiden, de vet hva de holder på med, de vet godt hva de gjør for å holde folket i en bevisstløs tilstand sånn at de kan beholde kontrollen, inkludert tankekontrollen.

tothestars
tothestars
11 år siden

Orgonite hjelper mot stråling.

Monica Waade
Skribent
11 år siden

Maarit jeg skrev litt om det i den kommentaren jeg linket til. Men for å utfylle infoen litt, de har blitt instruert fra negative vesen og de har demed forsket, utprøvd og utviklet sine våpen kun ut fra dette disse skapningene kjenner til vedrørende sinnet vårt og energier/frekvenser. Det heldigvis disse vesen og dermed deres lakeier i denne verden ikke har kjennskap til er den styrkete kraften, altså høyere frekvensen man kan innhente kun fra kilden, Gud eller hva man vil kalle den, den kan de ikke manipulere. Det er ren kjærlighet vi snakker om nå og kjærligheten har de altså ingen våpen mot, så du har helt rett i det du sier i artikkelen; I kampen mot den mørke kabalen, som militær etterretning er en del av, vil det hjelpe å svare med kjærlighet.

Lars-Roger Moe
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Å svare med kjærlighet vil i praksis si:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mobilisering-av-tankekraften/

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Riktig Lars-Roger, så du bildet av min venninnes sjel i gravfølget i siste artikkelen min, den var formet som et hjerte med rød aura rundt…

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/doden-er-bare-en-synsrand/

… Og størst av alt er kjærligheten sa hun fra andre siden også. :-)

Lars-Roger Moe
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Yepp. Did too!

Dokumentasjonen av livet etter døden er nå så omfattende at til og med leger skriver bøker om det.

Ulven
Ulven
11 år siden

Nå har sannelig DEN MILITÆRE ETTERRETNINGEN kommet i skuddet!

Jeg siterer fra slutten av artikkelen:
«I kampen mot den mørke kabalen, som militær etterretning er en del av, vil det hjelpe å svare med kjærlighet.

Det er vel også på tide at det blekksprutaktige etterretnings-trollet trekkes frem i dagslys og eksponeres i all sin grellhet. De har fått holde på i skjul i altfor lang tid med sine mer eller mindre svinske påfunn for skattebetalernes regning.»

Min ulvenese sier meg at det er mer enn 50% sannsynlighet for at den MILITÆRE ETTERRETNINGEN var involvert i 22. juli-terroren, mao. at noen av deres BLACK OPS FORCES deltok i massemord på norske ungdommer.

(Hvordan andre skyttere enn ABB kunne gjøre noe slikt? De er jo under militær kommando og tvunget til å utføre ordre. Dessuten har de sine karrierer å tenke på. Jeg hørte ikke noe om at norske F16-piloter nektet å bombe hjelpeløse sivile i Libya. Militære utfører ordre uten å tenke på om det de får beskjed om er moralsk riktig)

Her er en trusselvurdering fra de dype skoger for året 2012:
Norges MILITÆRE ETTERRETNING utgjør den største og farligste trusselen mot nordmenns liv og helse i året som kommer. Ikke minst fordi at NorUlv nå har implisert dem som mistenkte for delaktighet i det som må være Norges verste militære skandale – tenk å skyte hjelpeløse 17-åringer på kloss hold. Men nå har terror-regimet til Stoltenberg fått det travelt med å cover their asses – det minner da mer og mer om 11. september…?

Hvis et samlet norsk folk kjennom kollektivt press mot politikere, myndigheter og media klarer å tvinge den MIILITÆRE ETTTERRETNINGEN ut av sine bekvemme skjulesteder og frem i daglyset med henda over hodet – da vil trusselnilvået synke fra RØDT til LYSEGULT…

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Ulven

Trusselbildet står fortsatt på rødt dessverre, dette kan vi vente oss av en ny leiemorder…

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/07/ekte-terror-og-ikke-falsk-flagg-denne-gang/comment-page-52/#comment-72026

Er det noen som vet hvor far til Breivik jobbet? Jeg fikk tidligere et budskap om at han solgte sønnen sin og det var knyttet opp mot farens jobb her i Norge. Var han i nærheten av etteretningen mon tro?

herrnimrod
herrnimrod
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Faren var diplomat, bla. i London hvor Anders føk som en rakett i gradene i Frimurerlosjen.

