Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

13.2K visninger
6 minutter lesetid
126

Et avgjørende spørsmål i enhver barnevernsak er om barna er foreldrenes barn, eller om de er statens barn – på velvillig utlån.

1. INNLEDNING

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.

De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

Menneskerettigheter er derfor først og fremst offentlige myndigheters ansvar, og de må ha kunnskap om menneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre mot individer. Ikke minst gjelder det i saker om omsorgsovertakelse.

2. ER FYLKESNEMNDAS AVGJØRELSER I STRID MED MENNESKERETTIGHETENE? MITT SVAR ER JA OG DA SÆRLIG I FORHOLD TIL EMK ARTIKKEL 6 OG 8.

Omsorgsovertakelse kan representere de mest inngripende vedtak overfor enkeltmennesker. Mange vil oppleve vedtak i fylkesnemnda som langt mer vidtgående og alvorlige enn en streng fengselsstraff.

Rettssikkerheten i denne type saker, er meget svak for å si det mildt og bryter med de grunnleggende menneskerettigheter.

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993. Det er i dag tolv fylkesnemnder; den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. Fylkesnemnda er et statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.

Fylkesnemnda har som oppgave først og fremst å fatte vedtak etter lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. Disse vedtakene dreier seg bl.a. om barneverntjenesten skal overta omsorgen for et barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldreansvar med eventuelt samtykke til adopsjon. Videre fatter fylkesnemnda vedtak om tiltak for barn med atferdsvansker. Fylkesnemnda fatter også vedtak om tvangsinnleggelse av rusmiddelmisbrukere herunder gravide rusmisbrukere etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v., samt for Oslo og Akershus sitt vedkommende, tvangsvedtak etter lov av 5. august 1994 nr. 55 om smittevern. I tillegg ble fylkesnemndene for sosiale saker fra 1. januar 1999 klageorgan for visse vedtak om bruk av tvang eller makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Dette følger av sosialtjenesteloven § 6A-8.

Fylkesnemnda avsier vidtgående vedtak som så utvilsomt berører den enkeltes rettigheter og plikter. Rettigheter og plikter som er garantert under EMK artikkel 6 nr 1.

EMK artikkel 6 sier:

“In the determination of his civil rights and obligations …, everyone is entitled to a fair … hearing … by an independent and impartial tribunal …”

Spørsmålet er om fylkesnemnda er “tribunal” etter EMK art 6?

Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ”tribunal” og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 nr 1.

Selv i de enkleste straffesaker, er rettssikkerhetsgarantiene adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker. I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Omtrent slik er jeg blitt fortalt hvordan saksbehandlingen foregår:

  • Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte tas over telefon eller ved personlig fremmøte.
  • I stor grad benyttes telefon.
  • Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.
  • Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke lest opp hva saksbehandler skriver ned, og opplysningene blir ofte nedskrevet uten at det stilles et eneste kontrollspørsmål.
  • Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte som synes å være av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.
  • Informasjonen blir også i stor grad sortert, ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å være relevant.

Som følge av at systemet i fylkesnemnda med utstrakt bruk av skriftlig materiale i stedet for å holde seg til muntlighetsprinsippet, som er helt sentralt etter EMK artikkel 6. nr 1, kan skriftlige «vitneutsagn» blir brukt ukritisk.

Det saksbehandler skriver ned, blir ofte et viktig bevis i seg selv. I barnevernssaker bygges det derfor ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds opplysninger, og ikke sjelden på anonyme meldinger. Anonyme meldinger vil ofte være umulig å forsvare seg mot.

Den europeiske menneskerettsdomstol har gjentatte ganger sagt at vil det er ulovlig å bruke anonyme henvendelser på denne måte.

Det er ofte behov for sakkyndig utredning i barnevernssaker. Gang på gang oppnevner barnevernet, uten forutgående kontakt og fullstendig over hodet på den private part, sakkyndige. Ofte benyttes da sakkyndige med tilknytning til barnevernet, eller sakkyndige satt opp på lister utarbeidet av barnevernet. Dette kan være sakkyndige som mer eller mindre er økonomisk avhengig av barnevernet, ofte tidligere ansatte eller med nær tilknytning her.

Slike sakkyndige opptrer ikke sjelden på møter med barnevernet uten at den private part er tilstede, og får svært ensidig informasjon. Slik får man i utgangspunktet negative synspunkter på den private part, før utredningen er påbegynt. I sakkyndige rapporter kan vi ikke sjelden lese at de sakkyndige ukritisk bygger på helt feil faktisk grunnlag, f.eks. barnevernets subjektive nedtegning av vitneforklaringer, angivelig «referater», som sterkt bestrides av vitnene selv.

I straffe- og barnefordelingssaker er det et selvsagt prinsipp at det er retten som oppnevner sakkyndige, etter at partene har hatt anledning til å uttale seg. Det ville ha medført ramaskrik om politiet, fordi de satt med økonomiske midler, ensidig skulle kunne oppnevne sakkyndige, eller om den rike part i en barnefordelingssak skulle kunne bestemme dette, fordi den annen part ikke har midler.

I barnevernssaker er det barnevernet som har midler og derfor ofte tiltar seg retten til enerådende å oppnevne sine sakkyndige. Om et barn skal fortsette å bo hos sine foreldre eller ikke, vil ikke sjelden være avhengig av om den ene eller den annen sakkyndige oppnevnes.

Barnevernet avgir sin innstilling, som ofte er et sammendrag av negative opplysninger om de foresatte.

Kanskje er grunnen til rettsløsheten at det ofte dreier seg om samfunnets svakeste. I tillegg er saker om omsorgsovertakelse et lukket system, der presse og offentlighet ikke har adgang, og der byråkratiet får leve i fred i sin egen verden, og kan møte kritikk med taushet, under henvisning til taushetsplikt. Også dette selvsagt i strid med EMK artikkel nr 6 nr 1. Så lenge systemet får fortsette å leve som i dag, vil overgrep skje i rettsløshetens navn.

Når denne praksisen er i strid med EMK artikkel 6, så må dette stoppes. Men, det er flere artikler etter Den europeiske menneskerettskonvensjon som jeg mener brytes. Ikke minst EMK artikkel 8.

Det essensielle ved artikkel 8, er å beskytte den enkelte mot vilkårlig innblanding av offentlige myndigheter. Dette innebærer de positive forpliktelser som ligger i en effektiv “respekt” for familieliv.

