Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

13.2K visninger
6 minutter lesetid
126

Et avgjørende spørsmål i enhver barnevernsak er om barna er foreldrenes barn, eller om de er statens barn – på velvillig utlån.

1. INNLEDNING

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.

De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

Menneskerettigheter er derfor først og fremst offentlige myndigheters ansvar, og de må ha kunnskap om menneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre mot individer. Ikke minst gjelder det i saker om omsorgsovertakelse.

2. ER FYLKESNEMNDAS AVGJØRELSER I STRID MED MENNESKERETTIGHETENE? MITT SVAR ER JA OG DA SÆRLIG I FORHOLD TIL EMK ARTIKKEL 6 OG 8.

Omsorgsovertakelse kan representere de mest inngripende vedtak overfor enkeltmennesker. Mange vil oppleve vedtak i fylkesnemnda som langt mer vidtgående og alvorlige enn en streng fengselsstraff.

Rettssikkerheten i denne type saker, er meget svak for å si det mildt og bryter med de grunnleggende menneskerettigheter.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993. Det er i dag tolv fylkesnemnder; den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. Fylkesnemnda er et statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.

Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Disse vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar med eventuelt samtykke til adopsjon. Videre fatter fylkesnemnda vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker. Fylkesnemnda fatter også vedtak om tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere herunder gravide rusmisbrukere etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., samt for Oslo og Akershus sitt vedkommende, tvangsvedtak etter lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittevern. I tillegg ble fylkesnemndene for sosiale saker fra 1. januar 1999 klageorgan for visse vedtak om bruk av tvang eller makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Dette følger av sosialtjenesteloven § 6A-8.

Fylkesnemnda avsier vidtgående vedtak som så utvilsomt berører den enkeltes rettigheter og plikter. Rettigheter og plikter som er garantert under EMK artikkel 6 nr 1.

EMK artikkel 6 sier:

«In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …»

Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?

Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 nr 1.

Selv i de enkleste straffesaker, er rettssikkerhetsgarantiene adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker. I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Omtrent slik er jeg blitt fortalt hvordan saksbehandlingen foregår:

  • Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte tas over telefon eller ved personlig fremmøte.
  • I stor grad benyttes telefon.
  • Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
  • Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke lest opp hva saksbehandler skriver ned, og opplysningene blir ofte nedskrevet uten at det stilles et eneste kontrollspørsmål.
  • Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte som synes å være av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
  • Informasjonen blir også i stor grad sortert, ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å være relevant.

Som følge av at systemet i fylkesnemnda med utstrakt bruk av skriftlig materiale i stedet for å holde seg til muntlighetsprinsippet, som er helt sentralt etter EMK artikkel 6. nr 1, kan skriftlige «vitneutsagn» blir brukt ukritisk.

Det saksbehandler skriver ned, blir ofte et viktig bevis i seg selv. I barnevernssaker bygges det derfor ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds opplysninger, og ikke sjelden på anonyme meldinger. Anonyme meldinger vil ofte være umulig å forsvare seg mot.

Den europeiske menneskerettsdomstol har gjentatte ganger sagt at vil det er ulovlig å bruke anonyme henvendelser på denne måte.

Det er ofte behov for sakkyndig utredning i barnevernssaker. Gang på gang oppnevner barnevernet, uten forutgående kontakt og fullstendig over hodet på den private part, sakkyndige. Ofte benyttes da sakkyndige med tilknytning til barnevernet, eller sakkyndige satt opp på lister utarbeidet av barnevernet. Dette kan være sakkyndige som mer eller mindre er økonomisk avhengig av barnevernet, ofte tidligere ansatte eller med nær tilknytning her.

Slike sakkyndige opptrer ikke sjelden på møter med barnevernet uten at den private part er tilstede, og får svært ensidig informasjon. Slik får man i utgangspunktet negative synspunkter på den private part, før utredningen er påbegynt. I sakkyndige rapporter kan vi ikke sjelden lese at de sakkyndige ukritisk bygger på helt feil faktisk grunnlag, f.eks. barnevernets subjektive nedtegning av vitneforklaringer, angivelig «referater», som sterkt bestrides av vitnene selv.

I straffe- og barnefordelingssaker er det et selvsagt prinsipp at det er retten som oppnevner sakkyndige, etter at partene har hatt anledning til å uttale seg. Det ville ha medført ramaskrik om politiet, fordi de satt med økonomiske midler, ensidig skulle kunne oppnevne sakkyndige, eller om den rike part i en barnefordelingssak skulle kunne bestemme dette, fordi den annen part ikke har midler.

I barnevernssaker er det barnevernet som har midler og derfor ofte tiltar seg retten til enerådende å oppnevne sine sakkyndige. Om et barn skal fortsette å bo hos sine foreldre eller ikke, vil ikke sjelden være avhengig av om den ene eller den annen sakkyndige oppnevnes.

Barnevernet avgir sin innstilling, som ofte er et sammendrag av negative opplysninger om de foresatte.

Kanskje er grunnen til rettsløsheten at det ofte dreier seg om samfunnets svakeste. I tillegg er saker om omsorgsovertakelse et lukket system, der presse og offentlighet ikke har adgang, og der byråkratiet får leve i fred i sin egen verden, og kan møte kritikk med taushet, under henvisning til taushetsplikt. Også dette selvsagt i strid med EMK artikkel nr 6 nr 1. Så lenge systemet får fortsette å leve som i dag, vil overgrep skje i rettsløshetens navn.

Når denne praksisen er i strid med EMK artikkel 6, så må dette stoppes. Men, det er flere artikler etter Den europeiske menneskerettskonvensjon som jeg mener brytes. Ikke minst EMK artikkel 8.

Det essensielle ved artikkel 8, er å beskytte den enkelte mot vilkårlig innblanding av offentlige myndigheter. Dette innebærer de positive forpliktelser som ligger i en effektiv «respekt» for familieliv.