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  herrnimrod

Hmm, herrnimrod det er en interessant opplysning, se denne kommentaren…

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/microchip-er-dyrets-merke/comment-page-38/#comment-68651

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  herrnimrod

Jeg googlet ‘diplomat Breivik’ og nå skjønner jeg litt mer om hvorfor det jeg har sett er så mye mer enn hva media har presentert. Far til Anders bør granskes ja, dette dukket opp…

http://lionheartuk.blogspot.com/2011/11/birth-and-baptism-of-anders-breivik.html

Og dette…

Originally posted by starviego
Some background to the killer:

«Breivik’s father was a Siviløkonom (Norwegian professional title, literally «civil economist»), who worked as a diplomat for the Royal Norwegian Embassy in London (and later Paris).»

His father was a diplomat, which is often used as a cover for intelligence activities, and the spook business is often a family business, so the question is did Breivik have an intel background?
– – – – – – –
I was afraid that something like this would pop up.
This realy falls i place with a «mind controled» terrorist scenario.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread732179/pg2

Uffda
Uffda
11 år siden
Svar til  herrnimrod

1979 Breivik, Hauge & Heiberg stage ‘Iranian Revolution’ and remove Shah of Iran – Cui Bono? Dette dreier seg om den velkjente Jens Ch Hauge og kompanjonger.
http://www.youtube.com/watch?v=Uk9dmpqbjX0

arifkarim
arifkarim
11 år siden

Anbefaler prisnominerte dokumentarfilmen «The Century of the Self» for hardbakte nektiser:
«Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, changed the perception of the human mind and its workings. His influence on the twentieth century is generally considered profound. The series describes the propaganda that Western governments and corporations have utilized stemming from Freud’s theories.

Freud himself and his nephew Edward Bernays, who was the first to use psychological techniques in public relations, are discussed. Freud’s daughter Anna Freud, a pioneer of child psychology, is mentioned in the second part, as is one of the main opponents of Freud’s theories, Wilhelm Reich, in the third part.

Along these general themes, The Century of the Self asks deeper questions about the roots and methods of modern consumerism, representative democracy, commodification and its implications. It also questions the modern way we see ourselves, the attitudes to fashion and superficiality.

The business and political world uses psychological techniques to read, create and fulfill our desires, to make their products or speeches as pleasing as possible to us. Curtis raises the question of the intentions and roots of this fact. Where once the political process was about engaging people’s rational, conscious minds, as well as facilitating their needs as a society, the documentary shows how by employing the tactics of psychoanalysis, politicians appeal to irrational, primitive impulses that have little apparent bearing on issues outside of the narrow self-interest of a consumer population.

Paul Mazer, a Wall Street banker working for Lehman Brothers in the 1930s, is cited as declaring «We must shift America from a needs- to a desires-culture. People must be trained to desire, to want new things, even before the old have been entirely consumed. […] Man’s desires must overshadow his needs.»
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Century_of_the_Self

Dagens verdenssamfunn er ikke basert på rasjonalitet og sunn fornuft. Samfunnet styres av usynlige krefter som 24/7 kollektivmanipulerer vår underbevisstheten og dermed «kontrollerer» folkeopinionen basert på disse bevisste manipulasjonene. Man trenger derfor ikke å gå ubevislig konspirasjonteoriersveie til å forklare dagens godt-kontrollerte ellers «fritt» samfunn! :D

herrnimrod
herrnimrod
11 år siden
Svar til  arifkarim

Century of the Self er en ypperlig dokumentar. Men den gir deg også et mer eller mindre begrenset perspektiv på verden, ellers hadde den ikke vært på BBC. Husk alltid på sånne ting. Det finnes ingen fri media, og alt du finner der er «godkjent» av makten.