I saken mellom B. v. UK (Application no. 9840/82) 8 July 1987 er følgende slått fast i premiss 60 flg:

”A. General principles
60. The mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a fundamental element of family life. Furthermore, the natural family relationship is not terminated by reason of the fact that the child is taken into public care. It follows – that the Authority’s decisions resulting from the procedures at issue amounted to interferences with the applicant’s right to respect for her family life.
61. According to the Court’s established case-law:
(a) an interference with the right to respect for family life entails a violation of Article 8 [ art.  8 ] unless it was “in accordance with the law”, had an aim or aims that is or are legitimate under Article 8 § 2 (art. 8-2) and was “necessary in a democratic society” for the aforesaid aim or aims (see notably, mutatis mutandis, the Gillow judgment of 24 November 1986, Series A no. 109, p. 20, § 48);”

Etter min mening, er dette det viktigste prinsippet som Den europeiske menneskerettsdomstol har nedfelt i forholdet mellom privat livets fred og det offentliges inngrepen. Det EMD her sier, må medføre at barnevernet og fylkesnemnda må tenke nytt.

3. AVSLUTTENDE KOMMENTARER

Ved å sikre at fylkesnemnda og barnevernet følger de signaler som de er pålagt av EMD, oppnår vi minst to ting: For det første oppnår vi en langt bedre rettssikkerhet for den familie som berøres. Ved at en kan være sikker på at rettssikkerheten blir ivaretatt, vil også forholdet mellom stat og individ bedres.

Det har oppstått en dyp tillitskrise mellom barnevernet og fylkesnemnda på den ene siden og det enkelte individ som berøres av de inngrep som skjer. Derfor må endringer skje i tråd med gjeldende menneskerettigheter og det nå!

Marius Reikerås

Marius Reikerås er jurist. Har jobbet mye med menneskerettighetspørsmål, og selv fått føle skjulte makteliters vrede på kroppen etter å ha fulgt opp og drevet frem 'Dykkersaken', som mange innen 'etablisementet' og makteliten hadde stor økonomisk fordel av ikke ble kjørt opp og frem, avdekket ulovlig virksomhet innen Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet som har pågått gjennom tiår etter tiår, etc.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

126 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Laila Sivertsen
Abonnent
8 år siden

Jeg har søkt gud og fant ut at det var revolusjonen i Frankrike hvor adelen der eide alt og folket var deres slaver de ble provosert nok og de søkte alle sammen en utveg ut av fattigdommen og sulten de rev hodene av på noen av adelen og satte hodene deres på deres egne stakitt gjerder. Den engelske adelen skapte frimurerlosjen for å beskytte mot opptøyer eller lignende opptøyer som hadde gitt en revolusjon i den alltid største fienden Frankrike. Det ble mye sult og lite mat i Norge i fra1800 til 1814 mange emigrerte til Amerika og Terje Vigen rodde over til England i håp om å få noe såkorn til Norge. Vi hadde hvert eid av danske kongene i nesten 400 år å danskene var på Napolions side. Da Napolion mister livet i en snøstorm i Alpene i 1814 så skyntet Eidsvollmennene seg i mens danskene lå nede etter tapet å skrive vår grunnlov som er direkt skrevet av den Franske som ble ferdig skrevet i 1791, men det er to vesenlige forskjeller vi ville ha en Norsk konge så det ble ett exstra kapittel ang konge storting og hans rolle i Norske anliggender. De skrev også at ett menneske er mere verdt i en tvistesak mellom enkeltmennesket og en organisasjon eller bedrift, så hvis noen lurer på hvilken grunnlover som er blitt endret så er det kun to Jøder hadde ikke tilgang til Norges rike heller ikke jesuitter det var pga en krig mellom jødene ,jesuitter og oss protestantiske som de tapte og ville ha en hevn. Det var 80% analfabeter og husmenn jobbet hardt for de adelige. Det ble ikke lov å ha adelige titler eller titulere seg som adelig verken i Frankrike og Norge dette gjelder ikke Sverige og Danmark og hvert fall ikke England hvor arbeider klassen hyller sine adelige. Og det er et ekte demokratisk vel gjennomtenkt for at folke frihet som direkte oversatt betyr demokrati. FOR AT NOEN KAN ENDRE EN GRUNNLOV SKAL DET I TO STORTINGSPERIODER ETTER HVERANDRE VÆRE 2/3 flertall på stortinget for en lov endring i nyere tid ble kvinnens rett til abort og det er de to endringer i grunnloven. Vi som bor i Norge er pliktig til å si i fra når vi ser at grunnlovstanken og det som står der ikke praktiseres i det daglige liv og i nyere lover i ettertid skal det være i tråd med det som er grunnloven. De sa som slagord den gang : “VI VEIT OSS ETT LAND SOM ER FRITT SOM ER FRELST VI VEIT OSS ETT LAND VI MÅ BORGE(ta vare på) VI VEIT OSS ETT LAND DET ER DITT DET ER MITT OG DETTE LAND KALLER VI NORGE. Det er viktig at vi får belyst at vi som er så heldige med vår vakre grunnlov som gjorde landet til noe mer enn ett fattigland i en steinrøys. det er den kristne lutherske tro vi skal bygge på og alt vi vil gjøre i fremtid skal være i en kristen formåls paragraf.
Og i grunnlovens ånd og tanker, og jeg ser ikke at det er dagens samfunn som har liksom ett kristent livssyn for meg er det stikk motsatt fordi Jesus sa la de små barn komme til meg hindre dem ikke for de tilhører guds himmelrike, så når våre nye landsmenn ikke vet at vi har Jesus og den lutherske oversettelsen av bibelen i alt vi har i vårt politiske liv, så myndighetene i Norge bevist skaper splid i befolkningen. Det jeg er sint for er hvordan de snører opp under oss som om vi ikke er i stand til å ta vare på våre egne, de har gjort så mye lov stridigheter i nyere tid alle som er i departementene og de folkevalgte.
For loven er slik at det er de folkevalgte som bestemmer etter som at det er demokratiet og folket som stemmer de inn men slik er det ikke det er departementene som styrer de folkevalgte. Så vårt solide demokrati er ikke lenger trygt eller godt. De er som om de vil utslette oss for all femtid vi vil bli slaver som vi var eller er vi slaver av et diktatur vi ikke aner. Jeg sier at jeg er veldig redd for at vi har annderledes mennesker som de 5 frimurere i i stortinget for det er ikke lov å sitte i Stortinget med andre grunnverdier enn vår kristne tro. Det er stortingspresidenten jeg har reagert veldig på da han latterliggjorde den Norske Grunnloven under 200 års minnet ved å ikke si ett eneste possitvt ord om den det var så nedverdigende som den stolte Nordmannen jeg er å jeg advare alle mot å stemme frem frimurere i vårt samfunn.
Direkte folke frihets via at alle stemmer på lovforslag og at det må være 2/3 flertall i befolkningen før en lov kan være gjeldende, dette har gått veldig bra i Sveits og hvorfor er de verdens beste land hvert år på levekårsundersøkelsen i Europa langt fra Nordmennenes levekår i alt.
Jeg vil avslutte med Astrid Lindgren sitt sitat. Når de som har makten slutter å lytte til folket da bør de ta sin hatt å gå. AMEN