I saken mellom B. v. UK (Application no. 9840/82) 8 July 1987 er følgende slått fast i premiss 60 flg:

”A. General principles
60. The mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life. Furthermore, the natural family relationship is not terminated by reason of the fact that the child is taken into public care. It follows – that the Authority’s decisions resulting from the procedures at issue amounted to interferences with the applicant’s right to respect for her family life.
61. According to the Court’s established case-law:
(a) an interference with the right to respect for family life entails a violation of Article 8 [ art.  8 ] unless it was «in accordance with the law», had an aim or aims that is or are legitimate under Article 8 § 2 (art. 8-2) and was «necessary in a democratic society» for the aforesaid aim or aims (see notably, mutatis mutandis, the Gillow judgment of 24 November 1986, Series A no. 109, p. 20, § 48);”

Etter min mening, er dette det viktigste prinsippet som Den europeiske menneskerettsdomstol har nedfelt i forholdet mellom privat livets fred og det offentliges inngrepen. Det EMD her sier, må medføre at barnevernet og fylkesnemnda må tenke nytt.

3. AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Ved å sikre at fylkesnemnda og barnevernet følger de signaler som de er pålagt av EMD, oppnår vi minst to ting: For det første oppnår vi en langt bedre rettssikkerhet for den familie som berøres. Ved at en kan være sikker på at rettssikkerheten blir ivaretatt, vil også forholdet mellom stat og individ bedres.

Det har oppstått en dyp tillitskrise mellom barnevernet og fylkesnemnda på den ene siden og det enkelte individ som berøres av de inngrep som skjer. Derfor må endringer skje i tråd med gjeldende menneskerettigheter og det nå!

Marius Reikerås

Marius Reikerås er jurist. Har jobbet mye med menneskerettighetspørsmål, og selv fått føle skjulte makteliters vrede på kroppen etter å ha fulgt opp og drevet frem 'Dykkersaken', som mange innen 'etablisementet' og makteliten hadde stor økonomisk fordel av ikke ble kjørt opp og frem, avdekket ulovlig virksomhet innen Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som har pågått gjennom tiår etter tiår, etc.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

126 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
J.Johansen
Forfatter
13 år siden

Er barna en gave fra G-d til foreldrene, eller er de en gave fra Staten til foreldrene. Det er enkelt og greitt et spørsmål om hvem en anser som den høyeste autoritet. At der er er krefter i verden som har satt seg i G-d’s sted, vet vi. De vil gjerne være guder, vi kaller dem satanister, etter Lucifers opprør som ville bli G-d lik, og helst større.

David Rockefeller har selv uttalt dette, om «feminismen» ble starta av ei kjerring som jobba i CIA og de sponsa det første feministbladet frem og opp. For å sitere DR:

«We funded feminism simply to break up families and gain control over the upbringing of future kids»

Akkurat det samme var i det marxist/bolsjeviks-/kommunistisk konsept, dette at barn er statens barn, og ikke foreldrenes barn, som de aller nådigst får lov å oppdra så lenge oppdragelsen foregår i henhold til drøvtyggede program de har utviklet for oppdragelsen.

After his visit to China in 1973, David Rockefeller stated:

«The social experiment of China under Chairman Mao’s leadership is one of the most important and successful in human history»
(New York Times, «From a China Traveler,» August 10, 1973).

Among the social experiments was the creation of a commune system in which «the family unit is broken up. . . The children are taken away from the parents and placed in government-run nurseries. . . parents may see their children once a week and when they see them they cannot show affection toward the children. The idea is to have the children and the family sever their affection and direct it toward the state. Names are taken away from the children and they are given numbers. There is no individual identity. . . The commune system is destroying morality in Red China: There is no morality because the love of the family is taken away. There is no honesty and respect among men or between men. There is no human dignity: they are all like animals. There is no guilt associated with murder of individuals for the improvement of the state»
(Sworn statement before the House Un-American Activities Committee by the Reverend Shik-Ping Wang, East Asia Director of the Baptist Evangelization Society International, in Myron C. Fagan, The Truth about «National Council of Churches,» CPA Book Publishers, Boring, Oregon, p. 10).

This is the Communist system that Rockefeller praises, a system in which 64 million persons were killed as result of Mao’s social experiment. The number is based on the US Senate Internal Security Subcommittee’s report.

De Glemte Holocaust
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/de-glemte-holocaust/

Alle som ikke går i takt, kan forvente å komme i søkelyset for Statens oppdragelsesanstalter og institusjoner, og etter de gale globale, den Sionist-Sosialistiske Internasjonalens idealer (arven etter Lenin’s Første Internasjonale – de gale globale).

Sosialdemokratiets “Ariske” Idealer
http://www.riksavisen.no/?p=473

Prøver noen å gå til rettsak mot alle overgrep og elendighet som vederkveges disse stakkars barna under sine nye foreldres vinger, den statlige omsorg, så er der ikke så mye ansvar staten tar for det. Da får de klare seg som best de kan. En mer utro forelder har vel barn knapt noensinne hatt.

Fra binLadens kommentar:
Kort oversatt film ”Fremad til fortiden” (http://www.lt90.narod.ru/video/vpered.html) starter med sitat:

”Vi skal gjøre ruslands befolkning til hvite niggere. Vi skal opprette en rød tyranni, ikke fra høyre, men fra venstre side. Elver av blod skal renne. Bankierer fra utlandet skal hjelpe oss å drukne russlands bevissthet i blodbad. Vi skal kjøre blodig terror som ingen har sett maken til. Ved hjelp av terroren skal vi føre de intellektuelle til animalsk tilstand. Hvis vi vinner revolusjonen, vil vi få en slik makt at hele verden skal knele for oss.”

(Leo Trotsky, Lenins elsker).
http://video.google.com/videoplay?docid=2730957205665644059&hl=ru#

k
k
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Hvor har du det Rockefeller-sitatet fra? Jeg kan ikke finne det noe annet sted på nettet

J.Johansen
Forfatter
Svar til  k
13 år siden

Det første husker jeg ikke hvilken bok det var i. Det er bekreftet av hans bror Nick at det er deres intensjoner ihvertfall.

***********************

Nick Rockefeller was fully complicit with the agenda of total control that the Elites had been gradually implementing. Although Nick almost certainly held a genuine admiration for Aaron his underlying agenda was always meant to casually convert and “groom” Aaron towards working for his side. And thankfully that attempt failed.

Nick was surprisingly candid about the Rockefeller’s intentions to implement total control over people.

And it should come as no surprise that a chief instrument of that policy was the CREATION of Feminism.

Excerpt from Aaron Russo’s last interview before his death in 2007:

Well one of the things he told me was that.. he was at the house one night and we started talking and he was laughing and he said,

“Aaron what do you think Women’s Liberation was all about?”