Støtter uansett anbefalingen da produksjonen er meget velgjort. Det er heller ingenting i veien med informasjonen som blir presentert, den gir deg bare ikke hele bildet. Av og til setter jeg den på simpelheten for å høre den fine musikken og kommentatorstemmen.

herrnimrod
herrnimrod
11 år siden

Som vanlig er du uncanny i dine syn Monica, jeg er imponert :)

Har du lyst å tolke disse bildene? Jeg har en klar mening, men vil høre din så ufiltrert som mulig.

http://dt.no/bildeserier/nyheter-bildeserier/pressen-bes-kte-ut-ya-etter-terrorangrepet-1.6531772

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  herrnimrod

Jeg er ikke ny på området herrnimrod, har fortsatt å utvikle medfødt evne fra barndommen, mens de fleste lukker ganske tidlig for dette. Jeg får budskap og jeg ser glimt fra filmen som viser alt som skjer i denne verden både i fortid, nåtid og framtid. :-)

Har for øvrig jobbet sammen med politiet i ei meget vanskelig drapssak tidligere. Fikk masse info fra andre siden (også direkte fra drapsofferet) hvor ingenting viste seg å være feil når saken ble oppklart. Steder, personer, hendelsesforløp, detaljer, samtaler, hvor liket ble gjemt og senere dumpet, drapsårsak, alt stemte faktisk 100 % med det jeg hadde sett og fått budskap om. Det som politiet visstnok ble mest imponert over først var at jeg sa liket var dumpet der det er ei søppelfylling på havbunnen og når politiet undersøkte nærmere viste det seg at det var ei søppelfylling der fra krigens dager men ingen kjente til det. De fant den med miniubåt akkurat der jeg sa. Jeg forklarte at liket var pakket i grønn presenning med sementklosser festet i ham med tau som tyngde og at det var noe galt med beina hans. Det gale med beina var at drapsmannen hadde kappet dem ved knærne og prøvd å male dem i ei fiskematkvern og jeg hadde skrevet og kommet med beskrivelse av et stort kvernhjul på ei kai. Nok om det, kan ikke skrive alt for da blir det en hel artikkel.

Til de bildene. Skal vi ta ett og ett bilde med tilhørende tekst eller alle samlet? Jeg har sett på første bilde som klart har et skjult budskap til hjernene for de som ser det. Teksten til bildet er: Rosen har blitt et sterkt symbol etter terroraksjonen 22. juli. Bak ligger Utøyas karakteristiske hvite hovedbygning.

Det en ubevisst person ikke vet er at dette vil i hjernen vår knyttes direkte til Arbeiderpartiet som har ei rød rose som symbol. Rødt mot hvitt fremhever det røde for sinnet vårt, det samme gjør den røde genseren til Breivik hvor media t.o.m. gjentatte ganger presiserer bruken av hans røde genser, det røde som altså er AP sin farge.

Hjernen blir mer og mer komfortabel med det som føles mer og mer kjent, og mennesker vil så langt råd er ikke gjøre valg mot det ukomfortable og ukjente, så hva vil de fleste velge på valgdagen tror du? Ja akkurat og de vet så forbannet godt at det vil bli resultatet av all denne massive «skjulte» propagandaen dag ut og dag inn. Dette er en form for mind control, de er smarte, de er listige som ondskapen sjøl, så hvem er de?

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Akk og ve så redd noen er for sannheten nå. Men det hjelper ikke, vi går likevel videre til flere bilder. Ferga MS Thorbjørn, tror du ikke de har lurt inn AP sitt symbol der også, ei rød rose plassert midt i synsfeltet, litt sånn diskre, men hjernen oppfanger dette også, så her er det mind control igjen.

Salat
Salat
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Noen uker etter utøya kjørte Dnb Nor en kampanje hvor de takket røde kors for sin innsats på utøya. Store reklame plakater klistret opp nedenfor her hvor jeg bor i Bergen. Dere husker sikkert plakatene selv. Jeg ble litt forbannet når jeg såg denne plakaten. Hvor er røde kors sin logo ??
se selv.
http://www.stiftelsensoriamoria.no/?p=4786
(eneste bildet jeg fant, men det sier jo sitt.. sier veldig mye faktisk :)
One Love

herrnimrod
herrnimrod
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Rosene, overeksponert til det latterlige som de er, handler jo faktisk ikke bare om Arbeiderpartiet. Dette er Tudorrosen, og om de ikke linker direkte til dem i denne saken, så fremmer det så definitivt deres agenda.