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Tema barnevern, Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen https://www.youtube.com/watch?v=Z-E5jS6Q-5o&feature=share

Tema: Barnevern. På innsiden av det norske barnevernet. JR produsjon presenterer, Bjørn Johansen, bakgårdsprat med Psykolog Einar Salvesen

Bjørn Johansen i samtale med Psykolog Einar Salvesen. Einar Salvesen gir oss et innblikk i hvordan norsk barnevern fungerer. Det er skremmende og oppklarende opplysninger som han legger frem i denne 20 minutter lange samtalen. Einar Salvesen har over 40 barnevernsaker bak seg som sakkyndig Psykolog, både for barnevernet og for privat part, så han gir et nyansert og flervinklet bilde av barnevernet og sakkyndige psykologers praksis. Dersom du ønsker å utvide din forståelse av norsk barnevern, bør du ta deg tid til se denne filmen. Det kommer etter hvert også et intervju med Hege Dahl. Hun forteller en rystende barnevernshistorie som hun selv var delaktig i som lærer. Del gjerne denne filmen. Dette er viktig informasjon, og vi har alle et ansvar for hva som faktisk skjer “bak lukkede dører”…

Denne filmen viser faktisk at det er absolutt på sin plass å kunne kreve at en forandring nå må skje…?!!

Google { psykolog einar salvesen https://www.google.no/search?q=psykolog+einar+salvesen , bjørn johansen hugtun tv https://www.google.no/search?q=bjørn+johansen+hugtun+tv }
Youtube { psykolog einar salvesen https://www.youtube.com/results?search_query=psykolog+einar+salvesen , bjørn johansen hugtun tv https://www.youtube.com/results?search_query=bj%C3%B8rn+johansen+hugtun+tv }

Stikkord:

Musikk: The leaves were full of children. Teksting: Janniche Davidsen. Foto & redigering: Robin Davidsen

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Norsk barnevern er i ferd med å bli «verdensberømt» http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Norsk-barnevern-er-i-ferd-med-a-bli-verdensberomt-8046130.html gt ~ Norwegian child protective services is about to become “world famous” http://tinyurl.com/nkqd58v

Interessant, såkalt barnevern er internasjonalt. Hvilke selskaper og organisasjoner opererer innafor denne menneskehandelen? Hvilke er børsnotert?

Tema barnevern, Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1965&start=1

Ordfører ville kaste underskriftslister i søpla http://www.avisa-st.no/nyheter/article6661735.ece

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden

Fokus på barnevernet, del 3, JR Produksjon intervjuer Psykolog Einar C. Salvesen

Sitat: JR Produksjon presenterer: Vi møtte Psykolog Einar C. Salvesen på Værnes den 10/6 2015. Her snakker han om behovet for et velfungerende barnevern, og tiltak for hvordan man kan forbedre barnevernet slik det er i dag. Han snakker også om at han og flere andre fagfolk har sendt inn en felles bekymringsmelding til statsråd Horne. Salvesen mener at det han kaller “den menneskelige faktor”, bør være lagt til grunn for å jobbe med barn og familier, og viktigheten av dette. I dette legger han evnen til empati og medmenneskelighet. Ta deg tid til å høre denne videoen, og del den gjerne med dine venner. Dette er viktig informasjon. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Fagfolk-melder-bekymring-om-barnevernet-8052187.html

Samlet serie
Tema barnevern, Psykolog Einar Salvesen i samtale med Bjørn Inge Johansen, m.m. + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1965&start=1

Man må studere bl.a. følgende for å forstå hva som ligger bak det såkalte barnevernet

Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

En av deres mange fronter i Norge er http://skepsis.no

Samme organisasjon i UK
Google { common purpose exposed https://www.google.no/search?q=common+purpose+exposed }
Youtube { common purpose exposed https://www.youtube.com/results?search_query=common+purpose+exposed }

God kilde for informasjon
UK Column http://www.ukcolumn.org/

trackback
9 år siden

[…] Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg “mot”: http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/ […]

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Anne Thomsen Sagen, Da frimurer tog mit barn, Lydfiler, PDF og Artikler http://www.oplysning.org/anne-thomsen-sagen.html

Sitat:

+{

Min datter Isabella, nu 15 år gammel, kidnappet på brutal vis som 12 årig, ved en planlagt tvangsfjernelse i Helsingør kommune. Denne bistod min egen Familie, samt andre implicerede højtstående Embedsmænd med.

3 års fred i Sverige, narret tilbage til Nordsjælland. Den grusomme hævn for min viden om Loger, osv, ramte et sagesløst barn, som jeg nu ikke ser. Ingen jurister må tale med mig, grundet lydfiler. Vi er gidsler i en lov om Handlekommune. Isoleret, og alene i kampen for min datter, som brutalt blev mig frarøvet på ulovlig vis blåstemples, trods dokumentation, hos ankechef og Ombudsmanden, som er dybt involveret, grundet utallige underretninger fra egen familie. De belønnes – jeg fratages. Uden oplysning via presse, får ingen indblik i hvad forbrydelser den danske stat udsatte os for.
Et opråb om oplysning, istedet for mørklægning presse!

Venlig Hilsen
Anne Thomsen

..