And I had pretty convetional thinking about it at that point and I said,

“I think it’s about women having the right to work to get equal pay with men just like they won the right to vote.”

He started to laugh and he said,

“Your an idiot.”

And I said,

“Why am I an idiot?”

And he said,

“Let me tell you what that was about. We the Rockefellers funded that.”

“We funded Women’s Lib and we’re the ones who got it all over the newspapers and television (through) the Rockefeller Foundation…”

And he says,

“You wanna know why?

There were two primary reasons.

And one reason was we couldn’t tax half the population before Women’s Lib and the second reason was now we get the kids in school at an early age.. we can indoctrinate kids on how to think and with it break up their family. The kids start looking at the state as the family.. As the schools as the officials as their family.. not the parents teaching them. And so those were the two primary reasons for Women’s Lib.”

Which I thought up to that point was a noble thing. But when I saw their intentions behind it.. where they were coming from when they created it and the thought of it.. I saw the evil behind what I thought was a noble venture..”

http://russianwomentruth.com/feminism-created-to-destroy-families-and-control-society-part-1/

Gloria Steinem: How The Cia Used Feminism To Destabilize Society
http://www.savethemales.ca/180302.html
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalelite05.htm

What Betty Friedan (Betty Naomi Goldstein) Didn’t Want You to Know
http://www.savethemales.ca/150801.html
http://elliotlakenews.wordpress.com/2007/02/01/feminism-has-communist-roots/

Betty Friedan: ‘Mommy’ Was A Commie
http://www.rense.com/general39/kakm.htm

How Feminists Destroyed the American Family
http://www.experienceproject.com/stories/Am-Against-Feminism/934231
http://rockthetruth.blogspot.com/2007/11/how-feminists-destroyed-american-family.html

Sexism is Heterosexuality
http://www.savethemales.ca/040902.html

Feminsm funded by CIA
http://www.whale.to/b/feminism.html
http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=8444

Feminism as eugenics
http://www.scribd.com/doc/2049950/Feminists-and-NeoMalthusians-Past-and-Present-Alliances
http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/hodgson/Courses/hodcairo35.htm
http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2010/01/29/depopulation-by-government-edict

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Takk for et godt poeng Johansen!
Mange av oss fedre har blitt fratatt muligheten til å påvirke våre barn!
Dette har jeg diskutert en del med ihuga feminister, og noen har kommet etter ti år og sagt at mye av det jeg har sagt faktisk var noe i.
Det er jo litt morsomt at våre godeste Knut Hamsun allerede tilbake i 1870-80 årene kunne si i en av hans bøker (fritt etter minnet):
«Kvinner skal ha sin frihet, de flytter for seg selv og må betale i dyre dommer for å bo på trange hybler og jobber og sliter dagen lang for å klare seg.
Det blir ikke mye frihet av det! »
Før kunne en arbeiderlønn dekke utgiftene til en hel familie, nå er det så vidt at to rekker, og vi som ikke er gifte eller har samboere er de aller største taperne. Vi ble nok grundig lurt etter hvert, vi skulle latt kvinner være kvinner og menn være menn.

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  J.Johansen
13 år siden

Til de som ønsker å tie Bianca Rytter til stillhet, har du ingen følelser for den lengst distanserte fremmed men bare din nærmeste nabo? Eier du ingen empati eller forståelse for mennesker i vansklige situasjoner? Du vet hvem jeg snakker til.!

Armin Bahrami presenterer: «Bianca Rytter mot Barnekvernet – del 1»
http://www.youtube.com/watch?v=wzbQa9nP2nk

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
13 år siden

Meget bra artikkel.

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

Norsk barnevern begår alvorlige lovbrudd og myndighetsovergrep mot tusener av norske og ikke norske borgere. Flere offentlige utredninger og granskinger bekrefter dette. Bl.a en kvinnelig professor ved Universitetet i Bergen har fulgt barnevernet på kloss hold i en årrekke, og hun sparer ikke på kritikken av norsk barnevern! Hun mener barnevernet har feil i 99 prosent av sakene de er involvert i!!!
http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920611.ece
Barnevernet bruker ofte omsorgsovertagelse som den enkleste utvei for barn som har det vanskelig. Det kan virke som dette er enklere enn å yte familien den hjelpen den måtte ha behov for kanskje kun I en liten periode I livet. Eller som en ung og uerfaren alenemor som ønsker litt støtte og oppmuntring og kanskje avlastning en helg i ny og ne! Neida! Barnevernet mener de handler til barnets beste – og barnets beste er å bli omplassert!

Mange ressurssterke besteforeldre blir heller ikke vurdert som alternative omsorgspersoner hvor det kun legges til rette for fosterhjemsplassering og fosterforeldre som den beste løsning for barna.

Frp-veteran John Alvheim mener barnevernet er helt “på trynet”. Hovedproblemet til barnevernet er at de ikke følger lovens målsetning om hjelp og støtte i hjemmet. De er kun ute etter makt og omsorgsvedtak, og de lager statistikker som viser at det og det barnet er tatt i samarbeid og forståelse med foreldrene. Reinspikka løgn – mener Alvheim;
http://www.moss-dagblad.no/lokalnytt/article920613.ece

Vel anbrakt i fosterhjem skulle man kanskje tro at barna fikk den hjelpen de hadde krav på. Men verken barnevernet eller andre evner å dokumentere bedring.
Hvordan går det med disse barna? Hvilke faglig-metodiske kriterier har barnevernet for å måle, sammenligne og etterprøve effekten av omsorgsovertakelser når barna havner i fosterhjem og på institusjoner? Hvilken faglitteratur kan man vise til som dokumenterer at barnevernets kunnskap er bedre enn foreldrenes? Svarene er enkle. De finnes ikke! ? Er det så enkelt? Hvis barna blir omplassert så vil det gå de vel?

Det fins undersøkelser utført av andre enn norsk barnevern som viser at barn under barnevernets omsorg, f.eks. i fosterhjem, kommer dårligere ut (Bo Vinnerljung), og barn med barnevernshistorie har høyere score på selvmord, psykiatri og annen elendighet (Ellen Kjeldsberg).

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
Men når gjelder dette? Gjelder dette kun for barn som bor sammen med sine biologiske foreldre? Så når barnefjernerene har tatt barna og omplassert de, da er jobben gjort og barna glemt?