Frimureri, etterretning, kongefamilier og knights templar. Ja, denne saken handler bare om ABB…

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Monica Waade

Thanx Salat for din våkenhet og at du deler dine observasjoner. :-)

Ja ser man det, de er altså overalt med denne mind control rosen sin, den har erstattet hakekorset og jeg har advart mot den (og AP) hele tiden. Men alt for mange vil ikke tro det jeg sier, så det ble dessverre nye graver for dem å stå til rette for… og skal virkelig vi folket på grasrota, i mangel på solidaritet med hverandre, gi dem enda flere graver?

Man skal la de døde hvile i fred, også gamle ”helter” fra Arbeiderpartiet, men det frister ikke med en ny landsfader – som gikk til siste valg ved å dele ut røde roser til folket. Jeg fikk sterke assosiasjoner til et bilde jeg tok av ei rød rose med bøyd hode, tårer og torner. Tankene gikk til de som helt unødig har mistet livet under Arbeiderpartiets svarte vinger, alle rosene skulle vært lagt på gravene deres hvor dere politikere og statsansatte kom med unnskyldninger og bønn om tilgivelse.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/

Ulven
Ulven
11 år siden

Har politiet forhørt faren til ABB? Det var en riksnyhet på TV og i avisene da halvsøsteren til ABB ble forhørt for litt siden.

Men faren må da være 100 ganger viktigerere enn søsteren mht å vite hva som skjedde med ABB i hans unge år – særlig da han var i utlandet?

Har politiet fått frimurer- eller Stay behind – ordre om ikke å forhøre faren til ABB da det vil kunne lede dem til der ABBs ondskap ligger begravet?

Monica Waade
Skribent
11 år siden
Svar til  Ulven

Du vet det ulv at faren til ABB skal liksom være et offer for sønnens grusomme handlinger, så hvem vil mistenke den tidligere diplomaten for å være hjerne bak noe som helst? Det hele er et spill og det store spørsmålet er hvor mange kjenner til sannheten av de som foretar avhør og ellers jobber med saken?

Garantert, i dette spillet er det lagt inn at ikke noen skal mistenke far til ABB for noe som helst, den «stakkars gamle mannen» må få nyte sine eldre dager i fred på den franske riveriaen var noe som ble sagt. Og Anders Behring Breivik sa sjøl at han gikk på autopilot, altså det samme som at han var under kontroll, mind control.

Det står ganske klart for meg nå at dette terrorangrepet er en eneste stor øvelse på mind control, hvor denne kontrollen også utøvdes på de som skulle redde liv den 22. juli og nå altså på involverte parter i ettertid.

Jeg fikk jo tidlig vite at jordskjelvet på Rena var en øvelse, men ordet øvelse kommer tilbake igjen flere ganger i forbindelse med sakens videre utvikling. Se bare hvor ulogisk alle handler, psykiatrikere, advokater, politi, PST, media og hele bøtteballetten.

Monica Waade
Skribent
11 år siden

Man skal ikke le av andre men denne gangen synker jeg så lavt at jeg gjør det, greide ikke la være… :-D

Er dette et eksempel på mind control failure hos NAV’s ene toppdirektør Hilde Olsen, eller ser vi bare enda et mentalt tilbakestående menneske i det offentlige?

Gå til 39:01 i filmen å se selv. Med NAV i sikte…
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/684243/

Takk for link Mole, en god latter forlenger som kjent livet. :-D
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/comment-page-35/#comment-77574

alexdata
alexdata
11 år siden

Mind Control er fullt mulig med ganske så enkle midler…

Bruken av ord, autoritet, overbevisning, transe-kontroll (les, styring av følelser og overbevisninger) … alt dette gjør det mulig for hvem som helst som er litt bevandret innenfor hypnose eller manipulasjon, og faktisk skape en person som gjør ting som fks å drepe ett annet menneske, tilogmed uten at vedkommene er klar over at de gjør det!!
Anbefaler ALLE å laste ned og se «DERREN BROWN – THE EXPERIMENT» (Episode1 -The Assasin)
Der skaper han en FAKTISK leiemorder (mk-ultra) ved hjelp av hypnose og manipulasjon, og litt mis-direction…
http://www.channel4.com/programmes/derren-brown-the-experiments/4od#3242945

Man har også en annen hypnotisør som heter Keith Barry som har gjort ett lignende eksperiment i sitt program «Keith Barry – Deception» (episode2 – BlackOps) (denne episoden er vanskelig å finne på nettet men jeg fant den på denne siden: http://www.peteava.ro/id-762670-magia-lui-keith-barry-episodul-04 )

Og en annen hypnotisør som TØYER de almenne kjente «reglene» for hypnose er «Anthony Jacquin» http://www.headhacking.com (søk på youtube eller lignende etter videoer der han bøyer grensene, fks:

)

gudfrid
gudfrid
11 år siden

tothestars :-) Jeg har snart alt jeg trenger for å lage mine første orgonitter! Selv er jeg enda ikke sikker på om det virker.. Kan du vise målinger eller strålingsfotoer før og etter?