}+

Det såkalte barnevernet er en nasjonal og internasjonal kriminell organisasjon

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Propaganda in Norway today http://togetherforhumanri.wix.com/forhumanrightshome#!propaganda/ctn3

Quote: Massive propaganda is implemented in Norwegian media and on YouTube to mask terror and forceful child-removal from targeted families, as child-protection. The indoctrination-process is introduced as early as in primary school, and portraits the Norwegian social services- workers as persons who save families. Through the indoctrination, people are also taught to be suspicious of everything out of the ordinary, and to report their friends and family, collegues and neighbours, to the state. Videos are currently being translated. ..

Sara +

Stories of forceful child removal in Norway http://togetherforhumanri.wix.com/forhumanrightshome#!video-reel/ckae * We live under a hostile nazi regime here in Norway *

Why did they take my children away +

* Vi lever under et fiendtlig nazi-regime her i Norge *

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Anne Thomsen Sagen – Nordsjællandske myndigheder stjal mit barn +

Ref. http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/comment-page-12/#comment-111018

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Kommentar under youtube video, C Olsen https://www.youtube.com/user/mitehater sitat:
+{
gangstermetoder er brugt i det ganske land – tragedie på tragedie . ser en ganske fortvivlet mor der har forsøgt alt men danmark er ligeglade. vi holder beskæftigelsen oppe ved hjælp af at fjerne børn i danmark 12000 bliver det til årligt. men tallet skjules af de offentlige myndigheder. er så ked af det på dine vegne – eu har fokus på danmark og mener there is something rotten in denmark. en mor skal være sammen med sine børn med eller uden støtte alt andet er rivende forkert og ødelægger barnet. jeg ser ingen anden udvej end at vi holder op med at få børn her i danmark for dette kan ramme alle – og vidste folk hvor pilråddent systemet er så ville alle råbe op. men godt du går offentligt med det for sagens kerne er at alle offentlige instanser deriblandt ombudsmanden hænger sammen så det hjælper ikke at klage nogen steder. jeg er ikke ramt ( endnu ) men kender til det hele via en organisation og jo dybere jeg graver jo mere skidt kommer der frem. jeg ønsker dig alt held og lykke mod dette vanvittige system
}+

Så er det altså like mye kriminelle forhold i.f.m. såkalt barnevern i Danmark som i bl.a. Norge, Sverige, UK og USA

Nye meldinger observert skrevet på butikk vegg-plakater på Flatåsen i Trondheim, fotografert, sitat:
+{
Fylkesnemdas kobling til barnevernet er noe man ellers ser i totalitære stater. Her trengs ingen bevis. Påstander og rykter blir tatt til følge. Ingen kan vinne saker i en fylkesnemd

Foreldre i barnevernsaker er ikke pervoer men vanlige mennesker. Taket er lavt før man får en barnevernsak på seg. Tro ikke på det som står i media. Foreldre er rettsløse i slike saker. Du må bevise din uskyld. Barnevernet kan bare komme med påstander som ikke blir verifisert. Psykologer er korrupte og instruerte. Barnevern har blitt en millioninntekt for mange. Foreldre blir ødelagt for alltid
}+

Også Trondheim kommune er beviselig hovedsaklig styrt av idioter og kriminelle

trackback
9 år siden

[…] Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker. ELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon […]

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Startet med narkotika på institusjon http://www.sb.no/nyheter/startet-med-narkotika-pa-institusjon-1.8494395 I facebook

Sitat: Barn helt ned i trettenårsalderen debuterer med narkotika på barnevernsinstitusjoner. – Jeg ble junkie, sier ei jente fra Sandefjord. Jenta Sandefjords Blad har vært i kontakt med, forteller at hun ble narkoman etter flere opphold på Akutt Barkåker. – Da jeg kom dit, kjente jeg ingen, men etter hvert fikk jeg kontakt med ungdom. Jeg ble spurt om jeg hadde lyst til å være med på å gjøre noe gøy. Jeg sa ja, og vi var fire stykker som gikk ut og røykte hasj, forteller jenta, som da var 15 år. Hun hevder hun aldri hadde brukt narkotika eller drukket alkohol før hun kom på institusjonen på Barkåker. – Da begynte hele kaoset. Det tok helt av. Vi sloss med personalet, knuste ting og tang, bandt fast personalet og dro på rømmen. Jeg var helt på bærtur, forteller jenta, som nå er 19 år. – Jeg ble en junkie. Det eneste jeg ikke har prøvd, er kokain og heroin. Jeg har skjerpet meg mye, men hvis jeg skal være helt ærlig, røyker jeg en joint kanskje tre ganger i uka. Startet da han var 13 år. – Jeg startet med narkotika da jeg kom på institusjon, sier en 16 år gammel gutt. ..

En kommentar: kjenne mye barn som har vært på intsituasjon under bv nesten alle e i dag narkomane

Kriminelle massemedia og myndigheter har ikke publisert særlig mye om dette, fordi de beviselig støtter bl.a. narkotikakartellene og narkotikaomsetning generelt, eksempelvis aktivt for NATO, for å ødelegge bl.a. barn og samfunn

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Ny kommentar, sitat: “Ja, og i Orkdal vet vi at det florerer med rus på institusjonen HM…”

“Anmeldelse 1 av løgner presentert av Avisa Sør-Trøndelag i artikkel i papirutgaven 21. september 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/mind-control-i-praksis/comment-page-11/#comment-109754