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Takk for en fin artikkel. Jeg har hørt om gode så vel som meget groteske negative erfaringer med denne etaten. En ting er helt klart – de trenger noen som kvalitetssikrer deres elendig arbeid.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Barnevernet er bare»lovlig» legalisering av en industri, som ikke trengs å eksistere i et samfunn med grunnleggende menneskerettigheter i praksis. Har faktisk aldri hørt om et «barnevern» barn som har hatt en god liv senere (etter 18 år). Denne institusjonen begår verre overgrep enn de fleste biologiske foreldre / nære slektninger er i «stand» til å utføre på barnet:

Det er bare en enkelt sak; tuppen av isfjel :D :
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/overgrep-i-fosterhjem-2725217.html

MissDoe
MissDoe
Abonnent
13 år siden

Barnevernet er et overordnet maktapparat som står der parat til å gripe inn så fort det er noe som ikke stemmer. Og det kan være en tante som er sur på deg, eller an nabo som vil deg vondt. Eller det kan faktisk være et reelt tilfelle av omsorgssvikt. Jeg vil poengtere først av alt at jeg syns det er viktig med barnevern for å beskytte barn mot overgrep og dårlige oppvekstvilkår. Problemet ligger i at enhver har myndighet til å melde inn foreldre for barnevernet, og da kan det oppstå mye ekstraarbeid for både ansatte i barnevernet og foreldre. Jeg er selv mor til to små, og har blitt meldt til barnevernet av en som er tante til barna. Grunnen var en krangel mellom oss, hvorpå hun ikke fikk komme på besøk. Hun tolket det sin vei, og brukte i tillegg negative ting om mor som grunn til å melde fra til bv. Alt var grunnet på løgn, men det vet jo ikke barnevernet. De tar alle saker som om de er reelle. Vi var i samtale, og hadde besøk -og vi fikk legeuttalelser. Saken ble henlagt. Så det er ikke sant at barnevernet forfølger deg hvis de ikke har grunn til det.

Men jeg støtter ideen om at barnevernet er en kommunistisk inngrepen i vårt samfunn. For etter at dette skjedde så har jeg blitt svært oppmerksom på hva jeg foretar meg, og jeg forstår at barna ikke er foreldres eiendom -men faktisk staten sin. Så fort vi gjør noe som er galt -og dette oppfattes av andre, så kobles staten inn. Dette er et tankesett jeg er sterkt imot. Ikke det at jeg gjør noe som er nevneverdig galt, men bare tanken på det får det til å koke inni meg. Det finnes mange måter å oppdra et barn på. Og min tanke er at et barn skal få leve i et sunt og godt hjem, som er ryddig og rent -og som har grenser. Men etter det som har skjedd så er jeg hele tiden redd. Hva om en av ungene sier noe i barnehagen som ikke faller i god jord? Som at vi får lov til å spise sjokolade innimellom før vi legger oss? Hele systemet gjør at jeg blir kvalm. Det er fint at overgripere og rusmisbrukere blir fanget opp av barnevernet, men jeg føler at de overvåker oss mer enn det som godt er. Og jeg har vært på et forum for barnevernsofre (jeg var der selv da jeg var i søkelyset) -og mange av dem er blitt ofre i lang tid selv om det ikke er noe reelt på dem. Sier de selv iallefall. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg skal tro på.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  MissDoe
13 år siden

«jeg forstår at barna ikke er foreldres eiendom -men faktisk staten sin»

Barna er egentlig «ingen» manns eiendom, verken statens eller biologiske foreldrenes. Det var og er et stort problem i noen østlige land der barna, spesielt jenter blir enda behandlet som «familiens» eiendom. Giftet bort i ungalder, ingen rett til utdanning osv.

Det barnevernet holder på med idag, er noe tyskerne brukte for å holde kontroll over foreldres ansvar ovenfor barnet. Dermed «oppdager» staten enda flere snillisme-lover, der det minste fysisk avstraffelse av barn blir forbudt og bøtelagt. Ja, der kan du si at dagens norske barn er egentlig statens eiendom, som ikke kan «berøres» fysisk av egne foreldrene.

Vet selv en historie om et innvandrerbarn som spøkte på skolen om at han blir slått i huset sitt. Barnevernet ble aktivert, og barnet taues bort med «makt» mot både foreldras og barnets ønsker. Ett år senere ble det kjent at det hele dreide seg om et «spøk» fra barnets side. Foreldrene krevde erstatning, men fikk aldri. Saken ble henlagt!

MissDoe
MissDoe
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Helt utrolig. Jeg vet at barn ikke er noens eiendom. De er frie individer. Men det jeg mente med «eiendom» er hvem som skal ha myndighet til å oppdra barna. Det er jo delte meninger om det også, og det er jo derfor barnevernet er så glad i å sende bar i barnehage. Da kan de få overlatt oppdragelsen hovedsakelig til pedagogisk ansatte. Når det gjelder akkurat det, så er vel ikke akkurat barnehagen alltid det beste heller, tenker jeg. Jeg har sett flere tilfeller i barnehagen -hvor barn enten ikke har hatt på seg lue når det er sprengkaldt eller barn som går rundt i vinterdress når det er glovarmt ute. Det skal være så stas å ha barn i barnehagen. Da blir de så godt ivaretatt. Det jeg tror barn ikke lærer i barnehagen er at det ikke er alt som er lov å leke med. Det virker sånn iallefall når barna kommer hjem fra barnehagen. Da er det inn i skuffer å grave, og leke med alt mulig. Selv om en sier det ikke er lov, så blir en møtt med: Jammen jeg får lov i barnehagen!

Sukk….