Falcon
Falcon
11 år siden

Mind Control TI Magnus Olsson Sweden http://vimeo.com/23359185

http://www.mindcontrol.se

Michelle
11 år siden
Svar til  Falcon

TAKK for et FANTASTiSK intervju!

Merket meg nano-teknologien også som er så avansert at de lager maskiner og roboter som knapt er synlige. Nifts å tenke på, som tatt ut fra en skrekkfilm!

Teknologien på jorden har gått ALT for langt og helt ut av kontroll!
Vi mennesker må avslutte mere teknologi og industri, vi har all kunnskap til en ren natur og positiv helse og glede for alle for lengst, samarbeid med våre beste venner dyrene og naturen, det trengs bare mere kjærlighet til andre og oss selv for å velge å få det gjennomført nå ♡

ye
ye
11 år siden

Strålevåpen. Over 8000 hemmelige rapporter, hvorav Trower har kjennskap til ca.2000 av dem.

Interview with Brittish Microwave expert Barrie Trower.
The original video (2 Hours 20 Minutes) only deals with the Microwave warfare aspect.

http://www.youtube.com/watch?v=sSn22imou8Y&feature=youtube_gdata_player

Dette korte utdraget er varslet fjernet pga. kopirettigheter. Filmen er antagelig ikke mulig å få tak i hos rettighetshaverne heller da denne viktige informasjonen og filmen ikke nevnes med et ord på deres hjemmeside.

Solskinn
Solskinn
11 år siden
Svar til  ye
ye
ye
11 år siden

MK patent fra 1974:
Apparatus and method for remotely monitoring and altering brain waves
United States Patent 3,951,134
http://www.hourofthetime.com/mindcont.htm

Michelle
11 år siden

Psykolog ber om mer tvang i psykiatrien:
1 http://dagbladet.no/2011/12/14/kultur/debatt/debattinnlegg/psykolog/rus/19413993/
2 http://nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7914213

Hvorfor kan man ikke prate om at det finnes ulike typer av psykologer med ulike metoder? Også de som jobber privat og uten legemiddelindustrien.
Så har vi gratis frivillige psykologer som kalles venner, bekjente, eller viktigst av alt, lytt til deg selv, og viktigere, stol på deg selv! Man trenger ikke å bli dyttet på en sykdomsdiagnose bare fordi man er uenig med en psykiater, eller fordi man tror på seg selv. Er det ikke bedre å tro på seg selv, følge sitt eget hjerte, fremfor å knaske kunstige kjemikalier som koster en formue, og som forsøpler naturen, og helt sikkert din egen hjerne med?

Er det ikke et paradoks at noen tror at kjemikalier i maten ikke har noe å si, kosthold er uten betydning, men kjemikalier fra legemiddelindustrien, det må vi ha:

Det underbevisste og hypnose har stor kraft.
Om de rundt deg behandler deg som gal eller dum,
kan mange fort risikere å bli det også dessverre.

Kjenner du noen som har blitt erklært friske etter årevis med legemiddelknasking?
Hvor er bevisene for at legemidlene virker når det tar så lang tid?
Hvor er statistikken på alle som ble friske uten legemidler?

Er det paranoid å stole på legemiddelindustrien,
eller stole på de som ikke tar fem øre for å fortelle deg egne erfaringer?
Er det paranoid å være naiv eller skeptisk?
Kan det være en psykisk sykdom å tro på tabletter?
Eller kalles det bare for placebo-effekt?