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

EN ADVOKATS KRITIKK AV BARNEVERNET OG FYLKESNEMNDA

Sitat: 80 % av omsorgovertakelsesaker som kommer opp fylkesnemnda vinner barnevernet. Og man kan spørre seg om hvorfor så mange foreldre går ut derifra som de tapende parter? Kan det ha noe å gjøre med at barnevernet med deres samarbeidspartnere av sakkyndige psykologer og BUP underslår viktige dokumenter for advokater som bistår foreldre med den hensikt å gjøre det vanskelig for advokater å vinne mot dem og deres advokat i Fylkesnemnda? Kan det også ha noe å gjøre med disse sakkyndige psykologenes uærlige rapporter om foreldre og deres barn som fremlegges for fylkesnemnda? En sakkyndig betalt av Laksevåg barnevern i Bergen kommune har skrevet en lite hyggelig rapport om en firebarnsmor etter å ha fått beskjed om å gjøre det fra Laksevåg barnevern. Det han ikke har tenkt på er at i møte med moren som han har stemplet som varig psykisk skadet grunnet hennes langvarige konflikter med barnevernet, er at denne moren har tatt opp alle samtaler med han på lydbånd der hun har fått inn at han kritiserer Laksevåg barnevern på det sterkeste og forteller denne firebarnsmoren at hele saken barnvernet har gått til fylkesnemnda med mot henne, rett og slett er en prestisje sak. Videre mener han at barnevernet har gjort dette for kun å vinne over henne og for å vise makt som årsak av at de har mislikt sterkt at denne firebarnsmoren tidligere villig har latt seg intervjuet av meg i form av en video som er lagt ut på you tube. Psykologen sier også på lydopptaket at det er siste gang han skal være med på å ødelegge barn. Måtte jeg også få høre dette lydopptaket som jeg håper en TV stasjon får høre det og bruke det som et stort og viktig bevismateriale om hvordan barnevernansatte med deres overordnede ledere begår kriminelle handlinger ved å kjøpe sakkyndige psykologers hjelp til å dikte opp løgnhistorier/ diagnoser på foreldre. Lise Tollefsen Slembe, EMANCIPATION Reality Film & Video. Vennligst besøk siden: http://emancipationfil2.wix.com/emancipationfilmart#!home/mainPage

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Problemet med barnevernsadvokater er at mange har erver både som styremedlemmer/formenn og aksjeinnehavere i private barnevernsinstitusjoner. Selv om den enkelte advokat ikke alltid har direkte økonomiske interesser innen barnevern har mest sannsynlig alltid det advokatekontor vedkommende jobber for – de er med andre ord innhabil hele gjengen.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Det såkalte barnevernet har en annen agenda enn vern av barn

Skeptic society is part of Fabian society and their secret agenda, Karl Marx’s communist manifesto http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1810&start=1

I UK ses dette idag enda mer tydelig hvor denne agendaen er godt synlig i alle offentlige institusjoner relatert til barn og familie

http://www.cpexposed.com/ Kilde http://www.ukcolumn.org/

The new world order fifth column, den nye vedensordens femte kolonne, the enemy within, fienden innenfor, an organisation og cowards, en organisasjon av feiginger, criminals and very dangerous, kriminelle og veldig farlige

Brian Gerrish – Common Purpose New World Order Fifth Column +

5th Column, Fifth Switzerland, Siener v Rensburg, Boer Wars, Swiss Mercenaries, VOC & Nelson Mandela +

Swiss Mr Huber 1, 2 and 3, Ahmed Huber Al-Swissri, Avalon Gemeinschaft & Amin Al-Husseini, and islam + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1950&start=1

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1

trackback
10 år siden

[…] 9.05.2010 13:16   (Oppdatert 21.12.2010 16:18) […]

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Barnevernet ansetter venner som fosterforeldre http://www.knut.com/2011/12/barnevernet-ansetter-venner-som-fosterforeldre/ Sitat: Tar barn og ansetter slekt og venner som fosterforeldre. I lang tid har mange lurt på hvorfor politikere og barnevernet er så ivrige etter å fjerne barn fra foreldre, litt etter litt har det kommet for en dag at mange av fosterforeldrene som fikk barna var banevernernes slekt, venner, partikollega og andre innen systemet. Barnevernsjef Else Karin Bukkøy (61) i Time kommune skriver 17. november 2011, sitat (med vår utheving): “(Barnevernsjef Else Karin Bukkøy i Time kommune) I denne tiden ble saksbehandlerne i det kommunale barnevernet utfordret av Bufetat til å søke i eget nettverk etter fosterhjem. Som om ikke saksbehandlerne hadde nok barnevern på arbeid om de ikke også skulle ha det i venneflokken på fritid.” Med det er vel katta ute av sekken og Barne- og familiedepartementet, Bufdir, Bufetat og barnevernet fremstår som løgnere ved å lage lovetekster og retningslinjer som forespeiler folket at man alltid søker etter fosterhjem i barnets storfamilie først http://www.knut.com/2011/05/barn-skal-helst-plasseres-i-sin-storfamilie/ og deretter er habile ved valg av fosterhjem. Bak ryggen på folk har barnevernet ansatte sin egen slekt, kollega og venner som fosterforeldre til barn som de har tatt fra familiene. Sloss for bedre lønn til “fosterforeldrene” ..

“Killer Hornet in Switzerland the Ultimate NWO Bee Killer Vespa Mandarinia: Monsanto`s Favourite ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/06/fns-agenda-21-veien-til-et-globalt-helvete-for-de-som-er-igjen/comment-page-6/#comment-103085

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Anmelder barnevern og politi http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.9570019 Sitat: De har rømt fra barnevernt flere ganger. Hun fikk flytte hjem, han er på fremdeles i dekning. I hans sak er barnevern og politi anmeldt for grove feil. Barnevernet i Klæbu kommune er anmeldt for grov uforstand i tjenesten i en barnevernssak. Politiet er anmeldt for overgrep mot en 16-åring og familien hans. Gutten har vært på rømmen fra barnevernet i flere måneder. Anmelderen er en venn av familien. Hun mener barnevernet har gjort store feil og splittet opp en familie uten gode nok grunner. Mest av alt mener hun at barnevernet ikke har tatt seg av omsorgen for gutten etter at de tok ham fra familien. – Brutal behandling. Hun legger vekt på at dette skjedde på det hun mener er en brutal måte og at oppfølginga har vært like skremmende dårlig. Senest torsdag 29. november da gutten hadde søkt tilflukt hos far og politiet kom for å ta ham med seg. Gutten hoppet ut av vinduet og er fremdeles på flukt, men på et sikkert sted, ifølge anmelder. Dette er en av tre episoder som er nevnt i anmeldelsen. Den første var i 2010. 16-åringen beskriver den som meget dramatisk. – Jeg og pappa skulle kjøre til butikken. Da kom politiet og barnevernet og stoppet oss. Jeg nektet jeg å gå ut. Vi låste døra, så knuste de ruta og dro meg ut, sier han til NRK.no. Han ble fraktet til en institusjon som han har rømt fra flere ganger, og blitt hentet med politi og makt. – Jeg er på rømmen til jeg får flytte hjem. Ingen tillit til barnevernet ..

Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Stop child stealing by the state Skegness conference 12 – 13 September 2012 http://i46.tinypic.com/2nj8suu.jpg *

Brian Gerrish – Child Stealing By The State, Common Purpose Government Infiltrators 9-15-07 Brian Gerrish (med res), Brian Gerrish on Edge Media TV: ‘Child Stealing by the State’ http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=251#M5961 * Sceptic society is part of Fabian Society and their Secret Agenda http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=51#M7888

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

child stealing by the state skegness 2012 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=201#M8446 + extra, direc reference http://www.youtube.com/watch?v=oaeyNYz-Lms Quote: a conference at the suncastle skegness north parade at 9am to 6pm on the 12th and 13th of september 2012 we discuss child stealing child protection child abuse secret family courts vaccine damages and much more
۞
Dette beviser at bl.a. staten er folkefiendtlig
**** Cirkus mullah Krekar & co **** http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1758&start=1#M8146
Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1
Hvorfor ble ikke de viktigste bevisene presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/#hl=no&=anders+breivik+site:nyhetsspeilet.no }
Norges monstermafia { stay behind hans gaarder https://www.google.no/#hl=no&q=stay+behind+hans+gaarder }

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Brian Gerrish – Revealing the Secret Agenda [Pewsey] http://www.youtube.com/watch?v=0f8n9wDioD8

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
12 år siden

greit…jeg har tapt…jeg må gå til kompromiss med barnevernet for at de skal være behjelpelige…jeg tenker på alle de som kommer i disse problemene, og jeg skjønner marius for den tenktningen han har…men idag er vi hjelpesløse og rettsløse, og har ingen ytringsfrihet..prøver du deg så slår det hardt tilbake…

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG FOSTERBARN DEPTE FOSTERMOREN

Nylig pågår en sak om en tidligere fostersønn på 34 år som drepte fostermoren sin i Sandefjord som revansje for behandlingen han utsattes for..

Siden tenårene har han slitt med store pykiske problemer.

Denne saken illustrerer hva barnevernets og fosterforeldres behanling av barn kan resultere i.

Jeg vil komme med den uærbødige påstanden om at ingen, absolutt ingen, selv ikke de galeste, begår drap under slike omstendigheter hvis han virkelig ikke hadde blitt behandlet urettferdig.

Men denne sidenbav saken omgår media selvfølgelig behendig å omtale.

Nå var dette selvfølgelig en dum og kriminell handling, men handlingen hadde neppe funnet sted uten at han hadde blitt røvet av barnevernet og plassert hos fosterforeldre og derved blitt alvorlig skadelidende.

Nixo
Nixo
Abonnent
12 år siden

Det som disse sakene viser oss alle er at en bør betro seg minst mulig til offentlige etater om ens egne mentale egenskaper, fysiske egenskaper, avvik fra standard norm eller sosiale forhold.

Dette gjelder også når egenskapene og avvikene er noe positivt. Disse etatene velger nesten altid å vri også positve forhold til noe negativt.

Min erfaring er at helseetatene ofte er verre enn barnevernet selv, og det kan også autoriteter innen skoleverket være. Helsesøster er kanskje den person en bør ha minst mulig befatning med, Helst bør en også holde seg unna henne på det rent private plan.

Jeg har selv vært borti lignende problemstilling hvor helsevesenet og skoleverket var hiovedfienden, men helsesøster i spissen.

Jeg valgte å løse saken vet kort og godt være drittsekk og bølle og for meg lyktes det.

Noen ganger kan en lykkes på denne måten, men det er ikke noen metode jeg generelt anbefaler. Det jeg derimot anbefaler er å være mistenkelig å slu som en rev og velge sine kampmetoder kløkt og omhu.

Dessuten anbefaler jeg at en selv setter disse maktpersonene under overvåkning, men la dem vanligvis ikke merke at de overvåkes.

Hermis
Hermis
Abonnent
12 år siden

Hva i huleste er det de holder på med, Barnevernet i Bergen? “Ber barnevernet i Bergen om å snu i saken til gutten (13) som er sendt til en institusjon milevis fra familie og venner og skoletilbud. Menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune har satt seg grundig inn i saken, og mener barnevernet har brutt menneskerettighetsloven.”

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/menneskerettighetsekspert-barnevernet-i-bergen-bryter-menneske-rettighetene-3519914.html