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  MissDoe
13 år siden

Ja, i barnehager er det staten som oppdrar barnet ditt, og det er vel noe poeng i det når man har «visjon» om å skape A4-mennesker i fremtiden.
Er selv vitne til noen forferdelige forhold i barnehager, men vil ikke ta dem opp her, blir urelevant i forhold til saken.
Vet ikke om du husker, har det vært en voldsom sak rundt sex-forskning i barnehagen noen år tilbake? Bare dette bør ringe bjeller hos de som tror «alt» er greit så lenge vi gjør som staten anbefaler:
http://forum.kvinneguiden.no/index.php?showtopic=450162
http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article437881.ece
http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/15/515133.html

Du trenger ikke gå lengre enn den nærmeste barnehage for å finne folk som faktisk synes det er helt greit at barn «utforsker» hverandre, mens de ser på dem fra skjulte steder! :D

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

arifkarim sier:
«Ja, i barnehager er det staten som oppdrar barnet ditt, og det er vel noe poeng i det når man har “visjon” om å skape A4-mennesker i fremtiden.
Er selv vitne til noen forferdelige forhold i barnehager, men vil ikke ta dem opp her, blir urelevant i forhold til saken.»
I dagens samfunn så har ikke mor mulighet til å være hjemme med barna til de begynner på skolen, staten har lagt opp til å institusjonalisere alle barn fra og med ett år. Og dette i barnehage, sfo, organisert fritid osv…. Vi som arbeider med barn, og det er de fleste av oss har en lang utdannelse og vektlegger lek, læring og sosial kompetanse. En generell beskrivelse av at institusjoner er lite kompetent til å ta seg av barna, er heller usmakelig og en litt for generell beskrivelse, synes jeg arifarim….De som arbeider med barna ønsker de vel…men det er vel ikke dette som er temaet? Barnevernet i Norge utvider dette med at foreldre er retarderte i forhold til oppdragelse av barna, og det er vel staten som ønsker en stalin-verson av oppdragerfunksjonen i samfunnet ved at barna blir A-4 formet og lettmedgjørlig i fremtiden…Foreldre som ikke holder seg innefor normen blir derfor gransket nøye, og kanskje fått beskjed om at de ikke holder standard som oppdragere….Staten gjør dette bedre….Tilbake til barnehage – så har vi en annen funksjon en barnefjernerne – som ikke vil at barna skal vokse opp i relasjon til sitt nærmiljø og sin familie…Vi ønsker å støtte og oppmuntre og veilede disse og veldig ofte unge mennesker til en bedre rolle som foreldre…

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Guri-malla
13 år siden

«I dagens samfunn så har ikke mor mulighet til å være hjemme med barna til de begynner på skolen, staten har lagt opp til å institusjonalisere alle barn fra og med ett år»

Og, det er liksom bra? :D
Hvor er den «såkalte» europeiske drømmen om «frie» mennesker blitt av? Har foreldra ikke noe «valg» lenger mellom å tvangsinnlegge barna i barnehagen eller passe på dem selv 24 / 7?
Har lest flere bøker rundt barneoppdragelse, der noen forskere hevdet at barnets «natur» dannes innen 5 første åra etter fødselen, noe som påvirker dem resten av livet. Ikke rart når staten er «villig» til å ta seg av denne oppgaven, heller å la dem vokse i fred hos de biologiske foreldra.

» Vi som arbeider med barn, og det er de fleste av oss har en lang utdannelse og vektlegger lek, læring og sosial kompetanse. En generell beskrivelse av at institusjoner er lite kompetent til å ta seg av barna, er heller usmakelig og en litt for generell beskrivelse, synes jeg arifarim»
Ja, da, en laaaaang utdannelse er vel ingen unnskyldning for at dere har det «rett»? En snikmorder, en hemmelig agent, kunne også hatt en laaaaang utdannelse, og likevel tro at han har rett til å drive med det han gjør… ;)
Nei, jeg mener ikke at disse institusjonene er lite komponente, heller hvorfor de «eksisterer»? Hvorfor vil staten at alle barna skal holdes mest mulig utenfor huset, enn inne? :)

«De som arbeider med barna ønsker de vel…»
Jeg ser ingen «vel» i å la dem leke seksuelle leker uten / med tilsyn. Hele greia er en paradoks, en sjuk konspirasjon.

J.Johansen
Forfatter
Svar til  Guri-malla
13 år siden

Her ligger opphavet til politikken som føres på området:

De bolsjevikske gale globale – den Sionist-Sosialistiske Internasjonalen, hadde sine norske supportere selvfølgelig, lenge før den andre verdenskrig. Gruppen ble kalt Mot Dag. De bevirket vel mer natt enn dag, for veldig mange.
http://no.wikipedia.org/wiki/Mot_Dag

MotDagisten og Arbeiderpartiets nestleder og utenriksminister, professor og historiker Edvard Bull, sønn til Edvard Isak Hambro Bull,
http://no.wikipedia.org/wiki/Edvard_Bull_d.e.
som skrev følgende i sin bok fra 1923:

”Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk”.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

«. Barna skal gjøres til sosialister…»
Lol! Da er sosialismen religionen også! :D

J.Johansen
Forfatter
Svar til  arifkarim
13 år siden

Javisst er det religion. Den eneste forskjellen er at det er makthaverne som er gudene, idet de avskaffet noen høyere åndelig makt og myndighet.
Den som kjørte rundt på veiene i det gamle kommunist landene, og så de prangende og kvalmende plakatene av Lenin langs veiene, vet jo hvordan de ble ‘gudeligjort’, – satt opp for tilbedelse.
Og folk tilba dem, om enn motvillig. De som nektet ble sendt til Gulags og konsentrasjonsleire; Bergen Belsen & Auswitz, etc..

Støtt aksjonen «Hvite busser til Sibir»

“Psychiatry, the Nazi Mind Sciences – NaziIdeologi; Weltanshauungskrieg; World View Warfare – Krigen om ditt verdenssyn. ”
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%c3%b8ve-fjellbakk-taft%c3%b8-tvangsinnlagt/comment-page-17/#comment-30130

På samme måte ble utdanningssystemet gjort til en kamp for deres verdenssyn, som Edvard Bull sier over, som media ble det (Jfr. boken Propaganda av Edvard Bernays – Sigmund Freud sin nevø).

FEMA Camps (dagens konsentrasjonsleire/Gulag’s):
http://www.youtube.com/watch?v=KPnCz_rtIv8&feature=player_embedded

trackback
13 år siden

[…] karakter her for sin evne til å begå karakterdrap, veldig subjektiv, – og ikke balansert. http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/ […]

Otto
Abonnent
Svar til  Otto
13 år siden

Nest etter enkeltindividet er familien samfunnets viktigste institusjon. Det er der kulturene og kunnskapen ligger, som gir styrke, trivsel, velstand og samhold, og nettopp derfor angriper marxismen, marxistleninismen, og dens like familien og enkeltindividet, for å bryte de ned og forme de til sitt systems slaver. Se også hvordan falsk flagg terror inngår i samme agenda, Intelligence Report from Field McConnell and David Hawkins as of year 2010, quarterly

Otto
Abonnent
13 år siden

Sendt e-post, med kopi til 250+ for informasjon og oppfølging:

+{

Til: Stine Sofies stiftelse
Kopi: Diverse

Takk for initiativ. I begynnelsen av multimedia introduksjonen på deres nettsted forbarnasbeste.no http://forbarnasbeste.no/ sies at dere skal bidra til at barn ikke får ødelagt sine liv. I denne forbindelse vil jeg ta opp særdeles viktige saker og velger nå å ta opp en av de beviselig alvorligste trusler mot våre barn, også en allerede effektuert trussel mot vårt land og folks sikkerhet og velstand.