Frisk luft, rent vann og økologiske frukt og grønnsaker,
ikke minst dyrk dine interesser og spre litt mere glede,
så mår både sjel og kropp mye bedre:)

Så ta tak først selv, skjerpe seg,
tenk positivt, lytt til andre og prøv å hjelpe medmennesker!
Finn en venn eller kjæreste du kan være ærlig med!
Ta vare på deg selv og andre!
Den største gleden du kan ha, er å gjøre andre glad.-)

Synes det er flott å ha stort selvbilde jeg,
jeg har kjempestort selvbilde, men jeg vet at jeg ikke er andres Gud,
forskjellen er nemlig å ikke se ned på andre,
eller ta betalt for at de må knaske piller.-)

Man trenger ikke være gud for å hjelpe seg selv,
man kanskje noen psykologer tror at de er Gud?

Dreamer
Dreamer
11 år siden

Lurer på hva jeg ble «utsatt» for – for noen år tilbake ? Føltes som «noen» forsøkte «invadere» tankerne mine — i tilegg til at jeg over lenger tid opplevde høyfrekvent pipe-lyder i ørene (hodet??) — og ved en anledning hørte en «metallisk» monoton stemme !! ?
Jeg følte heldigvis stort sett hele tiden at «dette» ikke var meg -og mine tanker -derfor klarte jeg stort sett å ikke handle /reagere utfra denne massive påvirkning !
Noen med synspunkter ?–

Dreamer
Dreamer
11 år siden
Svar til  Dreamer

Ingen fler som har hatt opplevelser av den typen jeg har hatt ??
Registrerte meg her inne i dag , men det pleier kanskje ikke være så mye aktivitet på kommentarveggen iher ?

Likorm
Likorm
11 år siden
Svar til  Dreamer

Jeg hadde øresus/tinitus i fjor sommer ! Hadde aldri hatt det før men det forsvant efter at jeg flyttet ut av leiligheten min. Jeg aner ikke hvorfor jeg fikk det eller hvorfor det forsvant. I tilegg så har jeg tvangstanker, negative tanker og teite ideer ! Men de er alle mine så vidt jeg vet.
Er nok ikke så stor hjelp jeg annet en at jeg kan bekrefte at tinitus forsvant efter en tid.

Salat
Salat
11 år siden

http://www.lenonhonorfilms.com/Decodemediamanipulation12-1-11.html
Frykt i Mainstream media. Frykt i Alternativ media.

Han prater om Bp Oil Spill, elenin, libya, syria, irak, japan, og the Super Villians som NATO og USAs ønsker å eliminere. med god hjelp fra MSM,, alltid!!
Hvor mye av det media rapporterer er virkelighetsbasert ? LOL

Fred inn
Fred ut

Dreamer
Dreamer
11 år siden
Svar til  Salat

http://www.youtube.com/watch?v=x6KKyPjnhjI&feature=related

Disse enkle øvelsene har jeg forsøkt –og de funker faktisk , forutsatt at man gjør det minst en gang pr dag !! Kan anbefales ( selv om man ser litt små-rar ut under seansen :))))))))))

Falcon
Falcon
11 år siden

Europarådets torturkomite er ferdig med sin rapport http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2011/europaradets-torturkomite-er-ferdig-med-.html?id=667457

Nathalie Bracht vet mer om bl.a. bruk av tortur http://www.indymedia.org.uk/en/2008/06/401952.html Hun og hennes barn ble forfulgt og er trolig brakt til taushet http://www.google.no/search?q=Nathalie+Bracht

Salat
Salat
11 år siden

Human resources er en dokumentar laget av nevøen til en dame som ble utsatt for mind control av et CIA sponset program.. Denne dokumentaren tar for seg mye av det som har skjedd opp igjennom historien og gir et oversiktlig bilde. Et veldig bra stykke arbeid som passer perfekt inn under denne artikkelen. Norge blir også nevnt i dokumentaren.

Mind blowing documentary about the History of Secret Programs, Medical Research, and Human Experimentation made by corporations and government institutions such as CIA and the military using behaviourism theories, mind control techniques, dumbing down strategies and ideologic propaganda to find ways of controlling people throughout the 20th century

Advarsel:Litt skremmende fakta og bilder her ,men det er vel Nyhetsspeilets lesere vant til.
http://www.youtube.com/watch?v=9R85eo2rA70
One Love

« Forrige artikkel

USA på vei mot diktatur?

Neste artikkel »

Polakker tilbakeviser den offisielle Smolensk flykrasj historie