lappe- antrik
lappe- antrik
Abonnent
13 år siden

Og vere under barnevenets etteforskning er en utrolig stor påkjenning!
For et år siden så fikk min samboer og meg en sønn, og gleden var stor og vi så fremover til et år med noe av detr største som finnes nemlig det og se et liv blir til og den utviklingen det gjør fra det fødes og til det begynner og smile,krabbe, snakke og gå. Men det året da vi skulle glede oss over og være forelder og fokusere på vårt barn, så har det meste av året gått med på og skulle motbevise påstander fra ei helsesøster på helsestasjonen som i sitt eget hode diagnotiserte oss og fortalte hvordan personliget vi har og uten og kjenne oss skulle prakke på oss avlastningshjelp, prøvde og presse oss til at hun og en med filmkamera skulle komme hjem til oss og filme oss en hel dag når vi lekte med sønnen vår, skiftet på han for og se ting vi gjorde feil. Og ting ble bare verre og verre. Grunne til alt dette hun fikk i hodet .Var i utgangspunktet fordet både moren og meg har på papiret ADHD. Siden det sies at ADHD er arvelig så valgte vi og fortelle helsesøster at vi begge hadde dette og ville si fra slik at dette kan bli fanget opp tidligst mulig på vår sønn. Uten og kjenne vår bakgrunn eller og vite hvordan vi er swom personer så lager henne en syk forestilling der hun lager et samfunn rundt oss og hun prøver og få oss til og skrive under på papirer der taushetsplikt for saker som ligger på oss oppheves. Til og begynne med så sjønte vi ikke hva som skjeddem men når jun begynte og tilkalle oss hver uke opp til HS for og si at det var for og veiie Sønnen vår eller sjekke det ene og det andre. På HS løy de for oss for og forhøre oss få oss til og si ting på gal måte så hun kunne henge dette på oss. Etter hvert så ble begeret fult når jeg sjønte hva fette dreide seg om så jeg sa til henne at vi er ikke intresert i noe av den alastningen eller filmingen i hjemmet vårt. Og hvorfor skal vi det spurte jeg, og hun svarer fordet folk med ADHD klarer ikke og ta vare på bana like bra som andre og de har ikke så god tolmodighet, Fordet meste så gikk hum mest på mora og påsto at vi som har ADHD ikke tenkte så smart når det gjalt en del ting. Og da reiste vi ossi sinne og gikk derifra. Vi tok ikke kontakt med de, men etter noen daager så ringer hun oss og skulle få oss på gli igjen men jeg saq at vi setter ikke vår bein der igjen, Og da sier hun at pga henne sbekymring over sønnen vår så sender hun bekymringsmelding til barnevernet. Og 14 dager etterpå så får vi brevet fra BV at de har motatt Bekymringsmelding fra HS, Og de mnd som vi har vert under etteforsking er rett og slett ett helvete. Da mister man mye selvtillit og begynner swelv og lure på om vi er dårlige foreldre, Så takk kjære HS MARIT HANDELAND for aqt du har ødelagt så mye av det året som vi skulle glede oss som stolte foreldere, men du har ikke klart og knekke oss fordet de folkene vi hadde på oss i BV sa etter graqnskingen av oss at de ikke hadde NOE og sette fingren på og alt det som vi har blitt anklaget for ikke stemte elller kunne stemme, Så heldigvis så finnes det folk i den tjensten som var villige til og lytte til oss. Dem sa at de allerede hadde et bilde av oss som personer etter og ha lest Bekymrinsmeldingen. Men etter 2 timer i avhør så hadde bildet allerede endret seg,
Men det skla sies at fra dag 1 så hadde vi alltid med oss 1 person som har hatt mye samarbeid med barnevernstjenesten og mye figther med dem, Så det er nok en veldig stor grunn for at de har behandlet oss så bra. Så kommer dere inn i slike ting som oss, så ha et vitne som står sterkt som hele tiden kan se at dere ikke blir utsatt for manipulasjon eller at de sier en ting og gjør noe annet, Det er jævel og sloss mot denne offentlige kjempenm men ikke la de få ta vekk det dere tror på og stappe dere inn i båsen der alle foreldre skal være helt like. Skiller du deg ut så har du søklyset på¨deg med en gang, og da er bekymringen for barnet i gang. Du skal ikke skille deg ut forada blir det oppfattet som barnemisshandling? forbanna tull! Det er vel de som har problemer med at du skiller deg ut som er problemet er det ikke?

Guri-malla
Guri-malla
Abonnent
13 år siden

Medietilsynet ber nå Justisdepartementet og Datatilsynet om å sette en stopper for bildebruken på facebook der foreldre bruker nettbilder av barna sine som brekkstang i barneverns- og barnefordelingssaker. Nå vurderer Justisdepartementet en lovendring.

Mange foreldre som blir forfulgt av barnevernet har tatt kontakt med media: lokalaviser, riksaviser, radio og tv. Stort sett blir de møtt med mistro og skepsis. Redaktøren vil ikke legge seg ut med kommunen, og journalisten blir kritisk til familien når han/hun får lese (i den grad de kommer så langt, da) barnevernets fornedrende omtaler av familien.

Slik er det ikke for barnevernet. Når de vil ha ut sitt budskap – uansett hvor råttent det er – så låner media ut spaltemeter på spaltemeter til nærmest fritt bruk. Journalist og redaktør stiller ingen kritiske spørsmål verken til innholdet eller intensjonen

Med Internett oppstod muligheter for alternative måter å formidle hva som skjer i samfunnet.

Informasjonsmonopolet til de etablerte systemvennlige mediene ble brutt.
Kritikk av barnevernets virksomhet, ofte basert på selvopplevde historier, formidler andre virkeligheter enn det barnevernet yndet å fremstille i mediene.

På hjemmesider for enkeltpersoner og mer og mindre organiserte sammenslutninger formidles artikkelserier som denne, casebeskriveler fra enkeltsaker som dokumenterer barnevernets herjinger.

På begynnelsen av 90-tallet fantes det tilløp til kritiske reportasjer om barnevernet sett også fra foreldrenes side. Men en del medier brente seg eller de fikk smekk på fingrene for manglende systemlojalitet.

Et kildeproblem var og er opplagt barnevernets selvbeskyttelsesvåpen nr 1: taushetsplikten.
Gjennom henvisning til denne kan barnevernet dekke over sine egne systemfeil, hovedsakelig mangel på dokumentasjon med sviktende vurdering som følge.
I kjent stil skyves barna foran. Og som regeel bruker de begrepet “til barnets beste” som argumentasjon for dette.
Samtidig spres det myter som Kari Killen – syndromet: at hvert fjerde norske barn lider av grov og alvorlig omsorgssvikt.

Men foredrene som utsettes for barnevernets oppmerksomhet har ikke taushetsplikt.
Nå mener derimot medietilsynet – les barnevernet – at justisdepartementet og Datatilsynet bør vurdere om andre lover enn personopplysningsloven, som for eksempel barneloven og FNs barnekonvensjon, kan benyttes for å sette en stopper for stridslystne foreldre som ønsker å belyse deres sak mot barnevernet.

Hvis dette går igjennom, er dette barnevernets siste skanse mot ett totalitært regime:
Et totalitært regime, eller totalitarisme, er en styreform der regimet prøver å kontrollere flest mulige personlige, økonomiske og politiske aspekt av livet til befolkninga.

Barnevernet ønsker å fjerne motstandere og grupper som ønsker å belyse barnevernets feil og mangler. Disse skal nå ikke få lov til å fronte deres sak med at barnevernet nå pålegger ett forbud mot å legge ut bilder av egne barn og barnevernets dokumenterte handlinger i form av videoklipp og avlytting av barnevernet.
Dette mener barnevernet skader barna i så stor grad, at dette må forbys. Som sagt så bruker barnevernet argumentasjonen “til barnets beste” i stor stil og som påstand til å be om en lovendring.
Når foreldre og andre påpeker lovbrudd gjort av barnevernet i den grad at det er til skade for barnets beste, blir oftest dette totalt ignorert og avvist. Foreldrenes eller andres beste våpen blir derfor sosiale medier, hvor denne uretten kan belyses og nås ut til mange hundre personer.