Nevnte sak er svindelen med vaksiner, her spesifikt den såkalte vaksinen mot såkalt svineinfluensa. Det er innsamlet mye mer enn nok av faglig korrekte og empiriske beviser, samt vitner, som viser at dette var og er en global svindel. Gå gjennom følgende materiale, oppsøk fagpersoner som refereres, innhent dokumentasjon, vurder den i forhold til faglige fakta, det vil si ikke vurder den i forhold til markedsført informasjon som dessverre preger vårt helsevesen, og som er preget av optimalisering av aksjekurser og kynisk maktkamp.

Informasjon: Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

På forhånd takk for effektivitet og resultatorientering i arbeidet med å sikre vårt land og folks sikkerhet og velstand. Jeg, og vi, og høyst sannsynlig mange som undertegnede per dato ikke kjenner til, vil komme tilbake til denne saken ved senere anledning, samt ta opp mange andre like viktige presserende saker. Dere oppfordres til å anvende hjelpen dere får, for den trenger dere.

God sommer

* Sendes i 8 eksemplarer grunnet edb-tekniske forhold, kun # 1 og 2 til Stine Sofies stiftelse. Dette er # 1 av 8


With regards from, med hilsen fra
Otto Lund

}+

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

For å være helt ærlig, så gir barnehagen ett godt tilbud, og det legges slett ikke vekt på å la barna utforske hverandre, og slettes ikke at de voksne gjør det…det som skjedde har ingen ting med realiteten i norske barnehager å gjøre, arifkarim…Beklager at jeg svarer så sent.

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

Det som kan diskuteres i denne sammenhengen, er at staten har lagt opp til at begge foreldrene skal ut i jobb….de klarer ikke utgiftene ellers..barna må ha tilsyn, og dette kjøpes av en statlig eller privat plass…og de som jobber med barna har forpliktet seg til å jobbe etter rammeplan og lov. Hvordan vi tenker videre med hensyn til barn, kontra å ha de hjemme er en annen sak! og hvem skal være hjemme? mennene?? For vi har kommet så langt at vi har likestilling, og det er ikke sikkert at kvinnene vil tilbake til kjøkkenbenken…Og hva med de gamle, som blir plassert rundt omkring, kunne de ha vært en ressurs her??? Institusjoner igjen…..Men tilbake til barnevernet, så har det gått profitt, og flere tjener seg rike, og barna er det etter omplassering ingen som har ansvaret for, de bare «svever» i systemet og blir utsatt for masse påvirkninger fra likesinnete som er plassert i institusjoner….Resutatet ser vi; noen tar selvmord, andre går på dop, andre igjen har det ikke så greit…

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

Flere barn til barnevernet! Står det i nyhetene. http://www.siste.no/Innenriks/article5228832.ece
I de siste sju årene har andelen barn som omfattes av barnevernstiltak økt med 23 prosent. Terskelen for å kontakte barnevernet har blitt lavere. Vi ser tendenser til at folk i større grad ser på ordningen som en velferdsordning, sier Lars Håkonsen som har vært prosjektleder i utarbeidelsen av rapporten til NTB. Flere skilsmisser og enslige forsørgere, større inntektsforskjeller og flere foreldre med rusproblemer nevnes som forklaringer på økningen, men også at folk i større grad ser på barnevernet som en serviceinstitusjon. Hva sier dette om ansvaret til foreldre i dag? Og har det blitt lettere å se på barna som ett flytteobjekt til familier som er mer vellykket? Staten strever visst med å skape det perfekte samfunn, perfekte foreldre skaper perfekte barn – som igjen skaper ett perfekt samfunn. Mindre perfekte mennesker skal fjernes! De ses på som skadelig for barna og samfunnet!

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Guri-malla
13 år siden

Perfekt perfekt og perfekt. Vi «mennesker» har jo ikke engang klart å skape en «perfekt» pengesystem. Og så har vi en drøm om å skape et perfekt samfunn? :D

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

– Staten sier til fosterforeldrene og at de må gå til kommunene og kreve mer penger, og mange kommuner forteller at fosterforeldrene gjør nettopp det. Så kommunene sitter igjen med regningen for at staten prater opp prisen, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

Barneminister Audun Lysbakken (SV) sier at den normale fosterhjemsgodtgjørelsen er fra litt over 300.00 til litt over 400.000 kroner. De skal ha skikkelig betalt, sier han.
En rapport fra KS viser at idealismen er på vei ut av fosterhjemsordningen, det er for lukrativt å være fosterforeldre. I dag kan en være fosterforeldre for barn/unge/voksne i alderen fra 0 til 23 år.
– Det fungerer slik at du har ett fosterbarn «til prisen for ett». Har du to, får du dobbelt så mye, og har du tre, får du tre ganger så mye og så videre, sier fostermor Elisabeth Strengen Gundersen.

– Da nærmer du deg en million. Hvis vi sier 300.000 ganger tre, har du i alle fall 900.000 kroner.
Fra 900.000 til 1,2 millioner kroner for å huse tre av andres barn, da kan fosterforeldrene få støttekontakt, avlastningshjem og annet utenom. Behovet for fosterhjem er stort, staten lokker med lønninger langt over det vanlige og ber altså fosterforeldrene kontakte kommunen for å få høyere lønn.

Barneministeren forteller om en sak fra 2008 hvor et fosterhjem fikk utbetalt 1,6 millioner kroner årlig for å huse fire søsken. Ministeren kaller for øvrig fosterforeldre for idealister, på tross av undersøkelsen fra KS som viser at idealismen er i ferd med og forsvinne.

Ett fosterbarn koster skattebetalerne 1 million i året, dette er barnevernets tall og en god del av dette beløpet går altså direkte til fosterforeldrene som (ifølge barneministeren) får cirka 360.000 kr pr barn pr år.

jeg blir veldig rystet…..høres ikke dette horribelt ut?

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

I løpet av sommeren 2010 har flere unge (13-18 år) begått svært alvorlig kriminalitet, felles for disse ungdommene er at de er i barnevernets omsorg. Dette er unge som er bosatt i forskjellige landsdeler og det er altså ikke en landsdekkende og samarbeidende bande, det eneste de har til felles er at de er under barnevernets omsorg.

Vi har allerede skrevet saken barnevernet medvirket til knivran, hvor barnevernets ansatte fulgte en 15 år gammel gutt mens han truet og skulle rane en bensinstasjon i Skien. Dette var guttens tredje ran, barnevernet deltok på to av dem.
Sør-Norge
På Sørlandet har det vært flere grove ran mot privatpersoner, bensinstasjoner, busser, bakeri og banker. 5 unge er allerede arrestert, flere er under etterforskning.

Politiet mener det har dannet seg ransmiljø i byen som består av ungdommer i alderen 14 til 16 år, hovedsakelig unge med utenlandsk opprinnelse (minoritetsbakgrunn) fra Afrika og Asia.
– Det begynte med mindre vinningssaker, og ble etter hvert veldig mange biltyverier. Den siste tiden har vi også sett at de har begynt å begå ran – og det aller siste også bankran, sier etterforskningsleder Geir Hansen i Agder politidistrikt.

Politiet er bekymret over utviklingen og sier flere ungdommer kommer til å bli pågrepet i saken.

– Dette ser vi naturligvis veldig alvorlig på, når så unge mennesker er involvert i så alvorlig kriminalitet, sier Hansen

Politiet tror miljøet består av 6-8 såkalte ekstrem-ungdommer.

– Og de har vi hendene fulle med, forteller han.

– De rømmer hele tiden, og så fort de er hanket inn – så rømmer de igjen og begår straffbare handlinger, forteller Hansen.
Politiet har få virkemidler og er nærmest sjanseløse mot unge kriminelle som ikke er gamle nok til å fengsles – og som stadig rømmer fra institusjoner og begår nye lovbrudd. Dersom politiet ber om fengsling vil domstolene kun gi dette i untakstilfelle, politikken er at de under 15 år er barnevernets ansvar.

En 15-åring har nå over 50 uavgjorte kriminalsaker.
Begge de ranssiktede 15-åringene har tilknytning til barnevernet i Kristiansand, og har vært innom en rekke institusjoner.
Men ingen klarer å holde styr på dem.
– De rømmer hele tiden, og så fort de er hanket inn – så rømmer de igjen og begår straffbare handlinger, forteller etterforskningsleder Geir Hansen i Agder politidistrikt.

– I tillegg til å være unge, har de også til felles at de går inn og ut av ungdomsinstitusjoner. Det setter en stopper for deres utvikling og øker sjansen for at de begår nye kriminelle handlinger, legger han til.
Skattebetalerne gir barnevernet over 11 milliarder kroner i året, hver eneste plass på institusjon koster fra 5.000 til 15.000 kroner. NRK bekrefter tallene:
En ungdom som tilhører en barnevernsinstitusjon som begår denne formen for kriminalitet koster samfunnet over 5 millioner kroner i året.

Her er enda en rystende sak..og vi er med å betaler hele elendigheten. Nei jeg mener at barnevernet er em institusjon som må revurders og helst slettes! Dette er en institusjon som har virkelig gått ut på dato, og må plasseres i nye lokaler snart med nye eiere!

Et barnevernstilbud for en 15-åring kan koste fra 5 tusen til 14 tusen kroner i døgnet. Graden av tiltak justerer prisen.

Det vil si at 15-åringene som ranet banken i Kristiansand mandag koster samfunnet 14 tusen hver i døgnet, altså 5,1 millioner hver i året.
Vi har allerede skrevet om en ungdom og hans sak: Ett år under barnevernets omsorg ga multikriminell 15-åring.

Ulven
Ulven
Abonnent
13 år siden

Er det økende antall barnekidnappinger i regi av barnevernet en trend som er kopiert fra USA ? Isåfall bør vel dette anses som svært illevarslende. Hallo i Norge, nå er det våre barn det gjelder…

«Janet Reno is the Child Snatcher of the Millennium. She is THE INVENTOR of today’s Child Protective Services (CPS) standard operating procedure of malicious, mendacious, FRAUDULENT SCAM of DIRTY TRICKS, denial of Constitutional Rights and Due Process, lies, fabrication of evidence, FALSE ACCUSATIONS, weird psychiatry, CHARACTER ASSASSINATION, under THE COLOR OF LAW and they CANNOT be held RESPONSIBLE to ANYBODY for their malevolent activities (IMPUNITY).»

http://www.familyrightsassociation.com/educate/reno/index.html

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

Mye av det vi ser i Norge idag er kopiert fra USA, og det gjelder vel også det norske barnevernet…men synes nå at disse går litt for langt i sin utøvelse av sin makt overfor enkelt familier her i Norge. I Fædrelandsvennen igår var det en tre siders oppslag om barnevernet (kun i papirform, har desverre ikke linker til dette) hvor fylkesmannen mener ansatte i barnevernsinstitusjoner må bruke mer tvang. Denne uken holder de kurs for barnevernsansatte, hvor de lærer å benytte seg av tvang!
Videre så nærmer det seg 1000 barnevernsbarn i Kristiansand!…Helse og sosialdirektør Lars Dahlen vil fange opp potensielle (?????) barnevernsbarn tidligere enn før!
Videre står det at hittil i år har kommunen bedt om omsorgsovertakelse for 34 barn i Kristiansand……og i 32 av sakene har barnevernet fått medhold…!!