Hver dag ser man flere og flere nettsider mot barnevernet blir opprettet, der historier om alvorlige og grove lovbrudd blir lagt ut og delt av desperate foreldre som hyler etter rettferdighet for sine barn. Men man finner få og ingen sider med solskinnshistorier etter å ha hatt barnevernet i sine liv.
Dette burde jo gi media og politikere en liten pekepinn på hva som faktisk foregår i det stille, og som barnevernet aldri må stilles til ansvar for.

Man ser flere og flere demostrasjoner bli organisert og gjennomført i flere byer MOT barnevernet, og flere og flere får opp øynene for hva barnevernet faktisk holder på med. Hadde det ikke vært for sosiale medier, og demonstrasjoner utad, så hadde ikke folk fått kjennskap til de klare feilene som barnevernet i Norge faktisk gjør idag.

Men til tross for alle disse klare tegnene i hele Norge, er både media og politikerene tause. Historier om barn som bare er 8-10 timer gamle som blir hentet av barnevernet og politi på sykehuset, blir hysjet ned og meget sjelden omtalt.
Historier om barn som blir plassert på institusjoner og ULOVELIG medisinert blir aldri omtalt. Og historier om grove brudd i straffeloven, og andre lover gjort av barnevernet i 90% av sakene de oppretter blir heller aldri omtalt.

Torgeir Waterhouse i bransjeorganisasjonen IKT-Norge mener at en av utfordringene med nettet er at mange tror det bare er å stenge sider, fordi det teknisk sett er enkelt.
Men bare fordi det er enkelt er det ingen akseptabel metode. Det er lovverket som gjelder, en ulovlig handling er ulovlig uansett om den skjer online eller offline. Internett er en del av samfunnet, fortsetter han.

I Norge er ytringsfrihet grunnfestet gjennom Grunnlovens § 100. Loven gir oss rett til fritt å gi uttrykk i skrift og tale for meninger om politikk, religion, moral og alle andre forhold

Waterhouse mener nettsidene som går sterkt ut mot barnevernsansatte er et godt eksempel på noe som utfordrer prinsippet om å leve i et åpent samfunn.
Skal vi ha ytringsfrihet må vi leve med at folk sier ting vi ikke liker. Så fremt det er lovlig, sier han og trekker frem et eksempel:
Stenges en internettside fordi noen ikke liker innholdet, blir det som om avholdsforbundet skulle gå til Rimi og si at de skal slutte å selge øl fordi de ikke liker det. Vi kan ikke ha en situasjon der internettleverandørene tvinges til å stenge sider bare fordi sterke krefter ikke liker det som foregår der. Utgangspunktet er at noe er lovlig inntil det motsatte er bevist. Verken verten eller nettleverandøren kan stenge andres tilgang til siden.

Barn i omsorgskonflikter blir nå brukt som pressmiddel på videoer lagt ut på Internett. Barneombudet og Barnevernet er sjokkert over utviklingen, og sier at foreldre som gjør slikt neppe kan være egnet til å ha omsorg for barn.
Både barnevernet og barneombudet oppfordrer folk til å melde ifra hvis de finner slikt på nettet.

Arild Holta mener at barnevernet og barnevernsombudet truer med at de som bruker ytringsfriheten skal få svi.
Dette er omsorgsfascisme, mener han. Å gjøre omsorgen totalitær ødelegger enhver evne til forbedring.
Disse menneskene trenger tydligvis ikke forbedring. De har sett “Sannheten” og trenger ikke andres korrigerende ytringsfrihet.
Man må stoppe holdningene deres før de ødelegger enda mer av det frie samfunn.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Guri-malla
13 år siden

Typisk Norge i dag, angiveri og leke onkel politi står veldig høyt oppe på listen hos Ola Dunk, det ser vi når vi er ute og reiser også, vi ligger hakk i hel med amerikanerne med å være høylytte og mene og si hva som helst bare for å tillfredsstille egoet.

MAJA
Abonnent
13 år siden

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker ble etablert 1. januar 1993.

Det er i dag 12 fylkesnemnder, den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker.

Fylkesnemnda er ett statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.

I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av informasjon.

Saksbehandlingen foregår på følgende måte –

Den enkelte barnevernsarbeider avgjør fritt om samtaler med impliserte parter tas over telefon eller ved personlig fremmøte.

I stor grad benyttes telefon.

Den avhørte foreholdes ingen rettigheter og heller ikke mulige konsekvenser av saken.

Ofte nevnes det ikke engang at de opplysninger som gis, blir skrevet ned og brukt i saken. Man får ikke opplest hva saksbehandler skriver ned, og opplysningen blir ofte nedskrevet uten at det blir stilt ett eneste kontrollspørsmål.

Den informasjon som innhentes, nedskrives på en måte, som synes å vœre av sterk subjektiv karakter, preget av den enkelte saksbehandlers oppfatning.

Informasjonen blir ofte i stor grad sortert ut fra hva den enkelte saksbehandler anser for å vœre relevant.

I barnevernssaker bygges det ofte på annen-, tredje- og fjerdehånds-opplysninger og ikke sjelden på anonyme meldinger.

Anonyme meldinger er det umulig å forsvare seg mot.

KILDE- Barnevernet, fylkesnemdene og menneskerettene

1.

Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.
2.

Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.
3.

I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.
4.

Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn.
5.

Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter “lederens hode”.
6.

Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene “live”,
7.

(selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).
8.

Fylkesnemnda er lukket og låst.
9.

I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, “meddommere” får saken overlevert 30 – 60 minutter før saken starter.
10.

I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.
11.

“Sakkyndige” er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.
12.

Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre “fagdommer” i samme fylkesnemnda i en annen sak.
13.

Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir “utredet”.
14.

Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, “ett råttent egg” kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.
15.

Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.
16.

Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter.

Dette viser med all tydelighet at barnevernet er statlig og global galskap satt i system med systematiske overgrep og massevoldtekter på familier og ett politisk instrument for Globalismen, som har opprettet EU som verktøy for sin agenda, ETT VERKTØY SOM SAMMEN MED PSYKIATRIEN SYSTEMATISK MEDFØRER TIL SPLITTELSE AV HELE SAMFUNNET, HELT NED TIL DEN MINSTE ENHET, FAMILIEN.
“Les mere her”:http://norgespartiet.no/barnevern/187-barnehandel-i-norge.html

« Forrige artikkel

Plikten kaller til Dovre faller

Neste artikkel »

Verdensordenstrateg bekymret for økt politisk oppvåkning

126
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x