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

Det er vanskelig å få noen kommentarer på dette temaet, i og med at det ble utestengt for en tid siden…og er et meget ømtålig tema…
Barnevernet er en selvstendig etat som ingen våger å motsette seg fordi de har stor handlekraft – de er overgitt egne lover og kan agere utifra disse.
Barnevernet hadde også en tid tilbake en kampanje som gjør det enklere å sende inn bekymringsmeldinger….noe som visse kommuner har benyttet seg veldig av…store midler er gitt også til dette…og visse har gjort seg enormt rike
( se tidligere kommentarer).
Derfor jeg er veldig engasjert, er at min datter som har slitt med lese og skrivevansker, hatt litt sen utvikling generelt, hun ble testet hos bup som viste en lavere skår enn normale, men ikke Psykisk utviklingshemmed – hun var bare litt sen. Videre så lot hun seg teste i habiliteringstjenesten når hun var 17 år gammel..( på Sørlandet) Der traff hun en danske, som hun ikke skjønte i det hele tatt, og fikk hun diagnose som grenser ned mot psykisk utviklingshemmed og med personlighetsforstyrrelser…..som så mange unge så ble også hun gravid…og fødte en nydelig sønn…som barnevernet nå vil ta fra henne..pga dette…og jeg synes det lukter nå Svanhild-sak av alt… Kommentaren ovenfor viser hvor mye enkelte kommuner legger i prestisje overfor omsorgsovertakelse, istedet for å sette inn tiltak i hjemmet – som jeg synes er en bedre løsning i mange saker, i stedet for å ta i fra barnet som – i mitt tilfelle er ifølge min datter at – hennes sønn det høyeste ønske og mest elskede person på jord – Dette barnet blir det nå begjert en omplassering i et nytt hjem…eller institusjon- og vekk fra familien…kravet som er blitt gjort er like hardt som det som de bruker på rusmisbrukere og voldelige personer – noe som ikke finnes i det hele tatt her…Hvor er rettferdigheten? 3 timer to ganger i året har hun rett på å se han, hvis barnevernet får dette igjennom!!!! er ikke dette ganske horribelt??

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Viist er dette horribelt, og det er enda verrre enn som så. Alle hjelpeinstanser og hjelpepersoner som vil ha med barnet å gjøre er løpegutter/løpejenter for barnevernet, og må følgelig betraktes som en potensiell fiende..

Og noen ganger er barnevernet løpegutt for øvrige mektige instanser som vil profittere på barnet.

– Noen av disse gjør det gladelig utfra kynisk pengegriskehet
– Noen hjelper mektige instanser som barnevernet for å døyve egen midreverdighetsfølelse og selv føle seg betydningsfulle, eller utfra hevnmotiver.
– Noen får seksuell tilfredsstillelse ved å være delaktige i barnevernets overgrepshandlinger.
– Og noen samarbeider av ren feighet.

Du må ikke stole på noen som har med barnet å gjøre: Leger, sykepleiere, helsesøster, førskolelærere, lærere, psykologer, prester, menighetsforstandere eller hva det er.

Før protokoll over alt slike personer og instanser sier til dere, sier til barnet, gjør med barnet eller ellers foretar seg i forbindelse med dere, med barnet eller omgivelsene der dere bor.

Ha jevnlige samtaler med barnet om hva slike hjelpeinnstanser gjør, sier og spør om og noter i protokollen.

En del av protokollen bør være en løpende dagbok. I tillegg bør protokollen ha en dossier for hver instans og hjelpeperson som har med barnet å gjøre. Noter alt som skjer både i dagboka og instansdossieren..

Det er mulig dere må søke hjelp hos andre, for eksempel advokater. Men stol ikke umiddelbart på den dere søker hjelp hos. Vedkommende kan være en dobbeltagent som i tillegg til å ta seg ublu betalt også arbeider for motparten.

Vær på vakt overfor naboer eller personer i omgivelsene som plutselig viser påfallende interesse for barnet eller for å hjelpe dere. Du vet ikke hvemsitt ærend vedkommende utfører.

Men vis ikke for åpenlyst din mistillit, til noen instans. En viss kritisk holdning fra din side og en viss kvalitetsbevisst holdning kan imidlertid være avskrekkende.

Avvis tilbud om omfattende hjelpetiltak. Vis at dere klarer å ivareta dere selv og barnet. Enklere hjelpetiltak bør dere vurdere å ta imot, forat barnevernet ikke kan bruke det imot dere at dere ikke vil samarbeide.

Og hold protokollen dere fører for dere selv. Sørg i tillegg for sikkerhetskopi av protokollen som gjemmes på et hemmelig sted..

Allier deg med noen i samme situasjon, samarbeid.med dem og utveksl informasjon. Føles informasjonen relevant for barnet ditt, noter den i protokollen.

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
Svar til  Nixo
13 år siden

jeg er en av barnehagen….og er også pedagog…dette har gått så langt at vi som sitter i øverste hold også reagerer..og innlegget mitt over viser at de tar fra oss barna sjøl om vi som familie sitter med god kompetanse og kan veilede våres barn og barnebarn..her foregår det mer…jeg hadde ikke gått ut med min bekymring, hvis ikke noe var helt vannvittig galt…våkn opp folk…gutta jobber på nederste nivå…..ut med haarp, chemtrail…det er unga våre de skal ha tak på…hvorfor denne interessen?

Nixo
Nixo
Abonnent
13 år siden

Hei

Jeg prøvde å oppliste noen av motivene, og de er sterke nokk. Når en instans får nærmest uinskrenket mekt, gis mulighet for hemmeligholdelse og dertil store pengemidler, vil folk med nokså grumsete motiversøke seg inn i denne instansen, enten som direkte ansatt eller samarbeidpartner.

Siden du selv er pedagog, har du nokk, hvis du nå jobber innenfor systemet, merket barnevernets påtrykk om å samarbeide med hensyn til barna i barnehagen og være angiver når du ser tegn til noe som ikke er A4 hos noen av barna og foreldrene.

Og om du ikke har det, er det sikkert en eller annen utvalgt medarbeider i barnehagen som har fått jobben som særlig barnevernsagent.

Selv er jeg veldig opptatt av dette med barnevernet.
Jeg har selv hatt med dem å gjøre. I mitt tilfelle var det øvrige instanser som for eksempel skole og helsevesenet i bygda som øvet påtrykk overfopr barnevernet. Den primære fienden er nemlig ikke altid selve barnevernet.

Jeg bestemte meg imidlertid for å være skikkelig drittsekk og gikk til motangrep på en nokså sjofel måte mot disse haukene, og da løp de til alle kanter som forskremte høns.

Og så sa jeg ja til noen enkle tiltak fra barnevernets side som var til fordel for oss.

Dette fungerte i mitt tilfelle, men vil ikke nødvendigvis fungere for alle. En nå i alle fall finne frem til sårbare punkter hos de enkelte personene og instansene og benytte seg av dem,

« Forrige artikkel

Plikten kaller til Dovre faller

Neste artikkel »

Verdensordenstrateg bekymret for økt politisk oppvåkning

126
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x